MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 458"

Transkriptio

1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Teknisen lautakunnan päätös / Maantien 1930 (Asemantie) klv:n riskianalyysi 231 Varsinais-Suomen taajamien vaihemaakuntakaavaluonnos Maa-aineslupahakemus / Itä-Sunila Pitkämäki 1: Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:n ja Mynämäen kunnan välinen tontinvuokrasopimus 234 Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 235 Lupa määräaikaisen osa-aikaisen reskontrasihteerin palkkaamiseen 236 Ratkaisuvalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa 237 Vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelmaosan toteuma ajalta Lausunto Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä Antti Lizelius -rahaston opintoavustusten jakaminen Lausunto Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organisoinnista 241 Lautakuntien päätösten ja viranhaltijapäätösten otto-oikeus Konserni- ja yhteistyöasiat Ilmoitusasiat 493

2 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Maisila Päivi kh:n pj Rippstein Katja kh:n 2. vpj Tamminen Ari kh:n 3. vpj Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa jäsen Kantonen Jorma jäsen Lehtonen Aarne jäsen Varjonen Petri jäsen Huuskonen Petteri varajäsen (Lassila) Iltanen Marko varajäsen (Jaakola) Jaakkola Marianne varajäsen (Vänni) Lehtonen Karri varajäsen (Vanhanen) Alatalo Juuso kv:n puheenjohtaja poistui klo :n 238 käsittelyn päätyttyä Setälä Marko kv:n 1. vpj Myllymäki Pekka kv:n 2. vpj Karkoinen Kimmo kv:n 3. vpj Österberg Seija esittelijä Kärkkäinen Marja pöytäkirjanpitäjä Laivo Pauli johtava asiantuntija, Ramboll Finland Oy klo selostamassa 230 ennen kokouksen avaamista POISSA Vanhanen Juha kh:n 1. vpj Jaakola Timo jäsen Lassila Hanne jäsen Vänni Hanna jäsen Huiskala Marjaana varajäsen (Maisila) Immonen Mikko varajäsen (Tamminen) Laulumaa Eeva varajäsen (Kantonen) Punta Päivi varajäsen (Hyrsky-Heikkilä) Puustinen Petri varajäsen (Lehtonen) Randell' Miika varajäsen (Varjonen) Saastamoinen Merja varajäsen (Rippstein) ALLEKIRJOITUKSET Päivi Maisila puheenjohtaja Marja Kärkkäinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t

3 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä Petri Varjonen Petteri Huuskonen 232 PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut nähtävillä kunnanviraston hallinto-osastolla Marja Kärkkäinen hallintojohtaja

4 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus Ehdotus (pj): Päätös: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanhallitus Ehdotus (pj): Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä ja Timo Jaakola. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä ja Petri Varjonen.

6 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Teknisen lautakunnan päätös / Maantien 1930 (Asemantie) klv:n riskianalyysi 277/ /2013 Tekninen lautakunta Valmistelija (tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan esittäää Var sinais-suo men ELY-keskukselle Asemantien kevyenliikenteenväylän si joit ta mi ses ta vaihtoehdon 2 mukaisesti (joen puoli). ELY-keskus on teh nyt ao toimenpidepäätöksen Mynämäen kunnan ja ELY-kes kuk sen välinen suunnittelusopimus on tehty Vuoden 2014 talousarvioon lisättiin maininta, että tekninen lau ta kunta selvittää, onko Asemantien klv mahdollista rakentaa kus tan nus tehok kaam min turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Ramboll Finland Oy on laatinut Asemantien klv:n rakentamista koske van riskianalyysin Riskitarkastelussa on huomioitu : 1. Geotekniikan/tien vakavuuden riskit 2. Liikennetuvallisuuden näkökulma 3. Taloudellisuus Riskianalyysin perusteella VE1 on edellä mainitut tar kas te lu nä kökoh dat huomioiden varmempi ja edullisempi ratkaisu kuin VE2. VE2 si säl tää riskejä, joiden huomioiminen nostaa kustannuksia mer kit täväs ti VE1 verrattuna; kuitenkaan riskiä kokonaan poistamatta. Kunnan ja ELY-keskuksen välinen suunnittelusopimus on mah dol lista muuttaa koskemaan VE 1:n mukaista tie- ja ra ken nus suun nit telua. VE1:n kustannuksia Raukkaan kohdalla on mahdollista alentaa tie- ja rakennussuunnitteluratkaisuilla; mm. kaventamalla ajorataa ja suun nit te le mal la pyörätien leveydeksi 2,0-2,5 m. Tällöin järeät ajora dan geotekniset vahvistamiset voidaan jättää rakentamatta. Esityslistan liitteenä on Asemantien klv:n riskianalyysi. Yritysvaikutukset: Klv:n suunnittelu ja rakentaminen kilpailutetaan. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh. (02) Ehdotus (tekninen johtaja): Lautakunta päättää esittää ELY-keskukselle, että Asemantien klv:n ra ken ta mi sen suunnittelusopimusta muutetaan siten, että tie suun nitel man laatiminen aloitetaan VE 1:n mukaisesti. Lisäksi lautakunta merkitsee tiedoksi, että kyseessä on asian val-

7 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus mis te lu, jolloin lautakunnan päätöksestä ei voi tehdä oi kaisuvaa timus ta/va lit taa. Asian hallinnollinen käsittely tapahtuu tie suun ni telman käsittelyn yhteydessä. Päätös: Marko Setälä ehdotti T. Lainen ja M. Ylis-Junttilan kannattamana, että lautakunta pitäytyy aiemmassa kannassaan (VE2 joen puoli). Lisäksi avataan vaihtoehtojen kustannuslaskelmat uudestaan puoluettoman kustannuslaskijan toimesta (ei aiemmin hankkeessa toiminut). Kustannusselvitys esitellään lautakunnalle. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava ehdotus, puheenjohtaja totesi, että täytyy äänestää. Äänestysmenettelyksi sovittiin nimenhuutoäänestys. Esittelijän ehdotus on JAA ja Setälän ehdotus on EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 EI-ääntä ja 0 JAA-ääntä. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että lautakunta päätti pitäytyä aiemmassa kannassaan (VE2 joen puoli). Lisäksi avataan vaihtoehtojen kustannuslaskelmat uudestaan puoluettoman kustannuslaskijan toimesta (ei aiemmin hankkeessa toiminut). Kustannusselvitys esitellään lautakunnalle. Jäsen Hanne Lassila ei osallistunut tämän asian käsittelyyn. Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kunnanjohtaja on käyttänyt kun ta lain mukaista otto-oi keut taan edellä olevaan teknisen lautakunnan pää tök seen Käsiteltäväksi otetussa asiassa kunnanhallitus voi tehdä uuden päätök sen tai pysyttää, kumota tai muuttaa lautakunnan päätöksen. Kun nan hal li tus voi myös palauttaa asian lautakunnan käsiteltäväksi. Asemantien kevyenliikenteen väylän riskianalyysi lähetään esi tys listan mukana. Riskianalyysin on tehnyt luotettava konsulttiyritys ja tulokset vah vista vat aikaisemminkin hyvin tiedossa olleita riskitekijöitä. Uudet sel vityk set vain aiheuttaisivat lisäkustannuksia ja hidastaisivat suun nit telun etenemistä, eivätkä nekään pystyisi muuttamaan tosiasioita. Pel käs tään joen läheisyys ja alueen maaperä aiheuttavat mer kit tävää riskiä, sortumavaaraa ja ennalta-arvaamattomia li sä kus tan nuksia. Jo tässä vaiheessa koko hankkeen kustannusarvio on kunnan ta lou del li seen tilanteeseen nähden hyvin korkea ja kustannuserot vaih to eh to jen välillä ovat merkittävät.

8 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Riskianalyysin loppuyhteenvedossa todetaan, että "Tar kas te lu nä kökul mas ta katsottuna ei ole löydettävissä mitään perusteita, jotka puol tai si vat muuta kuin VE:a 1 (itäpuolen ratkaisu) jatkosuunnittelun pe rus tak si." Riskianalyysin tehnyt Ramboll Finlad Oy:n johtava asiantuntija Pauli Lai vo tulee kunnanhallituksen kokouksen alkuun selostamaan asiaa. Yritysvaikutukset: Hanke työllistää yrityksiä suunnittelu- ja toteuttamisvaiheessa, mutta saat taa aiheuttaa ennalta-arvaamattomia vaikutuksia alueen maa talous yri tyk sil le. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh Ehdotus (kj): Kunnanhallitus päättää esittää ELY-keskukselle, että Asemantien kvl:n rakentamisen suunnittelusopimusta muutetaan siten, että tiesuun ni tel man laatiminen aloitetaan VE 1:n mukaisesti. Suunnittelun edetessä tulee kuitenkin selvittää kaikkein ris ki alt tiimpien kohtien vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, etteivät kustannukset nou se kohtuuttomasti ja ennalta-arvaamattomat riskit voidaan mi nimoi da. Päätös: Marko Iltanen ehdotti Karri Lehtosen kannattamana, että kun nan halli tus yhtyy teknisen lau ta kun nan päätökseen siltä osin, että vaihtoehtojen kus tan nus las kel mat tehdään uudelleen puolu eet to man kustannuslaskijan toi mes ta (ei aiemmin hankkeessa toimi nut). Kustannusselvitys esi tel lään tekniselle lautakunnalle. Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu eh dotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta täytyy äänestää. Ää nes tys menet te lyk si hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän ehdo tus ta kannattavat äänestävät JAA ja Marko Iltasen ehdotusta kannat ta vat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 JAA-ääni (Tamminen) ja 10 EI-ään tä (Lehtonen A., Iltanen, Huuskonen, Hyrsky-Heikkilä, Leh tonen K., Jaakkola, Rippstein, Varjonen, Kantonen ja Maisila). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus hyväksyi Iltasen eh do tuk sen äänin 1-10 eli kunnanhallitus yhtyi teknisen lau ta kun nan pää tök seen siltä osin, että vaihtoehtojen kus tan nuslas kel mat tehdään uudelleen puolueettoman kustannuslaskijan toimes ta (ei aiemmin hankkeessa toiminut). Kustannusselvitys esi tellään tekniselle lautakunnalle. Ari Tamminen jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

9 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston 3. vpj Kimmo Karkoinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi. Riskianalyysin tehnyt Ramboll Finlad Oy:n johtava asiantuntija Pauli Lai vo oli ennen kokouksen avaamista selostamassa asiaa.

10 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Varsinais-Suomen taajamien vaihemaakuntakaavaluonnos 989/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (tekninen johtaja): Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus on päättänyt pyy tää lausuntoa taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vai he maa kun ta kaa va luon nok ses ta. Kaava laaditaan taajamien maankäytön, palveluiden sekä liikenteen vai he maa kun ta kaa va na, jossa käsitellään keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti Turun kau punki seu dul la rakennemalli-työhön tukeutuen, vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen tar kiste tun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti sekä liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan lii ken ne jär jes telmä työn perusteella. Vaihemaakuntakaavassa keskitytään ainoastaan taajamien maankäyt töön ja taajamiin liittyviin liikenteen ja kaupan palveluverkon kehit tä mis ta voit tei siin ja -kysymyksiin. Kaavatyössä keskitytään tarkastelemaan taajama-alueita ja kau punki seu tu jen kaupunkikehitystä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä, mm. lie ve ra ken ta mi sen merkitystä kestävälle kaupunkikehitykselle sekä hi taam man kasvun aikana kasvun kohdentamisen ja alueiden suunnit te lun ja toteuttamisen vaiheistamisen tärkeyttä. Kaavan rajauksesta johtuen, ei kaava ota kantaa maaseudun ha jara ken ta mi seen, vaan painopiste tarkastelussa on taajamien ja niiden vä lit tö mäs sä läheisyydessä olevien lievealueiden kehityksessä. Nä mä ovat myös yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta keskei sim mät ja vaikuttavimmat alueet, joihin kaavan ke hit tä mis toi menpi teet kohdistuvat. Kaavakartalla tärkeimmät, näkyvät muutokset ovat: aktiivisen maankäytön merkintöjen ja niiden rajausten (tek niset) tarkistukset, liikenneverkon merkintöjen tarkistukset liikennejärjestelmätyön ja erillisselvitysten mukaisesti seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan sijainninohjaus ja mitoi tus kaupan kehittämisen ja kilpailun turvaavilla merkinnöillä uudet toteutuksen ajoitusta ohjaavat, maankäytön, liikenteen ja kau pan palvelut yhteen sitovat strategiset ke hit tä mis pe ri aa temer kin nät. Kaava-aineisto on kokonaisuudessaan luettavissa Var si nais-suo-

11 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus men liiton nettisivuilla: aavoitus/maakuntakaava Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus tutustuu vaihemaakuntakaavaluonnokseen ja keskustelee sii tä annettavasta lausunnosta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Kunnanhallitus keskusteli ja evästi asian jatkovalmistelua seuraavaa käsittelyä varten. Tekninen johtaja Timo Oja oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Lisätietoja: Tekninen johtaja Timo Oja, puh Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Ehdotus (kj): Lausuntonaan vaihemaakuntakaavaluonnoksesta Mynämäen kunnan hal li tus toteaa seuraavaa: Hallitusohjelmassa todetaan, että kaavoitusmenettelyjä ja ra ken tamis ta koskevia normeja on tarkoitus keventää ja lisätä kuntien maan käyt tö val taa ja -vastuuta. Maankäytön suunnittelu on kuntien ke hit tä mi sen kannalta keskeinen väline ja se kuvaa parhaiten pai kallis ta tahtotilaa. Maakuntakaavalla ei tule liian yksityiskohtaisesti rajoittaa paikallista maan käy tön suun nit te lua. Kunnat ovat erilaisia ja kunkin kunnan maan käy tön suun nit te lun tulee lähteä sen omista lähtökohdista. Mynämäen kunnan ja erityisesti kuntakeskuksen elinvoimaisuuden kan nal ta on erittäin tärkeää, että myös vt 8:n itäpuolen alueita voidaan hyödyntää. Tiukat ehdot maankäytön suunnittelun sitomisesta vt 8:n eritasoliittymien toteutumiseen on kohtuuton vaatimus, koska val tion taloustilanteen tietäen varmuutta eritasoristeysten to teu tu mises ta ei ole mahdollista saada. Valtatien risteysjärjestelyt voidaan to teut taa liikenneturvallisuutta vaarantamatta myös eritasoliittymiä ke vyem mil lä ratkaisuilla. Mynämäen maapoliittisessa ohjelmassa kunnan ensisijaiseksi ke hit-

12 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus tä mis alu eek si on päätetty alueen Mynämäen kes kus ta-mie toinen-py he muodostama alue. Taajamatoimintojen kehittämisen kohde alue -merkintä (punainen katkoviiva) puuttuu Mietoisten taajaman koh dal ta. Tältä osin kaavaa on tarkistettava. Taajama-alueiden laajentumista ei ole tarkoituksenmukaista ra joittaa maakuntakaavassa, koska yksittäinen rakentaminen ei hajauta yh dys kun ta ra ken ta mis ta eikä se ole ongelma Mynämäen kaltaisissa maa seu tu kun nis sa. Kunnan tulee voida hyödyntää rakennettua vesija viemäriverkostoa myös taajaman lähialueella. Mietoisten alueella viiva käsittää mm. Lehtisentien alueen, jolle on val tion toimesta rakennettu alikulku Kustavintielle. Nyt alueelle ei kui ten kaan voisi osoittaa asutusta? Mynälahden aluetta rajoittavat jo täl lä hetkellä Natura 2000-merkinnät, luonnonsuojelualue-merkinnät se kä lintujen pesintäajankohta. Ylimalkainen rajaus ei ole tar koi tuksen mu kai nen. Avoimet peltoaukeat ovat maisemallisesti tyypillisiä kaikkialla Var sinais-suo mes sa, eikä niiden tule muodostaa estettä luontaiselle täyden nys ra ken ta mi sel le maaseutumaisilla alueilla. Mietoisten alueella vih reä viiva/arvokas maisema-alue tulee poistaa kaavasta. Mynämäen keskusta-alueen pohjoispuolelle piirretty laajenemiskielto on myös perusteeton. Vaikka kunnalla ei tällä hetkellä ole suun ni teltu aktiivista maankäyttöä pohjoispuolelle, on laajenemisen estävä mer kin tä kuitenkin tarpeeton maakuntakaavassa. Kaavaluonnoksesta puuttuvat seuraavat merkinnät: Roukkulin ja Krouvinnummen ampumaradat Mietoisissa Kustavintien itäpuolella/maantien 1930 eteläpuolella oleva teollisuusaluemerkintä (Perkkoon teollisuusalue) Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Maa-aineslupahakemus / Itä-Sunila Pitkämäki 1:21 971/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (rakennustarkastaja): Luvan hakija: Veraisen Sora Ky Valtakatu 4, Mynämäki Maanomistaja: Verainen Birgitta ja Eero Nihattulantie 11, Mynämäki Kiinteistö ja alue: Mynämäen kunta, Sunilan kylä, tila Pitkämäki RN:o 1:21 ( ) Asian vireille tulo Hakemus on tullut vireille Hakija on toimittanut muu tos pii rus tuk set, joissa varsinainen ottoalue on pienentynyt 5,5 ha:s ta 4.23 ha:n sekä kokonaisottomäärä on pudonnut m³:sta m³ ja vastaavasti vuotuinen ottomäärä on pudonnut m³. Ottoalueen rajausta on muutettu teol li suus alueel le sijoittuvan asutuksen takia. Etäisyys lähimpään asutukseen tulee olla vähintään 300 m (VNA 800/2010). Hakemuksen sisältö Toimenpide Veraisen Sora Ky hakee maa-aineslain 4 :n mukaista lupaa kal lioki vi ai nek sen louhinnalle ja murskaukselle Mynämäen kunnan Su nilan kylässä ti lal la Pitkä mä ki 1:21. Lupaa haetaan 15 vuodeksi luvan lain voi mai sek si tulosta. Veraisen Sora Ky hakee lupaa aloittaa ha kemuk sen mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huo limat ta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. MAL 10 mukaisesti lupa voidaan myöntää enintään 10 vuodeksi. Eri tyi ses tä syystä lupa voidaan kuitenkin myöntää pitemmäksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksitoista vuodeksi, ja kalliokiven louhinnan osal ta enintään 20 vuodeksi, jos se esim. hankkeen laajuus huo mioon ottaen katsotaan sopivaksi. MAL 21 mukaisesti voidaan myöntää lupa maa-ainesten ot ta mistoi min nan aloittamiseen lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muu tok senhausta huolimatta, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuu den niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jot ka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Ve rai sen Sora Ky ehdottaa MAL 21 mukaisen aloittamisluvan vakuu dek si

14 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Toiminta-alue Suunnitelma-alue sijaitsee noin 3 km Mynämäen keskustasta kaakkoon Roukkulin teollisuusalueen läheisyydessä. Tilan Pitkämäki 1:21 alueella on suoritettu maa-ainesten ottotoimintaa ai kai sem minkin, mutta erillisissä hankkeissa kiinteistön länsiosassa. Nyt suun nitel lun ottoalueen välittömässä läheisyydessä louhitaan parhaillaan työ maa tie tä sekä kiinteistön länsiosassa on voimassa oleva ot to lupa. Kiinteistön Pitkämäki kokonaispinta-ala on noin 65 ha ja ot ta misalu een pinta-ala on 9,54 ha ja ottoalue 4,23 ha korjatun suun ni telman mukaan. Ottamismäärä ja -toiminta Alueelta otetaan maa-ainesta ottamissuunnitelman mukaan m³ ja arvioitu vuotuinen otto m³. Maa-ainesta otetaan noin 6-21 met rin syvyydeltä, ottamissyvyys alimmillaan +32 (N60). Maisemointi ja alueen jälkikäyttö Toiminnan päätyttyä alue siistitään ja muotoillaan. Alueen maan pinta tulee viimeistelytöiden jälkeen tasolle +33. Toiminnan loputtua alue soveltuu esim. teollisuus- tai varastointikäyttöön. Kaavoitus, maankäyttö ja asutus Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Suunnittelualueen koil lispuo lel la on asemakaavassa teollisuusalueeksi (merkintä T) ja vi heralu eek si (merkintä VL) osoitetut alueet. Suunnittelualueella on voimas sa Mynämäen kunnanvaltuuston hyväksymä osayleis kaa va, jossa alue on TP-2-aluetta (työpaikka-alue) ja M-aluetta (maa- ja metsätalousalue). TP-2-alue on asemakaavoitettavaksi tarkoi tet tu alue. Lähin asutus sijaitsee n. 0,3 km etäisyydellä pohjoisessa teol li suusalu eel la sijaitsevassa asunnossa. Myös ottoalueesta koilliseen vt 8 toi sel la puolella on asuinkiinteistö, etäisyys ottoalueeseen on yli 500 m. Ympäristöolosuhteet Alue on kallioista metsämaata, jolta puut on poistettu. Alueen lä heisyy des sä ei ole varsinaisia pintavesistöjä. Alue ei sijaitse luokitellulla poh ja ve si alu eel la. Lähin pohjavesialue on Tursunperä ( , 1 lk), joka sijaitsee n. 1 km ottoalueesta lounaaseen. Lähimmät merkittäväksi luokitellut luontokohteet ja suojelualueet sijait se vat Kallavuoren alueella (arvokas kallioalue KAO20001 ja Natu ra-alue FI ) n. 1,4 km ottoalueesta luoteeseen. Ottoalue ympäristöineen on osin teollisuus- ja osin maa- ja met sä talous käy tös sä.

15 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Lupahakemuksen käsittely Tiedottaminen Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu Mynämäen kunnan il moitus tau lul la, nettisivuilla ja Vakka-Suomen Sanomissa. Lisäksi ha kemuk ses ta on ilmoitettu viranpuolesta kirjeitse naapureille. Ha ke musasia kir jat olivat nähtävänä välisen ajan. Muis tu tukset ja mie li pi teet pyy det tiin toimittamaan viimeistään klo mennessä. Lausunnot Lausuntoja pyydettiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, ym pä ristön val von ta pal ve luil ta ja Nousiaisten kunnalta. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ym pä ris tö ja luonnonvarat vastuualue katsoo, että maa-ainesten otta mi nen hakemuksen tarkoittamalta alueelta on käytettävissä olevien tietojen perusteella mahdollista luonnon-, mai se man- tai ve siensuo je lun kannalta. Lupaharkinnan yhteydessä on kuitenkin var mistet ta va, että valtioneuvoston asetuksen (VNA 800/2010) edellyttämä 300 m vähimmäisetäisyys asutukseen täyttyy. Lisäksi lupaharkinnan yh tey des sä on varmistettava, ettei ottamistoiminta vaikeuta alueen käyt tä mis tä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Ympäristöpäällikkö: Toiminnalle haetaan erikseen ympäristölupaa, jossa otetaan huo mioon mm. valtioneuvoston asetuksen 800/2010 vaatimukset. Maa-aines lu pa ha ke muk ses ta ei ole huomautettavaa. Yrittäjäntie 1 asukkaat tulee ottaa toiminnassa huomioon. Toiminta-aikoja mää rät täessä tulee ottaa huomioon asetuksen 800/ melua aiheuttavien työ vai hei den aikarajat. Nousiaisten kunta: Ei toimittanut lausuntoa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta jätettiin määräaikaan mennessä kolme muistutusta. Muis tu tuk set liitteenä. Hakijan vastine Hakija on toimittanut vastineen annettuihin lausuntoihin ja jätettyihin muis tu tuk siin. Vastine liitteenä. Liitteet: Hakemus Ottamissuunnitelma Suunnitelmakartat; alku- ja lopputilanne Sijaintikartta Lausunto ELY-keskus Muistutukset, 3 kpl

16 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Hakijan vastine Lisätietoja: Rakennustarkastaja Annika Heikola puh Yritysvaikutukset: Ehdotus (kj): Vaikutuksia toimialan yritysten toimintaedellytyksiin. Helpottaa maa-ai nek sen saatavuutta alueella. Kunnanhallitus päättää rakennustarkastajan valmistelun mukaisesti myön tää Veraisen Sora Ky:lle luvan maa-ai nes ten ottoon tilalla Pitkä mä ki RN:o 1:21 lupahakemuksen ja ot to suun ni tel man mu kai ses ti. Ot to suun ni tel mas sa mainitun lisäksi on nou da tet ta va seu raa via mää räyk siä: Lupamääräykset: 1. Maa-aineksen ottamisluvan voimassaoloaika on 15 vuotta pää töksen lainvoimaiseksi tulosta ja ot ta mis mää rä m³ ja arvioitu vuo tui nen otto m³, alin louhintasyvyys +32 (N60). Maa-ai nek sen ot to toteutetaan ottamissuunnitelman muutoksen mukai ses ti; suunnitelmakartat päivitetty Hakijan on annettava euron vakuus ennen töiden aloit tamis ta, maa-aineksen ottamistoiminnan aloittamiseksi ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. 3. Ottamisalue on merkittävä maastoon ennen ottamistoiminnan aloit ta mis ta. Alue tulee suojata, siten että kenelläkään ei ole mahdol li suut ta tietämättään joutua toiminta-alueelle. Ottamistoiminnan pää tyt tyä alueelle asennettava suoja-aita suunnitelmakartan mu kaises ti. Ottamisalueen ja naapuritilojen välinen suojavyöhyke jätettävä luon non ti laan. 4. Hakijan tulee antaa lupamääräysten noudattamiseksi va kuus ennen ainesten ottamista (Maa-ainestaksa 5.4). Vakuuden tu lee olla voi mas sa tois tai sek si eli siihen saakka kun se lop pu kat selmuk sen yh tey des sä pää te tään vapauttaa. Vakuuden arvoa voidaan tar kis taa voi mas sa olo ai ka na. 5. Ottamisalueelle mahdollisesti sijoitettaville rakennuksille ja ra kennel mil le on haettava asianmukaiset luvat. 6. Toiminnalle haettava erikseen ympäristölupa. Ympäristöluvassa mää rä tään toiminta-ajoista. Toiminnassa tulee huomioida VNA 800/2010 edellyttämä 300 m vähimmäisetäisyys häiriintyviin koh teisiin. 7. Ottamisen yhteydessä tulee huolehtia, ettei maa- tai kallioperään ja pinta- tai pohjavesiin pääse ympäristölle haitallisia aineita. Alu eella ei tule säilyttää öljytuotteita eikä huoltaa tai tankata koneita tai lait-

17 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus tei ta. Koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava asian mukai ses ti. 8. Alueen jälkihoitotoimenpiteet ja maisemointi on tehtävä mah dol lisim man nopeasti luvan voi mas sa olo ai ka na ELY-keskuksen lau sunnon mukaisesti. Kun maa-aineksen ot ta mi nen on päättynyt tai luvan voi mas sa olo ai ka kulunut umpeen alu eel la suoritetaan lop pu kat selmus. Kat sel muk sen pyytäminen kuuluu maa-ai nes lu van haltijalle (Maa-ai nes ase tus 7 ). 9. Luvanhakijan tulee vuosittain ilmoittaa otetun maa-aineksen määrä ja laatu lupaviranomaiselle (Notto-tietokanta). 10. Luvan hakija on velvollinen maksamaan vuotuiset val von ta maksut kunakin vuonna maksun määräämishetkellä voimassaolevan tak san mukaisesti. 11. Luvan hakija vastaa lupahakemuksen oikeellisuudesta. Mikäli lupa ha ke muk ses sa on annettu virheellisiä tai vääriä tietoja tai sel vi tyksiä, mikäli lupamääräyksiä toistuvasti tai muuten törkeästi rikotaan tai ainesten ottaminen on ennalta arvaamattomalla tavalla vai kut tanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai luonnon olosuhteisiin, on kunnanhallituksella oikeus muuttaa lupamääräyksiä tai peruuttaa lu pa. Päätöksen perustelut: Veraisen Sora Ky:n vireille tulleesta lu pa ha ke muk ses ta maa-ai nes ten ottamiseen tilalla Pitkämäki RN:o 1:21 on maa-ai neslain mukaisesti kuulutettu, suoritettu naapurien kuu le mi set ja pyy detty tarvittavat lausunnot. Tässä luvassa on tarkasteltu maa-ainesten ottoa vain maa-aineslain no jal la. Ottotoiminnasta on esitetty asianmukainen ot ta mis suun ni telma ja muut selvitykset. Kun toimitaan ottosuunnitelman ja myönnetyn luvan mukaisesti, ei ot to toi min ta kyseisellä alueella aiheuta maa-aineslain 3 :ssä mai nittu ja kauniin maisemakuvan turmeltumista, merkittävien luonnon kauneus ar vo jen tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia va hingol li sia muutoksia luonnonolosuhteissa. Toiminta alueella ei ole maa kun ta kaa van tai yleiskaavan vastaista. Sovelletut oikeusohjeet: Maa-aineslaki (555/1981) Maa-ainesasetus (926/2005) Tarkastusmaksu Hakemuksen käsittelyssä noudatetaan Mynämäen kunnan maa-aines tak saa, kvalt Ottamissuunnitelman tar kas ta mises ta, naapurien kuulemisesta ja hakemuksesta kuuluttamisesta se-

18 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus kä aloittamisluvasta pe ri tään kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mu kai set maksut. Valvontamaksu Luvansaajan on suoritettava vuosittain maa-aineslain mukaisesta val von nas ta Mynämäen kunnanvaltuuston hyväksymän maa-ai nestak san mukainen maksu. Päätöksestä tiedottaminen Ote ja ottamissuunnitelma: hakijalle Varsinais-Suomen ELY-keskukselle sekä sähköinen lu pa päätös lo ma ke lausunnon mukaisesti rakennustarkastaja Annika Heikola Muutoksenhaku Maa-aineslupapäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Petri Varjonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian käsittelyn ajaksi valittiin Petteri Huuskonen.

19 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:n ja Mynämäen kunnan välinen tontinvuokrasopimus 215/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Häävuoren alueella olevat Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:n (yh dis tys) omistamat vanhusten palveluasunnot ovat kunnan vuok ramaal la. Nykyinen 50 vuoden maanvuokrasopimus päättyy Vuokrasopimus on allekirjoitettu Vuok ra-alueen pinta-ala on m². Yhdistys rakennuttaa alueelle uuden ns. B-talon (Tyrnikoti). Vanha B-ta lo oli kunnan omistuksessa ja se luovutettiin yhdistykselle pu retta vak si uutta ra ken nus ta varten. Vanha talo oli kunnan omistamalla maal la. Kunta vuok raa yhdistykselle maa-alueen Tyrnikotia varten. ARA edel lyt tää, et tä allekirjoitettu maanvuokrasopimus pide tään voi mas sa sellaisenaan niin kauan kuin nyt olemassa oleviin ra ken nuk siin koh dis tu vaa lainaa on jäl jel lä. Voimassaolevaa maanvuok ra so pi mus ta ja Tyr ni ko tia kos ke vaa maanvuokrasopimusta ei si ten voida yhdistää vaan alu eel le tu lee kaksi maan vuok ra so pi musta. Myös uuden maan vuok ra so pi muk sen tulee olla voimassa niin kau an kuin uuteen rakennukseen koh dis tu vaa lai naa on jäljellä. Yhdistys on saanut rakennushankkeeseen ARA:lta korkotukilainaa ja avus tus ta. ARA määrittää tietyille alueille (tietyt kaupunkialueet) hy väk syt tä vän enim mäis hin nan, sillä ao. hankkeen kus tan nus ten tulee ko ko nai suu des saan muo dos tua sellaisiksi, että ylläpito- ja vuokraus kus tan nuk set pystytään pi tä mään kohtuullisina. Kunnissa, joil le ei ole määritelty enimmäishintaa, hintana käytetään kohtuullista käypää arvoa. Mynämäelle ei ole määritelty enimmäishintaa. My nämäel le suunnitellussa toisessa yleishyödyllisen yhteisön hankkeessa koh tuul li sek si käyväksi arvoksi ARA on lainapäätöksessään mää ritel lyt 50 eu roa/k-am². Tontin kohtuullinen vuosivuokra ARA:n ohjeiden mukaan on pää kaupun ki seu dul la enintään 4 % ja muu al la maassa enintään 5 % tontin koh tuul li sek si katsottavasta käy väs tä hinnasta. Tässäkin hank keessa tontin kohtuullisena käypänä arvona voidaan pitää 50 euroa/k-am². Tyr ni ko din kerrosala on m². Käypäarvo on eu roa, jos ta 5 %:n vuokra on euroa/vuosi. Uusi vuokra-alue m² suuruinen mää rä ala tilasta Reunamaa 1:43. Kunnanvaltuusto on oikeuttanut kunnanhallituksen hy väk sy mään ARA-rahoitteisten kohteiden maanvuokrasopimukset.

20 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Yhdistyksen ja kunnan välinen maanvuokrasopimus on esityslistan liit tee nä. Vuokra-alue on merkitty sopimuksen liitteenä olevaan karttaan Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Tekninen johtaja Timo Oja, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus hyväksyy Reunamaa 1:43 -tilan määräalaa koskevan My nä mäen Vanhustentaloyhdistys ry:n ja kun nan välisen maan vuokra so pi muk sen liitteen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Lausunto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta 603/ /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan toukokuun alusta Kunta lain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä tammikuussa 2014 hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi käyn nistet tä väk si kuntalaista erillisen valmistelun, joka mahdollistaisi sekä suo ran pormestarivaalin järjestämisen että alueellisen toimielimen va lin nan vaalein. Molemmat näistä edellyttävät kuntalain ohella myös vaalilain muuttamista. Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat lähettäneet kuntiin lau sun to pyyn nön pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaale ja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunto on pyy detty toimittamaan viimeistään Lausuntopyyntöön liittyvät kysymykset ja niiden vastausluonnokset ovat esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus on jo kuntalain valmisteluvaiheessa ottanut kantaa mm. por mes ta rin vaaliin Vastaukset valmisteltiin puheen joh ta jis ton kokouksessa Alueellisiin toimielimiin kunnan hal li tus otti kantaa jo antaessaan lausunnon val tio va rain mi nis te riöl le uuden kuntalain hallituksen esi tys luon nokses ta. Vastaukset löytyvät oheismateriaalina. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus antaa lausuntonsa pormestarin ja alueellisten toi mielin ten suoria vaaleja koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta liitteen mukaisesti. Samoihin asioihin Mynämäen kunnanhallitus on anta nut lausuntonsa myös ja Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Lupa määräaikaisen osa-aikaisen reskontrasihteerin palkkaamiseen 1013/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (vs. taloushall. yks. pääll.): Toukokuun ja kesäkuun vaihteessa kunnassa vaihdettiin os to las kujen kierrätysjärjestelmä. Ohjelman sisäänajoprojekti on vielä käynnis sä Mynämäen kun nas sa ja Perusturvakuntayhtymä Akselissa, mikä on teettänyt li sä työ tä ostoreskontrassa. Pyydän kunnanhallitukselta lupaa osa-aikaisen reskontrasihteerin palk kaa mi seen ajalle käyttöönottoprojektin loppuun saat ta mi sek si ja vakituisen reskontrasihteerin vuo si lo ma si jaisuut ta varten. Työaika on 50 %. Lisätietoja: Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Vs. taloushallintoyksikön päällikkö Jukka Haapala, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus oikeuttaa hallinto-osaston palkkaamaan osa-aikaisen (50 %) määräaikaisen reskontrasihteerin ajalle Mää rä ai kai suu den peruste on uuden ostolaskujärjestelmän käyttöön ot to pro jek tin loppuunsaattaminen ja sijaisuus. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

23 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Ratkaisuvalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa 133/ /2013 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Toimivalta kunnallisverosta, sairausvakuutusmaksusta ja kiin teis töve ros ta vapauttamisessa siirtyi ve ron kan to lain muutoksen nojalla Ve ro hal lin nol le alkaen. Mi kä li kunta halusi pitää rat kai suval lan itsellään, siitä tuli ilmoittaa Ve ro hal lin nol le. Jos ilmoitusta ei teh ty, ratkaisuvalta siirtyi suoraan lain no jal la Verohallinnolle. Ve ronkan to lain 38 b :n mukaan kunnan rat kai su val ta on voimassa kolme ka len te ri vuot ta. Vuonna 2013 tehdyt pää tök set koskevat tehtyjä verosta va paut ta mis ha ke muk sia. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen te ke miseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole kuntalain 14 :n nojalla siirtä nyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle. Mynämäen kunnan val tuus to ei ole siirtänyt ko. toimivaltaa. Kunnanvaltuusto päätti , että ratkaisuvalta siirtyi Verohallinnolle alkaen. Jos kunta haluaa pidättää ratkaisuvallan itsellään välisenä aikana jätetyissä verosta va paut ta mis ha ke muksis ta, siitä on ilmoitettava Verohallinnolle men nes sä. Seu raa va mahdollisuus ratkaisuvallan pidättämiseen on vuonna 2018 koskien ajanjaksoa Verohallinto on käsitellyt kaksi Mynämäen kuntaa kos ke vaa kunnallisveron vapauttamishakemusta. Toinen ha kemus on tullut vuonna 2013 ja toinen Molemmat hakemukset on hylätty. Kiinteistöveroa koskevia hakemuksia ei ole tullut yhtään. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että ratkaisuvalta kun nallis ve ros ta, sairasvakuutusmaksusta ja kiinteistöverosta va paut ta mises sa on edelleen Ve ro hal lin nol la Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto siirtää tässä asiassa toimivallan kuntalain 14 :n nojalla kun nan hal li tuk sel le. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelmaosan toteuma ajalta / /2014 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnan hal li tuk sel le raportoidaan tuloslaskelmaosa kuukausittain. Esityslistan liitteenä lähetetään ulkoinen tuloslaskelma ajalta Ta sai sen kertymän mukainen toteuma on 58,3 %. Hei nä kuun lopun to teu massa ei ole vielä kaikkia kirjauksia. Kir jan pito val mis tuu seu raa van kuukauden 15. päivä. Toimintatuotot sisältää viiden kuukauden päivähoitomaksut ja kuuden kuukauden vesi- ja jätevesimaksut. Tuet ja avustukset sisältää mm. nuorten työpajaan saadun valtion avustukset. Toiminta käynnis tyy myöhemmin syksyllä. Toimintakulut: Lomarahat on maksettu heinäkuussa, joten hen ki löstö me no jen toteuma on tässä vaiheessa hiukan yli tasaisen ker tymän. Var si nais-suo men sairaanhoitopiirin ja Ptky Akselin laskutus on tasaerälaskutusta ta lous ar vio sum mas ta laskettuna. Eri kois sairaan hoi don osalta on käy tet tä vis sä toukokuun lopun käy tön mu kainen toteuma. Toteuma on 14,2 % ( euroa) yli tasaisen ker tymän. Lisäksi kunnalta las ku te taan keväällä havaittu virhe apu vä li neiden käytön las ku tuk ses sa (v yhteensä euroa ja lisäksi vuodesta 2015 alkaen euroa/v). Ptky Akselin osalta on käy tet tä vis sä huh ti kuun lopun mukainen käytönmukainen to teuma. Toteuma oli tuol loin 33,4 % (tasainen kertymä olisi ollut 33,3 %). Neljän en sim mäi sen kuukauden tilanne ei vielä anna oikeaa kuvaa koko vuoden ti lan tees ta. Kunnan talousarviossa mää rä rahavaraus on eu roa pie nem pi kuin vuoden 2014 toteuma. Kunnan tuloveron toteuma on 64,7 %. Toteuman tuleekin olla yli tasai sen kertymän marraskuun maksuunpanotilityksen takia. Kiin teistö ve rot tilitetään syyskuussa ja marraskuussa. Verohallinnon antaman alustavan arvion mukaan koko vuoden kunnan tu lo ve ron kertymä on noin euroa vähemmän kuin ta lous arvios sa on arvioitu. Poistot on laskettu seitsemän kuukauden osuus ta lous ar vio summas ta. Todelliset poistot kirjataan seuraavan kerran elokuun lopun ti lan tees sa toisessa osavuosiraportissa. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh

25 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

26 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Lausunto Kelan vakuutuspiirien yhdistymisestä 981/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain (24/2014) 10 :n mukaan Kan san elä ke lai tok sen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, jot ka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kun nan halli tuk sia. Tämän mukaisesti Kansaneläkelaitos pyytää kunnan lausun toa Kelan organisaatiouudistukseen liittyvästä vakuutuspiirien yh dis ty mi ses tä ja kuntien kuulumisesta suunnitelmien mukaiseen uu teen vakuutuspiiriin. Lausunto tai ilmoitus, ettei lausuttavaa ole, on pyydetty toimittamaan mennessä. Lopullinen yh dis tymis esi tys saatetaan Kelan hallituksen käsittelyyn kesän 2015 ai kana. Kelan hallitus hyväksyi pääjohtajan esityksen uudesta or ga ni saa tiosta kokouksessa Hallituksen päätöksen mukaan tu le vaisuu den Kela on yksi yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Ke lan or ga ni saa tio ra ken ne ja johtamisjärjestelmä tukevat strategian to teutu mis ta ja asiakaslähtöistä toimintaa. Kelan toimintaa ke hi te tään valta kun nan laajuisesti Kelan palvelutoiminnan ke hit tä mis lin jaus ten mu kai ses ti. Kehittämisessä otetaan huomioon asiakkaiden pal ve lutar peet, yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuvat muu tok set sekä mah dol li suus tuottaa palveluita eri keinoin ja yhteistyössä mui den viran omais ten ja toimijoiden kanssa. Kela suunnittelee toi min taan sa niin, että asiakkaiden tarvitsemat palvelut ovat saatavilla vai vat tomas ti ja helposti. Perinteisen toimistoverkon rinnalla asiak kai den ja yh teis työ kump pa nei den käytössä ovat muut pal ve lu ka na vat (suo rakor vaus me net te ly, sähköinen asiointi, puhelin- ja pos ti pal ve lu, hen kilö koh tai nen palvelu ajanvarauksella, yhteispalvelupisteet se kä vä hitel len myös etäpalvelu). Näitä vaihtoehtoisia pal ve lu ka na via ke hi tetään jatkuvasti. Koska suuri osa Kelassa käsiteltävistä etuuksista on kansalaisten ter vey teen liittyviä, paikallinen yhteistyö hoitoyksiköiden ja pal ve luntuot ta jien kanssa on tärkeää. Osana koko Kelan or ga ni saa tio ra kenteen uudistamista myös hallinnollisia vakuutuspiirirajoja uudistetaan vas taa maan paremmin toiminnan tarpeita ja muiden viranomaisten alue ra jo ja sekä erityisvastuualueita (erva-alueita). Tämän vuoksi koko maahan esitetään muodostettavaksi lukien viisi va kuutus pii riä: Eteläinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen va kuutus pii ri. Vakuutuspiiriuudistus ei kos ke Kelan toimistoverkkoa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan rat kai su toi min nan organisoitumiseen. Kelan ja kaikkien kuntien välinen yhteistyö jatkuu edelleen entiseen ta paan eri paikkakunnilla. Kelan toimihenkilöiden työpaikkojen si jaintiin uudistuksella ei myöskään ole vaikutusta.

27 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Uusi Läntinen vakuutuspiiri lukien muodostetaan nykyisistä Tu run, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan va kuu tus piireis tä sekä Kela Ahvenanmaasta. Uuden piirin yhteenlaskettu asukas lu ku on noin Kelan työntekijöitä uudessa va kuu tus pii rissä on noin 470. Luettelo uusista vakuutuspiireistä ja niihin alkaen kuu lu vista kunnista lähetetään esityslistan mukana. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus päättää, ettei sillä ole huomautettavaa Kelan va kuutus pii rien yhdistymisestä. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Antti Lizelius -rahaston opintoavustusten jakaminen 1014/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Antti Lizelius -opintorahaston sääntöjen 4 :n mukaan rahaston tuotos ta myönnetään avustuksia lukuvuosittain journalisteiksi ja suomen kieltä opiskeleville. Rahaston sääntöjen 6 muutettiin keväällä 2015 siten, että opin to avus tuk sen saamisen edellytyksenä on, että asian omai nen on käynyt My nä mäen lukion ja päässyt sieltä yli op pilaak si ja ollut my nä mä ke läi nen lukiota käydessään. Sääntöjen 5 :n mukaan kunnanhallitus päättää vuosittain yk si tyiskoh tai set opintoavustuksen jakoperusteet. Sääntöjen 4 :n mukaan avustusten myöntämisestä päät tää kunnan hal li tus. Avustukset tulee julistaa haettavaksi vuo sit tain syyskuun lop puun mennessä. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kj): Päätös: Kunnanhallitus päättää, että opintoavustuksen jakoperusteet ovat sään tö jen 4 :n mukaiset eli opintoavustus myönnetään jour na listeik si ja suo men kieltä opiskeleville. Opintoavustus on 500 euroa/saa ja. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

29 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Lausunto Varsinais-Suomen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) organisoinnista 862/ /2015 Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto pyytää kuntia ot ta maan mennessä lausunnollaan kantaa siihen, mil lai sel la alu eella nämä näkevät tarkoituksenmukaiseksi osallistua mo ni alai sen yhteis pal ve lun verkostoon. Varsinais-Suomen työ- ja elin kei no toi mis to esit tää kirjeessään toimialueensa kunnille, että 1. Varsinais-Suomeen muodostetaan yksi monialainen yh teis palve lu ver kos to, johon kuuluvat kaikki maakunnan kunnat. 2. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmässä on edustus maakun nan seutukunnista. 3. Johtoryhmään kuuluu Turunmaan seutukunnalta 1 edustaja, Tu run kaupungista 2 edustajaa, muulta Turun seutukunnalta 1 edus ta ja, Vakka-Suomen seutukunnasta 1 edustaja, Loimaan seu tu kun nas ta 1 edustaja ja Salon seutukunnasta 1 edustaja. Laki (1369/2014) ja asetus (1377/2014) työllistymistä edistävästä mo ni alai ses ta yhteispalvelusta tulivat voimaan vuoden 2015 alusta. Kun tien tulee olla mukana yhteispalvelussa vuoden 2016 alusta lukien. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tar koi tetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kan san elä kelai tos yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työt tö mien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset pal ve lu koko nai suu det sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin ete nemi ses tä ja seurannasta siten kuin laissa säädetään. Jokaisen TE-toimiston alueella on monialaisen yhteispalvelun jär jestä mis tä varten tarvittava määrä monialaisen yhteispalvelun joh to ryhmiä (TYP). TE-toimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvotel tuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kelan kanssa joh to ryhmien lukumäärästä ja toimialueesta. TE-toimisto, alueen kunnat ja Ke la nimeävät johtoryhmän jäsenet. Ensimmäisen kerran joh to ryhmä on asetettava viimeistään siten, että johtoryhmän toimi kau si päättyy Johtoryhmä tekee sopimuksen TYP toimin nan organisoinnista alueellaan. Jokaisella johtoryhmään kuu luvien kuntien muodostamalla alueella tulee olla vähintään yksi yh teinen toimipiste.

30 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus TE-toimisto, kunnat ja Kela vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osal lis tu van henkilöstönsä palkkaus- ja muista hen ki lös tö kus tan nuksis ta. Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeä vät monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön ja tämän varahenkilön enintään johtoryhmän toimikaudeksi. Mo nialai sen yhteispalvelun yhteisen toimipisteen toimitila-, laite- ja tie to liiken ne kus tan nuk set sekä muut monialaisesta yhteispalvelusta ja sen ke hit tä mi ses tä aiheutuvat kustannukset jaetaan TE-toimiston ja sen toi mi alu ee seen kuuluvien kuntien kesken yhteisissä toi mi pis teis sä osal lis tu van henkilöstön määrän mukaisessa suhteessa. Ke lan kustan nus osuu des ta sovitaan erikseen. Suomen Kuntaliitto suo sit taa, et tä kunnille yhteisten kustannusten jakoperusteena käy te tään yli 300 päivää työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saa nei den mää rää ottaen huomioon myös aktiivipalveluissa olevat. TE-toi mis to yl lä pi tää monialaisen yhteispalvelun toteuttamiseksi re kis te riä, joka on TE-toimiston asiakastietojärjestelmän hen ki lö asia kas re kis te rin osa re kis te ri. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työl listy mis tä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työ voi ma pal ve lu ja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Moni alai seen yhteispalveluun voidaan ohjata henkilö, joka on saanut työ mark ki na tu kea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella, 25 vuotta täyttänyt, joka on ollut työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta ja alle 25-vuotias, joka on ollut työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuu kautta. TE-toimisto, Kela, kunta ja työtön henkilö arvioivat yhdessä ns. kar toi tus jak son aikana työttömän palvelutarpeen ja laativat työl lis tymis suun ni tel man, jossa sovitaan työttömän palvelutarpeen mu kaisis ta työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista ja niiden to teu tu mi sen seurannasta. Suomessa on täl lä hetkellä 38 työvoiman pal ve lu kes kus ta, joiden toi min nan pii ris sä on 124 kuntaa. Työvoiman palvelukeskustoiminta laa jen ne taan koko maahan. Typ-toimintaan liittyen Turussa on järjestetty alueelliset tilaisuudet ja Esityslistan mukana lähetetään Varsinais-Suomen työ- ja elin kei notoi mis ton lau sun to pyyn tö. Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh Ehdotus (kj): Mynämäen kunta esittää Turun seudun läntisten kuntien kun nan johta ja ko kouk sen päätöksen mu kai ses ti, että ko. joh to ryhmään ni met täi siin kaksi edustajaa varajäsenineen Tu run seu dul ta esi tyk ses sä olevan yh den edustajan sijasta.

31 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Turun seu dun itäi sel lä ja läntisellä puolella on hy vin toimivat alu eel liset yh teis työ ra ken teet ja tässä suhteessa kah den edustajan malli hel pot tai si tie don kul kua ja mahdollisesti edis täi si monialaisen yh teispal ve lun ke hit tä mis työ tä koko Turun seudulla. Turun seudun läntiset kunnat esittävät mo ni alai seen yhteispalvelun joh to ryh mään seuraavia henkilöitä: Iiro Pöyhönen (Naantalin kaupungin perusturvajohtaja) läntisistä kun nis ta ja hänen varajäsenekseen Pekka Määttänen (Maskun kunnan yhteysjohtaja). Itäiset kunnat antanevat oman esityksensä ko. asiassa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus Valmistelija (hj): Asian valmistelu on edennyt siten, että TYP:n johtoryhmä on vi ral lises ti nimetty. Turun seudun läntisistä kunnista johtoryhmään kuuluu edel lä olevan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti Naantalin perus tur va joh ta ja Iiro Pöyhönen ja hänen varajäsenenään Maskun yhteys joh ta ja Pekka Määttänen. Johtoryhmän kokoonpano lähetetään esi tys lis tan mukana. Kuntaliitto on valmistellut mallisopimuksen, jolla TYP-toiminnasta sovi taan kuntien kesken. Mallisopimus lähetetään esityslistan mukana. Johtoryhmä on valmistellut TYP-toiminnan organisointia ja pyytää nyt kunnilta lausuntoa seuraavista asioista: 1. Varsinais-Suomen TYP-toimintaa johtavan henkilön teh tä vä kuvauk ses ta 2. Yhteisten kustannusten jakomallista sekä ehdotetusta isän täkun ta mal lis ta 3. Toimintaan liittyvästä mallisopimuksesta. Johtoryhmän lausuntopyyntö lähetetään esityslistan mukana. Valtioneuvoston TYP-toimintaa koskevan asetuksen (1377/2014) 4 :n mukaan TYP-johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät typ-toimin nan järjestämistä johtavan henkilön ja tämän varahenkilön enintään joh to ryh män toimikaudeksi. Johtoryhmän tulee hyväksyä joh tava hen ki lö ja tämän varahenkilö ennen nimeämistä. Johtoryhmän toi mi kau si on asetuksen 2 :n mukaan kolme vuotta. Esityslistan mu ka na lä he te tään johtoryhmän valmistelema luonnos ha ku kri teereis tä.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavoitus, maankäyttö ja asutus

Kaavoitus, maankäyttö ja asutus Kunnanhallitus 51 02.02.2015 Maa-ainesten ottaminen / Vuoriston prk, Peurula 503-542-1-26 411/10.03/2013 Kunnanhallitus 02.02.2015 51 Valmistelija (rakennustarkastaja): Luvan hakija: Vuoriston prk Heinijoentie

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017

Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/ /2017 Ympäristölautakunta 41 12.09.2017 Maa-aineslupahakemus, Esa Riikilä 301/10.03.00/2017 Ympltk 41 Esa Riikilä hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiek ka pi toi sen mullan ottamista Eurajoen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus

Säännön sisältö vaatii myös poliittista linjausta, joten val tuus to se minaa ris sa todettiin, että valmistelua varten nimetään ohjaus Joutsan kunnanhallitus 211 28.11.2016 Joutsan kunnanhallitus 99 08.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 15.05.2017 Perusturvalautakunta 66 30.05.2017 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN Joutsan kunnanhallitus 28.11.2016

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen

Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen Kaupunginhallitus 55 16.02.2015 Kaupunginhallitus 128 04.05.2015 Kaupunginhallitus 223 05.10.2015 Työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun verkoston johtoryhmän jäsenen ja varajäsenen nimittäminen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Teknisen lautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 192 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 35 19.06.2017 Teknisen lautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 192 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten kokoon pa

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/ /2017. Khall Kunnanhallitus 193 08.06.2017 Kunnanvaltuusto 36 19.06.2017 Rakennus- ja ympäristölautakunnan valinta 113/00.00.01/2017 Khall 08.06.2017 193 Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 30 :ssä. Toimielinten

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot