Precision by ViewSonic

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Precision by ViewSonic"

Transkriptio

1 Precision by ViewSonic Kotiteatteriprojektori Käyttöopas

2 Tietoa turvamääräyksistä FCC-lausunto Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Kahden seuraavan ehdon on toteuduttava laitetta käytettäessä: 1) laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja 2) laitteen on kestettävä sen vastaanottamat häiriöt, myös häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottua toimintaa. Tämä laite on testattu ja todistettu yhdenmukaiseksi digitaalisten laitteiden luokan B raja-arvojen kanssa FCC-säännösten osan 15 mukaisesti. Nämä raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan asianmukainen suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotitalousasennuksissa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiintyisi yksittäisessä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai televisiovastaanottoon häiriöitä, jotka voidaan havaita, kun laite kytketään pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriöitä jollakin tai joillakin seuraavista tavoista: Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen. Siirrä vastaanotin kauemmas laitteesta. Liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty. Jos tarvitset apua, ota yhteys jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio/tv-asentajaan. Varoitus: Laitteeseen tehdyt muutokset, joita laitteen turvallisuudesta ja standardienmukaisuudesta vastaava taho ei ole erikseen hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta. Kanada Tämä luokan B digitaalilaite noudattaa Kanadan ICES-003-standardia. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Tietoa CE-standardinmukaisuudesta (EU-maat) Laite on Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EEC-direktiivin 2004/108/EC sekä sen muutosten 92/31/EEC ja 93/68/EEC Art. 5 vaatimusten mukainen, samoin turvallisuutta koskevan direktiivin 2006/95/EC ja sen lisäyksen 93/68/EEC Art.13 vaatimusten mukainen. Seuraavat tiedot koskevat vain EU-jäsenmaita: Tärkeitä turvallisuusohjeita 1. Lue nämä ohjeet 2. ja säilytä ne. 3. Noudata kaikkia varoituksia 4. ja ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä. 6. Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää, kuivaa kangasta. Lisää puhdistusohjeita on tämän oppaan luvuissa Linssin puhdistaminen ja Projektorin kotelon puhdistaminen. 7. Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Noudata valmistajan antamia ohjeita laitteen asennuksessa. 8. Älä asenna laitetta lämmittimen, kuten lämpöpatterin, lämmityskanavan tai lieden, tai muun lämpösäteilyä tuottavan laitteen (mukaan lukien vahvistimet) läheisyyteen. 9. Älä poista tai irrota polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen suojaosia. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kosketinta, joista toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kosketinta sekä maadoituskosketin. Leveä kosketin ja maadoituskosketin ovat turvaosia. Jos laitteen pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan. Vanhentunut pistorasia on syytä vaihtaa uuteen. 10. Suojaa virtajohto siten, ettei sen päälle astuta eikä se joudu puristuksiin varsinkaan pistokkeiden lähellä. Varmista, ettei virtajohto ole liian tiukalla liitäntäkohdissa tai kohdassa, jossa se erkanee pääyksiköstä. Varmista, että virtapistoke on laitteen lähellä, jotta siihen päästään tarvittaessa helposti käsiksi. 11. Käytä vain laitteen valmistajan suosittelemia liitäntäosia ja lisälaitteita. 12. Käytä vain laitteen valmistajan suosittelemia tai laitteen mukana toimitettuja kuljetusvälineitä, jalustoja, ripustustelineitä tai tasoja. Käytettäessä kuljetuskärryä varo, ettei kuljetusvälineen ja laitteen yhdistelmä kaadu ja aiheuta loukkaantumista. 13. Irrota laitteen virtajohto, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. 14. Jätä kaikki huoltotoimet ammattitaitoisen henkilökunnan suoritettavaksi. Laite tarvitsee huoltoa, jos se on vahingoittunut millään tavalla, jos virtajohto tai virtajohdon pistoke on vahingoittunut, laitteen päälle on kaatunut nestettä tai laitteen sisään on joutunut vieraita esineitä, laite on jäänyt sateeseen tai kosteaan ilmaan tai laite on pudotettu tai ei muutoin toimi normaalisti. i Oikealla näkyvä merkki on Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2002/96/EC (WEEE) -säädöksen mukainen. Merkki tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää lajittelemattomana kunnallisjätteenä, vaan se on palautettava paikallisten lakien mukaisen palautusjärjestelmän kautta.

3 Ilmoitus RoHS-standardin noudattamisesta Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, että se noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamaa tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkölaitteissa koskevaa direktiiviä 2002/95/EC (RoHS-direktiivi) ja sen katsotaan noudattavan European Technical Adaptation Committeen (TAC) määrittämiä enimmäispitoisuusarvoja koskevia määräyksiä seuraavasti: Aine Sallittu enimmäispitoisuus Todellinen pitoisuus Lyijy (Pb) 0,1 % < 0,1 % Elohopea (Hg) 0,1 % < 0,1 % Kadmium (Cd) 0,01 % < 0,01 % Kuusiarvoinen kromi (Cr 6+ ) 0,1 % < 0,1 % Polybromatut bifenyylit (PBB) 0,1 % < 0,1 % Polybromatut difenyylieetterit (PBDE) 0,1 % < 0,1 % Yllä mainittujen tuotteiden tietyt osat on vapautettu RoHS-direktiivin liiteasiakirjojen mukaisesti seuraavasti: Vapautettuja aineosia ovat muun muassa seuraavat: 1. Pienikokoisten loisteputkilamppujen ja muiden lamppujen, joita ei ole erikseen mainittu RoHS-direktiivin liiteasiakirjassa, sisältämä elohopea, kun yksittäisen lampun sisältämän elohopean määrä on alle 5 mg. 2. Katodisädeputkien lasiosien, elektronisten komponenttien, loisteputkien ja elektronisten keraamisten osien (kuten pietsosähkölaitteiden) sisältämä lyijy. 3. Kuumajuotosten sisältämä lyijy (lyijypohjaiset metalliseokset, joiden painosta 85 % tai enemmän on lyijyä). 4. Lyijy seosaineena teräksessä (enintään 0,35 % painosta lyijyä), alumiinissa (enintään 0,4 % painosta lyijyä) tai kupariseoksessa (enintään 4 % painosta lyijyä). Tekijänoikeustiedot Copyright ViewSonic Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Computer Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ViewSonic, kolmea lintua kuvaava logo, OnView, ViewMatch, ja ViewMeter ovat ViewSonic Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja DDC ovat VESA:n tavaramerkkejä. PS/2,VGA ja XGA ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän ohjekirjan mahdollisesti sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista eikä materiaalin tai tuotteen käyttämisen tai suorituskyvyn aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista. Tuotteiden jatkuvan kehitystyön mahdollistamiseksi ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tämän oppaan sisältämät tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Mitään tämän oppaan osaa ei saa kopioida, jäljentää tai välittää sähköisesti mitään tarkoitusta varten ilman ViewSonic Corporationin etukäteen myöntämää kirjallista lupaa. Tuotteen rekisteröinti Rekisteröimällä tuotteesi Internet-osoitteessa saat hyödyllisiä tuotetietoja. ViewSonic Wizard CD-ROM sisältää mahdollisuuden rekisteröintilomakkeen tulostamiseen. Voit lähettää lomakkeen postitse tai faksata sen ViewSonicille. Tuotteen nimi: Mallinumero: Asiakirjan numero: Sarjanumero: Ostopäivä: Laitetiedot Pro8100 Kotiteatteriprojektori VS11856 Pro8100_UG_FIN Rev. 1C Tietoa turvamääräyksistä Tuotteen lamppu sisältää elohopeaa. Hävitä tuote paikallisten lakien tai osavaltion tai liittovaltion lakien mukaisesti. FIN ii

4 Sisällysluettelo Tietoa turvamääräyksistä...i FCC-lausunto Kappale 3: Kaukosäätimen suora käyttö Kuvatila Mustataso Luku 5: Käyttäjän säätöjen tekeminen ja palautus...42 Kanada Tietoa CE-standardinmukaisuudesta (EUmaat) Seuraavat tiedot koskevat vain EUjäsenmaita: Tärkeitä turvallisuusohjeita Ilmoitus RoHS-standardin noudattamisesta Tekijänoikeustiedot Tuotteen rekisteröinti Laitetiedot Sisällysluettelo Kappale 1: Johdanto...1 Projektorin ominaisuudet Virtajohtoa koskevia huomautuksia Projektorin yleisesittely Ohjauspaneeli Liitäntäportit Kaukosäädin Paristojen asentaminen Kaukosäätimen käyttö Kappale 2: Asennus...6 Sähköliitäntä Audio- ja videolaitteiden yhdistäminen Kuvan säätäminen Kuvan koon säätäminen Projisointitaustan valitseminen Virta Valo Linssin siirto Zoomaus ja tarkentaminen Kuvasuhde Kuvatilat Värilämpötila PCS (Tarkka Värijärj.) HQV Mustataso Päivänvalon tunnistin Syöttölähdevalinnat Suorat syöttönäppäimet Kappale 4: LISÄTOIMINNOT (OSD-valikko) Päävalikko 2. Asetukset-valikko 2-1 Kuva (alivalikko) Kuvan perusasetukset (alivalikko) Värilämpötila (alivalikko) Kuvan säätö (alivalikko) Kuvasuhde (alivalikko) Yliskannaus (alivalikko) Geometrian säätö (alivalikko) 2-2 Lisäas.-alivalikko HQV Kohinanvaimennus Väriavaruus 2-3 Konfig. (alivalikko) Projektorin asetukset OSD Kielet Ajastimet Suuri korkeus Auto-Iris 2-4 PCS (alivalikko) PCS PCS-näyttö Värisävyn säätö Reunojen korostus Gammakorjaus D-värienhallinta 2-5 Muisti (alivalikko) Mukautettu värilämpötila Tallenna Lataa Tyhjennä Järjestelmän tilanäyttö Säätöjen tekeminen 1-1 Käyttäjän kuvatilan säädöt 1-2 Käyttäjän värilämpötilasäädöt 1-3 Käyttäjän PCS-säädöt 2-1 Käyttäjän kuvatilan ja värilämpötilan palautus 2-2 Käyttäjän PCS-säätöjen palautus 2-3 Sekä Käyttäjän kuvatilan että Käyttäjän PCS:n palautus (Käyttäjä 1 ja 2) Liitteet...46 Huolto Linssin puhdistaminen Projektorin kotelon puhdistaminen Ilmansuodattimen huolto Ilmansuodattimen vaihtaminen Lampun vaihtaminen Vianetsintä Luettelo: yhteensopivat signaalit LED-merkkivalojen viestit Tekniset tiedot RS232-ohjauskoodit Erillinen infrapunaohjauskoodi Asiakastuki Rajoitettu takuu

5 Kappale 1: Johdanto Projektorin ominaisuudet Projektorin korkealaatuinen optinen projisointiyksikkö ja käyttäjäystävällinen suunnittelu takaavat toiminnan luotettavuuden ja laitteen helppokäyttöisyyden. 1080P (1920x1080) Full HD -erottelukyky. Korkealaatuinen C 2 Fine TM -LCD-kenno. Ensiluokkainen Silicon Optix HQV TM -toiminto. Kuvien tarkan värikorjauksen mahdollistava Precision Color System -järjestelmä. Moottoroitu linssin siirtäminen vaaka- ja pystysuunnassa. HDCP-yhteensopiva HDMI 1.3 -tuki. 1,6-kertaisesti suurentava optinen zoom-linssi. Korkean kontrastin takaava sisäänrakennettu Auto-Iris-toiminto. Tummien kuva-alueiden parempi toisto. Erilaisiin valo-olosuhteisiin automaattisesti sopeutuva päivänvaloanturi. 1080p 24 fps -tuki Erilliset IR- ja RS-232-komentokoodit Virtajohtoa koskevia huomautuksia Virtajohdon on täytettävä projektorin käyttömaassa voimassa olevat vaatimukset. Tarkista virtajohdon pistoketyyppi alla olevista kuvista ja varmista, että käytät oikeanlaista virtajohtoa. Jos laitteen mukana toimitettu virtajohto ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Tässä projektorissa on maadoitettu linjapistoke. Varmista, että pistoke sopii pistorasiaan. Älä poista tai irrota polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen suojaosia. Myös videolähdelaitteessa suositellaan käytettäväksi maadoitettua linjapistoketta jänniteheilahdusten aiheuttamien signaalihäiriöiden estämiseksi. Pakkauksen sisältö Purkaessasi projektoria pakkauksesta varmista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat: Virtajohto Projektori Projektorin pölysuojuokaapeli Komponenttivide- HDMI-kaapeli (RCA) Mikrokuituliina Paristot Kaukosäädin Pika-aloitusopas Käyttöopas 1. Projektori 2. Projektorin pölysuojus x 1 3. Komponenttivideokaapeli (RCA) x 1 4. Virtajohto x 1 5. HDMI-kaapeli x 1 6. Mikrokuituliina x 1 7. AA-paristo kaukosäädintä varten x 2 8. Kaukosäädin x 1 9. Pika-aloitusopas x Käyttöopas x 1 Johdanto «HUOMAUTUS» Säästä alkuperäiset kuljetuspakkaukset. Tarvitset niitä, jos sinun on lähetettävä laite takaisin. Suojataksesi laitteen mahdollisimman hyvin pakkaa se samoin kuin se alunperin oli pakattu tehtaalla. Lisävarusteet ja komponentit saattavat vaihdella jälleenmyyjästä ja alueesta riippuen. FIN 1

6 Projektorin yleisesittely Ohjauspaneeli (2) (1) (7) (8) (9) (10) LED-merkkivalo: 1. Päivänvaloanturi. 2. Virran merkkivalo (5) (5) (3) (4) (14) (6) (13) (12) (11) (1) (2) (3) Katso lisätietoja kohdasta LED-merkkivalojen viestit (sivu 50). 3. Tilamerkkivalo Katso lisätietoja kohdasta LED-merkkivalojen viestit (sivu 50). 1. Ohjauspaneeli 2. LED-merkkivalo 9. Kensington-lukko 10. Ilmanvaihtokanava (poistoilma) Painikkeiden toiminta: (7) (8) 3. Ilmanvaihtokanava (tuloilma) 11. Lampun kansi 4. Kaukosäätimen infrapuna-anturi (etu) 5. Korotusjalka 6. Korotusjalkojen vapautuspainike 12. Ilmansuodattimen kansi 13. Virtajohdon liitäntä 14. Projisointilinssi (4) (5) (9) 7. Liitäntäportit 15. Kattokiinnike (3-M6) 8. Kaukosäätimen infrapuna-anturi (taka) (6) (10) «HUOMAUTUS» (15) Tätä projektoria voidaan käyttää myös kattoon kiinnitettynä. Kattokiinnike ei sisälly pakkaukseen. 4. Source Syöttölähteen valinta manuaalisesti. 5. Lens Shift Linssin moottoroitu siirtäminen vaaka- ja pystysuunnassa. Toiminnon avulla projektorin heijastamaa kuvaa voidaan siirtää liikuttamatta itse laitetta. 6. Zoom/Focus Moottoroitu zoomauksen ja tarkennuksen säätö. 7. Suuntapainikkeet Käytä suuntapainikkeita kohteiden valitsemiseen tai valitsemiesi kohteiden säätämiseen. 8. Enter Valitun valikkokohdan vahvistaminen. 9. Power Projektorin käynnistäminen ja sammuttaminen. 10. Menu/Exit Valikon avaaminen ja sulkeminen. 2

7 Liitäntäportit (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kaukosäädin Johdanto (8) (9) (10) (11) 1. RS-232-liitäntä Tämä liitin kytketään tietokoneen RS-232C-porttiin, kun projektoria ohjataan tietokoneen kautta. 2. USB-liitäntä (huoltokäyttöön) Tämä liitäntä on käyttöjärjestelmäpäivityksiä varten. 3. HDMI 1 -liitäntä Digitaalinen videoliitäntä. 4. HDMI 2 -liitäntä Digitaalinen videoliitäntä. 5. RGB IN -liitäntä Analogisen PC-signaalin liitäntä. 6. KOMPONENTTIVIDEO 1 -liitännät Analoginen ja digitaalinen videoliitäntä, joka käyttää kolmea erillistä signaalia: Y, Cb/Pb, Cr/Pr. 1. POWER Virta päälle: Erillinen Virta päälle - painike. 7. S-VIDEO-liitäntä Videolaitteen S-Video-ulostulo voidaan kytkeä tähän liitäntään. 8. DC 5V -liitäntä 9. DC 12V herätysvirta 10. KOMPONENTTIVIDEO 2 -liitännät Analoginen ja digitaalinen videoliitäntä, joka käyttää kolmea erillistä signaalia: Y, Cb/Pb, Cr/Pr. 11. KOMPOSIITTIVIDEO-liitäntä Videolaitteen komposiittivideoulostulo voidaan kytkeä tähän liitäntään. Virta pois: Erillinen Virta pois - painike. 2. MENU Avaa näyttövalikon ja sulkee sen. 3. COLOR TEMP Värisävyvalinnat. Selaa tehdasasetukset ja käyttäjän värilämpötilaasetukset. FIN 3

8 4 4. PCS PCS-tilan valinta. PCS On: Käytä ViewSonicin PCS-oletusasetuksia. KÄYTTÄJÄ: Käytä käyttäjän määrittämiä PCS-asetuksia. PCS Off: Kytkee kaikki PCS-asetukset pois päältä. 5. INPUT SELECT Kaikki: Selaa HDMI 1/2 -, komponenttivideo 1/2 -, komposiitti-, S-video- ja PC-tulojen välillä. HDMI 1: Suora käyttönäppäin HDMI 1 -tulolle. HDMI 2: Suora käyttönäppäin HDMI 2 -tulolle. Komponenttivideo 1: Suora käyttönäppäin komponenttivideo 1 -tulolle. Komponenttivideo 2: Suora käyttönäppäin komponenttivideo 2 -tulolle. Komposiitti- ja S-videovalinta. Selaa komposiitti- ja S-videotuloja. PC: Suora käyttönäppäin PC-tulolle. 6. LIGHT Näppäimistövalo päälle. Näppäimistön valot syttyvät myös, kun mitä tahansa muuta kaukosäätimen näppäintä painetaan. 7. LENS SHIFT Motorisoitu pysty- ja vaakasuuntainen linssin siirto kuvan sijoittamiseksi siirtämättä laitetta fyysisesti. 8. ZOOM/FOCUS Motorisoitu zoomauksen ja tarkennuksen säätö. 9. ASPECT RATIO Näyttösuhdevalinnat. Normaali: Selaa Vakio-, Kokonäyttö-, Rajattu- ja Flexview-kuvasuhteiden välillä. Anamorfinen 1: Käytä yhdessä 16:9:stä 2.35:1:een muuntolinssien kanssa. Anamorfinen 2: Käytä yhdessä 16:9:stä 2.35:1:een muuntolinssien kanssa. Huomautus: Vaatii valinnaisen anamorfisen linssin käyttöä. ViewSonic ei tarjoa tätä valinnaista linssiä. Saat lisätietoja anamorfisen 2.35:1 -linssin ostomahdollisuuksista osoitteestawww.viewsonic.com. 10. NELJÄ SUUNTAPAINIKETTA Käytä neljää suuntapainiketta kohteiden valitsemiseen tai säätöjen tekemiseen valintoihin. 11. ENTER Valitun valikkokohteen vahvistamiseen. 12. EXIT Näyttövalikosta poistumiseen tai nykyisen näyttövalikkovalinnan peruuttamiseen. 13. PICTURE MODE Kuvatilan valintaan, ViewSonicin mukautettujen esiasetusten helppoon käyttöön ja mukautettuihin asetuksiin. Kaikki: Selaa kuvatilojen Normaali, Eloisa, Elokuva ja Ammattimainen välillä. Käyttäjä 1: Palauta Mukautettu asetus 1. Käyttäjä 2: Palauta Mukautettu asetus HQV HQV käyttöön. On: Käytä ViewSonicin HQV-oletusasetuksia. Off: Kytkee kaikki HQV-asetukset pois päältä. Huomautus: Käyttäjän määrittämiä HQV-asetuksia voi käyttää vain näyttövalikossa. 15. DAYLIGHT SENSOR Päivänvalotunnistin käyttöön. Auto: Päivänvalotila perustuu valotunnistinhavaintoihin. Manuaalinen: Päivänvalotilan manuaalinen valinta. Off: Kytkee Päivänvalotilan pois päältä. 16. BLACK LEVEL Määrittää kirkkaustasot kuvan tummimmassa osassa.

9 PICTURE MODE LENS SHIFT MENU VIEW COLOR BLACK LEVEL INPUT S-VIDEO COLOR TEMP ZOOM /FOCUS DAYLIGHT SENSOR HQV HDMI COMPOSITE VIDEO LIGHT ASPECT RATIO V/H KEYSTONE EXIT OVER SCAN FREEZE COMPONENT VIDEO PC PICTURE MODE LENS SHIFT MENU VIEW COLOR BLACK LEVEL INPUT S-VIDEO COLOR TEMP ZOOM /FOCUS DAYLIGHT SENSOR HQV HDMI COMPOSITE VIDEO LIGHT ASPECT RATIO V/H KEYSTONE EXIT OVER SCAN FREEZE COMPONENT VIDEO PC Paristojen asentaminen 1. Avaa paristolokeron kansi nuolen osoittamaan suuntaan. Kaukosäätimen käyttö Osoita kaukosäätimellä kohti infrapuna-anturia ja paina haluamaasi painiketta. Projektorin käyttö kaukosäätimellä laitteen edestä. Asennus 2. Asenna paristot lokeron sisällä olevan kaavion mukaisesti m 3. Sulje paristolokeron kansi. Projektorin käyttö kaukosäätimellä laitteen takaa. «HUOMAUTUS» Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Pariston nielaiseminen voi aiheuttaa hengenvaaran. Poista paristot kaukosäätimestä, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Älä hävitä käytettyjä paristoja kotitalousjätteen seassa. Hävitä käytetyt paristot paikallisten säädösten mukaisesti. Vääränlaisten paristojen käyttäminen voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda kaikki paristot kerrallaan. «HUOMAUTUS» Älä osoita LED-valo-osoittimella ihmisten (erityisesti lasten) silmiin. Osoitin saattaa vahingoittaa silmää. Kaukosäädin ei välttämättä toimi auringonpaisteessa tai muussa voimakkaassa valossa, kuten loisteputkilampun loistaessa anturiin. Käytä kaukosäädintä sellaisesta paikasta, josta anturi näkyy. Älä pudota tai täräytä kaukosäädintä. Pidä kaukosäädin poissa erityisen kuumista tai kosteista paikoista. Älä anna kaukosäätimen kastua äläkä aseta märkiä esineitä sen päälle. Älä pura kaukosäädintä m FIN 5

10 Kappale 2: Asennus Sähköliitäntä 1. Poista projektorin linssisuojus. 2. Kytke mukana toimitettu virtajohto projektorin virtaliitäntään. 3. Kytke virtajohdon toinen pistoke sähköpistorasiaan. Varoitus: Kytke virtajohto kunnolla. Kun irrotat virtajohdon, pidä kiinni pistokeosasta. Älä vedä kaapelista. Älä kytke tai irrota virtajohtoa märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun. Audio- ja videolaitteiden yhdistäminen ViewSonic Pro8100: ssa on vakiovarusteena laaja valikoima videoliitäntöjä aina uudenaikaisesta HDMI-digitaaliliitännästä tavalliseen komposiittivideoliitäntään. Käyttäjällä on valittavanaan laaja valikoima vaihtoehtoja, joiden avulla erilaiset laitteet voidaan yhdistää projektoriin. Paras yhdistelmä riippuu käyttäjän muista laitteista ja käyttötottumuksista. Järjestelmän määrittäminen on usein syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi. Erilaisten videosignaalien paremmuusjärjestys on lueteltu alla: HDMI Component Video S-Video Component Video Seuraavissa kuvissa esitellään järjestelmän mahdollisia liitäntätapoja. Projektorin mukana toimitetaan Yhdysvaltojen ja Euroopan sähköverkkoihin sopiva virtajohto. Käytä oikeanlaista johtoa. Projektorissa käytetään kolmikoskettimista maadoitettua sähköpistoketta. Älä poista sähköpistokkeen maadoituskosketinta. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan ja vaihdata pistorasia. Yhdysvaltojen sähköverkkoa varten toimitetun kaapelin nimellisjännite on 120 V. Älä yhdistä virtajohtoa virtalähteeseen, jonka jännite tai taajuus ei ole oikea. Jos käytät virtalähdettä, jonka jännite on jokin muu, varmista, että käytät oikeanlaista virtajohtoa. Tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi käytä vain V AC 50/60 Hz sähkövirtaa. Älä aseta esineitä virtajohdon päälle äläkä sijoita virtajohtoa lämpölähteiden läheisyyteen, jotta johto ei vahingoittuisi. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteys jälleenmyyjään. Rikkinäinen virtajohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä tee virtajohtoon muutoksia. Jos virtajohtoa modifioidaan, johto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 6

11 A. Kotiteatterivahvistimen käyttäminen kytkentäpisteenä Tämä on suositeltavin kytkentätapa, jos käytettävissä on korkeatasoinen kotiteatterivahvistin. Järjestelmä on helppokäyttöinen, koska sekä ääni- että kuva-asetuksia voidaan säätää joutumatta valitsemaan ääni- ja kuvalähteitä manuaalisesti eri laitteista. Vahvuudet: ääni- ja kuvalähteen helppo valinta. Mahdollisuus kytkeä useampia laitteita. Vähemmän kaapeleita projektoriin. Heikkoudet: korkea hinta. Asennus Huomautus: Kuvan kotiteatterivahvistimessa on HDMI- komponenttivideo-, S-Video ja komposiittivideoulostuloliitännät. Kaikissa kotiteatterivahvistimissa ei ole kaikkia kyseisiä liitäntöjä. FIN 7

12 B. Projektorin käyttäminen kytkentäpisteenä. Tätä kytkentätapaa suositellaan, jos käytettävissä ei ole kotiteatterivahvistinta, jossa on kaikki tarvittavat liitännät. Vaihdettaessa kuvalähdettä on käytettävä sekä projektorin että kotiteatterivahvistimen kaukosäädintä. Projektoria ja kotiteatterivahvistinta voidaan kuitenkin ohjata myös jonkin muun valmistajan ohjausjärjestelmän kautta. (Projektorin liitäntätapa on RS232). Sopivimman ohjausjärjestelmän valitseminen on usein parasta jättää ammattilaisen tehtäväksi. Vahvuudet: budjettiystävällinen. Heikkoudet: kuva- ja äänilähde on valittava erikseen manuaalisesti sekä projektorista että vahvistimesta. Projektoriin joudutaan vetämään useita kaapeleita. C. Kaapeli- tai satelliittitelevision kytkeminen järjestelmään ViewSonic Pro8100:ssa ei ole sisäänrakennettua TV-viritintä. Kaapeli- tai satelliittivastaanotin on kytkettävä videoliitännän (HDMI, komponenttivideo, S-Video tai komposiittivideo) kautta. Huomioi liitäntöjen paremmuusjärjestys. HDMI- tai komponenttivideoliitäntöjä on syytä käyttää vain, jos kaapeli- tai satelliittiliittymästäsi on saatavilla HDTV-signaali. (Voit varmistaa asian kaapelitelevisio- tai satelliittitelevisio-operaattoriltasi.) 8

13 D. RS232-liitäntä Kuvassa esitetään liitäntä erilliseen ohjausjärjestelmään. ViewSonic Pro8100:n RS232-komentotaulukko ja tietoliikenneprotokolla on kuvattu tämän oppaan liiteosassa. F. PC-syöttöliitäntä ViewSonic Pro8100 ottaa vastaan myös analogista PC-videosignaalia RGB IN -liitännän kautta (katso kuva). Asennus E. 12 V herätysvirta valkokankaalle tai esiripulle ViewSonic Pro8100:ssa on vakiotoimintona 12V herätysvirtapulssi, joka annetaan, kun laitteeseen kytketään virta ja kun virta katkaistaan. Herätysvirtaa voidaan hyödyntää esimerkiksi kytkemällä se laskettavan valkokankaan tai esiripun moottoriin. «HUOMAUTUS» Kytkettäessä projektoria ja ulkoista laitetta molempien laitteiden virtajohdot on irrotettava pistorasiasta. Yllä olevassa kuvassa on esimerkkikytkentä. Kaikkia siinä olevia laitteita ei välttämättä voi tai tule kytkeä järjestelmään samanaikaisesti. Projektorin mukana toimitettavat kaapelit saattavat poiketa kuvassa näkyvistä kaapeleista. Mukana toimitettavat kaapelit perustuvat todelliseen toimitukseen. FIN 9

14 Kuvan säätäminen Projektorin korkeuden säätäminen Projektorin linssin siirtäminen 1. Paina Lens Shift -painiketta. Projektorissa on kaksi korotusjalkaa kuvan korkeuden säätämistä varten. Kuvan nostaminen: 1. Paina korotusjalkojen vapautuspainiketta. 2. Nosta kuvaa. Kun kuva on halutulla korkeudella, lukitse korotusjalat vapauttamalla painike. 2. Liikuta linssiä suuntapainikkeiden avulla. Kuvan säätömahdollisuudet Kuvan laskeminen: 1. Paina korotusjalkojen vapautuspainiketta. 2. Laske kuvaa. Kun kuva on halutulla korkeudella, lukitse korotusjalat vapauttamalla painike. «HUOMAUTUS» Välttääksesi projektorin vahingoittumisen varmista, että laitteen korotusjalat on vedetty sisään, ennen kuin projektori pakataan laatikkoon kuljetusta varten. 10

15 Kuvan koon säätäminen Määritä valkokankaan koko ja projisointietäisyys alla olevan kuvan ja taulukon avulla. Valkokankaan koko (diagonaalinen) 16:9-laajakuvavalkokangas Laajakulmaobjektiivi Projisointietäisyys Teleobjektiivi Projisointietäisyys metriä tuumaa metriä tuumaa Asennus 40 1,25 49,2 2,02 79,5 50 1,56 61,5 2,52 99,4 60 1,87 73,7 3,03 119,2 70 2,19 86,0 3,53 139,1 80 2,50 98,3 4,04 159,0 90 2,81 110,6 4,54 178, ,12 122,9 5,05 198, ,75 147,5 6,06 238, ,68 184,3 7,57 298,1 Projisointitaustan valitseminen ViewSonic Pro8100:n esimääritetyt kuvatilat on kalibroitu valkoista heijastamatonta mattapintaista valkokangasta varten. Saavuttaaksesi parhaan kuvanlaadun suosittelemme käytettäväksi ammattitasoista valkoista heijastamatonta mattapintaista valkokangasta. Toimistoympäristöissä käytetyt valkokankaat ovat usein heijastavia kankaita. Heijastuskankaissa käytetyt materiaalit kaventavat kuvan katselukulmaa, jolloin kuva näkyy optimaalisesti vain, kun sitä katsotaan suoraan valkokankaan edestä. Valkokankaan heijastuspinta saattaa heikentää myös mustatasoa ja kontrastia, koska heijastava kangas lisää myös tummien kuva-alueiden kirkkautta. Myös harmaat ns. korkeakontrastiset projisointikankaat saattavat heikentää kontrastia ja mustatasoa. Käytettäessä mainittuja valkokangastyyppejä parasta kuvanlaatua ei saavuteta projektorin standardinmukaisilla tehdasasetuksilla. Projektorin kalibroiminen erikoisvalkokankaalle on useimmiten syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi ,24 245,8 10,09 397, ,80 307,2 12,62 496, ,36 368,7 15,14 596,2 «HUOMAUTUS» Aseta projektori vaakasuoraan asentoon. Muissa asennoissa projektori voi ylikuumentua ja vaurioitua. Varmista, ettei laitteen ilmanvaihtokanavia ole tukittu. Älä käytä projektoria savuisessa ympäristössä. Savun sisältämien hiukkasten kertymät saattavat vahingoittaa laitteen herkkiä osia. FIN 11

16 Kappale 3: Kaukosäätimen suora käyttö Virta Valo Virtapainike projektorin käynnistämiseen ja sammuttamiseen. Kaukosäätimen näppäimistön taustavalon käyttö. Virta päälle Virta pois Peruuta Virta pois Kytke projektori päälle painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Kun painat kaukosäätimen tai yläpaneelin - painiketta, näkyviin tulee vahvistusikkuna, jossa on viesti: Paina Virtakatkaisijaa Uudelleen Virran Katkaisemiseksi. Kun tämä vahvistusviesti tulee näyttöön, sammuta virta painamalla uudelleen kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Kun lampun jäähdytyskierto on valmis, laite menee valmiustilaan. Peruuta virran sammutus painamalla kaukosäätimen -painiketta, kun tämä vahvistuskehote tulee näyttöön. Valo päällä, ei toimintaa Valo päällä, toimintaa Paina kaukosäätimen -painiketta sytyttääksesi kaukosäätimen näppäimistön taustavalon. Taustavalaistus sammuu automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua, jos mitään muuta painiketta ei paineta. Minkä tahansa kaukosäätimen painikkeen painaminen sytyttää näppäimistön taustavalon ja aktivoi samalla toiminnon. Taustavalaistus sammuu automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua, jos mitään muuta painiketta ei paineta. 12

17 Linssin siirto Motorisoitu pysty- ja vaakasuuntainen linssin siirto kuvan sijoittamiseksi siirtämättä laitetta fyysisesti. Aktivoi linssin siirron säätötoiminto painamalla kaukosäätimen -painiketta. Poistu säätövalikosta painamalla kaukosäätimen -painiketta. Siirrä näyttökuvaa ylöspäin painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Zoomaus ja tarkentaminen Motorisoitu zoomauksen ja tarkennuksen säätö. Selaa zoomauksen ja tarkennuksen säätövalintoja painamalla kaukosäätimen -painiketta. Vahvista valinta painamalla kaukosäätimen -painiketta. Poistu säätövalikosta painamalla kaukosäätimen -painiketta. Kaukosäätimen suora käyttö Siirrä näyttökuvaa alaspäin painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Suurenna tai pienennä kuvaa optisesti. Lähennä kuvaa painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Loitonna kuvaa painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Siirrä näyttökuvaa oikealle painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Siirrä näyttökuvaa vasemmalle painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin -painiketta. Säädä kuvan kirkkautta ja terävyyttä optisesti. Säädä kuvan tarkennusta painamalla kaukosäätimen tai yläpaneelin ja -painiketta. FIN 13

18 Kuvasuhde Kuvatilat Näyttösuhdevalinnat. Selaa käytettävissä olevia kuvasuhdevalintoja painamalla kaukosäätimen -painiketta. Normaali: Selaa vakiokuvasuhdetiloja. Kuvatilan valintaan, ViewSonicin mukautettujen esiasetusten helppoon käyttöön ja mukautettuihin asetuksiin. Selaa käytettävissä olevia kuvatiloja painamalla kaukosäätimen -painiketta. Kaikki: Selaa kuvatilojen Normaali, Eloisa, Elokuva ja Ammattimainen välillä. KÄYTTÄJÄ 1: Palauta Mukautettu asetus 1. KÄYTTÄJÄ 2: Palauta Mukautettu asetus 2. Normaali: Kuva esitetään alkuperäisessä muodossaan. Kaikki erikoisparannustoiminnot ovat pois päältä. Anamorfinen 1: Käytä yhdessä 16:9:sta 2.35:1: een muuntolinssien kanssa. 2.35:1-filmisisällön muodon muuttaminen 16:9-letter box -kuvasuhteesta 2.35:1 kokonäyttökuvaksi. 9 Eloisa: Suuri kontrasti, rikkaammat värit ja yksityiskohtien korostus. Huomio: Pitkäkestoinen katselu voi rasittaa silmiä. Elokuva: Painopiste ihon sävyjen esittämisen parantamisessa ja elokuvallisissa tehosteissa. Anamorfinen 2: Käytä yhdessä 16:9:stä 2.35:1: een muuntolinssien kanssa. 4:3- tai 16:9-filmisisällön muodon muuttaminen 16:9-kuvamuodosta 2.35:1-muotoon. Huomautus: Vaatii valinnaisen anamorfisen linssin käyttöä. View- Sonic ei tarjoa tätä valinnaista linssiä. Saat lisätietoja anamorfisen 2.35:1-linssin ostomahdollisuuksista osoitteesta 1 2 Ammattimainen: Painopiste harmaasävyjen tarkkuudessa ja värien esittämisessä. Käyttäjä 1: Palauta mukautetut asetukset 1. Käyttäjä 2: Palauta mukautetut asetukset 2. 14

19 Värilämpötila Värisävyvalinnat. Selaa käytettävissä olevia värilämpötilavalintoja painamalla kaukosäätimen -painiketta K: Syvänsinisen taivaan värisävy K: Kirkkaansinisen taivaan värisävy. PCS (Tarkka Värijärj.) PCS koostuu kehittyneistä värinparannustoiminnoista, kuten ihonvärin korjaus, reunojen korostus, gamma-korjaus ja 3Dvärienhallinta. Esiasetetut tai mukautetut asetukset voidaan valita näyttövalikossa, PCS-asetukset osassa (sivu 33). Käynnistä tai sammuta PCS-toiminto painamalla kaukosäätimen -painiketta. Kaukosäätimen suora käyttö K: Tasapainotettu värisävy. (Värillinen) PCS ON K: Päivänvaloväri, hieman punertava sävy. Mukautetut PCS-asetukset K: Hämärtyvän taivaan kaltainen värisävy. Käyttäjä: Palauta mukautetut värilämpötila-asetuksetkäyttäjämuistista (Mustavalkoinen) PCS OFF. FIN 15

20 HQV Mustataso HQV (Hollywood Quality Video) koostuu erilaisista kuvanparannustavoista, kuten kehittynyt liikkeentunnistus, adaptiivinen kohinanvaimennus, kehittynyt filmitilan tunnistus ja kehittynyt yksityiskohtien parannus. Käyttäjän HQV-asetukset voidaan määrittää Lisätoiminnot-osassa (sivu 26). Käynnistä tai sammuta HQV -toiminto painamalla kaukosäätimen -painiketta. Mustataso määrittää kirkkaustasot kuvan tummimmassa osassa. Korkeampi mustataso poistaa värikohinan tummemmista harmaasävyistä ja parantaa kontrastia. Tummemmat kuvat voivat kuitenkin näkyä huonommin, jos mustataso on liian korkea. Selaa käytettävissä olevia mustatasoja painamalla kaukosäätimen -painiketta. N Normaali: Normaali NTSC-mustataso. Normaalin mustatason alapuolella oleva sisältö ei näy. HQV (Vihreä) HQV ON. L M Alhainen: Osa tummempien harmaasävyjen värikohinasta poistuu. Keski: Suurin osa tummempien harmaasävyjen värikohinasta poistuu. H Korkea: Kaikki tummempien harmaasävyjen värikohina poistuu. HQV (Punainen) HQV OFF. B Mustaa mustempi: Mustataso on määritetty 0 IREen. Normaalia mustatasoa tummemmat kuvan yksityiskohdat näkyvät, mikä tekee kuvasta kirkkaamman. Varmista, että kuvalähteen (kuten DVDsoitin) mustatason suodatin on kytketty pois päältä. 16

21 Päivänvalon tunnistin Ota päivänvalon tunnistin käyttöön säätämään automaattisesti parhaat katseluasetukset ympäristön valaistukseen perustuen. Käynnistä tai sammuta päivänvalon tunnistin painamalla kaukosäätimen -painiketta. Päivänvalon tunnistin AUTOMAATTINEN: Säätää automaattisesti parhaat katseluasetukset huoneen ympäristövalaistukseen perustuen. MANUAALINEN: Palauta mukautettu asetus käyttäjämuistista. Syöttölähdevalinnat Valitse liitetyt syöttölähteet. Kaukosäätimen -painikkeen painaminen kerran näyttää lähteen tilan, kahdesti tai useammin painaminen selaa käytettävissä olevia syöttölähteitä. HDMI: High Definition Multimedia Interface. Yhdistetty käyttöliittymä (useita signaaleja) digitaaliselle videolle ja audiolle. Tuki jopa 1080p:lle Videotoiminta on vakioista ja vähemmän riippuvaista kaapelin laadusta lyhyen etäisyyden siirrossa. Komponenttivideo: Analoginen/digitaalinen videokäyttöliittymissä siirto tapahtuu kolmalla erillisellä signaalilla - Y, Cb/Pb, Cr/Pr. Tuki jopa 1080p:lle Kaapelin laatu vaikuttaa suuresti videotoimintaan, kun signaali on analogisessa muodossa. Komposiittivideo: Kaikki videosignaalit yhdistetään yhteen signaalijohtoon. Alhaisin videotoimintalaatu verrattuna muihin syöttömuotoihin. Kaukosäätimen suora käyttö Päivänvalon tunnistin OFF: Kaikki asetukset pysyvät ennallaan. S-video Erillinen video. Videosignaali siirretään kahdella johdolla - Y-kirkkaus ja C-värisävyt. Astetta parempi videotoiminta verrattuna komposiittivideoon. PC: Personal Computer. 15-nastainen D-sub analoginen tietokone-vga-signaalitulo. FIN 17

22 Suorat syöttönäppäimet Suora syöttölähdekytkentä ilman kaikkien tulovalintojen selaamista. Kaukosäätimen näppäimen painaminen kerran näyttää lähteen tilan, kahdesti painaminen siirtää suoraan syöttöön. HDMI 1: Suora käyttönäppäin HDMI 1 -tulolle. HDMI 2: Suora käyttönäppäin HDMI 2 -tulolle. Komponenttivideo 1: Suora käyttönäppäin komponenttivideo 1 -tulolle. Komponenttivideo 2: Suora käyttönäppäin komponenttivideo 2 -tulolle. Komposiitti- ja S-videovalinta. Selaa komposiitti- ja S-videotuloja. PC: Suora käyttönäppäin PC-tulolle. 18

23 Kaukosäätimen suora käyttö FIN 19

24 Kappale 4: LISÄTOIMINNOT (OSD-valikko) 1. Päävalikko 2. Asetukset-valikko Avaa päävalikko painamalla (kuva 1-2). H1 H2 C1 C2 A1 S1 P1 Siirry seuraavaan kuvalähteeseen painamalla tai. Palaa edelliseen kuvalähteeseen painamalla. Vahvista kuvalähteen valinta painamalla. Siirry päävalikosta asetusvalikkoon painamalla (kuva 2). Liiku asetusvalikossa painikkeiden,, ja avulla. Poistu asetusvalikosta painamalla kahdesti. Kuva (alivalikko). Kuva 1-1 Siirtymispainikkeet Valitun kuvalähteen ilmaisin: x Hz COMPONENT VIDEO i H1 ja H2: HDMI-liitännät 1 ja 2. C1 ja C2: komponenttivideoliitännät 1 ja 2. Lisäasetukset (alivalikko). Konfigurointi (alivalikko). COMPOSITE VIDEO VIDEO NTSC A1: komposiittivideoliitäntä. S-VIDEO NTSC S1: S-Video-liitäntä. Kuva 2 Asetukset-valikko Muistiasetukset (alivalikko). Kuva 1-2 Päävalikko PC 1280 x Hz P1: PC VGA -liitäntä. Valitun kuvalähteen kuvaformaatti: PCS (alivalikko). HD1080i Valitun kuvalähteen kuvaformaatti, kuten esimerkiksi, HD 1080p, HD 1080i, HD 720p, 480p, 480i, NTSC, PAL tai PC. 20

25 2-1 Kuva (alivalikko) Siirry Kuva-alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-1): Kuvan perusasetukset (alivalikko) Siirry Kuvan perusasetukset -alivalikossa painikkeiden ja avulla. LISÄTOIMINNOT PERUS Kontrastin, kirkkauden, värikylläisyyden, värisävyn ja kuvan terävyyden säätö. Kontrasti: kuvan kontrastin säätö. Lisää kontrastia painamalla. Vähennä kontrastia painamalla. VÄRILÄMPÖTILA Värilämpötilan säätö. Kuva 2-1 Kuva (alivalikko) KUVANSÄÄTÖ KUVASUHDE PC-kuvan ajastussäädöt. Kuvasuhteen valinta. Kirkkaus: kuvan kirkkauden säätö. Lisää kirkkautta painamalla. Vähennä kirkkautta painamalla. YLISKANNAUS GEOMETRIAN SÄÄTÖ Yliskannausvalinnat ja manuaalinen säätö. Vaaka- ja pystysuunnan trapetsisäätö, kääntö ja automaattinen vaakasuunnan trapetsisäätö. Kuva Perusasetukset (alivalikko) Värikylläisyys: kuvan värikylläisyyden säätö. Lisää värikylläisyyttä painamalla. Vähennä värikylläisyyttä painamalla. Sävy: viher- ja punatasapainon säätö. Lisää vihreää värisävyä painamalla. Lisä punaista värisävyä painamalla. Terävyys: kuvan terävyyden säätö. Lisää terävyyttä painamalla. Vähennä terävyyttä painamalla. FIN 21

26 2-1-2 Värilämpötila (alivalikko) Kuvan säätö (alivalikko) Siirry Värilämpötila-alivalikossa painikkeiden ja avulla. Näitä toimintoja voidaan käyttää vain, kun kuvalähde on PC-liitäntä. Siirry Kuvan säätö -alivalikossa painikkeiden ja avulla. Viileä 2 Värilämpötila K. Kuvan siirtäminen vaakasuunnassa. Siirrä kuvaa oikealle painamalla. Siirrä kuvaa vasemmalle Viileä 1 Värilämpötila K. painamalla. Normaali Värilämpötila 8500 K. Kuvan siirtäminen pystysuunnassa. Siirrä kuvaa ylöspäin painamalla. Siirrä kuvaa alaspäin painamalla. Kuva Lämmin 1 Lämmin 2 Värilämpötila 6500 K. Värilämpötila 5000 K. Kellotaajuuden muuttaminen. Nosta kellotaajuutta painamalla. Laske kellotaajuutta painamalla. Värilämpötila (alivalikko) Käyttäjä Mukautettu värilämpötila (lisätietoja käyttäjän määrittämästä väriasetuksesta on sivulla 37). Kuva Kuvan säätö (alivalikko) Vaiheen säätö. Siirrä vaihetta oikealle painamalla. Siirrä vaihetta vasemmalle painamalla. Kuvan ajastuksen automaattinen synkronointi. Käynnistä automaattinen synkronointi painamalla. 22

27 2-1-4 Kuvasuhde (alivalikko) Näitä toimintoja voi käyttää vain, kun kuvalähde on videoliitäntä. Siirry Kuvan säätö -alivalikossa painikkeiden ja avulla Yliskannaus (alivalikko) Yliskannauksen avulla osa kuvasta voidaan rajata näkyvän kuva-alueen ulkopuolelle. Siirry Yliskannaus-alivalikossa painikkeiden ja avulla. LISÄTOIMINNOT Normaali Kuvan alkuperäinen kuvasuhde. OFF Yliskannaus poissa käytöstä. Kuva venytetään lineaarisesti siten, että se Koko näyttö täyttää kuva-alan kokonaan. Kuvaa rajataan siten, että se täyttää kuvaalan kokonaan. Rajattu Kuvaa venytetään epälineaarisesti siten, FlexView että se täyttää kuva-alan kokonaan. Anamorfinen 1: Käytä yhdessä 16:9: stä 2.35:1:een muuntolinssien kanssa. Anamorfinen :1-filmisisällön muodon muuttaminen 16:9-letter box -kuvasuhteesta 2.35:1 Kuva kokonäyttökuvaksi. Kuvasuhde (alivalikko) Anamorfinen 2: Käytä yhdessä 16:9:stä 2.35:1:een muuntolinssien kanssa. 4:3- tai Anamorfinen 2 16:9-filmisisällön muodon muuttaminen 16:9-kuvamuodosta 2.35:1-muotoon. Huomautus: Vaatii valinnaisen anamorfisen linssin käyttöä. ViewSonic ei tarjoa tätä valinnaista linssiä. Saat lisätietoja anamorfisen 2.35:1-linssin ostomahdollisuuksista osoitteesta www. viewsonic.com. 2,5 % 2,5 % yliskannaus. 5,0 % 5,0 % yliskannaus. 7,5% 7,5 % yliskannaus. 10,0% 10,0 % yliskannaus. Kuva Yliskannaus (alivalikko) Valitse manuaalinen yliskannausasetus painikkeiden ja avulla. Aseta yliskannausalueet painikkeiden ja avulla. Huomautus: 1080i:n ja 1080p:n suurin yliskannaus on 7,5 %. FIN 23

28 2-1-6 Geometrian säätö (alivalikko) 2-2 Lisäas.-alivalikko Projektorin virheellisen sijoittamisen aiheuttamien kuvan vääristymien korjaus. Huomautus: paras kuvan laatu saavutetaan sijoittamalla laite oikein, jolloin korjaustoimintoa ei tarvitse käyttää. Siirry Geometrian säätö -alivalikossa painikkeiden ja avulla. Kuvanparannustoimintojen asetukset. Siirry Lisätoiminnot-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-2): Valinnat: normaali, eloisa, KUVATILA elokuva, ammattimainen tai käyttäjän määrittämä. Aseta pystysuunnan trapetsikorjausarvo painikkeiden ja avulla. MUSTATASO Valinnat: normaali, alhainen, keski, korkea, blacker-than-black. Aseta vaakasuunnan trapetsikorjausarvo painikkeiden ja avulla. Kuva 2-2 HQV Valinnat: kuvanparannus, filmitila, LTI ja CTI. Lisäas-alivalikko Aseta kääntötrapetsikorjauksen arvo painikkeiden ja avulla. KOHINANVAIMENNUS Valinnat: HQV-NR, TNR, MNR ja BAR. Kuva 1-6 Geometrian säätö (alivalikko) Kytke automaattinen pystysuunnan trapetsikorjaus käyttöön ja pois käytöstä painikkeiden ja avulla. VÄRIAVARUUS Valinnat: RGB, YCbCr, YPbPr ja automaattinen. 24

29 2-2-1 Kuvatila ViewSonicin mukautetut esivalinta-asetukset erilaisia katselutilanteita varten Mustataso Videokuvan näennäisen täysin mustan pisteen visuaalisen kirkkaustason asettaminen. LISÄTOIMINNOT Siirry Kuvatila-valikossa (kuva 2-2-1) painikkeiden ja avulla. Siirry Mustataso-alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-2-2). Normaali: kuva näkyy alkuperäisessä muodossaan. Kuvanparannustoiminnot ovat poissa käytöstä. N Normaali: standardinmukainen NTSCmustataso. Standardinmukaista mustatasoa tummemmat yksityiskohdat eivät näy. Eloisa: Korkea kontrasti, voimakkaat värisävyt, tehostetut yksityiskohdat. L Matala: osa tummien harmaasävyjen värikohinasta vaimenee. Huomautus: pitkäkestoinen katselu saattaa rasittaa silmiä. Elokuva: tehostetut värisävyt, elokuva- M Keskitaso: suurin osa tummien harmaasävyjen värikohinasta vaimenee. mainen vaikutelma. Ammattimainen: tarkka harmaasävy- H Korkea: tummien harmaasävyjen värikohina vaimenee kokonaan. Kuva Kuvatila ja väritoisto. Rasittaa silmiä vähemmän, mutta kontrasti ja värisävyt ovat heikommat. Käyttäjä: muistiin tallennettu mukautettu asetus. Kuva Mustataso (alivalikko) B Blacker-than-black: mustatasoksi asetetaan 0 IRE. Kuvan yksityiskohdat, jotka ovat tummempia kuin standardinmukainen mustataso, tulevat näkyviin, jolloin kuvista tulee kirkkaampia. Varmista, että syöttölähteen (kuten DVD-soittimen) mustatasosuodatin on kytketty pois käytöstä. FIN 25

30 2-2-3 HQV HQV (Hollywood Quality Video) -kuvanparannustoiminnot (yksityiskohtien tehostus, filmitila ja luminanssitason säätö. Siirry Kuvan perusasetukset -alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-2-3). Luminanssitason valinta. Off: Ei luminanssitason korjausta. Alhainen: Alhainen luminanssitaso. Korkea: Korkea luminanssitaso. Auto: Automaattinen luminanssitason korjaus. Yksityiskohtien tehostus: yksityiskohtien tehostus matalan erottelukyvyn videokuvassa (HD-simulointi SD/ED-videokuvalle). Lisää yksityiskohtien tehostusta painamalla. Vähennä yksityiskohtien tehostusta painamalla. Krominanssitason valinta. Off: Ei krominanssitason tehostusta. Alhainen: Matala krominanssitaso. Korkea: Korkea krominanssitaso. Auto: Automaattinen krominanssitason korjaus. Kuva HQV (alivalikko) Automaattinen: Vaihtaa video- ja filmikuvatilan välillä automaattisesti. Video: Kuvan laadun parannus videosignaalin lomituksen poistamisen avulla. Filmi: Valitsee oikean filmikadenssin automaattisesti. Valitse filmitila painikkeiden ja avulla. 26

31 2-2-4 Kohinanvaimennus HQV-tekniikka parantaa kuvanlaatua vähentämällä kohinaa ja turhaa dataa kuvasignaalista hävittämättä kuitenkaan olennaista kuvainformaatiota. Siirry Kohinanvaimennus-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-2-4). HQV-NR ON TNR 0 MNR 2 BAR OFF Kuva Kohinanvaimennus (alivalikko) HQV-NR OFF ON Kytke HQV-kohinanvaimennus käyttöön tai pois käytöstä. HQV-kohinanvaimennus on pikselitasolla toimiva liikkeeseen ja kohinaan adaptoituva aikasuodatin. Temporaalis-rekursiivinen kohinanvaimennus (TNR): Suodattaa erot vertaamalla useita kuvaruutuja. Tämä tekniikka toimii parhaiten liikkumattoman kuvan kanssa. Lisää kohinanvaimennusta painamalla. Palauta alkuperäinen asetus painamalla. Mosquito Noise Reduction -kohinanvaimennus: Vaimentaa kohinahäiriöitä esineiden reunojen ympärillä. Lisää kohinanvaimennusta painamalla. Palauta alkuperäinen asetus painamalla. BAR OFF ON Suorakaidevirheiden poisto: Poistaa liikkuvien kuvien prosessoinnin aiheuttamat suorakaidevirheet. Ota toiminto käyttöön valitsemalla ON. Palauta alkuperäinen asetus valitsemalla OFF. LISÄTOIMINNOT FIN 27

32 2-2-5 Väriavaruus 2-3 Konfig. (alivalikko) Voit valita oikean väriavaruusasetuksen käytössä olevalle videoformaatille. Väärä valinta voi aiheuttaa värivääristymiä. Siirry Väriavaruus-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-2-5) RGB RGB-videoformaatti. Ei alinäytteistystä. Kaikki kuvainformaatio siirretään tarkasti. RGB Komponenttivideoformaatti (YCbCr). Väri-informaatiota alinäytteistetään YCbCr YCbCr hieman. Siirretyn kuvainformaation määrä pienenee hieman, mutta kuvan laatu ei juurikaan muutu. Käytetään useimmissa korkeatasoisissa digitaaliformaateissa. YPbPr Komponenttivideoformaatti (YPbPr). YPbPr Paras värinäytteistystaso. Käytetään AUTO usein väliformaattina ammattilaistason Projektorin perusasetusten Konfig.. Siirry Konfigurointi-alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3). Valinnat: Automaattinen lähde, kiinteä PROJEKTORIN AS. synkronointi, automaattinen virrankatkaisu, lampun tila, päivänvalon tunnistin ja heijastus. Valinnat: Sijainti, aikaraja ja läpikuultavuus. OSD Valinnat: englanti, ranska, espanja, saksa, KIELET italia, venäjä, ruotsi, suomi, hollanti, yksinkertaistettu kiina, perinteinen kiina. Kuva 2-3 Konfig. (alivalikko) Etuprojisointi/tasoasennus AJASTIMET Valinnat: lampun ajastimen nollaus, suodattimen ajastimen nollaus, järjestelmän aika. Kuva filmiskannereissa ja elokuvatuotannoissa. Tuulettimen pyörimisnopeuden valinta SUURI KORKEUS (suuri korkeus / normaali ympäristö). Väriavaruus (alivalikko) AUTO Valitsee kroma-alinäytteistysmallin automaattisesti. Suositeltu asetus. AUTO-IRIS Kontrastin automaattisen parantamisen valon määrää säätämällä kytkeminen käyttöön tai pois käytöstä. 28

33 2-3-1 Projektorin asetukset Projektorin asetukset. Siirry Projektorin asetukset -valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-1). Lampun tehon valinta. Normaali: normaali käyttötila. Suurin valoteho. Eko: energiansäästötila. Pienempi valoteho. Tuulettimen ääni pienenee ja lampun käyttöikä pidentyy. LISÄTOIMINNOT Valitsee seuraavan aktiivisen syöttölähteen automaattisesti. Kytke toiminto käyttöön valitsemalla ON tai kytke toiminto pois käytöstä valitsemalla OFF. Käyttää projektoriin tallennettua ajoitustietoa automaattisen synkronoinnin sijaan. Automaattinen synkronointi saattaa vääristää kuvan koon, jos kuvassa on musta reunus. Ongelma pahenee, jos kuvan erottelutarkkuus vaihtelee. Kytke toiminto käyttöön valitsemalla ON tai kytke toiminto pois käytöstä valitsemalla OFF. Säätää katseluasetukset automaattisesti valo-olosuhteiden mukaan. OFF: toiminto poissa käytöstä. Automaattinen: toiminto käytössä, automaattinen säätö. Manuaalinen: toiminto käytössä, manuaalinen säätö. Valotehon valinta manuaalisesti. Alhainen: hämärä ympäristö. Keski: himmeästi valaistu ympäristö. Korkea: kirkkaasti valaistu ympäristö. Kuva Projektorin asetukset (alivalikko) Sammuttaa projektorin automaattisesti, ellei laitetta käytetä 5/ 15/ 30/ 45/ 60 minuuttiin tai poistaa toiminnon käytöstä. Projisointitavan valinta. Valitse oikea projisointitapa painikkeiden ja avulla. FIN 29

34 2-3-2 OSD Kielet Valikon sijainti. Siirry Projektorin asetukset -valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-1). Valikon kieli. Siirry Kielet-alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-3). Valikon sijainti kuvassa. Valitse valikon sijainti painikkeiden avulla. Valitse haluamasi kieli. Valikon aikaraja (sekunteina). Pidennä aikarajaa painamalla. Lyhennä aikarajaa painamalla. Kuva OSD (alivalikko) Valikon läpikuultavuus. Valitse haluamasi läpikuultavuusasetus painikkeiden ja avulla. Kuva Kielet (alivalikko) 30

35 2-3-4 Ajastimet Ajastinten asetukset. Siirry Ajastimet-alivalikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-4) Suuri korkeus Projektorin käyttäminen korkeassa paikassa. Projektorin tuuletin pyörii nopeammin, jotta ilmanvaihto toimisi tehokkaasti ohuessa ilmassa. Siirry Suuri korkeus -valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-5). LISÄTOIMINNOT Lampun ajastimen nollaus. Lampun ajastin on nollattava aina lampun vaihtamisen jälkeen. Ajastinta ei ole tarkoitettu käyttäjän omaa seurantaa varten, eikä se vaikuta lampun takuuaikaan. (Katso lisätietoja lampun takuusta kappaleesta 49.) ON: Projektoria käytetään korkeassa paikassa. Tuuletin pyörii tavallista nopeammin. Suodattimen ajastimen nollaus. Suodattimen ajastin on Kuva Ajastimet (alivalikko) nollattava suodattimen puhdistamisen tai vaihtamisen jälkeen. Projektorin käyttöaika. Käyttäjä ei voi muuttaa projektorin käyttöaikalaskurin lukemaa. Kuva Suuri korkeus (alivalikko) OFF: Projektoria ei käytetä korkeassa paikassa. Tuuletin pyörii normaalilla nopeudella. FIN 31

36 2-3-6 Auto-Iris 2-4 PCS (alivalikko) Kontrastin ja siirtymänopeuden parantaminen valotehon automaattisen hallinnan avulla. Siirry Auto-Iris-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-3-6). PCS-asetukset Siirry PCS-asetukset-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-4) PCS Precision Color System Jaettu näyttö, jonka avulla PCS- Auto-Iris-toiminnon kytkeminen käyttöön. PCS-näyttö asetuksia voi verrata tavalliseen kuvaan. VÄRISÄVYN SÄÄTÖ Ihon värisävyjen korjaus. Kuva 2-4 REUNOJEN Korostaa kuvassa näkyvien kohteiden Auto-Iris-toiminnon kytkeminen pois PCS-asetukset (alivalikko). KOROSTUS reunoja. käytöstä. Kuva Auto-Iris (alivalikko) GAMMAKORJAUS Mukautettu gammakorjausasetus. 3D-VÄRIENHALLINTA Värinkorjaustoimintojen hallinta. 32

37 2-4-1 PCS PCS-kuvanhallinta Siirry PCS-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-4-1) PCS-näyttö PCS-näytön valinnat: Siirry PCS-näyttö-valikossa painikkeiden ja avulla (kuva 2-4-2) LISÄTOIMINNOT PCS ON Kytkee kaikki oletusarvon mukaiset PCS-asetukset käyttöön. Jaettu näyttö Vasen puoli: PCS-toiminnot käytössä. Oikea puoli: PCS-toiminnot poissa käytöstä. Liikkuva näyttö Palkin vasen osa: PCS-toiminnot Mukautetut PCS-asetukset. PCS OFF käytössä. Palkin oikea osa: PCS-toiminnot poissa käytössä. Kuva PCS (alivalikko). Kytkee kaikki PCS-kuvanparannusasetukset pois käytöstä. Kuva PCS-näyttö (alivalikko) PCS-näyttö off PCS-toiminnot käytössä koko näytössä. FIN 33

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektori Käyttöopas

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektori Käyttöopas PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu

Lisätiedot

Pro8600 DLP Projektori Käyttöopas

Pro8600 DLP Projektori Käyttöopas Pro8600 DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14805 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle ehdolle: (1) tämä laite ei voi

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJD6221 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJD6221 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic PJ758/PJ759/PJ760 LCD Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство

Lisätiedot

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas

PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas PJD6235/PJD6245/PJD6543w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14931/VS14933/VS14934 Hyväksyntä FCC-lausunto Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13645

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Lisätiedot

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektori Käyttöopas

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektori Käyttöopas PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektori Käyttöopas Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550

Lisätiedot

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet Heijastusasetukset ennen projektorin käyttöä. Käyttöopas Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä. Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Varotoimet...2 Tämän laitteen turvatarrat...6 Säädös-

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W

V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Kannettava projektori V300X/V260X/V230X/ V260/V230/V300W/V260W Käyttöopas Malleja V230X, V230 ja V260W ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero: NP-V300X, NP-V260X, NP-V230X, NP-V260, NP-V230, NP-V300W,

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Käyttöhuomautus...2. Turvallisuusohjeet... 2. Johdanto...5. Projektorin ominaisuudet...5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus...

Käyttöhuomautus...2. Turvallisuusohjeet... 2. Johdanto...5. Projektorin ominaisuudet...5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus... SISÄLLYSLUETTELO Käyttöhuomautus...2 Turvallisuusohjeet... 2 Johdanto...5 Projektorin ominaisuudet...5 Pakkauksen sisältö... 6 Projektorin yleiskatsaus... 7 Tuotteen käyttö...9 Ohjauspaneeli... 9 Liitäntäportit...

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Kannettava projektori M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Käyttöopas Malleja M350X ja M230X ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X, NP-M300W, NP-M260W 1. painos,

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W Projektori L50W Käyttöopas Mallinumero NP-L50W 2. versio marraskuu 2011 DLP ja BrilliantColor ovat Texas Instrumentin tavaramerkkejä. IBM on tavaramerkki tai International Business Machines yrityksen rekisteröity

Lisätiedot

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD Näytöt. Käyttöopas

2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD Näytöt. Käyttöopas 2011x/2011s 2211f/2211x 2311cm/2311f/2311x 2511x 2711x LCD Näytöt Käyttöopas 2010, 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä

Lisätiedot

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Käyttöopas 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut on esitetty tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavassa takuuilmoituksessa. Mitän tämän oppaan sisällöstä ei

Lisätiedot

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Projektori M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Käyttöopas Malleja M403W, M M303WS M ja M M ei e e myydä j e j e Pohjois-Ameri kassa. Mallinumero NP-M403W, NP-M363W,

Lisätiedot

LCD TV-näyttö Käyttöopas

LCD TV-näyttö Käyttöopas SyncMaster P2470HD / P2770HD LCD TV-näyttö Käyttöopas Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...

Lisätiedot

Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI. Käyttäjän ohjekirja

Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI. Käyttäjän ohjekirja Multimediaprojektori MALLI PRM-25 PROJEKTORI Käyttäjän ohjekirja Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama, ja

Lisätiedot

Acer-projektori. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP -sarja Käyttäjän opas

Acer-projektori. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP -sarja Käyttäjän opas Acer-projektori P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP -sarja Käyttäjän opas Tekijänoikeudet 2007. Acer Incorporated. Kaikki oikeudet pidätetään. Acer-projektori P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP -sarjan Käyttäjän

Lisätiedot

ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя

ViewSonic. NX1940w/NX2240w LCD TV. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Руководство пользователя ViewSonic NX1940w/NX2240w LCD TV - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Руководство пользователя - Guida dell utente - Käyttöopas - Användarhandbok - Brugervejledning

Lisätiedot

ViewSonic. E90fSB CRT Monitor. ViewSonic. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. E90fSB CRT Monitor. ViewSonic. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic E90fSB CRT Monitor - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Lisätiedot