VETURITALLIT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VETURITALLIT ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 609 1489"

Transkriptio

1 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 1/40 KAUPUNKISUUNNITTELU muutettu ja ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VETURITALLIT PÄÄRNÄISTEN (6.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 79, KARJARANNAN (21.) KAUPUNGINOSAN RAUTATIEALUEEN SEKÄ KÄPPÄRÄN (22.) KAUPUNGINOSAN RAUHANPUISTON (OSA) ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireillä Luonnos nähtävillä ja KH KV

2 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 2/40 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot ja sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Liiteasiakirjaluettelo Luettelo muista kaavaa koskevista lähdemateriaaleista 5 2. TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheita ja arvioitu aikataulu Asemakaavan sisältö ja toteutuminen 6 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Asemakaava Yleiskaava Seutukaava ja maakuntakaavaehdotus Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tonttijako ja -rekisteri Rakennusjärjestys Pohjakartta Muut selvitykset ja toimenpiteet ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Suunnittelun tarve ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset valtakunnallisiin maankäyttötavoitteisiin Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta 37 Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 39

3 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 3/40 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT JA SIJAINTI Asemakaava PORIN KAUPUNKI PÄÄRNÄINEN 6.KAUPUNGINOSA KORTTELI: 79 (OSA) PUISTO: VETURITALLINPUISTO (OSA) KADUT: VETURITALLINKATU (OSA), RAUHANPUISTO (OSA) Asemakaavan muutos koskee PORIN KAUPUNGIN PÄÄRNÄISTEN 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA: 79 PUISTOA: VESITORNINPUISTOA (OSAA) KATUJA: RAUHANPUISTOA (OSAA), VETURITALLINKATUA KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA: 33 PUISTOA: VESITORNINPUISTOA (OSAA) KATUJA: MUISTOKATUA, RADANVARTTA (OSAA) RAUTATIEALUETTA (OSAA) KÄPPÄRÄN 22. KAUPUNGINOSAN KATUA: RAUHANPUISTOA (OSAA) Asemakaavan muutoksella muodostuu PORIN KAUPUNGIN PÄÄRNÄISTEN 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELI: 79 (OSA) PUISTOT: KAUPUNGINSAIRAALANPUISTO, VESITORNINPUISTO (OSA) KADUT: VETURITALLINKATU (OSA) RAUHANPUISTO (OSA) KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT: 33, PUISTO: VETURITALLINPUISTO (OSA) KADUT: RAUHANPUISTO (OSA), VETURITALLINKATU (OSA), VETURITALLINPOLKU, MUISTOKATU, PÖLKKYRUOHONPOLKU, PÖLKKYRUOHONRAITTI, PÖLKKYRUOHONAUKIO, RADANVARSI (OSA), VETURITORI, RAUTATIEALUE (OSA) Tonttijaolla muodostuu PORIN KAUPUNGIN KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTI 1 Tonttijaon muutoksella muodostuu KARJARANNAN 21. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTIT 4, 5 Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijoittuu aivan keskustan tuntumaan, vajaan kilometrin etäisyydelle torista, Päärnäisten (6.), Karjarannan (21.) ja Käppärän (22.) kaupunginosiin, Veturitallien ympäristöön.

4 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 4/40 Suunnittelualue kattaa Päärnäisten kaupunginosan korttelin 79, jolla sijaitsevat mm. terveyskeskus ja kaupunginsairaala. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja idässä Karjarannantiehen ja Radanvarren katualueeseen, lännessä uuteen hautausmaahan sekä etelässä Maantiekatuun. Suunnittelualueen sijainti osoitekartassa 1.2 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS Kaavahankkeesta käytetään nimeä Veturitallit ja se laaditaan Porin kaupungin aloitteesta. Tarkoituksen on laatia asemakaava, jossa veturitallitoiminnalta vapautuvat alueet ja rakennukset liitetään luontevasti keskustaan ja Päärnäisten palvelurakenteeseen. Kaavatyön pohjaksi on tehty tarkempia tutkimuksia mm. tallitoiminnan johdosta mahdollisesti pilaantuneista maista, rakennusten suojelusta ja uudiskäyttömahdollisuuksista sekä radan alittavista liikenteellisistä ratkaisuista. Erityistä huomiota on kiinnitetty rataliikenteen melusta, tärinästä ja turvallisuudesta aiheutuviin uudisrakentamisen vaatimuksiin. Tavoitteena on turvata sairaala- ja terveyskeskustoiminnan edellytykset varaamalla laajentumisalueet, tukea alueen erityis- ja palveluasumista lisäämällä asuntoja ja palveluja sekä luoda mahdollisuudet veturitallien uudiskäytölle esimerkiksi kulttuuritoimintaa varten. Tavoitteena on myös elävöittää ja monipuolistaa alueen käyttöä liittämällä soveltuvat osat Porin kansalliseen kaupunkipuistoon ja sijoittamalla alueelle kerrostalojen ja kytkettyjen pientalojen kortteleita. 1.3 LIITEASIAKIRJALUETTELO 1. Asemakaavan seurantalomake 2. Ote Satakunnan seutukaava 5:stä ja maakuntakaavasta 3. Ote Kantakaupungin yleiskaavasta Ote ajantasa-asemakaavasta 5. Asemakaavaehdotus määräyksineen 6. Kaavaehdotuksen havainnekuvat 7. Ote kaavoituskatsauksesta (kohde 12, KV ) 8. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9. Veturitalli-Foorumin muistio 10. Asianosaiset (postituslista)

5 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 5/ LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA LÄHDEMATERIAALEISTA - Porin kaupungin kaavoituskatsaus KV Kantakaupungin yleiskaava Porin kaupunkisuunnittelu KV Seutukaava 5. Seutukaavaselostus. Sarja A: Satakuntaliitto Maakuntakaava (MV , ei lainvoimainen). Satakuntaliitto. - Satakunnan rakennusperinne. Satakunnan seutukaavaliitto, Sarja A:177, Pori Satakunnan rakennusperintö. Raportti Lauri Putkonen. Satakuntaliitto (kulttuurihistoriallisten kohteiden täydennysselvitys). - Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museoviraston rakennushistorianjulkaisusarja. Museovirasto, Ympäristöministeriö, Helsinki 1993 ja Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteista. Maankäyttö- ja rakennuslaki Opas 5, Ympäristöministeriö Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta, Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesta rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnista, , RKY Ympäristömeluselvitys, Karjaranta Pori. Promethor Oy Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus. Promethor Oy, lausunnot PR- TÄR ja PR-TÄR Porin ratapihan veturitallialueen tankkauspaikan maaperän kunnostus, massavaihdon loppuraportti. VR, Työ no 9641 Geobotnia Oy Tarkennettu pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi, VR Pori, Veturitallien alue. VR-Yhtiöt Oy. Golder Associates Oy Ympäristötekniset tutkimukset Veturitallit, Pori. Porin kaupunki, TPK/OM/rt, WSP Finland Oy Porin Veturitallit 2007, raportti Veturitallialueen ympärillä kasvavasta kasvillisuudesta. Sari Lehtonen, lokakuu 2007 Pori. - Porin Veturitallien alue. Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin osasto, Diplomityö, Marjut Savolainen Suistolaisten puisto: Porin kansallisen kaupunkipuiston historia ja maisema. Maunu Härynen (päätoim.), Taneli Eskola, Päivi Granö, Olli Mattila, Jouni Sotka-Siira (toim.). Porin kaupunkisuunnittelusarja C 55/2004. Finepress Oy, Turku Tasoristeysten turvallisuus Porin ympäristön rataosilla, tutkimusraportti RTE3815/03, VTT rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Espoo Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet turvallisuusohjeet (OVAohjeet). Työterveyslaitoksen verkkosivut - VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista yhteiskuntaa maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta. KERTTU-hankkeen loppuraportti, julkaisuja-sarja 24 / 2009, Liikenne- ja viestintäministeriö - Suomen rautatieasemat vuosina Museoviraston rakennushistorian osasto, Sirkka Valanto, julkaisu no 11, 1/ Rautatierakennukset. Rautatierakennusten korjausohjeet 1-7, Museoviraston rakennushistorian osasto Matala ja tiivis kaupunki. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto oy, Tampere Tiiviin puutaloalueen suunnittelu, moderni puukaupunki. RT , Rakennustietosäätiö RTS Pysäköinti, pihakadut ja hidaskadut. Ympäristöministeriö ja Rakennustieto Oy, Tampere 2004.

6 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 6/40 2. TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEITA JA ARVIOITU AIKATAULU - Kuulutus vireilletulosta, SK, ST, UA, Lalli, - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (KAAV/505/2006, VP 22) - Vireilletulon nähtävilläolo Alustava maankäytön ja rakentamisen tutkinta - Kuulutus luonnosvaiheen nähtävilläolosta, SK, ST, UA, Lalli, - Luonnosvaiheen nähtävilläolo Kuulutus laajennetusta suunnittelualueesta ja tarkennetusta osallistumisja arviointisuunnitelmasta , SK, ST, UA, Lalli, - Tarkennettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma Viranomaisneuvottelu Kuulutus toisen luonnosvaiheen nähtävilläolosta, SK, ST, UA, Lalli, - Luonnosvaiheen toinen nähtävilläolo Toinen viranomaisneuvottelu Veturitalli-Foorumi keskustelutilaisuus Luonnosvaiheiden palautteiden arviointi ja kaavaehdotuksen valmistelu - Kuulutus ehdotusvaiheen nähtävilläolosta, SK, UA, - Ehdotusvaiheen nähtävilläolo Ehdotusvaiheen muistutusten ja lausuntojen arviointi - Asemakaavan muutosehdotus kaupunginvaltuustossa kesällä Alue valmis rakentamista varten syksyllä ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ JA TOTEUTUMINEN Suunnittelualueen pinta-ala on n. 25,2 ha. Suunnittelualueen nykyinen rakennuskanta on noin k-m 2. Asemakaavan myötä koko alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on k-m 2, mikä täysimääräisesti rakennettuna tarkoittaa rakennuskannan kasvua noin 60%:lla. Tällöin suunnittelualueen aluetehokkuudeksi muodostuu e alue =0,33, mikä vastaa kohtuullisella tarkkuudella Porin kaupunkikeskustan reunaalueiden ja esimerkiksi Kiertokadun ympäristön ns. Aravien alueen aluetehokkuutta. Asemakaavan myötä alueelle syntyy asumisen korttelialueita, joissa on asuntoja yhteensä arviolta noin 150 kappaletta ja asukkaita lähes 300. Lisäksi sairaalan alueelle ja Muistokadun varteen on mahdollista sijoittaa uusia asuntoloita ja lisätä niiden kapasiteettia lähes kaksinkertaiseksi. Alueen toteuttaminen alkaa todennäköisimmin kaupungin ja VR Yhtiöt Oy:n omistamasta asemakaavan mukaisesta korttelista 44, jolle sijoitettavan päiväkodin rakentamisen tai toiminnan alkamiselle ei ole asetettu ajankohtaa. Myös päiväkodin vieressä sijaitsevan ja kaupungin omistuksessa olevan kaupunkipientalojen korttelin 45 toteuttaminen on mahdollista aloittaa asemakaavan saatua lainvoiman. Korttelialueella on tarkoitus toteuttaa porilaisittain uudenlaisia kytkettyjä kaupunkipientaloja. Veturitallien uudiskäytön ja lisärakentamisen, kerrostalojen sekä korttelin 43 kaupunkipientalojen toteutukset ovat riippuvaisia maanomistajien toimenpiteistä. Sairaalatoimintojen laajentumisen aikataulusta ei kaavan laadinnan yhteydessä ole tarkempaa tietoa.

7 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 7/40 Taulukko asemakaavaratkaisun korttelialueiden pinta-aloista ja määristä: Käyttötarkoitus Pinta-ala Rak.oikeus Asunnot Asukk. Autop. Asuinrakennusten korttelialue A- 24; kytketyt pientalot Asuinrakennusten korttelialue A- 25; kytketyt pientalot Asuinkerrostalojen korttelialue AK-17 Palvelurakennusten korttelialueet P; uusi päiväkoti, asuntolat Palvelurakennusten korttelialue P- 7; Veturitallien alueen rakennukset Palvelurakennusten korttelialue P- 8; sairaala, terveyskeskus, asuntolat 7719 m k-m 2 15 kpl kpl 6448 m k-m 2 20 kpl kpl 8541 m k-m 2 95 kpl kpl m k-m 2 n. 25 kpl n kpl m k-m 2 n. 20 kpl n kpl m k-m 2 n. 95 kpl n kpl Yhteensä m k-m 2 n. 270 kpl n kpl Taulukko nykyisten tonttien/tilojen käytetyistä rakennusoikeuksista, voimassa olevan asemakaavan mukaisista rakennusoikeuksista ja kaavamuutoksen myötä muodostuvasta lisärakentamiseen käytettävästä rakennusoikeudesta: Tontti / Tila Käytetty ro Nyk. ro Uusi ro Lisärak. ro ; Sairaala ja terveyskeskus k-m k-m 2 n k-m 2 n k-m ,4,5; Asuntolat 7844 k-m k-m k-m k-m ,3; Asuntolat 1493 k-m k-m k-m k-m ; Veturitallien rakennukset n k-m k-m 2 n k-m 2 n k-m 2 n k-m 2 n k-m 2 n k-m 2 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja idässä Karjarannantiehen ja Radanvarren katualueeseen, lännessä Rauhanpuistoon ja nykyiseen hautausmaahan sekä etelässä Maantiekatuun. Alueen pohjoisosa on entistä alavaa joen tulva-aluetta ja laidunmaata, joka nykyisestä +3.0 korkeusasemasta nousee etelään ja itään kohti alueen korkeimpia paikkoja Vanhaa hautausmaata ja Vesitorninpuistoa noin +8.5 korkeusasemaan. Ratapenger on matalimmillaan noin +3.6 korkeusasemassa. Maaperä on hiekkaista moreenia. Suunnittelualueen ilmettä ovat muokanneet tilaa vaativat yleishyödylliset toiminnot, kuten kaupunginsairaala ja -puutarha, hautausmaa sekä rautatie ratapihoineen ja veturitalleineen. Toimintojen laajentumisen myötä alue on tiivistynyt ja kaupunginpuutarha helpoiten siirrettävissä olevana sijoitettu muualle. Toimintojen lomaan ja radan varteen on kuitenkin jäänyt katvealueita, laajentumisreserviä, joilla ei ole ollut varsinaista käyttöä ja joiden ympäristö on usein jäänyt vaille tarkempaa huolenpitoa. Lisäksi rata ja Maantiekadun puoleiset, hautausmaa ja sairaalatoimintojen tiivis rakentaminen ovat eristäneet alueen muusta kaupunkirakenteesta omaksi lähes läpikulkemattomaksi saarekseen.

8 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 8/40 Suunnitelma vuodelta 1845, Plan öfver tilläsnad utvidgning af 6 statsdelen i Björneborg Vasemmalta alkaen kaupunginsairaala (kommunala sjukhuset), köyhäintalo (fattiggård), myöhemmin tulleen kaupunginpuutarhan tyhjä alue ja vanha hautausmaa (gamla begrafningplan). Veturitalleista (lokomotivstall) on esitetty vanhimmat kaksi veturipilttuuta. Hautausmaan pohjoispuolella on rautatieläisten rakennuksia ja asuntoja. Etelärantaan jatkuvan radan kohdalla kulkee nykyään Karjarannantie Luonnonympäristö Suunnittelualue on kauttaaltaan ihmisen muokkaamaa ympäristöä, jossa kuitenkin on luonnon takaisin valtaamia alueita. Suunnittelualueen luonnollisin ympäristö sijoittuu radan varteen ja rajoittuu kaavatonttien hoidettuihin pihoihin ja veturitallien pysäköinti- ja huoltoalueisiin. Radan varsi on heinittynyt ja kasvaa sekalaista puustoa. Veturitallien itäpuolella sijaitsee ryhmä vanhoja ja kookkaita lehtipuita, pääasiassa koivuja, osa vanhan tielinjauksen mukaisessa rivissä. Kesän ja syksyn 2007 aikana Sari Lehtonen toteutti opiskelutyönään Veturitallien alueella pienialaisen kasvillisuusselvityksen. Sen perusteella osa ratapihasta on kuivaa ketoa ja ruohoisaa niittyä, jonka kasvilajistoon kuuluu Porissa harvinaisia lajeja kuten kissankita, harmio, tyräruoho ja vanha tulokas idänputki. Muita havaittuja lajeja ovat mm. ahopukinjuuri, idänkattara, idänukonputki, kanadankoiransilmä, karvaskallioinen, kenttätyräkki, kissankita, pölkkyruoho ja valkomesikkä.

9 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 9/40 Koivurivit ja radan varren erityinen, kaavaehdotuksessa suojeltu koivu Rakennettu ympäristö Kaupunkikuva ja maisema Suunnittelualue on rakentunut eri toimintojen tarpeiden pohjalta tarkoituksenmukaisesti. Alueelle on syntynyt eri aikakausina omia kokonaisuuksiaan ja toisaalta rakennuksia on luontevasti muutettu, laajennettu ja täydennetty lisärakentamisella. Uuden kaupunginsairaalan keskeinen alue on tiivistynyt ja rakennettu lähes täyteen. Rakennukset ovat yhdestä viiteen kerrokseen korkeita ja hahmoltaan yhteneväisiä keltatiilirakennuksia. Keskeisen alueen molemmilla puolilla on matalaa ja väljästi sijoittuvaa rakentamista, joka palvelee hyvin tarkoitustaan sairaalan tukitoimintoina. Lännen puolella oleva vanhan kaupunginsairaalan tausta on näyttävä esimerkki 1950-luvun kokonaisuudesta, kun taas itäpuolella on kokoelma viimeisten vuosikymmenten asuntolarakentamisesta. Veturitallin ympäristö on aukeata ratapihaa, pysäköinti- ja huoltoaluetta. Kääntöpöydän ympärille kaartuva veturitallirakennus rajaa kuitenkin intiimin sisäpihan. Myös uusi toimistosiipi rajaa kaaren ulkopuolelle jäävää hoidettua nurmikenttää ja muodostaa viehättävän vehreän ja rauhaisan pihan. Muutama apurakennus sijaitsee pihalta säteittäin lähtevän radan varrella. Muistokadun päässä sijaitsevan asuntolan pihapiiriä täydentävät Porin rautatien alkuajoilta peräisin olevat suojellut, pienipiirteiset puurakennukset. Hautausmaan takainen sijainti, loivasti viettävä rinne ja vanha puusto luovat paikalle seesteisen tunnelman. Suunnittelualueen ulkomaisemassa tasaisesta puuston ja kattojen hallitsemasta yleisilmeestä kohoavat vesitorni, veturitallin keskuslämmityksen piippu ja kaupunginsairaalan korkein hallinto-osa. Luoteen suunnalta tarkasteltaessa avautuu muutamia näkymiä, joissa piippu ja vesitorni ovat nähtävissä rinnan. Veturitallin kokonaisuus on havaittavissa Radanvarren keskikohdilta Porin Energian kohdalta, mutta muuten havainnointia häiritsevät puusto ja korkea ratapenger. Sisämaisemassa kaupunginsairaalan kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluva länsiosa on hyvin hoidettua puistomaista aluetta ja selkeästi havaittava kokonaisuus. Samoin vanha hautausmaa on viimeaikaisten uudistamistöiden myötä saanut huolitellun yleisilmeen. Veturitallialueen hoidettu puistomainen puoli avautuu Veturitallinkadun suuntaan, mutta näyttävät vesitornit jäävät iäkkäiden puiden hallitsemassa maisemassa vähäiseen asemaan.

10 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 10/40 Ilmakuva vuodelta Ilmakuva vuodelta 2008 Asuminen ja väestön rakenne Suunnittelualueen sairaala- ja terveyskeskustoimintojen yhteydessä on vuodepaikkoja yhteensä n. 350: - pitkäaikaisosastot 160 sairaansijaa - päihdehuolto 32 paikkaa - Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n, Suomen Pelastusarmeijan säätiön, Porin Sininauha ry:n sekä Porin kaupungin ylläpitämät asuntolat n. 162 paikkaa Lisäksi sairaalan akuuttiosastoilla on 222 sairaansijaa. Alueella sijaitsee myös opiskelijoiden majoitustila Kuumela, jossa on majoitustilaa yhteensä 21 henkilölle, sekä Päärnäisten päiväkoti, jossa on n 50 kokopäiväistä hoitopaikkaa 1-6 -vuotiaille lapsille.

11 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 11/40 Työpaikat ja palvelut Suunnittelualueen sairaala- ja terveyskeskustoiminnot ja niihin liittyvät tukitoiminnot sekä muut kunnalliset palvelut työllistävät kesällä 2010 yhteensä noin 900 henkeä: - sairaala terveyskeskus 153 (sis. hallinnon) - tukipalvelut 181 (palvelevat sekä sairaalaa että muita alueen toimintoja, osa sairaanhoitopiirin ja palveluliikelaitoksen alaisia) - palveluasuminen päihdehuolto 26 - Päärnäisten päiväkoti 10 - eläinlääkäripalvelut 3 Veturitallien toiminta on oleellisesti vähentynyt, mutta rakennuksia käyttävät edelleen vähäinen määrä huolto- ja kuljetushenkilökuntaa. Veturitallien rakennuksissa toimii myös rakennusosien kierrätykseen ja kunnostamiseen keskittynyt Varaosapankki sekä muutama yksityinen verstas. Virkistys Vesitorninpuisto on edustava viheralue, jossa on hyvin hoidettua nurmikenttää ja puiden reunustamia kujia. Puistossa sijaitsee myös melko suosittu ja hiljattain kunnostettu leikkikenttä. Veturitallinkadun vartta ja sairaala-alueen takamaita on käytetty jonkin verran ulkoiluun, vaikka varsinaisia reittejä ei olekaan rakennettu. Vanha hautausmaa on tarjonnut rauhallisen ympäristön ulkoilua varten ja sen poikki on oikaistu matkalla kaupunkiin. Liikenne Suunnittelualueella kulkevat asemakaavaan merkityt Veturitallinkatu ja Muistokatu. Veturitallinkatu jatkuu VR:n ja Ratahallintokeskuksen maita pitkin hiekkatienä Rauhanpuistoon asti. Veturitallinkadun kautta tapahtuu sairaalan ja terveyskeskuksen työntekijöiden ja huollon sekä asuntoloiden ja Muistokadun liikenne, mutta muun läpiajon määrä on hyvin vähäistä. Sairaalan ja terveyskeskuksen asiakasliikenne tapahtuu Maantiekadun kautta. Suunnittelualueen reunoilla kulkevat Maantiekatu ja Rauhanpuisto ovat vilkkaita alueellisia pääväyliä, joiden risteys on eräs Porin vaarallisimmista (3 tai enemmän onnettomuutta vuoden aikana). Porin 2007 liikennelaskennan mukaan päivittäinen ajoneuvomäärä Maantiekadulla oli noin ja Rauhanpuistossakin yli Vuoden 2030 arvion mukaan Maantiekadun päivittäinen ajoneuvomäärä olisi noin ja Rauhanpuiston Kevytliikenteen reitit kulkevat Maantiekadun, Rauhanpuiston ja Veturitallinkadun varressa. Vesitorninpuistossa, vanhan hautausmaan kivimuurin viertä, kulkee kaavassa suojeltu, osittain kivetty kevytliikenteen reitti Vanha Turuntie. Kaavan mukaista reitin jatketta yli radan ei ole toteutettu. Kevytliikenteen reitti jatkuu kuitenkin kiertäen hautausmaan radan vieritse ja yhtyy Muistokatuun. Mäntyluodon radalla kulkee VR Gargo Oy:n mukaan päivittäin keskimäärin 17 tavarajunaa, joista 4 yöaikaan. Ajonopeus radalla on noin 40 km/h, nopeusrajoitus on 60 km/h. Rata-alue on aidattu pitkältä matkalta Karjarannantien ja Radanvarren puolelta. Kuitenkin suunnittelualueen kaupungin puoleisessa päässä ja lähellä Rauhanpuiston tasoristeystä on aitaamattomien osuuksien kohdille muodostunut polkuja yli radan. Ajoneuvoliikenteen järjestelyt on toteutettu niin, että tasoristeykseen ei jää seisovia ajoneuvoja, nopeudet ovat alhaisia ja näkymät ovat riittäviä.

12 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 12/40 Rakennettu kulttuuriympäristö Suunnittelualueella sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kokonaisuuksia ja kohteita, jotka on suurelta osin jo huomioitu voimassa olevissa kaavoissa. Aluetta koskevat myös maakuntakaavaa varten tehty täydennysselvitys sekä Satakunnan Museon rakennusinventoinnit. Porin kaupunginsairaalan kokonaisuus on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen kohde. Kokonaisuudella on sekä huomattavaa kaupunkikuvallista, rakennushistoriallista ja historiallista merkitystä. Porin kaupunginsairaala edeltäjineen (köyhäintalo, vaivaistalo, kunnan sairaala, kunnalliskoti) kuuluu vanhimpien kaupungin rakennuttamien julkisten rakennusten joukkoon. Sairaalan sijainti on maisemallisesti merkittävä kaupungista aikanaan ulos vieneen maantien varrella, ruutukaava-alueen (VI kaupunginosa) reunalla. Sairaala alueella on nähtävissä useita aikansa sairaalarakentamista hyvin ilmentäviä kerrostumia. Niistä merkittävimmät ovat ensimmäinen rakennusvaihe 1890-luvulla (entinen kunnalliskodin mielisairasosasto ja entinen kunnalliskodin sauna- ja pesularakennus sekä vanha kaupunginsairaala) sekä 1950-luvulla rakentunut kokonaisuus luvun rakennusvaiheet - pääterveysasema ja kaupunginsairaalan uusi osa heijastelevat kunnallisessa terveydenhuollossa tapahtuneita muutoksia. Sairaalarakennukset on sijoiteltu vapaamuotoisesti puistomaiseen ympäristöön, joista etenkin 1950-luvun rakennusvaihe rakennuksineen ja puutarhoineen muodostaa korkealaatuisen miljöökokonaisuuden. Rakennusten sisätiloissa on tehty edelleen jatkuvan sairaalatoiminnan edellyttämiä muutoksia. Alkuperäisessä tai lähes alkuperäisessä asussaan on säilynyt ainoastaan osa 1950luvulla syntyneestä rakennusryhmästä.. Porin Kaupunginsairaalan alueen rakennusinventointi, Satakunnan Museo 2007 Arkkitehti Olaf Küttnerin suunnittelemat Lääkäriasunnot (1954) ja entinen talousrakennus (1953), joka toimii Päärnäisten päiväkotina Arkkitehti Olaf Küttnerin suunnittelema kappeli ja ruumishuone (1956) sekä Kuumela, joka rakennettiin sairaalan kanssa samaan aikaan infektiopotilaita varten ja uudistettiin 1955.

13 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 13/40 Arkkitehti J.E. Stenbergin suunnittelema vanha kaupunginsairaala (1895). Arkkitehti J.E. Stenbergin suunnitteleman kunnalliskodin mielisairasosaston, Hourula julkisivua (1893) sekä kaupungininsinööri Lindströmin suunnittelema kunnalliskodin sauna- ja pesularakennus (1893). Veturitallit: Kaupunginsairaalan kokonaisuuteen liittyy sen koillispuolella Porin vanha tiilinen veturitalli, joka on radan rakentamisen ajoilta 1890-luvulta.. Satakunnan rakennusperintö, Raportti Tiilinen veturitalli on rakentunut vuosien aikana ja ensimmäisten osien suunnittelijana pidetään VR:n pääarkkitehtina toiminutta Bruno Granholmia. Muutkin alueen rautateiden historiaan liittyvät rakennukset on toteutettu VR:n omien suunnittelijoiden toimesta ja käyttäen ns. tyyppipiirustuksia.

14 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 14/40 Veturitallien vanhin osa, vasemmanpuoleiset kaksi veturipilttuuta, liittyvät Porin radan rakentamiseen v Rakennusta on laajennettu useaan otteeseen, viimeisenä lämpökeskuksen sekä henkilöstötilojen ja toimistojen siipi 1950-luvulla. Veturitallien maisemaa ratapihalta katsottuna Vesitorni ja vanha hautausmaa: Arkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelema, vuonna 1935 valmistunut tyyliltään funktionalistinen vesitorni edustaa aikakaudelleen keskeistä teollisuus-, varasto- ja teknisten laitosten rakennusryhmää, jossa funkistyyli kaikkein voimakkaimmin pääsi toteutumaan. Korkea torni on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja rajaa kaupungin vanhaa ruutukaavaa. Kokonaisuuteen kuuluu Porin vanha, 1809 perustettu ja 1800-luvun lopulla käytöstä pois jäänyt nk. Vanha hautausmaa. Ote Satakunnan Museon ja kaupunkisuunnittelun lausunnosta Museovirastolle valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista ympäristöistä, KH Vanhan hautausmaan takana Muistokadun varressa on yhteensä seitsemän rautatien historiaan liittyvää ja asemakaavassa ( ) suojeltua rakennusta.

15 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 15/40 Muistokadun päässä oleva suojeltu puurakennus. Näkymä vanhan hautausmaan länsipäästä vesitornille. Tekninen huolto Suunnittelualueella kulkee suuria putkilinjoja, kuten sadevesiviemärit 600 B ja 300 B, jätevesiviemäri 400 PVC sekä vesijohto 500 Eternit. Kaikki suurimmat kiinteistöt on liitetty kaukolämpöverkkoon. Vesitorni toimii edelleen merkittävänä osana kaupungin vesijohtoverkostoa. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Suunnittelualueella kulkevan Mäntyluodon radan raideliikenne aiheuttaa ympäristölleen melu- ja tärinähaittoja sekä turvallisuusriskin vaarallisten aineiden kuljetusten yhteydessä. Rautatieviraston mukaan Mäntyluodon radalla kuljetetaan vaarallisia aineita ammoniakkia noin vaunua/vuosi ja rikkihiiltä noin vaunua/kontti/vuosi. Muiden vaarallisten aineiden kuljetukset ovat satunnaisia. Veturitallin toiminnan seurauksena osa rakennusten rakenteista ja ympäristön maaperästä on pilaantunutta. Viereisen Karjarannan teollisuusalueen SEVESO II-direktiivin mukaisten vaarallisten aineiden käsittely ja varastointi ovat kaavatyön kuluessa loppuneet, eikä teollisuustoiminnoista enää aiheudu turvallisuusriskejä suunnittelualueelle (TUKES ). Sosiaalinen ympäristö Radan ja erityistoimintojen estevaikutuksesta johtuen alue on eristäytynyt saareke ilman varsinaista läpikulkuliikennettä tai yleistä virkistyskäyttöä. Lisäksi asuntoloita ja niiden asukkaita kohtaan tunnetaan ennakkoluuloja, minkä johdosta alueen maine on huono ja ympäristö koetaan pelottavaksi ja jopa vaaralliseksi. Alueen yleisilmettä ovat kuitenkin kohentaneet oleellisesti leikkikentän peruskorjaus ja vanhan hautausmaan uudiskäyttö uurnahautausmaana. Alue on selvästi aktivoitunut ja luonut edellytyksiä paremmalle sosiaaliselle ympäristölle.

16 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 16/ Maanomistus Suunnittelualueen omistavat Ratahallintokeskus ( ), VR-Yhtymä Oy ( ), Porin evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä (6-80-4, ) ja Porin kaupunki. Suunnittelualueen maanomistus Porin kaupunki omistaa värilliset alueet, kaavaehdotuksen korttelialueet on merkitty punaisella katkoviivalla. 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Asemakaava Suunnittelualue on käytännössä kokonaisuudessaan asemakaavoitettu. Osassa suunnittelualueen luoteisosassa sijaitsevaa kiinteistöä ei ole asemakaavaa. Asemakaava A 1979 (Porin liikennealueet, , vahvistettu ja / Sisäasiainministeriö) Asemakaavassa määritetään osa rautatiealueesta. Asemakaava (vahvistettu / Sisäasiainministeriö) Asemakaavassa osoitetaan Päärnäisten (6.) kaupunginosan kortteli 79 tontti 1 sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (Ys9). Alueelle saa rakentaa enintään 30 kpl toimintaa palvelevaa työsuhdeasuntoa ja on varattava 1 autopaikka kutakin alkavaa 200 kerrosalaneliömetriä kohden. Rakennusten suurin sallittu kerrosten määrä on kuusi (VI) ja korkein sallittu korkeusasema Asemakaava (vahvistettu / Ympäristöministeriö) Asemakaavassa osoitetaan Päärnäisten (6.) kaupunginosan kortteli 79 tontit 3,4 ja 5 sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (Ys9). Tontin 3 ja 4 rakennusten suurin sallittu kerrosten määrä on kaksi (II) ja korkein sallittu korkeusasema Tontin 5 rakennusten suurin sallittu kerrosten määrä on kuusi (VI) ja korkein sallittu korkeusasema Tonteille saa rakentaa enintään 30 ko toimintaa palvelevaa työsuhdeasuntoa ja on varattava 1 autopaikka kutakin alkavaa 200 kerrosalaneliömetriä kohden. Asemakaavassa on määritelty myös osa Veturitallinkadun katualuetta.

17 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 17/40 Asemakaava (vahvistettu / Ympäristöministeriö) Asemakaavassa on määritelty Radanvarren katualue, hautausmaa-alue (EH/s) sekä Vesitorninpuisto (VP). Hautausmaalle on osoitettu 500 kerrosalaneliömetriä rakennusoikeutta. Hautausmaan ympäristö on merkitty säilytettäväksi (/s) ja vanha kiviaita kaupunkikuvallisesti tärkeäksi, jota ei saa purkaa. Vesitornin puistossa sijaitseva vesitorni on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaksi rakennukseksi (et), joka on rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta tärkeä. Vesitornia ei saa purkaa ja siinä tehtävien toimenpiteiden tulee olla arvokkaan luonteen säilyttäviä (sr- 6). Puistoon on lisäksi merkitty jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu Vanha Turuntie. Asemakaava (vahvistettu / Ympäristöministeriö) Asemakaavassa osoitetaan Karjarannan (21.) kaupunginosan kortteli 33 yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), jota on tarkennettu rakennusalakohtaisella määräyksellä asuntolasta (as sos). Rakennusten suurin sallittu kerrosten määrä on kaksi (II). Alueelle on varattava 1 autopaikka 70 kerrosalaneliömetriä kohden. Korttelissa ovat rakennusalat kolmelle suojellulle, ympäristön ja kaupunkikuvan kannalta tärkeälle rakennukselle (kr-2). Asemakaavassa on osoitettu myös Muistokadun katualue sekä osa Vesitorninpuistoa. Suunnittelualueen voimassa olevien asemakaavojen rajat, punaisella värillä kaavoittamaton alue Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa oikeusvaikutteinen Kantakaupungin yleiskaava 2025 (kaupunginvaltuusto ), jonka mukaan suunnittelualue on palvelujen ja hallinnon aluetta, jolla on suunnitteluvaiheessa arvioitava turvallisuusriskit (P/tu-ri), sekä julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY), sekä lähivirkistysaluetta (VL). Hautausmaa- ja lähivirkistysalue ovat kaupunkikuvallisesti arvokasta aluetta. Eteläinen osa suunnittelualueesta kuuluu kansalliseen kaupunkipuistoon. Suunnittelualueella sijaitsevat kulttuurihistorialliset kohteet no 43 (vanha kaupunginsairaala) ja 174 (veturitalli). Suunnittelualuetta reunustavat päärata ja kaksi pääkatua. Pääradan varteen on esitetty tarve meluntorjunnasta.

18 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 18/40 Suunnittelualue on osa yleiskaavassa esitettyä vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten konsultointivyöhykettä (TUKES 2007) Seutukaava ja maakuntakaavaehdotus Satakunnan maakuntakaavassa (ent. seutukaava 5) vahvistunut , suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A 33 / M1, M2, M70, S12, S13). Taajamatoimintojen alueella tulee erityistä huomiota kiinnittää yhdyskuntarakenteen täydentämiseen ja tiivistämiseen vajaasti rakennetuilla alueilla (M1). Asemakaavoituksessa tulee huomioida seutukaavassa esitetyt kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet (M70). Ennen uusien alueiden kaavoittamista ottaa käyttöön jo kaavoitetut alueet ja hyödyntää jo valmiit tekniset verkot (S12). Taajamien yksityiskohtaisen kaavoituksen yhteydessä tulisi huomioida raideliikenteen tukemisen mahdollisuus Kokemäenjokilaakson vyöhykkeellä (S13). Vanha kaupunginsairaala (kh-522) on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla seutukaavat ovat muuttuneet alkaen maakuntakaavoiksi, MRL:n mukaisin oikeusvaikutuksin. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt seutukaavan korvaavan maakuntakaavan. Hyväksymisen jälkeen maakuntakaava saatetaan ympäristöministeriöön vahvistettavaksi, eikä maakuntakaavalla ole ennen vahvistamista juridisia ohjausvaikutuksia. Maakuntakaavassa suunnittelualue on taajama-aluetta (A). Suunnittelualueella on myös maakunnallisesti merkittävä, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden määrittelemien inventointialueiden ulkopuolinen kulttuuriympäristö Kaupunginsairaala (PORI 49, kh-m-49). Kulttuuriympäristöjen alueella kaikki rakentaminen on sopeutettava alueen ominaisluonteeseen ja perinteiseen rakentamistapaan, ja suunnitelmista tulee pyytää museoviranomaisen lausunto Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaavoitukseen liittyneen Satakunnan rakennusperinnön päivitystyön yhteydessä Museovirasto, Satakunnan Museo ja Porin kaupunki ovat käyneet läpi valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen kohdevalikoimaa ja tehneet esityksen sen ajantasaistamisesta. Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan ( 953) hyväksynyt esityksen, jossa uutena kohteena oli Vesitorni ja vanha hautausmaa. Valtioneuvoston päätöksellä on Museoviraston laatima inventointi otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi rakennetun kulttuuriympäristön inventoinniksi alkaen. Porin kaupunginhallituksen hyväksymän esityksen mukainen Vanha hautausmaa on mukana inventointiluettelossa. Vanha hautausmaa sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä Tonttijako ja -rekisteri Päärnäisen (6.) kaupunginosan korttelin 79 tontti 1 on merkitty tonttirekisteriin tonttijaossa (hyv ), tontit 3, 4 ja 5 tonttijaossa (hyv ). Karjarannan (21.) kaupunginosan korttelin 33 tontti 2 on merkitty tonttirekisteriin tonttijaossa (hyv ) ja tontti 3 tonttijaossa (hyv ). Tila (Veturitallien alue) on rekisteröity , tila (Vesitorninpuisto, Rauhanpuiston katualue, kaupunginsairaalan takamaata ja osa kaavatontista ) on rekisteröity

19 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 19/40 Tila (rautatiealue) on rekisteröity ja lakannut olemasta rekisteritila Tilasta on erotettu määräala M604 ja se on rekisteröity Rakennusjärjestys Porin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja tullut voimaan Pohjakartta Pohjakartta on Porin kaupungin mittaustoimen laatima ja se täyttää annetun kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset Muut selvitykset ja toimenpiteet Satakunnan museo on suorittanut vuoden 2007 aikana Pisara-hankkeeseen liittyvän kaupunginsairaalan ympäristön rakennusinventoinnin. Veturitallin alue on ollut yhtenä kohdealueena Karjarannan alueella suoritetuissa melu- ja tärinäselvityksissä. - Ympäristömeluselvitys, Karjaranta Pori. Promethor Oy Raideliikenteen aiheuttaman tärinän mittaus. Promethor Oy, lausunnot PR- TÄR ja PR-TÄR Ote ympäristöselvityksen liitteestä 1A. Päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. Tie- ja raideliikenteen aiheuttama melu. Nykyinen tilanne v VR on toteuttanut alueen ratapihalla maanperän kunnostustöitä. Kaavahankkeen aikana VR on aloittanut veturitallirakennuksen rakenteiden ja alapohjan pilaantuneisuuselvityksen. - Porin ratapihan veturitallialueen tankkauspaikan maaperän kunnostus, massavaihdon loppuraportti. VR, Työ no 9641 Geobotnia Oy Veturitallien alueelta on laadittu opiskelijatöitä ruderaattikasvillisuuden, maankäytön suunnittelun ja kansallisen kaupunkipuiston laajentumisen osalta.

20 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 20/40 - Porin Veturitallit 2007, raportti Veturitallialueen ympärillä kasvavasta kasvillisuudesta. Sari Lehtonen, lokakuu 2007 Pori. - Porin Veturitallien alue. Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin osasto, Diplomityö, Marjut Savolainen Porin studio. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin osasto, maisemaarkkitehtuuri, työryhmien esityksiä Ote kasvillisuusselvityksen kasvien sijaintikartasta, Sari Lehtonen Ote Marjut Savolaisen diplomityöstä, TTY arkkitehtiosasto; Näkymä ratapihalta itään, näyttelyalue

21 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 21/40 Ote Porin studion työryhmä Hiroko Kivirinta - Jere Saarikko esityksestä yhdistää veturitallin alue nykyiseen rautatieasemaan radan vierellä kulkevilla kevytliikenteen reiteillä Kevään ja kesän 2008 aikana ympäristötoimistossa työskenteli latvialainen maisema-arkkitehdin Margarita Kanevska, joka suunnitteli yhteistyössä puistotoimen kanssa puiston, joka on erityisesti näkörajoitteisten ihmisten kannalta turvallinen. Puisto on sijoitettu Veturitallien alueelle tallirakennusten muodostaman torin viereiselle puistoalueelle. Ote erityisesti näkörajoitteisille suunnitellusta puistosuunnitelmasta, maisemaarkkitehti Margarita Kanevska ja puistotoimi

22 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 22/40 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 SUUNNITTELUN TARVE JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan Porin kaupungin aloitteesta ja se on ollut ensimmäisen kerran esillä kaavoituskatsauksessa (kohde 12, KV ). Pääterveysaseman tarpeita on listattu peruskunnostussuunnitelmaan sekä Porin terveydenhuollon palvelurakenne ja toimintasuunnitelmaan Suunnitelmassa on esitetty mm. tarve vuodeosastoista, jotka toteutettaisiin lisäsiipenä, lisäkerroksena tai uudisrakennuksena. Vuoden 2008 alussa aloitettiin uudelleen neuvottelut Porin seudun kuntien kesken yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi. Yhteistoiminta-alueen osana toteutettiin sosiaali- ja terveystoimen yhdistämiseen, organisaatiomuutoksiin ja prosessien uudistamiseen tähtäävä Perusturvahanke (Loppuraportti ). Vuoden 2010 alussa aloittanut Porin, Ulvilan, Luvian, Merikarvian, Pomarkun ja Noormarkun yhteinen perusturvan yhteistoiminta-alue tukeutuu Porin terveyskeskus- ja sairaalapalvelujen lisäksi Noormarkun ja Ulvilan sairaalapalveluihin. Kun lisäksi keskussairaalan logistiikkakeskus aloitti toimintansa Honkaluodossa ja terveyskeskuksen vastaanottotiloista jää vain Länsi-Porin vastaanotto, on Porin terveyskeskuksen ja kaupunginsairaalan nykyiset toimitilat katsottu riittäviksi. Asemakaavan osoittama laajennusvara on kuitenkin tulevaisuuden reservi ja mahdollistaa myös muun kunnallisen toiminnan. Kaavaprosessin aikana kolmelle ahtaaksi käyneelle ja varustelultaan riittämättömälle päiväkodille tutkittiin uutta sijoituspaikkaa Veturitallien alueelta. Sosiaalilautakunta päätti kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle, että Veturitallien alueen asemakaavaan varataan paikka päiväkodille joko vanhassa Veturitallien rakennuksessa tai uudisrakennuskohteessa sillä alueelle, ja että ko. päiväkodin tarpeet huomioidaan myös maankäyttösopimuksessa ja tonttien varaamisessa. Keväällä 2010 perusturvan ja teknisen palvelukeskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta asemakaavaa muutettiin siten, että alueelle on mahdollista toteuttaa neljälle päivähoitoryhmälle mitoitettu päiväkoti. 4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallisia ovat suunnittelu- ja lähialueen: - maanomistajat ja asukkaat: VR Yhtymä Oy, Ratahallintokeskus, Maaherran-kadun varren kiinteistöt - yritykset ja yhteisöt: Porin seurakuntayhtymä, Kiinteistö Oy Karjarannankulma, kiinteistö Oy Satakruunu, Porin Sininauha ry, Pelastusarmeijan miesten asuntola, Suisto Kiinteistöt Oy, Karjarannan Kiinteistöyhdistys ry, Päärnäisten pienkiinteistöyhdistys Ry, Puukeskus Oy - muut, joiden oloihin kaavamuutos saattaa vaikuttaa Lisäksi osallisia ovat: - alueen tulevat toimijat ja viranomaiset: Porin Vesi, Pori Energia, Porin kaupunginsairaala ja terveyskeskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Satakunnan Museo, Satakuntaliitto - asianosaiset lautakunnat: vapaa-aikalautakunta, koulutuslautakunta, perusturvalautakunta, aluepalopäällikkö, ympäristölautakunta, tekninen lautakunta, kulttuurilautakunta

23 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 23/ Vireilletulo Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty , KAAV/505/2006, VP 22) on kuulutettu nähtäville päälehdissä (SK, ST, UA, Lalli) ja kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma myös postitettiin osallisille. Kaava-alueen laajentamisen johdosta tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty ) kuulutettiin nähtäville päälehdissä (SK, ST, UA, Lalli) ja kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma myös postitettiin osallisille Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Vireilletulon yhteydessä jättivät Karjarannan kiinteistöyhdistys ja Ratahallintokeskus kirjalliset kannanottonsa. Ratahallintokeskuksen kannanotossa huomautettiin raideliikenteen melusta ja tärinästä ja että kaavoituksessa tulee noudattaa valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisia melutason ohjearvoja. Kannanotossa mainittiin myös, että Ratahallintokeskus ei osallistu uudesta maankäytöstä mahdollisesti aiheutuvan melun ja tärinän torjunnan kustannuksiin. Karjarannan kiinteistöyhdistys ehdotti kannanotossaan, että rautatiealueen kautta järjestetään turvallinen yhteys Hankkijan ja Karjarannan asuntoalueille. Veturitallin alueen kaavahanketta esiteltiin Päärnäisten kiinteistöyhdistyksen syyskokouksessa Käppärän koululla Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukainen asemakaavaluonnos oli nähtävillä , jonka aikana jätettiin yhteensä viisi kirjallista mielipidettä: Karjarannan kiinteistöyhdistys, Satakunnan Museo, VR-yhtymä, Porin Vesi ja Visuaalinen keskus -hanke. Karjarannan kiinteistöyhdistys ilmaisi kannanotossaan huolensa Vanhan aseman aukion puistomaisen olemuksen häviämisestä ja ehdotti alikulun siirtämistä Asemantaustan katualueen eteläpuolelle. Kannanoton mukaan yhdistys on istuttanut puistotoimen lahjoittamat puut aukiolle talkootyönään. Satakunnan museo totesi kaavaratkaisun olevan kaupunkikuvan ja rakenteen kannalta merkittävän ja sisältävän huomattavia historiallisia merkityksiä. Kaavoituksen pohjaksi tulee suorittaa riittävät inventoinnit ja kartoittaa rakennushistorialliset arvot sekä järjestää viranomaisneuvottelu ennen kaavahankkeen eteenpäin viemistä. Luonnoksessa esitettyjä perusratkaisuja sekä rakentamisen tehokkuutta Satakunnan Museo piti kyseenalaisina. VR-yhtymän kannanotossa luonnoksen monipuolisia käyttötarkoituksia pidettiin hyvänä lähtökohta alueen kehittämiselle. Veturitallien yhteyteen myöhemmin rakennettuja puisia varastorakennuksia ei kuitenkaan nähty niin arvokkaina, että alueen kehitystä tulisi sitoa niiden suhteen, ja että niitä kannattaisi erikseen suojella. Porin Vesi huomautti alueella kulkevan kolme mittavaa vesi- ja viemärilinjaa, joiden siirtokustannukset olisivat arviolta linjaa kohti. Kaavahankkeen kanssa samanaikaisesti käynnissä ollut, visuaalisen kulttuurin toimijoiden yhteisten toimitilaongelmien ratkaisuun tähtäävä Visuaalinen keskus hanke ehdotti kannanottonaan Veturitalleja visuaalisen kulttuurin keskukseksi.

24 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 24/ nähtävänä ollut asemakaavan 1. luonnos Asemakaavan toinen luonnos oli nähtävillä , jonka aikana VR-yhtymä ja Ratahallintokeskus jättivät kirjalliset mielipiteensä. Rautatievirasto ja ympäristötoimisto lausuivat luonnoksesta epävirallisemmin sähköpostitse. Raideliikenteen toimijoiden mielipiteissä kiinnitettiin huomiota turvallisuuteen ja luvattoman pääsyn estämiseen rata-alueelle sekä raideliikenteen aiheuttaman melun ja tärinän vaimentamiseen. Vaatimukset sallituista melutasoista tuli täyttää valtioneuvoston päätös ohjearvoista (993/1992) ja tärinän vaimennuksen tuli täyttää VTT:n laatiman ohjeen (Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta, VTT tiedotteita 2278) värähtelyluokka C (v,w95 < 0,30mm/s). Monipuolinen maankäyttö nähtiin hyvänä lähtökohtana ja todellisia käytännön mahdollisuuksia luovana ratkaisuna. Veturitallien suojelumerkinnän tulisikin tukea näitä monipuolisia käyttötarkoituksia ja sallia historian aikana eri käyttöön muutettujen rakennusten jatkuva kehitys. Ympäristötoimiston mielipiteessä otettiin kantaa syntyvään rakennettuun ympäristöön ja arvioitiin alueen jäävän ilman kaupallisia lähipalveluita, jolloin suunnitellut radan alikulut kaupunkiin saavat yhä tärkeämmän merkityksen alueen elinvoimaisuuden kannalta. Mielipiteessä edellytettiin myös alueen maaperän puhdistustarpeen selvittämistä.

25 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 25/ nähtävänä ollut asemakaavan 2. luonnos Veturitallien tulevaisuutta visioimaan järjestettiin foorumi , johon kutsuttiin osallistumaan eri intressitahoja. Foorumia varten perustettiin verkkosivut tiedon jakamista varten. Keskustelutilaisuudessa tutustuttiin kaavahankkeen tilanteeseen ja kymmenen eri toimijatahon puheenvuoron jälkeen keskusteltiin yleisesti alueen potentiaalisesta tulevaisuudesta. Tilaisuudesta kirjoitettiin muistio, jota jaettiin myös päättäjille tiedoksi. Asemakaavaehdotus oli nähtävänä 30 päivän ajan , jona aikana ei jätetty yhtään muistutusta. Lausuntoja jätettiin yhteensä 10 sekä teknisen lautakunnan ennakkolausunto. Nähtävillöolon ja lausuntojen saapumisen jälkeen järjestettiin viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen pyynnöstä. Lausuntojen ja viranomaisneuvottelun perusteella suunnittelualueesta rajattiin Päärnäisten kaupunginosan (6.) kortteli 80 pois, jolla sijaitsevat mm. vanha hautausmaa ja vesitorni. Samalla tarkistettiin kaavaehdotusta lisäämällä kerrostalokortteliin AK-17 melusuojausta koskevia merkintöjä, tarkennettiin yleisiä määräyksiä maaperätutkimusten ja toimenpiteiden sopeutumisen osalta sekä täydennettiin selostuksen meluvaikutusten arviointia. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset olivat merkitykseltään vähäisiä ja viranomaisten hyväksymiä, eikä niiden takia tarvinnut asettaa ehdotusta uudelleen nähtäville Viranomaisyhteistyö Vireilletulon yhteydessä Porin kaupungin ympäristötoimisto toi tiedoksi veturien tankkauspaikan maaperän toteutetuista kunnostustöistä sekä arvionsa alueen muista pilaantuneista maista. Ympäristötoimisto piti hyvänä OAS:ssa mainittua alueen ruderaattikasvillisuuden selvittämistä ja kaavaluonnoksessa esitetyn, maisemassa erottuvan kookkaan ja monihaaraisen koivun suojelua. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu järjestettiin Ympäristöministeriön Jukka-Pekka Flander ei päässyt neuvotteluun, mutta kommentoi luonnosta kansallisen kaupunkipuiston kehittämisen näkökulmasta, jossa laajentaminen vanhan rautatieaseman ja veturitallien alueelle on kannatettavaa rautatiehistorian ajallisen syvyyden kannalta. Luonnoksen mukainen alueiden käyttö koettiin kuitenkin sekavana ja toivottiin veturitallien saavan tilaa ympärilleen ja alueellista, puolijulkista ja dominoivaa roolia. Laajentamista

26 VETURITALLIT - asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus 26/40 tulisikin tarkastella myös viherrakenteellisen ja kaupunkipuiston eheyden kannalta. Ensimmäiseen viranomaisneuvotteluun osallistuivat viranomaisten lisäksi myös VR-yhtymän ja Ratahallintokeskuksen edustajat, jotka selostivat kaavoituksen lähtökohtia maanomistajien sekä rataliikenteen ja vähentyvän veturitallitoiminnan kannalta. Veturitallirakennusten omistajan intresseissä ovat mahdollisimman monipuoliset ja luontevat käyttötarkoitukset. Asemakaavan toteuttamiseen vaikuttavat vireillä olevat neuvottelut ja ratkaisut, jotka koskevat asemakaavan toteuttamista koskevia maankäyttösopimuksia. Maankäyttösopimus vaikuttaa osaltaan myös päiväkodille varatun tontin rakentamiseen. Keskustelussa alueen toimintojen sekoittamista ja asumisen tuomista julkisten tilojen keskelle ei kuitenkaan pidetty mielekkäänä lähtökohtana. Toisaalta ajatus veturitallien rakennusten uudiskäyttö asumista tukevina tiloina vaikutti kannatettavalta. Uudisrakentamisen sopeutumiseksi kaupunkikuvaan pidettiin tärkeänä lähtökohtana rakennusten korkeuden pysymistä alle visuaalisesti hallinnoivan piipun ja vesisäiliöiden tornien korkeuden. Rataliikenteen aiheuttamien melun ja tärinän sekä vaarallisten aineiden kuljetusten selvittämistä ja huomioimista kaavoituksessa pidettiin välttämättöminä. Rakennussuojelun tulee taas perustua arvottamiseen ja rakennusinventointeihin, joita Satakunnan Museo olisi aloittamassa ensi kesän aikana. Viranomaistahoista myös Rautatievirastolta ja TUKESilta tulee pyytää lausunnot kaavasta. Kaupunkisuunnittelu ilmoitti aloittavansa viranomaisneuvottelun perusteella uuden luonnoskierroksen valmistelun. Toinen viranomaisneuvottelu järjestettiin asemakaavaluonnoksen toisen nähtävilläolon jälkeen yhdessä samanaikaisten Huvilarannan ja Tahkoluoto-Paakarin kaavahankkeiden kanssa. Neuvottelussa olivat mukana kaikkia kaavahankkeita koskevien vaarallisten aineiden käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin turvallisuutta valvovien TUKESin, Satakunnan pelastuslaitoksen ja terveysviraston edustajat. Veturitallin alueen läheisyydessä sijaitsevien teollisuuteen liittyvien vaarallisten aineiden todettiin peittausaineiden osalta todennäköisesti poistuvan ja jäljelle jäävän nestekaasun. Oluttehtaan ja meijerin ammoniakin sekä läheisen puunkyllästystoiminnan katsottiin jäävän vaikutuksiltaan riittävän etäälle. Sen sijaan rautatiellä kulkevat vaaralliset aineet ovat huolenaiheena yleensäkin kaupungin alueen radanvarsilla. Rauhanpuiston tasoristeyksen tapaturmariskiä tulisi arvioida kaavoituksen yhteydessä. Keskusteltaessa uudisrakentamisesta luonnoksen rakentamistehokkuutta pidettiin edelleen liian tehokkaana, vaikka rakennusten kokoa oli pienennetty ja madallettu sekä sijoitusta muutettu. Lisäksi kulttuurihistoriallisten arvojen kannalta odotettiin myös säilyttävämpiä ja väljempiä kaavavaihtoehtoja. Kolmas viranomaisneuvottelu järjestettiin kaavaehdotuksen nähtävilläolon ja lausuntojen saapumisen jälkeen Neuvottelussa arvioitiin radan meluvaikutuksia, maaperän pilaantuneisuutta ja kunnostustarvetta sekä kulttuurihistoriallisen ympäristön riittävää huomioimista kaikissa toimenpiteissä. Kaavaehdotuksen melutorjunnan ratkaisut muodostaa rakennuksilla muuri radan melua vastaan koettiin periaatteellisesti oikeana. Rakentamisen vaiheittaisuudesta johtuvan tilapäisen melusuojauksen korjaamiseksi todettiin voivan vaikuttaa kaupungin tontinluovutusmenettelyn ja tarkemman rakennussuunnittelun ohjauksen kautta. Samalla kerrostalokortteliin AK-17 lisättiin melusuojausta koskevia merkintöjä. Maaperän pilaantuneisuuden arviointia varten tehtyjen lisäselvitysten perusteella yleisten määräysten vaatimus maaperätutkimuksista ennen pohjarakennustoimenpiteitä rajattiin koskemaan kortteleita 42, 43 ja 45. Kulttuuriympäristön huomioimisen turvaamiseksi lisättiin yleisiin määräyksiin vaatimukset uudisrakentamisen sopeutumisesta arvokkaaseen ympäristöön sekä ympäristön erityisestä huomioimisesta suunnittelussa.

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1

ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ULVILA, FRIITALA, NAHKURI NAHKURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELIN 517 TONTTIA 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 517 TONTIT 1 JA 3 ULVILASSA 1.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 16. päivänä toukokuuta 2014 päivättyä ja 6.10.2014 muutettua (lausunnot) asemakaavakarttaa. Lampuodintie (19/2013) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavanmuutos

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KILKUNKADUN JA LEPOLANKADUN KORTTELIALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TULKKILA 27.1.2014, tarkistettu 31.3.2014 KUNTA Kokemäki 271 Kylä Tulkkila 455 Korttelit 123 ja 127

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2

Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 LUONNOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA NRO xxxxxx PÄIVÄTTY xx.xx.2015 Asemakaavan muutos koskee: Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin 250 tonttia 2 Kaavan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot