Kotouttamisohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotouttamisohjelma 2013 2017"

Transkriptio

1 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on rutkasti oululaista asennetta, roimasti voimakasta tahtotilaa ja reippaasti omaperäistä ilmapiiriä.

2 1 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Kotini on täällä. Oulun kaupunki toivottaa uudet oululaiset tervetulleiksi. Oulun kaupunki haluaa kehittää uutta Oulua pohjoisen elinvoimaisena ja vireänä keskuksena. Kansainvälisyys, monimuotoisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeinen osa tätä elinvoimaa. Hyvä arki ja vastuu siitä kuuluu meille kaikille. Jokainen meistä voi avata arkensa uudelle oululaiselle, syntymämaahan katsomatta. Uudessa Oulussa vieraskielisten asukkaiden määrä on yli 4600 henkilöä, mikä on noin 1000 henkilöä enemmän kuin vuonna Oulun ulkomaalaistaustainen väestö on hyvin monimuotoinen. Tänne muutetaan niin perheen, työn, koulutuksen kuin turvallisuudenkin vuoksi. Keskeisimmät muuttajan kohtaamat haasteet liittyvät itse maahantuloon, arjessa selviytymiseen, kieleen, toimeentuloon, koulutukseen ja työhön sekä yhteisöön ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Kotoutuminen itsessään tapahtuu tehokkaimmin erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja kohtaamisissa valtaväestön kanssa. Suomessa astui voimaan uusi laki kotoutumisen edistämisestä. Laki laajeni koskemaan kaikkia Suomeen muuttavia henkilöitä. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä edistää heidän kotoutumistaan. Uudella lailla halutaan erityisesti parantaa kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta: jokaiselle jaetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä sekä kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Kuntien ja valtion rooli on keskeinen mm. palveluiden järjestämisessä sekä tasa-arvon edistämisessä ja syrjinnän ehkäisemisessä. Laki velvoittaa kunnan laatimaan kotouttamisohjelman suunnittelun välineeksi. Käsissänne oleva Oulun kaupungin kotouttamisohjelma on laadittu laajassa, moniammatillisessa yhteistyössä tavoitteena huomioida kaikki Ouluun muuttaneet ulkomaalaistaustaiset asukkaat tulon syystä riippumatta. Ohjelmassa linjataan paikallisella tasolla maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tavoitteet, kehittämishaasteet, toimenpiteet ja tavoitellun tuloksen edellyttämä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Kotouttamisohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kotouttamisohjelman toteutus, seuranta ja tarkistus kytketään palveluiden järjestämisen ohjelmaan sekä kaupungin strategian vuosittaiseen toimeenpanoon ja talousarvion valmisteluun. Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja, Oulu

3

4 3 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Sisältö Johdanto Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta Oppiminen ja koulutus Hyvinvointipalvelut Osaamisen kehittäminen ja työllisyys Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Osallisuus ja vaikuttaminen Yhteistyö...46 Liitteet...47 Peruskirja Peruskirjan toteutus Peruskirjan taustatietoja EUROCITIES Charter on Integrating Cities...57 Delivering the Charter Background of this Charter... 60

5

6 5 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Johdanto Laki kotoutumisen edistämisestä Uusi laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan Lain piirissä on kaikki Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä edistää heidän kotoutumistaan. Uudella lailla halutaan erityisesti parantaa kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta: jokaiselle jaetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä sekä kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Kuntien ja valtion rooli on keskeinen mm. palveluiden järjestämisessä sekä tasa-arvon edistämisessä ja syrjinnän ehkäisemisessä. Laissa säädetään (30 ), että kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä ja sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet, mm. alkuvaiheen ohjaus ja neuvontapalvelut, järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. kunnan henkilöstön osaamista kehitetään kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Kuka on maahanmuuttaja? Termi maahanmuuttaja on laaja käsite, mm. tilastollisesti. Se sisältää työperäisiä muuttajia, perheen vuoksi muuttaneita, pakolaisia, ulkomaalaisia opiskelijoita sekä Suomesta aiemmin pois muuttaneita henkilöitä, jotka muuttavat nyt takaisin. Osa ulkomaalaistaustaisesta väestöstä on Suomessa ja Oulussa vain muutaman vuoden esimerkiksi opiskelijana tai työssä, mutta osa asettuu maahan pysyvämmin ja hakee Suomen kansalaisuutta. Vuonna 2011 Oulussa on 3700 ulkomaan kansalaista (2,5 % asukkaista) ja 4300 asukasta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Lisätietoa Oulun maahanmuuttajatilanteesta tilastojen valossa on liitteenä 1. Mikä on kotoutumisen edistämisen tarkoitus? Kotoutumisen edistämisen tarkoitus on tarjota maahanmuuttajalle mahdollisimman pian maahantulon jälkeen mahdollisuus hankkia suomalaisen yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Kotouttamisen tavoitteena tulee olla maahanmuuttajan oman aktiivisuuden edistäminen sekä toiminnan kahdensuuntaisuus. Onnistuneessa kotoutumisessa maahanmuuttaja saavuttaa muun väestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta. Kotoutumisen tärkeimmät edellytykset ovat kielitaito ja työllistyminen. Kotouttamistoimenpiteiden tulee lähteä maahanmuuttajan omista tarpeista ja perehdyttää tarvittaessa myös arkielämän taitoihin.

7 6 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Keskeisimmät muuttajan kohtaamat haasteet liittyvät itse maahantuloon, arjessa selviytymiseen, kieleen, toimeentuloon, koulutukseen ja työhön sekä yhteisöön ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Kotoutuminen itsessään tapahtuu tehokkaimmin erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja kohtaamisissa valtaväestön kanssa. Mikä on kotouttamisohjelma? Laki velvoittaa kunnan laatimaan kotouttamisohjelman suunnittelun välineeksi. Ohjelmassa linjataan paikallisella tasolla maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tavoitteet, kehittämishaasteet, toimenpiteet, resurssit ja tavoitellun tuloksen edellyttämä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Kotouttamisohjelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tulee tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma tulee ottaa huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Uuden Oulun johtamisjärjestelmässä kotouttamisohjelma tulee huomioida osana palveluiden järjestämisohjelmaa. Oulun kaupungin kotouttamisohjelma Tämä ohjelma on tarkoitettu maahan muuttaneille palveluita kehittävien, maahan muuttaneita työssään kohtaavien sekä näihin sektoreihin liittyviä päätöksiä valmistelevien ja tekevien henkilöiden informaation lähteeksi ja työkaluksi. Asiakirja ei ole tarkoitettu toiminnan kohderyhmien materiaaliksi. Oulun kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteena on linjata pidemmän aikavälin strategiset kehittämishaasteet kotoutumisen edistämisen sektorilla sekä tunnistaa talous- ja strategiaprosessiin sidottavia konkreettisia toimenpiteitä, joita toteuttamalla tehostetaan Ouluun muuttaneiden ulkomaalaistaustaisten asukkaiden kotoutumista sekä saavutetaan nykyistä yhdenvertaisempi asiakaspalvelu niin yksilön, yhteisön kuin organisaationkin tasolla. Ohjelma on tuotettu sekä toteutetaan laajassa yhteistyössä maahanmuuttajien kotoutumisen eteen työskentelevien viranomais-, kehittämis-. sekä järjestötoimijoiden kanssa. Oulun kaupungin rooli on toimia yhteistyöverkoston solmukohtana sekä yhteistyön mahdollistajana ja koordinoijana. Tutkimuksenkin mukaan (Hammar-Suutari 2009) kulttuurien väliset asiakaspalvelutilanteet koetaan usein turhauttavina sekä virkailijoiden että asiakkaiden näkökulmasta. Syynä on usein palvelun tarpeiden ja tarjonnan kohtaamattomuus, mutta myös kielivaikeudet, asenteet ja/tai kulttuuriksi tunnistettujen piirteiden vuorovaikutukseen tuoma outous voivat vaikeuttaa kanssakäymistä. Lisäksi suomalainen palvelujärjestelmä on pääpirteissään rakennettu ajatellen keskivertoasiakasta, joka pystyy asioimaan palvelujärjestelmässä oma-aloitteisesti. Maahanmuuttajat ovat asiakasryhmä, jotka monia muita ryhmiä yleisemmin kohtaa haasteita palvelujärjestelmän hyödyntämisessä johtuen niin palvelujärjestelmän rakenteista, viranomaisten valmiuksista kuin maahanmuuttajien omistakin valmiuksista. Oulun kaupungin ja yhteistyöverkostomme palveluissa tiedostetaan tarve kehittää parempia kulttuurien välisiä valmiuksia niin asenteiden, tietämyksen, taitojen kuin toiminnankin tasolla.

8 7 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Eurocities Integrating Cities -julistus Oulun kaupunki on vuonna 2010 allekirjoittanut Eurocities -järjestön sitoumuksen kotouttaa maahanmuuttajia ja maahanmuuttajayhteisöjä. Kaupunginhallitus hyväksyi julistuksen kokouksessaan Julistuksen on allekirjoittanut vuoteen 2012 mennessä yhteensä noin 27 kpl eurooppalaisia kaupunkeja. Sitoumus linjaa kaupunkien toiminnan tavoitteita liittyen päätöksentekoon, palveluiden tarjoamiseen, toimimiseen työnantajana sekä palveluiden ja tavaroiden hankkijana. Kaupunginhallituksen päätös julistuksen allekirjoittamisesta ja julistuksen epävirallinen käännös löytyy liitteenä 2. Oulun kaupungin kotoutumista edistävien toimien perusperiaatteet Kotouttamisohjelman läpileikkaavia perusperiaatteita ovat seuraavat: Monimuotoisuus vahvistaa elinvoimaa ja toimintakykyä Visionsa mukaisesti Uusi Oulu on pohjoisen kumppanuusverkoston menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki. Tulevaisuuden menestyvä kunnan ja alueen elinvoimaisuus edellyttää osaavaa työvoimaa hallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä. Suomen väestö ikääntyy ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Tulevaisuuden yhteiskunnassa menestyvät ne, jotka pystyvät toimimaan tuloksellisesti maahanmuuton tuomaa monimuotoisuutta voimavarana hyödyntäen. Yhdenvertaisuus ja kotoutumisen kaksisuuntaisuus Kotoutumista edistävä vuorovaikutus syntyy tehokkaimmin arjen tasolla, naapurien kesken, päiväkodissa, koulussa, työpaikoilla ja harrastustoiminnassa. Oulun kaupungin ja muiden paikallisten viranomaisten vastuulla on edistää toiminnassaan ja toimintansa välityksellä kansainvälisyyttä, yhdenvertaisuutta, eri väestöryhmien välistä myönteistä vuorovaikutusta sekä hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Uudessa Oulussa jokainen kuuluu - myös maahanmuuttajat Maahanmuuttajien osallisena olemisen kokemukseen vaikuttavat mm. sosiaalisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet, kielen oppiminen sekä sosiaaliset suhteet valtaväestön kanssa. Osattomuuden ja toiseuden kokemukset syntyvät maahanmuuttajien kohdatessa asenteellisuutta ja syrjiviä käytäntöjä tai poissulkemisen kautta. Asiakaslähtöisyys palveluiden järjestämisessä Palveluiden järjestämisen perusperiaate on ulkomaalaistaustainen asukas yhdenvertaisena kuntalaisena. Lähtökohtaisesti on pyrittävä siihen, että ulkomaalaistaustaiset asiakkaat voivat esteettä asioida samoissa palveluissa kuin kantaväestökin, kuitenkin niin, että tämän asiakasryhmän mahdolliset erityistarpeet tunnistetaan palveluprosesseissa ja kyseisten erityistarpeiden mukainen tuki tarvittaessa järjestetään. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kotoutumisprosessin kannalta kriittisiin osa-alueisiin, kuten alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, koulutus, työ ja toimeentulo, terveys, asuminen ja osallisuus.

9 8 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Käytännössä huomiota tulee kiinnittää mm. kielivalikoimaan asiakkaille suunnatussa tiedottamisessa ja ohjaus- ja neuvontapalveluissa, kielitaitoisen työvoiman tai tulkin käyttöön asiakaspalvelutilanteessa, henkilöstön osaamiseen asiakasryhmän erityistarpeisiin liittyen sekä asenteisiin. Ainoastaan maahanmuuttajille suunnattuja erityispalveluita tuotetaan silloin, kun ne on laissa säädetty tai asiakkaan/asiakasryhmän kotoutumisen polun tarkoituksenmukainen edistyminen näin edellyttää. Rasismiin ja vihapuheisiin suhtaudutaan nollatoleranssilla Oulun kaupungin omissa tai tukemissa toiminnoissa ei hyväksytä rasistista puhetapaa, ilmauksia, vitsejä tai symboliikkaa. Tuetaan ja toteutetaan rasismin vastaista työtä. Kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän kehittämisessä huomioidaan ja toteutetaan Uuden Oulun palvelujen järjestämisohjelman periaatteita (s. 8) kuntalaislähtöisyydestä, monikanavaisuudesta, lähipalveluiden merkityksestä sekä kokonaistuottavuudesta

10 9 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo asetti kotouttamisohjelmaan valmistelemaan työryhmää Kotouttamisohjelman laatimiseen ovat osallistuneet: Alikoski Maarit Yhteisötoiminta Oulun kaupunki Guibert Marguerite Monikulttuurikeskus Oulun kaupunki Hautamäki Tuula Yhteisötoiminta Oulun kaupunki Heikkinen Arja Sosiaali- ja terveyspalvelut Oulun kaupunki Holappa Anu Maahanmuuttajapalvelut Oulun kaupunki Karppinen Maria Opetustoimi Oulun kaupunki Kauppinen Janne Oulun taidemuseo Oulun kaupunki Kela Panu Oulun aikuislukio Oulun kaupunki Kokkinen Jukka Tekninen keskus Oulun kaupunki Kortessalo Pia Maahanmuuttajapalvelut Oulun kaupunki Laukka Pasi Nuorisoasiainkeskus Oulun kaupunki Lindberg Mia Monikulttuurikeskus Oulun kaupunki Mettovaara Sari Nuorisoasiainkeskus Oulun kaupunki Mikkonen Shahnaz Monikulttuurikeskus Oulun kaupunki Mustonen Seija Määttä Antti Tekninen keskus Oulun kaupunki Olsbo-Rusanen Leena Tekninen keskus Oulun kaupunki Ruokamo Helena Sosiaali- ja terveyspalvelut Oulun kaupunki Rosqvist Heini Monikulttuurikeskus Oulun kaupunki Salo Raimo Opetustoimi Oulun kaupunki Savolainen Marko Liikuntapalvelut Oulun kaupunki Tenetz Katri Kultturitalo Valve Oulun kaupunki Trast Marianne Oulun kaupunginkirjasto Oulun kaupunki Turunen Terttu Sosiaali- ja terveystoimi Oulun kaupunki Vierimaa Mika Maahanmuuttajapalvelut Oulun kaupunki Ylilehto-Suvanto Raija Opetustoimi Oulun kaupunki Autio Jouko Oulun poliisi Kansanaho Sirpa Oulun vastaanottokeskus Keskinen Kristiina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kopakka Maarit Oulun seudun ammattiopisto Matikainen Sanna Oulun aikuiskoulutuskeskus Männistö Irmeli Oulun seudun ammattiopisto Parkkila Marika Suomen Punainen Risti, Oulun piiri Pääskylä Marjo Oulun seudun ammattikorkeakoulu Rimpeläinen-Karvonen Marita Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Schavikin Maritta Oulun Sivakka Similä Janne Oulun vastanottokeskus Talvio Anne Oulun yliopisto Viren Liisa Oulun setlementin ystävyystalo Valmistelua on johtanut Anne Rännäli-Kontturi, keskushallinto, Oulun kaupunki

11 10 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Työskentelyn yhteydessä on konsultoitu ja kuultu mm. seuraavia asiakasryhmiä edustavia tahoja: Puhu meille -tilaisuus: useiden yhteisöjen edustajia Oulun kaupungin omakielisen neuvontapalvelun neuvojat (Thai, Kiina, Venäjä, Turkki) Somalinaisten yhdistys UPAX Oulussa Oulun Afgaanien yhdistys Oulun kurdit Oulun Thai-naiset Oulun somalien yhdistys NISO Network of International Students in Oulu Oulun katolinen kirkko Oulun yliopiston ulkomaalaistaustaiset työntekijät perheineen CWCllä Kotouttamisohjelmaa on tarkoitus kehittää ja täsmentää vuosittain. Sen valmistumisen loppuvaiheessa Kototyöryhmä kokoontui ja valitsi keskuudestaan työvaliokunnan työstämään lausuntojen pohjalta saapuneet muutosehdotukset sekä tarkentamaan vastuutahot. Lausuntoja pyydettiin yhteensä 32 taholta ja niitä annettiin 16 kpl. Yleisesti ottaen lausunnon antajat olivat sitä mieltä, että kotouttamisohjelma on laaja ja selkeä kokonaisuus, joka luo hyvän pohjan ja antaa hyvät lähtökohdat ja kattavan viitekehyksen suunnitella ja toteuttaa eri prosesseja maahan muuttaneiden kotoutumisen ja elämänhallinnan kehittämiseksi. Se huomioi keskeiset näkökulmat, olennaiset periaatteet, kehittämis-, toimeenpano- ja seurantavastuun ja luo perustan sille, että kotouttaminen nähdään ja toteutetaan palveluja kehittävien ja maahan muuttaneita työssään kohtaavien yhdessä tekemisenä. Se on laadittu monialaisena yhteistyönä alueella toimivien viranomaistahojen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa kuullen maahanmuuttajien omia järjestöjä ja vaikuttajaryhmiä. Ohjelmassa on selkeästi tuotu esiin tunnistetut kehittämistarpeet ja niihin liittyvät toimenpideesitykset vastuutahoineen, jotta kotouttamisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta voidaan myöhemmin arvioida. Haukiputaalla on oma kotoutumisohjelma, joka rakentuu hajautettujen kotoutumisen tukitoimien ajatukselle. Lausunnoissa tuli esille tasa-arvoajattelun ja yhdenvertaisuusajattelun sisällyttäminen läpäisevästi uuden Oulun toimintaan sekä sukupuolisensitiivisyyden merkityksen korostaminen kotouttamisessa. Lisäksi asukastupatoiminnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kotoutumisen kaksisuuntaisten toimintojen kehittämiseen. Suomen kielen kursseista tiedottamista tulisi tehostaa. Suomen kielen intensiivikurssien määrää olisi syytä lisätä ja eriyttää erityisesti akateemisen taustan omaaville. Käytännön toteuttamisessa tulee myös kiinnittää vahvasti huomiota toimijoiden rooleihin ja vastuisiin sijoittuvien ulkomaisten yritysten ja niiden henkilöstön sekä muiden kansainvälisten verkostojen saamiseksi Oulun kaupunkiin.

12 11 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Kototyöryhmä päätti kokouksessaan koota työryhmän puolivuosittain läpikäymään ja päivittämään Kotini on täällä -kotouttamisohjelman vastuutahoineen. Kotini on täällä -kotouttamisohjelmaan lisättiin liitteet 4 ja 5: Seurantavastuulista ja alkuhaastattelulomake täydentämään ohjelmaa. Oulu Pasi Laukka Yhteisötoiminnan päällikkö Shahnaz Mikkonen Monikulttuurisen työn koordinaattori Kototyöryhmä jäsenet Pasi Laukka Yhteisötoiminta Oulun kaupunki Guibert Marguerite Monikulttuurikeskus Villa Victor Oulun kaupunki Hautamäki Tuula Yhteisötoiminta Oulun kaupunki Lindberg Mia Monikulttuurikeskus Villa Victor Oulun kaupunki Mettovaara Sari Nuorisoasiainkeskus Villa Victor Oulun kaupunki Mikkonen Shahnaz Monikulttuurikeskus Villa Victor Oulun kaupunki Määttä Antti Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Oulun kaupunki Salo Raimo Opetustoimi Oulun kaupunki Savolainen Marko Liikuntapalvelut Oulun kaupunki Trast Marianne Oulun kaupunginkirjasto Oulun kaupunki Jouni Röntkynen Maahanmuuttajapalvelut Oulun kaupunki Veijola Raija Opetustoimi Oulun kaupunki Ruokamo Helena Hyvinvointipalvelut Oulun kaupunki Määttä Hanna Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Matikainen Sanna Oulun aikuiskoulutuskeskus Parkkila Marika Suomen Punainen Risti Oulun piiri Pääskylä Marjo Oulun seudun ammattikorkeakoulu Haapalehto Tytti Oulun Yliopisto Tuomikoski Mari TE-toimisto Stolt Erja Oulun setlementin ystävyystalo

13 12 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta Ohjauksen ja neuvonnan tarve on suuri erityisesti maahantulon alkuvaiheessa riippumatta maahantulon perusteesta. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisesti kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä. Lisäksi vastikään maahan muuttanut tarvitsee usein ohjausta ja neuvontaa arkeen liittyvissä kysymyksissä sekä palveluiden käytössä. Oulussa maahan muuttanut saa parhaiten yleisneuvontaa Oulu10:ssä asiakaspalvelupisteessä tai omakielisissä palveluissa, mistä hänet voidaan ohjata eteenpäin muihin palveluihin. Lisäksi yleisneuvontaa ja informaatiota (mm. Life in Finland materiaali) palveluista on saatavissa muissa viranomaistoimipisteissä, missä maahan muuttanut asioi alkuvaiheessa (maistraatti, poliisi, KELA, TE-toimisto). Kotoutumisen edistämiseksi säädetyssä laissa kotoutumisen alkuvaiheen toimenpiteet koostuvat yksilöllisistä toimenpiteistä kuten ohjaus ja neuvonta, alkuhaastattelu, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma sekä työvoimapoliittinen tai omaehtoinen kotoutumiskoulutus. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on toimiva peruskielitaito ja työllistyminen. Oulussa Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut käynnistää alkukartoituksen asiakkuudessaan oleville toimeentulotukiasiakkaille, jotka eivät ole rekisteröityneet työttömiksi työnhakijoiksi ja viranomaisharkinnan mukaan muille henkilöille, jotka pyytävät alkukartoituksen tekemistä. Työ- ja elinkeinotoimisto tekee alkukartoituksen työnhakijoiksi rekisteröityneille työttömille maahanmuuttaja-asiakkaille. Byströmin nuorten palveluissa tehdään alkukartoitus alle 29-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, jos heillä ei ole asiakkuutta edellä mainittuihin tahoihin. Alkukartoituksessa arvioidaan maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet kuten kielitaito, opiskeluvalmiudet, aikaisempi koulutus ja työkokemus sekä elämäntilanteesta johtuvat palvelutarpeet ja tarve kotoutumissuunnitelmaan. Alkukartoitus voidaan laatia osana maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaa. Yhteenvetona alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelua tuotetaan Oulussa mm. seuraavissa yksiköissä: Oulu10 asiakaspalvelupiste (Torikatu 10) yleisneuvonta palveluista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä maahanmuuton alkuvaiheen kysymyksiin keskittyvä omakielinen neuvonta (järjestetään tarpeen mukaan) Oulun seudun TE-toimisto henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta työttömille työn hakijoiksi rekisteröityneille asiakkaille sekä yleisneuvonta toimiston infossa ja rekrytointikeskuksessa esitteiden ja www-sivujen muodossa Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut Asiakkuus Oulun kaupungin vastaanottamille kiintiöpakolaisille, oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, perheenyhdistämisten kautta saapuneille, itsenäisesti Ouluun muuttaneille alle kolme vuotta Suomessa olleille pakolaistaustaisille maahan muuttajille sekä inkerinsuomalaisille paluumuuttajille. Muut kuin edellä mainitut maahanmuuttajat ohjataan heille kuuluvien palvelujen piiriin. Monikulttuurikeskus Villa Victor kaikille avoimet ryhmäinfot ja toiminnot

14 13 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Byströmin nuorten palvelut: ohjausta, neuvontaa sekä tukea alle 30-vuotiaille nuorille eri elämäntilanteissa, ammatinvalintaan, koulutukseen, työllistymiseen, vapaa-aikaan, asumiseen, talouteen, ihmissuhteisiin, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Byströmin nuorten palveluissa työskentelee myös maahanmuuttajanuoriin keskittyvä etsivän nuorisotyön ohjaaja. Neuvonnan tukena voi hyödyntää mm. seuraavia monikielisiä materiaaleja: - Sisältää koko Suomea koskevan tiedon lisäksi informaatiota Oulusta seuraavilla kielillä: suomi, englanti, venäjä, somalia, arabia, kiina ja viro - Tietoa Oulusta englanniksi - Maahanmuuttajanuorille suunnattua tietoa suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisesta, nuorten kulttuurista Suomessa ja maahanmuuttajanuoren toiminta- ja harrastusmahdollisuuksista Oulussa seuraavilla kielillä: suomi, englanti, viro, ranska, venäjä ja arabia. - Perustietoa Suomesta seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, arabia, thai, somali, kiina, farsi, ranska ja espanja yhteensä 11 eri kielellä. Kehittämistarpeet ja toimenpiteet Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden osalta keskeinen haaste on mahdollistaa ja vakiinnuttaa ulkomaalaistaustaisille asukkaille suunnatut alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut osana valtaväestölle suunnattuja ohjaus ja neuvontapalveluita tarvittavat mukautukset, erityispalvelut ja kielivalikoima huomioiden sekä virtaviivaistaa entisestään alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluprosessin saumattomuutta asiakkaan näkökulmasta. Erityisesti maahan muuttaneille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämisen rinnalla on parannettava viranomaisten valmiuksia kohdata maahanmuuttaja-asiakkaita perustoiminnoissa mm. vaikuttamalla asenteisiin, huomioimalla ulkomaalaiset asukkaat peruspalveluista tiedotettaessa, tuottamalla erikielisiä materiaaleja sekä hyödyntäen kielitaitoista työvoimaa. 1.1 Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluprosessien asiakaslähtöisyyden kehittäminen Kehitetään alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluprosessin saumattomuutta ja palveluihin ohjausta asiakaslähtöisesti yhteistyössä muiden prosessiin osallistuvien viranomais-, ym. tahojen kanssa. Hyödynnetään kielitaitoinen työvoima nykyistä tehokkaammin Oulun kaupungin palvelupisteissä ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suurimmat kieliryhmät rekrytoitaessa uutta työvoimaa yleisiin ohjaus- ja neuvontapalvelupisteisiin (esim. Oulu10, puhelinvaihde, Byströmin nuorten palvelut). Kehittämisvastuu: Koto-ryhmä Toimeenpanovastuu: Ohjausta ja neuvontaa antavat palvelupisteet Seurantavastuu: Palvelutoiminnan johtoryhmä tai vastaava taho

15 14 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Asiakastiedottamisen kehittäminen Tehostetaan tiedottamista ohjaus- ja neuvontapalveluista, etsitään uusia tiedotuskanavia, joilla maahan muuttaneet tavoitetaan Huomioidaan ulkomaalaiset asukkaat palvelutiedottamisessa tekemällä myös englanninkielinen ja asiakastarpeeseen perustuvan harkinnan mukaan muunkielinen versio myös ulkomaalaisia asukkaita koskevista tiedotteista ja huomioidaan tiedotuksessa englanninkielinen media (esim., 6 degrees, ouka.fi/english). Kehitetään palveluita esittelevää Welcome to Oulu tilaisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten ja korkeakoulujen kanssa. Turvataan resurssit ohjausta ja neuvontaa tukevien materiaalien kieliversioiden tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä sähköisten monikielisten materiaalien päivittämiseen säännöllisesti (mm. Infopankki, Oulun kaupungin englanninkieliset www sivut). Oulu10-asiakaspalvelupisteeseen tulisi saada maahanmuuttajapalvelu palvelemaan uusia, Ouluun muuttavia ulkomaalaisia (Immigration Services/Services to Newcomers). Kehittämisvastuu: Koto-ryhmä Toimeenpanovastuu: Viestinnästä ja asiakastiedostuksesta vastaavat, ohjausta ja neuvontaa antavat palvelupisteet Seurantavastuu: Palvelutoiminnan johtoryhmä tai vastaava taho Seurantamittarit: asiakaspalaute omakielisen neuvontapalvelun asiakasmäärien kehitys muunkielisen materiaalin saatavuus ohjauksen ja neuvonnan tueksi tuotettujen www-sivujen käyttäjämäärät

16 15 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Oppiminen ja koulutus 2.1 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksen piirissä on 2011 syksyllä 278 eri kielitaustaista lasta. Päivähoitopaikka pyritään järjestämään lähipäiväkodista. Lapsen huoltajan ja päiväkodin yhteistyönä lapselle tehdään henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelma, johon sisältyy kotouttamissuunnitelma ja suomi toisena kielenä opetussuunnitelma. Pyrkimyksenä on, että kaikissa Oulun päiväkodeissa, joissa on eri kielitaustaisia lapsia, voitaisiin yli kolmevuotiaille lapsille antaa tavoitteellista suomi toisena kielenä opetusta vähintään kaksi kertaa viikossa. Kaupungin päiväkodeissa toimii kaksi englanninkielistä kielikylpyryhmää Allinpuiston ja Tuulikellon päiväkodeissa. Allinpuiston päiväkodissa toimii myös ruotsinkielinen kielikylpyryhmä sekä Snellman Mäntylä päiväkodissa toimii saamenkielinen kerhoryhmä. Yksityiset päiväkodit kuten Svenska Barnträdgården i Uleåborg Päiväkoti Saksanpähkinä, Oulun englanninkielinen leikkikoulu ja Starbright tarjoavat myös eri kielillä päivähoitopalvelua perheille. Päivähoitoon liittyvät lomakkeet ja tiedotteet on saatavissa myös englanninkielisinä versioina. Eri kielitaustaiset esikoululaiset pyritään sijoittamaan lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan joko lähialueen päiväkodin esiopetusryhmään, alueelliseen pienryhmäopetukseen, tuettuun esiopetusryhmään tai erityisryhmään. Erityisryhmät ovat osa Oulun kaupungin varhaiserityiskasvatusta, jota tarpeen vaatiessa pyritään tarjoamaan kaikille lapsille. Kevätlukukauden aikana valmistavan luokan opettaja kartoittaa yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa tarvitseeko oppilas valmistavaa opetusta koulua aloitettaessa. Eri kielitaustaiset lapset pyritään sijoittamaan lähipäiväkotiin. Lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan hän voi saada yleistä-, tehostettua- tai eritystä tukea kasvun ja kehityksen tukemiseen. Kevätlukukauden aikana valmistavan luokan opettaja kartoittaa yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa hyötyykö oppilas valmistavasta opetuksesta koulua aloitettaessa Kehittämistarpeet ja toimenpiteet Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen päiväkodeissa Henkilökunnan koulutus: Pienten kielireppukoulutus, Puhu minulle -koulutukset Vanhempien tietoisuuden lisääminen varhaiskasvatuspalveluiden sisällöstä mukaan lukien avoimen varhaiskasvatuksenpalvelut sekä kasvatuskumppanuuden syventäminen perustietoa suomalaisesta varhaiskasvatuksesta selkokielellä, selkokieli oppaat omankieliset vanhempainillat koulutusta selkokielestä henkilökunnalle

17 16 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Henkilöstölle resursseja kotouttamiseen: oppisopimuksella koulutetaan kulttuurimentoreita ja omakielen avustajia (yhteistyö esim. Oakk:n kanssa) resurssikerroin lapselle, kun suomi toisena kielenä opetussuunnitelma on tehty (kerroin esim. 1,25) Kehittämisvastuu: Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön ohjausryhmä Toimeenpanovastuu: Varhaiskasvatusyksiköt Seurantavastuu: Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Seurantamittarit asiakkaiden tyytyväisyyskyselyt kysely päiväkotien henkilökunnalle -opetuksen laajuudesta ja tasosta yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa 2.2 Perusopetus Oulun kaupungin opetustoimessa on lukuvuonna oppilasta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lukumäärä on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa on keskeistä suomen kielen osaamisen ja opiskeluvalmiuksien kehittäminen, jotta oppilaalla on mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä myös jatko-opinnoissa. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan kieli-, koulu- ja oppimistaustan perusteella joko suomenkielisessä tai englanninkielisessä perusopetuksessa. Oppilas, jolla ei ole riittävää suomen kielen taitoa yleisopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, aloittaa noin vuoden kestävässä perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmässä, minkä jälkeen oppilas siirtyy yleisopetukseen pääsääntöisesti oman alueensa kouluun. Oppilas saa muiden aineiden opetuksen ohella suomi toisena kielenä -opetusta ja tarvittaessa tukiopetusta koko perusopetuksen ajan. Oulun kaupunki järjestää oman äidinkielen opetusta lv kielessä ja pienryhmäisten uskontojen opetusta.

18 17 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Kehittämistarpeet ja toimenpiteet Suomi toisena kielenä -opetuksen toteuttaminen opetussuunnitelman mukaisesti Maahanmuuttajien opetuksen yhtenä painopistealueena on suomi toisena kielenä opetuksen kehittäminen. Yhä useammassa koulussa toteutetaan S2-opetusta lisääntyneen tarpeen mukaisesti. S2-opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät jatkuvaa tukea, täydennyskoulutusta ja S2-opetukseen kohdennettuja määrärahoja. Erillisellä valtionosuudella tuetaan S2-opetusta. Tiedotetaan ja koulutetaan koulujen henkilöstöä S2-opetuksen tavoitteista sisällöstä, toteutuksesta ja arvioinnista. Kehitetään S2-opetuksen rahoituksen rakennetta vastaamaan yllä kuvattua muutosta. Kehittämisvastuu: Erityisen tuen keskus tai vastaava yksikkö, joka vastaa maahanmuuttajien opetuksesta Toimeenpanovastuu: Koulut Seurantavastuu: Perusopetus- ja nuorisojohtaja Seurantamittarit S2-oppilaiden lukumäärä ja suhteellinen osuus perusopetuksessa. S2-opetuksen rahoitus/oppilas. Täydennyskoulutusten ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä luku vuosittain Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisen tukeminen Perusopetuksen opetusryhmiin siirtyy vuosittain useita kymmeniä maahanmuuttajataustaisia oppilaita valmistavan opetuksen jälkeen. Oppilaan oppimishistoria ja kehittymässä oleva suomen kielen taitotaso vaikuttavat yksilökohtaiseen tuen tarpeeseen ja ne tulee huomioida opetuksen ja tukitoimien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Suomen kielen taidon kehittyminen on tärkein tavoite, koska se edesauttaa sekä perusopetuksen päättötodistuksen että jatko-opintojen suorittamista. Yksilökohtaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa mm. eri opetus- ja arviointimenetelmien suunnitelmallisella ja tarkoituksenmukaisella käytöllä. Järjestetään koulukohtaisia täydennyskoulutuksia perusopetuksen opettajille. Toteutetaan vertaismentorointia koulujen henkilöstöjen välillä. Samanaikaisopetuksen ja siihen liittyvien opetusmenetelmien kehittäminen, mm. oppiaineen alkuvaiheen opetuksen ja S2-opetuksen yhteistyön kehittäminen. Kehittämisvastuu: Erityisen tuen keskus tai vastaava yksikkö, joka vastaa maahanmuuttajien opetuksesta Toimeenpanovastuu: Opetuksen tukipalvelu Seurantavastuu: Perusopetus- ja nuorisojohtaja

19 18 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Seurantamittarit Järjestettyjen täydennyskoulutusten ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä lukuvuosittain. Samanaikaisopetuksen määrä lukuvuodessa Yläkouluikäisenä maahan muuttaneiden nuorten opetus ja opintojen ohjaus Yläkouluikäisinä maahan muuttaneiden oppilaiden yksilöllinen opetus mahdollistaa perusopetuksen oppimäärien suorittamisen. Oppilaiden oppimiselle ja erityisesti suomen kielen kehittymiselle tulisi tarjota enemmän yksilöllistä opetusta, esim. vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Valmistavan opetuksen opettajan ja perusopetuksen opettajien yhteistyöllä voidaan tarjota riittävä tuki oppimiselle, jonka tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen suorittaminen. Suunnitellaan yhteistyössä toisen asteen toimijoiden ja MANO-hankkeen kanssa toimivat käytänteet perusopetuksen päättötodistuksen suorittamiseksi ja opintojen ohjaamisen tehostamiseksi. Räätälöidyn oppimispolun toteuttaminen yhteistyössä valmistavan opetuksen, S2-opetuksen ja aineopetuksen kanssa. Toimintamallien kartoittaminen ja tiedon kerääminen kouluilta kaikkien käyttöön ja tiedoksi. Kehittämisvastuu: Erityisen tuen keskus tai vastaava yksikkö, joka vastaa maahanmuuttajien opetuksesta Toimeenpanovastuu: Erityisen tuen keskus tai vastaava yksikkö, joka vastaa maahanmuuttajien opetuksesta, koulut Seurantavastuu: Perusopetus- ja nuorisojohtaja Seurantamittarit Perusopetuksen päättötodistuksen suorittaneiden maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lukumäärä ja suhteellinen osuus. Jatko-opintoihin sijoittuneiden maahanmuuttajataustaisten oppilaiden luku määrä ja suhteellinen osuus.

20 19 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Lukiokoulutus Oulun kaupungin ylläpitämässä yhdeksässä lukiossa opiskelee lukuvuonna yhteensä 3600 opiskelijaa, joiden opintojen tavoitteena on lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Näistä opiskelijoista 60 opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Lisäksi Oulussa on kolme muiden koulutuksen järjestäjien lukiota. Oulun kaupungissa on mahdollisuus opiskella IB-ohjelman mukaisesti englannin kielellä. Lukuvuonna IB-ohjelmassa opiskelee 88 opiskelijaa. Oulussa on aikuislukio, joka tarjoaa suomen kielen opetusta aikuisten perusasteella ja tutkintotavoitteisten opiskelijoiden lisäksi suomen opetusta myös aineopiskeluna. Oulun kaupungissa ei ole toistaiseksi maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattua lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta. Lukioihin haetaan yhteishaun kautta ja pääsyedellytyksenä on perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat tiedot. Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa ei tehdä suomen kielen osaamistasoa mittaavaa kielikoetta. Lukio-opintojen aikana maahanmuuttajataustainen opiskelija voidaan vapauttaa toisen kotimaisen kielen opinnoista. Opiskelijalla on suomen kielen taidosta riippuen mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärä joko suomi toisena kielenä tai äidinkielen ja kirjallisuuden vaatimusten mukaisesti. Suomi toisena kielenä opinnot järjestetään omina kursseina tai integroituna äidinkielen ja kirjallisuuden kursseihin. Oulun kaupungin lukioista yhdessä päivälukiossa ja aikuislukiossa suomi toisena kielenä -opetusta tarjotaan omina ryhminä. Ylioppilaskirjoituksissa opiskelijalla on mahdollisuus kirjoittaa äidinkielen kokeen sijasta suomi toisena kielenä -koe, jos hänen väestörekisteriin merkitty äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ylioppilastutkinnon arvostelua varten tehdään selvitys vieraskielisten opiskelijoiden kielitaustasta. Selvityksen perusteella ylioppilastutkintolautakunnalla on mahdollisuus nostaa vieraskielisen opiskelijan ylioppilaskokeen arvosanaa. Lukiokoulutuksessa eri uskontojen opetusta järjestetään vuosittain tarpeen mukaan ja osittain keskitetysti tiettyihin lukioihin.

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat oululaiset nuoret yhden luukun periaate

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa Osallisena Suomessa Delaktig i Finland Vaasa - Vasa Tina Ura 14.11.2012 Osallisena Suomessa on lainsäädäntöhanke, perustettu kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista kokonaisvaltaisesti, kokeilut 30.6.2013

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke

Seuraneuvottelukunta. I Love Sport Oulu hanke 12.12.2011 Seuraneuvottelukunta I Love Sport Oulu hanke Taustaa Suomen ulkomaalaisväestö on viimeisten vuosikymmenien aikana moninkertaistunut. Myös Oulussa maahanmuuttajien määrä on tasaisesti kasvanut.

Lisätiedot

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluprosessien kehittäminen verkostorakenteella tavoitteena saumattomuus

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT

OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT Valtakunnallinen maahanmuuttotyön koordinaatiotapaaminen Oulussa 18-19.03.2010 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki 2 Oulun kaupungin rooli maahanmuuttopolitiikassa

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

10.4.2012 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi

10.4.2012 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuriprosessi, nuorisotoimi TUUMASTA TOIMEEN pohjana aiemmat suunnitelmat ja esitykset aiemmilta vuosilta toimintasuun nitelmat Nak 2009-2011 aloite Tuija Pohjola 2010

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään

Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Lappeenrannan seudulla Momentin ponnahduslaudalta työelämään Sosiaalisten verkostojen merkitys työllistymisessä, Kemi 2012 Terhi Jantunen Maahanmuuttotyön ja monikulttuurisuuden

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle

Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Pääkaupunkiseudun yhteistyöllä hyvä neuvonta ulkomailta maahan muuttaneelle Neo-Vantaa, Neo-seudun osahanke 2009-2012 Sari Pajala, Neo-Vantaa & Yhteispalvelu 22.11.2012 Neo-seudun lähtötilanne v. 2009

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I. Työryhmän yhteenveto MOKU hanke

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I. Työryhmän yhteenveto MOKU hanke Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt I Työryhmän yhteenveto 18.9.2009 MOKU hanke Toimintamalleja 1 Oppilaan aiempi koulutausta otetaan huomioon. Esimerkiksi jos oppilas on

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko

Elinikäisen ohjauksen koordinaatio. Harri Haarikko Elinikäisen ohjauksen koordinaatio Harri Haarikko 30.10.2014 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet (OKM 2011) 1) Ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavilla ja ne vastaavat asiakkaiden

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Uudistuva aikuisten. perusopetus. Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma. Opetus- ja kulttuuriministeriö Uudistuva aikuisten perusopetus Työpaja 3 Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnon näkökulma Annika Bussman Opetusneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Teijo Koljonen Opetusneuvos Opetushallitus

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto HE:N ALUEKEHITYKSESTA JA KASVUPALVELUSTA VALMISTELU LINKITTYY LAIN

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Kaikkien yhteinen Vantaa

Kaikkien yhteinen Vantaa Kaikkien yhteinen Vantaa Monikulttuurisuusohjelma 2014-2017, monikulttuurisuusasiain päällikkö 12.2.2014 Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Sisältö 1. Ohjelman tausta - uusia väestötietoja - lähtökohdat

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus. Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia

Uudistuva aikuisten perusopetus. Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia Uudistuva aikuisten perusopetus Opetuksen järjestäminen uusien perusteiden mukaan hallinnollisia näkökulmia Leena Nissilä Opetushallitus Teijo Koljonen Opetushallitus Laki- ja asetusmuutokset Laki perusopetuslain

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä

Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Kotoutumiskoulutuksen tulevaisuudennäkymiä Mikä muuttuu kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksessa? Seurakuntaopisto, Järvenpää 24.5.2012 Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) Alkuvaiheeseen johdonmukainen

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven elinvoimatekijä

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä

Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Energiaa huippuosaamisesta, monikulttuurisuudesta ja vahvasta yhteisöllisyydestä Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011-2014 Verkostoseminaari 14.11.2012/Marjo Hannu-Jama MAAHANMUUTTAJASTA KUNTALAISEKSI (ESR

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Perhetukea maahanmuuttajille

Perhetukea maahanmuuttajille Perhetukea maahanmuuttajille Startti Perhetyö Maahanmuuttajille Startti Maahanmuuttajapalvelut tarjoavat ammatillista tukea haastavissa tilanteissa oleville maahanmuuttajataustaisille perheille. Myös toisen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna

Infopankki.fi neuvonnan työkaluna Infopankki.fi neuvonnan työkaluna ALPO Oikeilla neuvoilla, oikeaan paikkaan 28.4.2014 Eija Kyllönen-Saarnio Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language Финляндия на твоём языке www.infopankki.fi

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa

Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke. Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Maahanmuuttajalasten ja nuorten kotouttamispalveluiden kehittämishanke Nuoret Oulun kaupungin Maahanmuuttajapalveluissa Hankkeen toimijat Hankkeessa mukana päivähoito, maahanmuuttajapalvelut ja taidemuseo

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Tiina Pilbacka-Rönkä Valteri, Mikael 2.5.2017 Tiina Pilbacka-Rönkä PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistavan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden

Lisätiedot

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011

PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 PALAPELI2 - kotoutumiskoulutusta ja ohjauspalveluja maahanmuuttajille 1.8.2008 31.10.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alkuvaiheen suomen kielen ja kotoutumista edistävän opetuksen kehittäminen

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Sivistyksen toimiala Pia Bärlund suunnittelija Pia.barlund@jkl.fi 014-266 4889 Näkymätön ja näkyvä maahanmuuttaja 1. sukupolven

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys

Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansanopistojen tarjoamat mahdollisuudet urapolun eri vaiheissa Ohjauksen ajankohtaisfoorumi: Koulunsa päättävien palvelut 24.3.2017 kehittämispäällikkö Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys Kansaopistoista

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija

Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli. Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi. Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan kotoutumisen toimintamalli Työ kotouttaa MEIJÄN ekosysteemi Mia Sevonius-Male maahanmuuttoasiantuntija Pohjois-Karjalan ELY-keskus 22.11.2016 1 Miksi kotoutuminen on tärkeää? Laki kotoutumisen

Lisätiedot

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta

Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta. Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta Monikulttuuristen lasten hyvinvointi opetuksen näkökulmasta Monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 syksy syksy syksy 2015 2016 2017

Lisätiedot

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014

Monikulttuurisuusohjelman seurantatiedot vuodelta 2014 Monikulttuurisuusohjelman 2014-2017 seurantatiedot vuodelta 2014 Teemu Haapalehto Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Monikulttuuriasiain neuvottelukunta 4.6.2015 Vieraskielisen väestön määrä

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot