OPPISOPIMUKSELLA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA KOULUTTAJAN KANSIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPISOPIMUKSELLA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA KOULUTTAJAN KANSIO"

Transkriptio

1 OPPISOPIMUKSELLA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA KOULUTTAJAN KANSIO TAO, Turun ammattiopistosäätiö 2009

2 2 Kouluttajalle TAO, Turun Ammattiopistosäätiö kiittää sinua siitä, että olet päättänyt omalta osaltasi osallistua nuoren opiskelijan koulutukseen työelämävaatimusten mukaisiin työtehtäviin. Sinä olet oppilaallesi se mestari, jolta hän nyt odottaa todennäköisesti jotain sellaista, mitä hän ei ole vielä oppilaitoksessa opiskellessaan saanut tai pystynyt opiskelemaan. Nämä odotukset voivat kohdistua kokonaan uudenlaisiin työtehtäviin tai hänelle entuudestaan tuttujen tehtävien oppimiseen siten, että niillä taidoilla hänen on mahdollista tulevaisuudessa löytää paikkansa työyhteiskunnassa. Selviytyäksesi kouluttajan tehtävistä mahdollisimman hyvin, toivomme sinun myös hieman valmentautuvan tehtävääsi ohjeittemme mukaisesti. Tähän valmennukseen liittyen olemme laatineet sinulle tämän kirjallisen ohjeen sekä tulemme myös kutsumaan sinut kaikille oppisopimustyöpaikkojen työpaikkakouluttajille eli oppimestareille järjestettäviin yhteisiin tilaisuuksiin. Siinä tapauksessa, että olet työnantajan edustajana oppisopimuksen allekirjoittaja, mutta et kuitenkaan arvele toimivasi itse oppilasta ohjaavana henkilönä, toivomme, että perehdyttyäsi ensin itse tähän kansioon, toimitat sen sitten sille oikealle oppimestarille, jonka vastuulle olet ohjaustyön antanut. Yhteistyökumppanuudesta kiitollisena TAO, Turun Ammattiopistosäätiö

3 3 1 Lähtökohdat 1.1 Hankkeen tarkoitus Oppipaikka on TAO, Turun Ammattiopistosäätiön kehittämä uusi tapa yhdistää perinteinen oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus ja oppisopimuskoulutus yhdeksi tutkintoon johtavaksi kokonaisuudeksi. Kysymyksessä on ammattioppilaitoksen ja työelämäverkoston kanssa yhteistyössä käynnistetty hanke työssäoppimismenetelmän laajentamiseksi koskemaan entistä suurempaa osaa ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmia. Hankkeen avulla pyritään varmistamaan ammattioppilaitoksesta valmistuvien työllistyminen tarkasti koulutustaan vastaaviin työtehtäviin ja auttamaan yrityksiä löytämään juuri heidän tarpeisiinsa koulutettua uutta työvoimaa. TAO:n opiskelijoiden työssäoppimisen laajentaminen aloitetaan muokkaamalla heidän henkilökohtaisia opintosuunnitelmiaan kolmannen opintovuoden osalta sellaisiksi, että ne voidaan toteuttaa lähes kokonaan käytännön työtehtävien yhteydessä oppisopimuskoulutuksena työpaikoilla. Tämän jälkeen ammattialakohtaiset vastuuopettajat ottavat yhteyttä omaan työelämäverkostoonsa ja kartoittavat näille opiskelijoille mahdollisesti soveltuvat Oppipaikat. Opettaja toimii siis tavallaan opiskelijan ja työpaikkakouluttajan välisenä puhemiehenä siihen asti, että yhdessä päätetään solmia ammatin opiskelua ja opettamista koskeva määräaikainen työsopimus eli oppisopimus. Tämän toiminnan aloittamiseen on saatu tukea Opetushallitukselta ja hankkeen edetessä tullaan olemaan yhteydessä myös muiden koulutuksenjärjestäjien toteuttamiin työssäoppimisen laajentamista kokeileviin hankkeisiin. Lisäarvoa yrityksellesi Oppilaitoksemme omaksuman periaatteen mukaisesti pyrimme tekemään työelämäyhteistyötä tasapuolisen hyödyn lähtökohdista. Tässä hankkeessa hyödyn saajina on tavallaan neljä osapuolta: Opiskelija Oppilaitos Työnantaja Yhteiskunta.

4 4 Opiskelijan kannalta suurin hyöty lienee työllistymismahdollisuuksien paranemisessa. Toisaalta myös hänen opiskelukustannuksensa alenevat ja opiskelumotivaatio todennäköisesti lisääntyy. Oppilaitos puolestaan varmistaa näin järjestämänsä koulutuksen työelämävastaavuuden ja pystyy kehittämään edelleen omia palvelujaan. Koko yhteiskunta hyötyy työttömyyden ja tarpeettoman koulutuksen vähenemisestä. Työnantajan näkökulma on kuitenkin se, jolta kannalta sinä joudut tarkastelemaan toiminnasta saatavaa hyötyä. Tässä suhteessa pidämme olennaisena juuri sinun edustamasi yrityksen tarpeisiin sopivan potentiaalisen uuden työvoiman löytämistä. Suorittamasi koulutustyö voi monissa tapauksissa tukea myös yrityksenne muuta kehittämistyötä ja antaa lisävalmiuksia esimerkiksi henkilöstökoulutuksen kehittämiseen. Lisäksi voitte hyödyntää kouluttaja-asemaa myös yrityksenne markkinoinnissa. Joka tapauksessa oppisopimus on myös työnantajan kannalta hyvin edullinen tapa uuden työntekijän palkkaamiseksi. Periaatteisiimme myös kuuluu, että Oppipaikan oppimestarina sinulle ei koidu turhaa vaivannäköä, vaan TAO hoitaa puolestasi lähes kaikki paperityöt ja hoitaa tehtävään liittyvän perehdyttämisen. 1.2 Mikä kelpaa Oppipaikaksi? Ainakin kaikki Turun talousalueella toimivat rakennusten pintakäsittelyjä (maalaus ja lattianpäällystys) sekä teollista pintakäsittelyä suorittavat yritykset. Lisäksi otetaan mielellään mukaan verhoilu- ja veneenrakennusalan yrityksiä. Myös muiden alojen yritykset voivat tulla kysymykseen silloin, jos TAO:n opiskelijalle on laadittu tämän alan opiskelua koskeva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Ihanteellinen Oppipaikka on sellainen, jonka muut työntekijät omaavat korkean ammattitaidon ja jonka toiminta on kilpailukykyistä ja hyvin johdettua. Kuuluminen oman alan työnantajajärjestöön katsotaan eduksi, mutta se ei ole kuitenkaan ehdoton edellytys. Oppisopimuksen solmiminen ei edellytä sillä hetkellä erityisen akuuttia työvoimatarvetta, mutta oppilaan palkkaaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa muun työvoiman lomautuksia tai irtisanomisia. 1.3 Kuka kelpaa oppilaaksi? TAO etsii Oppipaikkoja ainoastaan sellaisille opiskelijoilleen, jotka ovat jo tähän mennessä suoriutuneet hyväksytysti kahden ensimmäisen vuoden opinnoista oppilaitoksessa. Mukana voi kuitenkin olla myös niitä opiskelijoita, joilla on todettu olevan jokin erityisiä oppimisvaikeuksia aiheuttava vamma tai häiriö, joka vaatii opetussuunnitelman mukauttamista hänen oppimisedellytyksiinsä. Heidän erityisasemansa otetaan huomioon myös oppisopimusneuvotteluissa ja tilanteen mukaan voidaan päätyä esimerkiksi poikkeavalla tavalla määräytyvään koulutuskorvaukseen.

5 5 1.4 Kuka kelpaa oppimestariksi? Oppimestariksi eli työpaikan oppisopimuskoulutuksesta vastaavaksi työntekijäksi kelpaa yrityksen työsuhteessa oleva ammattialaa hyvin tunteva työntekijä. Hän voi olla myös yrityksen työnjohtaja tai itsenäinen yrittäjä. Tilanteesta riippuen hän voi siis olla myös oppisopimuksen allekirjoittanut työnantajan edustaja, mutta joka tapauksessa hänen on tutustuttava hyvin oppilaaseen ja työskenneltävä tämän läheisyydessä siten, että oppimisen seuranta tulee mahdolliseksi. 1.5 Koulutusprosessin roolijako Oppipaikka-järjestelmässä yhdistyy kaksi erilaista koulutustapaa. Oppilas osallistuu luokkaopetukseen ja harjoitustöiden tekemiseen aluksi koulussa ja jatkaa sitten opiskeluaan työpaikalla. Väliin mahtuu vielä erillisiä näyttötilaisuuksia ja hieman teoriaopetusta myös oppisopimusaikana. TAO:n opettajat ovat tietenkin vastuussa opetuksen järjestämisestä koululla, mutta lisäksi he vastaavat opetussuunnitelman toteutumisesta myös työssäoppimispaikoilla ja tässä tapauksessa myös Oppipaikoilla. Kuten alla oleva kuvio havainnollistaa, koulun ja työpaikan roolit ovat osittain päällekkäisiä, mutta kummallakin on myös selkeästi omat tavoitteensa. Esimerkiksi yleissivistävä ja ammatin tietopuolinen opetus hoidetaan perinteisesti koululla, mutta myös se liittyy työpaikalla vaadittavaan osaamiseen. Työssä oppiminen puolestaan on perinteistä oppisopimuskoulutusta, mutta samaa menetelmää sovelletaan myös oppilaitoksissa tapahtuvaan opetukseen. Yleissivistys Ammatin perusteet Tietopuolinen opetus Työssäoppiminen Oppisopimuskoulutus Työllistyminen

6 6 Opiskelijan kannalta ei ole merkitystä sillä, miten ja missä oppiminen tapahtuu, vaan merkitystä on ainoastaan sillä, onko opittu tavoitteeksi asetettu osaaminen. Opettaja siis seuraa opiskelijan tavoitteiden toteutumista. Oppimestari puolestaan osoittaa opiskelijalle, mitä määrätyn työtehtävän tulokselta edellytetään ja miten tähän tulokseen päästään. Hyvässä Oppipaikassa opiskelija ehtii harjaantumaan ainakin joihinkin töihin jo niin hyvin, että hän pystyy tekemään töitä tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa.

7 7 2 Toiminta 2.1 Oppisopimuksen solmiminen Oppipaikka-järjestelmässä ovat oppisopimuksen sopijapuolina opiskelija, työnantaja ja TAO. Sopimus tehdään kolmena kappaleena TAO:n lomakkeelle (L39-1-x). Työnantajan yhteystietojen jälkeen on kohta palkkauksen perusteet, tähän kirjoitetaan sen työehtosopimuksen nimi, jota tässä työsuhteessa noudatetaan (voi merkitä lisäksi myös sovitun tuntipalkan). Lomakkeessa mainitulla tutkinnon perusteella viitataan siihen Opetushallituksen antamaan määräysasiakirjaan, jota TAO:n tulee tässä koulutuksessa noudattaa (löytyy esimerkiksi Internetistä >opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet > tekniikan ja liikenteen ala > x). Sopimukseen tulee myös maininta siitä, kuinka suuren osan kolmivuotisesta tutkinnosta opiskelija on saanut valmiiksi oppisopimuksen solmimispäivään mennessä. Tämä merkitään suoritettujen opintoviikkojen määränä. Esimerkiksi 80 ov tarkoittaa suunnilleen kahden lukuvuoden opintoja ja tutkinnon saamiseksi tarvitaan vielä 40 ov:n suoritukset, eli noin yksi kokonainen lukuvuosi. Suoritettujen opintoviikkojen määrä voi olla kahden opiskeluvuoden jälkeen myös suurempi tai pienempi kuin 80. Suurempi luku johtuu siitä, että opiskelija on suorittanut vastaavanlaisia opintoja aiemmin jossain muussa oppilaitoksessa. Pienempi luku puolestaan tarkoittaa sitä, että opiskelija ei ole poissaolojen tai muutoin vajaiden suoritusten takia saavuttanut tälle viikkomäärälle määrättyjä tavoitteita. Oppisopimusta tehtäessä on nyt varmistuttava siitä, että laskettaessa yhteen oppiaika (viikkoina) ja tähän asti suoritetut opintoviikot saadaan luvuksi vähintään 120. Sopimukseen kirjataan myös työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen määrä. Tämä on yleensä kaikkien opiskelijoiden kohdalla saman suuruinen, mutta siitä voidaan myös jossain tapauksessa poiketa (esim. erityisopetus tms.). Sopimuksen liitteeksi tulee aina opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS-lomake L39-x-x). Tässä suunnitelmassa luetellaan ne opiskelijan valitsemat opintokokonaisuudet (tutkinnon osat), joiden tavoitteet on yhdessä katsottu vastaavan Oppipaikan osaamisvaatimuksia. Jokaisen kokonaisuuden jälkeen on merkitty näiden nimellislaajuus opintoviikkoina (ov). Tämä ei tarkoita sitä, että Oppipaikalla tulisi opiskelijan työaika jakaa tarkalleen näiden viikkomäärien mukaisesti. Nimellislaajuus on vain arvio siitä, kuinka paljon aikaa kyseisten tavoitteiden saavuttaminen keskiverto-opiskelijalta suunnilleen vaatii. Jokainen opiskelija on kuitenkin yksilö, jonka tähänastinen opintomenestys, työkokemukset,

8 8 ikä, sukupuoli, harrastukset, luontaiset ominaisuudet ja yleinen elämäntilanne voivat vaikuttaa siten, että opintokokonaisuuden tavoitteiden saavuttaminen tapahtuu paljon arvioitua hitaammin tai nopeammin. Oppipaikalla tuleekin siis tarkastella ensisijaisesti vain osaamisen suhdetta tavoitteisiin, eikä saa huolestua siitä, jos työaika ei jakaudu tarkasti HOPS:in opintoviikkojen mukaisesti. Terveenä lähtökohtana pidetään myös sitä, että Oppipaikalla ollaan oikealla työpaikalla, jossa työn sisältö on oikeaa tuottavaa työtä. Liitteen B-kohdassa mainitaan vielä lopuksi Oppipaikalla suoritettavat ammattiosaamisen näytöt. Näillä tarkoitetaan ennakkoon suunniteltuja työtilanteita, joissa opiskelija osoittaa osaavansa opetussuunnitelmassa määritellyt asiat. Näyttöjen suunnittelu ja arviointi vaativat aina hieman ylimääräistä työtä, jota ei voida velvoittaa kuuluvaksi kaikkiin oppisopimuksiin. Useimmissa tapauksissa kuitenkin ainakin osa näytöistä voidaan toteuttaa hyvin luontevasti Oppipaikalla, ja loppuosalle kyetään järjestämään näyttötilaisuus jollakin muulla työpaikalla tai oppilaitoksen omissa työkohteissa. Sopimuksessa mainitaan vain ne opintokokonaisuudet (tutkinnon osat), joiden näyttäminen varmasti soveltuu tälle työpaikalle. 2.2 Mitä kukin tekee? Oppipaikka (työnantaja) Tarjoaa opiskelijalle ammatin edellyttämiä työtehtäviä Nimeää opiskelijalle yhden tai useamman oppimestarin Resurssoi oppimestarille ohjausaikaa Järjestää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua koulupäiviin Noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta Maksaa opiskelijalle alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppimestari Ohjaa, tukee ja opastaa opiskelijaa työtehtävissä Osallistuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman (HOPS) laadintaan On tarvittaessa yhteydessä TAO:n työnopettajaan Järjestää monipuolisia tehtäviä, jotka tukevat ammattiin valmistumista Arvioi opiskelijan kanssa hänen ammattitaitonsa kehittymistä ja työssä oppimista. Opiskelija Tekee työtä työnantajan johdolla Laatii opettajan avustamana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS)

9 9 Osallistuu koulupäiviin ja tekee annettuja etätehtäviä Osallistuu ammattiosaamisen näyttöihin Arvioi omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä oppimestarin kanssa On aktiivinen ja kyselee neuvoja tarvittaessa. Oppilaitos (TAO:n opettaja) Neuvoo ja ohjaa muita sopimusosapuolia tarpeen mukaan Järjestää tietopuolisen opetuksen koululla ja näytöt työpaikalla tai koululla Kutsuu opiskelijan koululla suoritettavalle opintojaksolle Arvioi opiskelijan osaamisen edistymistä Käy työpaikalla Valvoo oppisopimuksen noudattamista Varmistaa, että toiminnasta muodostuu määrätyt dokumentit Antaa tutkintotodistuksen 2.3 Työpaikoilla annettava opetus Hyvälle opetukselle on ominaista, että sillä saavutetaan pysyviä oppimistuloksia. Hyvänä ei siis vielä pidetä sellaista tilannetta, jossa työntekijä tekee mitä käsketään ja niin kauan kun on joku valvomassa. Hyvää ei ole myöskään se, että hyödynnetään oppilaan tähän asti oppimia taitoja yrittämättä lisätä työn vaativuutta ja sitä kautta lisää oppimista. Oppilaan opettamisena ei niin ikään pidetä pelkkää työvirheiden etsimistä ja niistä rankaisemista. Hyvä oppimestari teettää oppilaan kykyihin nähden sopivan vaativia työtehtäviä. Hän etsii oppilaastaan tämän vahvuuksia ja kannustaa tätä edelleen kehittämään taitojaan. Hän arvioi yhdessä oppilaan kanssa tämän työn tuloksia ja kertoo mikä meni hyvin ja missä on vielä parantamisen varaa. Oppimestari järjestelee työt niin, että oppilaan on mahdollista olla seuraamassa ammattimaista osaamista. Hän voi näyttää itse mallia tai kertoa kenestä oppilaan kannattaa ottaa mallia. Olennaista on se, että oppilas tietää, mitä ammattilaiselta odotetaan ja näkee, että tässä yrityksessä toiminta on ammattimaista. Hän myös huolehtii siitä, että oppilas noudattaa samoja sääntöjä kuin muutkin työntekijät. Sääntöjen rikkomisesta tulee välittömästi huomauttaa (mieluummin kahden kesken). Parantuneesta käytöksestä tulee antaa positiivinen palaute pienikin myönteinen ele osoittaa oppilaalle, että nyt häneen ollaan tyytyväisiä. 2.4 Opetussuunnitelma Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tässä TAO:n laatimaa suunnitelmaa siitä, mitä työelämässä tarvittavia taitoja oppilaitokseen hakeutuneille opetetaan. Työelämällä

10 10 ei kuitenkaan tarkoiteta pelkästään yhden yrityksen tuotantoprosessiin osallistumista, vaan ihmisen koko työuraa aina eläkeikään asti. Näin ollen opetussuunnitelma sisältää myös sellaisia valmiuksia joita tarvitaan työelämän muutoksissa. Tavoitteena on, että kukaan ei saa jäädä tyhjän päälle, vaikka hänen opettelemaansa ammattia ei myöhemmin enää tarvittaisikaan. Opetushallitus on määritellyt opetussuunnitelman laatimiselle tarkat perusteet, ja niitä on myös noudatettava. Vastuu opetussuunnitelman laatimisesta ja opetussisältöjen jakamisesta työpaikan ja oppilaitoksen kesken on käytännössä TAO:n opettajilla. Heidän tulee varmistua siitä, että jokaiselle oppisopimusopiskelijalle on laadittu opintokokonaisuuksittain henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sekä suunnitelma siitä, mitkä sisällöt on tarkoitus opiskella Oppipaikalla. Viimeksi mainitussa tehtävässä heidän tulee tietenkin olla yhteydessä opiskelijaan ja hänen oppimestariinsa.

11 11 3 Toiminnan arviointi 3.1 Dokumentointi Oppisopimustoiminnassa on aina kysymys kolmen eri osapuolen allekirjoittamasta sopimuksesta (L39-1 ja opiskelijan HOPS) ja sen mukaisesta toiminnasta. Toimintaa koskevat lait ja asetukset edellyttävät osapuolten toimivan yhteistyössä opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumiseksi ja arvioimaan omaa toimintaansa. Päävastuu toiminnasta ja sen arvioinnista on koulutuksenjärjestäjällä eli tässä tapauksessa TAO:lla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TAO:n opettajan tulee olla työaikana työpaikan oppimestarin ja oppisopimusopiskelijan tavoitettavissa ja sopia työpaikalle tapahtuvien ohjauskäyntien ajankohdista siten, että kaikkien osapuolten välinen vuoropuhelu tulee mahdolliseksi. Hänen tulee myös pitää kirjaa eri osapuoliin tapahtuneista yhteydenotoistaan. Oppisopimusajalta muodostuu myös muutamia muita toiminnasta kertovia dokumentteja. Opettajan, opiskelijan ja oppimestarin tulee yhdessä varmistaa oppilaan työturvallisuustietous ja täyttää tässä yhteydessä työkaluja, koneita ja laitteita koskeva käyttöopastustaulukko (L35-x-x) Oppimestari voi halutessaan käyttää oppilaan perehdyttämisen yhteydessä alkuperehdytyslomaketta (L39-13-x) ja antaa TAO:lle suunnilleen oppisopimuskauden puolivälissä (koulutustilaisuudessa) oppimestarin alkupalautteen (L39-12-x) Opiskelijan tulee pitää koko oppisopimusajalta oppimispäiväkirjaa (L39-2-x) ja koota omaan opinnäytetyöhönsä NAK-kansiota. Oppisopimusaikaan sisältyvällä teoriajaksolla hänen tulee jättää TAO:lle täytettynä opiskelijan alkupalaute oppisopimusjaksolta (L39-11-x) Opettajan tulee huolehtia siitä, että opiskelija saa oppisopimusaikana suoritetuista opintokokonaisuuksista (tutkinnon osista) tavoitteisiin suhteutetun arvosanan ja myös opinnäytetyö ja teoriajaksolla tehdyt opintosuoritukset tulevat arvioinnissa huomioiduksi (C34-1-x). Hänen tulee lisäksi järjestää opiskelijan opintokokonaisuuksiin (tutkinnon osiin) liittyvät näyttötilaisuudet (L39-9-x).

12 Opiskelun ja osaamisen arviointi Toiminnan arvioinnissa on siis paljolti kysymys siitä, noudatammeko me tehtyjä sopimuksia ja suunnitelmia. Toiminnan tuloksia voidaan kuitenkin tarkastella myös oppimistulosten arvioinnilla. Tässä mielessä olisi hyvä, jos kaikki kolme (opettaja, oppilas ja oppimestari) ehtisivät yhdessä arvioida opiskelijan oppimistuloksia. Viimeistään oppisopimuskauden päätyttyä näin on kuitenkin tehtävä. Arviointi tulee suorittaa määrätylle lomakkeelle (L39-10-x) ja sitä tehtäessä käytetään apuna lomakkeessa määriteltyjä yleisiä arviointikriteerejä. Tarkempi ammattiosaaminen arvioidaan vasta erikseen järjestettyjen näyttöjen perusteella.

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja

Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Hyvä uusi työpaikkaohjaaja Sinä olet yhteistyön tärkeä ja vahva lenkki ohjatessasi nuoria ja aikuisia opiskelijoita ammatillisen kasvun polulla. Tulet huomaamaan, että opiskelijoiden perehdyttäminen ei

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma HYVÄKSYTTY HALLITUS Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 1. Työssäoppiminen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä... 3 Työssäoppimisen

Lisätiedot

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen

Opas työssäoppimisen ohjaamiseen Opas työssäoppimisen ohjaamiseen ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen

Lisätiedot

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle

OPAS. Työssäoppimisen. työpaikalle OPAS Työssäoppimisen työpaikalle SISÄLTÖ Lukijalle 1. TYÖSSÄOPPIMINEN TYÖPAIKALLA ON OSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA... 4 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella ja

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus... 9 3 Suomalainen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Työssäoppimisen opas. työpaikoille

Työssäoppimisen opas. työpaikoille Työssäoppimisen opas työpaikoille Alkusanat Työssäoppiminen työpaikalla on osa ammatillista koulutusta.................1 Mitä on työssäoppiminen? Nuoria ammattilaisia tarvitaan lisää Työssäoppimisella

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO, VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KONEISTAJA

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO, VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KONEISTAJA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO, VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KONEISTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä Valmis näyttöön! Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus

tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus 1(17) OPETUSSUUNNITELMA tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus YHTEINEN OSA 2009 2(17) TAO, Turun Ammattiopistosäätiö OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Tämä opetussuunnitelman yhteinen osa koskee

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot