Aakkosellinen lyhenneluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aakkosellinen lyhenneluettelo"

Transkriptio

1 KALLOPERÄKARTOTUS- JA LOHKARE-ETSNTÄOHJEET Yleishjeet Lhkare-etsintä Kalliperäkartitus Aakksellinen lyhenneluettel Karttaliitteet

2 2 SS ÄLLYS LUE TTELO Yl e i s hjeet Ma a s t s s a Ma as t kans i Ma a s t - pas Maj apaikas sa Päi vä k i r jakansi Kenttäkauden lppuessa A Lhka r e- e t s i nt ä Yl e i s h j e i t a Ma l milhk a ree t Jh tlhka reet Et s i nt ä käyt ä nnös s ä Uurteet Muistiinpant Lhka relmake ja -kartta Lisä l ehti lläytt ee nt t. Kivinäyt elue t t el Malmimine r aalej a ka l l i s s a B Kall i peräka r t it us Ma a s t s s a Palj a s t umi en e tsintä Paljastumien rajat Kartitus Kartituslmake Lisäl ehti Näy t tee nt t Majapaikassa Päiväkirjakans i Näy t t eide n merkintä Kivinäyteluettel Revidintikartitus Kal lipe r äka r t at Paljastumakartta Paljastumakartan merkit Tekt n i s e t el eme nt i t Tektnise t me rkit Kivilajikarttalunns Kivil ajivä r i t ja -merkit Muut päällemerkinnät Kiisuelementti Aakks e l line n lyhe nnel ue t t el Ka rtt aliitt ee t Palj a s t umaka r t t a Tektniset elementit Kivil ajikartt alunns Kiis uele ment t i Revidintikarttamalli Lhkarekartta Deklinaatikrjaus Ki v i nä yt e l ue t t el mal l i ~i C

3 3 YLE SO H J E E T MAASTOSSA Kalliperäkartituksessa ja lhkare-etsinnässä tarvittavat tärkeimmät työvälineet vat kartta (pe r u s k a r t t a tai ilmak uvakartta jk 1 : ta i 1 : ), karttalaukk u, g e lg ikmpas s i, g e l giva s a ra, selkä reppu t a i v a s taava näyt teiden kuljetu s t a yrns. va rte n sek ä mui s t i inp antarvikk eet. Nä i t ä v a t maastkansi ma a s t - pa s näytteiden merkitsemistarvikkeet Maa s t 0 k a n s i 0 Ka ns i sisältää Maa s t 0-0 p a s kartituslmak keet lhkare lmakkeet l i s älehde t On hulehdittava, että näitä n aina mukana maastssa riittävästi. L i s ä l e hd i l l e kirjitetaan vapaamutisesti sellaiset p äivän havainnt, jtka eivät käy ilmi kartitus- tai lhkarelmakkeista. Ni i t ä käytetään myös päiväkirjana eli j Oka päivältä täytetään lisälehti, jssa ke rr t a a n, mi tä sinä päivänä n tehty. Oppaan n aina ltava mukana. Siinä vat kartitus- ja lhkarelmakkeiden täyttöhjeet ja käytettävät lyhenteet. Js ilmenee tarvetta lisälyhenteiden käyttöön, n töitä jhtavan gelgin kanssa niistä svittava. Hänellä n k ä y t e t t ä v i s s ä ä n laajempi lyhenneluettel.

4 4 MAJAPAKASSA Ma japaikassa säilytetään puhtaa ksipiir retyt kartat ( t a i ttamattmina ) Dä i vä k i r j a k a ns i, j hn ma astkansis ta siirretää n täytetyt l ma k keet j a l i s ä l e hde t nu mer idut näyttee t '. t äy t e tyt kiv i näy t e l ue t t e l t P ä i v ä k i r ja k a n s i 0 Alkule hdel lä n ltava seu raa vat tiedt ma i ninta k ans in s isäll s t ä : kal l ipe räka rtit us j a/t a i l hka r e-ets i ntä t utkimusalueen n i mi k a rtitta jan tai l h ka re-e t sij ä n n imi j a nimimerkki lue t t el ka r ttalehd i s tä, j t ka sisä l t y vä t ka n s i ss a leviin l makke i sii ~. v u s i merk i ntä, js kyse essä n revidintikarti t us. Tällön n mai n i ttav a myö s al k uperä i nen ka r t ittaja, nimi me r k k i ja v u s i Kartitus- ja lhkarelmakkeet lisälehtineen sijitetaan päiväkirjakansin aika- j a numerjärjestykseen. Vä l i l e hdell ä ert etaan t i sistaan eri ka r t tal e hdillä t ehdyt ha va i nt l ma k k e e t. Js kansissa n mlempia, sijitetaan lhkarelmakkeet lis äle h t i ne en ka nsi n lppuun vä l ilehde l l ä ertettui na. J tta t öitä j h t ava ge l gi v i s i s e urata ke nttätöid en e d i stymis t ä s e k ä antaa h j eita j a suunnite l la jatktö i tä, n kartat ja kivinäytteet pi de t t ä vä järj estyksessä.

5 5 KE NTTÄKAUDE N LOPPUESSA Tö i de n pää tty e ssä tai al ueel t a tisel le s i i rryttäessä n s e kä kallipe r ä - e ttä l hka r e k a r t t j e n l t a v a va lmiina. Lhk are-ets innässä Lhkarekartta Ka l l i pe r ä k a r t i t u ks e s s a Palj a s tumaka rtta Tekt n i se t elementit Kiv i l ajil u nns ka r t ta Ki i s ue l e me n t t i Kiv i l a j ika r t t a v i d a an t e hdä vä r itt ä mällä pal jastumaka r t an palj astuma t t ai piir t ä mäl l ä ma kiv i laj ika rttal u nn s kivila j i rajine en. Töitä j h t a v a n ge lgin t u l e e vida käyttä ä s i t ä myöhemmi n hyväks een t e hd e s s ään lpullista gelgista karttaa alueelta saatavan muun havaintaineistn kanssa. Enne n luvutusta n kivinäytteet käytävä läpi ja täytettävä k ivinäytel ue t t e l t (ks. khtaa kivinäytelue ttel t s i vui l la 9 j a l 4 ). Näy t t e e t pakataan kivila at i k i hin numerjärjestykse e n. Laatikiden päähän n merki ttävä n i i d e n sisällys, esim. l4-68-hsk/ tai Ll-L26-HJK/ Kesällä suritetusta kallperäkartituksesta samin kuin l hk a r e- e t s i nnä s t ä tekevät ryhmänjhtajat yhteenv e t r ap r tin kenttäkauden lppuun mennessä j a alueel ta tiselle siirryttäessä. MALMNETSNNÄLLSEST MELENKNTOSSTA PALJASTUMA JA LOHKARELÖYDÖSTÄ ON LMOTETTAVA MAHDOLLSMMAN PAN ESMEHELLE.

6 6 A L 0 H K A R E - E T S 1 N T Ä YLESOHJE'l'A Kallipal j astumien s uhteellise n hacval uk ui s uud en vuks i n l h k a ~e - e t s i n t ä tä ~ keä j a pa l j n käytetty malm i ne t sintäme nete lmä. Se kuuluu m n ien malm i ne t s i nt äkhte iå e n tutkimushjelmaan. ~ t l h k a ~ e ide n perusteel l a v idaan ve t ää jh tpäätöksiä mahdllis t en malmikriittisten mudstumien tai mal miesiintymien sijainnista. Lisäksi näiden avulla saad a a n tietja alueen kalliperästä ja gefysikaalisten a nrna l i ide n a i heuttaj i s t a. Sen tähden tuleekin jka i sen, ei yks i n l hkare-etsijöiden, k i i nni t t ä ä irtlhkar e i s i i n aina h umi ta. Malmi l hkareet L hkare-ets intä n enne n ka i k ke a rnalmil hk a r e i den etsintää. Ne vat usei n p i nnal t a an rusteisia, mut t a eivät s u i n ka a n aina. Sen vu k s i va s a r a a n käytettävä a hk e r a s t i l hka r e i de n tut kimisessa. Va s a r a nk i n lhkare-ets i jän tärkein työväline. Tä r k eää n myös teräv ä humikyky ja malmimineraalien t untemi ne n. Malmil hkare ide n hella vat myös vähän malmimi nera alej a sisäl tävät lhka reet usein me rki tyk s ellisiä. Sen vuksi nkin aiheellista t ehdä näi s täkin hava intja. Jh tlhka reet,. Malminetsinnällisesti tärkeitä vat myös ns. j htlhkareet. Ne vat j k ma l mi n isäntä- tai sivukiveä tai jtai n muuta malmikriitti s een vyö hy kke e s e e n kuuluva a kivilajia. Malmilhkareita yleisempinä ne vat näitä helpmmi n seurattavia. Yhdessä malrnilhkareiden kanssa jhtlhkareet auttavat malmiutuneen alueen paikallist amista. Kalliperäkartituks e ssakin käytetään j h t l h ka r ei t a. Niiden av ul l a vidaan etsiä ja/tai seurata tietty j ä kiv ilajej a j a kivil a jivyö hykke i t ä, es im. ki i supit i s t a kars i jaksa. '.

7 7 STSNTÄ KÄYTÄmlÖS SÄ Kun löytyy mal milhkare, n t utkittava t arkka a n löy töpaikka ja sen lähiympä r is tö u us ien s ama nlaisten lhka re ide n löytämiseksi, unh t ama t ta lähitienn mahdllist en pa l jastumien t utk i mi sta. Ets intäal ue tta laajenne taa n, ku n n e s llaan va rmj a, että u us i a s a mant y y p pi s i ä 10 hk a r e i t a ei ympäri s tös t ä enää löydy. Tämä n jälke en jatketaa n t utk im uksia jäätikön t uls uun taa n. J ä ä tikön li i k e s uu nta t ai - s uunn a t n syytä va r mi s t aa humiiden myös vi i me i s immä t t utkimuks e t. Mets ämaas tssa sammaleen j a tu rpeen peits s a levat lhkareet n ma hd l l i suuks ien muka a n t utkittav a kä y t t ä e n apun a prxania j a lapita. Lhk a reita n kaikkial la. Epä edul l i s t a ma a s t a niiden l öy tymisel le v a t sut ja sav i kkpellt, ed ullis ia k i v ikk i set mreeni maat, vesistöjen k i v i k kiset rann at, t i en vierustj en k i v i kt, uude t t i eleikkauk s et, peltjen k i v i raunit, rakennuste n pe r us tuskupat, v i emä r i k a i v a n n t jne sek ä t i e tyin r a jituk s i n myös ka nkaa t j a h a r j ut. Uu r t e e t Lh kare-etsinnässä n tehtävä havainnt paljastumissa le vista uurteista. Uu r t e e t näkyvä t ka l liis s a, j t k a vat jää t ikön s ileä k s i h i mi a, l ivia kallin p i n t ja (silkalli t). Nä i s s ä näkyy jään muka n a a n k ul j e t t ami e n kive npal a s t en t ekemiä n a a rmuja, uurteita j a kuru j a. Suuri mmassa s a ssa maat amme niiden suunta n ke s kimää rin l u t e e s t a ka ak k n. Al ue e l l i s e s t i uu r r e s uun na t k u i t e nk in va i h t e l e v a t humattavasti. Hyvin mnelta alueelta l öytyy kaksi tai useampia uurresuuntia.. Jskus n hava i ttavissa rist i uurteita, s. kahden t ai u s e a mman s uuntaisia uurteita, j tka le i kkaavat t i s i aan. Us ein vida an mä ä rittää, mi k ä näis t ä s u unnista n v a nhin, mikä n u r i n. Kaikki s uun na t mi t a t a an humiiden mahdllinen ikä j ä r j e s tys j a uurteiden sel vyys. Paits i ma aj ä ä n aiheu t tami a uurteita n ka l li iden p i n nassa us e in mui t akin naarmuj a t ai mm. l ius k e i s uudesta j h t uv i a vierekkäisiä uurremaisia rakja. Näitä e i saa sekittaa varsinaisiin uurteis i i n.

8 MUS T tlp AWT L 0 h k a r el m a k e j a - k a r t t a Maa s t s sa t ehdyt havainnt löydety i s tä l h k a re i sta kirjitetaan lhkarelmakkeille. Lma k kee n t äy t t ö h j eet käy t e t t äv i ne l yh e n t e i ne e n s ekä e s i merkkeineen v a t ma ast-ppaassa. L hka r elmakett a vid aan käyttää myös palj a s tumi s ta teh täviin uu r r ehavainti hin, ku nh an merkitää n k r dinaat i t ( t s i k k "uurteet" lhkare lmakkeessa ). Samalla v i tehdä kuvaussaan havaint j a pa l j a s t umi s ta, ellei samalla s urita my ös kalliperäkartitusta, jll i n lunnllisesti käytetään kartituslmakkeita. Maastkartalle merkitään l öy de t y t h av a i n t n ume r lla. lhka r eet r ast i lla J a Ma j apaikas sa lev a a n l hka r ek a r t taan ( t r a ns p a r e nt t i t a i muu t aittamatn kartt a ) si i rret ään t i ed t pä i v i t täin maastkart il t a (k s. s. 36). Li s ä k s i kart alle n r a j attava alue, jl l a lhkare-ets intää n t ehty. Lhkar een löytöpaikkaa ilmaisevan r a s t i n viereen kirj i t e t aan havaintnumer j a nimimerkki. Es i m. x L231-PAS " Ka r t an s elitys s a an lue t t e l i d a a n ka ikki ka rtalle me r k i tyt l hka r e e t Esim. PAS-76 : KKJ.-7 6 : L - L2, L45 -L60 Ll2, L13, L4 5 isä l e h t i ä y t t ee n 0 t t 0 Js kartall a n vain yhden l h kare-etsijän havaintja, riittää rastin perään pelkkä havaintnumer (L231 ). Li säleh t i krvaa aiemmi n käyt e tyn päiväkirjan. J kaiselta pä i väl t ä n siten ltava s e l s t us t utkitus t a al u eesta, va i k k a sieltä ei l hka r e ita lisikaan l öytyny t. Kaikkia malminetsintään liittyv iä havaintja ja s aatu j a t ietja vidaan lisälehdillä va p a amu t i s e s t i kuvata. Niil täkin päiv i l t ä, j l lin ei le ltu maastssa, t äyte t ään l i s ä l e h t i j a ilmite t a an t ä h än syy.», Es i merk k i lisälehde n täy t östä n ma a s t - p pa a s s a. Näytteitä n tettava kaik i s t a malmimi neraal e j a sisältävistä lhkareista s e k ä tyyppinäytteitä j h t l hka r e i sta. Ma ast ssa v i daa n näyt teen tun nus merkitä hu-

9 9 patuss ikynällä. Otettuihin nä ytte i s lln kiinnitetään ki viteipp i, jhn kuulakärkikynällä n tehty merkinnät s e u:-a avasti Es ime rkki 1 Lhkareesta n tettu nä y t e. merki t ään Näytelappuun Esime rkki 2 L23l- PAS/ (hav. n : - n i mi me r k k i/ka r t t a l e h t i -v u s i ) Lhkareesta n tettu useampi näyte ( e s i m. keski arvnäyte j a sivukivinäyte). Näytelappuun rnerki t ään a L232-l-PAS/ Tä s s ä nu mer 1 vii t t aa l makke e s s a lev aan ykköskivilajiin (keskiarvnäyte ). b L232-2-PAS/ tiume r 2 v i i t t a a vastaavasti cmaxkeen kakkskivilajiin {sivukiv i näyt e } A TK h k a r e- j a p a 1 j a s t u m a n äy t e l ue t tel 0 (k i vinäyteluettel) MALMMNERALEJA KALLOSSA Luettel tehdään kaikista tetuista lhkarenäytteistä mi e lui t e n ka r t t a l e h d i ttä i n ja numerjärjestyksessä. Js l hk a r e - e t s ijä n ttanut myös paljastumanäytteitä, n esimiehen ka ns s a svittava niiden numerinnista j a lue t t e l i n nis t a. Malli n s ivulla 39. J s lhkareita etsittäessä löydetään paljastumia, jissa n malm iutumiseen vi i t t a avia mer kkejä, tehdään näistä h avainn t lis äleh d i lle tai kartituslmakkeille. Näistä löydöis t ä n i l mite t tava esimiehel l e mahdllis imman pian.

10 10 8 K A L L 1 0 PER Ä K A R TO T U S ~laast OS S A Karti t uksen ens immäisenä tehtävänä n pal jastumien e c siminen ja paljastumien raj jen p i i rtän inen. P a 1 j ase u m i e n e t si ntä Yle e nsä n pyrittä vä l öy t ä mä ä n ka ikki pal jastu ma t. Tämä kskee erityisesti malmikri i t tisiä a l ueita. Mi ne ralisituneet kivet vat y l e e nsä helpsti rapautuvi a j a saattavat s iten l l a hava i t t avissa vain pieninä, vähäpätöisinä pal j a s t umi na. Samal l a tu l ee ki i n n i t t ä ä h umi ta alue ella le viin lhkareisiin. Ne antav a t usein v i i t t e i t ä mal minets innäl lisesti mi e l e nk i i ntise s t a ki v ilaj i mu d stuma s ta, j ka ei le pal j as t uma. Kui t e nk i n sellaisissa tapauksissa, jissa kal liperä n laajilla alueilla tasalaatuista, ei jidenkin pal jastumien pisjäämisellä le merkitystä. ' al j as t u m i e n r aja t a rt itus " Paljastumat piir retään kartalle mahdll isimman ikeaan paikkaan, ikean mutisina ja ikean kkisina. Paljastuma tai pa l j a s t uma t nume ridaan j u k s e v a s t i. Paljastumien piirtämis- ja merkitsemishjeet esimerkkeineen vat sivuilla 16 ja 1 7. Ennen ku i n ka r t i t u s l ma ke t t a v ida a n ryhtyä täyttämaan, n kartittajan mudstettava itse l leen y leisk uva p aljastumasta. Va s t a sen jälkeen hän v i ratkaista, kuinka mnta ka r t i t u s l ma k e t t a (; h a v a i nt al ue t t a ) paljastumalta n tehtävä, että se tuli s i mahdllisimman hyvin kuvatuks i kart ituslmakkeilla. PALJASTUMEN REUllAT n syytä t utki a ensin j a HUOLE LL SEST. Helpsti r a p a u t uv i s t a kivilajeista, mm. sulfideja s isältävistä, saattaa lla me r k ke j ä näky vissä va in aivan pa l jastumien reuni lla. Kun kknaiskuva pal jastuman ki vila jeista n sel v illä, päätetään, kuinka mneen j a mi nkä kkisiin havaint- ' a lue i~iin paljastuma n jaettava. Kartitettaessa judutaan paljastamaan kalliita runsaastiki ~ r iittävän kknaiskuvan saamiseksi. On kui t enkin muistettava, että l ähdettäessä paljastumalta siistitään jäljet mahdllis imman hyvi n. Asumusten lähellä n t ässä suhteessa ltava erityisen varvaisia.

11 1 1 K a r t i t u s l 0 m a k e Suhteet paikkakun talaisiin n h ide t t ava. Salaperä i syyttä n vä l t e t t ävä. Tal j e n lähei s y ydessä kart itettaessa n käytävä esittäytymässä j a ke r r t tav a työstä. On kysyttävä l upaa työskente l ylle ja esim. au t n j ä t t ä rn i selle t aln maille. Ma a s t ka nsis s a vat y ksityiskhta i s e t hje et l mak kee n täytöstä. Siinä vat myös käytettävät l yh e p t e e t. lunteenmaista al ueilla kmp leksi Kalliperällemme n nen rakenne. Kivilaj i en knta k t it, niiden s l ]aint i j a s uu nta tulee l l a hava intl makke essa, esim. k k pal jast umaa esitt ä vässä piirrksessa. Metamrfisessa kalliperässä tavataan tavallisesti risteäviä rakenteita. Tutkimuksen alkuvaiheessa e i a ivan lyhyessä aja s sa le mahdllista identifiida kk rakennesarjaa. J ärjestysnumer- tai kirjainsarjaa ei siis saa heti a l kaa käyttä ä, v a a n sen siiaan rakenteita n riittävästi kuvattava sanin ja iirrksin tai valkuvin. Tutkimuksen edistyessä, js tietty rakenne tai tietyt rakenteet sittautuvat reginaalisiksi, vidaan esimiehen kanssa spia mukavuuden vuksi lyhenteen käytöstä. Liuskeisuuden tai l ine a at i n laatu saattaa indikida h e rkä s t i niitä lsuhteita tai mekanismeja, mistä nämä elementit vat mudstuneet. Siksi näitä elementtejä kirjattaessa n syytä merkitä muistiinpanihin niiden laatu heisten alaindeksien mukaan (kts. tektniset merkit). Tarvittaessa vi käyttää muitakin sveltuvia alaindeksejä, jllin selitys n liitettävä raprttiin. On humattava, että k. elementtien laatu yleensä vidaan havaita vain lähitarkastelulla, jskus silmien kapasiteetin rajilla. Va r s i nk i n sillin, kun kerrksellisuus ja liuskeisuus vat lähellä tisiaan, näiden erttaminen saattaa vaatia erityistä hulellisuutta. Tektnisia merkintätapja n hjeessa kuitenkin annettu käyttöön hy vin suppea val i kima. Tällä halutaan k r s taa l ma k k e e n sanallisen kuvauksen merkitvstä, ja hv v in tärkeänä n pidettävä hulellisten piirrsten arva pienistäkin merkittävistä detaljeista, js se auttaa ja npeuttaa infrmaatin antamista. Spivissa khte issa j a lsuhteissa va l ku va us tistaa parhaiten halutun asian, mutta s i llin n ehdttmasti li i t e t tävä mukaan selstus siitä, mi t ä valkuvalla halut a an tuda esil l e. Mitt ak a ava a j a i l ma nsuun t ame rkint ää piirrksista tai va l k uv i s t a ei saa unh taa. Va l kuvausmenettelystä n svittava esimiehen kanssa.

12 12 L isä 1 e h t i Avain?aljastumahava innista tulisi saad a ken t tä =3?Ort t ia varten t ieta mn. l iu s ke i s uude n ( t a i e rilaisten liuskeisuuksien ) luntees ta : r a i t a i ne n, läpiktainenh mg e eninen, k=e nu l a at i jne., s am i n vi ivau ksen luntees t a : mineraalilineaati, mik rp imutu s j ne., sekä le ikkaavi s t a r ake nteista. Pr imää r i r a kent e e t t ule e s e l s t a a. Tektnis issa t a s mi ttau ksis s a mi tataan t a s n kaateen suunta j a v i ivas uunnissa viivasuun t a. Ra i s t a mitataan va in päär akilusuunn a t, ellei anne t a muita hj e i t a. Kartituslmakkeille e i tehdä mittauksiin deklinaatik rjausta. Vi iv i t e ttuj a lisäleht i ä (A5- k k i s i a) käytetään pä i vä k i r jana ja yleislu ntis t en maast h a vaint j e n tekemi s een. Lisä lehde l tä tulee ilmetä k unak i n päiv ä n ä ka r t itet tu alue (k r d i na a t e i n tai paikannimin ), ellei s e kä y ilmi kartituslmakkeista. Lisä leh dillä v idaan s e l staa es im. pa l j as t u ma t t ma n a l ueen l hka r eista t ai kuvata alueen pikke uksel list a kasvillis uu t ta ( e s i m. kalkkikivia lueen kas vi t ) yrns. " Lisä lehdet s i j i t e taan?äiväkirjakansii h in ka r t i t u s l makkeide n vä l iin krnlg i seen j ä rj e s t y k s e e n. N ä y t t e e n t t Paljas t umi s ta tetaan nä ytteitä t arpeen mukaan, mieluummi n kuitenki n li ika a kui n l i i a n vähä n. Näytteet vat sell a ista tieta, j t a ei paraskaan k uvau s v i täys in k rva t a. Näytteitä tettaessa n kiinnitettävä humit a si i he n, että alueen pääkivila j eista mahdllisine erila i sine muunnks ineen t ulee riittä vän runsaasti näytteitä. Ei riitä, e t t ä ke sän aluss a tetaan jstak i n k i vilajis ta näyt e, jhn s i tte n kesän mi t t a a n vi i t a t a a n. Sama s t ak i n k i v ila j is t a n pitkin kesää tettava t yypp i ä hy v i n e d ustavia näytteitä. Nävt t e e t nu me r id a a n hava int alueen nume r lla. J s näytt eitä n tettu havainta luee l ta, j ssa n useampa a k i vila j ia, l i itetään k i vila j i a s itta v a nu me r hav a i n tnumern pe rään. Esim. havaint alueelta 23 4B tet ut nä y t teet 1. ja 3. k i vilajista merkitään 23 4B-l j a 234 B-3. J s em 1. ki v i l aj i s ta n tettu useampi näy te, me r k i t ään se 23 4BlA, 23 4B- B, 2 3 4B- C j ne.

13 13 Js havaintalueella 235 n vain yhtä kivilajia, jsta tetaan useampi näyte, merkitään ne 235-A, 235-B, 235-C Jne. Näytteiden numerinnissa vidaan maastssa käyttää vedenkestävää hupakvnää, kiviteippiå, numerituja pusseja Jne. Täydellinen numerinti n parasta tehdä majapaikassa. Ohjeet vat sivulla 14.

14 14 MA JAPAKASSA P ä i v ä k i r j a k a n s i 0 Ma asts sa muk a na le vaan ka ns in ma h t u u va in r a j i t e t t u määrä lmakke ita ja l i s ä l e ht i ä. Täs t ä j h t ue n s i irretää n lmakke e t l i s ä l e ht i ne e n pä ivä k i rj a k a ns i n, j t a säil ytetään maj a paikassa. Li säle htiä täyte tään myös ni i l t ä päiviltä ( t a i s a päivil t ä ), j l l i n ei le s u r itettu ka r t i t u s t a. Tällö i n sels tetaan, mitä n tehty. N ä y t t e i d e n m e rki n tä Näyt tee t va r u s t e t a a n k i v i t eipill ä, j hn kuulakä rki k y nä l l ä t ai spriiliukis ella h u p a k y nä llä k i rj itetaan näy t t e e n tun n u s seu raavast i : hava i nt al ue e n numer k ivila j i n nu mer - ka r tittaj a n n i mime r k k i / ka r t t a l e h t i 1 : v usi. Esim. 234B - 3- HSK / A tk h k a r e - p a 1 j a s t u m a n äy t e l u e t te l 0 ( k i v i nä y t e l ue t t e l ) numerjärjestyk Kaikki näytteet merkitään l ue t tel n sessä. Jkaisel t a 1 : l e hde l t ä t ehdään mat luettelnsa. Samin n hyvä tehdä mat l ue t t elnsa ka r t i tu s - j a lohkarenäytt eistä s ekä Ni - hj e l man näytteis t ä. " Nä y t t e i stä n l ue t telssa käytettä vä sama a kiv i lajin i meä, jka n kartituslmakkeessa. Tämä v i lla va in kenttänimi, jka sitte n tarkemmi n tutkittaessa vi muutt ua. Pääa s ia n, että samanla i s ista ki vistä kä ytetään k k a j a n samaa nimeä. REV DO NT KARTO TU S LOMAK E TÄYTETÄÄN HUOLELL S EST. S HEN ME RK TAAN NÄYT TEEN KOORDtlAATT, NÄYTTEESTÄ TLATUT JA TKOTU TKMUK SET; ANALYYS T, HEET JA / TA OMNASVAK OMÄÄRTYKS ET. Js näytt e itä n ke rät ty runsaasti j a myö h e mmi n käy i l mi, että j tk u t näyt teet samal ta kiyilaj i alueelta v a t täysin sama nlais i a, vi näyt t e itä h ä vitt ää. Lmak kees een n täl löin merkittävä, että näyt e n hä vi t e t ty. Ma l li ki Yi näyte l ue tteln täyt tämisestä n siv ul l a ' 39. '. J s j 9 l1a ki n alueella suritetaa n r e vidi n t i kartitusta, n me nettelyta vista svittava es imiehe n ka nssa. Uu s i i n havaint l makke i siin n merkittävä, mi t ä vanh a a h a v a i ntnumera uusi ha va i nt n ume r va s t aa, s am in palj a s t uma k a r t a l l a n ltava uusi ja vanh a hava i ntnume r, esim. 147 = 237-VJP, karttamal li s ivulla 35. Js käytetään vanhja h a v aintnumerita, tul e e uusista lmakkeista ilmetä, e t tä kyseessä n r evidintikartitus.

15 15 KALL OP ERÄKARTAT Jkaisella kartalla n gelg i sten hav a i n t j e n lisäksi lta va s euraavat me rkinnät ( ks. ka r t t aliitteet sivuilla ). ka r ttalehti mi tta k a ava k u lm a k rdinaati t ka r t i t ta j at ja nimimerki t v usi kartan l aat u Ka r tit t a j a t piir t ävät s e u r a a v a t kartat 1 pa l j astumakartta ( l i i t e s i vulla 30) 2 tektniset element i t ( l i i t e sivui l l a 31, 32 ) 3 kivil a j i k a r t t alu nns ( l i ite sivulla 3 3 ) ( 4 ) kiis ue l e mentti ( l i i t e sivulla 3 4 ) P a 1 j a s t u m a k a r t t a, si v u 30 Paljastumaka rtalle (pe r us ka r t a n t ai ilmankuvan transparenttik pi) s i irretään pa ljas t u ma t numerine en tussilla maastkartista. Numert kirjitetaan pal jastumien viereen. Rastilla ja kirjaimella merkitään havainta l ue i d e n keskipis t eet, mi k ä l i niitä paljastumalta n e nemmä n k uin yksi. Paljastumat piir r etää n j a vä ri t e t ään pä i vittäi n palj a s t umakartalle. Paljastumakartan selityssaan tehdään luettel kaikista kyseisellä karttalehdellä levista paljastumista numer järjestyksessä. Es i m. VHK-76 : TAK- 76: 1-16, , 4 5, , , 81, Js samalle työkartalle n yhdistetty useamman eri karttalehden alueita, n karttalehtirajat merkittävä. Kartan selityssassa n l uete l t a va pa l j a s t u ma t ka r t t a lehdittäi n. Esim VHK - 76 : TAK-7 6: VHK -76 : TAK-76 : 1-16, , , ,

16 16 Pal j a s tuma ka r t a n merkit paljastuma j a tunnus ~b:;-hsk h y v i n p i e ni paljastuma epävarma paljastuma, rakka tai paikalli ne n l hk a r e i kk (t i he ä pisteviiva ) kaivaus, mnttu D Paljastumatihentymien khdalla tunnukset viedään ulmmaksi käyttäen p a l j a s t uma me r k i n kyljestä havaintnurnern suuntautuvaa viivaa. Esimerkki Q360- KAK XA 62-KAK Z9-HAXB~~6 1 _KA/( 363-KAK 2B-H -HAS ( Js havaintalue kstuu useista lähekkäin levista paljastumista, yhdistetään paljastumat sekaantumisen välttämiseksi viivin' tisiinsa tai ne ymnäröidäänlyhyellä katkviivalla. Esimerkki c J s samalla kartalla n erillisiä, useamman henkilön kartittamia alueita, ertetaan ne tisistaan pitkällä katkviivalla ja kullekin alueelle TErk i t ä ä n selv~sti kartittajan nimimerkki ja v u si. Paljastumanumerihin ei siten tarvitse l iittää kartittajan nimimerkkiä, ellei se selvyyden vuksi le tarpeellista. Esimerkiks i sillin, kun samaa aluetta kartittaa useampi henkilö, n nimimerkin ltava j ka i s e n paljastumanumern jäljessä.

17 17 Esimerkki T e k t 0 n i s e t ele m e n t i t, sivut 31 ja 32 Tektniset merkit Taselementti Tektniset elementit piirretään muville. Piirtämisen yhteydessä suritetaan deklinaatikrjaus (k s. peruskartta).. Tektnisista suureista piirretään.seuraavat elementit: taselementti (tas- ja yhteenkytketyt suureet sekä phjan suunta) viivaelementti (viivasuureet) rakelementti (rat, rakjunet ja siirrkset), jka piirretään ainas taan esimiehen pyynnöstä. Js tektnisia mittauksia n runsaasti, ei niitä kaikkia tarvitse piirtää elementeille, kunhan kartitetun alueen tektninen lunne tulee riittävän selvästi esille. J OS n käytetty muita kuin njeissa annettuja merkintöjä, n ne esitettävä kartan sivussa levassa selityssassa. K,KK = kerrksellisuus, vallitseva kerrksellisuus K,KK = pysty kerrksellisuus

18 K,KK L,LK L,LK L,LK ; va a k a kerrksellis uus ; l i u ske i suu s, v a l l its eva liuskeisuus ; pysty liuskeisuus ; v a aka liuskeisuus ; r a i t ainen liuskeisuus tai seqr e~ it unut (gn e i s s i r a i t a i s u u s ) 63 / r / ; nur emp i liuskeisuus (X n n ume r tai kirjain ) 63,,' = k r enulaa t iliuskei suus (c r e nul a tin fli a tin) i 63.y."..' Ll'RA = fraktuuriliuskeisuus (f r a c t u r e cleava"e ) = hiert liuskeisuus (s h e a r i n g) L+V = liuskeisuus + v i i v a u s L+VE = liuskeisuus + v e nymä HP+S = haarniska~inta + siirrksen suunta = phjan suunta c Vi iva e l eme n t ti PA PA PA PPA PPA = pimua k s e l i = pysty p imuakseli = v aaka pimuakseli = ienispcimuakseli = pysty ienisp imuaksel i

19 19 / 7 + PPA = va a ka? i eni s p irnua ks e l i SYNF ANTF v = synfrrni = antifrrni = viivaus yleensä r v = pysty viivaus v = vaaka viivaus = rnineraaliviivaus (MlN = SV, BT, AF tms.) = tasjen leikkausviiva = "Rdding"-viivaus 7 + VE VE VE = budinaasiviivaus (budinage ) = venyrnä = pysty venyrnä = vaaka venyrnä PA,PPA=OK = ikean käden Dimutai pienispimuakseli PA,PPA=VK = vaset~an käden?imutai pienispimuakseli Rakelementti R = rak R = tjysty rak R = vaaka rak RJ = rakjuni

20 20 i ST = siirrstas 56! ST=OK = cikean käden siirrs s-: 5~1 ST=VK = vasemman käden siirrs 65 / 1 ~ - ST=N = nrmaalisiirrs 6\1 ST=K = käänteissiirrs (

21 21 K i vii a j i k a r t tai u 0 n n 0 s, sivu 33 Kivilajikartan lunnkselle piirretään paljastumien rajat sekä kivilajirajat (katkviivalla ) kartittajan näkemyksen mukaisesti. Piirrettäessä käytetä~n hyväksi alueelta saatavilla levaa muuta tieta, esim. gefysikaalisia karttja. paljastumat väritetään vimakkaammin, väliset alueet jätetään vaaleammiksi. niiden Kivil ajivärit ja merkit Jkaiselle kivilajialueelle merkitään a. kivilajilyhenne, mm. sen vuksi, että j t ku t värit pikkeavat hunsti tisistaan. Kivi lajikartalla n ltava : kartassa käytetyt värit selityksine e n kartass a käytetyt päällemerkinnät sel i t yk s i n ee n SYVÄ KVET / 9 PRD, DUN, CORT, M DUN. M PRD, PK, PYR. HBL, MPK 210 S P 49 GB, NO, A NT, M GB 59 DR 110 SY, M O NZ mm!l!l KV MONZ / 65 7-<1KV DR /GNKVDR 60 7-<1 GRD R / GNGRDR KVMONZDR / KVMONZG B 70 l+t?*1 GR / CHAR / APLGR / PGGR 70 1-< -< 1 GNG R 35 ( :"/* 1 TR / APLTR / PGTR 35 1-< -<1 GNT R

22 22 JUON KVET 4 9 LAMP, EJ, DB, MDB 59 J, A BDB 3 0 ABT 70 /'./* j HJ / APLJ / PGJ / PFJ PNTAKVET 229 /L/.fjA EVULK / ELA / ETU /ETUF / EAGL 229 :.: ~=.:4<;;'" ~ URPFT / PLPFT 211 /L/.f:lA VULK / LA /TU / TUF / AGL C 240 l/wa HVULK / HLA/HTU / HTUF/HAGL h\\~~ 1 KV PF / MSPF 245 l l 4 A SVULK / SPLA / STU / STU F/ SAGL SEDMENTKVET Si - valtaiset HKV, SATR, PARK, ARK / KGL KVT, JASP, CHERT, KVK / KGL A- valtaiset 7 0 FY, KL, KGN / KGL GRV KZ ML Ca - ja / tai Mg-va taiset 30 ~ KRBK, KLK, DO, MERL

23

24 24.D. GRF = g-rafiitti KRD SL SlQ. = krdieriitti = sillimaniitti = skapliitti b ) asu ja rakenne ~ STA = staurliitti -+- SUT = suuntautunut -{'\ / / POR GN =,?rfyyrinen = yleinen gneissin merkki (" JUO = juvainen - RA = raitainen <> SLG = silmägneissimäinen KAT = kataklastinen b MANT = mantelirakenne TYL = tyynylaavarakenne C AALM = aallnmerkkejä :::<:: VK = virtakerrksellinen M ~1GT = migmatiitti ;;::::j RMGT = raitamigmatiitti SCSO SGN = schllenmigmatiitti = suniqneissi

25 25 ~ 6R = sue, s u l ke uma (SULK), s unia ja junia (k i v i l a j i l tav a n äkyvissä ) ~ GR -J = -jun i (k i vil a j i ltava näkyvissä ) =VULK VLK = välikerrs (k i v i l a j i lt a v a näkyvissä ) HRT = hiertynyt, hiertymävyöhyke, ruhjevyöhyke NN BRT = breksiitunut, breksiavyöhyke K i i s u ele m e n t t i, sivu 34 HYL = mylniittiutunut, mylniittivyöhyke Kartitetun alueen kiisuelementti tehdään töitä jhtavan gelgin tivmusten mukaisesti.

26 26.;? K K O S~ :"L NL N L Y H E NN :': LlJ E7 T :: ~C :: a a ~ l nme~ kkej2 :: a g g l m e r ~ 2 ~ ~ ir~ kenn e :: akti n j i i t t i :: albi i -:"t i :: a lbii"tt~ ulun u~ :: albitii"'cti :: amfibli :: amfibli.it "'.: i :: anåalusiir r i Ar.LM AGi. A!C' A A3TT A37 Af A:E A:'L ANT :: a nr-tsi i.r t i AN7F :: antifrmi AT? :: ant fyll ii t ~i AF :: apat Lit t i?rh :: Apex -h ä i~iö AFLJ = ap lii ~~ijuni APLGR = ap l i i, tinen grani itt i A?LTR = apl i ittinen crndj emiit ti ARK :: arks i i t t i ASK :: ar s eeniki isu ASB = asbe s t i AVOF :: avnainen pimu ET BOR BOUD BRMA BRMG 3RT = bi ctiit t i = Drniit"t i = b udi ni.tunut = breksiamalm i = br eksia mi gmatii tti = breks i i t unirt " CHAR = cha:-n ckiitti CHERT = chertti CHP = ch evrn pimu SKP = cncen"tri c f ld CORT = crtl andi itti K = de"taljikar t ta D3 = di ab aasi DKT = di k :yniittinen r akenne Dl = d ips idi DR = åir i i 1:-.::i DS? = c.i sha~n in en pclmu DSK = diskrdans si DO = dlmii -::ti LAA? = drag f l d DlJN = duni i t ti -T_ = ~.. " E: AGL = EJ = Ei..t. = E: 7C = ::::':' :.if = ~ V UL K = ei t as ar akeinen ernäks i nen aggl mer aat "ti emäks ine n j un i emäks i ne n l aava emäks i nen 1:u :=::i e rnäk si n ~ n t u ~~i i ~ ~i emäksinen vulkani: t t : ::;p,:, = L = E = TV? = :~L' =?y = l...: R.!" = GE = - GN = GNG?-. = GNGRDR= GN KVDR= GN = GNTR = GRf = GRA = GRL = GRV GRL1 epi d t't i u"i: -..:. m..:~ epävarma paljastuma erittäin kar kear ake i nen f l e xur a l rld f l ucr i s i u"t i f yl liit":i ~ r a k ~ ~ u r i l i u s k e i s uu s ( f ~ 2 c ~ u ~ e c l eav age) gabr - gne i s s i gneissigra n iit~ i gn e i ss igran åi rii ~ T i gne i s s i k v ar ~ s i d i r ii~~ i gneiss i mä i ne n gneis s i~r nd j e m i i Tt i grafi itt i granaatt i graniitt i = graniittigneiss i GR = GRGN GRT = grani i t t i ut unu"t GRDR = GRDRGN= gr and iri it ~ i gr andi r i i t tigne i s s i granul i i tti = grauvakka = greisen H? = he.arniska pinta HPi-S = haarniskapinta + s i i rr ksen SUU:1ta HAGL = hapan aggl rneraa"t"ti HJ = hapan j un i HLA = hapan l aava HTU = hapan t uf fi HTUf = hapan t uffiit "t i HVULK = hapan vulkaniitt i FEH = he rnat:i i t t i HET = het ergeeninen HKV = hi ek k ak i v i H = hi enrake i nen r hi er tc! i usk e i s uus ( s hear i ng ) ~ S H = HTF = hi.e r-t ymäpi.mu HV = hi ertymävyöhyke HRT = hi er t ynyt HRT K = hi er tyny -< khtal ai s est i HRTR = hi er tyny-< r unsaasti HRTV = hi e r -tynyt vähän HOM = hmgeenine n HB L = hrnbl enåii"t"ti ~y = hyper s -< een i GN J 8 1AGL = igni rnbriittirakenn e = ijliitti = i nt er medi äär i nen ag g l m eraa~ t i ~w = inte ~med iäär i n e ~ juni = ~ A = iterm edi ä ä ~ i~en l aava ~ = i~le~med~äär i nen t ~ = ~ i _~ ~; = i~termediää ri~ e~ ~ u=~:i~~ i

27 27 NB?- = 1 ~ntr usllv1dre KSl a K'iMS L = kva~~si-maasälp21 ius ke SO? = iskl iinine n pimu KVAr = kvarts iutunul: KUM = kumrr.i ng"lni i t "t i KU = Kurnp u J ASP = j as pi l i i -:t i CUP. = kuparihhde J O = J OTuni CUK = kuparikii s u J UOK = j uksurakenne KY = kyaniitti -J = -juni K = käänteissii!"'r's JUO = juvai nen K = kai vs KMS = kalimaasälpä KLK = kalkki ki vi KRE = kar bnaat t i KRBK = kar bnaat t i ki vi KBT = kar bnaattiut unut KRBT = karbnat i i "tti KA = Kar j al a i nen R = karkearakeinen KA = karsi -KART = karsiutunut KAT = kataklastinen KSRR = kerrallinen K = kerrksellinen K = kerrksellisuus K = keskiräkeinen KL = kiille KGN = kiillegneissi KGNMGT = kiillegneissimigmatiitti KL = kiilleliuske K = kiilltettu huthie KS = kiisu KSH = kiisuhme KSE = kiisuja epätasai se ~ti KST = kiisuja tasaisesti KSJ = kiisujuni ~ = kinzigiitti K = kirsi KRT = kirsiytynyt - K = -kivi KLA = klastinen KLO = klriitti 3 = kht al ai s es t i (petrgrafia)(30-7o'~) K = khtalaisesti (malmitiedt) KOM? = kmpakt i malmi KOP. = kmpassihä i r i ö KONF = knfrmi esiintymistapa KGL = knglmeraatti KONK = knkreeti KONT = knt akt i pi nt a KRD = kr di er i i t t i L Cp~ = krenulaatiliuskeisuus ( cr enul at i n f~ia tin ) ert = kr-mi i t t ; KV = KVDR " KVDRGN= Kvr = k v ar ~ s kvarts diriitti kvar t s di!'iitt ig~eissi kvar "t s i t -:i LM? LAMP LA? LA LEK LP FE L -L L L,LK L+VE L+V L L AVO? K PBH MS MAGK FEK MAH FEH MA MANT M MERL MDB MDUN MGB MPRD MPK MGT V M N MOH M MONZ MU ML MY MYL MYLK MYLR MYLV MV NEE NO N = laahuspime. = lamprfyyri = l api l l i ra kenne = Lappnium = l e i kkaava esiint yltistapa = leptiitti = limniitti = -liuske = liuskeinen = l i us kei s uus, vallitseva liuskeisuu, = liuskeisuus + venymä = liuskeisuus + viivaus = lhkare = lhkareikk = liva pimu = luhs = lyijyhhde = maasälpä = magmaattinen kerrksellisuus = magneettikiisu = magneettinen häiriö = magnetiitti = malmi = mantelirakenne = massamainen = merkeliliuske = metadiabaasi = metaduniitti = metagabr = metaperidtiitti = metaperkniitti = migmatiitti = mineraaliviivaus (Ml N = SV, ET, AF tms, ) = mlybde enihhde = mnttu = mnzniitti = muskviitti = mustaliuske = mylniitti = myln ii~tinen, mylniittiutunut = mylniittiutunut khtalaisesti = mylniittiutunut runsaasti = mylniittiutunut vähän = mylniittivyöhyke = nebuliit~inen migma~i itt~ = nrii"cti = n rmaa~isiirr s = ~ u remp i l iuskeisuus ( X n numer - ':~ ' - "' V'O -: ~ :_ '

28 Of.f i i tt incn 0 = huthi e OK = ikean käden p i mu OK ikean k ~l d en s i i r-rs OKP = ik eakätinen p imutus OXE ksideja epätasaisest i OXT = ksideja tasais e s t i OX = ksidi OXJ ks i dijuni O:':: ia = ks idimalmi OL l i v i i ni m lv = minaisvakimääritys 01; = Out ku mpu-jaks P Pf., L SKP PGJ PGGR PGTR Nl P PRD PK PTP PPA P PLS PN P PR P i, PARK P PA POH! PF5 - PFT -Pf - Pf J POR PR PRH PTYG PY PYR RAD R ET RR RAl RPR L RA1 kf!gt R R RJ RT A RAGR = pa l j as t uma = pal lrakenne = par allel f ld = pegmati i ttijuni = pe gmat i i t tinen graniitt i = pegrnatiit tinen trndjemiitti = perrt Landi i t t i = p er-ld t i Lr t i = pe"kniitti = pi e nis pimutus = pienispimuaks eli = piirr s = pi l s t e i ne n = p ni i t t i = pi nt ahi e = pir te = pl agi kl aas i = phja- a'r ksi = phjan s uunta = pimuakseli = pimut-:=unut = prfyr blastinen = - pr fyriitl:i = - pr f yyri = - pr fyyr i j uni = prfyyri nen = Pr ekarj alainen = Prxan- häir iö = ptyg ma a1: t i nen pirnutus = pyr kseeni = pyrks eniitti radiakt iivisuus = r ae r aekltaa n vaiht'e leva r ae!>yhr.1ä r ai t ai nen = raita i ne n pir r e = ra i tai ne n liusk e i suus tai s egr egitunut (gneissirait a i suus) ra i t a~i gmatii tti = r a :'<: ka = r ak r ax j uni r antiiyte r aakalli = r u pakivi THUOD= REL = SK = RK = RKK = RKR = RlKV = V ROD = RV = 4 = R = RUO = RTP = RR = SKP = SV ' = SATR = r aut amuds tur..a relikt i siä j äänteitä. r i kki kiisu rikku t unut r ikkutunut 'kht a l a i s esti rikkut unut r uns aasti rikkut unut vä hän "Rdding" - vi i vau s ruhjevyöhy ke run saasti (petrgrafia) runs aasti ( mö l mitiedt) r ucst e ine n kivi r ustet äpliä rypäs samankeski ne n pcimu sar vivälke satrliit ti 1 = satunnaisesti satunna i s esti S = WS = SCHL = SCHO = SED = SRUO = SRAD = SER = SERT = SP = S? = HTP -- S = ST = SlL = SLG = SlM = YHTP = ZNS = SKA = HTP = SLUM = SAGL = scheeliitti schl ier enmi gnat i i t t i s uun t aut u ma ~ n s uuntautunut Svekfenni nen syeni itti s ynfrmi s ädekiv i TVP : t a i vc p i rr.u TLK : tal kki (petrgrafia) (malmitiedt ) > 70 %) ( < 10 %) sch l l e n m i g7a t i i t ~ i sedimentti nen a lkupe r ä sekundäärinen r usteis uus ~ e k undä~ r i s iä r ad.akt. mi neraaleja serisiitti s eris i i t~iyt ynyt serpentiini serpentiniitti shear f Ld s iirrksen suur.t a siirr s t as sillimaniitti silmägn e iss i mäinen silmäkkeinen s i milar f l d s inkki välke s kaplii t ti slip fld slumping-rakenne s pi l iit t i nen agg l cmeraatti spiliit r inen 12ava spil i i t ti ue~ t u== i spi l i i ttinen tuf ~ii t ti s p i l i i t ti n e ~ vulkani i tti staurliitt:i sulfidi sulfidimalr:li sulkarak SULK = sulkeumia - 5 = - suni s unigneiss i r ökenne SPLA = STU = STUf = SVULK =.STA = KS = KSMA = SR = SGN = M = SUT = Sf = Sy = SYNF = SDK =

29 2 TA R V N'" T T TRr: TR T ~.G N T ljff TURB r UR TURT H TYL = tc. s 2r.:l ke i n.::: n = t~s j e n l e i k ka u s v i~ v 3 u s = 't i c Le i k k aua = r i i vis = t r-e rnli i t t i = t r ndj emiitti = t r ndj emiit tigne i s s i = t uf fil'akenne = t ur G l d i it t i r~ k ~r. t ~ ~ t = t ur-mn Lii n i = t ur ma l i ni s a at: = tutkilflus ja = t yy n :.rl a a v a r a ke n ~, e UNAK UR UP U = unakiitti = ura: i i tti = urani niitt i = uurre suunt a KK LK F VALS VK VK VKP VE VEN VERK VK V L V VK VULK VUBR VUP VUK 2 V VLK = va l l i t seva kerrksellisuus = vall i t seva. liuske i suus = valkuva = vals sa ut unut = vas emman käde n p imu = vaseffiman käden 3 ~ lrrs = vas enkätinen pi mut us = ve nyrnä = ve nynyt = verkkmainen = vihreäkivi = vihreäliuske = viivaus = virtakerrksellisuus = vul kaaninen al kuperä = vulkaaninen breks ia = vulkaanisia pmmeja = vulukivi = vähän (petrgrafia) (10-30 %) = vähän (malmi tiedt) = väli kerrksia HOL = wllastniit t i YHTP = yhteneväinen pi mu

30 KARTO TUS -i 'iarno ( KAS) 197/j 3J.j P.V, TUORE",q (P/T)~ ,35, st f./.saap-n O ([ms) 19'""15 51'1-63 8} /3 1,l{" AKO (M KA ),'1, 5, 'l.~ - 1"3'1 1 OUTOKU MPU 0U M clm,.1":'l,;;n l!.i Y PÄJ Ä,J O K [ O ~t:n?aljastljmakartfa 41L J---='---'- _

31 ---- x~ 67Lj7.0 y X'6141O"1.').j 0 T 7y...- " / ~ Y -,80 ~ ~~ ~ : ei r ::r 'r: " KR fl.10 TVS H. SAll-NO (HAS) ~'H P.V.TUOUJl (PVT) q'ilj U'AlltuJ10 (HAl;) 191e; M ll..all (M~1) jq?5 {t ~ - 19' < - ~ ~ As BO l l J r, 1--- ~ _ - 0 d r-, <r >- " OUTOKUMPU Öy t.1 almin~lsinlö 1'20000 YPÄlÄ, JOKONEN 61~3 ~ t~tonlrjtn,a~.~d",(1j 1ASOE~'M~~TT 21\ cc

32 --- x~ 67/17.0 X= , i,j r u >- ~~TOTU5 H.SAAP-ND (HlS ) 1'1'14 ;'v.tudfu'.~ (pvtl l"i"flj H. "la~no (HAS) 1'"'l5 M l.a~d (M(A) 1'l1'5 OUTOKUMPU O~ 1:20000 Malmina15inlö VPJUl'.,JOKOJNEN SH%J ~.~ /J U On lahd'lslli V l lva n EM ENTT 21\3 01 w N

33 X~61l.jl.D (J HVULK r ::r llar10ll V5 H. ~ A AlltJO l l A~) 1~"111 pv.tuo U \...1\ (PVT) q'l \j " ~. SAA RNO ( 111\ '») lq'l ~ M.Ll. 1HO ( MKA) q 1 5 ; E;) HTUF G 11 VF GRDR / / / / / / / / / "' A=B V -~"~r - - GJ ~TuF ll!l URPFT CJ AFB CJ EVULf{ CJ HVu\...1< CJ GB CJ BROR CJ Gil. 0 KVT ::z ]!<.l-.jgra p,t. q 0 S >- OUTOKUHPUQy 1:20000 Malmin415inttl YPÄJÄ,JOKO NEN 1i1~ KVl AJ KARTTA 0$0 1' ~d,,1jl lln NNn~ 2113, cc w

34 X=67/J7,O QF~K,CUK,SK ) i ;) r J d D \j\) () n <8> SK,CUK,F EK 1\) ~ f\ O ~ ~ SK,CUK,FEK O 0 0 OD 0 D 0 fhfek 0 0 SK,F EK 0 D ~SK ~FEK, SK ~ FEK,GUK,SK 9 FEK C), ~SK,FEK () d s: >- RAli AUMO (RMA) 1982 X KSUHAVANTO ) ; b «) \)0 OUTOKUMPU 0!l "20000 Mlmle.lslnU YPÄJÄ,JOKOHEH 61~%J K5UELEMENTT Osa 1t.~~fl 'ilö 'ltl?

35 ~ ;.... '.." ( '--... r "..,,.,, " " -,.. ~... <, - KAR10 /T us, H 'iaa RJV O (f-la S) J.j3-3 "0 P.V, n)o R ~~A (PVT) ~7 4 /5-45,95,31 f-l..,lap-no (H AS ) '9'15 5 n -53 8, ~ LjD -5J13,"1 \...AKO (MM) ' 'l, 5 'i.~_",'1 REV D01NT XARTO1US, RA L A UMO ( R MA) J - Lj i 4.' OUTOKU MPU Oy MlmlrlQl.!,lnt 120(;OD f--, Y PÄJÄ.~O~'O'NEN 6) 4 ; ~- ' -, ~5d j ~ PA ljastjma"artt-\ ~'-!81C 5t.!

36 ", -. ka lle X VN EN (kf1 k) Wtd Ll- L '1 V LLE SDRAN O N(VS) W1 (" 150- L56 \ 4 O UTa KU t!pu~. '2G C0 ~) -l Qf'~nlHSint. '" '--=.r-=" Y PÄ J;';, JOK O N ~ N 67~l/«, ldhkarekartta ilj~ C B (!,t.l

37 TOPOG ll.aftkunr"". 05, 06 Kt<...,de. "''''''';''11...' e..pinn..u.. N", 07 N.~ " 013"\..."i Ne utalu"unko"lul Ne k len,'t/ n u m;ill lehden ",eel l3 " :11 nu "' U ke ~r., mu r u' + <11 ". V",tv,nen m...t0 5 0:1-'':1.'' S"'n klltml,ntl lrrdi 'llu,ttn,, ale5eli n meridi"lnill 24dit. Gre enw' ch ' 't1 tu...tlu, tlell Ja r'lheli n pl, "l ntuull. Kelle' ~~r ~ ~l~ ~. "SU lyl 1-k rdilllltin arv [BTDl 50~ 5.0 RU 5 k e ~ H" pl, ne tun t rlleu!ml 'lcn kc'nllnllt!lto" P-llr1!:!; nll m:r,a ijjl/, zr,c. Gr,ecn..,ch'U:i tu u n t ~, n..n t.l. '-J k5t 'l 0 '1 ;:1'YinU U1l _ Ketkmefl diun,,, ' UtU Va 1-1( rd;ll(l n ar ve Oli S 1c m. N: /40-24:'" 530/40 DEKLNAATOKORJ AUS 360 = 6000 (piirua). 1 = 6000 v / 36 0 = 50 v / 3 ~ 17 " l V = 360 / = Dekl i naatikrjaus t e hd ä än karttalehtijan mu ka isee n Kmpass i l ukemaan l i s ä t ä ä n: ~e~ l ~p~hils~s!a_k~r!t~p~hi~s ~e~ (Ga uss-krug er) X, Y - k r d i na a t i s t n. 1. Neula p h j is e n ja na pa phji sen väl i ne n kulma + 2. ph j i sen j a ka r t t aphjisen vä l i ne n kulma, eli v v v j ka n ( - 13 = +74 (v, 1968) Vutuinen muu ts -1/ 2 = _4 v 3. LOD u11inen k r j a u s v v v + (7 ~ - 4 = j ka vv. 19 fi kcmdassilukemaan v : = n 8 x na p a Nek+N ak, v ( - 1 / 2

38 11 ' - 1 t,;,, -," ',1 0 " " ",..f.,. '.: 1 1, 1 r y f' " t \,. [., ' 1 " J.l i.. ~,, / j"' l, (. ~ \.. :,i\ r 1 l' - " '-l ' )~ i:. ) ~i ""1 ';' :' ~. i, : ' : 1,.i _1 t. ~ ~+.~.! j, : 1 ' 1 i ; i l 1 i,.., 1 i i : 1, 1! 1,, 1.' ~,... ' 1" l' j ; i.".! _,. _A 1 \!\1" 1". "! "1'.,. ' i:. l L.i J 1,,,! : ~ t! 1,\ i '. ' ~::=Y::-~---r-. '., '.-:\-1 1 \,. \. : ;! 1 \. : e.; 1.:. ' :. " ' \! \ _~i ' l \ i \':' 1' "' \, \, '\ 1 - -'-- - : - \ ~ i~1~ ~. _.... " :" :1; ", :'_:'..'.' "... '"' ' -t "11' l ', - :. _. 1 t :~~~;'*~f)hti'~1~)--- ::; 1 ~ :: ~ ~.. '"., ' l' ' '.,;''''. ::r : ir- -0:, i i ;,. -t- ',, r... ', ~_ r.::.' }.- J ' ~._. : _. i ~. :. ~ g, ',.', ",,. -, _.... " ", ". 1::: 1 1.:...,... l~ i\~;t~~j~~~~~~+~~~~~~if~~p=~: ' '1 ' "'; ~.- t--....; i l, '.. l... ~. ";'. " - ''',,. ',.,., "-" ',~,. lo ". ", - j - ' "f '.,, ' ' i! 1, -.j. " - ~ - T.,. ' ; " ~ ~.) :... ' ".. ' '',.. ' " "' ,, ~..: :--: ': ; ;!.:! ; \i ;1: i 7J),~ i. ;. ','.:... - ' ;'J ' i--'. :. '... ",. _. L -f,(' '~ ;l '&~ ~., ' \".: :i! ',." "..... ':'.. ~(~T~ ~ :~!.~';~:;' -:;} : :, :'~ '.::;', : ' :ri\~ i D ".,! ;! _ '..,..n +.; ',,":.'1tl " :, U;~l'j :\:1:::,,;'J',-, ' " ' 1" ".:--'. " ~"i,. ~. -.,..-"., -. ;.'!'. 1", ;, ''''''t:/.. '; : -.-~.~. \~,~ : ~~ ;} ~,.' r.>},,~ e :., " ;,. '.. i...,.,...., ' ''1-/'"" l'.- ~~,1~. '', " " ' ' _ 1. :;;.., 1,' 1 '. 1" -e' 1 1 f' ", L".,., ;. "..,... '..; fiit F i i i ; : ' i ;', ; ~ ~ ~!; ;-:; '1:. " :.. ",...:, i 1 ' 1' :.f ; ;- -,. " ",, -., ':~ _ ~ -"',._ &,V ~. /.,,, :. i ".-"J";,",1,., " ' - 1- ' ;, ' ' 1("1...-:-. '., " :,...., " '/., j; ' :. ' 1 i,.. 0.' 1:, ":''::'i ','.,..,ei'., -. c.':.'..! :. j K '};1 ~,,~ " " "' ".,. ' " ". '.., '.,, ; 1.,,~.,,/ 1 :.... ' ; ; 'c.. l ~. ". 1. ',p' "- 1 ;.,...;, ~ :. i :, l ' ", ". L - ".., l '! "_" ". " "". 0,..., ' 1 1" n i:!.," '4 ",. " "?',., s " '. ' 1 ~! i ' i" " ;'.. '. :., '.,, l,. :::" '.1- - _' /.:_.l :. l\ ~ f : aj:,. 1', d. ' 1; ',... ".,. 1 ' i '! " ~ " l ' 1 '1' _._ :;; t t '

39 OUTOKUMPU Oy Malrninelsinlä '0._. ' -..r'. R l O TT AJ A.. ATK lohkare- JA PALJASTUMANÄYTTEET 51 - S9 O. P, </ N - h J.- h l el d fl l uku m iulr i 6 0 F l U =, RA O = 'l,flu trao_ 3 s se l W :l; NÄYTTEEN T UNNUS KO O D T.~ 0 ::> > «, > e>: KTL 1, X Y KVLAJ.J 0 P z 'f :l; ANAL. 110 ~ -c.j N ÄYTTEEN NO-OSA / NMM. - r"uds ;z sc. S. 8 0,. PA LJASTUMANAY TTE EN TUNN US : O MV - 1 ~,, ,,, l,, _.J...l _ l- e-. l,,,.,,,.,,. - /, -,,,,,,..,,.,, - -.,,,,.L-.L..,, '.. - -,,.,,.,,, ,,.,,.1...l.,,,,,, l, '. '. - ; -.,,,, r,,,..,,,, - -,,,,,,.,..,... -., L...l... --'-.,, LJ...L...,,,,,,. -,, -,,,,, -,, - 1 '01,,,,,,,,.,,, - /. -,,,,,,,,,,, -,, - / - l.,., l,,.. - l, -,,,,, l,,,,, - -,,,.J...l. l,,,,,,,, -,, - -,,,, _.1-, " -..,, - / - ",,.,,,..,, -, /, -, l,. ",, ;,,, - '- J..,., ,..,,.,.,,,, -, -,,,,., l -,,,,,,,.,,,, ,,,,,,,.,,,, -,, - l,,.,, l,,,,.,, - -,,,,,, 1 -,,.,,,,,,,,, "f- --'-'-,,. -, -,,,,, LO H K A A E N ÄY TT EE N TUNNUS : 1..:.. L.J. ---'--L1 5;.J[JE~0Df.P l j 8,31 ~

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA

SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA SUOM E N GEO LOGI NE N TOIM IKUN T A II GEOLOGISKA KOMM1SSIONEN I FINLAND SUOMEN GEOLOGINEN YLEISKARTTA LEHTI C 4 KA]AANI MAALA]IKARTAN SELITYS KI RJOITTA NUT MATTI SAURAMO 3 KARTTA A. 17 KUVAA JA PIlRROSTA

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Tässä numerossa 4/2003

Tässä numerossa 4/2003 Pienten ja harvinaisten tuki- ja liikuntaelinvammaryhmien tiedotuslehti 7. vuosikerta Ilmestyy neljä kertaa vuo des sa Toimitusneuvosto: Olavi Tuononen, pää toi mit ta ja Merja Monto, toimitus ja taitto

Lisätiedot

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1

A1 Otsikko LASKU Helvetica 12 76 65 A2 Laskunumero Helvetica 10 432 65 A3 Asiakasnumero Helvetica 10 432 80... B1 Otsikko PUHELUERITTELY otsikkosolu1 Perinnedatan automaattinen muotoilu X M L - tek niik oin Merja Ek, Heli Hakkarainen, P ekka K ilp elä inen, T o m m i P enttinen Report A/2002/3 I S B N 9 5 1-7 8 1-26 3-9 U N I V E R S I T Y O F K U O

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Neuroverkot yhteenveto A l y ha 5 t3 Aleksi Jetsu j etsu@ h y tti. uku. f i P a ttern d i s c overy: T h e r esea r c h, led b y P r o f esso r H eikki M a n n ila, f o c uses o n m eth o d s f o r f in

Lisätiedot

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Vaikutukset kaupallisiin palveluihin: Kadunvarsiliikkeet Kalasatamassa 8

Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Vaikutukset kaupallisiin palveluihin: Kadunvarsiliikkeet Kalasatamassa 8 Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavaehdotus, vaikutusten arvioinnit Vaikutukset kaupallisiin palveluihin: Kadunvarsiliikkeet Kalasatamassa 8 HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON JULKAISUJA 2004:1

Lisätiedot

118 luetsxteho REPORT

118 luetsxteho REPORT M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau

Lisätiedot

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen

Yhteistä iloa Tampereen kulttuuripäivillä. Kalevalaisten Naisten Liiton kulttuuri- ja jäsenlehti. Kolumnistivieraana Heli Laaksonen Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 3/2013 Irtoumero 7 Kolumistivieraaa Heli Laakso Yhteistä iloa Tampere kulttuuripäivillä Kalevalaist Naist Liito kulttuuri- ja jäslehti 13.9.2013, 52. vuosikerta,

Lisätiedot

Kuljemme samalla hissillä ja meillä on 30 sekuntia aikaa kertoa sinulle itsestämme. Mitä sinä kysyisit meiltä? Tässä raportissa KONEen ja sen

Kuljemme samalla hissillä ja meillä on 30 sekuntia aikaa kertoa sinulle itsestämme. Mitä sinä kysyisit meiltä? Tässä raportissa KONEen ja sen MO SKOVA 15:11 Tuhansien konelaisten tapaan myös Roman auttaa miljoonia kaupunkilaisia liikkumaan turvallisesti ja mukavasti. KO NE ellele tur vall isuu uus on eri ritt ttäi äin tär ärke keää ää. KONE

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

FCG. Heinäveden kunta NE N, PILPPA. Kaav aselostus, E hdotus

FCG. Heinäveden kunta NE N, PILPPA. Kaav aselostus, E hdotus FCG. Heinäveden kunta HEI NÄVEDEN RE ITIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTA MI - NE N, PILPPA Kaav aselostus, E hdotus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 25.6.2013 FCG Suunni ttelu ja teknii kka Oy Kuopi o Hei näveden

Lisätiedot

LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014. WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä

LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014. WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä LAT TIA LÄM MI TYS - JÄR JES TEL MÄ KÄSIKIRJA 9/2014 WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä Sisällysluettelo 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen varastointi...3 1.2 Lattialämmityssuunnitelma...3

Lisätiedot

KAI RARE 1 ' 1STA VUONNA 1986

KAI RARE 1 ' 1STA VUONNA 1986 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ydi n jätteiden si joi tustutkimukset Tiedonanto YST-53 Runar Blornqvi st, Raimo Lahtinen, Pertti Laherrno, Veikko Hakkarainen ja Sirkku Halonen KALLIOPOHJAVESIEN GEOKEMIA: KAI

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi.

475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. 476. - 16.. - Jalkapallomaaottelu Puola-Suomi. Kokous 25/48-3. 475. - 15. - Venäläisvierailu Suomeen. SN-Seuran taholta tulleen kehoituksen johdosta on palloilun yhteistyövaliokunta tehnyt päätöksen neuvostoliittolai~ jalkapallojoukkueen saannista

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Timitus ja knttri: Jyväskylä, Lunnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 070 - Salila. Tilaushinta: / vsk. 80: -,

Lisätiedot

eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6.

eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6. NUR M IJ ÄR VEN KU N T A O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A Sivistys lautakunta 9 0 20.11.2 014 N U R MIJ ÄRV EN KU N N A N L AUS U N T O LU O N N O KSE ST A H ALL IT U KSE N ESI T YK SEK SI EDU SKU N N ALL E L

Lisätiedot

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu vuosikertomus 2007-2008, 126. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, huomisenkin suunta jo 126 vuotta Toimittanut Kuvat Taitto Tapani Piirala

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Julkaisija Utgivare. Turku-seura, Åbo -samfundet r.y. N:o 2 1960

Julkaisija Utgivare. Turku-seura, Åbo -samfundet r.y. N:o 2 1960 Julkaisija Utgivare Turku-seura, Åbo -samfundet r.y. N:o 2 1960 BORE w IKLUND VARUHUS Palvelua Teidän hyväksenne Ajanmukaiset elintarvikemyymälämme ja monet h y v i n v a r u s t e t u t erikoisosastomme

Lisätiedot

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY

2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY 2 / 9 8 ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO RY S I VARI & TOTAALI 2/98 Sivari & Totaali -lehti on Aseistakieltäytyjäliitto ry:n neljästi vuodessa julkaisema antimilitaristinen mielipidelehti. Tilaukset: 80 mk/vuosi,

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 26.08.2015 klo 17:00-18:15 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli.

Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. Tervehtien: Työväen Urheiluliitto Ktta: E.A.Pulli. F ö yt ä k i r j a ----------------------- ----------------------- liittoto~ikunnan kokouksesta syyskuun 6 p: nä 1926. Saa.puvilla olivat:mikkol ;Visaj

Lisätiedot

451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä

451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä KokollS 33/45-5. 451. - 12. -Sotainva1iidi en Veljesliiton kirjelmä Esityksen johdosta tiedllstellaan Invaliidijärj estöjen KeskLlslii ton mielipid8t vä. Kllrules se on saatll, j~too [,.:;ia öydi.ille.

Lisätiedot