Toiminta- ja talouskatsaus tammi-huhtikuulta 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja talouskatsaus tammi-huhtikuulta 2013"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto Toiminta- ja talouskatsaus tammi-huhtikuulta 2013 Kunnanhallitus Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) mu kaan valtuus ton vahvistamat sitovat toimintamenot ovat toteutuneet 30,9 % ja rahoitusmenot 8,3 %. Toimintatulot ovat to teutuneet 29,1 %, ra hoi tus tu lot 34,9 %, vero tulot 36,0 % ja valtionosuu det 34,1 %. Inves tointi me not ovat toteutuneet 4 % ja -tulot 0,0 %. Keskimääräinen to teutu ma pro sentti ko. ajalta olisi 33,3 %. Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 35,4 % ja kulujen osal ta 31,9 %. Vuosikate per on ,38 euroa. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta osastot/hallintokunnat ovat an ta neet seuraavat raportit: Hallintotoimi: - Kunnanjohtajan virka on täytetty maaliskuulla. - Kuntastrategiatyö on käynnistetty. Elinkeino- ja matkailustrategian laa ti mi sen konsulttina toimii DHS Oy Audit Part ners. Valtuusto on pi tä nyt huhtikuussa strategiaseminaarin. Elinkeinostrategiaa päivi te tään yhteistyössä Rovaniemen Ke hi tys Oy:n, Rovaniemen Mat kai lu ja Markkinointi Oy:n, Ranuan Yrit tä jät ry:n ja MTK Lapin edus ta jien kanssa. Varahenkilöjärjestelmän loppuraportti valmistuu elokuun lop puun men nes sä. - Suhangon kaivosalueen yleiskaavan muutos ja laajennus sekä ase man kaa van muutos ovat vireillä. - Keskuskeittiön suunnittelu on käynnissä. Suunnittelussa on huomioi tu pesulan lisätilan tarve. Samassa yhteydessä suunnitellaan ti lat keittiötilojen yläpuolelle asiakkaan hoitoyksikölle. Keskus keit tiö suunnitellaan valmistuskeittiöksi, jossa valmistetaan kaik ki kunnan tarjoamat ateriat. Investoinnin toteutusajankohtaa sel vi tel lään parhaillaan. - Sopeuttamistoimet talouden tasapainottamiseksi on aloitettu valtion osuuk sien leikkaustoimien vuoksi. Investointisuunnitelman han ke koh tai sia toteuttamisaikoja harkitaan uudelleen, koska alakou lun korjaustyöt joudutaan käynnistetään sisäilmaongelmien vuok si noin vuotta aiemmin, mitä oli suunniteltu. Kaikki suun ni tel-

2 mis sa olevat investoinnit joudutaan rahoittamaan lainarahalla. - Vanhuspalvelulain tuomiin muutoksiin on varauduttu. Nuorten yhteis kun ta ta kuun ja työllistämisvelvoitteen hoidon tehostamiseksi esi te tään perustettavaksi työllisyyskoordinaattorin toimi. - Piilolan ranta-asemankaavan laatiminen ja Ranuan kirkonkylän ase ma kaa van muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueelle ovat käynnissä. - Asunto-osakeyhtiöiden sulautumissuunnitelmaa valmistellaan ja se valmistuu kesään mennessä. - Maatalousyrittäjien kuntosalivuoro on järjestetty 15 kertaa ja maata lous yrit tä jil le on järjestetty yksi koulutustilaisuus - Karjantarkkailutukea on maksettu 10 tilalle - Eläinlääkärisubventioihin on käytetty euroa ja maksullisen lo mi tuk sen tulemiseen euroa. - Tehtäväjärjestelyt ja resurssit koulutoimen ja ICT-palveluiden välil lä on valmisteilla. Sivistystoimen johtajan kanssa on sovittu tapaa mi ses ta, jossa asiaa käsitellään. Asiaan liittyviä teknisiä muutok sia suoritetaan parhaillaan verkossa (Langattoman verkon kaik ki tukiasemat muutetaan keskitetysti hallinnoitaviksi). - Nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista valmistellaan. Lii keta lous suun ni tel ma on teetetty (PWC). Koko kuntaa koskeva verkon rakentamissuunnitelma on teetetty (Empower). Kunnan oma verk ko-osa ke yh tiö on perustettu. Hanke-ehdotus Lapin liitolle on teh ty. Mahdollisten kaupallisten yhteistyötahojen kanssa on käyty alus ta via neu vot te lu ja. Informaatiotilaisuuksia on pi det ty (ky läillat/-ko ko uk set), jossa mukana Kuitua Länsi- ja Ete lä-lappiin -han ke. Neuvottelut Lapin kuntien yhteisen kui tu osuus kunnan (yksittäisten kuituyhtiöiden katto-organisaatio) pe rus ta mi sesta ovat meneillään. - Sähköistä kokouskäytäntöä valmistellaan. Innofactorin Dy nasty-jär jes tel mään kuuluvaa sähköistä kokouskäytäntö-ohjelmaa on ko keil tu testiympäristössä. Muiden toimittajien (LapIt) pal ve lun tarjon taa tutkitaan. Laitehankinnat muodostavat merkittävän kus tannus erän. Kuntahankintojen hankintasopimus laitteista on uu delleen kil pai lu tus vai hees sa parhaillaan ja valmis lokakuussa. Lai tehan kin nat kan nat ta nee siirtää alkutalveen. - Uusia yrityksiä on rekisteröity 4, lopettanut 3. - Työttömyysaste 03/2013 oli 17,38 % ja työttömien määrä 275.

3 - 03/2013 asukasmäärä oli 4190 (-36). - Kesätyöpaikkatukea myönnettiin 33 ranualaiselle yritykselle 115 opis ke li jan työllistämiseksi, 64 neljäksi viikoksi ja 51 kahdeksi viikok si. - Voimassa on 9 tuettavaa oppisopimustyösuhdetta, joista uusia kak si. - Markkinointitukea maksettiin 11 yritykselle; yksi uusi päätös. Ranuan pienelintarvikekeskittymän esiselvityshanke päättyi. Pienelin tar vi ke kes kit ty män luominen Ranuan alueelle ei ole realismia täl lä hetkellä. Keskittymän vaatima veturiyritys puuttuu ja yh teistyö hön vaadittava roolijako ei ole selkeä. Keskustelu ver kos toi tumis mah dol li suuk sis ta on avattu. Perusturvatoimi: - Toiminnoissa on edetty tavoitteiden suuntaisesti. Monet -hanke pit kä ai kais työt tö myy den vähentämiseksi on käyn nisty nyt hyvin. Koordinoivan palveluohjauksen malli on rakennettu ja ke hi tet ty uudenlaista toiminnallisen toiminta- ja työkyvyn ar vioin tipal ve lua täydentämään jo olemassa olevien peruspalveluiden palve lu tar jon taa. Tällä hetkellä on edetty välityömarkkinoiden ke hit tämi sen vaiheeseen ja todettu, että kuntaan tulee perustaa työl lisyys koor dinaat to rin/työn suun nit te li jan määräaikainen toimi työl lisyy den hoidon organisointia ja tehtävien hoitoa varten. Esitys asias ta on tehty kunnanhallitukselle. Työllisyydenhoidon tehtävät on esitetty keskitettäväksi perusturvalautakunnan alaisuuteen. - Päihde- ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien ke hit tä mishan ke Hyvinvointi hukassa, riippuvuus riskinä on käyn nis tä mis vaihees sa. Meneillään on hanketyöntekijän rekrytointi. Hanke pal velee myös Monet -hankkeen kehittämistavoitteita ja nuorten yh teiskun ta ta kuun toteuttamista. - Lasten kotihoidon tuen asiakasmäärät ja käyttö on varsin va kiin tunut ta. Kuntalisän kuukausittainen kustannus vaikuttaa va kiin tuneen n euroon/kk. - Kunta on lähtemässä mukaan Vanhuspalvelulain toimeenpano La pis sa ja Kainuussa -hankkeeseen. Kuntiin on tullut hyvin ly hyellä varoitusajalla tieto STM:n myöntämästä lisämäärärahasta vanhus pal ve lu lain toimeenpanoa varten kunnissa. POSKE toimii pyydet ty nä hankkeen koordinoijana. Hankkeessa rekrytoidaan kuntaan 8 kk:n ajalle 50 % työaikaa tekevä hanketyöntekijä. - Vammaisneuvosto on perustettu ja toimintasääntö vahvistettu

4 - Veteraanien avustajatoimintahanke on päättynyt työntekijän rek rytoin ti on gel maan. Veteraanien siivouspalvelu järjestetään os to palve lu na alan yritykseltä. - TAK -arviointijärjestelmällä 12/2012 asiakkaille ja heidän omai silleen suoritetun tyytyväisyyskyselyn tulokset on esitetty lau ta kunnal le toukokuussa. - Apteekin kautta hankittavaa lääkkeiden koneellista an nos ja ke lupal ve lua on selvitetty. Toiminnan käynnistäminen siirtyy syksyyn 2013, jolloin eresepti ja apteekkijärjestelmään liittyvä yhteys haku toi min nas sa saadaan kehitettyä. - PaKaste2 hankkeen avulla on kehitetty uusia työ- ja toi min ta ta poja, kehitetty tiimien yhteistyötä ja tehostettu työajan käyttöä. Ke hittä mis työn tulosten ansiosta henkilöstöä on voitu siirtää Ran ta kodil le ja saatu siten henkilöstömitoitusta siellä nostettua. Yh teis työtä kansalaisopiston, seurakunnan ja vapaaehtoisten kanssa on teh ty. Voimaa vanhuuteen -ulkoilutusystävätoiminta on käyn nistet ty ja työntekijöiden ja ulkoiluttajien yhteistyötä on kehitetty - Toiminta Seniorikodilla on toteutunut suunnitellusti, mutta sprinkle ri ei ole vielä käyttökunnossa. - Omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikainen omais hoi detta vien hoito ja omaishoidettavien suunnitellut vuorotteluhoidot on pys tyt ty järjestämään suunnitellusti. Muutamien omais hoi det tavien hoito on järjestetty sijaishoitona toimeksiantosopimuksella. Omais hoi don tuen kulut ovat toteutuneet 33,7 % huhtikuun loppuun mennessä. - Kuntaan on saapunut lausuntopyyntö kansallisen omaishoidon ke hit tä mis oh jel maa laatineen työryhmän väliraportista. Lausunto tu lee jättää Hoitoapulaisen toimi kotihoidossa on vakinaistettu. Toimen ha kuai kaa on jouduttu jatkamaan ja tarkentamaan hakuilmoitukseen teh tä vän ku vaus ta. Toimi täytetään 1kesäkuun lautakunnassa. Mää rä ai kai nen lähihoitajan toimi on vakinaistettu ja täytetty. - Varahenkilöstöjärjestelmän luominen on kesken. Henkilöstön rekry toin ti sijaisuuksiin on hyvin haasteellista ja aikaa vievää. - Ryhmätyönohjaus on toteutunut suunnitellusti ja kehittymistä on ta pah tu nut. - Tamora Oy:ltä on hankittu kehittämisvalmennusta kotihoidon henki lös töl le ja perusturvan johtaville viranhaltijoille sekä lau ta kun nalle (Ranuan hyvän elämän vallankumous). Lähtökohtana on toimin ta ym pä ris tön muutokset ja niihin vastaaminen.

5 - Kotihoidon ohjaajalle on myönnetty vuorotteluvapaa ajalle Sitä ennen hän on ollut vir ka va paal la/vuosi lo mil la. Hän on huolehtinut sijaisensa perehdyttämisestä ko ti hoidon ohjaajan tehtäviin. Kotihoidon ja vanhuspalveluiden joh ta misjär jes te lyt ovat vielä kesken. Lautakunta on tehnyt esityksen kunnan hal li tuk sel le ja edelleen valtuustolle kotihoidon johtajan viran pe rus ta mi ses ta. Vastaavalle hoitajalle ei ole vielä saatu ohjattua vält tä mä tön tä lisäresurssia käytännön työn johtamistehtäviin. - Voima vanhuuteen liittyvä kunnon hoitaja -koulutus on kotihoidon hen ki lös tön osalta keskeytynyt syksyllä Pakaste2-hankkeen työskentelyjaksot ovat toteutettu 8/2012-3/2013 vanhustyön ja sosiaalityön rakenteen osalta. Johta mi sen kehittämisen rakenne on ajoittunut ajalle1/2012 5/2013. Han ke työn te ki jän palkkakuluin on saatu 100 % avustus. - Marjaniemen vastaava sairaanhoitaja hoitaa kotihoidon ohjaajan teh tä viä Marjaniemen johtotehtävien ohella. - Marjaniemessä sairaanhoitajan toimi on muutettu lähihoitajan toimek si ja toimi on täytetty. - Vapaaehtoistyön palveluja on otettu vastaan. - TAK-arviointijärjestelmällä on hankittu asukas-, omais- ja hen kilös tö pa lau tet ta. Tulokset on esitetty lautakunnalle. Henkilöstön vir kis täy ty mi sen ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi on tehty vuo sit tainen yhteinen virkistys- ja tutustumismatka. Automaattista sam mutus jär jes tel mää ei ole vielä saatu. - Mielenterveyskuntoutujien palvelut on järjestetty suunnitellusti. Sijais ten rekrytointi lyhytkestoisiin sijaisuuksiin on ollut on gel mal lista. Päivikin toiminta palvelee myös yksityisissä kodeissa ja Se niori ko dis sa asuvia mielenterveyskuntoutujia. - ARA ei ole hyväksynyt Koivikon suunnitelmia. Paraillaan mietitään eri vaihtoehtoja palveluasuntojen toteuttamiseksi. Ke hi tys vam mapal ve lu jen työntekijät ovat osallistuneet yksilölähtöisen elä mänsuun nit te lun koulutuksiin ja tietoa on jaettu työyhteisöissä. Ta voittee na on estää laitosmaisten työtapojen siirtyminen Koivikon palve lu asu mis pal ve lui hin. Koko perusturvan alueella on henkilökunta teh nyt aktiivisesti muu tos- ja kehittämistyötä. Sivistystoimi: - Varhaiskasvatus tuottaa lakisääteisiä päivähoitopalveluita ja toteut taa pe rus ope tus lain mukaista esiopetusta. - Peruskoulussa perusopetuslain muutokset edel lyt tä vät edelleen kou lu tus ta ja toiminnan ke hit tä mis tä perusopetuksessa op pi lai-

6 den hyvinvoinnin ja osallisuuden li sää mi sek si. - Lukio-opetus on pääasiassa päivälukio-opetusta. Alkuvuonna 2013 on ol lut 2 kaksois/kolmoistutkinnon suorittajaa. - Lapin ammattiopiston järjestämässä Askel AmmattiStartti/Askel I -luo kas sa on opiskellut 5 opiskelijaa. - Kansalaisopiston opinto-oppaan opintoryhmät ovat toteutuneet hy vin. Tai teen perusopetuksen (musiikki) opiskelijat ovat vä hen tyneet. - Japanitalon toiminnan suunnittelua kesälle 2013 on tehty yh teistyös sä kir jas ton, Ranuan Iwasaki Ystävät ry:n ja matkailuyritysten kans sa. - Kirjaston näyttelytilojen on jatkunut erittäin aktiivisena koko ajan. Ra nua lai set olivat viime vuonna koko valtakunnassa toiseksi ahke rim pia lai naa jia ja kirjastonkäyttäjiä. Digitoinnin hanke aloitettiin huh ti kuus sa. - Rajalta Rajalle -hiihdon 30-vuotisjuhlat pidettiin Syötteellä. Hiihto to teu tui sa mal la tasolla kuin edellisenä vuonna osal lis tu ja mää rän py syes sä noin 400:ssa. - Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta on ollut keväällä (koulujen toimin ta-ai ka na) aktiivista. - Perusnuorisotyössä monkkarilla tapahtuva ilta- ja vii kon lop pu toimin ta ovat toteutuneet hyvin osallistujamäärien perusteella. Tekninen toimi: - Simontaipaleen lomatonttialueen tontteja on markkinoitu mm. Rak sa-leh des sä ja kunnan www-sivuilla. - Teiden tiennimikyltit ja varusteet on kilpailutettu ja hankintapäätös teh ty. - Yksityistieavustukset on myönnetty. Lapin kuntien lii ken ne tur val lisuu den yhteiseen toimijatyöhön on osallistuttu. - Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleentien aukipitämiseen on osal lis tut tu sekä kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus ovat osal lis tuneet Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin. - Katuvalovalaisimien uusimistyön tarjospyyntöasiakirjojen val mis telu työ on käynnissä. - Kolomaan teollisuusalueen kaavoitustyö on käynnissä.

7 - Ranua-Vanttauskoski moottorikelkkareitti pääosin tehty. - Kelkkareittien kunnostusta on suoritettu talvikautena sekä eläinpuis ton poroajelureittejä on ylläpidetty. - Ranua-Simo/Oijärvi välisen kelkkareitin suunnittelutyö on aloi tettu. - Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. - Asiointiliikenne jatkuu vanhan sopimuksen mukaisesti, uusi kil pailu tus on käynnissä. - Energiatehokkuushankkeen kilpailutus on käynnissä. En sim mäises sä vaiheessa kilpailutetaan Marjaniemen, terveyskeskuksen, kun nan vi ras ton ja Impiön koulun energian säästötoimenpiteet. - Kiinteistönhoitajan toimi on täytetty. - Siivoustyönohjaajan työaika on muutettu 3 työpäivää/viikko (ai emmin 2 työpäivää/vko). - Rakennetun ympäristön tehostettua valvontaa on jatkettu Vält tämön sal mi-au ra lam pi alueella. Investointien osalta on toteutunut/meneillään seuraavat: - Murr-Murr-linnan jätekatoksesta on tehty suunnitelmat. - Timontien ryhmiksen sisäilmakorjaustyöt on aloitettu. - Terveyskeskuksen hoitajakutsun kaapelointityöt on tehty. - Mäntykujan seniorikodin asuntoon A2 on tehty huoneistoremontti. - Palvelukoti Koivikon urakat on kilpailutettu. - Päivätoimintakeskuksen katon korjauksen ja ulkopuolen töiden ura kat on kilpailutettu ja urakoitsija valittu. - Keskuskeittiön rakentamisen suunnittelutyö on käynnissä. - Kirkonkylän koulun peruskorjauksen erikoissuunnittelijat on valittu ja suunnittelutyö on käynnissä. - Kunnallistekniikan rakentamisurakka on kilpailutettu ja urakoitsija va lit tu. - Tiennimikyltit (250 kpl) on tilattu.

8 - Kolomaan teollisuusalueen kaavoitustyö on käynnissä. - Katuvalaistuksen saneerauksen (Aapiskuja, Koivutie ja Salmitie) suun nit te lu työ on käynnissä. - Suunnitelma eläinpuiston ladun ja Oravin yhdysladun latuvaloista on valmis, valtionavustushakemus on tehty. - Kirkonkylän ja Kuhan koulun ulkokaukaloiden suunnitelmat ovat val miit ja valtionavustus-hakemus on tehty. - Design-reittin, elänpuisto-keskusta, suunnittelutyö on käynnissä, val tion avus tus ha ke mus on tehty. - Moottorikelkkareitin suunnittelu Simon ja Oijärven suuntaan on aloi tet tu. Esityslistan mukana jaetaan talousarvion toteutumaraportti tehtävä alueittain (ulkoinen/sisäinen), investointiosa, tuloslaskelmaosa ja rahoi tusosa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä maksuval mius suun ni tel man to teutuminen. Päätösehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen tammi-huhtikuulta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 44 Lisätietoja asiasta antaa: vs. hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi puh , Esityslistan mukana jaetaan talousarvion toteutumaraportti teh tä vä alueit tain (ulkoinen/sisäinen), investointiosa, tuloslaskelmaosa ja ra hoi tus osa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä mak su val mius suun ni tel man toteutuminen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 46,9 % ja kulujen osal ta 39,7 %. Vuosikate per 31.5.2012 on 2.038.448,00 euroa.

Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 46,9 % ja kulujen osal ta 39,7 %. Vuosikate per 31.5.2012 on 2.038.448,00 euroa. Kunnanhallitus 159 04.06.2012 Valtuusto 26 11.06.2012 Kunnanhallitus Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) 1.1.-31.5.2012 mu kaan valtuus ton vahvistamat sitovat toimintamenot ovat toteutuneet

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 9/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 15.06.2015 klo 18:05-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Kurtelius

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017.

Toimielinten on tullut jättää 10.10.2014 mennessä esityksensä vuoden 2015 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2015-2017. Kunnanhallitus 278 20.10.2014 Kunnanhallitus 309 17.11.2014 Kunnanhallitus 325 01.12.2014 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 571/02.02.00/2014 KHALL 20.10.2014 278 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 09.02.2015 Kunnan Taitoa Oy; talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija:

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA-

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43. Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN TARKISTA- KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 43 Hyvinvointilautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 16:30-20:20 PAIKKA Jokirannan koulu KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 22 1 NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444.

Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501 5684 ja ta louspääl lik kö, puh. 040 183 6444. Sosiaali- ja terveyslautakunta 12 03.03.2015 Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1952/02.06.01/2014 Sote 03.03.2015 12 Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, puh. 040 501

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 153 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA 24.05.2012 klo 17:00-20:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 98 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804. Kaupunginhallitus 10.11.2014. Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 18/2014 804 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Aika 10.11.2014 klo 16:00-16:53 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 294-305 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 6.5.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 29.04.2015 klo 15:00-18:30 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka puheenjohtaja Mäntylä Erkki varapuheenjohtaja Leppänen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite

Vanha kunnansairaala kunnostettava hyötykäyttöön -aloite Kunnanhallitus 51 03.03.2014 Sivistyslautakunta 64 25.06.2014 Perusturvalautakunta 62 13.08.2014 Tekninen lautakunta 36 15.09.2014 Perusturvalautakunta 77 22.10.2014 Kunnanhallitus 53 23.02.2015 Valtuusto

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062

Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062 Sivistyslautakunta 132 13.11.2014 Talouden toteutuminen tammi-syyskuu 2014 1690/02/2014 Sivla 13.11.2014 132 Valmistelijat: taloussihteeri 040 847 1070, sivistystoimenjohtaja 0400 542 062 Talousarvion

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot