Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta: T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta: T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön"

Transkriptio

1 Työraportteja 74 / 2005 Working Papers Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta: T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön rajapinnassa Marttila, L., Kautonen, M., Niemonen, H. & Von Bell, K. Tieteen, teknologian ja innovaatiotutkimuksen ryhmä Työelämän tutkimuskeskus/yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Tampereen yliopisto Ammattikorkeakoulut alueellisessa Innovaatiojärjestelmässä koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit VAIHE IV (2004)

2 TaSTI-ryhmä, Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto ISBN ISSN Tampereen yliopistopaino Oy Tampere 2005

3 Sisällys Alkusanat Johdanto T&K -toiminnan organisointi kirjallisuuskatsaus Tutkimuksen toteuttaminen Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan roolit T&K -toiminnan suhde opetukseen T&K -toiminnan organisointiin liittyvät ongelmat Identiteetti, imago ja kulttuuri T&K -toimijana T&K -toiminnan rahoittaminen ja opettajien työaikajärjestelyt Suhteet ylläpitäjään ja alueen muihin korkeakouluihin Ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden tavoitteet Tietämyksenhallinnan strategiat ja käytännön toteutustapoja Tietämyksenhallinnan strategiat Tietämyksenhallinnan ja -levittämisen keinot ammattikorkeakouluissa T&K -yksiköt koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistyön rajapinnassa T&K -yksiköt organisatorisina ratkaisuina T&K -yksiköt välittäjäorganisaatioina ja T&K -toiminnan resursseina T&K -toiminnan avoimia kysymyksiä...38 Lähteet...41 Liite...43 Ammattikorkeakoulujen T&K -toimintaa tukevia hyviä toimintamalleja

4 Alkusanat Tämä raportti päättää Tampereen yliopiston Tieteen, teknologian ja innovaatiotutkimuksen ryhmän (TaSTI) viisivuotisen tutkimushankkeen "Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä - koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit". Hankkeen neljännessä vaiheessa tarkasteltiin viiden ammattikorkeakoulun T&K -yksikön toimintaa, näiden yksiköiden roolia kunkin ammattikorkeakoulun T&K -toiminnassa sekä kyseisten ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan organisoitumista niiden erityisissä alueellisissa toimintaympäristöissä. Tutkimushanketta olivat toteuttamassa tutkija Liisa Marttila, tutkija Heidi Niemonen, tutkimusapulainen Kaarina von Bell sekä hankkeesta vastannut projektipäällikkö Mika Kautonen. Ryhmän ulkopuolelta työhön osallistuivat ideoiden ja kommentoiden dosentti Pasi Tulkki Laureaammattikorkeakoulusta ja tutkija Anu Lyytinen Tampereen yliopistosta. Haluamme esittää heille avusta ja osuvasta kommentoinnista lämpimät kiitokset! Kiitokset kuuluvat myös tutkimuksen rahoittajatahon, opetusministeriön, edustajille paitsi mahdollisuudesta tehdä tätä tutkimusta, mutta myös heidän esittämistään kysymyksistä ja kommenteista, jotka omalta osaltaan auttoivat raportin kirjoittamisessa. Suuri kiitos kuuluu tutkimuksentekoon omaa aikaansa ja tietämystään antaneille ammattikorkeakoulujen edustajille. Toivottavasti tutkimuksemme edesauttaa ammattikorkeakoulujen T&K - toiminnan kehittämistyössä ja antaa käsitteellisiä välineitä eri toimijaryhmien väliseen keskusteluun. 30. elokuuta 2005 Tampereella Liisa Marttila, Mika Kautonen, Heidi Niemonen ja Kaarina von Bell 4

5 1. Johdanto Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä - koulutuksen ja työelämän verkottumisen mallit -hankkeen neljännessä vaiheessa tutkittiin viiden ammattikorkeakoulun T&K -yksikön toimintaa ja niiden roolia ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnassa. Tämän lisäksi tarkasteltiin ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan organisoitumista niiden erityisissä alueellisissa toimintaympäristöissä. Tutkimuksessa huomioitiin kunkin alueen ja eri toimialan erityispiirteet sekä ammattikorkeakoulujen rakenteen ja niiden tutkimus- ja kehittämisstrategian tukiyksiköilleen asettamat toimintaraamit. Keskeinen tutkimuskysymys oli: minkälaisia ovat T&K -yksiköiden roolit ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan resursseina? Yhtenä keskeisenä perustana oli ajatus tietämyksenhallinnan merkityksestä ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnassa syntyvän ja muokattavan tiedon leviämisessä sekä hyödyntämisessä. Näyttää siltä, että ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan organisointitavat vaihtelevat ammattikorkeakoulujen ja toimialojen mukaan. Tietämyksenhallinnan tietoinen kehittäminen ammattikorkeakouluissa ja osana niiden T&K -toimintaa nähtiin tärkeänä vastaisena haasteena. Raportti on kirjoitettu siten, että luvuissa 2-6 pohditaan ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan organisoimista ja siihen liittyviä tekijöitä, ongelmia ja tulevaisuuden tavoitteita aiheeseen liittyvän kirjallisuuden sekä tekemiemme haastattelujen pohjalta. Luvussa 7 esittelemme kaksi tietämyksenhallinnan perusstrategiaa sekä haastateltujen näkemyksiä kyseessä olleiden ammattikorkeakoulujen tietämyksenhallinnan tavoista ja tavoitteista. Luvussa 8 vedämme edellä esitetyt asiat yhteen ja hahmottelemme kolme ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan organisoitumisen mallia. Nämä ovat keskitetty, koulutusalojen T&K -linjojen sekä integroitu malli. Kussakin näistä malleista on potentiaalisesti omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä myös vaikutuksensa ammattikorkeakoulun tietämyksenhallinnalle. Arvioimme, että ammattikorkeakouluissa ollaan pääosin siirtymässä kohti integroitua mallia. Raportin lopuksi myös esitämme muutamia ammattikorkeakoulujen T&K - toiminnan kannalta oleellisia, mutta vielä ratkaisematta olevia kysymyksiä (luku 9). 5

6 2. T&K -toiminnan organisointi kirjallisuuskatsaus Opetusministeriön työryhmä toteaa selvityksessään (2004), että ammattikorkeakoulujen T&K -työ on sisällöltään soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä, jolla on kytkös opetukseen, työelämään ja aluekehitykseen. T&K -toiminta tulisi ottaa huomioon myös ammattikorkeakoulujen ja tiedekorkeakoulujen yhteisissä aluestrategioissa ja T&K -hankkeet pitäisi priorisoida alueen vahvoille osaamisaloille. Lisäksi ammattikorkeakoulujen T&K -työ olisi organisoitava niin, että T&K on kiinteässä vuorovaikutuksessa opetuksen, työelämän ja aluevaikutuksen kanssa. Erillisiä opetuksesta irrallaan olevia tutkimusyksiköitä ei suositella, vaan T&K -toimintaa tulisi toteuttaa koulutusohjelmien ja -alojen puitteissa. T&K -toiminnan tukipalvelut tulisi koordinoida yhden luukun periaatteella ja järjestää yhteisiä tukipalveluita alueen muiden toimijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä tulisi lisätä esimerkiksi perustamalla yhteisiä T&K -toimintayksiköitä. Myös yritys- ja työelämäyhteistyötä, yhteyksien vahvistamista alueen tiedekorkeakouluihin (Sitran koordinoimat yhteiset hankkeet) sekä kansainvälistä opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijavaihtoa tulisi tehostaa. (Opetusministeriö 2004a, 72-82) Ammattikorkeakouluille ei ole ministeriön taholta annettu rajattuja ohjeita siitä, miten T&K - toiminta tulisi järjestää, vaan ammattikorkeakoulut ovat saaneet itse kehittää omaa toimintaansa ja toiminnan organisointitapoja. Ammattikorkeakouluissa kehitystyö onkin lähtenyt muiden korkeakoulujen benchmarking-toiminnasta ja nyt näyttää siltä, että T&K -toimintaa koskevat käytännöt ovat muuttumassa samankaltaisiksi eri ammattikorkeakouluissa. (ks. myös Ahteenmäki-Pelkonen 2003.) Useissa ammattikorkeakouluissa T&K -yksiköiden toiminta on vasta parin viime vuoden aikana lähtenyt todella käyntiin ja esimerkiksi tutkimuksemme viidestä seutukunnasta kahteen on valittu uusi tai jopa ensimmäinen varsinainen tutkimusjohtaja vasta vuoden 2003 aikana. Ammattikorkeakouluissa on myös tämän vuoden aikana opetusministeriön suosituksesta laadittu T&K - strategioita ja valittu T&K -toiminnan painopisteitä. T&K -yksiköiden toimintaa, niiden tavoitteita ja toiminnan organisoitumista sekä eri organisoitumistapojen etuja ja haittoja onkin tutkittu systemaattisemmin vasta vuodesta 2003 alkaen. T&K -yksiköiden toimintatavat ovat vaihtelevia ja ammattikorkeakoulut eroavat toisistaan siinä, haluavatko ne keskittää tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvän palvelutoimintansa vahvoihin erillisyksiköihin vai pitää sen lähellä eri alojen koulutusyksiköitä (Impiö ym. 2003, 25). Pakarisen, Stenvallin ja Tolosen (2001) selvityksen mukaan ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämis- 6

7 toiminnan muodollisen organisoinnin erilaiset käytäntöjä ovat vuonna 2000 kerätyn aineiston perusteella olleet: erilliset T&K -yksiköt tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinoiminen T&K -tiimin, yliopettajan tai johtohenkilöstön toimesta hajautettu toimintamalli eli toiminnan painopisteen sijoittaminen eri koulutusaloille hankepohjainen organisointitapa tutkimus- ja kehittämistoiminnan hallinnon sekä tukipalveluiden keskittäminen, mutta vastuun pitäminen muuten koulutusaloilla. Ulkopuolisella rahoituksella resursoitu projektihenkilöstön tutkimustyö on Kinnusen (2002) mukaan organisoitu useissa ammattikorkeakouluissa toteutettavaksi ainakin osaksi erillisissä, "yhden luukun" periaatteella toimivissa yksiköissä. Tällaisten tutkimusyksiköiden henkilöstö koostuu tavallisesti johtajasta, tutkimusjohtajista, projektipäälliköistä sekä projektihenkilöstöstä. Tutkimusyksiköt hyödyntävät toiminnassaan ammattikorkeakoulujen opiskelijoita harjoittelijoina ja opinnäytetyöntekijöinä ja opettajia asiantuntijoina sekä voivat palkata valmistuvia opiskelijoita projektityöhön. (mt. 2002, ) Keskitetty malli on vaikuttanut toimivan hyvin etenkin sellaisilla alueilla, joilla ei ole yliopistoa (Palonen 2003). Tapa, millä T&K -toiminta ja -yksikkö on organisoitu, vaikuttaa myös siihen, miten T&K - toiminnassa syntyvä tai siihen vaikuttava tieto virtaa ammattikorkeakoulun sisällä sekä sieltä ulos ja sisään. Julkisena laitoksena ammattikorkeakoulujen tarkoituksena on pääosin mahdollisimman esteettömästi ja vaikuttavasti pyrkiä edistämään uuden ja sovelletun tiedon leviämistä sekä hyödyntämistä. T&K -toiminnassa syntyy luonnollisesti myös tietoa yksityisten yritysten tarpeisiin, jota suojataan leviämästä erilaisin sopimuksellisin ja salassapidollisin keinoin. Tietämyksenhallinta systemaattisena pyrkimyksenä tiedon syntymisen, jakamisen, leviämisen ja hyödyntämisen ohjaamiseksi on siten ammattikorkeakoulun johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta hyvin keskeistä. Yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä käsittelevässä tutkimuksessamme (Marttila ym. 2004) kaikissa ammattikorkeakouluissa toimi jonkinlainen nimetty T&K -yksikkö, mutta näiden merkitys näytti tutkimuksessamme olleiden yritysten näkökulmasta jääneen varsin pieneksi. Otoksemme yritykset tekivät yhteistyötä suoraan koulutusalojen kanssa ilman näkyvää T&K -yksikön osuutta. Toisaalta yritysten ja koulutusalan yhteistyö saattoi henkilösuhteiden kautta olla jo vakiin- 7

8 tunutta ja tuttua, kun taas T&K -yksikkö saattaa tuntua vieraammalta ja kaukaiselta. T&K - yksiköiden toiminta näytti olevan erillään muusta ammattikorkeakoulujen koulutusosastojen kanssa tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä. Muutamissa ammattikorkeakouluissa näytti samanaikaisesti olevan käytössä jopa useampaa erilaista toimintatapaa organisoida tutkimus- ja kehittämistoimintaa. T&K -toiminnan erilaiset organisoitumistavat johtuvat myös koulutusalan luonteesta ja perinteestä. Esimerkiksi tekniikan alalla T&K -toimintaa oli toteutettu jo opistoaikana. Muutamat haastateltavat kuitenkin kaipasivat ammattikorkeakouluilta selkeämmin "tuottajamaista" otetta T&K -toimintaan. Se, että haastatteluissa ei juurikaan viitattu ammattikorkeakoulujen virallisiin T&K -yksiköihin, johti kysymykseen siitä, mikä T&K -yksikön roolin tulisi olla. Olisiko se juuri tuo ammattikorkeakoulun "tuottajarooli"? Entä onko tällainen rooli tarkoituksen mukainen tai edes mahdollinen? Ketä se palvelisi ja mitä ongelmia se toisi mukanaan? 3. Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusaineiston keskeisen osan muodosti 18 teemahaastattelua, joissa haastateltavina olivat ammattikorkeakoulujen T&K -johtajat, -päälliköt tai -asiamiehet sekä valittujen teknologia-alojen opettajat. Haastatellut olivat pääasiassa kunkin aiheen kannalta relevantin koulutusalan yliopettajia, koulutusalajohtajia tai muuten T&K -toimintaa koordinoivia tai tekeviä henkilöitä. Lisäksi tutkimusmateriaalina oli ammattikorkeakoulujen T&K -strategia-asiakirjoja ja T&K -toiminnan ohjaamiseen ja säätelyyn liittyviä toimintaohjeita, laatukäsikirjoja, muita strategiapapereita sekä tutkimuksia. Käytimme tutkimuksessamme T&K -yksikkö -nimitystä yleiskäsitteenä niille erilaisille toiminnan organisoitumismuodoille, joita kussakin tutkimuksemme ammattikorkeakoulussa on hallinnollisesti ja taloudellisesti järjestetty tukemaan, strategisesti ohjaamaan ja hallinnoimaan ammattikorkeakoulun T&K -toimintaa. Organisointitavat ja nimitykset ovat vaihtelevia; toimintamuotojen ääripäinä lienevät SAMK:n O Sadan varsin keskitetty ja liiketoimintamainen toimintatapa ja toisaalta Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimusasiamies ja substanssipohjaiset, koulutusaloille hajautetut T&K -yksiköt -malli (taulukko 1). 8

9 Taulukko 1. Tutkimushaastattelujen kohdeorganisaatiot ja toimialat Ammattikorkeakoulu T&K -yksikkö/koulutusohjelma tai -yksikkö Alueklusterin toimiala Jyväskylän AMK Seinäjoen AMK Satakunnan AMK Tampereen AMK Turun AMK T&K -tukiyksikkö IT -instituutti Tutkimusasiamies Bio- ja elintarviketekniikan ko. Ravitsemisalan yksikkö O`Sata Tutkimus ja kehitys Tekniikan ko. T&K -tukipalvelut Liiketalouden ko. Tutkimus- ja kehityskeskus Bio- ja elintarviketekniikan ko. Informaatioteknologia Bioteknologia ja elintarviketeknologia Informaatioteknologia Automaatioteknologia Elintarviketeknologia Teoreettisena näkökulmana sovellettiin pääosin tietämyksenhallinnan (knowledge management) lähestymistapaa. Tarkastelimme siis sitä, miten T&K -yksiköt toimivat ammattikorkeakoulujen ja ulkoisen toimintaympäristön, lähinnä liike-elämän rajapinnassa tiedon luomisen, leviämisen ja hyödyntämisen kannalta. 4. Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminta Mikäli ammattikorkeakouluja tarkastellaan tietämyksen levittäjinä ulospäin, voivat ne toimia seuraavissa rooleissa, erityisesti suhteessa alueensa yritysten ja julkisten organisaatioiden innovaatiotoimintaan: a) mahdollistaja: ammattikorkeakoulun tai jonkin sen yksikön tuottamat palvelut tekevät yrityksille mahdolliseksi keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja jättää joitakin tehtäviä ammattikorkeakoulun tehtäväksi (esim. testaus, mittaus, markkinatutkimus tai muu suhteellisen tuotteistettu palvelu). b) ideoiden, osaamisen tai innovaatioiden siirtäjä: ammattikorkeakoulun tai jonkin sen yksikön ulkopuolella kehitetyn osaamisen tai innovaatioiden tekeminen tunnetuksi ja levittäminen yrityksiin. Tämä osaaminen tai innovaatio voi olla syntynyt joko AMK:ssa tai sen ulkopuolella. Toiminta painottuu erityisesti tiedon ja informaation levittämiseen. c) ideoiden, osaamisen tai innovaatioiden käytäntöön soveltamisen tukija: esimerkiksi yrityksen johdon tai henkilöstön valmennus, konsultointi ja koulutus merkittävän uuden muutoksen omaksumisessa ja toteuttamisessa. Edelliseen verrattuna liittyy läheisemmin yrityksen käytännön toimintaan. d) innovaation lähde: ammattikorkeakoulu tai jokin sen yksikkö on itsenäisesti tai valitsemiensa kumppanien kanssa toteuttanut innovaation, jota se joko levittänyt ilmaiseksi tai kaupallistamalla 9

10 levittänyt yrityksiin (tai muille asiakkaille). (ks. Miles ym., 1995; Haukness 1998; Bilderbeek ym ) 4.1. Ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan roolit Haastateltavien mielestä ammattikorkeakoulun keskeisimpiä rooleja yritysten kanssa tehtävässä T&K -toiminnassa ovat mahdollistajan, siirtäjän ja soveltajan roolit. Useat yritysten ammattikorkeakoululta pyytämät palvelut ovat luonteeltaan pienimuotoisia ja rutiininomaisia tehtäviä. Näiden tehtävien delegoiminen ammattikorkeakoululle mahdollistaa yritykselle keskittymisen omaan ydinosaamiseensa. Tällaisia palveluita ovat muun muassa testaus- ja mittauspalvelut sekä markkinointitutkimus. Nämä palvelut kuuluvat yleensä ammattikorkeakoulun maksulliseen palvelutoimintaan. Mahdollistajan rooli on ollut tyypillinen erityisesti T&K -toimintaansa aloittavalle ammattikorkeakoululle tai sen yksikölle, koska sen kautta luodaan kontakteja yrityksiin ja saavutetaan tunnettavuutta alueen toimijoiden keskuudessa. Lisäksi pienimuotoiset ja toistettavissa olevat tehtävät sopivat hyvin ensimmäisten vuosien opiskelijoille harjoitustöiksi. "Tän tyyppiset, mitä opiskelijat voi tehdä, niin edelleen se on yks tapa nimenomaan jos ne kytketään opintojaksoihin, silloinhan sen pitää olla kohtuullisen hyvin määritelty. Silloin tuotteistettu juttu on perusteltu eli me tiedämme, mitä me myymme ja asiakaskin tietää, mitä ostaa. Ja kun sitä tekee eri porukka, sen pitää olla silleen määritelty, jotta se pystytään toistamaan, vaikkakin asiakas voi olla eri tai tarve mihin sitä aina tehdään". "Meillä on nyt esimerkiksi käynnistynyt tämmönen kalibrointipalvelu tuolla konepuolella, joka on nimenomaan tämmöstä, että pk-yritykset pystyy käyttään täältä semmosta osaamista ja laitteistoo, jota he ei ite pysty itelleen hankkimaankaan eikä ainakaan, jos heidän pitäis pystyä keskittymään siihen omaan tekemiseensä". Ammattikorkeakoulu toimii myös ideoiden, osaamisen ja innovaatioiden siirtäjänä ja levittäjänä yrityksiin. Tämä voi olla joko ammattikorkeakoulun oman osaamisen tai tiedekorkeakoulussa syntyneen tiedon siirtämistä sekä soveltamista asiakasorganisaatioiden tarpeiden ja resurssien mukaan. Tietoa levitetään yrityksiin erityisesti harjoittelun, opinnäytetöiden ja projektien muodossa. Vastavuoroisesti myös yrityksistä siirtyy ammattikorkeakouluun tietoa työelämän konkreettisista käytänteistä ja menetelmistä, jotka taas voivat synnyttää uutta teoreettista osaamista. Ammattikorkeakoulun rooli tiedon ja innovaatioiden siirtäjänä on erityisen tärkeä perinteisille teollisuusyrityksille, kun taas high-tech -yritysten kohdalla tietoa siirtyy usein myös yrityksistä ammattikorkeakouluun. "Kyllä myös tämmönen siirtäjän rooli, tosin et siinä on aina, että harvoin se tapahtuu sellasenaan se tiedon siirto, että pitäähän se tietysti riippuen siitä kohteesta tai asiakkaasta, että mitä pienempi yritys niin sitä enempi pitää sitä asiaa myös soveltaa siihen tarkotukseen, mihin tää asiakas sitä käyttää, että jos taas kyseessä on joku isompi yri- 10

11 tys, jolla on omaa T&K -toimintaa, niin sillon voi riittää se pelkän tiedon saattaminenkin tai edes sen yhteyden luominen, että osataan sanoa, missä se tieto on". Ideoiden, osaamisen ja innovaatioiden käytäntöön soveltamisen tukijana ammattikorkeakoulu on esimerkiksi valmentaessaan, konsultoidessaan ja kouluttaessaan yritysten henkilökuntaa uuden muutoksen toteuttamisessa ja omaksumisessa. Ammattikorkeakoulu koetaan nimenomaan käytännön tiedon tuottajana, kun taas tiedekorkeakoulut tuottavat ensisijaisesti teoreettista tietoa. Ammattikorkeakoulun tehtävänä onkin koulutuksen lisäksi soveltaa ja jalostaa tiedekorkeakoulujen teoreettinen tieto pk-yrityksille sopivaksi osaamiseksi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi koulutuksen ja yhteishankkeiden muodossa. Ammattikorkeakoulut joutuvat tulevaisuudessa varautumaan yritysten henkilökunnan jatko- ja täydennyskoulutustarpeen kasvavaan kysyntään. Ammattikorkeakoulujen vahvuutena moniin muihin T&K -sektorin toimijoihin onkin niiden monipuolisuus: niissä voidaan tehdä sekä monialaista T&K -toimintaa että siihen liittyvää koulutusta. Ammattikorkeakoulun ensisijaisena tehtävänä pidetään osaamisen siirtämistä teoriasta käytäntöön ja sovellusten implementointiin, toisaalta tärkeää on myös työelämän käytäntöjen viestiminen eteenpäin perustutkimusta tekeville instansseille. Meidän opettajat aika aktiivisesti seuraa tieteellisen tutkimustoiminnan tuloksia omalta alaltaan. Mutta eihän taas yrityselämällä ole aikaa lukea, että turha kuvitella, että ne alkais lukemaan jotain väitöskirjoja, niitä lukee opettajat ja muut tutkijat ja kerran opettajat niitä lukee, niin miks ne ei vois olla sen osaamisen siirtäjiä työelämässä? Kehitystoiminnassa se on oleellista, että se sovelletaan uusiin olosuhteisiin ja mittakaavaan, uuteen tilanteeseen ja kokeillaan, että toimiiko se ja sitä voidaan sitten kehittää eteenpäin. Ja se tiedonvaihto on kaksisuuntaista ja väittäisin, että ammattikorkeakoululla olisi aika paljon annettavaa välittäjänä siihen, että mitä ne siellä työelämässä ja mitkä on siellä niitä pullonkauloja. Haastateltavat kokevat, että ammattikorkeakoulu on vielä vähäisessä määrin innovaation lähde, mutta tämä on tavoitetila, johon tulevaisuudessa yhä vahvemmin pyritään. Tähän mennessä syntyneet innovaatiot ovat olleet yksittäisiä, minkä vuoksi innovaatioiden kaupallistamiseen ja patentoimiseen ei kaikissa ammattikorkeakouluissa ole vielä kiinnitetty tarpeeksi huomiota eikä luotu yhteisiä menettelytapoja niiden varalle. Usean eri toimijan yhteishankkeissa on myös vaikea erotella sitä, kuka on innovaation varsinainen lähde, koska innovaatio syntyy usein yhteistyön tuloksena. Innovaatioiden vähyys ammattikorkeakouluissa johtuu haastateltavien mukaan osittain myös siitä, ettei ammattikorkeakoulun T&K -toiminnalle ole osoitettu perusrahoitusta. Innovaatioiden luominen vaatii pitkäjänteistä työskentelyä, jonka toteuttaminen pätkärahoituksella on vaikeaa....olis tietysti toiveena, että sitä pystyttäis näillä tietyillä, valituilla osaamisalueilla tekemään. Että me oltais se varsinainen ideoiden luoja joissakin tietyissä hankkeissa, ja vedettäis jotain tiettyjä hankkeita, joihin sitten osallistuis muita tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä. 11

12 4.2. T&K -toiminnan suhde opetukseen Ammattikorkeakoulujen T&K -toimintaa voidaan määritellä myös tietojen ja taitojen näkökulmasta, kuten aikaisemmassa ammattikorkeakoulututkimuksessa on usein tehty. Tällöin päästään ehkä lähemmäs opetuksen ja koulutuksen kenttää: 1. Tiedon soveltaminen ammattien ja työtehtävien kehittämistarpeisiin Soveltavassa tutkimuksessa pyritään yhdistämään olemassa olevaa teoriaa käytännön havaintoihin, ilmiöihin ja käsityksiin, jolloin lopputuloksena on jokin toiminnallinen tavoite tai sovellus, joka pystytään eksplikoimaan myös esimerkiksi tutkimusraportin tai työohjeen muotoon. 2. Praktisen tiedon tuottaminen käytännöstä käsin Tällöin pyritään tuottamaan tietoa sellaisilta alueilta, joilta ei ole ennestään tietämystä sovellettavaksi esimerkiksi tutkimusprojekteissa. Praktisen tiedon alle voidaan lukea myös ammattikäytäntöjen teoreettisten perusteiden selvittämistä sekä nykyisten käytäntöjen kehittäminen. Käytännön työelämässä tämä tarkoittaa kohteeseen perehtymistä, ongelman tunnistamista sekä parannusideoiden tuottamista ja arviointia. Kyseessä on usein toimintatutkimusta lähenevä kehittämistutkimus. 3. Työtaitojen kehittäminen Työtaitojen kehittäminen ja praktisen tiedon tuottaminen saattavat liittyä läheisesti yhteen, mutta jälkimmäinen voidaan ymmärtää myös yhteistyökumppanina toimivan työpaikan henkilöstön työtaitojen kehittämisenä ja opiskelijoiden sekä opettajien osaamisen ja tietämyksen kasvuna. (Soveltaen Kinnunen 2002; Luopajärvi 1999; Lämsä 1996; Vesterinen 2003, ks. Marttila ym ) T&K -toiminnasta syntynyt tieto ja osaaminen leviävät opetukseen opiskelijoiden ja opettajien kautta. Opettajien T&K -työjaksojen katsotaan lisäävän opetuksen ja T&K -toiminnan välistä yhteyttä, jolloin T&K -toiminnan tulokset siirtyvät helpommin opetukseen. Myös opiskelijoiden osallistuminen T&K -toimintaan luo osaltaan siltaa opetuksen ja T&K -toiminnan välille. Esimerkiksi opiskelijoiden opinnäytetöissä sekä harjoitteluissa tiedon ja käytännön osaamisen suhde konkretisoituu. Vastavuoroisesti opiskelijat siirtävät työelämässä oppimaansa takaisin oppilaitokseen. T&K - toiminnan ja opetuksen tulisi painottua samoihin aiheisiin ja opiskelijoiden kannalta erityisesti lyhytaikaiset selvitystyöt olisikin helppo kytkeä opetukseen ja opinnäytetöihin. Kyllä mä näkisin sen T&K:n yhteyden opetukseen niin, että me saatais täältä valmistuneiden ihmisten lähtötasoo nouseen ammatillisesti. 12

13 Kyllä me pyritään niitten projektien tuloksia hyödyntämään opetuksessakin. Ihan semmosia mekanismeja meillä on, että projektin lopussa, kun tehään tätä loppuraporttia näin, meillä on semmonen oma loppuraporttipohja vielä ja tiettyjä prosesseja muita. Niin siinä tavallaan yritetään pakottaa miettimään, voiko T&K -projekti poikia jonkun uuden opintokokonaisuuden esimerkiks. Ja yritetään tehdä semmosta materiaalia, jota vois käyttää olemassa olevilla kursseilla, jos ei sitten muuta. T&K -toiminnan ja opetuksen yhdistämisessä periaatteena on yleensä se, että ammattikorkeakoulujen oma henkilökunta ja opiskelijat osallistuvat projekteihin ja ulkopuolisia palkataan vain, jos osaamista ei löydy tai sitä ei pystytä irrottamaan omasta organisaatiosta. Näin toimimalla pyritään varmistamaan myös se, että osaaminen kumuloituu oppilaitokseen ja hyödyttää sen henkilökuntaa sekä opiskelijoita. Ulkopuolista työntekijää haetaan tällöin lähinnä opettajan sijaiseksi, mikäli projekti on niin suuri, että opettaja irrottautuu sen ajaksi opetuksesta. Verrattuna yliopistoihin opetus ei voi kuitenkaan perustua pelkästään omassa ammattikorkeakoulussa tehtävään tutkimukseen, vaan perusopetuksen pitäisi perustua laajemmalle kentälle, jos tavoitteena on kouluttaa päteviä yleisosaajia jollekin toimialalle. Ammattikorkeakoulun opettajat ovatkin usein laaja-alaisia yleisosaajia. He tarjoavat opiskelijoille perustaidot alasta, minkä turvin opiskelijoilla on vahva pohja erikoistua edelleen työelämässä.... mäkin yritän korostaa meidän insinööriopiskelijoille, et ne osais puhuu ja keskustella ja siirtää tietoa niin tutkijoitten suuntaan, kun sitten tuotannon ja markkinoinnin suuntaan ja olla siinä osaamisketjussa se... Tutkijoitahan me ei kouluteta, mutta meiltä valmistuneilla insinööreillä täytyy olla jonkinlainen kuva siitä, että mitä bioalan tutkimus on ja miten sitä voidaan soveltaa. T&K -toiminnan arviointia ja rahoitusta silmällä pitäen olisi muistettava ammattikorkeakoulujen sisäinen kehittäminen sekä opetuksen kehittäminen T&K -toiminnan avulla. Panostus yrityksiltä tulevan rahoituksen haalimiseen ei saisi estää T&K -toiminnan sisäistä ulottuvuutta, eli ammattikorkeakoulun omasta opetuksen ja opetusmetodien kehittämisen tarpeista lähtevän T&K -toiminnan kehittämistä ja tukemista. Siitä opetuksesta nouseva, on kauhean tyhmää laittaa siihen tämmönen, että teidän on saatava tietty määrä euroja tai tietty määrä henkilötyövuosia, koska siit tulee sitten pakkoyrittämisen makua, kun siellä pitäisi olla se opetuksen tarve, mistä se lähtee. Omassa tilastoinnissaan tutkimamme ammattikorkeakoulut ovat käsitelleet tätä T&K -toiminnan muotoa hyvin eri tavoin ja varsinkin silloin, kun T&K -toiminta määritellään ulkoa tulevan rahan sekä kaupallistettavien tuotteiden tai toimintaprosessien kautta, sisäistä T&K -toimintaa ei lasketa virallisen T&K -toiminnan piiriin. 13

14 Opetuksen ja käytännön harjoittelun välistä yhteyttä on pyritty tukevoimaan aktivoimalla lisää opiskelijaprojekteja. Näin toimimalla tuotetaan koulutukselle sisältöä ja ylläpidetään henkilökunnan työelämätietoutta sekä lisätään tutkimuksen ja koulutuksen välistä vuorovaikutusta. Samalla osaaminen ja tieto kumuloituvat talon sisällä. Projektien tarkoitus on vahvistaa osaamispohjaa, jotta jatkossakin olisi mahdollista osallistua uusiin projekteihin ja kartuttaa tietotaitoa. Projekteissa hankittu uusi tieto ja osaaminen leviävät henkilökunnan ja opiskelijoiden välityksellä myös koulutukseen. Projekteissa pääpaino on samoilla yksikön osaamisalueilla kuin koulutustehtäväkin. Eräs hankkeiden tekemisen ongelmista on se, että opettajat ovat ensisijaisesti opettajia ja tietyn alan substanssiosaajia eivätkä projektitoiminnan ammattilaisia, jolloin projektitoiminnan aloittaminen vaatii opettelua ja itsensä likoon pistämistä. Opetushenkilöstön toimenkuvaa tulisi uudistaa siten, että se mahdollistaisi joustavan liikkumisen opetuksen ja T&K -toiminnan välillä ilman hankalia työaikamalleja. Eri asia on kuitenkin se, voidaanko sellaiset ihmiset, jotka eivät halua tehdä T&K - toimintaa, pakottaa siihen, erityisesti, kun siihen ei ole rahallista kannustinjärjestelmää. 5. T&K -toiminnan organisointiin liittyvät ongelmat Aineistossamme esiin nousseita T&K -toiminnan toteuttamiseen liittyviä ongelmia olivat ammattikorkeakoulun rooli T&K -toimijana, T&K -toiminnan rahoitus ja opettajien työaikajärjestelyt, epärealistiset odotukset ammattikorkeakoulua kohtaan, suhteet ylläpitäjään ja muihin korkeakouluihin. Ammattikorkeakoulut hakevat yhä paikkaansa T&K -toimijana sekä oppilaitoksen itsensä että muiden toimijoiden silmissä. Toisin kuin kouluttajana, tutkijana ja kehittäjänä ammattikorkeakouluilla ei vielä ole takanaan kovin pitkää historiaa. Koska ammattikorkeakoulujen T&K -toiminnan rooli on vielä osin selkiytymätön, ammattikorkeakouluun kohdistuvat odotukset saattavat olla ristiriitaisia. Ehkä ammattikorkeakoulun roolin selkiytymättömyyden takia myös T&K -toiminnan toteuttamisen resurssit ovat vielä keskeneräiset. Jotta T&K -työ olisi joustavaa, pitäisi henkilökunnan työaikajärjestelyihin ja rahoitusmuotojen monimuotoisuuteen kiinnittää lisää huomiota Identiteetti, imago ja kulttuuri T&K -toimijana Ammattikorkeakoulujen rooli T&K -toimijana saattaa olla vielä epämääräinen ja T&K -toiminnan eteenpäin vieminen saattaa pahimmillaan henkilöityä vain muutamiin henkilöihin ammattikorkeakoulun koulutusyksiköissä ja hallinnossa. T&K -toiminnasta kiinnostuneet haastateltavat harmittelivat sitä, että ammattikorkeakoulun toiminta on usein vielä kiertynyt liikaa opetuksen ympärille, mikä näkyy T&K -toiminnan organisoimisessa, rahoituksessa, ammattikorkeakoulujen tiedottami- 14

15 sessa sekä muiden alueellisten toimijoiden asenteissa. Tosin viime vuosina tapahtunut kehitys on ollut myönteistä. Toisaalta ammattikorkeakoulujen edustajat kertoivat myös, että ammattikorkeakoulun sisällä ja ammattikorkeakoulujen toiminta-alueella niiden henkilökunnalle ja ammattikorkeakoulun T&K -toiminnalle saatetaan asettaa ristiriitaisia tai epärealistisia odotuksia. Kun tuolla puhutaan, että me menemme ja kehitämme jonkun yrityksen liiketoimintaa ja sitten me mennään katsoon, että minkälaiset ihmiset siellä on hommissa, niin se saattaa olla sellanen omistajavetonen yritys, jonka vetäjä on 20 vuotta tehny sitä hommaa ja hän tietää varmasti, että mitä tekee siellä yrityksessään, tietää ne tuotteensa ja palvelunsa ja jokaikisen asiakkaansa henkilökohtasesti. Niin me mennään ja sanotaan, että nyt sää oot tehny 20 vuotta tota toimintaa tollai ja meillä olis tässä nyt kaks opiskelijaa, jotka on just valmistunu, ne tulee kertoon sulle, kuinka bisnestä tehdään. Niin sinä päivänä se lyö oven kiinni ja sanoo, että mulla on muuta tekemistä. "Jos ajatellaan maakuntaa yleensä ja kuntia, seutukuntia, niin vaikka meitä nyt jossakin kehutaan, jossakin enempi, jossakin vähempi, niin onhan se myös aika pohjaton tynnyri, mitä korkeakoulutukselta odotetaan. Kun pitäis hoitaa kaikki asiat ja projektit. Omalla tavallaan se on tietysti hyvä, että on uskottavuutta, mutta joskus siihen liittyy myös vähän epärealistisia odotuksia ja sitä, että ei nähdä, mikä se korkeakoulutuksen rooli oikeesti on. Mikä on se käytännön tekemisen ja osaamisen kasvattamisen, osaamisen tuomisen tasapaino. Enempi pitäis olla tietysti siellä osaamisen tuomisen puolella". Ammattikorkeakoulujen eräs suurimpia strategisia tavoitteita onkin etsiä itselleen oikean tasoinen rooli, jossa omat osaamisalueet, maakunnan tarpeet ja lainsäädännössä niille asetetut opetukseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät tehtävät olisivat tasapainossa. Tämä rooli pitäisi pystyä viestimään myös potentiaalisille yhteistyökumppaneille. "Joko me voidaan osana tätä yliopistokeskusta ja Epanet-verkkoo olla yhä voimakkaampi toimija tai sitt me jäädään ikään kun ammattikorkeakouluksi siinä muodossa kuin ammattikorkeakoulut jollain muilla paikkakunnilla, voisin kuvitella jossain Turussa tai Tampereella, se on selvää, että yliopisto ja teknillinen yliopisto johtaa siellä sitä tutkimusta. Siitä huolimatta ammattikorkeakoululla on paikka siinä innovaatioympäristössä, mut ei niitten tartte kuvitellakaan olevansa mitään hyvin merkittäviä toimijoita. Tämä kehitys saattaa huonommassa tapauksessa käydä täälläkin, jos yliopistokeskus ja Epanet-verkko voimakkaasti menee eteenpäin, jos me ei olla siinä kyljessä mukana, niin me jäädään vain opetuslaitokseksi. Me ollaan saatu tää koulutuspuoli aika hyvään malliin, aluekehitystoiminnassa ollaan vahvasti mukana, niin tämä vuosikymmen voisi olla T&K -toiminnan läpilyönnin aikaa." Kaiken kaikkiaan sen ytimen löytäminen, mitä ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta on ja mitä sen tulisi olla, on vielä hakuvaiheessa. Tällöin vaarana saattaa olla se, että ulkopuolisen rahoituksen toivossa T&K -toimintaa lähdetään tekemään, miettimättä sen tarkemmin kyseisiin projekteihin liittyviä strategisia ja eettisiä kysymyksiä. Tämä ammattikorkeakoulun T&K - toiminnan roolia koskeva keskustelu tulee käydä paitsi ammattikorkeakouluorganisaation, myös jokaisen koulutusohjelman ja sisäisen osaamiskeskuksen kohdalla. 15

16 Ammattikorkeakoulujen toiminnan painopisteiden nopea muutos on aiheuttanut ongelmia myös henkilökunnan T&K -toimintaan asennoitumisen suhteen. Välinpitämättömyyttä tai tietämättömyyttä T&K -toimintaa kohtaan voi löytyä sekä opettajien että ammattikorkeakoulujen ylimmän johdon keskuudesta. T&K -toiminta saatetaan kokea itselle vieraaksi ja vanhoista kulttuurisista malleista irrottautuminen saattaa olla vaikeaa. Naukkarisen (2004) mukaan opettajakunnassa suurin innostus T&K -toimintaan on 4-7 vuotta opetustyötä tehneillä henkilöillä. Tällöin alkuvuosien vaikeudet ovat takana, mutta opettajat eivät ole vielä urautuneet opetustyöhön. T&K -hankkeiden johtamisesta saadun osaamisen kumuloituminen on eräs suurimpia T&K -toiminnan ongelmia, sillä yleensä osaaminen kasaantuu vain harvoille ihmisille. Tosin rahoittajien kannalta olisi hankalaa, jos keskustelukumppanit vaihtuisivat koko ajan. Esimerkiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa aikoinaan toimineen Telakka-mallin ongelmana oli se, että T&K -työhön lähteneellä ei ollut opastajaa tai esimiestä, vaan opettajan työssä opittu yksin tekemisen kulttuuri jatkui ja hankkeet saattoivat epäonnistua tästäkin syystä. Ongelmallista on myös se, että ammattikorkeakoulun sisällä ei vielä ole mestari-kisälli -ajattelua, vaan opiskelijaa ajatellaan yhteistyökumppanina vasta valmistumisen jälkeen. Kyllä tässä kulttuurin muutoksesta on ollut kysymys, että onhan meillä työelämään suuntautunutta kehittämis- ja tutkimustoimintaa ammattikorkeakoulu teki sitä ennenkin, mutta ei se ollut organisoitunutta ja se oli paljon opinnäytetöihin ja opiskelijatyöhön perustuvaa, siinä ei ollut henkilökunnalla niin suurta roolia, mutta onhan se jo tän ammattikorkeakoululain myötä viimeistään tiedostettu kiinteeks osaks sitä toimintaa. Kuten aikaisemmissa tutkimuksissamme (2003, 2004) on tullut esiin, myös ammattikorkeakoulun toiminnan ulkoinen markkinointi vaatii vielä kehittämistä. Tämä koskee erityisesti T&K -toimintaa, joka ei välttämättä näy tarpeeksi esimerkiksi ammattikorkeakoulun esitteissä ja vuosikertomuksessa. Markkinoinnin pohjalla oleva osaamisen tuotteistaminen on vielä kesken ja toisaalta osaamisen henkilöityminen ja kulttuurinmuutoksen hitaus vaikuttavat joissakin ammattikorkeakouluissa siihen, että uusien aktiivisten osallistujien saaminen projekteihin voi olla työlästä. Oon täällä sisälläkin sitä sanonu, ettei sitä pidä mitenkään ihmetellä, ettei tunneta sitä osaamista, mitä täällä on, koska täällä ei ensinnäkään oo ollu semmosta strategista toimintaa sen osaamisen ympärillä aikasemmin, että olis suunnitelmallisesti kehitetty ja tehty näkyväksi jotain osaamista, niin eihän sitä sillon voida tunteekaan. T&K -toiminnan ja opetuksen välisen limittymisen lisäksi ammattikorkeakouluilla on muutakin toimintaa, joka on läheisesti yhteydessä tutkimus- ja kehittämis- sekä aluekehitystehtävään ja opetukseen. Tällöin on yleensä kysymyksessä maksulliseksi palvelutoiminnaksi luokiteltava toiminta, 16

17 joka on esimerkiksi monistettavaa täydennyskoulutusta, tuotteistettuja laboratorio- tai mittauspalveluita tai muuta kumppaniorganisaatioiden osaamista kehittävää toimintaa. Myös tämän alueen toiminnan pelisäännöt suhteessa koulutusaloilla tehtävään T&K -toimintaan vaikuttavat olevan vielä epäselviä ainakin muutamissa ammattikorkeakouluissa. T&K -palveluiden ja muiden palveluiden organisatorinen kirjavuus ja hajanaisuus ammattikorkeakoulujen sisällä eivät ainakaan helpota ulkopuolisen yhteistyökumppanin oikean yhteistyötahon löytämistä kustakin ammattikorkeakoulusta. Kaikissa ammattikorkeakouluissa on mun nähdäkseni semmonen pulma, että mitä on T&K- ja mitä palveluja ja miten ne erotetaan vai onko ne yhdessä. --- Musta on ihan hyvä, että ne on yhteen laitettu sitten, kun tuotetaan palveluita. Kun asiakkaan näkökulmasta se on yhdentekevää, onko ne T&K -palveluita vai mitä palveluita T&K -toiminnan rahoittaminen ja opettajien työaikajärjestelyt Eniten ongelmia synnyttää T&K -toiminnan nykyinen rahoitusmalli, jossa T&K -toimintaan jaetaan rahaa oppilasmäärän ja opetuksen mukaan. Haastateltavien mielestä rahoituksen ja tuloksellisuuden mittareita tulisi opetusministeriössä muuttaa, sillä opiskelijamäärät eivät juuri liity T&K - toimintaan. Ammattikorkeakouluissa oltiin tyytymättömiä siihen, että T&K -toiminnalle ei ole osoitettu perusrahoitusta. Opetusministeriön T&K -toiminnalle suuntaamaa rahoitusta pidettiin riittämättömänä ja projektirahoituksen turvin on hankalaa rakentaa pitkäjänteistä jatkumoa hankkeiden sekä osaajien välille. Hankesuunnittelua varten ammattikorkeakouluille tulisi taata jonkinlainen pesämuna, jolla voitaisiin estää hankkeiden väliset katkokset. Hankkeiden hakuaikojen ja rahoituspäätösten väliset katkokset sekä osaavan tutkimushenkilökunnan työsuhteiden määräaikaisuus vaikeuttavat osaltaan T&K -työn ja muun opetustoiminnan yhdistämistä sekä johtavat työn pirstaloitumiseen. Tämä korostuu erityisesti pienissä yksiköissä sekä yhteistyössä pienten yritysten kanssa. "Sitä tehdään projektirahotuksella, niin jatkumon rakentaminen semmosella periaatteella, niin onhan se haastava työ. Ainakin siltä osin, kun määräaikaset työsuhteet loppuu ja ne henkilöt meiltä lähtee, niin kyllähän siinä aina väistämättä sitä osaamista myös valuu ulos". Ammattikorkeakoulujen edustajat kritisoivat sitä, että toisaalta ammattikorkeakouluilta vaaditaan T&K -toimintaa ja innovatiivista roolia, mutta rahallista tukea sen toteuttamiseen ja siinä vaadittavien toimintaprosessien ylläpitämiseen ei tarjota. (kts. Opetusministeriö 2004a) Ratkaisuksi ammattikorkeakoulujen taholta tarjottiin T&K -toiminnan rahoituksen sitomista tulostavoitteisiin tiedekorkeakoulujen tapaan. 17

18 Eräänä T&K -toiminnan toteuttamisen pulmana ovat myös opettajien työaikajärjestelyt. Opettajien vuosityöaika estää joustavan liikkumisen opetuksen ja T&K -työn välillä. Lisäksi pätevien opettajien ja sijaisten saaminen voi olla vaikeaa. Myös ammattikorkeakoulun tuntisuunnitelmissa tarvittaisiin enemmän joustavuutta. Nykymuotoinen T&K -toiminta saattaa olla hankalaa myös koulutusosastojen johtajien kannalta, sillä mikäli opettajat lähtevät kesken lukuvuotta T&K -projekteihin, se vaikeuttaa opetuksen järjestämistä. T&K -toimintaan tarvitaan rahallisia panostuksia, sillä opettajilla pitäisi olla mahdollisuus toimia sekä tutkijoina että opettajina. Tällä hetkellä T&K:n tekemistä tukevaa tai palkitsevaa järjestelmää ei ole, koska kaikkea toimintaan tarkastellaan ja arvioidaan opetuksen kautta. Ja sitten se niin kun, että ei ole selkeää sanotaan T&K -toiminnan tekemistä tukevaa järjestelmää. Siis sitä, että sun kannattaisi lähteä tekemään T&K -toimintaa. Musta tuntuu siltä, että moni ajattelee ja varmaan onkin niin, että on paljon helpompaa tehdä sitä opetusta vain. Kun kuitenkin T&K -toiminnassa pistät sanotaan itsesi kuitenkin aika lailla vielä likoon, ehkä enemmän kuin opetuksessa. Tietenkin se palkkaus ei ole ainoa asia, vaan se pitää olla henkilöillä itsellään semmonen palo tai halu kehittää jotain, että ei ketään pysty pakottaan, eikä oo järkevääkään. Haastatteluissa huomautettiin myös, että ammattikorkeakoulun henkilökunnalta vaaditaan paljon. Opettajien tulisi huolehtia yhtä aikaa sekä opetuksesta että T&K -projekteista. Harvoin pohditaan sitä, onko tällainen kaksoisrooli realistinen. Opettajille tulisikin luoda joustava käytäntö opetuksen ja tutkimuksen vuorottelemisen mahdollistamiseksi niin, ettei VES ja opettajien kokonaistyöaika estä tutkimukseen irrottautumista. "Tietysti korkeakouluopetus on siinä mielessäkin vaativa työ, että siinä henkilökunnalle asetetaan myös aika rajuja vaatimuksia, että ollaan niin kun huippuopettajia ja huippuasiantuntija projekteissa ja vielä samanaikasesti, niin onhan se melkonen jonglöörisuoritus näiltä yksilöiltäkin". Yliopettajien toimenkuva esitettiin muutamassa ammattikorkeakoulussa tällä hetkellä vielä hieman ongelmallisena ja sitä pyrittiin muokkaamaan paremmin T&K -toiminnan vaatimuksia vastaavaksi tulevaisuudessa. Myös osaamisen henkilöityminen saattaa olla ongelma. Mikäli yksittäisten T&K - projektien sijaan pyritään jatkuvaan T&K -toimintaan, pitäisi kunkin organisaation erityisosaajien kirjon olla laajempi, jolloin projektien hankinta ja loppuun vienti eivät kärisisi mahdollisista henkilö- tai toimenkuvan vaihdoksista. Ammattikorkeakouluissa pitäisi keksiä ratkaisuja siihen, miten T&K -toiminnassa saatua osaamista saataisiin aidosti kumuloitumaan koulutusosastojen sisällä ja toisaalta levitettyä eteenpäin. Turun ammattikorkeakoulussa tätä asiaa on pohdittu myös asiakas palveluntarjoaja -näkökulmasta: palveluprosessien rakentamisesta ulkopuolisille. Niiden kautta pitäisi saada aikaan joustavuutta, 18

19 mikäli halutaan tehdä työelämän organisaatioiden kanssa T&K -projekteja ja vastata tarjouspyyntöihin. Tämä edellyttää opetussuunnitelmien laadintaprosessin ja työaikasuunnittelun uudelleenorganisoimista. Meijän pitäis päästä semmoseen järjestelmään, että se mahdollistais enemmän joustavuutta, että kun tulee näitä ulkopuolisia asiakkaita, saadaan tarjouspyyntöjä, niin meillä olis vapaita resursseja palvelemaan niitä. Että meillä on palveluprosessit vielä aika kesken, että jos meille tulee joku tilaus, niin ketkä ihmiset tuottaa sen tutkimuspalvelun, jos tulee lyhyellä varotusajalla. Eri asia on nää meijän tutkijat ja tutkimusprojektit, jotka sitten syntyy, sanotaan, niitä synnytetään puoli vuotta vuosi ja sitten ne toteutetaan, mut jos tulee helmikuussa, että voisitteko te aloittaa maaliskuun puolivälissä ja tehdä toukokuun loppuun valmiiks, niin meillä ei oikein oo prosesseja siihen. T&K -toiminnan organisoiminen sekä T&K -yksikön ja keskushallinnon rooli T&K -toiminnan toteuttamisessa askarruttivat muutamien ammattikorkeakoulujen haastateltavia, erityisesti näiden roolit vaikuttivat vielä hieman epäselviltä. T&K -toimintaan liittyvistä asioista tai niiden organisoitumisesta ei välttämättä tiedetä tarpeeksi edes talon sisällä. Pahimmillaan virallinen T&K - yksikkö koettiin vain ylimääräiseksi portinvartijaksi ja välikädeksi, jonka kautta T&K toimintaan saatu raha kulkee. Minusta pitäisi tavoite- ja tulossopimus neuvotteluiden yhteydessä määritellä, mitkä on ne strategisesti tärkeet alat ja hankkeet meiän esityksestä ja mitä ammattikorkeakoulun johto näkee, ett meidän olisi syytä osallistua joko muiden yksiköiden tai heidän alotteistaan lähteneisiin ja sitt sovittaisiin, ett näihin hankkeisiin panostetaan. Kun T&K - toiminta on luonteeltaan semmosta, että en mä nyt tänä keväänä tiiä varmaks mitä ens keväänä yritykset haluaa ja pyytää ja saattaa syntyä hankkeita. Me voidaan painottaa vaan jotain aloja, ett me pyritään keskittämään osaamista näille vaikka kansainvälistymiseen ja tietoverkkoihin ja sitten meille annettaisiin vapaat kädet toimia, kun meill on asiakaskontaktit, niin tehä niitä sopimuksia. Seuraavassa TaTu -neuvotteluissa raportoidaan, ett miten me onnistuttiin, mitkä oli niitä tärkeitä ammattikorkeakoulun tai aluekehityksen kannalta, mitkä taas oli meiän oman ydinosaamisen kannalta ja asiakkaiden kannalta. Jos todettais että homma käy, niin annettas ne rahat suoraan yksikölle siihen toimintaan". T&K -yksiköissä puolestaan ongelmallisina nähtiin lakimuutokseen ja T&K -rahoituksen saamiseen liittyvä T&K -toiminnan tiedonkeruu ja hankkeiden seuranta. Myös erilaiset patentoimis- ja luottamuskysymykset vaativat vielä kehittämistä ammattikorkeakoulujen sisällä. Nykyinen ammattikorkeakoulujen T&K -toimintaa tukevan rahoituksen jakoperuste on sidottu opiskelijamääriin, eikä se huomioi opetuksen lisäksi ammattikorkeakoulun muita tehtäviä. Rahoituksen jakoperusteilla ei ole tiedekorkeakoulujen tapaan kytköstä ammattikorkeakoulujen toiminnan muutoksiin, suoritettuihin tutkintoihin eikä tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä aluekehitykseen. Opetusministeriössä on käynnissä ammattikorkeakoulujen rahoituksen uudistaminen, joka toteutuisi 19

20 vuodesta 2005 lähtien. Uudistuksen myötä ammattikorkeakoulun rahoitus määräytyisi opiskelijamäärän, suoritettujen tutkintojen, kaikille tasasuuruisen erän sekä tutkimus- ja kehittämistyön perusteella. (Opetusministeriö 2004, 26-29) 5.3. Suhteet ylläpitäjään ja alueen muihin korkeakouluihin Kaupunki tai kunta saattaa olla ylläpitäjätahona joskus ongelmallinen, sillä esimerkiksi henkilöstöja rekrytointiasioiden hoito kuntalain perusteella on kankeaa. Naukkarinen (2004, ) esittää lisensiaatintyössään, että monissa yhteyksissä yhden kunnan omistamat ammattikorkeakoulut ovat kokeneet olevansa pikemmin yksi kunnan toimialoista kuin itsenäinen korkeakoulu. Vuonna 2003 voimaan tullut Ammattikorkeakoululaki ottaa kantaa vain opetushenkilöstön palkkaamiseen ammattikorkeakouluun, muun henkilöstön aseman jäädessä sopimuksenvaraiseksi ammattikorkeakoulun ja ylläpitäjän kesken. Kehitys on kuitenkin kulkenut aikaisempaa joustavampaan suuntaan, sillä tällä hetkellä ammattikorkeakouluille on monessa kunnassa annettu kuitenkin varsin vapaat kädet toimia omana nettoyksikkönä ja tehdä päätöksiä itsenäisesti oman budjettinsa puitteissa. Alueellisen yhteistyön kannalta ongelmallisia asioita olivat yliopiston nihkeä suhtautuminen ammattikorkeakouluihin yhteistyökumppaneina. Yliopistot haluavat pitää tutkimuksen vain omissa käsissään. Myös uudet yliopistokeskukset ja niiden vaikutus ammattikorkeakoulujen toimintaan mietitytti muutamia haastateltavia. Toisaalta myös ammattikorkeakoulujen kesken katsottiin vallitsevan jonkinlainen kilpailuasetelma, joka vaikeuttaa yhteistyön tekemistä. 6. Ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden tavoitteet T&K -toiminnan organisointi ammattikorkeakouluissa on edelleen rajussa muutostilanteessa ja keskustelua käydään toiminnan hajauttamisesta ja toisaalta tiettyjen toimintojen keskittämisestä. Organisaatiomuutosten nopeutta kuvaa se, että ainakin kahdessa viidestä tutkimastamme ammattikorkeakoulusta T&K -toiminnan organisointi on jo muutettu tai sitä ollaan muuttamassa merkittävästi siitä, mitä se keväällä 2004 oli. Vaikuttaa siltä, että varsinainen T&K -toiminta saatetaan tulevaisuudessa hajauttaa entistä selvemmin koulutusaloille, mutta sopimus- ja raha-asiat tullaan hoitamaan keskitetysti. Yhä useammissa ammattikorkeakouluissa ollaan siirtymässä matriisiorganisaatiomaiseen toimintatapaan. 20

21 Haastattelujen perusteella ammattikorkeakouluissa panostetaan tulevaisuudessakin alueelliseen yhteistyöhön ja kansainväliseen toimintaan. Ammattikorkeakouluihin pyritään perustamaan suurehkoja hankekokonaisuuksia tai kehittämisohjelmia, jotka kokoavat yhteen saman aihepiirin projekteja. Lisäksi kunkin ammattikorkeakoulun itselleen valitsemia painopistealoja vahvistetaan maakunnan kehitystä seuraten vahvoiksi osaamiskeskittymiksi. Projektit suunnataan pääosin näille painopistealoille. Toiminnan periaatteena ovat vahvat kilpailukykyiset fokukset ja verkostoituminen. Hankkeet tulevat olemaan useamman toimijan välisiä alueellisia ja kansallisia hankkeita. Yhteistyötä muihin, erityisesti paikallisiin, korkeakouluihin pyritään tehostamaan. Keskeisiä haasteita ovat kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja rahoituksen sekä henkilöstöresursoinnin järjestäminen T&K -toiminnalle. EU:n ohjelmien lisäksi on pyrittävä muiden julkisten rahoituslähteiden parempaan hyödyntämiseen ja yritysrahoituksen osuuden kasvattamiseen, palvelu-, koulutus- ja varsinaisen T&K -toiminnan kautta. Tämä vaatii kuitenkin useimmissa ammattikorkeakouluissa vielä palvelukonseptien ja sisäisten toimintaprosessien kehittämistä. Meill on nää osaamisalueet määritelty, niin niitä pyritään vahvistamaan. Tavallaan päästään siitä vaiheesta, että otetaan kaikki ideat, ett opetellaan projektien tekemistä, nyt voidaan ruveta valitsee. Volyymi on nyt sitä luokkaa, mitä tän kokonen yksikkö pystyy kestämään, koska sehän ei oo meille tuottavaa, vaan se vie meidän perusrahotusta, siinähän pitää se omarahotusosuus olla ja voittoo ei projekteilla pysty tekeen. Entistä enemmän tähän meidän ydinosaamiseen liittyviä projekteja, pyritään entistä enemmän suoraan yritysrahotukseen, ett me ollaan niin hyvä kumppani, ett yritys on selvällä rahalla valmis maksamaan meiän palveluksista. Tutkimus ja opetustehtävien yhteen nivominen on tulevaisuudessa ehkä suurin T&K -toimintaa koskeva haaste. Eräs opetuksen ja T&K -toiminnan integroimisen ongelma on, että usein opetus ja tutkimus kiinnostavat eri henkilöitä, mikä hankaloittaa yhteisen tieto- ja kompetenssiperustan rakentamista. T&K -toiminnan lisääntymisen ja sen vaatimien henkilö- ja aikaresurssien toivotaan näkyvän OPM:n määrittelemässä perusrahoitusrakenteessa, joka tällä hetkellä määräytyy pääasiassa opiskelijamäärän perusteella. Nyt on lainsäädännössä tullu T&K -toiminta ja on aika paljonkin henkilöstöä, joka on tehnyt sen valinnan, että en lähde tutkijaksi vaan opettajaksi. Se varmaan johtaa siihen, että on opetuksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneet opettajat." Henkilökunnan rekrytoinnissa korostetaan T&K -toimintaa, jolloin ulkopuolisten tutkijoiden rekrytoimisen hankkeisiin toivotaan jäävän volyymiltaan pieneksi. Opetusyksiköiden tulee jatkossa profiloitua entistä selvemmin T&K -toimintaan ja asettaa sille tavoitteet. T&K -toiminnassa työnjakoa tulee selkeyttää ja erityisesti yliopettajien työnkuvaa tulee tarkistaa. T&K -toiminnan ja opetuksen integroiminen ja henkilöstön tiukempi sitouttaminen T&K -toimintaan kehittäisivät tulevaisuudessa 21

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Työraportteja 69 / 2004 Working Papers Liisa Marttila, Mika Kautonen, Heidi Niemonen & Kaarina von Bell Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä:

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

raportteja 74 COMBINNOxxx Työelämän kehittämistä jaxxx koulutusta kombinoimassaxxx Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne Vendell (toim.

raportteja 74 COMBINNOxxx Työelämän kehittämistä jaxxx koulutusta kombinoimassaxxx Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne Vendell (toim. raportteja 74 H E L S I N K I 2 0 1 1 COMBINNOxxx Työelämän kehittämistä jaxxx koulutusta kombinoimassaxxx Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne Vendell (toim.) Anu Järvensivu, Heidi Kervinen ja Marianne

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

pk-yrityksen tietokannat

pk-yrityksen tietokannat Lasse Mynttinen Asiakkuudenhallinta ja pk-yrityksen tietokannat 2004 2008 HAAGA-HELIA KEHITTÄMIS- RAPORTTEJA 1/2008 Lasse Mynttinen Asiakkuudenhallinta ja pk-yrityksen tietokannat 2004 2008 HAAGA-HELIA

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Uudenlaista sankaruutta

Uudenlaista sankaruutta Riitta Käyhkö Simo Hakamäki Mika Kananen Veijo Kavonius Jarmo Pirhonen Pertti Puusaari Matti Kajaste Karl Holm Uudenlaista sankaruutta Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Edita Prima Oy ISBN

Lisätiedot

Käytännöstä koulutukseen

Käytännöstä koulutukseen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 73 ITYISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys AULIKKI HOLMA, JUHA KONTIO, KAIJA LIND & TIINA SUNI Käytännöstä

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ. Kumppanien näkökulmia. Johanna Saarinen, Satu Helmi & Ari Putkonen OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 65

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ. Kumppanien näkökulmia. Johanna Saarinen, Satu Helmi & Ari Putkonen OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 65 OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 65 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Johanna Saarinen, Satu Helmi & Ari Putkonen TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ Kumppanien näkökulmia TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

INNOBEE. kuunteleminen nokkeluus luottamus osallistaminen kipinöinti oivallus tahto. sujuttaminen ennakointi uudistuminen

INNOBEE. kuunteleminen nokkeluus luottamus osallistaminen kipinöinti oivallus tahto. sujuttaminen ennakointi uudistuminen kuunteleminen nokkeluus luottamus osallistaminen kipinöinti oivallus tahto innostus rohkeus joustavuus välittäminen sujuttaminen ennakointi uudistuminen INNOBEE 2013 1 Tarpeellisia kipinöitä KATARIINA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut alueidensa kehittäjinä

Ammattikorkeakoulut alueidensa kehittäjinä 1 H. Katajamäki & T. Huttula (toim.) Ammattikorkeakoulut alueidensa kehittäjinä Näkökulmia ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävän toteutukseen KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 11:2002 2

Lisätiedot

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen

Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus. Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen Linnan Kehitys Oy SCEC:n esiselvitys tutkimus Mikko Ulander Jan-Erik Müller Tuomo Saarinen 23.6.2015 SCEC esiselvitystutkimus Linnan Kehitys Oy 23.6.2015 sivu 2 (31) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

TUTKIMUSMETODEJA AMMATILLISELLE KENTÄLLE Hanna Vilkka

TUTKIMUSMETODEJA AMMATILLISELLE KENTÄLLE Hanna Vilkka TUTKIMUSMETODEJA AMMATILLISELLE KENTÄLLE Hanna Vilkka SISÄLLYS ESIPUHE JOHDANTO 1 TUTKIMUS AMMATILLISESSA KENTÄSSÄ 2 TUTKIMUKSELLE ASETETUT VAATIMUKSET 2.1 Tutkimusten vertailuperusta 2.2 Tutkimusetiikka

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE-julkaisuja 10 / 2001 HANKETOIMINNAN

Lisätiedot