Terapeuttisen muutoksen kuvaaminen ulkoisen ja sisäisen vuoropuhelun vaihdoksina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terapeuttisen muutoksen kuvaaminen ulkoisen ja sisäisen vuoropuhelun vaihdoksina"

Transkriptio

1 Terapeuttisen muutoksen kuvaaminen ulkoisen ja sisäisen vuoropuhelun vaihdoksina PSYKOTERAPIATUTKIMUKSEN PÄIVÄT 2015 Jarl Wahlström Jyväskylän yliopisto

2 Psykoterapia erityisenä vuorovaikutusprosessina Mikä on erityistä psykoterapialle sosiaalisena vuorovaikutusprosessina? Mitä tästä erityisyydestä on yhteistä eri psykoterapiamenetelmille? Miten huomioidaan se, että psykoterapia keskeisesti on keskusteluhoitoa?

3 Mistä rakentuu psykoterapeuttinen hoito parantavana prosessina? (Wampold) suhde, tunne, luottamus asetelma, odotus käsitejärjestelmä tai myytti, uskottavuus rituaali, proseduuri, osallistuminen merkitystyö

4 Terapeuttisen muutoksen kontekstuaalinen malli kulttuuri palvelujärjestelmä toimipiste suhde keskustelu kerronta asiakkaan toiminta henkilökohtaisten merkitysten muunnokset terapeutin toiminta ajatukset tunteet neuraaliset prosessit

5 SOSIO- SEMIO- GENESIS PSYKO- SEMIO- GENESIS SOSIAALINEN ORGANI- SOITUMINEN SEMIOOTTISET PROSESSIT PSYKOTERAPIASSA

6 Sisäinen vuoropuhelu: Minuuden moniäänisyys Minuus tai Itse voidaan mieltää jatkuvana prosessina ja moniäänisenä eli dialogisena konstellaationa (Dialogical Self). Eri tilanteissa, yhteyksissä ja suhteissa hankitut kokemukset saavat Itsessä edustuksen skeemoina tai ääninä. Itse kokemuksellisena prosessina voi tulla myös havainnoinnin kohteeksi. Moniäänisyys voi ilmetä Itsen joustavuutena, mutta myös pirstoutuneisuutena.

7 Ongelmallinen kokemus Psykoterapeutti mieltää asiakkaan hoitoon tulemisen syyn diagnoosin tai tapausjäsennyksen kautta. Asiakkaalle hoitoon hakeutumisen syy ilmenee kokemuksena mielen hyvinvoinnin tai elämänhallinnan puuttumisena. Tätä kutsutaan ongelmalliseksi kokemukseksi. Ongelmallinen kokemus esiintyy asiakkaalle jollakin tavalla vieraana (objektipositio).

8 Assimilaatio Minuus on kokemuksia edustavien skeemojen tai äänien konstellaationa monimuotoinen. Kokemukset tulevat osaksi dialogista minuutta (assimilaatio) eri tavoin ja eritasoisesti. Kokemukset myös muuttavat minuuden konstellaatiota (akkomodaatio). Kokemus on assimilaatioanalyysin määritelmän mukaisesti ongelmallinen, kun se assimiloituu vaikeasti ja vain osittaisesti minuuteen.

9 Ääni 1/2 Ääni on metaforinen ilmaisu kokemusten edustuksesta minuudessa. Äänen aktivoituessa se ohjaa henkilön orientaatiota, tunnesuhdetta ja toimintatapaa. Ääni-metafora on psykologisesti realistisempi kuin skeeman käsite. Minuus tai Itse voidaan mieltää ääniyhteisönä. Eri äänillä voi olla hierarkkisesti eri asemat ääniyhteisössä.

10 Ääni 2/2 Ääniyhteisön jäsenenä äänellä on Funktio Sisältö Affekti Kontekstuaalinen houkutin Asema Itsen dialogisessa rakenteessa Ongelmallista kokemusta edustava ääni esiintyy ääniyhteisössä ongelmallisena äänenä.

11 Ongelmallinen ääni Ongelmallinen ääni edustaa kokemusta, joka on ollut hyväntahtoisen kohtelun yleisen odotuksen vastainen. Ongelmallinen ääni (problematic voice) on ääniyhteisöä hallitsevan tai hallitsevien äänten (dominant voice) kannalta häiritsevä. Ongelmallinen ääni on ääniyhteisössä alisteisessa asemassa (non-dominant, subjugated voice). Ongelmallisia ääniä voi olla useita.

12 Ongelmallisen kokemuksen assimiloituminen 1/2 Ongelmallisen kokemuksen (äänen) assimiloitumista voi arvioida käyttäen Assimilation of Problematic Experience/Voices Scale n (APE/VS) eri tasoja tai vaiheita: 0 Torjunta 4 Ymmärrys 1 Ei toivotut ajatukset 5 Työstäminen 2 Orastava tietoisuus 6 Ongelmanratkaisu 3 Ongelman määrittyminen 7 Hallinta Eri asiakkaat tulevat psykoterapiaan eri assimilaatiotasoilla.

13 Ongelmallisen kokemuksen assimiloituminen 2/2 Assimilaatiotason arvioimiseksi on tunnistettava teemat, joissa ongelmallisesta kokemuksesta puhutaan, ja äänet (hallitsevat ja ongelmalliset), joilla siitä puhutaan. APES tai APVS -asteikko sisältää tasojen kuvaukset ja tyypilliset tunnusmerkit. Assimilaatioprosessi on eri äänten asettautumista dialogiseen suhteeseen toistensa kanssa ja niiden välisten merkityssiltojen rakentumista.

14 Dialogiset positiot Dialogisella sekvenssianalyysillä voidaan kuvata sitä, miten puhuja rakentaa asemia eli positioita Suhteessa kuulijaan/vastaanottajaan Suhteessa kohteeseen/sisältöön johon viitataan Muodostettu positio sisältää vähintäänkin implisiittisesti myös vastaposition. Dialoginen sekvenssi näyttää ongelmallisen kokemuksen rakentumisen kaavaa. Henkilö voi siirtyä kaavasta toiseen (minä- tilan vaihtelut).

15 Ulkoiset ja sisäiset dialogit Assimilaatioanalyysi ja Dialoginen sekvenssianalyysi ovat välineitä minuuden tai Itsen dialogisen konstellaation kuvaamiseen. Ne voidaan käyttää myös tämän konstellaation muutosten kuvaamiseen. Kiinnostava tutkimuskohde on asiakkaan sisäisen dialogisen rakenteen muutosten yhteys asiakkaan ja terapeutin välisen konkreettisen vuoropuhelun tapahtumiin.

16 Ulkoinen vuoropuhelu: Sosiaalipsykologisen vuorovaikutustutkimuksen lähestymistavat Tilanteen sekventiaalinen järjestys (vuoronvaihto): Keskusteluanalyysi (KA) Puhekäytännöt ja merkitysjärjestelmät: Diskurssianalyysi (DA)

17 KA: Vuorovaikutuksen perustehtäviä psykoterapiassa (Vehviläinen, 2009) 1) Puhumaan saattaminen t. houkuttaminen (talk-elicitation) 2) Asiakkaan kerronta, kuvaukset itsestään 3) Asiakkaan puheen vastaanottaminen ja työstäminen 4) Terapeutin interventiot

18 Terapeutin asiakkaan puhetta vastaanottavien vuorojen muotoja (Vehviläinen, 2009) Formulaatio Aktiivinen kuuntelu, topiikin määrittely, tunteen vahvistaminen, agendan hallitseminen Ekstentio Ymmärtäminen ja eläytyminen, pääsy asiakkaan kokemukseen, kuvauksen muokkaaminen Sanavalintojen korjaukset Emotionaalisen latauksen voimistaminen tai tähdentäminen, intensiivisen kuuntelemisen ja ymmärtämispyrkimyksen rakentamista

19 Asiakkaan puhetta vastaanottava terapeutin toiminta vaihtelee sen suhteen, miten se implikoi pääsyä asiakkaan kokemukseen (claimed access to other s experience) tekee näkyväksi terapeutin päättelyä ja tulkinnallista työtä ja suorittaa interventioita Tämä on eräs psykoterapian vuorovaikutuksen erottuvimpia piirteitä: helposti tunnistettava ja muualta poissaoleva (Vehviläinen, 2009)

20 Ongelmapuheen (troubles telling) vastaanottaminen (Voutilainen, 2010) Arkivuorovaikutus: fokusoidaan kertojaan ja hänen kokemukseensa Neuvontatyö: fokusoidaan ongelmaan ja ratkaisumahdollisuuksiin Psykoterapia: ongelmallisen kokemuksen tunnistaminen ja tulkinta

21 Diskurssianalyysi Diskurssianalyysissä kiinnostus on sekä rakentuvissa merkityksissä että niissä kielellisissä prosesseissa, joissa merkitykset rakentuvat. Miten ihmiset rakentavat kommunikoidessaan toistensa kanssa tulkintoja todellisuudesta ja erilaisia identiteettejä itselleen ja toisilleen? Miten he oikeuttavat tai kyseenlaistavat erilaisia asiantiloja ja tekoja? Miten he luovat tai sulkevat edellytyksiä tiettyjen asioiden toteutumiselle?

22 DA: Ongelmapuhe selontekona (account) Ongelmapuheella kuvataan jotain asiantilaa, se on selontekoa omista tai toisten tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Selonteoilla on asiantilojen kuvaamisen lisäksi myös tavoitteita itse vuorovaikutustilanteen ja puhujan määrittelyn kannalta. Selonteot ne oikeuttavat toimintaa, selittävät ja sijoittavat vastuuta itselle, toiselle tai yhteiseksi. Keskusteluissa puhujat pyrkivät tuottamaan itsensä moraalisesti uskottavina toimijoina.

23 Keskustelupositiot Vuorovaikutuksessa puhujat saavat heidän omien ja muiden puhetavoissa ja niiden herättämissä mielikuvissa erilaisia asemia eli positioita. Positiot vaihtelevat tilanteesta ja asiasta toiseen ja position saanut voi hyväksyä tai kiistää sen oikeutuksen ja yrittää puheellaan muuntaa sitä. Puhujalle keskustelutilanteessa rakentuva positio sisältää hänelle kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia, ja asettaa muut osallistujat joihinkin positioihin.

KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN TERAPIAN KEHITYS JA PERUSKÄSITTEET

KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN TERAPIAN KEHITYS JA PERUSKÄSITTEET KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN TERAPIAN KEHITYS JA PERUSKÄSITTEET Valtiot.tri, psykoterapeutti Liisa Eränen Sisällysluettelo 1 KATin historiasta ja kehityksestä 1.1 Reformulaatio kognitiivis-analyyttisessa terapiassa

Lisätiedot

psykoterapia Penttinen, Henna Psykoterapeuttinen muutosprosessi - yksilöitymistä vai minähahmoja?

psykoterapia Penttinen, Henna Psykoterapeuttinen muutosprosessi - yksilöitymistä vai minähahmoja? Kognitiivinen psykoterapia Numero 9 Syksy 2012 Penttinen, Henna Psykoterapeuttinen muutosprosessi - yksilöitymistä vai minähahmoja? Saarenpää, Sari Allianssikatkosten esiintyminen ja käsittely bulimia-asiakkaan

Lisätiedot

Menetykseen liittyvän merkityksen uudelleenrakentaminen. Pirjo Haapasalmi, Marjaana Laakso & Iinu Rönkkä

Menetykseen liittyvän merkityksen uudelleenrakentaminen. Pirjo Haapasalmi, Marjaana Laakso & Iinu Rönkkä Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2009, 6, (1), 3-39. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Menetykseen liittyvän merkityksen uudelleenrakentaminen Pirjo Haapasalmi, Marjaana Laakso & Iinu Rönkkä

Lisätiedot

KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA

KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA Marja Koskenalho KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA Lisensiaatintutkimus, syksy 2013 Ohjaajat: Jari Heinonen, YTT, professori Kati Närhi, YTT, lehtori Yhteiskunta- ja valtiotieteiden

Lisätiedot

Johtaminen. Syksy 2012

Johtaminen. Syksy 2012 Piritta Parkkari TYÖHYVINVOINTI SOSIAALISENA KONSTRUKTIONA SUOMALAISESSA LIIKETOIMINTAMEDIASSA Pro gradu tutkielma Johtaminen Syksy 2012 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Työhyvinvointi

Lisätiedot

Kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuva muutos assimilaatiomallin mukaan

Kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuva muutos assimilaatiomallin mukaan Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2010, 7, (2), 102-134. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuva muutos assimilaatiomallin mukaan Hanna Heiska Tiivistelmä

Lisätiedot

ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN

ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN ETNOGRAFINEN TUTKIMUSMATKA RYHMÄN MUUTOKSEEN Kasvun kertomuksia väkivaltaa käyttävien naisten ohjatussa vertaisryhmässä Maria Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalipsykologia

Lisätiedot

JOHTAJAIDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA

JOHTAJAIDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA JOHTAJAIDENTITEETTIÄ RAKENTAMASSA TUTKIMUS VIIDEN AKATEEMISEN JOHTAJAN IDENTITEETTIKERTOMUKSISTA Turun yliopisto Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos Erikoispsykologiopinnot Mervi Herranen Toukokuu

Lisätiedot

Toimijuuden vahvistaminen toimintakyvyn itsearvioinnin avulla

Toimijuuden vahvistaminen toimintakyvyn itsearvioinnin avulla Toimijuuden vahvistaminen toimintakyvyn itsearvioinnin avulla Kotona kunnossa projektin loppuseminaari, 15.12.2010 FT, LitL Arto Tiihonen, Ikäinstituutti Tarkastelun lähtökohtia Toimintakyky voidaan määritellä

Lisätiedot

Psykoterapia (2014), 33(3), 234 240. Kristiina Lindfors

Psykoterapia (2014), 33(3), 234 240. Kristiina Lindfors Psykoterapia (2014), 33(3), 234 240 Kristiina Lindfors Psykologia kongressi Joensuussa 20. 22.8.2014 Muutos, toimijuus, jatkuvuus 40 vuotta psykologiaa Joensuussa Psykologia kongresseja pidetään Suomessa

Lisätiedot

Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina. Kuntoutussäätiö. Jukka Valkonen

Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina. Kuntoutussäätiö. Jukka Valkonen Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina Kuntoutussäätiö Jukka Valkonen Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina Jukka Valkonen KUNTOUTUSSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA RESEARCH REPORTS 77/2007 Julkaisija: Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Dialogisuus, dialogismi ja dialogia työnohjaajayhteisössämme

Dialogisuus, dialogismi ja dialogia työnohjaajayhteisössämme Dialogisuus, dialogismi ja dialogia työnohjaajayhteisössämme Saimme Osviitan toimituskunnalta ehdotuksen, että kirjoittaisimme lyhyen artikkelin siitä, mitä dialogisuus on meidän yhteisössä ja erityisesti

Lisätiedot

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014 Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strateginen toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta

TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta TERAPEUTTINEN MUUTOS ULTRALYHYESSÄ PARITERAPIASSA: Sovellus vaikuttavuuden hermeneuttisesta tapaustutkimusasetelmasta Pauliina Friman Outi Ihamäki Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Lokakuu 2011

Lisätiedot

Positiivista hoitotulosta edistävät vuorovaikutustekijät psykoterapiassa

Positiivista hoitotulosta edistävät vuorovaikutustekijät psykoterapiassa Positiivista hoitotulosta edistävät vuorovaikutustekijät psykoterapiassa TUOMO JOUTSINIEMI Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipsykologia Pro gradu- tutkielma Huhtikuu 2010 TAMPEREEN

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN MASENNUKSEN PARITERAPIASSA KERROTUISSA TARINOISSA

TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN MASENNUKSEN PARITERAPIASSA KERROTUISSA TARINOISSA TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN MASENNUKSEN PARITERAPIASSA KERROTUISSA TARINOISSA Paula Koivula ja Outi Siivinen Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Joulukuu 2007 TIIVISTELMÄ Toimijuuden

Lisätiedot

TAPAUSTUTKIELMA SOMATISAATIOHÄIRIÖSTÄ KÄRSIVÄN POTILAAN TERAPIAN TULOKSELLISUUDESTA

TAPAUSTUTKIELMA SOMATISAATIOHÄIRIÖSTÄ KÄRSIVÄN POTILAAN TERAPIAN TULOKSELLISUUDESTA 1 Jouni Helenius TAPAUSTUTKIELMA SOMATISAATIOHÄIRIÖSTÄ KÄRSIVÄN POTILAAN TERAPIAN TULOKSELLISUUDESTA Essee Kognitiivisen psykoterapian ylemmän erityistason koulutus vuosina 1998-2002 Järjestäjät: Kognitiivisen

Lisätiedot

A TUTKIMUKSIA 40. Päivi Thitz. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Seurakunta osallisuuden yhteisönä

A TUTKIMUKSIA 40. Päivi Thitz. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Seurakunta osallisuuden yhteisönä Diakonia-ammattikorkeakoulu A TUTKIMUKSIA 40 Päivi Thitz Seurakunta osallisuuden yhteisönä Päivi Thitz Seurakunta osallisuuden yhteisönä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Vanhuuden diskursiivinen rakentuminen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kirjoitelmissa

Vanhuuden diskursiivinen rakentuminen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kirjoitelmissa VAPAASTI KIRJOITETTU VANHUUS Vanhuuden diskursiivinen rakentuminen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kirjoitelmissa Hanna Kuitunen Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma Syksy 2015

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN TARINALLISTA TARKASTELUA

KUNTOUTUKSEN TARINALLISTA TARKASTELUA KUNTOUTUKSEN TARINALLISTA TARKASTELUA Tarinateatteriohjaajan peruskoulutus Riitta Tiainen Lopputyö 16.10.2008 Tarinainstituutti SISÄLLYS Alkutarina KUNTOUTUKSESTA 3 Kuntoutuksen kehityspolkuja 4 Lopputyön

Lisätiedot

Homeopaatin vastaanotolla

Homeopaatin vastaanotolla PIRJO LINDFORS Homeopaatin vastaanotolla Tutkimus vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti

Lisätiedot

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ ENSIMMÄINEN SUOMALAINEN PERHETERAPIAKONGRESSI KUOPIOSSA 14. 15.11.2002 Toimittanut Heikki Toivakka Suomen perheterapiayhdistys ry. ja kirjoittajat ISBN 951-97357-1-2

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö TIMONEN, VIRPI ALOITTELEVIEN PÄIVÄKODIN JOHTAJIEN MONIÄÄNINEN KERRONTA KEHOLLISUUTTA, KESKENERÄISYYTTÄ JA VUOROVAIKUTUSTA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Ullastiina Hankala Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Työn teettäminen monimuotoistuu Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä -julkaisu on osa isompaa

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN DOMINANSSI JA DIALOGISUUS MASENNUKSEN PARITERAPIASSA - Te voitte ihan valita mistä te puhutte

VUOROVAIKUTUKSEN DOMINANSSI JA DIALOGISUUS MASENNUKSEN PARITERAPIASSA - Te voitte ihan valita mistä te puhutte VUOROVAIKUTUKSEN DOMINANSSI JA DIALOGISUUS MASENNUKSEN PARITERAPIASSA - Te voitte ihan valita mistä te puhutte Aarne Kankaanpää & Riikka Savolainen Pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Psykologian

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius

YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Kevät 2003 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Terveystieteen

Lisätiedot

psykoterapia Penttinen, Henna Psykoterapeuttinen muutosprosessi - yksilöitymistä vai minähahmoja?

psykoterapia Penttinen, Henna Psykoterapeuttinen muutosprosessi - yksilöitymistä vai minähahmoja? Kognitiivinen psykoterapia Numero 9 Syksy 2012 Penttinen, Henna Psykoterapeuttinen muutosprosessi - yksilöitymistä vai minähahmoja? Saarenpää, Sari Allianssikatkosten esiintyminen ja käsittely bulimia-asiakkaan

Lisätiedot