1. Toimintaympäristö vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Toimintaympäristö vuonna 2012"

Transkriptio

1 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 Hallituksen kokouksessa hyväksytty TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Toimintaympäristö vuonna 2012 Suomalaiselle työterveyshuollolle on asetettu suuria tavoitteita Ahtelan työelämäryhmän työtä jatkaneissa Rantahalvarin ja Kuuskosken sekä työministeriön työryhmien raporteissa. Työterveyshuollon painopisteeksi on nostettu työkyvyn seuranta ja edistäminen työuran eri vaiheissa. Työkyvyn hallinta on työnantajan vastuulla, mutta entistä tiiviimpi työterveysyhteistyö työpaikkojen ja työterveyshuollon välillä on edellytys työkyvyn hallintamallien menestyksekkäälle toteutumiselle. Vaikka työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki -mallien tulisikin olla jo vuonna 2011 käytössä kaikissa yrityksissä, niiden laatiminen yhteistyössä työterveyshuoltojen kanssa jatkunee vielä vuonna 2012 ja sen jälkeenkin. Työterveysyhteistyössä työterveyshuolloilta edellytetään myös entistä asiakaslähtöisempää toimintatapaa, jossa tiedostetaan työpaikkojen aidot tarpeet ja lähtökohdat. Suomen kuntarakenne on voimakkaassa muutoksessa, mikä heijastuu myös kunnallisen työterveyshuollon järjestelyihin. Terveydenhuollon rahoitusratkaisuja on mietitty ja terveydenhuollon järjestämislakia valmistellaan. Työterveyskentän on huolehdittava siitä, että työterveyshuolto on mukana suunnitelmissa eikä jää paitsioon terveydenhuollon uudistuksissa. Työkyvyn arviointiprosessin toimivuutta halutaan parantaa ja työterveyshuollon roolia siinä selkeyttää. Vuonna 2012 astunevat voimaan sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutosehdotukset, joiden mukaan sairauspäivärahan maksamisen edellytyksenä 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen olisi vakuutetun Kansaneläkelaitokselle toimittama työterveyslääkärin lausunto. Tällöin työntekijän jäljellä oleva työkyky olisi arvioitu ja työnantajan kanssa neuvoteltu toimenpiteistä, joilla työhön paluuta voidaan edistää. On oletettavaa, että työterveyslääkärit tulevat tarvitsemaan lausuntojensa tueksi ja perustaksi usein muun hoitavan tahon arviota hoitosuunnitelmasta ja sairauden prognoosista varsinkin, jos potilaan hoito on erikoissairaanhoidon vastuulla. Vaikka lakimuutosesitys nykymuodossaan velvoittaakin vain työterveyshuoltoa, välillisesti se tulee koskettamaan koko terveydenhuoltojärjestelmää ja edellyttämään toteutuakseen nykyistä parempaa tiedonsiirtoa ja yhteistyötä eri tahojen välillä. Työterveyshuollolle tulee rooli koordinoida työssä käyvien hoitoa, kuntoutusta ja työhön paluuta. Tämän onnistunut toteuttaminen vaatii uusien toimintatapojen ja yhteistyöverkostojen kehittämistä. Vuonna 2011 voimaan astuneen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskeneen asetuksen mukaan sairaanhoitopiireihin perustetaan perusterveydenhuollon yksikkö, joka on vastuussa perusterveydenhuollon, työterveyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon yhteistyön toteuttamisesta alueellisesti. Myös yhteistyöstä yksityisen työterveyshuollon kanssa on sovittava. Työterveyshuolto on saatava nivottua yhteen muun työikäisiä palvelevan terveydenhuollon kanssa saumattomien hoitoketjujen takaamiseksi. Tätä auttaa, jos työterveyshuolto saadaan osaksi alueellisia hoitopolkuja, jotka ovat perusterveydenhuollon yksikön vastuulla. Terveydenhuollon

2 järjestämislakia laadittaessa työterveyshuolto on otettava huomioon. Asiakasyritysten oma laadunhallinta ja työterveysyhteistyön kehittyminen edellyttävät työterveyshuolloilta entistä systemaattisempaa toimintaprosessien laadun ja vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia, laatujärjestelmän käyttöönottoa sekä laatukoulutusta. Työryhmämietintöjen mukaisesti työterveyshuollolle ollaan laatimassa laatujärjestelmää, joka valmistunee vuonna Sen on ehdotettu tulevan pakolliseksi kaikkiin työterveysyksiköihin. Parhaassa tapauksessa se auttaa työterveyspalvelujen saamista tasalaatuisemmiksi eri tyyppisissä järjestämistavoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä STLY rakentaa suomalaista työterveyshuoltoa Yhdistys kannustaa jäsenistöään olemaan aktiivisia työpaikoille ja asiakasyrityksiin suuntautuvassa toiminnassaan ja tehostamaan työkyvyn ylläpitoon tähtääviä toimintoja. Jotta näillä olisi todellista vaikuttavuutta, ne tulee suunnitella ja toteuttaa läheisessä yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Työterveyshuollon toiminnan mittareita tulee myös kehittää ja pyrkiä entistä enemmän arvioimaan oman toiminnan ja työpaikkayhteistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Sähköisiä potilasjärjestelmiä tulee kehittää niin, että ne mahdollistavat ko. seurannan. Työterveyshuollon koulutuksen tulee vastata mahdollisimman hyvin käytännön työelämän haasteisiin ja tarpeisiin. Erikoislääkärikoulutuksen ja täydennyskoulutuksen riittävyys on varmistettava ja niiden sisältöön vaikuttaminen on tärkeää. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen kuuluvaa uutta johtamiskoulutusta tulee myös edelleen kehittää. Yhdistyksen hallituksen nimeämä edustaja osallistuu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän toimintaan, mitä kautta yhdistys on mukana vaikuttamassa työterveyshuollon koulutuksen kehittämiseen. Kotimainen yhteistyö Yhdistyksen hallituksen nimeämät edustajat jatkavat sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnassa sekä neuvottelukunnan kehittämis- ja seuranta-, koulutus- ja ammattitautijaoksissa tuoden sinne työterveyshuollon kentän näkemyksen ja tarpeet. Yhdistys jatkaa tiivistä yhteistyötä Kelan kanssa ja sillä on edustaja Kelan työterveyshuoltoneuvottelukunnassa. Työterveyslaitoksen Työhön osallistuminen ja kestävän työura, Vaikuttava työterveyshuolto ja Työpaikan työhyvinvoinnin arjen ratkaisut -teemojen seurantaryhmässä on STLY:n edustaja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on pyytänyt yhdistyksen edustajan asiantuntijaryhmään rakenteisten potilaskertomusten kehittämiseksi. Yhteistyötä Työterveyslaitoksen, työmarkkinajärjestöjen, Lääkäriseura Duodecimin ja Työterveyshoitajaliiton kanssa jatketaan tiiviisti. Suomen Lääkäriliiton Työterveyslääkärit - alaosaston johtokunnassa on yhdistyksen hallituksen nimeämä jäsen ja yhteistyötä liiton valtuuskunnan ja valiokuntien työterveyslääkärijäsenten kanssa jatketaan. Tammikuussa yhdistyksen hallitus järjestää perinteisen Tammiseminaarin ja helmi-maaliskuussa Yhteistyöseminaarin tärkeille sidosryhmille. Yhdistys tekee edelleen yhteistyötä muiden erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa yhteistyön kehittämiseksi ja yhteisten koulutusten ja Käypä hoito -suositusten muodossa. STLY osallistuu Helsingin Lääkäripäivien ( ) ohjelmaan sessioilla Työuupumus ja työkyvyn tuki - työterveyshuollon suurimmat haasteet?" sekä "Astmaatikko työelämässä".

3 Kansainvälinen yhteistyö Yhdistys on mukana rakentamassa kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla Suomessa pidettäviin kansainvälisiin työterveyshuoltoa koskeviin kokouksiin. Lisäksi yhdistyksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti omissa toimintaympäristöissään kansainvälisten vieraiden vastaanottamiseen. Euroopan tasolla osallistutaan UEMS:n (Euroopan erikoislääkäriliittojen) työterveysjaoksen kokouksiin ja toimintaan. Suomella on jaoksessa 2 edustajaa. Euroopan tasolla seurataan myös yleislääkärijärjestön toimintaa. Keväällä Meksikossa järjestettävä ICOH seminaari tarjoaa foorumin, jossa STLY:n jäsenet voivat verkostoitua kansainvälisesti ja esitellä omia tutkimuksiaan STLY tukee työterveyslääkärin professiota Työterveyslääkärin ammatillinen identiteetti ja toiminnan periaatteet, professio, kaipaavat jatkuvaa selkiinnyttämistä työterveyslääkärien määrän jatkuvan kasvun, koko ajan elävän toimintaympäristön ja eri intressitahojen aiheuttaman ristivedonkin vuoksi. STLY tukee työterveyslääkärin professiota ja ammatti-identiteetin kehittymistä monin tavoin. Yhdistyksen säännöt ja eettiset periaatteet kiteyttävät toimintamme perustan ja ne ovat kotisivuilla koko ajan jäsenistön luettavissa. Vuoden 2012 aikana jatketaan myös aktiivista keskustelua työterveyslääkärin professiosta Työterveyslääkärilehdessä ja eri koulutustilaisuuksissa. Työterveyslääkärinimikkeen käyttö Työterveyslääkäri-nimikkeen käyttö kentällä on ollut perusteiltaan kirjavaa. Eri yhteistyötahojen kanssa käytyjen keskustelujen ja muun valmistelun jälkeen STLY:n hallitus teki vuonna 2011 suosituksen nimikkeen käytöstä ja siihen liittyvän aloitteen STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnan koulutusjaokselle. Suosituksen toivotaan herättävän avointa keskustelua jäsenistön keskuudessa ja vakiintuvan käyttöön. Etiikka Työterveyslääkärin eettiset toimintaperiaatteet ovat luettavissa yhdistyksen kotisivulta. Eettinen valiokunta seuraa ajankohtaiskeskustelua eri foorumeilla, nostaa tarvittaessa eettistä näkökulmaa esiin ja kirjoittaa kolumneja ja eettisiä pähkinöitä Työterveyslääkäri- lehteen lehden aiheeseen tai ajankohtaiseen tilanteeseen liittyen. Jäsenkyselyt Yhdistys järjestää sähköisiä jäsenkyselyitä hallituksen tärkeiksi toteamista asioista. Tavoite on, ettei kyselyiden määrä kuormita jäsenistöä liikaa ja että tulokset ovat laajalti hyödynnettäviä. Työterveyshuoltoon liittyvä tutkimus Aktiivinen tutkimustyö on erikoisalan kehittämisen perusta. STLY kannustaa jäsenistöään osallistumaan alan tutkimustoimintaan ja tutkijaverkostotoimintaan. Yhdistys tarjoaa tukeaan tutkimusten tekijöille myöntämällä apurahoja ja mahdollistamalla kyselyjen tekemisen sähköisenä yhdistyksen jäsenille. Tutkimustuloksia on mahdollista esitellä yhdistyksen järjestämissä koulutustilaisuuksissa ja Työterveyslääkäri -lehdessä.

4 4 4. STLY palvelee jäsenistöä Yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja eettisiä toimintaperiaatteita sekä tukea jäsenistön hyvinvointia ja työkykyä. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla jäsenistölle koulutusta, mahdollisuuksia verkostoitua ja konsultoida toisiaan ja kehittää yhdessä yhtä maailman parhaista työterveyshuolloista. Lisäksi pyritään tarjoamaan tilaisuuksia rentoutumiseen, viihtymiseen ja uusien ideoiden syntyyn. Yhdistyksen toiminta Jäsenistö Työterveyslääkäriyhdistyksen jäsenmäärä syyskuussa 2011 on Uusjäsenhankinnassa ja yhteydenpidossa tärkeimpiä väyliä ovat paikallisyhdistystoiminta, koulutukset, yhdistyksen kotisivut ja jäsenlehti. Sääntömääräiset kokoukset Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Lahdessa Lahden työterveyslääkärit ry:n järjestämän kevätseminaarin yhteydessä. Sääntömääräinen syyskokous järjestetään marraskuussa Helsingissä syysseminaarin yhteydessä. Hallitus Hallituksen toiminta perustuu yhdistyksen strategiaan. Hallitustyöskentelyssä jatketaan suunnitelmallisuuden, avoimuuden ja vuorovaikutuksen kehittämistä sekä hallituksen sisällä, että jäsenistön ja hallituksen välillä. Hallitus nimeää toimintakaudelle 2012 vastuuhenkilöt ainakin seuraaville toimintoalueille: Talous, koulutus, professio, viestintä, etiikka, apurahat, kansainvälinen toiminta, paikallisyhdistysyhteistyö, Vierumäki, Lääkäriliiton Työterveyslääkärit -alaosasto, Lääkäripäivät sekä Työ-, terveys- ja turvallisuuspäivät. Lisäksi hallitus osallistuu Käypä hoitolausuntojen laatimiseen, seuraa erikoislääkärikoulutusta sekä nimeää tarvittaessa edustajia työterveyshuollon kehittämishankkeisiin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, noin 8 kertaa vuoden aikana. Perinteisiä hallituksen kokouksia täydennetään tarvittaessa sähköisillä kokouksilla. Valiokuntakokouksia järjestetään tarpeen mukaan. Yhdistyksen toimiston hoidosta vastaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry, jossa yhdistykselle on nimetty oma vastuuhenkilö. Talous Yhdistyksen talous on ollut pitkään vakaalla pohjalla ja vuoden 2010 tilinpäätös oli voitollinen parin vuoden tappiollisten tilinpäätösten jälkeen. Taloudenhoidossa tavoitteena on kustantaa toimiston toiminta jäsenmaksuilla ja erilaiset aktiviteetit lehden ja osin myös koulutusten tuotoilla. Jäsenmaksujen jälkeen yhdistyksen suurin tulonlähde on Työterveyslääkärilehti. Koulutuksien tuotto on vaihdellut koulutuksittain, jatkossakin pyritään varmistamaan, ettei koulutustoiminta ole tappiollista. Vierumäen toiminnassa pyritään siihen, että tulot kattavat menot. Lomakemyynnin tulot pienenivät useamman vuoden ajan, mutta ovat jälleen lisääntymässä. Yleisen taloustilanteen takia yhdistyksen omistaman sijoitussalkun arvo on laskenut vuoden 2011 aikana ja salkun tuotto pienentynyt. Koska yhdistyksellä ei ole ollut tarvetta realisoida omaisuutta, on pitäydytty salkunhoitajan suosituksessa olla myymättä omaisuutta. Apurahat on pyritty kattamaan sijoitussalkun tuotolla, mutta em. syystä vuonna 2012 ne myönnetään yhdistyksen muista varoista.

5 Paikallisyhdistysyhteistyö STLY:n hallituksen keskuudesta valittava paikallisyhdistysvastaava pyrkii pitämään yllä vuorovaikutusta paikallisyhdistysten hallituksiin päin ja tukemaan paikallisyhdistysten yhteistyötä. Yhdistyksen hallitus koostuu paikallisyhdistysten valitsemista edustajista, jotka myös välittävät tietoa molempiin suuntiin. Paikallisyhdistysten toivotaan olevan aktiivisia ja tuovan kentän toiveita STLY:lle esim. koulutuskiertueiden järjestämisessä. Tiedotustoiminta Jäsenkirjeet, yhdistyksen kotisivut ja Työterveyslääkäri-lehti muodostavat yhdistyksen tiedotuksen ja vuorovaikutuksen rungon. Tärkeänä tiedotuskanavana toimivat myös yhdistyksen järjestämät koulutukset. Jäsenkirjeet lähetetään pääsääntöisesti sähköisinä, mutta vuosikokouskutsut lähetetään edelleen paperisina, samoin jäsenkirjeet niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet toimistoon sähköpostiosoitettaan. Kotisivut (www.terveysportti.fi/stly) toimivat lehden ohella yhdistyksen edustuskanavana muillekin kuin jäsenille. Ajankohtaiset asiat ja yhdistyksen omat sekä tärkeiksi katsotut ulkopuoliset koulutukset esitellään kotisivujen koulutuskalenterissa ilmoittautumisohjeineen. Lisäksi kotisivuilla on maksullinen palsta avoimille työpaikoille. Työterveyslääkäri-lehti Työterveyslääkäri-lehti on yhdistyksen jäsenlehti. Se pyrkii tuomaan esiin ajankohtaisia asioita ja käsittelemään niitä keskeisiä ilmiöitä, joita työterveyslääkärit arjessaan kohtaavat. Lisäksi lehti tuo esiin ilmiöitä oman alan rajapinnoilta ja pitää osaltaan yhteyttä työterveyshuollon kumppaneihin ja erilaisiin sidosryhmiin. Lehti pohtii myös työterveyslääkärin ammatti-identiteettiä ja osallistuu eettisten asioiden esilläpitoon. Jäsenkuntaa kannustetaan kirjoittamaan omista arjen kokemuksistaan ja näkemyksistään ja tarjotut artikkelit muodostavat olennaisen osan lehden sisältöä. Lukijoilta tuleva palaute on myös tärkeää lehden kehittämiseksi. Lehden panos yhdistyksen taloudelliseen vakavaraisuuteen on merkittävä. Vuoden 2012 teemana Työterveyslääkäri-lehdessä on työkyky. Ensimmäisen numeron teemana on Työn arkea - juhlapuheiden jälkeen. Numerossa käsitellään niitä työelämän ilmiöitä, jotka asettavat haasteita juhlapuheiden soveltamiseen arjessa. Muut vuoden 2012 lehtien teemat ovat: Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja työ, Hengityselinsairaudet ja työ sekä Syöpä ja työ. 5 Jäsenistön ammatillisen osaamisen ja eettisten toimintaperiaatteiden kehittäminen Työterveyslääkärin työkalujen kehittäminen Yhdistys on mukana Hyvä työterveyshuoltokäytäntö-oppaan päivittämisessä ja osallistuu sen kirjoittamiseen. Työterveyshuollon rooli työkyvyn koordinaattorina vaatii työterveyslääkäreiltä nykyistä parempia tietoja mm. sosiaalivakuutuksesta ja kuntoutuksesta. Työkykyneuvottelut ovat yksi tärkeä työterveyslääkärin työkalu yksilön työkyvyn ollessa uhattuna tai epäsuhdassa työtehtäviin näh-

6 6 den. Yhdistys järjestää vuoden 2012 aikana koulutusta näistä teemoista. Koulutustoiminta Yhdistyksen hallituksen nimeämä edustaja osallistuu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän toimintaan. Erikoislääkärikoulutuksen ja täydennyskoulutuksen riittävyyden varmistaminen ja niiden sisältöön vaikuttaminen on tässä keskeisellä sijalla. Tavoitteena on, että koulutus vastaa mahdollisimman hyvin käytännön työelämän haasteisiin ja tarpeisiin. Yhdistys nimeää edustajansa myös Työ-, Terveys-, ja Turvallisuuspäivien suunnitteluryhmään ja osallistuu Helsingin Lääkäripäivien ohjelmaan. Yhdistyksen oma täydennyskoulutustoiminta on laajaa ja sen tavoitteena on nostaa työterveyshuollossa tärkeitä ajankohtaisaiheita keskusteluun ja samalla huolehtia työterveyshuollon pysyvämpien peruskysymysten ja tietopohjan levittämisestä. Koulutustoiminta jakautuu jäsenetukoulutukseen, maksulliseen koulutustoimintaan sekä yhteistyökoulutukseen muiden tahojen kanssa. Vuonna 2012 toteutetaan STLY:n ja Yksityispsykiatriyhdistyksen kanssa yhteinen koulutustapahtuma työterveyslääkäreiden ja psykiatrien yhteistyön sujuvoittamiseksi ja tiivistämiseksi. STLY osallistuu myös yhdessä Työterveyshoitajaliiton ja Työterveyslaitoksen kanssa alkoholihaittojen ehkäisemiseksi suunnitellun moniammatillisen toimintamallin jalkauttamiseen. Suunnitteilla on siihen liittyviä koulutustapahtumia eri puolilla Suomea. Maksullisen koulutustoiminnan tavoitteena on kehittää työterveyslääkärin ammattitaitoa työterveyshuollon ydinalueilla. Samalla yhdistys tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia keskustella ajankohtaisista asioista kollegojen kanssa. Koulutustilaisuudet suunnitellaan sisällöltään ja luonteeltaan sellaisiksi, ettei samankaltaisia tilaisuuksia ole muuten tarjolla. Koulutuksissa korostuvat käytännönläheisyys, vuorovaikutus sekä työterveyslääkärin toiminnan eettisyyden ja työterveyshuollon ydinasioiden pohdinta. Osallistumismaksut pyritään pitämään kohtuullisina toimimalla yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden 2012 maksullisia koulutuksia ovat uusille työterveyshuollon lääkäreille suunnattu Lääkärille työterveyshuollon ajokortti - koulutus elokuussa, perustaitoja soveltava, hieman pidempään työterveyshuollossa toimineille suunnattu Liukkaan kelin kurssi ( ), työterveyshuoltoon liittyviä ajankohtaisia eettisiä asioita pohdiskeleva Sofia-seminaari syys-lokakuussa ja erikoistuville työterveyslääkäreille järjestettävä oma seminaari loka-marraskuussa. Vuonna 2012 STLY järjestää lisäksi suomalaisen prekongressin Meksikoon ICOH-kongressin yhteyteen. Apurahat Yhdistys tukee työterveyshuoltoon liittyvää tutkimusta ja työterveyslääkäreiden tutkijakoulutoimintaa jakamalla jäsenistölleen apurahoja. Lisäksi tuetaan jäsenistön osallistumista ICOHkongressiin, joka vuonna 2012 pidetään prekongresseineen Meksikossa. Kongressin kansainväliseen osuuteen postereilla tai puhujina osallistuvien apurahoihin on mahdollista saada tukea Suomen Teollisuuslääketieteen Edistämissäätiöltä. Apurahoja jaetaan yhdistyksen sijoitustoiminnan ja muiden tuottojen sallimissa rajoissa.

7 7 Jäsenistön hyvinvoinnin tukeminen Vierumäki Yhdistyksellä on Vierumäellä lomamökki, jota vuokrataan yhdistyksen jäsenille jaksoperiaatteella maanantaista perjantaihin tai perjantaista sunnuntaihin. Tavoitteena on tukea yhdistyksen jäsenten vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia. Vuokrahinnat ovat kohtuulliset ja niiden tavoitteena on kattaa mökin ylläpidosta aiheutuvat kulut. Lomamökin käytön periaatteet ja hakuajat löytyvät yhdistyksen kotisivuilta. Kuntoutus Työterveyslääkäreiden kuntoutukset järjestetään yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton Työterveyslääkärit -alaosaston kanssa. Alaosaston johtokunnassa on sitä varten nimetty kuntoutusvastaava. Kela on myöntänyt vuodelle 2012 Työterveyslääkäreiden ASLAK-kurssin. Mikäli vuodelle 2012 haetaan lisäksi kuntoremonttia, yhdistys tukee jäsentensä osallistumista siihen. Yhdistyksen historiikki Yhdistyksen 70-v juhlan kunniaksi kirjoitettavan yhdistyksen uuden historiikin valmistelua jatketaan vuonna Helsingissä Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry:n hallitus

1. Toimintaympäristö vuonna 2013

1. Toimintaympäristö vuonna 2013 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. Toimintaympäristö vuonna 2013 STLY:n hallitus on valinnut strategiansa painopisteiksi 2012 2015

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011. 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 1. Toimintaympäristö vuonna 2011 Työterveyshuolto nousi keskeiseen rooliin Ahtelan työelämätyöryhmän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Hyväksytty 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Vuonna 2009 yhteiskunnassamme on laman keskellä kannettu

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Jäsenmaksu vuonna 2007 oli henkilöjäseniltä 45 ja kannatusjäseniltä 250.

Jäsenmaksu vuonna 2007 oli henkilöjäseniltä 45 ja kannatusjäseniltä 250. Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry Finlands Företagsläkarförening rf 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 hyväksytty kevätkokouksessa 19.4.2008 1. Yleistä 1.1. Toimintaympäristö Työterveyshuollon rooli osana

Lisätiedot

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 1.1 Tiedosta taidoksi 7 2 KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 8 2.1 Koulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018

Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018 Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja

Lisätiedot

PERUSTUKSIA VALAMASSA

PERUSTUKSIA VALAMASSA Pauliina Juntunen, Jouni Puumalainen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Kuntoutussäätiö PERUSTUKSIA VALAMASSA Pientyöpaikkojen työterveysyhteistyö Pauliina

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma

Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Akavan Erityisalojen vuoden 2014 toimintasuunnitelma Sisällys Johdanto: Uusi strategia linjaa toimintaa... 4 Edunvalvonta... 5 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 YTN-toiminta... 5 Työehtosopimuksettomien

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry

Prometheus-leirin tuki ry Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2010 Esitys syyskokoukselle SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. HALLINTO 3 2.1. Yleinen hallinto 3 2.2. Jäsenhankinta 4 3. TALOUS 4 4. LEIRITOIMINTA 5 4.1.

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

Finska Läkaresällskapet. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Lääkäriliitto

Finska Läkaresällskapet. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Lääkäriliitto Finska Läkaresällskapet Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Lääkäriliitto 2007 SISÄLLYS Kirjoittajat Arviointineuvoston puolesta: Taina Autti Arja Helin-Salmivaara Ulla Anttila Mari Anttolainen Hannu

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

Tietoa työstä LAPPONIA-SEITTI. Maakunnallinen työterveyshuollon. kehittämishanke Lapissa vuosina 2013-2015. Maria Rautio Soile Seppänen

Tietoa työstä LAPPONIA-SEITTI. Maakunnallinen työterveyshuollon. kehittämishanke Lapissa vuosina 2013-2015. Maria Rautio Soile Seppänen Tietoa työstä LAPPONIA-SEITTI Maakunnallinen työterveyshuollon kehittämishanke Lapissa vuosina 2013-2015 Maria Rautio Soile Seppänen LAPPONIA-SEITTI MAAKUNNALLINEN TYÖTERVEYSHUOLLON KEHITTÄMISHANKE LAPISSA

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2011-2015

Henkilöstöstrategia 2011-2015 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hyväksytty 20.6.2011 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Päivitys hyväksytty 4.6.2013 1 Henkilöstöstrategia 2011-2015 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat 2. Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 114/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN LOKIKIRJA 2011-2013

TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN LOKIKIRJA 2011-2013 1 TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN LOKIKIRJA 2011-2013 Helsingin Yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Oulun Yliopisto, Tampereen Yliopisto, Turun Yliopisto A. JOHDANTO Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen

Lisätiedot