Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa lääkeannosteluun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa lääkeannosteluun"

Transkriptio

1 Katsaus Heikki Saha dosentti, osastonylilääkäri TAYS, sisätautien vastuualue Satu Mäkelä dosentti, erikoislääkäri TAYS, sisätautien vastuualue Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa lääkeannosteluun Monet lääkkeet poistuvat elimistöstä pääosin tai osittain munuaisten kautta. Ikääntymiseen liittyy munuaistoiminnan huononeminen, millä on merkitystä lääkkeiden eliminaatioon ja sitä kautta niiden annosteluun. Glomerulusfiltraatio tulee arvioida kreatiniinipohjaista laskukaavaa käyttämällä aina, kun potilaan kreatiniiniarvo on suurentunut, ja kaikkien yli 65-vuotiaiden lääkehoitoa suunniteltaessa. Munuaistautipotilaan lääkkeen annostelua voidaan muuttaa säätämällä joko lääkkeen kerta-annosta tai annosteluväliä tai molempia. Munuaistoiminnan mukainen annos kannattaa tarkistaa joko tietokannasta tai lääkkeen valmisteyhteenvedosta. Vertaisarvioitu VV Monien lääkkeiden poistuminen elimistöstä (eliminaatio) tapahtuu pääosin tai osittain munuaisten kautta. Munuaistoiminnan huonontuessa lääkkeen vaikutus voimistuu, ellei annosta vastaavasti muuteta. Väestö vanhenee, ja iäkkäät käyttävät paljon lääkkeitä. Heillä on jo ikään liittyen jonkinasteinen munuaistoiminnan heikkenemä. Jotta lääkehoito onnistuisi optimaalisella tavalla, lääkärin pitää tietää lääkeaineen eliminoitumistie ja potilaan munuaisten toiminta, ja hänen pitää osata säätää lääkkeen annos näiden mukaisesti. Tavallisimpia sairauksia, jotka johtavat loppuvaiheen munuaistautiin, ovat tyypin 1 ja 2 diabetes, glomerulonefriitit ja rakkulamunuaistauti. Määrällisesti tavallisempi syy munuaistoiminnan huononemiseen on kuitenkin ikääntymiseen liittyvä glomerulusfiltraation (GFR) väheneminen. Glomerulusfiltraatio alkaa huonontua jo vuoden iässä, ja se kiihtyy 65 ikävuoden jälkeen. Glomerulusfiltraatio alenee 10 % vuosikymmenessä tai 0,5 1,0 ml/min vuodessa (1). Ikääntymisen vaikutukset glomerulusfiltraatioon Yhä suurempi osa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon potilaista on iäkkäitä. Kahdenkymmenen vuoden aikana, vuosina , yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvoi 14 %:sta 18 %:iin. Ennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on 26 % (2). Vaikka ikääntymiseen liittyvä munuaistoiminnan huononeminen ei useimmiten tarkoita kliinisesti merkittävää munuaistautia, sillä on merkitystä lääkkeiden poistumiseen elimistöstä ja sitä kautta niiden annosteluun. Ikääntymiseen liittyy toiminnallisia muutoksia paitsi munuaisissa myös lihaksissa ja maksassa. Myös rasvakudoksen ja nesteen määrät muuttuvat. Nämä kaikki vaikuttavat lääkkeiden jakautumistilavuuteen, eliminaatioon ja vaikutukseen (3). Yli 65-vuotiailla munuaistoiminnan heikkeneminen vaikuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaan enemmän kuin muut ikääntymiseen liittyvät muutokset (3). Käytännön työssä glomerulusfiltraation huononeminen on aina muistettava lääkkeitä määrättäessä. Munuaistoiminta ja farmakokinetiikka Munuaistoiminnan huononeminen vaikuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaan monella, usein vaikeasti ennustettavalla, tavalla. Imeytyminen voi muuttua mahan haponerityksen muutoksen tai ohutsuolen alkureitin metabolian hidastumisen vuoksi. Lääkkeen jakautuminen elimistössä ja sen vaikutus kudostasolla riippuu jakautumistilan koosta ja sitoutumisesta plasman proteiineihin. Vain vapaana oleva, proteiineihin sitoutumaton lääkeaine vaikuttaa kohteessaan. Munuaisten vajaatoiminta voi aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön, jolloin lääkkeen jakautumistilavuus kasvaa. Uremiapotilaiden elimistöön kertyvät toksiinit voivat kilpailla proteiiniin sitoutumisessa lääkkeen kanssa, jolloin vapaan lääkkeen osuus plasmassa kasvaa ja sen vaikutus suurenee (4). Glomerulusfiltraation pieneneminen on kuitenkin keskeisin tekijä lääkkeen oikeaa annostelua pohdittaessa. 628

2 tieteessä Kirjallisuutta 1 Glassock RJ, Winearls C. Ageing and the glomerular filtration rate: truths and consequences. Trans Am Clin Climatol Assoc 2009;120: Suomen Munuaisrekisterin vuosiraportti Aymanns C, Keller F, Maus S, Hartmann B, Czock D. Review on pharmacokinetics and pharmacodynamics and the aging kidney. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5: Pasternack A, Pörsti I. Lääkkeiden käyttö munuaisten vajaatoiminnassa. Kirjassa: Pasternack A, toim. Nefrologia, 1. painos. Kustannus Oy Duodecim 2012; Verbeeck RK, Musuamba FT. Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with renal dysfunction. Eur J Clin Pharmacol 2009;65: KDIGO clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kkidney disease. Kidney Int Suppl 2013;3: Jones GR. Estimating renal function for drug dosing decisions. Clin Biochem Rev 2011;32: Farag A, Garg AX, Li L, Jain AK. Dosing errors in prescribed antibiotics for older persons with CKD: a retrospective time series analysis. Am J Kidney Dis, pii: S (13) doi: /j.ajkd Julkaistu verkossa Olyaei AJ, Steffl JL. A quantitative approach to drug dosing in chronic kidney disease. Blood Purif 2011;31: KDIGO clinical practice guideline for the management of blood pressure in chronic kidney disease. Kidney Int Suppl 2012;2: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus, kuvio 1. Lääke voi poistua elimistöstä munuaisten kautta joko muuttumattomassa muodossa tai metaboloitumisen jälkeen (5). Monet rasvaliukoiset lääkkeet muuttuvat maksassa vesiliukoisiksi yhdisteiksi ja voivat sen jälkeen erittyä virtsaan. Vain proteiiniin sitoutumaton lääke suodattuu glomerulusten kautta. Mitä suurempi osuus tällä munuaisten kautta tapahtuvalla poistumisella on lääkkeen eliminaatiosta sitä voimakkaammin vaikuttaa munuaistoiminnan huononeminen lääkkeen puoliintumisaikaan ja täten mahdolliseen kumuloitumiseen. Esimerkiksi, jos lääke eliminoituu 90-prosenttisesti munuaisten kautta ja sen normaali puoliintumisaika on kaksi tuntia, puoliintumisaika on 3,2 tuntia, kun GFR on 60 ml/min, ja vastaavasti 5,9 tuntia, kun GFR on 30 ml/min. Puoliintumisaika pitenee hyvin voimakkaasti, kun GFR laskee alle 30 ml/min (3). Lääkkeen määrääminen potilaalle, jonka munuaistoiminta on heikentynyt. Selvitä potilaan lääkehoito, myös tarvittaessa käytettävät lääkkeet Onko lääkkeestä saatava hyöty suurempi kuin mahdolliset haittavaikutukset? Onko joka lääkkeelle indikaatio? Lopeta tarpeettomat lääkkeet Vähennä tarvittaessa kerta-annosta tai harvenna annosväliä Arvioi GFR Käytä apunasi tietokantoja (esim. Renbase) tai valmistajan suosituksia (Pharmaca Fennica) Arvioi munuaistoiminta Lääkehoitoa suunniteltaessa pitää tietää potilaan arvioitu, laskennallinen glomerulusfiltraatio (6,7). Sen mittaamista esimerkiksi isotooppimenetelmällä tarvitaan kliinisessä työssä hyvin harvoin. Laskennallinen GFR-arvo saadaan krea tiniinipohjaisilla laskureilla, joko MDRDtai CKD-EPI-kaavojen mukaisesti (7). Cockcroft- Gaultin GFR-kaava on jäämässä pois kliinisestä käytöstä. Laskureita löytyy verkosta (www.terveysportti.fi, Glomerulusfiltraation raja-arvona voidaan pitää tasoa 60 ml/min. Kun munuaistoiminta huononee tämän tason alapuolelle, kliinikon pitää pysähtyä pohtimaan, halutaanko käyttää pääasiassa munuaisten kautta erittyvää lääkettä. Lääke voi olla munuaistoksinen ja huonontaa edelleen munuaistoimintaa. Toisaalta vähentyneen eliminaation takia lääke voi kumuloitua ja aiheuttaa toksisia vaikutuksia muissa elimissä. Tulee pohtia, voidaanko lääke korvata jollain muulla valmisteella. Jos lääke hyödyt ja haitat punniten kuitenkin katsotaan aiheelliseksi, sen annostus pitää säätää munuaistoiminnan mukaan. Kuviossa 1 on esitetty ne vaiheet, jotka lääkärin olisi mielessään hyvä käydä läpi, kun hän määrää lääkkeitä munuaispotilaille. Suomalaiset lääkärit osaavat melko hyvin käyttää kreatiniinipohjaisia glomerulusfiltraation laskukaavoja, mutta parantamisen varaa on varmasti edelleen. Vastikään julkaistiin kanadalaistutkimus, jossa selvitettiin antibioottien annostelussa tapahtuneita virheitä hoidettaessa yli 66-vuotiaita, vaikeaa munuaistautia (laskennallinen GFR alle 30 ml/min) sairastavia potilaita (8). Liian suuri lääkeannos oli määrätty jopa 64 %:ssa resepteistä. Taulukossa 1 on esitetty, millä plasman kreatiniiniarvolla eri-ikäisten miesten ja naisten GFR on 30 ml/min. Lääkeannoksen muuttaminen Lääkkeen annostelua voidaan muuttaa säätämällä joko lääkkeen kerta-annosta tai annosteluväliä tai molempia (4,5). Kerta-annoksen pienentäminen on järkevää, kun halutaan, että lääkkeen pitoisuus plasmassa vaihtelee vain suhteellisen vähän. Näin on silloin, kun lääkkeen terapeuttinen leveys on pieni ja haitat ajoittuvat huippupitoisuuksiin. Esimerkki tällaisesta lääkkeestä on digoksiini. Annosvälin pidentäminen on paikallaan erityisesti, kun lääkeaineen puoliintumisaika on pitempi kuin normaali annosteluväli, ja korkeat huippupitoisuudet ovat tärkeitä lääkkeen toivotun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Näin tulee menetellä esimerkiksi silloin, kun hoidetaan vakavaa infektiota antibiooteilla. Munuaistoiminnan ollessa normaali, saavutetaan tasapainotila veren lääkepitoisuudessa ajassa, joka on noin viisi kertaa lääkkeen eliminaation puoliintumisaika. Munuaisten vajaatoiminta voi pidentää tämän saavuttamiseen kuluvaa aikaa. On siis tärkeää, että annetaan riittävä alkuannos, jotta terapeuttinen pitoisuus saavutetaan. Useimmiten tämä vastaa normaalisti käytettyä alkuannosta (4,9). Käytännössä kannattaa tarkistaa lääkkeen oikea aloitus- ja ylläpitoannos joko lääkkeen valmistajan antamista 629

3 Katsaus 12 Turgut F, Balogun RA, Abdel- Rahman EM. Renin-angiotensinaldosterone system blockade effects on the kidney in the elderly: benefits and limitations. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5: Bakris GL, Weir MR. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-associated elevations in serum creatinine: is this a cause for concern? Arch Intern Med 2000;160: Agarwal R, Sinha AD. Thiazide diuretics in advanced chronic kidney disease. J Am Soc Hypertens 2012;6: K/DOQI clinical practice guidelines on hypertension and antihyper tensive agents in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2004;43:S Bomback AS, Klemmer PJ. Mineralocorticoid receptor blockade in chronic kidney disease. Blood Purif 2012;33: Badve SV, Roberts MA, Hawley CM ym. Effects of beta-adrenergic antagonists in patients with chronic kidney disease: a systematic review and meta analysis. J Am Coll Cardiol 2011;58: Laine K, Saha H, Lahtela J. Diabeteksen lääkehoito munuaisten vajaatoiminnassa. Suomen Lääkäril 2012;67: Lipska KJ, Bailey CJ, Inzucchi SE. Use of metformin in the setting of mild-to-moderate renal insufficiency. Diabetes Care 2011;34: Reilly JB, Berns JS. Selection and dosing of medications for management of diabetes in patients with advanced kidney disease. Semin Dial 2010;23: Eriksson J, Laine M. Tulevaisuuden diabeteslääkkeet. Suom Lääkäril 2013;68: Helanterä A. Munuaispotilaan lääkehoidon tavallisia ongelmia. Duodecim 2008;124: Wei L, MacDonald TM, Jennings C, Sheng X, Flynn RW, Murphy MJ. Estimated GFR reporting is associated with decreased nonsteroidal anti-inflammatory drug prescribing and increased renal function. Kidney Int 2013;84: Munar MY, Singh H. Drug dosing adjustments in patients with chronic kidney disease. Am Fam Physician 2007;75: KDIGO clinical practice guideline for lipid management in chronic kidney disease. Kidney Int Suppl 2013;3: Brophy DF, Sica DA. Use of enoxaparin in patients with chronic kidney disease: safety considerations. Drug Saf 2007;30: sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Heikki Saha: Konsultointi (Amgen, Abbott), luentopalkkiot (Novartis, Fresenius, Roche, Amgen, Baxter). Satu Mäkelä: Luentopalkkiot (Boehringer-Ingelheim, Lilly, Roche, Amgen). taulukko 1. Eri ikäisten naisten ja miesten plasman kreatiniinin tasot. Laskennallinen glomerulusfiltraatio (egfr CKD-EPIkaavan mukaan) on 30 ml/min. Ikä Naiset P-Krea (µmol/l) Miehet P-Krea (µmol/l) tai muista käytössä olevista ohjeista (Pharmaca Fennica, Annosohjeita ei pidä yrittää muistaa ulkoa. Munuaisten vajaatoiminta ja lääkkeet Verenpainelääkkeet Munuaistauteihin liittyy usein verenpaineen nousu, ja munuaistauti on tavallisin sekundaarisen verenpaineen syy (10,11). Toisaalta verenpaineen optimaalinen hoito on keskeisin keino hillitä munuaistaudin etenemistä (6). Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yleensä yhdistelmälääkehoitoa. Reniini-angiotensiini (RAA) -järjestelmään vaikuttavat lääkkeet, angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiinireseptorin (ATR) salpaajat, ovat munuaistautipotilaiden hypertension ensisijaislääkkeitä (11). Erityisesti diabeettisessa ja proteinurisessa (yli 1 g/vrk) munuaistaudissa ne voivat hidastaa munuaistaudin etenemistä, ja niillä on myös sydämen ja verisuonten kannalta edullisia vaikutuksia. Hoidon aloitukseen voi liittyä GFR-arvon laskua (15 30 %) ja hyperkalemiaa (plasman kalium yli 5,6 mmol/l). Näin on erityisesti, jos potilas on iäkäs, hänellä on sydämen vajaatoiminta, munuaisvaltimon ahtauma, tai jos hänellä on samanaikaisesti käytössä tulehduskipulääke tai diureetti (12). Lääkitys pitää aloittaa varovaisesti pienellä annoksella ja kontrolloida plasman kreatiniinin ja kaliumin pitoisuudet noin 1 2 viikon kuluttua lääkkeen aloittamisesta. Lääkitys pitää lopettaa, jos kahden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta GFR-arvo on edelleen yli 30 % alempana kuin lähtötilanteessa tai hyperkalemia jatkuu (12,13). Iäkkäiden potilaiden munuaistoiminta voi äkillisten sairauksien (oksentelu, ripuli, kuumeilu) tai toimenpiteiden (varjoainetutkimus, leikkaus) yhteydessä huonontua akuutisti, etenkin jos käytössä on samanaikaisesti RAA-järjestelmään vaikuttavia lääkkeitä, diureetteja ja tulehduskipulääkkeitä. Siksi nämä verenpainelääkkeet kannattaa tauottaa tilanteissa, joissa on odotettavissa kuivumista tai munuaistoiminnan huononemista. ACE:n estäjien annosta vaikeaa munuaistautia sairastaville (GFR alle 30 ml/min) pitää vähentää %. Vastaava annosvähennys pitää tehdä kandesartaanin ja olmesartaanin osalta, mutta muiden ATR-salpaajien (losartaani, valsartaani, irbesartaani ja telmisartaani) annoksia ei tarvitse muuttaa. Diureetit ovat käyttökelpoisia verenpainelääkkeitä myös niille potilaille, joilla on heikentynyt munuaistoiminta (14,15). Tiatsididiureetti toimii nesteenpoistajana ja verenpainelääkkeenä GFR-tasoon 30 ml/min asti. Sen jälkeen sen teho huononee. Loop-diureetti furosemidin teho säilyy aina loppuvaiheen munuaistautiin saakka. Furosemidin annosta pitää kuitenkin lisätä munuaistoiminnan huonontuessa, jotta lääkkeen vaikutuskohtaan (Henlen lingon nousevaan osaan) saadaan riittävä lääkepitoisuus. Diureettisen vasteen voimistamiseksi voidaan käyttää furosemidin ja tiatsididiureetin yhdistelmähoitoa vaikeassakin vajaatoiminnassa (14). Kaliumia säästäviä diureetteja (amiloridi, triamtereeni) tulee välttää. Aldosteronin antagonisteja (spironolaktoni, eplerenoni) voidaan käyttää ainakin lievää munuaistautia sairastaville, mutta hyperkalemiariskin vuoksi niiden käytössä pitää olla erityisen varovainen (16). Beetasalpaajat eivät kuulu munuaispotilaan ensivaiheen verenpainelääkitykseen. Niitä voidaan kuitenkin tarvita ja käyttää, jos potilaalla on sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta tai rytmihäiriöitä. Beetasalpaajat parantavat myös munuaispotilaan ennustetta, jos potilaalla on samaan aikaan sydämen vajaatoimintaa (17). Metoprololin, karvedilolin ja propranololin annosta ei tarvitse muuttaa, mutta vesiliukoisten bisoprololin, asebutololin ja atenololin annos puolitetaan, kun GFR-arvo laskee alle 30 ml/min. Pääasiassa verisuonistoon vaikuttavat kalsiumkanavien salpaajat sopivat munuaispotilaan verenpaineen hoitoon erityisesti ACE:n estäjiin tai ATR-salpaajiin yhdistettynä. Yleensä annosmuutoksia ei tarvita. Ainoa poikkeus on 630

4 tieteessä Ikääntymiseen liittyvä munuaistoiminnan huononeminen vaikuttaa lääkkeiden poistumiseen elimistöstä ja sitä kautta niiden annosteluun. lerkanidipiini, jonka käyttöä pitää välttää, kun GFR-arvo on alle 30 ml/min. Lerkanidipiinistä yli 98 % sitoutuu plasman proteiineihin. Munuaisten vaikeassa vajaatoiminnassa proteiiniin sitoutumattoman (vaikuttavan) lääkeaineen osuus saattaa olla tavallista suurempi. Diabeteslääkkeet Diabeteslääkkeiden käytöstä munuaisten vajaatoimintapotilaille oli hiljattain laaja katsaus tässä lehdessä (18). Monet diabeteslääkkeet eliminoituvat ainakin osittain munuaisten kautta, ja annos pitää suhteuttaa munuaistoimintaan. Metformiini on tyypin 2 diabeteksen hoidossa ensilinjan lääke. Valmistekohtaisten ohjeiden mukaan metformiini on vasta-aiheinen, kun GFR-taso laskee alle 60 ml/min. Useissa tuoreissa suosituksissa on kuitenkin esitetty, että sitä voitaisiin puolitetulla annoksella käyttää myös GFR:n ollessa ml/min (6,19). Tällöin kuitenkin pitää munuaistoimintaa seurata 3 6 kuukauden välein. Uutena lääkkeenä metformiinia ei tule aloittaa, kun GFR-taso on alle 45 ml/min, ja lääkitys pitää lopettaa, kun se on alle 30 ml/min. Metformiini pitää tauottaa akuuttien sairauksien ja toimenpiteiden yhteydessä. Toimenpiteen jälkeen lääke voidaan aloittaa uudelleen muutaman vuorokauden kuluttua, kun varmistetaan, ettei munuaisvauriota ole tullut. Sulfonyyliureat (glipitsidi, glimepiridi, glibenklamidi) ja niiden aktiiviset metaboliitit voivat kumuloitua munuaisten vajaatoiminnassa, ja erityisesti iäkkäät potilaat ovat alttiita lääkkeiden aiheuttamalle hypoglykemialle. Kaikkien sulfonyyliureoiden annosta pitää vähentää GFR-tason laskiessa alle 60 ml/min, ja vaikeaa munuaistautia (GFR alle 30 ml/min) sairastaville ne ovat vasta-aiheisia (19). Glipitsidin eliminaatioon munuaistoiminnalla on vähäisin vaikutus, ja sen puoliintumisaika on lyhin. Siksi se voisi olla vaihtoehto, mikäli jotain sulfonyyliureavalmistetta halutaan käyttää. Potilaita on tärkeää informoida hypoglykemian riskeistä ja oireista (18,20). Gliptiinit eli DPP-4:n estäjät ovat varsin turvallisia myös munuaisten vajaatoimintapotilaille. Linagliptiini erittyy sappeen eikä munuaisfunktio vaikuta sen eliminaatioon. Saksa-, vildaja sitagliptiinia voidaan käyttää vaikeaakin munuaistautia sairastaville, mutta annosta pitää pienentää (50 75 %) GFR-tason laskiessa. Inkretiinimimeettien käytöstä munuaistaudin hoidossa on toistaiseksi vähän kokemusta, mutta liraglutidin metaboliaan munuaisfunktio ei vaikuta, ja sitä voinee käyttää myös vaikeaa tautimuotoa sairastaville (18). Eksenatidin käyttöä ei suositella GFR-tason ollessa alle 30 ml/min. Glitatsoniryhmän piogitatsonin eliminaatioon munuaistoiminta ei vaikuta, mutta lääkkeen käyttöön yleisenä haittavaikutuksena liittyvä nesteen kertyminen voi osoittautua ongelmaksi munuaispotilaita hoidettaessa. Uusi lääkeaineryhmä tyypin 2 diabeetikkojen hoidossa on munuaistiehyeen natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n (SGLT2) estäjä (21). Lääke lisää glukoosin erittymistä virtsaan, ja sen teho heikkenee jo kohtalaisessa munuaisten vajaatoiminnassa. Lääkkeen käyttöä ei näin ollen suositella potilaille, joiden GFR-taso on alle 60 ml/min. Insuliinihoito toteutetaan samoin periaattein kuin muillekin potilaille. Hoidon ja annostelun perustana on potilaan suorittama verensokerin omaseuranta. Eksogeenisen insuliinin hajoamisesta huomattava osa tapahtuu munuaisten proksimaalisissa tubuluksissa. Munuaisten toiminnan huonontuessa insuliinin poistuminen hidastuu ja sen tarve voi vähentyä. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien lääkityksessä kannattaa erityisesti varoa liian suuren perusinsuliiniannoksen aiheuttamaa hypoglykemiaa. Kipulääkkeet Tulehduskipulääkkeet (prostaglandiinin synteesiä estävät) voivat aiheuttaa interstitiaalista nefriittiä ja akuutin munuaisvaurion. Ne voivat pahentaa kroonista munuaistautia, aiheuttaa natriumin kertymistä, turvotuksia ja hyperkalemiaa. Munuaistoiminnan ollessa normaali tulehduskipulääkkeiden tilapäinen käyttö suositelluilla annoksilla on yleensä hyvin siedetty. Jos munuaisten perfuusiopaineen ylläpito on riippuvainen verisuonia laajentavista prostaglandiineista, tulehduskipulääkitys voi provosoida munuaistoiminnan nopean huononemisen (22). Tällainen tilanne voi tulla, jos munuaistoiminta on heikentynyt (esimerkiksi iäkäs potilas) ja samanaikaisesti ilmaantuu kuivumista, verenpaineen laskua, tai potilaalla on käytössä RAA-järjestelmään vaikuttava lääkitys. Tulehduskipulääkkeet vähentävät RAA-järjestelmään vaikuttavien lääkkeiden tehoa. Tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaista käyttöä 631

5 Katsaus Annosohjeita ei pidä yrittää muistaa ulkoa. pitää välttää, jos munuaistoiminta on heikentynyt. COX-2-selektiiviset lääkkeet eivät ole tässä suhteessa turvallisempia. Lääkärikunta osaa jo hyvin välttää tulehduskipulääkkeiden antamista munuaispotilaille. Tuore englantilainen tutkimus osoittaa, että jos lääkäri tietää potilaansa arvioidun GFR-tason, hän todennäköisemmin jättää tulehduskipulääkkeen määräämättä (23). Ensisijainen vaihtoehto on parasetamoli yksinään tai kodeiiniin yhdistettynä. Kodeiini, morfiini, petidiini ja niiden aktiiviset metaboliitit kumuloituvat, jos potilas sairastaa munuaisten vajaatoimintaa, eikä näiden lääkkeiden käyttö ole suositeltavaa GFR-arvon laskiessa alle 30 ml/min (24). Tässä vaiheessa myös tramadolin annos pitää puolittaa. Joko paikallisesti tai systeemisesti annosteltu fentanyyli sopii käytettäväksi munuaisten vajaatoimintapotilaille. Antibiootit Bakteeri-infektioita hoidettaessa on tärkeää, että saavutetaan nopeasti terapeuttinen lääkeainepitoisuus. Munuaissairaille potilaille antibiootti kannattaa aloittaa normaalilla annoksella, ja sen jälkeen tarvittaessa joko pienentää kerta-annosta tai harventaa annosväliä. Penisilliini ja kefalosporiinit sitoutuvat vahvasti proteiineihin ja erittyvät tubuluksissa aktiivisen sekreetion kautta (4). Kefaleksiinin ja amoksisilliinin annosväliä harvennetaan GFRarvon laskiessa. Fenoksimetyylipenisilliini voi kertyä, jos munuaisten vajaatoiminta on vaikea, mutta tällä ei ole yleensä kliinistä merkitystä lääkkeen vähäisen toksisuuden vuoksi. Fluorokinoloneja annosteltaessa on tärkeää aloittaa hoito normaalilla käyttöannoksella ja sen jälkeen pienentää kerta-annosta. Moksifloksasiinin annosteluun munuaisten vajaatoiminta ei vaikuta. Nitrofurantoiinia ei tule käyttää munuaissairaiden potilaiden hoidossa, sillä vajaatoimintapotilaille lääkkeen antibakteerinen teho on epävarma ja lääkepitoisuus plasmassa voi suurentua toksiseksi. Trimetopriimi vaikuttaa kreatiniinin eritykseen proksimaalisessa tubuluksessa aiheuttaen seerumin kreatiniinitason nousun ilman todellista glomerulusfiltraation huononemista. Trimetopriimin annosteluväliä tulee kuitenkin pidentää GFR-tason laskiessa. Roksitromysiiniä voi käyttää kaikissa munuaistaudin vaiheissa normaaliannoksella, mutta muiden makrolidien kohdalla suositellaan joko noudattamaan varovaisuutta lääkkeen käytössä tai pienentämään kerta-annoksia. Doksisykliinin annosta ei tarvitse muuttaa. Kaikkien herpesviruslääkkeiden annosteluväliä pidennetään ja annoskokoa pienennetään munuaisten vajaatoimintapotilaita hoidettaessa. Muut lääkkeet Statiinit vähentävät myös kroonista munuaistautia sairastavien sydän- ja verisuonitautisairastavuutta ja -kuolleisuutta (6,25). Atorvastatiinia voidaan annostella normaalisti vaikeaakin munuaistautia sairastaville, mutta simvastatiinin annos on syytä puolittaa ja rosuvastatiinin käyttöä ei suositella. Kihtilääke allopurinolin annosta pitää pienentää % (tasolle mg vuorokaudessa), jos munuaistauti on vaikea. Neuropaattiseen kipuun käytettävän pregabaliinin annosta pitää vähentää % munuaistoiminnan mukaan ja vastaavasti gabapentiinin annosta %. Tulehduksellisten tautien hoitoon käytettävä metotreksaatti kumuloituu munuaisten vajaatoiminnassa. Lääkkeen annosta täytyy pienentää jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa ja käyttö on vasta-aiheista, kun GFR-taso on alle 30 ml/min. Hepariinivalmisteista enoksapariinin eliminaatio riippuu munuaisfunktiosta, ja annosta pitää vähentää, kun GFR-arvo on alle 50 ml/ min. Lääke kumuloituu varsinkin, jos sitä annostellaan kaksi kertaa päivässä ja hoito kestää yli viikon (5,26). Tintsapariini on munuaispotilaille ongelmattomampi, eikä annosmuutoksia tarvita. Suun kautta otettavista antitromboottisista aineista pieniannoksisen ASA:n, klopidogreelin ja varfariinin annoksia ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville, mutta uudempia antikoagulantteja, kuten dabigatraania, rivaroksabaania ja apiksabaania ei suositella käytettäväksi vaikean munuaissairauden hoidossa. Käsikaupassakin myytävien antihistamiinien käyttö on yleistä. Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa niiden annosteluun siten, että esim. levosetiritsiiniä voi käyttää tarvittaessa yhden tabletin joka toinen vuorokausi, mikäli GFRarvo on ml/min. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville sen käyttö on vastaaiheista. Osteoporoosilääkkeenä käytettäviä bisfosfonaatteja ei tule käyttää, mikäli GFR-arvo on alle 30 ml/min. 632

6 tieteessä Lopuksi Glomerulusfiltraatio tulee arvioida kreatiniinipohjaista laskukaavaa käyttämällä aina, kun potilaan kreatiniinitaso on koholla ja kaikkien yli 65-vuotiaiden lääkehoitoa suunniteltaessa. Lääkeannos on normaali, kun GFR-arvo on yli 60 ml/min. Mitä suurempi osuus lääkkeen eliminaatiosta tapahtuu munuaisten kautta, sitä voimakkaammin huononeva munuaistoiminta vaikuttaa lääkkeen puoliintumisaikaan ja kumuloitumisriskiin. Lääkärin pitää herätä pohtimaan lääkkeen tarpeellisuutta ja annosta, kun GFRtaso laskee alle 60 ml/min. Siinä vaiheessa, kun GFR-arvo huononee alle 30 ml/min (vaikea vajaatoiminta), tulee munuaisten kautta erittyvän lääkkeen annosta yleensä aina muuttaa. Munuaistoiminnan mukainen annos kannattaa tarkistaa joko tietokannasta tai lääkkeen valmisteyhteenvedosta. n English summary > in english Drug dosing in chronic kidney diseases Pätevyyttä keskijohdon tehtäviin Lääkäriliitto järjestää alan asiantuntijoiden ja Lääkärikompassin kanssa vuoden kestävän Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen. Koulutusohjelman suorittaneille myönnetään erikoislääkärin johtamispätevyys (30 op). Tavoite ja menetelmät Koulutusohjelma tarjoaa välineitä ja tukea terveydenhuollon johtajana kehittymiseen. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan keskijohdon haasteisiin. Monimuotokoulutuksen osana tehdään omaan muutosjohtamiseen liittyvä kehittämistehtävä. Opiskelussa hyödynnetään verkko oppimisympäristöä. 10 lähiopetuspäivää järjestetään Lääkäriliiton tiloissa Helsingissä. Lähipäivien pääaiheet ja alustavan aikataulun näet nettisivuiltamme. Haku koulutusohjelmaan Syksyllä alkavaan koulutukseen haku on Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa. Koulutuksen hinta on (+ alv. 24 %). Lisätietoja koulutuspäällikkö Milla Kajanne, p , 633

7 english summary Heikki Saha M.D., Ph.D., Chief of Department of Nephrology Tampere University Hospital, Department of Internal Medicine Satu Mäkelä M.D., Ph.D. Tampere University Hospital, Department of Internal Medicine Drug dosing in chronic kidney diseases The population of Finland is becoming older; accordin to predictions for the year 2030 people older than 65 years will by then represent 26 % of the population. Glomerular filtration rate (GFR) declines due to kidney diseases such as diabetes, glomerulonephritis and polycystic kidney disease, and due to the ageing process as such. In patients with kidney diseases, the renal excretion of many drugs is impaired, leading to their accumululation in the body, and producing a greater chance of toxicity. In addition, the plasma protein binding of drugs may be significantly reduced, which in turn could influence the pharmacokinetic processes of distribution and elimination. In people who are over 65 years of age, pharmacokinetics is influenced more by the loss of kidney function than by the ageing process of any other organ. When planning treatment with a drug which is removed from the body by renal filtration, a doctor should always estimate the patient s GFR by a creatinine-based formula (such as CKD-EPI or MDRD), especially in patients with chronic kidney diseases and/or in individuals over 65 years of age. The necessity and dosage of an individual drug should be evaluated, if the GFR falls below 60 ml/min. If the GFR is lower than 30 ml/min, the drug dosage should almost invariably be adjusted. 633a

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun

HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun HBV-tartuntaan liittyvien munuaisongelmien koulutusesite, joka sisältää myös kreatiniinin poistuman mittatikun Tärkeitä seikkoja huomioitavaksi: Tarkasta kaikkien potilaiden kreatiniinipuhdistuma ennen

Lisätiedot

Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito. Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin

Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito. Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin Munuaispotilaan kohonneen verenpaineen hoito Suomen verenpaineyhdistyksen syyskokous 5.9.2015 Karri Helin LT, tutkimustyö hypertensiosta ja nefrologiasta sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri European

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Munuaispotilaan lääkehoidon tavallisia ongelmia

Munuaispotilaan lääkehoidon tavallisia ongelmia Näin hoidan Antero Helanterä Munuaispotilaan lääkehoidon tavallisia ongelmia Useiden lääkkeiden vaikutus voimistuu ja pitkittyy munuaisten vajaatoiminnassa. Tämä voi tuottaa ongelmia lääkittäessä iäkkäitä

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite II. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite II Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin 6 Angiotensiinikonvertaasin estäjiä (ACE:n estäjiä) benatsepriilia, kaptopriilia, silatsapriilia, delapriilia, enalapriilia,

Lisätiedot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot

Lääkehoidon tavoitteet. Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lääkehoidon aloitusrajat. Verenpaineen hoidon tavoitetasot Hypertension lääkehoidon tavoitteet vuoteen 2025 mennessä Ilkka Tikkanen Dosentti, osastonylilääkäri sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia, ja Helsinki Hypertension Centre

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2012 Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Perimä Potilaan ikä Munuaisten ja maksan toimintahäiriöt Tupakointi Alkoholin käyttö Lääkeinteraktiot Elimistön

Lisätiedot

Mitä teen, kun kreatiniiniarvo on suurentunut? Munuaisten sairauden tai toimintahäiriön seulonnassa riittävät anamneesin ja kliinisen

Mitä teen, kun kreatiniiniarvo on suurentunut? Munuaisten sairauden tai toimintahäiriön seulonnassa riittävät anamneesin ja kliinisen Näin tutkin HEIKKI SAHA Mitä teen, kun kreatiniiniarvo on suurentunut? Munuaisten sairauden tai toimintahäiriön seulonnassa riittävät anamneesin ja kliinisen tutkimuksen lisäksi hyvin yksinkertaiset ja

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta. VEDOS TPA Tampere: sydämen vajaatoiminta Sydämen vajaatoiminta Perustieto Määritelmä Ennuste Iäkkäiden vajaatoiminta Seuranta Palliatiivisen hoidon kriteerit vajaatoiminnassa Syventävä tieto Diagnostiikka Akuuttien oireiden hoito Lääkehoidon

Lisätiedot

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat

Lääkkeen vaikutukset. Lääkemuodot ja antotavat Lääkkeen vaikutukset Johanna Holmbom Farmaseutti Onni apteekki Lääkemuodot ja antotavat Tabletti Depottabletti Resoribletti Poretabletti Imeskelytabletti Kapseli Annosjauhe Oraaliliuos Tippa Peräpuikko

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ DIABEETIKKO. Merja Laine 4.4.2014

IKÄÄNTYVÄ DIABEETIKKO. Merja Laine 4.4.2014 IKÄÄNTYVÄ DIABEETIKKO Merja Laine 4.4.2014 IÄKÄS - 65v. henkilö ja jokin elinikää lyhentävä sairaus tai yli 75v. henkilö - Iäkkäillä diabeetikoilla sekä diabeetekseen että ikääntymiseen liittyviä ongelmia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 11 x 5,5 mm. Tabletti voidaan puolittaa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fortekor vet. 5 mg, tabletti kissoille ja koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: benatsepriilihydrokloridi 5 mg Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ

TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ TÄRKEÄÄ MUNUAISTURVALLISUUSTIETOA VIREADIN KÄYTÖSTÄ 30. huhtikuuta 2008 Arvoisa lääkäri, Viread (tenofoviiridisoproksiilifumaraatti, tenofoviiri DF) Koska Vireadin käyttö on hyväksytty HIV:in hoidon lisäksi

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä Duodecim 2007;123(20):2510 4 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Lääkeaineiden yhteisvaikutukset (interaktiot) Salla Kalsi Proviisori Termejä Synergistinen vaikutus = samansuuntainen vaikutus Antagonistinen vaikutus = vastakkainen vaikutus Additiivinen synergismi =

Lisätiedot

Diabeteksen lääkehoito munuaisten vajaatoiminnassa

Diabeteksen lääkehoito munuaisten vajaatoiminnassa Katsaus tieteessä Kaisa Laine LL, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri (diabeteksen hoidon erityispätevyys), osastonylilääkäri Satakunnan keskussairaala kaisa.laine@satshp.fi Heikki Saha dosentti,

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä

Eräitä kliinisen farmakologian peruskysymyksiä 64. Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Eräitä kliinisen farakologian peruskysyyksiä Iän vaikutus Vastasyntyneet ja pikkulapset Vastasyntyneillä ruoansulatuskanavan rakenne ja toiinnat ovat kypsyättöiä

Lisätiedot

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin

Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmistetietojen asianmukaisiin kohtiin Huom: Nämä muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin on laadittu lausuntopyyntömenettelyssä. Direktiivin 2001/83/EY

Lisätiedot

Sydänlääkkeet ja liikunta

Sydänlääkkeet ja liikunta Sydänlääkkeet ja liikunta Beetasalpaajat S = selektiivinen (beeta-1-selektiivinen eli etupäässä sydämeen vaikuttava) V = vasodilatoiva eli verisuonia laajentava I = ISA (intrinsic sympathomimetic action)

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Sydän-, maksa- ja munuaisperäiset turvotukset. Hydrothorax, ascites ja epäspesifinen vesipöhö.

VALMISTEYHTEENVETO. Sydän-, maksa- ja munuaisperäiset turvotukset. Hydrothorax, ascites ja epäspesifinen vesipöhö. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: 20 mg tabletti: furosemidia 20 mg / tabletti. 40 mg tabletti: furosemidia

Lisätiedot

Julkisen yhteenvedon osiot

Julkisen yhteenvedon osiot Olmestad Comp 20 mg/12,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Olmestad Comp 20 mg/25 mg kalvopäällysteinen tabletti 17.12.2015, versio V1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon

Lisätiedot

Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet. Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa

Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet. Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa Vanhuksen diabetes ja uudet lääkkeet Geriatripäivät 2012 Tapani Rönnemaa Sisältö Vanhuksen diabeteksen erityispiirteitä Näkökohtia insuliinianalogeista GLP-1-järjestelmä DPP4-estäjät ja GLP-1-analogit

Lisätiedot

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat

Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Iäkkäiden lääkehoidon ongelmakohdat Pori 18.5.2015 Alli Puirava, Lääkehuollon lehtori www.proedu.fi Iäkkäillä paljon lääkkeitä ja suuret vaihtelut Vain n. 1% 75-vuotta täyttäneistä ei käytä mitään lääkettä

Lisätiedot

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015

MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 MIGREENIN UUSI KÄYPÄ HOITO SUOSITUS 4.9.2015 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen yhdistys ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Markus Färkkilä, LKT, professori Jäsenet: Hannele

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO LOSATRIX 12,5 MG KALVOPÄÄLLYSTEISET TABLETIT Päivämäärä: 8.9.2015, Versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Hypertensiosta,

Lisätiedot

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät

Poikkeavan lääkevasteen riskitekijät Sylvi 96 v Vanhusten lääkehoidon ongelmakohtia Pekka Rauhala 2013 Glaukooma: timololi 1 tippa x 2 RR-tauti: hydroklooritiatsidi 25mg x2, (diureetista virtsan karkailua, minkä vuoksi Sylvi otti lääkettä

Lisätiedot

Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon?

Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon? Miten munuaistauti vaikuttaa diabeteksen hoitoon? Kim Pettersson-Fernholm LT, Sisätautien ja Nefrologian Erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus, Nefrologia Valtakunnallinen Diabetespäivä 17.11.2015 Sidonnaisuudet

Lisätiedot

Additions appear in italics and underlined deletions in italics and strikethrough

Additions appear in italics and underlined deletions in italics and strikethrough LIITE III 1 AMENDMENTS TO BE INCLUDED IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS OF NIMESULIDE CONTAINING MEDICINAL PRODUCTS (SYSTEMIC FORMULATIONS) Additions appear in italics

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset

Tieteelliset johtopäätökset LIITE II EUROOPAN LÄÄKEVIRASTON TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET JA PERUSTEET VALMISTEYHTEENVEDON, MYYNTIPÄÄLLYSMERKINTÖJEN JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTTAMISELLE 13 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/601943/2014 Trulicity-valmisteen (dulaglutidi) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Trulicity-valmisteen riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes sairautena

Tyypin 2 diabetes sairautena Tyypin 2 diabetes sairautena Liisa Hiltunen / PPSHP Diabetes Sokeriaineenvaihduntahäiriö, jossa häiriö insuliinihormonin erityksessä ja/tai toiminnassa, mistä johtuen verensokeri kohoaa usein häiriöitä

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Hoidon aloitus ja seuranta 1

Hoidon aloitus ja seuranta 1 Hoidon aloitus ja seuranta 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. ENTRESTO on tarkoitettu aikuispotilaiden oireisen kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon, kun sairauteen liittyy alentunut ejektiofraktio.

Lisätiedot

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys

Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Iäkkäiden turvallinen itsehoitolääkitys Paula Timonen Proviisori LHKA Toimitusjohtaja Pro dosis Oy paula.timonen@prodosis.fi Käsiteltävät aiheet Miksi iäkkäät ovat erityisryhmä? Miten ikä tulee ottaa huomioon

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

STONE tutkimus ja tyypin 2 diabeetikon nefropatia

STONE tutkimus ja tyypin 2 diabeetikon nefropatia STONE STages Of NEphropathy STONE tutkimus ja tyypin 2 diabeetikon nefropatia Kaj Metsärinne TYKS nefrologia, ylilääkäri Sidonnaisuudet (disclosures), viimeiset 3 vuotta Luentojen pitämisiä, kouluttautumistukea:

Lisätiedot

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14

Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Sisällys Esipuhe 3 Lääkehoito ja lähihoitaja 10 1.1 Lääkkeet ja yhteiskunta 10 1.2 Lääkkeet ja yksilö 13 1.3 Lähihoitajan rooli lääkehoidon toteuttajana 14 Lääke, APTEEKKI JA LÄÄKETIETO 16 2.1 Lääke ja

Lisätiedot

Tulehduksen ja kivun lievittäminen sekä akuuteissa että kroonisissa luusto-lihassairauksissa koirilla.

Tulehduksen ja kivun lievittäminen sekä akuuteissa että kroonisissa luusto-lihassairauksissa koirilla. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 1,5 mg/ml oraalisuspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 1,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne. Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015

Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne. Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015 Hallitsematon tyyppi 2 DM tilanne Kaj Lahti Ylilääkäri Vaasan Kaupunginsairaala Valtakunnallinen DM päivä 17.11.2015 Juhon ja Kallen tarinat Kahden diabeetikko miehen tarinat haasteellisia mutta opettavaisia

Lisätiedot

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy

Geenitutkmukset lääkehoidon tukena. Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Geenitutkmukset lääkehoidon tukena Jari Forsström, Toimitusjohtaja Abomics Oy Sama annos ei sovi kaikille Lääkehoidon turvallisuudesta Lääkehoidon ongelmien osuus kaikista terveydenhuollon suorista kustannuksista

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Telmisartan/ ratiopharm 4.12.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Telmisartan/ ratiopharm on angiotensiini

Lisätiedot

LÄÄKITYSTURVALLISUUS. VINKKI I: Varmista, että tiedät miten potilaasi käyttää lääkkeitä!

LÄÄKITYSTURVALLISUUS. VINKKI I: Varmista, että tiedät miten potilaasi käyttää lääkkeitä! VINKKI I: Varmista, että tiedät miten potilaasi käyttää lääkkeitä! Turvallisen lääkehoidon perusta on, että häntä hoitava henkilöstö tietää mitä lääkkeitä potilas käyttää ja miten hän niitä käyttää. Myös

Lisätiedot

Uudet antikoagulantit

Uudet antikoagulantit Suorat (=uudet) antikoagulantit ja niiden seuranta Antikoagulaatiohoitajat 30.3.2016 Pirjo Mustonen, kardiologi Keski-Suomen keskussairaala Uudet antikoagulantit Dabigatraani (Pradaxa ) Rivaroksabaanin

Lisätiedot

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista.

kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 1 kalvopäällysteiset tabletit Titrausopas Uptravi-hoidon aloitus Lue oheinen pakkausseloste ennen hoidon aloittamista. 2 3 Sisältö Miten Uptravi otetaan?............................................ 4 Miten

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg, tabletti koirille FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg, tabletti koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää:

Lisätiedot

Terveysportti ammattilaisen apuna

Terveysportti ammattilaisen apuna Terveysportti ammattilaisen apuna Tietokannat päivittäisen työsi tueksi Terveysportti-verkkopalvelu helpottaa ja nopeuttaa tervey - denhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä tarjoamalla työssä tarvittavan

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Tukos dabigatraanihoidon aikana

Tukos dabigatraanihoidon aikana Tukos dabigatraanihoidon aikana Kysy lääkkeen oton ajankohta, komplianssi ja tarkista laboratoriovaste: 1. jos lääke on jäänyt ottamatta ja trombiiniaika on normaali, aloita viipymättä tukoksen rutiininomainen

Lisätiedot

Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat. Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2.

Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat. Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2. Farmaseutti geriatrisella poliklinikalla ja iäkkäiden lääkitysongelmat Turun kaupunki Hyvinvointitoimiala Susanna Lauroma Farmaseutti 5.2.2015 Työtehtävät Lääkityksen selvittäminen (potilas, omainen, muut

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Nelio vet 20 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Nelio vet 20 mg tabletti koiralle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nelio vet 20 mg tabletti koiralle VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Benatsepriili 20 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN. Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto JOHDANTO FARMAKOLOGIAAN Professori Eero Mervaala Farmakologian osasto Lääketieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto Farmakologian opetuksen tavoite L2/H2-lukuvuonna: Oppia perusteet rationaalisen lääkehoidon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Kaliumkloridia sisältää: Kaliumkloridi 150 mg/ml, joka vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää: 4 mg perindopriili-tert-butyyliamiinia (monohydraattina), joka vastaa 3,338 mg perindopriilia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää: 4 mg perindopriili-tert-butyyliamiinia (monohydraattina), joka vastaa 3,338 mg perindopriilia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Perindopril Bluefish 4 mg kalvopäällysteiset tabletit Perindopril Bluefish 8 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Perindopril

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. INSPRA 25 mg kalvopäällysteiset tabletit INSPRA 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. INSPRA 25 mg kalvopäällysteiset tabletit INSPRA 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INSPRA 25 mg kalvopäällysteiset tabletit INSPRA 50 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mg eplerenonia. Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 2 mg:n tabletti: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, joka on sileä kummaltakin puolelta.

VALMISTEYHTEENVETO. 2 mg:n tabletti: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, joka on sileä kummaltakin puolelta. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Perindopril Actavis 2 mg ja 4 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Perindopril Actavis 2 mg:n tabletti: Yksi tabletti sisältää 2 mg perindopriilin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tulehdusoireiden ja kivun lievittäminen lihas-, nivel- ja luustoperäisissä tautitiloissa sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

VALMISTEYHTEENVETO. Tulehdusoireiden ja kivun lievittäminen lihas-, nivel- ja luustoperäisissä tautitiloissa sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI RIMADYL vet 20 mg purutabletti RIMADYL vet 50 mg purutabletti RIMADYL vet 100 mg purutabletti 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava-aine: 20 mg purutabletti:

Lisätiedot

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin

Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Liite III Muutoksia valmisteyhteenvedon merkittäviin kohtiin ja pakkausselosteisiin Huom.: Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon, pakkausmerkintöihin ja pakkausselosteeseen saatetaan päivittää myöhemmin

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 15 x 6 mm. Tabletti voidaan puolittaa.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti. Beige tai vaaleanruskea, soikea tabletti, jossa molemmilla puolilla jakouurre, 15 x 6 mm. Tabletti voidaan puolittaa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Fortekor vet. 20 mg, tabletti koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: benatsepriilihydrokloridi 20 mg Täydellinen apuaineluettelo, katso

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. RIMADYL BOVIS VET 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. RIMADYL BOVIS VET 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI RIMADYL BOVIS VET 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan.

VALMISTEYHTEENVETO. Purutabletti Vaaleanruskea, neliapilan mallinen, jakouurrettu tabletti. Tabletit voidaan jakaa neljään osaan. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Tempora vet 50 mg purutabletti koirille VALMISTEYHTEENVETO 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi tabletti sisältää: Vaikuttava aine: Spironolaktoni 50 mg Apuaineet: Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää 150 g mannitolia. Ominaisuudet: Teoreettinen

Lisätiedot

Cozaar 12,5 mg -tabletti Sininen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toinen puoli on tasainen ja toisella puolella on merkintä 11.

Cozaar 12,5 mg -tabletti Sininen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka toinen puoli on tasainen ja toisella puolella on merkintä 11. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cozaar 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Cozaar 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Cozaar 100 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Cozaar

Lisätiedot

Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea?

Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea? Tarvitseeko kliinikko päätöksentukea? Kumppanuusforum 24.8.2017 Jonna Salonen Asiantuntijalääkäri, Tieto Finland Oy Erikoislääkäri, Carea jonna.salonen@tieto.com CDSS = Clinical Decision Support System

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: RMP: Atosiban Stragen, 6,75mg/0,9ml solution for injection Atosiban Stragen, 37,5mg/5ml concentrate for solution for infusion RMP-PID-ATO-v03 DLP:

Lisätiedot

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa

Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit apuna lääkehoidon arvioinnissa Farmakogeneettiset testit Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Geneettisen tiedon hyödyntäminen

Lisätiedot

RR = CO x TPR. Mistä verenpaine muodostuu? Verenpainelääkkeet. Verenpainetauti kehittyy hitaasti ja oireetta HYPERTENSION SILENT KILLER

RR = CO x TPR. Mistä verenpaine muodostuu? Verenpainelääkkeet. Verenpainetauti kehittyy hitaasti ja oireetta HYPERTENSION SILENT KILLER Mistä verenpaine muodostuu? Verenpainelääkkeet Professori Eero Mervaala Biolääketieteen laitos Helsingin yliopisto RR = CO x TPR CO = Cardiac output = Syke x sydämen iskutilavuus TPR = Total peripheral

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot