Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, hyväksymiskäsittely 16/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, hyväksymiskäsittely 16/03.03.00/2015"

Transkriptio

1 Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntavaltuusto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, hyväksymiskäsittely 16/ /2015 Maakuntahallitus päätti käynnistää ( 215) maakuntakaavan 4. vai heen laatimisen. Maakuntakaavan pääteemoja ovat Joensuun seudun yh dys kun ta ra kenne ja viherrakenteet sekä koko maakunnan osalta kaupan suuryksiköt. Osal lis tumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä Näh tä vil lä oloaikana suunnitelmasta annettiin 36 lausuntoa ja 3 mielipidettä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 11 :n mukainen en sim mäi nen ns. aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Maa kun ta hal li tus hyväksyi ( 130) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa tu jen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Maakuntakaavan 4. vaiheen aloitusseminaari pidettiin sidosryhmille Maa kun ta hal li tus esitti kokouksessaan ( 199), että maakuntavaltuusto merkitsee maakuntakaavan tilannekatsauksen tiedoksi ja käy siitä evästyskeskustelun. Maakuntavaltuusto merkitsi kokouksessaan ( 25) maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsauksen tiedoksi ja kävi siitä evästyskeskustelun. Maakuntakaavaa palvelevat keskeiset taustaselvitykset ja niiden pohjalta laadittu maa kun ta kaa va luon nos ovat valmistuneet. Keskeisimmät laaditut selvitykset ovat Pohjois-Karjalan kauppapaikkaselvitys, Joensuun seudun ampumarataselvitys, Joensuun kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kehittäminen, Virkistyksen ja matkailun näkökulmat Joensuun kaupunkiseudulla sekä Jaamankankaan ja sen ympäristön monikäytön selvitys. Selvitystöitä ovat olleet ohjaamassa teeman mukaisesti kaupan työryhmä, virkistyksen ja matkailun työryhmä, ampumaratayöryhmä, Joensuun seudun kuntien edustajista muodostuva työvaliokunta sekä ohjausryhmä ja SOVA ryhmä. Maakuntaliitto järjesti lisäksi yleisötilaisuutena ampumarataseminaarin sekä keskeisille sidosryhmille kaupan seminaarin Kaavaluonnos on käsitelty työvaliokunnassa , kaupan työryhmässä sekä SOVA-ryhmässä, maakuntakaavatyöryhmässä ja ohjausryhmässä Kokousten muistiot ovat tausta-aineistona. 1 hyväksyä maakuntakaavan 4. vaiheen kaavaluonnoksen ja siihen liittyvän valmis te lu ai neis ton maakäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaiseen kaa voi tus menet te lyyn mielipiteen esittämistä varten ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot (maan käyt tö- ja rakennusasetus 30) 2 antaa maakuntaliiton toimistolle valtuudet tehdä teknisluonteisia korjauksia ja täy den nyk siä kaavaluonnoksen aineistoon ennen nähtäville asettamista 3 saattaa maakuntakaavan 4. vaiheen luonnoksen maakuntavaltuuston tiedoksi eväs tys kes kus te lua varten.

2 1-3 hyväksyttiin yksimielisesti. Asian käsittelyn aikana kokouksessa oli läsnä aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, maakuntasuunnittelija Heikki Viinikka ja suunnittelija Teemu Huikuri. Juha Kosonen oli poissa kokouksesta klo ja Matti Kämäräinen klo Ritva Mahlavuori palasi kokoukseen ennen päätöksen tekoa klo suunnittelujohtaja Risto Poutiainen puh , Maakuntavaltuusto 10 (MKH 103 Maakuntavaltuusto merkitsee Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen luonnoksen tilannekatsauksen tiedoksi ja käy siitä evästyskeskustelun. Hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla hyväksyttiin yksimielisesti kaksi keskustan valtuustoryhmän kirjallista esitystä tämän pykälän liitteiksi. Marja-Leena Kivivuori poistui kokouksesta klo 13.00, Matti Kämäräinen klo 13.00, Matti Ketonen klo 13.20, Juha Hämäläinen klo ja Maija Martikainen klo Kaikki poistuivat ennen tämän pykälän päätöksen tekoa. Merkitään että Marja-Leena Kivivuoren tilalle tuli varavaltuutettu Sanna Parkkinen. kehittämisjohtaja Risto Poutiainen puh , MKH Maakuntakaavan 4. vaiheen luonnos ja sen valmisteluaineisto olivat nähtävillä maa kun ta lii tos sa ja sen jäsenkunnissa ja niistä pyydettiin lau sunnot. Nähtävillä olo aikana järjestettiin kaikille avoimet kunta-/seutukuntakohtaiset maa kun ta kaa van esittely- ja kuulemistilaisuudet, yhteensä 7 tilaisuutta. Lausuntoja ja mielipiteitä saatiin yhteensä 51 kpl. Maakuntakaavatyöryhmä kä sit te li saadun palautteen , jolloin samana päivänä pidettiin myös työ neu vot te lu ympäristöministeriön edustajien kanssa maakuntakaavasta. Kunta-/seutukuntakohtaisten esittely- ja keskustelutilaisuuksien muistio, yh teen ve to saadusta palautteesta sekä ympäristöministeriössä pidetty esitys maa kun ta kaa van keskeisestä palautteesta teemoittain ovat kokouksen tausta-aineistona. Li säk si saadut lausunnot ja mielipiteet kokonaisuudessaan ovat kokouksessa näh tä vil lä. 1 merkitä maakuntakaavan 4. vaiheen luonnoksesta saadun palautteen tiedoksi 2 käydä evästyskeskustelun maakuntakaavan jatkovalmistelua varten. 1-2 hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Asian käsittelyn aikana kokouksessa olivat läsnä aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, ympäristösuunnittelija Leena Leskinen, maakuntasuunnittelija Jyrki Suorsa ja maakuntasuunnittelija Heikki Viinikka. MKH Maakuntakaavaluonnoksesta saatiin kaikkiaan 52 kpl lausuntoja ja muistutuksia. Palautteiden pohjalta on syksyn aikana käyty useita työneuvotteluja (7 kpl) eri sidosryhmien kanssa. Joensuun kaupunkiseudun kuntien edustajista koostuva työvaliokunta on käsitellyt palautetta ja alustavia vastineita sekä kaavaehdotuksen ratkaisuja kokouksessaan 5.11., SOVA ryhmä kokouksessaan ja ohjausryhmä kokouksessaan Lisäksi maakuntakaavan kaupan työryhmä sekä ampumaratatyöryhmä ovat kokoontuneet loppuvuoden aikana. Työneuvottelu ympäristöministeriön edustajan kanssa käytiin maakuntakaavasta Maakuntakaavatyöryhmä on käsitellyt palautetta, siihen annettavia vastineita ja kaavaehdotuksen alustavia ratkaisuja kokouksissaan sekä Saapuneet luonnosvaiheen lausunnot ja muistutukset ovat nähtävillä kokouksessa. 1 hyväksyä maakuntakaavan 4. vaiheen luonnoksen palautteen vastineet 2 käydä evästyskeskustelun maakuntakaavaehdotuksen jatkovalmistelua varten. 1-2 hyväksyttiin yksimielisesti Asian käsittelyn aikana kokouksessa olivat läsnä aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen ja maakuntasuunnittelija Heikki Viinikka. Hannu Hoskonen oli poissa kokouksesta klo , Sanna Parkkinen klo , Matti Kämäräinen klo , Jouni Martiskin klo MKH Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe on edennyt ehdotusvaiheeseen. Jou lukuun 2014 maakuntahallituksen evästyskeskustelun jälkeen on pidetty erillinen työneu vot te lu ympäristöministeriön kanssa Kontiolahden Jaa man kan kaan taajamaesityksestä on lisäksi pidetty neuvottelu Kontiolahden kunnan kans sa Maakunnalliset työryhmät ovat käyneet läpi kaavaehdotusta ko kouk sissaan seuraavasti: Sova-ryhmä 9.1., ohjausryhmä ja maa kun ta kaa va työ ryh mä ) hyväksyä Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksen ja asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja -asetuksen 12 ja 13 :ien mukaisesti jul ki ses ti nähtäville ja 2) pyytää maakuntakaavaehdotuksesta lausunnot maakuntakaavan kes kei simmil tä sidosryhmiltä sekä 3) antaa maakuntaliiton toimistolle valtuudet tehdä kaava-asiakirjoihin korjauksia ja pieniä täydentäviä lisäyksiä ennen nähtäville asettamista. 1-3 hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Asian käsittelyn aikana kokouksessa olivat läsnä aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, ympäristösuunnittelija Leena Leskinen, maakuntasuunnittelija Jyrki Suorsa ja maakuntasuunnittelija Heikki Viinikka. MKH Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe oli ehdotuksena nähtävillä välisen ajan. Maakuntakaavaehdotuksesta pyydettiin erikseen lausuntoa 97 eri taholta. Maakuntakaavaehdotuksesta saatiin nähtävillä oloaikana kaikkiaan 41 kpl lausuntoja sekä 19 kpl muistutuksia. Maakuntakaavatyöryhmä on käynyt lä pi alustavasti saadut palautteet kokouksessaan Yh teen ve to lau sun nois ta ja muistutuksista on taus ta-ai neis to na. Maakuntakaavatyöryhmässä sovitun mu kaises ti tavoitteena on valmistella alustavat vastineet maakuntahallituksen seu raavaan kokoukseen merkitä maakuntakaavan 4. vaiheen eh do tuk ses ta saadun palautteen yhteenvedon tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. MKH Maakuntakaavaehdotuksesta saatujen palautteiden lopullinen määrä oli 60 pa lautet ta eli 42 kpl lausuntoja ja 18 kpl muistutuksia, joista kaksi oli yhteismuistutusta (toi ses sa 53 ja toisessa 4 allekirjoittajaa). Edellisen hallituksen kokouksessa esillä ol lee seen palautteen yhteenvetoon on tullut kaksi muutosta. Yksi muistutus (yh teismuis tu tus) oli kirjattu kahteen kertaan ja lisäksi yksi myöhässä tullut lausunto on lisätty mukaan huomioitavaksi. Maakuntakaavatyöryhmä käsitteli saapunutta palautetta ja maa kun ta kaa va eh dotuk sen palautteisiin kirjattuja alustavia vastineita kokouksessaan Ta voittee na on, että maakuntahallitus hyväksyisi kaavaehdotuksen vastineet ja tekisi esityk sen maakuntavaltuustolle, että se hyväksyisi maakuntakaavan 4. vaiheen maakun ta hal li tuk sen seuraavassa kokouksessa Kaavaa koskeva maankäyttö- ja rakennusaseutuksen 11 :n mukainen toinen ns. eh do tus vai heen viranomaisneuvottelu pidetään käydä evästyskeskustelun maakuntakaavan eh dotuk ses ta ja ehdotusvaiheen palautteisiin laadituista alustavista vastineista. Hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksessa olivat läsnä tämän pykälän käsittelyn ajan aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, ympäristösuunnittelija Leena Leskinen, maakuntasuunnittelijat Jyrki Suorsa ja Heikki Viinikka. MKH Maakuntakaavaehdotuksesta pidettiin ns. ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Maakuntakaavan ohjausryhmä käsitteli ehdotuksen ja

5 SOVA-ryh mä Nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen esitetään saadun pa laut teen perusteella tehtäväksi seuraavia muutoksia: Kartalle tehtävät muutokset: - Liperin Välikankaan työpaikkatoimintojen alueesta (TP-1) osa muutetaan työpaik ka toi min to jen reservialueeksi (TPres-1) - Kontiolahden Lehmon eritasoliittymän länsipuolella sijaitsevan selvitysalueen (se) rajausta muutetaan yleipiirteisemmäksi ja samalla aluetta hieman laa jenne taan - Joensuun Hammaslahti muutetaan keskusverkossa paikalliskeskuksesta (ca-1) Joensuun seudun alakeskus luokkaan (ca) - Liperin Marjalan suunnalla tehdään pieni muutos viheryhteystarve linjaukseen - Kontiolahden Lehmon itäosan taajamatoimintojen (A) aluetta kasvatetaan hieman vastaamaan paremmin voimassa olevaa maakuntakaavatilannetta. Suunnittelumääräyksiin muutoksia: - Selvitysalue (se) - Keskustatoimintojen alue (C), seutukeskus (c), osittain seudullista merkitystä omaa va kuntakeskus (c1), alakeskus (ca), paikalliskeskus (ca-1) - Vähittäiskaupan suuryksikkö (km) - Kaupan ja rajaliikenteen kehittämisen kohdealue (kma-r). Rakentamismääräykseen muutos: - Virkistysalue, jolla harjoitetaan ampumatoimintoja (V/a). Merkinnän kuvauksiin muutoksia: - Taajamatoimintojen reservialue (Ares, ares) - Selvitysalue (se) - Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1). Lisäksi tehdään muun muassa seuraavia muutoksia: - On päivitetty kaavaselostusta ja tehty teknisluonteisia korjauksia kaavakartalle - On päivitetty joitakin selvityksiä kevään aikana (lähinnä kauppapaikka-, yh dyskun ta ra ken ne-, Niiralan kauppa ja rajaliikenne- ja virkistys ja matkailuselvitys) - On laadittu uusi yhteenvetomuistio Ylämyllyn moottoriradan tilanteesta. Tehdyt muutokset näkyvät kaavaselostuksessa punaisella tai yliviivauksin. Esitetyt muu tok set ovat sellaisia, että ne eivät edellytä maakuntakaavaehdotuksen aset tamis ta uudelleen nähtäville. Maakuntakaavan vaikutuksista Natura ver kostoon on tehty erillinen Natura arvionnin tarveharkinta, josta on saatu Poh jois-kar jalan ELY-keskukselta lausunto Luonnonsuojelulain 65 :n 2 momentin mukaisesti. Lau sun non mukaan ELY-keskus pitää tarvearviointia riittävänä ja yhtyy esitettyyn kä si tyk seen, etteivät vaihekaavassa esitetyt maankäytön muutokset aiheuta sel laisia merkittäviä vaikutuksia, jotka heikentäisivät niitä luontotyyppejä ja lajeja, joiden pe rus teel la kohteet on valittu Natura verkostoon. Tällöin myöskään var si naista Natura-arviointia ei tarvita. (MKJ) Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi pidetyn maankäyttö- ja ra kennus lain mukaisen viranomaineuvottelun neuvottelumuistion. Maakuntahallitus päättää hyväksyä maakuntakaavan 4. vaiheen ehdotuksesta annettujen lau sun to jen ja muistutusten vastineet ja esittää maakuntavaltuustolle, että se: 1 hyväksyy maakuntakaavan 4. vaiheen kaavakartan, merkinnät ja määräykset

6 se kä kaavaselostuksen liitteineen 2 kumoaa kumottavista alueista olevassa kartassa esitetyt ja maakuntakaavan se los tuk ses sa mainitut maakuntakaavan 1., 2. ja 3. vaiheita koskevat alueet ja koh teet 3 saattaa edellä kohdissa 1 maakuntakaavan hyväksymisen ja kohdassa 2 maa kun ta kaa van 1., 2. ja 3. vaiheita koskevat kumoamiset ympäristöministeriön vah vis tet ta vak si sekä pyytää ympäristöministeriötä vahvistuspäätöksen yhteydessä päät tä mään maakuntakaavan 4. vaiheen tulemisesta voimaan ja noudattamisesta he ti mahdollisista valituksista huolimatta ja 4 valtuuttaa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston tekemään kaa va-asia kirjoi hin mahdolliset teknis- ja oikaisuluonteiset korjaukset. 1-4 hyväksyttiin yksimielisesti. Asian käsittelyn aikana kokouksessa olivat läsnä aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, ympäristösuunnittelija Leena Leskinen, maakuntasuunnittelijat Jyrki Suorsa ja Heikki Viinikka. ympäristösuunnittelija Leena Leskinen puh , MKV Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Maa kun ta kaa van ehdotus oli talvella lausunnoilla ja nähtävillä. Saadun palautteen pe rus teel la maakuntakaavaan on tehty vielä joitakin muutoksia ja täydennyksiä. Poh jois-kar ja lan maakuntaliiton hallinto- ja taloussäännön mukaan maa kun ta valtuus to hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maakuntakaavan. - Maakuntakaava-aineistot kokonaisuudessaan mukaan lukien maakuntakaavan taus ta sel vi tyk set löytyvät Pohjois-Karjalan maakuntaliiton internetsivuilta: (Maakuntahallitus 77) Maakuntavaltuusto päättää 1 hyväksyä maakuntakaavan 4. vaiheen kaavakartan, merkinnät ja määräykset se kä kaavaselostuksen liitteineen 2 kumota kumottavista alueista olevassa kartassa esitetyt ja maakuntakaavan se los tuk ses sa mainitut maakuntakaavan 1., 2. ja 3. vaiheita koskevat alueet ja koh teet 3 saattaa edellä kohdissa 1 maakuntakaavan hyväksymisen ja kohdassa 2 maa kun ta kaa van 1., 2. ja 3. vaiheita koskevat kumoamiset ympäristöministeriön vah vis tet ta vak si sekä pyytää ympäristöministeriötä vahvistuspäätöksen yhteydessä päät tä mään maakuntakaavan 4. vaiheen tulemisesta voimaan ja noudattamisesta he ti mahdollisista valituksista huolimatta ja 4 valtuuttaa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimiston tekemään kaa va-asia kirjoi hin mahdolliset teknis- ja oikaisuluonteiset korjaukset. 1-4 hyväksyttiin yksimielisesti. Eero Bogdanoff saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Markku Kauppinen poistui kokouksesta klo 9.57 ennen päätöksen tekoa.

7 puh , ympäristösuunnittelija Leena Leskinen puh ,

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/2013 484. Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/2013 484. Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 11/2013 484 Maakuntahallitus Kokousaika 16.12.2013 kello 10:00-12:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli, Piällysmies-kokoushuone Asialista:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 6/2013 110 Kunnanvaltuusto Kokousaika 12.12.2013 klo 18:30-20:09 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 134 Kaupunginvaltuusto Aika 27.05.2014 klo 18:30-19:40 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus 13.04.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.04.2015 klo 08:30-10:00 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 12/2013 1/71 Kunnanhallitus Aika 03.06.2013 klo 17:00-19:59 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 153 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AIKA 18:00-21:15 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 156 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 29.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 29.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1(42) Aika 25.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot