NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN ALTIA OYJ:N RAJAMÄEN TEHDASALUEELLA, KORTTELISSA 1017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 120 19.11.2013 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN ALTIA OYJ:N RAJAMÄEN TEHDASALUEELLA, KORTTELISSA 1017"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN ALTIA OYJ:N RAJAMÄEN TEHDASALUEELLA, KORTTELISSA 1017 ASE 132/ Maanomistaja (Altia Oyj) on esittänyt asemakaavan muuttamista osalle omistamaansa kiinteistöä , Rajamäellä. Alue sijoittuu pääasiassa Hanko-Hyvinkää radan länsipuolelle, Hangonväylän ja Rajamäentien väliselle alueelle. Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta T sekä teollisuus- ja laitosrakennusten korttelialuetta TT. Asemakaavojen tehokkuusluku valtaosalla alueesta on e = 0,40. Asemakaavoitetun tehdasalueen pinta-ala on n. 145 ha, josta asemakaavamuutoksen alue n. 85 ha. Kaavamuutosalueen eteläkärki sijoittuu, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009, alueelle. Alueesta on laadittu Rakennushistoriaselvitys joka käsittää Rajamäen tehdasalueen vuosina syntyneen osan, jota kutsutaan radanvarren tehdaskokonaisuudeksi. Asemakaavan laatiminen alueelle edellyttää maankäyttösopimusta maanomistajan ja kunnan välille. Myös asemakaavan laatimisen käynnistämisestä tehdään sopimus kunnan ja maanomistajien välillä. Maanomistaja ja kunta ovat neuvotelleet alueen maankäytön lähtökohdista, tarvittavista selvityksistä ja kaavamuutoksen aikataulusta. Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on liitteenä. Tavoitteena on, että asemakaavamuutos hyväksytään vuoden 2012 aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan tehdasaluetta kehitetään eriyttämällä alueesta omia toiminnallisia kokonaisuuksia ja lisäämään alueen avoimuutta poistamalla rajaavia aitoja sekä lisäämällä kulkuyhteyksiä. Tehdasalueen rakennukset ovat Altian omistuksessa, paitsi Bioentsyymitehdas, jonka omistaa Roal Oy. Kaavamuutoksessa tarkastellaan tehdas- ja toimitilakorttelien rakennusoikeudet, pysäköintialueiden järjestäminen oleville ja uusille toiminnoille sekä liikenneyhteyksien ratkaiseminen toimivalla ja turvallisella tavalla. Koko alueen tonttijako pyritään laatimaan asemakaavan yhteydessä.

2 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Kaavamuutoksella tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista, hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueen omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Teknisen johtajan esitys: päättää ilmoittaa Altia Oyj:n Rajamäen tehdasalueen asemakaavamuutoksen vireille tulleeksi. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström, puh Esitys hyväksyttiin Päätökseen kuuluu liite nro 1. ASRA 50 Asemakaavamuutoksen laatiminen Altia Oyj:n omistamalle maa-alueelle Rajamäen taajamassa on aloitettu syksyllä Tuolloin laadit tiin ase ma kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja pidet tiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Kaavanlaati missopimusluon nos on hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslau takunnassa Samanaikaisesti päätettiin ilmoittaa ase makaavamuu tos vireille. Asemakaavamuutos on ollut vireillä alkaen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä. Nyt Altia Oyj:n omistaman korttelin (nro 1017) alueelle on laadittu ase makaavan muutosluon nos. Kaavamuutoksen alue on n. 85 ha, si joit tuen pääasiassa Han ko-hyvinkää radan länsipuolelle, Hangonväy län ja Rajamäentien vä liselle alueelle. Voimassa olevissa asema kaavoissa alue on pääosin teollisuus- ja varastorakennusten kortteli aluetta T sekä teollisuus- ja laitosrakennusten korttelialuetta TT. Asemakaavojen tehokkuusluku valtaosalla aluetta on e = 0,40. Rajamäen tehdasalue on myös rakennustaiteellisesti korkeatasoi-

3 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 nen alue, joka on rakentunut rau tatieaseman ympärille. Rautatien itä puo lella sijaitseva runsasvetinen lähde on myös ollut ratkaiseva teki jä tehtaan sijoittumisessa. Alueen tuotantorakennusten vanhimpia ovat 1800-luvun lopussa rakennetut viina- ja hiivatehtaan punatiiliset teol lisuusrakennukset, sekä kielto lain jälkeisen 1930-luvun voimak kaan laajentumisen kauden funktio nalistiset tuotantorakennukset. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on alueen kehittäminen ja ja kaminen erillisiin, nykyistä liiketoimintaa ja toimijoita paremmin palveleviin, pienempiin kiinteistö kokonaisuuksiin. Asemakaavassa mää ri tellään alueen tuleva käyttö, suojeltavat rakennukset, purettavat ra kennukset ja ohjataan uutta rakentamista kaavamerkinnöillä ja mää räyksillä. Kaavamuutoksessa tarkastellaan uudelleen tehdas- ja va rastorakennusalueiden raken nusoikeutta, pysäköintialueiden järjes tämistä olemassa oleville ja uusille toiminnoille sekä liikenneyhteyk sien ratkaisemista toimivalla ja turvallisella tavalla. Koko alueen tonttijako pyritään laatimaan ase makaavan yhteydessä. Asemakaavan suunnittelun aikana on tutkittu rakennetun tehdasalueen jakamista tontteihin ja rakentamattoman alueen käyttömahdollisuuksia. Rakennettu teh dasalue on jaettu kaikkiaan yhdeksään tonttiin ja katualueisiin. Tontit muodostuvat pääasiassa jo alueella toiminnassa olevien yri tysten tarpeisiin. Kiinteistön eteläiset tontit, jotka sijaitse vat asuinra kentamisen läheisyydessä on muutettu KTY-tonteiksi. Tehdasalu een vanhin osa on myös merkitty suojeltavaksi. Korttelin rakentamattomalle osalle, Valta-akselin eteläpuolelle on sijoitettu KTY-alue. Valta-akselilta pohjoiseen, Suomäentielle, on suun niteltu uusi katuyh teys. Uuden kadun läntinen puoli jakautuu KTY-tonteiksi ja lähinnä Rajamäentietä on virkistysaluetta (V). Ka dun itäpuolelle muodostuu TY- tontteja, teollisuusrakennusten kort telialue, jolla ympäristö aset taa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuk sia. Tontit rajautuvat Altia Oyj:n olemassa olevaan tehdasalueeseen. Olemassa olevat T- ja TT- merkinnät on muutettu T/kem-merkinnäksi, alueelle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Merkintä vastaa paremmin nykyistä tilannetta. Kaavan tavoitteena on ympäristön viihtyisyyden ja taloudellisesti

4 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 edullisemman yhdyskuntarakenteen toteuttaminen. Aluetta tiivistetään ja alueen yrityksille luodaan paremmat toimintaedellytykset. Kaavassa halutaan turvata rakennettujen alueiden säilymisen ja kehit tä misen mahdollisuu det. Ny kyi nen kaa va ei ota näitä seikkoja riittä väs ti huomioon. Asemakaavan muuttamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia lähinnä alueen kunnallistekniikan rakentamisen ja ylläpidon johdos ta, mut ta osa puo let neuvottelevat maan käyttö- ja raken nus lain mu kaisen maan käyttö sopi muksen so pimus alueen asema kaa van to teut tami sesta. Ilmastonmuutoksen kannalta kaava-alueen käyttöasteen lisääminen on myönteistä. Kaavamuutoksella voidaan ohjata toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia. Teknisen johtajan esitys: päättää esittää päivätyn Altia Oyj:n Ra jamäen tehdasalueen asemakaavan muutosluonnoksen kunnanhal lituksen hyväksyttäväksi ja valmisteluaineiston MRA 30 :n mukai sessa tarkoituksessa nähtäville laitettavaksi 21 päivän ajaksi. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström, puh päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. ASRA 67 Asemakaavamuutoksen luonnokseen on tehty tarken nuksia rakennussuojelumerkintöihin (sr). Uusi alue on merkitty KTY-tonteiksi. Kaa va muu tos alu een ete lä osas sa Tyk ki mäen tien var rel la ny kyi sin puisto alueel la sijait seva asuttu asuinra kennus piha pii rei neen on merkitty AO1- alu eek si. Asemakaavan muutosluonnokseen liittyvää kaavaselostusta on laajennettu.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 Teknisen johtajan esitys: päättää esittää päivätyn Altia Oyj:n Ra jamäen tehdasalueen asemakaavan muutosluonnoksen kunnanhal lituksen hyväksyttäväksi ja valmisteluaineiston MRA 30 :n mukai sessa tarkoituksessa nähtäville laitettavaksi 21 päivän ajaksi. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström, puh Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 3. KH 150 Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen koskien Rajamäen Altian tehdasalueen asemakaavan korttelin 1017 sekä katu-, suoja-, viher- ja liikennealueen muutosluonnosta. Muutosluonnos ja valmisteluaineisto asetetaan MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 21 päivän ajaksi.. Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 2. ASRA 40 Kaavamuutosluonnoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä Nähtävilläoloaikana aineistosta annettiin 6 lausuntoa ja lau suttiin 5 mielipidettä. 1. Uudenmaan ELY-keskus esittää lausunnossaan seuraavaa: - SEVESO-laitoksen läpikulkuliikenteen turvallisuusriskejä tulee arvioida tilanteessa, jossa tehdasalue aiotaan avata läpikuljettavaksi - teollisuuslaitosten omat alueet ja laitoksissa käytettävän pohjaveden vedenottokaivot tulee mahdollisuuksien mukaan suojata esimer-

6 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 6 kiksi tarvittavin raja-aidoin - mahdollisuutta varata omat reitit henkilö- ja kemikaalikuljetuksil le tu lee selvittää riskiselvityk sen mukaisesti - maanteiden alueet tulee osoittaa kaavamuutoksessa katuna - vanhan pumppuaseman ET-merkintää tulee täydentää asianmukaisella suojelumääräyksellä - pohjavesi- ja hulevesimääräyksiä tulee täydentää lausunnossa esitetyllä tavalla 2. Uudenmaan liitto esittää lausunnossaan, että asemakaavan selostukseen tulisi täydentää tiedot Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. 3. Museovirasto totesi lausunnossaan, ettei alueella ole muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä Museovirastolla näin ollen ole huomautettavaa kaavamuutoksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 4. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo esittää lausunnossaan seu raa vaa: - rakentamistapaohjeet tulisi laatia kaavamuutoksen yhteydessä - RKY-rajaus merkittävä kaavaan - muutoksen vaikutukset kulttuuriympäristöön selvitettävä tarkemmin - suojellut rakennukset tulisi esitellä selostuksessa - ruokalarakennukselle suojelumerkintä - suositellaan käytettäväksi eri tasoisia suojelumerkintöjä - huomioitava myös sisätilat, maanalainen viinasäiliö, polttoaineenkuljetin ja teol li suu den alu eel le jät tä mät jäl jet - suojelumääräyksiin vaatimus tarkennetusta rakennushistoriaselvityksestä arvokkaimpien rakennusten osalta - myös 1930-luvulla valmistuneelle tehdasalueelle alueellinen suojelumääräys 5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toteaa lausun nossaan, et tä Altia Oyj:n konsultointivyöhykkeeksi on määritelty 1,0 km. (etäi syys ei ole suojaetäisyys). Tukesin käsityksen mukaan lai tok silla mahdol lisesti tapahtuvat kemikaalipalot tai -räjähdykset ei vät ai heuta väli töntä lämpösäteilyn tai painevaikutuksen aiheutta maa vaa raa suun nittelualueelle. Myöskään mahdolliset kemikaali vuodot eivät aiheuta välitöntä vaaraa ympäristössä oleileville ihmisil le. Tu kes ei

7 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 7 näe es tettä kaavamuutoksen toteuttamiselle. 6. Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, ettei sillä rautateiden näkökulmasta ole huomautettavaa kaavamuutokseen. 7. Rajamäen kyläyhdistys ry esittää mielipiteenään mm. seuraavaa: - autoliikenne li sääntyy Patruunatiellä koulun ohitse sekä Isokallion kautta Patruu natien loppuosalla, jos tehdasalueella eteläpäässä van han portin luona oleva pysäköintialue on tarkoitettu teh taalla työs ken te leville autoilijoille - rekkaliikenne ei saa tulla Pat ruunatielle koulun editse - voisiko uusi tieyhteys KTY-alueen läpi Jokisentielle kul kea länsi-itä-suuntaisesti Herustentieltä KTY-alueelle ja sitä kaut ta Altian teh daspuistoalueelle kortteliin aitojen poistuessa tehdasalueelta, olisi hy vä sel vit tää ke vyt lii kenneyhteys ns. Jokisentien asuinalueelta teh das alu een kautta Patruunatielle - kaavamerkintöjä tulee tarkentaa ja niiden avulla tulee rajoittaa ja säädellä ympäristö- ja terveyshaittoja esim. haju- melu-, pöly- tai nokihaittoja, altistumista entsyymitehtaan bio-organismeille, tulipalotai räjähdysvaarallisten aineiden käyttöä ja valmistusta sekä liikenteen ohjausta 8. Jokisentien ja Jokisenkujan asukkaat (23 allekirjoitusta) esittävät mieli pi tee nään mm. seuraavaa koskien kaavamuutosaluetta: - läpikulkua Jokisentien kautta vt 25 suuntaan tulisi rajoittaa, ettei raskas liikenne oikaisisi rauhallisen asuinalueen kautta - kaavaan tulisi esittää kevyen liikenteen reitti teollisuusalueen läpi Jokisentieltä Rajamäen keskustaan - asutuksen läheisyyden vuoksi alueelle tulisi sijoit taa ai noas taan ympäristöhaittoja aiheuttamatonta toimintaa 9. Jenni ja Lasse Puskala esittävät mielipiteenään, että aita tehdasalueen ja tontin välissä osoitteessa Olantien 8 tulee säilyttää. 10. Anne Englund ja Timo Heikkilä esittävät mielipiteenään, että tehdasalueen eteläporttia ei tulisi poistaa, koska liikenne lisääntyisi Patruunatiellä ja aiheuttaisi turvattomuutta mm. koulureitille; jos portti kuitenkin poistetaan, tulisi se korvata puomilla, joka sallii ke vyen lii-

8 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 8 kenteen. 11. Altia Oyj esittää mielipiteessään neuvotteluissakin esille tulleita näke myksiään ra ken nus kan nan säilyttämisen ja toiminnan kehittämi sen suhteesta. Nähtävilläolon jälkeen kaikki tekeillä olleet selvitykset ovat valmistuneet ja kaavaluonnokseen on tehty selvitysten vaatimat tarkistukset. Maanomistajan ja maakuntamuseon kanssa on pidetty useita neuvotteluja molempia osa puolia tyydyttävän kannan löytämiseen pääasiassa rakennussuoje lukysymyksissä. Kaavaluonnosta on muutet tu ja täydennetty mm. eri osapuolten ja asiantuntijatahojen näkemys ten perusteella. Pohjakarttaa on lähinnä tehdas-alueen rakennus kannan osalta tarkistettu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaselostusta on täydennetty. Rakennettua aluetta koskevat sitovat rakentamistapaohjeet on laadit tu Ark kitehtitoimisto Jukka Ait tolan toimesta. Teknisen johtajan esitys: Lausuntojen ja mielipiteitten johdosta asemakaavoitus- ja toteaa seuraavaa: 1. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaan on tehty esitetyt täydennykset ja riskiselvitykseen on liitetty mm. läpikulkuliikennettä käsittelevä täydennysasiakirja. Maantien alue on jätet ty kokonaan kaavan ulkopuolelle. Osa asiois ta on teh das alueen toimijoit ten rat kais ta vis sa. 2. Uudenmaan liiton esittämä 2. vaihemaakuntakaavaa koskeva täydennys on teh ty kaavaselostukseen. 4. Keski-Uudenmaan maakuntamuseon esittämät muutokset ja tarkennukset on pääosin tehty. Polttoaineenkuljetinta ei katsottu mahdolliseksi suojella sen huonon kunnon, vaarallisuuden ja muihin toimintoihin nähden hankalan sijainnin vuoksi.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 9 7. Rajamäen kyläyhdistys ry:n mielipiteen johdosta lautakunta totesi seuraavaa: - kaavamuutoksen yksi tavoite on avata valtakunnallisesti arvokasta teol li suus ym pä ristöä yleisölle viemällä yleisiä katuja ja kevyen liikenteen väy liä alu een sisälle ja sen läpi - raskas liikenne ja pääosa työpaikkaliikenteestä kulkee jatkossakin Val ta-ak se lin kaut ta ei kä Pat ruunantien liikenne näin ollen merkittävästi lisäänny; katujen liikennettä voidaan tarvittaessa säädellä liikennemerkein - Herustentieltä (yleinen tie) ei mm. liittymävälivaatimusten vuok si ole mah dol lis ta ot taa alu eel le uutta liittymää - kaavaan merkittyjä viheralueita (VL, VP) pitkin on mahdollista toteut taa ke vyen liikenteen yhteys Jokisentieltä Rajamäen keskustan suuntaa - monilta alueen yrityksistä vaaditaan ympäristölupa, jossa säädetään mm. mainituista haitoista ja riskeistä; kaavoitusta varten tehtyriskiselvitys ottaa myös kantaa asiaan 8. Jokisentien ja Jokisenkujan asukkaiden mielipiteen johdosta lautakunta viittasi kohtaan 7. ja totesi lisäksi seuraavaa: - kaavamuutos ei laajenna teollisuustoimintaa alueella eikä asutus ainakaan Jokisentien suunnalla ole erityisen lähellä; riskit lähiympäristölle on kaavoituksen yhteydessä kuitenkin selvitetty - raskaan liikenteen ohjautuminen kapealle ja mutkikkaalle Jokisentielle ei ole todennäköistä ja liikennettä voidaan rajoittaa tarvittaessa mm. liikennemerkein 9. Jenni ja Lasse Puskalan mielipiteen johdosta lautakunta totesi, että aitojen vähentäminen alueen sisällä on kaavan tavoite, mutta kyseisen yksittäisen ja tarpeellisen aidan pitämistä kaava ei estä. 10. Anne Englundin ja Timo Heikkilän mielipiteen johdosta lautakunta viittasi kohtaan 7. ja totesi että riskiselvitys ei pitänyt puomia hyvänä ratkaisuna lähinnä hälytysliikenteen kannalta. 11. Altia Oyj esittämistä mielipiteistä on neuvoteltu ja useimpiin on löydetty ratkaisu. Lausuntojen ja mielipiteitten johdosta kaavaan on tehty edellä selvitetyt muutokset.

10 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 10 päättää esittää Rajamäen Altian tehdasalueen asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän rakentamistapaohjeen kun nan hal li tuk sen hy väk syt tä väk si ja MRA 27 :n mu kai ses sa tar koituk ses sa 30 päi vän ajak si jul ki sesti nähtä ville lai tetta vak si. Lisätietoja: asemakaavapäällikkö Timo Lehtinen, puh Esitys hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta toteaa, että ke vyen lii ken teen kulku Jokisentieltä Valta-akselille on ensijaisesti tarkoitus toteuttaa Yh den täh den tien kaut ta. Päätökseen kuuluu liite nro 2. KH 157 Esitys: Kunnanhallitus käsittelee nähtävillä ollutta asemakaavan muutosluonnosta ja valmisteluaineistoa sekä siitä nähtävillä oloaikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä asemakaavoitus- ja rakennuslauta kunnan käsittelyä niiden johdosta. Kunnanhallitus päättää asettaa Rajamäen Altian tehdasalueen asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän rakentamistapaohjeen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittämässä muodossa julkisesti nähtäville MRA 27 :n mukaisessa tarkoituksessa. Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 1. ASRA Asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Lausuntonsa antoivat Uudenmaan ELY-keskus ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Uudenmaan ELY-keskus esitti lausunnossaan seuraavia lisäyksiä tai muutoksia kaavaehdotukseen: - kaava-alueelle tulee laatia rakentamatonta aluetta koskeva rakennettavuusselvitys, josta selviää ainakin maaperän rakennettavuus, paineellisen pohjaveden esiintyminen ja muut mahdolliset pohjaveteen liittyvät ongelmat - uuden rakentamisen vaikutusta pohjavesille ja hulevesille tulee arvioida tarkemmin - kaavaan tulee lisätä määräys: Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden purkautumista - uudelle alueelle tulee sallia sijoitettavaksi vain ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta - alueelle tulevat toiminnat eivät saa aiheuttaa ohjearvot ylittävää tai muuten häiritsevää melua tai tärinää läheisille asuinrakennuksille 2. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo muistuttaa lausunnossaan, että laadittujen rakentamistapaohjeiden tulee olla sitovia. Kaavamuutosalueelle on ELY-keskuksen lausunnon seurauksena laadittu rakentamatonta aluetta koskeva rakennettavuusselvitys (Ramboll Finland Oy). Kaavamuutos parantaa nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä ja tuottaa runsaasti uusia tontteja työpaikkarakentamiseen; näin ollen kaavamuutoksella on pelkästään myönteinen vaikutus yritystoimintaan. Teknisen johtajan esitys: 1. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta asemakaavoitus- ja totesi seuraavaa: - laaditun rakennettavuusselvityksen perusteella työpaikka-alueen uuden osan maaperä on hyvin esitettyyn rakentamiseen soveltuvaa eikä lähellä pintaa oleva pohjavesi selvityksessä esittyjen ohjeiden mukaan toimittaessa aiheuta erityisiä ongelmia - selvityksen perusteella kaavaan on lisätty määräys pohjaveteen vaikuttavasta rinteen leikkaamisesta - kaavaehdotukseen on lisätty lausunnossa esitetyt määräykset toiminnan ympäristöhäiriöttömyydestä, häiritsevästä melusta ja pohjaveden purkautumisesta - radonin esiintymistä koskevaa määräystä on lisäksi tarkennettu

12 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 12 - kaavaselostukseen on tehty lausunnon johdosta vastaavia tarkennuksia 2. Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunnon johdosta lautakunta totesi, että rakentamistapaohjeet hyväksytään sitovina yhdessä muiden kaava-asiakirjojen kanssa. Lausunnot eivät anna aihetta muihin kuin mainittuihin muutoksiin kaavamääräyksissä ja kaavaselostuksessa. Muutokset eivät ole olennaisia. päättää esittää Rajamäen Altian tehdasalueen asemakaavamuutoksen ja siihen liittyvän rakentamistapaohjeen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja: asemakaavapäällikkö Timo Lehtinen, puh Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 5. Otteen oikeaksi todistaa Nurmijärvellä

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Klaukkalan asemakaavan muuttaminen korttelissa 6 ja sen koillispuolella olevalla maatalousalueella (Jokirannantie) ASRA 114 Maanomistaja on tehnyt aloitteen Klaukkalan

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Pietarinmäki, Teollisuustie

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Pietarinmäki, Teollisuustie Kaavatunnus: 3-329 Asianumero: 578/10.02.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Pietarinmäki, Teollisuustie Asemakaavan muutos koskee tilaa Pikku-Pietarin Piha R:No 1:427. Asemakaavamuutoksella

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi Kaupunginhallitus 11 13.01.2014 Kaupunginhallitus 188 09.06.2014 Kuuselan asemakaavanmuutos 14/10.02.03/2014 224/10.02.03/2013 TEKLTK 23.08.2012 99 TEKLTK 14.03.2013 21 Asemakaavanmuutos on tullut vireille

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Asemakaavan muuttaminen Kirkonkylän liikuntapuiston alueella 563/10.02.03/2013 ASRA 49 Asemakaavaa muutetaan, jotta Kirkonkylän liikuntapuistoon tulee mahdolliseksi

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Klaukkalan asemakaavan muuttaminen korttelissa 6 ja sen koillispuolella olevalla maatalousalueella (Jokirannantie) 678/10.02.03/2014 ASRA 114 Maanomistaja on tehnyt

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

L47 Orthex, 29. kaupunginosa Immula, korttelin 1 asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos sekä asemakaavan kumoaminen

L47 Orthex, 29. kaupunginosa Immula, korttelin 1 asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos sekä asemakaavan kumoaminen Kaupunkisuunnittelulautakunta 37 06.04.2017 Kaupunginhallitus 121 18.04.2017 Kaupunginvaltuusto 55 26.04.2017 L47 Orthex, 29. kaupunginosa Immula, korttelin 1 asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty Kaavatunnus 3-333 Asianro 951/10.02.03/2012 Asemakaavan kumoaminen ja muutos, Klaukkala Korttelit 3178 ja 3184 sekä maatalous-, katu- ja liikennealue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.10.2012 Päivitetty

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Asemakaavaa muutetaan, jotta Kirkonkylän liikuntapuistoon tulee mahdolliseksi rakentaa monitoimi- ja harjoitusjäähallit.

Asemakaavaa muutetaan, jotta Kirkonkylän liikuntapuistoon tulee mahdolliseksi rakentaa monitoimi- ja harjoitusjäähallit. 49 22.05.2013 166 16.12.2014 Kunnanhallitus 3 12.01.2015 70 18.08.2015 Kunnanhallitus 199 07.09.2015 130 08.12.2015 Asemakaavan muuttaminen Kirkonkylän liikuntapuiston alueella 563/10.02.03/2013 ASRA 49

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan korttelille 35, tontille (osa Pääskylahden teollisuusalueesta)

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan korttelille 35, tontille (osa Pääskylahden teollisuusalueesta) Tekninen lautakunta 79 05.04.2016 Kaupunginhallitus 166 18.04.2016 Tekninen lautakunta 131 05.09.2017 Tekninen lautakunta 207 14.11.2017 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan korttelille 35, tontille 740-9-35-35

Lisätiedot

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite: Kaavaselostus liitteineen, liite 1/ 6. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto 61 18.06.2012 NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos 33/10.02.03/2012 KAAVJAOS 6 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at) sipoo.fi,

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos LIITE 3 Nastolan kunta Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaehdotusvaiheen vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Ehdotusvaiheen vastineet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd.

Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman & Co Ltd. LIITE 6 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJEKTI NRO OSOITE ALOITE Asemakaavan muutos 0714 Runeberginkatu 5, 7, 9, 11, 13 ja 13a sekä Kotkantie 14. Kotkan kaupunki, Oy Shipstores Nyman

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO

FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO FOCUS-LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 3508 VALMISTELUAINEISTO ASEMAKAAVAN TARKOITUS Asemakaavalla tarkennetaan ylempiasteisissa kaavoissa (maakuntakaava ja yleiskaava) määriteltyjä alueen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita.

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita. Kirkonkylän asemakaavan muutos Alhonniityn VU-alueella Kaavatunnus: 2-236 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Kaava V 45 Koivissillan asemakaava ja asemakaavan muutos, vastineet kaavamuutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Koivissillan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus pidettiin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa:

Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa on asiasta seu raa vaa: Tekninen lautakunta 2 17.01.2017 Asemakaavan muutos 690/Akm Tori 81/10.02.03/2017 Tekla 17.01.2017 2 69/10.02.03/2016 Tekla 07.06.2016 76 Tekla 104 Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa 22.9.2015 104 on asiasta

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KLAUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KORTTELEISSA 3304 JA 3305 KISAKUJAN ETELÄPUOLELLA

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KLAUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KORTTELEISSA 3304 JA 3305 KISAKUJAN ETELÄPUOLELLA NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 KLAUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN KORTTELEISSA 3304 JA 3305 KISAKUJAN ETELÄPUOLELLA 86/10.02.03/2014 KAAVA 225/21.11.06 Kaavan muuttaminen Kisakujan, Kuntotien, Kisatien

Lisätiedot