Tuote ei sisällä terveydelle vaaralliseksi tunnettuja aineita pitoisuuksina, jotka tulisi ottaa huomioon EUdirektiivien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuote ei sisällä terveydelle vaaralliseksi tunnettuja aineita pitoisuuksina, jotka tulisi ottaa huomioon EUdirektiivien"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 8220, Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Hydraulineste, haarukkaöljy 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja Oy Motoral Ab Yhteystiedot Postiosoite Valuraudankuja 1 Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Puhelin (09) Telefax (09) Y-tunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot MOTUL - Regulation Departement Zone Industrielle - Chemin du Corps de Garde VAIRES SUR MARNE Ranska Puhelin: Telefax: Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite 112, yleinen hätänumero. (09) tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus, Haartmaninkatu 4, HELSINKI (Huom! Postiosoite on: Myrkytystietokeskus, Meilahden sairaala, B kerros, PL 340, HUS). 2. VAARAN YKSILÖINTI Tuote ei sisällä terveydelle vaaralliseksi tunnettuja aineita pitoisuuksina, jotka tulisi ottaa huomioon EUdirektiivien mukaan. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 2.1 Erityiset vaaralliset ominaisuudet Erityisiä vaarallisia ominaisuuksia ei ole normaalissa käytössä. Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: Toimitetussa muodossa materiaali ei ole vaarallinen. Terveysvaikutuksia ei ole tiedossa. Ympäristöhaittoja ei tunneta tai niitä ei ole odotettavissa normaalikäytössä. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja rek.nro EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R- lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Pitkäketjuinen alkenyyliamiini < 0,5 % C; R35;Xn; R22;Xi;N;R50

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 6 - Liike-salaisuus Alkyylifenolialkyyli < 0,5 % Xi; R36/38;N; R50/53 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa huonovointisuutta hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon (näytettävä etikettiä, mikäli mahdollista). 4.2 Hengitys Siirretään raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin, mikäli oireet jatkuvat. 4.3 Iho Riisutaan tahriintuneet vaatteet heti. Iho puhdistetaan välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. 4.4 Roiskeet silmiin Huuhdellaan heti runsaalla vedellä pitäen silmäluomet avoinna välillä silmäluomia nostellen. Otettava tarvittaessa yhteys lääkäriin. 4.5 Nieleminen Huuhdellaan suu vedellä ja juodaan sen jälkeen runsaasti vettä. Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta, 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Vaahto, hiilidioksidi (CO 2 ), jauhe. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei saa käyttää suuritehoista paloruiskua turvallisuussyistä. 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Epätäydellisessä palamisessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. kuten hiilidioksidia (CO 2 ), hiilimonoksidia (CO), erilaisia hiilivetyjä, aldehydejä jne. sekä nokea. Niiden hengittäminen on erittäin vaarallista. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Tulipalossa on käytettävä paineilmalaitetta. 5.5 Muita ohjeita Hävitettävä välittömästi. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Altistumisvaarasta riippuen käytettävä suojakäsineitä, suojalaseja ja suojavaatetusta. Suojavarustus valitaan sen perusteella, kuinka paljon ja kuinka suuri vaarallisen aineen pitoisuus on työpaikalla 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Tuotetta ei saa päästää leviämään viemäriin. Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. Ympäristön suojelemiseksi likaantunut suojavarustus on riisuttava kokonaan ja pestävä ennen uudelleenkäyttöä. 6.3 Puhdistusohjeet Imeytetään inerttiin imeytysaineeseen (esim. hiekkaan, silikageeliin, happamaan sideaineeseen, yleissideaineeseen, sahanpuruun). Likaantuneet pinnat ovat erittäin liukkaita. Estettävä tuotteen pääsy viemäriin. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Kootaan sopivaan astiaan hävittämistä varten. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 6 Järjestettävä työtiloihin riittävä ilmanvaihto ja/tai kohdepoisto. Vältettävä tuotteen joutumista iholle tai silmiin. 7.2 Varastointi Käytettävä vain säiliöitä, liitoksia ja putkistoja, jotka kestävät hiilivetyjä. Säilytettävä astiat tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinravinnosta. Tuotteen pääsy viemäriin estettävä. Säilytettävä 5-40 C:n lämpötilassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tupakointi kielletty. Säilytettävä alkuperäisastiassa. Pidettävä allastetulla alueella. Yhteensopimatonta hapettimien kanssa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Syöminen ja juominen kielletty tuotetta käytettäessä. Vältettävä tuotteen joutumista iholle tai silmiin. Käsiteltäva hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännän mukaisesti Hengityksensuojaus Hengityksensuojainta tarvitaan vain, jos muodostuu aerosolia tai sumua Käsiensuojaus Suojakäsineet (EN 420, EN 374-3). Materiaali: Nitriilikumi. Paksuus: 0,11 mm. Läpäisyaika: > 480 min Silmiensuojaus Suojalasit (EN 166) Ihonsuojaus DIN - EN 465. Tarvittaessa käytettävä naamaria, nesteitä kestävää suojavaatetusta ja turvajalkineita (tynnyreitä käsiteltäessä). Ei saa käyttää sormuksia, kelloa tms., koska niihin saattaa jäädä tuotejäämiä ja ne saattavat siten aiheuttaa joitakin ihosairauksia. Riisuttava tahriintunut vaatetus välittömästi. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Kellanruskea neste. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Ei määritettävissä Leimahduspiste 244 C (avoin kuppi, ASTM D 92) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja E määritettävissä Ylempi räjähdysraja E määritettävissä Suhteellinen tiheys 872 kg/m³ 15 C ASTM D1298

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Liukoisuus Vesiliukoisuus Ei liukene Viskositeetti 78 mm 2 /s 40 C ASTM D Muut tiedot Liukenee hiilivetyihin. Jähmepiste: < -24 C ASTM D STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Pysyvä normaaleissa olosuhteissa Vältettävät materiaalit Hapettavat aineet Vaaralliset hajoamistuotteet Epätäydellisessä palossa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. kuten hiilidioksidia (CO 2 ), hiilimonoksidia (CO), erilaisia hiilivetyjä, aldehydejä jne. ja nokea. Niiden hengittäminen on erittäin vaarallista. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Seuraavat myrkyllisyystiedot on saatu tutkimalla koostumukseltaan vastaavia tuotteita kemikaalisäännösten mukaisesti, Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations, Terveysvaurioita ei tiettävästi ole eikä niitä ole odotettavissa normaalissa käytössä Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus valmisteen kanssa saattaa poistaa ihon luonnollista rasvaa ja aiheuttaa ihoärsytystä ja ei-allergisen ihotulehduksen sekä imeytymistä ihon lävitse Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin Nieleminen on lievästi myrkyllistä. Ärsyttää lievästi silmiä. Höyryjen hengittäminen saattaa aiheuttaa hengityselinten ärsytystä erittäin herkille henkilöille. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Tuotteen ympäristölle vaaralliset vaikutukset eivät ole tiedossa Kulkeutuvuus Ei liukene veteen, leviää sen pinnalla. Tuotteen fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista johtuen tuotteen liikkuvuus maaperässä on vain vähäistä Muut haitalliset vaikutukset Ei saa päästää leviämään viemäriin tai pintavesiin. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Ei saa huuhtoa viemäriin tai pintavesiin. Kaikki jätteet kootaan sopiviin ja merkittyihin astioihin ja hävitetään paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti toimittamalla hyväksyttyyn jätteidenkäsittelylaitokseen, jolla on vastaavilta viranomaisilta lupa. Jätekoodi (EWC): synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt. Huom annettu jätenimikkeistöä koskeva tiedote.

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Likaantunut pakkaus Kierrätetään, mikäli mahdollista, mieluummin kuin hävitetään tai poltetaan. Käyttäjän on huomioitava mahdolliset hävittämistä koskevat paikalliset säädökset. Toimitettava hyväksyttyyn jätteidenkäsittelylaitokseen paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Maakuljetukset Muita tietoja Ei luokiteltu vaaralliseksi kuljetussäädösten mukaan Merikuljetukset IMDG-luokka Ilmakuljetukset ICAO/IATA-luokka LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Tuote ei sisällä terveydelle vaaralliseksi luokiteltuja aineita pitoisuuksina, jotka tulisi ottaa huomioon EUdirektiivin mukaisesti 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi R-lausekkeet R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä S-lausekkeet S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R35 Voimakkaasti syövyttävää. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä Lisätiedot Tämä asiakirja täydentää käyttöohjeita, mutta ei korvaa niitä. Sen sisältämät tiedot perustuvat kyseessä olevaa tuotetta koskeviin tietoihimme mainittuna päivänä. Tiedot on annettu hyvässä uskossa. Käyttäjän tulee myös tiedostaa mahdolliset riskit, mikäli tuotetta käytetään muuhun kuin esitettyyn tarkoitukseen. Asiakirjan sisältämät tiedot eivät vapauta käyttäjää missään olosuhteissa velvollisuudesta olla tietoinen ja soveltaa kaikkia hänen toimialaansa määrääviä tekstejä. Hän on yksin vastuussa tuotteen käyttöön liittyvien varotoimenpiteiden noudattamisesta. Kaikkien mainittujen säädösten on tarkoitus vain auttaa vastaanottajaa täyttämään velvollisuutensa. Tämän luettelon ei tule katsoa olevan kattava. Vastaanottajan on varmistuttava siitä, ettei häneen kohdistu velvoitteita muiden kuin mainittujen tekstien nojalla tuotteen hallussapitoa ja käsittelyä koskien, mistä hän yksin on vastuussa. Tämä käyttöturvallisuustiedote on direktiivin 2001/58/EY vaatimusten mukainen. TÄRKEÄÄ: Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt tiedot koskevat vain tässä esitetyn mukaisia tuotteita, jotka tiedotteessa mainittu yritys on valmistanut tai toimittanut. Ne perustuvat kokemuksiimme ja saatavilla oleviin tietoihin julkaisupäivänä ja ne ovat parhaan tietomme mukaan oikeita.

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / Käytetyt tietolähteet 1) Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedote ) Tiedotteen laatimishetkellä voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja ja niiden tiekuljetusta sekä käyttöturvallisuustiedotetta koskeva lainsäädäntö.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PX9 PE-KEVYTKITTI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä.

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 20-7701 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS10 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS10 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi MIPA 2K-KOVETIN HS10 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX-105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX-105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi PIX105= FENNOFLOC F 105 1.1.2

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 22.8.2008. Edellinen päiväys:

Päiväys: 22.8.2008. Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi YKÄ IMEYTYSJAUHE. SANITAIRE Tunnuskoodi SAN240 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 9.9.2008. Edellinen päiväys:

Päiväys: 9.9.2008. Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi YKÄ IMEYTYSJAUHE. SANITAIRE Tunnuskoodi SAN240 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS25 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 MIPA 2K-HÄRTER HS25 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi MIPA 2K-KOVETIN HS25 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 16.06.2006 Edellinen päiväys: 27.05.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 08.04.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TEHO A 100 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TEHO A 100 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7070 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KEMIRA PAX-XL60 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KEMIRA PAX-XL60 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KEMIRA PAXXL60 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi KEMIRA PAXXL60 1.1.2 Tunnuskoodi PAXXL60JC13,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 7.6.2006 Edellinen päiväys: 12.05.2005 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOPUR 1K CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOPUR 1K CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3228 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00-22.00 suora (09) 414 392 Yleinen hätänumero 112.

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00-22.00 suora (09) 414 392 Yleinen hätänumero 112. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä.

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 13.12.2010. Edellinen päiväys:

Päiväys: 13.12.2010. Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Raskassarja Vetokita Tunnuskoodi RS80371 Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 21.05.2004 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

KIILTO TERASSIPESU. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KIILTO TERASSIPESU. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. Sivu 1 / 5 Päiväys: 8.1.2008 Edellinen päiväys: 15.10.2007 EYmerkintä 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi KIILTO TERASSIPESU

Lisätiedot

04131 Sipoo Puhelin 09-2745 500 Telefax 09-2393 600 Sähköpostiosoite. attuote@attuote.fi Y-tunnus 0654144-9 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot

04131 Sipoo Puhelin 09-2745 500 Telefax 09-2393 600 Sähköpostiosoite. attuote@attuote.fi Y-tunnus 0654144-9 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.12.2010 Edellinen päiväys: 20040720 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ATAvohammasrasva

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 12.06.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 690.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 9.9.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot