Ilkka Luoma, yleislääket el Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, Kiuru Joht lri, peruspalveluliikelaitos Jyta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18.6.2013 Ilkka Luoma, yleislääket el Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, Kiuru Joht lri, peruspalveluliikelaitos Jyta"

Transkriptio

1 Ilkka Luoma, yleislääket el Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, Kiuru Joht lri, peruspalveluliikelaitos Jyta

2 Samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lasten päivähoidon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken.

3 Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asioista, joista on sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa.

4 1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen laatiminen ja toteutumisen seuranta sovittava suunnitelman laatimisen ja seurannan vastuut ja toteutus sekä toteutumisen seuranta- ja arviointitapa. 2 Väestön palvelutarpeen arviointi laatimisessa on otettava huomioon kuntien hyvinvointikertomusten tietoja ja muita tietoja alueen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, palvelutarpeesta sekä palvelujen toteuttamisesta, laadusta ja toimivuudesta. sovittava, miten väestön perusterveydenhuollon palvelujen tarvetta, työterveyshuollon palvelujen tarvetta sekä erikoisaloittaista palvelujen tarvetta ja näihin vaikuttavia tekijöitä arvioidaan ja seurataan alueella.

5 2 Väestön palvelutarpeen arviointi sovittava, miten sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella vastataan väestön perusterveydenhuollon palvelujen tarpeeseen. 3 Kuntien välinen yhteistyö sovittava kuntien tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Suunnitelmassa on yhteistyössä sovittava terveydenhuoltolain 3 :n 2 kohdassa tarkoitettujen perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Suunnitelmassa on sovittava myös siitä, miten toteutetaan terveydenhuollon toimintayksikköjen tarvitsemat tukipalvelut, kuten taudinmääritykseen liittyvät palvelut, lääkehuolto, välinehuolto, kuljetus- ja varastointipalvelut, tietojärjestelmien ja potilastietorekisterien toimivuus ja yhteiskäyttö sekä taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttäminen, niiden mahdollinen tutkimuskäyttö sekä niihin liittyvät käytännöt.

6 4 Perusterveydenhuollon yhteistyö sovittava kuntien terveyskeskusten yhteistyöstä. sovittava, kuinka kunnan järjestämisvastuulla olevat työterveyshuollon palvelut ja muut erityisosaamista vaativat perusterveydenhuollon tehtävät toteutetaan. sovittava, miten alueen terveydenhuolto toimii yhteistyössä erityistilanteisiin varautumisessa 5 Perusterveydenhuollon kehittäminen ja sen tueksi tarvittava tutkimus miten terveyskeskukset ja muut terveydenhuollon toimijat tekevät yhteistyötä alueella perusterveydenhuollon kehittämisessä ja sen tueksi tarvittavan arvioinnin ja tutkimuksen toteuttamisessa sekä yhtenäisten hoidon perusteiden toteuttamisessa ja niiden toteutumisen seurannassa. sovittava yhteistyön tavoista laadunhallinnassa ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanossa alueella.

7 6 Moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö sovittava perusterveydenhuollon yksikön toiminnasta, toimintamahdollisuuksista ja ohjauksesta. sovittava perusterveydenhuollon yksikön vastuut ja tehtävät järjestämissuunnitelman laatimisessa, palvelutarpeen arvioinnissa, palvelutarpeeseen vastaamisen seurannassa, koulutuksessa, kehittämistoiminnassa ja sen tueksi tarvittavassa tutkimustoiminnassa sekä perusterveydenhuollon, työterveyshuoltopalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön toteuttamisessa 7 Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö sovittava, miten hoitoketjut tai alueelliset hoitosuunnitelmat laaditaan yhteistyössä ja miten niiden toteutumista tuetaan ja seurataan. sovittava, miten sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vahvistaa terveyskeskusten toimintaa järjestämällä erikoisaloittaisia palveluja ja muuta tukea terveyskeskuksiin. sovittava, miten palvelut toteutetaan ensisijaisesti avohoidossa ja siitä, miten terveyskeskus vastaa potilaan hoidon kokonaisuuden yhteensovittamisesta.

8 8 Kiireellinen sairaanhoito sovittava, miten päivystys ja muu kiireellinen sairaanhoito sairaanhoitopiirin alueella toteutetaan. Päivystyspisteistä ja niiden työnjaosta sovittaessa on otettava huomioon alueen ensihoitopalvelu ja sen palvelutasopäätös, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön palvelutarve. Osana päivystyksen kokonaisuutta on otettava huomioon mielenterveys- ja päihdeasiat sekä sosiaalipäivystyksen ja apteekkipäivystyksen järjestelyt alueella. 9 Henkilöstö perusterveydenhuollossa sovittava kuntien välisestä yhteistyöstä ja toimintakäytännöistä perusterveydenhuollon henkilöstön saatavuuden turvaamisessa. Suunnitelmassa on sovittava riittävistä jatko- ja täydennyskoulutuksen edellytyksistä ja kuinka henkilöstön täydennyskoulutus sairaanhoitopiirin alueella toteutetaan

9 10 Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sovittava, kuinka terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteistyö kuntien sosiaalihuollon ja muun toiminnan kanssa toteutetaan. kuinka yhteistyö muiden viranomaisten, alueen sosiaali-ja terveydenhuollon yksityisten toimijoiden, kuten yksityisen työterveyshuollon ja lääkehuollon sekä järjestöjen kanssa toteutetaan Jokaisessa pykälässä mainitaan sana yhteistyö

10 Ohjausryhmän kokoontuminen ja työryhmien muodostaminen Työryhmät (lähtötiedot + kehittämisaihiot): Tausta- ja tilastotiedot Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Hoito- ja palveluketjut sekä prosessit Järjestämissuunnitelman kokoaminen ja perusterveydenhuollon yksikön organisoituminen Väliarviointitilaisuus Työryhmätyöskentely jatkunut syksyn 2012 ajan

11 Työryhmien tuotokset luovutettu joulukuussa perusterveydenhuollon yksikön käyttöön ja järjestämissuunnitelman jatkovalmistelu annettu PTH-yksikölle Sisällysluettelo laadittu Terveydenhuoltolain ja VNA terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta pohjalta Sisällysluetteloa laadittaessa tutustuttu muiden shp tekeillä oleviin järjestämissuunnitelma-luonnoksiin PTH-yksikön lisäksi todettu tarvittavan vielä muita asiantuntijoita kirjoittamistyöhön, jotta suunnitelma täyttää VNA vaatimukset

12 6.2. pidetty PTH-yksikön ulkopuolisille kirjoittajille tiedotus- ja tehtäväksianto-tilaisuus Tuotokset jätetty allekirjoittaneelle pääosin 4.3. mennessä => vahvuutena, että järjestämissuunnitelman laatimisessa osallistettu laaja joukko sosiaali- ja terveydenhuollon ydinhenkilöitä ja asiantuntijoita Keski-Pohjanmaalla! Ohjausryhmän väliarviointitilaisuudet pidetty 7.3. ja 29.5.

13 Tiivistelmä 1. Johdanto 1.1. Terveydenhuoltolain velvoite terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatimiseen 1.2. Järjestämissuunnitelman laadintaprosessi KPSHP alueella 2. Toimintaympäristö 2.1. Väestön palvelutarve ja siihen vaikuttavat tekijät Väestö Hyvinvoinnin ja terveyden yleisiä tekijöitä Terveys ja hyvinvointi Väestön palveluiden käyttö

14 3. Terveyden edistäminen ja ehkäisevät palvelut 3.1. Terveyden edistämisen määritelmä, tavoitteet ja vastuutahot 3.2. Kuntien tehtävät ja toimintatavat terveyden edistämisessä 3.3. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävät terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä Neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut Työikäisten terveyden edistäminen Iäkkäiden terveyden edistäminen Mielenterveystyö ja terveyden edistäminen Päihdetyö ja terveyden edistäminen Työterveyshuolto ja terveyden edistäminen Sosiaalitoimen rooli terveyden edistämisessä Erikoissairaanhoidon rooli terveyden edistämisessä

15 4. Terveydenhuollon palveluiden järjestäminen Keski-Pohjanmaalla valtuustokaudella Ei-kiireelliset perusterveydenhuollon avosairaanhoidon palvelut 4.2. Päivystyspalvelut Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys Suun terveydenhuollon päivystys Apteekkipäivystys Sosiaalipäivystys Ensihoito 4.3 Kotiin annettavat palvelut ja tehostettu palveluasuminen

16 4. Terveydenhuollon palveluiden järjestäminen Keski- Pohjanmaalla valtuustokaudella Vuodeosastopalvelut 4.5. Päihde- ja mielenterveyspalvelut 4.6. Suun terveydenhuolto 4.7 Kuntoutuspalvelut 4.8 Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö 4.9. Kunnallinen työterveyshuolto Tukipalvelut Laboratoriopalvelut Radiologia ja kuvantamispalvelut Lääkehuoltopalvelut Välinehuolto Kuljetus- ja varastointipalvelut Tietojärjestelmien ja potilasrekisterien yhteiskäyttö ja toimivuus

17 5. Alueen terveydenhuollon yhteistyö erityistilanteisiin varautumisessa 6. Laadunhallinta ja potilasturvallisuus 7. Perusterveydenhuollon kehittäminen 7.1 Perusterveydenhuollon yksikön toiminta ja toiminnan ohjaus 7.2 Perusterveydenhuollon yksikön tehtävät ja vastuut 8. Henkilöstön rekrytointi ja täydennyskoulutus 8.1 Henkilöstön rekrytointi 8.2 Henkilöstön täydennyskoulutus ja osaamisen kehittäminen 9. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 9.1 Sosiaalityö 9.2 Vammaispalvelut 9.3 Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityiset toimijat sekä yksityiset työterveyshuollon toimijat 9.4 Järjestöjen kanssa toteutettava yhteistyö 9.5 KELA ja ELY 10. Järjestämissuunnitelman seuranta ja arviointi Liitteet

18 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen väestöpohja ja ennuste väestömäärän kehityksestä - v n asukasta - v % ja v ,5% (v väestöennuste ) - väestö lisääntyy Kokkolassa, muissa kunnissa vähenee - ikäihmisten osuus kasvaa, huoltosuhde heikkenee Terveyttä ja sairastavuutta kuvaavat mittarit - kuntien välillä väestön terveydessä on suuria eroja - keskimääräinen työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisikä vaihtelee kuntien välillä - sairastavuusindeksi v Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 102,2. (Ainoastaan Kaustisen ja Kruunupyyn kunnissa indeksi oli alle maan keskiarvon) - Kansantauti-indeksi sairaanhoitopiirin alueella on 117,5, joka on selvästi yli koko maan keskiarvon.

19 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % -7,0 % -1,2 % 11,2 % 1,4 % -10,4 % -3,0 % -8,4 % -10,0 % 4,4 % -20,0 % -25,0 % -30,0 % -24,0 % -18,4 %

20 Lähde: Tilastokeskus MML 2011 Aluerajat: Tilastokeskus Kuntaliitto/JAH Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Rovaniemi Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Oulu Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Kajaani Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Joensuu Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Kokkola Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Vaasa Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Seinäjoki Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Mikkeli Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lappeenranta Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Lahti Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Tampere Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Pori Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Turku Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina Maarianhamina

21

22 Sekä PTH että ESH avohoidon käyntimäärien ja osastohoidon käytön määrien välillä on selkeitä kunnittaisia eroja => Palveluiden käyttö ei näytä selkeästi aina korreloivan sairastavuus- tai kansantautiindeksiin, joten mahdollisesti palvelurakenteet ja käytettävissä olevat resurssit ohjaavat väestön käyttäytymistä ja palvelujen käyttöä? Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset ovat olleet sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa valtakunnallista kehitystä voimakkaammassa nousussa ja ovat nyt kaikissa jäsenkunnissa yli valtakunnallisen keskiarvon.

23 Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Reisjärvi Toholampi Veteli KPSHP Koko maa Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta

24 Psykiatrian avohoitokäynnit / 1000 asukasta vuonna Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1000 asukasta vuonna

25 Psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät / 1000 asukasta Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät / 1000 asukasta Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitopäivät / 1000 asukasta

26 Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Reisjärvi Toholampi Veteli KPSHP Koko maa Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, euroa / asukas

27 Verotulot Sos + terv toimi Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Kruunupyy Lestijärvi Perho Toholampi Veteli Helsinki Oulu Seinäjoki Tampere Koko maa

28 Kuntayhtymä Kiurussa vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrän ennakoidaan pysyvän korkealla tasolla lähivuodet ja nykyisten ennusteiden mukaan eläköitymisen huippuvuosi on 2023, jolloin eläkepoistuma olisi 109 henkilöä. KEVA:n ennusteissa (mukana arviona myös työkyvyttömyyseläkkeet) nykyisestä henkilöstöstä yli puolet eli 930 henkilöä siirtyy eläkkeelle 15 tulevan vuoden aikana eli vuoteen 2025 mennessä. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä on vuosittain henkilön välillä.

29 Tilanne (KPKS, Jyta,Kokkola sote): Perus- /lähihoitaja Eläke Ammattinimike Ammattinimikkeen muutos Yksiköiden henkilöstön lisäystarve Yhteensä Sh Perus- /lähihoitaja Sh Lähihoitaja Sh

30 - Jotta väestöryhmien terveyseroja voidaan supistaa, on kehitettävä uusia, eri väestöryhmille soveltuvia menettelytapoja Terveyskioski - Suunnitelmissa on Kanta-Kokkolan neuvoloiden vähentäminen kahteen - Henkilöstömitoitukset ja moniammatillinen yhteistyö neuvolatoiminnassa

31 Terveyskioski on ihmisten päivittäiseen ympäristöön sijoitettu hoitajavetoinen, matalan kynnyksen terveydenhuollon palvelupiste. Terveyskioskeista saa apua perusterveydenhoidon tarpeisiin, ennaltaehkäisevää opastusta ja neuvontaa. Kaikille avoimiin hoitajatasoisiin palveluihin pääsee ilman ajanvarausta, ja ne ovat maksuttomia. Terveyskioskit sijaitsevat tyypillisesti kauppa - ja ostoskeskuksissa. Terveyskioski toimii terveyskeskuksen alaisena yksikkönä osana kunnan perusterveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Terveyskioskin toiminnan painopiste voi suuntautua kunnan tarpeen mukaan ennaltaehkäisevään palveluun tai hoitotoimenpiteisiin. Terveyskioskien palveluvalikoimaan kuuluvat tyypillisesti muun muassa terveysneuvonta, pienimuotoinen vastaanottotoiminta (esimerkiksi verenpaine-, verensokeri- ja lihasvoimamittaukset), rokotukset, ompeleiden poistot, palvelunohjaus ja erilaiset teemapäivät (liikunta, hammashuolto, diabetes jne.). 3/tk-johto/Documents/ Launiemi-Helena.pdf

32 - Ikäihmisten terveyttä edistetään tekemällä ikäihmisen hyvinvointia edistäviä ja tukevia kotikäyntejä tietyille ikäluokille ja jatkossa ikäihmisten neuvonta- ja ohjauspalvelut toimivat matalan kynnyksen periaatteella viitenä päivänä viikossa. - Ikäihmisille tehdään myös laaja-alaiset hyvinvointia ja terveyttä edistävät tarkastukset ainakin kahdelle ikäluokalle vuosittain

33 - puhelinpalvelun kehittäminen ja tehostaminen - sähköisiä palvelumuotoja (eomahoito) - maakunnallinen yhteinen toimintamalli kansansairauksien hoitoon - hoitosuunnitelmat kaikille pitkäaikaispotilaille - hoitoon pääsyn kriteerit yhtenäistetään Valtuustokauden aikana selvitetään myös mahdollisuudet avosairaanhoidon laajempaan kokonaisuudistukseen, jossa potilaat ja avosairaan-hoidon resurssit jaettaisiin kahteen ryhmään: palveluiden satunnaiskäyttäjiin sekä kansansairauksista kärsiviin palveluita säännöllisesti ja runsaasti käyttäviin. Tulevaisuudessa runsaasti ja säännönmukaisesti palveluita käyttävien ryhmässä yksilövastaanottokäyntien rinnalle kehitetään uusia palvelumuotoja, kuten tavoitteellinen puhelu, ryhmäohjaus ja vertaistukiryhmät.

34 5 käyntiä/ hlö 6 käyntiä / hlö 7 käyntiä/ hlö 8 käyntiä/ hlö 9 käyntiä/ hlö 10 käyntiä/ hlö Käyntejä yht Sotuja yht Halsua 30 kpl 10 kpl 8 kpl 4 kpl 2 kpl 1 kpl Kannus 112 kpl 50 kpl 39 kpl 20 kpl 11 kpl 8 kpl Kaustinen 85 kpl 45 kpl 31 kpl 10 kpl 13 kpl 10 kpl Lestijärvi 15 kpl 6 kpl 1 kpl 2 kpl Perho 58 kpl 25 kpl 25 kpl 11 kpl 4 kpl 2 kpl Toholampi 65 kpl 41 kpl 24 kpl 9 kpl 7 kpl 8 kpl Veteli 78 kpl 47 kpl 26 kpl 20 kpl 14 kpl 7 kpl

35 Väkiluku Käyntejä yht Sotuja yht Suurkuluttajien osuus Halsua ,4 % Kannus ,1% Kaustinen ,5% Lestijärvi ,5% Perho ,2% Toholampi ,5% Veteli ,6% 981 potilasta aiheutti vuoden 2012 aikana 6064 käyntiä

36 - Uusi Oulun kaupunki selvittänyt vastaanottopalveluidensa käyttöä - 10% asiakkaista tuottaa 81% kustannuksista - em. 10%:sta 60 %:lla myös sosiaalipuolen asiakkuus - 90% nykyinen järjestelmä sopii, 10%:lle ei - vuoteen 2020 mennessä 14 terveyskeskuksen sijaan kaupunkiin 7 hyvinvointipalvelukeskusta - Fyysiset rakenteet (ja johtamisrakenteet) sanelevat jossain määrin, voiko aitoa yhteistyötä syntyä?

37 - Kuntien väestöstä keskimäärin 4-5% käy lääkärissä 5-10 kertaa vuodessa - => ovatko kaikki käynnit tarpeellisia ja vaikuttavia? - Pitäisikö väestö jakaa palveluiden satunnaiskäyttäjiin ja perussairautensa vuoksi säännöllistä hoitoa ja kiinteää hoitosuhdetta vaativiin potilaisiin - => palveluiden räätälöinti potilaslähtöisesti - Palveluiden suurkuluttajalle hoitosuunnitelma ja yhteyshoitaja - Onko nykyinen pirstaloitunut asiantuntijahoitajamalli toimiva ja pitäisikö siirtyä kokonaisvaltaiseen Kansanterveyshoitaja-malliin? - Palveluvalikoimaan: - Ryhmäohjaus - Vertaistukiryhmät - Voimaannuttava potilasohjaus

38 - Hyvä vastaanotto: k-johto/documents/ heinänen-tuula.pdf -Kanavamalli: k-johto/documents/ mäkinen-risto.pdf -POTKU Potilas kuljettajan paikalle

39 - Yhteistyötä potilaan hoidossa kehitetään erikoissairaanhoidon konsultaatiomahdollisuuksia monipuolistamalla ilman hoitovastuun siirtymistä erikoissairaanhoidolle - puhelinkonsultaatiot erikoistutkimusten tarve - sähköiset lähetteet pyritään käsittelemään ensisijaisesti aina konsultaatiopyyntöinä - perusterveydenhuollon yhteydessä tehdään nykyistä enemmän erikoissairaanhoidon elektiivistä tutkimus- ja hoitotoimintaa - => Terveydenhuoltolain mukainen perusterveydenhuollon kokonaisvastuu potilaan hoidosta on nykyistä helpompaa toteuttaa - Kokkolan kokemus: oman kardiologin palkkaaminen vähensi 30 % lähetemääriä erikoissairaanhoitoon

40 - kansanterveystyön ja työterveyshuollon tiivis integraatio sekä resurssien tarkoituksenmukainen keskinäinen jako olisi toiminnallisesti välttämätöntä - tiiviillä yhteistyöllä ja saumattomilla tietojärjestelmäratkaisuilla olisi mahdollista välttää turhia kustannuksia aiheuttavia päällekkäisiä tutkimuksia ja parantaa potilasturvallisuutta sekä lyhentää hoitoviiveitä. - Työterveyshuollosta laaditaan myös merkittävä määrä lähetteitä erikoissairaanhoitoon, jolloin syntyvät kustannukset siirtyvät työnantajilta ja Kelalta alueen kunnille. Näin ollen työterveyshuolto olisi kannattavaa ottaa tiiviiseen yhteistyöhön alueellisia hoitoketjuja sekä toimintakäytänteitä luotaessa.

41 - Kokkolassa virka-ajan perusterveydenhuollon lääkäripäivystys yhteispäivystykseen - yhteinen ensihoitoon ulottuva potilaiden hoidon kiireellisyysluokitusohje - Perusterveydenhuollon päivystys pyritään järjestämään mahdollisimman suurelta osin virkalääkäreiden toimintana perustamalla yhteispäivystykseen uusia päivystyslääketieteeseen painottuvia lääkärin virkoja ostopalveluista vapautuvien määrärahojen turvin - Tavoitteena on säilyttää päivystysasetuksen vaatimukset täyttävä erikoissairaanhoidon päivystys KPKS:ssa Vastaavasti päivystävä sairaala-strategia mahdollistaa elektiivisen toiminnan osalta toimintojen kriittisen uudelleenarvioinnin ja osa kiireettömästä erikoissairaanhoidosta voidaan toteuttaa perusterveydenhuollon yhteydessä tai oman maakunnan ulkopuolella. Koko erikoissairaanhoidon osalta keskeinen haaste on kyetä hoitamaan päivystyksellisesti potilaita entistä enemmän ja laajemmalta alueelta. Päivystävä sairaala-toimintamalli vaatii päivystyksen tueksi seuranta- /tarkkailuosaston

42 Erikoissairaanhoidon päivystysvastuista ERVA-alueella sovitaan erillisessä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa STM:n suositusten mukaiset erikoisalakohtaiset päivystyspisteet v TASO 3-4 Kaikkia erikoisalat OYS 24/7 Välitön leikkausvalmius TASO 2 Suuret erikoisalat LKS, KoKS, KaKs, LPKS 24/7 Synnytykset Leikkausvalmius 30 min TASO 1-2 Kirurgia, sisätaudit OAS 24/7 Synnytykset TASO 1 Kirurgia, sisätaudit Raahe Kaikissa keskussairaaloissa sairaaloissa on anestesialääkäreiden sekä Kokkolassa sekä Lapissa synnytys- ja naistentautien sairaalapäivystys Erityisvastuualueen erikoisalakohtaisten päivystyspisteiden työnjako tulee uudelleen arvioitavaksi vuoden 2014 keväällä voimaan astuvan päivystysasetuksen myötä

43 , ,3 86,4 87,3 89,6 83,5 88,4 86,9 84,2 89, Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Lestijärvi Perho Reisjärvi Toholampi Veteli Koko maa Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä

44 Halsua Kannus Kaustinen Kokkola Lestijärvi Perho Reisjärvi Toholampi Veteli Koko maa ,2 11,7 12,2 7,6 7,7 0,5 1,7 12,2 8,6 9,2 10,4 0,4 16,5 10,8 17,4 16,7 0,6 0,5 0,7 6 12,5 15 4,2 5,9 14, ,2 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 2011

45 - Tavoitteena vähentää palveluasumisen peittävyyttä ja siirtää resursseja kotihoitoon - kotihoidon toimiminen 24/7-periaatteella - kotihoidon ennalta ehkäisevän toiminnan resurssit - sairaanhoidollisen osaamisen lisääminen, lääkäriresurssin kohdentaminen ja henkilöstörakenteen muuttaminen kotihoidossa - kotisairaalatoiminta / tehostettu KSH - Akuuttivuodeosastopalveluissa maakunnallinen kotiuttamishoitajamalli - maakunnallinen vuodeosastopaikkamäärien yhteisarviointi ja profilointi - Asianmukaiset tilat sekä riittävä hoitajamitoitus - Kuntouttava työote ja sairaalainfektioiden estäminen ja moniresistenttien bakteerien leviämisen estäminen

46 2011, SOTKAnet Päihdehuollon asumispalvelu/laitosasuminen, asukkaat 75 Päihdehuollon palvelu- ja tukiasunnot, asukkaat Psykiatriset kuntoutuskodit, asukkaat 58 Psykiatriset palvelu- ja tukiasunnot, asukkaat Kokkola (mukana Kruunpyy) Jyta

47 - Päihdekeskus Portti - uuteen palvelukokonaisuuteen tulevat: selviämis- ja vieroitushoito, avokuntoutus (nuoret ja aikuiset), laitoskuntoutus, terveysneuvontapiste, intensiivinen huumeidenkäyttäjien avohoito ja opioidiriippuvaisten korvaushoito - mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden peittävyyden vähentäminen ja avohoitoisuuden lisääminen - asumispalveluiden käyttöä vähennetään 10 % /vuosi ja lisätään kotikuntoutusta ja päivätoimintaa sekä avotyötoimintaa samassa suhteessa

48 - selkeä lisähenkilöstön tarve erityisesti Kokkolan alueella - vakansseja Jyta-alueella on 30 (noin 1/650 asukasta), Kruunupyyssä 10 (1/670 asukasta) sekä Kokkolassa 50 (noin 1/940 asukasta) - hammaslääkäri virkoja on Jyta-alueella 12 (n. 1/ 1600 as), Kruunupyyssä 4 (1 /1675 as) sekä Kokkolassa 18,5 (1 /2530) - suuhygienistin toimia on Jyta-alueella 4, Kokkolassa 5 ja Kruunupyyssä 1 - suuhygienistejä tulee tehokkaan työnjaon vuoksi olla noin puolet hammaslääkärimäärästä ja hammashoitajia 1,5 kertaa hammaslääkärien määrä

49 - ajanvarauksessa on tarkoitus jatkaa keskittämistä - tavoite on saada vaativille hammashoitotoimenpiteille oma keskitetty maakunnallinen yksikkönsä - asetus päivystysjärjestelyistä on valmistumassa - erityisvastuualueella on järjestettävä yhteistyössä ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys

50 - kuntoutussuunnitelmien laatiminen moniammatillisesti - varmistaa tarpeenmukaisen kuntoutuksen sosiaali- ja terveydenhuollossa - alueellinen kuntoutuksen työryhmä - Vastaa kuntoutuspalveluiden koordinoinnista Keski- Pohjanmaalla - alueellinen apuvälinekeskus - ryhmätoimintojen kehittäminen - osaamista kaikkien käytettävien olevien terapiamuotojen osalta tulisi olla omassa organisaatiossa, jotta ostopalveluiden tarpeen arviointi osataan tehdä oikein

51 tavoite turvata erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuus alueen asukkaille Keski- Pohjanmaalla edellyttää tulevan päivystysasetuksen mukaista päivystävänä sairaalana toimimista keskeinen haaste on kyetä hoitamaan päivystyksellisesti potilaita entistä enemmän ja laajemmalta alueelta edellyttää entistä nopeampaa diagnostiikkaa ja lyhyempiä hoitoaikoja sairaalassa ja samalla tiivistyvää yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa sekä koko hoitojärjestelmän suunnitelmallisuuden lisäämistä seuranta-/tarkkailuosasto

52 - hoitoa erikoissairaanhoidossa ollaan edelleen avohoitoistamassa ja toiminta kehittyy enemmän päiväsairaalamaisen toiminnan suuntaan - hoitoaikojen lyhentyminen edellyttää hoitoketjun saumatonta toteutumista - erikoissairaanhoidon sairaansijojen määrän arviointi tulee suorittaa maakunnallisen perusterveydenhuollon vuodeosastopalveluiden tarkastelun yhteydessä.

53 - Laboratorio - Tavoite on siirtyä sähköiseen ajanvaraukseen näytteenotossa seuraavan nelivuotiskauden aikana mahdollisimman kattavasti koko Keski-Pohjanmaan alueella - Röntgen - Keski-Pohjanmaalla on mahdollista vähentää röntgentoimipisteiden määrää siten, että jokilaaksoihin jäisi vain yksi toimipiste kumpaankin - radiologinen toiminta muodostaa tulevaisuudessa toiminnallisen kokonaisuuden - Potilastietojärjestelmä - maakunnallinen potilastietojärjestelmä - Rekrytointi - Jatkossa rekrytointi voitaisiin keskittää yhteiseen rekrytointiyksikköön

54 Järjestämissuunnitelma tulee olemaan (ongelmallisen?) laaja => kaikkien järjestämissuunnitelman ajatusten haltuunotto päättäjälle yksittäisessä esittelytilaisuudessa tai asiakirjaan tutustumisen perusteella haastavaa => alkuun laadittu tiivistelmä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma antaa päättäjälle kattavan kuvan Keski-Pohjanmaan terveydenhuollon palveluista ja toimii strategisena asiakirjana (jos niin halutaan) Monissa kohdissa tulee esiin perusterveydenhuollon yksikölle ajateltu rooli ja tehtävät Resurssit ja ajatellut tehtävät eivät välttämättä kohtaa

55 Resurssit, palvelujen tarjonta ja fyysiset rakenteet tuntuvat välillä ohjaavan enemmän palveluiden käyttöä kuin sairastavuusindeksiin tai kansansairausindeksiin tai ikärakenteeseen perustuva todellinen palveluiden tarve. Järjestämissuunnitelmaa pyritty tekemään asiakaslähtöisesti nykyisistä rakenteista välittämättä eri palvelukokonaisuuksissa hahmottumassa selkeästi maakunnallinen toimintamalli. Jos organisaatio ei tuota asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluita, sillä ei ole jatkossa olemassaolon oikeutusta. => Mennäänkö palvelukokonaisuudet vai hallintorakenteet edellä? Jos keskustelu on ainoastaan hallintorakenteiden ympärillä ja se sanelee organisoitumismallin, voi toiminnallisen uudistuksen tekeminen vaikeutua ja sote-palveluiden kustannuskehitystä ei saada haltuun.

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016

TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus 2.12.2013 oheismat. asianro 15 (1/56) 4.11.2013 TERVEYDENHUOLTOLAIN MUKAINEN JÄRJES- TÄMISSUUNNITELMA Terveyspalveluiden järjestäminen ja tuotanto Keski-Suomessa vuosina 2013-2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 4 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Ehdotus 20.8.2013 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA... 4 3. VÄESTÖN

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen

Kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen Uuden terveydenhuoltolain mukainen laadunseurannan velvoite ja aluevastuu laboratoriotoiminnassa Labquality-päivät Helsinki 9.2.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Meillä välitetään, meillä osataan! Terveydenhuollon palvelujen alueellinen JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA vuosille 2010-2013 Valtuusto 2.10.2009 1 Terveydenhuollon palvelujen alueellinen JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

KYSTERI. Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS 13.08.2013 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva PUITESUUNNITELMA 2014-2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tilaajatoimikunta

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

1/32. Valtuusto 11.12.2013, LIITE 8 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

1/32. Valtuusto 11.12.2013, LIITE 8 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 1/32 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 8 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 2/32 HUS Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Luonnos 6.6.2013 AAR Hanko, Inkoo, Raasepori Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pirkanmaan Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vuosille 2013 2016 Koonnut lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS TILASTOJEN NÄKÖKULMASTA...4 2.1

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013 2016 HUS LOHJAN SAIRAANHOITOALUE KARKKILA, LOHJA, SIUNTIO, VIHTI

TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013 2016 HUS LOHJAN SAIRAANHOITOALUE KARKKILA, LOHJA, SIUNTIO, VIHTI Valtuusto 11.12.2013, LIITE 7 Fullmäktige BILAGA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 2013 2016 HUS LOHJAN SAIRAANHOITOALUE KARKKILA, LOHJA, SIUNTIO, VIHTI SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle. raportti

Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle. raportti Toimiva sote-rakenne Jokilaaksojen alueelle raportti 20.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus... 3 1.2. Selvityksen osapuolet, tavoitteet, organisointi ja rahoitus...

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2015-2016 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 4 2 JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN JA TOTEUTUMISEN SEURANTA 5 3 VÄESTÖN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 5 4 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Kimmo Parhiala TYÖPAPERI 12 2014 TYÖPAPERI 12/2014 Kimmo Parhiala Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-302-163-1 (verkkojulkaisu) ISSN 2323-363X (verkkojulkaisu) http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-163-1

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus. Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen 16.10.2012

ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus. Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen 16.10.2012 ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen 16.10.2012 1. Pohjoinen ERVA sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluhanke STM:n hyväksymä hanke, jolle myönnetty rahoitusta

Lisätiedot

Khall 9.12.2013355, liite nro 2 Kvalt 16.12.2013 86, liite nro 1 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS

Khall 9.12.2013355, liite nro 2 Kvalt 16.12.2013 86, liite nro 1 PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Khall 9.12.2013355, liite nro 2 Kvalt 16.12.2013 86, liite nro 1 13.08.2013 Kuopion jliopistollinen sairaala Kjsteri PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS KYSTERI Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon

Lisätiedot