Aakkosellinen lyhenneluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aakkosellinen lyhenneluettelo"

Transkriptio

1 KALLOPERÄKARTOTUS- JA LOHKARE-ETSNTÄOHJEET Yleishjeet Lhkare-etsintä Kalliperäkartitus Aakksellinen lyhenneluettel Karttaliitteet

2 2 SS ÄLLYS LUE TTELO Yl e i s hjeet Ma a s t s s a Ma as t kans i Ma a s t - pas Maj apaikas sa Päi vä k i r jakansi Kenttäkauden lppuessa A Lhka r e- e t s i nt ä Yl e i s h j e i t a Ma l milhk a ree t Jh tlhka reet Et s i nt ä käyt ä nnös s ä Uurteet Muistiinpant Lhka relmake ja -kartta Lisä l ehti lläytt ee nt t. Kivinäyt elue t t el Malmimine r aalej a ka l l i s s a B Kall i peräka r t it us Ma a s t s s a Palj a s t umi en e tsintä Paljastumien rajat Kartitus Kartituslmake Lisäl ehti Näy t tee nt t Majapaikassa Päiväkirjakans i Näy t t eide n merkintä Kivinäyteluettel Revidintikartitus Kal lipe r äka r t at Paljastumakartta Paljastumakartan merkit Tekt n i s e t el eme nt i t Tektnise t me rkit Kivilajikarttalunns Kivil ajivä r i t ja -merkit Muut päällemerkinnät Kiisuelementti Aakks e l line n lyhe nnel ue t t el Ka rtt aliitt ee t Palj a s t umaka r t t a Tektniset elementit Kivil ajikartt alunns Kiis uele ment t i Revidintikarttamalli Lhkarekartta Deklinaatikrjaus Ki v i nä yt e l ue t t el mal l i ~i C

3 3 YLE SO H J E E T MAASTOSSA Kalliperäkartituksessa ja lhkare-etsinnässä tarvittavat tärkeimmät työvälineet vat kartta (pe r u s k a r t t a tai ilmak uvakartta jk 1 : ta i 1 : ), karttalaukk u, g e lg ikmpas s i, g e l giva s a ra, selkä reppu t a i v a s taava näyt teiden kuljetu s t a yrns. va rte n sek ä mui s t i inp antarvikk eet. Nä i t ä v a t maastkansi ma a s t - pa s näytteiden merkitsemistarvikkeet Maa s t 0 k a n s i 0 Ka ns i sisältää Maa s t 0-0 p a s kartituslmak keet lhkare lmakkeet l i s älehde t On hulehdittava, että näitä n aina mukana maastssa riittävästi. L i s ä l e hd i l l e kirjitetaan vapaamutisesti sellaiset p äivän havainnt, jtka eivät käy ilmi kartitus- tai lhkarelmakkeista. Ni i t ä käytetään myös päiväkirjana eli j Oka päivältä täytetään lisälehti, jssa ke rr t a a n, mi tä sinä päivänä n tehty. Oppaan n aina ltava mukana. Siinä vat kartitus- ja lhkarelmakkeiden täyttöhjeet ja käytettävät lyhenteet. Js ilmenee tarvetta lisälyhenteiden käyttöön, n töitä jhtavan gelgin kanssa niistä svittava. Hänellä n k ä y t e t t ä v i s s ä ä n laajempi lyhenneluettel.

4 4 MAJAPAKASSA Ma japaikassa säilytetään puhtaa ksipiir retyt kartat ( t a i ttamattmina ) Dä i vä k i r j a k a ns i, j hn ma astkansis ta siirretää n täytetyt l ma k keet j a l i s ä l e hde t nu mer idut näyttee t '. t äy t e tyt kiv i näy t e l ue t t e l t P ä i v ä k i r ja k a n s i 0 Alkule hdel lä n ltava seu raa vat tiedt ma i ninta k ans in s isäll s t ä : kal l ipe räka rtit us j a/t a i l hka r e-ets i ntä t utkimusalueen n i mi k a rtitta jan tai l h ka re-e t sij ä n n imi j a nimimerkki lue t t el ka r ttalehd i s tä, j t ka sisä l t y vä t ka n s i ss a leviin l makke i sii ~. v u s i merk i ntä, js kyse essä n revidintikarti t us. Tällön n mai n i ttav a myö s al k uperä i nen ka r t ittaja, nimi me r k k i ja v u s i Kartitus- ja lhkarelmakkeet lisälehtineen sijitetaan päiväkirjakansin aika- j a numerjärjestykseen. Vä l i l e hdell ä ert etaan t i sistaan eri ka r t tal e hdillä t ehdyt ha va i nt l ma k k e e t. Js kansissa n mlempia, sijitetaan lhkarelmakkeet lis äle h t i ne en ka nsi n lppuun vä l ilehde l l ä ertettui na. J tta t öitä j h t ava ge l gi v i s i s e urata ke nttätöid en e d i stymis t ä s e k ä antaa h j eita j a suunnite l la jatktö i tä, n kartat ja kivinäytteet pi de t t ä vä järj estyksessä.

5 5 KE NTTÄKAUDE N LOPPUESSA Tö i de n pää tty e ssä tai al ueel t a tisel le s i i rryttäessä n s e kä kallipe r ä - e ttä l hka r e k a r t t j e n l t a v a va lmiina. Lhk are-ets innässä Lhkarekartta Ka l l i pe r ä k a r t i t u ks e s s a Palj a s tumaka rtta Tekt n i se t elementit Kiv i l ajil u nns ka r t ta Ki i s ue l e me n t t i Kiv i l a j ika r t t a v i d a an t e hdä vä r itt ä mällä pal jastumaka r t an palj astuma t t ai piir t ä mäl l ä ma kiv i laj ika rttal u nn s kivila j i rajine en. Töitä j h t a v a n ge lgin t u l e e vida käyttä ä s i t ä myöhemmi n hyväks een t e hd e s s ään lpullista gelgista karttaa alueelta saatavan muun havaintaineistn kanssa. Enne n luvutusta n kivinäytteet käytävä läpi ja täytettävä k ivinäytel ue t t e l t (ks. khtaa kivinäytelue ttel t s i vui l la 9 j a l 4 ). Näy t t e e t pakataan kivila at i k i hin numerjärjestykse e n. Laatikiden päähän n merki ttävä n i i d e n sisällys, esim. l4-68-hsk/ tai Ll-L26-HJK/ Kesällä suritetusta kallperäkartituksesta samin kuin l hk a r e- e t s i nnä s t ä tekevät ryhmänjhtajat yhteenv e t r ap r tin kenttäkauden lppuun mennessä j a alueel ta tiselle siirryttäessä. MALMNETSNNÄLLSEST MELENKNTOSSTA PALJASTUMA JA LOHKARELÖYDÖSTÄ ON LMOTETTAVA MAHDOLLSMMAN PAN ESMEHELLE.

6 6 A L 0 H K A R E - E T S 1 N T Ä YLESOHJE'l'A Kallipal j astumien s uhteellise n hacval uk ui s uud en vuks i n l h k a ~e - e t s i n t ä tä ~ keä j a pa l j n käytetty malm i ne t sintäme nete lmä. Se kuuluu m n ien malm i ne t s i nt äkhte iå e n tutkimushjelmaan. ~ t l h k a ~ e ide n perusteel l a v idaan ve t ää jh tpäätöksiä mahdllis t en malmikriittisten mudstumien tai mal miesiintymien sijainnista. Lisäksi näiden avulla saad a a n tietja alueen kalliperästä ja gefysikaalisten a nrna l i ide n a i heuttaj i s t a. Sen tähden tuleekin jka i sen, ei yks i n l hkare-etsijöiden, k i i nni t t ä ä irtlhkar e i s i i n aina h umi ta. Malmi l hkareet L hkare-ets intä n enne n ka i k ke a rnalmil hk a r e i den etsintää. Ne vat usei n p i nnal t a an rusteisia, mut t a eivät s u i n ka a n aina. Sen vu k s i va s a r a a n käytettävä a hk e r a s t i l hka r e i de n tut kimisessa. Va s a r a nk i n lhkare-ets i jän tärkein työväline. Tä r k eää n myös teräv ä humikyky ja malmimineraalien t untemi ne n. Malmil hkare ide n hella vat myös vähän malmimi nera alej a sisäl tävät lhka reet usein me rki tyk s ellisiä. Sen vuksi nkin aiheellista t ehdä näi s täkin hava intja. Jh tlhka reet,. Malminetsinnällisesti tärkeitä vat myös ns. j htlhkareet. Ne vat j k ma l mi n isäntä- tai sivukiveä tai jtai n muuta malmikriitti s een vyö hy kke e s e e n kuuluva a kivilajia. Malmilhkareita yleisempinä ne vat näitä helpmmi n seurattavia. Yhdessä malrnilhkareiden kanssa jhtlhkareet auttavat malmiutuneen alueen paikallist amista. Kalliperäkartituks e ssakin käytetään j h t l h ka r ei t a. Niiden av ul l a vidaan etsiä ja/tai seurata tietty j ä kiv ilajej a j a kivil a jivyö hykke i t ä, es im. ki i supit i s t a kars i jaksa. '.

7 7 STSNTÄ KÄYTÄmlÖS SÄ Kun löytyy mal milhkare, n t utkittava t arkka a n löy töpaikka ja sen lähiympä r is tö u us ien s ama nlaisten lhka re ide n löytämiseksi, unh t ama t ta lähitienn mahdllist en pa l jastumien t utk i mi sta. Ets intäal ue tta laajenne taa n, ku n n e s llaan va rmj a, että u us i a s a mant y y p pi s i ä 10 hk a r e i t a ei ympäri s tös t ä enää löydy. Tämä n jälke en jatketaa n t utk im uksia jäätikön t uls uun taa n. J ä ä tikön li i k e s uu nta t ai - s uunn a t n syytä va r mi s t aa humiiden myös vi i me i s immä t t utkimuks e t. Mets ämaas tssa sammaleen j a tu rpeen peits s a levat lhkareet n ma hd l l i suuks ien muka a n t utkittav a kä y t t ä e n apun a prxania j a lapita. Lhk a reita n kaikkial la. Epä edul l i s t a ma a s t a niiden l öy tymisel le v a t sut ja sav i kkpellt, ed ullis ia k i v ikk i set mreeni maat, vesistöjen k i v i k kiset rann at, t i en vierustj en k i v i kt, uude t t i eleikkauk s et, peltjen k i v i raunit, rakennuste n pe r us tuskupat, v i emä r i k a i v a n n t jne sek ä t i e tyin r a jituk s i n myös ka nkaa t j a h a r j ut. Uu r t e e t Lh kare-etsinnässä n tehtävä havainnt paljastumissa le vista uurteista. Uu r t e e t näkyvä t ka l liis s a, j t k a vat jää t ikön s ileä k s i h i mi a, l ivia kallin p i n t ja (silkalli t). Nä i s s ä näkyy jään muka n a a n k ul j e t t ami e n kive npal a s t en t ekemiä n a a rmuja, uurteita j a kuru j a. Suuri mmassa s a ssa maat amme niiden suunta n ke s kimää rin l u t e e s t a ka ak k n. Al ue e l l i s e s t i uu r r e s uun na t k u i t e nk in va i h t e l e v a t humattavasti. Hyvin mnelta alueelta l öytyy kaksi tai useampia uurresuuntia.. Jskus n hava i ttavissa rist i uurteita, s. kahden t ai u s e a mman s uuntaisia uurteita, j tka le i kkaavat t i s i aan. Us ein vida an mä ä rittää, mi k ä näis t ä s u unnista n v a nhin, mikä n u r i n. Kaikki s uun na t mi t a t a an humiiden mahdllinen ikä j ä r j e s tys j a uurteiden sel vyys. Paits i ma aj ä ä n aiheu t tami a uurteita n ka l li iden p i n nassa us e in mui t akin naarmuj a t ai mm. l ius k e i s uudesta j h t uv i a vierekkäisiä uurremaisia rakja. Näitä e i saa sekittaa varsinaisiin uurteis i i n.

8 MUS T tlp AWT L 0 h k a r el m a k e j a - k a r t t a Maa s t s sa t ehdyt havainnt löydety i s tä l h k a re i sta kirjitetaan lhkarelmakkeille. Lma k kee n t äy t t ö h j eet käy t e t t äv i ne l yh e n t e i ne e n s ekä e s i merkkeineen v a t ma ast-ppaassa. L hka r elmakett a vid aan käyttää myös palj a s tumi s ta teh täviin uu r r ehavainti hin, ku nh an merkitää n k r dinaat i t ( t s i k k "uurteet" lhkare lmakkeessa ). Samalla v i tehdä kuvaussaan havaint j a pa l j a s t umi s ta, ellei samalla s urita my ös kalliperäkartitusta, jll i n lunnllisesti käytetään kartituslmakkeita. Maastkartalle merkitään l öy de t y t h av a i n t n ume r lla. lhka r eet r ast i lla J a Ma j apaikas sa lev a a n l hka r ek a r t taan ( t r a ns p a r e nt t i t a i muu t aittamatn kartt a ) si i rret ään t i ed t pä i v i t täin maastkart il t a (k s. s. 36). Li s ä k s i kart alle n r a j attava alue, jl l a lhkare-ets intää n t ehty. Lhkar een löytöpaikkaa ilmaisevan r a s t i n viereen kirj i t e t aan havaintnumer j a nimimerkki. Es i m. x L231-PAS " Ka r t an s elitys s a an lue t t e l i d a a n ka ikki ka rtalle me r k i tyt l hka r e e t Esim. PAS-76 : KKJ.-7 6 : L - L2, L45 -L60 Ll2, L13, L4 5 isä l e h t i ä y t t ee n 0 t t 0 Js kartall a n vain yhden l h kare-etsijän havaintja, riittää rastin perään pelkkä havaintnumer (L231 ). Li säleh t i krvaa aiemmi n käyt e tyn päiväkirjan. J kaiselta pä i väl t ä n siten ltava s e l s t us t utkitus t a al u eesta, va i k k a sieltä ei l hka r e ita lisikaan l öytyny t. Kaikkia malminetsintään liittyv iä havaintja ja s aatu j a t ietja vidaan lisälehdillä va p a amu t i s e s t i kuvata. Niil täkin päiv i l t ä, j l lin ei le ltu maastssa, t äyte t ään l i s ä l e h t i j a ilmite t a an t ä h än syy.», Es i merk k i lisälehde n täy t östä n ma a s t - p pa a s s a. Näytteitä n tettava kaik i s t a malmimi neraal e j a sisältävistä lhkareista s e k ä tyyppinäytteitä j h t l hka r e i sta. Ma ast ssa v i daa n näyt teen tun nus merkitä hu-

9 9 patuss ikynällä. Otettuihin nä ytte i s lln kiinnitetään ki viteipp i, jhn kuulakärkikynällä n tehty merkinnät s e u:-a avasti Es ime rkki 1 Lhkareesta n tettu nä y t e. merki t ään Näytelappuun Esime rkki 2 L23l- PAS/ (hav. n : - n i mi me r k k i/ka r t t a l e h t i -v u s i ) Lhkareesta n tettu useampi näyte ( e s i m. keski arvnäyte j a sivukivinäyte). Näytelappuun rnerki t ään a L232-l-PAS/ Tä s s ä nu mer 1 vii t t aa l makke e s s a lev aan ykköskivilajiin (keskiarvnäyte ). b L232-2-PAS/ tiume r 2 v i i t t a a vastaavasti cmaxkeen kakkskivilajiin {sivukiv i näyt e } A TK h k a r e- j a p a 1 j a s t u m a n äy t e l ue t tel 0 (k i vinäyteluettel) MALMMNERALEJA KALLOSSA Luettel tehdään kaikista tetuista lhkarenäytteistä mi e lui t e n ka r t t a l e h d i ttä i n ja numerjärjestyksessä. Js l hk a r e - e t s ijä n ttanut myös paljastumanäytteitä, n esimiehen ka ns s a svittava niiden numerinnista j a lue t t e l i n nis t a. Malli n s ivulla 39. J s lhkareita etsittäessä löydetään paljastumia, jissa n malm iutumiseen vi i t t a avia mer kkejä, tehdään näistä h avainn t lis äleh d i lle tai kartituslmakkeille. Näistä löydöis t ä n i l mite t tava esimiehel l e mahdllis imman pian.

10 10 8 K A L L 1 0 PER Ä K A R TO T U S ~laast OS S A Karti t uksen ens immäisenä tehtävänä n pal jastumien e c siminen ja paljastumien raj jen p i i rtän inen. P a 1 j ase u m i e n e t si ntä Yle e nsä n pyrittä vä l öy t ä mä ä n ka ikki pal jastu ma t. Tämä kskee erityisesti malmikri i t tisiä a l ueita. Mi ne ralisituneet kivet vat y l e e nsä helpsti rapautuvi a j a saattavat s iten l l a hava i t t avissa vain pieninä, vähäpätöisinä pal j a s t umi na. Samal l a tu l ee ki i n n i t t ä ä h umi ta alue ella le viin lhkareisiin. Ne antav a t usein v i i t t e i t ä mal minets innäl lisesti mi e l e nk i i ntise s t a ki v ilaj i mu d stuma s ta, j ka ei le pal j as t uma. Kui t e nk i n sellaisissa tapauksissa, jissa kal liperä n laajilla alueilla tasalaatuista, ei jidenkin pal jastumien pisjäämisellä le merkitystä. ' al j as t u m i e n r aja t a rt itus " Paljastumat piir retään kartalle mahdll isimman ikeaan paikkaan, ikean mutisina ja ikean kkisina. Paljastuma tai pa l j a s t uma t nume ridaan j u k s e v a s t i. Paljastumien piirtämis- ja merkitsemishjeet esimerkkeineen vat sivuilla 16 ja 1 7. Ennen ku i n ka r t i t u s l ma ke t t a v ida a n ryhtyä täyttämaan, n kartittajan mudstettava itse l leen y leisk uva p aljastumasta. Va s t a sen jälkeen hän v i ratkaista, kuinka mnta ka r t i t u s l ma k e t t a (; h a v a i nt al ue t t a ) paljastumalta n tehtävä, että se tuli s i mahdllisimman hyvin kuvatuks i kart ituslmakkeilla. PALJASTUMEN REUllAT n syytä t utki a ensin j a HUOLE LL SEST. Helpsti r a p a u t uv i s t a kivilajeista, mm. sulfideja s isältävistä, saattaa lla me r k ke j ä näky vissä va in aivan pa l jastumien reuni lla. Kun kknaiskuva pal jastuman ki vila jeista n sel v illä, päätetään, kuinka mneen j a mi nkä kkisiin havaint- ' a lue i~iin paljastuma n jaettava. Kartitettaessa judutaan paljastamaan kalliita runsaastiki ~ r iittävän kknaiskuvan saamiseksi. On kui t enkin muistettava, että l ähdettäessä paljastumalta siistitään jäljet mahdllis imman hyvi n. Asumusten lähellä n t ässä suhteessa ltava erityisen varvaisia.

11 1 1 K a r t i t u s l 0 m a k e Suhteet paikkakun talaisiin n h ide t t ava. Salaperä i syyttä n vä l t e t t ävä. Tal j e n lähei s y ydessä kart itettaessa n käytävä esittäytymässä j a ke r r t tav a työstä. On kysyttävä l upaa työskente l ylle ja esim. au t n j ä t t ä rn i selle t aln maille. Ma a s t ka nsis s a vat y ksityiskhta i s e t hje et l mak kee n täytöstä. Siinä vat myös käytettävät l yh e p t e e t. lunteenmaista al ueilla kmp leksi Kalliperällemme n nen rakenne. Kivilaj i en knta k t it, niiden s l ]aint i j a s uu nta tulee l l a hava intl makke essa, esim. k k pal jast umaa esitt ä vässä piirrksessa. Metamrfisessa kalliperässä tavataan tavallisesti risteäviä rakenteita. Tutkimuksen alkuvaiheessa e i a ivan lyhyessä aja s sa le mahdllista identifiida kk rakennesarjaa. J ärjestysnumer- tai kirjainsarjaa ei siis saa heti a l kaa käyttä ä, v a a n sen siiaan rakenteita n riittävästi kuvattava sanin ja iirrksin tai valkuvin. Tutkimuksen edistyessä, js tietty rakenne tai tietyt rakenteet sittautuvat reginaalisiksi, vidaan esimiehen kanssa spia mukavuuden vuksi lyhenteen käytöstä. Liuskeisuuden tai l ine a at i n laatu saattaa indikida h e rkä s t i niitä lsuhteita tai mekanismeja, mistä nämä elementit vat mudstuneet. Siksi näitä elementtejä kirjattaessa n syytä merkitä muistiinpanihin niiden laatu heisten alaindeksien mukaan (kts. tektniset merkit). Tarvittaessa vi käyttää muitakin sveltuvia alaindeksejä, jllin selitys n liitettävä raprttiin. On humattava, että k. elementtien laatu yleensä vidaan havaita vain lähitarkastelulla, jskus silmien kapasiteetin rajilla. Va r s i nk i n sillin, kun kerrksellisuus ja liuskeisuus vat lähellä tisiaan, näiden erttaminen saattaa vaatia erityistä hulellisuutta. Tektnisia merkintätapja n hjeessa kuitenkin annettu käyttöön hy vin suppea val i kima. Tällä halutaan k r s taa l ma k k e e n sanallisen kuvauksen merkitvstä, ja hv v in tärkeänä n pidettävä hulellisten piirrsten arva pienistäkin merkittävistä detaljeista, js se auttaa ja npeuttaa infrmaatin antamista. Spivissa khte issa j a lsuhteissa va l ku va us tistaa parhaiten halutun asian, mutta s i llin n ehdttmasti li i t e t tävä mukaan selstus siitä, mi t ä valkuvalla halut a an tuda esil l e. Mitt ak a ava a j a i l ma nsuun t ame rkint ää piirrksista tai va l k uv i s t a ei saa unh taa. Va l kuvausmenettelystä n svittava esimiehen kanssa.

12 12 L isä 1 e h t i Avain?aljastumahava innista tulisi saad a ken t tä =3?Ort t ia varten t ieta mn. l iu s ke i s uude n ( t a i e rilaisten liuskeisuuksien ) luntees ta : r a i t a i ne n, läpiktainenh mg e eninen, k=e nu l a at i jne., s am i n vi ivau ksen luntees t a : mineraalilineaati, mik rp imutu s j ne., sekä le ikkaavi s t a r ake nteista. Pr imää r i r a kent e e t t ule e s e l s t a a. Tektnis issa t a s mi ttau ksis s a mi tataan t a s n kaateen suunta j a v i ivas uunnissa viivasuun t a. Ra i s t a mitataan va in päär akilusuunn a t, ellei anne t a muita hj e i t a. Kartituslmakkeille e i tehdä mittauksiin deklinaatik rjausta. Vi iv i t e ttuj a lisäleht i ä (A5- k k i s i a) käytetään pä i vä k i r jana ja yleislu ntis t en maast h a vaint j e n tekemi s een. Lisä lehde l tä tulee ilmetä k unak i n päiv ä n ä ka r t itet tu alue (k r d i na a t e i n tai paikannimin ), ellei s e kä y ilmi kartituslmakkeista. Lisä leh dillä v idaan s e l staa es im. pa l j as t u ma t t ma n a l ueen l hka r eista t ai kuvata alueen pikke uksel list a kasvillis uu t ta ( e s i m. kalkkikivia lueen kas vi t ) yrns. " Lisä lehdet s i j i t e taan?äiväkirjakansii h in ka r t i t u s l makkeide n vä l iin krnlg i seen j ä rj e s t y k s e e n. N ä y t t e e n t t Paljas t umi s ta tetaan nä ytteitä t arpeen mukaan, mieluummi n kuitenki n li ika a kui n l i i a n vähä n. Näytteet vat sell a ista tieta, j t a ei paraskaan k uvau s v i täys in k rva t a. Näytteitä tettaessa n kiinnitettävä humit a si i he n, että alueen pääkivila j eista mahdllisine erila i sine muunnks ineen t ulee riittä vän runsaasti näytteitä. Ei riitä, e t t ä ke sän aluss a tetaan jstak i n k i vilajis ta näyt e, jhn s i tte n kesän mi t t a a n vi i t a t a a n. Sama s t ak i n k i v ila j is t a n pitkin kesää tettava t yypp i ä hy v i n e d ustavia näytteitä. Nävt t e e t nu me r id a a n hava int alueen nume r lla. J s näytt eitä n tettu havainta luee l ta, j ssa n useampa a k i vila j ia, l i itetään k i vila j i a s itta v a nu me r hav a i n tnumern pe rään. Esim. havaint alueelta 23 4B tet ut nä y t teet 1. ja 3. k i vilajista merkitään 23 4B-l j a 234 B-3. J s em 1. ki v i l aj i s ta n tettu useampi näy te, me r k i t ään se 23 4BlA, 23 4B- B, 2 3 4B- C j ne.

13 13 Js havaintalueella 235 n vain yhtä kivilajia, jsta tetaan useampi näyte, merkitään ne 235-A, 235-B, 235-C Jne. Näytteiden numerinnissa vidaan maastssa käyttää vedenkestävää hupakvnää, kiviteippiå, numerituja pusseja Jne. Täydellinen numerinti n parasta tehdä majapaikassa. Ohjeet vat sivulla 14.

14 14 MA JAPAKASSA P ä i v ä k i r j a k a n s i 0 Ma asts sa muk a na le vaan ka ns in ma h t u u va in r a j i t e t t u määrä lmakke ita ja l i s ä l e ht i ä. Täs t ä j h t ue n s i irretää n lmakke e t l i s ä l e ht i ne e n pä ivä k i rj a k a ns i n, j t a säil ytetään maj a paikassa. Li säle htiä täyte tään myös ni i l t ä päiviltä ( t a i s a päivil t ä ), j l l i n ei le s u r itettu ka r t i t u s t a. Tällö i n sels tetaan, mitä n tehty. N ä y t t e i d e n m e rki n tä Näyt tee t va r u s t e t a a n k i v i t eipill ä, j hn kuulakä rki k y nä l l ä t ai spriiliukis ella h u p a k y nä llä k i rj itetaan näy t t e e n tun n u s seu raavast i : hava i nt al ue e n numer k ivila j i n nu mer - ka r tittaj a n n i mime r k k i / ka r t t a l e h t i 1 : v usi. Esim. 234B - 3- HSK / A tk h k a r e - p a 1 j a s t u m a n äy t e l u e t te l 0 ( k i v i nä y t e l ue t t e l ) numerjärjestyk Kaikki näytteet merkitään l ue t tel n sessä. Jkaisel t a 1 : l e hde l t ä t ehdään mat luettelnsa. Samin n hyvä tehdä mat l ue t t elnsa ka r t i tu s - j a lohkarenäytt eistä s ekä Ni - hj e l man näytteis t ä. " Nä y t t e i stä n l ue t telssa käytettä vä sama a kiv i lajin i meä, jka n kartituslmakkeessa. Tämä v i lla va in kenttänimi, jka sitte n tarkemmi n tutkittaessa vi muutt ua. Pääa s ia n, että samanla i s ista ki vistä kä ytetään k k a j a n samaa nimeä. REV DO NT KARTO TU S LOMAK E TÄYTETÄÄN HUOLELL S EST. S HEN ME RK TAAN NÄYT TEEN KOORDtlAATT, NÄYTTEESTÄ TLATUT JA TKOTU TKMUK SET; ANALYYS T, HEET JA / TA OMNASVAK OMÄÄRTYKS ET. Js näytt e itä n ke rät ty runsaasti j a myö h e mmi n käy i l mi, että j tk u t näyt teet samal ta kiyilaj i alueelta v a t täysin sama nlais i a, vi näyt t e itä h ä vitt ää. Lmak kees een n täl löin merkittävä, että näyt e n hä vi t e t ty. Ma l li ki Yi näyte l ue tteln täyt tämisestä n siv ul l a ' 39. '. J s j 9 l1a ki n alueella suritetaa n r e vidi n t i kartitusta, n me nettelyta vista svittava es imiehe n ka nssa. Uu s i i n havaint l makke i siin n merkittävä, mi t ä vanh a a h a v a i ntnumera uusi ha va i nt n ume r va s t aa, s am in palj a s t uma k a r t a l l a n ltava uusi ja vanh a hava i ntnume r, esim. 147 = 237-VJP, karttamal li s ivulla 35. Js käytetään vanhja h a v aintnumerita, tul e e uusista lmakkeista ilmetä, e t tä kyseessä n r evidintikartitus.

15 15 KALL OP ERÄKARTAT Jkaisella kartalla n gelg i sten hav a i n t j e n lisäksi lta va s euraavat me rkinnät ( ks. ka r t t aliitteet sivuilla ). ka r ttalehti mi tta k a ava k u lm a k rdinaati t ka r t i t ta j at ja nimimerki t v usi kartan l aat u Ka r tit t a j a t piir t ävät s e u r a a v a t kartat 1 pa l j astumakartta ( l i i t e s i vulla 30) 2 tektniset element i t ( l i i t e sivui l l a 31, 32 ) 3 kivil a j i k a r t t alu nns ( l i ite sivulla 3 3 ) ( 4 ) kiis ue l e mentti ( l i i t e sivulla 3 4 ) P a 1 j a s t u m a k a r t t a, si v u 30 Paljastumaka rtalle (pe r us ka r t a n t ai ilmankuvan transparenttik pi) s i irretään pa ljas t u ma t numerine en tussilla maastkartista. Numert kirjitetaan pal jastumien viereen. Rastilla ja kirjaimella merkitään havainta l ue i d e n keskipis t eet, mi k ä l i niitä paljastumalta n e nemmä n k uin yksi. Paljastumat piir r etää n j a vä ri t e t ään pä i vittäi n palj a s t umakartalle. Paljastumakartan selityssaan tehdään luettel kaikista kyseisellä karttalehdellä levista paljastumista numer järjestyksessä. Es i m. VHK-76 : TAK- 76: 1-16, , 4 5, , , 81, Js samalle työkartalle n yhdistetty useamman eri karttalehden alueita, n karttalehtirajat merkittävä. Kartan selityssassa n l uete l t a va pa l j a s t u ma t ka r t t a lehdittäi n. Esim VHK - 76 : TAK-7 6: VHK -76 : TAK-76 : 1-16, , , ,

16 16 Pal j a s tuma ka r t a n merkit paljastuma j a tunnus ~b:;-hsk h y v i n p i e ni paljastuma epävarma paljastuma, rakka tai paikalli ne n l hk a r e i kk (t i he ä pisteviiva ) kaivaus, mnttu D Paljastumatihentymien khdalla tunnukset viedään ulmmaksi käyttäen p a l j a s t uma me r k i n kyljestä havaintnurnern suuntautuvaa viivaa. Esimerkki Q360- KAK XA 62-KAK Z9-HAXB~~6 1 _KA/( 363-KAK 2B-H -HAS ( Js havaintalue kstuu useista lähekkäin levista paljastumista, yhdistetään paljastumat sekaantumisen välttämiseksi viivin' tisiinsa tai ne ymnäröidäänlyhyellä katkviivalla. Esimerkki c J s samalla kartalla n erillisiä, useamman henkilön kartittamia alueita, ertetaan ne tisistaan pitkällä katkviivalla ja kullekin alueelle TErk i t ä ä n selv~sti kartittajan nimimerkki ja v u si. Paljastumanumerihin ei siten tarvitse l iittää kartittajan nimimerkkiä, ellei se selvyyden vuksi le tarpeellista. Esimerkiks i sillin, kun samaa aluetta kartittaa useampi henkilö, n nimimerkin ltava j ka i s e n paljastumanumern jäljessä.

17 17 Esimerkki T e k t 0 n i s e t ele m e n t i t, sivut 31 ja 32 Tektniset merkit Taselementti Tektniset elementit piirretään muville. Piirtämisen yhteydessä suritetaan deklinaatikrjaus (k s. peruskartta).. Tektnisista suureista piirretään.seuraavat elementit: taselementti (tas- ja yhteenkytketyt suureet sekä phjan suunta) viivaelementti (viivasuureet) rakelementti (rat, rakjunet ja siirrkset), jka piirretään ainas taan esimiehen pyynnöstä. Js tektnisia mittauksia n runsaasti, ei niitä kaikkia tarvitse piirtää elementeille, kunhan kartitetun alueen tektninen lunne tulee riittävän selvästi esille. J OS n käytetty muita kuin njeissa annettuja merkintöjä, n ne esitettävä kartan sivussa levassa selityssassa. K,KK = kerrksellisuus, vallitseva kerrksellisuus K,KK = pysty kerrksellisuus

18 K,KK L,LK L,LK L,LK ; va a k a kerrksellis uus ; l i u ske i suu s, v a l l its eva liuskeisuus ; pysty liuskeisuus ; v a aka liuskeisuus ; r a i t ainen liuskeisuus tai seqr e~ it unut (gn e i s s i r a i t a i s u u s ) 63 / r / ; nur emp i liuskeisuus (X n n ume r tai kirjain ) 63,,' = k r enulaa t iliuskei suus (c r e nul a tin fli a tin) i 63.y."..' Ll'RA = fraktuuriliuskeisuus (f r a c t u r e cleava"e ) = hiert liuskeisuus (s h e a r i n g) L+V = liuskeisuus + v i i v a u s L+VE = liuskeisuus + v e nymä HP+S = haarniska~inta + siirrksen suunta = phjan suunta c Vi iva e l eme n t ti PA PA PA PPA PPA = pimua k s e l i = pysty p imuakseli = v aaka pimuakseli = ienispcimuakseli = pysty ienisp imuaksel i

19 19 / 7 + PPA = va a ka? i eni s p irnua ks e l i SYNF ANTF v = synfrrni = antifrrni = viivaus yleensä r v = pysty viivaus v = vaaka viivaus = rnineraaliviivaus (MlN = SV, BT, AF tms.) = tasjen leikkausviiva = "Rdding"-viivaus 7 + VE VE VE = budinaasiviivaus (budinage ) = venyrnä = pysty venyrnä = vaaka venyrnä PA,PPA=OK = ikean käden Dimutai pienispimuakseli PA,PPA=VK = vaset~an käden?imutai pienispimuakseli Rakelementti R = rak R = tjysty rak R = vaaka rak RJ = rakjuni

20 20 i ST = siirrstas 56! ST=OK = cikean käden siirrs s-: 5~1 ST=VK = vasemman käden siirrs 65 / 1 ~ - ST=N = nrmaalisiirrs 6\1 ST=K = käänteissiirrs (

21 21 K i vii a j i k a r t tai u 0 n n 0 s, sivu 33 Kivilajikartan lunnkselle piirretään paljastumien rajat sekä kivilajirajat (katkviivalla ) kartittajan näkemyksen mukaisesti. Piirrettäessä käytetä~n hyväksi alueelta saatavilla levaa muuta tieta, esim. gefysikaalisia karttja. paljastumat väritetään vimakkaammin, väliset alueet jätetään vaaleammiksi. niiden Kivil ajivärit ja merkit Jkaiselle kivilajialueelle merkitään a. kivilajilyhenne, mm. sen vuksi, että j t ku t värit pikkeavat hunsti tisistaan. Kivi lajikartalla n ltava : kartassa käytetyt värit selityksine e n kartass a käytetyt päällemerkinnät sel i t yk s i n ee n SYVÄ KVET / 9 PRD, DUN, CORT, M DUN. M PRD, PK, PYR. HBL, MPK 210 S P 49 GB, NO, A NT, M GB 59 DR 110 SY, M O NZ mm!l!l KV MONZ / 65 7-<1KV DR /GNKVDR 60 7-<1 GRD R / GNGRDR KVMONZDR / KVMONZG B 70 l+t?*1 GR / CHAR / APLGR / PGGR 70 1-< -< 1 GNG R 35 ( :"/* 1 TR / APLTR / PGTR 35 1-< -<1 GNT R

22 22 JUON KVET 4 9 LAMP, EJ, DB, MDB 59 J, A BDB 3 0 ABT 70 /'./* j HJ / APLJ / PGJ / PFJ PNTAKVET 229 /L/.fjA EVULK / ELA / ETU /ETUF / EAGL 229 :.: ~=.:4<;;'" ~ URPFT / PLPFT 211 /L/.f:lA VULK / LA /TU / TUF / AGL C 240 l/wa HVULK / HLA/HTU / HTUF/HAGL h\\~~ 1 KV PF / MSPF 245 l l 4 A SVULK / SPLA / STU / STU F/ SAGL SEDMENTKVET Si - valtaiset HKV, SATR, PARK, ARK / KGL KVT, JASP, CHERT, KVK / KGL A- valtaiset 7 0 FY, KL, KGN / KGL GRV KZ ML Ca - ja / tai Mg-va taiset 30 ~ KRBK, KLK, DO, MERL

23

24 24.D. GRF = g-rafiitti KRD SL SlQ. = krdieriitti = sillimaniitti = skapliitti b ) asu ja rakenne ~ STA = staurliitti -+- SUT = suuntautunut -{'\ / / POR GN =,?rfyyrinen = yleinen gneissin merkki (" JUO = juvainen - RA = raitainen <> SLG = silmägneissimäinen KAT = kataklastinen b MANT = mantelirakenne TYL = tyynylaavarakenne C AALM = aallnmerkkejä :::<:: VK = virtakerrksellinen M ~1GT = migmatiitti ;;::::j RMGT = raitamigmatiitti SCSO SGN = schllenmigmatiitti = suniqneissi

25 25 ~ 6R = sue, s u l ke uma (SULK), s unia ja junia (k i v i l a j i l tav a n äkyvissä ) ~ GR -J = -jun i (k i vil a j i ltava näkyvissä ) =VULK VLK = välikerrs (k i v i l a j i lt a v a näkyvissä ) HRT = hiertynyt, hiertymävyöhyke, ruhjevyöhyke NN BRT = breksiitunut, breksiavyöhyke K i i s u ele m e n t t i, sivu 34 HYL = mylniittiutunut, mylniittivyöhyke Kartitetun alueen kiisuelementti tehdään töitä jhtavan gelgin tivmusten mukaisesti.

26 26.;? K K O S~ :"L NL N L Y H E NN :': LlJ E7 T :: ~C :: a a ~ l nme~ kkej2 :: a g g l m e r ~ 2 ~ ~ ir~ kenn e :: akti n j i i t t i :: albi i -:"t i :: a lbii"tt~ ulun u~ :: albitii"'cti :: amfibli :: amfibli.it "'.: i :: anåalusiir r i Ar.LM AGi. A!C' A A3TT A37 Af A:E A:'L ANT :: a nr-tsi i.r t i AN7F :: antifrmi AT? :: ant fyll ii t ~i AF :: apat Lit t i?rh :: Apex -h ä i~iö AFLJ = ap lii ~~ijuni APLGR = ap l i i, tinen grani itt i A?LTR = apl i ittinen crndj emiit ti ARK :: arks i i t t i ASK :: ar s eeniki isu ASB = asbe s t i AVOF :: avnainen pimu ET BOR BOUD BRMA BRMG 3RT = bi ctiit t i = Drniit"t i = b udi ni.tunut = breksiamalm i = br eksia mi gmatii tti = breks i i t unirt " CHAR = cha:-n ckiitti CHERT = chertti CHP = ch evrn pimu SKP = cncen"tri c f ld CORT = crtl andi itti K = de"taljikar t ta D3 = di ab aasi DKT = di k :yniittinen r akenne Dl = d ips idi DR = åir i i 1:-.::i DS? = c.i sha~n in en pclmu DSK = diskrdans si DO = dlmii -::ti LAA? = drag f l d DlJN = duni i t ti -T_ = ~.. " E: AGL = EJ = Ei..t. = E: 7C = ::::':' :.if = ~ V UL K = ei t as ar akeinen ernäks i nen aggl mer aat "ti emäks ine n j un i emäks i ne n l aava emäks i nen 1:u :=::i e rnäk si n ~ n t u ~~i i ~ ~i emäksinen vulkani: t t : ::;p,:, = L = E = TV? = :~L' =?y = l...: R.!" = GE = - GN = GNG?-. = GNGRDR= GN KVDR= GN = GNTR = GRf = GRA = GRL = GRV GRL1 epi d t't i u"i: -..:. m..:~ epävarma paljastuma erittäin kar kear ake i nen f l e xur a l rld f l ucr i s i u"t i f yl liit":i ~ r a k ~ ~ u r i l i u s k e i s uu s ( f ~ 2 c ~ u ~ e c l eav age) gabr - gne i s s i gneissigra n iit~ i gn e i ss igran åi rii ~ T i gne i s s i k v ar ~ s i d i r ii~~ i gneiss i mä i ne n gneis s i~r nd j e m i i Tt i grafi itt i granaatt i graniitt i = graniittigneiss i GR = GRGN GRT = grani i t t i ut unu"t GRDR = GRDRGN= gr and iri it ~ i gr andi r i i t tigne i s s i granul i i tti = grauvakka = greisen H? = he.arniska pinta HPi-S = haarniskapinta + s i i rr ksen SUU:1ta HAGL = hapan aggl rneraa"t"ti HJ = hapan j un i HLA = hapan l aava HTU = hapan t uf fi HTUf = hapan t uffiit "t i HVULK = hapan vulkaniitt i FEH = he rnat:i i t t i HET = het ergeeninen HKV = hi ek k ak i v i H = hi enrake i nen r hi er tc! i usk e i s uus ( s hear i ng ) ~ S H = HTF = hi.e r-t ymäpi.mu HV = hi ertymävyöhyke HRT = hi er t ynyt HRT K = hi er tyny -< khtal ai s est i HRTR = hi er tyny-< r unsaasti HRTV = hi e r -tynyt vähän HOM = hmgeenine n HB L = hrnbl enåii"t"ti ~y = hyper s -< een i GN J 8 1AGL = igni rnbriittirakenn e = ijliitti = i nt er medi äär i nen ag g l m eraa~ t i ~w = inte ~med iäär i n e ~ juni = ~ A = iterm edi ä ä ~ i~en l aava ~ = i~le~med~äär i nen t ~ = ~ i _~ ~; = i~termediää ri~ e~ ~ u=~:i~~ i

27 27 NB?- = 1 ~ntr usllv1dre KSl a K'iMS L = kva~~si-maasälp21 ius ke SO? = iskl iinine n pimu KVAr = kvarts iutunul: KUM = kumrr.i ng"lni i t "t i KU = Kurnp u J ASP = j as pi l i i -:t i CUP. = kuparihhde J O = J OTuni CUK = kuparikii s u J UOK = j uksurakenne KY = kyaniitti -J = -juni K = käänteissii!"'r's JUO = juvai nen K = kai vs KMS = kalimaasälpä KLK = kalkki ki vi KRE = kar bnaat t i KRBK = kar bnaat t i ki vi KBT = kar bnaattiut unut KRBT = karbnat i i "tti KA = Kar j al a i nen R = karkearakeinen KA = karsi -KART = karsiutunut KAT = kataklastinen KSRR = kerrallinen K = kerrksellinen K = kerrksellisuus K = keskiräkeinen KL = kiille KGN = kiillegneissi KGNMGT = kiillegneissimigmatiitti KL = kiilleliuske K = kiilltettu huthie KS = kiisu KSH = kiisuhme KSE = kiisuja epätasai se ~ti KST = kiisuja tasaisesti KSJ = kiisujuni ~ = kinzigiitti K = kirsi KRT = kirsiytynyt - K = -kivi KLA = klastinen KLO = klriitti 3 = kht al ai s es t i (petrgrafia)(30-7o'~) K = khtalaisesti (malmitiedt) KOM? = kmpakt i malmi KOP. = kmpassihä i r i ö KONF = knfrmi esiintymistapa KGL = knglmeraatti KONK = knkreeti KONT = knt akt i pi nt a KRD = kr di er i i t t i L Cp~ = krenulaatiliuskeisuus ( cr enul at i n f~ia tin ) ert = kr-mi i t t ; KV = KVDR " KVDRGN= Kvr = k v ar ~ s kvarts diriitti kvar t s di!'iitt ig~eissi kvar "t s i t -:i LM? LAMP LA? LA LEK LP FE L -L L L,LK L+VE L+V L L AVO? K PBH MS MAGK FEK MAH FEH MA MANT M MERL MDB MDUN MGB MPRD MPK MGT V M N MOH M MONZ MU ML MY MYL MYLK MYLR MYLV MV NEE NO N = laahuspime. = lamprfyyri = l api l l i ra kenne = Lappnium = l e i kkaava esiint yltistapa = leptiitti = limniitti = -liuske = liuskeinen = l i us kei s uus, vallitseva liuskeisuu, = liuskeisuus + venymä = liuskeisuus + viivaus = lhkare = lhkareikk = liva pimu = luhs = lyijyhhde = maasälpä = magmaattinen kerrksellisuus = magneettikiisu = magneettinen häiriö = magnetiitti = malmi = mantelirakenne = massamainen = merkeliliuske = metadiabaasi = metaduniitti = metagabr = metaperidtiitti = metaperkniitti = migmatiitti = mineraaliviivaus (Ml N = SV, ET, AF tms, ) = mlybde enihhde = mnttu = mnzniitti = muskviitti = mustaliuske = mylniitti = myln ii~tinen, mylniittiutunut = mylniittiutunut khtalaisesti = mylniittiutunut runsaasti = mylniittiutunut vähän = mylniittivyöhyke = nebuliit~inen migma~i itt~ = nrii"cti = n rmaa~isiirr s = ~ u remp i l iuskeisuus ( X n numer - ':~ ' - "' V'O -: ~ :_ '

28 Of.f i i tt incn 0 = huthi e OK = ikean käden p i mu OK ikean k ~l d en s i i r-rs OKP = ik eakätinen p imutus OXE ksideja epätasaisest i OXT = ksideja tasais e s t i OX = ksidi OXJ ks i dijuni O:':: ia = ks idimalmi OL l i v i i ni m lv = minaisvakimääritys 01; = Out ku mpu-jaks P Pf., L SKP PGJ PGGR PGTR Nl P PRD PK PTP PPA P PLS PN P PR P i, PARK P PA POH! PF5 - PFT -Pf - Pf J POR PR PRH PTYG PY PYR RAD R ET RR RAl RPR L RA1 kf!gt R R RJ RT A RAGR = pa l j as t uma = pal lrakenne = par allel f ld = pegmati i ttijuni = pe gmat i i t tinen graniitt i = pegrnatiit tinen trndjemiitti = perrt Landi i t t i = p er-ld t i Lr t i = pe"kniitti = pi e nis pimutus = pienispimuaks eli = piirr s = pi l s t e i ne n = p ni i t t i = pi nt ahi e = pir te = pl agi kl aas i = phja- a'r ksi = phjan s uunta = pimuakseli = pimut-:=unut = prfyr blastinen = - pr fyriitl:i = - pr f yyri = - pr fyyr i j uni = prfyyri nen = Pr ekarj alainen = Prxan- häir iö = ptyg ma a1: t i nen pirnutus = pyr kseeni = pyrks eniitti radiakt iivisuus = r ae r aekltaa n vaiht'e leva r ae!>yhr.1ä r ai t ai nen = raita i ne n pir r e = ra i tai ne n liusk e i suus tai s egr egitunut (gneissirait a i suus) ra i t a~i gmatii tti = r a :'<: ka = r ak r ax j uni r antiiyte r aakalli = r u pakivi THUOD= REL = SK = RK = RKK = RKR = RlKV = V ROD = RV = 4 = R = RUO = RTP = RR = SKP = SV ' = SATR = r aut amuds tur..a relikt i siä j äänteitä. r i kki kiisu rikku t unut r ikkutunut 'kht a l a i s esti rikkut unut r uns aasti rikkut unut vä hän "Rdding" - vi i vau s ruhjevyöhy ke run saasti (petrgrafia) runs aasti ( mö l mitiedt) r ucst e ine n kivi r ustet äpliä rypäs samankeski ne n pcimu sar vivälke satrliit ti 1 = satunnaisesti satunna i s esti S = WS = SCHL = SCHO = SED = SRUO = SRAD = SER = SERT = SP = S? = HTP -- S = ST = SlL = SLG = SlM = YHTP = ZNS = SKA = HTP = SLUM = SAGL = scheeliitti schl ier enmi gnat i i t t i s uun t aut u ma ~ n s uuntautunut Svekfenni nen syeni itti s ynfrmi s ädekiv i TVP : t a i vc p i rr.u TLK : tal kki (petrgrafia) (malmitiedt ) > 70 %) ( < 10 %) sch l l e n m i g7a t i i t ~ i sedimentti nen a lkupe r ä sekundäärinen r usteis uus ~ e k undä~ r i s iä r ad.akt. mi neraaleja serisiitti s eris i i t~iyt ynyt serpentiini serpentiniitti shear f Ld s iirrksen suur.t a siirr s t as sillimaniitti silmägn e iss i mäinen silmäkkeinen s i milar f l d s inkki välke s kaplii t ti slip fld slumping-rakenne s pi l iit t i nen agg l cmeraatti spiliit r inen 12ava spil i i t ti ue~ t u== i spi l i i ttinen tuf ~ii t ti s p i l i i t ti n e ~ vulkani i tti staurliitt:i sulfidi sulfidimalr:li sulkarak SULK = sulkeumia - 5 = - suni s unigneiss i r ökenne SPLA = STU = STUf = SVULK =.STA = KS = KSMA = SR = SGN = M = SUT = Sf = Sy = SYNF = SDK =

29 2 TA R V N'" T T TRr: TR T ~.G N T ljff TURB r UR TURT H TYL = tc. s 2r.:l ke i n.::: n = t~s j e n l e i k ka u s v i~ v 3 u s = 't i c Le i k k aua = r i i vis = t r-e rnli i t t i = t r ndj emiitti = t r ndj emiit tigne i s s i = t uf fil'akenne = t ur G l d i it t i r~ k ~r. t ~ ~ t = t ur-mn Lii n i = t ur ma l i ni s a at: = tutkilflus ja = t yy n :.rl a a v a r a ke n ~, e UNAK UR UP U = unakiitti = ura: i i tti = urani niitt i = uurre suunt a KK LK F VALS VK VK VKP VE VEN VERK VK V L V VK VULK VUBR VUP VUK 2 V VLK = va l l i t seva kerrksellisuus = vall i t seva. liuske i suus = valkuva = vals sa ut unut = vas emman käde n p imu = vaseffiman käden 3 ~ lrrs = vas enkätinen pi mut us = ve nyrnä = ve nynyt = verkkmainen = vihreäkivi = vihreäliuske = viivaus = virtakerrksellisuus = vul kaaninen al kuperä = vulkaaninen breks ia = vulkaanisia pmmeja = vulukivi = vähän (petrgrafia) (10-30 %) = vähän (malmi tiedt) = väli kerrksia HOL = wllastniit t i YHTP = yhteneväinen pi mu

30 KARTO TUS -i 'iarno ( KAS) 197/j 3J.j P.V, TUORE",q (P/T)~ ,35, st f./.saap-n O ([ms) 19'""15 51'1-63 8} /3 1,l{" AKO (M KA ),'1, 5, 'l.~ - 1"3'1 1 OUTOKU MPU 0U M clm,.1":'l,;;n l!.i Y PÄJ Ä,J O K [ O ~t:n?aljastljmakartfa 41L J---='---'- _

31 ---- x~ 67Lj7.0 y X'6141O"1.').j 0 T 7y...- " / ~ Y -,80 ~ ~~ ~ : ei r ::r 'r: " KR fl.10 TVS H. SAll-NO (HAS) ~'H P.V.TUOUJl (PVT) q'ilj U'AlltuJ10 (HAl;) 191e; M ll..all (M~1) jq?5 {t ~ - 19' < - ~ ~ As BO l l J r, 1--- ~ _ - 0 d r-, <r >- " OUTOKUMPU Öy t.1 almin~lsinlö 1'20000 YPÄlÄ, JOKONEN 61~3 ~ t~tonlrjtn,a~.~d",(1j 1ASOE~'M~~TT 21\ cc

32 --- x~ 67/17.0 X= , i,j r u >- ~~TOTU5 H.SAAP-ND (HlS ) 1'1'14 ;'v.tudfu'.~ (pvtl l"i"flj H. "la~no (HAS) 1'"'l5 M l.a~d (M(A) 1'l1'5 OUTOKUMPU O~ 1:20000 Malmina15inlö VPJUl'.,JOKOJNEN SH%J ~.~ /J U On lahd'lslli V l lva n EM ENTT 21\3 01 w N

33 X~61l.jl.D (J HVULK r ::r llar10ll V5 H. ~ A AlltJO l l A~) 1~"111 pv.tuo U \...1\ (PVT) q'l \j " ~. SAA RNO ( 111\ '») lq'l ~ M.Ll. 1HO ( MKA) q 1 5 ; E;) HTUF G 11 VF GRDR / / / / / / / / / "' A=B V -~"~r - - GJ ~TuF ll!l URPFT CJ AFB CJ EVULf{ CJ HVu\...1< CJ GB CJ BROR CJ Gil. 0 KVT ::z ]!<.l-.jgra p,t. q 0 S >- OUTOKUHPUQy 1:20000 Malmin415inttl YPÄJÄ,JOKO NEN 1i1~ KVl AJ KARTTA 0$0 1' ~d,,1jl lln NNn~ 2113, cc w

34 X=67/J7,O QF~K,CUK,SK ) i ;) r J d D \j\) () n <8> SK,CUK,F EK 1\) ~ f\ O ~ ~ SK,CUK,FEK O 0 0 OD 0 D 0 fhfek 0 0 SK,F EK 0 D ~SK ~FEK, SK ~ FEK,GUK,SK 9 FEK C), ~SK,FEK () d s: >- RAli AUMO (RMA) 1982 X KSUHAVANTO ) ; b «) \)0 OUTOKUMPU 0!l "20000 Mlmle.lslnU YPÄJÄ,JOKOHEH 61~%J K5UELEMENTT Osa 1t.~~fl 'ilö 'ltl?

35 ~ ;.... '.." ( '--... r "..,,.,, " " -,.. ~... <, - KAR10 /T us, H 'iaa RJV O (f-la S) J.j3-3 "0 P.V, n)o R ~~A (PVT) ~7 4 /5-45,95,31 f-l..,lap-no (H AS ) '9'15 5 n -53 8, ~ LjD -5J13,"1 \...AKO (MM) ' 'l, 5 'i.~_",'1 REV D01NT XARTO1US, RA L A UMO ( R MA) J - Lj i 4.' OUTOKU MPU Oy MlmlrlQl.!,lnt 120(;OD f--, Y PÄJÄ.~O~'O'NEN 6) 4 ; ~- ' -, ~5d j ~ PA ljastjma"artt-\ ~'-!81C 5t.!

36 ", -. ka lle X VN EN (kf1 k) Wtd Ll- L '1 V LLE SDRAN O N(VS) W1 (" 150- L56 \ 4 O UTa KU t!pu~. '2G C0 ~) -l Qf'~nlHSint. '" '--=.r-=" Y PÄ J;';, JOK O N ~ N 67~l/«, ldhkarekartta ilj~ C B (!,t.l

37 TOPOG ll.aftkunr"". 05, 06 Kt<...,de. "''''''';''11...' e..pinn..u.. N", 07 N.~ " 013"\..."i Ne utalu"unko"lul Ne k len,'t/ n u m;ill lehden ",eel l3 " :11 nu "' U ke ~r., mu r u' + <11 ". V",tv,nen m...t0 5 0:1-'':1.'' S"'n klltml,ntl lrrdi 'llu,ttn,, ale5eli n meridi"lnill 24dit. Gre enw' ch ' 't1 tu...tlu, tlell Ja r'lheli n pl, "l ntuull. Kelle' ~~r ~ ~l~ ~. "SU lyl 1-k rdilllltin arv [BTDl 50~ 5.0 RU 5 k e ~ H" pl, ne tun t rlleu!ml 'lcn kc'nllnllt!lto" P-llr1!:!; nll m:r,a ijjl/, zr,c. Gr,ecn..,ch'U:i tu u n t ~, n..n t.l. '-J k5t 'l 0 '1 ;:1'YinU U1l _ Ketkmefl diun,,, ' UtU Va 1-1( rd;ll(l n ar ve Oli S 1c m. N: /40-24:'" 530/40 DEKLNAATOKORJ AUS 360 = 6000 (piirua). 1 = 6000 v / 36 0 = 50 v / 3 ~ 17 " l V = 360 / = Dekl i naatikrjaus t e hd ä än karttalehtijan mu ka isee n Kmpass i l ukemaan l i s ä t ä ä n: ~e~ l ~p~hils~s!a_k~r!t~p~hi~s ~e~ (Ga uss-krug er) X, Y - k r d i na a t i s t n. 1. Neula p h j is e n ja na pa phji sen väl i ne n kulma + 2. ph j i sen j a ka r t t aphjisen vä l i ne n kulma, eli v v v j ka n ( - 13 = +74 (v, 1968) Vutuinen muu ts -1/ 2 = _4 v 3. LOD u11inen k r j a u s v v v + (7 ~ - 4 = j ka vv. 19 fi kcmdassilukemaan v : = n 8 x na p a Nek+N ak, v ( - 1 / 2

38 11 ' - 1 t,;,, -," ',1 0 " " ",..f.,. '.: 1 1, 1 r y f' " t \,. [., ' 1 " J.l i.. ~,, / j"' l, (. ~ \.. :,i\ r 1 l' - " '-l ' )~ i:. ) ~i ""1 ';' :' ~. i, : ' : 1,.i _1 t. ~ ~+.~.! j, : 1 ' 1 i ; i l 1 i,.., 1 i i : 1, 1! 1,, 1.' ~,... ' 1" l' j ; i.".! _,. _A 1 \!\1" 1". "! "1'.,. ' i:. l L.i J 1,,,! : ~ t! 1,\ i '. ' ~::=Y::-~---r-. '., '.-:\-1 1 \,. \. : ;! 1 \. : e.; 1.:. ' :. " ' \! \ _~i ' l \ i \':' 1' "' \, \, '\ 1 - -'-- - : - \ ~ i~1~ ~. _.... " :" :1; ", :'_:'..'.' "... '"' ' -t "11' l ', - :. _. 1 t :~~~;'*~f)hti'~1~)--- ::; 1 ~ :: ~ ~.. '"., ' l' ' '.,;''''. ::r : ir- -0:, i i ;,. -t- ',, r... ', ~_ r.::.' }.- J ' ~._. : _. i ~. :. ~ g, ',.', ",,. -, _.... " ", ". 1::: 1 1.:...,... l~ i\~;t~~j~~~~~~+~~~~~~if~~p=~: ' '1 ' "'; ~.- t--....; i l, '.. l... ~. ";'. " - ''',,. ',.,., "-" ',~,. lo ". ", - j - ' "f '.,, ' ' i! 1, -.j. " - ~ - T.,. ' ; " ~ ~.) :... ' ".. ' '',.. ' " "' ,, ~..: :--: ': ; ;!.:! ; \i ;1: i 7J),~ i. ;. ','.:... - ' ;'J ' i--'. :. '... ",. _. L -f,(' '~ ;l '&~ ~., ' \".: :i! ',." "..... ':'.. ~(~T~ ~ :~!.~';~:;' -:;} : :, :'~ '.::;', : ' :ri\~ i D ".,! ;! _ '..,..n +.; ',,":.'1tl " :, U;~l'j :\:1:::,,;'J',-, ' " ' 1" ".:--'. " ~"i,. ~. -.,..-"., -. ;.'!'. 1", ;, ''''''t:/.. '; : -.-~.~. \~,~ : ~~ ;} ~,.' r.>},,~ e :., " ;,. '.. i...,.,...., ' ''1-/'"" l'.- ~~,1~. '', " " ' ' _ 1. :;;.., 1,' 1 '. 1" -e' 1 1 f' ", L".,., ;. "..,... '..; fiit F i i i ; : ' i ;', ; ~ ~ ~!; ;-:; '1:. " :.. ",...:, i 1 ' 1' :.f ; ;- -,. " ",, -., ':~ _ ~ -"',._ &,V ~. /.,,, :. i ".-"J";,",1,., " ' - 1- ' ;, ' ' 1("1...-:-. '., " :,...., " '/., j; ' :. ' 1 i,.. 0.' 1:, ":''::'i ','.,..,ei'., -. c.':.'..! :. j K '};1 ~,,~ " " "' ".,. ' " ". '.., '.,, ; 1.,,~.,,/ 1 :.... ' ; ; 'c.. l ~. ". 1. ',p' "- 1 ;.,...;, ~ :. i :, l ' ", ". L - ".., l '! "_" ". " "". 0,..., ' 1 1" n i:!.," '4 ",. " "?',., s " '. ' 1 ~! i ' i" " ;'.. '. :., '.,, l,. :::" '.1- - _' /.:_.l :. l\ ~ f : aj:,. 1', d. ' 1; ',... ".,. 1 ' i '! " ~ " l ' 1 '1' _._ :;; t t '

39 OUTOKUMPU Oy Malrninelsinlä '0._. ' -..r'. R l O TT AJ A.. ATK lohkare- JA PALJASTUMANÄYTTEET 51 - S9 O. P, </ N - h J.- h l el d fl l uku m iulr i 6 0 F l U =, RA O = 'l,flu trao_ 3 s se l W :l; NÄYTTEEN T UNNUS KO O D T.~ 0 ::> > «, > e>: KTL 1, X Y KVLAJ.J 0 P z 'f :l; ANAL. 110 ~ -c.j N ÄYTTEEN NO-OSA / NMM. - r"uds ;z sc. S. 8 0,. PA LJASTUMANAY TTE EN TUNN US : O MV - 1 ~,, ,,, l,, _.J...l _ l- e-. l,,,.,,,.,,. - /, -,,,,,,..,,.,, - -.,,,,.L-.L..,, '.. - -,,.,,.,,, ,,.,,.1...l.,,,,,, l, '. '. - ; -.,,,, r,,,..,,,, - -,,,,,,.,..,... -., L...l... --'-.,, LJ...L...,,,,,,. -,, -,,,,, -,, - 1 '01,,,,,,,,.,,, - /. -,,,,,,,,,,, -,, - / - l.,., l,,.. - l, -,,,,, l,,,,, - -,,,.J...l. l,,,,,,,, -,, - -,,,, _.1-, " -..,, - / - ",,.,,,..,, -, /, -, l,. ",, ;,,, - '- J..,., ,..,,.,.,,,, -, -,,,,., l -,,,,,,,.,,,, ,,,,,,,.,,,, -,, - l,,.,, l,,,,.,, - -,,,,,, 1 -,,.,,,,,,,,, "f- --'-'-,,. -, -,,,,, LO H K A A E N ÄY TT EE N TUNNUS : 1..:.. L.J. ---'--L1 5;.J[JE~0Df.P l j 8,31 ~

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83

OUTOKUMPU OY 040/2341 12/~~/83 Q OUTOKUMPU OY 040/234 2/~~/83 0 K MALMINETSINTX Eero Sandgren/PHM 25..984 GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 98 JA 983 Reisjarvi, Tiaskuru 234 2 Sijainti :400 000 Lähtökohta Kesän 983 aikana tutkimuskohteella

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet

7, 8) sekä kair:a us p :t'ociileihin piirretyillä käyri llä (Liitteet Outokumpu Oy ~fa1minetsintä Ok u-analogia/1 966... 2/ MIi, P ol v i j ä r v i. S ola Yhteenveto ',kairauksista v:lta 1957 Solassa kairattiin v. 1957 kuusi. re~ä. Näistä lcaksi (Sola- 1, 2) kairatti.in

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS

KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS Kaupunginhallitus 242 14.09.2015 Kaupunginhallitus 251 28.09.2015 Kaupunginhallitus 7 18.01.2016 KUNTIEN TILAKARTOITUS LAAJAMITTAISEN MAAHANMUUTON VARALLE / TILANNEKATSAUS Kaupunginhallitus 14.09.2015

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma

Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma ALUELAUTAKUNTA 21 03.09.2015 ALUELAUTAKUNTA 3 11.02.2016 TEKNINEN LAUTAKUNTA 33 15.03.2016 Vihannin Kirkkojärvenrannan virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma 940/10.1003.100301/2016 ALUELTK 21 Vihannin

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY

NÄKYMÄ TURVESUONKADUN JA LIELAHDENKADUN RISTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA TEIVAALANTIELLE LIELAHTEEN LUONNOS ARKKITEHDIT A3 OY NÄKYMÄ TURVESUNKADUN JA LELAHDENKADUN RSTEYKSESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNTELMA TEVAALANTELLE LELAHTEEN LUNNS.. ARKKTEHDT A Y ,,,,,, :,, Pelv o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,, :,,,,,,, Pol Pl,,,, K,, :,,, :,,,,,,,

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN

Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 Kaupunginhallitus 153 30.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Pro Navetta-hanke

Pro Navetta-hanke Pro Navetta-hanke 1.9.2016-31.5.2018 Eläinten hyvinvointi mukana investoinneissa ja maidontuotannon kehittämisessä Syksyn muistettavat tukiasiat ja eläinten hyvinvointikorvaus Esityksen sisältö: Hankeen

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot