Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,"

Transkriptio

1 5/2012 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 5 Valtioneuvoston asetukset 6 MIETINNÖT YM. 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 8 Korkein hallinto-oikeus 9 KKO:N VALITUSLUVAT 14

2 Momentti 5/2012 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 :n muuttamisesta (256/ 2012) HE 26/2012 vp VaVM 8/2012 vp Laki tuli voimaan Hiilidioksidiveron laskentaperustetta täsmennetään eräiden liikennepolttoaineiden osalta siten, että biopolttoaineiden lisäksi fossiilisen moottoribensiinin ja dieselöljyn hiilidioksidipäästössä otetaan huomioon polttoaineen elinkaarenaikainen kasvihuonekaasupäästö eikä pelkästään niiden ajoneuvokäytöstä eli poltosta syntyvää päästöä. Moottoribensiinin ja dieselöljyn polton päästöihin lisätään niiden tuotantoketjun alkupäässä syntyvä keskimääräinen hiilidioksidiekvivalenttipäästö. Hiilidioksidipäästöjen kasvaminen ei kuitenkaan nosta polttoainelitrasta suoritettavan hiilidioksidiveron määrää, koska veron laskentaperusteena olevaa hiilidioksiditonnin arvoa alennetaan 60 eurosta 50 euroon. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta (252/2012) HE 39/2011 vp VaVM 4/2012 vp Laki tuli voimaan Viranomaista koskevaan määritelmään lisätään lain tai asetuksen taikka muun säännöksen tai määräyksen perusteella nimetyt yhteisöt, laitokset ja yksityiset henkilöt siltä osin kuin ne julkista tehtävää hoitaessaan käyttävät julkista valtaa. Lisäksi säädetään selvitysyksikön oikeudesta saada ilmiöselvityksiä varten tieto Verohallinnon yksikön esitutkintaviranomaiselle tekemästä ilmoituksesta ja sen käsittelystä suoraan Verohallinnon toiselta yksiköltä. Laki kiinteistöverolain muuttamisesta (253/2012) HE 6/2012 vp VaVM 6/2012 vp Laki tuli voimaan Lakiin lisätään säännökset verovelvollisen velvollisuudesta tarkistaa ja korjata kiinteistöverotuksen perusteena käytettävät tiedot. Verovelvollisen katsotaan antaneen tiedot saamansa selvityksen mukaisena siltä osin kuin hän ei korjaa virheitä ja puutteita. Ilmoittamismenettelyn uudistuessa luovutaan erillisestä verovelvollisen kuulemismenettelystä. Lisäksi lakiin lisätään säännökset verotuksen oikaisun toimittamatta jättämisestä ja veronkorotuksen määräämättä jättämisestä. Laki puolustustarvikkeiden viennistä, laki rikoslain 34a ja 46 luvun muuttamisesta, laki ampuma-aselain 41 :n muuttamisesta, laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 4 :n muuttamisesta, laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 77 :n muuttamisesta ja laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 2 :n muuttamisesta ( / 2012) HE 93/2011 vp PuVM 3/2012 vp Lait tulivat voimaan Lailla puolustustarvikkeiden viennistä pannaan täytäntöön Euroopan unionin sisäisiä puolustustarvikesiirtoja koskeva direktiivi. Puolustustarvikkeen siirtoon Euroopan talousalueelle sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä. Lisäksi lain rakennetta tarkistetaan vastaamaan paremmin perustuslain vaatimuksia. Puolustustarvikkeiden maastavientirikosta koskevaan rikoslain rangaistussäännökseen lisätään myös puolustustarvikkeiden siirto. Rikoslain ja muiden lakien viittaussäännöksiä tarkistetaan. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ja laki merimieseläkelain 10 :n muuttamisesta ( /2012) HE 111/2011 vp StVM 1/2012 vp Lait tulivat voimaan Työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää selkeytetään. Kaikille työnhakijoille asetetaan lähtökohtaisesti sama seuraamus, korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite, työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä riippumatta siitä, kuinka kauan henkilö on ollut työttömänä. Pitkään työttömänä olleille työmarkkinatuen hakijoille asettavaa työssäolovelvoitetta koskevan säännös kumotaan. Työssäolovelvoite säilyy seurauksena toistuvasta työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä. Työttömyysturvalaista kumotaan säännös, jonka mukaan työttömällä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta työttömyysetuuteen ulkomaanmatkan ajalta. Lisäksi työttömyysturvalakiin tehdään eräitä pienempiä muutoksia. Laki rikoslain 23 luvun 5 :n muuttamisesta (296/2012) HE 16/2012 vp LaVM 4/2012 vp Laki tuli voimaan Veren alkoholipitoisuuden rangaistavuuden raja ammattimaises- 2

3 sa vesiliikenteessä laskee 0,5 promilleen. Laki puoluelain muuttamisesta (372/2012) HE 22/2012 vp PeVM 4/2012 vp Laki tulee voimaan Puoluelakia muutetaan siten, että puolueen kannattajana voi puoluetta rekisteröitäessä toimia eduskuntavaaleissa äänioikeutettujen henkilöiden lisäksi myös kunnallisvaaleissa tai europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu henkilö. Muutoksella poistetaan puolueen rekisteröimiseksi säädetty edellytys, joka asettaa Suomessa asuvat Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kansalaiset eri asemaan kunnallis- ja europarlamenttivaaleissa kuin Suomen kansalaiset estämällä heitä toimimasta kannattajina puoluetta rekisteröitäessä. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta (310/2012) HE 37/2012 vp PuVM 4/2012 vp Laki tulee voimaan Varusmiespalvelusaikaa lyhennetään 15 vuorokaudella. Muutos tasoittaa puolustusvoimien kouluttajien työmäärää asevelvollisten saapumiserien välillä ja mahdollistaa nykyistä tarkoituksenmukaisemmat kotiuttamisajankohdat. Laki kuntalain muuttamisesta (325/2012) HE 24/2012 vp HaVM 9/2012 vp Laki tuli voimaan Kuntalakiin lisätään säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnan ja kuntayhtymän toimintakertomusta ja tilinpäätöstä koskevia säännöksiä täydennetään siten, että rahoitusta ja tulevaa taloudellista kehitystä koskevat tiedot käyvät niistä nykyistä selkeämmin ja kattavammin ilmi. Lisäksi tilintarkastajan toimikautta koskevaa sääntelyä muutetaan siten, että tilintarkastaja voidaan valita valtuuston toimikaudesta riippumattomaksi ajaksi, kuitenkin enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Kunnat velvoitetaan arvioimaan asianmukaisesti toimintaansa ja siihen mahdollisesti liittyviä riskejä. Kunnan päätöksentekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa taloudenhoidon kestävyyteen pitkällä aikajänteellä parannetaan heidän saadessa kunnan ja kuntakonsernin taloudellisesta tilanteesta nykyistä kokonaisvaltaisemman kuvan sekä arvion tulevasta kehityksestä. Laki opintotukilain muuttamisesta (297/2012) HE 121/2011 vp SiVM 1/2012 vp Laki tuli voimaan Lain 7b :n 2 momentti ja 17 :n 4momentti tulevat kuitenkin voimaan Opintorahan ja asumislisän vapaaehtoisen palauttamisen määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella. Korkeakouluopiskelijoiden opintotuen kaksiportaiseen myöntämiseen liittyviä säännöksiä tarkennetaan sekä tehdään eräitä muita teknisluonteisia muutoksia. Laki viestintämarkkinalain 80 :n muuttamisesta ja 65a :n väliaikaisesta muuttamisesta ja laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 ja 24 :n muuttamisesta ( /2012) HE 144/2011 vp LiVM 4/2012 vp Viestintämarkkinalain 65a ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 10 tulivat voimaan Viestintämarkkinalain 80 ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 24 tulevat voimaan Viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain säännöksiä telelaskun erittelystä muutetaan. Teleyritysten on annettava teleliittymän tilaajalle muiden kuin viestintäpalvelujen osalta täydellinen erittely. Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin tehdään muutos, joka antaa teleyrityksille oikeuden luovuttaa tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoajille sähköisen viestinnän tunnistamistietoja laskutuksen täsmäyttämiseksi. Viestintämarkkinalakiin lisätään matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltävä säännös. Säännös lisätään lakiin kolmen vuoden määräajaksi. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvityksen matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointia koskevan kiellon vaikutuksista viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta (399/2012) HE 25/2012 vp VaVM 10/2012 vp Laki tulee voimaan Arvonlisäverolakiin tehdään laskutusta koskevan Euroopan unionin direktiivin edellyttämät muutokset. Arvonlisäverolakiin otetaan säännös siitä, missä tilanteissa Suomen laskutusta koskevia säännöksiä sovelletaan. Lakiin lisätään myös säännös jäsenvaltioiden rajat ylittäviä liiketoimia koskevien laskujen antamisen määräajasta. Laskujen tietosisältöä koskeviin säännöksiin tehdään direktiiviä vastaavat pienehköt muutokset. Kevennettyihin laskun tietosisältövaatimuksiin liittyvää vähäisen laskun enimmäisarvoa nostetaan 250 eurosta 400 euroon. Lakiin otetaan säännös sekä paperisten että sähköisten laskujen alkuperän aitouden ja sisällön muuttumattomuuden varmistamisvelvollisuudesta. Varmistus voidaan tehdä millä tahansa elinkeinonharjoittajan valitsemalla liiketoiminnan valvontakeinolla. Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta, laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6a :n muuttamisesta ja laki tuloverolain 33c :n muuttamisesta ( /2012) HE 58/2012 vp VaVM 13/2012 vp Lait tulivat voimaan Laeilla pannaan täytäntöön eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annettu uudelleen laadittu neuvoston direktiivi. Laki alueiden kehittämisestä annetun lain 27 :n muuttamisesta ja laki rakennerahastolain 2 luvun kumoamisesta ( /2012) HE 35/2012 vp HaVM 11/2012 vp Momentti 3 Momentti 5/2012

