Ikääntyneet päihde- ja mielenterveystyön asiakkaina. Maria Viljanen, Mirakle mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntyneet päihde- ja mielenterveystyön asiakkaina. Maria Viljanen, Mirakle mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hanke"

Transkriptio

1 Ikääntyneet päihde- ja mielenterveystyön asiakkaina Maria Viljanen, Mirakle mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville -hanke

2 Mielenterveysseuran tavoitteena on vaikuttaa mielenterveyden huomioimiseksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa puolustaa jokaisen oikeutta henkiseen hyvinvointiin edistää laadukkaita palveluita järjestää ja kehittää vapaaehtoista kansalaistoimintaa kehittää mielenterveystyön uusia sisältöjä ja malleja kouluttaa mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin teemoista tarjota tukea, kriisiapua ja kuntoutusta elämän eri tilanteisiin rakentaa hyvän elämän edellytyksiä yhteiskunnassa Mirakle kuuluu Vanhustyön keskusliiton ja RAY:n Eloisa ikä ohjelmaan Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 2 Mielenterveysseura

3 Miraklen tavoite on edistää ikääntyvien mielenterveyttä sekä kehittää ikääntyville toimintamuotoja ja materiaaleja, joilla tuetaan voimavaralähtöisesti mielen hyvinvointia. Tuotteet palvelumuotoillaan ikäihmisten kanssa yhteiskehittämisen menetelmin. Kaiken toiminnan läpi kulkee ajatus siitä, että mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden huoltaminen, treenaaminen, tukeminen ja edistäminen on vähintään yhtä tärkeää kaiken ikäisenä kuin fyysisestäkin terveydestä huolehtiminen. Mirakle tekee tiivistä yhteis- ja kehittämistyötä Eläkeliiton TunneMieli, Eläkkeensaajien Keskusliiton Elinvoimaa ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Etsivä Mieli hankkeiden kanssa Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 3 Mielenterveysseura

4 Mitä on mielenterveys? Pakenee määrittelyjä Ei vain mielenterveysongelmien tai mielenterveyden häiriöiden puuttumista vaan paljon muutakin Mielenterveys mielenterveyden ongelmat Hyvinvoinnin tila, jossa yksilö pystyy toteuttamaan kykyjään ja lisäksi kykenee tulemaan toimeen elämän rasitusten ja vastoinkäymisten kanssa, tekemään työtä tuottavasti ja antoisasti, sekä toimimaan yhteisönsä jäsenenä. WHO Ei pelkästään psyyken sisäinen tila, vaan siihen sisältyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutus Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 4 Mielenterveysseura

5 Alkoholinkäytöstä Raittiita vuotiaista Miehiä 32 % Naisia 63 % Raittiita 2011 Miehiä 22 % Naisia 42 % Voidaan arvioida, että ikääntyneitä yli 65-vuotiaita alkoholin suurkuluttajia on ikäryhmästä riippuen n % väestöstä. (Aalto & Holopainen 2008) vuotiaiden juominen on lisääntynyt kolmanneksen (1/3) vuodesta 2000 vuoteen syntyneet miehet ovat lisänneet juomistaan iän myötä. Alkoholiongelmat ovat lisääntyneet 2000-luvulla suhteellisesti kaikkein eniten vuotiailla naisilla. Alkoholin aiheuttamat sairaudet ja myrkytyskuolemat lähes kaksinkertaistuivat 60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla naisilla vuosien välisenä ajanjaksona. Samanikäisten miesten keskuudessa kasvua oli 43 prosenttia Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 5 Mielenterveysseura

6 Mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydestä ikäihmisillä Skitsofreniaa 1 % yli 65 v ja 3 % on sairastunut yli 60v Harhaluulohäiriöiset 0,5 % Persoonallisuushäiriö 5-10 % Ahdistuneisuus 5-6 % Lievästä masennuksesta tai mielialan laskusta kärsii noin 25 % yli 65- vuotiaista. Noin 1-4 % kärsii vaikeasta masennuksesta Psyykkinen kuormitus on merkittävintä yli 75-vuotiailla henkilöä, joiden kognitiivinen toimintakyky on heikentynyt. Joka kolmas yli 65 ilmoittaa muistihäiriöstä. Miltei kaikilla dementiapotilailla on jossain vaiheessa psyykkisiä oireita: masennusta, apatiaa, levottomuutta, psykoosioireita (aistiharhat ja harhaluulot), persoonallisuuden muutoksia Erotusdiagnostiikka Pitkäaikaiset ja toistuvat harhat viittaavat psykoosisairauteen, kun taas selvä muistitoimintojen heikentyminen ja neurologiset oireet ovat todennäköisemmin merkki alkavasta muistisairaudesta Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 6 Mielenterveysseura

7 Mistä mielenterveys koostuu? Lahtinen, Eero. Lehtinen, Ville. Riikonen, Eero and Ahonen, Juha (Eds.)(1999): Framework for Promoting Mental Health in Europe. Stakes Sosiaaliset suhteet Oma persoonallisuus Perhe ja läheiset ihmissuhteet Koulu, työ, vapaaehtoistyö Yhteisö, muut sosiaaliset kontaktit (harrastukset, palvelut) Yhteiskunnan rakenteet ja resurssit Vallitsevat politiikat ja yhteiskunnan taloudelliset resurssit Kouluttautumismahdollisuudet Asuntopolitiikka Mahdollisuudet saada peruspalveluita Yksilön yksilölliset kokemukset ja suhteet Terveys Itsensä arvostaminen Koulutus ja osaaminen Stressin hallintakyky, sopeutuminen, resilienssi Elämän merkityksellisyden kokeminen Kulttuuriset arvot Vallalla olevat yhteiskunnalliset arvot Miten mielenterveys koetaan yhteiskunnassa Mielenterveydellisten ongelmien häpeän leima Poikkeavuuden ja erilaisuuden sietäminen Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 7

8 Nk. Ikälaki eli Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (voimassa alkaen) 1) tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista; 2) parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa; 3) parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää; sekä 4) vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaalija terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 8 Mielenterveysseura

9 Terveydenhuoltolain 1326/ (tullut voimaan toukokuussa 2011) Kunnilla velvollisuus järjestää vanhuseläkkeen saajille hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä neuvontapalveluja Näitä ovat mm. 70-vuotiaiden terveystarkastukset 75-vuotiaiden hyvinvointia edistävät kotikäynnit Neuvolatoiminta, ryhmätoiminta, päivätoiminta, liikunta- ja kulttuuritoiminta, terveyttä edistävät luennot, kerhotoiminta, hyvinvointi- ja palvelukeskukset, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Matalan kynnyksen toiminta Palvelun tulisi olla palvelutapahtuma, jossa asiakas on VIP-henkilö! Asiakkaan äänen kuuleminen on ehdottoman tärkeää Ikäerityisiä päihdepalveluja on kehitetty eri puolella Suomea Kotiin saatavia palveluja on kehitetty. On mm. Mieli-tiimejä kotihoidon tukena. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 67-vuotiaaksi Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 9 Mielenterveysseura

10 Miten kohdata ja auttaa päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivää 1 Aina ei tarvita kalliita hoitoja, vaan auttamista voidaan tehdä arkisessa, jokapäiväisessä ympäristössä. Usein pelkkä läsnäolo ja kuunteleminen auttaa. Apu voi lähteä arkisten asioiden tukemisesta, kuten toimeentulo-ongelmien ratkomisessa, tai terveydellisen tilanteen tarkastelusta. Tarvitaan kuitenkin yhteinen näkemys, hoitokokous, jossa mietitään asiakkaan tilannetta yhdessä. Asiakas pitäisi olla suunnittelussa mukana. Omaisten ja läheisten kuuleminen on myös tärkeää. Vaikka auttamiseen riittää usein yksinkertaiset toimet, on todella tärkeää tuoda tietoa ja ymmärrystä häiriöistä ja ongelmista, mutta myös voimavaroista. Jos ikäihminen tarvitsee hoitoa päihde- tai mielenterveyden ongelmiin, tulee hänen sitä saada Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 10 Mielenterveysseura

11 Miten kohdata ja auttaa mielenterveysongelmista kärsivää 2 Asiakkaan/potilaan/ asukkaan omaan elämän osallistuminen eli osallisuus on tärkeää. Eli hänen pitää päästä osalliseksi suunnittelemaan omaa elämäänsä, päiväänsä tai ainakin tulla kuulluksi. Myös muistihäiriöisten kanssa pitää pohtia, voisiko asioita tehdä toisin, jotta voidaan lievittää esimerkiksi ahdistusta ja levottomuutta. Mielihyvää voidaan tuottaa samalla tavalla kuin muillekin: liikunta, sosiaalinen kanssakäyminen, kosketus, musiikki jne. auttavat ja rauhoittavat myös mielenterveysongelmista kärsivää. Pitää muistaa, että päihde- ja mielenterveyden ongelmista kärsivät ikäihmiset ovat heikommassa asemassa kuin sellaiset, joilla on parempi toimintakyky. Tämän ryhmän on vaikeampi saada palveluita ja apua. Työntekijöiden tulee puolustaa kuntoutujia, koska he eivät usein siihen itse pysty Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 11 Mielenterveysseura

12 Miten vahvistaa mielen hyvinvointiamme ennakkoon eli mitä voisi olla mielenterveyden edistämistä, joka ehkäisee myös päihdeongelmien syntyä? Vastuu on sekä yhteiskunnalla että yksilöllä Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 12 Mielenterveysseura

13 Yksilön mielen hyvinvointia suojaavia tekijöitä Fyysinen terveys ja toimintakyky Sosiaalinen tuki lähipiirissä Itsetunto Myönteisyys Stressin, haasteiden ja vastoinkäymisten kohtaamisen taidot Kuulluksi tuleminen ja vaikutusmahdollisuudet Itsen toteuttamisen mahdollisuudet Yhteisöön kuuluminen Koulutus ja sydämen sivistys Kohtuullinen toimeentulo Turvallisuuden tunne Saavutettava palvelujärjestelmä Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 13 Mielenterveysseura

14 Mitkä asiat tukevat mielen hyvinvointia eläkeiässä Tutkimustiedon valossa Perusasiat Liikunta Sosiaaliset aktiviteetit Mielen taidot Rakkauselämä, seksi ja seksuaalisuus, fyysinen läheisyys Psyykkinen kimmoisuus eli resilienssi Stressinsietokyky Palautumiskyky Kenties ominaisuus mutta ehdottomasti prosessi = Taito tulla toimeen muutosten kanssa ja oppia niistä Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 14 Mielenterveysseura

15 Mistä mielenterveys koostuu? Sosiaaliset suhteet Oma persoonallisuus Perhe ja läheiset ihmissuhteet Koulu, työ, vapaaehtoistyö Yhteisö, muut sosiaaliset kontaktit (harrastukset, palvelut) Yhteiskunnan rakenteet ja resurssit Vallitsevat politiikat ja yhteiskunnan taloudelliset resurssit Kouluttautumismahdollisuudet Asuntopolitiikka Mahdollisuudet saada peruspalveluita Yksilön yksilölliset kokemukset ja suhteet Terveys Itsensä arvostaminen Koulutus ja osaaminen Stressin hallintakyky, sopeutuminen, resilienssi Elämän merkityksellisyden kokeminen Kulttuuriset arvot Vallalla olevat yhteiskunnalliset arvot Miten mielenterveys koetaan yhteiskunnassa Mielenterveydellisten ongelmien häpeän leima Poikkeavuuden ja erilaisuuden sietäminen Julkinen keskustelu Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 15

16 Mielenterveyden voimavaroja vahvistaa yksilötasolla Yksilön yksilölliset Sosiaaliset suhteet kokemukset ja suhteet Mielekäs tekeminen asiat, jotka tuottavat hyvää mieltä Sosiaalinen kanssakäyminen Rakkaussuhteet, läheisyys, seksuaalisuus Hyvät palvelukontaktit, jos on tuen ja avun piirissä Toimeentulon ja asumisen tulee olla kunnossa. Myös liikkumisen pitää olla mahdollista. Aivoterveydestä huolehtiminen (suojaa, käytä, seurustele) Diabeteksen ehkäisy ja hoitaminen Sydän- ja verisuonitautien hoitaminen Liikunta Hyvä ravinto Riittävä uni Mielekäs tekeminen Mielen taitojen treenaaminen Ajassa liikkuvien asioiden seuraaminen Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 16 Mielenterveysseura

17 Kirjallisuus: Aalto, Mauri & Holopainen, Antti. Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito. Duodecim 13/2008, Ahlström, Salme. Mäkelä, Pia. Alkoholi ja iäkkäät Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 6/2009 ss Duodecimin terveysportti Heiskanen, Tarja. Salonen, Kristiina. Kitchener, Betty. Jorm, Anthony. (2011): Käsikirja mielenterveydestä ja ensiavusta. Suomen Mielenterveysseura. Kirjapaino Jaarli. Huuhka, Kaija ja Leinonen, Esa. Vanhuksen vaikea ja psykoottinen masennus. Duodecim 2011; 127: Kontkanen, Jouni ja Purhonen, Maija. Ahdistunut vanhus. Duodecim 2011; 127: Koskinen, Seppo. Lundqvist, Annamari. Ristiluoma, Noora. (Toim.) Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa THL raportteja 68/2012 Lahtinen, Eero. Lehtinen, Ville. Riikonen, Eero and Ahonen, Juha (Eds.)(1999): Framework for Promoting Mental Health in Europe. Stakes Holstila, Anna-Leena. Satu Helakorpi. Antti Uutela. Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2011 ja niiden muutokset THL raportteja 56/ Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 17 Mielenterveysseura

18 Kirjallisuus: Laitalainen, Elina. Helakorpi, Satu. Uutela Antti. Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2009 ja niiden muutokset THL raportti 30/2010. Leinonen, Esa ja Alanen, Hanna-Mari. Psykiatrista hoitoa tarvitsevia vanhuksia on enemmän kuin mihin on varauduttu. Duodecim 2011; 127: Mäkelä, Pia. Mustonen, Heli. Huhtanen, Petri. Suomalaisten alkoholinkäyttötapojen muutokset 2000-luvun alussa. Yhteiskuntapolitiikka-lehti 3/2009 ss Rolfner Suvanto, Susanne (2012): Mellan äldreomsorg och psykiatri. Gothia förlag. Saarela, Tuula ja Stenberg, Jan-Henry. Kun mikään ei kelpaa vanhukselle taustalla persoonallisuushäiriö. Duodecim 2011; 127: Talaslahti, Tiina. Alanen, Hanna-Mari. Leinonen, Esa. Vanhusten vaikeat psykoosit skitsofrenia ja harhaluuloisuushäiriöt. Duodecim 2011; 127: Viljanen, Maria. Ikääntyneiden päihdetyön haasteet ja mahdollisuudet. Teoksessa Moring, Juha. Martins, Anne. Partanen, Airi. Bergman, Viveca. (Toim.) Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Kehittyviä käytäntöjä THL:n raportteja 46/2012. Virjonen, Kaija. Muistin ongelmat. Toimiva palvelukokonaisuus ehkäisystä hoitoon. PS-kustannus Maria Viljanen/www.mielenterveysseura.fi/mirakle 18 Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA.

NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. NILAKAN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA. JOHDANTO Mielenterveys- ja päihdeongelmien suuri kansanterveydellinen merkitys on kasvavan huomion kohde. Vaikka mielenterveyshäiriöiden yleisyys ei ole muuttunut,

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

oppimateriaaleja raportteja 169 Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi

oppimateriaaleja raportteja 169 Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 169 tutkimuksia Ritva Laaksonen-Heikkilä (toim.) TERVE AKSELI Terveyttä, tietoa ja palvelua ikäihmisten parhaaksi Turun ammattikorkeakoulun raportteja 169 Turun

Lisätiedot

Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi

Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi Toimenpiteet ikääntyneiden ja iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseksi Mielenterveys osana terveyttä on jokaisen ihmisen oikeus ikään katsomatta. Sen edistäminen ja tukeminen myös vanhuudessa turvataan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA

Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA SISÄLTÖ JOHDANTO...1 1. MITÄ ON MIELENTERVEYS...1 2. IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN PALVELUT...2 2.1. IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSONGELMISTA

Lisätiedot

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA MArI TApIo JA TArJA KUULA (ToIM.) SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA EhKÄISEVÄ päihde- JA MIELENTErVEYSTYÖ NUorISoALALLA Selkenevää, myötätuulta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla Mari Tapio ja

Lisätiedot

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2 1.JOHDANTO 2.STRATEGIASSA KÄYTETYT KÄSITTEET Päihdehuolto ja päihteet Mielenterveys Strategia Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUO- MESSA 2000-LUVULLA

MIELENTERVEYS- JA ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUO- MESSA 2000-LUVULLA MIELENTERVEYS- JA ASUMISPALVELUT MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUO- MESSA 2000-LUVULLA MILLA YOSHIDA Huhtikuu 2014 [Tiedoston alaotsikko] [Kirjoita tiedoston tiivistelmä tähän. Tiivistelmä on yleensä lyhyt

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena

Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Vanhusten päivätoiminnan merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotona asumisen tukena Sini Suvanto Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen suunnitelma. KUUMA -alueella

Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen suunnitelma. KUUMA -alueella Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen suunnitelma 2010 2012 KUUMA -alueella 2 SISÄLTÖ STRATEGIATASO 1 JOHDANTO 1.1 KUUMA -yhteistyö 4 1.2 Lainsäädäntö ja laatusuositukset päihde- ja mielenterveystyön

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Heinäveden MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN MÄÄRITTELYÄ... 4 3. TILANNEKATSAUS HEINÄVEDELLÄ... 5 4. STRATEGISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

päihdetyön erikoislehti 2/2011

päihdetyön erikoislehti 2/2011 päihdetyön erikoislehti 2/2011 Eläkeikäisten alkoholinkäytöstä tulossa iso haaste palveluille Päihdetyö kutistumassa päihdesairauksien hoidoksi Osa nuorista syrjäytyy yhteiskunnan ulkopuolelle Työpaikkojen

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018

IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018 IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018 Kuva: Pia Riihioja Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.3.2015 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS LOHJALLA... 6 1.1. Yleistä

Lisätiedot