Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (4)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (4)"

Transkriptio

1 1 (4) Lausunto LAUSUNTO SUUNNITELMASTA SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEKSI KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA ALKAEN Viite: Lausuntopyyntö, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on lähettänyt lausuntopyynnön suun terveydenhuollon päivystyspalvelujen järjestämissuunnitelmasta Kanta-Hämeen kunnille ja terveyskeskuksille. Sairaanhoitopiiri pyytää antamaan lausunnon mennessä. Lausuntopyynnön (Liite 1) mukaan Terveydenhuoltolakia täydentävä asetus 652/2013 määrittää kiireellisen hoidon perusteet ja päivystyksen erikoisalakohtaiset edellytykset sekä luo yhtenäiset kriteerit kiireelliselle hoidolle. Asetus tulee voimaan ja sen tavoitteena on parantaa päivystyshoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Suun terveydenhuollon osalta asetuksessa todetaan, että kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava, että suun terveydenhuollon päivystysyksiköistä sovitaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa alueellisesti yhteen sovittaen siten, että ympäri vuorokauden on saatavilla laillistetun hammaslääkärin palveluja. STM:n julkaisemassa ja lausuntokierrokselle lähettämässä luonnoksessa edellä mainitun päivystysasetuksen muuttamisesta sairaanhoitopiirin kuntien ja kuntayhtymän on sovittava suun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen, yöpäivystystä lukuun ottamatta, keskittämisestä sairaanhoitopiirin alueella yhteen yhteispäivystykseen, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu. Tilojen, välineiden ja laitteiden on oltava päivystystoimintaan soveltuvat ja ilmoitettuna päivystysaikana tulee olla saatavilla laillistetun hammaslääkärin palveluja. Erityisvastuualueella tulee olla valmiudet keskittää yöaikainen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon päivystystoiminta yhteen toimintayksikköön. Edelleen lausuntopyynnössä todetaan, että Kanta-Hämeen kunnilla ja kuntayhtymillä on oma suun terveydenhuollon päivystys virka-aikana omissa hammashoitoloissa kello Virka-ajan jälkeen kiireelliset tapaukset lähetetään Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystysklinikkaan. Yöaikana kello Tampereen yliopistollinen sairaala hoitaa suun terveydenhuollon päivystyksen erityisvastuualueella. Viikonloppuisin alueen kunnat ja terveyskeskukset ovat järjestäneet suun terveydenhuollon päivystysvastaanoton yhteisenä renkaana lukuun ottamatta ä (FSHKY), joka on järjestänyt viikonloppujen ja arkipyhien päivystysvastaanoton Varsinais-Suomen suun terveydenhuollon päivystysrenkaan kanssa Turussa.

2 2 (4) Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on laadittu suunnitelma toimintamalliksi lukien. Sen mukaan suun terveydenhuollon kiireellinen hoito virka-ajan ulkopuolella toteutetaan keskussairaalan päivystysklinikassa niin, että arkisin päivystys tapahtuu kello ja viikonloppuisin kello 8-21 välisenä aikana. Työpanoksesta vastaisivat vuorollaan osallistuvien terveyskeskusten hammaslääkärit ja hammashoitajat. Yöaikainen päivystys olisi jatkossakin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Ehdotetun toimintamallin eduiksi mainitaan mm se, että potilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa palvelujen saatavuuden ja laadun suhteen, potilaan jatkohoito voidaan tarvittaessa järjestää keskussairaalassa, röntgen- ja laboratoriopalvelut ovat saatavissa päivystysaikana ja toimintamalli on kustannustehokas. Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin euroa vuodessa. FSHKY:n lausunnon taustaksi FSHKY toteaa nykyisestä omasta toimintamallista ja sen taustasta: Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä ( alkaen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä) hammaslääkäripäivystys toteutettiin omien hammaslääkäreiden voimin vuoden 2009 loppuun saakka, jolloin 30 % hammaslääkäriviroista oli täyttämättä ja hoitoon pääsyajat pitenivät huomattavasti. Tällöin päädyttiin hammaslääkäripäivystyksen ulkoistamiseen, jotta omat hammaslääkärit saattoivat keskittyä perushoitoihin ja olla kuntalaisten käytettävissä päiväaikana arkipäivinä FSHKY:n hammashoitoloissa. Hammaslääkäripäivystyksen ulkoistus tehtiin vuonna 2010 ja sitä on jatkettu uuden kilpailutuksen jälkeen nykyisen sopimuksen jatkuessa saakka. Ostopalvelu sisälsi aluksi arkipäivät virka-aikana, viikonloput ja arkipyhät. Uudessa kilpailutuksessa kävi selväksi, että kallein osa päivystyspalveluja on viikonloppujen ja arkipyhien päivystys. Kun samalla peruskunnat edellyttivät kustannustehokkuutta ja säästötoimenpiteiden etsimistä, selvitettiin mahdollisuudet liittyä usean kunnan/terveyskeskuksen yhteiseen päivystysrenkaaseen. Neuvotteluja käytiin Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen renkaiden kanssa. Kanta-Hämeen renkaassa ovat mukana FSHKY:tä lukuun ottamatta muut Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskukset. Päivystyspiste vaihtelee Riihimäen, Hämeenlinnan ja Janakkalan kesken riippuen siitä, mikä terveyskeskus on päivystysvuorossa. Terveyskeskusten osallistuminen päivystykseen määräytyy asukaslukupohjaisesti ja FSHKY: n osalle olisi tullut runsaat 20 päivää vuodessa ja käytyjen neuvottelujen perusteella FSHKY:n työpari olisi päivystänyt Hämeenlinnan pääterveysasemalla. Työparin tehtäviin olisi kuulunut myös puhelinohjaus, opastus, laskutus ja välinehuolto. Varsinais-Suomen päivystysrengas on laaja ja siihen kuuluu 16 terveyskeskusta, Turun seudun terveyskeskusten lisäksi mm Salo, Somero, Loimaa ja Uusikaupunki. Siitä syystä päivystysvuoroille on paljon jakajia ja päivystysvuoroja kohtuullisesti. FSHKY:n osalle tulee 8-9 päivää vuodessa. FSHKY:n vuorot hoidetaan FSHKY:n oman hammaslääkäri / hammashoitaja-työparin voimin. Varsinais-Suomen rengas on toiminut vuosia ja sillä on

3 3 (4) vakiintuneet toimintatavat. Vahvuutena on mm se, että päivystyspisteessä on aina päivystysaikana paikalla oleva TYKS:n päivystyspisteen hammashoitaja, joka huolehtii potilasopastuksesta, puhelinohjauksesta, välinehuollosta, laskutuksesta ja muista käytännön asioista. Päivystämään tuleva työpari voi keskittyä potilaan hoitamiseen. Päivystyspiste sijaitsee uusissa T-sairaalan päivystystiloissa, joissa toimii kaikkien erikoisalojen päivystys. Tarvittaessa perushammaslääkäripäivystyksestä on suora mahdollisuus erikoishammaslääkärikonsultaatioihin ja tapaturmissa suu- ja leukakirurgian sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien tai muun tarvittavan erikoisalan päivystyspalveluihin siirtämättä potilasta sairaalasta toiseen. FSHKY teki sopimuksen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa päivystysrenkaaseen osallistumisesta viikonloppujen ja arkipyhien osalta alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Palveluja on tarjolla klo 9 lähtien palvelutarpeesta riippuen, tavallisesti klo saakka. TYKS:n oman hammashoitajan puhelinpäivystys toimii koko työjakson ajan ja sen jälkeen puhelinpäivystys toimii TYKS:n yhteisen päivystysyksikön toimesta. FSHKY:n arkipäivien päiväaikainen hammaslääkäripäivystys klo 8-16 ostopalveluna sisältää kaksi työparia, joiden panos määräytyy palvelutarpeen mukaan päivystykseen ja päivystyksen jatkohoitoihin. Hammaslääkäripäivystys on Forssan sairaalan päivystyspoliklinikan yhteydessä ja jatkohoidot Forssan pääterveysasemalla. Järjestely mahdollistaa päivystykseen joustavan hoitoon pääsyn ja esimerkiksi maanantaisin ja alkuviikoilla myös jatkohoitojen työpari on varautunut päivystyspotilaiden vastaanottamiseen, mikäli viikonlopuilta ohjautuu alkuviikoille kiireellisiä potilaita. Viikonloppuisin ja arkipyhinä sekä iltaisin ja öisin paikallinen ympärivuorokautinen lääkäripäivystys pystyy tarvittaessa auttamaan monissa perusasioissa niin, että sen ohjeilla ja avulla selvitään useimmiten seuraavan arkipäivän hammaslääkäripäivystykseen. Lisäksi jokaisessa hammashoitolassa on jokaisella hammaslääkärillä päiväaikana joitakin päivystysaikoja. Näillä toimenpiteillä pyritään minimoimaan päivystyspotilaiden ohjautuminen virka-ajan ulkopuolisen suun terveydenhuollon päivystykseen. Ennen viikonloppuina ja arkipyhinä FSHKY:n hammaslääkäripäivystyksen käyntien määrä oli noin 650 käyntiä vuodessa eli n 1.4 % hammashoidon kokonaiskäyntimäärästä. Potilailla ei ollut velvoitetta ennakolta soittaa ja keskustella hoidon tarpeen arvioinnista eikä osalla potilaista ollut kiireellisen hoidon tarvetta alkaen 8 kuukauden aikana Varsinais-Suomen suun terveydenhuollon päivystyksessä on käynyt 29 potilasta FSHKY:n toiminta-alueelta. FSHKY:n alueen kuntalaiset olivat viikonloppujen ja arkipyhien päivystyksen muutoksesta ymmärrettävästi huolissaan päivystysmatkan pidentyessä etenkin, jos oma kulkuväline puuttuu. Turussa julkisen liikenteen pysäkki on Forssan suunnasta tultaessa aivan T-sairaalan vieressä. Kokonaisuutena uusi järjestely ei ole vaarantanut potilasturvallisuutta eikä vähentänyt palveluja, vaan on mahdollistanut aiempaa

4 4 (4) pidemmän hammashoidon ammattihenkilön puhelinneuvonta-ajan ja vastaanoton aukioloajan ja sisällöllisesti lisäksi vaativan erikoishammaslääkäripalvelujen ja tapaturmapotilaiden suu- ja leukakirurgian avun samassa päivystysyksikössä.

5 5 (4) FSHKY toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin suun terveydenhuollon päivystyssuunnitelmasta seuraavaa: 1. FSHKY haluaa olla aktiivisesti mukana suunnittelemassa uuden päivystysasetuksen edellyttämien suun terveydenhuollon päivystyspalvelujen järjestämistä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen asukkaille huolimatta siitä, että tällä hetkellä FSHKY on sitoutunut viikonloppujen ja arkipyhien osalta päiväaikaisiin suun terveydenhuollon päivystyspalveluihin Varsinais-Suomen päivystysrenkaan kanssa. FSHKY:n ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin välisen sopimuksen irtisanomisaika on 12 kuukautta, joten FSHKY:n liittyminen KHSHP:n päivystysrenkaaseen voisi tapahtua aikaisintaan alkaen, ellei tulevasta lainsäädännöstä muuta johdu. FSHKY:n ja VSSHP:n sopimuksen laajentaminen päivystysasetuksen edellyttämiin arki-iltoihin vuodelle 2015 tuntuisi luonnolliselta nykyisessä tilanteessa johdonmukaisen potilasohjauksen näkökulmasta ja vaihtoehtoisen tuotantotavan aloitus samanaikaisesti kaikilta osin yhtäaikaisesti olisi järkevää myöhemmässä erikseen sovittavassa vaiheessa, esimerkiksi vuoden 2016 alusta lukien. 2. Perushammaslääkäripäivystyksen yhteistyörenkaan koko on toiminnan kustannustehokkuuden ja päivystykseen osallistuvien työparien saatavuuden osalta huomioitava asia. Arviomme mukaan esitetyssä suunnitelmassa FSHKY:n asukaspohjaan perustuva panos olisi yhteensä 73 päivystysvuoropäivää kun esim Varsinais-Suomen päivystysrenkaassa asetuksen mukaisia päivystysvuoropäiviä FSHKY:llä olisi 26. Kun FSHKY:ssä on edelleen hammaslääkärivajaus ja muilta kuin virkalääkäreiltä ei lähtökohtaisesti voi velvoittaa osallistumista virka-ajan ulkopuoliseen päivystystoimintaan ilman erillistä sopimusta ja siitä aiheutuvia kustannuksia, nousee renkaan koko kriittiseksi tarkasteltavaksi tekijäksi suunnitelmaa laadittaessa ja mahdollisia vaihtoehtoja etsittäessä. 3. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen yhteistä suun terveydenhuollon päivystystä keskitettäessä olisi FSHKY:n näkemyksen mukaan tärkeää, että asiakasohjauksesta, puhelinneuvonnasta, hoidon tarpeen arvioinnista sekä itse työpisteen käytännön järjestelyistä vastaa päivystysyksikössä toimiva hammashoitaja. Näin voidaan turvata asetuksessa mainittu suun terveydenhuollon päivystystoiminnan laatu ja asiakkaiden tasavertainen kohtelu. 4. Vaikka lausuntopyynnössä esitetty toimintamalli toteuttaa päivystysasetuksen velvoitteet, olisi FSHKY:n näkemyksen mukaan ennen lopullista päätöstä vielä tarkasteltava mallin toteutumisen todelliset mahdollisuudet ja vaihtoehtoisten järjestämismallien toteuttamisedellytykset ja kustannukset. Lausunto on laadittu viranhaltijatyönä ja on FSHKY:n yhtymähallituksen käsiteltävänä Forssassa Juha Heino

6 6 (4) yhtymäjohtaja

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA KIIREELLISESSA

Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA KIIREELLISESSA SELVITYS- JA SELITYS- LSAV1162105.07.0312013 PWNTO ~ ~ vat yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

Muistio SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Muistio P Ä I V Y S T Y S J Ä R J E S T E LY T SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA 15.4.2005 Sisältö 1. JOHDANTO 2. LAINSÄÄDÄNTÖ 3. KUNNAN ROOLI PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ 3.1 Kiireetön hoito 3.2 Kiireellinen hoito

Lisätiedot

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011

Selvitys 1 (14) Dnro 448/05.01.05.02/2011 5.7.2011. Eduskunnan oikeusasiamies. Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Selvitys 1 (14) Eduskunnan oikeusasiamies Selvityspyyntönne 1451/2/11 11.4.2011 Asia Eduskunnan oikeusasiamies on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa (Valvira) selvittämään, miten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015

PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS. Kumppanuusneuvottelut 2015 PERUSTERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYS Kumppanuusneuvottelut 2015 LAIT JA ASETUKSET PERUSTANA TERVEYDENHUOLTOLAKI Jonka pyrkimyksenä on: - Toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista

Lisätiedot

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 200/2014 23.09.2014 13:04 Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt asetuksen kiireellisen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Keski-Pohjanmaalla 2015 Munhälsovårdens jourorganisation inom Mellersta Österbotten 2015

Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Keski-Pohjanmaalla 2015 Munhälsovårdens jourorganisation inom Mellersta Österbotten 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 160 30.09.2014 Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Keski-Pohjanmaalla 2015 Munhälsovårdens jourorganisation inom Mellersta Österbotten 2015 778/05/08/01/2014 SosTe

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti

Kuntarakenneselvitys. Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta. Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti 1 (35) Kuntarakenneselvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Sosiaali- ja terveyspalvelut-työryhmän raportti Matti Setälä, kunnanjohtaja, Tammela, pj Juha Heino, yhtymäjohtaja,

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013 SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS KIIREELLISEN HOIDON PERUS- TEISTA

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020

SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020 LUONNOS 6 2014 1 SAIRAANHOIDOLLISTEN PALVELUIDEN SUUNNITELMA JA TAVOITE VUO- SILLE 2015-2020 YLEISTÄ Toimintaympäristössä tulee tapahtumaan lähivuosien aikana merkittäviä muutoksia. Sen vuoksi on tarpeen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet

Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Pohjois-Savon kunnat Sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman valmistelun ohjausryhmän ja valmistelevan viranhaltijaryhmän jäsenet Asia: Selvennys järjestämissuunnitelmaa koskevasta päätöksenteosta kunnissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011 2 asettaa sairaanhoitopiirille seuraavat tehtävät: Liite - Ensihoito ja päivystys KYSin erva ESH-järjestämissopimus ERVA-JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN LUKU 8 ENSIHOITOPALVELU, ENSIHOITOKESKUS JA PÄIVYSTYS Sopimuksen tavoitteena on, että ensihoitopalvelu, palvelutasopäätökset

Lisätiedot

Päivystystyöryhmän loppuraportti hallitukselle

Päivystystyöryhmän loppuraportti hallitukselle Päivystystyöryhmän loppuraportti hallitukselle 11.4.2011 TYÖRYHMÄ: Antti Tamminen, puheenjohtaja Raija Niemelä Olli Lappalainen Ulla Palmu Tom Silfvast Mervi Kattelus Jukka Vänskä Maarit Rantala, sihteeri

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ Suomen eläinterveydenhuolto SELVITYS TAMPEREEN 1 / 35 SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON JÄRJESTELYISTÄ - LOPPURAPORTTI SUOMEN ELÄINTERVEYDENHUOLTO VEIKKO TUOVINEN Suomen eläinterveydenhuolto

Lisätiedot

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA

1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA SUUN TERVEYDENHUOLLON SEUDULLINEN SELVITYSHANKE LOPPURAPORTTI 29.8.2012 2 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 SELVITYSHANKKEEN TAUSTAA... 5 1.1 Seutuyhteistyön strategiaperusta... 5 1.2 Terveydenhuollon lainsäädäntömuutokset...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

HUS-TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ SELVITYS

HUS-TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ SELVITYS HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 18.1.2010, SAIRAANHOITOPIIRI OHEISMATERIAALI (HUS-terveydenhuoltojärjestelmä_selvitys_14012010.doc) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS-TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS

OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS OYS- ERITYISVASTUUALUEEN SAIRAANHOITOPIIRIEN ERIKOIS- SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUS 2013 2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja Talousarvio 2014 Valtuusto 16.12.2013 Organisaatio 2014 1 Sisällys SAIRAANHOITOPIIRIN TEHTÄVÄT... 3 POHJOIS-POHJANMAAN ALUE,

Lisätiedot

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN

PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PALVELUTASOPÄÄTÖSESITYS ENSIHOIDON JÄRJESTÄMISEKSI PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄN ALUEELLA 1.1.2013 ALKAEN PHSOTEY Ensihoitokeskus ENSIHOITOKESKUS Sisällysluettelo 1. Johdanto ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot