Kotouttamisohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotouttamisohjelma 2013 2017"

Transkriptio

1 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on rutkasti oululaista asennetta, roimasti voimakasta tahtotilaa ja reippaasti omaperäistä ilmapiiriä.

2 1 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Kotini on täällä. Oulun kaupunki toivottaa uudet oululaiset tervetulleiksi. Oulun kaupunki haluaa kehittää uutta Oulua pohjoisen elinvoimaisena ja vireänä keskuksena. Kansainvälisyys, monimuotoisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeinen osa tätä elinvoimaa. Hyvä arki ja vastuu siitä kuuluu meille kaikille. Jokainen meistä voi avata arkensa uudelle oululaiselle, syntymämaahan katsomatta. Uudessa Oulussa vieraskielisten asukkaiden määrä on yli 4600 henkilöä, mikä on noin 1000 henkilöä enemmän kuin vuonna Oulun ulkomaalaistaustainen väestö on hyvin monimuotoinen. Tänne muutetaan niin perheen, työn, koulutuksen kuin turvallisuudenkin vuoksi. Keskeisimmät muuttajan kohtaamat haasteet liittyvät itse maahantuloon, arjessa selviytymiseen, kieleen, toimeentuloon, koulutukseen ja työhön sekä yhteisöön ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Kotoutuminen itsessään tapahtuu tehokkaimmin erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja kohtaamisissa valtaväestön kanssa. Suomessa astui voimaan uusi laki kotoutumisen edistämisestä. Laki laajeni koskemaan kaikkia Suomeen muuttavia henkilöitä. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä edistää heidän kotoutumistaan. Uudella lailla halutaan erityisesti parantaa kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta: jokaiselle jaetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä sekä kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Kuntien ja valtion rooli on keskeinen mm. palveluiden järjestämisessä sekä tasa-arvon edistämisessä ja syrjinnän ehkäisemisessä. Laki velvoittaa kunnan laatimaan kotouttamisohjelman suunnittelun välineeksi. Käsissänne oleva Oulun kaupungin kotouttamisohjelma on laadittu laajassa, moniammatillisessa yhteistyössä tavoitteena huomioida kaikki Ouluun muuttaneet ulkomaalaistaustaiset asukkaat tulon syystä riippumatta. Ohjelmassa linjataan paikallisella tasolla maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tavoitteet, kehittämishaasteet, toimenpiteet ja tavoitellun tuloksen edellyttämä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Kotouttamisohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kotouttamisohjelman toteutus, seuranta ja tarkistus kytketään palveluiden järjestämisen ohjelmaan sekä kaupungin strategian vuosittaiseen toimeenpanoon ja talousarvion valmisteluun. Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja, Oulu

3

4 3 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Sisältö Johdanto Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta Oppiminen ja koulutus Hyvinvointipalvelut Osaamisen kehittäminen ja työllisyys Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Osallisuus ja vaikuttaminen Yhteistyö...46 Liitteet...47 Peruskirja Peruskirjan toteutus Peruskirjan taustatietoja EUROCITIES Charter on Integrating Cities...57 Delivering the Charter Background of this Charter... 60

5

6 5 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Johdanto Laki kotoutumisen edistämisestä Uusi laki kotoutumisen edistämisestä astui voimaan Lain piirissä on kaikki Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset. Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä edistää heidän kotoutumistaan. Uudella lailla halutaan erityisesti parantaa kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta: jokaiselle jaetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä sekä kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista. Kuntien ja valtion rooli on keskeinen mm. palveluiden järjestämisessä sekä tasa-arvon edistämisessä ja syrjinnän ehkäisemisessä. Laissa säädetään (30 ), että kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä ja sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. maahanmuuttajille tässä laissa tarkoitetut toimenpiteet, mm. alkuvaiheen ohjaus ja neuvontapalvelut, järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. kunnan henkilöstön osaamista kehitetään kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Kuka on maahanmuuttaja? Termi maahanmuuttaja on laaja käsite, mm. tilastollisesti. Se sisältää työperäisiä muuttajia, perheen vuoksi muuttaneita, pakolaisia, ulkomaalaisia opiskelijoita sekä Suomesta aiemmin pois muuttaneita henkilöitä, jotka muuttavat nyt takaisin. Osa ulkomaalaistaustaisesta väestöstä on Suomessa ja Oulussa vain muutaman vuoden esimerkiksi opiskelijana tai työssä, mutta osa asettuu maahan pysyvämmin ja hakee Suomen kansalaisuutta. Vuonna 2011 Oulussa on 3700 ulkomaan kansalaista (2,5 % asukkaista) ja 4300 asukasta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Lisätietoa Oulun maahanmuuttajatilanteesta tilastojen valossa on liitteenä 1. Mikä on kotoutumisen edistämisen tarkoitus? Kotoutumisen edistämisen tarkoitus on tarjota maahanmuuttajalle mahdollisimman pian maahantulon jälkeen mahdollisuus hankkia suomalaisen yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Kotouttamisen tavoitteena tulee olla maahanmuuttajan oman aktiivisuuden edistäminen sekä toiminnan kahdensuuntaisuus. Onnistuneessa kotoutumisessa maahanmuuttaja saavuttaa muun väestön kanssa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa niin oikeuksien kuin velvollisuuksienkin osalta. Kotoutumisen tärkeimmät edellytykset ovat kielitaito ja työllistyminen. Kotouttamistoimenpiteiden tulee lähteä maahanmuuttajan omista tarpeista ja perehdyttää tarvittaessa myös arkielämän taitoihin.

7 6 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Keskeisimmät muuttajan kohtaamat haasteet liittyvät itse maahantuloon, arjessa selviytymiseen, kieleen, toimeentuloon, koulutukseen ja työhön sekä yhteisöön ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Kotoutuminen itsessään tapahtuu tehokkaimmin erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja kohtaamisissa valtaväestön kanssa. Mikä on kotouttamisohjelma? Laki velvoittaa kunnan laatimaan kotouttamisohjelman suunnittelun välineeksi. Ohjelmassa linjataan paikallisella tasolla maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät tavoitteet, kehittämishaasteet, toimenpiteet, resurssit ja tavoitellun tuloksen edellyttämä yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Kotouttamisohjelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tulee tarkistaa vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma tulee ottaa huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Uuden Oulun johtamisjärjestelmässä kotouttamisohjelma tulee huomioida osana palveluiden järjestämisohjelmaa. Oulun kaupungin kotouttamisohjelma Tämä ohjelma on tarkoitettu maahan muuttaneille palveluita kehittävien, maahan muuttaneita työssään kohtaavien sekä näihin sektoreihin liittyviä päätöksiä valmistelevien ja tekevien henkilöiden informaation lähteeksi ja työkaluksi. Asiakirja ei ole tarkoitettu toiminnan kohderyhmien materiaaliksi. Oulun kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteena on linjata pidemmän aikavälin strategiset kehittämishaasteet kotoutumisen edistämisen sektorilla sekä tunnistaa talous- ja strategiaprosessiin sidottavia konkreettisia toimenpiteitä, joita toteuttamalla tehostetaan Ouluun muuttaneiden ulkomaalaistaustaisten asukkaiden kotoutumista sekä saavutetaan nykyistä yhdenvertaisempi asiakaspalvelu niin yksilön, yhteisön kuin organisaationkin tasolla. Ohjelma on tuotettu sekä toteutetaan laajassa yhteistyössä maahanmuuttajien kotoutumisen eteen työskentelevien viranomais-, kehittämis-. sekä järjestötoimijoiden kanssa. Oulun kaupungin rooli on toimia yhteistyöverkoston solmukohtana sekä yhteistyön mahdollistajana ja koordinoijana. Tutkimuksenkin mukaan (Hammar-Suutari 2009) kulttuurien väliset asiakaspalvelutilanteet koetaan usein turhauttavina sekä virkailijoiden että asiakkaiden näkökulmasta. Syynä on usein palvelun tarpeiden ja tarjonnan kohtaamattomuus, mutta myös kielivaikeudet, asenteet ja/tai kulttuuriksi tunnistettujen piirteiden vuorovaikutukseen tuoma outous voivat vaikeuttaa kanssakäymistä. Lisäksi suomalainen palvelujärjestelmä on pääpirteissään rakennettu ajatellen keskivertoasiakasta, joka pystyy asioimaan palvelujärjestelmässä oma-aloitteisesti. Maahanmuuttajat ovat asiakasryhmä, jotka monia muita ryhmiä yleisemmin kohtaa haasteita palvelujärjestelmän hyödyntämisessä johtuen niin palvelujärjestelmän rakenteista, viranomaisten valmiuksista kuin maahanmuuttajien omistakin valmiuksista. Oulun kaupungin ja yhteistyöverkostomme palveluissa tiedostetaan tarve kehittää parempia kulttuurien välisiä valmiuksia niin asenteiden, tietämyksen, taitojen kuin toiminnankin tasolla.

8 7 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Eurocities Integrating Cities -julistus Oulun kaupunki on vuonna 2010 allekirjoittanut Eurocities -järjestön sitoumuksen kotouttaa maahanmuuttajia ja maahanmuuttajayhteisöjä. Kaupunginhallitus hyväksyi julistuksen kokouksessaan Julistuksen on allekirjoittanut vuoteen 2012 mennessä yhteensä noin 27 kpl eurooppalaisia kaupunkeja. Sitoumus linjaa kaupunkien toiminnan tavoitteita liittyen päätöksentekoon, palveluiden tarjoamiseen, toimimiseen työnantajana sekä palveluiden ja tavaroiden hankkijana. Kaupunginhallituksen päätös julistuksen allekirjoittamisesta ja julistuksen epävirallinen käännös löytyy liitteenä 2. Oulun kaupungin kotoutumista edistävien toimien perusperiaatteet Kotouttamisohjelman läpileikkaavia perusperiaatteita ovat seuraavat: Monimuotoisuus vahvistaa elinvoimaa ja toimintakykyä Visionsa mukaisesti Uusi Oulu on pohjoisen kumppanuusverkoston menestyvä keskus. Se on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva sekä alueeltaan moni-ilmeinen, viihtyisä ja houkutteleva kestävän kehityksen verkostokaupunki. Tulevaisuuden menestyvä kunnan ja alueen elinvoimaisuus edellyttää osaavaa työvoimaa hallinnossa, yrityksissä ja järjestöissä. Suomen väestö ikääntyy ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Tulevaisuuden yhteiskunnassa menestyvät ne, jotka pystyvät toimimaan tuloksellisesti maahanmuuton tuomaa monimuotoisuutta voimavarana hyödyntäen. Yhdenvertaisuus ja kotoutumisen kaksisuuntaisuus Kotoutumista edistävä vuorovaikutus syntyy tehokkaimmin arjen tasolla, naapurien kesken, päiväkodissa, koulussa, työpaikoilla ja harrastustoiminnassa. Oulun kaupungin ja muiden paikallisten viranomaisten vastuulla on edistää toiminnassaan ja toimintansa välityksellä kansainvälisyyttä, yhdenvertaisuutta, eri väestöryhmien välistä myönteistä vuorovaikutusta sekä hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Uudessa Oulussa jokainen kuuluu - myös maahanmuuttajat Maahanmuuttajien osallisena olemisen kokemukseen vaikuttavat mm. sosiaalisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet, kielen oppiminen sekä sosiaaliset suhteet valtaväestön kanssa. Osattomuuden ja toiseuden kokemukset syntyvät maahanmuuttajien kohdatessa asenteellisuutta ja syrjiviä käytäntöjä tai poissulkemisen kautta. Asiakaslähtöisyys palveluiden järjestämisessä Palveluiden järjestämisen perusperiaate on ulkomaalaistaustainen asukas yhdenvertaisena kuntalaisena. Lähtökohtaisesti on pyrittävä siihen, että ulkomaalaistaustaiset asiakkaat voivat esteettä asioida samoissa palveluissa kuin kantaväestökin, kuitenkin niin, että tämän asiakasryhmän mahdolliset erityistarpeet tunnistetaan palveluprosesseissa ja kyseisten erityistarpeiden mukainen tuki tarvittaessa järjestetään. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kotoutumisprosessin kannalta kriittisiin osa-alueisiin, kuten alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta, koulutus, työ ja toimeentulo, terveys, asuminen ja osallisuus.

9 8 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Käytännössä huomiota tulee kiinnittää mm. kielivalikoimaan asiakkaille suunnatussa tiedottamisessa ja ohjaus- ja neuvontapalveluissa, kielitaitoisen työvoiman tai tulkin käyttöön asiakaspalvelutilanteessa, henkilöstön osaamiseen asiakasryhmän erityistarpeisiin liittyen sekä asenteisiin. Ainoastaan maahanmuuttajille suunnattuja erityispalveluita tuotetaan silloin, kun ne on laissa säädetty tai asiakkaan/asiakasryhmän kotoutumisen polun tarkoituksenmukainen edistyminen näin edellyttää. Rasismiin ja vihapuheisiin suhtaudutaan nollatoleranssilla Oulun kaupungin omissa tai tukemissa toiminnoissa ei hyväksytä rasistista puhetapaa, ilmauksia, vitsejä tai symboliikkaa. Tuetaan ja toteutetaan rasismin vastaista työtä. Kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän kehittämisessä huomioidaan ja toteutetaan Uuden Oulun palvelujen järjestämisohjelman periaatteita (s. 8) kuntalaislähtöisyydestä, monikanavaisuudesta, lähipalveluiden merkityksestä sekä kokonaistuottavuudesta

10 9 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo asetti kotouttamisohjelmaan valmistelemaan työryhmää Kotouttamisohjelman laatimiseen ovat osallistuneet: Alikoski Maarit Yhteisötoiminta Oulun kaupunki Guibert Marguerite Monikulttuurikeskus Oulun kaupunki Hautamäki Tuula Yhteisötoiminta Oulun kaupunki Heikkinen Arja Sosiaali- ja terveyspalvelut Oulun kaupunki Holappa Anu Maahanmuuttajapalvelut Oulun kaupunki Karppinen Maria Opetustoimi Oulun kaupunki Kauppinen Janne Oulun taidemuseo Oulun kaupunki Kela Panu Oulun aikuislukio Oulun kaupunki Kokkinen Jukka Tekninen keskus Oulun kaupunki Kortessalo Pia Maahanmuuttajapalvelut Oulun kaupunki Laukka Pasi Nuorisoasiainkeskus Oulun kaupunki Lindberg Mia Monikulttuurikeskus Oulun kaupunki Mettovaara Sari Nuorisoasiainkeskus Oulun kaupunki Mikkonen Shahnaz Monikulttuurikeskus Oulun kaupunki Mustonen Seija Määttä Antti Tekninen keskus Oulun kaupunki Olsbo-Rusanen Leena Tekninen keskus Oulun kaupunki Ruokamo Helena Sosiaali- ja terveyspalvelut Oulun kaupunki Rosqvist Heini Monikulttuurikeskus Oulun kaupunki Salo Raimo Opetustoimi Oulun kaupunki Savolainen Marko Liikuntapalvelut Oulun kaupunki Tenetz Katri Kultturitalo Valve Oulun kaupunki Trast Marianne Oulun kaupunginkirjasto Oulun kaupunki Turunen Terttu Sosiaali- ja terveystoimi Oulun kaupunki Vierimaa Mika Maahanmuuttajapalvelut Oulun kaupunki Ylilehto-Suvanto Raija Opetustoimi Oulun kaupunki Autio Jouko Oulun poliisi Kansanaho Sirpa Oulun vastaanottokeskus Keskinen Kristiina Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kopakka Maarit Oulun seudun ammattiopisto Matikainen Sanna Oulun aikuiskoulutuskeskus Männistö Irmeli Oulun seudun ammattiopisto Parkkila Marika Suomen Punainen Risti, Oulun piiri Pääskylä Marjo Oulun seudun ammattikorkeakoulu Rimpeläinen-Karvonen Marita Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Schavikin Maritta Oulun Sivakka Similä Janne Oulun vastanottokeskus Talvio Anne Oulun yliopisto Viren Liisa Oulun setlementin ystävyystalo Valmistelua on johtanut Anne Rännäli-Kontturi, keskushallinto, Oulun kaupunki

11 10 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Työskentelyn yhteydessä on konsultoitu ja kuultu mm. seuraavia asiakasryhmiä edustavia tahoja: Puhu meille -tilaisuus: useiden yhteisöjen edustajia Oulun kaupungin omakielisen neuvontapalvelun neuvojat (Thai, Kiina, Venäjä, Turkki) Somalinaisten yhdistys UPAX Oulussa Oulun Afgaanien yhdistys Oulun kurdit Oulun Thai-naiset Oulun somalien yhdistys NISO Network of International Students in Oulu Oulun katolinen kirkko Oulun yliopiston ulkomaalaistaustaiset työntekijät perheineen CWCllä Kotouttamisohjelmaa on tarkoitus kehittää ja täsmentää vuosittain. Sen valmistumisen loppuvaiheessa Kototyöryhmä kokoontui ja valitsi keskuudestaan työvaliokunnan työstämään lausuntojen pohjalta saapuneet muutosehdotukset sekä tarkentamaan vastuutahot. Lausuntoja pyydettiin yhteensä 32 taholta ja niitä annettiin 16 kpl. Yleisesti ottaen lausunnon antajat olivat sitä mieltä, että kotouttamisohjelma on laaja ja selkeä kokonaisuus, joka luo hyvän pohjan ja antaa hyvät lähtökohdat ja kattavan viitekehyksen suunnitella ja toteuttaa eri prosesseja maahan muuttaneiden kotoutumisen ja elämänhallinnan kehittämiseksi. Se huomioi keskeiset näkökulmat, olennaiset periaatteet, kehittämis-, toimeenpano- ja seurantavastuun ja luo perustan sille, että kotouttaminen nähdään ja toteutetaan palveluja kehittävien ja maahan muuttaneita työssään kohtaavien yhdessä tekemisenä. Se on laadittu monialaisena yhteistyönä alueella toimivien viranomaistahojen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa kuullen maahanmuuttajien omia järjestöjä ja vaikuttajaryhmiä. Ohjelmassa on selkeästi tuotu esiin tunnistetut kehittämistarpeet ja niihin liittyvät toimenpideesitykset vastuutahoineen, jotta kotouttamisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta voidaan myöhemmin arvioida. Haukiputaalla on oma kotoutumisohjelma, joka rakentuu hajautettujen kotoutumisen tukitoimien ajatukselle. Lausunnoissa tuli esille tasa-arvoajattelun ja yhdenvertaisuusajattelun sisällyttäminen läpäisevästi uuden Oulun toimintaan sekä sukupuolisensitiivisyyden merkityksen korostaminen kotouttamisessa. Lisäksi asukastupatoiminnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kotoutumisen kaksisuuntaisten toimintojen kehittämiseen. Suomen kielen kursseista tiedottamista tulisi tehostaa. Suomen kielen intensiivikurssien määrää olisi syytä lisätä ja eriyttää erityisesti akateemisen taustan omaaville. Käytännön toteuttamisessa tulee myös kiinnittää vahvasti huomiota toimijoiden rooleihin ja vastuisiin sijoittuvien ulkomaisten yritysten ja niiden henkilöstön sekä muiden kansainvälisten verkostojen saamiseksi Oulun kaupunkiin.

12 11 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Kototyöryhmä päätti kokouksessaan koota työryhmän puolivuosittain läpikäymään ja päivittämään Kotini on täällä -kotouttamisohjelman vastuutahoineen. Kotini on täällä -kotouttamisohjelmaan lisättiin liitteet 4 ja 5: Seurantavastuulista ja alkuhaastattelulomake täydentämään ohjelmaa. Oulu Pasi Laukka Yhteisötoiminnan päällikkö Shahnaz Mikkonen Monikulttuurisen työn koordinaattori Kototyöryhmä jäsenet Pasi Laukka Yhteisötoiminta Oulun kaupunki Guibert Marguerite Monikulttuurikeskus Villa Victor Oulun kaupunki Hautamäki Tuula Yhteisötoiminta Oulun kaupunki Lindberg Mia Monikulttuurikeskus Villa Victor Oulun kaupunki Mettovaara Sari Nuorisoasiainkeskus Villa Victor Oulun kaupunki Mikkonen Shahnaz Monikulttuurikeskus Villa Victor Oulun kaupunki Määttä Antti Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Oulun kaupunki Salo Raimo Opetustoimi Oulun kaupunki Savolainen Marko Liikuntapalvelut Oulun kaupunki Trast Marianne Oulun kaupunginkirjasto Oulun kaupunki Jouni Röntkynen Maahanmuuttajapalvelut Oulun kaupunki Veijola Raija Opetustoimi Oulun kaupunki Ruokamo Helena Hyvinvointipalvelut Oulun kaupunki Määttä Hanna Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Matikainen Sanna Oulun aikuiskoulutuskeskus Parkkila Marika Suomen Punainen Risti Oulun piiri Pääskylä Marjo Oulun seudun ammattikorkeakoulu Haapalehto Tytti Oulun Yliopisto Tuomikoski Mari TE-toimisto Stolt Erja Oulun setlementin ystävyystalo

13 12 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta Ohjauksen ja neuvonnan tarve on suuri erityisesti maahantulon alkuvaiheessa riippumatta maahantulon perusteesta. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisesti kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä. Lisäksi vastikään maahan muuttanut tarvitsee usein ohjausta ja neuvontaa arkeen liittyvissä kysymyksissä sekä palveluiden käytössä. Oulussa maahan muuttanut saa parhaiten yleisneuvontaa Oulu10:ssä asiakaspalvelupisteessä tai omakielisissä palveluissa, mistä hänet voidaan ohjata eteenpäin muihin palveluihin. Lisäksi yleisneuvontaa ja informaatiota (mm. Life in Finland materiaali) palveluista on saatavissa muissa viranomaistoimipisteissä, missä maahan muuttanut asioi alkuvaiheessa (maistraatti, poliisi, KELA, TE-toimisto). Kotoutumisen edistämiseksi säädetyssä laissa kotoutumisen alkuvaiheen toimenpiteet koostuvat yksilöllisistä toimenpiteistä kuten ohjaus ja neuvonta, alkuhaastattelu, alkukartoitus, kotoutumissuunnitelma sekä työvoimapoliittinen tai omaehtoinen kotoutumiskoulutus. Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on toimiva peruskielitaito ja työllistyminen. Oulussa Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut käynnistää alkukartoituksen asiakkuudessaan oleville toimeentulotukiasiakkaille, jotka eivät ole rekisteröityneet työttömiksi työnhakijoiksi ja viranomaisharkinnan mukaan muille henkilöille, jotka pyytävät alkukartoituksen tekemistä. Työ- ja elinkeinotoimisto tekee alkukartoituksen työnhakijoiksi rekisteröityneille työttömille maahanmuuttaja-asiakkaille. Byströmin nuorten palveluissa tehdään alkukartoitus alle 29-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, jos heillä ei ole asiakkuutta edellä mainittuihin tahoihin. Alkukartoituksessa arvioidaan maahanmuuttajan yleiset kotoutumisen valmiudet kuten kielitaito, opiskeluvalmiudet, aikaisempi koulutus ja työkokemus sekä elämäntilanteesta johtuvat palvelutarpeet ja tarve kotoutumissuunnitelmaan. Alkukartoitus voidaan laatia osana maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaa. Yhteenvetona alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelua tuotetaan Oulussa mm. seuraavissa yksiköissä: Oulu10 asiakaspalvelupiste (Torikatu 10) yleisneuvonta palveluista suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä maahanmuuton alkuvaiheen kysymyksiin keskittyvä omakielinen neuvonta (järjestetään tarpeen mukaan) Oulun seudun TE-toimisto henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta työttömille työn hakijoiksi rekisteröityneille asiakkaille sekä yleisneuvonta toimiston infossa ja rekrytointikeskuksessa esitteiden ja www-sivujen muodossa Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut Asiakkuus Oulun kaupungin vastaanottamille kiintiöpakolaisille, oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, perheenyhdistämisten kautta saapuneille, itsenäisesti Ouluun muuttaneille alle kolme vuotta Suomessa olleille pakolaistaustaisille maahan muuttajille sekä inkerinsuomalaisille paluumuuttajille. Muut kuin edellä mainitut maahanmuuttajat ohjataan heille kuuluvien palvelujen piiriin. Monikulttuurikeskus Villa Victor kaikille avoimet ryhmäinfot ja toiminnot

14 13 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Byströmin nuorten palvelut: ohjausta, neuvontaa sekä tukea alle 30-vuotiaille nuorille eri elämäntilanteissa, ammatinvalintaan, koulutukseen, työllistymiseen, vapaa-aikaan, asumiseen, talouteen, ihmissuhteisiin, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Byströmin nuorten palveluissa työskentelee myös maahanmuuttajanuoriin keskittyvä etsivän nuorisotyön ohjaaja. Neuvonnan tukena voi hyödyntää mm. seuraavia monikielisiä materiaaleja: - Sisältää koko Suomea koskevan tiedon lisäksi informaatiota Oulusta seuraavilla kielillä: suomi, englanti, venäjä, somalia, arabia, kiina ja viro - Tietoa Oulusta englanniksi - Maahanmuuttajanuorille suunnattua tietoa suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisesta, nuorten kulttuurista Suomessa ja maahanmuuttajanuoren toiminta- ja harrastusmahdollisuuksista Oulussa seuraavilla kielillä: suomi, englanti, viro, ranska, venäjä ja arabia. - Perustietoa Suomesta seuraavilla kielillä: suomi, ruotsi, englanti, venäjä, viro, arabia, thai, somali, kiina, farsi, ranska ja espanja yhteensä 11 eri kielellä. Kehittämistarpeet ja toimenpiteet Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden osalta keskeinen haaste on mahdollistaa ja vakiinnuttaa ulkomaalaistaustaisille asukkaille suunnatut alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalvelut osana valtaväestölle suunnattuja ohjaus ja neuvontapalveluita tarvittavat mukautukset, erityispalvelut ja kielivalikoima huomioiden sekä virtaviivaistaa entisestään alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluprosessin saumattomuutta asiakkaan näkökulmasta. Erityisesti maahan muuttaneille suunnattujen ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämisen rinnalla on parannettava viranomaisten valmiuksia kohdata maahanmuuttaja-asiakkaita perustoiminnoissa mm. vaikuttamalla asenteisiin, huomioimalla ulkomaalaiset asukkaat peruspalveluista tiedotettaessa, tuottamalla erikielisiä materiaaleja sekä hyödyntäen kielitaitoista työvoimaa. 1.1 Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluprosessien asiakaslähtöisyyden kehittäminen Kehitetään alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluprosessin saumattomuutta ja palveluihin ohjausta asiakaslähtöisesti yhteistyössä muiden prosessiin osallistuvien viranomais-, ym. tahojen kanssa. Hyödynnetään kielitaitoinen työvoima nykyistä tehokkaammin Oulun kaupungin palvelupisteissä ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan suurimmat kieliryhmät rekrytoitaessa uutta työvoimaa yleisiin ohjaus- ja neuvontapalvelupisteisiin (esim. Oulu10, puhelinvaihde, Byströmin nuorten palvelut). Kehittämisvastuu: Koto-ryhmä Toimeenpanovastuu: Ohjausta ja neuvontaa antavat palvelupisteet Seurantavastuu: Palvelutoiminnan johtoryhmä tai vastaava taho

15 14 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Asiakastiedottamisen kehittäminen Tehostetaan tiedottamista ohjaus- ja neuvontapalveluista, etsitään uusia tiedotuskanavia, joilla maahan muuttaneet tavoitetaan Huomioidaan ulkomaalaiset asukkaat palvelutiedottamisessa tekemällä myös englanninkielinen ja asiakastarpeeseen perustuvan harkinnan mukaan muunkielinen versio myös ulkomaalaisia asukkaita koskevista tiedotteista ja huomioidaan tiedotuksessa englanninkielinen media (esim., 6 degrees, ouka.fi/english). Kehitetään palveluita esittelevää Welcome to Oulu tilaisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten ja korkeakoulujen kanssa. Turvataan resurssit ohjausta ja neuvontaa tukevien materiaalien kieliversioiden tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä sähköisten monikielisten materiaalien päivittämiseen säännöllisesti (mm. Infopankki, Oulun kaupungin englanninkieliset www sivut). Oulu10-asiakaspalvelupisteeseen tulisi saada maahanmuuttajapalvelu palvelemaan uusia, Ouluun muuttavia ulkomaalaisia (Immigration Services/Services to Newcomers). Kehittämisvastuu: Koto-ryhmä Toimeenpanovastuu: Viestinnästä ja asiakastiedostuksesta vastaavat, ohjausta ja neuvontaa antavat palvelupisteet Seurantavastuu: Palvelutoiminnan johtoryhmä tai vastaava taho Seurantamittarit: asiakaspalaute omakielisen neuvontapalvelun asiakasmäärien kehitys muunkielisen materiaalin saatavuus ohjauksen ja neuvonnan tueksi tuotettujen www-sivujen käyttäjämäärät

16 15 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Oppiminen ja koulutus 2.1 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksen piirissä on 2011 syksyllä 278 eri kielitaustaista lasta. Päivähoitopaikka pyritään järjestämään lähipäiväkodista. Lapsen huoltajan ja päiväkodin yhteistyönä lapselle tehdään henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelma, johon sisältyy kotouttamissuunnitelma ja suomi toisena kielenä opetussuunnitelma. Pyrkimyksenä on, että kaikissa Oulun päiväkodeissa, joissa on eri kielitaustaisia lapsia, voitaisiin yli kolmevuotiaille lapsille antaa tavoitteellista suomi toisena kielenä opetusta vähintään kaksi kertaa viikossa. Kaupungin päiväkodeissa toimii kaksi englanninkielistä kielikylpyryhmää Allinpuiston ja Tuulikellon päiväkodeissa. Allinpuiston päiväkodissa toimii myös ruotsinkielinen kielikylpyryhmä sekä Snellman Mäntylä päiväkodissa toimii saamenkielinen kerhoryhmä. Yksityiset päiväkodit kuten Svenska Barnträdgården i Uleåborg Päiväkoti Saksanpähkinä, Oulun englanninkielinen leikkikoulu ja Starbright tarjoavat myös eri kielillä päivähoitopalvelua perheille. Päivähoitoon liittyvät lomakkeet ja tiedotteet on saatavissa myös englanninkielisinä versioina. Eri kielitaustaiset esikoululaiset pyritään sijoittamaan lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan joko lähialueen päiväkodin esiopetusryhmään, alueelliseen pienryhmäopetukseen, tuettuun esiopetusryhmään tai erityisryhmään. Erityisryhmät ovat osa Oulun kaupungin varhaiserityiskasvatusta, jota tarpeen vaatiessa pyritään tarjoamaan kaikille lapsille. Kevätlukukauden aikana valmistavan luokan opettaja kartoittaa yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa tarvitseeko oppilas valmistavaa opetusta koulua aloitettaessa. Eri kielitaustaiset lapset pyritään sijoittamaan lähipäiväkotiin. Lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan hän voi saada yleistä-, tehostettua- tai eritystä tukea kasvun ja kehityksen tukemiseen. Kevätlukukauden aikana valmistavan luokan opettaja kartoittaa yhdessä päiväkodin henkilökunnan kanssa hyötyykö oppilas valmistavasta opetuksesta koulua aloitettaessa Kehittämistarpeet ja toimenpiteet Suomi toisena kielenä opetuksen tehostaminen päiväkodeissa Henkilökunnan koulutus: Pienten kielireppukoulutus, Puhu minulle -koulutukset Vanhempien tietoisuuden lisääminen varhaiskasvatuspalveluiden sisällöstä mukaan lukien avoimen varhaiskasvatuksenpalvelut sekä kasvatuskumppanuuden syventäminen perustietoa suomalaisesta varhaiskasvatuksesta selkokielellä, selkokieli oppaat omankieliset vanhempainillat koulutusta selkokielestä henkilökunnalle

17 16 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Henkilöstölle resursseja kotouttamiseen: oppisopimuksella koulutetaan kulttuurimentoreita ja omakielen avustajia (yhteistyö esim. Oakk:n kanssa) resurssikerroin lapselle, kun suomi toisena kielenä opetussuunnitelma on tehty (kerroin esim. 1,25) Kehittämisvastuu: Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön ohjausryhmä Toimeenpanovastuu: Varhaiskasvatusyksiköt Seurantavastuu: Varhaiskasvatuksen johtoryhmä Seurantamittarit asiakkaiden tyytyväisyyskyselyt kysely päiväkotien henkilökunnalle -opetuksen laajuudesta ja tasosta yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa 2.2 Perusopetus Oulun kaupungin opetustoimessa on lukuvuonna oppilasta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lukumäärä on kasvanut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa on keskeistä suomen kielen osaamisen ja opiskeluvalmiuksien kehittäminen, jotta oppilaalla on mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä myös jatko-opinnoissa. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan oppilaan kieli-, koulu- ja oppimistaustan perusteella joko suomenkielisessä tai englanninkielisessä perusopetuksessa. Oppilas, jolla ei ole riittävää suomen kielen taitoa yleisopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, aloittaa noin vuoden kestävässä perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmässä, minkä jälkeen oppilas siirtyy yleisopetukseen pääsääntöisesti oman alueensa kouluun. Oppilas saa muiden aineiden opetuksen ohella suomi toisena kielenä -opetusta ja tarvittaessa tukiopetusta koko perusopetuksen ajan. Oulun kaupunki järjestää oman äidinkielen opetusta lv kielessä ja pienryhmäisten uskontojen opetusta.

18 17 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Kehittämistarpeet ja toimenpiteet Suomi toisena kielenä -opetuksen toteuttaminen opetussuunnitelman mukaisesti Maahanmuuttajien opetuksen yhtenä painopistealueena on suomi toisena kielenä opetuksen kehittäminen. Yhä useammassa koulussa toteutetaan S2-opetusta lisääntyneen tarpeen mukaisesti. S2-opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät jatkuvaa tukea, täydennyskoulutusta ja S2-opetukseen kohdennettuja määrärahoja. Erillisellä valtionosuudella tuetaan S2-opetusta. Tiedotetaan ja koulutetaan koulujen henkilöstöä S2-opetuksen tavoitteista sisällöstä, toteutuksesta ja arvioinnista. Kehitetään S2-opetuksen rahoituksen rakennetta vastaamaan yllä kuvattua muutosta. Kehittämisvastuu: Erityisen tuen keskus tai vastaava yksikkö, joka vastaa maahanmuuttajien opetuksesta Toimeenpanovastuu: Koulut Seurantavastuu: Perusopetus- ja nuorisojohtaja Seurantamittarit S2-oppilaiden lukumäärä ja suhteellinen osuus perusopetuksessa. S2-opetuksen rahoitus/oppilas. Täydennyskoulutusten ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä luku vuosittain Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisen tukeminen Perusopetuksen opetusryhmiin siirtyy vuosittain useita kymmeniä maahanmuuttajataustaisia oppilaita valmistavan opetuksen jälkeen. Oppilaan oppimishistoria ja kehittymässä oleva suomen kielen taitotaso vaikuttavat yksilökohtaiseen tuen tarpeeseen ja ne tulee huomioida opetuksen ja tukitoimien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Suomen kielen taidon kehittyminen on tärkein tavoite, koska se edesauttaa sekä perusopetuksen päättötodistuksen että jatko-opintojen suorittamista. Yksilökohtaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa mm. eri opetus- ja arviointimenetelmien suunnitelmallisella ja tarkoituksenmukaisella käytöllä. Järjestetään koulukohtaisia täydennyskoulutuksia perusopetuksen opettajille. Toteutetaan vertaismentorointia koulujen henkilöstöjen välillä. Samanaikaisopetuksen ja siihen liittyvien opetusmenetelmien kehittäminen, mm. oppiaineen alkuvaiheen opetuksen ja S2-opetuksen yhteistyön kehittäminen. Kehittämisvastuu: Erityisen tuen keskus tai vastaava yksikkö, joka vastaa maahanmuuttajien opetuksesta Toimeenpanovastuu: Opetuksen tukipalvelu Seurantavastuu: Perusopetus- ja nuorisojohtaja

19 18 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Seurantamittarit Järjestettyjen täydennyskoulutusten ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä lukuvuosittain. Samanaikaisopetuksen määrä lukuvuodessa Yläkouluikäisenä maahan muuttaneiden nuorten opetus ja opintojen ohjaus Yläkouluikäisinä maahan muuttaneiden oppilaiden yksilöllinen opetus mahdollistaa perusopetuksen oppimäärien suorittamisen. Oppilaiden oppimiselle ja erityisesti suomen kielen kehittymiselle tulisi tarjota enemmän yksilöllistä opetusta, esim. vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Valmistavan opetuksen opettajan ja perusopetuksen opettajien yhteistyöllä voidaan tarjota riittävä tuki oppimiselle, jonka tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen suorittaminen. Suunnitellaan yhteistyössä toisen asteen toimijoiden ja MANO-hankkeen kanssa toimivat käytänteet perusopetuksen päättötodistuksen suorittamiseksi ja opintojen ohjaamisen tehostamiseksi. Räätälöidyn oppimispolun toteuttaminen yhteistyössä valmistavan opetuksen, S2-opetuksen ja aineopetuksen kanssa. Toimintamallien kartoittaminen ja tiedon kerääminen kouluilta kaikkien käyttöön ja tiedoksi. Kehittämisvastuu: Erityisen tuen keskus tai vastaava yksikkö, joka vastaa maahanmuuttajien opetuksesta Toimeenpanovastuu: Erityisen tuen keskus tai vastaava yksikkö, joka vastaa maahanmuuttajien opetuksesta, koulut Seurantavastuu: Perusopetus- ja nuorisojohtaja Seurantamittarit Perusopetuksen päättötodistuksen suorittaneiden maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lukumäärä ja suhteellinen osuus. Jatko-opintoihin sijoittuneiden maahanmuuttajataustaisten oppilaiden luku määrä ja suhteellinen osuus.

20 19 KOTINI ON TÄÄLLÄ - KOTOUTTAMISOHJELMA Lukiokoulutus Oulun kaupungin ylläpitämässä yhdeksässä lukiossa opiskelee lukuvuonna yhteensä 3600 opiskelijaa, joiden opintojen tavoitteena on lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Näistä opiskelijoista 60 opiskelijan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Lisäksi Oulussa on kolme muiden koulutuksen järjestäjien lukiota. Oulun kaupungissa on mahdollisuus opiskella IB-ohjelman mukaisesti englannin kielellä. Lukuvuonna IB-ohjelmassa opiskelee 88 opiskelijaa. Oulussa on aikuislukio, joka tarjoaa suomen kielen opetusta aikuisten perusasteella ja tutkintotavoitteisten opiskelijoiden lisäksi suomen opetusta myös aineopiskeluna. Oulun kaupungissa ei ole toistaiseksi maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattua lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta. Lukioihin haetaan yhteishaun kautta ja pääsyedellytyksenä on perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat tiedot. Lukiokoulutuksen opiskelijavalinnassa ei tehdä suomen kielen osaamistasoa mittaavaa kielikoetta. Lukio-opintojen aikana maahanmuuttajataustainen opiskelija voidaan vapauttaa toisen kotimaisen kielen opinnoista. Opiskelijalla on suomen kielen taidosta riippuen mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärä joko suomi toisena kielenä tai äidinkielen ja kirjallisuuden vaatimusten mukaisesti. Suomi toisena kielenä opinnot järjestetään omina kursseina tai integroituna äidinkielen ja kirjallisuuden kursseihin. Oulun kaupungin lukioista yhdessä päivälukiossa ja aikuislukiossa suomi toisena kielenä -opetusta tarjotaan omina ryhminä. Ylioppilaskirjoituksissa opiskelijalla on mahdollisuus kirjoittaa äidinkielen kokeen sijasta suomi toisena kielenä -koe, jos hänen väestörekisteriin merkitty äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ylioppilastutkinnon arvostelua varten tehdään selvitys vieraskielisten opiskelijoiden kielitaustasta. Selvityksen perusteella ylioppilastutkintolautakunnalla on mahdollisuus nostaa vieraskielisen opiskelijan ylioppilaskokeen arvosanaa. Lukiokoulutuksessa eri uskontojen opetusta järjestetään vuosittain tarpeen mukaan ja osittain keskitetysti tiettyihin lukioihin.

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017

MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 MÄNTSÄLÄN KOTOUTTAMIS- OHJELMA 2014 2017 KUNNANHALLITUS 3.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 10.3.2014 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maahanmuuttajat seutukunnassa ja Mäntsälässä... 3 3. Kotouttamistyön käsitteitä...

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015 tiivistelmä 2 Saatesanat Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion aluehallintoviranomainen,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa

Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa Kokkolan kaupungin eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus esi- ja perusopetuksessa 4/2009 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Eri kieli ja kulttuuriryhmiin kuuluvat ja heidän opetuksensa...3 3. Lainsäädäntö ja velvoitteet...3

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot