UURAISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UURAISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 UURAISTEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällys YLEISET MÄÄRÄYKSET SOVELTAMISALA KUNNAN TOIMINTA-AJATUS KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT KUNNAN HALLINNON JA PALVELUTUOTANNON JÄRJESTÄMINEN KUNNAN ORGANISAATIO JOHTAMINEN TOIMIALUEET JA VASTUUALUEET JOHTORYHMÄT HENKILÖSTÖ- JA VIRASTOKOKOUKSET KOKOUSMENETTELY LUVUN MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN KOKOUSPAIKKA JA -AIKA KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JATKOKOKOUS VARAJÄSENEN KUTSUMINEN KOKOUKSEN PITÄMINEN KOKOUKSEN JOHTAMINEN TILAPÄINEN PUHEENJOHTAJA LÄSNÄOLO TOIMIELINTEN KOKOUKSISSA KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS MUISSA TOIMIELIMISSÄ ESITTELY ESTEELLISYYDEN TOTEAMINEN ÄÄNESTYS JA VAALIT PÖYTÄKIRJAN LAATIMINEN, TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN KUNNANHALLITUKSEN JA LAUTAKUNNAN OTTO-OIKEUS OTTOKELPOISEN PÄÄTÖKSEN ILMOITTAMINEN TALOUS TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO TALOUSARVION MUUTOKSET KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN RAHATOIMEN HOITAMINEN MAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN RISKIENHALLINTA KONSERNIOHJEET PROJEKTIEN TOTEUTTAMINEN TALOUDEN TOIMINTAOHJE TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA LUVUN MÄÄRÄYSTEN SOVELTAMINEN VIRAN PERUSTAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN SEKÄ TYÖSUHTEIDEN MÄÄRÄN HALLINTA KELPOISUUSEHDOT VIRAN JA TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN VIRAN TAI TOIMEN TÄYTTÄMINEN ILMAN JULKISTA HAKUMENETTELYÄ PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA ERO JA IRTISANOMINEN, TYÖSUHTEEN PURKAMINEN KOEAJALLA, LOMAUTTAMINEN JA PALVELUSUHTEEN OSA- AIKAISTAMINEN VIRANHALTIJAN SIIRTÄMINEN TOISEEN VIRKAAN

3 43 PALKKAUKSEN PÄÄTTÄMINEN SIVUTOIMILUPA VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMINEN TERVEYSTIETOJEN ANTAMINEN TEHTÄVÄKUVAUKSET VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA MUISSA HENKILÖSTÖASIOISSA PAIKALLISET NEUVOTTELUT MUUT HENKILÖSTÖASIAT MUUT MÄÄRÄYKSET TIEDOTTAMINEN KUNNAN ASUKKAIDEN ALOITTEET NIMENKIRJOITUS JA TIEDOKSIANTOJEN VASTAANOTTAMINEN ASIAKIRJOJEN LUNASTUS KUNNAN PUHEVALTA ASIAKIRJAHALLINTO KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNANHALLITUKSEN JÄSENMÄÄRÄ TOIMIKAUSI JA TEHTÄVÄT KUNNANHALLITUKSEN RATKAISUVALTA KESKUSVAALILAUTAKUNNAN RATKAISUVALTA VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUE VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUE LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSVALTA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖSVALTA JA TEHTÄVÄT PERUSPAVELULAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ PERUSPALVELULAUTAKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALTA TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄALUE LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSVALTA VIRANHALTIJOIDEN RATKAISUVALTA TARKASTUSSÄÄNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNTA RATKAISUVALTA ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA TILINTARKASTAJA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuustoryhmän muodostaminen Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen Istumajärjestys LUKU VALTUUTETUN ALOITEOIKEUS Valtuutettujen aloitteet Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys

4 7 Kyselytunti LUKU VALTUUSTON KOKOUKSET Kokouskutsu Esityslista Kokouksesta tiedottaminen Varavaltuutetun kutsuminen Kunnanhallituksen edustus valtuuston kokouksessa Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle ja tilapäinen puheenjohtaja Nimenhuuto Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut Asioiden käsittelyjärjestys Puheenvuorot Puheenvuorojen käyttäminen Pöydällepanoehdotus Ehdotukset Äänestystapa Äänestysjärjestys Toivomusponsi LUKU VAALIT Yleiset määräykset Vaalitoimituksen avustajat Valtuuston vaalilautakunta Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto Ehdokaslistojen laatiminen Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen Ehdokaslistojen yhdistelmä Vaalitoimitus Vaalin tuloksen toteaminen ja äänestyslippujen säilyttäminen LUKU PÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Pöytäkirjan tarkastus PALKKIOSÄÄNTÖ SOVELTAMISALA KOKOUSPALKKIOT VUOSIPALKKIOT VAALITOIMIELINTEN PALKKIOT KUTSUNTALAUTAKUNNAN PALKKIOT MUUT PALKKIOT KOULUTUSTILAISUUTEEN OSALLISTUMISESTA SUORITETTAVA KORVAUS ANSIONMENETYKSEN JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN MAKSAMINEN MUUT KORVAUKSET ERITYISTEHTÄVÄ VOIMAANTULO VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖS SEKÄ YLLÄPITO

5 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä laeilla ja muilla säädöksillä on säädetty, hallintosäännössä määrätään kunnan toiminnan järjestämisestä sekä kokous-, hallinto- ja päätöksentekomenettelystä sekä annetaan yleismääräykset kunnan talouden hoitamisesta. Tässä säännössä määritellään myös toimielinten ja viranhaltijoiden väliset päätösvallan jakoperusteet. Kunnanvaltuusto määrittelee kunnan vision ja strategiat sekä valtuustotason tavoitteet talousarviossa ja -suunnitelmassa. Kunnan hallinnosta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat sekä viranhaltijat. Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaa tarkastuslautakunta. Kunnan keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista sekä yhteistyöelimestä on lisäksi säädetty erikseen. Hallintosäännön yhdennessätoista luvussa on kuntalain tarkoittama tarkastussääntö. Hallintosäännöllä kumotaan seuraavat kunnan hallinnon järjestämiseksi aiemmin hyväksytyt johtosäännöt: hallintosääntö / 41 ja sen liitteet. Mitä on tässä säännössä sanottu viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteista työntekijää, mikäli ei ole toisin määrätty. Tarkemmat ohjeet soveltamisesta antaa tarvittaessa kunnanhallitus. 2 Kunnan toiminta-ajatus Kunnan tehtävänä on tarjota kuntalaisille turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö tuottamalla hyvinvoinnin vaatimat peruspalvelut sekä turvaamalla kunnan säilyminen elinvoimaisena ja taloudeltaan toimintakykyisenä. 5

6 3 Kunnan johtosäännöt Hallintosäännön ohella kunnan toimintoja ohjataan kunnanhallituksen-, sivistystoimen-, peruspalvelulautakunnan- ja teknisen toimen johtosäännöillä sekä seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: kunnanvaltuuston työjärjestys, luottamushenkilöiden palkkiosääntö. Lisäksi kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla säännöillä: konserniohje, hankintaohje, taloudenhoitoa ja sisäistä valvontaa koskevat ohjeet, arkistonmuodostussääntö, sivutoimiohje ja henkilöstöohjelma, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. 2. KUNNAN HALLINNON JA PALVELUTUOTANNON JÄRJESTÄMINEN 4 Kunnan organisaatio 5 Johtaminen Kunnan organisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja seuraavilla toimialueilla toimivat lauta- ja johtokunnat: Toimialue Toimielin Jäsenmäärä Tarkastuslautakunta 5 Talous- ja hallintotoimi Kunnanhallitus 7 Keskusvaalilautakunta 5 Vaalilautakunta 5 Vaalitoimikunta 3 Sivistystoimi Sivistyslautakunta 7 Vapaa-aikalautakunta 7 Sosiaalitoimen Peruspalvelulautakunta 7 Teknisen toimen Tekninen lautakunta 7 Ympäristölautakunta 7 Kunnan henkilöstöorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja. Toimialuetta/päävastuualuetta johtaa toimialajohtaja. 6 Toimialueet ja vastuualueet Toimialat jakautuvat tulosalueisiin/päävastuualueisiin ja tulosyksiköihin/vastuualueisiin. 6

7 Toimialueet ovat - hallinto- ja taloustoimi - sivistystoimi - sosiaalitoimi - tekninen toimi Kunnanvaltuusto päättää: 1. Tulosalue/päävastuualuejaosta, joka vastaa talousarvion määrärahoja, Kunnanhallitus nimeää: 2. Toimikaudekseen (2 v.) toimialajohtajat johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista viranhaltijoista. Toimialajohtaja voidaan nimetä kesken toimikauden ao. viranhaltijoita kuultuaan. Kunnanjohtaja päättää: 3. toimialojen välisestä työnjaosta ja työvoiman käytöstä ao. toimialajohtajia kuultuaan, 4. toimialajohtajan ehdotuksesta toimialan jakamisesta tulosyksiköihin/vastuualueisiin sekä Toimialajohtaja päättää 5. toimialan sisäisestä työvoiman käytöstä ao. vastuuhenkilöitä kuultuaan. Ohjeellinen Toimialue/päävastuualue Hallinto- ja taloustoimi Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Tulosyksikkö/vastuualue Kehitysvammahuolto/Erityisryhmien palvelut Vanhuspalvelut Päivähoito Sosiaalipalvelut Koulutoimi Ruoka- ja siivouspalvelu Vapaa-aikatoimi Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tekninen toimi: kiinteistöt vesihuoltolaitos kunnallistekniikka kaavoitus tiet rakennusvalvonta Päällikkö Toimialajohtaja Toimialajohtaja Toimialajohtaja Toimialajohtaja Esimies kehitysvammahuollon/erityisryhmien palvelu johtaja vanhustyönjohtaja päivähoidon johtaja peruspalvelujohtaja peruspalvelujohtaja ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö vapaa-aikasihteeri kirjastojohtaja kunnaninsinööri kunnaninsinööri kunnaninsinööri rakennustarkastaja kunnaninsinööri rakennustarkastaja 7

8 ympäristönsuojelu pelastustoimi Yksiköt Koulut Tekninen toimi: Kiinteistöhoito Vesihuoltolaitos Kunnanvarasto luonnonvarasihteeri toimialajohtaja Lähiesimies rehtori/koulunjohtajat insinööri/rakennusmestari insinööri/rakennusmestari insinööri/rakennusmestari 7 Johtoryhmät Kunnassa on johtoryhmä, jonka muodostavat kunnanjohtaja ja toimialajohtajat. Johtoryhmä kokoontuu yhdessä sovittuina säännöllisinä aikoina. Kullakin toimialalla voi olla johtoryhmä, jonka perustamisesta, kokoonpanosta ja kokoontumisesta päättää toimialajohtaja. 8 Henkilöstö- ja virastokokoukset Kunnanjohtaja kutsuu kokoon henkilöstökokouksen, kun tavoitteiden saavuttaminen tai henkilöstöä koskeva tiedottaminen sitä edellyttävät. Henkilöstökokous tulee järjestää myös, milloin vähintään viisi työntekijää sitä kunnanjohtajalle esittää. Puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Henkilöstökokous koskee koko henkilöstöä ja se pyritään järjestämään niin, että mahdollisimman moni kykenee töiltään siihen osallistumaan. Edellä kuvatulla tavalla kokoon kutsutaan virastokokous, jonka puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Virastokokous kokoontuu säännöllisin väliajoin kunnanvirastolla, jollei toisin ilmoiteta. Toimialajohtaja kutsuu koolle osastokokouksen, kun työn yhteinen kehittäminen tai tiedottaminen sitä edellyttää tai kun vähintään kolme toimialueen henkilöstöön kuuluvaa sitä pyytää. Henkilöstö-, virasto- ja osastokokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. 3. KOKOUSMENETTELY 9 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 8

9 10 Kokouspaikka ja -aika Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 11 Kokouksen koollekutsuminen 12 Jatkokokous Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään postitse tai/ja sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa erillistä kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 13 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 14 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 15 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 9

10 16 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 17 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten, esittelijän ja sihteerin lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen lautakuntaan nimeämällä edustajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. 18 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 19 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäoloja puheoikeus kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustusta ei nimetä: - tarkastuslautakuntaan, - keskusvaalilautakuntaan, - vaalilautakuntaan ja - vaalitoimikuntiin. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Poikkeuksen tekee tarkastuslautakunta, jossa asiat käsitellään puheenjohtajan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Kunnanhallituksessa esittelijänä on kunnanjohtaja, peruspalvelulautakunnassa peruspalvelujohtaja, sivistyslautakunnassa peruspalvelujohtaja, vapaa- 10

11 aikalautakunnassa vapaa-aikasihteeri ja toimivaltaansa kuuluvien asioiden osalta kirjastonjohtaja ja kirjastovirkailija, teknisessä lautakunnassa ja ympäristölautakunnassa teknisen toimen toimialajohtaja ja toimivaltansa kuuluvien asioiden osalta luonnonvarasihteeri. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen esittelijän tehtävät hoitaa hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Asian esittelijälle on aina varattava kohtuullinen aika asian valmisteluun ja esityksensä valmistamiseen. 20 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen kokoukseen osallistuvan on ilmoitettava esteellisyydestään ennen asian käsittelyn aloittamista. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 21 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 22 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla kokousta seuraavana arkipäivänä ja muiden toimielinten osalta päättämänään aikana. Nähtävillä olosta ilmoitetaan valtuustokausittain ennakkoon. Mikäli jonkin toimielimen osalta tapahtuu nähtävilläolo käytännössä muutoksia, ilmoitetaan siitä erikseen. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1. järjestäytymistietoina; - toimielimen nimi - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka - läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä, sekä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. asian käsittelytietoina; - asiaotsikko - selostus asiasta 11

12 - päätösehdotus - esteellisyys - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos - vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos - päätöksen toteaminen, sekä - eriävä mielipide 3. laillisuustietoina; - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus - puheenjohtajan allekirjoitus - pöytäkirjanpitäjän varmennus - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta, sekä - merkintä nähtävillä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. Viranhaltijoiden edellisen viikon päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä ao. viranhaltijan luona seuraavan viikon arkitiistaina tai mikäli se on pyhäpäivä, sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä. 23 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi ao. lautakunnan toimivaltainen esittelijä. 24 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnan viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä, lukuun ottamatta seuraavista asioista: 12

13 - lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyjä koskevia asioita, eikä - yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistään lukuun ottamatta edellä esitettyjä asioita ja asioita/asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. 4. TALOUS 25 Talousarvion täytäntöönpano Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tulosalue- ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita asetetaan erityisesti kuntalaisten kannalta merkittäville peruspalveluille. Tavoitteilla on organisaation toimintaa ohjaava merkitys ja ne määritellään sisällöltään todennettavissa oleviksi. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden mukaisesti. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimintaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. 26 Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Käyttösuunnitelmiin tehtäviin muutoksiin noudatetaan yllämainittua periaatetta ja niistä päättää käyttösuunnitelman hyväksynyt toimielin tai viranhaltija. Talousarvion sitovuustason ylittäminen ilman kunnanvaltuustolta saatua lupaa on kielletty. 27 Käyttöomaisuuden myynti Maaomaisuuden myynnistä päättää kunnanvaltuusto, ellei päätösvaltaa ole siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Käytetyn irtaimen omaisuuden 13

14 myynnistä päättää ao. lautakunta, joka voi siirtää päätösvaltaa edelleen viranhaltijalle. Vastuualueen esimies päättää oman tulosyksikkönsä/vastuualueensa käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynnistä sisäisenvalvonnan ja talouden ohjeen mukaisesti. 28 Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 29 Rahatoimen hoitaminen Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista sekä lainanoton enimmäismäärästä. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja rahoitus- ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 30 Maksujen määrääminen 31 Riskienhallinta 32 Konserniohjeet Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus, ellei toisin ole määrätty. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. Valtuuston hyväksymät maksujen yleiset perusteet voivat olla taksassa, erillisessä päätöksessä taikka talousarviossa. Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Valtuusto päättää konserniohjeen antamisesta. Kunnanvaltuusto voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 14

15 33 Projektien toteuttaminen Kunnanhallitus päättää kunnan hallinnoimista projekteista, joka kohdistuu Uuraisten kehittämiseen ja johon haetaan ulkopuolista rahoitusta. Kunnanhallitus nimeää projektin ohjausryhmän keskeisten toimijoiden/sidosryhmien edustajista. Kunnan sisäisistä projekteista vastaa se toimiala, jolle se kuuluu. Jos syntyy epäselvyyttä mihin toimialaan jokin projekti kuuluu, sen ratkaisee kunnanhallitus. Projektin päättyessä projektivastaava tekee loppuraportin ohjausryhmälle, kunnanhallitukselle sekä rahoittajalle, tämän vaatimusten ja ehtojen mukaan ennen kuin siirtyy pois projektista. Hallinto- ja taloustoimi pitää toimialueittain ajan tasalla olevaa puolivuosittain tarkistettavaa projektiluetteloa. 34 Talouden toimintaohje Kunnanhallitus antaa tarkemman toimintaohjeen kunnan talouden hoidosta. osana sisäisen valvonnan ohjetta. 5. TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 35 Luvun määräysten soveltaminen Niissä virkasuhteissa tai viranhaltijaan liittyvissä asioissa, joista on säädetty laissa kunnallisesta viranhaltijasta (304/03) tai muissa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä toisin määrätty. 36 Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä työsuhteiden määrän hallinta 37 Kelpoisuusehdot 1) valtuusto päättää kunnanjohtajan virasta sekä muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteiden muuttamisesta työsuhteiksi valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksyttävässä henkilöstösuunnitelmassa. 2) Virkanimikkeen muuttamisesta päättää kunnanhallitus. Virka- ja työsuhteiden määrästä on pidettävä luetteloa, josta ilmenee tehtävänimike. Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset määritellään virkaa perustettaessa. Niitä voidaan tarkistaa virkaa haettavaksi julistettaessa. Henkilöstön kelpoisuusehdoista pidetään erillistä luetteloa. 15

16 Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijalaista annetun lain 6 :n 2 mom. mukaisesti. Kunnanjohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. 38 Viran ja toimen haettavaksi julistaminen Viran haettavaksi julistamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai työntekijän. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus, ja viran, johon kunnanhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanjohtaja. Lyhytaikaisten, määräaikaisten toimien alle 30 päivää kestävissä sijaisuuksissa toimen haettavaksi julistamisesta päättää tulosyksikköalueen/vastuualueen esimies tai yksikön lähiesimies, tai mikäli sellaista ei ole, toimialajohtaja. Vakinainen virka julistetaan haettavaksi kunnan ilmoitustaululla ja viran haettavaksi julistavan parhaaksi päättämällään tavalla ottaen huomioon mitä laki kunnallisesta viranhaltijasta määrää 4 :ssä. Viran hakemisessa hyväksytään kirjallisen hakemisen lisäksi sähköinen haku. Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa pidentää, jolleivät kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa ole tai jos viranomainen, jolle viran täyttäminen kuuluu tai valtuuston täytettävän viran ollessa kysymyksessä, hallitus katsoo siihen olevan perustellun syyn. Jos virka julistetaan uudelleen haettavaksi, on hakuilmoituksessa mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Vakinaisesti täytettävään haettavana olleeseen virkaan saadaan ottaa vain sellainen henkilö, joka on kirjallisesti hakenut virkaa ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkaan voidaan suostumuksensa perusteella valita henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka virkakelpoisuudesta on esitetty tarpeellinen selvitys. 39 Viran tai toimen täyttäminen ilman julkista hakumenettelyä Mitä tässä pykälässä on sanottu virkasopimussuhteisesta sovelletaan myös työsopimussuhteessa toimivaan. Sen lisäksi, mitä laki kunnallisesta viranhaltijasta määrää 4 :ssä virkasuhteeseen ottamisesta ilman hakumenettelyä, voidaan virka ilman hakumenettelyä täyttää, jos kyseessä on 1) kuntayhteistyöhön liittyvä tehtävien uudelleen järjestely, 2) viran uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, asianomaiset kelpoisuusehdot täyttävien joukosta, virkaan valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää tai mikäli suoritettua virkavaalia ei ole vahvistettu. 16

17 3) oman kunnan sellaisen entisen viranhaltijan valitseminen, joka saa kunnallisessa eläkelaissa tarkoitettua työkyvyttömyyseläkettä ja joka ennen eläkeiän saavuttamista todetaan ansiotyöhön kykeneväksi taikka henkilön siirtäminen sellaiseen toiseen tehtävään, jossa hänen katsotaan selviytyvän nykyistä työtehtäväänsä paremmin hänen terveydentilansa liittyvät rajoitteet huomioon ottaen. 4) lain tai sopimuksen nojalla kunnan ylläpidettäväksi luovutetun kunnan, kuntayhtymän, kunnallisen yhtiön, yksityisen tai valtion laitoksen tai muun toimintayksikön palveluksessa olevan henkilön siirtäminen suostumuksellaan kunnan virkaan tai 5) kuntalain 25 :ssä tarkoitettu kunnanjohtajan siirtäminen toiseen virkaan. Kun sijaisuus tai avoinna olevan viran määräaikainen hoitaminen kestää yli 6 kuukautta tulee tehtävä täyttää julkisen hakumenettelyn kautta. Tilanteissa, joissa virka tai toimi täytetään ilman hakumenettelyä, tulee järjestää kunnan sisäinen haku. Jos sisäisenhaun kautta ei voida valita tehtävään sopivaa henkilöä, voidaan tehtävään valita kunnan organisaation ulkopuolinen henkilö. Hakuaika sisäisessä haussa on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla ja intranetissä. 40 Päätösvalta henkilöstöasioissa Siltä osin kuin ei ole erityislaissa säädetty; Valtuusto valitsee kunnanjohtajan, hallintojohtajan, peruspalvelujohtajan, rakennustarkastajan ja kunnaninsinöörin. Kunnanhallitus nimeää toimialajohtajat. Kunnanjohtaja päättää toimialajohtajien sijaisten ja avointen virkojen hoitajien ottamisesta. Lautakunnat valitsevat alaisuudessaan olevat viranhaltijat, jotka ovat tulosyksiköiden/vastuualueiden esimiesasemassa olevat vakituiset viranhaltijat ja muut viranhaltijat/työntekijät siltä osin kun päätösvaltaa ei ole annettu toimialajohtajalle ja muille viranhaltijoille. Toimialajohtaja valitsee määräaikaiset viranhaltijat ja työntekijät yli 6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Esimies valitsee määräaikaiset viranhaltijat ja työntekijät enintään 6 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin. Yksiköiden lähiesimiehet (ks. s. 7) valitsevat välittömässä alaisuudessaan olevat lyhytaikaiset, määräaikaiset työntekijät alle 30 päivää kestävissä sijaisuuksissa. Muutoin esimies valitsee alaisensa. 17

18 Kunnanjohtajan esteellisenä ollessa tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoinna hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Valtuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoinna tai poissaolo kestää kahta kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kaikkiin työsuhteisiin määrätään lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) ja työsopimuslain (55/2001) mukaiset maksimi koeajat. Lautakunta päättää varoituksen antamisesta alaisilleen kuultuaan asianosaista. Kunnanhallitus päättää varoituksen antamisesta kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille kuultuaan asianosaista. 41 Ero ja irtisanominen, työsuhteen purkaminen koeajalla, lomauttaminen ja palvelusuhteen osa-aikaistaminen Irtisanomisesta, eron myöntämisestä, työsuhteen purkamisesta koeajalla, lomauttamisesta ja palvelussuhteen osa-aikaistamisesta päättää toimialajohtaja kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen antamien yleisten ohjeiden ja periaatepäätösten mukaisesti. Mikäli erimielisyyttä syntyy irtisanomisen ja lomauttamisen perusteista, asian ratkaisee kunnanhallitus. Kunnanhallitus päättää toimialajohtajien irtisanomisesta, eron myöntämisestä, työsuhteenpurkamisesta koeajalla, lomauttamisesta ja palvelussuhteen osaaikaistamisesta. Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan eron myöntämisestä, työsuhteenpurkamisesta koeajalla, lomauttamisesta ja palvelussuhteen osaaikaistamisesta. 42 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkaan Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanhallitus. Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkaan tai virkasuhteeseen edellyttäen, että hänen asemansa pää- /sivuviranhaltijana ei muutu, jos perusteena on 1) toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa, 2) viranhaltijan työkyvyn alentuminen siten, että hän ei enää kykene suorittamaan asianmukaisesti virkatehtävää tai siirtämällä voidaan ehkäistä työkyvyn alenemista tai edistää alentuneen työkyvyn palautumista tai 3) muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtämiseen suostumuksensa. 43 Palkkauksen päättäminen Ottava viranomainen päättää viranhaltijan tai työntekijän palkkauksesta virka- /työsuhteen alkaessa. Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan ja toimialajohtajien palkkauksesta virka-/työsuhteen alkaessa. 18

19 44 Sivutoimilupa Työn vaativuuden arviointi otetaan huomioon palkkausta määrättäessä. Toimialajohtaja päättää tehtäväkohtaisesta palkasta ja työ- ja virkaehtosopimuksen tarkoittamista harkinnanvaraisista palkantarkistuksista lähintä esimiestä kuultuaan ja noudattaen asiasta annettuja ohjeita. Pääsääntöisesti työnsuorituksen arvioinnin perusteella myönnettävästä henkilökohtaisesta lisästä päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus päättää paikallisten järjestelyerien jakamisesta ja muista vastaavista korotuksista sekä palkkaukseen liittyvistä etuisuuksista. Ennen palkkauspäätöksen tekemistä on asiasta neuvoteltava palkkaasiamiehen kanssa. Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimiluvan vastaanottamisen kieltämisestä päättää se lautakunta, jonka alaisuuteen viranhaltija/työntekijä kuuluu siltä osin kun päätösvaltaa ei ole annettu viranhaltijalle. Kunnanjohtajan, toimialajohtajien ja suorassa alaisuudessaan olevan henkilöstön sivutoimiluvasta päättää kunnanhallitus. 45 Virantoimituksesta pidättäminen Kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanvaltuusto. Muiden viranhaltijoiden virasta pidättämisestä päättää kunnanhallitus. 46 Terveystietojen antaminen Viranhaltija on velvollinen työnantajan pyynnöstä antamaan tehtävän hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevat tarpeelliset tiedot työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi. 47 Tehtäväkuvaukset Tehtäväkuvauksessa määritellään henkilön asema organisaatiossa, avaintehtävät viran tai toimen perustamistasolla ja vastuualueet. Tehtäväkuvauksen valmistelee lähin esimies yhteistyössä viranhaltijan/työntekijän kanssa. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan kehityskeskustelun yhteydessä vuosittain. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan myös henkilöstö- tai tehtävämuutosten yhteydessä. Tehtäväkuvaukset hyväksyy ja kehityskeskustelut käy 1) kunnanhallitus kunnanjohtajan osalta 2) kunnanjohtaja toimialajohtajien osalta 3) toimialajohtaja, tulosyksikön/vastuualueen esimies sekä yksikön lähiesimies kukin osaltaan välittömien alaistensa osalta. 19

20 48 Viranhaltijoiden päätösvalta muissa henkilöstöasioissa Jollei myöhemmin tässä pykälässä mainitusta muuta johdu, kunnanjohtaja ja toimialajohtaja päättää harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden myöntämisestä suoranaisille alaisilleen enintään yhden (1) vuoden ajaksi kerrallaan, yhteensä enintään kahdeksi vuodeksi. Virka-/työvapaata voidaan myöntää opiskeluun, määräaikaisen viran tai toimen hoitamiseen tai muun pätevän syyn perusteella yksi vuosi kerrallaan, yhteensä kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi. Mikäli virka-/työvapaata anotaan vakinaisen tehtävän hoitamiseen, voidaan vapaata myöntää enintään yksi vuosi. Määräaikaisen viran tai toimen hoitamiseen myönnettyä virkavapaata ei jatketa, mikäli henkilö määräaikaisesta virasta tai toimesta valitaan toisen työnantajan palvelukseen vakinaiseen virkaan tai toimeen. Virka-/työvapaa voidaan myöntää, mikäli yksikön työtilanne sen sallii. Henkilöstöohjelmassa on määritelty tilanteet, milloin yksikön työtilanne ei salli harkinnanvaraisen virka-/työvapaan myöntämistä. Kunnanjohtaja, toimialajohtaja, tulosyksikön/vastuualueen esimies sekä yksikön lähiesimies ratkaisevat kukin osaltaan välittömiä alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 1. päättää virkavapauden myöntämisestä suoranaisille alaisilleen silloin, kun on kysymys virka- ja työehtosopimuksen V luvun 1-20 :ssä tarkoitetusta virka-, työ- sekä perhevapaista; 2. muun palkattoman virkavapauden myöntämisestä suoranaisille alaisilleen enintään 6 kk:n ajaksi 3. myöntää suoranaisten alaistensa vuosilomat ja päättää tehtävien hoitamisesta vuosilomien aikana 4. antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen; sekä 5. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 6. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä. 7. määrää suoranaiset alaisensa osallistumaan viranhoidon edellyttämään ylläpito- ja täydennyskoulutukseen sekä uudelleenkoulutukseen. 8. vahvistaa suoranaisten alaistensa virkavaalin, mikäli lääkärintodistus on varaukseton. 9. pyytää nähtäväksi voimassaolevan rikosrekisteriotteen lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukaisesti. Kunnanjohtaja, toimialajohtaja, tulosyksikön/vastuualueen esimies sekä yksikön lähiesimies voivat määrätä päätöksentekoon myös muun viranhaltijan välittömiä alaisiaan koskevat henkilöstöasioissa. 49 Paikalliset neuvottelut Paikalliset neuvottelut käyvät palkka-asiamies ja ao. toimialajohtajat. 20

21 50 Muut henkilöstöasiat Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajan virkavapauden enintään yhden vuoden ajaksi; ottaa kunnanjohtajan sijaisen tai avoimen viran hoitajan enintään yhden vuoden ajaksi; päättää kunnanjohtajan vuosilomasta; myöntää sivutoimiluvan kunnanjohtajalle; vahvistaa kunnanjohtajan ja toimialajohtajien palkkauksen; päättää virka- ja työehtosopimuksen tekemisestä kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen suostumuksella; päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanon yleisohjeista viranhaltijapäätöksiä varten; päättää kirjallisen varoituksen antamisesta viranhaltijalle kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 :n 3 momentin mukaan siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle; 6. MUUT MÄÄRÄYKSET 51 Tiedottaminen Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus, joka hyväksyy yleiset ohjeet kunnan tiedottamisen periaatteista ja päättää tiedottamisesta vastaavista kunnan viranhaltijoista. 52 Kunnan asukkaiden aloitteet Kunnanhallituksen on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kunnanhallituksen ja lautakunnan tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot kunnanhallitukselle ja asianomaiselle lautakunnalle niiden päättämällä tavalla. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kahden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 53 Nimenkirjoitus ja tiedoksiantojen vastaanottaminen Kunnan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa päätöksen tehnyt viranomainen. 21

22 Kunnanvaltuuston ja hallituksen päätöksiin perustuvat sopimukset, sitoumukset, toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ja varmentaa hallintojohtaja tai asianomainen toimialajohtaja ellei kunnanhallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä. Lautakunnan päätöksiin perustuvat sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa asianomainen toimialajohtaja yhdessä ao. tulosalueen esimiehen kanssa. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä, keskusarkistonhoitaja tai toimielimen tähän valtuuttama henkilö. Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, kunnalle tulevia haasteita ja tiedoksiantoja ottavat vastaa kunnanjohtaja ja toimialajohtajat sekä lautakunnalle tulevia kukin toimialajohtaja omalla alueellaan. 54 Asiakirjojen lunastus Valtuusto päättää perusteista, joiden mukaan asiakirjoista on suoritettava kunnalle lunastusta. 55 Kunnan puhevalta 56 Asiakirjahallinto Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ovat oikeutetut kunnan puolesta vastaanottamaan haasteita tai muita tiedonantoja. Muiden toimielinten puheenjohtaja tai ao. toimialan esimies käyttävät lautakunnan toimialalla lautakunnan puhevaltaa. Tulosalueen esimies on myös oikeutettu toimielimen puolesta vastaanottamaan haasteita tai muita tiedonantoja. Kukin toimielin vastaa toimialansa asiakirjahallinnosta ja nimeää arkistovastaavan. Kunnanhallitus nimeää keskusarkistonhoitajan. Keskusarkistonhoitaja vastaa kaikkien toimialojen asiakirjojen siirtämisestä keskusarkistoon. 7. KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 57 Kunnanhallituksen jäsenmäärä toimikausi ja tehtävät Kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenten keskuudesta kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus voi jakautua jaostoihin. 22

23 Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kunnan toiminnan yleisen laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden valvonnan ja johtamisen ohella kunnanhallitus ohjaa ja valvoo ensisijaisena toimielimenä seuraavia toimialueita: arkistonhoito, henkilöstöhallinto, yleis- ja taloushallinto, tietohallinto, tiedotustoiminta, ruoka- ja siivouspalveluyksikkö, työllistäminen, maa- ja metsätilat ja kunnan yhtiöt sekä muu hallintotoiminta. 58 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallitus 1. hoitaa kuntalaissa ja muussa lainsäädännössä mainitut erikseen kunnanhallitukselle määrätyt tehtäväalueet; 2. vahvistaa talousarviota varten toiminnan tavoitteet alaisuudessaan olevien toimien osalta ja arvioi toiminnan tuloksellisuutta annettuihin tavoitteisiin nähden; 3. päättää perittävistä maksuista ja taksoista, ellei niistä päättämistä ole erityislailla määrätty kunnanvaltuuston tehtäväksi; 4. valitsee kunnan edustajat niihin osakeyhtiöihin, säätiöihin, yhdistyksiin tai muihin yhteisöihin, joissa kunta on osakkaana; 5. päättää ohjeistuksesta kuntaa eri yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä edustaville henkilöille; 6. antaa valtuuston puolesta selityksen valtuuston päätöstä koskevasta valituksesta tai jatkovalituksesta, jos kunnanhallitus katsoo, ettei valtuuston päätöstä ole kumottava; 7. rakennustonttien myymisestä valtuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti siltä osin kuin päätösvaltaa ei annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 8. haja-asutusalueella asuntotarkoitukseen myytävien alle 1 ha:n rakennuspaikkojen myynnistä ja vuokrauksesta valtuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti, 9. päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä tonttien ja muiden alueiden myynti- tai vuokraehtojen mukaisen rakentamis- tai muun sellaisen velvollisuuden täyttämisestä; 10. päättää kunnan omistamien liike- ja teollisuustilojen vuokraamisesta sekä kunnan omistamien asuinhuoneistojen ja muiden tilojen vuokrien tarkistamisesta, vuokratasosta ja korotusohjeista; 11. päättää rakennustöiden pääpiirustusten, lopullisen kustannusarvion ja työselityksen hyväksymisestä, rakentamisen suorittamisesta, urakkasopimuksista sekä työn aloittamisesta valtuuston hyväksymän huonetilaohjelman, kunnallisteknisten töiden rakentamisohjelman, luonnospiirustusten ja alustavan kustannusarvion sekä rakennustapaselityksen taikka valtuuston muutoin antamien ohjeiden mukaisesti kunnanvaltuuston päättämän euromääräisten ratkaisuvallan rajoissa, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty tekniselle lautakunnalle tai viranhaltijalle; 12. päättää vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron, yhteisöveron, kunnallisen maksun tai yksityisoikeudellisen maksun ja sille 23

24 määrätyn viivästyskoron suorittamisesta siltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty viranhaltijalle; 13. päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on korvausvelvollinen; 14. johtaa kunnan elinkeinojen kehittämistä elinkeino-ohjelman ja valtuuston antamien yleisperiaatteiden mukaisesti; 15. päättää puun myymisestä kunnan metsistä; 16. päättää asioista, jotka koskevat kunnan saatavien ja kunnalle tulevien suoritusten ja vakuuksien hyväksymistä, valvomista, muuttamista ja vapauttamista siltä osin kuin tehtävää ei ole annettu muulle viranomaiselle; 17. talousarvioon varattujen yleisluonteisten avustusmäärärahojen jakamisesta; 18. valvoo ja johtaa kunnan rahavarojen sijoittamista valtuuston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti; 19. Kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä kunnan alueella tapahtuneissa kiinteistökaupoissa; 20. päättää pitkäaikaisen lainoituksen myöntämisestä kuntakonserniin kuuluville yhteisöille; 21. päättää toimialarajat ylittävistä sopimuksista ja hankinnoista siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty lautakunnalle tai viranhaltijalle; 22. Kunnanhallitus päättää: - MRL:n 11 :n mukaiset maankäyttösopimukset, - MRL:n 20 :n mukaiset kunnan kaavoitusohjelmat, kaavan laatimispäätökset - MRL:n 52 :n mukaisesta vaikutuksiltaan vähäisestä asemakaavan muutoksesta - MRL:n 38 ja 53 :n mukaisista rakennuskiellon määräämisestä ja pidentämisestä yleis- tai asemakaavan laatimisen tai muuttamisen vireillä ollessa, - MRL:n 38 ja 128 :n mukaisista toimenpiderajoituksista ja pidentämisestä, kun yleiskaavan laatiminen on pantu vireille, - MRL:n 59 :n mukaisista asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä, - MRL:n 60 :n mukaisesta asemakaavan ajanmukaisuudesta, - MRL:n 76 :n mukaisista rantayleiskaavan laatimiskustannusten perimisestä, - MRL:n 97 :n mukaisesta rakentamiskehotuksen antamisesta ja luetteloinnista, - MRL:n 105 :n mukaisesta maanomistajalle maksettavaksi määrättävästä katualueen korvauksesta, - MRL:n 145 :n mukaisista lupa- ja valvontamaksutaksoista, - MRL:n 190 :n mukaisesta valituksen tekemisestä hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä lupa-asiassa, - MRL:n 191 :n mukaisesta valittamisesta kaavaa tai rakennusjärjestystä koskevasta hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä, - MRL:n 193 :n mukaisesta valittamisesta AYK:n poikkeamispäätöksestä, - MRL:n 194 :n mukaisesta valituksen tekemisestä erillisestä tonttijaosta. 24

25 59 Keskusvaalilautakunnan ratkaisuvalta Keskusvaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä, ja viisi (5) varajäsentä. Jäsenten keskuudesta kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on toimittaa kunnassa 1) kansanedustajain vaalit; 2) tasavallan presidentin vaalit; 3) Euroopan parlamentin jäsenten vaalit; ja 4) kunnallisvaalit, siten kuin vaalilaissa on säädetty ja oikeusministeriön kutakin vaalia varten erikseen antamat ohjeet edellyttävät. 60 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä laissa, asetuksissa, muissa säännöissä tai tämän säännön muissa määräyksissä on viranhaltijoiden päätettäväksi säädetty, ratkaisee kukin seuraavat jäljempänä mainitut asiat: Kunnanjohtaja päättää 1. tilapäisen maksulykkäyksen myöntämisestä kunnalle tulevasta maksuvelvollisuudesta tai sitoumuksesta enintään 6 kuukauden ajaksi siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole siirretty muille viranhaltijoille; 2. kunnia- ja ansiomerkkien hakemisesta henkilökunnalle kuultuaan johtoryhmää ja varmistuttuaan henkilön halukkuus ottaa merkki vastaan; 3. tai määrää muun viranhaltijan päättämään tiedotus-, neuvottelu- ja edustustilaisuuksien järjestämisestä; 4. edustaa tai määrää kunnan muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kuntaa tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa, niiden yhteisöjen kokouksissa, joissa kunta on jäsenenä tai osakkaana, sekä neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa, ellei kunnanhallitus yksittäistapauksessa toisin päätä; 5. merkkipäivälahjan hankkimisesta, valtuuston ja kunnanhallituksen puolesta huomionosoituksista ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin; 6. kunnanvaltuuston hyväksymissä rajoissa pitkäaikaisen lainoituksen hankkimisesta sekä tilapäislainan ottamisesta. Päätöksistä on riittävissä määrin informoitava kunnanhallitusta; 7. ilmansuojelulain 7a 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä ja määräyksistä koskien liikenteen tai päästöjen rajoittamista ilmanlaadun pilaantumisen ehkäisemiksi tai ilmanlaadun parantamiseksi; 8. kunnan omistamiin tiloihin valtuuston päätöksellä kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen luovuttamisesta; 9. lautakunnan, johtokunnan, toimikunnan tai viranhaltijan päättämän asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi; 10. maksumääräysten antamisesta toimeentulotukia lukuun ottamatta ja 11. hankinnoista ja sopimuksista Uuraisten kunnan yleisissä hankintaohjeissa hyväksyttyjen päätösvaltuuksien mukaisesti. 25

26 Hallintojohtaja päättää 1. kunnan vaakunan käyttöoikeudesta; 2. talous- ja hallintotoimen asioista, joita ei ole määritelty muiden toimivaltaan kuuluviksi; 3. alitilittäjien oikeuksien myöntämisestä ja kassojen suuruudesta sekä kassojen tarkistuksesta. Perustamispäätöksessä määrätään vastuunalainen kassanhoitaja tai alitilittäjä, kassan enimmäismäärät ja annetaan kirjanpito-ohjeet; 4. perintätoimista annettujen ohjeiden mukaisesti sekä perimättä jättämisestä, jos saatava on vähäinen tai perintätoimen hyödyntäminen tai perintäkulut saatavan suuruuteen nähden suuret; 5. kunnan omistamien asuinhuoneistojen vuokraamisesta; 6. kunnan kassavarojen sijoittamisesta; 7. kunnan sijoitusten kotiuttamisesta kassaan kunnanhallituksen hyväksymien yleisohjeiden mukaisesti; 8. maksumääräysten antamisesta toimeentulotukia lukuun ottamatta; 9. kunnan omaisuuden vakuuttamisesta; 10. saatavien ja maksujen poistoista ja vahingonkorvausten ja muiden korvausten maksamisesta 1000 euroon asti; 11. toimistopalveluista perittävistä maksuista; 12. toimii kunnan palkka- ja eläkeasiamiehenä; 13. palkka- ja muita taloudellista etuutta koskevien vaatimusten käsittelystä; 14. hallintotoimen tietotekniikka- ja laitehankinnoista ja niihin liittyvien huoltosopimusten teosta sekä muista hankinnoista ja sopimuksista Uuraisten kunnan yleisissä hankintaohjeissa hyväksyttyjen päätösvaltuuksien mukaisesti; 15. toimii julkisuustietolain mukaisena viranomaisena ja tekee päätöksiä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla sekä päättää asioista, joissa kunnanhallitus antaa henkilötietolain perusteella annettavia todistuksia; 16. toimii ARA -asuntojen asukasvalinnan valvojana pistokokein ja 17. myöntää työkokemuslisän, vuosisidonnaisen lisän ja ammattialalisän. Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö päättää 1. virka- ja työehtosopimuksen mukaisista ateriakorvauksista ja 2. toimialansa käyttötalousosan irtaimen omaisuuden erillishankinnoista talousarviossa olevan määrärahan puitteissa Uuraisten kunnan yleisissä hankintaohjeissa hyväksyttyjen päätösvaltuuksien mukaisesti Pääkirjanpitäjä päättää 1. kunnan rahavarojen siirrosta rahalaitoksesta toiseen maksuliikenteen hoitamiseksi. Asianhallinta- ja palvelusihteeri 1. vastaa kunnan internet-palvelun sisällöstä ja verkkoviestinnästä. 26

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely

II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely Espoon kaupungin hallintosääntö 2017 1 (5) II Hallinto, päätöksenteko ja kokousmenettely 1 Kokousmenettely Tämän luvun 2-11 :ien kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301

Lapuan kaupunki. Hallintosääntö. Nro 301 Lapuan kaupunki Hallintosääntö Nro 301 Hyväksytty Kv 7.6.2010 6 Voimaantulo 1.8.2010 Muutettu 14.1.2013 9, 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo Sivu 1. luku Yleiset määräykset 1 2. luku Kokousmenettely 1 3.

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

Liite 6 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: ULVILAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU.. 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT. 1 2. LUKU 1 KOKOUSMENETTELY....

Lisätiedot

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.

Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1. - 1 - hallintosääntö Hyväksytty 19.6.1995, voimaan 1.7.1995 Muutettu 9.12.1996, 29.1.2001, 24.1.2005, 31.5.2010, 27.1.2014, 28.4.2014, 1.12.2014 voimaan 8.1.2015 EURAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.8.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ

7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 7.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUSMENETTELY 2 Luvun määräysten soveltaminen 3 Kokousaika

Lisätiedot

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY IV PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 51 17 Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus-

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 Edelleendelegointi..... 3 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KOKKOLAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.9.2012 Voimassa 1.1.2013 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Valtuuston tehtävät

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset Nykyinen versio KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä määrätään maakunnan päätöksenteko- ja kokous-menettelystä

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään.

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ. Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 Voimaantulo 1.6.2014 valtuusto 7.4.2014/10, muutos 24 :ään. SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...2 1 HALLINTOSÄÄNNÖN

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SIMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.6.2011 Voimaan 1.7.2011 2 Sisällysluettelo 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta

Ei muutosta. 2 Kokousmenettely. Ei muutosta. Ei muutosta Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos

HALLINTOSÄÄNTÖ KOKEMÄEN KAUPUNKI. Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos. Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos KOKEMÄEN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty KV 1.11.2004 51 KV 19.12.2005 66, muutos Voimaantulo 1.11.2004 1.1.2006, muutos I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö

VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA VARKAUDEN KAUPUNKI H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö VARKAUDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. L U K U Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 8. Kotkan kaupungin. HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU. Yleiset määräykset Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 8 HALLINTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (6) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Kaupunginvaltuuston 21.1.2013 hyväksymä Voimaantulo 21.1.2013 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa ja valvoa, että kaupungin

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ ALAVIESKAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 18.10.2010 hyväksymä Voimaantulo 19.10.2010 Tämä hallintosääntö kumoaa valtuuston 17.3.2009 hyväksymän hallintosäännön 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön

Muutosehdotukset yhtymävaltuuston hyväksymään hallintosääntöön Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 1(6) Muutosehdotukset yhtymävaltuuston 23.11.2016 19 hyväksymään hallintosääntöön 3 luku Henkilöstöorganisaatio 9 Henkilöstöorganisaatio

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3

HALLINTOSÄÄNTÖ. Liite nro 3 HALLINTOÄÄNTÖ Liite nro 3 Hyväksytty 17.12.2007 IÄLLYLUETTELO: 1 LUKU YLEIET MÄÄRÄYKET 1 ' Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU KOKOUMENETTELY 2 ' Luvun määräysten soveltaminen 3

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002

Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 25.9.2002 33 muutos KV 26.11.2003 62) Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään Parkanon kaupungin hallinnosta.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS

ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TOIMINTA-AJATUS 1 ILMAJOEN KUNTA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.9.2001 - tulee voimaan 25.9.2001 Muutettu kunnanvaltuustossa 9.12.2005, 146 - Tulee voimaan 17.1.2006 Muutettu kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.1.2013 33. Voimaantulo: 1.2.2013 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 97 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 17.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valt. 28.1.2013 7 Voimaantulo: 1.2.2013 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja kunnan kehittämistyötä sekä koko kuntakonsernia. 2 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Kh 28.11.2011 liite Voimaan 1.1.2012 alkaen HIRVENSALMEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen. KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2009-01-20 8 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-04-07 21 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-11-15

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 16.11.2009 1997/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 14.10.2013 118 Voimaan 1.1.2014 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimiala... 2 II LUKU... 2 2 Johtokunta... 2 III LUKU...

Lisätiedot