Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2012-2014"

Transkriptio

1 Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma

2 2

3 Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma Pirkanmaan liitto Julkaisu C 48 3

4 Tampere 2011 Sarja C, julkaisu nro 48 ISSN ISBN Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 103/MML/11 4

5 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 Keskeisimmät tavoitteet... 4 Luottamushenkilöhallinto... 6 Edunvalvonta... 7 Innovaatio- ja tulevaisuuspolitiikka... 8 Aluekehitys... 9 Maakuntakaavoitus Hallinto Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Kuntien jäsenmaksuosuudet... 16

6 3/16 ESIPUHE Vuoden 2012 suunnitelma noudattaa samaa rakennetta kuin vuoden 2011 suunnitelma. Pääpainotukset ja tavoitteet ovat samat, joskin sanallisia täsmennyksiä on tehty. Johdon, edunvalvonnan, innovaatio- ja tulevaisuustyön, alueellisen kehittämisen, kaavoituksen ja hallinnon lupaukset on uudistettu vastaamaan lupauksia vuoden 2012 tavoitteisiin. Ennen tarkempia tehtävien ja tavoitteiden kuvauksia on esitetty kaikkein keskeisimmät muutokset, joita tavoitellaan tuleville vuosille. Tavoitteet ja lupaukset on esitelty seuraavan aukeaman taulukossa. Kaiken maakunnan strategisen tekemisen keskeisin kysymys on maakunnan nykytilanteen asemointi ja tuleva tavoiteasema. Maakunnan asema Eurooppalainen erikoistuvan osaamisen ennakkoluuloton keskus. Tekevän Suomen pääkeskus ja läntisen Suomen palvelukeskus Maakunnan kilpailuetu / Globaali menestyminen (Kolme keskeisintä menestymisen kärkeä) Elinkeinopoliittisiin kärkiin ja osaamiseen perustuvat kilpailutekijät Ympäristölliset kärjet Maakuntalaisiin ja heidän asemaan ja valmiuksiin liittyvät tekijät Maakunnan tuottavuus Tällä tarkoitetaan tuottavuutta Pirkanmaan yleensä, että julkisella sektorilla erityisesti Toimintasuunnitelma on laadittu niin, että kuntien maksuosuus kasvaa vuonna 2012 vain 2,85%. Seuraaville vuodille kasvun on oletettu jatkuvan samalla tasolla kuitenkin niin, että mahdollisten uusien jäsenkuntien ja mahdollisten kuntaliitosten kautta tulevien kuntien osien mukaisen väestöosuuden mukainen kasvu lisätään talousarvioon. Vuoden 2012 tärkeimmät haasteet: Maakunnan strategisen aseman ja sitä tukevan johtajuuden vahvistaminen Poliittisen edunvalvonnan vahvistaminen osana edunvalvontaohjelmatyötä o Luottamushenkilöedunvalvonnan vahvistaminen o Edunvalvontaviestinnän kehittäminen o Maakunnan yhteisen tahdon vahvistaminen Poliittisen vuoropuhelun lisääminen kuntien kesken rakenteiden uudistamiseksi Maakuntarajat ylittävän roolin vahvistaminen Maakunnan asemaa vahvistavan innovaatiopolitiikan rakentaminen Kansainvälisen roolin vahvistaminen ja sitominen maakunnan strategisiin tavoitteisiin EU-ohjelmakauden haltuunotto o Kunnallisen rahoituskanavan turvaaminen ja sen oikeiden painopisteiden määrittäminen o EU-asetusedunvalvonta o Ohjelman kirjoittaminen Kärkimuutosten edelleen selkeyttäminen kehittämistyössä Maakuntakaavatyön käynnistäminen ja siihen liittyvien vaihtoehtoisten mallien laadinta vuonna Maakunnan palvelurakenteen hahmottaminen Edunvalvonnan kehittäminen Valmistautuminen vuoden vaihteessa tapahtuviin kuntarakenteen muutoksiin erityisesti maakunnan ulkorajoilla. Varautuminen ja valmistautuminen hallitusohjelman mukaisiin kunnallishallinnon muutoksiin Asiantuntijoiden saaminen nykyistä laajemmin kansallisiin valmisteluryhmiin Oman toiminnan tuottavuuden kehittäminen Esa Halme maakuntajohtaja

7 4/16 MAAKUNNAN ASEMA Eurooppalainen erikoistuvan osaamisen ennakkoluuloton keskus. Tekevän Suomen pääkeskus ja läntisen Suomen palvelukeskus. GLOBAALI MENESTYMI- NEN Elinkeinopolitiikan kärjet. Tieteen, tutkimuksen ja kehittämisen johtaja ja kansainvälinen soveltaja. Synergiset rakenteet ja osaamisen ja elinkeino-elämän innovatiivinen ja luova kytkentä. Ympäristö Ympäristövastuullisen yhteiskunnan rakentaja ja tätä tukevan elämäntavan luoja. Energiaosaamisen, johtava soveltaja ja ympäristöpolitiikan johtaja. Yhteisö Maantieteellisesti tasa-arvoinen ja vastuullinen. Halutuin kansainvälisesti kehittyvä opiskelijoiden maakunta. Turvallinen ja sosiaalisesti avoin palvelumaakunta. TUOTTAVUUS Uudistetut toimintamallit. Avoin innovaatiomaailma. Yhteiset järjestelmät ja mitattavat suoritteet. Tehokas uutta teknologiaa soveltava tietoyhteiskunta. Uudistuvat osaamisen, tutkimuksen, hallinnon ja palveluiden rakenteet. JOHTO Strateginen ja poliittinen yhteistyö avaintoimijoiden kanssa. (keskushallinto, maakunnat, kunnat, elinkeinoelämä, yliopistot). Kv-toiminnan ja maakunnallisen kehittämispolitiikan johtaminen Globaali menestyminen elinkeinopoliittisin kärjin. Innovaatiostruktuurin ja luovan toimintatavan uudistaminen keskeisten toimijoiden kanssa. Osaamisperusteinen johtaminen yliopistojen kanssa (Triple Helix) Linjaa ja päättää tavoitetasoista. Nostaa esille globaalien trendien vaikutukset maakuntaan, sen aluerakenteeseen ja toimintatapoihin. Ennakoiva, kokonaisvaltainen ja ympäristövastuullinen suunnitteluote. Paikallisuuden voima: tehdään asiat kaukaisia kilpailijoita paremmin. Konseptoidaan tekemisen mallit ja sisäistetään ne maakunnalliseksi toimintakulttuuriksi. Sosiaalisen vastuun korostaminen. Avoin ja luova toimintatapa. Innovaatiorakenteiden jatkuva uudistaminen. Tuottavuuden edellyttämien mallien käyttöönotto ja tuottavuutta nostavien prosessien johtaminen. INNOVAATIO- JA TULEVAISUUS- POLITIIKKA Ennakoiva yhteiskuntapolitiikka ja maakunnan tulevaisuuden tekeminen. Laadukas innovaatioympäristö osana globaalia järjestelmää. Inhimillinen pääoma maakunnan menestystekijänä. Alueellista kehittämistä ja globaalien muutosten ennakointia Yliopistojen kanssa. Osaamis- ja innovaatioyhteisöjen tehokkaampi integroituminen kansainvälisiin järjestelmiin. Alueellinen erikoituminen ja globaalien verkostojen käyttäminen Yritystoiminnan ja julkisen sektorin toiminnan yhteiskunta- ja ympäristövastuut Laajakaistarakentamisen tukeminen Inhimillisen pääoman luominen, mobilisointi ja sen tuottavuuden lisääminen. Koulutustarpeet ja tulevaisuuden tuotantorakenne. Osaava työvoima IT-yhteiskuntakehityksestä kiinniottaminen, e-hallinto ja e-sovellukset. Palvelut kattavasti nettiin. Tuottavuusetu => kilpailuetu => maine ja vetovoima.

8 5/16 EDUNVALVONTA KEHITTÄMINEN KAAVOITUS HALLINTO Profiloimme maakuntamme eurooppalaisena erikoistuvien palveluiden ennakkoluulottomana alueena ja läntisen Suomen palvelukeskuksena. Tiivis Länsi-Suomi yhteistyö ja tätä tukevat kansainväliset verkostot. Suunnittelujärjestelmä ja rakennerahasto-ohjelmat tukemaan strategisia tavoitteitamme. L-S:n yhteistyön veturi. Menestystä tukevat kansainväliset yhteydet. Kasvun ja menestyksen maankäytölliset pitkän tähtäimen, strategiset ratkaisut tehdään maakuntakaavalla. Menestyksen kannalta tärkeimpien toimintojen ja kansallisten runkoverkkojen asemointi ja yhteensovittaminen. Olemme avoin, vuorovaikutteinen ja viestivä. Maakuntien maksatuskeskus Hanke-edunvalvonnassa kehittämispainopisteen lisääminen. Kehittämiskärkien toimintatapojen uudistaminen, lisäksi uusina palveluinnovaatiot, energia ja hyvinvointi. Innovaatioympäristöjen vahvistaminen. IT:n laaja soveltaminen. Nousevat teknologiat. Innovatiiviset, kuntien, asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä tehdyt maankäytön ratkaisut. Kansainvälisesti toimivat pääliikenneyhteydet, kuljetusjärjestelmät ja logistiset ratkaisut. Monipuoliset ja riittävät yritystoiminnan alueet Luottamushenkilöhallinnon roolin vahvistaminen maakunnan strategisten valintojen tekijänä. Asiantuntijuus kuntahallinnon avuksi. Henkilöstön osaamisen ja avoimen toimintamallin varmistaminen. Hallinnon tavoitteellisuus. Lainsäädännössä aikaisempi vaikuttaminen. Kaavoitus- ja liikennevalmistelujen kansallisen asemoinnin edunvalvonta. Johtavien luottamushenkilöiden edunvalvonta-roolin vahvistaminen. Ympäristövastuullisten toimintatapojen luominen. Energiatehokkaat toimintamallit. Maaseutu uusiutuvien luonnonvarojen lähteenä ja hajautettujen palvelujen kohteena. Palvelumaakunnan malli. Tasa-arvo: palvelujen saavutettavuus. Yhteisöllisyys, osallisuuden uudet muodot Ennakointi ja yhteistyö. Tiedontuotanto asiakkaiden lähtökohdista ja aktiivinen kanava auki kuntiin. Pirkanmaa pilottina kuntalain uudistuksessa. Palvelujen saatavuus ja kattavuus. Kestävä alue- ja yhdyskuntarakenne, palvelukeskusverkko ja liikennejärjestelmä. Toimivat ja palveluverkkoon tiiviisti kytkeytyvät joukko- ja raideliikenneyhteydet. Ympäristön arvot tunnistettu. Bio- ja tuulienergian hyödyntäminen. Turvallinen elinympäristö, elävät keskusta-alueet ja hyvin saavutettavat palvelut. Monipuolisia asumistapavaihtoehtoja. Hyvät virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet sekä kulttuuriympäristön ja matkailun vetovoimaiset kohteet. Paikkatietoteknologian hyödyntäminen ja sähköisen osallistumisen käyttö kaavoituksessa. Vuorovaikutteiset, ennakoivat ja tarpeisiin vastaavat suunnittelutavat. Jatkuva, suunnitteluprosessin läpäisevä, vuorovaikutus. Kestävän kehityksen suunnitelma omalle toiminnalle. Sähköiset kansalaisfoorumit. Läpinäkyvä, esimerkillinen ja moniarvoinen hallinto Osallisuuden kasvattaminen Omien työntekijöiden työn ja työhyvinvoinnin tukeminen. Ennakoiva hallinto ja yhteistyö jäsenkuntien kanssa. Tuottavuuden mittarit ja mittaaminen, verrokkiaineistojen keruu.

9 6/16 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Luottamushenkilöhallinnon keskeiset tavoitteet vuodeksi 2012 Valtakunnallinen vaikuttaminen Maakuntahallituksen poliittiset ryhmien yhteistyöllä varmistetaan, että yhteisesti sovittuja tavoitteita viedään eteenpäin yksituumaisesti ja samansisältöisinä. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat tietenkin maakunnan omat kansanedustajat. WFA-yhteistyössä tiivistetään neuvonpitoa ja kanssakäymistä ko. maakuntien poliittisten vaikuttajien kanssa. Yhteistyön vahvistaminen jäsenkuntien luottamushenkilöhallintoon Maakuntahallituksen ja kuntien kunnallishallitusten kanssa pidetään 1-2 kertaa vuodessa yhteisseminaarit, joissa paneudutaan niin maakunnan ja kuntien keskeisiin tulevaisuuden hankkeisiin, kaavoitusasioihin ja suunnitelmiin. Tavoitteena on lisätä tietoa ja sitoutumista maakunnallisesti tärkeiden tavoitteiden toteuttamiseen. Hallitustyöskentelyn kehittäminen Maakuntahallituksen työskentelyssä lisätään päätöksenteon avoimuutta ja ennakoivuutta käymällä valmisteluun tulevista keskeisistä asioista jo valmistelun alkuvaiheissa aiempaa laajempaa ja perusteellisempaa lähetekeskustelua. Maakuntahallitus perehtyy vierailujen ja esitelmöitsijöiden avulla maakunnan kehittämisen kannalta keskeisiin hankkeisiin ja yhteistyökumppaneihin. Vuoden 2011 jälkipuoliskolla rakennetun mallin mukaisesti vahvistetaan Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtajien ja hallituksen työjaoston roolia poliittisessa edunvalvonnassa. Tämän tukemiseksi vahvistetaan edunvalvonnan kykyä tuottaa poliittiseen edunvalvontaan sopivaa tausta-aineistoa. Toiminnalle luodaan luontevat vuoropuhelun, tiedotuksen ja raportoinnin järjestelmät. Maakuntavaltuusto kokoontuu kaksi kertaa. Kokousten yhteydessä ja tarvittaessa myös erillisissä seminaareissa, järjestetään koulutusta. Maakuntahallitus kokoontuu pääsääntöisesti neljän viikon välein normaaleihin päätöksentekokokouksiin.

10 7/16 EDUNVALVONTA Kansallisen edunvalvonnan keskeiset tavoitteet Pirkanmaan tavoitteet valtion talousarvioon Pirkanmaan kohteet liikennepoliittiseen selontekoon Länsi-Suomen maakuntien yhteistyön lisääminen Esitetään keskeiset maakunnan määrärahatavoitteet valtion vuoden 2013 talousarvioon ja vuoden 2012 lisätalousarvioihin. Valmistetaan Pirkanmaan budjettitavoitteet - asiakirja ja esite. Esitetään maakunnan liikenneinfraan ja liikenteen kehittämiseen liittyvät tavoitteet liikennepoliittiseen selontekoon ja sen toimenpideohjelmaan. Liitto hoitaa kansanedustajien neuvottelukunnan valmistelu- ja sihteeritehtävät sekä avustaa neuvottelukunnan käytännön työn järjestämistä. Valmistetaan kansanedustajien käyttöön ajankohtaismateriaalia. Liitto tekee esityksiä valtion keskushallinnon toimien alueellistamisesta maakuntaan. Vaikutetaan siihen, että keskushallinnosta siirretään aluetasolle myös erillisiä tehtäviä sekä muita kuin virastomuodossa hoidettavia valtion toimintoja. Edistetään julkisen hallinnon yhteispalvelua Pirkanmaalla. Laaditaan kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestys ja annetaan lausunnot liikuntapaikkarakentamisen ja liikunnan koulutuskeskusten investointihakkeista. Edistetään ennakoidun pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden mukaisen koulutustarjonnan järjestämistä maakunnassa. Vaikutetaan korkeakoulujen tutkimuksen perusrahoituksen ja erillisten infrastruktuurin projektirahoitusten lisäämiseen. Osallistutaan koko maan kattavan kuntauudistuksen alueelliseen valmisteluun. Johtotason ja poliittisen tason kansallisen edunvalvonnan yhteistyötä kehitetään erityisesti WFA:n alueella lisäämällä edunvalvonnan ja asiantuntijatason valmistelua. Tuetaan pirkanmaalaisten osaajien osallistumista valtakunnallisiin työ- ja asiantuntijaryhmiin. Osallistutaan Kuntatorin toimintaan Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa ja Tampereen Vuoreksen asuntomessuille Edesautetaan Pirkanmaan kotiseutuopin käyttöönottoa koulujen opetussuunnitelmissa. Osallistutaan Bothnian Corridor -kuljetuskäytävää tukevaan eurooppalaisten kuljetusverkkojen TEN-T -promootioon.

11 8/16 TULEVAISUUS- JA INNOVAATIOPOLITIIKKA Tulevaisuus- ja innovaatiopolitiikan keskeiset tavoitteet Maakunnan tulevaisuuspolitiikan toimintamallin määrittely Innovaatiojärjestelmän ja -ympäristön tehostaminen tunnistamalla parhaita käytäntöjä ja osallistumalla niiden edelleenkehittämiseen Inhimillisen pääoman vahvistaminen maakunnan menestystekijänä Laajakaistarakentamisen tukeminen Maakunnan tulevaisuuspolitiikan toimintamallin määrittely Selvitetään tulevaisuuspolitiikan parhaita käytäntöjä ja luodaan Pirkanmaalle soveltuvan toimintamallin prototyyppi. Käynnistetään toimintamallin pilotointi. Vahvistetaan päätöksenteossa käytettävää tietopohjaa ja ennakointityön osallistavuutta ja vuorovaikutteisuutta. Innovaatiojärjestelmän ja ympäristön tehostaminen Toimeenpannaan Pirkanmaan innovaatiostrategiassa ja BSR Innoreg-hankkeen tuottamassa yhteisessä innovaatiotoiminnan kehittämispoliittisessa sopimuksessa tunnistettuja tuottavuutta lisääviä toimintamalleja. Kartoitetaan alueella, kansallisesti ja globaalisti innovaatiotoiminnan nousevia käytäntöjä ja osallistutaan aktiivisesti valikoitujen kotimaisten toimintamallien kehittämiseen. Osallistutaan osaamiskeskustoiminnan tulevaisuuden suunnitteluun. Inhimillinen pääoma maakunnan menestystekijänä Liitto ottaa aktiivisen roolin keskustelussa osaamisintensiivisten alojen kilpailukyvystä, alueellisen osaamispohjan tilasta sekä tiedon roolista alueen kehittymisen lähteenä. Tutkimuksen ja koulutuksen sekä sen kaupallisen hyödyntämisen pullonkauloja tunnistetaan ja edistetään osaamispohjaa vahvistavaa kansainvälisyyttä (ml. maahanmuuttoa). Laajakaistarakentamisen tukeminen Liitto hoitaa kansallisen Laajakaista kaikille operaation jatkotoimet ja tukee vaihtoehtoisten toimintamallien valmistelua ja toteuttamista yhdessä kuntien kanssa.

12 9/16 ALUEKEHITYS Aluekehitystyön keskeiset tavoitteet Kehittämisresurssien suuntaaminen kehittämistoimijoiden synergisyyden lisäämiseen ja kehittämiskärkien uudistamiseen Maaseutustrategia päivitetään Valmistellaan seuraavan rakennerahastokauden ohjelmat Vahvistetaan ennakointityötä Kehittämisresursseja suunnataan kehittämistoimijoiden synergisyyden lisäämiseen ja kehittämiskärkien uudistamiseen. Kärkialoja ovat bioala, älykkäät koneet, energia, ympäristöteknologia ja -tietoisuus. Lisätään yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden kehittäjien yhteistyötä suuntaamalla rahoitusta mm. Tampereella, Valkeakoskella, Sastamalassa ja Ylä-Pirkanmaalla. Maaseutustrategia päivitetään. Maaseutufoorumit (2 kpl) järjestetään yhdessä maaseututoimijoiden kanssa. Organisoidaan maaseututoimijoiden yhteistyötä yhdessä toimijoiden ja kuntien kanssa. Tuetaan kuntien palvelu-uudistusta kehittämisrahoitusta suuntaamalla sekä kuntien tuottavuushankkeella. Edistetään palvelukunnan konseptia, mm. e-asiointia ja palvelurakenneuudistusta. Kytketään yliopistot mukaan kuntien palvelu-uudistukseen entistä tiiviimmin. Valmistellaan seuraavan rakennerahastokauden ohjelmat Länsi-Suomen alueen toimijoiden kanssa. Kehitetään kansainvälisyystoimijoiden verkoston toimintaa ja valmistellaan yhteisiä kantoja mm. Itämeri-ohjelman valmisteluun. Varaudutaan EU-tasoiseen pilottihankkeeseen yhteiskunnallisen yritysten toimintaedellytysten kehittämiseksi. Tehdään maakuntaohjelman lakisääteinen arviointi yhdessä Länsi-Suomen liittojen kanssa. Vahvistetaan tulevaisuussuuntautunutta tietotuotantoa ja kehitetään alueellista ennakointityötä (ennakointiportaali, asiantuntijayhteistyö, foorumityöskentely ja tiedonjakotilaisuudet)

13 10/16 MAAKUNTAKAAVOITUS Maakuntakaavoitustyön keskeiset tavoitteet Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n maakäyttövaihtoehtojen ja muun valmisteluvaiheen aineiston laatiminen (ml. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla selvitys) Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan (liikenne ja logistiikka) viimeistely ja saattaminen vahvistettavaksi Liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen solmiminen ja sen toteuttamisen käynnistäminen INSPIRE direktiivin edellyttämien maakuntakaavojen katselu- ja latauspalvelujen toteuttaminen Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan liitto käynnistää vuoden 2011 lopulla Pirkanmaan 2. maakuntakaavan valmistelun. Työnimeltään Pirkanmaan maakuntakaava 2040 tulee olemaan strateginen, pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelma, joka vahvistuessaan korvaa Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavat. Tarkoituksena on, että uusi maakuntakaava kattaa kaikki alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen tärkeimmät osaalueet ja se laaditaan koko maakunnan alueelle. Kaavatyön avulla vahvistetaan Pirkanmaan asemaa johtavana ympäristövastuullisen elämäntavan, kehittyvän elinkeinoelämän ja viihtyisän asumisen palvelumaakuntana. Vuoden 2012 aikana laaditaan kaavan vaatimia taustaselvityksiä sekä yleispiirteiset maankäyttövaihtoehdot. Maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseksi ja liikennejärjestelmätyön tueksi käynnistetään asumista, palvelukeskusverkkoa sekä kaupan sijaintia ja mitoitusta koskeva selvitystyö ja arvioidaan maakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tarve. Kaavan laadinnassa pyritään laajaan vuorovaikutukseen kuntien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2012 perustetaan vuorovaikutteinen karttapalvelu, jossa maakuntakaavasta voidaan antaa palautetta. Lisäksi toteutetaan INSPIREdirektiivin edellyttämät maakuntakaavojen katselu- ja latauspalvelut internetissä. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Maakuntakaavan energiaratkaisujen pohjaksi laaditaan vuoden 2012 aikana Voimaa tuulesta Pirkanmaalla selvitys. Selvityksessä tarkastellaan tuulivoimapuistojen sijoittumista Pirkanmaalle ensisijaisesti maakäytön näkökulmasta. Tavoitteena on löytää Pirkanmaalta tuulivoiman tuotantoon soveliaita aluekokonaisuuksia, joilla yhteensovittamisen tarve tuulivoimapuiston ja muun alueidenkäytön välillä on vähäinen. Vaihemaakuntakaavoitus Liikennettä ja logistiikkaa koskeva Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava valmistellaan maankuntavaltuuston hyväksyttäväksi kevään kokoukseen.

14 11/16 Liikennejärjestelmätyö Vuonna 2011 laaditun Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman pohjalta laaditaan aiesopimus liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuksesta ja edistämisestä seuraavan viiden vuoden aikana. Liikennejärjestelmän kehittämistoimia lähdetään toteuttamaan aiesopimuksen mukaisesti vuonna Erityisesti pääradan, Tampereelta etelään suuntautuvien lisäraiteiden ja Tampereen läntisen oikoradan, yleissuunnittelun edistämistä tehdään vuoden 2012 aikana yhdessä Liikenneviraston kanssa. Lausunnot ja viranomaisyhteistyö Maakuntakaavaa toteutetaan ja tulkitaan antamalla maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain, viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain, luonnonsuojelulain, maaaineslain, rata- ja maantielain mukaisia lausuntoja kuntien yleiskaavoista ja merkittävimmistä asemakaavoista, ympäristövaikutusten arviointiohjelmista ja - suunnitelmista, tie- ja kunnallisteknisistä suunnitelmista, virkistysalue- ja suojelukysymyksistä sekä maa-ainesten ottosuunnitelmista. Liiton asiantuntijat osallistuvat myös yleiskaavoja ja merkittäviä asema- ja rantaasemakaavoja koskeviin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin viranomaisneuvotteluihin sekä muihin maankäytön suunnitteluun liittyvien hanke- ja ohjausryhmien toimintaan.

15 12/16 HALLINTO Hallinnon keskeiset tavoitteet Olemme työn tukena ja varmistamme toimintojen sujuvuuden Henkilöstön työhyvinvointia edistetään Kestävän kehityksen periaatteet eri toiminnoissa Viestimme avoimesti ja vuorovaikutteisesti Jäsenkuntien maksuosuudet Pirkanmaan liiton talousarvion 2012 laadinnan perusteena ovat jäsenkuntien maksuosuudet. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat , mikä on 2,85 % enemmän kuin kuluvana vuonna. Jäsenkuntien kesken maksuosuudet määräytyvät perussopimuksen mukaisesti edellisenä kalenterivuonna toimitetussa kunnallisverotuksessa jäsenkunnissa määrättyjen kunnallisveron määrien suhteessa. Henkilöstö Pirkanmaan liitto tp tp ta tae ts ts Henkilöstösuunnitelma v v v v v v Virat Työsuhteiset toimet toistaiseksi täytetyt määräaikaiset Yhteensä Vuoden 2012 alussa liitossa on vakinaisessa virassa tai toimessa 36 henkilöä ja määräaikaisia 6 henkilöä. Laskennallisesti toimista 5 rahoitetaan EAKR ja ESR rakennerahastojen teknisestä tuesta ja suoraan ulkopuolisella projektirahoituksella 2 toimea. Osa-aikaisesti toimista on täytettynä 2 (osa-aikaeläke). Palkkakustannusten nousun oletetaan olevan maltillista. Talousarvion teknisenä laskentaoletuksena on 2,85 %:n lisäys palkkoihin. Projekteihin palkataan henkilöstöä tarpeen mukaan talousarvion ja ulkopuolisen rahoituksen puitteissa. Hankerahoituksien maksatuksia nopeutetaan. Hankerahoituksen maksatushakemuksien käsittelyprosessia nopeutetaan parantamalla sisään tulevien maksatushakemuksien laatua. Liiton antamaa ohjeistusta hanketoimijoille lisätään. Henkilöstöä kehitetään suuntaamalla koulutus liiton tehtävien edellyttämään osaamiseen. Lisäksi koko työyhteisöä kehitetään painottamalla työprosessikeskeisiä toimintamalleja.

16 13/16 Henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota. Työhyvinvoinnin kehitystä seurataan henkilöstöbarometrillä. Kuntoremonttitoimintaa jatketaan. Henkilöstön työssä onnistumista edistävää koulutusta tuetaan osallistumalla kurssimaksuihin ja työaikajärjestelyin. Työtekijöitä kannustetaan joukkoliikenteen käyttäjiksi tukemalla rahallisesti työmatkalippukustannuksia. Liiton henkilöstölle suositetaan kesälomien keskittämistä heinäkuulle. Viestintä Liiton viestintäsuunnitelma uudistetaan. Viestinnällä tuodaan esiin liiton toiminnan vaikutuksia maakunnan asemaan ja kilpailuetuun, ympäristöön, sosiaaliseen kilpailukykyisyyteen ja tuottavuuteen. Liiton sähköistä viestintää kehitetään vuorovaikutteiseen suuntaan. Tiedotusvälinekontakteja tehostetaan ja liiton esittelyaineistoa uudistetaan. Säännölliset kuntajohtajakokoukset. Liiton asiantuntijaroolin kasvattaminen ja jalkauttaminen kuntiin tarvittaessa. Liiton aikaansaannosten mittaamiseksi luodaan verrokkipohjaa muiden maakunta liittojen kanssa.

17 14/16 KÄYTTÖTALOUS Käyttötalousmäärärahat tulosyksiköittäin Luottamushenkilöhallinto TP 2010 TA 2011 TAE2012 TS 2013 TS Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Varsinainen toiminta TP 2010 TA 2011 TAE2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate TULOSLASKELMA Tuloslaskelmaosa TP2010 TA2011 TAE2012 TS 2013 TS Toimintatulot myyntitulot tuet ja avustukset muut toimintatulot Toimintatulot yhteensä Toimintamenot henkilöstömenot palvelujen ostot aineet, tarvikkeet, tavarat vuokrat muut menot Toimintamenot yhteensä Toimintakate rahoitustulot ja -menot korkotuotot rahoitusmenot Vuosikate suunnitelmapoistot Tilikauden tulos poistoeron muutos varausten muutos rahastojen muutos Tilikauden yli- / alijäämä

18 15/16 INVESTOINNIT Hanke TP2010 TA2011 TAE2012 TS 2013 TS Atk-laitteet ja ohjelmistot, tstokalusteet Ilmastoinnin jäähdytys yhteensä Varaudutaan erityisohjelmistojen ja toimistokalusteiden hankintaan. RAHOITUSLASKELMA TP2010 TA2011 TAE2012 TS 2013 TS 2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 0 Saamisten muutokset Korott. velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan rahavirta Rahavarojen muutos

19 16/16 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET Pirkanmaan liiton jäsenmaksuosuudet vuoden 2010 kunnallisverotietojen mukaan. kunta vuoden 2010 vuoden 2012 kunnallisvero maksuosuus yhteensä Akaa Hämeenkyrö Ikaalinen Juupajoki Kangasala Kihniö Lempäälä Mänttä-Vilppula Nokia Orivesi Parkano Pirkkala Punkalaidun Pälkäne Ruovesi Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski Vesilahti Virrat Ylöjärvi Pirkanmaa

20 Kihniö Virrat Parkano Ruovesi Mänttä-Vilppula Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki Hämeenkyrö Orivesi Sastamala Nokia Tampere Pirkkala Lempäälä Vesilahti Kangasala Pälkäne Punkalaidun Urjala Akaa Valkeakoski 13

21 PIRKANMAAN LIITTO Nalkalankatu 12, PL 76, Tampere Puh. (03) (vaihde.), faksi (03)

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TEEMME MuuTosTA yhdessä Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Maakuntajohtajan esipuhe 3 Avaintulokset 4 Luottamushenkilöhallinto 6 Varsinainen toiminta 6 Aluekehitys

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu B 116 ISBN 978-951-590-291-7 Kansikuva Hannele Kaihola Taitto Kirsti Kivilinna Sisällys 1. Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010

Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liitto Julkaisu C 47 Pirkanmaan liitto Tampere 2011 Sarja C, julkaisu nro 47 ISSN 0788-6551 ISBN 978-951-590-276-4

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot

Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015. Etelä Pohjanmaan liitto

Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015. Etelä Pohjanmaan liitto Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Etelä Pohjanmaan liitto Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hyväksytty maakuntahallituksessa 17.11.2014 ja maakuntavaltuustossa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005

TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 TALOUSSUUNNITELMA 2003-2005 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2003 KESKI-SUOMEN LIITTO 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000

TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 78 TALOUSSUUNNITELMA 2000-2002 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2000 Jyväskylä 1999 2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100, Jyväskylä Puhelin 014-65200,

Lisätiedot

Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015

Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015 Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 ja talousarvio 2015 C:4 Maakuntavaltuusto 1.12.2014 1 2 Kainuun liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 12.10.2009

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 12.10.2009 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 B62 * 2010 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 VUODEN 2010 TALOUSARVIO... 6 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Maakuntajohtajan esitys 11.11.2014 Maakuntahallitus 17.11.2014 Maakuntavaltuusto 26.11.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN...

Lisätiedot

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA

Pirkanmaa. Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa SIVU 10 1/2011. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA 1/2011 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA KUVAT: JARI SALONEN, HANNU VALLAS, KIRSTI PALOKANGAS Budjettitavoitteissa liikenne ja keskusareena SIVU 6 Ympäristöohjelmalla yhteistä suuntaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 POHJOIS-SAVON LIITTO Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Pohjois-Savon liitto Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Kuopio 2001 ISSBN

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014

Hämeen liiton julkaisu 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Hämeen liiton julkaisu 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 ja talousarvio 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Maakuntahallitus 25.2.2013 Oheismateriaali TALOUSARVION 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Varsinais-Suomen liiton talousarvion 2013 käyttösuunnitelma Varsinais-Suomen liitto PL 273 (Ratapihankatu

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Maakuntajohtaja 11.11.2014 Maakuntahallituksen esitys 17.11.2014 Maakuntavaltuusto 26.11.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 MAAKUNTAHALLITUS 12.3.2007 LIITTYY ASIAAN 4/1 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 TILIKAUDEN TULOKSEN

Lisätiedot

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma strategisen muutoksen ostamiselle vuosina 2012-2013

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma strategisen muutoksen ostamiselle vuosina 2012-2013 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma strategisen muutoksen ostamiselle vuosina 2012-2013 2 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma strategisen muutoksen ostamiselle vuosina 2012-2013 Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 2 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 Pirkanmaan liitto Julkaisu E 21 Pirkanmaan liitto Tampere

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto

Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 54-2009 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio vuodelle 2010 Uudenmaan liitto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio vuodelle

Lisätiedot

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1.

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.

Lisätiedot