Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2013"

Transkriptio

1 TASEKIRJA

2 Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi... 9 Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Talousarvion toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointien toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Omana taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO TOSITELAJEISTA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Kansi: Kirkon koristemaalausten uusi raikas ilme konservoinnin jälkeen. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. 2

3 TOIMINTAKERTOMUS Yleiskatsaus Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Kulunut toimintavuosi on jatkunut Siilinjärven seurakunnassa edelleen muutosten merkeissä. Siihen on sisältynyt korjausrakentamista kiinteistöissä ja useita muutoksia henkilöstössä. Remonttien vuoksi seurakuntatalolla jouduttiin turvautumaan tilapäisiin tilajärjestelyihin. Kaksi pitkäaikaista työntekijää jäi vuoden aikana eläkkeelle ja työntekijäjoukkoon liittyi neljä uutta työtoveria. Monet koko kirkkoa koskevat muutokset ovat samanaikaisesti ulottuneet paikallisseurakuntiin ja aiheuttaneet ehkä ylimääräiseltäkin tuntuvaa työtä. Vuodesta voi hyvin todeta, että tekemistä on riittänyt. Monessa mielessä tekemisistä myös selvittiin hyvin. Diakoniatoimistoille kirkonkylässä on aivan uudet tilat, Ruokoniemen leirikeskus on entistä ehommassa kunnossa ja kirkko on paitsi paremmassa kunnossa, myös kuviltaan kirkastunut koristemaalausten konservoinnin myötä. Samalla on pyritty kirkastamaan myös seurakunnan historian, kuluneiden vuosikymmenten kuvaa. Seurakunnan elämän eri vaiheista on etsitty ja koottu talteen niin tosiasioita kuin kuvia ja kertomuksiakin. Kootusta tiedosta piirtyy esiin perinteistä seurakuntatyötä, toimintaa kirkossa ja kylillä ja mukana kulkemista seurakunnan jäsenten eri elämänvaiheissa. Myös työntekijät ja muut vaikuttajat persoonallisine piirteineen ja heihin liittyvät kertomukset ovat säilyneet seurakuntalaisten mielissä ja heihin liittyvissä kertomuksissa on paljon mielenkiintoista tallennettavaa. Kirkon yhteisen Kirjuri-väestötietojärjestelmän saaminen arkityön välineeksi on edennyt pienin askelin, mutta järjestelmässä on edelleen paljon puutteita ja sen käyttö vaatii virastotyössä suurta huolellisuutta. Tieto- ja viestintäjärjestelmissä on myös tapahtunut muutoksia ja Kirkon Palvelukeskukseen liittyminen on valmistelussa koko ajan. Suunnitteilla ollut harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotto ja siihen liittyen lähiesimiesjärjestelmän laajentaminen lykkääntyi seuraavaan vuoteen. Kaksi vuoden aikana tulleista uusista viranhaltijoista on kuitenkin myös työalansa lähiesimiehiä ja esimiestiimin toiminta on saatu alulle. Uusi virkasuhdelainsäädäntö astui voimaan 1.6., mikä aiheutti useita muutoksia erilaisten henkilöstöasioiden hoidossa. Konkreettisesti tämä huomattiin heti tuoreeltaan seurakunnan kanttorin valinnassa, kun kanttorin virantäyttö uuden säädännön myötä siirtyi tuomiokapitulilta kokonaan seurakunnan hoidettavaksi. Muutosten keskellä seurakunnan elämän ja toiminnan arki on pääsääntöisesti kulkenut totuttuja ratoja eikä mihinkään erityiseen ole ollut voimavaroja. Joillakin seurakuntatyön alueilla on kuitenkin tapahtunut ilahduttavaa kehitystä. Lapsityön tapahtumissa on huikeaakin kasvua, miesten toiminta on saatu alulle muutaman vuoden tauon jälkeen, musiikkityön konsertit kokosivat hyvin kuulijoita. Jumalanpalveluksiin ja muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistuminen lisääntyi yli arvioiden. Paljon hyvää kehitystä tapahtui myös viestinnän eri osa-alueilla. Kirkon 90-vuotisjuhlan vietto oli erinomainen kokoava päätös toimintavuodelle. Seppo Laitanen kirkkoherra

4 Kirkon 90-vuotisjuhlamessuun osallistui 400 kuulijaa. Kuva Janne Voutilainen. Seurakunnan talouskehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Siilinjärven seurakunnan varsinaisen toiminnan ulkoiset toimintatuotot olivat euroa ja toimintakulut euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 28,8 % ja toimintakulut 1,4 %. Ulkoisia toimintatuottoja kertyi euroa arvioitua enemmän, kun taas ulkoiset toimintakulut jäivät euroa arvioitua pienemmiksi. Ulkoisten toimintatuottojen arvioitua parempaan kertymään vaikutti keskeisesti se, että osa edellisvuonna luovutetun puutavaran myyntituloista tilitettiin seurakunnalle vasta vuoden puolelle. Ostettujen palveluiden määrä oli euroa, jossa on laskua edellisvuodesta 4,9 %. Tarvikehankintojen määrä kasvoi 7,4 % ollen euroa. Henkilöstökulut olivat euroa, jossa on kasvua edellisestä vuodesta vain 1,0 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 67,1 %. Toimintakate oli euroa, joka oli 2,7 % edellisvuotta parempi ja toisaalta euroa parempi kuin talousarviotaso. Verotuloja kertyi yhteensä euroa, jossa on kasvua edellisvuodesta 9,3 %. Ansio- ja pääomatuloista maksettavaa kirkollisverotuloa kertyi euroa, joka on 8,1 % enemmän kuin edellisvuonna. Yhteisöveroa kertyi euroa; kertymä kasvoi edellisvuodesta 23,9 %. Verotulokertymä ylitti kokonaisuutena talousarviotason eurolla. Tästä euroa kohdistui kirkollisveroon. Kirkollisveron kasvua paransi joulukuun verotilitys, jossa veronsaajille tilitettiin jäännösverojen joulukuun osuus. Aiemmin tilitys on tehty tammikuussa. Muiden rahoituserien nettotuotto oli euroa, joka oli euroa arvioitua parempi. Hyvä tuottokehitys johtui näiltä osin sijoitusrahastojen arvonoususta. Kertomusvuoden aikana arvonnousukirjaukset olivat yhteensä euroa. Toiminnan vuosikatteeksi muodostui euroa, joka on peräti 161,2 % edellisvuotta parempi. Vuosikate riitti hyvin kattamaan suunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos muodostui euroa ylijäämäiseksi kun talousarviossa oli varauduttu euron alijäämään. Ylijäämäisen tuloksen muodostumiseen keskeiset tekijät olivat verotulokehitys, sijoitusrahastojen arvonnousu sekä puutavaran myyntituotot, jotka kaikki toteutuivat arvioitua suurempina. Tulos heikkeni edellisvuodesta 14,4 %. On kuitenkin huomattava, että edellisvuonna oli poikkeuksellisen paljon tulosta parantaneita satunnaisia tuottoja. Ilman niitä vuoden 2012 tilikauden tulos olisi ollut alijäämäinen. 4

5 Vuosikatteen riittävyys poistoihin ja investointeihin ja ennuste Vuosikate Investoinnit Poistot Lin. (Investoinnit) ta2015ts2016ts Vuoden tilinpäätöksen perusteella voidaan todeta seurakunnan taloustilanteen ja maksuvalmiuden säilyneen hyvänä. Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja myös kokonaiskirkon keskiarvon alapuolella. Seurakunnalla ei myöskään ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Edellä olevan taulukko osoittaa miten vuosikate kääntyi vuonna 2009 laskusuuntaan. Vuonna vuosikate koheni vuosien tasolle, mutta tulevina vuosina vuosikate pienenee taas merkittävästi eikä riitä kattamaan korvausinvestointeja ja poistotasoa. Suunnitelmakaudella toimintakulut kasvavat verotuloja nopeammin. Kulujen kasvun taustalla ovat henkilöstöresurssilisäykset ja kiinteistökustannusten kasvu. Suunnittelukauden korvausinvestointien taso tulee olemaan edelleenkin varsin korkea, joka kohottaa vuotuisten poistojen tasoa. Tällä on tilikauden tulosta heikentävä vaikutus. Vuosikatteen pienenemisestä huolimatta seurakunnalla ei ole tarvetta toimintojen supistamiseen vaan alijäämäiset tulokset voidaan tasapainottaa talouden kasvun vuosina kertyneillä ylijäämillä. Korvausinvestointeihin ei suunnittelukaudella edelleenkään tarvita vierasta pääomaa. Kuntaliiton yhteistyössä valtionvarainministeriön ja Verohallinnon kanssa laatiman ennusteen mukaan kunnallisverotilitysten kasvu vuonna 2014 on noin 1,3 %, vuonna 2015 noin 3,0 % ja vuonna 2016 noin 3,6 %. Yhteisöverotilitysten on arvioitu kasvavan vuonna 2014 noin 4,5 %, vuonna 2015 noin 4,4 % ja alenevan vuonna 2016 noin 10,5 %. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina ollut 3-4 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi, joten tätä taustaa vasten seurakunnat eivät juurikaan voi odottaa kirkollisveron määrään kasvua vuosina Siilinjärven seurakunnan kirkollisverokehitys on yleensä ollut hieman parempi kuin seurakuntien keskimääräinen kehitys. Yhteisöjen verokanta aleni vuoden 2014 alusta 24,5 %:sta 20 %:iin. Verotulojen alenemisesta aiheutuva verotuottojen menetys kompensoidaan kunnille ja seurakunnille yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. Koska kuntien ja seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta kehittyy pääosin samassa suhteessa, voi Kuntaliiton ennustetta käyttää myös seurakuntia koskevana. Valtiovarainministeriön työryhmä on lokakuussa esittänyt, että yhteisövero-osuus seurakunnilta poistettaisiin ja se kompensoitaisiin ev.lut. kirkolle lakisääteisellä valtionavustuksella vuodesta 2015 lukien. Avustuksen määrää tarkistettaisiin vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. 5

6 Seurakunnan verotulot 2011 ja verotuloennuste (1.000 ) Tp 2011 Tp 2012 Tp Ennuste 2014 Ennuste 2015 Ennuste 2016 Kirkollisvero Yhteisövero/(valtionavustus) YHTEENSÄ Muutos -% +4,1-4,7 +9,3-2,6 +2,1 +2,0 Suurin uhkatekijät seurakunnan talouskehitykselle ovat kirkosta eroaminen ja muuttoliikkeen kääntyminen tappiolliseksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on kirkosta eroamisten seurauksena jatkuvasti laskenut ja vuonna eroaminen oli erityisen voimakasta. Seurakunnan jäsenmäärä ei tästä johtuen enää kasvanut vaikka kunnan jäsenmäärä kasvoikin. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto ovat osaltaan paikanneet negatiivista kehitystä. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu tulevaisuudessa kuolleisuuden lisääntyessä. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Seurakunnan jäsenmäärään ei kasvuodotuksia kuitenkaan voida enää asettaa, mikäli kirkosta eroamistaso säilyy vuoden suuruisena. Kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä Uusi seurakuntayhtymä 2015 malli ja hallitusohjelmaan sisältyvä työssäkäyntialueista muodostuviin vahvoihin peruskuntiin tähtäävä kuntauudistustavoite ovat merkittäviä rakenneuudistuksia, joilla tulee väistämättä olemaan vaikutuksia seurakunnan toiminnalle. Seurakunnalla on selkeät taloudelliset edellytykset toimia itsenäisenä seurakuntana jatkossakin, mutta rakenneuudistukset johtanevat ennen pitkää myös Siilinjärven seurakunnan liittämiseen seurakuntayhtymään. Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Kirkkovaltuuston jäsenet Eskola Suvi, Heikkinen Päivi Hokkanen Raija Hyvärinen Elisa Jauhiainen Ossi Joutsenoja Pekka Kajan Ritva Kerkola Riitta Kiiski Pekka Kolehmainen Jari Konu Vesa Kraft Beatrice Lappalainen Marianne Luomi Erkki Markkanen Jukka Markkanen Tapio Mielityinen Kauko Niemelä Anne Nuutinen Viljo Ojala Pirjo Puustinen Kyllikki Rautiainen Merja Ruuskanen Riitta Sihvonen Helena Snellman Tuomo Villman Kirsti Väätäinen Liisa muotoilija tarkastusasiantuntija puutarhuri visualisti kanttori FT yo-merkonomi agronomi järjestöohjaaja, eläkeläinen lehtori, YTM kultaseppä pankkitoimihenkilö osastosihteeri, eläkeläinen lentokoneasentaja yrittäjä autoilija luokanopettaja, eläkeläinen luokanopettaja, KM yrittäjä, eläkeläinen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri farmaseutti osastonhoitaja emäntä eläkeläinen yrittäjä projektipäällikkö myyjä, eläkeläinen 6

7 Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Tapio Markkanen, varapuheenjohtajana Riitta Kerkola ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen vuosille -2014, annettiin Ruokoniemen leirikeskuksen saneeraustyö KOTI Rakentajat Tirkkonen Oy:n tehtäväksi euron kokonaisurakkahinnalla ja perustettiin johtava diakonianviranhaltijan virka 1.6. alkaen valittiin I kappalaisen virkaan TM Satu Väätäinen vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille vakinaistettiin tiedottajan virka lukien, hyväksyttiin kirkon sisä- ja ulkopuolisten töiden korjaussuunnitelmat ja alistettiin päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi, valittiin sisäpuolisten korjaustöiden urakoitsijaksi Koti Rakentajat Tirkkonen Oy euron kokonaishinnalla ja vahvistettiin vuoden 2014 tuloveroprosentiksi 1, vahvistettiin hautapaikkojen luovutushinnat lukien, hyväksyttiin vuoden 2014 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi , hyväksyttiin kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistaminen alistaen päätös tuomiokapitulin vahvistettavaksi sekä kumottiin virkasääntö. Kirkkohallitus vahvisti kirkon korjaussuunnitelmien hyväksymistä koskevan kirkkovaltuuston päätöksen Kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistamista koskevan päätöksen vahvistaminen on vireillä tuomiokapitulissa. Muilta osin kirkkovaltuuston päätökset on pantu täytäntöön. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet 2014 Hokkanen Raija puutarhuri varajäsen Suvi Eskola Joutsenoja Pekka FT varajäsen Lauri Katainen Kolehmainen Jari lehtori, YTM varajäsen Erkki Luomi Kiiski Pekka järjestöohjaaja, eläkeläinen varajäsen Jukka Markkanen Laitanen Seppo kirkkoherra Ojala Pirjo lastenpsykiatrian erikoislääkäri varajäsen Anne Niemelä Puustinen Kyllikki farmaseutti varajäsen Ritva Venäläinen Roivainen Seppo aluemestari, eläkeläinen varajäsen Vesa Konu Väätäinen Liisa myyjä varajäsen Kirsti Villman Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Laitanen, varapuheenjohtajana Jari Kolehmainen ja sihteerinä talousjohtaja Urpo Reponen. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 143 asiakohtaa. Kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra ja talousjohtaja käyttivät kirkkoneuvoston päätäntävaltaa niissä rajoissa kuin kirkkoneuvoston ohjesäännössä on määrätty. Diakoniatyöstä vastaava pappi päätti kirkkoneuvoston määrittämissä rajoissa diakoniarahaston tuoton käyttämisessä avustuksiin. Kirkkoneuvoston valitsemina seurakunnassa toimi diakoniatyön, perhetyön, lähetystyön, lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön ja Etelä-Siilinjärven aluetyön vastuuryhmät. Tilintarkastaja Seurakunnan tilintarkastajana toimi Oulun HTM&JHTT-Tarkastus Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Pentti Malinen, JHTT, HTM. Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta Aloitteita ei kertomusvuoden aikana tehty.

8 Henkilöstö Vahvistetun henkilöstösuunnitelman mukaisesti kertomusvuoden aikana seurakuntaan perustettiin johtava diakonianviranhaltijan virka 1.6. lukien ja vakinaistettiin tiedottajan määräaikainen virka lukien. Edellisvuonna perustetuista viroista ja tehtävistä kiinteistötyönjohtajan virka täytettiin 1.5. lukien ja puutarhurin työsopimussuhde 1.1. lukien. Määräaikaista henkilöstöä palkattiin suunnitelman mukaisesti. Seurakuntatyön tehtäväalojen osalta käynnistyi lähiesimiesjärjestelmän valmistelu, mutta lopullinen päätöksenteko siirtyi vuodelle Henkilöstö hallintokunnittain Virkasuhteet Työsopimussuhteet Vakanssit Miehet Naiset Keski-ikä Kokoaik. Osa-aik. Kokoaik. Osa-aik. Vakin. Määräaik Yleishallinto ,4 Seurakuntatyö ,9 Hautaustoimi ,4 Kiinteistötoimi ,2 Yhteensä ,4 Seurakunnassa on laadittu henkilöstön osalta erillinen henkilöstökertomus. Seurakunnan väkilukumuutokset 2009 Vuosi Läsnäoleva väestö Osuus kunnan väestöstä % Kastetut Kuolleet Solmitut avioliitot/ avioerot Srk:aan liittyneet /srk:sta eronneet Tulomuutto Lähtömuutto , / / , / / , / / , / / , / / Vastoin ennusteita seurakunnan väestömäärä väheni vuonna ennätyssuuren seurakunnasta eronneiden määrän vuoksi 0,7 %. Koko kirkon jäsenmäärä laski vastaavana aikana 1,1 %. Kastettujen määrän ja kuolleisuuden erotus eli ns. luonnollinen väestönkasvu toteutui lähes ennakko-arvion mukaisesti. Muuttovoitto oli hieman arvioitua pienempi (-23). Solmittujen avioliittojen määrä väheni edellisvuodesta selvästi ja avioerojen määrä kääntyi jälleen kasvuun. Lähivuosina väestökehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti väestön vanhenemisesta johtuvan kuolleisuuden kasvun ohella, mille tasolle seurakunnasta eroavien määrä asettuu. Kertomusvuoden kaltainen eroaalto johtaa vääjäämättä väestömäärän laskuun. Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto eivät riitä paikkaamaan seurakunnasta eronneiden määrää. Erojen seurauksena on seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä viime vuosina ollut laskusuunnassa. Alenema on viime vuosina ollut hitaampaa kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna kirkkoon kuului 75,2 % suomalaisista (edellisvuonna 76,4 %). 8

9 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi Yleishallinto Yleishallinnon tuotto- ja kulukehitys 2012 Toteutuma Toteutuma Muutos 2012 % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) MYYNTITUOTOT 517,00 297,00-42,6 MAKSUTUOTOT , ,43-3,4 TUET JA AVUSTUKSET , ,29 7,0 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,72 0,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,21-4,7 PALVELUJEN OSTOT , ,34-22,6 VUOKRAKULUT , ,92 16,4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,28 18,6 MUUT TOIMINTAKULUT -740, ,99 89,4 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,74-8,4 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,02-8,8 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,85 4,5 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sisäiset) , ,87-7,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,46-66,7 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset korkokulut -16,59-100,0 Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,82 6,6 LASKENNALLISET ERÄT , ,82 6,6 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,49 59,8 Yleishallinnon toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Palvelujen ostot 22,3 % Henkilöstökulut 56,7 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 5,4 % Sisäiset kulut 13,1 % Muut kulut 2,6 % 9

10 Hallintoelimet Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Uudistetaan seurakunnan toimintastrategia yhteistyössä henkilöstön kanssa. Toimintastrategian valmistelu käynnistettiin ja sen tiimoilta järjestettiin mm. työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen strategiapäivä kehittämiskonsultti Raimo Turusen johdolla. Strategiaa työstettiin lisäksi useissa työntekijäkokouksissa. Strategian lopullinen valmistuminen jäi kevääseen Tarkistetaan kirkkoneuvoston ohjesääntö huomioiden kirkkolaissa tapahtuvat muutokset. Tarkistettu ohjesääntö hyväksyttiin kirkkovaltuustossa ja sääntömuutos alistettiin tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ohjesäännön tarkistamisen yhteydessä kumottiin virkasääntö vanhentuneena. Strategian ideoinnin tuloksia työpaikkakokouksessa Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Kirkkovaltuuston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 94, ,8 Kirkkoneuvoston kokoukset, kpl Osallistumisaktiivisuus kokouksiin, % 99, ,4 10

11 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,39 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,39 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,74 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,13 Laskennalliset erät , ,13 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Talous- ja henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen. Toiminta-ajatus Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon ja maksuliikenteeseen liittyvät palvelut ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät palvelut sekä huolehtii seurannan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Hyväksytään arviointikriteerit uuteen palkkausjärjestelmään sisältyvän harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottoa varten ja informoidaan siitä henkilöstöä. Kirkkoneuvosto hyväksyi harkinnanvaraisen palkanosan otettavaksi käyttöön saavutetun neuvottelutuloksen mukaisesti lukien HAVA-työryhmän valmistelemien arviointikriteerien mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätöksellä aikataulutavoitetta kuitenkin lykättiin, koska seurakuntatyön tehtäväalojen osalta lähiesimiesjärjestelmän valmistelut olivat vielä osaksi keskeneräisiä eikä tarvittavia valmiuksia työsuorituksen arviointiin vielä ollut. Laadituista arviointikriteereistä on informoitu henkilöstöä. Käynnistetään palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen liittyvät valmistelut. Seurakunnan siirtyminen kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyi neljällä kuukaudella vuoden 2015 alkuun. Kertomusvuodelle ei ajoittunut vielä siirtymiseen liittyviä valmisteluja vaan info- ja koulutustilaisuudet käynnistyvät alkuvuodesta Laaditaan henkilöstöopas. Henkilöstöoppaan laadintaa ei kertomusvuoden aikana vielä ehditty käynnistää. Seurakunnan intranetjärjestelmässä ylläpidettiin henkilöstöasioihin liittyviä säädöksiä ja ohjeita. 11

12 Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Palkansaajia Kirjanpidon tositemäärä, kpl Nettokulut / palkansaaja, Nettokulut / tositemäärä, 73,26 76,74 75,74 Nettokulut / srk:n jäsen, 18,30 18,30 19,17 Talousarvion toteutuminen Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) ,22-824,22 Toimintakulut (ulkoiset) , ,43 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,21 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,74 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,95 Poistot ja arvonalentumiset , ,54 Laskennalliset erät , ,41 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) Seurakunnan pitkäaikainen työntekijä, rovasti Yrjö Jokiranta kahviteltiin eläkkeelle Kuva Tuomo Toivanen. 12

13 Kirkonkirjojen pito Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöön perehtymistä jatketaan ja otetaan järjestelmän ominaisuuksia tehokkaaseen käyttöön. Järjestelmän käyttöönotto on takkuillut Kirkkohallituksessa edelleen eikä sen käytettävyys ole kertomusvuonna olennaisesti parantunut. Suoritetaan kirkonkirjojen digitoidun aineiston tarkastaminen. Kirkonkirjojen digitoinnin tarkistaminen saatiin loppuun edellisen vuoden puolella. Perhelehtien osalta digitointia päästään tarkistamaan vasta vuoden 2014 puolella, aineisto saatiin Kirkkohallituksesta tammikuussa Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Nettokulut / srk:n jäsen, 6,60 3,62 3,75 Talousarvion toteutuminen Toteutuma Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2012 Toimintatuotot (ulkoiset) ,50-251,50 Toimintakulut (ulkoiset) , ,54 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,04 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,40-662,60 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,44 Laskennalliset erät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,44 13

14 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Jäsentietojärjestelmän tietojen hyväksikäyttöä edistetään toimintojen suunnittelussa. Kirjuri-jäsentietojärjestelmää voidaan toistaiseksi hyödyntää vain kirkkoherranvirastossa eikä Kirjurioikeuksia ole voitu laajentaa lainkaan seurakunnallisten toimintojen alueelle. Kirkkoherranviraston tuella järjestelmää on hyödynnetty entiseen tapaan. Jatketaan päätearkiston järjestämistä. Uusi arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma 2000 hyväksyttiin kirkkoneuvostossa Päätearkiston järjestämistyötä on jatkettu ajan salliessa, mutta tehtävää on edelleen paljon. Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Nettokulut / srk:n jäsen, 5,32 5,20 5,53 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,16 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,16 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) ,45-293,55 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,61 Laskennalliset erät , ,61 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)

15 Seurakunnallinen toiminta Seurakunnallisen toiminnan tuotto- ja kulukehitys 2012 Toteutuma Toteutuma Muutos 2012 % TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) KORVAUKSET , ,50-1,6 MAKSUTUOTOT , ,21-7,7 VUOKRATUOTOT 288,58-100,0 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT , ,94 49,9 MUUT TOIMINTATUOTOT 3.316, ,09 6,6 TOIMINTATUOTOT(ulkoiset) , ,74 4,8 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) HENKILÖSTÖKULUT , ,02 0,3 PALVELUJEN OSTOT , ,89 12,8 VUOKRAKULUT , ,40 9,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,45 22,0 ANNETUT AVUSTUKSET , ,47 22,5 MUUT TOIMINTAKULUT , ,38-36,9 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) , ,61 4,2 TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen) , ,87 4,1 TOIMINTAKULUT (sisäiset) , ,38 10,4 TOIMINTAKATE 2 (ulkoinen ja sis.) , ,25 6,2 LASKENNALLISET ERÄT Sisäiset vyörytystulot ja menot , ,32 4,6 LASKENNALLISET ERÄT , ,32 4,6 TYÖALAKATE (ulkoiset ja sisäiset) , ,57 5,9 Seurakuntatyön toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin Henkilöstökulut 50,2 % Palvelujen ostot 8,5 % Aineet, tarvikkeet 2,7 % Muut kulut 0,2 % Vuokrat 0,3 % Avustukset 6,6 % Sisäiset toimintakulut 31,5 % 15

16 Yleinen seurakuntatyö Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen. Toiminta-ajatus Yleisen seurakuntatyön työalaan kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen, kirkollisten toimitusten, muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet. Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toiminta-ajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä naisia ja miehiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä luterilaisessa seurakunnassa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Perhejumalanpalvelukset, Kansanlaulukirkot ja muu kohdentava ja uutta avaava jumalanpalvelustoiminta sekä päiväjumalanpalvelusta kehittävät toimenpiteet. Perhejumalanpalvelusta on toteutettu omana perheille suunnattuna jumalanpalvelustoimintanaan, perjantaimessut ja kesäiset Kansanlaulumessut ovat täydentäneet vaihtoehtojumalanpalvelusten kirjoa. Painopiste on silti ollut päiväjumalanpalveluksen kehittämisessä entistä paremmin palvelemaan kaikenikäisiä. Kirkon remontin aikana jumalanpalveluksia oli seurakuntatalossa, jossa vuorovaikutuksellisuus toteutui hyvin. Etsitään uusia kanavia miestyöhön ja toteutetaan sitä yhdessä varhaisnuorisotyön isä-poikatoiminnan kanssa. Miesten illat alkoivat syksyllä ja siihen on löytynyt hyvä ydinjoukko ja vapaaehtoisia vetäjiä aikuistyön vastuuryhmästä. Myös miesten ruokapiiriä kokeiltiin, mutta se ei lähtenyt toimimaan odotetusti. Uusien vastuuryhmien nimeäminen eri työaloille, erityisesti aikuistyöhön ja vastuuryhmien toimintasäännön uudistaminen. Vastuuryhmiin ilmoittautui yhteensä 42 seurakuntalaista. Toimintasääntö uudistettiin. Etsitään uusia vapaaehtoisia ja tuetaan toimintamalleja, joissa seurakuntalaiset voivat osallistua entistä aktiivisemmin. mm. jumalanpalveluselämän toteuttamiseen, pienryhmätoimintaan ja palvelutehtäviin lähiympäristössään. Vapaaehtoistyön koordinointi ja vapaaehtoisten koulutus osoitettiin erityisesti lähetyssihteerin ja johtavan diakonian viranhaltijan tehtäväksi. Eri tehtävissä vapaaehtoisina toimi kertomusvuonna 139 seurakuntalaista. Yhtenäisten tunnusten luominen vapaaehtoisina toimiville, vapaaehtoistyön koordinointi ja vapaaehtoisten koulutus. Yhtenäisiä tunnuksia vapaaehtoisille ei vielä ole ja myös oman koulutuksen aloittaminen siirtyi seuraavan vuoden puolelle. 16

17 Kirkon remontin vuoksi messu ja kirkkokahvit järjestettiin Mäntyrannan kesäteatterilla. Kuvat Veera Markkanen. 17

18 Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Pääjumalanpalveluksiin osallistujia Muihin jumalanpalveluksiin osallistujia Kastetoimituksia Kirkollisia vihkimisiä ja avioliiton siunauksia Hautaan siunaamisia, maahan kätkemisiä Kirkollisiin toimituksiin osallistujia Muut seurakuntatilaisuudet Muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistujia Talousarvion toteutuminen Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) ,69 660,69 Toimintakate 1 (ulkoinen) ,69 660,69 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,11 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,42 Laskennalliset erät , ,95 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,47 Hautaan siunaaminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,26 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,26 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,19 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,93 Laskennalliset erät ,62 847,62 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,55 Kirkolliset toimitukset Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,24 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,24 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,78 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,54 Laskennalliset erät , ,93 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,47 18

19 Aikuistyö Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) , ,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,40 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,40 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,45 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,05 Laskennalliset erät ,55 410,55 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,60 Muut seurakuntatilaisuudet Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot (ulkoiset) ,00-80,00 Toimintakulut (ulkoiset) , ,82 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,82 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,21 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,03 Laskennalliset erät , ,01 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,04 Kirkko ja Koti lehti rantautui uutispuuroastioineen Siilinjärven torille lehden 100-vuotisjuhlavuonna. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. 19

20 Tiedotus ja viestintä Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen Toiminta-ajatus Seurakunnan viestinnän ja tiedotustoiminta luo myönteistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Viestinnällä vahvistetaan myös seurakunnan johtoa ja työkulttuuria ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Laaditaan seurakunnan viestintästrategia kiinteäksi osaksi seurakunnan strategiaa. Tiedotus ja viestintä työalana osallistui seurakunnan strategiaprosessiin. Koko seurakunnan strategian laatiminen jatkuu vuonna 2014, eikä viestintästrategiaa laadita ennen sitä. Aloitetaan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten viestintätaitoja tukeva koulutus sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämiseksi. Viestintäkoulutusta ei päästy aloittamaan niin laajasti kuin suunniteltiin, vaan laaja koulutuskokonaisuus siirtyi seuraavaan vuoteen. Lastenohjaajille järjestettiin atk-perusteiden ja sähköpostin perehdytystä. Työaloja tuettiin verkkosivupäivityksen hoitamisessa perehdyttämällä pienryhmiä ja yksittäisiä työntekijöitä. Hyödynnetään viestintäkanavia entistä monipuolisemmin. Aloitetaan teemaliitteen julkaisu paikallislehdessä ja lisätään tiedotusta mm. maakunnallisiin ja kirkollisiin medioihin. Vakiinnutettiin uudistettujen verkkosivujen käyttöä ja laajennettiin sisältöjä mm. verkkoilmoittautumisiin. Julkaistiin paikallislehdessä syysliite ja adventtiliite. Vahvistettiin yhteistyötä seurakuntalehti Kirkon ja Kodin kanssa. Säännölliset tiedotusyhteydet uusiin medioihin luodaan systemaattisen viestintäsuunnittelun perusteella, minkä vuoksi kehittäminen siirtyi seuraavaan vuoteen. Uudistetaan seurakunnan viestintämateriaaleja luomalla seurakunnalle graafinen ilme. Kehitetään visuaalista viestintää. Graafisen ilmeen luominen siirtyi seuraavaan vuoteen. Vuoden lopussa luotiin graafikon kanssa yhteistyössä graafinen ilme seurakunnan juhlakeväälle. Visuaalista viestintää tukemaan hankittiin kuvia työalojen käyttöön. Kirkon juhlamessun dokumentoinnin yhteydessä aloitettiin yhteistyö Siilinjärven Kamerat ry:n kanssa. Seurakunnan 90-vuotisjuhlaprojektin viestintä: kerätään seurakunnan historiaa kirjallisesti ja kuvallisesti julkaistavaksi. Aloitettiin historiatiedon keruu ja aineistojen perusteella historiatekstien kirjoittaminen. Historiankeruutta varten koottiin seurakuntalaisista historiatyöryhmä, jonka jäsenistä kaksi osallistuu tekstien toimittamiseen tiedottajan kanssa. Seurakuntalaisilta pyydettiin muistoja lehti-ilmoituksella, verkkosivuilla ja henkilökohtaisten yhteydenottojen perusteella. Aineiston keruu ja työstäminen jatkuu seuraavana vuonna. Arviointia Viestinnän ja tiedotuksen työalalla vuosi on ollut monimuotoinen. Verkkoviestinnässä on kehitetty vuoden 2012 lopulla valmistuneita verkkosivuja ja kesällä perustettiin Siilinjärven seurakunta -niminen Facebook-sivu, jonka päätoimittajana toimii tiedottaja. Tiedottaja on osallistunut myös perheiden sähköpostitus toiminnan kehittämiseen lapsityön kanssa. Verkkoviestintä kasvavana viestinnän muotona haastaa sekä tämän että muut työalat kehittymään jatkuvasti. 20

21 Lehtipuolella kehitettiin yhteistyöstä seurakuntalehden ja sen muutoksia kokeneen toimituksen kanssa. Uutena kanavana kokeiltiin myös seurakuntaliitteen julkaisemista paikallislehdessä. Kumpikin näistä lehdistä sopii Siilinjärven seurakunnan tarpeisiin eri tavoin: merkityksensä on niin paikallisten seurakuntauutisten nostolla kuin paikallisseurakunnan aiheiden liittämisellä seurakuntien, kirkon ja yhteiskunnan aiheiden kokonaisuuteen. Uudet yhteistyökumppanit, esimerkiksi kameraseura ja viestinnän eri alojen osaajat, ovat seurakunnan viestinnälle mahdollisuus monipuoliseen ja rikkaaseen viestintään. Luonteva yhteistyö syntyy vähitellen erilaisten tarpeiden mukaan. Kirkonrakentajia vuonna Kuva Siilinjärven seurakunnan arkisto. Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Vierailuja kotisivuilla, kpl/kk Osallistujia viestinnän sisäisissä koulutuksissa Nettokulut / srk:n jäsen, 10,24 11,76 11,68 Talousarvion toteutuminen Toimintatuotot (ulkoiset) Toteutuma 2012 Talousarvio Toteutuma Poikkeama Toimintakulut (ulkoiset) , ,38 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,38 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,08 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,30 Laskennalliset erät ,69 408,69 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,61 21

22 Musiikkityö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen ja kappalainen Satu Väätäinen. Toiminta-ajatus Musiikkityön tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa ja vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kehitetään jumalanpalvelusten musiikkia ja käytetään soittajia ja laulajia avustamassa tarvittaessa. Toteutetaan erityylisiä jumalanpalveluksia. Musiikkiavustajia on käytetty suhteellisen runsaasti; erityisesti juhlapyhinä ja muissa juhlajumalanpalveluksissa. Avustajat ovat olleet seurakunnan omien musiikkiryhmien lisäksi paikkakunnan muita musiikkiryhmiä ja solisteja. Kehitetään virsituntemusta kaikenikäisten parissa mm. virsivisan markkinointia kouluille. Kanttorit vierailivat kouluilla kinkereiden ja virsiopetuksen tiimoilta. Koululaisten virsi-visaan ei ollut osallistujia. Järjestetään musiikkitilaisuuksia kaikenikäisille seurakuntalaisille. Konserttien ja musiikkitilaisuuksien lukumäärä ja kävijämäärä kasvoivat ilahduttavasti. Konsertit olivat musiikkityyleiltään monipuolisia. Jatketaan yhteistyötä paikkakunnan musiikkitahojen kanssa. mm. urkutyöpajan toteuttaminen yhteistyössä musiikkiopiston kanssa. Urkutyöpajaa ei järjestetty työntekijän koulutusten ja aikataulukiireiden takia. Kunnan ja kansalaisopiston musiikkiryhmät ovat avustaneet seurakunnan tilaisuuksissa kiitettävästi. Näitä ryhmiä ovat olleet mm. Sekaset, Lauluveikot, Vielä raikaa-kuoro, Triangeli ja musiikkiopiston oppilaat. Ystävänillan konsertti YV-keräyksen hyväksi järjestettiin Vuorelan kirkossa Kuva Sini-Marja Kuusipalo. 22

23 Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Musiikkitilaisuuksia Musiikkitilaisuuksiin osallistuneita Musiikkiryhmiä Musiikkiryhmissä jäseniä Musiikkiryhmillä esiintymisiä Talousarvion toteutuminen Toteutuma Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2012 Toimintatuotot (ulkoiset) ,16-876,16 Toimintakulut (ulkoiset) , ,13 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,29 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,98 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,27 Laskennalliset erät ,18-575,82 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,09 Päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja seurakuntapastori Kaisa Yletyinen. Toiminta-ajatus Päiväkerhotyön ja koululaisten iltapäiväkerhotyön tehtävänä on edistää lasten ja heidän perheittensä kristilliseen uskoon perustuvaa elämää, kasvatusta ja opetusta sekä niiden toteutumista jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Päiväkerhoja järjestetään 3-5 -vuotiaille nykyisessä laajuudessa. Päiväkerhoja järjestettiin 3-5 -vuotiaille kolmessa eri toimintapisteessä yhteensä 11 ryhmässä. Syyskaudella toimintaan ilmoittautui yllättäen huomattavasti aiempaa enemmän lapsia (+40) jonka johdosta perustettiin yksi uusi ryhmä ja olemassa olleiden ryhmien ryhmäkoko oli suuri. Koululaisten iltapäiväkerhoja järjestetään kunnan tukemana Vuorelan, Toivalan ja Kasurilan alueilla. Koululaisten iltapäiväkerhoja järjestettiin kunnan tukemana Vuorelan, Toivalan ja Kasurilan alueella. Syyskaudella toimintaan ilmoittautui 95 lasta, osallistujien määrässä on ollut huomattavissa hienoista laskua. Kerhotoiminnan sisällössä on pyritty huomioimaan osallistuvien lasten tarve päivittäiseen ulkoiluun ja liikuntaan. Kerholaisille vanhempineen tarjotaan mahdollisuus tutustua kerhoon toimintakauden alussa. Lisäksi perheitä kutsutaan mukaan erilaisiin kerhohetkiin, perheiltoihin sekä retkille ja leireille. Kerholaiset perheineen osallistuivat aktiivisesti erilaisiin kerhohetkiin mm. isänpäivän kirkkohetkeen ja syksyiseen perheiltaan kerhopisteissä. Myös kerhoryhmien retket seurakuntatalolle pelle-esitykseen ja toimintapäiviin keräsivät runsaasti osallistujia. Perheleirille osallistui aktiivinen joukko lapsiperheitä, osallistujat olivat innokkaita antamaan ideoita seurakunnan leiritoimintaan. 23

24 Toimintavuoden aikana järjestetään 3-4 perhemessua ja kuusi perhekirkko-tilaisuutta sekä koulunsa aloittavien siunaamistilaisuudet Siilinjärven ja Vuorelan kirkoissa. Toimintavuoden aikana järjestettiin 3 perhemessua ja seitsemän perhekirkko-tilaisuutta. Osaan perhekirkoista kutsuttiin tietyt ikäluokat (kastetut, 4-, 5- ja 6-vuotiaat) jolloin tilaisuuteen osallistuneiden lukumäärä kasvoi lähes puolella. Koulunsa aloittavien siunaamistilaisuudet Siilinjärven ja Vuorelan kirkoissa kasvattivat suosiotaan. Lapselle tullutta henkilökohtaista kutsua arvostettiin ja se innosti perheitä osallistumaan tilaisuuteen. Mukana oli myös muutamia opettajia lasten kouluista. Kesäkaudella järjestetään kesäkerhotoimintaa 5 9-vuotiaille Leppäkaarteessa, Vuorelassa ja seurakuntatalolla sekä lasten leiripäiviä Ruokoniemessä. Kesäkaudella järjestettyyn kesäkerhotoimintaa osallistui noin sata lasta. Osallistujien määrä on pysynyt lähes samana muutaman vuoden ajan, josta voi päätellä, että toiminnan tarjonta vastaa kysyntää. Lasten kolme leiripäivää Ruokoniemessä kokosivat noin 70 lasta monipuoliseen kesäiseen toimintaan Paavalin jalan jäljissä. Arviointia Päiväkerhotoimintaan osallistuvien määrän kasvusta seuraa haasteita ryhmien määrälle ja koolle. Kerhotoiminnan suunnittelua pitkäjänteisesti haastaa epävarmuus tilanteen pysyvyydestä. Myös kerhotoiminnan tapahtumiin on osallistunut arvioitua enemmän ihmisiä. Toimintaa on monipuolistettu, uusia tapahtumia on järjestetty ja perheitä on kutsuttu määrätietoisesti osallistumaan kerhotoiminnan arkeen ja nämä muutokset toiminnassa näkyvät myös tunnusluvuissa. Lapsityössä kannetaan huolta siitä, että tulevaisuudessakin seurakunnalla olisi riittävät resurssit taata lapsen oikeus saada kristillistä kasvatusta seurakunnan toimesta. Samanaikaisesti toiminnan haasteena on löytää keinot tukea kotien kristillistä kasvatusta. Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Päiväkerhoryhmiä Päiväkerhoryhmissä osallistujia Päiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita Päiväkerhojen nettokulut / kerholainen, Iltapäiväkerhoryhmiä Iltapäiväkerhoissa osallistujia Ip-kerhojen tapahtumiin osallistuneita Ip-kerhojen nettokulut / kerholainen, Kesäkerhoihin osallistuneita Talousarvion toteutuminen Päiväkerhotyö Toteutuma Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2012 Toimintatuotot (ulkoiset) ,80-302,80 Toimintakulut (ulkoiset) , ,58 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,78 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,60 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) ,18 570,18 Laskennalliset erät , ,58 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,76 24

25 Iltapäiväkerhotyö Toteutuma Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2012 Toimintatuotot (ulkoiset) , ,50 Toimintakulut (ulkoiset) , ,72 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,22 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,41 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,81 Laskennalliset erät , ,46 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,27 Perhekerhotyö Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, lapsityönohjaaja Jaana Markkanen ja seurakuntapastori Kaisa Yletyinen. Toiminta-ajatus Perhekerhot, päivähoitoyhteistyö ja pikkulapsityö tarjoavat mahdollisuuden hiljentymiseen Jumalan kasvojen edessä sekä yhteiseen virikkeelliseen toimintaan. Toiminnassa keskeistä on vertaistuki, perehtyminen kasvatuksen kysymyksiin ja kasteopetuksen tukeminen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Kerhotoimintaa järjestetään perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen nykyisessä laajuudessaan. Osallistujien kristillistä elämää tuetaan kerhossa esimerkiksi hengellisen musiikin, erilaisten kirkkohetkien ja kirkkovuoden juhlien avulla. Kerhotoimintaa järjestettiin perheille sekä kunnan perhepäivähoitajille lapsineen seitsemässä eri toimipisteessä. Toiminta laajeni iltaisin kokoontuvaan perhekerhoon sekä yhden uuden puistokerhon verran. Osallistujien kristillistä elämää tuettiin kerhoissa hengellisen musiikin mm. uuden lasten virsikirjan ja Kirkkomuskari materiaalien avulla. Vuoden varrella toteutetut kirkkohetket ja kirkkovuoden juhlien huomioiminen rikastuttivat kerhotoiminnan sisältöä. Vahvistetaan perheiden tavoittamista mm. sähköpostitse, seurakunnan lapsityön verkkosivuja kehittämällä sekä hyödyntämällä sosiaalisen median keinoja. Perheiden sähköpostilista-toiminta tavoitti vuoden lopulla lähes 500 perhettä kuukausittain. Seurakunnan verkkosivuja hyödynnettiin ottamalla käyttöön sähköinen ilmoittautuminen lapsityön toimintaan. Toiminnan näkyvyys lisääntyi seurakunnan liityttyä Facebook-sivustolle sosiaaliseen mediaan. Muistetaan 1, 2, 3-vuotiaita seurakunnan jäseniä onnittelukortilla sekä kutsutaan 3-vuotiaat syntymäpäiväjuhliin ja mukaan kerhotoimintaan. Seurakunta huomioi 1-7-vuotiaita seurakunnan jäseniä onnittelukortilla sekä kutsulla osallistua ikäluokan omiin juhliin, perhekirkkoon tai muuhun kerhotoimintaan. Lisäksi vuoden 2012 aikana kastetut lapset läheisineen kutsuttiin perhekirkkoon. 25

26 Päivähoidon uskontokasvatusta tuetaan mentoroinnin ja päivähoidon henkilöstön koulutuksella sekä perinteisten päiväkotihartauksien avulla. Päivähoidon uskontokasvatusta tuettiin mentoroinnin ja päiväkotihartauksien muodossa. Toiminnan laajentamiseksi lastenohjaajat koulutettiin uskontokasvatuksen mentoreiksi. Päivähoidon henkilöstölle järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta vuoden aikana, teemoina niissä oli kuolema ja surun käsittely lapsen kanssa sekä Jumalan huolenpito ja turva. 3-vuotiaita synttärikakun kynttilöitä puhaltamassa. Kuva Sini-Marja Kuusipalo. Arviointia Tehtäväalueella toiminta on monipuolista ja laajaa. Keskeiseksi tavoitteeksi on noussut suunnitelmallinen ja säännöllinen yhteys lapsiperheeseen. Sen avulla voidaan vahvistaa uuden seurakuntalaisen ja hänen läheistensä jäsenyyttä kirkossa. Toiminnan kehittämisen haasteina ovat voimavarojen suuntaaminen, entistä enemmän, päivähoidon uskontokasvatukseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen seurakunnan varhaiskasvatuksessa. Tunnusluvut Toteutuma 2012 Arvio Toteutuma Kokoontumiskertoja Ryhmissä käyneiden aikuisten yhteenlasketut käyntikerrat Ryhmissä käyneiden lasten yhteenlasketut käyntikerrat Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuvat Pikkulapsityön onnittelupostin vastaanottajia Päivähoitovierailuihin osallistuneet lapset Nettokulut / kokoontumiskerta,

27 Talousarvion toteutuminen Toteutuma Talousarvio Toteutuma Poikkeama 2012 Toimintatuotot (ulkoiset) ,55 33,45 Toimintakulut (ulkoiset) , ,63 Toimintakate 1 (ulkoinen) , ,18 Toimintatuotot (sisäiset) Toimintakulut (sisäiset) , ,51 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) , ,67 Laskennalliset erät , ,16 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) , ,83 Vuorelan kirkossa järjestettyyn perhemessuun ja tapahtumaan mikkelinpäivänä osallistui 150 henkilöä. Kuva Tuomo Toivanen. 27

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2014 Sisällysluettelo TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 6 Henkilöstö... 8 Seurakunnan väkilukumuutokset 2010... 8

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 27.11.2015 5 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 10.12.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 43 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 44 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / Joulupuuro- ja kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / Joulupuuro- ja kahvitarjoilu ennen kokousta alkaen klo KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 25.11.2016 4 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.12.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 27 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 28 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 23.9.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.10.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 13 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 22.10.2015 4 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.11.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 35 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 36 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 16.1.2013 1 / 2013

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 16.1.2013 1 / 2013 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 16.1.2013 1 / 2013 KOKOUSAIKA Torstai 24.1.2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2011 Kokousaika 1.3.2011 klo 18.00-21.32 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergsrtöm Raila Degerholm Heidi Heikkilä

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2013 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2013 sisältää tietoja Oulun ev.lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun kaupunki

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2016

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2016 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 27.4.2016 2 / 2016 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.5.2016 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 8 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 2/2013 Kokousaika 6.3.2013 klo 18.00 21.23 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18

keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 10.9.2014 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013

KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 17.1.2013 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali... 3 3. Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 11.4.2013 3 / 2013

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 11.4.2013 3 / 2013 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 11.4.2013 3 / 2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 24.4.2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 22 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2009 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokousaika Maanantai 8.6. klo 17.00, ennakkopalaveri klo 16.30 Kokouspaikka Läsnä Poissa Muut läsnäolijat Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 19.2.2014 2 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 26.2.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015

Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Jäsentietojen VUOSITILASTO 2015 Johdanto Jäsentietojen vuositilasto 2015 sisältää tietoja Oulun ev.-lut. seurakuntien väestömuutoksista ja muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä viime vuodelta. Oulun ev.-lut.

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kansikuva: Vuorelan kirkko ulkoapäin joulukuussa Kuva Urpo Reponen.

SISÄLLYSLUETTELO. Kansikuva: Vuorelan kirkko ulkoapäin joulukuussa Kuva Urpo Reponen. SEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO TOIMINKERTOMUS... 1 Yleiskatsaus... 1 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 4 Henkilöstö... 6 Väkiluku... 6 Talousarvion toteutuminen... 7 Hyväksyttyjen toiminnallisten ja

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015 AIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 12.05 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka poistui

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot