HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILASREKISTERIN TIETOSUOJAOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILASREKISTERIN TIETOSUOJAOHJE"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 HUS:N KÄYTTÖTARKOITUS, TIETOJEN SALASSAPITOVELVOITTEET JA KÄYTTÖOIKEUDET Potilasrekisterin käyttötarkoitus Potilastietojen salassapito Potilastietojen käyttöoikeudet Käyttöoikeus hoitosuhteen ja muun asiallisen yhteyden perusteella Potilastietojen käyttö sairaanhoidollisissa palveluyksiköissä Potilastietojen käyttö konsultaatioissa Potilastietojen käyttö opetuksessa HUS:n potilastietojen käyttö tutkimuksessa Potilasrekisterin tietosisältö ja vastuuhenkilö 5 3 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOVUTTAMINEN HUS-ALUEEN YHTEISESSÄ POTILASTIETOREKISTERISSÄ ALKAEN Yhteistä potilasrekisteriä koskevat määräykset ja vastuut Potilaan informointivelvollisuus (selvitys yhteisestä rekisteristä) Informoinnin kirjaaminen potilaskertomukseen Potilaan oikeus kieltää tietojen luovuttaminen yhteisessä potilastietorekisterissä Kielto-oikeuden kirjaaminen potilaskertomukseen Potilastietojen yhteiskäyttö yhteisessä potilasrekisterissä 8 4 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN POTILAAN SUOSTUMUKSELLA Potilastietojen luovuttamisesta yleensä Potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen Potilaan kirjallinen suostumus Suullinen tai asiayhteydestä muutoin ilmenevä suostumus Poikkeustilanteet, joissa tietoja voidaan luovuttaa ilman suostumusta (potilaslain 13 ) Potilaan suostumus tietojen hankkimiseen HUS:n ulkopuolelta Suostumusten voimassaolo Alaikäisen potilaan suostumus Laboratorio- ja röntgentutkimusten käyttö ja luovutus Aluetietojärjestelmän viitetietojen ja niihin liittyvien asiakirjojen luovuttaminen 13 5 POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN POTILAAN OMAISILLE JA ASIANOSAISILLE Potilastietojen luovutus omaiselle tai muulle läheiselle sekä asianosaiselle Asianosaisen oikeus tiedon saantiin 14 6 VAINAJAN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN Elinaikaista hoitoa sekä kuolemaa koskevien tietojen salassapito ja luovuttaminen Kuolemansyyn selvittämistä koskevat tiedot 16 7 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN ILMAN POTILAAN SUOSTUMUSTA Potilastietojen luovutus pyynnöstä valvontaviranomaisille ja potilasvahinkoasioita hoitaville viranomaisille ja tahoille Tietojen luovuttaminen vakuutuslaitoksille ja vakuutusoikeudelle Tietojen luovuttamien kansaneläkelaitokselle Muut potilaan etuuksia käsittelevät viranomaiset, joille on pyydettäessä annettava tietoja Ilmoitusoikeudet ja -velvollisuudet sosiaalihuollon viranomaisille, maistraatille ja poliisille Oikeus ilmoittaa edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä Velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen Ilmoitusvelvollisuus poliisille ajokyvyn heikkenemisestä Tietojen luovuttaminen poliisille ampuma-aselupaan liittyen 20

3 7.6 Tietojen luovutus poliisille tutkinta-asioissa ja kuolemansyyn selvittämisessä Tietojen luovuttaminen poliisille tutkinta-asioissa Poliisin tiedonsaantioikeus kuolemansyyn selvittämisessä Seksuaalirikoksen selvittämiseen liittyvät tiedot Tietojen luovuttaminen haastemiehelle Tietojen luovuttaminen tuomioistuimelle Tietojen luovuttaminen puolustusvoimille Tietojen luovuttaminen terveydenhuollon valtakunnallisiin rekistereihin 23 8 POTILASTIETOJEN LUOVUTUKSEEN JA KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ ERITYISTILANTEITA Potilasmaksujen laskutusta ja perintää koskevien tietojen luovutus Potilasasiakirjatietojen luovuttaminen ulkomaille Potilastietojen käyttö laatutyössä ja HUS:n toiminnan suunnittelussa 25 9 POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN TUTKIMUKSEEN POTILAAN OIKEUDET JA HUS:N VELVOITTEET OSALTA Potilaiden informointi potilasrekisterin tiedoista Potilaan tarkastusoikeus Tarkastuspyyntö Potilasrekisterin tarkastuspyynnön käsittely Tarkastusoikeuden rajoitukset ja sen epääminen Tarkastusoikeudesta perittävä maksu Tarkastusoikeutta koskevan pyynnön säilyttäminen Tiedon korjaaminen potilasrekisterissä Tiedon korjaamisen vastuut ja menettelyt Potilaan vaatimus tiedon korjaamisesta Tiedon korjauspyynnön epääminen Asuinpaikan ja postiosoitteen luovutusrajoitus potilaan pyynnöstä POTILAAN JA VIRANOMAISTEN TIEDONSAANTIOIKEUS LOKITIEDOISTA Lainsäädännön velvoitteet ja määräykset rekisterinpitäjälle sekä potilaan oikeudet Lokitietopyynnön rekisteröinti Puhelimitse tapahtuvat tiedustelut Lokitietoja koskevan pyynnön kirjaaminen ja käsittely Käyttölokin tietojen tuottaminen ja luovuttaminen HUS:n yhteiset ydinjärjestelmät (Uranus) Muiden potilastietojärjestelmien lokitietoja koskevat pyynnöt Lokitietojen luovuttamisen epääminen Tietosuojaan liittyvän lain vastaisen rikkomuksen epäily Asian vireille tulo HUS:n sisällä 36 Nimetön ilmianto 36 Henkilöity ilmianto 36 HUS:n sisäinen tarkkailu havaitsee lainvastaisen menettelyn Vireille tulo HUS:n ulkopuolelta Potilaan selvityspyyntö Viranomaisten selvityspyynnöt HUS:n sisäinen selvitys HUS:n sisäiset toimenpiteet epäiltäessä henkilötietolain vastaista menettelyä Asian ratkaisu ja tiedoksianto TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖREKISTERI Työterveyshuollon asiakkaiden ja potilaiden informointi työterveyshuollon rekisteristä Työterveyshuollon henkilörekisterin tarkastuspyynnöt Työterveyshuollon rekisterin lokitietojen tarkastaminen Tietojen luovuttaminen työterveyshuollon henkilörekistereistä SEURAAMUKSET LAINVASTAISESTA MENETTELYSTÄ Työnantajan toimenpiteet tietosuojarikkomuksissa 39

4 13.2 Lainsäädännön rangaistussäännökset Tietosuojasäännösten rikkomisesta seuraava vahingonkorvausvelvollisuus Tietosuojalautakunnan toimenpiteet LISÄTIEDOT JA YHTEYSTIEDOT 41

5 Seuraavat rekisterihallintoa ja tietosuojaa koskevat lomakkeet löytyvät HUS:n intranetistä kohdasta HUS-etusivu/Materiaalipankki/Lomakkeet/Tietosuojalomakkeet: Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi ( HUS ) Luottamushenkilöiden henkilötietoilmoitus (HUS ) Potilasinformaatio (terveydenhuoltolain 9 :n mukainen selvitys) Potilaskertomustietojen tilaus-/lainauspyyntö yhteisessä potilastietorekisterissä Rekisterihallinto- ja tietosuojaohjeet (sitoumuksen tehneelle henkilölle) (HUS ) Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (HUS ) Salassapito- ja käyttäjäsitoumus (HUS ) Suostumus tai kielto potilastietojen luovuttamiseen/hankkimiseen (HUS ) Todistus tarkastusoikeuden epäämisestä (HUS ) Todistus virheen oikaisua koskevan vaatimuksen epäämisestä (HUS ) Virheen oikaisuvaatimus (HUS )

6 6 1 JOHDANTO HUS:n tietosuoja- ja rekisterihallinnon ohjeiden tavoitteena on ohjata HUS:n henkilökuntaa toimimaan potilastietojen ja muiden henkilötietojen käsittelyssä lainsäädännön määräysten mukaisesti ja potilaiden sekä muiden rekisteröityjen (esim. HUS:n työntekijöiden palvelussuhdetiedot) yksityisyyttä kunnioittaen. Potilasrekisterin tietosuojaohjeessa annetaan ohjeet potilastietojen käsittelyä ja luovuttamista varten. HUS:n hallintoylilääkäri, tietosuojavastaava ja eri toimintayksiköiden esimiehet antavat potilastietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa ja valvovat potilastietojen käsittelyä. 2 HUS:N KÄYTTÖTARKOITUS, TIETOJEN SALASSAPITOVELVOITTEET JA KÄYTTÖOIKEUDET 2.1 Potilasrekisterin käyttötarkoitus HUS:n potilasrekisteri muodostuu useita eri tietojärjestelmiä käsittävästä järjestelmäkokonaisuudesta ja manuaalisesti ylläpidettävästä sairauskertomuksesta. Potilasasiakirjojen ensisijainen käyttötarkoitus on potilaan hoito. Potilaskertomuksen toissijainen käyttötarkoitus on varmistaa, että toimintaa voidaan valvoa terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Potilasrekisteristä tuotetaan myös sairaanhoitopiirin oman toiminnan ohjaamisessa tarvittavat tiedot sekä valtakunnallisesti tarvittavat lakisääteiset tilastotiedot. Lisäksi potilasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös tutkimus- ja opetustoiminnassa. Tilasto- ja seurantatietoja voidaan käyttää tilastollisesti myös toimintayksikön eri tason toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. 2.2 Potilastietojen salassapito Potilasasiakirjat on säädetty salassa pidettäviksi potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 :ssä. Kaiken tyyppisten potilastietojen, salassa pidettävien ja arkaluonteisten tietojen, selville ottaminen omiin tarkoituksiin tai uteliaisuuden tyydyttämiseksi on kiellettyä ja rangaistavaa. Työtehtävissä tietoon saatuja salassa pidettyjä tietoja ei saa ilmaista sivullisille. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. Tietojärjestelmiin tallentuu tiedot kaikesta tietojen käsittelystä. Epäiltäessä tietojen väärinkäyttöä voidaan lokirekisteristä selvittää kaikki yksittäisen käyttäjän suorittamat tietojen käsittelytapahtumat. Mikäli HUS:n viranhaltijat tai työntekijät havaitsevat tietoturvaa tai tietosuojaa uhkaavia tekijöitä tai riskejä tai heidän tietoon tulee mahdollisesti lainvastainen toiminta potilastietojen käsittelyssä, asiasta ilmoitetaan tietosuojavastaavalle, joka raportoi hallintoylilääkärille. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta, vammaisuudesta tai hänen

7 7 saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta ovat salassa pidettäviä. Vaikka kyseisiä tietoja ei olisikaan merkitty asiakirjoihin, ovat ne vaitiolovelvollisuuden alaisia tietoja eikä niitä saa paljastaa sivullisille. Sivullisella tarkoitetaan potilaslain 13 :ssä muita kuin potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia. Esim. osastonsihteeri, tekstinkäsittelijä, toimistosihteeri tai taloussuunnittelija ei ole sivullinen, kun hän laatii esim. lääkärin sanelun perusteella potilasasiakirjoja tai tekee muita työtehtäviin kuuluvia kirjauksia potilasasiakirjoihin tai potilastietojärjestelmiin. Sivullinen on toisaalta myös sellainen HUS:n yksikössä työskentelevä terveydenhuollon ammattihenkilö, joka ei osallistu potilaan hoitoon. Sivullisia ovat myös toiset potilaat. Tämä tulee ottaa huomioon mm. lääkärikierrolla mahdollisuuksien mukaan siten, etteivät toiset potilaat potilaan suostumuksetta saa tietoonsa potilaan terveydentilaa tai potilaan saamaa hoitoa koskevia tietoja. Potilaskeskustelut tulee toteuttaa olosuhteet ja mahdollisuudet huomioiden niin, että potilaiden yksityisyyttä kunnioitetaan. Aluetietojärjestelmään (Navitas) talletetut eri terveydenhuollon toimintayksiköiden potilaan hoitoa koskevat viitetiedot ovat niin ikään salassa pidettäviä. Salassa pidettävää potilasasiakirjaa tai sen kopiota tai tulostetta ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi. 2.3 Potilastietojen käyttöoikeudet Käyttöoikeus hoitosuhteen ja muun asiallisen yhteyden perusteella STM:n potilasasiakirja-asetuksen (298/2009) 4 :n mukaan potilasrekisterissä olevia tietoja ja potilasasiakirjoja saavat terveydenhuollon toimintayksikössä käyttää potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt vain siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa sitä edellyttävät. Potilasasiakirjoihin saavat tehdä merkintöjä potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja heidän ohjeidensa mukaisesti muut hoitoon tai tukipalvelutehtäviin osallistuvat henkilöt. Potilaan hoitoon ja siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt saavat käyttää HUS:n potilasasiakirjoja ja -tietoja virka- ja työtehtävissä vain, kun potilaalla on voimassa oleva hoitosuhde ao. sairaalaan tai yksikköön. Hoitotilanteessa ja muussa toiminnassa, joissa hoitosuhde on voimassa, terveydenhuollon ammattihenkilöllä on kuitenkin oikeus käyttää kaikkia HUS:n eri sairaaloissa kirjattuja potilaskertomustietoja, jotka ovat tarpeen potilaan hoidon toteutuksen tai suunnittelun kannalta. Hoitosuhteen lisäksi potilastietojen käyttöoikeus voi perustua myös muuhun asialliseen yhteyteen, joka muodostuu virka- tai työtehtävien perusteella. Esim. vaikka tekstinkäsittelijä ei osallistu potilaan hoitoon, on hänellä asiallinen peruste potilastietojen käsittelyyn työtehtävien johdosta kirjoittaessaan lääkärin sanelua. Hoitosuhde tai muu asiallinen yhteys muodostuu mm. seuraavissa tilanteissa: lähete saapuu hoitoyksikköön ja se kirjataan saapuneeksi lääkäri arvioi lähetteen perusteella hoidon kiireellisyyden

8 8 potilaalle tehdään ajanvaraus potilas saapuu hoitoon ajanvarauksen perusteella tai päivystykseen joko päivystyslähetteellä tai ilman lähetettä ja potilaskertomustietoja käytetään hoidon tukena ammattihenkilö käyttää, sanelee tai kirjaa potilaskertomustietoja potilaan hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa vastataan sisäiseen tai ulkoiseen konsultaatioon hoidon kesto on avoin (pitkäaikaiset seurantapotilaat) ja potilas tiedustelee hoitoyksiköstä puhelimitse neuvoja tai hoitoon liittyviä tietojaan lääkäri vastaa konsultaatioon potilaasta, joka on hoidossa toisessa yksikössä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on oikeus käsitellä potilaskertomusta myös palvelutapahtuman jälkeen silloin, kun ammattihenkilöllä on tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus potilaan hoitoon. Kun tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus potilaan hoitoon päättyy, myös oikeus tiedonsaantiin potilastiedoista päättyy. Esimerkki: päivystyspoliklinikalla voidaan tilata tutkimuksia, jotka valmistuvat vasta siinä vaiheessa, kun potilas on jo siirtynyt muuhun hoitoyksikköön. Päivystystilanteessa potilasta hoitaneella lääkärillä on oikeus käydä läpi tutkimustulokset ja antaa omat suosituksensa tutkimustulosten perusteella jatkohoidosta vastaavalle lääkärille esimiesasemassa olevan viranhaltijan tehtäviin kuuluu valvoa potilasturvallisuutta ammattihenkilöllä on velvollisuus laatia lausunto esim. potilaan kantelu- ja valitusasiassa tai valvonta-asiassa (esim. Valviran lausuntopyyntö) potilas- ja kuntalaskutuksesta huolehtivat henkilöt ja potilastietojärjestelmien pääkäyttäjät joutuvat käsittelemään potilastietoja työtehtäviensä johdosta. arkistojen henkilökunnan tietopalvelutehtävät edellyttävät potilastietojen käsittelyä Hoitosuhde päättyy, kun potilas kirjataan ulos sairaalasta tai kun potilaan avohoitojakso on päättynyt. Kun potilaan hoitojakso HUS:ssa on päättynyt, voidaan tietoja käsitellä potilastietojärjestelmissä vielä niin kauan, että potilasasiakirjamerkinnät voidaan kirjataan valmiiksi ja muut välttämättömät tehtävät voidaan hoitaa loppuun saakka. Koska tietojen käsittelyoikeus perustuu hoitosuhteeseen, HUS:ssa potilaana olevan omaan henkilökuntaan kuuluvan työntekijän tulee pyytää omat potilastietonsa siltä hoitoyksiköltä, jossa henkilö on ollut potilaana. HUS:n henkilökunnalla ei ole oikeutta käsitellä perheenjäsenten tai sukulaisten tietoja muutoin kuin hoitosuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Mikäli yksilöityyn potilaaseen liittyvää tietoa tarvitaan toiminnallisessa johtamisessa ja valvonnassa myös yksittäisen potilaan tunnistetieto voi olla käytettävissä, jos ko. toiminta ei ole muutoin mahdollista. Johtamisessa ja suunnittelussa on aina, kun se on mahdollista, käytettävä tietoja, joista henkilön tunnistetiedot on poistettu.

9 Potilastietojen käyttö sairaanhoidollisissa palveluyksiköissä Sairaanhoidollisissa palveluyksiköissä on oikeus käyttää virka- ja työtehtävien hoitamisessa tarvittavia potilaskertomustietoja. Esim. röntgen- tai laboratorioyksikön henkilökunnan on voitava tarkistaa potilaasta potilaskertomusjärjestelmään tallennetut riskitiedot tai muut tutkimukseen mahdollisesti vaikuttavat tiedot. Lisäksi yksiköillä on oltava mahdollisuus tallentaa ja täydentää potilaan riskitietoja tarpeen mukaan (esim. jos varjoaine aiheuttaa anafylaktisen reaktion). Sairaanhoidollisissa palveluyksiköissä potilasjärjestelmien käyttöoikeudet annetaan virka- ja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa Potilastietojen käyttö konsultaatioissa HUS:n sisäisissä konsultaatioissa sekä konsultaatiopyynnön laatijalla että konsultaatioon vastaavalla lääkärillä tai ammattihenkilöllä on saman rekisterinpitäjän sisäisessä toiminnassa oikeudet kaikkiin potilaan hoidon suunnittelun ja toteutuksen kannalta tarpeellisiin tietoihin. Pyytäessään kirjallista konsultaatiota toisen terveydenhuollon toimintayksikön lääkäriltä HUS:n hoitava lääkäri harkitsee, mitä tietoja konsultoiva lääkäri tai muu asiantuntija potilaasta tarvitsee konsultaatiovastauksen antamiseen. Vastattaessa HUS:n ulkopuolelta saapuneeseen konsultaatiopyyntöön on konsultaatiossa tarvittavien tietojen antaminen konsultaatiota pyytäneen lääkärin vastuulla. Jos hoitovastuussa oleva konsultaatiota pyytävä lääkäri ei ole kirjannut kaikkia tarvittavia tietoja konsultaatioon, on niitä hyvä pyytää täydentämään. Hoitovastuu potilaasta säilyy konsultaation pyytäjällä. Konsultaatiossa ei tule käyttää suojaamatonta sähköpostia kuin välttämättömässä kiireellisessä tilanteessa. Tällöin konsultaatiossa ei saa käyttää potilaan tunnistetietoja nimeä tai henkilötunnusta, koska suojattua tietoturvallista sähköpostipalvelua ei ole käytettävissä Potilastietojen käyttö opetuksessa Potilaalta on aina kysyttävä lupa siihen, suostuuko hän olemaan opetuksen kohteena. Jos potilas ei suostu olemaan opetuksen kohteena, ei myöskään häntä koskevia asiakirjoja saa käyttää opetuksessa. Sairaanhoitopiirin tehtäviin kuuluvissa opetustilanteissa voidaan terveys- ja sairauskertomustietoja käyttää opiskelijaohjauksesta vastaavan viran- tai toimenhaltijan valvonnassa. Lääketieteen ja terveydenhuollon opiskelijat ovat salassapitovelvollisia potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 :n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n perusteella. Potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon opiskelijat saavat tehdä merkintöjä toimiessaan laillistetun ammattihenkilön tehtävässä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 3 :n mukaisesti. Terveydenhuollon opiskelijoiden tekemät merkinnät hyväksyy hänen esimiehensä, ohjaajansa taikka hänen valtuuttamansa henkilö.

10 10 Helsingin yliopiston ja muiden oppilaitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin tulee ottaa maininta opiskelijoiden vaitiolo- ja salassapitovelvollisuudesta HUS:n potilastietojen käyttö tutkimuksessa Potilasasiakirjojen tutkimuskäyttö edellyttää aina viranomaisen myöntämää lupaa. Lupa tarvitaan myös silloin, kun tutkimus suoritetaan sairaanhoitopiirin omana tutkimuksena ja käyttäen ainoastaan HUS:n omia asiakirjoja. Sairaanhoitoalueiden johtajat ja HYKS-sairaanhoitoalueella tulosyksiköiden johtajat vastaavat siitä, että toimintayksikön omia kehittämis- tai tutkimushankkeita toteutettaessa noudatetaan henkilötietolakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia ja muita tietosuojaa koskevia säännöksiä. Mikäli tutkimus kohdistuu HUS- kuntayhtymän eri sairaanhoitoalueiden potilasrekisterien osarekistereihin, tutkimusluvan myöntää tutkimusjohtaja. Jos tutkimus kohdistuu pelkästään HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksikön eri rekistereihin, tutkimusluvan myöntää HYKS-sairaanhoitoalueen johtaja. Mikäli tutkimus koskee HYKS-sairaanhoitoalueen yhtä tulosyksikköä, luvan myöntää tulosyksikön johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Muilla sairaanhoitoalueilla tutkimusluvan myöntää sairaanhoitoalueen johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Jos tutkimuksessa käytetään työterveyshuollon tietoja, tutkimusluvasta päättää johtava työterveyslääkäri. 2.4 Potilasrekisterin tietosisältö ja vastuuhenkilö Kaikki potilaan hoidossa sen eri vaiheissa käytettävät, laadittavat ja saapuneet potilasasiakirjat ja potilastiedot kuuluvat potilasrekisteriin. Potilasrekisteriin voidaan merkitä vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. Tietojen tulee olla virheettömiä. Potilaskertomuksen ja potilasasiakirjojen sisältö ja rakenne on ohjeistettu sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksessa sekä oppaassa. Lisäksi potilaskertomuksen rakennetta ja asiakirjojen laatimista on ohjeistettu kuntaliiton julkaisemissa oppaissa. HUS:ssa on annettu potilasasiakirjojen laatimista koskevat ohjeet johtajaylilääkärin ohjeessa 12/2007 (Potilaskertomusopas ). HUS:ssa johtajaylilääkäri on potilasrekisterin vastuuhenkilö, jolla on oikeus tarkastaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden tekemät potilaskertomusmerkinnät. Johtajaylilääkäri voi myös päätöksellään delegoida valvontatehtävän ja siihen kuuluvan tarkastusoikeuden nimeämälleen viranhaltijalle.

11 11 3 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOVUTTAMINEN HUS-ALUEEN YHTEISESSÄ POTILASTIETOREKISTERISSÄ ALKAEN 3.1 Yhteistä potilasrekisteriä koskevat määräykset ja vastuut Terveydenhuoltolain 9 pykälän mukaisesti sairaanhoitopiirin alueen asukkaiden perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat muodostavat yhteisen terveydenhuollon potilastietorekisterin alkaen. Tämä yhteinen potilastietorekisteri käsittää kaikki kunnallisten toimintayksiköiden asiakirjat niiden laatimisajankohdasta ja tallennustavasta riippumatta. Yhteisen rekisterin rekisterinpitäjiä ovat HUS ja HUS:n jäsenkuntien terveydenhuollon toimintayksiköt, jotka toimivat kukin omien potilastietojensa rekisterinpitäjinä. Lisäksi yhteiseen potilastietorekisteriin kuuluu kunnan järjestämisvastuun mukainen oman henkilökunnan työterveyshuolto eli HUS:n jäsenkuntien työterveyshuollon tiedot ovat osa yhteistä potilastietorekisteriä. Sen sijaan HUS:n henkilökunnan työterveyshuolto ei kuulu yhteiseen potilastietorekisteriin ja tietojen luovutus HUS:n työterveyshuollosta toiselle toimintayksikölle edellyttää aina potilaan suostumusta. Yhteiseen rekisteriin kuuluvat niin sähköisessä muodossa eri toimintayksiköiden potilastietojärjestelmissä olevat tiedot kuin paperisairauskertomukset tai filmimuotoiset potilasasiakirjat. Terveydenhuoltolaki ei aiheuta muutoksia rekisterinpitäjän velvollisuuksiin. Esim. potilaiden tarkastuspyynnöt tai virheen korjauksia koskevat vaatimukset käsitellään aina siinä toimintayksikössä, jossa potilasasiakirjat on laadittu. Yhteiseen potilastietorekisteriin eivät kuitenkaan kuulu HUS:n toiminta-alueen yksityisen terveydenhuollon potilastiedot. Niiden osalta menetellään terveydenhuoltolain voimaan tulon jälkeenkin kuten tähän saakka eli tietojen luovuttaminen edellyttää potilaan suostumusta. Vastaavasti HUS-piirin ulkopuoliset julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt eivät kuulu yhteiseen potilastietorekisteriin ja tietojen luovuttaminen esim. Pirkanmaan sairaanhoitopiirille tai Tampereen terveyskeskukselle edellyttää potilaan suostumusta. 3.2 Potilaan informointivelvollisuus (selvitys yhteisestä rekisteristä) Terveydenhuoltolain mukaisesti potilasta tulee informoida yhteisestä potilasrekisteristä ennen ensimmäistä tietojen luovutusta yhteisen rekisterin sisällä. Selvityksessä tulee käydä ilmi seuraavat seikat: yhteiseen rekisteriin kuuluvilla toimintayksiköillä on mahdollisuus käyttää potilaan tietoja hoitosuhteen perustella ilman potilaan suostumusta potilaalla on myös mahdollisuus kieltää tietojensa luovuttaminen yhteisessä rekisterissä Käytännössä lain mukainen selvitys voidaan hoitaa esim. seuraavasti: ilmoittautumisen yhteydessä potilaalta tiedustellaan, onko hän tietoinen terveydenhuoltolain mukaisesta yhteisestä potilasrekisteristä. Jos potilas

12 12 ilmoittaa, että hän ei ole asiasta tietoinen, annetaan potilaalle yhteistä potilastietorekisteriä koskeva tiedote (intrassa kohdassa lomakkeet -> tietosuojalomakkeet -> Potilasinformaatio (THL 9 :n 3 mom. mukainen selvitys) yhteisestä potilastietorekisteristä). Tiedote voidaan myös lähettää ajanvarauskirjeen mukana. Hoitoyksiköt ovat velvollisia pitämään yhteistä rekisteriä koskevan tiedotteen nähtävillä esim. odotustilassa ja jakamaan niitä potilaille potilaiden pyynnöstä. 3.3 Informoinnin kirjaaminen potilaskertomukseen Terveydenhuoltolain mukaisesti potilasasiakirjoihin on merkittävä tieto potilaalle annetusta yhteistä rekisteriä koskevasta selvityksestä. Selvitys (tieto potilaan informoinnista) kirjataan alkaen väliaikaisesti lomakkeeseen Suostumus tai kielto potilastietojen luovuttamiseen/hankkimiseen. Lomakkeen kenttään Erityistä huomioon otettavaa kirjataan lyhyesti teksti THL mukainen selvitys ja päivämäärä, jolloin potilas on informoitu joko suullisesti tai kirjallisesti antamalla hänelle kirjallinen tiedote. Tavoitteena on, että tieto potilaalle annettavasta selvityksestä ryhdytään kirjaamaan tulevaisuudessa potilaskertomusjärjestelmään. Mirandaan ollaan toteuttamassa web-lomaketta Informointi ja kiellot, jossa rastitetaan kohta Potilas informoitu sekä informointitapa (suullinen/kirjallinen). Mirandan lomakkeen käyttöönotosta tiedotetaan erikseen välittömästi, kun web-lomake on valmiina otettavaksi käyttöön. 3.4 Potilaan oikeus kieltää tietojen luovuttaminen yhteisessä potilastietorekisterissä Potilaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen muussa kuin siinä toimintayksikössä, jossa potilasasiakirjat on laadittu. Kielto voi olla yksi- tai kaksisuuntainen tai se voi koskea yhtä tai useampaa toimintayksikköä. Potilas voi myös kieltää täysin tietojen luovuttamisen, jolloin potilastietoja voidaan käyttää vain niissä yksiköissä, joissa potilasasiakirjat on laadittu. Esimerkkejä: Potilas kieltää HUS:n tietojen käytön Helsingin terveyskeskuksessa. Tämä merkitsee, että TERKE ei voi käyttää HUS:n potilastietoja, mutta jos potilas on hoidossa jossakin muussa terveyskeskuksessa, on tietojen käyttö mahdollista. Tässä tilanteessa esim. Vantaan terveyskeskus voi käyttää HUS:n tietoja. Potilas kieltää Helsingin terveyskeskuksen tietojen luovuttamisen. Tällöin HUS ja muut terveyskeskukset eivät voi käyttää Helsingin terveyskeskuksen tietoja. Jos taas potilas on ollut hoidossa myös esim. myös Hyvinkään terveyskeskuksessa, voidaan Hyvinkään perusterveydenhuollon tietoja käyttää HUS:ssa tai muiden kuntien terveyskeskuksissa. Kielto-oikeus on ehdoton ja kattaa kaikki kiellon kohteena olevat tiedot. Kiellon kohteena olevia tietoja ei saa käyttää missään tilanteessa. Jos potilas saapuu esim. HUS:ssa päivystyspoliklinikalle tajuttomana ja käy ilmi, että hän on kieltänyt esim. terveyskeskuksen tietojensa käytön, on terveyskeskuksen tietojen käyttö kiellettyä.

13 Kielto-oikeuden kirjaaminen potilaskertomukseen alkaen tieto potilaan luovutuskiellosta yhteisessä rekisterissä kirjataan väliaikaisesti lomakkeeseen Suostumus tai kielto potilastietojen luovuttamiseen/hankkimiseen. Potilas itse tai henkilökunta voi tehdä merkinnän kohtaan Kiellän tietojen LUOVUTTAMISEN ja kohtaan Erityistä huomioon otettavaa voidaan merkitä se toimintayksikkö tai ne toimintayksiköt, joille tietoja ei saa luovuttaa. Luovutuskieltojen kirjaaminen tullaan tekemään jatkossa Mirandan weblomakkeeseen Informointi ja kiellot. Mirandan lomakkeessa valitaan Toimintayksikkö-koodistosta se toimintayksikkö tai toimintayksiköt, jolle tietoja ei saa potilaan kiellon perusteella luovuttaa yhteisessä potilastietorekisterissä Potilastietojen yhteiskäyttö yhteisessä potilasrekisterissä Potilaan tietoja on mahdollista luovuttaa HUS:n toiminta-alueella ilman potilaan suostumusta hoitosuhteen perusteella, mikäli 1. potilaalle on annettu edellä kuvattu selvitys yhteisestä rekisteristä ja tieto selvityksen antamisesta on kirjattu potilaskertomukseen tai potilaalta on muutoin varmistettu, että hänelle on annettu selvitys 2. potilas ei ole käyttänyt kielto-oikeuttaan Yhteiseen potilastietorekisteriin kuuluvat kaikki potilasasiakirjat niiden säilytysmuodosta ja laatimisajankohdasta riippumatta. Alle on koottu muutamia esimerkkejä terveydenhuoltolain soveltamisesta yhteisessä potilastietorekisterin osalta. Esimerkki1: Jos Porvoon terveyskeskus pyytää HYKS:n luvun paperisairauskertomuksen tietoja, voidaan tiedot luovuttaa ilman potilaan suostumusta, mikäli edellä mainittu informointi yhteisestä rekisteristä on tehty ja potilas ei ole käyttänyt kieltooikeuttaan. Vastaavasti HUS:lla on oikeus saada esim. Hangon terveyskeskuksen tietoja ilman potilaan suostumusta edellä mainittujen edellytysten täyttyessä. Esimerkki 2: Potilas on kieltänyt ennen terveydenhuoltolain voimaantuloa tietojensa luovuttamisen ja hankkimisen esim. Espoon terveyskeskukselta. Onko tuo kielto voimassa alkaen? Vastaus: kyllä on, tietoja ei voida luovuttaa Espoon tk:lle, ellei potilas peruuta kieltoaan. Esimerkki 3: Hyvinkään terveyskeskus pyytää HUS:n psykiatriakeskukselta tietoja 1990-luvun lopun paperisairauskertomuksesta. Voidaanko tiedot luovuttaa terveyskeskukselle? Kirjallisessa pyynnössä ei ole potilaan suostumusta eikä allekirjoitusta vaan on ilmoitettu, että potilasta on informoitu ja että potilas ei ole kieltänyt tietojen luovutusta. Vastaus: Tiedot voidaan luovuttaa toisen toimintayksikön kirjallisen pyynnön perusteella. Tiedot pyytävä yksikkö on velvollinen huolehtimaan potilaan informoinnista (selvityksen

14 14 antamisesta) sekä siitä, että potilas ei ole kieltänyt tietojen luovutusta pyynnön kohteena olevasta toimintayksiköstä tietoja pyytävälle toimintayksikölle. Esimerkki 4: Terveyskeskus pyytää HUS:lta potilastietoja, mutta pyynnössä ei ole mainintaa siitä, että potilasta olisi informoitu. Omista tietojärjestelmistä ei löydy tietoa, että potilasta olisi informoitu eikä myöskään luovutuskieltoa. Voidaanko tiedot lähettää? Vastaus: sovelletaan potilaslain mukaista käytäntöä ja tarkistetaan potilaan paperikertomuksesta, onko hän antanut aikaisemmin suostumuksensa tietojen luovutukseen. Mikäli suostumusta ei löydy, ilmoitetaan tietojen pyytäjälle, että tietoja ei voida luovuttaa. Tietoja pyytävän toimintayksikön on huolehdittava siitä, että potilasta on informoitu terveydenhuoltolain 9 :n mukaisesti ja varmistettava, että potilas ole kieltänyt tietojen luovutusta yhteisessä rekisterissä tietoja pyytävän ja luovuttavan toimintayksikön välillä. Pyydettäessä tietoja yhteisen rekisterin toiselta toimintayksiköltä käytetään ensisijaisesti yhteistä alueelliseen käyttöön tarkoitettua lomaketta Potilaskertomustietojen tilaus-/lainauspyyntö yhteisessä potilastietorekisterissä (kts. intran tietosuojalomakkeet). Pyyntö voi olla myös vapaamuotoinen, mutta siinä on mainittava tieto potilaalle annetusta selvityksestä sekä vakuutus siitä, että potilas ei ole kieltänyt tietojen luovutusta. 4 TIETOJEN LUOVUTTAMINEN POTILAAN SUOSTUMUKSELLA 4.1 Potilastietojen luovuttamisesta yleensä Edellisessä luvussa on käyty läpi tietojen käsittely ja luovuttaminen yhteisessä potilastietorekisterissä. Tässä luvussa annetaan ohjeet muuhun potilastietojen luovutukseen. Käytännössä potilastietojen luovuttamista on kaikenlainen potilastietojen lähettäminen HUS:n ulkopuolisille tahoille, esim. epikriisin lähettäminen jatkohoidosta vastaavalle yksityislääkärille tai esim. HUSkuntayhtymän ulkopuolisille julkisen terveydenhuollon toimintayksiköille. Tietojen luovuttamista on myös teknisen käyttöyhteyden antaminen HUS:n rekisteriin toisen terveydenhuollon toimintayksilön tai rekisterinpitäjän käyttöön (esim. aluetietojärjestelmään liittyneille yksityisille terveydenhuollon toimintayksiköille). HUS:iin nähden ulkopuolisia toimintayksiköitä tai sivullisia tahoja ovat esim. muut kuin yhteiseen rekisteriin kuuluvat terveyskeskukset muiden sairaanhoitopiirien toimintayksiköt yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköt tai itsenäiset terveydenhuollon ammattihenkilöt Yksityisen työnantajan työterveyshuollon palveluja tuottavat yksiköt HUS-alueen ulkopuolisen kunnallisen työterveyshuollon tiedot HUS:n oma henkilökunnan työterveyshuolto muut viranomaiset potilaan omaiset ja läheiset

15 15 ulkopuoliset tutkijat ja sairaanhoitopiirin palveluksessa olevat omaa tutkimustyötään tekevät työntekijät. Luovutettaessa potilastietoja kahden rekisterinpitäjän välillä rekisterinpitäjää sitovat salassapitoa sekä henkilötietolain huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta koskevat säännökset.tietojen luovuttajan tulee luovutuksen laillisuuden ohella varmistua siitä, että luovutuksen tekninen toteutustapa turvaa salassapito- ja suojaamisvaatimukset. Salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tietoja ei saa lähettää sähköpostilla kuin poikkeustapauksissa, koska käytettävissä ei ole suojattua tietoturvallista sähköpostiyhteyttä. Sähköpostin käytöstä kts. pysyväisohje 19/2010 Sähköisten viestintävälineiden käytön periaatteet alkaen. Tietoturvallista sähköpostia pilotoidaan keväällä 2011 ja päätökset käyttöönotosta tehdään pilotoinnin päätyttyä. Tietoturvallisen sähköpostin käyttöönotosta tiedotetaan erikseen. Asiakirjat luovutetaan sairaanhoitopiirin ulkopuolelle kopioina, ellei pyytävä viranomainen, jolla on siihen oikeus, nimenomaisesti pyydä asiakirjoja alkuperäisinä. Esim. potilasvakuutuskeskuksella on oikeus pyytää alkuperäinen paperisairauskertomus. Telefaxia tulisi käyttää potilasasiakirjatietojen luovuttamisessa vain poikkeuksellisesti silloin kun asian kiireellisyys sitä edellyttää. Tällöinkin tulee esimerkiksi puhelimitse vastasoitolla varmistua siitä, että tieto menee perille oikeaan paikkaan ja että lähetyksellä on nimetty vastaanottaja. Puhelimitse tietoja voidaan antaa vain kiireellisissä tapauksissa ja tällöin aina lääkärin ohjeiden mukaan. 4.2 Potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen Potilaan hoidon siirtyessä toiseen yksikköön tulee hoitavan yksikön huolehtia siitä, että potilaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella jatkohoidon toteuttamisen kannalta kaikki tarpeelliset tiedot toimitetaan uudelle hoitavalle yksikölle viipymättä. Tietoja potilaan jatkohoitoon luovuttava henkilö vastaa siitä, että tietojen luovutus perustuu potilaan suostumukseen Potilaan kirjallinen suostumus Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 :n perusteella potilastietojen luovuttaminen ja ilmaiseminen sivullisille edellyttää pääsääntöisesti potilaan yksilöityä kirjallista suostumusta. Luovutettaessa potilaan potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja lähtökohtana on, että potilaan tulee olla tietoinen, mihin häntä koskevia tietoja luovutetaan ja mihin tarkoitukseen luovutuksen saaja tietoja käyttää. Henkilötietolain 3 :n 7 kohdan perusteella suostumuksesta tulee ilmetä mm. seuraavat asiat: kuka tietoja luovuttaa, kenelle, mitä tietoja voidaan luovuttaa sekä mitä käyttötarkoitusta varten niitä luovutetaan. HUS:ssa käytetään potilastietojen luovuttamiseen sekä potilastietojen hankkimiseen suostumuslomaketta, jota voidaan tilata varastojärjestelmällä numerolla Lomake löytyy sekä HUS:n internet-sivuilta kohdasta

16 16 potilasopas että intranetistä kohdasta tietosuojalomakkeet. Suostumuslomake voidaan toimittaa potilaalle ennen hänen hoitoon tuloaan, mutta se tulisi täyttää vasta hoitojakson päättyessä, kun on tarkemmin selvillä, mitä tietoja hoitojakson aikana on syntynyt. Toisaalta suostumus voidaan täyttää myöhemmän hoitokäynnin yhteydessä yhteistyössä potilaan kanssa. Potilas merkitsee suostumuslomakkeelle, minne HUS voi tietoja luovuttaa. Potilas, hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa vahvistaa suostumuksen allekirjoituksellaan. Potilas voi halutessaan muuttaa aiemmin antamaansa suostumusta Suullinen tai asiayhteydestä muutoin ilmenevä suostumus Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja voidaan luovuttaa myös potilaan suullisen suostumuksen tai asiayhteydestä muutoin ilmenevän suostumuksen perusteella. Asiayhteydestä ilmenevällä suostumuksella tarkoitetaan muuta kuin kirjallisesti tai suullisesti annettua suostumusta, jonka potilas on antanut vapaaehtoisesti tietoisena tietojen luovuttamisesta, luovutuksensaajasta, luovutettavista tiedoista sekä luovutettavien tietojen käyttötarkoituksesta ja luovuttamisen merkityksestä. Esim. jos vammautunut potilas on puhe- ja kirjoituskyvytön, voidaan pään nyökkäys tai muu vastaava ele katsoa suostumukseksi tietojen luovuttamiseen. Ohjattaessa potilas HUS:sta jatkohoitoon esim. yhteisen rekisterin ulkopuoliseen terveyskeskukseen, työterveysyksikköön tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön tarvitaan potilasrekisteritietojen luovuttamiseen joko potilaan kirjallinen tai suullinen suostumus. Luovutetuista asiakirjoista/tiedoista ja niiden luovuttamisen perusteesta tehdään merkintä potilasasiakirjoihin. Suullinen suostumus kirjataan potilasasiakirjoihin Poikkeustilanteet, joissa tietoja voidaan luovuttaa ilman suostumusta (potilaslain 13 ) Tilanteissa, joissa potilaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa kirjallisella suostumuksella. Säännös koskee tilanteita, joissa potilaalla on laillinen edustaja, jonka toimivaltaan kuuluu myös tällaisten ratkaisujen tekeminen. Laillinen edustaja voi olla esim. vajaavaltaisen edunvalvoja tai alaikäisen huoltaja. Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai ammattihenkilöille ilman potilaan lupaa, jos potilaalla ei ole mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa. Välttämättömät tiedot voidaan myös luovuttaa, jos suostumusta ei ole mahdollista saada potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi. Potilastietoja voidaan antaa ilman potilaan suostumusta myös tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan

17 17 lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä Potilaan suostumus tietojen hankkimiseen HUS:n ulkopuolelta Pyydettäessä tietoja HUS:n ulkopuolelta (yksiköiltä, jotka eivät kuulu yhteiseen potilastietorekisteriin) tarvitaan potilaan suostumus, johon pätee samat periaatteet kuin tietojen luovutukseen. Suostumus tietojen hankkimiseen tulee olla yksilöity. HUS:n suostumuslomaketta käytetään hankittaessa tietoja toisesta terveydenhuollon toimintayksiköstä. Pyyntö voidaan esittää kiireellisessä tilanteessa myös telefaxilla Suostumusten voimassaolo Suostumukset ovat hoito- tai palvelujaksokohtaisia tai ne voivat koskea yhtä hoitokokonaisuutta. Yksi hoitojakso tai hoitokokonaisuus voi sisältää useita käyntejä, vuodeosastojaksoja sekä tutkimuksia ja konsultaatioita. Kutakin hoitokokonaisuutta koskeva suostumus on voimassa toistaiseksi, jollei suostumuksesta muuta ilmene. Pitkäaikaissairauksia koskevien hoitosopimusten yhteydessä on mahdollista pyytää suostumus, joka on voimassa potilaan saman sairauden hoitoa koskevien hoitojaksojen aikana. Kuitenkin rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus. Paperinen suostumuslomake talletetaan hoitavan yksikön/sairaalan sairauskertomuskansioon. Potilaalla on koska tahansa oikeus muuttaa mihin tahansa hoitokäyntiin tai - jaksoon liittyviä suostumustietoja. Tällöin hän täyttää uuden lomakkeen. Kielto tulee voimaan välittömästi, mutta aiemmin jo luovutetut tiedot ovat luonnollisesti siirtyneet toiseen organisaatioon, joten kiellolla ei tästä syystä voi olla takautuvia vaikutuksia Alaikäisen potilaan suostumus Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan alaikäistä, joka ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen voi lain 9 :n 2 momentin mukaan myös kieltää terveydentilaansa ja hoitoaan koskevien tietojen antamisen HUS:n ulkopuolelle, huoltajalleen tai lailliselle edustajalleen tai kieltää tietojen luovutuksen yhteisessä rekisterissä. Arvioitaessa sitä, onko alaikäisellä edellytykset arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, lähtökohtana on lain perustelujen mukaan pidettävä sitä, että jos alaikäinen katsotaan kykeneväksi päättämään hoidostaan, hän myös kykenee antamaan pätevän suostumuksen hoitoaan koskevien tietojen luovuttamiseen tai kieltämään tietojensa luovutuksen. 4.3 Laboratorio- ja röntgentutkimusten käyttö ja luovutus Jos HUSLAB tai HUS-Röntgen tuottaa tutkimuksia HUS-piiriin kuuluvalle terveyskeskukselle tai muulle sairaanhoitopiiriin kuuluvalle toimintayksikölle, sovelletaan tietojen luovutukseen terveydenhuoltolain 9 :ää.

18 18 Myös HUS:n jäsenkuntien henkilöstön työterveyshuollon laboratorio- ja röntgentutkimukset kuuluvat yhteiseen potilastietorekisteriin ja ne ovat hoitosuhteen perusteella käytettävissä ilman potilaan suostumusta, mikäli potilasta on informoitu yhteisestä rekisteristä ja mikäli potilas ole kieltänyt ko. tietojen käyttöä. Sen sijaan HUS:n oman työterveyshuollon potilastiedot eivät kuulu terveydenhuoltolain 9 :n mukaiseen yhteiseen potilastietorekisteriin ja niiden luovuttaminen HUS:n työterveyshuollon ulkopuolelle edellyttää aina potilaan suostumusta. Jos taas HUSLAB tai HUS-Röntgen tuottaa tutkimuksia HUS-piirin ulkopuolisille terveydenhuollon toimintayksiköille, sovelletaan tietojen luovutukseen potilaslakia eli luovutuksen perustana on oltava potilaan kirjallinen tai suullinen suostumus. 4.4 Aluetietojärjestelmän viitetietojen ja niihin liittyvien asiakirjojen luovuttaminen Aluetietojärjestelmän (Navitas) kautta voidaan tarkastella muissa terveydenhuollon toimintayksiköissä laadittuja potilasasiakirjoja potilaan kirjallisella suostumuksella, jossa yksilöidään ne toimintayksiköt, joiden tietojen katseluun potilas antaa luvan. Potilaan suostumus tallennetaan aluetietojärjestelmään ja sen tuloste tallennetaan paperisairauskertomuskansioon. Aluetietojärjestelmästä tulostetaan potilaalle tietojen katselun yhteydessä informointilomake, josta käy ilmi aluetietojärjestelmän käyttötarkoitus ja tietosisältö. Aluetietojärjestelmän viitetietoja voidaan luovuttaa potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi myös silloin, jos potilaalla ei ole mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa. Suostumuksen pyytäminen voi olla mahdotonta myös potilaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi. Potilasta tulee informoida tietojen käytöstä heti, kun se on mahdollista. Tieto viitetietojen luovuttamisesta tällä perusteella tulee kirjata aluetietojärjestelmään samoin kuin luovuttamisen peruste. Myös aluetietojärjestelmään tullaan toteuttamaan terveydenhuoltolain mukainen informointi ja luovutuskiellon kirjaamiseen tarvittava sovellustoiminto. Näiden toimintojen käyttöönotosta tiedotetaan erikseen Navitaksen aloitussivulla siinä vaiheessa, kun uudet ominaisuudet ovat valmiita otettavaksi käyttöön. Navitasta käytetään jälkeenkin siten, että tietojen katseluun pyydetään potilaan suostumus siihen saakka, kunnes tekniset muutokset saadaan toteutettua ja toimintatavan muutoksesta tiedotetaan erikseen. 5 POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN POTILAAN OMAISILLE JA ASIANOSAISILLE 5.1 Potilastietojen luovutus omaiselle tai muulle läheiselle sekä asianosaiselle Potilaan omaiset ovat potilaan tietoihin nähden sivullisia ja potilastietoja voidaan tietyin poikkeuksin antaa heille vain potilaan kirjallisella suostumuksella.

19 19 Potilaan hoidosta päätettäessä voidaan seuraavissa tilanteissa antaa ilman potilaan suostumusta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja lähiomaiselle, lailliselle edustajalle tai muulle läheiselle: Jos täysi-ikäinen potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä on ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Kuulemista varten on ko. henkilöllä oikeus saada tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta. Jos alaikäinen ei kykene päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa kanssa, jolle on annettava selvitys alaikäisen potilaan terveydentilasta, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa vaikuttavista seikoista. Jos alaikäinen potilas kykenee ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Alaikäisen kyky itse päättää hoidostaan jää viime kädessä lääkärin ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön arvioitavaksi. Hoitotilanteessa voidaan lisäksi potilaan lähiomaiselle tai muulle läheiselle antaa tieto potilaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan, jos potilas on hoidettavana tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi eikä ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi tietojen antamisen. Vainajan tietojen luovuttamisesta kts. luku Asianosaisen oikeus tiedon saantiin Käytännössä potilasrekisteriä ja potilasasiakirjoja koskevissa asioissa sovelletaan yleensä henkilötietolakia ja potilaslakia, mutta potilas, potilaan omainen tai edustaja voi vedota myös lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta sisältyvään tiedonsaantioikeuteen ja asianosaisjulkisuuteen. Asianosaisen tiedonsaantioikeutta on selostettu tarkemmin julkisuuslain luvussa 11 ja viranomaisen salassapitovelvoitteita luvuissa Asianosaisella on oikeus saada tieto salassa pidettävästä asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskevat säännökset voivat tulla sovellettavaksi potilasasiakirjoihin, jos ne liittyvät asian vireille saattamiseen tai käsittelyyn, kuten esim. hoitovirhettä koskevassa asiassa. Jos asianosaiselle luovutetaan sellainen asiakirja, joka sisältää toista koskevia salassa pidettäviä tietoja, siihen pitää tehdä merkintä asiakirjan salassa pitämisestä. Asianosaiselle on julkisuuslaissa säädetty salassapitovelvollisuus asianosaisasemansa perusteella saatuihin salassa pidettäviin tietoihin, jotka koskevat muuta kuin häntä itseään. Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole edellä tarkoitettua oikeutta mm. asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää

20 20 yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua. Tapauskohtaisen kokonaisharkinnan perusteella voidaan lapsen edun katsoa vaarantuvan, jos lastensuojeluilmoituksen tekijä ilmaistaan asianosaiselle tilanteessa, jossa ilmoituksen tekijä on lapselle läheinen henkilö esim. isovanhempi ja jos tiedon antaminen johtaisi lapselle tärkeän yhteyden katkeamiseen. Erittäin tärkeä yksityinen etu voi liittyä esimerkiksi yksityiselämän suojaamiseen tai yksilön turvallisuuden varmentamiseen. Säännöksen perusteella voidaan jättää antamatta tieto terveydentilasta tai muu salassa pidettävä tieto, joka koskee muuta kuin asianosaista itseään. Erittäin tärkeä yksityinen etu voi vaarantua myös tilanteissa, joissa viranomaiselle on annettu sellaisia tietoja, joka vaarantaisi tietojen antajan turvallisuutta. Julkisuuslain ja henkilötietolain muutoksenhakumenettelyt poikkeavat toisistaan. Jos HUS:n viranhaltija esim. päättää evätä tietojen luovutuksen tilanteessa, jossa potilastietoja pyydetään julkisuuslain asianosaisjulkisuuden perusteella, tulee kieltäytymisestä tehdä valitusosoituksella varustettu viranhaltijapäätös. Ongelmatilanteissa kannattaa aina ottaa yhteyttä HUS:n hallintolakimiehiin (yhteystiedot intrassa kohdassa HUS-etusivu -> Hallinto -> Yleishallinto ja juridiikka -> Lakiasiat) ja kysyä neuvoja asian hoitamisessa. 6 VAINAJAN TIETOJEN LUOVUTTAMINEN 6.1 Elinaikaista hoitoa sekä kuolemaa koskevien tietojen salassapito ja luovuttaminen Valviran ohjeiden mukaisesti HUS:n lääkärin on kuolemansyyn selvittämisen jälkeen laadittava kuolintodistus, annettava lupa hautaamiseen ja ilmoitettava kuolemasta väestötietojärjestelmään. Käytännössä tämä tapahtuu täyttämällä kuolintodistuslomakkeen kaikki kolme sivua. Jos kuolemansyyn selvittäminen viivästyy ruumiinavauksen yhteydessä suoritettavien lisätutkimusten takia, annetaan vain lupa hautaamiseen ja ilmoitetaan kuolemasta väestötietojärjestelmään. Kuolintodistus kirjoitetaan tällöin vasta lisätutkimusten valmistuttua. Kuolintodistus lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, joka toimittaa sen edelleen Tilastokeskukselle. Lupa hautaamiseen annetaan sille, joka vastaa vainajan hautaamisesta: joko omaiselle tai hautaustoimistolle. Vainajan tiedot ovat salassa pidettäviä. Kuitenkin kuolleen henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa vain kirjallisen perustellun hakemuksen perusteella, jonka malli löytyy intranetistä kohdasta tietosuojalomakkeet ja HUS:n internet-sivuilta kohdasta potilasopas. Hakemus voidaan aina tehdä myös vapaamuotoisesti. Tietojen saamiseen tulee olla objektiivisesti perusteltavissa oleva ja olennaisena pidettävä intressi. Pelkkä tiedonhalu ei riitä perusteeksi saada tietoja. Tietojen luovuttaminen voi lain perustelujen mukaan tulla kyseeseen esimerkiksi, jos vainajan lähiomainen haluaa selvityttää, liittyykö vainajan

21 21 kuolemaa edeltäneeseen hoitoon hoitovirhe tai jos vainajan sukulainen haluaa selvittää vainajan eläessään tekemän testamentin tai muun oikeustoimen (esim. kiinteistökaupan) pätevyyden. Testamentti ja perintöriitatilanteissa asianosaisille on oikeuskäytännönkin mukaan voitu salassapitovelvollisuutta rikkomatta luovuttaa vainajaa koskevia potilaskertomustietoja kuitenkin vain asian vaatimassa laajuudessa. Luovutus saattaa myös tulla kyseeseen, kun vainajan sukulainen haluaa selvittää vainajan eläessään sairastaman periytyvän sairauden ilmenemisriskiä. Tietojen luovutus ei sinänsä edellytä sukulaisuutta vainajaan, vaikka usein käytännön tilanteissa tietoja tarvitseva on vainajan lähiomainen tai muu sukulainen. Vainajan elinaikaisia potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin, kuin se on välttämätöntä tietoja pyytävän oikeuksien tai etujen selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Luovuttaa ei siis saa sellaisia henkilön elinaikana annettua hoitoa koskevia tietoja, joilla ei ole tältä kannalta merkitystä. Jos vainajan lähiomainen esimerkiksi pyytää potilastietoja selvittääkseen, onko vainaja ollut oikeustoimikelpoinen testamenttia tehdessään, asianomainen on oikeutettu saamaan tiedot ajalta, jolla on merkitystä tämän seikan arvioinnissa eikä siis kopioita potilaan koko sairauskertomuksesta. Luovutuksensaaja ei saa käyttää tai luovuttaa tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen. Tietoja luovutettaessa on tietojen pyytäjää muistutettava tästä salassapitovelvollisuudesta. Tämän salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa rikoslain asianomaisten säännösten mukaisesti. 6.2 Kuolemansyyn selvittämistä koskevat tiedot Kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat (esim. kuolintodistus, ruumiinavauspöytäkirja, patologin lausunto) ovat salassa pidettäviä. Kuolemansyyn selvittämistä koskeviin asiakirjoihin sisältyviä tietoja voidaan kuitenkin antaa tuomioistuimelle, muulle viranomaiselle tai yhteisölle, jolla on tiedon saantiin laissa säädetty oikeus (esim. poliisilla, lääninhallituksella ja Valviralla on oikeus saada kuolemansyyn selvittämiseen liittyvät tiedot) sille, jonka hakemuksesta tai suostumuksella kuolemansyyn selvittämiseksi tarpeellinen toimenpide on suoritettu vainajan lähiomaiselle tai muulle läheiselle. Tieto kuolemansyystä voidaan antaa omaiselle, mutta esim. potilaskertomuksen kopioita ei voida antaa ilman perusteltua syytä (kts. edellä luku 5.1) vakuutus- tai eläkelaitokselle, jos luovuttamiseen on perusteltu tarve etuuden saamista koskevan hakemuksen käsittelemiseksi. Vakuutuslaitokset tarvitsevat näitä tietoja esim. eläkevakuutus-, tapaturma- ja liikennevakuutusratkaisuja tehdessään. Vainajan lähiomaisena voidaan pitää hänen avio- tai avopuolisoaan tai rekisteröityä puolisoa ja ylenevässä tai alenevassa polvessa olevaa sukulaistaan.

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli rekisterinpitäjille julkisessa terveydenhuollossa (mallia voidaan

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Nimi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Postiosoite Yläneentie 1 Postinumero RIIHIKOSKI

Nimi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä Postiosoite Yläneentie 1 Postinumero RIIHIKOSKI Tiedotteella pyrimme kertomaan asiakkaillemme ja häntä edustavalle henkilölle, miten asiakkaita koskevat potilastiedot ja muut asiakirjat laaditaan, säilytetään ja arkistoidaan. Asiakkaalla on oikeus tutustua

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh.(09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan terveyskeskus Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh.(09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE ja 24 :n mukainen INFORMOINTI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ Terveydenhuollon toimintayksikössä potilailta kerättävät tiedot ja potilasasiakirjat

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Pvm: päivitetty 28.11.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lempäälän kunnan terveyskeskus Yhteystiedot

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE rekisteriseloste ja asiakkaan informointi henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispäivä: 1.3.2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää Kallaveden työterveyshuollon rekisterin rekisteriselosteen

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste

Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluohjauksen rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 4.3.2013 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö 04401 Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualueelle perhesosiaalityön palveluihin

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava. Jukka Mattila, johtajaylilääkäri. 3. Rekisterin nimi POTILASREKISTERI. 4. Henkilötietojen käsittelyn

2. Rekisteriasioista vastaava. Jukka Mattila, johtajaylilääkäri. 3. Rekisterin nimi POTILASREKISTERI. 4. Henkilötietojen käsittelyn 1. Rekisterinpitäjä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus PL 8041, 96101 Rovaniemi Käyntiosoite: Ounasrinteentie 22 puhelin (vaihde) 016 328 111 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Jukka Mattila,

Lisätiedot

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi

Nimi: Kasvun ja oppimisen tuen johtaja Juha Parkkisenniemi Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Potilasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Potilasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Potilasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty Päivitys 1 Johtoryhmä 20.12.2011 2 23.11.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI... 1 2. REKISTERINPITÄJÄ... 1 3. REKISTERIN

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 9/ 2011 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Omasote rekisteriseloste

Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä 24.

Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä 24. TIETOSUOJASELOSTE - Keski-Pohjanmaan alueen yhteinen potilasrekisteri Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot HetiL 10 että rekisteröidyille annettava

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Johtoryhmä 17.1.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan yksityisesti sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Potilasrekisterin osarekisterinpitäjiä ovat seuraavat yksiköt:

Potilasrekisterin osarekisterinpitäjiä ovat seuraavat yksiköt: 1/7 1 REKISTERINPITÄJÄ JA OSAREKISTERINPITÄJÄT Potilasrekisterin rekisterinpitäjä on HELSINGIN JA UUDENMAAN SAI- RAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: Postiosoite: PL 100, 00029

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 puhelin (vaihde) 019 264 5000

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) 019 264 5000 puhelin (vaihde) 019 264 5000 TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja Marju Taurula. Yhteyshenkilö: Kasvun tuen johtaja Leena Rauhala, puh

Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja Marju Taurula. Yhteyshenkilö: Kasvun tuen johtaja Leena Rauhala, puh 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupungin lasten ja nuorten lautakunta Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten ja nuorten palvelualueen johtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 24.8.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kotona asumisen tuki tulosyksikön asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2015 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Ottolapsineuvonnan asiakasrekisteri

Ottolapsineuvonnan asiakasrekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8

Potilaan oikeudet. Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Esitteitä 2002:8 Potilaan oikeudet Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista. Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Työterveyshuolto 18.3. Työterveyshuolto 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi Pegasos-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka tietokanta, työterveyshuolto 2 Rekisterinpitäjä SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan rekisteriseloste Johtoryhmä 7.2.2012 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN

Lisätiedot

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde)

sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja MÄNTSÄLÄ puhelin (vaihde) TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tehostetun asumispalvelun rekisteri

Tehostetun asumispalvelun rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Lisätiedot

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1 Välittämisen koodi Hyvinvoiva lapsi ja nuori, hallintojohtaja, varatuomari 1 Miten viranomaiset voivat tehdä lakiperusteista yhteistyötä ilman asiakkaan/potilaan suostumusta? Julkisuuslaki Viranomaisen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri

Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri Tietosuojaseloste 1/6 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Isyyden selvittämisen rekisteri

Isyyden selvittämisen rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen

Lisätiedot

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Nimi: Perusturvajohtaja Mari Antikainen, puh. 044 718 6401. Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Kuopion

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus

Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL Järvenpää p. keskus 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään lasten ja nuorten lautakunta Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41 04401 Järvenpää p. keskus 09 21 797 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Lasten

Lisätiedot

Omasote rekisteriseloste

Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 1.10.2017 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 1.10.2017 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon osarekisteri

Suun terveydenhuollon osarekisteri 1 / 5 Tietosuojaseloste 1/5 - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.5.2011, henkilömuutokset 23.5.2017 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Toimeentulotuen rekisteriseloste

Toimeentulotuen rekisteriseloste Toimeentulotuen rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 1 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. KANSANTERVEYSTYÖN REKISTERI / suun terveydenhuolto Laatimispäivä: 3/2013 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula

Lisätiedot

Sairaalan johtava lääkäri. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilasrekisteri. Potilasrekisterin osarekisterit: - Potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan johtava lääkäri. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilasrekisteri. Potilasrekisterin osarekisterit: - Potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (8) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Yhdistetty henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24:n mukainen informointilomake

Yhdistetty henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24:n mukainen informointilomake Silmäaseman potilasrekisterin rekisteriseloste 3.1.2018 Yhdistetty henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24:n mukainen informointilomake 1 Rekisterinpitäjä Silmäasema Optiikka Oy Y-tunnus

Lisätiedot

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1.

NUORTEN RIKOKSENTEKIJÄIN VALVONNAN REKISTERI Päättynyt (Toiminta on siirtynyt rikosseuraamuslaitokselle 1.1. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Kuopion kaupungin

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispäivä: 3.11.2010 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite:

Lisätiedot

Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri

Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri Tietosuojaseloste 1/7 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Kuntoutus ja tietosuoja. Rolf Storsjö

Kuntoutus ja tietosuoja. Rolf Storsjö Kuntoutus ja tietosuoja Rolf Storsjö 3.12.2013 Henkilön suostumus Jos henkilö on kuntoutushakemuksessa suostunut tietojen luovuttamiseen lomakkeen mukaisesti, ei tarvitse tutkia pykäliä. Mahdollinen tuplavakuutus

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Päihdehuollon rekisteri

Päihdehuollon rekisteri Tietosuojaseloste 1/7 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Tietosuojaseloste 1 (8) Hyvinvointipalvelut/Ikääntyneiden Henkilötietolaki (523/199) 10 ja 24 palvelut/omaishoidon tuki 27.2.

Kouvolan kaupunki Tietosuojaseloste 1 (8) Hyvinvointipalvelut/Ikääntyneiden Henkilötietolaki (523/199) 10 ja 24 palvelut/omaishoidon tuki 27.2. Kouvolan kaupunki Tietosuojaseloste 1 (8) Hyvinvointipalvelut/Ikääntyneiden Henkilötietolaki (523/199) 10 ja 24 palvelut/omaishoidon tuki 27.2.2015 1. Rekisterinpitäjä Ikäihmisten lautakunta PL 85 45101

Lisätiedot

Rekisteriselosteet. Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriselosteet. Potilasrekisterin tietosuojaseloste Rekisteriselosteet Hieronta Basic noudattaa terveydenhuollon toimialan käytäntöä ja huolehtii henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista. Henkilötietojen käsittelyssä Hieronta Basic on eriyttänyt

Lisätiedot

Terveystarkastus rekisteriseloste

Terveystarkastus rekisteriseloste laadittu päivitetty 3.8.2011 Terveystarkastus rekisteriseloste SISÄLTÖ laadittu päivitetty 3.8.2011 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Lisätiedot

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta

Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1. Lasten ja nuorten lautakunta REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11.3, 12-13, 20.2 ja 21.1 Päivitetty: 06.09.2013 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta Sivu 1/5 Pegasos-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä Pegasos-potilastietojärjestelmä/SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka -tietokanta SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta. Osoite: Raatihuoneenkatu 9, PL 84

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta. Osoite: Raatihuoneenkatu 9, PL 84 REKISTERISELOSTE JA ASIAKKAAN INFORMOINTI Henkilötietolaki 10 ja 24 Päivitetty: 1.12.2014 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta

Lisätiedot