Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013"

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2 Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 9 Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Talousarvion toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Omana taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO TOSITELAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Kansi: Kirkon koristemaalausten uusi raikas ilme konservoinnin jälkeen. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. 2

3 TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Kulunut toimintavuosi on jatkunut Siilinjärven seurakunnassa edelleen muutosten merkeissä. Siihen on sisältynyt korjausrakentamista kiinteistöissä ja useita muutoksia henkilöstössä. Remonttien vuoksi seurakuntatalolla jouduttiin turvautumaan tilapäisiin tilajärjestelyihin. Kaksi pitkäaikaista työntekijää jäi vuoden aikana eläkkeelle ja työntekijäjoukkoon liittyi neljä uutta työtoveria. Monet koko kirkkoa koskevat muutokset ovat samanaikaisesti ulottuneet paikallisseurakuntiin ja aiheuttaneet ehkä ylimääräiseltäkin tuntuvaa työtä. Vuodesta voi hyvin todeta, että tekemistä on riittänyt. Monessa mielessä tekemisistä myös selvittiin hyvin. Diakoniatoimistoille kirkonkylässä on aivan uudet tilat, Ruokoniemen leirikeskus on entistä ehommassa kunnossa ja kirkko on paitsi paremmassa kunnossa, myös kuviltaan kirkastunut koristemaalausten konservoinnin myötä. Samalla on pyritty kirkastamaan myös seurakunnan historian, kuluneiden vuosikymmenten kuvaa. Seurakunnan elämän eri vaiheista on etsitty ja koottu talteen niin tosiasioita kuin kuvia ja kertomuksiakin. Kootusta tiedosta piirtyy esiin perinteistä seurakuntatyötä, toimintaa kirkossa ja kylillä ja mukana kulkemista seurakunnan jäsenten eri elämänvaiheissa. Myös työntekijät ja muut vaikuttajat persoonallisine piirteineen ja heihin liittyvät kertomukset ovat säilyneet seurakuntalaisten mielissä ja heihin liittyvissä kertomuksissa on paljon mielenkiintoista tallennettavaa. Kirkon yhteisen Kirjuri-väestötietojärjestelmän saaminen arkityön välineeksi on edennyt pienin askelin, mutta järjestelmässä on edelleen paljon puutteita ja sen käyttö vaatii virastotyössä suurta huolellisuutta. Tieto- ja viestintäjärjestelmissä on myös tapahtunut muutoksia ja Kirkon Palvelukeskukseen liittyminen on valmistelussa koko ajan. Suunnitteilla ollut harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto ja siihen liittyen lähiesimiesjärjestelmän laajentaminen lykkääntyi seuraavaan vuoteen. Kaksi vuoden aikana tulleista uusista viranhaltijoista on kuitenkin myös työalansa lähiesimiehiä ja esimiestiimin toiminta on saatu alulle. Uusi virkasuhdelainsäädäntö astui voimaan 1.6., mikä aiheutti useita muutoksia erilaisten henkilöstöasioiden hoidossa. Konkreettisesti tämä huomattiin heti tuoreeltaan seurakunnan kanttorin valinnassa, kun kanttorin virantäyttö uuden säädännön myötä siirtyi tuomiokapitulilta kokonaan seurakunnan hoidettavaksi. Muutosten keskellä seurakunnan elämän ja toiminnan arki on pääsääntöisesti kulkenut totuttuja ratoja eikä mihinkään erityiseen ole ollut voimavaroja. Joillakin seurakuntatyön alueilla on kuitenkin tapahtunut ilahduttavaa kehitystä. Lapsityön tapahtumissa on huikeaakin kasvua, miesten toiminta on saatu alulle muutaman vuoden tauon jälkeen, musiikkityön konsertit kokosivat hyvin kuulijoita. Jumalanpalveluksiin ja muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistuminen lisääntyi yli arvioiden. Paljon hyvää kehitystä tapahtui myös viestinnän eri osa-alueilla. Kirkon 90-vuotisjuhlan vietto oli erinomainen kokoava päätös toimintavuodelle. Seppo Laitanen kirkkoherra

4 Kirkon 90-vuotisjuhlamessuun osallistui 400 kuulijaa. Kuva Janne Voutilainen. Seurakunnan talouskehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 28,8 % ja toimintakulut 1,4 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi euroa arvioitua enemmän, kun taas ulkoiset toimintakulut jäivät euroa arvioitua pienemmiksi. Ulkoisten toimintatuottojen arvioitua parempaan kertymään vaikutti keskeisesti se, että osa edellisvuonna luovutetun puutavaran myyntituloista tilitettiin seurakunnalle vasta vuoden puolelle. Ostettujen palveluiden määrä oli euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 4,9 %. Tarvikehankintojen määrä kasvoi 7,4 % ollen euroa. Henkilöstökulut olivat euroa, jossa on kasvua edellisestä vuodesta vain 1,0 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 67,1 %. Toimintakate oli euroa, joka oli 2,7 % edellisvuotta parempi ja toisaalta euroa parempi kuin talousarviotaso. Verotuloja kertyi yhteensä euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 9,3 %. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi euroa, joka on 8,1 % enemmän kuin edellisvuonna. Yhteisöveroa kertyi euroa; kertymä kasvoi edellisvuodesta 23,9 %. Verotulokertymä ylitti kokonaisuutena talousarviotason eurolla. Tästä euroa kohdistui kirkollisveroon. Kirkollisveron kasvua paransi joulukuun verotilitys, jossa veronsaajille tilitettiin jäännösverojen joulukuun osuus. Aiemmin tilitys on tehty tammikuussa. Muiden rahoituserien nettotuotto oli euroa, joka oli euroa arvioitua parempi. Hyvä tuottokehitys johtui näiltä osin sijoitusrahastojen arvonoususta. Kertomusvuoden aikana arvonnousukirjaukset olivat yhteensä euroa. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui euroa, joka on peräti 161,2 % edellisvuotta parempi. Vuosikate riitti hyvin kattamaan suunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos muodostui euroa ylijäämäiseksi kun talousarviossa oli varauduttu euron alijäämään. Ylijäämäisen tuloksen muodostumiseen keskeiset tekijät olivat verotulokehitys, sijoitusrahastojen arvonnousu sekä puutavaran myyntituotot, jotka kaikki toteutuivat arvioitua suurempina. Tulos heikkeni edellisvuodesta 14,4 %. On kuitenkin huomattava, että edellisvuonna oli poikkeuksellisen paljon tulosta parantaneita satunnaisia tuottoja. Ilman niitä vuoden 2012 tilikauden tulos olisi ollut alijäämäinen. 4

5 Vuosikatteen riittävyys poistoihin ja investointeihin ja ennuste Vuosikate Investoinnit Poistot Lin. (Investoinnit) ta2015ts2016ts Vuoden tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä. Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja myös kokonaiskirkon keskiarvon alapuolella. Seurakunnalla ei myöskään ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Edellä olevan taulukko osoittaa miten vuosikate kääntyi vuonna 2009 laskusuuntaan. Vuonna vuosikate koheni vuosien tasolle, mutta tulevina vuosina vuosikate pienenee taas merkittävästi eikä riitä kattamaan korvausinvestointeja ja poistotasoa. Suunnitelmakaudella toimintakulut kasvavat verotuloja nopeammin. Kulujen kasvun taustalla ovat henkilöstöresurssilisäykset ja kiinteistökustannusten kasvu. Suunnittelukauden korvausinvestointien taso tulee olemaan edelleenkin varsin korkea, joka kohottaa vuotuisten poistojen tasoa. Tällä on tilikauden tulosta heikentävä vaikutus. Vuosikatteen pienenemisestä huolimatta seurakunnalla ei ole tarvetta toimintojen supistamiseen vaan alijäämäiset tulokset voidaan tasapainottaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Korvausinvestointeihin ei suunnittelukaudella edelleenkään tarvita vierasta pääomaa. Kuntaliiton yhteistyössä valtionvarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatiman ennusteen mukaan kunnallisverotilitysten kasvu vuonna 2014 on noin 1,3 %, vuonna 2015 noin 3,0 % ja vuonna 2016 noin 3,6 %. Yhteisöverotilitysten on arvioitu kasvavan vuonna 2014 noin 4,5 %, vuonna 2015 noin 4,4 % ja alenevan vuonna 2016 noin 10,5 %. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina ollut 3-4 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi, joten tätä taustaa vasten seurakunnat eivät juurikaan voi odottaa kirkollisveron määrään kasvua vuosina Siilinjärven seurakunnan kirkollisverokehitys on yleensä ollut hieman parempi kuin seurakuntien keskimääräinen kehitys. Yhteisöjen verokanta aleni vuoden 2014 alusta 24,5 %:sta 20 %:iin. Verotulojen alenemisesta aiheutuva verotuottojen menetys kompensoidaan kunnille ja seurakunnille yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Koska kuntien ja seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta kehittyy pääosin samassa suhteessa, voi Kuntaliiton ennustetta käyttää myös seurakuntia koskevana. Valtiovarainministeriön työryhmä on lokakuussa esittänyt, että yhteisövero-osuus seurakunnilta poistettaisiin ja se kompensoitaisiin ev.lut. kirkolle lakisääteisellä valtionavustuksella vuodesta 2015 lukien. Avustuksen määrää tarkistettaisiin vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. 5

6 Seurakunnan verotulot 2011 ja verotuloennuste (1.000 ) Tp 2011 Tp 2012 Tp Ennuste 2014 Ennuste 2015 Ennuste 2016 Kirkollisvero Yhteisövero/(valtionavustus) YHTEENSÄ Muutos -% +4,1-4,7 +9,3-2,6 +2,1 +2,0 Suurin uhkatekijät seurakunnan talouskehitykselle ovat kirkosta eroaminen ja muuttoliikkeen kääntyminen tappiolliseksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut ja vuonna eroaminen oli erityisen voimakasta. Seurakunnan jäsenmäärä ei tästä johtuen enää kasvanut vaikka kunnan jäsenmäärä kasvoikin. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto ovat osaltaan paikanneet negatiivista kehitystä. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Seurakunnan jäsenmäärään ei kasvuodotuksia kuitenkaan voida enää asettaa, mikäli kirkosta eroamistaso säilyy vuoden suuruisena. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä Uusi seurakuntayhtymä 2015 malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joilla tulee väistämättä olemaan vaikutuksia seurakunnan toiminnalle. Seurakunnalla on selkeät taloudelliset edellytykset toimia itsenäisenä seurakuntana jatkossakin, mutta rakenneuudistukset johtanevat ennen pitkää myös Siilinjärven seurakunnan liittämiseen seurakuntayhtymään. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuuston jäsenet Eskola Suvi, Heikkinen Päivi Hokkanen Raija Hyvärinen Elisa Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Kajan Ritva Kerkola Riitta Kiiski Pekka Kolehmainen Jari Konu Vesa Kraft Beatrice Lappalainen Marianne Luomi Erkki Markkanen Jukka Markkanen Tapio Mielityinen Kauko Niemelä Anne Nuutinen Viljo Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Rautiainen Merja Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Snellman Tuomo Villman Kirsti Väätäinen Liisa muotoilija tarkastusasiantuntija puutarhuri visualisti kanttori FT yo-merkonomi agronomi järjestöohjaaja, eläkeläinen lehtori, YTM kultaseppä pankkitoimihenkilö osastosihteeri, eläkeläinen lentokoneasentaja yrittäjä autoilija luokanopettaja, eläkeläinen luokanopettaja, KM yrittäjä, eläkeläinen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri farmaseutti osastonhoitaja emäntä eläkeläinen yrittäjä projektipäällikkö myyjä, eläkeläinen 6

7 Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tapio Markkanen, varapuheenjohtajana Riitta Kerkola ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen vuosille -2014, annettiin Ruokoniemen leirikeskuksen saneeraustyö KOTI Rakentajat Tirkkonen Oy:n tehtäväksi euron kokonaisurakkahinnalla ja perustettiin johtava diakonianviranhaltijan virka 1.6. alkaen valittiin I kappalaisen virkaan TM Satu Väätäinen vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vakinaistettiin tiedottajan virka lukien, hyväksyttiin kirkon sisä- ja ulkopuolisten töiden korjaussuunnitelmat ja alistettiin päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi, valittiin sisäpuolisten korjaustöiden urakoitsijaksi Koti Rakentajat Tirkkonen Oy euron kokonaishinnalla ja vahvistettiin vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 1, vahvistettiin hautapaikkojen luovutushinnat lukien, hyväksyttiin vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi , hyväksyttiin kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistaminen alistaen päätös tuomiokapitulin vahvistettavaksi sekä kumottiin virkasääntö. Kirkkohallitus vahvisti kirkon korjaussuunnitelmien hyväksymistä koskevan kirkkovaltuuston päätöksen Kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamista koskevan päätöksen vahvistaminen on vireillä tuomiokapitulissa. Muilta osin kirkkovaltuuston päätökset on pantu täytäntöön. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 2014 Hokkanen Raija puutarhuri varajäsen Suvi Eskola Joutsenoja Pekka FT varajäsen Lauri Katainen Kolehmainen Jari lehtori, YTM varajäsen Erkki Luomi Kiiski Pekka järjestöohjaaja, eläkeläinen varajäsen Jukka Markkanen Laitanen Seppo kirkkoherra Ojala Pirjo lastenpsykiatrian erikoislääkäri varajäsen Anne Niemelä Puustinen Kyllikki farmaseutti varajäsen Ritva Venäläinen Roivainen Seppo aluemestari, eläkeläinen varajäsen Vesa Konu Väätäinen Liisa myyjä varajäsen Kirsti Villman Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Laitanen, varapuheenjohtajana Jari Kolehmainen ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 143 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa niissä rajoissa kuin kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määrätty. Diakoniatyöstä vastaava pappi päätti kirkkoneuvoston määrittämissä rajoissa diakoniarahaston tuoton käyttämisessä avustuksiin. Kirkkoneuvoston valitsemina seurakunnassa toimi diakoniatyön, perhetyön, lähetystyön, lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön ja Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmät. Tilintarkastaja Seurakunnan tilintarkastajana toimi Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Pentti Malinen, JHTT, HTM. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta Aloitteita ei kertomusvuoden aikana tehty.

8 Henkilöstö Vahvistetun henkilöstösuunnitelman mukaisesti kertomusvuoden aikana seurakuntaan perustettiin johtava diakonianviranhaltijan virka 1.6. lukien ja vakinaistettiin tiedottajan määräaikainen virka lukien. Edellisvuonna perustetuista viroista ja tehtävistä kiinteistötyönjohtajan virka täytettiin 1.5. lukien ja puutarhurin työsopimussuhde 1.1. lukien. Määräaikaista henkilöstöä palkattiin suunnitelman mukaisesti. Seurakuntatyön tehtäväalojen osalta käynnistyi lähiesimiesjärjestelmän valmistelu, mutta lopullinen päätöksenteko siirtyi vuodelle Henkilöstö hallintokunnittain Virkasuhteet Työsopimussuhteet Vakanssit Miehet Naiset Keski-ikä Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Vakin. Määräaik Yleishallinto ,4 Seurakuntatyö ,9 Hautaustoimi ,4 Kiinteistötoimi ,2 Yhteensä ,4 Seurakunnassa on laadittu henkilöstön osalta erillinen henkilöstökertomus. Seurakunnan väkilukumuutokset 2009 Vuosi Läsnäoleva väestö Osuus kunnan väestöstä % Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot/ avioerot Srk:aan liittyneet /srk:sta eronneet Tulomuutto Lähtömuutto , / / , / / , / / , / / , / / Vastoin ennusteita seurakunnan väestömäärä väheni vuonna ennätyssuuren seurakunnasta eronneiden määrän vuoksi 0,7 %. Koko kirkon jäsenmäärä laski vastaavana aikana 1,1 %. Kastettujen määrän ja kuolleisuuden erotus eli ns. luonnollinen väestönkasvu toteutui lähes ennakko-arvion mukaisesti. Muuttovoitto oli hieman arvioitua pienempi (-23). Solmittujen avioliittojen määrä väheni edellisvuodesta selvästi ja avioerojen määrä kääntyi jälleen kasvuun. Lähivuosina väestökehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti väestön vanhenemisesta johtuvan kuolleisuuden kasvun ohella, mille tasolle seurakunnasta eroavien määrä asettuu. Kertomusvuoden kaltainen eroaalto johtaa vääjäämättä väestömäärän laskuun. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto eivät riitä paikkaamaan seurakunnasta eronneiden määrää. Erojen seurauksena on seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä viime vuosina ollut laskusuunnassa. Alenema on viime vuosina ollut hitaampaa kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna kirkkoon kuului 75,2 % suomalaisista (edellisvuonna 76,4 %). 8

9 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto Yleishallinnon tuotto- ja kulukehitys 2012 Toteutuma Toteutuma Muutos 2012 % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) MYYNTITUOTOT 517,00 297,00-42,6 MAKSUTUOTOT , ,43-3,4 TUET JA AVUSTUKSET , ,29 7,0 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,72 0,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,21-4,7 PALVELUJEN OSTOT , ,34-22,6 VUOKRAKULUT , ,92 16,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,28 18,6 MUUT TOIMINTAKULUT -740, ,99 89,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,74-8,4 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,02-8,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,85 4,5 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäiset) , ,87-7,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,46-66,7 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset korkokulut -16,59-100,0 Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,82 6,6 LASKENNALLISET ERÄT , ,82 6,6 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,49 59,8 Yleishallinnon toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Palvelujen ostot 22,3 % Henkilöstökulut 56,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 5,4 % Sisäiset kulut 13,1 % Muut kulut 2,6 % 9

10 Hallintoelimet Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Uudistetaan seurakunnan toimintastrategia yhteistyössä henkilöstön kanssa. Toimintastrategian valmistelu käynnistettiin ja sen tiimoilta järjestettiin mm. työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen strategiapäivä kehittämiskonsultti Raimo Turusen johdolla. Strategiaa työstettiin lisäksi useissa työntekijäkokouksissa. Strategian lopullinen valmistuminen jäi kevääseen Tarkistetaan kirkkoneuvoston ohjesääntö huomioiden kirkkolaissa tapahtuvat muutokset. Tarkistettu ohjesääntö hyväksyttiin kirkkovaltuustossa ja sääntömuutos alistettiin tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön tarkistamisen yhteydessä kumottiin virkasääntö vanhentuneena. Strategian ideoinnin tuloksia työpaikkakokouksessa Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 94, ,8 Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 99, ,4 10

11 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,39 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,39 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,74 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,13 Laskennalliset erät , ,13 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Talous- ja henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon ja maksuliikenteeseen liittyvät palvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä huolehtii seurannan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Hyväksytään arviointikriteerit uuteen palkkausjärjestelmään sisältyvän harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa varten ja informoidaan siitä henkilöstöä. Kirkkoneuvosto hyväksyi harkinnanvaraisen palkanosan otettavaksi käyttöön saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti lukien HAVA-työryhmän valmistelemien arviointikriteerien mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätöksellä aikataulutavoitetta kuitenkin lykättiin, koska seurakuntatyön tehtäväalojen osalta lähiesimiesjärjestelmän valmistelut olivat vielä osaksi keskeneräisiä eikä tarvittavia valmiuksia työsuorituksen arviointiin vielä ollut. Laadituista arviointikriteereistä on informoitu henkilöstöä. Käynnistetään palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen liittyvät valmistelut. Seurakunnan siirtyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyi neljällä kuukaudella vuoden 2015 alkuun. Kertomusvuodelle ei ajoittunut vielä siirtymiseen liittyviä valmisteluja vaan info- ja koulutustilaisuudet käynnistyvät alkuvuodesta Laaditaan henkilöstöopas. Henkilöstöoppaan laadintaa ei kertomusvuoden aikana vielä ehditty käynnistää. Seurakunnan intranetjärjestelmässä ylläpidettiin henkilöstöasioihin liittyviä säädöksiä ja ohjeita. 11

12 Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Palkansaajia Kirjanpidon tositemäärä, kpl Nettokulut / palkansaaja, Nettokulut / tositemäärä, 73,26 76,74 75,74 Nettokulut / srk:n jäsen, 18,30 18,30 19,17 Talousarvion toteutuminen Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) ,22-824,22 Toimintakulut (ulkoiset) , ,43 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,21 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,74 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,95 Poistot ja arvonalentumiset , ,54 Laskennalliset erät , ,41 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Seurakunnan pitkäaikainen työntekijä, rovasti Yrjö Jokiranta kahviteltiin eläkkeelle Kuva Tuomo Toivanen. 12

13 Kirkonkirjojen pito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöön perehtymistä jatketaan ja otetaan järjestelmän ominaisuuksia tehokkaaseen käyttöön. Järjestelmän käyttöönotto on takkuillut Kirkkohallituksessa edelleen eikä sen käytettävyys ole kertomusvuonna olennaisesti parantunut. Suoritetaan kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastaminen. Kirkonkirjojen digitoinnin tarkistaminen saatiin loppuun edellisen vuoden puolella. Perhelehtien osalta digitointia päästään tarkistamaan vasta vuoden 2014 puolella, aineisto saatiin Kirkkohallituksesta tammikuussa Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Nettokulut / srk:n jäsen, 6,60 3,62 3,75 Talousarvion toteutuminen Toteutuma Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2012 Toimintatuotot (ulkoiset) ,50-251,50 Toimintakulut (ulkoiset) , ,54 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,04 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,40-662,60 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,44 Laskennalliset erät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,44 13

14 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jäsentietojärjestelmän tietojen hyväksikäyttöä edistetään toimintojen suunnittelussa. Kirjuri-jäsentietojärjestelmää voidaan toistaiseksi hyödyntää vain kirkkoherranvirastossa eikä Kirjurioikeuksia ole voitu laajentaa lainkaan seurakunnallisten toimintojen alueelle. Kirkkoherranviraston tuella järjestelmää on hyödynnetty entiseen tapaan. Jatketaan päätearkiston järjestämistä. Uusi arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma 2000 hyväksyttiin kirkkoneuvostossa Päätearkiston järjestämistyötä on jatkettu ajan salliessa, mutta tehtävää on edelleen paljon. Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Nettokulut / srk:n jäsen, 5,32 5,20 5,53 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,16 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,16 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,45-293,55 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,61 Laskennalliset erät , ,61 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

15 Seurakunnallinen toiminta Seurakunnallisen toiminnan tuotto- ja kulukehitys 2012 Toteutuma Toteutuma Muutos 2012 % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) KORVAUKSET , ,50-1,6 MAKSUTUOTOT , ,21-7,7 VUOKRATUOTOT 288,58-100,0 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , ,94 49,9 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.316, ,09 6,6 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,74 4,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,02 0,3 PALVELUJEN OSTOT , ,89 12,8 VUOKRAKULUT , ,40 9,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,45 22,0 ANNETUT AVUSTUKSET , ,47 22,5 MUUT TOIMINTAKULUT , ,38-36,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,61 4,2 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,87 4,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,38 10,4 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sis.) , ,25 6,2 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,32 4,6 LASKENNALLISET ERÄT , ,32 4,6 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,57 5,9 Seurakuntatyön toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Henkilöstökulut 50,2 % Palvelujen ostot 8,5 % Aineet, tarvikkeet 2,7 % Muut kulut 0,2 % Vuokrat 0,3 % Avustukset 6,6 % Sisäiset toimintakulut 31,5 % 15

16 Yleinen seurakuntatyö Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Yleisen seurakuntatyön työalaan kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet. Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toiminta-ajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä naisia ja miehiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä luterilaisessa seurakunnassa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Perhejumalanpalvelukset, Kansanlaulukirkot ja muu kohdentava ja uutta avaava jumalanpalvelustoiminta sekä päiväjumalanpalvelusta kehittävät toimenpiteet. Perhejumalanpalvelusta on toteutettu omana perheille suunnattuna jumalanpalvelustoimintanaan, perjantaimessut ja kesäiset Kansanlaulumessut ovat täydentäneet vaihtoehtojumalanpalvelusten kirjoa. Painopiste on silti ollut päiväjumalanpalveluksen kehittämisessä entistä paremmin palvelemaan kaikenikäisiä. Kirkon remontin aikana jumalanpalveluksia oli seurakuntatalossa, jossa vuorovaikutuksellisuus toteutui hyvin. Etsitään uusia kanavia miestyöhön ja toteutetaan sitä yhdessä varhaisnuorisotyön isä-poikatoiminnan kanssa. Miesten illat alkoivat syksyllä ja siihen on löytynyt hyvä ydinjoukko ja vapaaehtoisia vetäjiä aikuistyön vastuuryhmästä. Myös miesten ruokapiiriä kokeiltiin, mutta se ei lähtenyt toimimaan odotetusti. Uusien vastuuryhmien nimeäminen eri työaloille, erityisesti aikuistyöhön ja vastuuryhmien toimintasäännön uudistaminen. Vastuuryhmiin ilmoittautui yhteensä 42 seurakuntalaista. Toimintasääntö uudistettiin. Etsitään uusia vapaaehtoisia ja tuetaan toimintamalleja, joissa seurakuntalaiset voivat osallistua entistä aktiivisemmin. mm. jumalanpalveluselämän toteuttamiseen, pienryhmätoimintaan ja palvelutehtäviin lähiympäristössään. Vapaaehtoistyön koordinointi ja vapaaehtoisten koulutus osoitettiin erityisesti lähetyssihteerin ja johtavan diakonian viranhaltijan tehtäväksi. Eri tehtävissä vapaaehtoisina toimi kertomusvuonna 139 seurakuntalaista. Yhtenäisten tunnusten luominen vapaaehtoisina toimiville, vapaaehtoistyön koordinointi ja vapaaehtoisten koulutus. Yhtenäisiä tunnuksia vapaaehtoisille ei vielä ole ja myös oman koulutuksen aloittaminen siirtyi seuraavan vuoden puolelle. 16

17 Kirkon remontin vuoksi messu ja kirkkokahvit järjestettiin Mäntyrannan kesäteatterilla. Kuvat Veera Markkanen. 17

18 Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Pääjumalanpalveluksiin osallistujia Muihin jumalanpalveluksiin osallistujia Kastetoimituksia Kirkollisia vihkimisiä ja avioliiton siunauksia Hautaan siunaamisia, maahan kätkemisiä Kirkollisiin toimituksiin osallistujia Muut seurakuntatilaisuudet Muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistujia Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) ,69 660,69 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,69 660,69 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,11 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,42 Laskennalliset erät , ,95 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,47 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,26 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,26 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,19 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,93 Laskennalliset erät ,62 847,62 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,55 Kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,24 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,24 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,78 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,54 Laskennalliset erät , ,93 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,47 18

19 Aikuistyö Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,40 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,40 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,45 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,05 Laskennalliset erät ,55 410,55 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,60 Muut seurakuntatilaisuudet Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-80,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,82 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,82 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,21 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,03 Laskennalliset erät , ,01 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,04 Kirkko ja Koti lehti rantautui uutispuuroastioineen Siilinjärven torille lehden 100-vuotisjuhlavuonna. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. 19

20 Tiedotus ja viestintä Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Seurakunnan viestinnän ja tiedotustoiminta luo myönteistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Viestinnällä vahvistetaan myös seurakunnan johtoa ja työkulttuuria ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Laaditaan seurakunnan viestintästrategia kiinteäksi osaksi seurakunnan strategiaa. Tiedotus ja viestintä työalana osallistui seurakunnan strategiaprosessiin. Koko seurakunnan strategian laatiminen jatkuu vuonna 2014, eikä viestintästrategiaa laadita ennen sitä. Aloitetaan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten viestintätaitoja tukeva koulutus sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämiseksi. Viestintäkoulutusta ei päästy aloittamaan niin laajasti kuin suunniteltiin, vaan laaja koulutuskokonaisuus siirtyi seuraavaan vuoteen. Lastenohjaajille järjestettiin atk-perusteiden ja sähköpostin perehdytystä. Työaloja tuettiin verkkosivupäivityksen hoitamisessa perehdyttämällä pienryhmiä ja yksittäisiä työntekijöitä. Hyödynnetään viestintäkanavia entistä monipuolisemmin. Aloitetaan teemaliitteen julkaisu paikallislehdessä ja lisätään tiedotusta mm. maakunnallisiin ja kirkollisiin medioihin. Vakiinnutettiin uudistettujen verkkosivujen käyttöä ja laajennettiin sisältöjä mm. verkkoilmoittautumisiin. Julkaistiin paikallislehdessä syysliite ja adventtiliite. Vahvistettiin yhteistyötä seurakuntalehti Kirkon ja Kodin kanssa. Säännölliset tiedotusyhteydet uusiin medioihin luodaan systemaattisen viestintäsuunnittelun perusteella, minkä vuoksi kehittäminen siirtyi seuraavaan vuoteen. Uudistetaan seurakunnan viestintämateriaaleja luomalla seurakunnalle graafinen ilme. Kehitetään visuaalista viestintää. Graafisen ilmeen luominen siirtyi seuraavaan vuoteen. Vuoden lopussa luotiin graafikon kanssa yhteistyössä graafinen ilme seurakunnan juhlakeväälle. Visuaalista viestintää tukemaan hankittiin kuvia työalojen käyttöön. Kirkon juhlamessun dokumentoinnin yhteydessä aloitettiin yhteistyö Siilinjärven Kamerat ry:n kanssa. Seurakunnan 90-vuotisjuhlaprojektin viestintä: kerätään seurakunnan historiaa kirjallisesti ja kuvallisesti julkaistavaksi. Aloitettiin historiatiedon keruu ja aineistojen perusteella historiatekstien kirjoittaminen. Historiankeruutta varten koottiin seurakuntalaisista historiatyöryhmä, jonka jäsenistä kaksi osallistuu tekstien toimittamiseen tiedottajan kanssa. Seurakuntalaisilta pyydettiin muistoja lehti-ilmoituksella, verkkosivuilla ja henkilökohtaisten yhteydenottojen perusteella. Aineiston keruu ja työstäminen jatkuu seuraavana vuonna. Arviointia Viestinnän ja tiedotuksen työalalla vuosi on ollut monimuotoinen. Verkkoviestinnässä on kehitetty vuoden 2012 lopulla valmistuneita verkkosivuja ja kesällä perustettiin Siilinjärven seurakunta -niminen Facebook-sivu, jonka päätoimittajana toimii tiedottaja. Tiedottaja on osallistunut myös perheiden sähköpostitus toiminnan kehittämiseen lapsityön kanssa. Verkkoviestintä kasvavana viestinnän muotona haastaa sekä tämän että muut työalat kehittymään jatkuvasti. 20

21 Lehtipuolella kehitettiin yhteistyöstä seurakuntalehden ja sen muutoksia kokeneen toimituksen kanssa. Uutena kanavana kokeiltiin myös seurakuntaliitteen julkaisemista paikallislehdessä. Kumpikin näistä lehdistä sopii Siilinjärven seurakunnan tarpeisiin eri tavoin: merkityksensä on niin paikallisten seurakuntauutisten nostolla kuin paikallisseurakunnan aiheiden liittämisellä seurakuntien, kirkon ja yhteiskunnan aiheiden kokonaisuuteen. Uudet yhteistyökumppanit, esimerkiksi kameraseura ja viestinnän eri alojen osaajat, ovat seurakunnan viestinnälle mahdollisuus monipuoliseen ja rikkaaseen viestintään. Luonteva yhteistyö syntyy vähitellen erilaisten tarpeiden mukaan. Kirkonrakentajia vuonna Kuva Siilinjärven seurakunnan arkisto. Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Vierailuja kotisivuilla, kpl/kk Osallistujia viestinnän sisäisissä koulutuksissa Nettokulut / srk:n jäsen, 10,24 11,76 11,68 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,38 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,38 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,08 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,30 Laskennalliset erät ,69 408,69 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,61 21

22 Musiikkityö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen ja kappalainen Satu Väätäinen. Toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa ja vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kehitetään jumalanpalvelusten musiikkia ja käytetään soittajia ja laulajia avustamassa tarvittaessa. Toteutetaan erityylisiä jumalanpalveluksia. Musiikkiavustajia on käytetty suhteellisen runsaasti; erityisesti juhlapyhinä ja muissa juhlajumalanpalveluksissa. Avustajat ovat olleet seurakunnan omien musiikkiryhmien lisäksi paikkakunnan muita musiikkiryhmiä ja solisteja. Kehitetään virsituntemusta kaikenikäisten parissa mm. virsivisan markkinointia kouluille. Kanttorit vierailivat kouluilla kinkereiden ja virsiopetuksen tiimoilta. Koululaisten virsi-visaan ei ollut osallistujia. Järjestetään musiikkitilaisuuksia kaikenikäisille seurakuntalaisille. Konserttien ja musiikkitilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä kasvoivat ilahduttavasti. Konsertit olivat musiikkityyleiltään monipuolisia. Jatketaan yhteistyötä paikkakunnan musiikkitahojen kanssa. mm. urkutyöpajan toteuttaminen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. Urkutyöpajaa ei järjestetty työntekijän koulutusten ja aikataulukiireiden takia. Kunnan ja kansalaisopiston musiikkiryhmät ovat avustaneet seurakunnan tilaisuuksissa kiitettävästi. Näitä ryhmiä ovat olleet mm. Sekaset, Lauluveikot, Vielä raikaa-kuoro, Triangeli ja musiikkiopiston oppilaat. Ystävänillan konsertti YV-keräyksen hyväksi järjestettiin Vuorelan kirkossa Kuva Sini-Marja Kuusipalo. 22

23 Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Musiikkitilaisuuksia Musiikkitilaisuuksiin osallistuneita Musiikkiryhmiä Musiikkiryhmissä jäseniä Musiikkiryhmillä esiintymisiä Talousarvion toteutuminen Toteutuma Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2012 Toimintatuotot (ulkoiset) ,16-876,16 Toimintakulut (ulkoiset) , ,13 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,29 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,98 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,27 Laskennalliset erät ,18-575,82 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,09 Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja seurakuntapastori Kaisa Yletyinen. Toiminta-ajatus Päiväkerhotyön ja koululaisten iltapäiväkerhotyön tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheittensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta sekä niiden toteutumista jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Päiväkerhoja järjestetään 3-5 -vuotiaille nykyisessä laajuudessa. Päiväkerhoja järjestettiin 3-5 -vuotiaille kolmessa eri toimintapisteessä yhteensä 11 ryhmässä. Syyskaudella toimintaan ilmoittautui yllättäen huomattavasti aiempaa enemmän lapsia (+40) jonka johdosta perustettiin yksi uusi ryhmä ja olemassa olleiden ryhmien ryhmäkoko oli suuri. Koululaisten iltapäiväkerhoja järjestetään kunnan tukemana Vuorelan, Toivalan ja Kasurilan alueilla. Koululaisten iltapäiväkerhoja järjestettiin kunnan tukemana Vuorelan, Toivalan ja Kasurilan alueella. Syyskaudella toimintaan ilmoittautui 95 lasta, osallistujien määrässä on ollut huomattavissa hienoista laskua. Kerhotoiminnan sisällössä on pyritty huomioimaan osallistuvien lasten tarve päivittäiseen ulkoiluun ja liikuntaan. Kerholaisille vanhempineen tarjotaan mahdollisuus tutustua kerhoon toimintakauden alussa. Lisäksi perheitä kutsutaan mukaan erilaisiin kerhohetkiin, perheiltoihin sekä retkille ja leireille. Kerholaiset perheineen osallistuivat aktiivisesti erilaisiin kerhohetkiin mm. isänpäivän kirkkohetkeen ja syksyiseen perheiltaan kerhopisteissä. Myös kerhoryhmien retket seurakuntatalolle pelle-esitykseen ja toimintapäiviin keräsivät runsaasti osallistujia. Perheleirille osallistui aktiivinen joukko lapsiperheitä, osallistujat olivat innokkaita antamaan ideoita seurakunnan leiritoimintaan. 23

24 Toimintavuoden aikana järjestetään 3-4 perhemessua ja kuusi perhekirkko-tilaisuutta sekä koulunsa aloittavien siunaamistilaisuudet Siilinjärven ja Vuorelan kirkoissa. Toimintavuoden aikana järjestettiin 3 perhemessua ja seitsemän perhekirkko-tilaisuutta. Osaan perhekirkoista kutsuttiin tietyt ikäluokat (kastetut, 4-, 5- ja 6-vuotiaat) jolloin tilaisuuteen osallistuneiden lukumäärä kasvoi lähes puolella. Koulunsa aloittavien siunaamistilaisuudet Siilinjärven ja Vuorelan kirkoissa kasvattivat suosiotaan. Lapselle tullutta henkilökohtaista kutsua arvostettiin ja se innosti perheitä osallistumaan tilaisuuteen. Mukana oli myös muutamia opettajia lasten kouluista. Kesäkaudella järjestetään kesäkerhotoimintaa 5 9-vuotiaille Leppäkaarteessa, Vuorelassa ja seurakuntatalolla sekä lasten leiripäiviä Ruokoniemessä. Kesäkaudella järjestettyyn kesäkerhotoimintaa osallistui noin sata lasta. Osallistujien määrä on pysynyt lähes samana muutaman vuoden ajan, josta voi päätellä, että toiminnan tarjonta vastaa kysyntää. Lasten kolme leiripäivää Ruokoniemessä kokosivat noin 70 lasta monipuoliseen kesäiseen toimintaan Paavalin jalan jäljissä. Arviointia Päiväkerhotoimintaan osallistuvien määrän kasvusta seuraa haasteita ryhmien määrälle ja koolle. Kerhotoiminnan suunnittelua pitkäjänteisesti haastaa epävarmuus tilanteen pysyvyydestä. Myös kerhotoiminnan tapahtumiin on osallistunut arvioitua enemmän ihmisiä. Toimintaa on monipuolistettu, uusia tapahtumia on järjestetty ja perheitä on kutsuttu määrätietoisesti osallistumaan kerhotoiminnan arkeen ja nämä muutokset toiminnassa näkyvät myös tunnusluvuissa. Lapsityössä kannetaan huolta siitä, että tulevaisuudessakin seurakunnalla olisi riittävät resurssit taata lapsen oikeus saada kristillistä kasvatusta seurakunnan toimesta. Samanaikaisesti toiminnan haasteena on löytää keinot tukea kotien kristillistä kasvatusta. Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Päiväkerhoryhmiä Päiväkerhoryhmissä osallistujia Päiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita Päiväkerhojen nettokulut / kerholainen, Iltapäiväkerhoryhmiä Iltapäiväkerhoissa osallistujia Ip-kerhojen tapahtumiin osallistuneita Ip-kerhojen nettokulut / kerholainen, Kesäkerhoihin osallistuneita Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Toteutuma Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2012 Toimintatuotot (ulkoiset) ,80-302,80 Toimintakulut (ulkoiset) , ,58 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,78 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,60 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,18 570,18 Laskennalliset erät , ,58 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,76 24

25 Iltapäiväkerhotyö Toteutuma Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2012 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,50 Toimintakulut (ulkoiset) , ,72 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,22 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,41 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,81 Laskennalliset erät , ,46 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,27 Perhekerhotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja seurakuntapastori Kaisa Yletyinen. Toiminta-ajatus Perhekerhot, päivähoitoyhteistyö ja pikkulapsityö tarjoavat mahdollisuuden hiljentymiseen Jumalan kasvojen edessä sekä yhteiseen virikkeelliseen toimintaan. Toiminnassa keskeistä on vertaistuki, perehtyminen kasvatuksen kysymyksiin ja kasteopetuksen tukeminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kerhotoimintaa järjestetään perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen nykyisessä laajuudessaan. Osallistujien kristillistä elämää tuetaan kerhossa esimerkiksi hengellisen musiikin, erilaisten kirkkohetkien ja kirkkovuoden juhlien avulla. Kerhotoimintaa järjestettiin perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen seitsemässä eri toimipisteessä. Toiminta laajeni iltaisin kokoontuvaan perhekerhoon sekä yhden uuden puistokerhon verran. Osallistujien kristillistä elämää tuettiin kerhoissa hengellisen musiikin mm. uuden lasten virsikirjan ja Kirkkomuskari materiaalien avulla. Vuoden varrella toteutetut kirkkohetket ja kirkkovuoden juhlien huomioiminen rikastuttivat kerhotoiminnan sisältöä. Vahvistetaan perheiden tavoittamista mm. sähköpostitse, seurakunnan lapsityön verkkosivuja kehittämällä sekä hyödyntämällä sosiaalisen median keinoja. Perheiden sähköpostilista-toiminta tavoitti vuoden lopulla lähes 500 perhettä kuukausittain. Seurakunnan verkkosivuja hyödynnettiin ottamalla käyttöön sähköinen ilmoittautuminen lapsityön toimintaan. Toiminnan näkyvyys lisääntyi seurakunnan liityttyä Facebook-sivustolle sosiaaliseen mediaan. Muistetaan 1, 2, 3-vuotiaita seurakunnan jäseniä onnittelukortilla sekä kutsutaan 3-vuotiaat syntymäpäiväjuhliin ja mukaan kerhotoimintaan. Seurakunta huomioi 1-7-vuotiaita seurakunnan jäseniä onnittelukortilla sekä kutsulla osallistua ikäluokan omiin juhliin, perhekirkkoon tai muuhun kerhotoimintaan. Lisäksi vuoden 2012 aikana kastetut lapset läheisineen kutsuttiin perhekirkkoon. 25

26 Päivähoidon uskontokasvatusta tuetaan mentoroinnin ja päivähoidon henkilöstön koulutuksella sekä perinteisten päiväkotihartauksien avulla. Päivähoidon uskontokasvatusta tuettiin mentoroinnin ja päiväkotihartauksien muodossa. Toiminnan laajentamiseksi lastenohjaajat koulutettiin uskontokasvatuksen mentoreiksi. Päivähoidon henkilöstölle järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta vuoden aikana, teemoina niissä oli kuolema ja surun käsittely lapsen kanssa sekä Jumalan huolenpito ja turva. 3-vuotiaita synttärikakun kynttilöitä puhaltamassa. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Arviointia Tehtäväalueella toiminta on monipuolista ja laajaa. Keskeiseksi tavoitteeksi on noussut suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteys lapsiperheeseen. Sen avulla voidaan vahvistaa uuden seurakuntalaisen ja hänen läheistensä jäsenyyttä kirkossa. Toiminnan kehittämisen haasteina ovat voimavarojen suuntaaminen, entistä enemmän, päivähoidon uskontokasvatukseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Kokoontumiskertoja Ryhmissä käyneiden aikuisten yhteenlasketut käyntikerrat Ryhmissä käyneiden lasten yhteenlasketut käyntikerrat Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuvat Pikkulapsityön onnittelupostin vastaanottajia Päivähoitovierailuihin osallistuneet lapset Nettokulut / kokoontumiskerta,

27 Talousarvion toteutuminen Toteutuma Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2012 Toimintatuotot (ulkoiset) ,55 33,45 Toimintakulut (ulkoiset) , ,63 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,18 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,51 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,67 Laskennalliset erät , ,16 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,83 Vuorelan kirkossa järjestettyyn perhemessuun ja tapahtumaan mikkelinpäivänä osallistui 150 henkilöä. Kuva Tuomo Toivanen. 27

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 TASEKIRJA Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 2012.1 1.1 Yleiskatsaus..... 1 1.2 Hallinto... 4 1.3 Henkilöstö...... 6 1.4 Väkiluku.... 7 1.5 Talousarvion

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012. Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 -

TILINPÄÄTÖS 2012. Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 - TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 20.03.2013 18 Kirkkovaltuusto 22.05.2013 7-1 - SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut 10 5.1 ssa hyväksyttyjen

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O 2014

T A L O U S A R V I O 2014 T A L O U S A R V I O 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Haapajärven seurakunta 1 Haapajärven seurakunta Seurakunnan toiminnalliset painopisteet vuonna 2014 1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 1 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2012 5 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 9 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2013 4 1.3 Hallintoelinten

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2015 Kirkkoneuvosto 30.10.2012 Kirkkovaltuusto 13.11.2012 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2011 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 Kirkkovaltuusto 20.6.2012 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto.4.04 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot