KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Surface Coating Repair FS1022 Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Surface Coating Repair FS1022 Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisesti"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE DeLaval Surface Coating Repair Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisesti Valmistuspäivää 05-loka-2012 Muutettu viimeksi ei määritettävissä 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DeLaval Surface Coating Repair 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Kontaktiliimoja Käyttötavat, joita ei suositella Vain ammattikäyttöön Toimialakoodi 014 Käyttötarkoituskoodi 59 : Maalit, lakat ja vernissat Muutosnumero: 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Otettava yhteys valmistajaan Valmistaja, maahantuoja, muu c/o DeLaval International AB toiminnanharjoittaja PO BOX 39 Oy DeLaval Ab Tumba Mejerivägen 4 Sweden Helsinki Tel Finland Tel (0) Hätänumero Hätänumero (358) Aineen tai seoksen luokitus Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukainen 2. VAARAN YKSILÖINTI EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16 Varoitusmerkki(merkit) R - Phrase R38 R41 Xi - Ärsyttävä 2.2. Merkinnät Varoitusmerkki(merkit) Xi - Ärsyttävä Sivu 1 / 8

2 R-lausekkeet R38 - Ärsyttää ihoa R41 - Vakavan silmävaurion vaara S-lausekkeet S 2 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa S26 - Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin S60 - Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä S37/39 - Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta 2.3. Muut vaarat ei yhtään 3.1. Aineet 3.2. seos Valmisteen kemiallinen luonne EINECS-Nro. aineosasta Aluminaattisementti Xi; R38, R41 Skin irr. 2 (H315) tietoja ei ole Eye dam. 1 (H318) käytettävissä Kvartsi (SiO2) tietoja ei ole käytettävissä Kvartsi (SiO2) Hengitettävä EEC No < 0.1 T; R48, R23 Carc. Cat. 1; R49 tietoja ei ole käytettävissä STOT RE 1 (H372) Carc. cat. 1A (H350i) Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16 Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit löytyvät kohdasta 16 (löytyy molemmilla kielillä) Notes < 0.1% respirable dust (< 5µm): suspected to be carcinogenic. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA CAS-Nro Paino% Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot 4. ENSIAPUTOIMENPITEET EU - GHS Substance Classification REACH-rekisteröi ntinumero 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Roiskeet silmiin Ihokosketus Silmäkosketuksen jälkeen poistettava piilolasit ja huuhdottava välittömästi runsaalla vedellä myös silmäluomien alta vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita. Sivu 2 / 8

3 Nieleminen Juotava runsaasti vettä. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Ei saa oksennuttaa. Jos altistunut henkilö oksentaa maatessaan selällään, käännä hänet tukevaan kylkiasentoon. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. Hengitys Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Akuutit vaikutukset Tuotepöly voi ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Vakavan silmävaurion vaara. Pitkäaikainen pölyhiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen vaaran. Liika-altistuksen vaikutukset Ei tunneta 4.3. Merkki välittömän lääkärinavun tai erikoishoidon tarpeesta Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan 5.1. Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET Ei koske itse tuotetta. Ei ole 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Ei koske itse tuotetta Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palomiehille tarkoitettu suojausvarustus ja varotoimenpiteet Käytettävä hengityssuojainta pölyaltistuksessa. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet Vältettävä pölyn hengittämistä. Käytettävä hengityssuojainta pölyaltistuksessa. MUUT TIEDOT ks. kohta 12 lisätietoja 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ei saa päästää ympäristöön Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Käytettävä hyväksyttyä teollisuuspölynimuria poistamiseen. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten Viittaukset muihin kohtiin ks. kohta 12 lisätietoja Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8 KOHTA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Vältettävä pölyn hengittämistä. Silmähuuhdepullo täytettynä puhtaalla vedellä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tätä tuotetta käsiteltäessä. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Yleiset hygienianäkökohdat Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Säilytettävä kuivassa paikassa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden, juomien eikä eläinravinnon kanssa. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna. Ei saa jäädyttää Specific End Use(s) Altistumisskenaariolla Muut ohjeet Sivu 3 / 8

4 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Kvartsi (SiO2) Hengitettävä EU Englanti Ranska Espanja VME: 0.1 mg/m 3 VLA-ED: 0.1 mg/m 3 Saksa Skin Kvartsi (SiO2) Hengitettävä Italia Portugali Alankomaat TWA: mg/m 3 TWA: mg/m 3 Suomi TWA: 0.05 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 Tanska TWA: 0.3 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 Kvartsi (SiO2) Hengitettävä Itävalta Sveitsi MAK: 0.15 mg/m 3 MAK: 0.15 mg/m 3 MAK: 4 mg/m 3 Puola NDS: 2 mg/m 3 NDS: 0.3 mg/m 3 NDS: 4.0 mg/m 3 NDS: 1.0 mg/m 3 Norja Irlanti TWA: 0.3 mg/m 3 TWA: TWA: 0.1 mg/m mg/m 3 Kvartsi (SiO2) Hengitettävä Sweden LLV: 0.1 mg/m³ Estonia Derived No Effect Level (DNEL) Predicted No Effect Concentration (PNEC) 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet Henkilökohtaiset suojaimet Silmiensuojaus Varottava aineen joutumista silmiin. Käytä tiiviisti asettuvaa silmäsuojaa (suojalasit). kasvosuojain. EN 166. Silmänhuuhtelupullo, jossa puhdasta vettä. Ihonsuojaus Käytettävä suojakäsineitä/-vaatetusta. EN 340. Käsiensuojaus Nitriilikumi. EN 374. Hengityksensuojaus Vältettävä pölyn hengittämistä. Käytettävä hengityssuojainta pölyaltistuksessa. Filter type P3. Ympäristöaltistuksen estäminen Vältettävä päästämistä ympäristöön. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Muoto jauhe Olomuoto harmaa Haju ei yhtään Hajukynnys Ominaisuus Arvoihin ph-arvo Sulamispiste/sulamisalue Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste > 100 C Höyrynpaine Ominaispaino 2.9 g/cm³ Vesiliukoisuus Sekoittuu veteen Liukoisuus muihin liuottimiin Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa Sivu 4 / 8

5 Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähdysominaisuudet Hapettavat ominaisuudet 9.2. MUUT TIEDOT 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Stabiili normaali olosuhteissa Ei mitään normaalityöstössä Vältettävät olosuhteet Hyvin suuret lämpötilat ja suora auringonpaiste Yhteensopimattomat materiaalit Yhteensopimattomat materiaalit Mitään erityisesti mainittavia aineita ei ole Vaaralliset hajoamistuotteet normaalikäytössä ei mitään 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Hengitys Ärsyttää hengityselimiä. Pöly on ärsyttävää hengityselimille. Saattaa ärsyttää nenää, kurkkua ja hengitysteitä. Roiskeet silmiin VOI ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ. Vakavan silmävaurion vaara. Ihokosketus Ärsyttää ihoa. Nieleminen Nieleminen aiheuttaa ylähengitysteiden ärsytystä ja vatsalaukun ja ohutsuolistoseudun häiriöitä. LD50 Suunkautta LD50 iholla LC50 Hengitys Kvartsi (SiO2) Hengitettävä 500 mg/kg ( Rat ) Ärsytys Syövyttävyys Herkistyminen perimää vaurioittavat syöpää aiheuttavat Lisääntymisvaikutuksia Vaikutukset STOT-single expose STOT - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Pöly on ärsyttävää hengityselimille. Tuotepöly voi ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys. Nieleminen aiheuttaa palovammoja yläruoansulatus- ja hengitysteihin. Pitkäaikainen pölyhiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen vaaran. Ei sisällä mutageenien luettelossa mainittuja aineosia < 0.1% respirable dust (< 5µm): suspected to be carcinogenic. Ei tunneta Ei tunneta Pitkäaikainen pölyhiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen vaaran Sivu 5 / 8

6 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Myrkyllisyys eliöille Tuote ei sisällä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyvyys Liikkuvuus maaperässä liukenee PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Ei tunneta Jätteiden käsittelymenetelmät 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteet jäännöksistä / käyttämättömistä tuotteista Likaantunut pakkaus EWC-koodi Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset IMDG/IMO YK-numero säädöksiä ei ole Oikea laivauksessa käytettävä nimi säädöksiä ei ole Vaaraluokitus säädöksiä ei ole Pakkausryhmä säädöksiä ei ole Ympäristövaara ei yhtään Erityismääräykset ei yhtään Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti ADR YK-numero säädöksiä ei ole Oikea laivauksessa käytettävä nimi säädöksiä ei ole Vaaraluokitus säädöksiä ei ole Pakkausryhmä säädöksiä ei ole Ympäristövaara ei yhtään Erityismääräykset ei yhtään Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti IATA/ICAO 14. KULJETUSTIEDOT Sivu 6 / 8

7 14.1. YK-numero säädöksiä ei ole Oikea laivauksessa käytettävä nimi säädöksiä ei ole Vaaraluokitus säädöksiä ei ole Pakkausryhmä säädöksiä ei ole Ympäristövaara ei yhtään Erityismääräykset ei yhtään Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Kansainväliset inventariot EINECS/ELINCS All components are listed or exempted Legend EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances MUUT TIEDOT Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including amendments Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei käytettävissä R-lausekkeiden teksti on mainittu kohdassa 3 R23 - Myrkyllistä hengitettynä R38 - Ärsyttää ihoa R41 - Vakavan silmävaurion vaara R48 - Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle R49 - Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit H315 - Ärsyttää ihoa H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä H350i - Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet 16. MUUT TIEDOT Valmistuspäivää 05-loka-2012 Vastuuvapauslauseke Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä Sivu 7 / 8

8 Turvallisuustiedotteen loppu Sivu 8 / 8

: ACTIV bi-compact 10 kg box

: ACTIV bi-compact 10 kg box 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 40000087 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Universal Acid EU0012 - UA - FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Universal Acid EU0012 - UA - FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Universal Acid EU0012 - UA - FI Luokitus Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Valmistuspäivää 21-maalis-2011 Muutettu viimeksi - Muutosnumero - 1. AINEEN TAI VALMISTEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Basix EU0018 - FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Basix EU0018 - FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Basix EU0018 - FI Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Preparation Date 16-kesä-2010 Muutosnumero: 0 1. AINEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Natriummetasilikaatti CAS-Nro.: 6834-92-0 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti, 2-aminoetanoli CAS-Nro. 68439-50-9, 141-43-5

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Alkoholietoksilaatti, Natriumdisilikaatti CAS-Nro. 68439-50-9, 1344-09-8

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 40000087 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Meltium, Jäänsulatusliuos 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Meltium, Jäänsulatusliuos 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63138 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.22260 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2119 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot