Aakkosellinen lyhenneluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aakkosellinen lyhenneluettelo"

Transkriptio

1 KALLOPERÄKARTOTUS- JA LOHKARE-ETSNTÄOHJEET Yleishjeet Lhkare-etsintä Kalliperäkartitus Aakksellinen lyhenneluettel Karttaliitteet

2 2 SS ÄLLYS LUE TTELO Yl e i s hjeet Ma a s t s s a Ma as t kans i Ma a s t - pas Maj apaikas sa Päi vä k i r jakansi Kenttäkauden lppuessa A Lhka r e- e t s i nt ä Yl e i s h j e i t a Ma l milhk a ree t Jh tlhka reet Et s i nt ä käyt ä nnös s ä Uurteet Muistiinpant Lhka relmake ja -kartta Lisä l ehti lläytt ee nt t. Kivinäyt elue t t el Malmimine r aalej a ka l l i s s a B Kall i peräka r t it us Ma a s t s s a Palj a s t umi en e tsintä Paljastumien rajat Kartitus Kartituslmake Lisäl ehti Näy t tee nt t Majapaikassa Päiväkirjakans i Näy t t eide n merkintä Kivinäyteluettel Revidintikartitus Kal lipe r äka r t at Paljastumakartta Paljastumakartan merkit Tekt n i s e t el eme nt i t Tektnise t me rkit Kivilajikarttalunns Kivil ajivä r i t ja -merkit Muut päällemerkinnät Kiisuelementti Aakks e l line n lyhe nnel ue t t el Ka rtt aliitt ee t Palj a s t umaka r t t a Tektniset elementit Kivil ajikartt alunns Kiis uele ment t i Revidintikarttamalli Lhkarekartta Deklinaatikrjaus Ki v i nä yt e l ue t t el mal l i ~i C

3 3 YLE SO H J E E T MAASTOSSA Kalliperäkartituksessa ja lhkare-etsinnässä tarvittavat tärkeimmät työvälineet vat kartta (pe r u s k a r t t a tai ilmak uvakartta jk 1 : ta i 1 : ), karttalaukk u, g e lg ikmpas s i, g e l giva s a ra, selkä reppu t a i v a s taava näyt teiden kuljetu s t a yrns. va rte n sek ä mui s t i inp antarvikk eet. Nä i t ä v a t maastkansi ma a s t - pa s näytteiden merkitsemistarvikkeet Maa s t 0 k a n s i 0 Ka ns i sisältää Maa s t 0-0 p a s kartituslmak keet lhkare lmakkeet l i s älehde t On hulehdittava, että näitä n aina mukana maastssa riittävästi. L i s ä l e hd i l l e kirjitetaan vapaamutisesti sellaiset p äivän havainnt, jtka eivät käy ilmi kartitus- tai lhkarelmakkeista. Ni i t ä käytetään myös päiväkirjana eli j Oka päivältä täytetään lisälehti, jssa ke rr t a a n, mi tä sinä päivänä n tehty. Oppaan n aina ltava mukana. Siinä vat kartitus- ja lhkarelmakkeiden täyttöhjeet ja käytettävät lyhenteet. Js ilmenee tarvetta lisälyhenteiden käyttöön, n töitä jhtavan gelgin kanssa niistä svittava. Hänellä n k ä y t e t t ä v i s s ä ä n laajempi lyhenneluettel.

4 4 MAJAPAKASSA Ma japaikassa säilytetään puhtaa ksipiir retyt kartat ( t a i ttamattmina ) Dä i vä k i r j a k a ns i, j hn ma astkansis ta siirretää n täytetyt l ma k keet j a l i s ä l e hde t nu mer idut näyttee t '. t äy t e tyt kiv i näy t e l ue t t e l t P ä i v ä k i r ja k a n s i 0 Alkule hdel lä n ltava seu raa vat tiedt ma i ninta k ans in s isäll s t ä : kal l ipe räka rtit us j a/t a i l hka r e-ets i ntä t utkimusalueen n i mi k a rtitta jan tai l h ka re-e t sij ä n n imi j a nimimerkki lue t t el ka r ttalehd i s tä, j t ka sisä l t y vä t ka n s i ss a leviin l makke i sii ~. v u s i merk i ntä, js kyse essä n revidintikarti t us. Tällön n mai n i ttav a myö s al k uperä i nen ka r t ittaja, nimi me r k k i ja v u s i Kartitus- ja lhkarelmakkeet lisälehtineen sijitetaan päiväkirjakansin aika- j a numerjärjestykseen. Vä l i l e hdell ä ert etaan t i sistaan eri ka r t tal e hdillä t ehdyt ha va i nt l ma k k e e t. Js kansissa n mlempia, sijitetaan lhkarelmakkeet lis äle h t i ne en ka nsi n lppuun vä l ilehde l l ä ertettui na. J tta t öitä j h t ava ge l gi v i s i s e urata ke nttätöid en e d i stymis t ä s e k ä antaa h j eita j a suunnite l la jatktö i tä, n kartat ja kivinäytteet pi de t t ä vä järj estyksessä.

5 5 KE NTTÄKAUDE N LOPPUESSA Tö i de n pää tty e ssä tai al ueel t a tisel le s i i rryttäessä n s e kä kallipe r ä - e ttä l hka r e k a r t t j e n l t a v a va lmiina. Lhk are-ets innässä Lhkarekartta Ka l l i pe r ä k a r t i t u ks e s s a Palj a s tumaka rtta Tekt n i se t elementit Kiv i l ajil u nns ka r t ta Ki i s ue l e me n t t i Kiv i l a j ika r t t a v i d a an t e hdä vä r itt ä mällä pal jastumaka r t an palj astuma t t ai piir t ä mäl l ä ma kiv i laj ika rttal u nn s kivila j i rajine en. Töitä j h t a v a n ge lgin t u l e e vida käyttä ä s i t ä myöhemmi n hyväks een t e hd e s s ään lpullista gelgista karttaa alueelta saatavan muun havaintaineistn kanssa. Enne n luvutusta n kivinäytteet käytävä läpi ja täytettävä k ivinäytel ue t t e l t (ks. khtaa kivinäytelue ttel t s i vui l la 9 j a l 4 ). Näy t t e e t pakataan kivila at i k i hin numerjärjestykse e n. Laatikiden päähän n merki ttävä n i i d e n sisällys, esim. l4-68-hsk/ tai Ll-L26-HJK/ Kesällä suritetusta kallperäkartituksesta samin kuin l hk a r e- e t s i nnä s t ä tekevät ryhmänjhtajat yhteenv e t r ap r tin kenttäkauden lppuun mennessä j a alueel ta tiselle siirryttäessä. MALMNETSNNÄLLSEST MELENKNTOSSTA PALJASTUMA JA LOHKARELÖYDÖSTÄ ON LMOTETTAVA MAHDOLLSMMAN PAN ESMEHELLE.

6 6 A L 0 H K A R E - E T S 1 N T Ä YLESOHJE'l'A Kallipal j astumien s uhteellise n hacval uk ui s uud en vuks i n l h k a ~e - e t s i n t ä tä ~ keä j a pa l j n käytetty malm i ne t sintäme nete lmä. Se kuuluu m n ien malm i ne t s i nt äkhte iå e n tutkimushjelmaan. ~ t l h k a ~ e ide n perusteel l a v idaan ve t ää jh tpäätöksiä mahdllis t en malmikriittisten mudstumien tai mal miesiintymien sijainnista. Lisäksi näiden avulla saad a a n tietja alueen kalliperästä ja gefysikaalisten a nrna l i ide n a i heuttaj i s t a. Sen tähden tuleekin jka i sen, ei yks i n l hkare-etsijöiden, k i i nni t t ä ä irtlhkar e i s i i n aina h umi ta. Malmi l hkareet L hkare-ets intä n enne n ka i k ke a rnalmil hk a r e i den etsintää. Ne vat usei n p i nnal t a an rusteisia, mut t a eivät s u i n ka a n aina. Sen vu k s i va s a r a a n käytettävä a hk e r a s t i l hka r e i de n tut kimisessa. Va s a r a nk i n lhkare-ets i jän tärkein työväline. Tä r k eää n myös teräv ä humikyky ja malmimineraalien t untemi ne n. Malmil hkare ide n hella vat myös vähän malmimi nera alej a sisäl tävät lhka reet usein me rki tyk s ellisiä. Sen vuksi nkin aiheellista t ehdä näi s täkin hava intja. Jh tlhka reet,. Malminetsinnällisesti tärkeitä vat myös ns. j htlhkareet. Ne vat j k ma l mi n isäntä- tai sivukiveä tai jtai n muuta malmikriitti s een vyö hy kke e s e e n kuuluva a kivilajia. Malmilhkareita yleisempinä ne vat näitä helpmmi n seurattavia. Yhdessä malrnilhkareiden kanssa jhtlhkareet auttavat malmiutuneen alueen paikallist amista. Kalliperäkartituks e ssakin käytetään j h t l h ka r ei t a. Niiden av ul l a vidaan etsiä ja/tai seurata tietty j ä kiv ilajej a j a kivil a jivyö hykke i t ä, es im. ki i supit i s t a kars i jaksa. '.

7 7 STSNTÄ KÄYTÄmlÖS SÄ Kun löytyy mal milhkare, n t utkittava t arkka a n löy töpaikka ja sen lähiympä r is tö u us ien s ama nlaisten lhka re ide n löytämiseksi, unh t ama t ta lähitienn mahdllist en pa l jastumien t utk i mi sta. Ets intäal ue tta laajenne taa n, ku n n e s llaan va rmj a, että u us i a s a mant y y p pi s i ä 10 hk a r e i t a ei ympäri s tös t ä enää löydy. Tämä n jälke en jatketaa n t utk im uksia jäätikön t uls uun taa n. J ä ä tikön li i k e s uu nta t ai - s uunn a t n syytä va r mi s t aa humiiden myös vi i me i s immä t t utkimuks e t. Mets ämaas tssa sammaleen j a tu rpeen peits s a levat lhkareet n ma hd l l i suuks ien muka a n t utkittav a kä y t t ä e n apun a prxania j a lapita. Lhk a reita n kaikkial la. Epä edul l i s t a ma a s t a niiden l öy tymisel le v a t sut ja sav i kkpellt, ed ullis ia k i v ikk i set mreeni maat, vesistöjen k i v i k kiset rann at, t i en vierustj en k i v i kt, uude t t i eleikkauk s et, peltjen k i v i raunit, rakennuste n pe r us tuskupat, v i emä r i k a i v a n n t jne sek ä t i e tyin r a jituk s i n myös ka nkaa t j a h a r j ut. Uu r t e e t Lh kare-etsinnässä n tehtävä havainnt paljastumissa le vista uurteista. Uu r t e e t näkyvä t ka l liis s a, j t k a vat jää t ikön s ileä k s i h i mi a, l ivia kallin p i n t ja (silkalli t). Nä i s s ä näkyy jään muka n a a n k ul j e t t ami e n kive npal a s t en t ekemiä n a a rmuja, uurteita j a kuru j a. Suuri mmassa s a ssa maat amme niiden suunta n ke s kimää rin l u t e e s t a ka ak k n. Al ue e l l i s e s t i uu r r e s uun na t k u i t e nk in va i h t e l e v a t humattavasti. Hyvin mnelta alueelta l öytyy kaksi tai useampia uurresuuntia.. Jskus n hava i ttavissa rist i uurteita, s. kahden t ai u s e a mman s uuntaisia uurteita, j tka le i kkaavat t i s i aan. Us ein vida an mä ä rittää, mi k ä näis t ä s u unnista n v a nhin, mikä n u r i n. Kaikki s uun na t mi t a t a an humiiden mahdllinen ikä j ä r j e s tys j a uurteiden sel vyys. Paits i ma aj ä ä n aiheu t tami a uurteita n ka l li iden p i n nassa us e in mui t akin naarmuj a t ai mm. l ius k e i s uudesta j h t uv i a vierekkäisiä uurremaisia rakja. Näitä e i saa sekittaa varsinaisiin uurteis i i n.

8 MUS T tlp AWT L 0 h k a r el m a k e j a - k a r t t a Maa s t s sa t ehdyt havainnt löydety i s tä l h k a re i sta kirjitetaan lhkarelmakkeille. Lma k kee n t äy t t ö h j eet käy t e t t äv i ne l yh e n t e i ne e n s ekä e s i merkkeineen v a t ma ast-ppaassa. L hka r elmakett a vid aan käyttää myös palj a s tumi s ta teh täviin uu r r ehavainti hin, ku nh an merkitää n k r dinaat i t ( t s i k k "uurteet" lhkare lmakkeessa ). Samalla v i tehdä kuvaussaan havaint j a pa l j a s t umi s ta, ellei samalla s urita my ös kalliperäkartitusta, jll i n lunnllisesti käytetään kartituslmakkeita. Maastkartalle merkitään l öy de t y t h av a i n t n ume r lla. lhka r eet r ast i lla J a Ma j apaikas sa lev a a n l hka r ek a r t taan ( t r a ns p a r e nt t i t a i muu t aittamatn kartt a ) si i rret ään t i ed t pä i v i t täin maastkart il t a (k s. s. 36). Li s ä k s i kart alle n r a j attava alue, jl l a lhkare-ets intää n t ehty. Lhkar een löytöpaikkaa ilmaisevan r a s t i n viereen kirj i t e t aan havaintnumer j a nimimerkki. Es i m. x L231-PAS " Ka r t an s elitys s a an lue t t e l i d a a n ka ikki ka rtalle me r k i tyt l hka r e e t Esim. PAS-76 : KKJ.-7 6 : L - L2, L45 -L60 Ll2, L13, L4 5 isä l e h t i ä y t t ee n 0 t t 0 Js kartall a n vain yhden l h kare-etsijän havaintja, riittää rastin perään pelkkä havaintnumer (L231 ). Li säleh t i krvaa aiemmi n käyt e tyn päiväkirjan. J kaiselta pä i väl t ä n siten ltava s e l s t us t utkitus t a al u eesta, va i k k a sieltä ei l hka r e ita lisikaan l öytyny t. Kaikkia malminetsintään liittyv iä havaintja ja s aatu j a t ietja vidaan lisälehdillä va p a amu t i s e s t i kuvata. Niil täkin päiv i l t ä, j l lin ei le ltu maastssa, t äyte t ään l i s ä l e h t i j a ilmite t a an t ä h än syy.», Es i merk k i lisälehde n täy t östä n ma a s t - p pa a s s a. Näytteitä n tettava kaik i s t a malmimi neraal e j a sisältävistä lhkareista s e k ä tyyppinäytteitä j h t l hka r e i sta. Ma ast ssa v i daa n näyt teen tun nus merkitä hu-

9 9 patuss ikynällä. Otettuihin nä ytte i s lln kiinnitetään ki viteipp i, jhn kuulakärkikynällä n tehty merkinnät s e u:-a avasti Es ime rkki 1 Lhkareesta n tettu nä y t e. merki t ään Näytelappuun Esime rkki 2 L23l- PAS/ (hav. n : - n i mi me r k k i/ka r t t a l e h t i -v u s i ) Lhkareesta n tettu useampi näyte ( e s i m. keski arvnäyte j a sivukivinäyte). Näytelappuun rnerki t ään a L232-l-PAS/ Tä s s ä nu mer 1 vii t t aa l makke e s s a lev aan ykköskivilajiin (keskiarvnäyte ). b L232-2-PAS/ tiume r 2 v i i t t a a vastaavasti cmaxkeen kakkskivilajiin {sivukiv i näyt e } A TK h k a r e- j a p a 1 j a s t u m a n äy t e l ue t tel 0 (k i vinäyteluettel) MALMMNERALEJA KALLOSSA Luettel tehdään kaikista tetuista lhkarenäytteistä mi e lui t e n ka r t t a l e h d i ttä i n ja numerjärjestyksessä. Js l hk a r e - e t s ijä n ttanut myös paljastumanäytteitä, n esimiehen ka ns s a svittava niiden numerinnista j a lue t t e l i n nis t a. Malli n s ivulla 39. J s lhkareita etsittäessä löydetään paljastumia, jissa n malm iutumiseen vi i t t a avia mer kkejä, tehdään näistä h avainn t lis äleh d i lle tai kartituslmakkeille. Näistä löydöis t ä n i l mite t tava esimiehel l e mahdllis imman pian.

10 10 8 K A L L 1 0 PER Ä K A R TO T U S ~laast OS S A Karti t uksen ens immäisenä tehtävänä n pal jastumien e c siminen ja paljastumien raj jen p i i rtän inen. P a 1 j ase u m i e n e t si ntä Yle e nsä n pyrittä vä l öy t ä mä ä n ka ikki pal jastu ma t. Tämä kskee erityisesti malmikri i t tisiä a l ueita. Mi ne ralisituneet kivet vat y l e e nsä helpsti rapautuvi a j a saattavat s iten l l a hava i t t avissa vain pieninä, vähäpätöisinä pal j a s t umi na. Samal l a tu l ee ki i n n i t t ä ä h umi ta alue ella le viin lhkareisiin. Ne antav a t usein v i i t t e i t ä mal minets innäl lisesti mi e l e nk i i ntise s t a ki v ilaj i mu d stuma s ta, j ka ei le pal j as t uma. Kui t e nk i n sellaisissa tapauksissa, jissa kal liperä n laajilla alueilla tasalaatuista, ei jidenkin pal jastumien pisjäämisellä le merkitystä. ' al j as t u m i e n r aja t a rt itus " Paljastumat piir retään kartalle mahdll isimman ikeaan paikkaan, ikean mutisina ja ikean kkisina. Paljastuma tai pa l j a s t uma t nume ridaan j u k s e v a s t i. Paljastumien piirtämis- ja merkitsemishjeet esimerkkeineen vat sivuilla 16 ja 1 7. Ennen ku i n ka r t i t u s l ma ke t t a v ida a n ryhtyä täyttämaan, n kartittajan mudstettava itse l leen y leisk uva p aljastumasta. Va s t a sen jälkeen hän v i ratkaista, kuinka mnta ka r t i t u s l ma k e t t a (; h a v a i nt al ue t t a ) paljastumalta n tehtävä, että se tuli s i mahdllisimman hyvin kuvatuks i kart ituslmakkeilla. PALJASTUMEN REUllAT n syytä t utki a ensin j a HUOLE LL SEST. Helpsti r a p a u t uv i s t a kivilajeista, mm. sulfideja s isältävistä, saattaa lla me r k ke j ä näky vissä va in aivan pa l jastumien reuni lla. Kun kknaiskuva pal jastuman ki vila jeista n sel v illä, päätetään, kuinka mneen j a mi nkä kkisiin havaint- ' a lue i~iin paljastuma n jaettava. Kartitettaessa judutaan paljastamaan kalliita runsaastiki ~ r iittävän kknaiskuvan saamiseksi. On kui t enkin muistettava, että l ähdettäessä paljastumalta siistitään jäljet mahdllis imman hyvi n. Asumusten lähellä n t ässä suhteessa ltava erityisen varvaisia.

11 1 1 K a r t i t u s l 0 m a k e Suhteet paikkakun talaisiin n h ide t t ava. Salaperä i syyttä n vä l t e t t ävä. Tal j e n lähei s y ydessä kart itettaessa n käytävä esittäytymässä j a ke r r t tav a työstä. On kysyttävä l upaa työskente l ylle ja esim. au t n j ä t t ä rn i selle t aln maille. Ma a s t ka nsis s a vat y ksityiskhta i s e t hje et l mak kee n täytöstä. Siinä vat myös käytettävät l yh e p t e e t. lunteenmaista al ueilla kmp leksi Kalliperällemme n nen rakenne. Kivilaj i en knta k t it, niiden s l ]aint i j a s uu nta tulee l l a hava intl makke essa, esim. k k pal jast umaa esitt ä vässä piirrksessa. Metamrfisessa kalliperässä tavataan tavallisesti risteäviä rakenteita. Tutkimuksen alkuvaiheessa e i a ivan lyhyessä aja s sa le mahdllista identifiida kk rakennesarjaa. J ärjestysnumer- tai kirjainsarjaa ei siis saa heti a l kaa käyttä ä, v a a n sen siiaan rakenteita n riittävästi kuvattava sanin ja iirrksin tai valkuvin. Tutkimuksen edistyessä, js tietty rakenne tai tietyt rakenteet sittautuvat reginaalisiksi, vidaan esimiehen kanssa spia mukavuuden vuksi lyhenteen käytöstä. Liuskeisuuden tai l ine a at i n laatu saattaa indikida h e rkä s t i niitä lsuhteita tai mekanismeja, mistä nämä elementit vat mudstuneet. Siksi näitä elementtejä kirjattaessa n syytä merkitä muistiinpanihin niiden laatu heisten alaindeksien mukaan (kts. tektniset merkit). Tarvittaessa vi käyttää muitakin sveltuvia alaindeksejä, jllin selitys n liitettävä raprttiin. On humattava, että k. elementtien laatu yleensä vidaan havaita vain lähitarkastelulla, jskus silmien kapasiteetin rajilla. Va r s i nk i n sillin, kun kerrksellisuus ja liuskeisuus vat lähellä tisiaan, näiden erttaminen saattaa vaatia erityistä hulellisuutta. Tektnisia merkintätapja n hjeessa kuitenkin annettu käyttöön hy vin suppea val i kima. Tällä halutaan k r s taa l ma k k e e n sanallisen kuvauksen merkitvstä, ja hv v in tärkeänä n pidettävä hulellisten piirrsten arva pienistäkin merkittävistä detaljeista, js se auttaa ja npeuttaa infrmaatin antamista. Spivissa khte issa j a lsuhteissa va l ku va us tistaa parhaiten halutun asian, mutta s i llin n ehdttmasti li i t e t tävä mukaan selstus siitä, mi t ä valkuvalla halut a an tuda esil l e. Mitt ak a ava a j a i l ma nsuun t ame rkint ää piirrksista tai va l k uv i s t a ei saa unh taa. Va l kuvausmenettelystä n svittava esimiehen kanssa.

12 12 L isä 1 e h t i Avain?aljastumahava innista tulisi saad a ken t tä =3?Ort t ia varten t ieta mn. l iu s ke i s uude n ( t a i e rilaisten liuskeisuuksien ) luntees ta : r a i t a i ne n, läpiktainenh mg e eninen, k=e nu l a at i jne., s am i n vi ivau ksen luntees t a : mineraalilineaati, mik rp imutu s j ne., sekä le ikkaavi s t a r ake nteista. Pr imää r i r a kent e e t t ule e s e l s t a a. Tektnis issa t a s mi ttau ksis s a mi tataan t a s n kaateen suunta j a v i ivas uunnissa viivasuun t a. Ra i s t a mitataan va in päär akilusuunn a t, ellei anne t a muita hj e i t a. Kartituslmakkeille e i tehdä mittauksiin deklinaatik rjausta. Vi iv i t e ttuj a lisäleht i ä (A5- k k i s i a) käytetään pä i vä k i r jana ja yleislu ntis t en maast h a vaint j e n tekemi s een. Lisä lehde l tä tulee ilmetä k unak i n päiv ä n ä ka r t itet tu alue (k r d i na a t e i n tai paikannimin ), ellei s e kä y ilmi kartituslmakkeista. Lisä leh dillä v idaan s e l staa es im. pa l j as t u ma t t ma n a l ueen l hka r eista t ai kuvata alueen pikke uksel list a kasvillis uu t ta ( e s i m. kalkkikivia lueen kas vi t ) yrns. " Lisä lehdet s i j i t e taan?äiväkirjakansii h in ka r t i t u s l makkeide n vä l iin krnlg i seen j ä rj e s t y k s e e n. N ä y t t e e n t t Paljas t umi s ta tetaan nä ytteitä t arpeen mukaan, mieluummi n kuitenki n li ika a kui n l i i a n vähä n. Näytteet vat sell a ista tieta, j t a ei paraskaan k uvau s v i täys in k rva t a. Näytteitä tettaessa n kiinnitettävä humit a si i he n, että alueen pääkivila j eista mahdllisine erila i sine muunnks ineen t ulee riittä vän runsaasti näytteitä. Ei riitä, e t t ä ke sän aluss a tetaan jstak i n k i vilajis ta näyt e, jhn s i tte n kesän mi t t a a n vi i t a t a a n. Sama s t ak i n k i v ila j is t a n pitkin kesää tettava t yypp i ä hy v i n e d ustavia näytteitä. Nävt t e e t nu me r id a a n hava int alueen nume r lla. J s näytt eitä n tettu havainta luee l ta, j ssa n useampa a k i vila j ia, l i itetään k i vila j i a s itta v a nu me r hav a i n tnumern pe rään. Esim. havaint alueelta 23 4B tet ut nä y t teet 1. ja 3. k i vilajista merkitään 23 4B-l j a 234 B-3. J s em 1. ki v i l aj i s ta n tettu useampi näy te, me r k i t ään se 23 4BlA, 23 4B- B, 2 3 4B- C j ne.

13 13 Js havaintalueella 235 n vain yhtä kivilajia, jsta tetaan useampi näyte, merkitään ne 235-A, 235-B, 235-C Jne. Näytteiden numerinnissa vidaan maastssa käyttää vedenkestävää hupakvnää, kiviteippiå, numerituja pusseja Jne. Täydellinen numerinti n parasta tehdä majapaikassa. Ohjeet vat sivulla 14.

14 14 MA JAPAKASSA P ä i v ä k i r j a k a n s i 0 Ma asts sa muk a na le vaan ka ns in ma h t u u va in r a j i t e t t u määrä lmakke ita ja l i s ä l e ht i ä. Täs t ä j h t ue n s i irretää n lmakke e t l i s ä l e ht i ne e n pä ivä k i rj a k a ns i n, j t a säil ytetään maj a paikassa. Li säle htiä täyte tään myös ni i l t ä päiviltä ( t a i s a päivil t ä ), j l l i n ei le s u r itettu ka r t i t u s t a. Tällö i n sels tetaan, mitä n tehty. N ä y t t e i d e n m e rki n tä Näyt tee t va r u s t e t a a n k i v i t eipill ä, j hn kuulakä rki k y nä l l ä t ai spriiliukis ella h u p a k y nä llä k i rj itetaan näy t t e e n tun n u s seu raavast i : hava i nt al ue e n numer k ivila j i n nu mer - ka r tittaj a n n i mime r k k i / ka r t t a l e h t i 1 : v usi. Esim. 234B - 3- HSK / A tk h k a r e - p a 1 j a s t u m a n äy t e l u e t te l 0 ( k i v i nä y t e l ue t t e l ) numerjärjestyk Kaikki näytteet merkitään l ue t tel n sessä. Jkaisel t a 1 : l e hde l t ä t ehdään mat luettelnsa. Samin n hyvä tehdä mat l ue t t elnsa ka r t i tu s - j a lohkarenäytt eistä s ekä Ni - hj e l man näytteis t ä. " Nä y t t e i stä n l ue t telssa käytettä vä sama a kiv i lajin i meä, jka n kartituslmakkeessa. Tämä v i lla va in kenttänimi, jka sitte n tarkemmi n tutkittaessa vi muutt ua. Pääa s ia n, että samanla i s ista ki vistä kä ytetään k k a j a n samaa nimeä. REV DO NT KARTO TU S LOMAK E TÄYTETÄÄN HUOLELL S EST. S HEN ME RK TAAN NÄYT TEEN KOORDtlAATT, NÄYTTEESTÄ TLATUT JA TKOTU TKMUK SET; ANALYYS T, HEET JA / TA OMNASVAK OMÄÄRTYKS ET. Js näytt e itä n ke rät ty runsaasti j a myö h e mmi n käy i l mi, että j tk u t näyt teet samal ta kiyilaj i alueelta v a t täysin sama nlais i a, vi näyt t e itä h ä vitt ää. Lmak kees een n täl löin merkittävä, että näyt e n hä vi t e t ty. Ma l li ki Yi näyte l ue tteln täyt tämisestä n siv ul l a ' 39. '. J s j 9 l1a ki n alueella suritetaa n r e vidi n t i kartitusta, n me nettelyta vista svittava es imiehe n ka nssa. Uu s i i n havaint l makke i siin n merkittävä, mi t ä vanh a a h a v a i ntnumera uusi ha va i nt n ume r va s t aa, s am in palj a s t uma k a r t a l l a n ltava uusi ja vanh a hava i ntnume r, esim. 147 = 237-VJP, karttamal li s ivulla 35. Js käytetään vanhja h a v aintnumerita, tul e e uusista lmakkeista ilmetä, e t tä kyseessä n r evidintikartitus.

15 15 KALL OP ERÄKARTAT Jkaisella kartalla n gelg i sten hav a i n t j e n lisäksi lta va s euraavat me rkinnät ( ks. ka r t t aliitteet sivuilla ). ka r ttalehti mi tta k a ava k u lm a k rdinaati t ka r t i t ta j at ja nimimerki t v usi kartan l aat u Ka r tit t a j a t piir t ävät s e u r a a v a t kartat 1 pa l j astumakartta ( l i i t e s i vulla 30) 2 tektniset element i t ( l i i t e sivui l l a 31, 32 ) 3 kivil a j i k a r t t alu nns ( l i ite sivulla 3 3 ) ( 4 ) kiis ue l e mentti ( l i i t e sivulla 3 4 ) P a 1 j a s t u m a k a r t t a, si v u 30 Paljastumaka rtalle (pe r us ka r t a n t ai ilmankuvan transparenttik pi) s i irretään pa ljas t u ma t numerine en tussilla maastkartista. Numert kirjitetaan pal jastumien viereen. Rastilla ja kirjaimella merkitään havainta l ue i d e n keskipis t eet, mi k ä l i niitä paljastumalta n e nemmä n k uin yksi. Paljastumat piir r etää n j a vä ri t e t ään pä i vittäi n palj a s t umakartalle. Paljastumakartan selityssaan tehdään luettel kaikista kyseisellä karttalehdellä levista paljastumista numer järjestyksessä. Es i m. VHK-76 : TAK- 76: 1-16, , 4 5, , , 81, Js samalle työkartalle n yhdistetty useamman eri karttalehden alueita, n karttalehtirajat merkittävä. Kartan selityssassa n l uete l t a va pa l j a s t u ma t ka r t t a lehdittäi n. Esim VHK - 76 : TAK-7 6: VHK -76 : TAK-76 : 1-16, , , ,

16 16 Pal j a s tuma ka r t a n merkit paljastuma j a tunnus ~b:;-hsk h y v i n p i e ni paljastuma epävarma paljastuma, rakka tai paikalli ne n l hk a r e i kk (t i he ä pisteviiva ) kaivaus, mnttu D Paljastumatihentymien khdalla tunnukset viedään ulmmaksi käyttäen p a l j a s t uma me r k i n kyljestä havaintnurnern suuntautuvaa viivaa. Esimerkki Q360- KAK XA 62-KAK Z9-HAXB~~6 1 _KA/( 363-KAK 2B-H -HAS ( Js havaintalue kstuu useista lähekkäin levista paljastumista, yhdistetään paljastumat sekaantumisen välttämiseksi viivin' tisiinsa tai ne ymnäröidäänlyhyellä katkviivalla. Esimerkki c J s samalla kartalla n erillisiä, useamman henkilön kartittamia alueita, ertetaan ne tisistaan pitkällä katkviivalla ja kullekin alueelle TErk i t ä ä n selv~sti kartittajan nimimerkki ja v u si. Paljastumanumerihin ei siten tarvitse l iittää kartittajan nimimerkkiä, ellei se selvyyden vuksi le tarpeellista. Esimerkiks i sillin, kun samaa aluetta kartittaa useampi henkilö, n nimimerkin ltava j ka i s e n paljastumanumern jäljessä.

17 17 Esimerkki T e k t 0 n i s e t ele m e n t i t, sivut 31 ja 32 Tektniset merkit Taselementti Tektniset elementit piirretään muville. Piirtämisen yhteydessä suritetaan deklinaatikrjaus (k s. peruskartta).. Tektnisista suureista piirretään.seuraavat elementit: taselementti (tas- ja yhteenkytketyt suureet sekä phjan suunta) viivaelementti (viivasuureet) rakelementti (rat, rakjunet ja siirrkset), jka piirretään ainas taan esimiehen pyynnöstä. Js tektnisia mittauksia n runsaasti, ei niitä kaikkia tarvitse piirtää elementeille, kunhan kartitetun alueen tektninen lunne tulee riittävän selvästi esille. J OS n käytetty muita kuin njeissa annettuja merkintöjä, n ne esitettävä kartan sivussa levassa selityssassa. K,KK = kerrksellisuus, vallitseva kerrksellisuus K,KK = pysty kerrksellisuus

18 K,KK L,LK L,LK L,LK ; va a k a kerrksellis uus ; l i u ske i suu s, v a l l its eva liuskeisuus ; pysty liuskeisuus ; v a aka liuskeisuus ; r a i t ainen liuskeisuus tai seqr e~ it unut (gn e i s s i r a i t a i s u u s ) 63 / r / ; nur emp i liuskeisuus (X n n ume r tai kirjain ) 63,,' = k r enulaa t iliuskei suus (c r e nul a tin fli a tin) i 63.y."..' Ll'RA = fraktuuriliuskeisuus (f r a c t u r e cleava"e ) = hiert liuskeisuus (s h e a r i n g) L+V = liuskeisuus + v i i v a u s L+VE = liuskeisuus + v e nymä HP+S = haarniska~inta + siirrksen suunta = phjan suunta c Vi iva e l eme n t ti PA PA PA PPA PPA = pimua k s e l i = pysty p imuakseli = v aaka pimuakseli = ienispcimuakseli = pysty ienisp imuaksel i

19 19 / 7 + PPA = va a ka? i eni s p irnua ks e l i SYNF ANTF v = synfrrni = antifrrni = viivaus yleensä r v = pysty viivaus v = vaaka viivaus = rnineraaliviivaus (MlN = SV, BT, AF tms.) = tasjen leikkausviiva = "Rdding"-viivaus 7 + VE VE VE = budinaasiviivaus (budinage ) = venyrnä = pysty venyrnä = vaaka venyrnä PA,PPA=OK = ikean käden Dimutai pienispimuakseli PA,PPA=VK = vaset~an käden?imutai pienispimuakseli Rakelementti R = rak R = tjysty rak R = vaaka rak RJ = rakjuni

20 20 i ST = siirrstas 56! ST=OK = cikean käden siirrs s-: 5~1 ST=VK = vasemman käden siirrs 65 / 1 ~ - ST=N = nrmaalisiirrs 6\1 ST=K = käänteissiirrs (

21 21 K i vii a j i k a r t tai u 0 n n 0 s, sivu 33 Kivilajikartan lunnkselle piirretään paljastumien rajat sekä kivilajirajat (katkviivalla ) kartittajan näkemyksen mukaisesti. Piirrettäessä käytetä~n hyväksi alueelta saatavilla levaa muuta tieta, esim. gefysikaalisia karttja. paljastumat väritetään vimakkaammin, väliset alueet jätetään vaaleammiksi. niiden Kivil ajivärit ja merkit Jkaiselle kivilajialueelle merkitään a. kivilajilyhenne, mm. sen vuksi, että j t ku t värit pikkeavat hunsti tisistaan. Kivi lajikartalla n ltava : kartassa käytetyt värit selityksine e n kartass a käytetyt päällemerkinnät sel i t yk s i n ee n SYVÄ KVET / 9 PRD, DUN, CORT, M DUN. M PRD, PK, PYR. HBL, MPK 210 S P 49 GB, NO, A NT, M GB 59 DR 110 SY, M O NZ mm!l!l KV MONZ / 65 7-<1KV DR /GNKVDR 60 7-<1 GRD R / GNGRDR KVMONZDR / KVMONZG B 70 l+t?*1 GR / CHAR / APLGR / PGGR 70 1-< -< 1 GNG R 35 ( :"/* 1 TR / APLTR / PGTR 35 1-< -<1 GNT R

22 22 JUON KVET 4 9 LAMP, EJ, DB, MDB 59 J, A BDB 3 0 ABT 70 /'./* j HJ / APLJ / PGJ / PFJ PNTAKVET 229 /L/.fjA EVULK / ELA / ETU /ETUF / EAGL 229 :.: ~=.:4<;;'" ~ URPFT / PLPFT 211 /L/.f:lA VULK / LA /TU / TUF / AGL C 240 l/wa HVULK / HLA/HTU / HTUF/HAGL h\\~~ 1 KV PF / MSPF 245 l l 4 A SVULK / SPLA / STU / STU F/ SAGL SEDMENTKVET Si - valtaiset HKV, SATR, PARK, ARK / KGL KVT, JASP, CHERT, KVK / KGL A- valtaiset 7 0 FY, KL, KGN / KGL GRV KZ ML Ca - ja / tai Mg-va taiset 30 ~ KRBK, KLK, DO, MERL

23

24 24.D. GRF = g-rafiitti KRD SL SlQ. = krdieriitti = sillimaniitti = skapliitti b ) asu ja rakenne ~ STA = staurliitti -+- SUT = suuntautunut -{'\ / / POR GN =,?rfyyrinen = yleinen gneissin merkki (" JUO = juvainen - RA = raitainen <> SLG = silmägneissimäinen KAT = kataklastinen b MANT = mantelirakenne TYL = tyynylaavarakenne C AALM = aallnmerkkejä :::<:: VK = virtakerrksellinen M ~1GT = migmatiitti ;;::::j RMGT = raitamigmatiitti SCSO SGN = schllenmigmatiitti = suniqneissi

25 25 ~ 6R = sue, s u l ke uma (SULK), s unia ja junia (k i v i l a j i l tav a n äkyvissä ) ~ GR -J = -jun i (k i vil a j i ltava näkyvissä ) =VULK VLK = välikerrs (k i v i l a j i lt a v a näkyvissä ) HRT = hiertynyt, hiertymävyöhyke, ruhjevyöhyke NN BRT = breksiitunut, breksiavyöhyke K i i s u ele m e n t t i, sivu 34 HYL = mylniittiutunut, mylniittivyöhyke Kartitetun alueen kiisuelementti tehdään töitä jhtavan gelgin tivmusten mukaisesti.

26 26.;? K K O S~ :"L NL N L Y H E NN :': LlJ E7 T :: ~C :: a a ~ l nme~ kkej2 :: a g g l m e r ~ 2 ~ ~ ir~ kenn e :: akti n j i i t t i :: albi i -:"t i :: a lbii"tt~ ulun u~ :: albitii"'cti :: amfibli :: amfibli.it "'.: i :: anåalusiir r i Ar.LM AGi. A!C' A A3TT A37 Af A:E A:'L ANT :: a nr-tsi i.r t i AN7F :: antifrmi AT? :: ant fyll ii t ~i AF :: apat Lit t i?rh :: Apex -h ä i~iö AFLJ = ap lii ~~ijuni APLGR = ap l i i, tinen grani itt i A?LTR = apl i ittinen crndj emiit ti ARK :: arks i i t t i ASK :: ar s eeniki isu ASB = asbe s t i AVOF :: avnainen pimu ET BOR BOUD BRMA BRMG 3RT = bi ctiit t i = Drniit"t i = b udi ni.tunut = breksiamalm i = br eksia mi gmatii tti = breks i i t unirt " CHAR = cha:-n ckiitti CHERT = chertti CHP = ch evrn pimu SKP = cncen"tri c f ld CORT = crtl andi itti K = de"taljikar t ta D3 = di ab aasi DKT = di k :yniittinen r akenne Dl = d ips idi DR = åir i i 1:-.::i DS? = c.i sha~n in en pclmu DSK = diskrdans si DO = dlmii -::ti LAA? = drag f l d DlJN = duni i t ti -T_ = ~.. " E: AGL = EJ = Ei..t. = E: 7C = ::::':' :.if = ~ V UL K = ei t as ar akeinen ernäks i nen aggl mer aat "ti emäks ine n j un i emäks i ne n l aava emäks i nen 1:u :=::i e rnäk si n ~ n t u ~~i i ~ ~i emäksinen vulkani: t t : ::;p,:, = L = E = TV? = :~L' =?y = l...: R.!" = GE = - GN = GNG?-. = GNGRDR= GN KVDR= GN = GNTR = GRf = GRA = GRL = GRV GRL1 epi d t't i u"i: -..:. m..:~ epävarma paljastuma erittäin kar kear ake i nen f l e xur a l rld f l ucr i s i u"t i f yl liit":i ~ r a k ~ ~ u r i l i u s k e i s uu s ( f ~ 2 c ~ u ~ e c l eav age) gabr - gne i s s i gneissigra n iit~ i gn e i ss igran åi rii ~ T i gne i s s i k v ar ~ s i d i r ii~~ i gneiss i mä i ne n gneis s i~r nd j e m i i Tt i grafi itt i granaatt i graniitt i = graniittigneiss i GR = GRGN GRT = grani i t t i ut unu"t GRDR = GRDRGN= gr and iri it ~ i gr andi r i i t tigne i s s i granul i i tti = grauvakka = greisen H? = he.arniska pinta HPi-S = haarniskapinta + s i i rr ksen SUU:1ta HAGL = hapan aggl rneraa"t"ti HJ = hapan j un i HLA = hapan l aava HTU = hapan t uf fi HTUf = hapan t uffiit "t i HVULK = hapan vulkaniitt i FEH = he rnat:i i t t i HET = het ergeeninen HKV = hi ek k ak i v i H = hi enrake i nen r hi er tc! i usk e i s uus ( s hear i ng ) ~ S H = HTF = hi.e r-t ymäpi.mu HV = hi ertymävyöhyke HRT = hi er t ynyt HRT K = hi er tyny -< khtal ai s est i HRTR = hi er tyny-< r unsaasti HRTV = hi e r -tynyt vähän HOM = hmgeenine n HB L = hrnbl enåii"t"ti ~y = hyper s -< een i GN J 8 1AGL = igni rnbriittirakenn e = ijliitti = i nt er medi äär i nen ag g l m eraa~ t i ~w = inte ~med iäär i n e ~ juni = ~ A = iterm edi ä ä ~ i~en l aava ~ = i~le~med~äär i nen t ~ = ~ i _~ ~; = i~termediää ri~ e~ ~ u=~:i~~ i

27 27 NB?- = 1 ~ntr usllv1dre KSl a K'iMS L = kva~~si-maasälp21 ius ke SO? = iskl iinine n pimu KVAr = kvarts iutunul: KUM = kumrr.i ng"lni i t "t i KU = Kurnp u J ASP = j as pi l i i -:t i CUP. = kuparihhde J O = J OTuni CUK = kuparikii s u J UOK = j uksurakenne KY = kyaniitti -J = -juni K = käänteissii!"'r's JUO = juvai nen K = kai vs KMS = kalimaasälpä KLK = kalkki ki vi KRE = kar bnaat t i KRBK = kar bnaat t i ki vi KBT = kar bnaattiut unut KRBT = karbnat i i "tti KA = Kar j al a i nen R = karkearakeinen KA = karsi -KART = karsiutunut KAT = kataklastinen KSRR = kerrallinen K = kerrksellinen K = kerrksellisuus K = keskiräkeinen KL = kiille KGN = kiillegneissi KGNMGT = kiillegneissimigmatiitti KL = kiilleliuske K = kiilltettu huthie KS = kiisu KSH = kiisuhme KSE = kiisuja epätasai se ~ti KST = kiisuja tasaisesti KSJ = kiisujuni ~ = kinzigiitti K = kirsi KRT = kirsiytynyt - K = -kivi KLA = klastinen KLO = klriitti 3 = kht al ai s es t i (petrgrafia)(30-7o'~) K = khtalaisesti (malmitiedt) KOM? = kmpakt i malmi KOP. = kmpassihä i r i ö KONF = knfrmi esiintymistapa KGL = knglmeraatti KONK = knkreeti KONT = knt akt i pi nt a KRD = kr di er i i t t i L Cp~ = krenulaatiliuskeisuus ( cr enul at i n f~ia tin ) ert = kr-mi i t t ; KV = KVDR " KVDRGN= Kvr = k v ar ~ s kvarts diriitti kvar t s di!'iitt ig~eissi kvar "t s i t -:i LM? LAMP LA? LA LEK LP FE L -L L L,LK L+VE L+V L L AVO? K PBH MS MAGK FEK MAH FEH MA MANT M MERL MDB MDUN MGB MPRD MPK MGT V M N MOH M MONZ MU ML MY MYL MYLK MYLR MYLV MV NEE NO N = laahuspime. = lamprfyyri = l api l l i ra kenne = Lappnium = l e i kkaava esiint yltistapa = leptiitti = limniitti = -liuske = liuskeinen = l i us kei s uus, vallitseva liuskeisuu, = liuskeisuus + venymä = liuskeisuus + viivaus = lhkare = lhkareikk = liva pimu = luhs = lyijyhhde = maasälpä = magmaattinen kerrksellisuus = magneettikiisu = magneettinen häiriö = magnetiitti = malmi = mantelirakenne = massamainen = merkeliliuske = metadiabaasi = metaduniitti = metagabr = metaperidtiitti = metaperkniitti = migmatiitti = mineraaliviivaus (Ml N = SV, ET, AF tms, ) = mlybde enihhde = mnttu = mnzniitti = muskviitti = mustaliuske = mylniitti = myln ii~tinen, mylniittiutunut = mylniittiutunut khtalaisesti = mylniittiutunut runsaasti = mylniittiutunut vähän = mylniittivyöhyke = nebuliit~inen migma~i itt~ = nrii"cti = n rmaa~isiirr s = ~ u remp i l iuskeisuus ( X n numer - ':~ ' - "' V'O -: ~ :_ '

28 Of.f i i tt incn 0 = huthi e OK = ikean käden p i mu OK ikean k ~l d en s i i r-rs OKP = ik eakätinen p imutus OXE ksideja epätasaisest i OXT = ksideja tasais e s t i OX = ksidi OXJ ks i dijuni O:':: ia = ks idimalmi OL l i v i i ni m lv = minaisvakimääritys 01; = Out ku mpu-jaks P Pf., L SKP PGJ PGGR PGTR Nl P PRD PK PTP PPA P PLS PN P PR P i, PARK P PA POH! PF5 - PFT -Pf - Pf J POR PR PRH PTYG PY PYR RAD R ET RR RAl RPR L RA1 kf!gt R R RJ RT A RAGR = pa l j as t uma = pal lrakenne = par allel f ld = pegmati i ttijuni = pe gmat i i t tinen graniitt i = pegrnatiit tinen trndjemiitti = perrt Landi i t t i = p er-ld t i Lr t i = pe"kniitti = pi e nis pimutus = pienispimuaks eli = piirr s = pi l s t e i ne n = p ni i t t i = pi nt ahi e = pir te = pl agi kl aas i = phja- a'r ksi = phjan s uunta = pimuakseli = pimut-:=unut = prfyr blastinen = - pr fyriitl:i = - pr f yyri = - pr fyyr i j uni = prfyyri nen = Pr ekarj alainen = Prxan- häir iö = ptyg ma a1: t i nen pirnutus = pyr kseeni = pyrks eniitti radiakt iivisuus = r ae r aekltaa n vaiht'e leva r ae!>yhr.1ä r ai t ai nen = raita i ne n pir r e = ra i tai ne n liusk e i suus tai s egr egitunut (gneissirait a i suus) ra i t a~i gmatii tti = r a :'<: ka = r ak r ax j uni r antiiyte r aakalli = r u pakivi THUOD= REL = SK = RK = RKK = RKR = RlKV = V ROD = RV = 4 = R = RUO = RTP = RR = SKP = SV ' = SATR = r aut amuds tur..a relikt i siä j äänteitä. r i kki kiisu rikku t unut r ikkutunut 'kht a l a i s esti rikkut unut r uns aasti rikkut unut vä hän "Rdding" - vi i vau s ruhjevyöhy ke run saasti (petrgrafia) runs aasti ( mö l mitiedt) r ucst e ine n kivi r ustet äpliä rypäs samankeski ne n pcimu sar vivälke satrliit ti 1 = satunnaisesti satunna i s esti S = WS = SCHL = SCHO = SED = SRUO = SRAD = SER = SERT = SP = S? = HTP -- S = ST = SlL = SLG = SlM = YHTP = ZNS = SKA = HTP = SLUM = SAGL = scheeliitti schl ier enmi gnat i i t t i s uun t aut u ma ~ n s uuntautunut Svekfenni nen syeni itti s ynfrmi s ädekiv i TVP : t a i vc p i rr.u TLK : tal kki (petrgrafia) (malmitiedt ) > 70 %) ( < 10 %) sch l l e n m i g7a t i i t ~ i sedimentti nen a lkupe r ä sekundäärinen r usteis uus ~ e k undä~ r i s iä r ad.akt. mi neraaleja serisiitti s eris i i t~iyt ynyt serpentiini serpentiniitti shear f Ld s iirrksen suur.t a siirr s t as sillimaniitti silmägn e iss i mäinen silmäkkeinen s i milar f l d s inkki välke s kaplii t ti slip fld slumping-rakenne s pi l iit t i nen agg l cmeraatti spiliit r inen 12ava spil i i t ti ue~ t u== i spi l i i ttinen tuf ~ii t ti s p i l i i t ti n e ~ vulkani i tti staurliitt:i sulfidi sulfidimalr:li sulkarak SULK = sulkeumia - 5 = - suni s unigneiss i r ökenne SPLA = STU = STUf = SVULK =.STA = KS = KSMA = SR = SGN = M = SUT = Sf = Sy = SYNF = SDK =

29 2 TA R V N'" T T TRr: TR T ~.G N T ljff TURB r UR TURT H TYL = tc. s 2r.:l ke i n.::: n = t~s j e n l e i k ka u s v i~ v 3 u s = 't i c Le i k k aua = r i i vis = t r-e rnli i t t i = t r ndj emiitti = t r ndj emiit tigne i s s i = t uf fil'akenne = t ur G l d i it t i r~ k ~r. t ~ ~ t = t ur-mn Lii n i = t ur ma l i ni s a at: = tutkilflus ja = t yy n :.rl a a v a r a ke n ~, e UNAK UR UP U = unakiitti = ura: i i tti = urani niitt i = uurre suunt a KK LK F VALS VK VK VKP VE VEN VERK VK V L V VK VULK VUBR VUP VUK 2 V VLK = va l l i t seva kerrksellisuus = vall i t seva. liuske i suus = valkuva = vals sa ut unut = vas emman käde n p imu = vaseffiman käden 3 ~ lrrs = vas enkätinen pi mut us = ve nyrnä = ve nynyt = verkkmainen = vihreäkivi = vihreäliuske = viivaus = virtakerrksellisuus = vul kaaninen al kuperä = vulkaaninen breks ia = vulkaanisia pmmeja = vulukivi = vähän (petrgrafia) (10-30 %) = vähän (malmi tiedt) = väli kerrksia HOL = wllastniit t i YHTP = yhteneväinen pi mu

30 KARTO TUS -i 'iarno ( KAS) 197/j 3J.j P.V, TUORE",q (P/T)~ ,35, st f./.saap-n O ([ms) 19'""15 51'1-63 8} /3 1,l{" AKO (M KA ),'1, 5, 'l.~ - 1"3'1 1 OUTOKU MPU 0U M clm,.1":'l,;;n l!.i Y PÄJ Ä,J O K [ O ~t:n?aljastljmakartfa 41L J---='---'- _

31 ---- x~ 67Lj7.0 y X'6141O"1.').j 0 T 7y...- " / ~ Y -,80 ~ ~~ ~ : ei r ::r 'r: " KR fl.10 TVS H. SAll-NO (HAS) ~'H P.V.TUOUJl (PVT) q'ilj U'AlltuJ10 (HAl;) 191e; M ll..all (M~1) jq?5 {t ~ - 19' < - ~ ~ As BO l l J r, 1--- ~ _ - 0 d r-, <r >- " OUTOKUMPU Öy t.1 almin~lsinlö 1'20000 YPÄlÄ, JOKONEN 61~3 ~ t~tonlrjtn,a~.~d",(1j 1ASOE~'M~~TT 21\ cc

32 --- x~ 67/17.0 X= , i,j r u >- ~~TOTU5 H.SAAP-ND (HlS ) 1'1'14 ;'v.tudfu'.~ (pvtl l"i"flj H. "la~no (HAS) 1'"'l5 M l.a~d (M(A) 1'l1'5 OUTOKUMPU O~ 1:20000 Malmina15inlö VPJUl'.,JOKOJNEN SH%J ~.~ /J U On lahd'lslli V l lva n EM ENTT 21\3 01 w N

33 X~61l.jl.D (J HVULK r ::r llar10ll V5 H. ~ A AlltJO l l A~) 1~"111 pv.tuo U \...1\ (PVT) q'l \j " ~. SAA RNO ( 111\ '») lq'l ~ M.Ll. 1HO ( MKA) q 1 5 ; E;) HTUF G 11 VF GRDR / / / / / / / / / "' A=B V -~"~r - - GJ ~TuF ll!l URPFT CJ AFB CJ EVULf{ CJ HVu\...1< CJ GB CJ BROR CJ Gil. 0 KVT ::z ]!<.l-.jgra p,t. q 0 S >- OUTOKUHPUQy 1:20000 Malmin415inttl YPÄJÄ,JOKO NEN 1i1~ KVl AJ KARTTA 0$0 1' ~d,,1jl lln NNn~ 2113, cc w

34 X=67/J7,O QF~K,CUK,SK ) i ;) r J d D \j\) () n <8> SK,CUK,F EK 1\) ~ f\ O ~ ~ SK,CUK,FEK O 0 0 OD 0 D 0 fhfek 0 0 SK,F EK 0 D ~SK ~FEK, SK ~ FEK,GUK,SK 9 FEK C), ~SK,FEK () d s: >- RAli AUMO (RMA) 1982 X KSUHAVANTO ) ; b «) \)0 OUTOKUMPU 0!l "20000 Mlmle.lslnU YPÄJÄ,JOKOHEH 61~%J K5UELEMENTT Osa 1t.~~fl 'ilö 'ltl?

35 ~ ;.... '.." ( '--... r "..,,.,, " " -,.. ~... <, - KAR10 /T us, H 'iaa RJV O (f-la S) J.j3-3 "0 P.V, n)o R ~~A (PVT) ~7 4 /5-45,95,31 f-l..,lap-no (H AS ) '9'15 5 n -53 8, ~ LjD -5J13,"1 \...AKO (MM) ' 'l, 5 'i.~_",'1 REV D01NT XARTO1US, RA L A UMO ( R MA) J - Lj i 4.' OUTOKU MPU Oy MlmlrlQl.!,lnt 120(;OD f--, Y PÄJÄ.~O~'O'NEN 6) 4 ; ~- ' -, ~5d j ~ PA ljastjma"artt-\ ~'-!81C 5t.!

36 ", -. ka lle X VN EN (kf1 k) Wtd Ll- L '1 V LLE SDRAN O N(VS) W1 (" 150- L56 \ 4 O UTa KU t!pu~. '2G C0 ~) -l Qf'~nlHSint. '" '--=.r-=" Y PÄ J;';, JOK O N ~ N 67~l/«, ldhkarekartta ilj~ C B (!,t.l

37 TOPOG ll.aftkunr"". 05, 06 Kt<...,de. "''''''';''11...' e..pinn..u.. N", 07 N.~ " 013"\..."i Ne utalu"unko"lul Ne k len,'t/ n u m;ill lehden ",eel l3 " :11 nu "' U ke ~r., mu r u' + <11 ". V",tv,nen m...t0 5 0:1-'':1.'' S"'n klltml,ntl lrrdi 'llu,ttn,, ale5eli n meridi"lnill 24dit. Gre enw' ch ' 't1 tu...tlu, tlell Ja r'lheli n pl, "l ntuull. Kelle' ~~r ~ ~l~ ~. "SU lyl 1-k rdilllltin arv [BTDl 50~ 5.0 RU 5 k e ~ H" pl, ne tun t rlleu!ml 'lcn kc'nllnllt!lto" P-llr1!:!; nll m:r,a ijjl/, zr,c. Gr,ecn..,ch'U:i tu u n t ~, n..n t.l. '-J k5t 'l 0 '1 ;:1'YinU U1l _ Ketkmefl diun,,, ' UtU Va 1-1( rd;ll(l n ar ve Oli S 1c m. N: /40-24:'" 530/40 DEKLNAATOKORJ AUS 360 = 6000 (piirua). 1 = 6000 v / 36 0 = 50 v / 3 ~ 17 " l V = 360 / = Dekl i naatikrjaus t e hd ä än karttalehtijan mu ka isee n Kmpass i l ukemaan l i s ä t ä ä n: ~e~ l ~p~hils~s!a_k~r!t~p~hi~s ~e~ (Ga uss-krug er) X, Y - k r d i na a t i s t n. 1. Neula p h j is e n ja na pa phji sen väl i ne n kulma + 2. ph j i sen j a ka r t t aphjisen vä l i ne n kulma, eli v v v j ka n ( - 13 = +74 (v, 1968) Vutuinen muu ts -1/ 2 = _4 v 3. LOD u11inen k r j a u s v v v + (7 ~ - 4 = j ka vv. 19 fi kcmdassilukemaan v : = n 8 x na p a Nek+N ak, v ( - 1 / 2

38 11 ' - 1 t,;,, -," ',1 0 " " ",..f.,. '.: 1 1, 1 r y f' " t \,. [., ' 1 " J.l i.. ~,, / j"' l, (. ~ \.. :,i\ r 1 l' - " '-l ' )~ i:. ) ~i ""1 ';' :' ~. i, : ' : 1,.i _1 t. ~ ~+.~.! j, : 1 ' 1 i ; i l 1 i,.., 1 i i : 1, 1! 1,, 1.' ~,... ' 1" l' j ; i.".! _,. _A 1 \!\1" 1". "! "1'.,. ' i:. l L.i J 1,,,! : ~ t! 1,\ i '. ' ~::=Y::-~---r-. '., '.-:\-1 1 \,. \. : ;! 1 \. : e.; 1.:. ' :. " ' \! \ _~i ' l \ i \':' 1' "' \, \, '\ 1 - -'-- - : - \ ~ i~1~ ~. _.... " :" :1; ", :'_:'..'.' "... '"' ' -t "11' l ', - :. _. 1 t :~~~;'*~f)hti'~1~)--- ::; 1 ~ :: ~ ~.. '"., ' l' ' '.,;''''. ::r : ir- -0:, i i ;,. -t- ',, r... ', ~_ r.::.' }.- J ' ~._. : _. i ~. :. ~ g, ',.', ",,. -, _.... " ", ". 1::: 1 1.:...,... l~ i\~;t~~j~~~~~~+~~~~~~if~~p=~: ' '1 ' "'; ~.- t--....; i l, '.. l... ~. ";'. " - ''',,. ',.,., "-" ',~,. lo ". ", - j - ' "f '.,, ' ' i! 1, -.j. " - ~ - T.,. ' ; " ~ ~.) :... ' ".. ' '',.. ' " "' ,, ~..: :--: ': ; ;!.:! ; \i ;1: i 7J),~ i. ;. ','.:... - ' ;'J ' i--'. :. '... ",. _. L -f,(' '~ ;l '&~ ~., ' \".: :i! ',." "..... ':'.. ~(~T~ ~ :~!.~';~:;' -:;} : :, :'~ '.::;', : ' :ri\~ i D ".,! ;! _ '..,..n +.; ',,":.'1tl " :, U;~l'j :\:1:::,,;'J',-, ' " ' 1" ".:--'. " ~"i,. ~. -.,..-"., -. ;.'!'. 1", ;, ''''''t:/.. '; : -.-~.~. \~,~ : ~~ ;} ~,.' r.>},,~ e :., " ;,. '.. i...,.,...., ' ''1-/'"" l'.- ~~,1~. '', " " ' ' _ 1. :;;.., 1,' 1 '. 1" -e' 1 1 f' ", L".,., ;. "..,... '..; fiit F i i i ; : ' i ;', ; ~ ~ ~!; ;-:; '1:. " :.. ",...:, i 1 ' 1' :.f ; ;- -,. " ",, -., ':~ _ ~ -"',._ &,V ~. /.,,, :. i ".-"J";,",1,., " ' - 1- ' ;, ' ' 1("1...-:-. '., " :,...., " '/., j; ' :. ' 1 i,.. 0.' 1:, ":''::'i ','.,..,ei'., -. c.':.'..! :. j K '};1 ~,,~ " " "' ".,. ' " ". '.., '.,, ; 1.,,~.,,/ 1 :.... ' ; ; 'c.. l ~. ". 1. ',p' "- 1 ;.,...;, ~ :. i :, l ' ", ". L - ".., l '! "_" ". " "". 0,..., ' 1 1" n i:!.," '4 ",. " "?',., s " '. ' 1 ~! i ' i" " ;'.. '. :., '.,, l,. :::" '.1- - _' /.:_.l :. l\ ~ f : aj:,. 1', d. ' 1; ',... ".,. 1 ' i '! " ~ " l ' 1 '1' _._ :;; t t '

39 OUTOKUMPU Oy Malrninelsinlä '0._. ' -..r'. R l O TT AJ A.. ATK lohkare- JA PALJASTUMANÄYTTEET 51 - S9 O. P, </ N - h J.- h l el d fl l uku m iulr i 6 0 F l U =, RA O = 'l,flu trao_ 3 s se l W :l; NÄYTTEEN T UNNUS KO O D T.~ 0 ::> > «, > e>: KTL 1, X Y KVLAJ.J 0 P z 'f :l; ANAL. 110 ~ -c.j N ÄYTTEEN NO-OSA / NMM. - r"uds ;z sc. S. 8 0,. PA LJASTUMANAY TTE EN TUNN US : O MV - 1 ~,, ,,, l,, _.J...l _ l- e-. l,,,.,,,.,,. - /, -,,,,,,..,,.,, - -.,,,,.L-.L..,, '.. - -,,.,,.,,, ,,.,,.1...l.,,,,,, l, '. '. - ; -.,,,, r,,,..,,,, - -,,,,,,.,..,... -., L...l... --'-.,, LJ...L...,,,,,,. -,, -,,,,, -,, - 1 '01,,,,,,,,.,,, - /. -,,,,,,,,,,, -,, - / - l.,., l,,.. - l, -,,,,, l,,,,, - -,,,.J...l. l,,,,,,,, -,, - -,,,, _.1-, " -..,, - / - ",,.,,,..,, -, /, -, l,. ",, ;,,, - '- J..,., ,..,,.,.,,,, -, -,,,,., l -,,,,,,,.,,,, ,,,,,,,.,,,, -,, - l,,.,, l,,,,.,, - -,,,,,, 1 -,,.,,,,,,,,, "f- --'-'-,,. -, -,,,,, LO H K A A E N ÄY TT EE N TUNNUS : 1..:.. L.J. ---'--L1 5;.J[JE~0Df.P l j 8,31 ~

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN

MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN g k W H C MASKEERAUS: KOSMETOLOGIOPISKELIJAT LAURA YLITALO, KAROLIINA SIRPELÄ, MERVI SARJANOJA VALKEAKOSKEN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO KUVAT: JYRKI LUUKKONEN EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.u.f / www..f TUOTANTOVASTAAVA

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo

KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS. Leteensuo Outokumpu Oy l'-lalm:lnet sintä 010/2132/NKla/74 2132 04 KVARTXÄRIGEOLOGINEN TUTKTHUS Hattula~ Leteensuo Tutkimuskohteen sijainti Tutkimusalue sijaitsee Hattulan klulnassa Hämeenlinnan lfl{w-puolella rautatien

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA

OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA L Vj Ylv p Pävämäää.. OLMALAN KAAVA-ALUE, YLIVIESKA LISÄSELVITYS RAKENNETTAVUUDESTA RAMB LL Pävämäää.. Lj M Sv Tj Vp K, P S-Pälä, K N Hyväyjä K Kl, Ylv p V LIITTEET L L Slm L . JOHDANTO Tämä lvy äydää

Lisätiedot

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa:

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: HOHTARINPUISTON KÄYTTÖO IKEUDEN LUOVUTUSSOPIMUS Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: 1. Luavut uksen kohde Nakkilan kunnan Arantilan kylässä Alaviinikka -nimisellä tilalla

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI

Jarmo Kuusela PL 467 65101 VAASA 20.10.2009 MAAPERÄTUTKIMUS LAKEUDEN ANKKURI, SEINÄJOKI YT Rkes Oy Jrmo Ksel P 6 MAAPERÄTUTKMUS 6 VAASA MAAPERÄTUTKMUS AKEUDEN ANKKUR, SENÄJOK Ylesä YT Rkes Oy: (Jrmo Ksel) omeksos o KS-Geokosl sor ohjkmkse es mlle kede Akkrll Seäjoell Aleell eh okrks seessä,

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015

Lukujärjestys vko 41 5.10. - 9.10.2015 1 (5) AmmattitaitoinenSihteeri 7.10.2015 8:00 7.10.2015 3:00 MaL Mikro 2 AvustajanaArjessa 5.10.2015 8:00 5.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja / AvustajanaArjessa 6.10.2015 8:00 6.10.2015 3:00 Ulkop. kouluttaja

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Pet jr t Kvm Kr Hyyr yl Sr m Hm Ko e o LIITE.. Mtede melelvty 0 Yömelto (etore: m) Ortmp Petmo Immo Kop Rto Tehr Rö Voe Lepelto Pr Ptlh Rm Kymht Netytem Vroj Prorp Sem Rto Tlllo Vtter Sotmp It-Sto M Korvet

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet Outokumpu Oy ~fa1minetsintä Ok u-analogia/1 966... 2/ MIi, P ol v i j ä r v i. S ola Yhteenveto ',kairauksista v:lta 1957 Solassa kairattiin v. 1957 kuusi. re~ä. Näistä lcaksi (Sola- 1, 2) kairatti.in

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Tarkempien maaritysten tekemiseksi on t'eetetty 5 kpl ohuthieita ( ks. nayteluettelo ). Paakivilajimuodostumassa ( TR-GRDR ) tavataan yleisesti

Tarkempien maaritysten tekemiseksi on t'eetetty 5 kpl ohuthieita ( ks. nayteluettelo ). Paakivilajimuodostumassa ( TR-GRDR ) tavataan yleisesti OUTOKUMPU Oy Malrninetsinta Kari ~ikas/mm~ 15.8.1977 1(2) Kenttatoiden tarkoituksena oli Puumalan Luukkhlansaaren Mo- Cu -aiheen malminetsinnallisen arvon selvittaminen. Aihe sijaitsee n. 15 km Puumalan

Lisätiedot