NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN ALTIA OYJ:N RAJAMÄEN TEHDASALUEELLA, KORTTELISSA 1017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 120 19.11.2013 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN ALTIA OYJ:N RAJAMÄEN TEHDASALUEELLA, KORTTELISSA 1017"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN ALTIA OYJ:N RAJAMÄEN TEHDASALUEELLA, KORTTELISSA 1017 ASE 132/ Maanomistaja (Altia Oyj) on esittänyt asemakaavan muuttamista osalle omistamaansa kiinteistöä , Rajamäellä. Alue sijoittuu pääasiassa Hanko-Hyvinkää radan länsipuolelle, Hangonväylän ja Rajamäentien väliselle alueelle. Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on pääosin teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta T sekä teollisuus- ja laitosrakennusten korttelialuetta TT. Asemakaavojen tehokkuusluku valtaosalla alueesta on e = 0,40. Asemakaavoitetun tehdasalueen pinta-ala on n. 145 ha, josta asemakaavamuutoksen alue n. 85 ha. Kaavamuutosalueen eteläkärki sijoittuu, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009, alueelle. Alueesta on laadittu Rakennushistoriaselvitys joka käsittää Rajamäen tehdasalueen vuosina syntyneen osan, jota kutsutaan radanvarren tehdaskokonaisuudeksi. Asemakaavan laatiminen alueelle edellyttää maankäyttösopimusta maanomistajan ja kunnan välille. Myös asemakaavan laatimisen käynnistämisestä tehdään sopimus kunnan ja maanomistajien välillä. Maanomistaja ja kunta ovat neuvotelleet alueen maankäytön lähtökohdista, tarvittavista selvityksistä ja kaavamuutoksen aikataulusta. Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on liitteenä. Tavoitteena on, että asemakaavamuutos hyväksytään vuoden 2012 aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan tehdasaluetta kehitetään eriyttämällä alueesta omia toiminnallisia kokonaisuuksia ja lisäämään alueen avoimuutta poistamalla rajaavia aitoja sekä lisäämällä kulkuyhteyksiä. Tehdasalueen rakennukset ovat Altian omistuksessa, paitsi Bioentsyymitehdas, jonka omistaa Roal Oy. Kaavamuutoksessa tarkastellaan tehdas- ja toimitilakorttelien rakennusoikeudet, pysäköintialueiden järjestäminen oleville ja uusille toiminnoille sekä liikenneyhteyksien ratkaiseminen toimivalla ja turvallisella tavalla. Koko alueen tonttijako pyritään laatimaan asemakaavan yhteydessä.

2 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 2 Kaavamuutoksella tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn vahvistamista, hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueen omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Teknisen johtajan esitys: päättää ilmoittaa Altia Oyj:n Rajamäen tehdasalueen asemakaavamuutoksen vireille tulleeksi. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström, puh Esitys hyväksyttiin Päätökseen kuuluu liite nro 1. ASRA 50 Asemakaavamuutoksen laatiminen Altia Oyj:n omistamalle maa-alueelle Rajamäen taajamassa on aloitettu syksyllä Tuolloin laadit tiin ase ma kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja pidet tiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. Kaavanlaati missopimusluon nos on hyväksytty asemakaavoitus- ja rakennuslau takunnassa Samanaikaisesti päätettiin ilmoittaa ase makaavamuu tos vireille. Asemakaavamuutos on ollut vireillä alkaen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä. Nyt Altia Oyj:n omistaman korttelin (nro 1017) alueelle on laadittu ase makaavan muutosluon nos. Kaavamuutoksen alue on n. 85 ha, si joit tuen pääasiassa Han ko-hyvinkää radan länsipuolelle, Hangonväy län ja Rajamäentien vä liselle alueelle. Voimassa olevissa asema kaavoissa alue on pääosin teollisuus- ja varastorakennusten kortteli aluetta T sekä teollisuus- ja laitosrakennusten korttelialuetta TT. Asemakaavojen tehokkuusluku valtaosalla aluetta on e = 0,40. Rajamäen tehdasalue on myös rakennustaiteellisesti korkeatasoi-

3 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 nen alue, joka on rakentunut rau tatieaseman ympärille. Rautatien itä puo lella sijaitseva runsasvetinen lähde on myös ollut ratkaiseva teki jä tehtaan sijoittumisessa. Alueen tuotantorakennusten vanhimpia ovat 1800-luvun lopussa rakennetut viina- ja hiivatehtaan punatiiliset teol lisuusrakennukset, sekä kielto lain jälkeisen 1930-luvun voimak kaan laajentumisen kauden funktio nalistiset tuotantorakennukset. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on alueen kehittäminen ja ja kaminen erillisiin, nykyistä liiketoimintaa ja toimijoita paremmin palveleviin, pienempiin kiinteistö kokonaisuuksiin. Asemakaavassa mää ri tellään alueen tuleva käyttö, suojeltavat rakennukset, purettavat ra kennukset ja ohjataan uutta rakentamista kaavamerkinnöillä ja mää räyksillä. Kaavamuutoksessa tarkastellaan uudelleen tehdas- ja va rastorakennusalueiden raken nusoikeutta, pysäköintialueiden järjes tämistä olemassa oleville ja uusille toiminnoille sekä liikenneyhteyk sien ratkaisemista toimivalla ja turvallisella tavalla. Koko alueen tonttijako pyritään laatimaan ase makaavan yhteydessä. Asemakaavan suunnittelun aikana on tutkittu rakennetun tehdasalueen jakamista tontteihin ja rakentamattoman alueen käyttömahdollisuuksia. Rakennettu teh dasalue on jaettu kaikkiaan yhdeksään tonttiin ja katualueisiin. Tontit muodostuvat pääasiassa jo alueella toiminnassa olevien yri tysten tarpeisiin. Kiinteistön eteläiset tontit, jotka sijaitse vat asuinra kentamisen läheisyydessä on muutettu KTY-tonteiksi. Tehdasalu een vanhin osa on myös merkitty suojeltavaksi. Korttelin rakentamattomalle osalle, Valta-akselin eteläpuolelle on sijoitettu KTY-alue. Valta-akselilta pohjoiseen, Suomäentielle, on suun niteltu uusi katuyh teys. Uuden kadun läntinen puoli jakautuu KTY-tonteiksi ja lähinnä Rajamäentietä on virkistysaluetta (V). Ka dun itäpuolelle muodostuu TY- tontteja, teollisuusrakennusten kort telialue, jolla ympäristö aset taa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuk sia. Tontit rajautuvat Altia Oyj:n olemassa olevaan tehdasalueeseen. Olemassa olevat T- ja TT- merkinnät on muutettu T/kem-merkinnäksi, alueelle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen. Merkintä vastaa paremmin nykyistä tilannetta. Kaavan tavoitteena on ympäristön viihtyisyyden ja taloudellisesti

4 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 4 edullisemman yhdyskuntarakenteen toteuttaminen. Aluetta tiivistetään ja alueen yrityksille luodaan paremmat toimintaedellytykset. Kaavassa halutaan turvata rakennettujen alueiden säilymisen ja kehit tä misen mahdollisuu det. Ny kyi nen kaa va ei ota näitä seikkoja riittä väs ti huomioon. Asemakaavan muuttamisesta aiheutuu kunnalle kustannuksia lähinnä alueen kunnallistekniikan rakentamisen ja ylläpidon johdos ta, mut ta osa puo let neuvottelevat maan käyttö- ja raken nus lain mu kaisen maan käyttö sopi muksen so pimus alueen asema kaa van to teut tami sesta. Ilmastonmuutoksen kannalta kaava-alueen käyttöasteen lisääminen on myönteistä. Kaavamuutoksella voidaan ohjata toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia. Teknisen johtajan esitys: päättää esittää päivätyn Altia Oyj:n Ra jamäen tehdasalueen asemakaavan muutosluonnoksen kunnanhal lituksen hyväksyttäväksi ja valmisteluaineiston MRA 30 :n mukai sessa tarkoituksessa nähtäville laitettavaksi 21 päivän ajaksi. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström, puh päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. ASRA 67 Asemakaavamuutoksen luonnokseen on tehty tarken nuksia rakennussuojelumerkintöihin (sr). Uusi alue on merkitty KTY-tonteiksi. Kaa va muu tos alu een ete lä osas sa Tyk ki mäen tien var rel la ny kyi sin puisto alueel la sijait seva asuttu asuinra kennus piha pii rei neen on merkitty AO1- alu eek si. Asemakaavan muutosluonnokseen liittyvää kaavaselostusta on laajennettu.

5 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 5 Teknisen johtajan esitys: päättää esittää päivätyn Altia Oyj:n Ra jamäen tehdasalueen asemakaavan muutosluonnoksen kunnanhal lituksen hyväksyttäväksi ja valmisteluaineiston MRA 30 :n mukai sessa tarkoituksessa nähtäville laitettavaksi 21 päivän ajaksi. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Sissi Qvickström, puh Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 3. KH 150 Esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen koskien Rajamäen Altian tehdasalueen asemakaavan korttelin 1017 sekä katu-, suoja-, viher- ja liikennealueen muutosluonnosta. Muutosluonnos ja valmisteluaineisto asetetaan MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville 21 päivän ajaksi.. Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 2. ASRA 40 Kaavamuutosluonnoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä Nähtävilläoloaikana aineistosta annettiin 6 lausuntoa ja lau suttiin 5 mielipidettä. 1. Uudenmaan ELY-keskus esittää lausunnossaan seuraavaa: - SEVESO-laitoksen läpikulkuliikenteen turvallisuusriskejä tulee arvioida tilanteessa, jossa tehdasalue aiotaan avata läpikuljettavaksi - teollisuuslaitosten omat alueet ja laitoksissa käytettävän pohjaveden vedenottokaivot tulee mahdollisuuksien mukaan suojata esimer-

6 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 6 kiksi tarvittavin raja-aidoin - mahdollisuutta varata omat reitit henkilö- ja kemikaalikuljetuksil le tu lee selvittää riskiselvityk sen mukaisesti - maanteiden alueet tulee osoittaa kaavamuutoksessa katuna - vanhan pumppuaseman ET-merkintää tulee täydentää asianmukaisella suojelumääräyksellä - pohjavesi- ja hulevesimääräyksiä tulee täydentää lausunnossa esitetyllä tavalla 2. Uudenmaan liitto esittää lausunnossaan, että asemakaavan selostukseen tulisi täydentää tiedot Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta. 3. Museovirasto totesi lausunnossaan, ettei alueella ole muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä Museovirastolla näin ollen ole huomautettavaa kaavamuutoksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 4. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo esittää lausunnossaan seu raa vaa: - rakentamistapaohjeet tulisi laatia kaavamuutoksen yhteydessä - RKY-rajaus merkittävä kaavaan - muutoksen vaikutukset kulttuuriympäristöön selvitettävä tarkemmin - suojellut rakennukset tulisi esitellä selostuksessa - ruokalarakennukselle suojelumerkintä - suositellaan käytettäväksi eri tasoisia suojelumerkintöjä - huomioitava myös sisätilat, maanalainen viinasäiliö, polttoaineenkuljetin ja teol li suu den alu eel le jät tä mät jäl jet - suojelumääräyksiin vaatimus tarkennetusta rakennushistoriaselvityksestä arvokkaimpien rakennusten osalta - myös 1930-luvulla valmistuneelle tehdasalueelle alueellinen suojelumääräys 5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toteaa lausun nossaan, et tä Altia Oyj:n konsultointivyöhykkeeksi on määritelty 1,0 km. (etäi syys ei ole suojaetäisyys). Tukesin käsityksen mukaan lai tok silla mahdol lisesti tapahtuvat kemikaalipalot tai -räjähdykset ei vät ai heuta väli töntä lämpösäteilyn tai painevaikutuksen aiheutta maa vaa raa suun nittelualueelle. Myöskään mahdolliset kemikaali vuodot eivät aiheuta välitöntä vaaraa ympäristössä oleileville ihmisil le. Tu kes ei

7 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 7 näe es tettä kaavamuutoksen toteuttamiselle. 6. Liikennevirasto toteaa lausunnossaan, ettei sillä rautateiden näkökulmasta ole huomautettavaa kaavamuutokseen. 7. Rajamäen kyläyhdistys ry esittää mielipiteenään mm. seuraavaa: - autoliikenne li sääntyy Patruunatiellä koulun ohitse sekä Isokallion kautta Patruu natien loppuosalla, jos tehdasalueella eteläpäässä van han portin luona oleva pysäköintialue on tarkoitettu teh taalla työs ken te leville autoilijoille - rekkaliikenne ei saa tulla Pat ruunatielle koulun editse - voisiko uusi tieyhteys KTY-alueen läpi Jokisentielle kul kea länsi-itä-suuntaisesti Herustentieltä KTY-alueelle ja sitä kaut ta Altian teh daspuistoalueelle kortteliin aitojen poistuessa tehdasalueelta, olisi hy vä sel vit tää ke vyt lii kenneyhteys ns. Jokisentien asuinalueelta teh das alu een kautta Patruunatielle - kaavamerkintöjä tulee tarkentaa ja niiden avulla tulee rajoittaa ja säädellä ympäristö- ja terveyshaittoja esim. haju- melu-, pöly- tai nokihaittoja, altistumista entsyymitehtaan bio-organismeille, tulipalotai räjähdysvaarallisten aineiden käyttöä ja valmistusta sekä liikenteen ohjausta 8. Jokisentien ja Jokisenkujan asukkaat (23 allekirjoitusta) esittävät mieli pi tee nään mm. seuraavaa koskien kaavamuutosaluetta: - läpikulkua Jokisentien kautta vt 25 suuntaan tulisi rajoittaa, ettei raskas liikenne oikaisisi rauhallisen asuinalueen kautta - kaavaan tulisi esittää kevyen liikenteen reitti teollisuusalueen läpi Jokisentieltä Rajamäen keskustaan - asutuksen läheisyyden vuoksi alueelle tulisi sijoit taa ai noas taan ympäristöhaittoja aiheuttamatonta toimintaa 9. Jenni ja Lasse Puskala esittävät mielipiteenään, että aita tehdasalueen ja tontin välissä osoitteessa Olantien 8 tulee säilyttää. 10. Anne Englund ja Timo Heikkilä esittävät mielipiteenään, että tehdasalueen eteläporttia ei tulisi poistaa, koska liikenne lisääntyisi Patruunatiellä ja aiheuttaisi turvattomuutta mm. koulureitille; jos portti kuitenkin poistetaan, tulisi se korvata puomilla, joka sallii ke vyen lii-

8 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 8 kenteen. 11. Altia Oyj esittää mielipiteessään neuvotteluissakin esille tulleita näke myksiään ra ken nus kan nan säilyttämisen ja toiminnan kehittämi sen suhteesta. Nähtävilläolon jälkeen kaikki tekeillä olleet selvitykset ovat valmistuneet ja kaavaluonnokseen on tehty selvitysten vaatimat tarkistukset. Maanomistajan ja maakuntamuseon kanssa on pidetty useita neuvotteluja molempia osa puolia tyydyttävän kannan löytämiseen pääasiassa rakennussuoje lukysymyksissä. Kaavaluonnosta on muutet tu ja täydennetty mm. eri osapuolten ja asiantuntijatahojen näkemys ten perusteella. Pohjakarttaa on lähinnä tehdas-alueen rakennus kannan osalta tarkistettu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja kaavaselostusta on täydennetty. Rakennettua aluetta koskevat sitovat rakentamistapaohjeet on laadit tu Ark kitehtitoimisto Jukka Ait tolan toimesta. Teknisen johtajan esitys: Lausuntojen ja mielipiteitten johdosta asemakaavoitus- ja toteaa seuraavaa: 1. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta kaavaan on tehty esitetyt täydennykset ja riskiselvitykseen on liitetty mm. läpikulkuliikennettä käsittelevä täydennysasiakirja. Maantien alue on jätet ty kokonaan kaavan ulkopuolelle. Osa asiois ta on teh das alueen toimijoit ten rat kais ta vis sa. 2. Uudenmaan liiton esittämä 2. vaihemaakuntakaavaa koskeva täydennys on teh ty kaavaselostukseen. 4. Keski-Uudenmaan maakuntamuseon esittämät muutokset ja tarkennukset on pääosin tehty. Polttoaineenkuljetinta ei katsottu mahdolliseksi suojella sen huonon kunnon, vaarallisuuden ja muihin toimintoihin nähden hankalan sijainnin vuoksi.

9 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 9 7. Rajamäen kyläyhdistys ry:n mielipiteen johdosta lautakunta totesi seuraavaa: - kaavamuutoksen yksi tavoite on avata valtakunnallisesti arvokasta teol li suus ym pä ristöä yleisölle viemällä yleisiä katuja ja kevyen liikenteen väy liä alu een sisälle ja sen läpi - raskas liikenne ja pääosa työpaikkaliikenteestä kulkee jatkossakin Val ta-ak se lin kaut ta ei kä Pat ruunantien liikenne näin ollen merkittävästi lisäänny; katujen liikennettä voidaan tarvittaessa säädellä liikennemerkein - Herustentieltä (yleinen tie) ei mm. liittymävälivaatimusten vuok si ole mah dol lis ta ot taa alu eel le uutta liittymää - kaavaan merkittyjä viheralueita (VL, VP) pitkin on mahdollista toteut taa ke vyen liikenteen yhteys Jokisentieltä Rajamäen keskustan suuntaa - monilta alueen yrityksistä vaaditaan ympäristölupa, jossa säädetään mm. mainituista haitoista ja riskeistä; kaavoitusta varten tehtyriskiselvitys ottaa myös kantaa asiaan 8. Jokisentien ja Jokisenkujan asukkaiden mielipiteen johdosta lautakunta viittasi kohtaan 7. ja totesi lisäksi seuraavaa: - kaavamuutos ei laajenna teollisuustoimintaa alueella eikä asutus ainakaan Jokisentien suunnalla ole erityisen lähellä; riskit lähiympäristölle on kaavoituksen yhteydessä kuitenkin selvitetty - raskaan liikenteen ohjautuminen kapealle ja mutkikkaalle Jokisentielle ei ole todennäköistä ja liikennettä voidaan rajoittaa tarvittaessa mm. liikennemerkein 9. Jenni ja Lasse Puskalan mielipiteen johdosta lautakunta totesi, että aitojen vähentäminen alueen sisällä on kaavan tavoite, mutta kyseisen yksittäisen ja tarpeellisen aidan pitämistä kaava ei estä. 10. Anne Englundin ja Timo Heikkilän mielipiteen johdosta lautakunta viittasi kohtaan 7. ja totesi että riskiselvitys ei pitänyt puomia hyvänä ratkaisuna lähinnä hälytysliikenteen kannalta. 11. Altia Oyj esittämistä mielipiteistä on neuvoteltu ja useimpiin on löydetty ratkaisu. Lausuntojen ja mielipiteitten johdosta kaavaan on tehty edellä selvitetyt muutokset.

10 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 10 päättää esittää Rajamäen Altian tehdasalueen asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän rakentamistapaohjeen kun nan hal li tuk sen hy väk syt tä väk si ja MRA 27 :n mu kai ses sa tar koituk ses sa 30 päi vän ajak si jul ki sesti nähtä ville lai tetta vak si. Lisätietoja: asemakaavapäällikkö Timo Lehtinen, puh Esitys hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta toteaa, että ke vyen lii ken teen kulku Jokisentieltä Valta-akselille on ensijaisesti tarkoitus toteuttaa Yh den täh den tien kaut ta. Päätökseen kuuluu liite nro 2. KH 157 Esitys: Kunnanhallitus käsittelee nähtävillä ollutta asemakaavan muutosluonnosta ja valmisteluaineistoa sekä siitä nähtävillä oloaikana saatuja lausuntoja ja mielipiteitä sekä asemakaavoitus- ja rakennuslauta kunnan käsittelyä niiden johdosta. Kunnanhallitus päättää asettaa Rajamäen Altian tehdasalueen asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen liittyvän rakentamistapaohjeen asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittämässä muodossa julkisesti nähtäville MRA 27 :n mukaisessa tarkoituksessa. Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 1. ASRA Asemakaavamuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Lausuntonsa antoivat Uudenmaan ELY-keskus ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Uudenmaan ELY-keskus esitti lausunnossaan seuraavia lisäyksiä tai muutoksia kaavaehdotukseen: - kaava-alueelle tulee laatia rakentamatonta aluetta koskeva rakennettavuusselvitys, josta selviää ainakin maaperän rakennettavuus, paineellisen pohjaveden esiintyminen ja muut mahdolliset pohjaveteen liittyvät ongelmat - uuden rakentamisen vaikutusta pohjavesille ja hulevesille tulee arvioida tarkemmin - kaavaan tulee lisätä määräys: Rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden purkautumista - uudelle alueelle tulee sallia sijoitettavaksi vain ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta - alueelle tulevat toiminnat eivät saa aiheuttaa ohjearvot ylittävää tai muuten häiritsevää melua tai tärinää läheisille asuinrakennuksille 2. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo muistuttaa lausunnossaan, että laadittujen rakentamistapaohjeiden tulee olla sitovia. Kaavamuutosalueelle on ELY-keskuksen lausunnon seurauksena laadittu rakentamatonta aluetta koskeva rakennettavuusselvitys (Ramboll Finland Oy). Kaavamuutos parantaa nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä ja tuottaa runsaasti uusia tontteja työpaikkarakentamiseen; näin ollen kaavamuutoksella on pelkästään myönteinen vaikutus yritystoimintaan. Teknisen johtajan esitys: 1. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta asemakaavoitus- ja totesi seuraavaa: - laaditun rakennettavuusselvityksen perusteella työpaikka-alueen uuden osan maaperä on hyvin esitettyyn rakentamiseen soveltuvaa eikä lähellä pintaa oleva pohjavesi selvityksessä esittyjen ohjeiden mukaan toimittaessa aiheuta erityisiä ongelmia - selvityksen perusteella kaavaan on lisätty määräys pohjaveteen vaikuttavasta rinteen leikkaamisesta - kaavaehdotukseen on lisätty lausunnossa esitetyt määräykset toiminnan ympäristöhäiriöttömyydestä, häiritsevästä melusta ja pohjaveden purkautumisesta - radonin esiintymistä koskevaa määräystä on lisäksi tarkennettu

12 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 12 - kaavaselostukseen on tehty lausunnon johdosta vastaavia tarkennuksia 2. Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunnon johdosta lautakunta totesi, että rakentamistapaohjeet hyväksytään sitovina yhdessä muiden kaava-asiakirjojen kanssa. Lausunnot eivät anna aihetta muihin kuin mainittuihin muutoksiin kaavamääräyksissä ja kaavaselostuksessa. Muutokset eivät ole olennaisia. päättää esittää Rajamäen Altian tehdasalueen asemakaavamuutoksen ja siihen liittyvän rakentamistapaohjeen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja: asemakaavapäällikkö Timo Lehtinen, puh Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 5. Otteen oikeaksi todistaa Nurmijärvellä

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Kaavatunnus: 1-149 Asianumero: 971/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 16.12.2014 KH: 12.01.2015 Nähtävillä: 22.01.-11.02.2015 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Rajamäki, Kortteli 1039-3,4 Asemakaavanmuutos koskee korttelia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntasuunnittelulautakunta 18.11.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT 4 133 VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3

Sisällysluettelo. 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 23.01.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226. Tekninen lautakunta. Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2013 226 Tekninen lautakunta Aika 05.11.2013 klo 17:10-20:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Tiedoksi saatettavat asiat 228 102 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092

Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014. Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 Tekninen lautakunta 3 11.02.2014 Tekninen lautakunta 25 15.04.2014 Kunnanhallitus 105 26.05.2014 Asemakaava, Kyynäränkannas ja Niemelänniemi, V092 341/40.401/2013 Tekninen lautakunta 14.06.2011 48 Asemakaava

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 1. Sivu 334 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 335 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 1. Sivu 334 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 335 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 14.09.2015 klo 16:00-18:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 334 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Ympäristölautakunta AIKA 21.09.2010 kello 17:00-19:07 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 07.08.2013 kello 17:00-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 69

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus

ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Kaavatunnus: 2-207 Asianumero: XX-XX-XX ASRA.ltk: 19.06.2012 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, Ilvesvuori, Myllykukon liikekeskus Asemakaavanmuutos koskee korttelin 2405 tonttia 1, 2 (autopaikkojen

Lisätiedot