AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)"

Transkriptio

1 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai muutoin levitetä ansiotarkoituksessa. Tiedotenumero: Versio: 1.00 Tarkistettu: 30/08/2013 Edellinen päiväys: Kuljetustietojen versio: 1.00 (30/08/2013) Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 1.1 Tuotetunniste 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ Tuotekoodi Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Liima. 2-osainen akryyliima. Osat A ja B (Duo-Pack). 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), Espoo, Y-tunnus: Puhelin/Fax: Puhelin: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: 1.4 Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) Tämä tuote on moniosainen tuote (Kit). Jokaiselle osalle on laadittu oma käyttöturvallisuustiedote. Huom! Säilytä osien käyttöturvallisuustiedotteet yhdessä, älä erota niitä toisistaan. Tähän tuotteeseen liittyvät seuraavat käyttöturvallisuustiedotteet: , KULJETUSTIEDOT (Kit) Ainesosa 1 VAK/ADR/RID: UN3082, Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, N.O.S.rajoitettu määrä, 9., III, (E), VAK/ADRluokituskoodi: M6. IMDG-KOODI: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9., III, LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SF. ICAO/IATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S, 9, III, fish and tree marking may be required (> 5kg/l). Sivu: 1 / 3

2 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ Ainesosa 2 VAK/ADR/RID: UN3082, Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, N.O.S.rajoitettu määrä, (TERT-BUTYL PEROXY- 3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE), 9., III, (E), VAK/ADR-luokituskoodi: M6. IMDG-KOODI: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., (TERT-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE), 9., III, LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SF. ICAO/IATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S., (TERT-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE), 9., III, fish and tree marking may be required (> 5kg/l) Ainesosa 1 VAK/ADR/RID: UN3082, Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, N.O.S.rajoitettu määrä, 9., III, (E), VAK/ADRluokituskoodi: M6. IMDG-KOODI: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9., III, LIMITED QUANTITY, Marine Pollutant, EMS: FA,SF. ICAO/IATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S, 9, III, fish and tree marking may be required (> 5kg/l). Ainesosa 2 VAK/ADR/RID: UN3082, Ympäristölle vaarallinen aine, nestemäinen, N.O.S.rajoitettu määrä, (TERT-BUTYL PEROXY- 3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE), 9., III, (E), VAK/ADR-luokituskoodi: M6. IMDG-KOODI: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S., (TERT-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE), 9., III, LIMITED QUANTITY, Marine Pollutant, (TERT-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE), EMS: FA,SF. ICAO/IATA: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID,N.O.S., (TERT-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE), 9., III, fish and tree marking may be required (> 5kg/l). VAROITUSETIKETIN TIEDOT (Kit) 2.2 Merkinnät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosana VAROITUS Symbolit: GHS07 (Huutomerkki) GHS09 (Ympäristö) GHS-varoitusmerkit Aineosat Etikettiin tulevat aineosat - katso kitin osien käyttöturvallisuustiedotteen vastaava kohta. Vaaralausekkeet: H319 H315 H317 H410 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sivu: 2 / 3

3 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy: P280E P273 Pelastustoimenpiteet: P305 + P351 + P338 P333 + P313 Jätteiden käsittely: P501 Käytä suojakäsineitä. Vältä päästämästä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevien kunnallisten/kansallisten säädösten mukaisesti. Lisätietoja Rajoitetut merkinnät, kun pakkauskoko on alle 125 ml. Poista: H ja P Lisäykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon Sivu: 3 / 3

4 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai muutoin levitetä ansiotarkoituksessa. Tiedotenumero: Versio: 1.00 Tarkistettu: 30/08/2013 Edellinen päiväys: Kuljetustietojen versio: 1.00 (30/08/2013) Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Liima. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), Espoo, Y-tunnus: Puhelin/Fax: Puhelin: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: 1.4 Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus CLP-asetus (EY) 1272/ luokitus: Silmiä ärsyttävä, vaarakategoria 2; H319. Ihoa ärsyttävä, vaarakategoria 2; H315. Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1; H317. Vesiympäristölle vaarallinen - välitön, vaarakategoria 1; H400. Vesiympäristölle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 1; H410. Kohta 16 sisältää H-lausekkeet aukikirjoitettuina Seosdirektiivi (1999/45/EY) - luokitus: Ärsyttävä (Xi); R36/38. Herkistävä; R43. Ympäristölle vaarallinen (N); R50/53. Sivu: 1 / 14

5 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Kohta 16 sisältää R-lausekkeet aukikirjoitettuina. 2.2 Merkinnät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosana VAROITUS Symbolit: GHS07 (Huutomerkki) GHS09 (Ympäristö) GHS-varoitusmerkit Aineosa CAS-nro p-% Hydroksietyylimetakrylaatti Vaaralausekkeet: H319 H315 H317 H410 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy: P280E P273 Pelastustoimenpiteet: P305 + P351 + P338 P333 + P313 Jätteiden käsittely: P501 Käytä suojakäsineitä. Vältä päästämästä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevien kunnallisten/kansallisten säädösten mukaisesti. 6% seoksesta koostuu aineosista, joiden välitöntä myrkyllisyyttä suun kautta ei tunneta. 12% seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta. Lisätietoja Rajoitetut merkinnät, kun pakkauskoko on alle 125 ml. Poista: H ja P Muut vaarat Ei tunneta. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Sivu: 2 / 14

6 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Aineosa CAS-nro EY-nro p-% Luokitus Tetrahydrofurfyryylimetakrylaatti EINECS Xi:R36-38; R52 (Itseluokiteltu) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 (Itseluokiteltu) Hydroksietyylimetakrylaatti EINECS Xi:R36-38; R43 - Nota D (EU) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 - Nota D (CLP) Täyteaine Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Isobornyylimetakrylaatti EINECS N:R51/53 (Itseluokiteltu) 1 Aquatic Chronic 2, H411 (Itseluokiteltu) PPG-metakrylaatin fosfaattiesteri - - 0, Bisfenoli-A-polyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatti , ,01-1 Xn:R22; Xi:R36-38 (Itseluokiteltu) Kuparinaftenaatti EINECS Kohta 16 sisältää R- ja H-lausekkeet aukikirjoitettuina. Kohta 15 sisältää tietoja aineosiin liittyvistä turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännöksistä. Kohta 12 sisältää tietoa aineosien PBT- tai vpvb-arvioinneista. Kohta 8 sisältää aineosien työperäisen altistumisen raja-arvoja. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 (Itseluokiteltu) < 0,1 Xn:R22; N:R50/53; R10 (EU) Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H302 (CLP) Aquatic Acute 1, H400,M=1000; Aquatic Chronic 1, H410,M=1000 (Itseluokiteltu) Ihokosketus Huuhdo välittömästi kosketuskohta saippualla ja vedellä. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketus Huuhdo silmiä välittömästi runsaalla vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu lääkäriin. Nieleminen Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Sivu: 3 / 14

7 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei sovelleta. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen tavalliselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten vettä tai vaahtoa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei sovelleta. Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Typen oksidit. Olosuhteet Palaminen. Palaminen. Palaminen. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palo- tai räjähdysvaaraa ei ole odotettavissa. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Alue tuuletettava. Suuret vuodot tai vuodot suljetuissa paikoissa edellyttävät riittävää ilmanvaihtoa. Käytettävä koneellista ilmanvaihtoa höyryjen poistamiseen. Varoitus! Ilmanvaihtolaitteen moottori saattaa olla kipinänlähde ja aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja terveysvaaroihin, hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon sekä henkilönsuojaimiin. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat toimet Vältettävä päästämästä ympäristöön. Suuremmat vuodot: Estettävä pääsy viemäriin ja vesistöihin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Imeytetään vuoto sopivaan epäorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti näyttää kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista seoksen fysikaalisia-, terveys- tai ympäristövaaroja. Kootaan päästö talteen mahdollisimman tarkasti. Kootaan jäännös UN-tyypihyväksyttyyn pakkaukseen kuljetusta Puhdistetaan jäännökset sopivalla liuottimella. Tuuleta alue. Huomioi myös liuottimen käyttöturvallisuustiedote. Säiliö suljettava tiiviisti. Hävitetään talteen kerätty materiaali ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Lisätietoja kohdissa 8 ja 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Älä käytä tiloissa, joissa ei ole riittävää ilmanvaihtoa. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Vältettävä päästämästä ympäristöön. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Vältä kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori, kromihappo jne.). 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Sivu: 4 / 14

8 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Suojattava lämmöltä. Säilytettävä erillään hapoista. Säilytettävä erillään vahvoista emäksistä. Säilytettävä erillään hapettavista aineista. 7.3 Erityinen loppukäyttö Huomioi kohdan 7.1 (Käsittely) ja 7.1 (Varastointi) suositukset. Huomioi kohdan 8 (altistumisen ehkäiseminen & henkilönsuojaimet) suositukset. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistumisen raja-arvot Aineosa CAS-nro Luettelo Raja-arvo Huomautus Kuparinaftenaatti HTP-arvot HTP(8h):1 mg/m³ (Cu) Täyteaine - HTP-arvot HTP(8h): 2 mg/m³ HTP-arvot : Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP) HTP(8h): Keskipitoisuus 8 h:n altistusajalle. HTP(15min): Keskipitoisuus 15 min:n altistusajalle. ppm: Tilavuusosuuden yksikkö (tilavuuden miljoonasosa). mg/m³: Massapitoisuuden yksikkö (milligrammaa kuutiometrissä). Kattoarvo: Hetkellisen pitoisuuden HTP-arvo. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Työ- ja käsittelykohteissa oltava riittävä yleisilmanvaihto/kohdepoisto, jotta voimassa olevat työhygieeniset raja-arvot höyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pölylle eivät ylity. Mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä edellä mainituilla teknisillä toimenpiteillä, on käytettävä sopivaa, EN-standardien mukaista, hyväksyttyä, CE-merkittyä hengityksensuojainta Henkilönsuojaimet Silmien- tai kasvojensuojaus Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. Suositeltava silmien- tai kasvojensuojain: Sivusuojalliset suojalasit; Suojalasit, joissa epäsuora tuuletus. Ihon- tai käsiensuojaus Riskinarviointiin ja mahdolliseen ihoaltistumiseen perustuen valittava sopivat, soveltuvien EN-standardien mukaisesti hyväksytyt, CE-merkityt suojakäsineet ja/tai suojavaatetus tuotetta käsiteltäessä. Suojainmateriaalien soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on varmistettava suojaintoimittajalta ennen käyttöönottoa. Suositeltavat suojakäsinemateriaalit: Polyvinyylialkoholi (PVA). Hengityksensuojaus Mikäli riskinarvioinnin perusteella edellytetään hengityksensuojaimen käyttöä, suositeltava suojaintyyppi: Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi A (orgaaniset kaasut/höyryt). Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun käyttökohteeseen suojaintoimittajalta. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Fysikaalinen olomuoto Neste. Erityinen fysikaalinen olomuoto: Pasta. Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Valkoinen. Akrylaatin haju. Hajukynnys Sivu: 5 / 14

9 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B ph Ei sovelleta. Kiehumispiste/kiehumisalue >=37,8 C Sulamispiste Ei sovelleta. Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei sovelleta. Räjähdysominaisuudet Ei luokitusta. Hapettavat ominaisuudet Ei luokitusta. Leimahduspiste > 93,3 C [Testimenetelmä:Closed Cup] Itsesyttymislämpötila Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Suhteellinen tiheys 1,13 [Ref.Std:Vesi=1] Vesiliukoisuus - Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus) Jakautumiskerroin (K o/w) Haihtumisnopeus Hajoamislämpötila Viskositeetti Tiheys Pa-s 1,13 g/ml 9.2 Muut tiedot Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 18,4 g/l [Testimenetelmä:EPA Method 24] [Viite:Osat A/B] Haihtuvat aineosat < 50 p-% KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tämä aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyissä olosuhteissa - katso tämän kohdan muut otsakkeet Kemiallinen stabiilisuus Stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa Vältettävät olosuhteet Lämpö. Kipinät ja/tai liekit Yhteensopimattomat materiaalit Amiinit. Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Vahvat hapettimet. Sivu: 6 / 14

10 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Ei tunneta. Olosuhteet Kohta 5.2. sisältää tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Kohdassa 11 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 luokituksen kanssa, mikäli toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi yksittäisten aineosien myrkyllisyyteen liittyvät tiedot eivät välttämättä liity koko valmisteen luokitukseen ja/tai altistumisvaikutukseen. Syitä tähän voivat olla, että yksittäisen aineosan pitoisuus saattaa olla alle luokitusrajojen, aineosalle ei ole mahdollista altistua tai aineosan tieto ei ole merkityksellistä koko valmisteen osalta. Lisätietoja aineosien/seoksen luokituksesta saatavilla pyynnöstä Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Altistumisen vaikutukset Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella tämä aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia: Hengitys Hengitystieärsytys: Oireita voivat olla yskä, aivastelu, päänsärky, käheys sekä nenä- ja nielukipu. Ihokosketus Ihoärsytys: Oireita voivat olla pakallinen ihon punoitus, kirvely, kutina, kuivuminen, halkeilu, rakkulointi ja kipu. Allergiset iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi ja kutina. Silmäkosketus Voimakas silmä-ärsytys: Oireita voivat olla silmien voimakas punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto, sarveiskalvon samentumat sekä näköhäiriöt. Nieleminen Ruoansulatuselimistön ärsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanväänteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Välitön myrkyllisyys Nimi Altistumisreitti Laji Arvo TUOTE Nieleminen Tietoa ei ole saatavilla luokitusta varten; ATE (lask.) >5 000 mg/kg Tetrahydrofurfyryylimetakrylaatti Nieleminen LD50 Arvio mg/kg Hydroksietyylimetakrylaatti Ihon kautta Kani LD50 > mg/kg Hydroksietyylimetakrylaatti Nieleminen Rotta LD mg/kg Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Ihon kautta Kani LD50 > mg/kg Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg Isobornyylimetakrylaatti Ihon kautta Kani LD50 > mg/kg Isobornyylimetakrylaatti Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg Täyteaine Ihon kautta LD50 Arvio > mg/kg Täyteaine Nieleminen Ihminen LD50 > mg/kg Bisfenoli-Apolyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatt Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg i Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Kuparinaftenaatti Ihon kautta Arvio > mg/kg Sivu: 7 / 14

11 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Kuparinaftenaatti Hengitysteitse Arvio > 12,5 mg/l (pöly/utu) Kuparinaftenaatti Hengitysteitse Arvio > 50 mg/l (höyry) Kuparinaftenaatti Nieleminen Arvio mg/kg ATE=Välittömän myrkyllisyyden estimaatti. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Nimi Laji Arvo Tetrahydrofurfyryylimetakrylaatti Vastaavat yhdisteet Ärsyttävä Hydroksietyylimetakrylaatti Kani Lievästi ärsyttävä. Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Ei merkittävää ärsytystä. Isobornyylimetakrylaatti Kani Lievästi ärsyttävä. Täyteaine Ei merkittävää ärsytystä. Bisfenoli-A-polyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Kuparinaftenaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Nimi Laji Arvo Tetrahydrofurfyryylimetakrylaatti Vastaavat yhdisteet Voimakkaasti ärsyttävä. Hydroksietyylimetakrylaatti Kani Kohtalaisesti ärsyttävä. Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Ei merkittävää ärsytystä. Isobornyylimetakrylaatti Kani Lievästi ärsyttävä. Täyteaine Ei merkittävää ärsytystä. Bisfenoli-Apolyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Kuparinaftenaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Ihon herkistyminen Nimi Laji Arvo Tetrahydrofurfyryylimetakrylaatti Ihminen Saatavilla oleva tieto on riittämätön luokitusta Hydroksietyylimetakrylaatti Ihiminen/eläin Herkistävä. Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Isobornyylimetakrylaatti Marsu Ei ole herkistävä. Täyteaine Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Bisfenoli-Apolyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatti Marsu Ei ole herkistävä. Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Kuparinaftenaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Hengitysteiden herkistyminen Nimi Laji Arvo Tetrahydrofurfyryylimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Hydroksietyylimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Isobornyylimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Täyteaine Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Bisfenoli-A-polyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Kuparinaftenaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Nimi Altistumisreitti Arvo Sivu: 8 / 14

12 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Lisääntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset Nimi Altistumisreitti Arvo Laji Tulos Altistumisen kesto Tetrahydrofurfyryylimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Hydroksietyylimetakrylaatti Nieleminen Ei ole lisääntymiselle vaarallinen (naaras). Hydroksietyylimetakrylaatti Nieleminen Ei ole lisääntymiselle vaarallinen (uros). Hydroksietyylimetakrylaatti Nieleminen Ei ole lisääntymiselle vaarallinen. Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Isobornyylimetakrylaatti Täyteaine Tetrahydrofurfyryylimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Hydroksietyylimetakrylaatti In vivo Ei ole mutageeni. Hydroksietyylimetakrylaatti In vitro Saatavilla oleva tieto on riittämätön luokitusta Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Isobornyylimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Täyteaine Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Bisfenoli-A-polyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatti In vitro Ei ole mutageeni. Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Kuparinaftenaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Syöpää aiheuttavat vaikutukset Nimi Altistumisreitti Laji Arvo Tetrahydrofurfyryylimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Hydroksietyylimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Isobornyylimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Täyteaine Hengitys Useita Ei ole karsinogeeni. eläinlajeja Bisfenoli-A-polyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Kuparinaftenaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Bisfenoli-Apolyetyleeniglykolidieetteridimetakr ylaatti Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Rotta Rotta Rotta NOAEL: mg/kg/day NOAEL: mg/kg/day NOAEL: mg/kg/day tiineysaika 49 pv tiineysaika Sivu: 9 / 14

13 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Kuparinaftenaatti Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Hydroksietyylimetakryl aatti Butadieeniakrylonitriili polymeeri Kuparinaftenaatti Hengitys Hengityselimet Saatavilla oleva tieto on riittämätön luokitusta Hydroksietyylimetakrylaatt i Butadieeniakrylonitriilipol ymeeri Isobornyylimetakrylaatti Täyteaine Hengitys Pneumokonioos i Arvo Laji Tulos Altistumisen kesto NOAEL: Tietoja ei saatavilla. Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Täyteaine Hengitys Keuhkofibroosi Saatavilla oleva tieto on riittämätön luokitusta Kohde-elin/elimet Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Nimi Altistumisreitti Kohde-elin/ elimet Tetrahydrofurfyryylime takrylaatti Bisfenoli-Apolyetyleeniglykolidiee tteridimetakrylaatti Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Nimi Altistumisreitti Kohde-elin/ elimet Tetrahydrofurfyryylimetak rylaatti Bisfenoli-Apolyetyleeniglykolidieetter idimetakrylaatti Arvo Laji Tulos Altistumisen kesto Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Vahingoittaa elimiä Ihminen NOAEL: Ammatillinen pitkäaikaisessa tai Ei tietoja altistuminen toistuvassa saatavilla. altistumisessa. Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Tietoa ei ole saatavilla tai se on Rotta NOAEL: Tietoja ei saatavilla. Sivu: 10 / 14

14 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Kuparinaftenaatti Aspiraatiovaara Nimi Tetrahydrofurfyryylimetakrylaatti Hydroksietyylimetakrylaatti Butadieeniakrylonitriilipolymeeri Isobornyylimetakrylaatti Täyteaine Bisfenoli-A-polyetyleeniglykolidieetteridimetakrylaatti Kuparinaftenaatti riittämätön luokitusta Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Arvo Ei aiheuta aspiraatiovaaraa. Ei aiheuta aspiraatiovaaraa. Ei aiheuta aspiraatiovaaraa. Ei aiheuta aspiraatiovaaraa. Ei aiheuta aspiraatiovaaraa. Ei aiheuta aspiraatiovaaraa. Ei aiheuta aspiraatiovaaraa. Ei aiheuta aspiraatiovaaraa. Lisätietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydestä saatavilla pyynnöstä valmistajalta/toimittajalta. KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Kohdassa 12 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 luokitustietojen kanssa, mikäli toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi yksittäisten aineosien tiedot liittyen vaarallisuuteen ympäristölle eivät välttämättä liity koko valmisteen vaarallisuuteen ympäristölle. Syitä tähän voivat olla, että yksittäisen aineosan pitoisuus on alle luokitusrajojen, aineosalle ei ole mahdollista altistua tai aineosan tieto ei ole merkityksellistä koko valmisteen osalta. Lisätietoja aineosien/seoksen luokituksesta saatavilla pyynnöstä Myrkyllisyys Testaustietoja seoksesta ei ole saatavilla. Aineosa CAS-nro Eliölaji Tyyppi Altistuminen Testi Tulos Kuparinaftenaatti Kala Kokeellinen 96 h LC50 0,00034 mg/l Kuparinaftenaatti Water flea Kokeellinen 48 h EC50 0,34 mg/l Hydroksietyylimetakr Water flea Kokeellinen 48 h EC mg/l ylaatti Hydroksietyylimetakr Fathead Kokeellinen 96 h LC mg/l ylaatti Minnow Isobornyylimetakrylaa Water flea Kokeellinen 48 h EC50 1,1 mg/l tti Isobornyylimetakrylaa Green Algae Kokeellinen 96 h EC50 2,7 mg/l tti Isobornyylimetakrylaa Zebra Fish Kokeellinen 96 h LC50 1,8 mg/l tti Tetrahydrofurfyryyli Fathead Kokeellinen 96 h LC50 34,7 mg/l metakrylaatti Minnow Hydroksietyylimetakr Green Algae Kokeellinen 72 h EC mg/l ylaatti Hydroksietyylimetakr Green Algae Kokeellinen 72 h NOEC 160 mg/l ylaatti Hydroksietyylimetakr Water flea Kokeellinen 21 pv NOEC 24,1 mg/l ylaatti Butadieeniakrylonitrii lipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön Sivu: 11 / 14

15 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B luokitusta - Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Bisfenoli-Apolyetyleeniglykolidie etteridimetakrylaatti Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Täyteaine - Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Aineosa CAS-nro Ominaisuus Kesto Testimenetelmä Tulos Menetelmä Butadieeniakrylo Tietoa ei ole saatavilla Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. nitriilipolymeeri luokitusta Hydroksietyylim etakrylaatti Kokeellinen Hydrolyysi Hydrolyyttinen puoliintumisaika 10.9 pv (t 1/2) Muut menetelmät Hydroksietyylim Kokeellinen Hajoavuus 14 pv BOD 95 p-% OECD 301C etakrylaatti Bisfenoli-Apolyetyleeniglyk Lask. Hajoavuus 28 pv BOD 38 p-% OECD 301C olidieetteridimeta krylaatti Täyteaine - Tietoa ei ole saatavilla Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Tetrahydrofurfyr yylimetakrylaatti luokitusta Arv. Fotolyysi Valokemiallinen puoliintumisaika (ilmassa) Tetrahydrofurfyr yylimetakrylaatti - Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Isobornyylimetak rylaatti 9.77 h (t 1/2) Muut menetelmät Arv. Hajoavuus 28 pv BOD 85.9 p-% Muut menetelmät Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja Arv. Fotolyysi Valokemiallinen puoliintumisaika (ilmassa) 1.12 pv (t 1/2) Muut menetelmät Isobornyylimetak Kokeellinen Hajoavuus 28 pv BOD 26.8 p-% OECD 301D rylaatti Kuparinaftenaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja Biokertyvyys Aineosa CAS-nro Ominaisuus Kesto Testimenetelmä Tulos Menetelmä Butadieeniakryloni triilipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Sivu: 12 / 14

16 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Hydroksietyylimet akrylaatti Bisfenoli-Apolyetyleeniglykoli dieetteridimetakryl aatti Kokeellinen Biokertyvyys K o/w 0.47 Muut menetelmät Lask. Biokertyvyys BCF 6.7 BCF (arv.) Täyteaine - Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Tetrahydrofurfyryy Arv. Biokertyvyys K o/w 1.80 Muut limetakrylaatti menetelmät - Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Ei tietoja. Isobornyylimetakr ylaatti Arv. Biokertyvyys BCF 37.4 Muut menetelmät Kuparinaftenaatti Kokeellinen Biokertyvyys K o/w 4.1 Muut menetelmät 12.4 Liikkuvuus maaperässä Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisätietoja 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tietoa ei saatavilla Muut haitalliset vaikutukset Tietoa ei saatavilla. KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevien kunnallisten /kansallisten säädösten mukaisesti. Kovetettu/kovettunut materiaali: Poltto jätteiden käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Polttokelpoisuus selvitettävä ennen hävitystä. Kovettamaton materiaali: Käsittely vaarallisena jätteenä. Poltto vaarallisen jätteen käsittelyluvan saaneessa laitoksessa. Kovetettu/kovettunut materiaali: Hyväksytty kaatopaikka. Kaatopaikkakelpoisuus selvitettävä ennen hävitystä. Vajaat sekä tyhjät (ei-kuivuneet) pakkaukset on käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Jäteluettelo (179/2012) sisältää soveltuvat jätenimikkeet (EWC-koodit). Jätteet luokitellaan ensisijaisesti jätteen synnyn toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Varmista jäteluokituksen oikeeellisuus ennen tuotteen/pakkauksen hävitystä. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jätehuoltoviranomaiseen. Suomen 3M Oy on Pakkausyhdistysrekisteri PYR:n jäsen. Lisätietoja pakkausten hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy osoitteesta EY-jätenimike (tuote): * Liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita * Maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita. KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT VAK/ADR: UN3082 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S.; Kuparisuola; 9; III; (E); M6. IMDG: UN3082 Environmental Hazardous Substance, liquid, N.O.S.; Copper Salt; 9; III; Sivu: 13 / 14

17 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA B Marine Pollutant :Copper Salt; FA,SF.(ENG) IATA: UN3082 Environmental Hazardous Substance, liquid, N.O.S.; Copper Salt; 9; III.(ENG) KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Aineluettelot Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisätietoja Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei sovelleta. KOHTA 16. MUUT TIEDOT Luettelo H-lausekkeista H226 Syttyvä neste ja höyry. H302 Haitallista nieltynä. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Luettelo R-lausekkeista R10 Syttyvää. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R38 Ärsyttää ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52 Haitallista vesieliöille. Lisäykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita parhaan tietämyksemme mukaan julkaisupäivänään. Emme ole vastuussa mistään taloudellisesta vahingosta tai esine- tai henkilövahingosta, joka saattaa aiheutua sen käyttämisestä (ellei laissa toisin säädetä). Tiedot eivät välttämättä sovellu muuhun kuin käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen käyttöön tai tilanteisiin, joissa tuotetta käytetään yhdessä muiden materiaalien kanssa. Näistä syistä on tärkeää, että asiakas selvittää itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun käyttötarkoitukseen. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa Sivu: 14 / 14

18 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA A Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina, ellei 3M, ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai muutoin levitetä ansiotarkoituksessa. Tiedotenumero: Versio: 1.00 Tarkistettu: 30/08/2013 Edellinen päiväys: Kuljetustietojen versio: 1.00 (30/08/2013) Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Liima. Käyttökohde: Ammattikäyttö. Toimialaluokitus (TOL): C - Teollisuus. Käyttötarkoituskoodi (KT): 2 - Liima- ja sideaineet. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), Espoo, Y-tunnus: Puhelin/Fax: Puhelin: (09) , Telefax: (09) Sähköposti: Kotisivu: 1.4 Hätäpuhelinnumero MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus CLP-asetus (EY) 1272/ luokitus: Ihon herkistyminen, vaarakategoria 1; H317. Vesiympäristölle vaarallinen - krooninen, vaarakategoria 2; H411. Kohta 16 sisältää H-lausekkeet aukikirjoitettuina Seosdirektiivi (1999/45/EY) - luokitus: Hapettava (O); R7. Herkistävä; R43. Sivu: 1 / 11

19 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA A Ympäristölle vaarallinen (N); R51/53. Kohta 16 sisältää R-lausekkeet aukikirjoitettuina. 2.2 Merkinnät CLP-asetus (EY) 1272/2008 Huomiosana VAROITUS Symbolit: GHS07 (Huutomerkki) GHS09 (Ympäristö) GHS-varoitusmerkit Aineosa CAS-nro p-% tert-butyyli- 3,5,5-trimetyyliperoksiheksanoaatti ,1-10 Vaaralausekkeet: H317 H411 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet Ennaltaehkäisy: P280E P273 Pelastustoimenpiteet: P333 + P313 Jätteiden käsittely: P501 Käytä suojakäsineitä. Vältä päästämästä ympäristöön. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevien kunnallisten/kansallisten säädösten mukaisesti. 6% seoksesta koostuu aineosista, joiden välitöntä myrkyllisyyttä suun kautta ei tunneta. 36% seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta. Lisätietoja Rajoitetut merkinnät, kun pakkauskoko on alle 125 ml. Poista: H411 and P Muut vaarat Ei tunneta. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineosa CAS-nro EY-nro p-% Luokitus Dibentsoaattipropanoli EINECS R52 (Itseluokiteltu) 5 Sivu: 2 / 11

20 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA A Akrylaattipolymeeri tert-butyyli- 3,5,5- trimetyyliperoksiheksanoaatti EINECS ,1-10 O:R7; Xi:R38; N:R50/53; R43 (Raaka-ainetoimittaja) Org. Perox. CD, H242; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400,M=1; Aquatic Chronic 1, H410,M=1 (Raaka-ainetoimittaja) Kohta 16 sisältää R- ja H-lausekkeet aukikirjoitettuina. Kohta 15 sisältää tietoja aineosiin liittyvistä turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännöksistä. Kohta 12 sisältää tietoa aineosien PBT- tai vpvb-arvioinneista. Kohta 8 sisältää aineosien työperäisen altistumisen raja-arvoja. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. Ihokosketus Huuhdo välittömästi kosketuskohta saippualla ja vedellä. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Silmäkosketus Huuhdo runsaalla vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita ilmenee, hakeudu lääkäriin. Nieleminen Huuhdo suu. Jos ilmenee pahoinvointia, hakeudu lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei sovelleta. KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen tavalliselle palavalle materiaalille sopivaa sammutusainetta, kuten vettä tai vaahtoa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei sovelleta. Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Olosuhteet Palaminen. Palaminen. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palo- tai räjähdysvaaraa ei ole odotettavissa. Sivu: 3 / 11

21 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA A KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Evakuoi alue. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Alue tuuletettava. Suuret vuodot tai vuodot suljetuissa paikoissa edellyttävät riittävää ilmanvaihtoa. Käytettävä koneellista ilmanvaihtoa höyryjen poistamiseen. Varoitus! Ilmanvaihtolaitteen moottori saattaa olla kipinänlähde ja aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Huomioi tiedotteen kohdat liittyen fysikaalisiin- ja terveysvaaroihin, hengityksen suojaukseen, ilmanvaihtoon sekä henkilönsuojaimiin. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat toimet Vältettävä päästämästä ympäristöön. Suuremmat vuodot: Estettävä pääsy viemäriin ja vesistöihin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Nestemäinen päästö/vuoto. Imeytetään vuoto sopivaan epäorgaaniseen absorbenttiin, kuten bentoniittiin, vermikuliittiin tai muuhun vastaavaan materiaaliin. Sekoitetaan, kunnes absorbentti näyttää kuivalta. Huom! Imeytysmateriaali ei poista seoksen fysikaalisia-, terveys- tai ympäristövaaroja. Kootaan päästö talteen mahdollisimman tarkasti. Kerätään vuoto talteen käyttäen kipinöimättömiä työkaluja. Kootaan jäännös UN-tyypihyväksyttyyn pakkaukseen kuljetusta Puhdistetaan jäännökset sopivalla liuottimella. Tuuleta alue. Huomioi myös liuottimen käyttöturvallisuustiedote. Säiliö suljettava tiiviisti. Hävitetään talteen kerätty materiaali ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Lisätietoja kohdissa 8 ja 13. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Peseydy huolellisesti käytön jälkeen. Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Vältä kosketusta hapettavien aineiden (esim. kloori, kromihappo jne.). Vältettävä päästämästä ympäristöön. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Suojattava auringonvalolta. Suojattava lämmöltä. Varastoi alle 5 C/40 F lämpötilassa. Säilytä viileässä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä erillään hapoista. Säilytettävä erillään vahvoista emäksistä. Säilytettävä erillään hapettavista aineista. Varastoi erillään muista materiaaleista. Säilytä erillään vaatetuksesta ja muista palavista materiaaleista. Varastoi kuivassa paikassa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Huomioi kohdan 7.1 (Käsittely) ja 7.1 (Varastointi) suositukset. Huomioi kohdan 8 (altistumisen ehkäiseminen & henkilönsuojaimet) suositukset. KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistumisen raja-arvot Kohdassa 3 mainituille aineosille ei ole voimassa olevia työhygieenisiä raja-arvoja. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Työ- ja käsittelykohteissa oltava riittävä yleisilmanvaihto/kohdepoisto, jotta voimassa olevat työhygieeniset raja-arvot Sivu: 4 / 11

22 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA A höyrylle/sumulle/udulle/huurulle/pölylle eivät ylity. Mikäli ilmanvaihto ei ole riittävä edellä mainituilla teknisillä toimenpiteillä, on käytettävä sopivaa, EN-standardien mukaista, hyväksyttyä, CE-merkittyä hengityksensuojainta. Kovetusuunien ulospuhallus sopivaan päästönkontrollilaitteeseen/ulkoilmaan Henkilönsuojaimet Silmien- tai kasvojensuojaus Käytä suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Käytä silmien- tai kasvonsuojainta. Suositeltava silmien- tai kasvojensuojain: Sivusuojalliset suojalasit; Suojalasit, joissa epäsuora tuuletus. Ihon- tai käsiensuojaus Käytä suojakäsineitä. Riskinarviointiin ja mahdolliseen ihoaltistumiseen perustuen valittava sopivat, soveltuvien EN-standardien mukaisesti hyväksytyt, CE-merkityt suojakäsineet ja/tai suojavaatetus tuotetta käsiteltäessä. Suojainmateriaalien soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on varmistettava suojaintoimittajalta ennen käyttöönottoa. Suositeltavat suojakäsinemateriaalit: Nitriilikumi. Hengityksensuojaus Käytä hengityksensuojainta, mikäli ilmanvaihto on riittämätön. Mikäli riskinarvioinnin perusteella edellytetään hengityksensuojaimen käyttöä, suositeltava suojaintyyppi: Suodattava suojain, puoli- tai kokonaamari, suodatintyyppi AP2/AP3 (orgaaniset kaasut/höyryt/hiukkaset). Varmista tarvittaessa hengityksensuojaimen soveltuvuus aiottuun käyttökohteeseen suojaintoimittajalta. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Fysikaalinen olomuoto Neste. Erityinen fysikaalinen olomuoto: Pasta. Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Sininen neste. Hiilivedyn haju. Hajukynnys ph Ei sovelleta. Kiehumispiste/kiehumisalue >=65,6 C Sulamispiste Ei sovelleta. Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei sovelleta. Räjähdysominaisuudet Ei luokitusta. Hapettavat ominaisuudet Ei luokitusta. Leimahduspiste > 93,3 C [Testimenetelmä:Closed Cup] Itsesyttymislämpötila Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Suhteellinen tiheys 1,08 [Ref.Std:Vesi=1] Vesiliukoisuus - Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus) Jakautumiskerroin (K o/w) Haihtumisnopeus Hajoamislämpötila Viskositeetti Pa-s Sivu: 5 / 11

23 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA A Tiheys 1,08 g/ml 9.2 Muut tiedot Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 5,6 % [Testimenetelmä:EPA method 24 (lask.)] Haihtuvat aineosat < 6 p-% KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Tämä aine/seos saattaa olla reaktiivinen tiettyjen aineiden kanssa tietyissä olosuhteissa - katso tämän kohdan muut otsakkeet Kemiallinen stabiilisuus Stabiili Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa Vältettävät olosuhteet Lämpö. Kipinät ja/tai liekit Yhteensopimattomat materiaalit Amiinit. Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Vahvat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet Aine Ei tunneta. Olosuhteet Kohta 5.2. sisältää tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Kohdassa 11 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 luokituksen kanssa, mikäli toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi yksittäisten aineosien myrkyllisyyteen liittyvät tiedot eivät välttämättä liity koko valmisteen luokitukseen ja/tai altistumisvaikutukseen. Syitä tähän voivat olla, että yksittäisen aineosan pitoisuus saattaa olla alle luokitusrajojen, aineosalle ei ole mahdollista altistua tai aineosan tieto ei ole merkityksellistä koko valmisteen osalta. Lisätietoja aineosien/seoksen luokituksesta saatavilla pyynnöstä Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Altistumisen vaikutukset Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella tämä aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia: Hengitys Hengitystieärsytys: Oireita voivat olla yskä, aivastelu, päänsärky, käheys sekä nenä- ja nielukipu. Sivu: 6 / 11

24 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA A Ihokosketus Merkittävää ihoärsytystä ei ole odotettavissa. Allergiset iho-reaktiot: Oireita voivat olla ihon punoitus, kirvely, rakkulointi ja kutina. Silmäkosketus Merkittävää silmä-ärsytystä ei ole odotettavissa. Kovetushöyryt voivat ärsyttää silmiä. Oireita voivat olla silmien punoitus, kirvely, kipu, kyynelvuoto ja näköhäiriöt. Nieleminen Voi olla haitallista nieltynä. Ruoansulatuselimistön ärsytys: Oireita voivat olla alavatsakivut, vatsanväänteet, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Välitön myrkyllisyys Nimi Altistumisreitti Laji Arvo TUOTE Nieleminen Tietoa ei ole saatavilla luokitusta varten; ATE (lask.)4 555,9 mg/kg Dibentsoaattipropanoli Ihon kautta Rotta LD50 > mg/kg Dibentsoaattipropanoli Hengitysteitse Rotta LC50 > 200 mg/l (pöly/utu) (4 h) Dibentsoaattipropanoli Nieleminen Rotta LD mg/kg Akrylaattipolymeeri Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg Nieleminen Rotta LD50 > mg/kg tert-butyyli- 3,5,5- trimetyyliperoksiheksanoaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta ATE=Välittömän myrkyllisyyden estimaatti. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Nimi Laji Arvo Dibentsoaattipropanoli Kani Ei merkittävää ärsytystä. Akrylaattipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta tert-butyyli- 3,5,5-trimetyyliperoksiheksanoaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Nimi Laji Arvo Dibentsoaattipropanoli Kani Ei merkittävää ärsytystä. Akrylaattipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta tert-butyyli- 3,5,5-trimetyyliperoksiheksanoaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Ihon herkistyminen Nimi Laji Arvo Dibentsoaattipropanoli Marsu Ei ole herkistävä. Akrylaattipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Hiiri Ei ole herkistävä. tert-butyyli- 3,5,5-trimetyyliperoksiheksanoaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Hengitysteiden herkistyminen Nimi Laji Arvo Dibentsoaattipropanoli Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Akrylaattipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta tert-butyyli- 3,5,5-trimetyyliperoksiheksanoaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Nimi Altistumisreitti Arvo Sivu: 7 / 11

25 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ, OSA A Dibentsoaattipropanoli In vitro Ei ole mutageeni. Akrylaattipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla luokitusta In vitro Ei ole mutageeni. tert-butyyli- 3,5,5-trimetyyliperoksiheksanoaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Syöpää aiheuttavat vaikutukset Nimi Altistumisreitti Laji Arvo Dibentsoaattipropanoli Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Akrylaattipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta tert-butyyli- 3,5,5- trimetyyliperoksiheksanoaatti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Lisääntymiselle ja/tai kehitykselle vaaralliset vaikutukset Nimi Altistumisreitti Arvo Laji Tulos Altistumisen kesto Dibentsoaattipropanoli Nieleminen Ei ole lisääntymiselle Rotta NOAEL: Sukupolvi vaarallinen (naaras). mg/kg/day Dibentsoaattipropanoli Nieleminen Ei ole lisääntymiselle Rotta NOAEL: Sukupolvi vaarallinen (uros). mg/kg/day Dibentsoaattipropanoli Nieleminen Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: tiineysaika riittämätön luokitusta mg/kg/day Akrylaattipolymeeri Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta tert-butyyli- 3,5,5- trimetyyliperoksiheksano aatti Tietoa ei ole saatavilla tai se on riittämätön luokitusta Akrylaattipol ymeeri luokitusta Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Nieleminen Hermosto Saatavilla oleva tieto on riittämätön luokitusta Kohde-elin/elimet Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Nimi Altistumisreitti Kohde-elin/ elimet Arvo Laji Tulos Altistumisen kesto Dibentsoaatti propanoli Tietoa ei ole saatavilla tert-butyyli- 3,5,5- trimetyylipero ksiheksanoaat ti Tietoa ei ole saatavilla luokitusta Rotta NOAEL: mg/kg Ei sovelleta. Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Nimi Altistumisreitti Kohde-elin/ elimet Arvo Laji Tulos Altistumisen kesto Dibentsoaatti propanoli Nieleminen Verenkiertojärje stelmä Maksa Saatavilla oleva tieto on Rotta NOAEL: mg/kg/day 90 pv Sivu: 8 / 11

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M SCOTCH-WELD DP8810NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 7571/7572 3M ESPE VITREBOND PLUS LINER A/B KIT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 36816 3M ESPE EXPRESS 2 PENTA PUTTY REFILL Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

Käyttöturvallisuustiedote AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PEERLESS OG-2 vaseliini 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3293 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M ESPE ADPER PROMPT L-POP SELF-ETCH ADHESIVE Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P233 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7842,T7842.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M SCOTCH-WELD DP 110 RAKENTEELLINEN EPOKSILIIMA - KIRKAS Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M SCOTCH-WELD DP8805NS MIETOTUOKSUINEN AKRYYLILIIMA VIHREÄ Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita.

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

Käyttöturvallisuustiedote AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M SCOTCH-WELD 2216 STRCTURAL EPOXY ADHESIVE, TRANSLUCENT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2209 EAN 6414400022090 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57546 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1 / 5

Käyttöturvallisuustiedote 1 / 5 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Valmisteen nimi: Tuotekoodi: AutoMagic BC2 Clear Coat Finish No 78 ja 78A AM78 ja AM78A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2013, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57697,57703,57711,57714 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M 05900 MUOVIOSIEN PAIKKAUSAINE Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M SCOTCH-WELD DP 190 EPOKSIPOHJAINEN RAKENNELIIMA, HARMAA Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2016, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen

Lisätiedot

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit)

AINEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT (Kit) 3M SCOTCH-WELD DP 8010 RAKENTEELLINEN AKRYYLILIIMA Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2012, Meguiar's, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan Meguiar's, Inc. tuotteiden

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

Käyttöturvallisuustiedote AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2011, 3M Company. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot