T a m p e r e e n k a n t a k a u p u n g i n k u l t t u u r i m a i s e m a n k e h i t y s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T a m p e r e e n k a n t a k a u p u n g i n k u l t t u u r i m a i s e m a n k e h i t y s"

Transkriptio

1 T a m p e r e e n k a n t a k a u p u n g i n k u l t t u u r i m a i s e m a n k e h i t y s Tampereen kaupunki / Yhdyskuntapalvelut / Selvitykset ja arvioinnit 2006

2 Tampere 2006 Tampereen kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitys / Tampereen kantakaupungin kulttuurimaiseman kehitys Tekstit: Milla Törmä Tampereen kaupunki / Yhdyskuntapalvelut / Suunnittelupalvelut / Selvitykset ja arvioinnit Taitto: Birgitta Helsing Tampereen kaupunki / Yhdyskuntapalvelut / Suunnittelupalvelut / Yleiskaavoitus

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto Tampereen seudun luonnonympäristön kehitys ennen esihistoriaa Esihistoria (8000 ekr jkr.): asutus ja peltoviljely saivat alkunsa Tampereen asutuksen juuret kivikaudella (n ekr.) Pyyntikulttuuri jatkui pronssikaudella (n. 1500/ ekr.) Peltoviljely alkoi yleistyä rautakaudella (n. 500 ekr jkr.) Keskiajalla (n jkr.) asutus laajeni ja Messukylän kirkko rakennettiin Keskiajasta Tampereen kaupungin perustamiseen Harjusta kaavailtiin kaupunkia 1700-luvun alkupuolella Ryhmäkylät hajosivat ja asutus laajeni Verotus, verovapaus ja kartanot Torpparilaitos Liikkuminen, vesistöt Tampereen kaupungin perustamisesta Kyttälän alueliitokseen Tampereen perustaminen Kirkot ja seurakunnat Tammerkosken rannat ja teollisuus Keskustan puistot Keskustan ulkopuolinen alue Liikkuminen ja vesistöt Kyttälän alueliitoksesta toiseen maailmansotaan Alueliitokset Kirkot ja seurakunnat Keskustan ja sen lähialueiden muutokset Keskustan puistot Kaupungin ulkopuolinen alue lännessä Kaupungin ulkopuolinen alue idässä Liikenne ja vesistöt Tammerkoski Toisen maailmansodan jälkeinen aika luvut luku luvut luku Nimistöstä Lähteet...43

4

5 1 Johdanto 5 Tämä selvitys on osa Tampereen kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvitystä, joka on päivitetty ja laajennettu versio Tampereen kantakaupungin viheralueselvityksestä (1994, luonnos). Eräänä kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksen lähtökohtana on kantakaupungin maisemallisten erityispiirteiden selvittäminen kaupunkisuunnittelun taustaksi. Tähän liittyy kantakaupungin kulttuurimaiseman kehityksen tutkiminen; sen avulla voidaan hahmottaa maiseman nykyluonteeseen vaikuttaneita kehityslinjoja sekä laajempia kokonaisuuksia Tampereen kantakaupungin alueella. Kulttuurimaiseman kehitys on internetissä laajana versiona, ja kantakaupungin ympäristö- ja maisemaselvityksessä tiivistettynä versiona. Kulttuuriympäristö jakaantuu kolmeen osaan: rakennusperintö, arkeologinen perintö ja kulttuurimaisema. Tässä selvityksessä tarkastelun kohteena on näistä jälkimmäinen. Kulttuurimaisema muodostuu ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta. Se ilmenee peltojen raivaamisena, soiden kuivattamisena, teiden, siltojen ja rakennusten rakentamisena sekä luonnon omina muutostöinä (esim. vesirajan laskut ja nousut). Ydinkohdat Tampereen kaupungin syntyä edeltäneistä vaiheista: Tampereen luonnonmaisemaan ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat maankohoaminen, rannansiirtyminen ja vesistöhistorialliset tapahtumat Tammerkosken maisemissa oli vakiintunutta asutusta jo vuoden 1000 paikkeilla. Messukylän suurkylän syntyyn vaikuttivat vahvasti luonnonelementit: soraharjut, vesistöt sekä viljava maaperä luvulla Tampereen kantakaupungin alueella oli vauraita tiloja ja myllyjä luvulla Tammerkoskella oli markkinapaikka luvulla Tammerkosken länsirannalla oli kitulias 200 asukkaan kylä, josta Kustaa III teki kaupungin: kauppaa, teollisuutta ja käsityötä ilman merkantilismin ja ammattikuntajärjestelmän kahleita.

6 2 Tampereen seudun luonnonympäristön kehitys ennen esihistoriaa 6 Tampereen seudun peruskallio kuuluu laajempaan Fennoskandian geologiseen kilpeen, ja sen ikä liikkuu miljardeissa vuosissa. Kallioperän tärkein tapahtuma oli svekofennisen poimuvuoriston synty siihen liittyvine, alueelle tyypillisine, kivilajeineen noin miljoonaa vuotta sitten. Tohlopinjärven ympäristössä oli tulivuoritoimintaa. Tampereen maisema oli kokonaan erilainen kuin nykyisin, kunnes poimuvuoristo kului ja tasoittui miljoonan vuoden kuluessa muodostumisestaan. Vuoriston juuret voidaan edelleen nähdä maisemassa. Merkittävistä jääkausista viimeisin, Veiksel, päättyi noin vuotta sitten. Jäätikkö hävisi Tampereen alueelta noin ekr. Maaperä muodostui jääkaudella ja sen jälkeisenä aikana. Prekambrinen peruskallio hioutui paksun jäämassan alla. Harjut syntyivät mannerjäätikön sulaessa. Pyynikinharju muodostui, kun jäätikön sisällä virtaava sulamisvesijoki kerrosti jäätiköstä irtoavat ainekset lajittuneina paikoilleen. Pyynikinharju on osa laajaa luode kaakko-suuntaista harjumuodostelmaa. Pyhäjärven luoteisrantaa myötäilevän, lounais koillis-suuntaisen harjun suunnan taas määräsi paikallinen kallioperän murrosvyöhyke. Kallioperän kiviaineksesta kerrostunut pohjamoreeni on alueen yleisin maalaji. Yoldiameren aikana (noin ekr.) vain harvassa paikassa oli maata näkyvissä. Ylimmät rantamerkit olivat metrin korkeudella. Savikot saivat syvään veteen kerrostuessaan lustorakenteen. Paljastuneen maan valtasivat ensin heinä- ja sarakasvit. Koivumetsät valtasivat Tampereen seudun noin 7000 ekr. Anculysjärven aikana (noin ekr.) vedenpinnan korkeus vaihteli maankohoamisen vuoksi metrin välillä. Alkuvaiheessaan järvi peitti alleen laajoja alueita, mutta loppuvaiheessa Näsijärvi (noin 6000 ekr.) ja Pyhäjärvi (noin 5800 ekr.) kuroutuivat siitä erilleen ja nykyisiä vesistöjä lukuun ottamatta lähes koko Tampereen alue oli kuivaa maata. Syntyneet savikot olivat homogeenisia ja rantavyöhykkeeseen muodostui runsaasti hiekkaisia ja hietaisia kerrostumia. Pyynikin etelärinteellä on edelleen nähtävissä muinaisten merien ja järvien rantapenkereitä ja -valleja.

7 7 Tampereen alue Ancylusjärven laajimman esiintymisen aikaan noin 6800 ekr. Nk. vedenkoskematon maa on merkitty mustalla. Viivoitettu alue on veden alla. (Lähde: Matisto & Virkkala 1964, 11.) Pyynikki työntyi itään kapeana, pitkänä niemenä. Messukylässä Vilusenharju oli saarena Kalevankankaan ja Hikivuoren välissä. Kaukajärvestä oli kapea vesiyhteys Kangasalan suuntaan; tästä järviyhteydestä on yhä näkyvissä pengermuodostelmia Kaukajärven ja Kangasalan Kirkkojärven välillä. Kaukajärvi syntyi kallioperässä olevaan, osittain maanjäristyksen aikaansaamaan murroslaaksoon. Kaukajärven viereinen Hikivuori on muinaisen vuorijonon kulunut juuri; äkkijyrkkä, näkyvä maamerkki. Tampereen alue Näsijärven syntyessä noin 6000 ekr. Viivoitettu alue on veden alla. (Lähde: Matisto & Virkkala 1964, 125.) Osa Näsijärven nykyisestä pohjasta oli kuivaa maata. Kaukajärven yhteys itään oli katkennut, ja sen korvasi yhteys Iidesjärven kautta länteen, Pyhäjärveen. Vuohenoja virtasi syvässä uomassa, joka oli muodostunut harjuun jo vuoden 7000 ekr. tienoilla, harjun läpi ja laski Iidesjärven itäosaan. Tammerkoski syntyi noin 3500 ekr., kun aluksi pohjoiseen laskenut Näsijärvi kallistui maankohoamisen vuoksi etelään ja uusi lasku-uoma syntyi Pyynikinharjun matalimpaan kohtaan. Iidesjärvi muodostui omaksi järvekseen noin 3000 ekr. ja peitti alleen myös järvialtaan itäpuolisen Kirkkosuon laaksoalueen. Ilmaston lämmetessä mänty syrjäytti pioneeripuun, koivun. Suotuisan ilmaston aikaan, ekr., jalot lehtipuut levisivät metsiin ja leppä yleistyi leviten etenkin vesistöjen rantamille. Kuusi saapui Tampereelle noin 2000 ekr. Lämpökauden päättyminen noin 500 ekr. aiheutti huomattavia muutoksia ekosysteemeissä. Jalot lehtipuut hävisivät melkein kokonaan. Kosteuden lisääntyessä vesistöissä oli enemmän vettä ja soistuminen kiihtyi. Järvet muuttuivat karummiksi ja humuspitoisemmiksi. Vaateliaat lämpökauden kasvit hävisivät. Tuolloin alkanut viileä ja suhteellisen kostea subatlanttinen ilmastokausi jäi pysyväksi.

8 3 Esihistoria (8000 ekr jkr.): asutus ja peltoviljely saivat alkunsa Tampereen asutuksen juuret kivikaudella (noin ekr.) Pyyntikulttuuri ei suosinut kiinteää asutusta. Ihmisen jäljet ympäristössä olivat vähäiset. Kulkeminen tapahtui vesistöjä ja harjuja pitkin. Tampereen Takahuhdin alueella kävi ihmisiä jo lähes 9000 vuotta sitten. Vainajat haudattiin maakuoppiin. Tampereen alueen asutuksen katsotaan alkaneen Suomusjärven kulttuurin (noin ekr.) varhaisvaiheessa. Asutus etsiytyi Pyhäjärven ja siihen laskevien pikkuvesien rannoille Pyyntikulttuuri jatkui pronssikaudella (noin 1500/ ekr.) Kuva: Milla Törmä Lapinrauniot ovat sisämaan järvialueilla esiintyviä röykkiöhautoja. Niiden ajoittaminen voi olla vaikeaa, jos niistä ei tehdä löytöjä. Osa lienee pronssikautisia, osa on varmasti rautakauden alkupuolelta. Pronssikaudella korostui rannikon ja sisämaan kulttuurinen ero: rannikolla alkoi maanviljelykulttuuri ja sisämaassa jatkui kivikautistyyppinen pyyntikulttuuri vesistöjen varsilla. Tampereen alueen pyyntiasutuksella oli vilkkaat yhteydet eri tahoille, länteen (merelle) ja etelään (Hämeenlinna). Lännestä tulleet maahanmuuttajat hautasivat vainajat maan pinnalle kiviröykkiöihin eli lapinraunioihin. Ne sijoitettiin näkyville paikoille merkeiksi, esim. kulkureittien varteen. Polttohautaus yleistyi pronssikauden lopulla Peltoviljely alkoi yleistyä rautakaudella (noin 500 ekr jkr.) Kalmistojen perusteella voidaan päätellä, että Tampereen seudun asutuksen keskus oli n jkr. Takahuhdin Vilusenharjun alueella. Vilusenyhteisöstä väki siirtyi harjun pohjoispuolen savimaille, jonne muodostui Takahuhdin ryhmäkylä 1200-luvulla (viimeistään 1300-luvulla). Kirkkosuonnotkon eteläpuolelle, johon muodostui lukujen taitteessa Messukylän suurkylä. Suurkylän alueella raivattiin peltoja kaskeamalla 300- luvulta ekr. lähtien.

9 9 Kulkureitit syntyivät rinnan asutuksen kanssa luonnonolosuhteiden vaikuttaessa molempien sijoittumiseen. Hiidentietä pitkin kuljettiin Hämeenlinnasta Messukylään ja Tammerkoskelle jo vuosisatojen ajan. Viikinkiajalla (noin luvuilla) peltoviljely alkoi yleistyä. Pyyntikulttuuri kattoi edelleen koko Suomen. Viljelyn ja karjanhoidon yleistyessä asutus vakiintui kauemmas veden välittömästä läheisyydestä viljelysten viereen. Karja laidunsi luonnonniityillä. Kulttuurimaisema syntyi, kun ihminen alkoi muokata luontoa tarpeidensa mukaisesti. Luonnonvarojen käyttäjästä tuli ravinnon tuottaja. Rautakauden lopulla asuttiin hirsitaloissa. Kun asutus juurtui paikalleen, siirryttiin yksittäishaudoista kyläkalmistoihin. Hautaröykkiöt olivat maansekaisia ja sijaitsivat maatalousympäristössä. Rautakauden lopulta tunnetaan myös laajoja polttokenttäkalmistoja. Kristinuskon leviämisen myötä palattiin osittain ruumishautaukseen. Lähellä asutusta sijaitseva Vilusenharjun kalmisto oli käytössä noin jkr. Rautakauden lopulla elettiin levottomia aikoja. Viikinkien ja Novgorodin ryöstö- ja hävitysmatkat ulottuivat Hämeeseen luvulla Suomi joutui keskelle lännen ja idän valtataistelua myös kirkollisessa vaikutusvallassa luvulla Suomeen tehtiin ristiretkiä. Suomi ei vielä ollut hallinnollisesti yhtenäinen alue.

10 4 Keskiajalla (noin jkr.) asutus laajeni ja Messukylän kirkko rakennettiin 10 Hallinnollisesti Tampereen kantakaupungin alue kuului Hämeen maakuntaan 1200-luvun alkupuolelta lähtien. Kun Suomi 1300-luvulla liitettiin Ruotsin valtakuntaan ja jaettiin linnalääneihin, kuului Tampereen alue Kokemäenkartanon lääniin. Tämä jaettiin kahteen kihlakuntaan, joista Tampere kuului Ylä-Satakunnan kihlakuntaan. Rajat määräytyivät liikennereittien mukaan, reitit ohjasivat asutuksen etenemistä ja eränkäyntiä luvun puolenvälin tienoilla laadittiin Ylä-Satakunnan erämaista luettelo, johon kuului muun muassa Peltolamminsara eli Peltolammi luvulla Tohloppijärven rannalla oli markkinapaikka; paikka oli suojainen ja sen vieressä yhtyivät Nokialta ja Ylöjärveltä tulevat tiet. Tavaranvaihdon lisäksi siellä käytiin käräjiä, jotka siirtyivät kirkonmäelle kristinuskon vakiinnuttua. Suurin osa Tampereesta kuului Pirkkalan pitäjään, joka mainittiin asiakirjoissa ensi kerran vuonna Pirkkalan muinaispitäjä oli ollut olemassa satoja vuosia aikaisemmin. Hallintopitäjänä Pirkkala mainittiin 1413 ja käräjäpitäjänä luvun lopulla tärkeimpiä hallintoyksiköitä olivat hallinto- ja kirkkopitäjät, jotka olivat alueeltaan melkein samat. Hengellisesti Tampere kuului 1200-luvulla syntyneeseen Pirkkalan seurakuntaan. Keskiajalla kirkko edusti sekä hengellistä yhteisöä että maallista valtaa ja hallitsi yhteiskuntaa. Kirkot sijoittuivat perinteisesti maiseman solmukohtiin eli näkyville paikoille, joille oli hyvät kulkuyhteydet teitä ja vesistöjä pitkin. Messukylä kuului kappeliseurakuntana Pirkkalaan mahdollisesti jo 1400-luvulla, jolloin Messukylän ensimmäinen kirkko tehtiin puusta. Messukylän, Takahuhdin ja Tammerkosken kylät rakensivat vaurastuttuaan uuden harmaakivikirkon, joka valmistui 1500-luvun alussa harjun etelärinteelle ja hallitsi Iidesjärvi Kaukajärvi -laakson maisemakuvaa. Harjun päällä kulki tie, ja etelärinne oli ilmastoltaan suotuisa. Ajalle tyypillisesti kalmistot ja kirkot sijaitsivat asutuksesta erillään. Sakariston päädyn ulkokoristelu liitti kirkon tyyliltään Satakunnan muihin kirkkoihin.

11 11 Asutus vakiintui ja laajeni. Tammerkosken seudun luontaiset liikenteelliset, kaupalliset ja viljelykselliset edellytykset tekivät alueesta jo muinaisina aikoina yhden seutukuntansa pääkylistä. Tammerkoski mainittiin ensi kerran asiakirjoissa 1405 Kosken nimellä. Tammerkosken kannas oli jo keskiajalta lähtien tunnettu mylly- ja markkinapaikka. Tammerkosken yli kulki lauttayhteys Ratinanniemessä ja keskisuvantoon rakennettiin silta jo keskiajalla. Takahuhdin ja Messukylän kylät olivat Pirkkalan pitäjän varakkaimmat. Messukyläläiset isännät toimivat luvuilla lautamiehinä käräjillä. Harjuntaustan, eli nykyisen Lielahden, alueella harjoitettiin maanviljelystä ja karjanhoitoa ainakin jo 1400-luvulla muutamilla tiloilla (mm. Niemi ja Lielahti). Pyynti ja kaskiviljely vähentyivät. Heinää kerättiin niityiltä ja soilta. Karjaa pidettiin pääasiassa sen tuottaman lannan vuoksi luvulle saakka maantiet pysyivät ratsupolkuina. Keskiajalla lienee raivattu Tammerkosken kautta kulkeva tie, joka yhdisti Porin ja Ylä-Satakunnan toisiinsa ja toimi näin Pohjois-Hämeen ja Satakunnan tiestön runkona. Etelästä Tammerkosken seudulle johtava tie oli jo 1500-luvulla varustettu kestikievarein. Näsijärvestä tuli maakunnallisen liikenteen keskusväylä luvulla Iidesjärven vesipinta oli nykyistä merkittävämpi: tarinoiden mukaan järvi ulottui Kirkkosuonpainanteeseen saakka ja sille saavuttiin kirkkoveneillä.

12 5 Keskiajasta Tampereen kaupungin perustamiseen Harjusta kaavailtiin kaupunkia luvun alkupuolella 1500-luvun puolivälin verotietojen mukaan asutus keskittyi Pyhäjärven tuntumaan sekä ikivanhoihin asuinpaikkoihin, Messukylään ja Takahuhtiin. Jakokunnat lännestä itään olivat Harju, Tammerkoski, Härmälä, Messukylä ja Takahuhti. Keskiajan lopulla Hyhkyn kylää käytettiin usein käräjäpaikkana luvun lopulla Tammerkoskessa oli edelleen jauhomyllyjä. Koski oli karikkoinen ja nykyistä valjastettua koskea paljon leveämpi; sen pauhu kuului pitkien matkojen päähän. Tammerkoski tunnettiin markkinapaikkana jo 1600-luvun alussa markkinat siirrettiin Tammerkosken kannakselta Harjun kankaalle (nykyiseen Epilään). Pirkkalan emäseurakunnasta eronnutta Harjun kappeliseurakuntaa kaavailtiin sen loistoaikana kaupungiksi. Markkinoilla syttynyt tulipalo aiheutti markkinoiden siirtymisen Pispalaan vuonna 1750 ja samalla Harjun merkitys väheni nopeasti. Tammerkosken seudun kartta 1600-luvulta (Kartta: D.V. Ekman; Tampereen kaupunginarkisto) Ryhmäkylät hajosivat ja asutus laajeni Kruunun verotusjärjestelmä tuki rivi- ja ryhmäkyliä. Talot sijaitsivat tiiviisti kylätontilla. Peltosarkoja kullakin talolla oli useassa paikassa. Kylät siirtyivät sarkajaon piiriin luvulla luvun maakirjoissa Pyynikki esiintyi Tammerkosken kylään kuuluvana asutuksena, jonka kaksi taloa yhdistettiin em. vuosisadan puolivälissä tilaksi, joka liitettiin Tammerkosken kartanoon 1650-luvulla

13 13 Maaseudun asutusta laajensi ja hajautti 1600-luvulla alkanut tilojen halkominen. Kylien takamaille syntyi torppia ja kylien reunoille mäkitupa-asutusta. Viljelysten yhtenäistämiseksi aloitettiin 1750-luvun jälkeen isojako. Takahuhdin ja Messukylän ryhmäkylät hajosivat, kun talot siirtyivät viljelystensä viereen. Muun muassa Rantaperkiö oli vuosisatojen ajan Hatanpään ja Tammerkosken kylien laidun- ja takamaata. Samoin Lakalaivan niityt olivat ulkoniittypalstoja metsän keskellä. Nykyinen Lentävänniemen ja Pohtolan alue oli Daniel Hallin 1766 laatiman isonjaon kartan mukaan metsä- ja peltomaata. Nimi Lentävänniemi viittaa entisajan eränkäyntiin luvun puolivälissä Aitolahti mainittiin alueen nimenä; nimi viittaa entisajan pyyntikulttuuriin, nimenomaan villipeurojen ja hirvien metsästykseen, joiden pyyntiä varten kaivettiin kuoppia ja rakennettiin aitoja. Kaukajärvi oli messukyläläisten eräjärvi. Olof Mörtin kartta Messukylän alueesta Pellonraivaus oli lännessä edennyt melkein nykyiseen Nekalaan asti, pohjoisessa rajana oli kirkkosuo, idässä nykyinen Viialantie ja etelässä Vihioja. Metsäalueet olivat yhtenäisiä lukuun ottamatta muutamia niihin raivattuja peltoja. Kirkkosuo oli niittynä. Peltoja ryhdyttiin laajentamaan itään, missä maaperä oli otollista eikä maastollisia esteitä ollut Tuomioasiakirjassa Vuohensilta mainittiin siltana, mutta se lienee ollut olemassa paljon aikaisemmin. Vuohensillanoja antoi myöhemmin nimen Vuohenojan kaupunginosalle

14 Verotus, verovapaus ja kartanot Kartano ei ole juridinen tai kameraalitermi, joten yksiselitteisen määritelmän antaminen ei ole helppoa. Osa Suomen kartanoista pohjautuu keskiaikaisiin suurmiestaloihin, osa syntyi myöhemmin, kun talonpoikaistaloja tai kokonaisia kyliä ostettiin tai yhdistettiin. Kolmantena ryhmänä olivat ruotujakolaitoksen sotilasvirkatalot luvun puolivälissä ratsupalvelukseen ilmoittautunut talonpoika korotettiin rälssimieheksi ja hän sai verovapauden tilaansa, jota alettiin kutsua ratsutilaksi eli rustholliksi. Kruunu sai näin kipeästi tarvitsemiaan ratsusotilaita. Rälssi tarkoittaa erivapautta (pääasiassa verovapautta), joka jakautuu hengelliseen ja maalliseen rälssiin. Hengellisessä rälssissä kirkon maat ja rakennukset saivat verovapauden, jonka lopetti uskonpuhdistus. Maallisessa rälssissä maallinen ylimystö sai verovapauden. Säteri oli rälssille kuuluva ratsutila. Suomessa rälssisäterit sijaitsivat pääosin rannikolla, joitakin oli hämäläisten vanhoilla asuinalueilla. Edellä kuvattua veroetuusjärjestelmää kehitettiin eri muodoissaan vuosisatojen ajan luvun puolivälissä keskiaikaisesta rälssistä erottui ns. aateli. Säterivapaus vahvistettiin 1561, jolloin aatelismiehet saivat verovapauden yhdelle, vapaaherrat kahdelle ja kreivit kolmelle talolle. Edellytyksenä oli maanviljelyn harjoittaminen sekä rakennusten kunnossapito niin, että päärakennus oli edustava asuinkartano luvut olivat jatkuvaa sotimisen aikaa. Miestappioiden sekä verorasitusten seurauksena monia talonpoikaistiloja jäi autioiksi. Jos tila ei kolmena peräkkäisenä vuotena maksanut veroja, se merkittiin veroluetteloon autioksi. Koska kruunun kiinnostus kohdistui vain saataviin verotuloihin, sille oli samantekevää oliko tila asuttu vai asumaton. Moni varakas naapuri otti verot maksaakseen saaden näin hallintaoikeuden tilaan. Erityisesti 1600-luvun alkupuoliskolla syntyi suurtiloja juuri edellä kuvatunlaisten yhdistelyjen tuloksena Ensimmäiset tiedot Tammerkosken ylittävästä sillasta

15 15 Maksukyvytön talo joutui kruunun haltuun ja siitä tuli kruununtila. Kruununtiloja luovutettiin virkataloiksi, elinkautisiksi läänityksiksi tai perintönä siirtyviksi rälssitiloiksi. Aikakauden mukaisesti tiloja jaettiin ja yhdisteltiin moneen otteeseen. Talonpojat joutuivat joko aatelisten lampuodeiksi eli vuokraviljelijöiksi tai he joutuivat muuttamaan muualle. Mullistuksista kertoo jotain se seikka, että Tammerkosken rikkaimman suvun, Vainisten, talo jäi 1650-luvulla autioksi ja kruunu lahjoitti se maaherra Creutzille. Kustaa Vaasa ( ) läänitti sodissa uskollisesti palvelleille aatelisille ja aatelittomille suosikeilleen maita, joihin he saivat veronkanto-oikeuden. Läänitykset olivat mahdollisia mm. siksi, että kruunu oli uskonpuhdistuksen myötä saanut omistukseensa kirkon suuret maaomaisuudet. Juhana III antoi myös perinnöllisiä läänityksiä eli lahjoitusläänejä; aateluudesta tuli perinnöllinen Samalla aikaisempi ratsupalveluvelvollisuus poistettiin. Myös säteri voitiin periä oikeuksineen, kun niistä tuli nyt rälssi- eli allodiaalisätereitä. Kruunun taloudelliset vaikeudet aiheuttivat 1600-luvun jälkipuolella ns. reduktion, jossa tilojen vapauksia joko alennettiin tai peruutettiin kokonaan. Alennettu säteriratsutila joutui verovapauksien vastapalvelukseksi ylläpitämään rakuunaa. Tavallisen ratsutilan oli annettava ratsu korvauksetta; se kuului samaan luokkaan kuin muut talonpoikaistalot. Kun ns. neljänneksenperuutus sekä iso reduktio koskivat vain verojen, ei siis maan, palauttamista kruunulle, säilyivät syntyneet tilakokonaisuudet. Esimerkiksi Tammerkosken seudun suurtilat olivat pysyviä siihen asti, kunnes ne kukin vuorollaan liitettiin Tampereen kaupungin alueeseen. Suurtilojen muodostumiseen liittyy omistusoikeutta koskevien käsitysten muuttuminen. Perinnöllisten läänitysten myötä alkoi vahvistua se feodaalinen käsitys, että aatelilla oli saamaansa lahjoitukseen varsinainen omistusoikeus. Veroa maksavilla talonpojilla taas oli tiluksiinsa ainoastaan perinnöllinen käyttö- ja asumisoikeus. Aatelin omistusoikeutta vahvisti edelleen se, että lahjoitusmaita veronkanto-oikeuksineen voitiin ostaa ja myydä. Reduktion jälkeen edellä kuvattu ajattelutapa vankentui, sillä aateli katsoi omaisuudekseen kaiken sen mitä ei otettu kruunulle talonpojille jäi vain viljelyoikeus veronmaksua vastaan Tammerkoski seisahtui ja oli kuivilla neljän päivän ajan

16 16 Suurmies- ja talonpoikaistalojen lisäksi oli ruotujakolaitoksen sotilasvirkataloja, joita perustettiin 1684 lähtien osin kruunun maalle, osin kruunulle peruutetuille tiloille. Armeijan päällystöön kuuluvalla virkatalon haltijalla oli asumisoikeuden vastapainoksi velvollisuus ylläpitää ruotuarmeijan vakansseja ja sodan sattuessa seurata armeijaa. Virkataloja oli jokaiselle sotilasarvolle, ja ne muodostivat tärkeän lenkin kartanoiden ja talonpoikaistalojen välillä. Tammerkoski Kun Tammerkosken kylä sai markkinapaikan 1637, se sai myös kartanon. Tämä on merkityksellistä siksi, että Tampereen kaupunki tehtiin kartanosta, ei kylästä tai markkinapaikasta. Maaherra, vapaaherra Ernst Johan Creuz hankki 1600-luvulla omistukseensa kaikki Tammerkosken kylän alueella sijainneet talonpoikaistilat ja kylästä muodostui aateliskartano. Vaikka kruunu 1600-luvun reduktiossa peruutti kaikki lahjoitustilat takaisin, onnistui Creuz pitämään viisi Tammerkosken taloa, joista muodostui rälssisäteri ja kaksinkertainen ratsutila. Sellaisena se pysyi kaupungin perustamiseen asti, jolloin Tammerkosken kartano lakkasi olemasta. Luovuttaessaan maat kruunulle Boije sai siirrettyä Tammerkosken säterivapauden (eli kaksikertaisen ratsuvelvollisuuden) Hatanpäälle. Hatanpää Hatanpään ratsutila sai alkunsa Hatanpään kylän Seppänimisestä talosta. Creutz osti Hatanpään rälssiksi. Reduktiossa tila alennettiin kruunulle veroa maksavaksi tilaksi, mutta Creutzin vävy ratsumestari Ruthenhjelm teki siitä rusthollin eli ratsutilan Naapuritilasta Tauskosta tehtiin Hatanpään augmentti eli aputila, joka maksoi veronsa Hatanpään ratsun ylläpitoon luvun alkupuolella Hatanpäällä oli useita omistajia. Suomalainen aatelinen Hans Henrik Boije oli Porin rykmentin majuri, jonka virkatalo sijaitsi Kangasalla. Boije hankkii ja 1760-luvuilla omistukseensa Tammerkosken ja Hatanpään kartanot, Otavalan ratsutilan, Viinikan ja Härmälän tilat sekä lukuisia muita seudun tiloja. Boije nimitettiin mm. valtiokonttorin presidentiksi. Kruunu osti Tammerkosken kartanon maat Boijelta perustaessaan Tampereen kaupungin. Kun Hatanpään ratsutilaan yhdistettiin Otavalan ratsutila sekä Tammerkosken kartanosta siirtynyt säterivapaus, tuli Hatanpään kartanosta säterirustholli, jolla oli nelinkertainen ratsuvelvollisuus. Hatanpään kartanossa oli jo luvuilla puistoistutuksia

17 17 Kaarila Kaarilan kartano sijaitsi lähellä Pyhäjärven rantaa. Myös Kaarlelaksi kutsuttu Kaarilan ratsutila oli poikkeuksellinen siksi, että se ei ollut missään vaiheessa aatelisen omistuksessa. Kaarilan kantatila kuului 1700-luvulla Gaddin suvulle: tilan omisti kruununvouti, nimismies Jacob Gadd ja professori, taloustieteilijä Per Adrian Gadd. Kaarilaan yhdistettiin useita tiloja , mm. nykyinen Lamminpään alue, joka oli aikoinaan Hyhkyn kylän takamaata. Tampereen kaupungin omistuksessa Kaarila on ollut 1937 lähtien. Professori Gadd perusti kasvitieteellisen puutarhan kartanon maille 1700-luvun puolivälissä. Ryyti- ja hyötykasvien lisäksi puutarhassa kasvoi koristepensaita ja puita. Haihara Haiharan kartano syntyi 1872, kun tsaarin upseeri Anshelm Grahn osti vuokraamansa Ylisen vierestä Keskisen ja antoi paikalle nimen Haihara hän osti Alasen. Näin kartanon maiden pinta-alaksi tuli 340 hehtaaria (metsää 177 hehtaaria ja peltoa 81 hehtaaria). Kaupunki osti maat 1952 ja sai päärakennuksen lahjoituksena Haiharan historiallinen puutarha edusti kukoistusaikanaan 1890-luvun lopulta 1920-luvulle aikansa saksalaisvaikutteista maisematyyliä säännöllisesti kaartelevine käytäväverkostoineen ja koristeellisina kasvisommitelmineen. Tampereen seudulla ei Haiharan tapaisia kartanopuutarhoja ole alun perinkään ollut paljon, ja suurin osa olemassa olleista on ajan kuluessa tuhoutunut. Kaukajärvi Anshelm Grahnin pankinjohtajapoika Bertel Grahn osti Vehmaisista useita tiloja, joista osa oli kuulunut Hatanpään kartanolle, ja yhdisti maat Kaukajärven kartanoksi, jonka pinta-ala oli yli 600 hehtaaria. Myöhemmin kartanoon liitettiin Alasen perintötila. Päärakennus ja suuri osa maista myytiin Tampereen kaupungille

18 18 Lielahti Lielahden rustholli syntyi 1682, kun kantatila Tanilaan yhdistettiin kylän autotilat luvulla siihen yhdistettiin yksinäistiloja ja 1900-luvun alussa Niemen rustholli. Lielahden kartano siirtyi 1872 von Nottbeckin suvun omistukseen. Enqvistin selluloosatehdas sai kartanon omistukseensa Alue liitettiin Tampereeseen Rahola Raholan kantatila lahjoitettiin 1650 sotamarsalkka Wrangelille ja siitä muodostettiin säteri, josta tuli 1690-luvulla reduktion myötä rustholli. Tila autioitui, ja joutui 1700-luvun alkupuolella Gadd-suvun omistukseen ja toimi muun muassa kestikievarina ja käräjäpaikkana. Tila siirtyi 1935 Tampereen kaupungin omistukseen. Villilä 1700-luvun alussa Villilä oli ratsutila eli rustholli, joka jakaantui 1764 Ylä-Villilään (alias Ylinen alias Teeri-Villilä) ja Ala-Villilään, joka jäi aikanaan Nokian moottoritien alle. Tammerkosken itäpuolelle syntyi 1600-luvulla muutamia talonpoikaisia suurtiloja, kuten Turtosen ratsutila Iidesjärven takana sekä Turtosen itäpuolella sijainnut Vilusen ratsutila. Kartanoiden ja virkatalojen ansiosta monet maanviljelyn ja rakentamisen uudistukset levisivät, esim. peltojen ojitus yleistyi. Boije otti käyttöön uusia viljelymenetelmiä ja lajikkeita luvulla oli tapana järjestää niityille keinotekoisia tulvia patoamalla vesi, tätä kutsutaan vesittämiseksi tai paisuttamiseksi. Patorakenteiden sijaan vettä voidaan pumpata tuulimyllyn avulla ylös ja valuttaa kasteltavan alueen yli. Tampereen Hatanpään kartanossa valutettiin niittyjä tuulivoimalla 1700-luvun puolivälissä. Kaupungin istutusten esikuvina olivat kartanoiden puutarhat ja puistot, joihin istutettiin mm. jalopuita. Talonpoikaistaloissa oli korkeintaan ryytimaa. Vilja kasvoi pelloilla ja kaskissa, karja laidunsi luonnonlaitumilla

19 19 Kantakaupungin alueella toimineet kartanot Torpparilaitos Torpparilaitos oli maanvuokrausjärjestelmä. Torpparilaitos syntyi ensin kartanoihin, kun suuremmat yhtenäiset tilat syntyivät 1600-luvulla kuninkaan läänityksistä. Asutus levisi metsäalueille, kun 1700-luvun puolivälissä talonpoikaistilat kartanoiden ohella saivat antaa maata vuokralle. Torpparilaitos tyydytti aluksi tilallisten työvoimantarvetta, myöhemmin 1800-luvun loppupuolella tilattomien maantarvetta Liikkuminen, vesistöt Ensimmäinen kosken ylittänyt silta lienee sijainnut nykyisen Hämeensillan pohjoispuolella. Tämän jälkeen rakennettiin samaan paikkaan uusi silta vanhan paikalle ainakin 1730 ja Nykyinen Ratina tunnettiin 1700-luvun lopun kartassa Lauttaniemenä. Harjujaksolla kulkeva tie toimi tärkeänä postireittinä ja siltä erkani Messukylän kirkon kohdalla merkittävä sotilastie pohjoiseen. Ruotsi Suomen armeija piti tätä risteystä kokoontumispaikkanaan luvuilla luvun lopulla Tammerkosken seudun päätiet olivat niin hyvässä kunnossa, että voitiin liikkua vaunuilla. Viimeistään 1700-luvulla maaseudulla tuli hevosesta tärkein kuljettamisen työkalu ja ajamisesta yleisin matkustustapa säädettiin laissa pitäjänkokouksista, joissa päätettiin niin kirkollisista kuin maallisistakin asioista

20 20 Vielä historiallisenakin aikana Tampereen seudulla tapahtui vesistöhäiriöitä luonnon omasta vaikutuksesta luvulla Tammerkosken seisahtuessa Pyynikillä oli ns. Pispalan vieremiä, jotka olivat aiheutuneet harjun alitse, Näsijärvestä Pyhäjärveen, suotavasta vedestä. Maanalaisen veden liikkeistä on esimerkkinä Pyhäjärven rannalla Tahmelan (Pispalan) lähde. Maisemakuvapari: Tahmelan lähde 1911 ja Lähteen ympäristö on rakennettu, itse lähteen keidasmainen luonne on säilynyt. Kuva: Tampereen kaupungin kuva-arkisto Kuva: Milla Törmä

21 21 Tammerkosken itäpuolisen harjujakson viereinen laaksoväylä on geologisen arvelun mukaan joskus ollut jokireittinä Kangasalan Roineesta Pyhäjärveen. Tätä ei ole voitu kuitenkaan sitovasti todistaa. Perimätiedon mukaan Messukylän kivikirkolle on ennen kuljettu veneellä; asiasta on säilynyt erittäin vähän tietoa. Pyhäjärven suunnasta kirkolle on päässyt suhteellisen helposti, sillä aikakirjojen mukaan Pyhäjärven ja Iidesjärven välinen Otavalanjoki on ollut varsin kulkukelpoinen ja vilkasliikenteinen. Otavalan isäntä määrättiin 1609 jättämään jokeen 6.2 metriä leveä kuninkaanväylä pyydyksistä vapaaksi. Kirkkosuon yli menevän tien Iidesjärven puolella lienee ollut ruuhivalkaman jäänteitä vielä 1863, kun Iidesjärven itäpäässä Kokinmäellä eli Pullerikinmäellä raivosi tulipalo. Iidesjärven kalastuksella on ollut merkittävä arvo. Ote Kuninkaan kartastosta 1700-luvun loppuvuosilta. Liikkuminen tapahtui harjuja pitkin. Pellot näkyvät kartassa hyvin. Takahuhdissa ja Messukylässä oli tiiviit ryhmäkylät. Tammerkoskeen liittyy vielä kaksi vanhaa asiaa: Ronganoja ja kosken niskapuolen itäinen juoksu. Ronganoja näkyi vielä 1800-luvun lopun kartoissa; se laski Tammerkoskeen Myllyniemen eteläpuolella eli nykyisen Rongankadun kohdalla. Sittemmin se luotiin umpeen. Tammerkosken niskapuolella oli toinen itäisempi juoksu Naistenlahdesta Myllyniemen eteläpuolelle, myöhemmin Ronganojan suuhun. Tästä vanhasta haarauksesta käytettiin nimeä Koukkuniemen haara Tammerkosken ja Messukylän jakokuntien rajaa merkitsevä suuri viisikulmainen lohkare, Kalevankivi, tunnistettiin Kalevankankaalla aivan Tammerkosken Messukylän-maantien varressa. Toinen jakokuntien rajapaikka oli Rautaharkonmäki Niihama esiintyi asiakirjoissa järven nimenä (Nihamis Järvi) ja 1764 ulkoniittypalstan nimenä (niehame perkiö utängar). Niihamanoja on Niihama-järvestä Näsijärveen laskeva luonnonoja luvun lopusta lähtien Mustalahti Kortelahti toimii Näsijärven liikenteen satamapaikkana. Kortelahdella tarkoitetaan Mustalahden perukan toista haaraa ja nimen mukaisesti lahti on ollut ruohikkoa kasvava poukama

22 6 Tampereen kaupungin perustamisesta Kyttälän alueliitokseen Tampereen perustaminen Pappissäädyn edustaja Edner ehdotti 1770-luvun alussa kaupungin perustamista Tammerkoskelle lausuen: Luonto itse on luonut kauppalaksi ja edulliseksi kauppapaikaksi erään paikan, joka on suuren Tammerkoski-nimisen kosken äyräällä Messukylän pitäjässä. Koski on verrattavissa Norrköpingin koskeen ihanan vesiputouksensa ja asemansa sopivuuden vuoksi. Ednerin anomus jäi toteutumatta sisäpoliittisten muutosten ja osaksi kaupunkimaan hankinnan vuoksi. Tammerkosken seutu 1770-luvun vaiheilla. Kuvassa näkyy sinisellä keskustan nykyinen päätieverkosto. Pellot olivat tuolloin sijoittuneet nykyisen Hämeenpuiston ja Kalevan puistotien väliselle alueelle. Myös nykyinen Pyynikin kirkkopuisto oli peltoa (Alkuperäinen kuva: Alhonen et al 1988, 392.). Kustaa III antoi Suomenkiertueellaan 1775 määräyksen Tampereen kaupungin perustamisesta. Vieraillessaan seudulla kuningas ihaili Pyynikinharjulta avautuvia maisemia. Tampereen kaupunki perustettiin 1779 kauppapaikaksi liikennereittien yhtymäkohtaan. Kruunu lunasti Hatanpään kartanon omistajalta, H.H. Boijelta, Tammerkosken ratsusäteritilan siihen kuuluvine tiluksineen. Tammerkosken kartanon maat ja torpat kosken itäpuolella siirtyivät Hatanpään yhteyteen. Satakunnan ja Hämeen läänien raja siirrettiin Tammerkoskeen luvun asiakirjoissa Sulkavuori esiintyi myös nimissä Sulkava sekä Sulkava vuoren niittu. Sulkava eli suippo, kiilamainen viitannee vuoren muotoon Ensimmäiset asukkaat muuttivat Hervannan ensimmäiseen rakennukseen, Ryödin tilan Iso Hervanta -nimiseen torppaan isojaossa Järvensivun ratsutila jaettiin kahteen osaan, jolloin Iidesjärven eteläpuolelle muodostui Nekalan tila

23 23 Kaupungin ensimmäisen asemakaava käsitti Tammerkosken ja nykyisen Näsilinnankadun välisen osan. Vuoden 1780 Tampereen ensimmäinen Tontti- ja moisiokartta jätti Tammerkosken rannan vapaaksi ja luonnonvaraiseksi. Tonttien länsipuolella sijaitsivat viljelypalstat ja hautausmaa, jonka ohittavan tien varteen sijoittuivat kaupungin ensimmäiset yleiset istutukset. Koska kaupunkilaiset eivät istuttaneet koivuja vuoden 1813 velvoitteesta huolimatta, asian hoiti suutari Törnroos. Huonosti menestyneet puut otti hoitoonsa kaupunginfysikus Mikko Bergbom. Pyynikki oli yhteislaidunmaana. Rakentamisvaikutteet tulivat virkamiesten ja kauppiaiden mukana Ruotsista Kirkot ja seurakunnat Kuva: A. Lindström Korkeat näköalapaikat olivat suosittuja jo 1800-luvun puolivälissä, kuten oheisesta Pyynikki-vuori piirroksesta käy ilmi. Kirkollisesti Tampere kuului Messukylän emäseurakuntaan. Tampereen Vanha kirkko valmistui Siihen asti kaupunkilaiset olivat saaneet tyytyä Tammerkosken kartanon väentuvasta muodostettuun vaatimattomaan saarnahuoneeseen. Kirkon rakentamista olivat viivästyttäneet kiistat kirkon paikasta ja materiaalista sekä kaupunkilaisten yleinen köyhyys, jonka nojalla esivalta myönsi poikkeusluvan puukirkon rakentamiseen vastoin Messukylän kirkkoherran tahtoa. Tammerkosken kartanon kellarin paikalle, Kauppakadun itäiseksi päätepisteeksi, rakennettu kellotapuli hallitsi kaupungin maisemakuvaa. Messukylän vanhan kirkon kirkkomaahan haudattiin vuoteen 1860 asti. Messukylän ns. keskinen hautausmaa oli käytössä , ja se otettiin uudelleen käyttöön Tammerkosken rannat ja teollisuus Tammerkosken rannoille nousi muun muassa käsityöverstaita eli valkkeja ja kruunun viinapolttimo sekä myöhemmin tiiliruukki, paperitehdas ja sähkölaitos. Hatanpään kartano sai yksinoikeuden Tammerkosken myllyihin luvun alussa veden virtausta koskessa tehostettiin. Näsijärven rantojen talonpojat rakensivat kaupungin puoleiselle yläjuoksulle kanavan eli Teiskon ruuhen kartassa esiintyi Kaupin alueen halki Näsijärveen laskeva luonnonoja, Kaupinoja (Kaupinåja)

24 24 Kuva: P. A. Kruskopf Tampereen tunnukseksi vakiintui autonomian aikana Tammerkoski tehdasrakennuksineen. (Lähde: Pitkäranta & Rahikainen 2002, 66.) Siirtyminen agraariyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan alkoi tekstiiliteollisuuden myötä. Teollistumisen myötä kaupunkiväestön osuus kasvoi. Piippuja tuli lisää kaupunkikuvaa elävöittämään. Vuonna 1820 James Finlayson perusti puuvillateollisuuden tehdasalueen Tammerkosken yläjuoksun länsipuolelle. Tampere sai vapaakaupunkioikeudet 1821, eli teollisuudenharjoittajat saivat tuoda tullitta maahan tarvitsemiaan raaka-aineita ja koneita. Vapaakaupunkioikeudet vahvistettiin uudelleen 1855, ja ne päättyivät Finlaysonin alueelle valmistui 1837 lajissaan Suomen ensimmäinen nykyaikainen tehdasrakennus, Vanha tehdas eli Kuusivooninkinen. Korkea, valkeaseinäinen rakennus hallitsi kaupunkikuvaa. Tammerkosken itärannalla olivat Hatanpään kartanon mylly, vesisaha ja kartanon valimo. Teollisuus keskittyi kosken molemmille rannoille, kun 1840-luvulla aloitettiin Tampellan tehdasalueen rakentaminen pienestä masuunista. Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Oy, joka myöhemmin nimettiin Tampellaksi, sai alkunsa kun kartanon valimo ja pellavatehdas yhdistyivät. Tampella oli Finlaysonin ohella merkittävä osa suomalaisen teollistumisen historiaa; tehtaan tuotantoon ovat kuuluneet muun muassa kankaat, moottorit, kattilat, höyryveturit ja paperikoneet. Tampereen 5. ympäristökartta vuodelta Järvet (sininen) ja pellot (keltainen) luovat avointa maisematilaa. Muut osat eli metsät (tummanvihreä), niityt (vaaleanvihreä) sekä asutus ja tiestö (punainen) edustavat tässä suljettua maisematilaa. Messukylän ryhmäkylä on jo hajonnut, samoin Takahuhdin osittain (Alkuperäinen karttalähde: Tampereen kaupunginarkisto) Puinen kaarisilta valmistui Tammerkosken yli melkein nykyisen Hämeensillan paikalle

25 Keskustan puistot Perusta keskustan puistoille luotiin Carl Ludwig Engelin toimesta, joka laati ehdotuksen Tampereen uudeksi asemakaavaksi Esplanadi, nykyinen Hämeenpuisto, esitettiin ensimmäisen kerran 36 metrin levyisenä. Esplanadi toimi palokujanteena erottaen kaupungin vanhan ja uuden osan toisistaan. Siitä länteen erkautuva puistoalue jakoi kaupungin uuden osan kahtia. Lähialueiden luonnonkauneutta ruvettiin vaalimaan. Vuonna 1830 Pyynikki määrättiin kansanpuistoksi ja hakkuut kiellettiin; halkojen ja katajien otto oli sallittua. Tampereen kirkkopuisto, nykyinen Vanhan kirjastotalon puisto, sai alkunsa 1835, kun kirkon tontille haluttiin perustaa promenadi, yleinen kävelypaikka. Apteekkari Tennberg istutti alueelle vaahteroita. Proviisori sai koko koskenrannan puutarhakseen lääkekasvien viljelyä varten. Kaupungin väkiluku kasvoi. Vuoden 1865 keskustan tulipalon jälkeen laadittiin järjestyksessä kolmas asemakaava Edelfeltin toimesta Sen lisäksi, että Esplanadi levennettiin sen nykyiseen mittaan, 60 metriin, kaavassa esitettiin muita puistokatuja tulipalojen leviämisen estämiseksi. Samana vuonna hyväksyttiin Amurin kaupunginosan, Suomen ensimmäisen työläiskaupunginosan, asemakaava. Tampereen keskustan asemakaava vuodelta 1868 (Kuva: Tampereen kaupungin museot). Vuonna 1861 porvaristo valitsi kaunistusjohtokunnan, jonka tehtävän oli hoitaa kaupungin rakennukset, istutukset ja tarvittavat kaunistukset. Kaupungin puistotoimi sai alkunsa 1874, kun kaupungin palvelukseen otettiin puutarhuriksi Karl Johan Gauffi in hoitamaan kaupungin yleisiä istutuksia. Palkkauksen mahdollisti siirtymä työvelvoitteista rahaveroon, jolloin voitiin palkata työvoimaa tekemään kaupungin tärkeitä yleisiä töitä. Gauffi nin töihin kuului muun muassa Aleksanterin kirkkopuisto (nykyinen Pyynikin kirkkopuisto) luku Teollinen toiminta alkoi Pyynikillä Pyynikille rakennettiin Haulitorni, joka 1900-luvun alussa siirrettiin Pispalaan luku Viikinsaaresta tuli laivaretkien pysähdyspaikka Nykymuotoinen kunnallishallinto perustettiin asetuksella Valittiin erityinen kaunistusjohtokunta, jonka tehtävänä oli hoitaa rakennukset, istutukset ja tarvittavat koristeet Koko Tampere kuului Hämeen lääniin, sillä lääniraja siirrettiin Hämeenkyröön

26 Keskustan ulkopuolinen alue Tammerkosken itärannalla olevasta Kyttälästä alkoi kehittyä asutustaajama 1850-luvulla. Asuminen siellä perustui ns. numerotorppa-järjestelmään: torpat vuokrattiin ilman rakennusjärjestystä tai kaavaa. Ongelmia Kyttälässä riitti, oli sairauksia ja rikollisuutta. Elettiin omavaraistaloudessa. Metsien vähentyessä kaskeamisesta siirryttiin peltoviljelyyn luvun puolivälissä Iidesjärven maisemaa hallitsivat Hatanpään kartanon karjan laidunmaat ja viljapellot. Isojaon jälkeen tilukset saattoivat edelleen jäädä moniin viljelypalstoihin, joita yhdistettiin vuodesta 1848 lähtien ns. uusjaolla. Kuva: Tampereen kaupungin kuva-arkisto Nykyisen Hervannan maat olivat olleet asumatonta Messukylän talojen yhteismetsää, kunnes isojaossa vuosina pääosa maista määrättiin Viialan ratsutilan maiksi. Osa metsistä kuului Vilusen ratsutilalle. 6.6 Liikkuminen ja vesistöt Kuva: Milla Törmä Maisemakuvapari: Ratasilta Koskenniskalla ja luvun loppupuoli oli rautatien aikaa: Hämeenlinna Tampere-rata valmistui Vesireittejä kuljettiin edelleen. Tukkeja kuljetettiin Näsijärvestä Pyhäjärveen luvun jälkipuoliskolla Tammerkosken lisäksi ns. tukkiteitä pitkin, jotka rakennettiin 1863 ja Tukkiteitä pitkin tukit nostettiin koneellisesti harjun päälle, josta ne vierivät rullarataa pitkin alas. Järvien välille vaadittiin tukinuittoväylää, mutta Tammerkosken tehtaat vastustivat kosken käyttöä uittotarkoitukseen. Loppujen lopuksi Pispalan harjun läpi rakennettiin uittotunneli. Tukkiteiden käyttö loppui ja ne purettiin 1930-luvulla. Uittotunneli korvattiin uudella tunnelilla, joka jäi melko käyttämättömäksi puutavarakuljetusten siirtyessä maakuljetuksiin Kaupungin palvelukseen otettiin puutarhuri hoitamaan kaupungin yleisiä istutuksia Uusi kaupunkilaki täsmensi kaupungin maallisen hallinnon velvoitteet (mm. sosiaali- ja koulutoimi siirtyivät kirkolta kaupungille) Ensimmäinen rautatie Tampereelle valmistui. Vesireittejä kuljettiin edelleen. Keskiputouksen mylly siirtyi kaupungin omistukseen.

27 27 7 Kyttälän alueliitoksesta toiseen maailmansotaan 7.1. Alueliitokset Tampereen kaupungin nopea kehitys ja samalla voimakas väkiluvun kasvu pakottivat kaupungin myös alueelliseen kasvuun, ja 1800-luvun lopulla kaupunki laajeni alkuperäisten rajojensa ulkopuolelle. Kyttälän alue (Jussinkylä) Tammerkosken itärannalta, Messukylän puolelta, liitettiin kaupunkiin Kaupunki osti 1913 Hatanpään kartanon ja sen maat, jotka siirtyivät virallisesti kaupungin omistukseen Hatanpään maille perustettiin muun muassa Nekalan, Viinikan, Rantaperkiön, Vuohensillan, Muotialan, Härmälän ja Kissanmaan asuinalueet. Järvensivun ratsutilan alue Messukylän pitäjästä liitettiin kaupunkiin Aitolahden kunta, johon Tasanne, Kumpula ja Olkahinen kuuluivat, itsenäistyi Messukylän pitäjästä Pispala ja muut läntiset alueet Pohjois-Pirkkalan kunnasta liitettiin kaupunkiin1937. Nämä alueet liittyivät samalla myös seurakunnallisesti Tampereen yhteyteen Kirkot ja seurakunnat Finlaysonin kirkko valmistui 1879 Finlaysonin puuvillatehtaan viereen. Finlaysonin seurakuntaan kuului tuolloin melkein puolet kaupungin asukkaista. Hautaaminen siirtyi kaupungin länsipuolen hautausmaalta Kalevankankaan hautausmaalle, joka vihittiin käyttöön Tampereen Aleksanterin kirkko otettiin käyttöön 1881, jolloin Keskustorin laidalla olevaa kirkkoa alettiin kutsua Vanhaksi kirkoksi. Pispalalaiset halusivat oman kirkon, ja 1897 perustettiin Pispalan Rukoushuoneyhdistys, joka keräsi varoja kirkkoa varten. Rukoushuone valmistuikin Koska työväkeä muutti Tampereen väkimäärän kasvun vuoksi runsaasti kosken itäpuolelle 1900-luvun alussa, pitivät kirkolliset piirit uuden kirkon rakentamista välttämättömänä. Johanneksen kirkko rakennettiin vuosina Sen nimi muuttui Tuomiokirkoksi kun Tampereesta tuli piispankaupunki Messukylän vanha kirkko kävi 1800-luvun kuluessa ahtaaksi ja huonokuntoiseksi, minkä vuoksi uuden kirkon rakentamista kiirehdittiin. Vuonna 1879 purettiin sata vuotta aiemmin rakennettu puinen kellotorni vanhan kirkon itäpuolelta. Samana vuonna vihittiin käyttöön Messukylän uusi kirkko, jonka hautausmaa otettiin käyttöön Messukylän van Tammerkosken länsipuolelle yleinen vesijohto

28 28 haa kirkkoa käytettiin hevostallina ja viljavarastona vuoteen 1907 asti, jolloin sitä ryhdyttiin kunnostamaan. Entistämistyöt saatiin päätökseen 1959, jonka jälkeen kirkko palveli alkuperäisessä käytössään. Kirkonmäki säilyi pitkälle 1800-luvun lopulle asti miltei asumattomana; Messukylän asutus keskittyi vielä 1900-luvun alussa entisen suurkylän peltoaukeille Keskustan ja sen lähialueiden muutokset Tampereen kasvu alkoi 1870-luvulta ja oli kaikkein voimakkainta 1890-luvulla. 30 vuodessa sekä väkiluku että asuttu alue kasvoivat virallisten tilastojen mukaan lähes seitsemänkertaiseksi luvulla rakennettuja uusia kaupunginosia olivat Tammela ja Armonkallio sekä Kyttälän saneerauksen johdosta muodostuneet esikaupungit Järvensivu ja Pispala. Tullin alue muotoutui radan itäpuolelle. Kaupungin vanhaa rakennuskantaa purettiin uusien kivitalojen tieltä, kun kauppiaat rakennuttivat asunto- ja liiketaloja. Kuva: Tampereen kaupungin kuva-arkisto Kuva: Milla Törmä Maisemakuvapari: Näkymä Särkänniemestä keskustaan Kortelahden yli 1916 ja Aikaisemmassa kuvassa ns. Laivayhtiön talo erottuu maisemassa hyvin, sittemmin se on saanut seurakseen korkeampia rakennuksia. Kun Kyttälän numerotorppareiden vuokra-aika kului umpeen, alueella toteutettiin ruutukaava ja häädetyille asukkaille kaavoitettiin uusi alue Soukanlahden vuorilta (Armonkallio). Kyttälän ruutukaavan runkona olivat kosken yli jatkuvat Hämeenkatu ja Uudensillankatu (nykyinen Satakunnankatu). Kyttälän saneeraus ja rautatieaseman sijoittuminen kosken itäpuolelle myötävaikuttivat siihen, että Hämeenkadusta tuli pääkatu. Kyttälän asemakaavalla (F. L. Calonius 1886) oli suuri merkitys nykyiselle kaupunkikuvalle, sillä siinä Tammerkosken itäranta kaavoitettiin puistoalueeksi, esitettiin tuleva Tuomiokirkonpuisto sekä määriteltiin Hämeenkatu ja Rongankatu puistokaduiksi Pyynikin harjulle puinen näkötorni, josta ihaillaan Pyhäjärven maisemia. Nykyinen näkötorni valmistui Keskiputouksen myllyä varten tehtiin uusi rakennus, johon sijoitettiin myös kaupungin sähkölaitos. Tuotetulla sähköllä lisättiin katuvalaistusta ja valaistiin kaupungin julkisia rakennuksia. 1890

29 29 Kyttälän tilanne 1889, jolloin Ronganoja virtasi näkyvissä (Kuva: Tampereen kaupungin museot). Vuoden 1877 Tammelan ensimmäisessä asemakaavassa Tammelan puistokatu ja Tammelan ristikatu (nykyinen Väinölänkatu) jakoivat puistokatuina alueen paloturvallisuussyiden vuoksi neljään osaan. Pyynikinharjun rinteelle alkoi ilmestyä asukkaita 1800-luvun loppupuolella. Alueen itäpää osoitettiin puistoksi Pyynikin ensimmäisessä asemakaavassa 1897 ja harjun yläosat 1938 asemakaavassa luvun alkuvuosikymmeninä rakentuva Pyynikinrinteen kaupunginosa ja siihen sisältyvä Palomäentien ympäristöineen muodostivat omaleimaisen, muusta kaupungista poikkeavan kokonaisuuden. Alueen asemakaava ei noudattanut ruutukaavaa. Aleksanterintorilla (nykyinen Pyynikintori), maaseudun isännät myivät kaupunkilaisille heinää 1900-luvun alussa luvulla täytettiin Näsijärven Särkänsaaren ja mantereen väli, jolloin Särkänniemi muodostui. Niemellä ei ollut lainkaan asutusta, vaan se toimi Pyynikin ohessa kaupunkilaisten vapaa-ajanviettopaikkana. Tammerkoskesta koilliseen sijaitseva Naistenlahden alue kuului aikoinaan 1500-luvulla mainittuun Ala-Erkkilän taloon, ja se siirtyi kaupungin omistukseen samaan aikaan kuin muutkin Kyttälän 1895

30 30 maat. Alueesta käytettiin nimiä Mamsellin haka, Rautahaka ja Soukanlahden vuoret. Kun asunnottomille kyttäläläisille arvottiin alueelta tontteja, sai alue nimen Arvankallio, ja vuokranmaksun osittainen vapauttaminen aiheutti edelleen käytössä olevan nimen Armonkallio. Näsijärveen työntyvään Lapinniemeen syntyi asutusta 1900-luvun alussa. Lapin (Käpylän) kaupunginosan asemakaava valmistui Alueella oli myös pienteollisuutta luvulla Erland Litukka vuokrasi kaupungilta maata ja pystytti Tammelan vainioille viljelystensä keskelle kesäasumuksen. Litukan alueelle, joka kuului sittemmin Petsamoon, perustettiin 1900-luvun alussa koululaisten kasvitarha. Litukan siirtolapuutarha aloitti toimintansa Petsamoon valmistui keuhkotautiparantola 1915, ennen varsinaisen Petsamon kaupunginosan syntyä. Tästä kaupungin koilliskulmasta kiinnostuivat myös eräät suuret teollisuuslaitokset ja kaupunki, jotka ryhtyivät rakentamaan ja vuokraamaan 1920-luvulla työväestön asuintaloja ja tontteja. Kalevankankaalle valmistui aluesairaala Kalevanrinteessä, vastapäätä hautausmaata, sijaitsivat kaupungin venäläistä varuskuntaa varten 1914 rakennetut parakit. Kansalaissodan aikana, keväällä 1918, käytiin Kalevankankaalla Pohjoismaiden siihen asti suurin taistelu. Tammelan torpan viimeinen omistaja, Kalle Tammela, harjoitti maanviljelystä Tammelan vainioilla vielä 1930-luvulla. Nykyisen Kissanmaan alueet liitettiin Tampereeseen kahdessa osassa vuosina 1877 ja 1913, ja ne oli tarkoitettu laidun- ja asutuskäyttöön. Sekä Kissanmaan että Tammelan vainioiden alueella toimi 1900-luvulla neljä suurempaa tiilitehdasta, jotka hyödynsivät maaperän savisuutta ja harjun hiekkavaroja tuottaessaan materiaalia kaupungin rakennusteollisuudelle. Varsinainen asuntorakentaminen Kissanmaan ja Hipposkylän alueella alkoi ja luvuilla Satakunnansilta valmistui. Liikenne oli kasvussa Tampereen seurakunta erosi Messukylästä itsenäiseksi seurakunnakseen. I maailmansodan aikana rakennettiin Tammelan vainioille Hippoksen ravirata

Maakuntakaava 2040 KULTTUURIMAISEMAT 2014. Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet

Maakuntakaava 2040 KULTTUURIMAISEMAT 2014. Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet Maakuntakaava 2040 KULTTUURIMAISEMAT 2014 Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet Sisällys 1. Johdanto...5 2. Historialliset kartat paikkatietoaineistoissa...6

Lisätiedot

ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA

ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA ASUTUKSEN RAKENNE ETELÄ-KARJALASSA Pirjo Iivanainen ASUTUKSEN RAKENNE ESIHISTORIASTA KESKIAIKAAN Asutuksen yleispiirteitä Suomen asuttaminen alkoi pian jääkauden jälkeen. Vanhimmat asutukseen viittaavat

Lisätiedot

AITOLAHDEN KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI

AITOLAHDEN KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI AITOLAHDEN KULTTUURIYMPÄRISTÖINVENTOINTI OSA I MAISEMAHISTORIASELVITYS OSA II KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET OSA III KARTAT SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe OSA I MAISEMAHISTORIASELVITYS Johdanto ja käsitteitä...........................................

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana Suurin osa Etelä-Karjalasta kuuluu maantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomen kaakkoisreunaan. Salpausselän eteläpuoli luetaan Eteläiseen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS

PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS , osa 22 Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 22 Eeva Aarrevaara, Carita Uronen, Tapani Vuorinen PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja

Lisätiedot

Silmäys Pirkkalan historiaan. 1. Pitkä esihistoria

Silmäys Pirkkalan historiaan. 1. Pitkä esihistoria Silmäys Pirkkalan historiaan 1. Pitkä esihistoria 1.1. Varhaiset asukkaat Pirkkalan alueelta tunnetaan useita kivikautisia asuinpaikkoja, joilta on löytynyt merkkejä ihmisen asumisesta. Sellaisia merkkejä

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

Hyvien tuulten rantakylä

Hyvien tuulten rantakylä KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2006 Hyvien tuulten rantakylä Paltaniemen kulttuuriympäristöohjelma Sanna Pieksämäki KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 3 2006 Hyvien tuulten rantakylä Paltaniemen

Lisätiedot

Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä

Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä Kulttuuriympäristöpalvelut Lempäälän kunta Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA

ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA ELINKEINORAKENNE ETELÄ-KARJALASSA Anu Talka VIIPURIN LÄÄNIN SYRJÄKULMASTA ETELÄ-KARJALAKSI le kutsutaan Suomen historiassa keskiajaksi. Ihmiset olivat tuolloin ja pitkään sen jälkeen ensisijassa perheensä

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSTAN rantojen KÄYTÖN HISTORIa 1700-luvulta lähtien

TAMPEREEN KESKUSTAN rantojen KÄYTÖN HISTORIa 1700-luvulta lähtien TAMPEREEN KESKUSTAN rantojen KÄYTÖN HISTORIa 1700-luvulta lähtien TAMPEREEN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU 2013 ID 639 163 KANSILEHDEN KUVA 1. Armonkallion uimaranta v. 1957 Sisällysluettelo Selvityksen

Lisätiedot

EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA EURAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA Iida Kalakoski (toim.) Ai-Ri Offset Ky 2011 Euran kunta ISBN 978-951-96964-4-7 1 Esipuhe Vireä ja viihtyisä

Lisätiedot

Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi RAPORTTEJA 48 2014 Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 14 KATRIINA KOSKI Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

160 ÄHTÄRIN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA

160 ÄHTÄRIN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA 160 1 Sisällys Tervehdyssanat... 5 1 Työn lähtökohdat ja sisältö... 7 Kansikuvassa Vehmasmäen pihapiiri Takakannen kuvassa Kivimäen aittoja Liesjärventien varressa Rakennetun ympäristön inventointitilanne...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaava. Kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 23.12.2010 FM Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli

NOKIAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaava. Kulttuuriympäristöselvitys. Raportti 23.12.2010 FM Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli NOKIAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaava Raportti 23.12.2010 FM Teija Ahola Mikkeli Tilaaja: Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Kulttuuriympäristön suojelutilanne 4 1.2 Aikaisemmat selvitykset

Lisätiedot

missä maat on mainiommat

missä maat on mainiommat missä maat on mainiommat Uudenmaan kulttuuriympäristöt Uudenmaan liiton julkaisuja E 114-2012 Uudenmaan liiton julkaisuja E 114-2012 Missä maat on mainiommat Uudenmaan kulttuuriympäristöt Uudenmaan liitto

Lisätiedot

SIMONKYLÄN KULTTUURIYMPÄRISTÖ

SIMONKYLÄN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SIMONKYLÄN KULTTUURIYMPÄRISTÖ SEPÄNKATU 9 A 7 * 90100 OULU TEL. 08-8830300 Kaarina ja Eino Niskala SIMON KUNTA 1. SIMONKYLÄN ASUTUSHISTORIA 1.1 ALUEEN MUINAISHISTORIA, KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET Alueen

Lisätiedot

Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten

Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten VUOKSEN HISTORIA OSANA ETELÄISEN SAIMAAN HISTORIAA GeoVuoksi-hanke Jutta Julkunen 15.12.2014 Sisältöjen kokoaminen näyttelyä varten 1 SISÄLLYS Ennen 1500-lukua 2 1500-1617: sotakaudesta Stolbovan rauhaan

Lisätiedot

Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Raportteja XX 201X Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 Katriina koski Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

Esiselvitys. Sysmän Kotiseutuyhdistys. Markku Lepistö

Esiselvitys. Sysmän Kotiseutuyhdistys. Markku Lepistö Esiselvitys Sysmän Kotiseutuyhdistys Markku Lepistö 1 Sisältö Sisällysluettelo 2 Alkusanat 3-5 Yhteenveto esiselvityksen päätelmistä havainnoista historiamatkailukohteissa 5-6 Esihistorian ajanjaksoja

Lisätiedot

PASI VIRTAMO. Pieni punainen kirja PISPALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY.

PASI VIRTAMO. Pieni punainen kirja PISPALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY. PASI VIRTAMO Pieni punainen kirja PISPALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA PISPALAN ASUKASYHDISTYS RY. Johdanto 2 1. Suojelun sietämätön keveys 5 1.1 Ohjelmatyön tavoitteet 5 1.2 Kulttuuriympäristön määrittelystä

Lisätiedot

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS. Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla

HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS. Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla LIITE 7 A HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla Asemanseudun kehittyminen Hyvinkään nykyinen asemanseutu

Lisätiedot

Kauppi-Niihaman osayleiskaava

Kauppi-Niihaman osayleiskaava Kauppi-Niihaman osayleiskaava Kulttuuriympäristöinventointi 2004 Pirkanmaan maakuntamuseo, kulttuuriympäristöyksikkö Jari Heiskanen Kalle Luoto Kansi Jenni Kuuliala Kannen kuvat Jari Heiskanen ja Kalle

Lisätiedot

pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry

pohjaslahti VERKOSTOKYLÄN ASUIN- JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry Kytkylä 2-kehittämishanke Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry EDGE arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos virrat Ari Hynynen Antti Korkka Seija

Lisätiedot

2 Kuntahallinnon historia

2 Kuntahallinnon historia 2 Kuntahallinnon historia Syvä ja pitkä Maaninkajärvi siihen liittyvine vesistöalueineen muodostaa maaninkalaisen maiseman hohtavan rungon. Vuosisatojen aikana ovat järvien rehevät ja hedelmälliset rantamaat

Lisätiedot

KYMIJOKILAAKSON MAISEMASELVITYS

KYMIJOKILAAKSON MAISEMASELVITYS KYMIJOKILAAKSON MAISEMASELVITYS MA-ARKKITEHDIT Kymijokilaakson maisemaselvitys MA-arkkitehdit Taitto: MA-arkkitehdit, Paula Lonka Kuvat: Marja Mikkola ellei toisin mainita Pohjakartan Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

syntyä myös maisemallisesti arvokkaita ympäristöjä, kuten aikoinaan syntyi rautateiden ja kanavien läheisyyteen?

syntyä myös maisemallisesti arvokkaita ympäristöjä, kuten aikoinaan syntyi rautateiden ja kanavien läheisyyteen? 5. TIESTÖ JA MUUT KULKUVÄYLÄT JA NIIDEN YMPÄRISTÖT Etelä-Karjalassa on kuljettu monin tavoin Etelä-Karjalan luonnonolosuhteiden ja sijainnin vuoksi on maakunnassa kuljettu jo varhain monin eri tavoin.

Lisätiedot

ETELÄ- JA KESKI-LAPIN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET

ETELÄ- JA KESKI-LAPIN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET ETELÄ- JA KESKI-LAPIN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013 Tekijät: Matleena Muhonen ja

Lisätiedot

Isojako ja torpparijärjestelmät

Isojako ja torpparijärjestelmät 68 Isojako ja torpparijärjestelmät Maanmittaus 82:2 (2007) Isojako ja torpparijärjestelmät Heikki K. Lähde Sorakatu 4 A 2, 15830 Lahti Ennen isojakoa sekä kylä- että talojärjestelmä olivat monimuotoisia.

Lisätiedot