KUNNON LEHTI. Numero 5 - Huhtikuu Tässä numerossa mm: Uupuva tarvitsee tukea. Liikunta tuottoisaa sijoitustoimintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNON LEHTI. Numero 5 - Huhtikuu 2003. Tässä numerossa mm: Uupuva tarvitsee tukea. Liikunta tuottoisaa sijoitustoimintaa"

Transkriptio

1 KUNNON LEHTI Toimivat työpaikan ihmissuhtee t ova t ihmiselle se kä tie dollinen, amma tillinen e ttä tunneresurssi. Numero 5 - Huhtikuu 2003 Tässä numerossa mm: Uupuva tarvitsee tukea Liikunta tuottoisaa sijoitustoimintaa Työpanosten menetykset ehkäistäv issä Hyvinvoiva henkilöstö tehostaa liiketoimintaa Toimiva työyhteisö keskeinen resurssi Aktiivit tauot hyödyllisiä Työstressistä ja väsymyksestä isot laskut 1

2 Prof. Olav i Manninen UUPUVA TARVITSEE TUKEA, YMMÄRRYSTÄ, ARVOSTUSTA JA KUUNTELUA Stressin äärimuotona pidetään työu u pu mus ta. Tutk imu k se t osoittavat, ett ä esimiehen tai ty ötov erei de n pu utte el li ne n tuki on usein osasyynä työntekijän stressin ja työuupumuksen syntymisessä. Yleensä työstressi kehittyy, kun ihmiseltä vaaditaan enemmän kuin mihin omat voi mav arat ri ittävä t tai kun työ ei täytä ihmisen keskeisi ä odotuksi a eikä ty ydytä s ii h en koh di s tu v ia ta rpe i ta. Työntekijä ei koe saavansa aikaan tavoiteltuja tuloksia omien rajoitustensa tai työpaikan organisatoristen esteiden takia. Työhön liittyvät voimavarat ehtyvät. Stressitilanteiden on todettu yleistyvän työn tehokkuusvaatimusten kasvaessa, työn kiireellisyyden lisääntyessä ja työsuhteiden keston ja jatkuvuuden muuttuessa epävarmoiksi. Stressin aiheuttaman työkyvyn heikkenemisen ensimmäisiä merkkejä ovat työtehon lasku, toistuvat poissaolot ja runsas terveyspalveluiden käyttö. Stressitilanteen jatkuessa pitkään uupumus muuttuu kriisinomaisen tilaksi, joka taas johtaa usein siihen, ettei uupunut henkilö jaksa osallistua mihinkään yhteisiin toimiin työpaikalla sen paremmin kuin tehdä omaa työtänsäkään: uupuneen toimintakyky rajoittuu, ajattelu kapenee ja päätöksenteko vaikeutuu entisestään. Uupumistilanteessa olevan oman pohdiskelun tuloksena kehitys yleensä menee kielteiseen suuntaan itseinhoon, yksinäisyyden tunteeseen ja oman itsensä merkityksettömyyden kokemiseen. Uupumassa oleva ihminen kokee tilanteen uhkaavana, on yliherkkä ympäristölleen ja tarkkailee sitä hyvin tunnepitoisesti. Hän on alati varuillaan ja tulkitsee kaiken mahdollisen itsensä kannalta kielteisesti. Ajattelun kapeneminen ja suhtautuminen ympäristöön onkin hyvin säännönmukaista uupuneilla, mistä syystä on esitetty ohjeita syvästi uupuneiden kohtaamiseksi ja tukemiseksi. Alan kirjallisuudessa neuvoiksi esitetään huolellista ja aktiivista kuuntelua, uupumiseen johtaneiden tapahtumien kulun ja etenemisen tarkistamista, uupuvan tunteiden purkautumisen mahdollistamista, tyhjänpäiväisten neuvojen ja lohdutuksen antamisen sekä näennäisen myönteisyyden osoittamisen varomista ja uupuvan ongelmien väheksymistä. Tiedon ja ymmärryksen lisäämisen ohella myös vuorovaikutuksen tarjoama tuki on osoittautunut hyödylliseksi. Uupuva kokee yleensä helpottavana mahdollisuuden keskustella omaan työhön liittyvistä ongelmista. Kuitenkin todellinen vuorovaikutus ja tuki muodostuu vain ihmisten keskinäisen yhteistyön, aidon kohtaamisen myötä. Tukemisen perusedellytyksenä on empatia, kyky eläytyä vaikeassa tilanteessa olevan asemaan ja halu omalta osaltaan auttaa tilanteesta eteenpäin. Lähipiirin aito ja vilpitön suhtautuminen voikin avartaa ja ohjata uupuneen ajattelua myönteiseen suuntaan ja auttaa siten ongelman ratkaisua. Läheiset henkilöt työpaikalla voivat auttaa erottamaan asiat, 2 joille uupunut ei nyt voi mitään ja asiat, joille uupunut voi nyt tehdä jotain. Edelleen läheiset henkilöt voivat rohkaista uupunutta kertomaan omista ratkaisuyrityksistään ja ajatuksistaan ja auttaa kuvittelemaan ratkaisujen seurauksista. Ennen kaikkea toiminnan on oltava luottamusta vahvistavaa, kannustavaa, jatkuvaa ja pitkäjänteistä. Suuret tulokset eivät näy heti. Tosin pienetkin edistysaskeleet antavat uskoa siihen, että toimintaa kannattaa jatkaa. Tilanteen tehokas parantaminen sisältää ympäristön muuttamista, työn organisointia toisella tavalla ja henkilöstön uudelleen sijoitteluakin. Hyvin usein selviytyminen uupumistilanteista vaatii myös ulkopuolisen asiantuntijan mukaan ottamista hoitotoimintaan. Liikunta tuottoisaa sijoitustoimintaa Monissa eri yhteyksissä on laskettu, että liikuntaan sijoitettu rahallinen panos on tuottoisa sijoitus yhteiskunnalle, yrityksille ja yksittäisille kansalaisill e. Es ime rk i ks i 3400 e u ron (noin markan) investointi liikunnanohjaukseen vähentää työntekijöiden poissaoloja 20 prosenttia ja terveydenhoitokuluja 25 prosenttia. On arvioitu, että liikuntaohjelmien taloud elline n hyöty voi olla 3-5-kertainen kustannuksiin nähden.

3 Henkilöstön hyv invointi tärkeä asia Työpanosten menetykset tai heikentyneet työtulokset ehkäistävissä Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä asia, joka koskettaa jokaista yritystä. Viime kädessä sen tulokset näkyvät tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Siksi ei ole ihme, että henkilöstön hyvinvoinnista puhutaan yhä enemmän. Sen sijaan on ihme, että yritysmaailmassa ei ole aina siirrytty puheista tekoihin. Näin vakuutustieteen professori R aija Järvinen tiivistää ajatuksensa esitelmässään, joka oli osa Työorganisaatioiden toimintakunto instituutin kuukausittain järjestämää Studia Generalia- luentosarjaa. Työelämä on muuttunut nopeasti viime vuosikymmeninä, eivätkä vanhat riskienhallinnan periaatteet enää päde henkilöstöriskejä arvioitaessa. Uuden ajattelun mukaan henkilöstön hyvinvoinnin riskit ovat osa henkilöriskejä, joihin kuuluvat lisäksi henkilöstön osaaminen, tehokkuus, pysyvyys sekä laadukas toiminta, sanoo Raija Järvinen. Riskien tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti riskien hallintaa ja eliminointia. Tämän päivän henkilöstön hyvinvoinnin riskit ovat aineettomia kuten kiire, motivaation puute, työuupumus, sairastuminen, eläkehakuisuus, ikäsyrjintä ja työpaikkakiusaaminen. Nämä kaikki aiheuttavat yrityksille työpanosten menetyksiä tai heikentyneitä työtuloksia. Sen sijaan työtapaturmat ja työturvallisuus ovat yrityksissä hyvin hallinnassa ja niiden määrä on laskenut varsin alhaiselle tasolle. Eikö siis ole aika kääntää katse hyvinvoinnin riskeihin ja niiden systemaattiseen vähentämiseen? Henkilöstön hyvinvoinnin riskit eivät ole juurikaan olleet esillä lehdistössä, mutta yksittäiset hyvinvoinnin elementit ovat saaneet runsaasti huomiota. Näistä esimerkkinä työuupumus, jota joidenkin tutkimusten mukaan joka viides työssäkäyvä suomalainen ajoittain kokee. Raija Järvisen mukaan henkilöstön hyvinvointia kehitettäessä on tartuttava työoloihin, työn sisältöihin, työtaitoihin ja johtamiseen. Hyv invoiva henkilöstö lisää liiketoiminnan tehokkuutta Vuosittain julkaistavat viralliset tapaturma- ja ammattitautitilastot eivät tuo k aikessa laajuudessaan esiin sitä kipua ja särkyä, joita tapaukset aiheuttavat uhreilleen, heidän perheilleen, työtovereilleen ja ystävilleen. Inhimillisten menetysten lisäksi työtapaturmat ja työstä johtuvat sairaudet ja vammat aiheutt avat talou dellisia menetyksiä työntekijöille ja koko yhteiskunnalle. Iso-Britannian työsuojeluviranomaisten tutkimusten mukaan työnantajille koituneet kokonaiskustannukset vammaan johtaneista työtapaturmista, ammattitaudeista, työn aiheuttamista terveyden huononemisista ja (vältettävissä olevista) onnettomuuksista on arvioitu olevan noin 5-10 % maan kaikkien yritysten kokonaisliikevaihdosta vuosittain. Tutkituissa organisaatioissa taloudelliset menetykset vakuuttamattomista onnettomuuksista ovat 8-36 kertaa vakuutusmaksuja suuremmat. Eettisten syiden ja viranomaismääräysten lisäksi on siis myös monia perusteltuja taloudellisia syitä vähentää työhön liittyviä onnettomuuksia ja terveyshaittoja. Kustannusten alentumisen lisäksi tehokas työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen osana hyvää johtamista lisää liiketoiminnan tehokkuutta. 3

4 Näin kevennän Kysymys 1: Meillä täällä työpaikalla toimii ryhmä, mikä yhdessä pohtii työympäristön parantamiskeinoja. Haluaisimmekin tietää, miten ylipäätänsä apuvälineet ja kalusteet edistävät ergonomiaa? Työterveiset Pyynikiltä Vastaus: Toimistotyötä keventämään on kehitelty erilaisia apuvälineitä, kuten ranne-, kyynär- ja jalkatukia sekä aineistotelineitä ja pääkuulokkeita. Toimistotyössä työasennot ja -liikkeet tulevat monipuolisiksi, kun työntekijä voi helposti siirrellä työvälineiden ja laitteiden paikkaa. Erityisesti pöytiä suunniteltaessa olisi hyvä entistä paremmin ottaa huomioon hiiren käyttöön tarvittava tila. Tuotantotiloissa työkappaleen tai tuotteen sijaintia muuttamalla voidaan varmistaa hyvä työasento ja edistää ergonomisuutta. Työkappaleen sijaintia voidaan vaihtaa, sen voi sijoittaa pitimeen, osat voidaan keräillä pyörivästä tarvikelaatikosta tai tuotteen sijaintia voidaan säätää nostovälineillä, kuten nostopöydällä. Kiinnittimen käyttö vapauttaa kädet ja parantaa kokoonpanotyön tehokkuutta vähentämällä staattista työtä. Jos kiinnittimestä tehdään pyörivä (esimerkiksi pallonivelen avulla) ja kiskoa pitkin liikuteltava, se voi olla erityisen hyödyllinen kokoonpanotyössä. Kurottelemista voidaan vastaavasti vähentää, jos kiinnittimen sijainti on säädettävä. Siihen soveltuu esimerkiksi liukukisko. Lukuisten erilaisten osien kokoonpanotyössä komponenttien ottaminen käy helposti pyörivästä lokerikosta. Monirivistöinen lokerikko soveltuu työpisteisiin, joissa on vähän tilaa osien varastointiin. Kysymys 2: Mikä merkitys on työkaluilla ja miten ne tulisi sijoittaa työn ergonomiaa ajatellen? Työporukka Vehmaisissa Vastaus: Työkaluilla tehdään yleensä se, mihin käsi ei yksi kykene: lisätään voimaa tai käden ulottuvuutta. Esimerkiksi kokoonpanotyössä käytetään usein koneellisia ruuviavaimia tai ruuviväännintä. Painava työkalu on syytä ripustaa kannattimeen, mutta kiinnitystapa voi pakottaa käden hankalaan asentoon kokoonpanon aikana. Työkalu on mahdollisuuksien mukaan tuettava siten, että se liikkuu vaivattomasti eri suuntiin: työkalu voidaan esimerkiksi ripustaa kiskosta tai jousen varaan siten, että sähköjohto tai paineilmaletku on kevyesti pyörivällä kelalla. 4

5 työtäni - osa 2 Kysymys 3: Voidaanko ohjeisiin ja yleensä tiedonsiirtoon käyttää ergonomiaa? Kiinnostuneet kyselevät Kangasalalla Vastaus: Tieto siirretään ihmisten välillä joko kirjoitettujen ohjeiden, lomakkeiden, koodien, kilpien tai merkkien välityksellä. Tällöin sattuu erehdyksiä tai väärinymmärryksiä varsinkin, jos tiedon lähettäjä ja tiedon vastaanottaja eivät tulkitse tietoa samalla tavalla. Työtilanteeseen tottunut tulkitsee siihen liittyvät ohjeet ja merkit vähemmin virhein kuin tottumaton. Ohjeet pitää kuitenkin suunnitella aloittelijaa tai satunnaista työalueella kävijää varten. Ohjeiden suunnitteluun, käytettävien käsitteiden valintaan ja asioiden graafiseen ilmaisuun on ergonomista tietoa. Ohjeiden pitää olla yksinkertaiset, lyhyet ja selvät. Niiden pitää kuitenkin sisältää myös odottamattomien ongelmien ratkaisuun tarvittava tieto. Ohjeita laadittaessa on hyvä pitää mielessä käyttäjät, kunkin annetun ohjeen suhteellinen tärkeys, ohjeen paras sijoituskohta, tiedon määrä tarvittavaan ohjeeseen, tiedon tehokkain esitysmuoto (kaavio, valokuva, kirjoitettu ohje) ja ohjeiden helppo ymmärrettävyys. Kysymys 4 Omasta mielestäni teen erittäin raskasta ruumiillista työtä. Miten osaisin ylipäätänsä keventää tällaista raskasta ruumiillista lihastyötä? Vastaustanne toivoo ikääntyvä tamperelainen kokoonpano-osastolta Vastaus Raskas ruumiillinen työ on etupäässä dynaamista lihastyötä, jossa lihakset vuoroin supistuvat ja vuoroin rentoutuvat aikaansaaden liikkeitä. Taakkojen nostamiseen ja kantamiseen liittyy liikkeiden lisäksi staattisia työasentoja. Raskas ruumiillinen työ tehdään usein epäedullisissa oloissa. Kylmyys, helle tai huono sää lisäävät lihastyön kuormittavuutta. Sitä saattavat lisätä myös epäsäännölliset työajat, riittämättömät elpymistauot ja urakkapalkkaus ja ikävuodet. Paikallisia tukija liikuntaelinten ylikuormittuneisuutta ehkäistään vähentämällä staattisen lihastyön ja toistotyön määrä mahdollisimman pieneksi. Työn rasittavuus myös pienenee, jos ylipäätänsä työolot säädellään työn ja tekijän kannalta ihanteellisiksi. Kysymys 5 Minkälainen on ergonominen työpiste? Kehitystyöstä kiinnostuneet ruoveteläiset tiedustelevat Vastaus Ihmisten koko ja voimat vaihtelevat, eikä kiinteä mitoitus voi sopia jokaiselle ihmiselle. Siksi suositellaan säädettäviä työpisteitä tai kalusteita, joiden avulla työpiste voidaan mukauttaa työntekijöiden yksilöllisten eroavuuksien mukaan. Esimerkiksi tila, jonka suunnittelun perustana on mahtuminen, on aina suunniteltava suurimman yksilön mukaan. Usein on helppo muuntaa työpaikka pienikokoiselle sopivaksi kuin suurentaa liian pientä tilaa suurikokoiselle. Kysymys 6 Miten yksittäistä työtehtävää voidaan helpottaa ergonomian avulla? Vastauksestanne kiitolliset oriveteläiset kengäntekijät Vastaus Työtehtävää voidaan helpottaa mukautuvalla, joustavalla työpisteellä. Mukauttamiseen on monta keinoa: työtason korkeutta voidaan korottaa tai laskea, työntekijä voi liikkua työpisteiden välillä, työvälineen paikkaa voidaan vaihtaa, ulottuvuutta voidaan jatkaa apuvälineiden avulla tai työn kohteen sijaintia voidaan muuttaa. On siis parempi hankkia pienikokoiselle ihmiselle koroke liian korkeaan työpisteeseen kuin pakottaa pitkä ihminen työskentelemään eteenpäin kumartuneena liian matalan työpisteen ääressä. Kysymys 7 Mitä tarkoittaa työn kuormituksen sääteleminen ergonomisesti? Tiedoistanne kiinnostuneet tamperelaiset Vastaus Ergonominen säätely voidaan toteuttaa hyvin monella tavalla. Tapoja ovat esimerkiksi oikeat työtavat, luonteva työasento, yksipuolisten ja raskaiden työvaiheiden poistaminen tai vähentäminen, työjärjestelyt (tauotus, työkierto), hyvät työvälineet, työpöydät ja työtuolit, apuvälineet ja yksilön hyvä toimintakyky auttavat ehkäisemään sopimatonta ja liiallista kuormitusta. 5

6 TYÖSTRESSISTÄ 150 MILJARDIN LASKU Työstressi on kasvava ja kallis ongelma. Esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa työstressi on ollut kasvava huolen aihe 1980 luvun lopusta lähtien. Niin liike-elämä kuin teollisuuskin ovat olleet erityisen harmissaan nimenomaan alati kasvista kustannuksista, joita työntekijöiden kokema työstressi yrityksille aiheuttaa. Laskemalla yhteen tuottavuuden menetykset ja työntekijöiden vaatimat rahalliset korvaukset työstressin aiheuttamista terveyshaitoista vuosittaisissa kokonaiskustannuksissa on päädytty yhteensä 150 miljardiin dollariin (euroon). Pelkästään Kaliforniassa työperäisen stressin johdosta työntekijöiden esittämät korvaukset ovat lisääntyneet 700 % kymmenessä vuodessa. Tosiasiallisesti kaikki työntekijöiden esittämät korvausvaatimukset on käsitelty käräjäoikeuksissa merkiten sitä, että työstressin käsittely oikeudessa on maksanut keskimäärin dollaria (euroa). VÄSYMYKSESTÄ 50 MILJARDIN LASKU VUODESSA Väsymys on yksi syy työtapaturmiin. Epäsäännöllinen työaika vähentää valppautta ja lisää siten tapaturmariskiä. Chernobylin, Harrisburgin ja Sosnovyy Borin ydinvoimalaitosten tapaturmat ovat vertaansa vailla olevia onnettomuuksia, jotka sattuivat juuri yövuoron aikana. Kyseiset tapaturmat eivät olleet tuhoisia pelkästään ihmishenkien menetysten lukumäärän suhteen, vaan myös tapaturmien aiheuttamien suunnattomien taloudellisten kustannusten suhteen. Edellisten kaltaiset tapaturmat, jotka johtuvat liian väsyneistä, uneliaista ja raukeista työntekijöistä, aiheuttavat yksinomaan Amerikan Yhdysvalloissa arviolta 50 miljardin dollarin (euron) kustannukset vuodessa. Keskeinen tekijä epäsäännöllisen työajan ja työolojen merkityksestä puhuttaessa liittyy ihmisen sisäiseen ns. biologiseen kelloon, mikä säätelee vuorokautista nukkumis-valveillaolorytmiä. Tämä päivittäinen nukkumisvalveillaolorytmi on perintötekijöiden säätelemä ja vaikeasti muutettavissa. Yksitoikkoinen työ, pitkä työvuorot, liiallinen tärinä, melu, kuumuus sekä lääkeaineiden että päihteiden käyttö lisäävät omalta osaltaan väsyneisyyttä ja uneliaisuutta. Tieto on yrityksen tärkein ja joskus ainoakin pääoma. Oikeammin sanottuna yrityksen pääoma on tiedon hallitsevat ihmiset työpaikalla. Toimiva työyhteisö keskeinen resurssi Toi mivat työpa ikan ihmiss uhteet ovat ihmiselle tiedollinen, ammatillinen ja tunneresurssi. NeljäViis-hankkeessa työhön liittyviä voimavaroja arvioitiin työssä onnistumisen, esimieheltä saatavan tuen ja avun, työtovereiden keskinäisten välien avulla sekä omalla valmiudella panostaa työhön seuraavan 1-2 vuoden aikana. Nahkaja kenkäalan ikääntyvillä reilusti yli puolella oli paljon kuvatunlaisia työhön liittyviä voimavaroja, kun taas asiantuntija-alan ikääntyvistä vain kolmanneksella oli paljon työhön liittyviä voimavaroja. Sekä tekstiili- ja vaatetusalan että talotekniikka-alan ikääntyvistä noin puolella oli vähän ja puolella paljon työhön liittyviä voimavaroja. Ikääntyvien kokemukset esimieheltä saatavan tuen ja avun määrästä vaihtelivat huomattavasti aloittain. Esimerkiksi asiantuntija-alalla tukea ja apua saatiin merkittävästi vähemmän kuin nahka- ja kenkäalalla. Taas parhaimmat välit työpaikalla työtovereiden kesken olivat talotekniikka-alan yrityksissä ja huonoimmat välit asiantuntija-alan työorganisaatioissa. Ikääntyvillä oli vähiten valmiutta panostaa työhön talotekniikka-alan yrityksissä ja eniten valmiutta panostaa työhön oli ikääntyvillä nahka- ja kenkäalan yrityksissä. 6

7 AKTIIVIT TAUOT HYÖDYLLISIÄ Henkilöiden työhyvinvointia koskevassa tutkimuksessa on havaittu, että voimisteluharjoitteita sisältävät aktiivit tauot ovat lihastoiminnan kannalta tehokkaammat kuin passiivit tauot, mihin ei sisälly mitään voimisteluharjoittelua. Ylipäätänsä erilaista toimintaa sisältävät tauot ovat tehokkaampia kuin pelkät lepotauot. Tutkimuksissa on myös havaittu, että voimistelua sisältävät tauot lisäävät viihtyvyyttä. Tutkijoiden mukaan henkilöiden viihtyvyys työssä paranee siksi, että voimistelua sisältävät tauot rikkovat työrutiinit. Kymmenminuuttisten voimistelu- ja elpymistaukojen on todettu myös vähentäneen silmien väsymistä. Ylipäätänsä työaikana työpaikoilla ennalta ehkäisevässä mielessä toteutettujen lihasten venyttelyharjoitteiden on todettu vähentävän vammautumisia jopa prosenttia. Tutkimuksessa myös todetaan, että työterveysasemalla käynnit tuki- ja liikuntaelinsairauksien johdosta vähenivät 62 prosenttia tutkimusjakson aikana. Näin välitän v iestini Ihminen muistaa 10 % lukemastaan, 20 % kuulemastaan, 30 % näkemästään ja 50 % samanaikaisesta näkemästään ja kuulemastaan, 70 % omasta ilmaisustaan ja 90 % samanaikaisesta sekä sanomisestaan että tekemisestään. Niinpä ei ole yhdentekevää, miten asiat työyhteisön jäsenille esitetään. Selkeän, ytimekkään esityksen perille menoa ja vaikutusta vahvistaa se, että työyhteisön jäsenet esityspaikassa esimerkiksi kokoushuoneessa tai kahvihuoneessa ovat oikein sijoittuneet ja kuulevat ja näkevät esitettävät asiat. Kun vielä apuvälineet ovat kunnossa ja käytössä, työpaikan sisäisestä viestintätapahtumasta tulee tehokasta, miellyttävää ja vaivatonta. Uudenaikaisen piirtoheittimen avulla asioiden esittämisen voi tehdä havainnolliseksi ja myös hauskaksi. Ilmeikkyyttä, tarkkuutta ja persoonallisuutta esitykseen tuo myös selailutaulun käyttö erivärisine huopakynineen. Jaettavat paperikopiot auttavat työyhteisön jäseniä mieltämään esillä olevien asioiden tärkeyden. 7

8 KUNNON LEHTI Olavi Manninen Vastaava päätoimittaja Olavi Manninen Professori Kevät 2003 Työorganisaatioiden toimintakunto -luentosarja Näiden lisäksi hankkeen toteuttajat vierailevat yhteistyöyrityksissä koulutus-, tutkimus- ja kehittämistarkoituksessa. Elokuussa 2002 käynnistynyttä syventävää koulutus- ja tutkimusjaksoa rahoittaa Työsuojelurahasto. Toteutus: Käännöspalvelu Seppo Siuro, Domus-Offset Oy

KUNNON LEHTI. Numero 4 - Helmikuu 2003. Tässä numerossa mm: Ergonomialla menestystä ja tuottavuutta. Ikääntyvien toimintakunto

KUNNON LEHTI. Numero 4 - Helmikuu 2003. Tässä numerossa mm: Ergonomialla menestystä ja tuottavuutta. Ikääntyvien toimintakunto KUNNON LEHTI Henkilöstön hyvä terveydentila on yritykselle kilpailuetu ja takaa yrityksen tuottavuuden kasvun Numero 4 - Helmikuu 2003 Tässä numerossa mm: Ergonomialla menestystä ja tuottavuutta Ikääntyvien

Lisätiedot

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ

TYÖTERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS TUOTTAVUUSTEKIJÄNÄ Inhimillinen työ osaamiskeskus Työturvallisuustiimi Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset Työturvallisuuden merkitys työpaikkojen tuottavuuteen Julkaistu seuraavien rahoittajien tuella TYÖTERVEYS JA

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Tietoa työstä. Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN. Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen

Tietoa työstä. Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN. Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Tietoa työstä Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI ESIMIESTYÖN KEINOIN Siina Repo Elina Ravantti Rauno Pääkkönen L Johda tuottavasti OPAS TYÖHYVINVOINNIN JA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

KUNNON LEHTI. Numero 3 - Joulukuu 2002. Tässä numerossa: Tieto, kokemus ja sisäinen viestintä kasvattaa pääomaa. Tulosta sisäisen viestinnän keinoin

KUNNON LEHTI. Numero 3 - Joulukuu 2002. Tässä numerossa: Tieto, kokemus ja sisäinen viestintä kasvattaa pääomaa. Tulosta sisäisen viestinnän keinoin KUNNON LEHTI Numero 3 - Joulukuu 2002 Tässä numerossa: Tieto, kokemus ja sisäinen viestintä kasvattaa pääomaa Tulosta sisäisen viestinnän keinoin Hyvä työilmapiiri kultaakin arvokkaampi Kiputilat pois

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto.

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto. Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Määritelmät... 4 1. Rakennustyön erityispiirteitä... 5 1.1 Rakennusalan työntekijöiden ikärakenne ja TULE oireet... 6 1.2 TULE sairauksien aiheuttajat... 8 1.3 Fyysisesti

Lisätiedot

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Fysioterapian koulutusohjelma, Fysioterapeutti Opinnäytetyö 17.4.2007 Jenni Jauhiainen Jonna Alaspää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen

Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä. Juho Jokinen Työhyvinvoinnin vaikutus työntekijöiden vaihtuvuuteen Fennian Contact Centerissä Juho Jokinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 26.1.2011 Tekijä

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen yhdelle osastolle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 08TT06E Työterveyshuollon erikoistumisopinnot terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Lisätiedot

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS

HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS HYVÄ TYÖKYKY ON TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDELLYTYS Jenni Erkkilä ja Ringa Tuomikoski Opinnäytetyö, kevät 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki11 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK)

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

KUNNON LEHTI. Numero 2 - Lokakuu 2002. Tässä numerossa: Asiantuntijakokouksen täsmälääkkeet. Venytellen vetreäksi - voimistellen voimakkaaksi

KUNNON LEHTI. Numero 2 - Lokakuu 2002. Tässä numerossa: Asiantuntijakokouksen täsmälääkkeet. Venytellen vetreäksi - voimistellen voimakkaaksi KUNNON LEHTI Numero 2 - Lokakuu 2002 Tässä numerossa: Asiantuntijakokouksen täsmälääkkeet Venytellen vetreäksi - voimistellen voimakkaaksi Viestinnällä merkitys tulokseen Omaan hyvinvointiimme voimme itse

Lisätiedot

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja

HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja HENKILÖRISKIT HALLINTAAN työkirja Sisällysluettelo Alkusanat 3 1.Riskienhallinta johtamisen välineenä - miksi riskienhallintaa tarvitaan? 4 1.1 Riskin olemus 4 1.2 Riskienhallinnan tehtävä 4 1.3 Riskienhallintaprosessi

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Sanna Huopalainen Jenni Väkimies TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN VIRKISTYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN MIKKELIN SOKOKSELLA Opinnäytetyö Liiketalous Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t)

Lisätiedot

Ammattikuljettajan työhyvinvointi - turvallinen ja ergonominen työpäivä

Ammattikuljettajan työhyvinvointi - turvallinen ja ergonominen työpäivä Ammattikuljettajan työhyvinvointi - turvallinen ja ergonominen työpäivä Tietoa työstä OPETTAJAN OPAS KOULUTUS- JA TIEDOTUSMATERIAALI KULJETTAJIEN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUKSEEN Paula Kärmeniemi Arto Reiman

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Case: SOL Palvelut Oy

Case: SOL Palvelut Oy TYÖHYVINVOINTI PUHDISTUSPALVELUALALLA JA ESIMIES SEN EDISTÄJÄNÄ Case: SOL Palvelut Oy Riikka Matilainen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Palvelujen tuottamisen- ja johtamisen koulutusohjelma Matkailu, -ravitsemis-

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia

TYÖURAN JATKAMISEN KEINOT - selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia TAMPEREEN YLIOPISTO Työorganisaatioiden toimintakunto - Instituutti Liiketaloudellinen tutkimusja koulutuskeskus 33014 Tampereen yliopisto Pia Siekkinen, Marja-Liisa Manka, Antti Tammivuori ja Arttu Laine

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu

Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Henkinen hyvinvointi työpaikalla Yhteinen etu Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maistraatinportti 4 A 00240 Helsinki Puhelin (09) 615 516 www.mielenterveysseura.fi Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot