Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 5/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 6 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 9 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 Momentti 5/2012 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 :n muuttamisesta (256/ 2012) HE 26/2012 vp VaVM 8/2012 vp Laki tuli voimaan Hiilidioksidiveron laskentaperustetta täsmennetään eräiden liikennepolttoaineiden osalta siten, että biopolttoaineiden lisäksi fossiilisen moottoribensiinin ja dieselöljyn hiilidioksidipäästössä otetaan huomioon polttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasupäästö eikä pelkästään niiden ajoneuvokäytöstä eli poltosta syntyvää päästöä. Moottoribensiinin ja dieselöljyn polton päästöihin lisätään niiden tuotantoketjun alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. Hiilidioksidipäästöjen kasvaminen ei kuitenkaan nosta polttoainelitrasta suoritettavan hiilidioksidiveron määrää, koska veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennetaan 60 eurosta 50 euroon. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta (252/2012) HE 39/2011 vp VaVM 4/2012 vp Laki tuli voimaan Viranomaista koskevaan määritelmään lisätään lain tai asetuksen taikka muun säännöksen tai määräyksen perusteella nimetyt yhteisöt, laitokset ja yksityiset henkilöt siltä osin kuin ne julkista tehtävää hoitaessaan käyttävät julkista valtaa. Lisäksi säädetään selvitysyksikön oikeudesta saada ilmiöselvityksiä varten tieto Verohallinnon yksikön esitutkintaviranomaiselle tekemästä ilmoituksesta ja sen käsittelystä suoraan Verohallinnon toiselta yksiköltä. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (253/2012) HE 6/2012 vp VaVM 6/2012 vp Laki tuli voimaan Lakiin lisätään säännökset verovelvollisen velvollisuudesta tarkistaa ja korjata kiinteistöverotuksen perusteena käytettävät tiedot. Verovelvollisen katsotaan antaneen tiedot saamansa selvityksen mukaisena siltä osin kuin hän ei korjaa virheitä ja puutteita. Ilmoittamismenettelyn uudistuessa luovutaan erillisestä verovelvollisen kuulemismenettelystä. Lisäksi lakiin lisätään säännökset verotuksen oikaisun toimittamatta jättämisestä ja veronkorotuksen määräämättä jättämisestä. Laki puolustustarvikkeiden viennistä, laki rikoslain 34a ja 46 luvun muuttamisesta, laki ampuma-aselain 41 :n muuttamisesta, laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 4 :n muuttamisesta, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 77 :n muuttamisesta ja laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 2 :n muuttamisesta ( / 2012) HE 93/2011 vp PuVM 3/2012 vp Lait tulivat voimaan Lailla puolustustarvikkeiden viennistä pannaan täytäntöön Euroopan unionin sisäisiä puolustustarvikesiirtoja koskeva direktiivi. Puolustustarvikkeen siirtoon Euroopan talousalueelle sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä. Lisäksi lain rakennetta tarkistetaan vastaamaan paremmin perustuslain vaatimuksia. Puolustustarvikkeiden maastavientirikosta koskevaan rikoslain rangaistussäännökseen lisätään myös puolustustarvikkeiden siirto. Rikoslain ja muiden lakien viittaussäännöksiä tarkistetaan. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ja laki merimieseläkelain 10 :n muuttamisesta ( /2012) HE 111/2011 vp StVM 1/2012 vp Lait tulivat voimaan Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää selkeytetään. Kaikille työnhakijoille asetetaan lähtökohtaisesti sama seuraamus, korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite, työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä riippumatta siitä, kuinka kauan henkilö on ollut työttömänä. Pitkään työttömänä olleille työmarkkinatuen hakijoille asettavaa työssäolovelvoitetta koskevan säännös kumotaan. Työssäolovelvoite säilyy seurauksena toistuvasta työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä. Työttömyysturvalaista kumotaan säännös, jonka mukaan työttömällä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta työttömyysetuuteen ulkomaanmatkan ajalta. Lisäksi työttömyysturvalakiin tehdään eräitä pienempiä muutoksia. Laki rikoslain 23 luvun 5 :n muuttamisesta (296/2012) HE 16/2012 vp LaVM 4/2012 vp Laki tuli voimaan Veren alkoholipitoisuuden rangaistavuuden raja ammattimaises- 2

3 sa vesiliikenteessä laskee 0,5 promilleen. Laki puoluelain muuttamisesta (372/2012) HE 22/2012 vp PeVM 4/2012 vp Laki tulee voimaan Puoluelakia muutetaan siten, että puolueen kannattajana voi puoluetta rekisteröitäessä toimia eduskuntavaaleissa äänioikeutettujen henkilöiden lisäksi myös kunnallisvaaleissa tai europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu henkilö. Muutoksella poistetaan puolueen rekisteröimiseksi säädetty edellytys, joka asettaa Suomessa asuvat Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kansalaiset eri asemaan kunnallis- ja europarlamenttivaaleissa kuin Suomen kansalaiset estämällä heitä toimimasta kannattajina puoluetta rekisteröitäessä. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta (310/2012) HE 37/2012 vp PuVM 4/2012 vp Laki tulee voimaan Varusmiespalvelusaikaa lyhennetään 15 vuorokaudella. Muutos tasoittaa puolustusvoimien kouluttajien työmäärää asevelvollisten saapumiserien välillä ja mahdollistaa nykyistä tarkoituksenmukaisemmat kotiuttamisajankohdat. Laki kuntalain muuttamisesta (325/2012) HE 24/2012 vp HaVM 9/2012 vp Laki tuli voimaan Kuntalakiin lisätään säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnan ja kuntayhtymän toimintakertomusta ja tilinpäätöstä koskevia säännöksiä täydennetään siten, että rahoitusta ja tulevaa taloudellista kehitystä koskevat tiedot käyvät niistä nykyistä selkeämmin ja kattavammin ilmi. Lisäksi tilintarkastajan toimikautta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että tilintarkastaja voidaan valita valtuuston toimikaudesta riippumattomaksi ajaksi, kuitenkin enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kunnat velvoitetaan arvioimaan asianmukaisesti toimintaansa ja siihen mahdollisesti liittyviä riskejä. Kunnan päätöksentekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa taloudenhoidon kestävyyteen pitkällä aikajänteellä parannetaan heidän saadessa kunnan ja kuntakonsernin taloudellisesta tilanteesta nykyistä kokonaisvaltaisemman kuvan sekä arvion tulevasta kehityksestä. Laki opintotukilain muuttamisesta (297/2012) HE 121/2011 vp SiVM 1/2012 vp Laki tuli voimaan Lain 7b :n 2 momentti ja 17 :n 4momentti tulevat kuitenkin voimaan Opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palauttamisen määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella. Korkeakouluopiskelijoiden opintotuen kaksiportaiseen myöntämiseen liittyviä säännöksiä tarkennetaan sekä tehdään eräitä muita teknisluonteisia muutoksia. Laki viestintämarkkinalain 80 :n muuttamisesta ja 65a :n väliaikaisesta muuttamisesta ja laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 :n muuttamisesta ( /2012) HE 144/2011 vp LiVM 4/2012 vp Viestintämarkkinalain 65a ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 tulivat voimaan Viestintämarkkinalain 80 ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 24 tulevat voimaan Viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain säännöksiä telelaskun erittelystä muutetaan. Teleyritysten on annettava teleliittymän tilaajalle muiden kuin viestintäpalvelujen osalta täydellinen erittely. Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin tehdään muutos, joka antaa teleyrityksille oikeuden luovuttaa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajille sähköisen viestinnän tunnistamistietoja laskutuksen täsmäyttämiseksi. Viestintämarkkinalakiin lisätään matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltävä säännös. Säännös lisätään lakiin kolmen vuoden määräajaksi. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvityksen matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointia koskevan kiellon vaikutuksista viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (399/2012) HE 25/2012 vp VaVM 10/2012 vp Laki tulee voimaan Arvonlisäverolakiin tehdään laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät muutokset. Arvonlisäverolakiin otetaan säännös siitä, missä tilanteissa Suomen laskutusta koskevia säännöksiä sovelletaan. Lakiin lisätään myös säännös jäsenvaltioiden rajat ylittäviä liiketoimia koskevien laskujen antamisen määräajasta. Laskujen tietosisältöä koskeviin säännöksiin tehdään direktiiviä vastaavat pienehköt muutokset. Kevennettyihin laskun tietosisältövaatimuksiin liittyvää vähäisen laskun enimmäisarvoa nostetaan 250 eurosta 400 euroon. Lakiin otetaan säännös sekä paperisten että sähköisten laskujen alkuperän aitouden ja sisällön muuttumattomuuden varmistamisvelvollisuudesta. Varmistus voidaan tehdä millä tahansa elinkeinonharjoittajan valitsemalla liiketoiminnan valvontakeinolla. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6a :n muuttamisesta ja laki tuloverolain 33c :n muuttamisesta ( /2012) HE 58/2012 vp VaVM 13/2012 vp Lait tulivat voimaan Laeilla pannaan täytäntöön eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annettu uudelleen laadittu neuvoston direktiivi. Laki alueiden kehittämisestä annetun lain 27 :n muuttamisesta ja laki rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta ( /2012) HE 35/2012 vp HaVM 11/2012 vp Momentti 3 Momentti 5/2012

4 Lait tulivat voimaan Alueiden kehittämisestä annettua lakiin lisätään säännökset Euroopan unionin rakennerahastokautta varten laadittavien ohjelmien valmistelusta. Rakennerahastolain ohjelmatyötä koskeva 2 luku kumotaan. Laki ydinenergialain muuttamisesta (410/2012) HE 145/2011 vp TaVM 3/2012 vp Laki tuli voimaan Lain 60a ja 75 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan Ydinenergialaissa tarkoitettujen yksityisten tarkastusorganisaatioiden käyttömahdollisuutta lisätään. Lakiin lisätään säännökset yleiseltä merkitykseltään huomattavien ydinlaitoshankkeiden suunnittelun ja valmistelun edellyttämien valvontatoimenpiteiden perusteista ennen rakentamisluvan myöntämistä sekä Säteilyturvakeskuksen oikeudesta tutkia sellaisia normaalista poikkeavia tapahtumia tai menettelyjä, joilla voi olla merkitystä ydinenergian käytön turvallisuuden kannalta. Lisäksi ydinlaitoksen haltijalta kerättävää ydinturvallisuustutkimusmaksua korotetaan yleisen kustannustason nousua vastaavasti. Lisäksi lakiin tehdään joitakin teknisiä muutoksia. Laki kansaneläkelain 21 :n muuttamisesta ja laki takuueläkkeestä annetun lain 5 :n muuttamisesta ( / 2012) HE 49/2012 vp TaVM 3/2012 vp Lait tulivat voimaan Aika, jolloin henkilö on Suomessa asuessaan saanut eläkettä ulkomailta, voidaan ottaa asumisaikana huomioon kansaneläkkeen määrää laskettaessa. Muutos tehdään yhteisölainsäädännön perusteella. Takuueläkkeestä annetussa laissa olevaa maahanmuuttajan määritelmää selkeytetään. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta (386/2012) HE 47/2012 vp YmVM 3/2012 vp Laki tuli voimaan Lakia muutetaan siten, että valtion tukea saaneiden asumisoikeustalojen luovutusrajoitukset koskevat myös sellaisia talojen omistajayhteisöissä tehtäviä osakkeiden tai osuuksien luovutuksia, joiden tosiasiallisena tarkoituksena on asumisoikeustalojen luovuttaminen. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi käyttää harkintavaltaa myöntäessään vapautuksia valtion tukemia asumisoikeustaloja koskevista käyttö- ja luovutusrajoituksista. Laki ulkomaalaislain, työsopimuslain, lähetetyistä työntekijöistä annetun lain sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ( /2012) HE 3/2012 vp HaVM 14/2012 vp Lait tulivat voimaan Ulkomaalaislakia, työsopimuslakia, lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että lakeihin tehdään työnantajasanktiodirektiivin täytäntöönpanon edellyttämät välttämättömät muutokset. Työnantajasanktiodirektiivin tavoitteena on kieltää Euroopan unionin alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työhönotto laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Työsopimuslakiin lisätään erityinen seuraamusmaksu sellaiselle työnantajalle, joka on ottanut työhön laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen. Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset oleskeluluvan myöntämiseksi ja harkinta-ajan antamiseksi sellaiselle laittomasti maassa oleskelleelle ja työskennelleelle kolmannen maan kansalaiselle, jonka tapaukseen liittyy erityistä hyväksikäyttöä osoittavat työolot tai joka on ollut alaikäinen laittomasti työskennellessään. Laki maantielain muuttamisesta (446/2012) HE 39/2012 vp LiVM 6/2012 vp Laki tuli voimaan Lain 43e :n 1 momentin määräys turvallisuusarvioijan peruskoulutuksesta ja pätevyystodistuksesta tulee kuitenkin voimaan Maantielakiin lisätään uusi 3a luku, jossa säädetään tieliikenteen turvallisuustehtävistä ja niiden vastuuviranomaisista. Säännökset koskevat yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon kuuluvien maanteiden rakentamiseen ja parantamiseen liittyviä tieturvallisuusarviointeja ja -tarkastuksia, tieosuuksien ja tieverkon luokittelua sekä tieturvallisuusarvioijien pätevyysvaatimuksia ja koulutusta. Laki eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamisesta ( / 2012) HE 9/2012 vp StVM 4/2012 vp Lait tulevat voimaan Työeläkelaitosten vakavaraisuuden määrittelyä koskevia säännöksiä muutetaan. Eläkelaitosten tuottava sijoitustoiminta mahdollistetaan tehostamalla eläkelaitosten nykyisten sijoitus- ja vakuutusriskejä varten varattujen puskurien käyttöä. Nykyiset puskurit, toimintapääoma ja tasoitusmäärä, yhdistetään uudeksi vakavaraisuuspääomaksi, jota voidaan käyttää sekä sijoitus- että vakuutusriskeihin varautumiseen. Eläkesäätiöiden ja -kassojen riskinkantokykyä vahvistetaan erillisellä työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvalla erällä. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteralle säädetään muista yhtiöistä poikkeava vakavaraisuuspääoman määrittely muista poikkeavasta vakuutuskannasta johtuen. Lisäksi säädetään, että Finanssivalvonta tekee ilmoituksen sosiaali- ja terveysministeriölle, jos se seurannassaan huomaisi, että finanssimarkkinoiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus on laskenut tai uhkaa nopeasti laskea. Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 d :n muuttamisesta (440/2012) HE 54/2012 vp StVM 4/2012 vp Laki tuli voimaan Työttömyysturvalain muutoksella säädetään työttömyysetuuksien kustannusten korvaamisen rahoituksesta niissä tilanteissa, joissa Kansaneläkelaitos maksaa korvauksia Suomessa työskentelyn perusteella työttömän työnhakijan asuinvaltiolle. Korvauksia maksetaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteenso- 4

5 vittamista koskevan asetuksen 65 artiklan perusteella. Korvaukset rahoitetaan valtion varoista. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 49/2012 vp) eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 21 :n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että aika, jolloin henkilö on Suomessa asuessaan saanut eläkettä ulkomailta, voidaan ottaa asumisaikana huomioon kansaneläkkeen määrää laskettaessa. Muutos tehdään yhteisölainsäädännön perusteella. Samalla selkeytetään takuueläkkeestä annetussa laissa olevaa maahanmuuttajan määritelmää. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 II lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 54/2012 vp) eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3d :n muuttamisesta Työttömyysturvalain muuttamisen tavoitteena on säätää työttömyysetuuksien kustannusten korvaamisen rahoituksesta niissä tilanteissa, joissa Kansaneläkelaitos maksaa korvauksia Suomessa työskentelyn perusteella työttömän työnhakijan asuinvaltiolle. Korvauksia maksetaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan asetuksen 65 artiklan perusteella. Korvaukset rahoitetaan valtion varoista. Hallituksen esitys (HE 55/2012 vp) eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Vakuutusyhtiölakia, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia ja vakuutusyhdistyslakia muutetaan siten, että kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa ei saa käyttää sukupuolta vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa eikä tehdä sukupuoleen perustuvia eroja maksuissa tai etuuksissa. Laeista kumotaan säännökset sukupuoleen perustuvaa riskinarviointia koskevien tietojen toimittamis- ja julkaisuvelvollisuudesta. Muutostarve johtuu EU-tuomioistuimen tasa-arvodirektiiviä koskevasta tuomiosta, jonka mukaan molempien sukupuolten maksujen ja etuuksien on oltava samat. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 57/2012 vp) eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Lailla kaupallisten sopimusten maksuehdoista pannaan täytäntöön kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annettu direktiivi. Laki koskee maksuja, jotka suoritetaan vastikkeena tavarasta tai palvelusta, kun tavaran tai palvelun toimittaa elinkeinonharjoittaja ja hankkii toinen elinkeinonharjoittaja tai hankintayksikkö. Laki sisältää säännöksiä muun muassa maksuajan enimmäiskestosta ja tietynlaisten maksuehtojen tehottomuudesta. Perintälakiin lisätään säännös velkojan oikeudesta saada 40 euron suuruinen vakiokorvaus perintäkuluista, jos elinkeinonharjoittaja tai hankintayksikkö viivästyy tavara- tai palveluhankintaan perustuvan maksun suorittamisessa elinkeinonharjoittajalle. Korkolakia muutetaan siten, että tällaisen maksun viivästyessä viivästyskoron määrä on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin viitekorko. Perintälakiin tehdään myös muita kuin direktiiviin pohjautuvia muutoksia. Ehdotetuilla muutoksilla täsmennetään hyvän perintätavan sisältöä ja pyritään tehostamaan sen noudattamista. Kuluttajasaatavan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä muutetaan. Lakiin lisätään säännös velallisen oikeudesta pyytää kuluttajasaatavan perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Lisäksi lakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan kuluttajasaatavan perinnässä kertyneet varat on kohdennettava ensisijaisesti perittävälle saatavalle ja vasta sen jälkeen perintäkuluille. Lisäksi ehdotetaan vähäisiä muutoksia 13 muuhun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua niiden vahvistamisesta, kuitenkin viimeistään 16 päivänä maaliskuuta Hallituksen esitys (HE 58/2012 vp) eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6a :n ja tuloverolain 33c :n muuttamisesta Laeilla pannaan täytäntöön eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annettu uudelleen laadittu neuvoston direktiivi 2011/96/EU. Hallituksen esitys (HE 61/2012 vp) eduskunnalle laeiksi varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, rikoslain 46 luvun 1 :n muuttamisesta ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 :n muuttamisesta Lailla varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi luodaan menetelmä, jolla terroritekoihin osallistuvien tai niiden toteuttamista edistävien henkilöiden, yhteisöjen ja ryhmien varat voidaan Suomessa jäädyttää Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston vuonna 2001 hyväksymän päätöslauselman edellyttämällä tavalla. Lisäksi tehdään muutoksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin sekä rikoslain maastavientiin ja maahantuontiin liittyviä rikoksia koskevaan lukuun. Hallituksen esitys (HE 63/2012 vp) eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta ehdotetaan säädettäväksi. Lisäksi muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettua lakia. Laeilla pannaan täytäntöön neuvoston puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen Momentti 5 Momentti 5/2012

6 soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa Hallituksen esitys (HE 66/2012 vp) eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Poliisin ja rajavartiolaitoksen henkilötietojen käsittelyä koskevat lait tarkistetaan ottaen huomioon kansallisessa soveltamisessa esiin tulleet epäkohdat, lakien voimaantulon jälkeen tapahtuneet lainsäädäntömuutokset sekä kansainvälinen kehitys. Viranomaisten välistä yhteistyötä parannetaan täsmentämällä tietojenvaihtosäännöksiä. Säännöksiä poliisin tietojärjestelmiin talletettavista tiedoista, tietojen käsittelystä, käyttötarkoituksesta, poliisin oikeudesta luovuttaa ja saada tietoja täsmennetään. Tietojen poistamista poliisin tietojärjestelmistä koskevat säännökset tarkistetaan. Poliisin oikeutta saada teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja eräistä rekistereistä laajennetaan. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien säännösten rakenne muutetaan kokonaisuudessaan. Laeilla pannaan kansallisesti täytäntöön sisäasiainministeriön hallinnonalalla rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2008/977/YOS) lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset. Hallituksen esitys (HE 68/2012 vp) eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta Valtion vientitakuista annettua lakia muutetaan siten, että tärkeiden elinkeinopoliittisten tai kilpailukykyyn liittyvien perusteiden nojalla vientitakuu voidaan myöntää silloinkin, kun vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin liittyvä kaupallinen riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää. Lisäksi erityisriskinottoon liittyen vientitakuiden enimmäisvastuuraja korotetaan miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Finnvera Oyj:n mahdollisuuksia suojautua vientitakuutoiminnasta aiheutuvan tappiovaaran varalta selvennetään. Lisäksi lakiin sisältyviä vastuusäännöksiä tarkennetaan. Hallituksen esitys (HE 69/2012 vp) eduskunnalle laiksi hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 :n muuttamisesta Hedelmöityshoidoista annettua lakia muutetaan siten, että sukusolujen ja alkioiden luovuttajista kerättyjen tietojen säilyttämisajat ovat samanpituiset hedelmöityshoitolaissa ja ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetussa laissa. Lainmuutoksella edistetään yhtenäisen soveltamiskäytännön syntymistä luovuttajatietojen säilyttämisen osalta ja varmistetaan, että kudosten ja solujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä säädetty jäljitettävyysvaatimus tulee hedelmöityshoitoja tarjoavien palvelun antajien toiminnassa asianmukaisesti täytetyksi myös luovuttajatietojen säilytyksen osalta. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (257/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksen 7 ja 9 tulevat voimaan , ja Asetukseen tehdään eräitä muutoksia, jotka johtuvat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain sekä muun lainsäädännön muutoksista, eräästä uudesta maistraattien erikoistumistehtävästä sekä eräistä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevista muutoksista. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia on muutettu siten, että Verohallinto saa rajoitetun toimivallan tallettaa ulkomaan kansalaisia koskevia tietoja väestötietojärjestelmään tietyissä tapauksissa. Muutos liittyy harmaan talouden verovalvonnan tehostamiseen. Asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset niistä tiedoista, jotka Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjestelmään. Lisäksi asetukseen lisätään säännös Verohallinnon neuvontaan ja mahdollisten virheiden korjaamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta maistraattien erikoistumistehtävänä. Väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevat muutokset liittyvät adoptiolainsäädännön muutokseen, lapsen huollon sisältöä koskevien tietojen tallettamiseen väestötietojärjestelmään sekä väestötietojärjestelmän osoitepalvelukiellon jakamiseen yhteystietojen luovutuskielloksi ja asiakasrekisterin päivityskielloksi. Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista (420/2012) Asetus tulee voimaan Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sääntelyn yhdenmukaistamiseksi nykyiset erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (678/1998) ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen säännökset yhdistetään valtioneuvoston asetukseksi erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista. Erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnot ovat jatkossakin yliopistojen ammatillisia jatkotutkintoja. Erikoislääkärin tutkintoon johtavaan koulutukseen lisätään uusi akuuttilääketieteen koulutusohjelma. Radiologian ja lastenneurologian koulutusohjelmien kesto pidennetään viidestä vuodesta kuuteen vuoteen. Erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavaan koulutukseen lisätään uusi hammaslääketieteellisen diagnostiikan koulutusohjelma. Itä-Suomen yliopistolle ja Tampereen yliopistolle myönnetään erikoishammaslääkärin tutkintoa koskeva koulutusvastuu, millä on tarkoitus osaltaan helpottaa pulaa erikoistuvista hammaslääkäreistä sekä hoitotakuun toteutumista. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (421/ 2012) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään, että myös Itä-Suomen yliopistolla on oikeus- 6

7 tieteellisen alan tutkinnonanto-oikeus lukien. Oikeustieteellisen alan tutkintoja voidaan tällä hetkellä suorittaa Helsingin, Lapin ja Turun yliopistoissa, lisäksi Åbo Akademilla on oikeusnotaarin tutkinnonanto-oikeus. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta ja valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 :n muuttamisesta ( /2012) Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, että tämän asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan viimeistenkin vuosiluokkien osalta käyttöön viimeistään Perusopetuslain 14 :n 1 momentin mukaisesti valtioneuvosto päättää perusopetuslain (628/1998) nojalla perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako). Asetuksella täsmennetään perusopetuslain 2 :n tavoitteita. Valtakunnallisissa tavoitteissa korostetaan opetuksen sivistystehtävän ohella erityisesti opetuksen kasvatuksellisia tavoitteita, oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, opetuksessa annettavia tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä ja elinikäistä oppimista. Ehdotukseen sisältyy myös muille kuin oppivelvollisuuttaan suorittaville oppilaille annettavan opetuksen erityiset tavoitteet. Tällaista opetusta ovat esiopetus, lisäopetus, maahanmuuttajille annettava perusopetukseen valmistava opetus sekä aikuisille annettava perusopetus. Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksella täsmennetään voimaan tulleen kaivoslain (621/ 2011) säännöksiä. Asetuksessa säädetään lähinnä lupamenettelyihin liittyvistä tarkemmista säännöksistä. Asetuksessa säädetään myös tarkemmin malminetsintäalueen ja kullanhuuhdonta-alueen jälkitoimenpiteistä, louhintakorvauksen määrittämisen perusteista ja kaivoslain mukaisen panttauksen ilmoitusmenettelyistä. Lisäksi asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä malminetsintäalueen ja kullanhuuhdonta-alueen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman sisällöstä. Asetuksella täydennetään näin kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY) täytäntöönpanoa. MIETINNÖT YM. Ehdotus sähköisen median viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun esittelemän ehdotuksen mukaan Yleisradion ja yleisen edun kanavien ohjelmaa pystyy katsomaan tavallisilla vastaanottimilla tarvittaessa vuoteen 2026 saakka. Sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman tavoitteena on taata televisio- ja radiotarjonnan laatu ja monipuolisuus sekä kotimaisen sisältötuotannon säilyminen ainakin nykyisellä tasolla. Tämä varmistettaisiin yleisen edun kanaville asetettavilla vaatimuksilla kotimaisilla kielillä esitettävistä ohjelmista. Verkkotoimiluvat ehdotetaan jaettaviksi jatkossakin vertailevalla menetelmällä eli kauneuskilpailulla. Ohjelmistoluvat säilytettäisiin, mutta menettelyä kevennettäisiin. Television ja radion ohjelmistoluvista päättäisi Viestintävirasto, mutta viestintäpoliittisesti merkittävät päätökset tekisi edelleen valtioneuvosto. Ehdotus on osoitteessa document_library/get_file? folderid= &name =DLFE pdf&title= Sahkoisen%20median% 20viestintapoliittinen%20ohjelma_ luonnos% Perusopetuksen aika selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista - raportti Koulujen toimintaympäristön haasteellisuutta kuvaavia indikaattoreita pohtineet selvitysmiehet esittävät perusopetukseen uutta rahoitusmittaria, jonka tarkoituksena on ottaa huomioon koululaisten vanhempien koulutustausta. Uusi koulutusindikaattori perustuisi niiden vuotiaiden kuntalaisten määrään, joilla ei ole peruskoulun jälkeen suoritettua tutkintoa. Selvitys liittyy hallituksen tavoitteeseen estää koulujen eriytyminen ja vähentää väestöryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa. Koulujen väliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvulla, ja hallituksen tavoitteena on puolittaa ero vuoteen 2020 mennessä. Esitetty mittari perustuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan valtionosuusuudistuksessa tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus jatkossa perustuisi nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin, esimerkiksi kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen. Selvitys on osoitteessa OPM/Julkaisut/2012/ Perusopetuksen_aika.html. Makrovalvontatyöryhmän väliraportti Työryhmän mukaan luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin tulisi lisätä säännökset lisäpääomavaatimuksista, jotta Basel III -uudistuksen ja siihen perustuvan EU-direktiivin mukaiset vähimmäisvaatimukset täyttyisivät. Tavoitteena on vahvistaa luottolaitosten vakavaraisuutta ja vähentää suhdannevaihtelujen vaikutusta finanssimarkkinoiden vakauteen. Työryhmä ehdottaa myös, että luottolaitosten asunto-, kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisten luottojen määrää voitaisiin tarvittaessa rajoittaa suhteessa vakuuksien käypään arvoon. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että Finanssivalvonta olisi toimivaltainen viranomainen päättämään sekä suhdannevaikutusten tasoittamiseksi asetettavasta lisäpääomavaatimuksesta että kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisen luotonannon rajoittamisesta. Väliraportti on osoitteessa 04_julkaisut_ja_asiakirjat/ 01_julkaisut/08_muut_julkaisut/ Finans/ Finanssimarkkinoiden_ makrotaloudellisten.pdf. Ilmastolakia koskeva selvitys Selvitys suosittelee ilmastolain säätämistä kansallisen ilmastopolitiikan suunnitelmallisuuden vahvistamiseksi. Ilmastolain tarkoituksena olisi ohjata erityisesti päästökaupan ulkopuolella syntyvien päästöjen vähentämistä. Selvityk- Momentti 7 Momentti 5/2012

8 sessä ehdotetaan, että ilmastolakiin sisällytettäisiin pitkän aikavälin päästövähennystavoite: 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tavoite vastaa yleisellä tasolla valtioneuvoston vuonna 2009 hyväksymää ilmasto- ja energiapoliittista tulevaisuusselontekoa. Selvityksen mukaan ilmastolaki selkiyttäisi myös ilmastopolitiikan vastuunjakoa. Eduskunnan rooli vahvistuisi ehdotetun suunnittelujärjestelmän myötä, jossa hallitus velvoitettaisiin raportoimaan suunnitelmallisesti ilmastopolitiikan toteuttamisesta. Selvitys on osoitteessa /www.ymparisto.fi/ download.asp?contentid= &lan=fi. Vakavan väkivallan uusimista selvittäneen työryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa, että tietyissä vankiryhmissä tehostettaisiin väkivaltarikoksen uusimisriskin arviointia sekä vapautumisen jälkeistä valvontaa. Työryhmän mukaan vankeusajan jälkeinen valvonta olisi erityisen tarpeellista niille, jotka ovat toistuvasti syyllistyneet vakaviin väkivalta- ja seksuaalirikoksiin ja jotka on todettu riskin arvioinnissa erittäin vaarallisiksi. Tähän ryhmään kuuluvat vapautuvat vankilasta vasta suoritettuaan tuomitun rangaistusajan kokonaan. Nykyisin heillä ei ole lainkaan vankeusajan jälkeistä valvontaa. Työryhmä ehdottaa uutta järjestelmää, jossa vaaralliseksi todettu rikoksenuusija joutuisi aina valvontaan määräaikaisen vankeusrangaistuksen jälkeen. Ehdonalaisen vapautumisen mahdollisuutta ei olisi. Valvonnan suunnittelussa käytettäisiin vankeusaikana tehtyä arviota väkivaltarikoksen uusimisriskistä. Mietintö on osoitteessa Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/ Mietintojenjalausuntojenarkisto/ MietintoMietintojajala2012/ Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen -mietintö Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksissa kokeiltu asiantuntijaavusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu vakinaistettaisiin siten, että asiantuntijapalveluiden järjestäminen tulisi kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi. Toissijaisena vaihtoehtona kunta järjestäisi palvelun tuomioistuimelle ja valtio maksaisi kunnalle korvauksen. Kunnille ei siten aiheutuisi lisäkustannuksia uusista tehtävistä. Hallitusohjelman mukaisesti työryhmä haluaa parantaa lasten asemaa oikeudenkäytössä laajentamalla asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelumenettelyn koko maahan. Sovittelijana toimisi tuomari ja häntä avustaisi asiantuntijana psykologi tai sosiaalityöntekijä. Asiantuntija-avustajan tehtävänä on lisätä vanhempien ymmärrystä lapsen edusta ja suunnata keskustelua lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiseen. Mietintö on osoitteessa KORKEIN OIKEUS KKO:2012:52 Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu - Ihmisoikeusloukkaus Lahjusrikkomus Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Hovioikeus oli hylännyt A:ta vastaan ajetun syytteen lahjusrikkomuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän valituksen johdosta Korkein oikeus oli kirjallisessa menettelyssä tuominnut A:n lahjusrikkomuksesta sakkorangaistukseen ja menettämään valtiolle vastaanottamansa edun arvon (KKO:2002:51). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi sittemmin, että A:n oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli loukattu, koska käsillä olleissa olosuhteissa Korkein oikeus ei ollut voinut ratkaista asiaa asianmukaisesti toimittamatta suullista käsittelyä ja kuulematta siinä A:ta. Ihmisoikeustuomioistuimen toteaman menettelyvirheen perusteella tehdyn kantelun johdosta Korkeimman oikeuden tuomio poistettiin. (Täysistunto) OK 31 luku 1 1 mom 4 kohta IhmisoikeusSop 6 art KKO:2012:53 Avustuspetos - Törkeä avustuspetos A oli harjoittaessaan yleishyödyllistä asuntorakennustoimintaa antanut rahoitustuesta päättävälle viranomaiselle useiden kiinteistöyhtiöiden puolesta vääriä tietoja avustuksia haettaessa sekä jättänyt ilmoittamatta oikeita tietoja toteutuneista kustannuksista ja niitä vastaavasta rahoituksesta. Kysymys siitä, oliko menettelyä pidettävä avustuspetoksen tunnusmerkistössä tarkoitetuin tavoin olennaisena avustuksen saannin, määrän tai ehtojen kannalta. RL 29 luku 5 KKO:2012:54 Väärennysrikos - Väärennys - Väärennysaineiston hallussapito A oli hankkinut laitteen, jonka avulla hän oli vaihtanut omistamaansa matkapuhelimeen sen yksilöivän IMEI-koodin ja yrittänyt sen jälkeen saada puhelimella yhteyttä verkkoon. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt väärennykseen tai väärennysaineiston hallussapitoon. RL 33 luku 1 RL 33 luku 4 RL 33 luku 6 KKO:2012:55 Veropetos - Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Oikaisuvaatimus A:lle oli määrätty tehdyillä jälkiverotuspäätöksillä veronkorotusta verovuosilta 2002, 2003 ja A:n haettua verotukseen oikaisuvaatimuksin muutosta verotuksen oikaisulautakunta oli tekemillään päätöksillä hylännyt oikaisuvaatimukset. Syyttäjä vaati vireille tulleessa rikosasiassa A:lle rangaistusta törkeästä veropetoksesta, joka koski samaa menettelyä, josta A:lle oli määrätty veronkorotusta. Koska A:lla oli mahdollisuus syytteen vireilletulon ajankohtana hakea verotuksen oikaisulautakunnan päätöksiin muutosta hallinto-oikeudelta säännönmukaisin verovalituksin, veronkorotuspäätökset eivät olleet tulleet sillä tavoin lopullisiksi ennen syytteen vireilletuloa, että ne olisivat estäneet veropetosta koskevan syytteen tutkimisen. Ks. KKO:2010:82 IhmisoikeusSop 7. lisäpöytäkirja 4artikla KKO:2012:56 Tuottamus - Törkeä tuottamus Terveysrikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta A oli hallituksen puheenjohtaja yhtiössä, joka oli myynyt eräälle kun- 8

9 nalle ja kaupungille porkkanaraastetta, jota oli toimitettu kouluihin ja päiväkoteihin. Sadat porkkanaraastetta nauttineet henkilöt sairastuivat vatsatautiin, jonka aiheuttajaksi osoittautui Yersinia pseudotuberculosis -bakteeri. Kysymys siitä, oliko bakteerin saastuttamaa porkkanaraastetta kaupan pitäneen, sitä luovuttaneen ja sitä ennen sen käsittelystä ja varastoinnista osaltaan vastanneen A:n menettely rikoslain 44 luvun 1 :ssä edellytetyllä tavalla törkeän huolimatonta ja oliko A siten syyllistynyt terveysrikokseen. Kysymys myös rangaistuslajin valinnasta. RL 44 luku 1 KKO:2012:57 Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen A oli lähettänyt tulevassa oikeudenkäynnissä kuultaville X:lle ja Y:lle uhkauskirjeet, joilla oli tarkoitus vaikuttaa heidän lausuntojensa sisältöön. Koska X ja Y eivät olleet saaneet uhkauskirjeitä, A ei ollut rikoslain 15 luvun 9 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla uhkauksella yrittänyt vaikuttaa oikeudenkäytössä kuultavaan eikä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisen tunnusmerkistö täyttynyt. RL 15 luku 9 1 mom KKO:2012:58 Uskonrauhan rikkominen Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Sananvapaus A oli internetissä olevalla sivustollaan julkaissut kirjoituksen, jossa oli esitetty islaminuskoa ja somaleja loukkaavia lausumia. Kysymys siitä, oliko A menettelyllään syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. RL 17 luku 10 RL 11 luku 10 KKO:2012:59 Yrityssaneeraus - Saneerausohjelma Palkkaturva Yhtiö oli velvoitettu maksamaan eräille työntekijöilleen yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 62 :n mukaisena hyvityksenä 7500 euroa kullekin. Yhtiön saneerausmenettelyssä yhtiön maksuvelvollisuudeksi saneerausohjelmassa vahvistettiin euron osuus hyvityksestä. Työntekijöillä oli palkkaturvalain mukaan oikeus saada palkkaturvana se osa hyvityksestä, jota ei ollut saneerausohjelmassa vahvistettu yhtiön maksettavaksi. PalkkaturvaL 4 PalkkaturvaL 6 YSL 57 KKO:2012:60 Menettämisseuraamus - Laajennettu hyödyn menettäminen Rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettäminen A:n syyksi oli muun ohella luettu X Oy:n ja Y Oy:n toiminnassa tehdyt neljä törkeää veropetosta. A:n avopuoliso B:n syyksi oli luettu törkeä rahanpesu, johon B oli syyllistynyt ottamalla vastaan ja muuntamalla varoja, jotka A oli hankkinut törkeillä veropetoksilla. A oli harjoittanut jo ennen hänen syykseen luettuja tekoja liiketoimintaa, jossa ei ollut ainakaan pääosin huolehdittu lakisääteisistä verotukseen liittyvistä velvollisuuksista. Kysymys rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettämisestä ja laajennetusta hyödyn menettämisestä sekä A:lle tuomitun vahingonkorvausvelvollisuuden merkityksestä menettämisseuraamuksiin nähden. RL 10 luku 2 3 mom RL 10 luku 3 RL 32 luku 12 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2012:32 Julkinen hankinta - Tarjousten vertailu - Julkisyhteisön tarjous - Valtionhallintoon kuuluva yksikkö - Hankintayksikölle aiheutuvat todelliset kustannukset Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys muun ohella siitä, olisiko keskusrikospoliisin tullut tarjouksia vertaillessaan ottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarjouksen osalta huomioon julkisista hankinnoista annetun lain 64 :ssä tarkoitettuja hankintayksikölle aiheutuvia kustannuksia erityisesti sen vuoksi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos oli keskusrikospoliisin tavoin valtionhallintoon kuuluva yksikkö. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että keskusrikospoliisi ei ollut tarjousten vertailussa jättänyt ottamatta huomioon sellaisia seikkoja, jotka sen olisi tullut julkisista hankinnoista annetun lain nojalla ottaa vertailussa huomioon. Laki julkisista hankinnoista 2 1 ja 3 momentti sekä 64 KHO:2012:33 Valitusoikeus - Toimilupa - Määräysvallan muuttuminen - Viestintämarkkinalaki - Puitedirektiivi 2002/21/EY - EUoikeus Valtioneuvosto oli viestintämarkkinalain 12 :n 3 ja 4 momentin nojalla tekemällään ennakkopäätöksellä hyväksynyt tosiasiallisen määräysvallan muuttumisen toimiluvanhaltijaan nähden eikä siten ollut peruuttanut toimilupaa toimiluvanhaltijan tosiasiallisen määräysvallan muuttumisen vuoksi. Ratkaistaessa, oliko yhtiöillä A ja B hallintolainkäyttölain 6 :n 1momentin nojalla valitusoikeus valtioneuvoston päätöksestä, oli otettava huomioon puitedirektiivin 4 artikla ja sitä koskeva unionin oikeuskäytäntö. Asiassa oli unionin tuomioistuimen asiassa C-426/ 05 antaman tuomion mukaisesti arvioitava, oliko yhtiöillä jokin asiaan liittyvä oikeus, jota valtioneuvoston päätös loukkasi tai johon se vaikutti epäedullisesti. Kun toimiluvanhaltijan tosiasiallisen määräysvallan muuttuminen ei ollut sovellettavien säännösten nojalla edellyttänyt toimiluvan julistamista haettavaksi, yhtiöillä ei ollut valitusoikeutta asiassa sillä perusteella, että ne olivat kiinnostuneita toimiluvan hakemisesta ja että määräysvallan muuttumisen hyväksyminen ilman toimiluvan haettavaksi julistamista loukkaisi niiden oikeuksia. Yhtiöt A ja B olivat asiassa esittämänsä perusteella potentiaalisen kilpailijan tai potentiaalisen asiakkaan asemassa toimiluvanhaltijaan nähden. Toimiluvanhaltijan määräysvallan muuttumista koskevassa asiassa tällainen potentiaalinen asema ei sellaisenaan muodostanut perustetta valitusoikeudelle. Valitusoikeuden olemassaolo edellytti, että tähän potentiaaliseen asemaan liittyy sellainen oikeus, jota valtioneuvoston päätös loukkaa tai johon se vaikuttaa epäedullisesti. Momentti 9 Momentti 5/2012

10 Yhtiöiden A ja B valitusoikeutensa tueksi esittämät epäilykset toimiluvanhaltijan mahdollisesta tulevasta yhtiöitä syrjivästä menettelystä eivät merkinneet sellaisen olemassa olevan oikeuden tai etuuden loukkausta tai epäedullista vaikutusta tällaiseen oikeuteen tai etuun, että ne olisivat voineet olla yhtiöiden valitusoikeuden perusteena asiassa. Yhtiöillä A ja B ei ollut oikeutta valittaa valtioneuvoston päätöksestä. Viestintämarkkinalaki 12 3 ja 4momentti, momentti Hallintolainkäyttölaki 6 1 momentti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 4 artikla 1kohta Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-426/05, Tele2 Telecommunication GmbH vastaan Telekom-Control-Kommission KHO:2012:34 Valitusoikeus - Toimilupa - Toimiluvan muuttaminen - Tekniikkariippumattomuus - Teknologiariippumattomuus - Matkaviestinverkko - Viestintämarkkinalaki - Puitedirektiivi 2002/21/EY - EU-oikeus Valtioneuvosto oli viestintämarkkinalain 11 :n nojalla toimiluvanhaltijan hakemuksen johdosta tekemällään päätöksellä muuttanut toimiluvan tekniikkariippumattomaksi siten, että toimiluvasta oli poistettu matkaviestinverkon rakentamisessa käytettävää tekniikkaa koskeva ehto. Ratkaistaessa, oliko yhtiöillä A ja B hallintolainkäyttölain 6 :n 1momentin nojalla valitusoikeus valtioneuvoston päätöksestä, oli otettava huomioon puitedirektiivin 4 artikla ja sitä koskeva unionin oikeuskäytäntö. Asiassa oli unionin tuomioistuimen asiassa C-426/ 05 antaman tuomion mukaisesti arvioitava, oliko yhtiöillä jokin asiaan liittyvä oikeus, jota valtioneuvoston päätös loukkasi tai johon se vaikutti epäedullisesti. Kun toimiluvan muuttaminen ei ollut sovellettavien säännösten nojalla edellyttänyt toimiluvan julistamista haettavaksi, yhtiöillä ei ollut valitusoikeutta asiassa sillä perusteella, että ne olivat kiinnostuneita toimiluvan hakemisesta ja että toimiluvan muuttaminen ilman toimiluvan haettavaksi julistamista loukkaisi niiden oikeuksia. Yhtiöt A ja B olivat asiassa esittämänsä perusteella potentiaalisen kilpailijan tai potentiaalisen asiakkaan asemassa toimiluvanhaltijaan nähden. Toimiluvan muuttamista koskevassa asiassa tällainen potentiaalinen asema ei sellaisenaan muodostanut perustetta valitusoikeudelle. Valitusoikeuden olemassaolo edellytti, että tähän potentiaaliseen asemaan liittyy sellainen oikeus, jota valtioneuvoston päätös loukkaa tai johon se vaikuttaa epäedullisesti. Yhtiöt A ja B eivät ilmoituksensa mukaan toimineet eivätkä suunnitelleet toimivansa verkko- tai palveluoperaattoreina sillä tekniikalla toimivissa verkoissa, jonka käyttämistä koskeva ehto valtioneuvoston päätöksellä poistettiin toimiluvasta. Erityisesti tämä seikka huomioon ottaen yhtiöt eivät olleet valituksessaan esittäneet valitusoikeutensa tueksi sellaisen oikeuden tai etuuden olemassa oloa, jonka loukkausta valituksenalainen päätös merkitsi tai johon se vaikutti epäedullisesti. Yhtiöillä A ja B ei ollut oikeutta valittaa valtioneuvoston päätöksestä. Viestintämarkkinalaki 11 1 momentti, momentti Hallintolainkäyttölaki 6 1 momentti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 4 artikla 1kohta Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-426/05, Tele2 Telecommunication GmbH vastaan Telekom-Control-Kommission KHO:2012:35 Kansalaisuusasia - Suomen kansalaisuuden menettäminen - Suomen kansalaisuuden saaminen ilmoituksesta - Venäjän kansalaisuus - Vanhemman kansalaisuus Asiassa oli arvioitavana Suomen kansalaisuuden mahdollinen menettäminen Suomessa syntyneen henkilön muutettua Venäjälle vuonna 1908 alaikäisenä perheensä kanssa ja tämän seikan vaikutukset hänen jälkeläisensä kansalaistamiselle voimassa olevan kansalaisuuslain mukaan. Ennen vuotta 1928 Suomessa ei ollut voimassa lakia Suomen kansalaisuuden menettämisestä, eikä ajan oikeuskirjallisuudessa vallinneen käsityksen mukaan edes vieraan kansalaisuuden saaminen ennen automaattisesti johtanut Suomen kansalaisuuden menettämiseen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut osoitettu, että henkilö olisi menettänyt Suomen kansalaisuuden ainakaan ennen mainittua päivää. Näissä olosuhteissa hänen jälkeläisellään oli oikeus saada Suomen kansalaisuus kansalaisuuslain 60 :n 2 momentissa tarkoitetulla ilmoituksella. Kansalaisuuslaki (359/2003) 60 1ja 2 momentti Laki Suomen kansalaisuuden menettämisestä (181/1927) 1 1 momentti Ks. Kaarlo Kaira: Suomen kansalaisuuden saamisesta ja menettämisestä (1930). KHO:2012:36 Vammaispalvelu - Lapsuusiän autismi - Kehitysvamma - Henkilökohtainen apu - Riittävät voimavarat määritellä avun tarve - Kodin ulkopuolinen harrastustoiminta - Valvonnan tarve henkilökohtaista apua toteutettaessa Vuonna 1999 syntyneellä pojalla oli diagnosoitu lapsuusiän autismi ja kehitysvamma. Henkilökohtaista apua oli haettu harrastuksiin, kuten liikuntaa ja elokuvissa käymistä varten. Esitetyn selvityksen mukaan hakija oli jo aikaisemmin perheensä kanssa harrastanut hakemuksessa tarkoitettuja liikuntamuotoja ja muita vapaa-ajan toimintoja. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu edesauttaisi hakijan osallistumista ikätasoaan vastaavaan kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan ja tukisi itsenäisen selviytymisen oppimista. Asiassa saadun selvityksen mukaan hakijalla oli riittävästi voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteuttamistapa. Se seikka, että hakija tarvitsi henkilökohtaista apua toteutettaessa myös valvontaa, ei ollut esteenä avun myöntämiselle, kun otettiin huomioon vammaispalvelulain 4 :n 1momentin säännökset vammaispalveluna toteutettavan henkilökohtaisen avun soveltumisesta hakijan tarpeisiin. Asia palautettiin perusturvalautakunnalle henkilökohtaisen avun myöntämistä varten. 10

11 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1, 2 1 ja 2 momentti (981/2008), 4 1 momentti (981/ 2008), 8 2 momentti (134/2010), 8c (981/2008) ja 8 d (981/2008) KHO:2012:44 Kunnallisasia - Kuntajaon muuttaminen - Yhdistymissopimus - Palvelujen järjestämissuunnitelma - Lakkaavan kunnan viranomaisen toimivalta - Terveyskeskuksen lääkäripäivystyksen lakkauttaminen - Erillinen päivystyspalveluja koskeva järjestely - Sairaanhoitopiirin järjestämisvastuu Joutsenon kaupunginhallitus oli päättänyt, että Joutsenon terveyskeskuksen lääkäripäivystys arkisin klo päättyy alkaen. Joutsenon kaupunginhallitus hylkäsi P:n kunnan jäsenenä tekemän oikaisuvaatimuksen ja päätti, että päätös pannaan välittömästi täytäntöön. Hallinto-oikeus kumosi P:n valituksesta edellä mainitut päätökset. Joutsenon kaupunki oli liitetty Lappeenrannan kaupunkiin tehdyllä valtioneuvoston päätöksellä. Päätös oli tullut voimaan Joutsenon terveyskeskuksen lääkäripäivystyksen lakkaamisesta päättämisen oli kuntajakolain (1196/1997) 33 :n mukaan katsottava kuuluneen Lappeenrannan asianomaiselle toimielimelle. Asiassa ei ollut ilmennyt syytä, jonka vuoksi asiaa ei olisi voitu siirtää viimeksi mainitun kunnan toimielimen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus kumosi Lappeenrannan kaupunginhallituksen valituksesta hallinto-oikeuden päätöksen ja hylkäsi P:n valituksen. Kaupunkien yhdistymissopimuksen liitteenä olevassa palvelujen järjestämissuunnitelmassa oli muun ohella todettu, että lääkäreiden vastaanottotoimintaan ei ollut tulossa muutoksia. Suunnitelmassa oli toisaalta todettu, että maakunnallisen sosiaali- ja terveyspiirin mahdollinen perustaminen tuli toteutuessaan vaikuttamaan sosiaali- ja terveystoimen hallinnon ja palvelujen järjestämiseen. Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan kaupungit olivat jo aikaisemmin sopineet ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksestä. Vain arki-iltapäivystys oli jäänyt Joutsenon kaupungin vastuulle järjestettäväksi Joutsenon terveyskeskuksessa. Arki-iltapäivystyksenkin osalta päivystyksen järjestämisvastuu oli siirtynyt erikseen tehdyllä sopimuksella alkaen sairaanhoitopiirille yhteispäivystyksenä toteutettavaksi. Päivystyksen lakkauttaminen oli koskenut vain lyhyttä aikaa ennen kaupunkien yhdistymistä. Päätös ei liioin ole ollut esteenä päivystystoiminnan järjestämiselle tarkoituksenmukaisemmaksi harkitulla tavalla Lappeenrannan kaupungissa kuntaliitoksen toteutumisen jälkeen lukien. Kuntajakolain (1196/1997) 33 ei muodostanut estettä sille, että Joutsenon kaupunginhallitus oli päättänyt asiasta. Kuntajakolaki (1196/1997) 9 1momentti, 33 ja 36 Kuntalaki 90 Vrt. KHO:2009:76 KHO:2012:46 Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Autismi - Kehitysvamma - Riittävät voimavarat määritellä avun tarve - Kodin ulkopuolinen harrastustoiminta Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu edesauttaisi hakijan osallistumista ikätasoaan vastaavaan kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan. Asiassa saadun selvityksen mukaan hakijalla oli riittävästi voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteuttamistapa. Se seikka, että henkilölle myönnettiin tukea myös kehitysvammalain nojalla, ei ollut esteenä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun myöntämiselle, kun otettiin huomioon vammaispalvelulain 4 :n 1momentin säännökset vammaispalveluna toteutettavan henkilökohtaisen avun ensisijaisuudesta, riittävyydestä ja soveltumisesta henkilön tarpeisiin. Asia palautettiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle henkilökohtaisen avun myöntämistä varten. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1, 2 1 ja 2 momentti (981/2008), 4 1 momentti (981/ 2008), 8 2 momentti (134/2010), 8c (981/2008) ja 8 d (981/2008) KHO:2012:47 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Alaikäinen perheenjäsen - Unionin kansalainen - Yleinen järjestys ja turvallisuus - Ennakkoratkaisun tarve Kolmannen maan kansalaiselta (hakija) oli hänen perhesiteistään huolimatta evätty jatko-oleskelulupa sillä perusteella, että hänen katsottiin vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Asiassa oli kysymys siitä, mikä merkitys oli annettava hakijan aviopuolison ja heidän yhteisessä huollossaan olevan lapsen unionin kansalaisuudelle. Asia ratkaistiin pyytämättä ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta. Ks. ja vrt. KHO 2011:62 ja KHO 2011:63 sekä unionin tuomioistuimen ratkaisut asioissa C-34/09 (Ruiz Zambrano) ja C-256/11 (Dereci ym.). KHO:2012:48 Ulkomaalaisasia - Oikeuslääketieteellinen tutkimus iän selvittämiseksi - Ikää koskeva merkintä - Väestötietojärjestelmä - Hallintopäätös - Valituskelpoisuus Turvapaikanhakijan iän selvittämiseksi oli tehty oikeuslääketieteellinen tutkimus, jonka perusteella oli erittäin todennäköistä, että hakija oli ollut tutkimushetkellä vähintään 18-vuotias. Poliisilaitos oli vastaavasti muuttanut viranomaisrekistereihin turvapaikanhakijan syntymäajan aikaisemmaksi kuin hänen itsensä ilmoittama. Maahanmuuttovirasto oli sisällyttänyt mainitut tiedot päätökseensä ja arvioinut kansainvälisen suojelun myöntämistä pitäen hakijaa täysi-ikäisenä. Muutoksenhakija vaati, että Maahanmuuttoviraston päätös on kumottava siltä osin kuin se sisältää päätöksen hänen ikänsä muuttamisesta. Valitus jätettiin tutkimatta. Syntymäaika ei ollut erottamaton osa Maahanmuuttoviraston päätöstä. Maahanmuuttoviraston päätökseen sisältyvänä tietona syntymäajalla ei ollut oikeudellista vaikutusta muissa mahdollisissa yhteyksissä. Siltä osin kuin väestötietojärjestelmään on mahdollisesti tehty virheellinen merkintä, käytettävissä olivat väestötietojärjestelmää koskevat oikeussuojakeinot. Maahanmuuttoviraston päätökseen sisältyvä tieto muutoksenhakijan syntymäajasta ei ollut sellainen hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentissa tarkoitettu hallintoasian ratkaisu, josta sai erikseen tehdä valituksen. Momentti 11 Momentti 5/2012

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015. 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 355/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg

Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa. opetusneuvos Aki Tornberg Sisukas pärjää aina sijoitettu lapsi koulussa opetusneuvos Aki Tornberg Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman

HE 195/2010 vp. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman HE 195/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merenkulun ympäristönsuojelulain 3 luvun 6 :n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Eduskunnan

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI

SUOMEN KANSALAISUUSLAKI TIETOSIVU SUOMEN KANSALAISUUSLAKI Suomen nykyinen kansalaisuuslaki tuli voimaan syyskuussa vuonna 2011. Lain keskeisimpiä tavoitteita on edistää Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta Laki opintotukilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan opintotukilain (65/1994) 1 :n 4 momentti, 3 :n 4 kohta, 4 :n 2 momentin 2 kohta ja 3 momentin 1 kohta, 5 b, 6 :n 1 momentin 3

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015

Yhteistyö vankeuslain valossa. Heli Tamminen 4.9.2015 Yhteistyö vankeuslain valossa Heli Tamminen 4.9.2015 Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma Tapaamiset Ulkopuoliseen laitokseen sijoittaminen Koevapaus Rangaistusajan suunnitelma ja vapauttamissuunnitelma

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

HE 237/2014 vp. 1.2 Tietoyhteiskuntakaari

HE 237/2014 vp. 1.2 Tietoyhteiskuntakaari HE 237/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 :n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja siten edistää ja turvata

Lisätiedot