4 Lait tulivat voimaan Alueiden kehittämisestä annettua lakiin lisätään säännökset Euroopan unionin rakennerahastokautta varten laadittavien ohjelmien valmistelusta. Rakennerahastolain ohjelmatyötä koskeva 2 luku kumotaan. Laki ydinenergialain muuttamisesta (410/2012) HE 145/2011 vp TaVM 3/2012 vp Laki tuli voimaan Lain 60a ja 75 4 momentti tulevat kuitenkin voimaan Ydinenergialaissa tarkoitettujen yksityisten tarkastusorganisaatioiden käyttömahdollisuutta lisätään. Lakiin lisätään säännökset yleiseltä merkitykseltään huomattavien ydinlaitoshankkeiden suunnittelun ja valmistelun edellyttämien valvontatoimenpiteiden perusteista ennen rakentamisluvan myöntämistä sekä Säteilyturvakeskuksen oikeudesta tutkia sellaisia normaalista poikkeavia tapahtumia tai menettelyjä, joilla voi olla merkitystä ydinenergian käytön turvallisuuden kannalta. Lisäksi ydinlaitoksen haltijalta kerättävää ydinturvallisuustutkimusmaksua korotetaan yleisen kustannustason nousua vastaavasti. Lisäksi lakiin tehdään joitakin teknisiä muutoksia. Laki kansaneläkelain 21 :n muuttamisesta ja laki takuueläkkeestä annetun lain 5 :n muuttamisesta ( / 2012) HE 49/2012 vp TaVM 3/2012 vp Lait tulivat voimaan Aika, jolloin henkilö on Suomessa asuessaan saanut eläkettä ulkomailta, voidaan ottaa asumisaikana huomioon kansaneläkkeen määrää laskettaessa. Muutos tehdään yhteisölainsäädännön perusteella. Takuueläkkeestä annetussa laissa olevaa maahanmuuttajan määritelmää selkeytetään. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta (386/2012) HE 47/2012 vp YmVM 3/2012 vp Laki tuli voimaan Lakia muutetaan siten, että valtion tukea saaneiden asumisoikeustalojen luovutusrajoitukset koskevat myös sellaisia talojen omistajayhteisöissä tehtäviä osakkeiden tai osuuksien luovutuksia, joiden tosiasiallisena tarkoituksena on asumisoikeustalojen luovuttaminen. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi käyttää harkintavaltaa myöntäessään vapautuksia valtion tukemia asumisoikeustaloja koskevista käyttö- ja luovutusrajoituksista. Laki ulkomaalaislain, työsopimuslain, lähetetyistä työntekijöistä annetun lain sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ( /2012) HE 3/2012 vp HaVM 14/2012 vp Lait tulivat voimaan Ulkomaalaislakia, työsopimuslakia, lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia muutetaan siten, että lakeihin tehdään työnantajasanktiodirektiivin täytäntöönpanon edellyttämät välttämättömät muutokset. Työnantajasanktiodirektiivin tavoitteena on kieltää Euroopan unionin alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työhönotto laittoman maahanmuuton torjumiseksi. Työsopimuslakiin lisätään erityinen seuraamusmaksu sellaiselle työnantajalle, joka on ottanut työhön laittomasti maassa oleskelevan kolmannen maan kansalaisen. Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset oleskeluluvan myöntämiseksi ja harkinta-ajan antamiseksi sellaiselle laittomasti maassa oleskelleelle ja työskennelleelle kolmannen maan kansalaiselle, jonka tapaukseen liittyy erityistä hyväksikäyttöä osoittavat työolot tai joka on ollut alaikäinen laittomasti työskennellessään. Laki maantielain muuttamisesta (446/2012) HE 39/2012 vp LiVM 6/2012 vp Laki tuli voimaan Lain 43e :n 1 momentin määräys turvallisuusarvioijan peruskoulutuksesta ja pätevyystodistuksesta tulee kuitenkin voimaan Maantielakiin lisätään uusi 3a luku, jossa säädetään tieliikenteen turvallisuustehtävistä ja niiden vastuuviranomaisista. Säännökset koskevat yleiseurooppalaiseen TEN-liikenneverkkoon kuuluvien maanteiden rakentamiseen ja parantamiseen liittyviä tieturvallisuusarviointeja ja -tarkastuksia, tieosuuksien ja tieverkon luokittelua sekä tieturvallisuusarvioijien pätevyysvaatimuksia ja koulutusta. Laki eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamisesta ( / 2012) HE 9/2012 vp StVM 4/2012 vp Lait tulevat voimaan Työeläkelaitosten vakavaraisuuden määrittelyä koskevia säännöksiä muutetaan. Eläkelaitosten tuottava sijoitustoiminta mahdollistetaan tehostamalla eläkelaitosten nykyisten sijoitus- ja vakuutusriskejä varten varattujen puskurien käyttöä. Nykyiset puskurit, toimintapääoma ja tasoitusmäärä, yhdistetään uudeksi vakavaraisuuspääomaksi, jota voidaan käyttää sekä sijoitus- että vakuutusriskeihin varautumiseen. Eläkesäätiöiden ja -kassojen riskinkantokykyä vahvistetaan erillisellä työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvalla erällä. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteralle säädetään muista yhtiöistä poikkeava vakavaraisuuspääoman määrittely muista poikkeavasta vakuutuskannasta johtuen. Lisäksi säädetään, että Finanssivalvonta tekee ilmoituksen sosiaali- ja terveysministeriölle, jos se seurannassaan huomaisi, että finanssimarkkinoiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi eläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuus on laskenut tai uhkaa nopeasti laskea. Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 d :n muuttamisesta (440/2012) HE 54/2012 vp StVM 4/2012 vp Laki tuli voimaan Työttömyysturvalain muutoksella säädetään työttömyysetuuksien kustannusten korvaamisen rahoituksesta niissä tilanteissa, joissa Kansaneläkelaitos maksaa korvauksia Suomessa työskentelyn perusteella työttömän työnhakijan asuinvaltiolle. Korvauksia maksetaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteenso- 4

5 vittamista koskevan asetuksen 65 artiklan perusteella. Korvaukset rahoitetaan valtion varoista. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 49/2012 vp) eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 21 :n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että aika, jolloin henkilö on Suomessa asuessaan saanut eläkettä ulkomailta, voidaan ottaa asumisaikana huomioon kansaneläkkeen määrää laskettaessa. Muutos tehdään yhteisölainsäädännön perusteella. Samalla selkeytetään takuueläkkeestä annetussa laissa olevaa maahanmuuttajan määritelmää. Esitys liittyy valtion vuoden 2012 II lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 54/2012 vp) eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 14 luvun 3d :n muuttamisesta Työttömyysturvalain muuttamisen tavoitteena on säätää työttömyysetuuksien kustannusten korvaamisen rahoituksesta niissä tilanteissa, joissa Kansaneläkelaitos maksaa korvauksia Suomessa työskentelyn perusteella työttömän työnhakijan asuinvaltiolle. Korvauksia maksetaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan asetuksen 65 artiklan perusteella. Korvaukset rahoitetaan valtion varoista. Hallituksen esitys (HE 55/2012 vp) eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Vakuutusyhtiölakia, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia ja vakuutusyhdistyslakia muutetaan siten, että kuluttajille myönnettävissä vakuutuksissa ei saa käyttää sukupuolta vakuutusmaksujen tai vakuutuksesta saatavien etuuksien laskennassa eikä tehdä sukupuoleen perustuvia eroja maksuissa tai etuuksissa. Laeista kumotaan säännökset sukupuoleen perustuvaa riskinarviointia koskevien tietojen toimittamis- ja julkaisuvelvollisuudesta. Muutostarve johtuu EU-tuomioistuimen tasa-arvodirektiiviä koskevasta tuomiosta, jonka mukaan molempien sukupuolten maksujen ja etuuksien on oltava samat. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 57/2012 vp) eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Lailla kaupallisten sopimusten maksuehdoista pannaan täytäntöön kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annettu direktiivi. Laki koskee maksuja, jotka suoritetaan vastikkeena tavarasta tai palvelusta, kun tavaran tai palvelun toimittaa elinkeinonharjoittaja ja hankkii toinen elinkeinonharjoittaja tai hankintayksikkö. Laki sisältää säännöksiä muun muassa maksuajan enimmäiskestosta ja tietynlaisten maksuehtojen tehottomuudesta. Perintälakiin lisätään säännös velkojan oikeudesta saada 40 euron suuruinen vakiokorvaus perintäkuluista, jos elinkeinonharjoittaja tai hankintayksikkö viivästyy tavara- tai palveluhankintaan perustuvan maksun suorittamisessa elinkeinonharjoittajalle. Korkolakia muutetaan siten, että tällaisen maksun viivästyessä viivästyskoron määrä on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin viitekorko. Perintälakiin tehdään myös muita kuin direktiiviin pohjautuvia muutoksia. Ehdotetuilla muutoksilla täsmennetään hyvän perintätavan sisältöä ja pyritään tehostamaan sen noudattamista. Kuluttajasaatavan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä muutetaan. Lakiin lisätään säännös velallisen oikeudesta pyytää kuluttajasaatavan perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Lisäksi lakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan kuluttajasaatavan perinnässä kertyneet varat on kohdennettava ensisijaisesti perittävälle saatavalle ja vasta sen jälkeen perintäkuluille. Lisäksi ehdotetaan vähäisiä muutoksia 13 muuhun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua niiden vahvistamisesta, kuitenkin viimeistään 16 päivänä maaliskuuta Hallituksen esitys (HE 58/2012 vp) eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6a :n ja tuloverolain 33c :n muuttamisesta Laeilla pannaan täytäntöön eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annettu uudelleen laadittu neuvoston direktiivi 2011/96/EU. Hallituksen esitys (HE 61/2012 vp) eduskunnalle laeiksi varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, rikoslain 46 luvun 1 :n muuttamisesta ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 :n muuttamisesta Lailla varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi luodaan menetelmä, jolla terroritekoihin osallistuvien tai niiden toteuttamista edistävien henkilöiden, yhteisöjen ja ryhmien varat voidaan Suomessa jäädyttää Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston vuonna 2001 hyväksymän päätöslauselman edellyttämällä tavalla. Lisäksi tehdään muutoksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin sekä rikoslain maastavientiin ja maahantuontiin liittyviä rikoksia koskevaan lukuun. Hallituksen esitys (HE 63/2012 vp) eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi Laki tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta ehdotetaan säädettäväksi. Lisäksi muutetaan rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettua lakia. Laeilla pannaan täytäntöön neuvoston puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen Momentti 5 Momentti 5/2012

6 soveltamisesta valvontatoimia koskeviin päätöksiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tutkintavankeuden vaihtoehtona. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa Hallituksen esitys (HE 66/2012 vp) eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Poliisin ja rajavartiolaitoksen henkilötietojen käsittelyä koskevat lait tarkistetaan ottaen huomioon kansallisessa soveltamisessa esiin tulleet epäkohdat, lakien voimaantulon jälkeen tapahtuneet lainsäädäntömuutokset sekä kansainvälinen kehitys. Viranomaisten välistä yhteistyötä parannetaan täsmentämällä tietojenvaihtosäännöksiä. Säännöksiä poliisin tietojärjestelmiin talletettavista tiedoista, tietojen käsittelystä, käyttötarkoituksesta, poliisin oikeudesta luovuttaa ja saada tietoja täsmennetään. Tietojen poistamista poliisin tietojärjestelmistä koskevat säännökset tarkistetaan. Poliisin oikeutta saada teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja eräistä rekistereistä laajennetaan. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien säännösten rakenne muutetaan kokonaisuudessaan. Laeilla pannaan kansallisesti täytäntöön sisäasiainministeriön hallinnonalalla rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2008/977/YOS) lainsäädännön alaan kuuluvat säännökset. Hallituksen esitys (HE 68/2012 vp) eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta Valtion vientitakuista annettua lakia muutetaan siten, että tärkeiden elinkeinopoliittisten tai kilpailukykyyn liittyvien perusteiden nojalla vientitakuu voidaan myöntää silloinkin, kun vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin liittyvä kaupallinen riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää. Lisäksi erityisriskinottoon liittyen vientitakuiden enimmäisvastuuraja korotetaan miljoonasta eurosta miljoonaan euroon. Finnvera Oyj:n mahdollisuuksia suojautua vientitakuutoiminnasta aiheutuvan tappiovaaran varalta selvennetään. Lisäksi lakiin sisältyviä vastuusäännöksiä tarkennetaan. Hallituksen esitys (HE 69/2012 vp) eduskunnalle laiksi hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 :n muuttamisesta Hedelmöityshoidoista annettua lakia muutetaan siten, että sukusolujen ja alkioiden luovuttajista kerättyjen tietojen säilyttämisajat ovat samanpituiset hedelmöityshoitolaissa ja ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetussa laissa. Lainmuutoksella edistetään yhtenäisen soveltamiskäytännön syntymistä luovuttajatietojen säilyttämisen osalta ja varmistetaan, että kudosten ja solujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskevassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä säädetty jäljitettävyysvaatimus tulee hedelmöityshoitoja tarjoavien palvelun antajien toiminnassa asianmukaisesti täytetyksi myös luovuttajatietojen säilytyksen osalta. VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (257/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksen 7 ja 9 tulevat voimaan , ja Asetukseen tehdään eräitä muutoksia, jotka johtuvat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain sekä muun lainsäädännön muutoksista, eräästä uudesta maistraattien erikoistumistehtävästä sekä eräistä väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevista muutoksista. Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia on muutettu siten, että Verohallinto saa rajoitetun toimivallan tallettaa ulkomaan kansalaisia koskevia tietoja väestötietojärjestelmään tietyissä tapauksissa. Muutos liittyy harmaan talouden verovalvonnan tehostamiseen. Asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset niistä tiedoista, jotka Verohallinto saa tallettaa väestötietojärjestelmään. Lisäksi asetukseen lisätään säännös Verohallinnon neuvontaan ja mahdollisten virheiden korjaamiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta maistraattien erikoistumistehtävänä. Väestötietojärjestelmään talletettavia tietoja koskevat muutokset liittyvät adoptiolainsäädännön muutokseen, lapsen huollon sisältöä koskevien tietojen tallettamiseen väestötietojärjestelmään sekä väestötietojärjestelmän osoitepalvelukiellon jakamiseen yhteystietojen luovutuskielloksi ja asiakasrekisterin päivityskielloksi. Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista (420/2012) Asetus tulee voimaan Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sääntelyn yhdenmukaistamiseksi nykyiset erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (678/1998) ja erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen säännökset yhdistetään valtioneuvoston asetukseksi erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista. Erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnot ovat jatkossakin yliopistojen ammatillisia jatkotutkintoja. Erikoislääkärin tutkintoon johtavaan koulutukseen lisätään uusi akuuttilääketieteen koulutusohjelma. Radiologian ja lastenneurologian koulutusohjelmien kesto pidennetään viidestä vuodesta kuuteen vuoteen. Erikoishammaslääkärin tutkintoon johtavaan koulutukseen lisätään uusi hammaslääketieteellisen diagnostiikan koulutusohjelma. Itä-Suomen yliopistolle ja Tampereen yliopistolle myönnetään erikoishammaslääkärin tutkintoa koskeva koulutusvastuu, millä on tarkoitus osaltaan helpottaa pulaa erikoistuvista hammaslääkäreistä sekä hoitotakuun toteutumista. Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (421/ 2012) Asetus tulee voimaan Asetuksessa säädetään, että myös Itä-Suomen yliopistolla on oikeus- 6

7 tieteellisen alan tutkinnonanto-oikeus lukien. Oikeustieteellisen alan tutkintoja voidaan tällä hetkellä suorittaa Helsingin, Lapin ja Turun yliopistoissa, lisäksi Åbo Akademilla on oikeusnotaarin tutkinnonanto-oikeus. Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta ja valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 :n muuttamisesta ( /2012) Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, että tämän asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan viimeistenkin vuosiluokkien osalta käyttöön viimeistään Perusopetuslain 14 :n 1 momentin mukaisesti valtioneuvosto päättää perusopetuslain (628/1998) nojalla perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä perusopetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä oppilaanohjaukseen (tuntijako). Asetuksella täsmennetään perusopetuslain 2 :n tavoitteita. Valtakunnallisissa tavoitteissa korostetaan opetuksen sivistystehtävän ohella erityisesti opetuksen kasvatuksellisia tavoitteita, oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen, opetuksessa annettavia tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä koulutuksellisen tasa-arvon edistämistä ja elinikäistä oppimista. Ehdotukseen sisältyy myös muille kuin oppivelvollisuuttaan suorittaville oppilaille annettavan opetuksen erityiset tavoitteet. Tällaista opetusta ovat esiopetus, lisäopetus, maahanmuuttajille annettava perusopetukseen valmistava opetus sekä aikuisille annettava perusopetus. Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012) Asetus tuli voimaan Asetuksella täsmennetään voimaan tulleen kaivoslain (621/ 2011) säännöksiä. Asetuksessa säädetään lähinnä lupamenettelyihin liittyvistä tarkemmista säännöksistä. Asetuksessa säädetään myös tarkemmin malminetsintäalueen ja kullanhuuhdonta-alueen jälkitoimenpiteistä, louhintakorvauksen määrittämisen perusteista ja kaivoslain mukaisen panttauksen ilmoitusmenettelyistä. Lisäksi asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä malminetsintäalueen ja kullanhuuhdonta-alueen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman sisällöstä. Asetuksella täydennetään näin kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY) täytäntöönpanoa. MIETINNÖT YM. Ehdotus sähköisen median viestintäpoliittiseksi ohjelmaksi Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun esittelemän ehdotuksen mukaan Yleisradion ja yleisen edun kanavien ohjelmaa pystyy katsomaan tavallisilla vastaanottimilla tarvittaessa vuoteen 2026 saakka. Sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman tavoitteena on taata televisio- ja radiotarjonnan laatu ja monipuolisuus sekä kotimaisen sisältötuotannon säilyminen ainakin nykyisellä tasolla. Tämä varmistettaisiin yleisen edun kanaville asetettavilla vaatimuksilla kotimaisilla kielillä esitettävistä ohjelmista. Verkkotoimiluvat ehdotetaan jaettaviksi jatkossakin vertailevalla menetelmällä eli kauneuskilpailulla. Ohjelmistoluvat säilytettäisiin, mutta menettelyä kevennettäisiin. Television ja radion ohjelmistoluvista päättäisi Viestintävirasto, mutta viestintäpoliittisesti merkittävät päätökset tekisi edelleen valtioneuvosto. Ehdotus on osoitteessa document_library/get_file? folderid= &name =DLFE pdf&title= Sahkoisen%20median% 20viestintapoliittinen%20ohjelma_ luonnos% Perusopetuksen aika selvitys koulujen toimintaympäristöä kuvaavista indikaattoreista - raportti Koulujen toimintaympäristön haasteellisuutta kuvaavia indikaattoreita pohtineet selvitysmiehet esittävät perusopetukseen uutta rahoitusmittaria, jonka tarkoituksena on ottaa huomioon koululaisten vanhempien koulutustausta. Uusi koulutusindikaattori perustuisi niiden vuotiaiden kuntalaisten määrään, joilla ei ole peruskoulun jälkeen suoritettua tutkintoa. Selvitys liittyy hallituksen tavoitteeseen estää koulujen eriytyminen ja vähentää väestöryhmien välisiä eroja oppimistuloksissa. Koulujen väliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvulla, ja hallituksen tavoitteena on puolittaa ero vuoteen 2020 mennessä. Esitetty mittari perustuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan valtionosuusuudistuksessa tavoitteena on, että perusopetuksen rahoitus jatkossa perustuisi nykyistä enemmän perusopetuksen toimintaympäristöä kuvaaviin indikaattoreihin, esimerkiksi kunnan maahanmuuttajien väestöosuuteen, aikuisväestön koulutustasoon sekä työttömyysasteeseen. Selvitys on osoitteessa OPM/Julkaisut/2012/ Perusopetuksen_aika.html. Makrovalvontatyöryhmän väliraportti Työryhmän mukaan luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin tulisi lisätä säännökset lisäpääomavaatimuksista, jotta Basel III -uudistuksen ja siihen perustuvan EU-direktiivin mukaiset vähimmäisvaatimukset täyttyisivät. Tavoitteena on vahvistaa luottolaitosten vakavaraisuutta ja vähentää suhdannevaihtelujen vaikutusta finanssimarkkinoiden vakauteen. Työryhmä ehdottaa myös, että luottolaitosten asunto-, kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisten luottojen määrää voitaisiin tarvittaessa rajoittaa suhteessa vakuuksien käypään arvoon. Lisäksi työryhmä ehdottaa muun muassa, että Finanssivalvonta olisi toimivaltainen viranomainen päättämään sekä suhdannevaikutusten tasoittamiseksi asetettavasta lisäpääomavaatimuksesta että kiinteistö- ja arvopaperivakuudellisen luotonannon rajoittamisesta. Väliraportti on osoitteessa 04_julkaisut_ja_asiakirjat/ 01_julkaisut/08_muut_julkaisut/ Finans/ Finanssimarkkinoiden_ makrotaloudellisten.pdf. Ilmastolakia koskeva selvitys Selvitys suosittelee ilmastolain säätämistä kansallisen ilmastopolitiikan suunnitelmallisuuden vahvistamiseksi. Ilmastolain tarkoituksena olisi ohjata erityisesti päästökaupan ulkopuolella syntyvien päästöjen vähentämistä. Selvityk- Momentti 7 Momentti 5/2012

8 sessä ehdotetaan, että ilmastolakiin sisällytettäisiin pitkän aikavälin päästövähennystavoite: 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tavoite vastaa yleisellä tasolla valtioneuvoston vuonna 2009 hyväksymää ilmasto- ja energiapoliittista tulevaisuusselontekoa. Selvityksen mukaan ilmastolaki selkiyttäisi myös ilmastopolitiikan vastuunjakoa. Eduskunnan rooli vahvistuisi ehdotetun suunnittelujärjestelmän myötä, jossa hallitus velvoitettaisiin raportoimaan suunnitelmallisesti ilmastopolitiikan toteuttamisesta. Selvitys on osoitteessa /www.ymparisto.fi/ download.asp?contentid= &lan=fi. Vakavan väkivallan uusimista selvittäneen työryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa, että tietyissä vankiryhmissä tehostettaisiin väkivaltarikoksen uusimisriskin arviointia sekä vapautumisen jälkeistä valvontaa. Työryhmän mukaan vankeusajan jälkeinen valvonta olisi erityisen tarpeellista niille, jotka ovat toistuvasti syyllistyneet vakaviin väkivalta- ja seksuaalirikoksiin ja jotka on todettu riskin arvioinnissa erittäin vaarallisiksi. Tähän ryhmään kuuluvat vapautuvat vankilasta vasta suoritettuaan tuomitun rangaistusajan kokonaan. Nykyisin heillä ei ole lainkaan vankeusajan jälkeistä valvontaa. Työryhmä ehdottaa uutta järjestelmää, jossa vaaralliseksi todettu rikoksenuusija joutuisi aina valvontaan määräaikaisen vankeusrangaistuksen jälkeen. Ehdonalaisen vapautumisen mahdollisuutta ei olisi. Valvonnan suunnittelussa käytettäisiin vankeusaikana tehtyä arviota väkivaltarikoksen uusimisriskistä. Mietintö on osoitteessa Julkaisut/Mietintojajalausuntoja/ Mietintojenjalausuntojenarkisto/ MietintoMietintojajala2012/ Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun laajentaminen -mietintö Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeuksissa kokeiltu asiantuntijaavusteinen huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu vakinaistettaisiin siten, että asiantuntijapalveluiden järjestäminen tulisi kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi. Toissijaisena vaihtoehtona kunta järjestäisi palvelun tuomioistuimelle ja valtio maksaisi kunnalle korvauksen. Kunnille ei siten aiheutuisi lisäkustannuksia uusista tehtävistä. Hallitusohjelman mukaisesti työryhmä haluaa parantaa lasten asemaa oikeudenkäytössä laajentamalla asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelumenettelyn koko maahan. Sovittelijana toimisi tuomari ja häntä avustaisi asiantuntijana psykologi tai sosiaalityöntekijä. Asiantuntija-avustajan tehtävänä on lisätä vanhempien ymmärrystä lapsen edusta ja suunnata keskustelua lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamiseen. Mietintö on osoitteessa KORKEIN OIKEUS KKO:2012:52 Ylimääräinen muutoksenhaku - Kantelu - Ihmisoikeusloukkaus Lahjusrikkomus Virkarikos - Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Hovioikeus oli hylännyt A:ta vastaan ajetun syytteen lahjusrikkomuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjän valituksen johdosta Korkein oikeus oli kirjallisessa menettelyssä tuominnut A:n lahjusrikkomuksesta sakkorangaistukseen ja menettämään valtiolle vastaanottamansa edun arvon (KKO:2002:51). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi sittemmin, että A:n oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oli loukattu, koska käsillä olleissa olosuhteissa Korkein oikeus ei ollut voinut ratkaista asiaa asianmukaisesti toimittamatta suullista käsittelyä ja kuulematta siinä A:ta. Ihmisoikeustuomioistuimen toteaman menettelyvirheen perusteella tehdyn kantelun johdosta Korkeimman oikeuden tuomio poistettiin. (Täysistunto) OK 31 luku 1 1 mom 4 kohta IhmisoikeusSop 6 art KKO:2012:53 Avustuspetos - Törkeä avustuspetos A oli harjoittaessaan yleishyödyllistä asuntorakennustoimintaa antanut rahoitustuesta päättävälle viranomaiselle useiden kiinteistöyhtiöiden puolesta vääriä tietoja avustuksia haettaessa sekä jättänyt ilmoittamatta oikeita tietoja toteutuneista kustannuksista ja niitä vastaavasta rahoituksesta. Kysymys siitä, oliko menettelyä pidettävä avustuspetoksen tunnusmerkistössä tarkoitetuin tavoin olennaisena avustuksen saannin, määrän tai ehtojen kannalta. RL 29 luku 5 KKO:2012:54 Väärennysrikos - Väärennys - Väärennysaineiston hallussapito A oli hankkinut laitteen, jonka avulla hän oli vaihtanut omistamaansa matkapuhelimeen sen yksilöivän IMEI-koodin ja yrittänyt sen jälkeen saada puhelimella yhteyttä verkkoon. Kysymys siitä, oliko A syyllistynyt väärennykseen tai väärennysaineiston hallussapitoon. RL 33 luku 1 RL 33 luku 4 RL 33 luku 6 KKO:2012:55 Veropetos - Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Oikaisuvaatimus A:lle oli määrätty tehdyillä jälkiverotuspäätöksillä veronkorotusta verovuosilta 2002, 2003 ja A:n haettua verotukseen oikaisuvaatimuksin muutosta verotuksen oikaisulautakunta oli tekemillään päätöksillä hylännyt oikaisuvaatimukset. Syyttäjä vaati vireille tulleessa rikosasiassa A:lle rangaistusta törkeästä veropetoksesta, joka koski samaa menettelyä, josta A:lle oli määrätty veronkorotusta. Koska A:lla oli mahdollisuus syytteen vireilletulon ajankohtana hakea verotuksen oikaisulautakunnan päätöksiin muutosta hallinto-oikeudelta säännönmukaisin verovalituksin, veronkorotuspäätökset eivät olleet tulleet sillä tavoin lopullisiksi ennen syytteen vireilletuloa, että ne olisivat estäneet veropetosta koskevan syytteen tutkimisen. Ks. KKO:2010:82 IhmisoikeusSop 7. lisäpöytäkirja 4artikla KKO:2012:56 Tuottamus - Törkeä tuottamus Terveysrikos Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuslajin valinta A oli hallituksen puheenjohtaja yhtiössä, joka oli myynyt eräälle kun- 8

9 nalle ja kaupungille porkkanaraastetta, jota oli toimitettu kouluihin ja päiväkoteihin. Sadat porkkanaraastetta nauttineet henkilöt sairastuivat vatsatautiin, jonka aiheuttajaksi osoittautui Yersinia pseudotuberculosis -bakteeri. Kysymys siitä, oliko bakteerin saastuttamaa porkkanaraastetta kaupan pitäneen, sitä luovuttaneen ja sitä ennen sen käsittelystä ja varastoinnista osaltaan vastanneen A:n menettely rikoslain 44 luvun 1 :ssä edellytetyllä tavalla törkeän huolimatonta ja oliko A siten syyllistynyt terveysrikokseen. Kysymys myös rangaistuslajin valinnasta. RL 44 luku 1 KKO:2012:57 Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen A oli lähettänyt tulevassa oikeudenkäynnissä kuultaville X:lle ja Y:lle uhkauskirjeet, joilla oli tarkoitus vaikuttaa heidän lausuntojensa sisältöön. Koska X ja Y eivät olleet saaneet uhkauskirjeitä, A ei ollut rikoslain 15 luvun 9 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla uhkauksella yrittänyt vaikuttaa oikeudenkäytössä kuultavaan eikä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisen tunnusmerkistö täyttynyt. RL 15 luku 9 1 mom KKO:2012:58 Uskonrauhan rikkominen Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Sananvapaus A oli internetissä olevalla sivustollaan julkaissut kirjoituksen, jossa oli esitetty islaminuskoa ja somaleja loukkaavia lausumia. Kysymys siitä, oliko A menettelyllään syyllistynyt uskonrauhan rikkomiseen ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. RL 17 luku 10 RL 11 luku 10 KKO:2012:59 Yrityssaneeraus - Saneerausohjelma Palkkaturva Yhtiö oli velvoitettu maksamaan eräille työntekijöilleen yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 62 :n mukaisena hyvityksenä 7500 euroa kullekin. Yhtiön saneerausmenettelyssä yhtiön maksuvelvollisuudeksi saneerausohjelmassa vahvistettiin euron osuus hyvityksestä. Työntekijöillä oli palkkaturvalain mukaan oikeus saada palkkaturvana se osa hyvityksestä, jota ei ollut saneerausohjelmassa vahvistettu yhtiön maksettavaksi. PalkkaturvaL 4 PalkkaturvaL 6 YSL 57 KKO:2012:60 Menettämisseuraamus - Laajennettu hyödyn menettäminen Rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettäminen A:n syyksi oli muun ohella luettu X Oy:n ja Y Oy:n toiminnassa tehdyt neljä törkeää veropetosta. A:n avopuoliso B:n syyksi oli luettu törkeä rahanpesu, johon B oli syyllistynyt ottamalla vastaan ja muuntamalla varoja, jotka A oli hankkinut törkeillä veropetoksilla. A oli harjoittanut jo ennen hänen syykseen luettuja tekoja liiketoimintaa, jossa ei ollut ainakaan pääosin huolehdittu lakisääteisistä verotukseen liittyvistä velvollisuuksista. Kysymys rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettämisestä ja laajennetusta hyödyn menettämisestä sekä A:lle tuomitun vahingonkorvausvelvollisuuden merkityksestä menettämisseuraamuksiin nähden. RL 10 luku 2 3 mom RL 10 luku 3 RL 32 luku 12 KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2012:32 Julkinen hankinta - Tarjousten vertailu - Julkisyhteisön tarjous - Valtionhallintoon kuuluva yksikkö - Hankintayksikölle aiheutuvat todelliset kustannukset Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys muun ohella siitä, olisiko keskusrikospoliisin tullut tarjouksia vertaillessaan ottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarjouksen osalta huomioon julkisista hankinnoista annetun lain 64 :ssä tarkoitettuja hankintayksikölle aiheutuvia kustannuksia erityisesti sen vuoksi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos oli keskusrikospoliisin tavoin valtionhallintoon kuuluva yksikkö. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että keskusrikospoliisi ei ollut tarjousten vertailussa jättänyt ottamatta huomioon sellaisia seikkoja, jotka sen olisi tullut julkisista hankinnoista annetun lain nojalla ottaa vertailussa huomioon. Laki julkisista hankinnoista 2 1 ja 3 momentti sekä 64 KHO:2012:33 Valitusoikeus - Toimilupa - Määräysvallan muuttuminen - Viestintämarkkinalaki - Puitedirektiivi 2002/21/EY - EUoikeus Valtioneuvosto oli viestintämarkkinalain 12 :n 3 ja 4 momentin nojalla tekemällään ennakkopäätöksellä hyväksynyt tosiasiallisen määräysvallan muuttumisen toimiluvanhaltijaan nähden eikä siten ollut peruuttanut toimilupaa toimiluvanhaltijan tosiasiallisen määräysvallan muuttumisen vuoksi. Ratkaistaessa, oliko yhtiöillä A ja B hallintolainkäyttölain 6 :n 1momentin nojalla valitusoikeus valtioneuvoston päätöksestä, oli otettava huomioon puitedirektiivin 4 artikla ja sitä koskeva unionin oikeuskäytäntö. Asiassa oli unionin tuomioistuimen asiassa C-426/ 05 antaman tuomion mukaisesti arvioitava, oliko yhtiöillä jokin asiaan liittyvä oikeus, jota valtioneuvoston päätös loukkasi tai johon se vaikutti epäedullisesti. Kun toimiluvanhaltijan tosiasiallisen määräysvallan muuttuminen ei ollut sovellettavien säännösten nojalla edellyttänyt toimiluvan julistamista haettavaksi, yhtiöillä ei ollut valitusoikeutta asiassa sillä perusteella, että ne olivat kiinnostuneita toimiluvan hakemisesta ja että määräysvallan muuttumisen hyväksyminen ilman toimiluvan haettavaksi julistamista loukkaisi niiden oikeuksia. Yhtiöt A ja B olivat asiassa esittämänsä perusteella potentiaalisen kilpailijan tai potentiaalisen asiakkaan asemassa toimiluvanhaltijaan nähden. Toimiluvanhaltijan määräysvallan muuttumista koskevassa asiassa tällainen potentiaalinen asema ei sellaisenaan muodostanut perustetta valitusoikeudelle. Valitusoikeuden olemassaolo edellytti, että tähän potentiaaliseen asemaan liittyy sellainen oikeus, jota valtioneuvoston päätös loukkaa tai johon se vaikuttaa epäedullisesti. Momentti 9 Momentti 5/2012

10 Yhtiöiden A ja B valitusoikeutensa tueksi esittämät epäilykset toimiluvanhaltijan mahdollisesta tulevasta yhtiöitä syrjivästä menettelystä eivät merkinneet sellaisen olemassa olevan oikeuden tai etuuden loukkausta tai epäedullista vaikutusta tällaiseen oikeuteen tai etuun, että ne olisivat voineet olla yhtiöiden valitusoikeuden perusteena asiassa. Yhtiöillä A ja B ei ollut oikeutta valittaa valtioneuvoston päätöksestä. Viestintämarkkinalaki 12 3 ja 4momentti, momentti Hallintolainkäyttölaki 6 1 momentti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 4 artikla 1kohta Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-426/05, Tele2 Telecommunication GmbH vastaan Telekom-Control-Kommission KHO:2012:34 Valitusoikeus - Toimilupa - Toimiluvan muuttaminen - Tekniikkariippumattomuus - Teknologiariippumattomuus - Matkaviestinverkko - Viestintämarkkinalaki - Puitedirektiivi 2002/21/EY - EU-oikeus Valtioneuvosto oli viestintämarkkinalain 11 :n nojalla toimiluvanhaltijan hakemuksen johdosta tekemällään päätöksellä muuttanut toimiluvan tekniikkariippumattomaksi siten, että toimiluvasta oli poistettu matkaviestinverkon rakentamisessa käytettävää tekniikkaa koskeva ehto. Ratkaistaessa, oliko yhtiöillä A ja B hallintolainkäyttölain 6 :n 1momentin nojalla valitusoikeus valtioneuvoston päätöksestä, oli otettava huomioon puitedirektiivin 4 artikla ja sitä koskeva unionin oikeuskäytäntö. Asiassa oli unionin tuomioistuimen asiassa C-426/ 05 antaman tuomion mukaisesti arvioitava, oliko yhtiöillä jokin asiaan liittyvä oikeus, jota valtioneuvoston päätös loukkasi tai johon se vaikutti epäedullisesti. Kun toimiluvan muuttaminen ei ollut sovellettavien säännösten nojalla edellyttänyt toimiluvan julistamista haettavaksi, yhtiöillä ei ollut valitusoikeutta asiassa sillä perusteella, että ne olivat kiinnostuneita toimiluvan hakemisesta ja että toimiluvan muuttaminen ilman toimiluvan haettavaksi julistamista loukkaisi niiden oikeuksia. Yhtiöt A ja B olivat asiassa esittämänsä perusteella potentiaalisen kilpailijan tai potentiaalisen asiakkaan asemassa toimiluvanhaltijaan nähden. Toimiluvan muuttamista koskevassa asiassa tällainen potentiaalinen asema ei sellaisenaan muodostanut perustetta valitusoikeudelle. Valitusoikeuden olemassaolo edellytti, että tähän potentiaaliseen asemaan liittyy sellainen oikeus, jota valtioneuvoston päätös loukkaa tai johon se vaikuttaa epäedullisesti. Yhtiöt A ja B eivät ilmoituksensa mukaan toimineet eivätkä suunnitelleet toimivansa verkko- tai palveluoperaattoreina sillä tekniikalla toimivissa verkoissa, jonka käyttämistä koskeva ehto valtioneuvoston päätöksellä poistettiin toimiluvasta. Erityisesti tämä seikka huomioon ottaen yhtiöt eivät olleet valituksessaan esittäneet valitusoikeutensa tueksi sellaisen oikeuden tai etuuden olemassa oloa, jonka loukkausta valituksenalainen päätös merkitsi tai johon se vaikutti epäedullisesti. Yhtiöillä A ja B ei ollut oikeutta valittaa valtioneuvoston päätöksestä. Viestintämarkkinalaki 11 1 momentti, momentti Hallintolainkäyttölaki 6 1 momentti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 4 artikla 1kohta Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-426/05, Tele2 Telecommunication GmbH vastaan Telekom-Control-Kommission KHO:2012:35 Kansalaisuusasia - Suomen kansalaisuuden menettäminen - Suomen kansalaisuuden saaminen ilmoituksesta - Venäjän kansalaisuus - Vanhemman kansalaisuus Asiassa oli arvioitavana Suomen kansalaisuuden mahdollinen menettäminen Suomessa syntyneen henkilön muutettua Venäjälle vuonna 1908 alaikäisenä perheensä kanssa ja tämän seikan vaikutukset hänen jälkeläisensä kansalaistamiselle voimassa olevan kansalaisuuslain mukaan. Ennen vuotta 1928 Suomessa ei ollut voimassa lakia Suomen kansalaisuuden menettämisestä, eikä ajan oikeuskirjallisuudessa vallinneen käsityksen mukaan edes vieraan kansalaisuuden saaminen ennen automaattisesti johtanut Suomen kansalaisuuden menettämiseen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut osoitettu, että henkilö olisi menettänyt Suomen kansalaisuuden ainakaan ennen mainittua päivää. Näissä olosuhteissa hänen jälkeläisellään oli oikeus saada Suomen kansalaisuus kansalaisuuslain 60 :n 2 momentissa tarkoitetulla ilmoituksella. Kansalaisuuslaki (359/2003) 60 1ja 2 momentti Laki Suomen kansalaisuuden menettämisestä (181/1927) 1 1 momentti Ks. Kaarlo Kaira: Suomen kansalaisuuden saamisesta ja menettämisestä (1930). KHO:2012:36 Vammaispalvelu - Lapsuusiän autismi - Kehitysvamma - Henkilökohtainen apu - Riittävät voimavarat määritellä avun tarve - Kodin ulkopuolinen harrastustoiminta - Valvonnan tarve henkilökohtaista apua toteutettaessa Vuonna 1999 syntyneellä pojalla oli diagnosoitu lapsuusiän autismi ja kehitysvamma. Henkilökohtaista apua oli haettu harrastuksiin, kuten liikuntaa ja elokuvissa käymistä varten. Esitetyn selvityksen mukaan hakija oli jo aikaisemmin perheensä kanssa harrastanut hakemuksessa tarkoitettuja liikuntamuotoja ja muita vapaa-ajan toimintoja. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu edesauttaisi hakijan osallistumista ikätasoaan vastaavaan kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan ja tukisi itsenäisen selviytymisen oppimista. Asiassa saadun selvityksen mukaan hakijalla oli riittävästi voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteuttamistapa. Se seikka, että hakija tarvitsi henkilökohtaista apua toteutettaessa myös valvontaa, ei ollut esteenä avun myöntämiselle, kun otettiin huomioon vammaispalvelulain 4 :n 1momentin säännökset vammaispalveluna toteutettavan henkilökohtaisen avun soveltumisesta hakijan tarpeisiin. Asia palautettiin perusturvalautakunnalle henkilökohtaisen avun myöntämistä varten. 10

11 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1, 2 1 ja 2 momentti (981/2008), 4 1 momentti (981/ 2008), 8 2 momentti (134/2010), 8c (981/2008) ja 8 d (981/2008) KHO:2012:44 Kunnallisasia - Kuntajaon muuttaminen - Yhdistymissopimus - Palvelujen järjestämissuunnitelma - Lakkaavan kunnan viranomaisen toimivalta - Terveyskeskuksen lääkäripäivystyksen lakkauttaminen - Erillinen päivystyspalveluja koskeva järjestely - Sairaanhoitopiirin järjestämisvastuu Joutsenon kaupunginhallitus oli päättänyt, että Joutsenon terveyskeskuksen lääkäripäivystys arkisin klo päättyy alkaen. Joutsenon kaupunginhallitus hylkäsi P:n kunnan jäsenenä tekemän oikaisuvaatimuksen ja päätti, että päätös pannaan välittömästi täytäntöön. Hallinto-oikeus kumosi P:n valituksesta edellä mainitut päätökset. Joutsenon kaupunki oli liitetty Lappeenrannan kaupunkiin tehdyllä valtioneuvoston päätöksellä. Päätös oli tullut voimaan Joutsenon terveyskeskuksen lääkäripäivystyksen lakkaamisesta päättämisen oli kuntajakolain (1196/1997) 33 :n mukaan katsottava kuuluneen Lappeenrannan asianomaiselle toimielimelle. Asiassa ei ollut ilmennyt syytä, jonka vuoksi asiaa ei olisi voitu siirtää viimeksi mainitun kunnan toimielimen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus kumosi Lappeenrannan kaupunginhallituksen valituksesta hallinto-oikeuden päätöksen ja hylkäsi P:n valituksen. Kaupunkien yhdistymissopimuksen liitteenä olevassa palvelujen järjestämissuunnitelmassa oli muun ohella todettu, että lääkäreiden vastaanottotoimintaan ei ollut tulossa muutoksia. Suunnitelmassa oli toisaalta todettu, että maakunnallisen sosiaali- ja terveyspiirin mahdollinen perustaminen tuli toteutuessaan vaikuttamaan sosiaali- ja terveystoimen hallinnon ja palvelujen järjestämiseen. Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan kaupungit olivat jo aikaisemmin sopineet ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksestä. Vain arki-iltapäivystys oli jäänyt Joutsenon kaupungin vastuulle järjestettäväksi Joutsenon terveyskeskuksessa. Arki-iltapäivystyksenkin osalta päivystyksen järjestämisvastuu oli siirtynyt erikseen tehdyllä sopimuksella alkaen sairaanhoitopiirille yhteispäivystyksenä toteutettavaksi. Päivystyksen lakkauttaminen oli koskenut vain lyhyttä aikaa ennen kaupunkien yhdistymistä. Päätös ei liioin ole ollut esteenä päivystystoiminnan järjestämiselle tarkoituksenmukaisemmaksi harkitulla tavalla Lappeenrannan kaupungissa kuntaliitoksen toteutumisen jälkeen lukien. Kuntajakolain (1196/1997) 33 ei muodostanut estettä sille, että Joutsenon kaupunginhallitus oli päättänyt asiasta. Kuntajakolaki (1196/1997) 9 1momentti, 33 ja 36 Kuntalaki 90 Vrt. KHO:2009:76 KHO:2012:46 Vammaispalvelu - Henkilökohtainen apu - Autismi - Kehitysvamma - Riittävät voimavarat määritellä avun tarve - Kodin ulkopuolinen harrastustoiminta Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu edesauttaisi hakijan osallistumista ikätasoaan vastaavaan kodin ulkopuoliseen harrastustoimintaan. Asiassa saadun selvityksen mukaan hakijalla oli riittävästi voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältö ja toteuttamistapa. Se seikka, että henkilölle myönnettiin tukea myös kehitysvammalain nojalla, ei ollut esteenä vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun myöntämiselle, kun otettiin huomioon vammaispalvelulain 4 :n 1momentin säännökset vammaispalveluna toteutettavan henkilökohtaisen avun ensisijaisuudesta, riittävyydestä ja soveltumisesta henkilön tarpeisiin. Asia palautettiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle henkilökohtaisen avun myöntämistä varten. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1, 2 1 ja 2 momentti (981/2008), 4 1 momentti (981/ 2008), 8 2 momentti (134/2010), 8c (981/2008) ja 8 d (981/2008) KHO:2012:47 Ulkomaalaisasia - Oleskelulupa - Alaikäinen perheenjäsen - Unionin kansalainen - Yleinen järjestys ja turvallisuus - Ennakkoratkaisun tarve Kolmannen maan kansalaiselta (hakija) oli hänen perhesiteistään huolimatta evätty jatko-oleskelulupa sillä perusteella, että hänen katsottiin vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Asiassa oli kysymys siitä, mikä merkitys oli annettava hakijan aviopuolison ja heidän yhteisessä huollossaan olevan lapsen unionin kansalaisuudelle. Asia ratkaistiin pyytämättä ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta. Ks. ja vrt. KHO 2011:62 ja KHO 2011:63 sekä unionin tuomioistuimen ratkaisut asioissa C-34/09 (Ruiz Zambrano) ja C-256/11 (Dereci ym.). KHO:2012:48 Ulkomaalaisasia - Oikeuslääketieteellinen tutkimus iän selvittämiseksi - Ikää koskeva merkintä - Väestötietojärjestelmä - Hallintopäätös - Valituskelpoisuus Turvapaikanhakijan iän selvittämiseksi oli tehty oikeuslääketieteellinen tutkimus, jonka perusteella oli erittäin todennäköistä, että hakija oli ollut tutkimushetkellä vähintään 18-vuotias. Poliisilaitos oli vastaavasti muuttanut viranomaisrekistereihin turvapaikanhakijan syntymäajan aikaisemmaksi kuin hänen itsensä ilmoittama. Maahanmuuttovirasto oli sisällyttänyt mainitut tiedot päätökseensä ja arvioinut kansainvälisen suojelun myöntämistä pitäen hakijaa täysi-ikäisenä. Muutoksenhakija vaati, että Maahanmuuttoviraston päätös on kumottava siltä osin kuin se sisältää päätöksen hänen ikänsä muuttamisesta. Valitus jätettiin tutkimatta. Syntymäaika ei ollut erottamaton osa Maahanmuuttoviraston päätöstä. Maahanmuuttoviraston päätökseen sisältyvänä tietona syntymäajalla ei ollut oikeudellista vaikutusta muissa mahdollisissa yhteyksissä. Siltä osin kuin väestötietojärjestelmään on mahdollisesti tehty virheellinen merkintä, käytettävissä olivat väestötietojärjestelmää koskevat oikeussuojakeinot. Maahanmuuttoviraston päätökseen sisältyvä tieto muutoksenhakijan syntymäajasta ei ollut sellainen hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentissa tarkoitettu hallintoasian ratkaisu, josta sai erikseen tehdä valituksen. Momentti 11 Momentti 5/2012

12 Suomen perustuslaki 21 1 momentti Hallintolainkäyttölaki 5 1 momentti Ulkomaalaislaki 97 1 momentti Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 10, 75 1 momentti ja 76 1 momentti Ks. ja vrt. KHO 2008:62 ja KHO 2009:12 KHO:2012:51 Schengenin tietojärjestelmä - SIRENE-asiankäsittelyjärjestelmän arkistotietokanta - Poliisi - Henkilörekisteri - Tietosuojavaltuutetun toimivalta - Viranomaisten välinen tietojenvaihto - Vaatimus virheellisten merkintöjen poistamisesta A oli pyytänyt tietosuojavaltuutettua tarkastamaan keskusrikospoliisin SIRENE-toimiston pitämässä Schengen-rekisterissä hänestä olevien tietojen lainmukaisuuden ja pyytämään keskusrikospoliisia poistamaan häntä koskevat virheelliset tiedot. Tiedot siitä, että Aolisi ollut etsintäkuulutettu Ranskassa, olivat A:n mukaan virheelliset. Tietosuojavaltuutettu oli paitsi todennut, että A:ta koskevat tiedot oli poistettu Schengenin tietojärjestelmästä ja kansallisesta Schengentietojärjestelmästä, käsitellyt A:n vaatimuksen hänen virheellisinä pitämiensä merkintöjen korjaamisesta SIRENE-asiankäsittelyjärjestelmän arkistotietokantaan sisältyvien merkintöjen osalta ja hylännyt vaatimuksen. SIRENE-asiankäsittelyjärjestelmän arkistotietokannassa olevat A:han liittyvät merkinnät koostuivat Suomen ja Ranskan SIRENEtoimistojen välisestä tietojenvaihdosta, Suomen SIRENE-toimiston toimenpiteistä sekä Suomen poliisin eri yksiköiden välisestä tietojenvaihdosta. Tietojenvaihtoa koskevina tietoina niitä ei voitu pitää virheellisinä sillä perusteella, että asiassa ei tietojen poistamisen vuoksi enää voitu selvittää alkuperäisen kuulutustiedon oikeellisuutta. Asiassa ei siten ollut ilmennyt, että tietojenvaihtoa ja toimenpiteitä koskevat tiedot olisivat henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 27 :ssä tarkoitetulla tavalla virheelliset. Tähän nähden ei ollut perusteita suostua A:n vaatimukseen, jonka mukaan häntä koskevat SIRENE-asiankäsittelyjärjestelmän arkistotietokannassa olevat merkinnät oli virheellisinä poistettava. Ks. myös samaa valitusasiaa koskeva välipäätös KHO:2012:3. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 1, 7, 27, 28, 29 8 kohta, 31 1 ja 2 momentti, 32, 45 1 momentti 4 kohta ja 2 ja 3 momentti sekä 47 Henkilötietolaki 29 1 ja 2 momentti Arkistolaki 1 1 momentti 1 kohta, 6 1 momentti, 7 ja 8 2 momentti Schengenin yleissopimus 92 artikla, 112 artikla ja 112 a artikla KHO:2012:53 Valtion virkamieslaki - Valituskelpoisuus - Viran siirtäminen yksiköstä toiseen - Oikeudet ja velvollisuudet - Valtion virkamies Ministeriön päätöksellä neuvottelevan virkamiehen virka oli siirretty ministeriön sisällä yksiköstä toiseen. Viran palkkausluokkaa ei ollut muutettu. Kyse ei ollut valtion virkamieslain 5 :n 1 momentin mukaisesta viran siirtoa koskevasta päätöksestä, joka edellyttäisi virkamiehen suostumusta. Päätös oli luonteeltaan hallinnon sisäinen määräys, johon ei hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentti huomioon ottaen saa hakea muutosta valittamalla. Asiassa tuli vielä ratkaista, edellyttikö perustuslain 21 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan valossa tulkittuna valitusoikeuden myöntämistä ja oliko hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin soveltaminen perustuslain 106 :ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Neuvottelevan virkamiehen virka oli siirretty ministeriön sisällä yksiköstä toiseen. Ministeriön päätös neuvottelevan virkamiehen viran sijoittamisesta ei koskenut henkilön oikeuksia ja velvollisuuksia siten kuin perustuslain 21 :ssä tarkoitetaan. Valitus tuli siten jättää tutkimatta. Suomen perustuslaki 21, 22 ja 106 Hallintolainkäyttölaki 5 2 momentti Valtion virkamieslaki 2, 4 2 momentti, 5 1 momentti ja 58 Valtion virkamiesasetus 3 Verotusasiat KHO:2012:37 Henkilökohtaisen tulon verotus - Pääomatulosta tehtävät vähennykset - Luonnolliset vähennykset - Tulonhankkimismenot - Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut A oli päätoiminen sijoittaja, jonka verotus oli toimitettu tuloverolain mukaisessa järjestyksessä. A oli omistanut julkisesti noteeratun yhtiön B Oyj:n osakkeita. Hän oli nostanut käräjäoikeudessa moitekanteen B Oyj:tä vastaan, koska katsoi B Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen osakelajien yhdistämisestä vaarantavan hänen osakeomistuksensa arvon ja osakkeista tulevaisuudessa saatavan tuoton. Hävittyään riidan käräjäoikeudessa A oli joutunut korvaamaan B Oyj:n oikeudenkäyntikuluja. Korkein hallinto-oikeus katsoi A:n maksamat hänen omat asianajokulunsa ja B Oyj:n oikeudenkäyntikulut tulonhankkimismenoina vähennyskelpoisiksi A:n pääomatuloista. Verovuosi Äänestys 3-2. Tuloverolaki 29 1 momentti, 31 4 momentti ja 54 1 momentti KHO:2012:43 Verotusmenettely - Veronkorotus - Oikeudenkäynti kohtuullisen ajan kuluessa - Asian käsittelyn viivästyminen - Viivästyksen hyvittäminen Henkilökohtaisen tulon jälkiverotuksia koskeva muutoksenhakuprosessi oli kestänyt tarkastuskirjeen tiedoksi lähettämisestä hallinto-oikeuden vuonna 2011 antamaan päätökseen 9 vuotta 3 kuukautta. Verovelvollisen oikaisuvaatimus oli ollut vireillä lähes viisi vuotta, jonka ajan oli odotettu samaan asiaan liittyvän yhtiön verovalituksen käsittelyä hallintotuomioistuimissa. Asian käsittely oli joka tapauksessa viivästynyt valtion vastuulla olevasta syystä useita vuosia. Verovelvolliselle oli määrätty verovuosilta toimitetuissa jälkiverotuksissa veronkorotusta yhteensä markkaa. Verovelvolliselle määrätyt veronkorotukset poistettiin hallintolainkäyttölain 53a :n nojalla kokonaan. Hallintolainkäyttölaki 53a (364/ 2009) Laki verotusmenettelystä 32 3momentti (477/1998) KHO:2012:45 Henkilökohtaisen tulon verotus - Oman asunnon luovutusvoitto - Perheen vakituinen asunto - 12

13 Opiskelija-asunto - Lukio-opiskelu - Asumisaika Alaikäinen A oli yhdessä puolisonsa kanssa ostanut osakehuoneiston toiselta paikkakunnalta perheen syntyneen tyttären lukioopiskelua varten. Tytär oli asunut tässä yksiössä Tyttären täyttäessä 18 vuotta hän oli asunut asunnossa alle kaksi vuotta. Koska tyttären asumisaika alaikäisenä ei siten ollut tuloverolain 48 :n 1 momentin 1 kohdassa vaadittua vähintään kahta vuotta, korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisustaan tarkemmin ilmenevin perustein, etteivät oman asunnon luovutusvoiton verovapauden edellytykset täyttyneet. Verovuosi Tuloverolaki 48 1 momentti 1kohta Ympäristöasiat KHO:2012:38 Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmä - Eläintuotannon tuotantotarkastus - Muutoksenhaku - Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta - Muutoksenhakumenettely - Tukitehtävälain soveltamisala - Valitus - Valituslupa - Hallintopäätös - Valituskelpoisuus - Huomautus - Eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden valvonta Tuotantotarkastuksen hyväksymistä koskevaan päätöksentekoon ei sovellettu maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia eikä siten myöskään siihen sisältyvää säännöstä valitusluvasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valitusoikeutta ei ollut muuallakaan lainsäädännössä rajoitettu. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksestä valittamiseen korkeimmalle hallinto-oikeudelle ei näin ollen tarvittu valituslupaa. ELY-keskuksen huomautuksilla ei ollut oikeudellisesti sitovalla tavalla ratkaistu kysymyksessä olleen vitamiiniliuoksen käytön laillisuutta eläinten juomavedessä koskevaa kysymystä tai muutakaan rehujen lisäainevalvontaan liittyvää asiaa, vaan ainoastaan kehotettu valittajia noudattamaan myös rehuvalvonnan alaan kuuluvia eläinten ruokintaan liittyviä säännöksiä. Tältä osin ei näin ollen ollut kysymys valituskelpoisesta hallintopäätöksestä. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 26 Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta 7 Hallintolainkäyttölaki 5 1 momentti ja 13 1 momentti Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 1, 2 1 momentti ja 10 3 momentti Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 1 ja 10 Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta 1, 16, 28 1 momentti ja 31 Neuvoston asetus (EY) N:o 834/ 2007 luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta Neuvoston ja parlamentin asetus (EY) N:o 1831/2003 eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista Ks. myös KHO:2005:34. KHO:2012:39 Vesihuolto - Vesihuollon maksut - Taksapäätös - Kunnallinen liikelaitos - Johtokunta - Vesihuoltolaitos - Liittyjä - Muutoksenhaku Kunnallisvalitus Vesihuollosta huolehtivan kunnallisen liikelaitoksen johtokunta oli päättänyt, että vesiosuuskunnilta perittävät maksut ovat käyttövedestä ja jätevedestä 75 prosenttia asianomaisen liikelaitoksen voimassa olevista vesi- ja jätevesimaksuista. Johtokunnan päätös koski vesiosuuskunnilta perittävien maksujen yleisiä perusteita. Päätöstä oli siten pidettävä kunnan hyväksymään taksaan rinnastuvana päätöksenä. Päätökseen sai oikaisuvaatimusmenettelyn jälkeen hakea muutosta kunnallisvalituksella. Korkein hallinto-oikeus myös selvyyden vuoksi totesi, että johtokunnan päätöksessä ei ollut kysymys liikelaitoksen ja vesiosuuskuntien välisten sopimusten muuttamisesta eikä päätöksen edellä mainittu luonne huomioon ottaen myöskään sellaisesta lopullisesta maksujen määräämisestä, jota koskevat riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. Äänestys vesiosuuskuntien kuulemistarpeesta 4 1. Vesihuoltolaki 3 3 ja 5 kohta, 21, 23 ja 34 Kuntalaki 90 1 ja 2 momentti KHO:2012:40 Maankäyttö ja rakentaminen - Rakennuslupa - Ranta-alue - Suunnittelutarvealue - Emolehmäpihatto - Lantavarasto - Talousrakennus Maatila Rakennuslupa oli myönnetty kahden kerrosalaltaan 759 neliömetrin suuruisen emolehmäpihaton ja yhden kerrosalaltaan 728 neliömetrin suuruisen lantavaraston rakentamiseksi olemassa olevan maatilan yhteyteen maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentissa tarkoitetun rantavyöhykkeen ulkopuolelle. Hankkeen laatu ja rakennusten sijainti huomioon ottaen kysymys oli rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulle suunnittelutarvealueelle. Rakentaminen merkitsi kokonaan uuden erillisen eläintuotannon aloittamista tilakeskuksen läheisyydessä. Rakennukset mahdollistivat 246 nautaeläimen pitämisen alueella. Eläinmäärän vuoksi rakentamista oli pidettävä muuna kuin maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n 2 momentissa tarkoitettuna tavanomaisena maatilatalouteen kuuluvana eläintenpitona. Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 1, 4 ja 5 momentti, 72 1, 2 ja 3 momentti, momentti, 192 1momentti sekä 193 KHO:2012:41 Maankäyttö ja rakentaminen - Yleiskaava - Yleiskaavamääräys - Loma-asuntoalue - Pysyvä asuminen - Vaikutusten selvittäminen Kaavamääräyksellä lupaharkintaa oli ohjattu hyvin väljästi. Kun myös otettiin huomioon rantayleiskaavassa osoitettujen RA-1-rakennuspaikkojen suuri määrä ja sijoittuminen eri puolille kaava-aluetta, asiassa ei ollut edellytyksiä arvioida, perustuiko yleiskaava näiltä osin riittäviin selvityksiin ja täyttikö se yleiskaavalle maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n 2 momentin 1 4 kohdassa asetetut sisältövaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslaki 9, 35 1 ja 2 momentti, 39 2 ja 3 momentti, 41 1 momentti, 42 1 momentti, 44 1 momentti, 72 1 ja 2momentti sekä 73 1 momentti KHO:2012:42 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaava - Oikeusvaikutteinen yleiskaava - Liikenneosa- Momentti 13 Momentti 5/2012

14 yleiskaava - Vaihekaava - Muutoksenhaku - Hallinto-oikeus - Jatkovalitus Valituslupa Hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen asemakaavan muutosta koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä. Asemakaavan muutosalue sijoittui kokonaisuudessaan oikeusvaikutteisen liikenneosayleiskaavan rajauksen sisäpuolelle. Osayleiskaavassa ei ollut osoitettu aluevarauksia ja osayleiskaavan merkinnät liittyivät ainoastaan liikenteen järjestämiseen. Kun otettiin huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 5momenttia koskevat lain esityöt sekä perustuslain 21 :n 1 momentti, muutoksenhakua rajoittavaa maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 5 momenttia oli tässä tilanteessa perusteltua tulkita sanamuotoaan suppeammin. Valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei siten edellyttänyt valituslupaa. Asiassa oli erikseen arvioitava kysymys siitä, oliko yleiskaava ollut maankäyttö- ja rakennuslain 42 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla riittävästi ohjeena asemakaavaa muutettaessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 35 3momentti, 45 ja momentti Ks. myös KHO:2011:11 ja KHO T KHO:2012:49 Maankäyttö ja rakentaminen - Muutoksenhaku - Jatkovalitus - Valituslupa - Asemakaavapäätöksen kumoaminen osittain - Oikeusvaikutteinen yleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslain 188 :n 5 momentin mukaan hallintooikeuden päätökseen, joka koskee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella olevaa asemakaavaa ja jolla ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaisen päätöstä siltä osalta, johon valitus kohdistuu, saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallintooikeus myöntää valitusluvan. Asemakaava sijaitsi oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Hallinto-oikeus oli valituksen enemmälti hyläten kumonnut muutoksenhakijoiden valituksesta osan asemakaavassa osoitetuista aluevarauksista. Jatkovalitus korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellytti valituslupaa siltä osin kuin valitus oli hallinto-oikeudessa hylätty. Asiassa oli kysymys myös valitusosoituksen korjaamista koskevan päätöksen valituskelpoisuudesta. Maankäyttö- ja rakennuslaki momentti Hallintolainkäyttölaki 5 1 momentti ja 16 2 momentti KHO:2012:50 Maankäyttö ja rakentaminen - Rantavyöhyke - Poikkeaminen - Poikkeuksen tarve - Olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen Rakennushankkeessa oli kysymys lähellä rantaa sijaitsevan kerrosalaltaan 55 neliömetrin suuruisen lomarakennuksen 13 neliömetrin suuruisen avokuistin laajentamisesta 1,5 neliömetrillä ja avokuistin lasittamisesta. Nykyisessä rakennuksen suuntaisessa, pitkänomaisessa ja kapeassa avokuistissa oli 1,5 neliömetrin suuruinen sisäänveto, joka oikaistiin. Kuistin lasittamisen johdosta lomarakennuksen laskennallinen kerrosala kasvoi 69,5 neliömetriin eli yli 10 prosentilla. Rakennushankkeen seurauksena lomarakennuksen käyttötarkoitus tai huonetilajärjestelyt eivät kuitenkaan muuttuneet. Kuistin vähäinen laajentaminen ja lasittaminen rakennuksen tyyliin sopivilla, entisen kaltaisilla kiinteillä ikkunoilla ei myöskään muuttanut lomarakennuksen ulkoista hahmoa. Edellä kerrotuissa oloissa rakennushanke ei olennaisesti muuttanut lomarakennusta tai sen käytön vaikutuksia. Tähän nähden hankkeessa oli kysymys maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 3 momentin 5kohdassa tarkoitetusta olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisesta ja vähäisestä laajentamisesta, eikä rakennushanke edellyttänyt poikkeamista suunnittelutarpeesta ranta-alueella. Äänestys 4 1. Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 1momentti ja 3 momentti 5 kohta KHO:2012:52 Vesilaki - Kalastusalue - Valitusoikeus - Vesitalouslupaa koskeva asia - Kalatalousvelvoitteen muuttaminen - Kalatalousmaksu Kalatalousviranomainen Kalastusalueella oli vesitalousluvan kalatalousvelvoitteen muuttamista koskevassa asiassa valitusoikeus. Vesilaki (264/1961) 17 luku 1 2momentti 1 ja 5 kohta ja 8 Kalastuslaki (286/1982) 68 1 momentti Ks. myös vesilaki (587/2011) 15 luku 2 KKO:N VALITUSLUVAT VL: Ulosottolaki - Ulosmittaus - Tulopohja palkan ulosmittauksessa Kysymys siitä, onko ulosottovelalliselle maksettava omaishoidon tuki sellainen ulosottokaaren 4 luvun 19 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu sosiaalilainsäädännön nojalla määrätty avustus tai korvaus, jota ei oteta huomioon määrättäessä luvun 45 :n mukaista ulosmitattavaa määrää. VL: Viivästyskorko Konkurssi - Jako-osuus Ennakkopäätösvalitus Kysymys siitä, onko julkisen saatavan valvoneella konkurssivelkojalla oikeus saada konkurssissa jakoosuutena myös valvotulle saatavalle sen vanhentumisen jälkeiseltä ajalta laskettavissa oleva viivästysseuraamus. VL: Tahallisuus - Törkeä pahoinpitely Kysymys tahallisuuden arvioinnista törkeää pahoinpitelyä koskevassa asiassa. VL: Puolustaja A oli ollut rikoksista epäiltynä pidätettynä klo ja klo välisen ajan. Kysymys siitä, oliko A:lle, joka oli pyytänyt, että hänelle määrätään oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain mukainen puolustaja, määrättävä puolustaja. VL: Vahingonkorvaus Julkinen hankinta Kysymys kuntayhtymän velvollisuudesta korvata tarjoajalle tar- 14

15 jousmenettelyyn osallistumisesta aiheutuneet kustannukset. VL: Oikeudenkäyntikulut Käräjäoikeus oli joutunut peruuttamaan rikosasian pääkäsittelyn, koska vastaajan tarvitsemaa tulkkausta ei ollut järjestetty eikä sellaista ollut heti saatavilla. Kysymys siitä, oliko vastaaja velvollinen korvaamaan muiden asianosaisten oikeudenkäyntikulut peruuntuneen pääkäsittelyn osalta, kun hän ei ollut ennen pääkäsittelyä oma-aloitteisesti ilmoittanut käräjäoikeudelle tulkkauksen tarpeestaan. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Jatkokäsittelylupa Kysymys jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksistä liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevassa asiassa. VL: Ennakkopäätösvalitus Oikeudenkäyntimenettely - Tyytymättömyyden ilmoittaminen Törkeä huumausainerikos A, joka oli luovutettu Virosta Suomeen syytetoimenpiteitä varten, vaati käräjäoikeudessa, että syyte jätetään tutkimatta muun ohella hänen väittämiensä luovuttamisen yhteydessä tapahtuneiden vakavien ihmisoikeusloukkausten vuoksi. Käräjäoikeus hylkäsi erillisellä käsittelyratkaisulla vaatimuksen ja ilmoitti, että ratkaisuun sai hakea muutosta pääasiaratkaisun yhteydessä. A haki muutosta pääasiaratkaisusta hovioikeuteen ja ennakkopäätösvalituksella Korkeimpaan oikeuteen siltä osin kuin vaatimus syytteen tutkimatta jättämisestä oli hylätty. Kysymys A:n oikeudesta hakea muutosta ennakkopäätösvalituksin. Kysymys myös käräjäoikeuden menettelyn oikeellisuudesta tyytymättömyyden ilmoitusta hyväksyttäessä ja muutoksenhakuohjausta annettaessa. VL: Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Yhtiö oli takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 10 :ssä tarkoitettuna kriittisenä aikana ostanut tuotteita useassa erässä ja maksanut ne tavarantoimittajan pankkitilille tuotteiden toimituspäivänä tai muutamaa päivää myöhemmin. Kysymys siitä, oliko näitä tavarantoimittajalle tehtyjä suorituksia pidettävä velan maksuina. Kysymys myös vahinkoedellytyksen toteutumisesta. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys siitä, olivatko oikean polven nivelkalvon poimun (plica) oireet syy-yhteydessä sattuneeseen tapaturmaan. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Oikeudenkäyntimenettely Tuomion perusteleminen Kysymys olkapäävaivan syy-yhteydestä tapaturmaan. Kysymys myös vakuutusoikeuden perusteluvelvollisuudesta sen kumotessa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan vakuutetulle myönteisen ratkaisun. VL: Kiinteistönmuodostamislaki - Kiinteistönmääritys Rajankäynti Kahden tilan välinen piiriraja oli käyty lainvoimaisesti vesialueen jakotoimituksessa. Myöhemmässä vesijätön lunastustoimituksessa yksi rajapyykki oli rakennettu rajankäynnissä määritellystä poikkeavaan paikkaan ja vesijättöä oli lunastettu rajaa käymättä. Kysymys siitä, mikä merkitys vesijätön lunastustoimituksissa tehdyllä ratkaisulla on tilojen välisen rajan paikkaan. VL: Syyttömästi pidätetyn korvaus Euroopan ihmisoikeussopimus P oli ollut kiinni otettuna rikoksesta epäiltynä siten, että vapaudenmenetys oli kestänyt alle vuorokauden. Kysymys siitä, oliko P:llä oikeus korvaukseen vapaudenmenetyksestä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 5 kohdan perusteella. VL: Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen Oikeudenkäyntimenettely - Menettämisseuraamusvaatimuksen tutkiminen Käräjäoikeus tuomitsi A:n rikoksesta rangaistukseen mutta hylkäsi asianomistajana olleen konkurssipesän korvausvaatimuksen sillä perusteella, että A ja konkurssipesä olivat sopineet keskinäisten saataviensa kuittaamisesta. Syyttäjä vaati valituksessaan hovioikeudessa, että A tuomitaan menettämään valtiolle rikoksen tuottamana hyötynä rikoksella saamansa rahamäärä. Hovioikeus tutki syyttäjän vaatimuksen ja katsoi, että koska A:n saatava konkurssipesältä oli ilmeisesti arvoton, A ei ollut suorittanut sopimuksella velkaansa konkurssipesälle siten, että hänelle ei voitaisi katsoa jääneen huomioon otettavaa hyötyä rikoksesta. Hovioikeus tuomitsi A:n vaadittuun menettämisseuraamukseen. Kysymys siitä, voitiinko syyttäjän vasta hovioikeudessa esittämä vaatimus tutkia, ja oliko A saanut rikoksesta sellaista hyötyä, joka voitiin tuomita valtiolle menetetyksi. VL: Laiton uhkaus A oli lähettänyt internetin erääseen uutisryhmään kirjoittamansa viestin, jossa hän oli uhannut ampua kiväärillä pää- ja valtiovarainministerin tai räjäyttää räjähdysaineella koko eduskunnan. Lisäksi A oli uhannut toimintansa seurauksena "tulevan ruumiita". Kysymys laittoman uhkauksen tunnusmerkistön täyttymisestä. VL: Yhteisösakko Työturvallisuusrikos Kysymys yhteisösakon tuomitsemisesta työturvallisuusrikoksen johdosta. VL: Tappo Todistelu Kysymys näytön arvioinnista tappoa koskevassa asiassa. Kysymys myös puolustajan palkkiosta. VL: Murha Todistelu Kysymys näytön arvioinnista henkirikosta koskevassa asiassa. Momentti 15 Momentti 5/2012

16 VL: Oikeusvoima Kiinteistön kauppa - Kaupan purkaminen Hinnanalennus Kiinteistön ostajan myyjiä vastaan ajama kanne, jossa ostaja oli vaatinut kiinteistön laatuvirheiden perusteella kaupan purkua, oli hylätty lainvoimaisella tuomiolla. Kysymys siitä, estikö sanottu tuomio tutkimasta ostajan myyjiä vastaan myöhemmin nostaman kanteen, jossa ostaja vaati samojen virheiden perusteella hinnanalennusta. VL: Turvaamistoimi Ositus A:n vaatimuksesta A:n ja hänen entisen puolisonsa B:n välinen ositussopimus määrättiin käräjäoikeudessa kohtuuttomana raukeamaan ja pesänjakaja määrättiin suorittamaan puolisoiden omaisuuden erottelu ja osittelu. B valitti tuomiosta hovioikeuteen ja vaati tuomion kumoamista. Hovioikeus pysytti käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen. A:n hakemuksesta hovioikeus tuomionsa antamisen jälkeen, mutta ennen kuin muutoksenhakua varten säädetty aika oli kulunut umpeen, määräsi turvaamistoimena B:n omaisuutta, käsittäen asunnon, pantavaksi takavarikkoon. Hovioikeuden määräämä turvaamistoimi oli voimassa, kunnes puolisoiden välinen omaisuuden ositus tai erottelu oli saanut lainvoiman tai siitä toisin määrättiin. Kysymys turvaamistoimimenettelyn oikeellisuudesta. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys siitä, olivatko vasemman ranteen kyynärluun puoleisen ojentajajänteen (ECU-jänne) vaurio ja CRPS-oireyhtymä (complex regional pain syndrome) syy-yhteydessä sattuneeseen vahinkotapahtumaan tai vahinkotapahtuman johdosta annettuun hoitoon. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys siitä, oliko CRPS-oireyhtymä (complex regional pain syndrome) syy-yhteydessä sattuneeseen tapaturmaan tai tapaturmavamman johdosta suoritettuihin leikkaushoitoihin. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys siitä, onko vasemman yläraajan kiputila syy-yhteydessä sattuneeseen tapaturmaan. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys siitä, oliko sattuneessa tapaturmassa aiheutunut aivovamma ja olivatko A:lla tämän jälkeen esiintyneet oireet syy-yhteydessä mainittuun tapaturmaan. Lisäksi kysymys polvi- ja rannevaivojen syy-yhteydestä samaan tapaturmaan. VL: Väärä ilmianto Kunnianloukkaus Kihlakunnanvouti oli ollessaan panemassa täytäntöön päätöstä, jonka mukaan 11-vuotiaan lapsen tuli asua äitinsä luona, yrittänyt nostaa vastaanhangoittelevaa lasta lattialta ja irrottaa tämän otetta porraskaiteesta. Lapsen isä oli poliisille tekemässään tutkintapyynnössä ja esitutkinnassa väittänyt, että kihlakunnanvouti olisi muun ohella riuhtonut, kiskonut ja repinyt lasta niin, että tälle oli aiheutunut polvivamma ja repun kantoviilleke revennyt. Syyte jätettiin näytön puuttumisen vuoksi nostamatta. Isä tuomittiin väärästä ilmiannosta ja kunnianloukkauksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Kysymys mainittujen tunnusmerkistöjen täyttymisestä ja rangaistuksen määräämisestä. VL: Rangaistuksen määrääminen - Vapaudenmenetysajan vähentäminen Kysymys vapaudenmenetysajan vähentämisestä. VL: Rangaistuksen määrääminen - Vapaudenmenetysajan vähentäminen Kysymys vapaudenmenetysajan vähentämisestä. VL: Oikeudenkäyntimenettely Jatkokäsittelylupa Käräjäoikeus oli tuominnut A:n pahoinpitelystä ynnä muusta neljän kuukauden vankeusrangaistukseen. A:lle aikaisemmin tuomittu yhdyskuntapalvelu oli syyttäjän vaatimuksesta samalla muunnettu 30 päiväksi vankeutta, koska A:n katsottiin törkeästi rikkoneen palveluun kuuluvia velvollisuuksia. Kysymys siitä, tarvitsiko käräjäoikeuden tuomiosta valittanut A jatkokäsittelyluvan. Kysymys myös jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksistä. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Lapsen huolto ja tapaamisoikeus - Lapsen asuminen Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa valittajan vaatimuksesta pääkäsittely lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan sopimuksen muuttamista koskevassa asiassa. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys siitä, olivatko kaularangan pitkittyneet oireet syy-yhteydessä sattuneeseen tapaturmaan. VL: Tapaturmakorvaus - Syy-yhteys Kysymys työtapaturman ja psyykkisen sairauden välisestä syyyhteydestä. Toimitus: Tuomas Kokkonen Talentum Media Oy

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi valtion vientitakuista (HE 215/2000 vp). Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 5/2001 vp). Nyt koolla oleva

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 12/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 5 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä. muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 46/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä

veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä EDUSKUNNAN VASTAUS 45/2011 vp Hallituksen esitys laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 22/2012 vp. Muutoksella poistettaisiin puolueen rekisteröimiseksi säädetty edellytys, joka asettaa

HE 22/2012 vp. Muutoksella poistettaisiin puolueen rekisteröimiseksi säädetty edellytys, joka asettaa HE 22/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan puoluelakia muutettavaksi siten, että puolueen kannattajana voisi puoluetta rekisteröitäessä toimia

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 332/2010 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua

Päätös. Laki. tuulivoiman kompensaatioalueista. 2) sähkön tuottajalla tuotantotukilaissa tarkoitettua EDUSKUNNAN VASTAUS 84/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta /2013 Laki. varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi

Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta /2013 Laki. varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2013 325/2013 Laki varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 25/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 178. Laki. Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 178 182 SISÄLLYS N:o Sivu 178 Laki Albanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014

Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan. Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Koulutussuunnitelmalla veroetua yrityksen kehittämistoimintaan Lainopillinen asiamies Atte Rytkönen 5.5.2014 Yleistä - Laki osaamisen kehittämisestä Työmarkkinajärjestöt sopivat maaliskuussa 2013 osaamisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Joensuun kaupunki Lausunto 06.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Oikeusministeriö

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot