Asialista Paikka Hautausmaan katselmus klo Nuijamaan hautausmaalla, Tassiantie 9, Nuijamaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asialista 5-2014. Paikka Hautausmaan katselmus klo 17.00 Nuijamaan hautausmaalla, Tassiantie 9, Nuijamaa"

Transkriptio

1 Asialista Aika Keskiviikko klo Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, Lappeenranta vaihde Paikka Hautausmaan katselmus klo Nuijamaan hautausmaalla, Tassiantie 9, Nuijamaa Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Nuijamaan seurakuntasalissa hautausmaan katselmuksen jälkeen, Tassiantie 7, Nuijamaa ASIALISTA 102 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 103 Pöytäkirjan tarkastus 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Hautausmaan katselmus 106 Anomus hautakiven koon ylityksestä 107 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösten täytäntöönpano 108 Yhteistyösopimus srk-yhtymän oppilaitostoiminnan ja teknillisen yliopiston sekä ammattikorkeakoulun välillä 109 Oppilaitostyöryhmän esitys (2.) johtokunnaksi palauttamisesta 110 Perheneuvojan viran vastaanottaminen ja virkavapaus 111 Lastenohjaajan eläkeanomus 112 Lastenohjaajan tehtävän lakkauttaminen 113 Lastenohjaajan osittainen hoitovapaa-anomus 114 Lastenohjaajan anomus työajan lyhennyksestä 115 Avoimeksi tuleva Joutsenon seurakunnan kanttorin virka 116 Erityisnuorisotyönohjaajan viran täyttäminen 117 Virkavapausanomus Joutsenon nuorisotyönohjaajan virasta 118 Oppilaitosteologin sivutoimilupa-anomus 119 Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet 120 Luumäen taloushallintopalveluiden hoitaminen 121 Esitys kahden pianon poistosta 122 Raportti tilikauden 2013 tilintarkastuksesta 123 Kokouspalkkiot vuosiksi Määräalan vuokrasopimuksen irtisanominen 125 Tulostuspalvelusopimus 126 Kiisteistötoimen erityisammattimiehen valinta 127 Työntekijän irtisanoutuminen 128 Nurmelankatu 14 kiinteistön myynti 129 Anomus Hallituskatu 39 tontin vuokrasopimuksen jatkamiseksi 130 Vuosilomat

2 131 Työsuhteen purkaminen 132 Seurakuntakeskuksen apuemännän valinta 133 Osatyökyvyttömyyseläke 134 Osa-aikaeläkkeen sijaisuuden jatkaminen 135 Vahtimestari-suntio tehtävän muutos 136 Toimistosihteerin esimiehen muutos 137 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi Sähkönostosopimus 3 vuodeksi 140 Pankkitilin lopetus 141 Muut mahdolliset asiat 142 Saapuneet pöytäkirjat 143 Saapuneet kirjeet 144 Tiedoksi 145 Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen Sivu 84

3 Aika Keskiviikko klo Paikka Nuijamaan seurakuntatalo, Tassiantie 7, Nuijamaa Läsnä Juha Tiihonen kirkkoherra, puheenjohtaja Elina Heiro jäsen Martta Hirvikallio jäsen Marja Hovi jäsen Matti Matikainen jäsen Petteri Myllynen jäsen, varapuheenjohtaja Aino Mölsä jäsen Kari Pettinen jäsen Hanna Ruokoniemi jäsen Ilpo Sientola jäsen Elsa Silvennoinen jäsen Ilkka Tiimo jäsen Muut läsnäolijat Kaarina Sinkkonen YKV:n puheenjohtaja Heikki Kaipia YKV:n varapuheenjohtaja Pentti Berg kirkkoherra, Lauritsalan srk Juha Eklund kirkkoherra, Sammonlahden srk Osmo Kontinen kirkkoherra, Joutsenon srk Mika Lehtola kirkkoherra, Lappeen srk Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Atso Suopanki tiedotussihteeri Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta yhteisten työmuotojen edustaja Jukka Nikunen ylipuutarhuri, kutsuttuna, poistui klo jälkeen Matti Puumalainen seurakuntamestari, kutsuttuna, poistui klo jälkeen Helena Turtiainen pöytäkirjanpitäjä Poissa Antti Erämo jäsen Tiina Ojala henkilöstöpäällikkö Marinella Ruutu tiedottaja Käsiteltävät asiat: 102 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KJ 9:1 "Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelli- Sivu 85

4 seksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle." n ohjesääntö 6 "Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista. Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää." KL 7:4 mom. 1 "Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet on saapuvilla." KJ 9:2 "Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin." Pj: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 103 Pöytäkirjan tarkastus n ohjesääntö 8 mom. 2 "Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan." Tarkastusvuorossa ovat Elina Heiro ja Martta Hirvikallio. Pj: YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Heiro ja Martta Hirvikallio. Sivu 86

5 104 Työjärjestyksen hyväksyminen Pj: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä käsitellä kohdassa 139 sähkönostosopimus 3 vuodeksi ja kohdassa 140 pankkitilin lopetus. 105 Hautausmaan katselmus Hautausmaiden ohjesäännön 13: Hautausmaan katselmus Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti katselmuksessa on todettava, 1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa noudatettu; 2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa; 3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti; 4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista ja 5) onko hautausmaan henkilökunta noudattanut vahvistettua johtosääntöä. Katselmuksesta on laadittu pöytäkirja. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaan katselmuksen Nuijamaan hautausmaalla, pöytäkirja laaditaan liitteeksi. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaan katselmuksen Nuijamaan hautausmaalla ja katselmuksesta laaditaan erillinen pöytäkirja liitteeksi. YKN / 105 YKN suoritti katselmuksen Nuijamaa hautausmaalla. Katselmuksesta laadittiin erillinen pöytäkirja. (Liite) Sivu 87

6 106 Anomus hautakiven koon ylityksestä Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Joutsenon uurnasukuhauta-alueen käyttösuunnitelman , jossa määritellään alueella sallittu hautakiven koko. Kivet sijoitetaan yhtenäiselle betonialustalle. Kiven kooksi on määritelty suurin sallittu leveys 45 cm ja korkeus 60 cm. Kivikokko Oy on ilmoittanut tilaussopimuksessa, että kivi on 45 x 60 cm eli sallitun kokoinen ja heille on annettu lupa asentaa kivi haudalle. Liite Kesällä 2014 ilmeni kuitenkin, että ko. kivi ei ollut ilmoitetun kokoinen vaan 53 x 64 cm, liite. Kivikokko Oy esittää, että ylisuuri kivi saisi jäädä haudalle ja että he vastaisuudessa olisivat huolellisempia. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kivilupa on annettu anomuksen mukaisesti 45 x 60 cm kivelle, eikä kokoa saa ylittää. Kivikokko Oy:n tulee saattaa kivi vahvistetun käyttösopimuksen mukaiseksi. YKN / Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösten täytäntöönpano Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston laillisuusvalvonnasta ja päätösten täytäntöönpanosta (KL 10: 1 ja 6). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa pidetyn yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen lailliseksi ja päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi. YKN / 107 Sivu 88

7 108 Yhteistyösopimus srkyhtymän oppilaitostoiminnan ja teknillisen yliopiston sekä ammattikorkeakoulun välillä Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä Saimaan ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyösopimukset seurakuntayhtymän oppilaitostoiminnasta teknillisessä yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Sopimuksen yliopiston kanssa allekirjoittivat rehtori Ilkka Pöyhönen ja n puheenjohtaja Juha Tiihonen (liite) sekä ammattikorkeakoulun kanssa rehtori Anneli Pirttilä ja n puheenjohtaja Juha Tiihonen (liite). Sopimuksilla selkiytetään nykyisen seurakuntatyön mahdollisuudet ja toteuttamisen ympäristö ammattikorkeakoulun ja yliopiston viitekehyksessä. Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa tehdyt oppilaitostoiminnan yhteistyösopimukset. YKN / Oppilaitostyöryhmän esitys (2.) johtokunnaksi palauttamisesta Lappeenrannan seurakuntayhtymän oppilaitostyöryhmä on lähettänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle kokousmuistiossaan ( IV/2013) ehdotuksen työryhmän palauttamisen johtokunnaksi (liite). Tämä yksittäinen muutosehdotus tuli lle aikana, jolloin oli vireillä koko seurakuntayhtymän organisaation muutoksen valmistelu. YKN hylkäsi (kokous , 76 ) organisaatiomuutoksen eteenpäin viemisen. Lappeenrannan seurakuntayhtymän nykyinen hallintomalli on yhteisen kirkkovaltuuston (kokous , 48 ) tekemän päätöksen mukainen. Vuoden 2007 alusta lukien johtokuntien määrää vähennettiin muuttamalla osa johtokunnista työryhmiksi. Siinä yhteydessä oppilaitostyön johtokunta muuttui oppilaitostyöryhmäksi. YKN on käsitellyt edellisen kerran oppilaitostyöryhmän ehdotusta johtokunnaksi palauttamista (1-2009, 21 ). Silloisessa päätöksessään YKN toteaa oppilaitostyöryhmän toiminnallisen luonteen. Toimintaohjeessa lueteltuihin tehtäviin nähden työryhmä on tarkoituksenmukainen. Hallinnolliset päätökset tekee YKN. Tätä oppilaitostoimintaan hyväksyttyä mallia ei ole tarvetta muuttaa. Sivu 89

8 Pj: Oppilaitostyöryhmän johtokunnaksi palauttamisessa yhteinen kirkkoneuvosto pitäytyy kokouksen (21 ) mukaiseen päätökseensä. YKN / 109 Keskustelun jälkeen Martta Hirvikallio esitti Ilkka Tiimon kannattamana että oppiltaitostyöryhmä palautetaan johtokunnaksi. Asiasta äänestettiin niin, että puheenjohtajan pohjaesitys jaa sai 5 ääntä ja Martta Hirvikallion muutosesitys ei sai 5 ääntä, 2 äänestäjää äänesti tyhjää. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, ettei oppilaitostyöryhmää palauteta johtokunnaksi. 110 Perheneuvojan viran vastaanottaminen ja virkavapaus Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi (kokous , 93 ) avoinna olleeseen Lappeenrannan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan virkaan johtava sosiaalityöntekijä Arto Ripatin lukien. n puheenjohtaja on myöntänyt kirkkoherran päätösluettelomerkinnällä Arto Ripatille hänen anomansa palkattoman virkavapauden ajalle Samalla Arto Ripatti ilmoittaa ottavansa perheneuvojan viran vastaan lukien (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. YKN / 110 Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi. 111 Lastenohjaajan eläkeanomus Lastenohjaaja Mervi Järvinen on pyytänyt eroa Lappeenrannan seurakuntayhtymän lastenohjaajan tehtävästä siirtyäkseen eläkkeelle lukien. Sivu 90

9 Lapsityön johtokunta on (kokous , 19 ) käsitellyt eläkeanomuksen ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää Mervi Järviselle eron lastenohjaajan tehtävästä lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. YKN / Lastenohjaajan tehtävän lakkauttaminen Lastenohjaajan eläkkeelle siirtymisen vuoksi lukien yksi Lappeenrannan seurakuntayhtymän lastenohjaajan tehtävistä tulee avoimeksi. Seurakuntayhtymän henkilöstöstrategian mukaan jokaisen vapautuvan viran/tehtävän jatkon vaihtoehdot täytyy harkita koko seurakuntayhtymän näkökulmasta. Lapsityön johtokunta on (kokous , 20 ) käsitellyt avoimeksi tulevan lastenohjaajan tehtävän jatkoa. Johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle tehtävän lakkauttamista (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto lakkauttaa Lappeenrannan seurakuntayhtymässä avoimeksi tulevan lastenohjaajan tehtävän samasta päivämäärästä lukien. YKN / Lastenohjaajan osittainen hoitovapaa-anomus Lastenohjaaja Tuulia Kopperi on anonut osittaista hoitovapaata (36 tuntia /viikko) ajalle Kopperin lapsi on syntynyt , joten anomukseen liittyy ns. subjektiivinen oikeus. Sivu 91

10 Lapsityön johtokunta on (kokous , 32 ) käsitellyt tehtyä anomusta ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle anomuksen hyväksymistä (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää lastenohjaaja Tuulia Kopperille osittaisen hoitovapaan siten, että viikkotyöajaksi tulee 36 tuntia ajalla YKN / 113 Hyväksyttiin esityken mukaisesti. 114 Lastenohjaajan anomus työajan lyhennyksestä Lastenohjaaja Tiina Peräkylä on anonut lyhennettyä työaikaa (30 tuntia / viikko) ajalle Työajan lyhennys ei aiheuta ongelmia lapsityön työjärjestelyissä. Lapsityön johtokunta on (kokous , 33 ) käsitellyt tehtyä anomusta ja esittää yhteiselle kirkkoneuvotolle anomuksen hyväksymistä (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää lastenohjaaja Tiina Peräkylälle 30 tunnin viikkotyöajan ajalla YKN / Avoimeksi tuleva Joutsenon seurakunnan kanttorin virka Joutsenon seurakunnan kahdesta kanttorinvirasta (molememat ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviä, ns. b-virkoja) tulee toinen virka avoimeksi lukien viranhoitajan eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Seurakuntayhtymän henkilöstöstrategian edellyttämällä tavalla Joutsenon seurakuntaneuvosto on käynyt keskustelun (kokous , 47 ) avoimeksi tulevan kanttorinviran jatkosta ja siihen liittyvistä vaihtoehdoista. Sivu 92

11 Äänestyspäätöksen mukaan Joutsenon seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Joutsenon seurakunnan I kanttorinvirka säilytetään entisellään. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa kanttorinviran täyttämiseen (liite). Kanttorinvirkojen tilanne seurakuntayhtymässä tällä hetkellä on näin: - Lappeenranta, jäs. > 2,5 virkaa - Lappee, jäs > 3 virkaa. Tässä vaiheessa yhden viran puolikas on toistaiseksi osoitettuna lapsityöhön ja toisen viran puolikas saakka Lauritsalaan. Puolittamiset johtuvat palkkamenojen osuuden kasvusta Lappeen budjettiraamissa sekä kanttorityövoiman tarpeen vähentymisestä Lappeen seurakunnan kolmen kirkon ja kinkeriperinteen kokonaisuudesssa. - - Sammonlahti, jäs. > 1,5 virkaa - - Lauritsala, jäs. > 1,5 virka - - Joutseno, jäs. > 2 virkaa, joista toinen virka avoimeksi lukien Tässä muutostilanteessa voidaan jäljellä olevia seurakuntayhtymän kanttorinvirkoja jakaa tasaisemmin seurakuntien kesken ilman, että musiikkityön toteutuminen ja sisällöt oleellisesti heikkenisivät. Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa sekä Joutsenon seurakunnan I kanttorinviran että Lauritsalan seurakunnan 50 %:n kanttorinviran ja perustaa lukien Joutsenon ja Lauritsalan seurakuntien yhteisen, 50% - 50%, muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän kanttorinviran (M). Viran vaativuusryhmä 502. Virkapaikkana on Joutsenon seurakuntakeskus ja esimiehenä Joutsenon kirkkoherra. Viran täyttäminen voidaan toteuttaa seurakuntayhtymän sisäisellä siirrolla. YKN / 115 Keskustelun jälkeen Ilkka Tiimo esitti Kari Pettisen kannattamana, että Joutsenon seurakunnan vapautuva I kanttorin virka säilytetään ennallaan ja että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää luvan viran täyttämiseen. Asiasta äänestettiin niin, että puheenjohtajan pohjaesitys jaa sai yhden äänen ja Ilkka Tiimon muutosesitys ei sai 9 ääntä, 2 äänestäjää äänesti tyhjää. Liite Sivu 93

12 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti että Joutsenon seurakunnan vapautuva I kanttorin virka säilytetään ennallaan ja antoi luvan viran täyttämiseen. 116 Erityisnuorisotyönohjaajan viran täyttäminen Lappeenrannan seurakuntayhtymän toinen erityisnuorisotyönohjaajan virka vapautuu lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti (kokous , 82 ) täyttää vapautuvan viran ja antoi yhteisen palvelun johtokunnalle tehtäväksi hoitaa viran täytön käytännön toimet ja tuoda valintaehdotus n päätettäväksi. Erityisnuorisotyönohjaajan virkaa haki määräaikaan klo mennessä 10 henkilöä (liite). Hakijoista kuusi kutsuttiin haastateltaviksi Haastattelutyöryhmässä olivat Sammonlahden vt. kirkkoherra Hannu Haikonen, henkilöstöpäällikkö Tiina Ojala, ypj:n puheenjohtaja Petteri Myllynen, ypj:n jäsen Risto Manninen ja erityisnuorisotyönohjaaja Juho Karjalainen. Yhteisen palvelun johtokunta esittää lle, että virkaan valitaan Ulrika Soikkeli. Ensimmäiselle varasijalle esitetään Ville Kilkkinen ja toiselle varasijalle Anna Kärri (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee Lappeenrannan seurakuntayhtymän eritysinuorisotyönohjaajan virkaan lukien sosionomi/kirkon nuorisotyönohjaaja (amk) Ulrika Soikkelin. Ensimmäiselle varasijalle nimetään sosionomi/kirkon nuorisotyönohjaaja (amk) Ville Kilkkinen ja toiselle varasijalle sosionomi/kirkon nuorisotyönohjaaja (amk) Anna Kärri. Viran vaativuusryhmä 503. Virkavalinnassa on kuuden kuukauden koeaika. Seurakuntayhtymän sisällä virasta toiseen muuttamiseen ei vaadita rikosrekisteriotetta (RLL 6, 2. mom) eikä terveystodistusta (KL 16 ). YKN / 116 Sivu 94

13 117 Virkavapausanomus Joutsenon nuorisotyönohjaajan virasta Joutsenon seurakunnan nuorisotyönohjaaja Ulrika Soikkeli anoo kuuden kuukauden virkavapautta ajalle Kyseinen virkavapausaika liittyy Lappeenrannan seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönohjaajan virkavalinnassa toteutettavaan kuuden kuukauden koeaikaan (liite). Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Ulrika Soikkelille hänen anomansa virkavapauden Joutsenon seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta ajalle YKN / Oppilaitosteologin sivutoimilupa-anomus Oppilaitosteologi Sakari Kiiskinen anoo sivutoimilupaa seuraaviin tarkoituksiin (liite): - psykologian opettaminen Steiner-lukion abiturienttiluokalle ajalla syyskuu 2014 helmikuu filosofian keskusteluryhmän vetäminen kansalaisopistossa ajalla syyskuu 2014 huhtikuu 2015 Näistä tehtävistä tulee yhteensä kuusi viikkotuntia. Kirkkolain 6. luku 30 : Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimi ei saa haitata... tehtävän asianmukaista hoitamista. Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää oppilaitosteologi Sakari Kiiskiselle hänen anomansa sivutoimiluvan edellytyksellä, että sivutoimi tapahtuu Kiiskisen omalla ajalla haittaamatta päätehtävän asianmukaista hoitamista. YKN / 118 Sivu 95

14 119 Laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet Taloussäännön 12 "Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Menettely on järjestettävä niin että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä. Yhteinen kirkkoneuvosto määrittelee, ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja se on annettujen määräysten mukainen sekä maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä. Liitteenä tositteiden hyväksymisoikeusluettelo alkaen. Luetteloon tulevat muutokset tulee toimittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi henkilön vaihtuessa. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvistaa laskujen ja muiden tositteiden hyväksymisoikeudet liitteen mukaisina alkaen. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että henkilömuutokset tulee ilmoittaa pääkirjanpitäjälle välittömästi vaihdoksen tapahduttua. Hyväksymisluettelo tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. YKN / Luumäen taloushallintopalveluiden hoitaminen Luumäen seurakunta on pyytänyt Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloushallinnolta apua toimistopalvelujen hoitamiseksi kesäaikana äkillisen henkilöstöresurssin vajauksen vuoksi. Kirkkoherra Svinhufvudin kanssa on neuvoteltu tilanteesta ja Luumäen kirkkoneuvosto on hyväksynyt järjestelyn. Järjestelyt on sovittu ajaksi Sivu 96

15 Luumäen seurakunnalta laskutetaan tuntiseurannan mukaisesti samalla hinnalla, kuin palkkahallinnonpalvelusopimuksessa on sovittu (kesäk. 24,54/h+alv). Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy tehdyn sopimuksen ja järjestelyn Luumäen seurakunnan kanssa. YKN / Esitys kahden pianon poistosta Lappeen kirkkoherra Mika Lehtola on tehnyt esityksen Kuusirannan leirikeskuksen pianon ja Karhuvuoren kerhotilan pianon poistamisesta, liite. Yhtymän kanttorit ovat käsitelleet asiaa kokouksessaan ja antaneet asiasta kirjallisen selvityksen ja esityksen menettelystä Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Kuusirannan leirikeskuksen piano ja Karhuvuoren kerhotilan piano poistetaan luetteloista ja myydään huutokaupalla lähetystyön hyväksi. Huutokaupan järjestelyistä ja toteutuksesta vastaa Lappeen seurakunta. YKN / Raportti tilikauden 2013 tilintarkastuksesta Tilintarkastajat ovat antaneet raportin tilikauden 2013 aikaisesta tilintarkastuksesta. Liite. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä olevan raportin tilikauden aikaisesta tarkastuksesta ja merkitsee sen tiedoksi ja hyväksytyksi. Sivu 97

16 YKN / Kokouspalkkiot vuosiksi Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut kokouspalkkiot valtuustokaudeksi, joten valtuustokauden vaihtuessa tulee tehdä päätös palkkioista vuosille Kokouspalkkion suuruus on ollut edellisellä valtuustokaudella euroa/kokous. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vaalikaudella kokouspalkkion suuruus on 31 euroa/kokous. Kokouksen palkkiota korotetaan 25 % jokaista yli kolmen tunnin jälkeen kertyvää täyttä tuntia kohden. Kokouspalkkio maksetaan YKV:n, n ja seurakuntaneuvostojen kokouksista sekä selektiivijohtokuntien, henkilöstöasiain johtokunnan ja kiinteistöasiain johtokunnan kokouksista Lisäksi kokouspalkkio maksetaan yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvostojen erikseen määräajaksi asettamien työryhmien ja johtokuntien luottamushenkilöjäsenille Viranhaltijoille maksettavien kokouspalkkioiden maksuperusteista säädetään kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa. YKN / 123 Keskustelun jälkeen Matti Matikainen esitti Kari Pettisen kannattamana, että kokouspalkkion suuruus vuosina on 35 euroa/kokous. Asiasta äänestettiin niin, että puheenjohtajan pohjaesitys jaa sai 2 ääntä ja Matti Matikaisen muutosesitys ei sai 9 ääntä, yksi äänestäjä äänesti tyhjää. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuosina kokouspalkkion suuruus on 35 eu- Sivu 98

17 roa/kokous. Kokouksen palkkiota korotetaan 25 % jokaista yli kolmen tunnin jälkeen kertyvää täyttä tuntia kohden. Kokouspalkkio maksetaan YKV:n, n ja seurakuntaneuvostojen kokouksista sekä selektiivijohtokuntien, henkilöstöasiain johtokunnan ja kiinteistöasiain johtokunnan kokouksista Lisäksi kokouspalkkio maksetaan yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvostojen erikseen määräajaksi asettamien työryhmien ja johtokuntien luottamushenkilöjäsenille Viranhaltijoille maksetaan KirVesTes:in enimmäismäärä. 124 Määräalan vuokrasopimuksen irtisanominen Unto Äijö on vuokrannut Ruohosaaressa n m2 määräalaa rakennuksineen vapaa-ajanvietto paikakseen Kirjeellään hän on ilmoittanut purkavansa vuokrasopimuksen päättymään , liite. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Unto Äijön vuokrasopimuksen purkamisen päättymään Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päättää, miten/keille määräalaa tarjotaan uudelleen vuokralle. YKN / 124 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Unto Äijön vuokrasopimuksen purkamisen päättymään Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että määräalaa tarjotaan vuokrattavaksi seurakuntayhtymän vakituisille, päätoimisille (vähintään 20 viikkotuntia) työntekijöille. Halukkaista ilmoittautuneista arvotaan vuokraaja. 125 Tulostuspalvelusopimus Lappeenrannan seurakuntayhtymä on pyytänyt tulostuspalvelusta tarjoukset oheisen tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö on ilmoitettu julkisena hankintana HILMA:ssa Sivu 99

18 Keskitettyyn tulostuspalveluun siirrytään seurakuntayhtymässä asteittain. Marraskuussa 2014 erääntyvät seuraavat kopiokone leasingit; Koulukatu 10, Joutsenon seurakuntakeskus ja Valtakatu 38 3 krs. Sopimuskauden aikana (3 v) erääntyvät myös Lauritsalan, Lappeen ja Sammonlahden kopiokone leasingit ja ne liitetään tähän sopimukseen. Määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjousta, joista kaksi jouduttiin hylkäämään, koska ne eivät täyttäneet tarjouspyynnön ehtoa laskutuksen toteuttamisesta. Printcom Center Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön mukainen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita tulostuspalvelun toimittajaksi Printcom Center Oy:n. Sopimus tehdään kolmeksi vuodeksi, lisäksi optiona yksi vuosi. Sopimus alkaa YKN / Kiinteistötoimen erityisammattimiehen valinta Kiinteistötoimen erityisammattimiehen tehtävään haki yhteensä 29 henkilöä, joista kolme valittiin koulutuksen ja työkokemuksen perusteella haastatteluun. Liitteet 3 kpl, joista 1 kpl tuodaan kokoukseen. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se valitsee erityisammattimiehen tehtävään Pasi Häkkisen. Kiinteistöpäällikkö sopii työsuhteen alkamispäivän Häkkisen kanssa. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika, jonka aikana on työhöntulotarkastus. Tehtävän aloitus lähtien. HAJ / 40 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena... Sivu 100

19 Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita erityisammattimiehen tehtävään Pasi Häkkisen henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti. Tehtävän palkkaus on 402, työsuhteessa noudatetaan 4 kk koeaikaa, jonka aikana on työhöntulotarkastus. Tehtävä tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. YKN / Työntekijän irtisanoutuminen Keittäjä-vahtimestari Eila Pesu on jättänyt irtisanoutumisilmoituksensa eläkkeelle jäännin vuoksi. Eila Pesun työsuhde päättyy Liite 1 kpl. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Eila Pesun irtisanoutumisen lähtien. HAJ / 43 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti keittäjä-vahtimestari Eila Pesun irtisanoutumisen hänen siirtyessä eläkkeelle, työsuhde päättyy YKN / Nurmelankatu 14 kiinteistön myynti KL 14 luku, 4, 1 mom., "Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luo- Sivu 101

20 vuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi." KL 9 luku, 3 :ssä todetaan kiinteän omaisuuden luovuttamisesta "Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa..." Lappeenrannan seurakuntayhtymä on antanut Karjalan Kiinteistövälitys Oy:lle toimeksiannon Nurmelankatu 14 kiinteistön myymiseksi. Yhteinen kirkkovaltuuston vahvistamassa kiinteistöstrategiassa ( / 33) on kyseinen kiinteistö myytävien kohteiden listalla. Kiinteistöstä on jättänyt ostotarjouksen Susanna Kuparinen ja Marko Kuparinen hintaan euroa. Kiinteistöstä on pyydetty arviokirja SKV Kiinteistönvälitys Oy:ltä. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan kaupungin Harapaisen kaupunginosassa korttelissa 21 tontti nro 3 rakennuksineen ja liittymineen myydään Susanna ja Marko Kupariselle hintaan euroa. Myyntipäätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. YKN / 128 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Lappeenrannan kaupungin Harapaisen kaupunginosassa korttelissa 21 tontti nro 3 rakennuksineen ja liittymineen myydään Susanna ja Marko Kupariselle hintaan euroa. 129 Anomus Hallituskatu 39 tontin vuokrasopimuksen jatkamiseksi Myyntipäätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Heimo Jarvalle on vuokrattu tontti Lauritsalasta Hallituskatu 39, Lappeenranta ja tontinvuokrasopimus on tehty ajalle Tontti on m2 ja vuosivuokra on 660,23 euroa vuodelta Vuokralainen esittää vuokrasopimuksen jatkamista kirjeellään Liite Tontista on pyydetty hinta-arvio SKV Kiinteistövälitys Oy:ltä, liite. Arvio on annettu nykyisen kaavan sr-2 merkinnällä sekä ilman suojelumerkintää. Sivu 102

21 Seurakuntayhtymä on hakenut tontin suojelun purkua, ykn / 251. Vuokralainen hakee maanvuokralain mukaista pitkää vuokrasopimusta, 30 v (MaanvuokraL 52 ) Tontille esitetään laadittavaksi uusi vuokrasopimus ajalle Vuokra määräytyy tontin nykyisen kaavamerkinnän mukaisesti (sr-2). Mikäli seurakuntayhtymän hakema kaavamuutos hyväksytään vuokra määräytyy uuden kaavamerkinnän mukaisesti. Uusi vuokra alkaa lainvoimaisen kaavan hyväksymistä seuraavan kuukauden alusta lähtien. Suojelun purkaminen nostaa tontin arvoa ja tontin arvo määritellään suojelun purkupäätöksen ajankohdan mukaisesti Lappeenrannan kaupungin maapoliittisen ohjelman, verotusarvon sekä erikseen pyydettävän hinta-arvion perusteella. Lisäksi vuokraan tulee lisätä vuotuinen kiinteistövero tmv. kustannuserä, joka v 2014 on 517,14 euroa. Tontin vuokran määrittelemiseksi on maapohjan arvo laskettu Lappeenrannan kaupungin maapoliittisen ohjelman 2010 pohjalta tarkistettuna elinkustannusindeksillä nykyiseen ajankohtaan. Lisäksi vertailupohjana on käytetty tontin verotusarvoa sekä pyydettyä tontin hinta-arviota. Vuokran suuruus on suojelumerkinnän vuoksi laskettu omakotitalo tontin laskukaavaa noudattaen, euroa, josta 5 % on 2.115,00 euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Heimo Jarvalle vuokrataan Hallituskatu 39:n tontti m2, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Lauritsalan kaupunginosassa Rkn E. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin alkaen, vuokra-aika on tontin vuosivuokra (kaavamerkintä sr-2) elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1909 (kesäkuu 2014) on 2.115,00 euroa, tontin vuosivuokra (kaavamerkintä AK) määritellään, kun uusi kaava on saanut lainvoiman tontin vuosivuokraa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vuosivuokraa alenneta indeksin laskiessa, Sivu 103

22 vuokra on maksettava kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä, maksamattoman vuokran tai sen osan viivästyskorko on sen mukainen kuin laki kultakin vuodelta määrää, vuosivuokraan lisätään verottajan vuosittain erikseen vahvistama kiinteistövero tmv. maksu asia esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi. YKN / 129 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Heimo Jarvalle vuokrataan Hallituskatu 39:n tontti m2, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungin Lauritsalan kaupunginosassa Rkn E. Vuokrasopimus laaditaan uusin vuokraehdoin alkaen, vuokra-aika on tontin vuosivuokra (kaavamerkintä sr-2) elinkustannusindeksi 1951 = 100 indeksipisteessä 1909 (kesäkuu 2014) on 2.115,00 euroa, tontin vuosivuokra (kaavamerkintä AK) määritellään, kun uusi kaava on saanut lainvoiman tontin vuosivuokraa korotetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti, kuitenkin siten, ettei vuosivuokraa alenneta indeksin laskiessa, vuokra on maksettava kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä, maksamattoman vuokran tai sen osan viivästyskorko on sen mukainen kuin laki kultakin vuodelta määrää, vuosivuokraan lisätään verottajan vuosittain erikseen vahvistama kiinteistövero tmv. maksu asia esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Sivu 104

23 130 Vuosilomat Vuosiloman antamisesta antaa ohjeistuksia: KirVESTES 96 KirVESTES 97 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 3/ , että se käsittelee jatkossa vain johtavien viranhaltijoiden vuosilomat (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen isännöitsijä, ylipuutarhuri). Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan / 130, että lomakauden ulkopuolelle siirtyvistä lomista (talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kiinteistöpäällikkö, ylipuutarhuri) päättää YKN myöhemmin. Kiinteistöpäällikkö Teijo Kankkunen pv pv pv pv pv yhteensä 24 pv Henkilöstöpäällikkö Tiina Ojala pv, jää 15 pv Pj: Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuosilomat lomaanomuksen mukaisesti. YKN / Työsuhteen purkaminen Keittäjä-siivooja Anita Piiparisen määräaikainen työsuhde väliseltä ajalta on purettu Purkamisen perusteena on ollut soveltumattomuus tehtävään. Piiparisen esimies leirikeskusemäntä Kirsi Hyvönen tulee kuultavaksi HAJ:n kokoukseen. Liite 1 kpl. Sivu 105

24 Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy keittäjä-siivooja Anita Piiparisen määräaikaisen työsuhteen purkamisen lähtien. HAJ / 51 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti keittäjä-siivooja Anita piiparisen määräaikaisen työsuhteen purkamisen YKN / Seurakuntakeskuksen apuemännän valinta Seurakuntakeskuksen apuemännän tehtävään haki yhteensä 15 henkilöä, joista neljä valittiin koulutuksen ja työkokemuksen perusteella haastatteluun. Liitteet 4 kpl, joista 1 kpl tuodaan kokoukseen. Hp: Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se valitsee seurakuntakeskuksen apuemännän tehtävään Virpi Haimin. Seurakuntakeskusemäntä sopii työsuhteen alkamispäivän Haimin kanssa. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika, jonka aikana on työhöntulotarkastus. Tehtävän aloitus on aikaisintaan lähtien. HAJ / 52 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Sivu 106

25 Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti seurakuntakeskuksen apuemännän tehtävään Virpi Haimin. Seurakuntakeskusemäntä sopii työsuhteen alkamispäivän Haimin kanssa. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika, jonka aikana on työhöntulotarkastus. Tehtävän aloitus on aikaisintaan lähtien. YKN / Osatyökyvyttömyyseläke Kiinteistötyöntekijä Pekka Jäppiselle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke toistaiseksi. Jäppinen on ollut määräaikaisella osatyökyvyttömyyseläkkeellä välisen ajan ja hänen työtehtävät on järjestettyä osatyökyvyttömyyseläkkeeseen sopien. Samassa yhteydessä Jäppisen palkkaus muutetaan lähtien tuntipalkkaisesta kuukausipalkkaiseksi, jotta osatyökyvyttömyyseläkkeen kuukausittainen ansiotuloraja on selkeämpi hallita. Palkkauksen muutoksesta on kirjallisesti sovittu yhteisymmärryksessä Jäppisen kanssa Liitteet 3 kpl, joista 1 kpl tuodaan kokoukseen. Hp: Henkilöstöpäällikkö esittää henkilöstöasiain johtokunnalle, että se hyväksyy tuntipalkan muutoksen kuukausipalkaksi. Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Pekka Jäppisen toistaiseksi voimassa olevan osatyökyvyttömyyseläkkeen ja työn jatkumisen nykyisen osaaikatyöjärjestelyn mukaisesti. HAJ / 53 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena. Sivu 107

26 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti Pekka Jäppisen toistaiseksi voimassa olevan osatyökyvyttömyyseläkkeen ja työn jatkumisen nykyisen osaaikatyöjärjestelyn mukaisesti. YKN / Osa-aikaeläkkeen sijaisuuden jatkaminen Seurakuntamestari Raili Aholan osa-aikaeläkkeen sijaisena (50%) on toiminut Tiina Lyijynen alkaen. Tämän hetkinen määräaikainen työsuhde on tehty talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä saakka. Sijaisen työmäärä on vakiintunut ja nyt Lyijysen sopimusta tulee jatkaa. Määräaikaisuuden perusteena on edelleen osa-aikaeläkkeen sijaisuus ja kesto siihen asti, kunnes vakituinen viranhaltija Raili Ahola jää eläkkeelle. Liitteet 1 kpl. Hp: Henkilöstöasiainjohtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Tiina Lyijysen määräaikaisen työsuhteen jatkon. Määräaikaisuuden kesto on siihen asti, kunnes Raili Ahola jää eläkkeelle. HAJ / 56 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti Tiina Lyijysen määräaikaisen työsuhteen jatkon. Määräaikaisuuden kesto on siihen asti, kunnes Raili Ahola jää eläkkeelle. YKN / 134 Sivu 108

27 135 Vahtimestari-suntio tehtävän muutos Vahtimestari-suntiona toimiva Tiina Kimmo on toiminut projektiluonteisesti keskusta-alueen vahtimestari-suntioiden lähiesimiehenä alkaen. Kehittämisprojektin aikana on käynyt ilmi, että kyseinen lähiesimiestyö sujuvoittaa töiden organisointia huomattavasti. Tiina Kimmon hoitamaan vahtimestari-suntio tehtävän työnkuvaan lisätään lähiesimies -vastuu. Tehtävän vaativuus muuttuu 401:sta 402:een lähtien. Liitteet 2 kpl. Hp: Henkilöstöpäällikkö esittää henkilöstöasiain johtokunnalle, että se hyväksyy tehtävän vaativuusryhmän muutoksen 401:sta 402:een. Henkilöstöasiain johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy työnkuvan muutoksen. HAJ / 57 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena... Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstöasiain johtokunnan esityksen mukaisesti Tiina Kimmon vahtimestari-suntio tehtävänkuvan muutoksen. YKN / Toimistosihteerin esimiehen muutos Sammonlahden seurakuntaan sijoitetun taloustoimiston toimistosihteerin esimies muutetaan lähtien. Tällöin esimieheksi tulee Sammonlahden kirkkoherra. Siihen asti esimiehenä toimii henkilöstöpäällikkö. Sivu 109

28 Muutoksen perusteena on se, että seurakunnan asiakaspalvelu (60 %) on keskeisessä asemassa toimistosihteerin työtehtävien osalta ja tällöin työnjohto on järkevintä olla seurakunnassa. Toimistosihteerin työnkuvaan kuuluvien henkilöstöhallinnon (20 %) ja hautatoimen (20 %) tehtävien osalta ei tule muutoksia. Liite 1 kpl. Hp: Henkilöstöpäällikkö esittää, että henkilöstöasiain johtokunta puoltaa esimiehen muutosta. Henkilöstöasiain johtokunnan päätös toimitetaan Sammonlahden seurakuntaneuvostolle tiedoksi. Johtosäännön muutoksen hyväksyy yhteinen kirkkovaltuusto. HAJ / 58 HAJ: Hyväksyttiin esityksen mukaisena.. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimistosihteerin johtosääntöä muutetaan esimiehen osalta, esimieheksi merkitään Sammonlahden kirkkoherra vuodeksi YKN / 136 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimistosihteerin johtosääntöä muutetaan esimiehen osalta, esimieheksi merkitään Sammonlahden kirkkoherra vuodeksi Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje vuosille Vuosien talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi antaa yhteinen kirkkoneuvosto erillisen toimintaohjeen. Liitteenä talousarvion laadintaohje. Ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen vuosille ja päättää Sivu 110

29 hyväksyä sen. YKN / Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2015 Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2 Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. KL 10 luku 1. Yhteinen kirkkovaltuusto on hyväksynyt Uskoon ja vastuuseen -toimintasuunnitelman vuosille , jossa linjataan suuntaviivat vuoteen Lisäksi seurakuntayhtymälle on hyväksytty kiinteistöstrategia, henkilöstöstrategia ja hautaustoimen strategia. Yhteinen kirkkovaltuusto on toimintasuunnitelmassaan päättänyt, että kirkollisveroprosentti säilyy 1,35%:ssa vuoden 2015 loppuun saakka. Vuonna 2013 yhtymässä ansiotulojen perusteella kassaan saatu verotulo oli yhteensä 12,5 milj. euroa ja yhteisöveroja 1,4 milj. euroa. Kuluvan toimintavuoden verotulokehitys osoittaa, että ansioverotuloja ajalla on kertynyt 0,2 % edellistä vuotta enemmän ja yhteisöveroja 14,5 % edellistä vuotta enemmän. Verotulot kirjataan maksuperusteisesti. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa asti. Vuodelle 2014 henkilöstömenojen nousu on 0,9 % ja vuodelle 2015 on budjetoitu nousua 0,4 %. Yhteinen kirkkovaltuusto on toimintasuunnitelmassaan päättänyt, että henkilöstömenojen osuus saa olla enintään 67 % toimintakuluista. Vuoden 2015 merkittävin hanke on Ristikankaan huolto- ja sosiaalitilojen rakentamisen valmiiksi saattaminen. Lisäksi käynnistetään Koulukatu 12 kiinteistön saneerauksen suunnittelu ja suoritetaan Lepolan kappelin sisä- ja ulkopuolisia korjaustöitä. Joutsenon kirkon urkujen hankintaprosessi jatkuu. Taloustilanne maassamme jatkuu yhä haasteellisena, joten verotulojen kehittymisen osalta arviointi on vaikeaa erityisesti yhteisöverojen osalta. Työttömyysluvut maassamme ovat myös korkeat ja tämä heijastuu verokertymiin tulevina vuosina. Talousarviosuunnitelmassa vuodelle 2015 verotuloja on arvioitu ker- Sivu 111

30 tyvän 13,5 milj.euroa. Ennusteet ovat ansiotuloverojen osalta +0,8% ja yhteisöverotulojen osalta +/- 0%. Mikäli ennusteet heikentyvät tästä, arvioidaan tilanne uudelleen. Liitteenä suunnitelma talousarvioksi vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmat vuosille 2016 ja Tuloveroprosentti vuodelle 2015: 1,35 % kirkollisveron määrä 12,3 milj.euroa Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1,35. YKN / 138 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1, Sähkönostosopimus 3 vuodeksi YKN / 139 Lappeenrannan seurakuntayhtymä on antanut Karjalan Erikoissuunnittelu Oy:lle tehtävän kilpailuttaa sähkön osto. Karjalan Erikoissuunnittelu Oy/Matti Sakara on ilmoittanut kirjeellään saadut tarjoukset. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää tehdä sähkönhankintasopimuksen Lahti Energian kanssa kolmeksi vuodeksi alkanen Lahti Energian tarjous oli edullisin. 140 Pankkitilin lopetus YKN / 140 Martta Hirvikallio jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastaa Marja Hovi. Kirkkoherra Jukka Lehtinen / Sammonlahden seurakunta on toimittanut taloustoimistoon tilisiirtolomakkeen, jossa on lakkautettu pankkitili (saldo 783,45 ), liitteenä selvitys. Pankkitili ei ole sisältynyt Lappeenrannan srky:n omaisuuteen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä tehdyn pankkitilin lakkauttamisen ja siirtää rahat Sivu 112

31 141 Muut mahdolliset asiat Sammonlahden seurakunnan musiikkityön hyväksi. Muita asioita ei ollut. 142 Saapuneet pöytäkirjat 1. Lauritsalan seurakunta ja Joutsenon seurakunta 3 ja Lappeenrannan seurakunta Oppilaitostoiminnan työryhmä muistio 5. Sammonlahden seurakunta Ystävyysseurakuntatyöryhmä, muistio 2/ Lapsityön johtokunta Yhteisen palvelun johtokunta Saapuneet kirjeet 144 Tiedoksi 1. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A10/2014, kirkon työmarkkinalaitoksen työsopimuslomake päivitetty 2. Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirje A11/2014, vuosilomamuistio Lappeenrannan kaupunki , citykortteli, asemakaavan ja tonttijaon muutos keskus (2), kortteli 7, tontti 29 sekä osa katualuetta 4. Lappeenrannan kaupunki , citykortteli, asemakaavan ja tonttijaon muutos keskus (2), kortteli 7, tontit 1 ja 28 sekä osa katualuetta 5. Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2014, hallintolain muutos koskien asian käsittelyajan määrittelemistä ja hallintokantelua 6. Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2014, kirkon kielistrategia puhetta Jumalalle ja Jumalasta omalla kielellä on julkaistu 7. Kirkkohallituksen yleiskirje 16/2014, vaaleja koskeva kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos sekä uusi kirkon vaalijärjestys 8. Itä-Suomen Sotilasläänin esikunta, lippujuhlan päivän valtakunnallinen parati Lappeenrannassa kertomus. 9. Naapurin kuuleminen, Raastuvankatu 9 korjaus- ja muutostyöt 10. Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2014, arvioinnin johtokunnan mallijohtosääntö 1. Verotulot , tulosseuranta srky ja hhr Talousjohtajan päätöspöytäkirja 17-18/2014 sijoituspäätöksiä, 19-22/2014 vapautusanomus hautausmaksusta Sivu 113

32 3. Raja-Karjalan Suunnistajat ry:lle myönnetty lupa järjestettävien kansallisten suunnistuskilpailujen toteuttamiseen seurakuntayhtymän mailla Rapattilassa, louhoksen aluetta ja kenttää osoitteessa Rapattilantie 310 sekä kiitoskirje. 4. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, nro 193 / Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistaminen 5. Johtavan sairaalasielunhoitajan päätös 6/ Kirkkoherran päätösluettelomerkintä (11 / 2014) sosionomidiakoniaopiskelija Laura Peltoniemen nimeämisestä seurakuntayhtymän diakonian viransijaiseksi / Lappeenrannan seurakunta ajalle Kirkkoherran päätösluettelomerkintä (18 / 2014) lapsityönjohtaja pastori Kaisa-Liisa Pehkonen-Suorannalle myönnetystä osittaisesta hoitovapaasta (20 % = työpäivä viikossa) ajalle Muutoksen haku ja kokouksen päättäminen Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset Lappeenrannassa 28 / Juha Tiihonen puheenjohtaja Helena Turtiainen sihteeri / pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastaminen Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 5 / 2014 ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Lappeenrannassa / 2014 Elina Heiro Martta Hirvikallio ja Sivu 114

33 Marja Hovi 139 Pöytäkirjan nähtävänä olo Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 1/ /9.2014, minkä todistan Lappeenrannassa / 2014 Irmeli Hakkarainen talousjohtaja Sivu 115

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 1-2014. Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 27 Aika 29.2.2012 klo 17.00 19.13 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 31 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO. Asialista 4-2014. Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Asialista Aika Keskiviikko 17.12.2014 klo 18.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Ravintola Lappeenrannan Kasino, Ainonkatu

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista 8-2013. Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Asialista Aika Keskiviikko 9.10.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lauritsalan seurakuntasali, Kauppalankatu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 4-2015. Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 8.4.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntasali,

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 186 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 3.11.2009 klo 17.00 - (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 184 Aika 23.11.2010 klo 17.00 19.35 (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Käsiteltävät asiat 213

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 160 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 10 2009 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 Aika 22.9.2009 klo 17.00 (kahvit klo 16.45 alkaen)

Lisätiedot

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 202, FAX 05 477 2651 AIKA 14.3.2012 klo 18.00 PAIKKA Piiluvan leirikeskus, Taipalsaarentie 476, Lappeenranta

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10

Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 88 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 040 3126 600, FAX 05 477 2651 Aika 21.4.2009 klo 17.00 (kahvit klo 16.45 alkaen) Paikka Lappeen seurakuntasalin neuvotteluhuone,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 1 Aika tiistai 16.12.2014 klo 18.00 20.15 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 11.6.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO 18.8.2015 5/2015 Kokousaika Tiistai 18.8.2015 klo 17.30 19.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja Taisto Kokko

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 25.3.2013 klo 16.30 18.40 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 25. päivänä syyskuuta 2014 klo 17.00 17.45 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (18) Aika: Keskiviikko 23.9.2015 kello 16.30 Kahvitus kello 16.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot