Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa lääkeannosteluun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa lääkeannosteluun"

Transkriptio

1 Katsaus Heikki Saha dosentti, osastonylilääkäri TAYS, sisätautien vastuualue Satu Mäkelä dosentti, erikoislääkäri TAYS, sisätautien vastuualue Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa lääkeannosteluun Monet lääkkeet poistuvat elimistöstä pääosin tai osittain munuaisten kautta. Ikääntymiseen liittyy munuaistoiminnan huononeminen, millä on merkitystä lääkkeiden eliminaatioon ja sitä kautta niiden annosteluun. Glomerulusfiltraatio tulee arvioida kreatiniinipohjaista laskukaavaa käyttämällä aina, kun potilaan kreatiniiniarvo on suurentunut, ja kaikkien yli 65-vuotiaiden lääkehoitoa suunniteltaessa. Munuaistautipotilaan lääkkeen annostelua voidaan muuttaa säätämällä joko lääkkeen kerta-annosta tai annosteluväliä tai molempia. Munuaistoiminnan mukainen annos kannattaa tarkistaa joko tietokannasta tai lääkkeen valmisteyhteenvedosta. Vertaisarvioitu VV Monien lääkkeiden poistuminen elimistöstä (eliminaatio) tapahtuu pääosin tai osittain munuaisten kautta. Munuaistoiminnan huonontuessa lääkkeen vaikutus voimistuu, ellei annosta vastaavasti muuteta. Väestö vanhenee, ja iäkkäät käyttävät paljon lääkkeitä. Heillä on jo ikään liittyen jonkinasteinen munuaistoiminnan heikkenemä. Jotta lääkehoito onnistuisi optimaalisella tavalla, lääkärin pitää tietää lääkeaineen eliminoitumistie ja potilaan munuaisten toiminta, ja hänen pitää osata säätää lääkkeen annos näiden mukaisesti. Tavallisimpia sairauksia, jotka johtavat loppuvaiheen munuaistautiin, ovat tyypin 1 ja 2 diabetes, glomerulonefriitit ja rakkulamunuaistauti. Määrällisesti tavallisempi syy munuaistoiminnan huononemiseen on kuitenkin ikääntymiseen liittyvä glomerulusfiltraation (GFR) väheneminen. Glomerulusfiltraatio alkaa huonontua jo vuoden iässä, ja se kiihtyy 65 ikävuoden jälkeen. Glomerulusfiltraatio alenee 10 % vuosikymmenessä tai 0,5 1,0 ml/min vuodessa (1). Ikääntymisen vaikutukset glomerulusfiltraatioon Yhä suurempi osa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon potilaista on iäkkäitä. Kahdenkymmenen vuoden aikana, vuosina , yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvoi 14 %:sta 18 %:iin. Ennusteen mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on 26 % (2). Vaikka ikääntymiseen liittyvä munuaistoiminnan huononeminen ei useimmiten tarkoita kliinisesti merkittävää munuaistautia, sillä on merkitystä lääkkeiden poistumiseen elimistöstä ja sitä kautta niiden annosteluun. Ikääntymiseen liittyy toiminnallisia muutoksia paitsi munuaisissa myös lihaksissa ja maksassa. Myös rasvakudoksen ja nesteen määrät muuttuvat. Nämä kaikki vaikuttavat lääkkeiden jakautumistilavuuteen, eliminaatioon ja vaikutukseen (3). Yli 65-vuotiailla munuaistoiminnan heikkeneminen vaikuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaan enemmän kuin muut ikääntymiseen liittyvät muutokset (3). Käytännön työssä glomerulusfiltraation huononeminen on aina muistettava lääkkeitä määrättäessä. Munuaistoiminta ja farmakokinetiikka Munuaistoiminnan huononeminen vaikuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaan monella, usein vaikeasti ennustettavalla, tavalla. Imeytyminen voi muuttua mahan haponerityksen muutoksen tai ohutsuolen alkureitin metabolian hidastumisen vuoksi. Lääkkeen jakautuminen elimistössä ja sen vaikutus kudostasolla riippuu jakautumistilan koosta ja sitoutumisesta plasman proteiineihin. Vain vapaana oleva, proteiineihin sitoutumaton lääkeaine vaikuttaa kohteessaan. Munuaisten vajaatoiminta voi aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön, jolloin lääkkeen jakautumistilavuus kasvaa. Uremiapotilaiden elimistöön kertyvät toksiinit voivat kilpailla proteiiniin sitoutumisessa lääkkeen kanssa, jolloin vapaan lääkkeen osuus plasmassa kasvaa ja sen vaikutus suurenee (4). Glomerulusfiltraation pieneneminen on kuitenkin keskeisin tekijä lääkkeen oikeaa annostelua pohdittaessa. 628

2 tieteessä Kirjallisuutta 1 Glassock RJ, Winearls C. Ageing and the glomerular filtration rate: truths and consequences. Trans Am Clin Climatol Assoc 2009;120: Suomen Munuaisrekisterin vuosiraportti Aymanns C, Keller F, Maus S, Hartmann B, Czock D. Review on pharmacokinetics and pharmacodynamics and the aging kidney. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5: Pasternack A, Pörsti I. Lääkkeiden käyttö munuaisten vajaatoiminnassa. Kirjassa: Pasternack A, toim. Nefrologia, 1. painos. Kustannus Oy Duodecim 2012; Verbeeck RK, Musuamba FT. Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with renal dysfunction. Eur J Clin Pharmacol 2009;65: KDIGO clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kkidney disease. Kidney Int Suppl 2013;3: Jones GR. Estimating renal function for drug dosing decisions. Clin Biochem Rev 2011;32: Farag A, Garg AX, Li L, Jain AK. Dosing errors in prescribed antibiotics for older persons with CKD: a retrospective time series analysis. Am J Kidney Dis, pii: S (13) doi: /j.ajkd Julkaistu verkossa Olyaei AJ, Steffl JL. A quantitative approach to drug dosing in chronic kidney disease. Blood Purif 2011;31: KDIGO clinical practice guideline for the management of blood pressure in chronic kidney disease. Kidney Int Suppl 2012;2: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus, kuvio 1. Lääke voi poistua elimistöstä munuaisten kautta joko muuttumattomassa muodossa tai metaboloitumisen jälkeen (5). Monet rasvaliukoiset lääkkeet muuttuvat maksassa vesiliukoisiksi yhdisteiksi ja voivat sen jälkeen erittyä virtsaan. Vain proteiiniin sitoutumaton lääke suodattuu glomerulusten kautta. Mitä suurempi osuus tällä munuaisten kautta tapahtuvalla poistumisella on lääkkeen eliminaatiosta sitä voimakkaammin vaikuttaa munuaistoiminnan huononeminen lääkkeen puoliintumisaikaan ja täten mahdolliseen kumuloitumiseen. Esimerkiksi, jos lääke eliminoituu 90-prosenttisesti munuaisten kautta ja sen normaali puoliintumisaika on kaksi tuntia, puoliintumisaika on 3,2 tuntia, kun GFR on 60 ml/min, ja vastaavasti 5,9 tuntia, kun GFR on 30 ml/min. Puoliintumisaika pitenee hyvin voimakkaasti, kun GFR laskee alle 30 ml/min (3). Lääkkeen määrääminen potilaalle, jonka munuaistoiminta on heikentynyt. Selvitä potilaan lääkehoito, myös tarvittaessa käytettävät lääkkeet Onko lääkkeestä saatava hyöty suurempi kuin mahdolliset haittavaikutukset? Onko joka lääkkeelle indikaatio? Lopeta tarpeettomat lääkkeet Vähennä tarvittaessa kerta-annosta tai harvenna annosväliä Arvioi GFR Käytä apunasi tietokantoja (esim. Renbase) tai valmistajan suosituksia (Pharmaca Fennica) Arvioi munuaistoiminta Lääkehoitoa suunniteltaessa pitää tietää potilaan arvioitu, laskennallinen glomerulusfiltraatio (6,7). Sen mittaamista esimerkiksi isotooppimenetelmällä tarvitaan kliinisessä työssä hyvin harvoin. Laskennallinen GFR-arvo saadaan krea tiniinipohjaisilla laskureilla, joko MDRDtai CKD-EPI-kaavojen mukaisesti (7). Cockcroft- Gaultin GFR-kaava on jäämässä pois kliinisestä käytöstä. Laskureita löytyy verkosta (www.terveysportti.fi, Glomerulusfiltraation raja-arvona voidaan pitää tasoa 60 ml/min. Kun munuaistoiminta huononee tämän tason alapuolelle, kliinikon pitää pysähtyä pohtimaan, halutaanko käyttää pääasiassa munuaisten kautta erittyvää lääkettä. Lääke voi olla munuaistoksinen ja huonontaa edelleen munuaistoimintaa. Toisaalta vähentyneen eliminaation takia lääke voi kumuloitua ja aiheuttaa toksisia vaikutuksia muissa elimissä. Tulee pohtia, voidaanko lääke korvata jollain muulla valmisteella. Jos lääke hyödyt ja haitat punniten kuitenkin katsotaan aiheelliseksi, sen annostus pitää säätää munuaistoiminnan mukaan. Kuviossa 1 on esitetty ne vaiheet, jotka lääkärin olisi mielessään hyvä käydä läpi, kun hän määrää lääkkeitä munuaispotilaille. Suomalaiset lääkärit osaavat melko hyvin käyttää kreatiniinipohjaisia glomerulusfiltraation laskukaavoja, mutta parantamisen varaa on varmasti edelleen. Vastikään julkaistiin kanadalaistutkimus, jossa selvitettiin antibioottien annostelussa tapahtuneita virheitä hoidettaessa yli 66-vuotiaita, vaikeaa munuaistautia (laskennallinen GFR alle 30 ml/min) sairastavia potilaita (8). Liian suuri lääkeannos oli määrätty jopa 64 %:ssa resepteistä. Taulukossa 1 on esitetty, millä plasman kreatiniiniarvolla eri-ikäisten miesten ja naisten GFR on 30 ml/min. Lääkeannoksen muuttaminen Lääkkeen annostelua voidaan muuttaa säätämällä joko lääkkeen kerta-annosta tai annosteluväliä tai molempia (4,5). Kerta-annoksen pienentäminen on järkevää, kun halutaan, että lääkkeen pitoisuus plasmassa vaihtelee vain suhteellisen vähän. Näin on silloin, kun lääkkeen terapeuttinen leveys on pieni ja haitat ajoittuvat huippupitoisuuksiin. Esimerkki tällaisesta lääkkeestä on digoksiini. Annosvälin pidentäminen on paikallaan erityisesti, kun lääkeaineen puoliintumisaika on pitempi kuin normaali annosteluväli, ja korkeat huippupitoisuudet ovat tärkeitä lääkkeen toivotun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Näin tulee menetellä esimerkiksi silloin, kun hoidetaan vakavaa infektiota antibiooteilla. Munuaistoiminnan ollessa normaali, saavutetaan tasapainotila veren lääkepitoisuudessa ajassa, joka on noin viisi kertaa lääkkeen eliminaation puoliintumisaika. Munuaisten vajaatoiminta voi pidentää tämän saavuttamiseen kuluvaa aikaa. On siis tärkeää, että annetaan riittävä alkuannos, jotta terapeuttinen pitoisuus saavutetaan. Useimmiten tämä vastaa normaalisti käytettyä alkuannosta (4,9). Käytännössä kannattaa tarkistaa lääkkeen oikea aloitus- ja ylläpitoannos joko lääkkeen valmistajan antamista 629

3 Katsaus 12 Turgut F, Balogun RA, Abdel- Rahman EM. Renin-angiotensinaldosterone system blockade effects on the kidney in the elderly: benefits and limitations. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5: Bakris GL, Weir MR. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-associated elevations in serum creatinine: is this a cause for concern? Arch Intern Med 2000;160: Agarwal R, Sinha AD. Thiazide diuretics in advanced chronic kidney disease. J Am Soc Hypertens 2012;6: K/DOQI clinical practice guidelines on hypertension and antihyper tensive agents in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2004;43:S Bomback AS, Klemmer PJ. Mineralocorticoid receptor blockade in chronic kidney disease. Blood Purif 2012;33: Badve SV, Roberts MA, Hawley CM ym. Effects of beta-adrenergic antagonists in patients with chronic kidney disease: a systematic review and meta analysis. J Am Coll Cardiol 2011;58: Laine K, Saha H, Lahtela J. Diabeteksen lääkehoito munuaisten vajaatoiminnassa. Suomen Lääkäril 2012;67: Lipska KJ, Bailey CJ, Inzucchi SE. Use of metformin in the setting of mild-to-moderate renal insufficiency. Diabetes Care 2011;34: Reilly JB, Berns JS. Selection and dosing of medications for management of diabetes in patients with advanced kidney disease. Semin Dial 2010;23: Eriksson J, Laine M. Tulevaisuuden diabeteslääkkeet. Suom Lääkäril 2013;68: Helanterä A. Munuaispotilaan lääkehoidon tavallisia ongelmia. Duodecim 2008;124: Wei L, MacDonald TM, Jennings C, Sheng X, Flynn RW, Murphy MJ. Estimated GFR reporting is associated with decreased nonsteroidal anti-inflammatory drug prescribing and increased renal function. Kidney Int 2013;84: Munar MY, Singh H. Drug dosing adjustments in patients with chronic kidney disease. Am Fam Physician 2007;75: KDIGO clinical practice guideline for lipid management in chronic kidney disease. Kidney Int Suppl 2013;3: Brophy DF, Sica DA. Use of enoxaparin in patients with chronic kidney disease: safety considerations. Drug Saf 2007;30: sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Heikki Saha: Konsultointi (Amgen, Abbott), luentopalkkiot (Novartis, Fresenius, Roche, Amgen, Baxter). Satu Mäkelä: Luentopalkkiot (Boehringer-Ingelheim, Lilly, Roche, Amgen). taulukko 1. Eri ikäisten naisten ja miesten plasman kreatiniinin tasot. Laskennallinen glomerulusfiltraatio (egfr CKD-EPIkaavan mukaan) on 30 ml/min. Ikä Naiset P-Krea (µmol/l) Miehet P-Krea (µmol/l) tai muista käytössä olevista ohjeista (Pharmaca Fennica, Annosohjeita ei pidä yrittää muistaa ulkoa. Munuaisten vajaatoiminta ja lääkkeet Verenpainelääkkeet Munuaistauteihin liittyy usein verenpaineen nousu, ja munuaistauti on tavallisin sekundaarisen verenpaineen syy (10,11). Toisaalta verenpaineen optimaalinen hoito on keskeisin keino hillitä munuaistaudin etenemistä (6). Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yleensä yhdistelmälääkehoitoa. Reniini-angiotensiini (RAA) -järjestelmään vaikuttavat lääkkeet, angiotensiinikonvertaasientsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiinireseptorin (ATR) salpaajat, ovat munuaistautipotilaiden hypertension ensisijaislääkkeitä (11). Erityisesti diabeettisessa ja proteinurisessa (yli 1 g/vrk) munuaistaudissa ne voivat hidastaa munuaistaudin etenemistä, ja niillä on myös sydämen ja verisuonten kannalta edullisia vaikutuksia. Hoidon aloitukseen voi liittyä GFR-arvon laskua (15 30 %) ja hyperkalemiaa (plasman kalium yli 5,6 mmol/l). Näin on erityisesti, jos potilas on iäkäs, hänellä on sydämen vajaatoiminta, munuaisvaltimon ahtauma, tai jos hänellä on samanaikaisesti käytössä tulehduskipulääke tai diureetti (12). Lääkitys pitää aloittaa varovaisesti pienellä annoksella ja kontrolloida plasman kreatiniinin ja kaliumin pitoisuudet noin 1 2 viikon kuluttua lääkkeen aloittamisesta. Lääkitys pitää lopettaa, jos kahden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta GFR-arvo on edelleen yli 30 % alempana kuin lähtötilanteessa tai hyperkalemia jatkuu (12,13). Iäkkäiden potilaiden munuaistoiminta voi äkillisten sairauksien (oksentelu, ripuli, kuumeilu) tai toimenpiteiden (varjoainetutkimus, leikkaus) yhteydessä huonontua akuutisti, etenkin jos käytössä on samanaikaisesti RAA-järjestelmään vaikuttavia lääkkeitä, diureetteja ja tulehduskipulääkkeitä. Siksi nämä verenpainelääkkeet kannattaa tauottaa tilanteissa, joissa on odotettavissa kuivumista tai munuaistoiminnan huononemista. ACE:n estäjien annosta vaikeaa munuaistautia sairastaville (GFR alle 30 ml/min) pitää vähentää %. Vastaava annosvähennys pitää tehdä kandesartaanin ja olmesartaanin osalta, mutta muiden ATR-salpaajien (losartaani, valsartaani, irbesartaani ja telmisartaani) annoksia ei tarvitse muuttaa. Diureetit ovat käyttökelpoisia verenpainelääkkeitä myös niille potilaille, joilla on heikentynyt munuaistoiminta (14,15). Tiatsididiureetti toimii nesteenpoistajana ja verenpainelääkkeenä GFR-tasoon 30 ml/min asti. Sen jälkeen sen teho huononee. Loop-diureetti furosemidin teho säilyy aina loppuvaiheen munuaistautiin saakka. Furosemidin annosta pitää kuitenkin lisätä munuaistoiminnan huonontuessa, jotta lääkkeen vaikutuskohtaan (Henlen lingon nousevaan osaan) saadaan riittävä lääkepitoisuus. Diureettisen vasteen voimistamiseksi voidaan käyttää furosemidin ja tiatsididiureetin yhdistelmähoitoa vaikeassakin vajaatoiminnassa (14). Kaliumia säästäviä diureetteja (amiloridi, triamtereeni) tulee välttää. Aldosteronin antagonisteja (spironolaktoni, eplerenoni) voidaan käyttää ainakin lievää munuaistautia sairastaville, mutta hyperkalemiariskin vuoksi niiden käytössä pitää olla erityisen varovainen (16). Beetasalpaajat eivät kuulu munuaispotilaan ensivaiheen verenpainelääkitykseen. Niitä voidaan kuitenkin tarvita ja käyttää, jos potilaalla on sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta tai rytmihäiriöitä. Beetasalpaajat parantavat myös munuaispotilaan ennustetta, jos potilaalla on samaan aikaan sydämen vajaatoimintaa (17). Metoprololin, karvedilolin ja propranololin annosta ei tarvitse muuttaa, mutta vesiliukoisten bisoprololin, asebutololin ja atenololin annos puolitetaan, kun GFR-arvo laskee alle 30 ml/min. Pääasiassa verisuonistoon vaikuttavat kalsiumkanavien salpaajat sopivat munuaispotilaan verenpaineen hoitoon erityisesti ACE:n estäjiin tai ATR-salpaajiin yhdistettynä. Yleensä annosmuutoksia ei tarvita. Ainoa poikkeus on 630

4 tieteessä Ikääntymiseen liittyvä munuaistoiminnan huononeminen vaikuttaa lääkkeiden poistumiseen elimistöstä ja sitä kautta niiden annosteluun. lerkanidipiini, jonka käyttöä pitää välttää, kun GFR-arvo on alle 30 ml/min. Lerkanidipiinistä yli 98 % sitoutuu plasman proteiineihin. Munuaisten vaikeassa vajaatoiminnassa proteiiniin sitoutumattoman (vaikuttavan) lääkeaineen osuus saattaa olla tavallista suurempi. Diabeteslääkkeet Diabeteslääkkeiden käytöstä munuaisten vajaatoimintapotilaille oli hiljattain laaja katsaus tässä lehdessä (18). Monet diabeteslääkkeet eliminoituvat ainakin osittain munuaisten kautta, ja annos pitää suhteuttaa munuaistoimintaan. Metformiini on tyypin 2 diabeteksen hoidossa ensilinjan lääke. Valmistekohtaisten ohjeiden mukaan metformiini on vasta-aiheinen, kun GFR-taso laskee alle 60 ml/min. Useissa tuoreissa suosituksissa on kuitenkin esitetty, että sitä voitaisiin puolitetulla annoksella käyttää myös GFR:n ollessa ml/min (6,19). Tällöin kuitenkin pitää munuaistoimintaa seurata 3 6 kuukauden välein. Uutena lääkkeenä metformiinia ei tule aloittaa, kun GFR-taso on alle 45 ml/min, ja lääkitys pitää lopettaa, kun se on alle 30 ml/min. Metformiini pitää tauottaa akuuttien sairauksien ja toimenpiteiden yhteydessä. Toimenpiteen jälkeen lääke voidaan aloittaa uudelleen muutaman vuorokauden kuluttua, kun varmistetaan, ettei munuaisvauriota ole tullut. Sulfonyyliureat (glipitsidi, glimepiridi, glibenklamidi) ja niiden aktiiviset metaboliitit voivat kumuloitua munuaisten vajaatoiminnassa, ja erityisesti iäkkäät potilaat ovat alttiita lääkkeiden aiheuttamalle hypoglykemialle. Kaikkien sulfonyyliureoiden annosta pitää vähentää GFR-tason laskiessa alle 60 ml/min, ja vaikeaa munuaistautia (GFR alle 30 ml/min) sairastaville ne ovat vasta-aiheisia (19). Glipitsidin eliminaatioon munuaistoiminnalla on vähäisin vaikutus, ja sen puoliintumisaika on lyhin. Siksi se voisi olla vaihtoehto, mikäli jotain sulfonyyliureavalmistetta halutaan käyttää. Potilaita on tärkeää informoida hypoglykemian riskeistä ja oireista (18,20). Gliptiinit eli DPP-4:n estäjät ovat varsin turvallisia myös munuaisten vajaatoimintapotilaille. Linagliptiini erittyy sappeen eikä munuaisfunktio vaikuta sen eliminaatioon. Saksa-, vildaja sitagliptiinia voidaan käyttää vaikeaakin munuaistautia sairastaville, mutta annosta pitää pienentää (50 75 %) GFR-tason laskiessa. Inkretiinimimeettien käytöstä munuaistaudin hoidossa on toistaiseksi vähän kokemusta, mutta liraglutidin metaboliaan munuaisfunktio ei vaikuta, ja sitä voinee käyttää myös vaikeaa tautimuotoa sairastaville (18). Eksenatidin käyttöä ei suositella GFR-tason ollessa alle 30 ml/min. Glitatsoniryhmän piogitatsonin eliminaatioon munuaistoiminta ei vaikuta, mutta lääkkeen käyttöön yleisenä haittavaikutuksena liittyvä nesteen kertyminen voi osoittautua ongelmaksi munuaispotilaita hoidettaessa. Uusi lääkeaineryhmä tyypin 2 diabeetikkojen hoidossa on munuaistiehyeen natriumin- ja glukoosinkuljettajaproteiini 2:n (SGLT2) estäjä (21). Lääke lisää glukoosin erittymistä virtsaan, ja sen teho heikkenee jo kohtalaisessa munuaisten vajaatoiminnassa. Lääkkeen käyttöä ei näin ollen suositella potilaille, joiden GFR-taso on alle 60 ml/min. Insuliinihoito toteutetaan samoin periaattein kuin muillekin potilaille. Hoidon ja annostelun perustana on potilaan suorittama verensokerin omaseuranta. Eksogeenisen insuliinin hajoamisesta huomattava osa tapahtuu munuaisten proksimaalisissa tubuluksissa. Munuaisten toiminnan huonontuessa insuliinin poistuminen hidastuu ja sen tarve voi vähentyä. Munuaisten vajaatoimintaa sairastavien lääkityksessä kannattaa erityisesti varoa liian suuren perusinsuliiniannoksen aiheuttamaa hypoglykemiaa. Kipulääkkeet Tulehduskipulääkkeet (prostaglandiinin synteesiä estävät) voivat aiheuttaa interstitiaalista nefriittiä ja akuutin munuaisvaurion. Ne voivat pahentaa kroonista munuaistautia, aiheuttaa natriumin kertymistä, turvotuksia ja hyperkalemiaa. Munuaistoiminnan ollessa normaali tulehduskipulääkkeiden tilapäinen käyttö suositelluilla annoksilla on yleensä hyvin siedetty. Jos munuaisten perfuusiopaineen ylläpito on riippuvainen verisuonia laajentavista prostaglandiineista, tulehduskipulääkitys voi provosoida munuaistoiminnan nopean huononemisen (22). Tällainen tilanne voi tulla, jos munuaistoiminta on heikentynyt (esimerkiksi iäkäs potilas) ja samanaikaisesti ilmaantuu kuivumista, verenpaineen laskua, tai potilaalla on käytössä RAA-järjestelmään vaikuttava lääkitys. Tulehduskipulääkkeet vähentävät RAA-järjestelmään vaikuttavien lääkkeiden tehoa. Tulehduskipulääkkeiden pitkäaikaista käyttöä 631

5 Katsaus Annosohjeita ei pidä yrittää muistaa ulkoa. pitää välttää, jos munuaistoiminta on heikentynyt. COX-2-selektiiviset lääkkeet eivät ole tässä suhteessa turvallisempia. Lääkärikunta osaa jo hyvin välttää tulehduskipulääkkeiden antamista munuaispotilaille. Tuore englantilainen tutkimus osoittaa, että jos lääkäri tietää potilaansa arvioidun GFR-tason, hän todennäköisemmin jättää tulehduskipulääkkeen määräämättä (23). Ensisijainen vaihtoehto on parasetamoli yksinään tai kodeiiniin yhdistettynä. Kodeiini, morfiini, petidiini ja niiden aktiiviset metaboliitit kumuloituvat, jos potilas sairastaa munuaisten vajaatoimintaa, eikä näiden lääkkeiden käyttö ole suositeltavaa GFR-arvon laskiessa alle 30 ml/min (24). Tässä vaiheessa myös tramadolin annos pitää puolittaa. Joko paikallisesti tai systeemisesti annosteltu fentanyyli sopii käytettäväksi munuaisten vajaatoimintapotilaille. Antibiootit Bakteeri-infektioita hoidettaessa on tärkeää, että saavutetaan nopeasti terapeuttinen lääkeainepitoisuus. Munuaissairaille potilaille antibiootti kannattaa aloittaa normaalilla annoksella, ja sen jälkeen tarvittaessa joko pienentää kerta-annosta tai harventaa annosväliä. Penisilliini ja kefalosporiinit sitoutuvat vahvasti proteiineihin ja erittyvät tubuluksissa aktiivisen sekreetion kautta (4). Kefaleksiinin ja amoksisilliinin annosväliä harvennetaan GFRarvon laskiessa. Fenoksimetyylipenisilliini voi kertyä, jos munuaisten vajaatoiminta on vaikea, mutta tällä ei ole yleensä kliinistä merkitystä lääkkeen vähäisen toksisuuden vuoksi. Fluorokinoloneja annosteltaessa on tärkeää aloittaa hoito normaalilla käyttöannoksella ja sen jälkeen pienentää kerta-annosta. Moksifloksasiinin annosteluun munuaisten vajaatoiminta ei vaikuta. Nitrofurantoiinia ei tule käyttää munuaissairaiden potilaiden hoidossa, sillä vajaatoimintapotilaille lääkkeen antibakteerinen teho on epävarma ja lääkepitoisuus plasmassa voi suurentua toksiseksi. Trimetopriimi vaikuttaa kreatiniinin eritykseen proksimaalisessa tubuluksessa aiheuttaen seerumin kreatiniinitason nousun ilman todellista glomerulusfiltraation huononemista. Trimetopriimin annosteluväliä tulee kuitenkin pidentää GFR-tason laskiessa. Roksitromysiiniä voi käyttää kaikissa munuaistaudin vaiheissa normaaliannoksella, mutta muiden makrolidien kohdalla suositellaan joko noudattamaan varovaisuutta lääkkeen käytössä tai pienentämään kerta-annoksia. Doksisykliinin annosta ei tarvitse muuttaa. Kaikkien herpesviruslääkkeiden annosteluväliä pidennetään ja annoskokoa pienennetään munuaisten vajaatoimintapotilaita hoidettaessa. Muut lääkkeet Statiinit vähentävät myös kroonista munuaistautia sairastavien sydän- ja verisuonitautisairastavuutta ja -kuolleisuutta (6,25). Atorvastatiinia voidaan annostella normaalisti vaikeaakin munuaistautia sairastaville, mutta simvastatiinin annos on syytä puolittaa ja rosuvastatiinin käyttöä ei suositella. Kihtilääke allopurinolin annosta pitää pienentää % (tasolle mg vuorokaudessa), jos munuaistauti on vaikea. Neuropaattiseen kipuun käytettävän pregabaliinin annosta pitää vähentää % munuaistoiminnan mukaan ja vastaavasti gabapentiinin annosta %. Tulehduksellisten tautien hoitoon käytettävä metotreksaatti kumuloituu munuaisten vajaatoiminnassa. Lääkkeen annosta täytyy pienentää jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa ja käyttö on vasta-aiheista, kun GFR-taso on alle 30 ml/min. Hepariinivalmisteista enoksapariinin eliminaatio riippuu munuaisfunktiosta, ja annosta pitää vähentää, kun GFR-arvo on alle 50 ml/ min. Lääke kumuloituu varsinkin, jos sitä annostellaan kaksi kertaa päivässä ja hoito kestää yli viikon (5,26). Tintsapariini on munuaispotilaille ongelmattomampi, eikä annosmuutoksia tarvita. Suun kautta otettavista antitromboottisista aineista pieniannoksisen ASA:n, klopidogreelin ja varfariinin annoksia ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville, mutta uudempia antikoagulantteja, kuten dabigatraania, rivaroksabaania ja apiksabaania ei suositella käytettäväksi vaikean munuaissairauden hoidossa. Käsikaupassakin myytävien antihistamiinien käyttö on yleistä. Munuaisten vajaatoiminta vaikuttaa niiden annosteluun siten, että esim. levosetiritsiiniä voi käyttää tarvittaessa yhden tabletin joka toinen vuorokausi, mikäli GFRarvo on ml/min. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville sen käyttö on vastaaiheista. Osteoporoosilääkkeenä käytettäviä bisfosfonaatteja ei tule käyttää, mikäli GFR-arvo on alle 30 ml/min. 632

6 tieteessä Lopuksi Glomerulusfiltraatio tulee arvioida kreatiniinipohjaista laskukaavaa käyttämällä aina, kun potilaan kreatiniinitaso on koholla ja kaikkien yli 65-vuotiaiden lääkehoitoa suunniteltaessa. Lääkeannos on normaali, kun GFR-arvo on yli 60 ml/min. Mitä suurempi osuus lääkkeen eliminaatiosta tapahtuu munuaisten kautta, sitä voimakkaammin huononeva munuaistoiminta vaikuttaa lääkkeen puoliintumisaikaan ja kumuloitumisriskiin. Lääkärin pitää herätä pohtimaan lääkkeen tarpeellisuutta ja annosta, kun GFRtaso laskee alle 60 ml/min. Siinä vaiheessa, kun GFR-arvo huononee alle 30 ml/min (vaikea vajaatoiminta), tulee munuaisten kautta erittyvän lääkkeen annosta yleensä aina muuttaa. Munuaistoiminnan mukainen annos kannattaa tarkistaa joko tietokannasta tai lääkkeen valmisteyhteenvedosta. n English summary > in english Drug dosing in chronic kidney diseases Pätevyyttä keskijohdon tehtäviin Lääkäriliitto järjestää alan asiantuntijoiden ja Lääkärikompassin kanssa vuoden kestävän Erikoislääkärien johtamiskoulutuksen. Koulutusohjelman suorittaneille myönnetään erikoislääkärin johtamispätevyys (30 op). Tavoite ja menetelmät Koulutusohjelma tarjoaa välineitä ja tukea terveydenhuollon johtajana kehittymiseen. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan keskijohdon haasteisiin. Monimuotokoulutuksen osana tehdään omaan muutosjohtamiseen liittyvä kehittämistehtävä. Opiskelussa hyödynnetään verkko oppimisympäristöä. 10 lähiopetuspäivää järjestetään Lääkäriliiton tiloissa Helsingissä. Lähipäivien pääaiheet ja alustavan aikataulun näet nettisivuiltamme. Haku koulutusohjelmaan Syksyllä alkavaan koulutukseen haku on Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa. Koulutuksen hinta on (+ alv. 24 %). Lisätietoja koulutuspäällikkö Milla Kajanne, p , 633

7 english summary Heikki Saha M.D., Ph.D., Chief of Department of Nephrology Tampere University Hospital, Department of Internal Medicine Satu Mäkelä M.D., Ph.D. Tampere University Hospital, Department of Internal Medicine Drug dosing in chronic kidney diseases The population of Finland is becoming older; accordin to predictions for the year 2030 people older than 65 years will by then represent 26 % of the population. Glomerular filtration rate (GFR) declines due to kidney diseases such as diabetes, glomerulonephritis and polycystic kidney disease, and due to the ageing process as such. In patients with kidney diseases, the renal excretion of many drugs is impaired, leading to their accumululation in the body, and producing a greater chance of toxicity. In addition, the plasma protein binding of drugs may be significantly reduced, which in turn could influence the pharmacokinetic processes of distribution and elimination. In people who are over 65 years of age, pharmacokinetics is influenced more by the loss of kidney function than by the ageing process of any other organ. When planning treatment with a drug which is removed from the body by renal filtration, a doctor should always estimate the patient s GFR by a creatinine-based formula (such as CKD-EPI or MDRD), especially in patients with chronic kidney diseases and/or in individuals over 65 years of age. The necessity and dosage of an individual drug should be evaluated, if the GFR falls below 60 ml/min. If the GFR is lower than 30 ml/min, the drug dosage should almost invariably be adjusted. 633a

Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoito nyt ja tulevaisuudessa

Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoito nyt ja tulevaisuudessa Tieteessä katsaus Heikki Ukkonen dosentti, osastonylilääkäri, vastuualuejohtaja TYKS, Sydänkeskus heikki.ukkonen@tyks.fi Sydämen kroonisen vajaatoiminnan hoito nyt ja tulevaisuudessa Beetasalpaajat, ACE:n

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto

Uusien antikoagulanttien hallittu käyttöönotto KATSAUS TIETEESSÄ RIITTA LASSILA dosentti, sisätautien erikoislääkäri, osastonylilääkäri HUS, hyytymishäiriöyksikkö, Suomen Angiologiayhdistys riitta.lassila@hus.fi ELINA ARMSTRONG LKT, hematologian erikoislääkäri

Lisätiedot

Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta. Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland

Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta. Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland Drug information from the National Agency for Medicines, Finland 3 2006 TABU 3.2006 14. vuosikerta 14 årgången 14th

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetesta sairastavan vanhuksen hyperglykemian sekä sydän- ja verisuonitautiriskin hoito

Tyypin 2 diabetesta sairastavan vanhuksen hyperglykemian sekä sydän- ja verisuonitautiriskin hoito Katsaus tieteessä Johan G. Eriksson professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto, HUS johan.eriksson@helsinki.fi Timo Strandberg professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, HUS Medisiininen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 5MG/1,25MG

VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 5MG/1,25MG VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 5MG/1,25MG 3.10.2014 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERSYL COMP NOVUM 5 mg/ 1,25 mg -kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

Valkoinen pyöreä 2,5 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 50H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen pyöreä 2,5 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 50H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 20 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 20 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 80 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 80 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

kouluttaa ja kuntouttaa

kouluttaa ja kuntouttaa Diabeettisen munuaissairauden hoito Diabetes ja muistin heikentyminen ADA:n ja EASD:n kongressit 5 2014 joulukuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Diabetesliitto kouluttaa ja kuntouttaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 10 MG 2,5 MG

VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 10 MG 2,5 MG VALMISTEYHTEENVETO COVERSYL COMP NOVUM 10 MG 2,5 MG 3.10.2014 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERSYL COMP NOVUM 10 mg / 2,5 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Perindopril Pfizer 4 mg tabletit Perindopril Pfizer 8 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Perindopril Pfizer 4 mg tabletit: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä Duodecim 2007;123(20):2510 4 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys

Iäkkään hypertensio. Katsaus. Potilasesimerkki. Hypertension merkitys Katsaus TIMO STRANDBERG Iäkkään hypertensio Kohonnut verenpaine on erityisesti iäkkäillä vakavien sydän- ja verisuonisairauksien varsinkin aivohalvauksen ja sydämen vajaatoiminnan taustatekijä. Kohonneen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO TRIPLIXAM

VALMISTEYHTEENVETO TRIPLIXAM VALMISTEYHTEENVETO TRIPLIXAM 3.10.2014 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg kalvopäällysteiset tabletit Triplixam

Lisätiedot

Krooninen munuaisten vajaatoiminta ja kliininen ravitsemushoito Suomalaiset hoitosuositukset 2009

Krooninen munuaisten vajaatoiminta ja kliininen ravitsemushoito Suomalaiset hoitosuositukset 2009 Krooninen munuaisten vajaatoiminta ja kliininen ravitsemushoito Suomalaiset hoitosuositukset 2009 Finnish Nutrition Guidelines for Renal Disease 2009 Munuais- ja maksaliitto ry yhteistyössä Suomen Nefrologiyhdistys

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä DUODECIM 2009 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto

Diabetes ja lääkäri. diabetes.fi. 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto STONE: Nefropatian esiintyvyys tyypin 2 diabeetikoilla Suomessa Charcot n jalka Metformiini ja raskausdiabetes Ruskea rasva ja sokeritasapaino 1 2014 helmikuu 43. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes

Lisätiedot

Munuaissairaudet ja raskaus

Munuaissairaudet ja raskaus Katsaus Risto Kaaja ja Eero Honkanen Munuaiset ovat tärkeässä asemassa raskaudenaikaisen hypervolemian kehittymisen kannalta ja vaikuttavat keskeisesti raskauden onnistumiseen. Munuaissairaudet lisäävät

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON HUOMIOIMINEN FYSIOTERAPIASSA FYSIOTERAPEUTTIEN KOKEMANA

LÄÄKEHOIDON HUOMIOIMINEN FYSIOTERAPIASSA FYSIOTERAPEUTTIEN KOKEMANA Maiju Arkko LÄÄKEHOIDON HUOMIOIMINEN FYSIOTERAPIASSA FYSIOTERAPEUTTIEN KOKEMANA Opinnäytetyö Fysioterapeuttikoulutus Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.12.2014 Tekijä Maiju Arkko Koulutusohjelma

Lisätiedot

Ärtyvän suolen oireyhtymää potevat usein terveyspalvelujen suurkuluttajia

Ärtyvän suolen oireyhtymää potevat usein terveyspalvelujen suurkuluttajia TIETEESSÄ MARKKU HILLILÄ LT, osastonlääkäri HYKS, gastroenterologian klinikka, Jorvin sairaala markku.hillila@hus.fi Ärtyvän suolen oireyhtymää potevat usein terveyspalvelujen suurkuluttajia Ärtyvän suolen

Lisätiedot

Keuhkosyöpäpotilas terveyskeskuksessa

Keuhkosyöpäpotilas terveyskeskuksessa tieteessä Eeva-Maija Nieminen LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri, kliininen opettaja HYKS, Medisiininen tulosyksikkö, keuhkosairauksien klinikka, Helsingin yliopisto, Kliininen laitos, sisätautien osasto

Lisätiedot

Vanhus sydänpotilaana päivystyksessä

Vanhus sydänpotilaana päivystyksessä Tieteessä katsaus Raimo Kettunen dosentti, professori h.c., sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri (eläkkeellä) Päijät-Hämeen keskussairaala, sisätautien klinikka raimo.kettunen@fimnet.fi Jani Mononen

Lisätiedot

Psyykenlääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia ikäihmisille

Psyykenlääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia ikäihmisille Psyykenlääkkeet voivat aiheuttaa ongelmia ikäihmisille Psyykenlääkkeet aiheuttavat iäkkäille herkemmin haittavaikutuksia kuin nuoremmille. Ikäihmiset ovat erityisen alttiita psyykenlääkkeiden hermostoon

Lisätiedot

Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon

Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon SLL 15 1678-85 21.4.2005 13:37 Sivu 1 Eripainos Suomen Lääkärilehdestä 15/15.4.2005, s. 1678 1684 Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon ROHTO-KESKUS SLL 15 1678-85 21.4.2005 13:37 Sivu 1678 1678 S

Lisätiedot

Hypertensio Essentiaalisen hypertension hoito aikuisilla ja hypertension hoito 6-18 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla.

Hypertensio Essentiaalisen hypertension hoito aikuisilla ja hypertension hoito 6-18 -vuotiailla lapsilla ja nuorilla. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valsartan Krka 320 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 320 mg valsartaania. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 2 milligrammaa eksenatidia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK 59 1149 Katsausartikkeli Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako HEIKKI JULKUNEN MATTI ROMU Tärkein tieto Nivelreuman lääkehoidon tavoite on täysi remissio. Varhaisessa

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia määrän, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia, sekä 850 mg metformiinihydrokloridia.

Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia määrän, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia, sekä 850 mg metformiinihydrokloridia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Janumet 50 mg/850 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää sitagliptiinifosfaattimonohydraattia määrän, joka vastaa 50 mg sitagliptiinia,

Lisätiedot