JULKINEN NÄHTÄVILLÄOLO (KAAVAEHDOTUS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JULKINEN NÄHTÄVILLÄOLO (KAAVAEHDOTUS)"

Transkriptio

1 LIITE 6 290/ /2013 CUMULUS JA VIRASTOTALO 01/003 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosa 1, Kangas, korttelit 1032 ja 1102 sekä katu- ja rautatiealueen osat JULKINEN NÄHTÄVILLÄOLO (KAAVAEHDOTUS) ELY-KESKUKSEN LAUSUNNON VASTINE KOUVOLAN KAUPUNKI TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

2 Julkinen nähtävillä olo (kaavaehdotus) Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavamuutoksen ehdotuksen ja asetti ehdotuksen nähtäville saakka. Nähtävilläolon aikana Kaakkois-Suomen ELY-keskus antoi kaavasta lausunnon. Alle on koottu lausunnon keskeinen sisältö sekä kaavan laatijan vastine. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskus katsoo Hallituskadun liikennemelun ja ratapihan vaarallisten aineiden (VAK) kuljetuksiin liittyvät asiat keskeisiksi kysymyksiksi tämän kaavahankkeen yhteydessä. Cumuluksen korttelia koskeva asemakaavan muutos sijoittuu erittäin meluisalle alueelle Kouvolan ydinkeskustaan. Melun kannalta tavoite on terveellinen ja vähämeluinen asuinympäristö. Kaava-asiakirjoista ei ilmene, onko rakennusmassoittelussa mahdollisesti tutkittu eri vaihtoehtoja meluntorjunnan näkökulmasta. Kaavaan tehdyssä meluselvityksessä todetaan, että päiväajan keskiäänitaso vaihtelee suunnittelualueella db:n välillä ja yöajan keskiäänitaso db:n välillä. Meluselvityksen mukaan melutasot ylittyvät siten alueella selvästi valtioneuvoston meluohjearvot LAeq 55 db päivällä ja 50 db yöllä. Hallituskadun varteen suunniteltu rakennusten massoittelutapa soveltuu kohteeseensa huonosti sekä meluntorjunnan että liikenteen aiheuttaman pölyn ja pakokaasujen leviämisen kannalta, koska etäisyys tiehen on lyhyt ja haitta-alueet ja melu pääsevät esteittä leviämään rakennusten välialueille. 2. kerrokseen suunnitelluilla leikki- ja oleskelutasanteilla saavutetaan riittävän alhainen melutaso, mutta pöly- ja pakokaasuhaitat eivät poistu. Suunnitelman mukaan meluhaitta tulee olemaan ilmeinen rakennusten kaikissa kerroksissa. Esitetyssä suunnitelmassa yksikään julkisivu tai ikkuna ei avaudu meluttoman julkisivun puolelle. ELY esittää vaihtoehtoiseksi ratkaisuksi yhtenäistä Hallituskadun suuntaista rakennusmassaa. ELY katsoo, että parvekkeet ovat asukkaiden lähioleskelualueita ja niiden keskiäänitaso tulee päivällä olla alle LAeq 55 db. Mikäli ulkomelutaso on yli 65 db, niin ei parvekkeita tule sijoittaa kyseiselle julkisivulle ollenkaan, koska lasituksilla ei päästä riittävään meluntorjuntatasoon. Melualueelle sijoittuvissa asemakaavoissa on syytä olla määräys siitä, että parvekkeiden melutaso saa olla korkeintaan LAeq 55 db. Rakennusten ulkovaipan ääneneristysmääräys on 35 db. Liikennehuippujen aikana tämä ei välttämättä ole riittävä takaamaan asuinviihtyisyyttä. Kaakkois-Suomen ELY katsoo, että Cumuluksen korttelin asemakaavan muutoksen jatkosuunnittelussa on tarpeen huomioida voimakkaan liikennemelun vaikutus ja kaavoitusta on tarpeen pohtia uudesta näkökulmasta. VAK- suuronnettomuusriskien hallinnasta ja riskitason vähentämisestä tulee huolehtia pyrkien mahdollisimman alhaiselle riskitasolle yhdessä alueen keskeisten toimijoiden kanssa. VAKsuuronnettomuusriskien hallintaan ja riskitason vähentämiseen liittyvät asemakaavamääräykset tässä ovat tarpeellisia. ELY ei pidä ehdotusvaiheen jälkeisen viranomaisneuvottelun järjestämistä välttämättömänä.

3 Kaavanlaatijan vastine Asemakaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on kehittää Kouvolan ydinkeskustaa monipuolisena palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueena. Kaavamuutoksella tavoitellaan uutta liike- ja asuinrakentamista aivan ydinkeskustaan hyvien joukko- ja kevyenliikenteen yhteyksien äärelle, jossa henkilöauton tarve on mahdollisimman vähäinen. Lisäksi suunnittelualuetta eheytetään kaupunkikuvallisesti laadukkaammaksi ja ympäristöltään viihtyisämmäksi. Kouvolan ydinkeskusta on rakentunut liikenteelliseen solmukohtaan ja alueen läpi kulkee runsaasti liikennettä. Liikennevirroista aiheutuu ympäristöhäiriöitä, mutta samalla ne ovat ydinkeskustan palveluiden ja elinkeinoelämän kannattavuuden sekä koko kaupunkirakenteen kestävän kehityksen kannalta välttämättömiä. Insinööritoimisto Akukon Oy:n vuonna 2007 tekemän meluselvityksen perusteella voidaan todeta, että kävelykatua ja joitakin sisäpihoja lukuun ottamatta koko ydinkeskusta on melualuetta. Keskusta-asukkaiden määrä on jokseenkin verrannollinen keskustapalveluiden määrään sekä monipuolisuuteen. Keskustaasunnoista on Kouvolassa ollut jatkuvasti kysyntää. Asukkaat haluavat muuttaa ydinkeskustaan palveluiden äärelle. Kuva1. Kartta Insinööritoimisto Akukon Oy:n vuonna 2007 tekemästä ydinkeskustan liikennemelu selvityksestä. Kaupunki on tutkinut Cumuluksen korttelin eteläreunan rakentamisvaihtoehtoja vuonna 2005 pidetyn Kouvolan Portin, eli aseman koulun tontin arkkitehtuurikilpailun yhteydessä. Kilpailussa tutkittiin aseman koulun ja hotelli Cumuluksen kortteleiden eteläreunojen muodostamaa kokonaisuutta, joiden välistä aukeaa kävelykatu Manski. Kilpailun voittajaksi valittiin Kolmiapila-niminen ehdotus, joka muodostuu umpikorttelimaisesta ensimmäisen kerroksen liiketilaosasta ja sen päällä olevista kolmesta pistemäisestä asuinkerrostalosta. Hanke toteutettiin vuonna 2007 ja ratkaisu sopii kaupunkikuvaan hyvin. Taloyhtiön asukkailta ei ole tullut kaupungin tietoon huomautuksia Hallituskadun liikenteen aiheuttamista häiriöistä.

4 Kuva2. Vuonna 2005 pidetyn Kouvolan Portin arkkitehtuurikilpailun voittanut ehdotus Kolmiapila. Kilpailussa tutkittiin myös Cumuluksen korttelin täydennysrakentamisvaihtoehtoja. Kuva3. Vuonna 2005 pidetyn Kouvolan Portin arkkitehtuurikilpailun muut neljä vaihtoehtoista suunnitelmaa.

5 Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen ehdottamaa umpikorttelivaihtoehtoa tutkittiin Kouvolan Portin kilpailun sekä Cumuluksen korttelin asemakaavamuutoksen yhteydessä. Hallituskadun suuntainen yhtenäinen rakennusmassa on todettu asuntosuunnittelun kannalta ongelmalliseksi. Umpikorttelivaihtoehdossa noin puolet asunnoista avautuisi suoraan etelään keskipäivän auringon ja liikennemelun suuntaan ja vastaavasti puolet pohjoiseen auringolta varjoon. Rakennusmassa suojaisi pohjoispuolelle sijoittuvaa oleskelupihaa liikennemelulta, mutta samalla estäisi auringonvalon oleskelupihalle heikentäen merkittävästi pihan viihtyisyyttä. Rakennusrungon läpi tehtäviä asuntoja, joilla olisi ikkunoita tai parvekkeita sekä etelään että pohjoiseen, rakennettaisiin kuitenkin hyvin vähän, koska asunnoista jouduttaisiin rakentamaan hyvin suuria. Tällä hetkellä suurin tarve ydinkeskustan asunnoissa on pienille kaksioille ja kolmioille. Asemakaavaehdotuksen pohjaksi on otettu Kouvolan Portin rakentamistapa. Cumuluksen korttelin eteläreunan ensimmäinen kerros varattaisiin liiketiloille ja se rakennettaisiin umpikorttelimaiseksi kadun varteen. Liikekerroksen päälle sijoitettaisiin kolme neljän kerroksen korkuista pistetalomaista asuinrakennusmassaa. Pistetalomallissa kaikista asunnoista voidaan avata ikkunoita tai parvekkeita asukkaan kannalta parhaimpiin ilmansuuntiin, eli itään tai länteen, jolloin asunnot eivät avaudu pelkästään etelään, jossa saattaa olla liikennehäiriöitä sekä liiallista auringonpaahdetta kesäaikana tai pohjoiseen, jonne ei tule suoraa auringonvaloa. Pistetalojen väliin toisen kerroksen korkeudelle sijoittuvat oleskelupihat avautuvat etelään auringonvalon suuntaan. Oleskelutason ja kadun välisen korkeuseron sekä matalan melukaiteen ansiosta pihat ovat liikennemelulta suojassa. ELY- keskuksen esittämä vaatimus asuntoparvekkeiden melurajoituksesta tuntuu kohtuuttomalta kaavamääräykseltä, koska Suomen rakentamismääräyskokoelman asuntosuunnittelua koskeva asetus G1 ei edellytä asuntoihin rakennettavaksi parvekkeita. Myös 35dB suurempi ulkoseinä- ja ikkunarakenteiden ääneneristävyysvaatimus tuntuu kohtuuttomalta, koska kaavaa varten tehdyssä meluselvityksessä suositukseksi on esitetty 32dB, jota kaavaehdotuksessa ollaan jo nostettu 3 db:llä. Ratapihan kautta kulkevien VAK-kuljetusten takia kaavassa on määräys, että ilmastoinnin raitisilman sisäänottoa ei saa sijoittaa ratapihan suuntaan. Ratkaisu on hyvä myös Hallituskadun ilman epäpuhtauksien kannalta, koska Hallituskatu sijaitsee Cumuluksen korttelista katsottuna samalla suunnalla, kuin ratapiha, jolloin raitisilman sisäänotto tapahtuu sieltä missä alueen ilmanlaatu on puhtainta. Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekninen suunnittelu on tehnyt vuonna 2012 suunnitelman Hallituskadun kaksisuuntaistamisesta. Tavoitteena on muuttaa Hallituskatu kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi, jossa ajoneuvoille varattua tilaa kavennettaisiin ja kevyelle liikenteelle varattua tilaa vastaavasti kasvatettaisiin nykytilanteesta. Lisäksi ympäristön viihtyisyyttä lisättäisiin laadukkailla kadun pintamateriaaleilla, puilla ja muilla istutuksilla. Tavoitteena on myös rauhoittaa Hallituskadun ajoneuvoliikennettä mm. suojatiekorokkeilla, yksikaistaisilla ajoneuvoväylillä ja keskikorokkeilla sekä liikenneympyröillä. Hallituskadulle suunnitellut liikenneratkaisut vähentävät merkittävästi suunnittelualueelle kohdistuvia liikennehäiriöitä.

6 Jatkotoimenpiteet Kuva4. Havainnekuva Sito-yhtiöiden tekemästä Hallituskadun yleissuunnitelmasta vuodelta Kaavaehdotusta täydennettiin vähäisesti ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen. Kaavakarttaan Cumuluksen korttelin rakennusalan rajauksia muutettiin vähäisesti sekä jaettiin kaavaehdotuksessa yhtenä lukuna esitetty rakennusoikeus kahdeksi erilliseksi luvuksi, joka selkeyttää kaavan tulkintaa. Olemassa oleville Cumuluksen korttelin rakennuksille sekä Hallituskadun varteen suunnitelluille uudisrakennuksille merkittiin erilliset rakennusoikeudet. Merkinnät ovat lähinnä teknisiä eikä niillä tehty muutoksia korttelin kokonaisrakennusoikeuteen. Lisäksi vanhan virastotalon tontilta poistettiin uudisrakennuksen rakennusala sekä rakennusoikeutta laskettiin kiinteistönomistajan esityksestä. Selostusta myös täydennettiin vähäisesti. Kaavaehdotukseen tehdyt täydennykset katsottiin vähäisiksi ja niistä neuvoteltiin kiinteistönomistajien kanssa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32 perusteella arvioitiin, ettei kaavaehdotusta ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Liitteet Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunto Hannu Tylli kaavoitusarkkitehti

7

8

9

10

11

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä syyskuuta 2010 päivättyä ja lausunnon ja neuvotteluiden perusteella 23.12.2010 muutettua asemakaavakarttaa Kiinanmylly ja - torni (23/2009) 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 19.9.2013 (Täydennetty 12.2.2014) 1(20) Diaarinumero 899/2012 Toimielinkäsittely Kaup.valt 3.3.2014 Kaavanumero 08036 KASPERI 8. kaupunginosa, Kasperi, kortteli nro 13 (osa) sekä katualueen osa. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS SAIRAALAKATU 4-8 / Hatsala 6-5-5 ja 6 (Valkeisen sairaala ja Savonian kampusalue) (työnumero 338, asian

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

LIITEASIAKIRJALUETTELO

LIITEASIAKIRJALUETTELO 1/10 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 3. (Kerttula) kaupunginosan korttelin 333 toimistorakennusten rakentamiseen (KT-3) osoitettua rekisteritonttia 9, asuin-, liike-

Lisätiedot

TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409

TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22.02.2008 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavamuutos koskee: Hakalantie) Asemakaavamuutoksella

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö

Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö Blom Cederqvict & Jäntti Arkkitehdit Oy Bastioninkatu, Skanssi ASEMAKAAVANMUUTOS Asemakaavatunnus 23/2014 Diaarionumero 13101-2013 SELOSTUS 26.11.2014

Lisätiedot

LIITE 15. Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola. Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011

LIITE 15. Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola. Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011 Häme Alueidenkäyttöyksikkö Lausunto 19.8.2011 Dnro HAMELY/226/07.01/2011 Nro ALU/276 A/2011 LIITE 15 Hollolan kunta Tekninen lautakunta 15871 Hollola Viite: Lausuntopyyntönne 29.6.2011 Lausunto Salpakankaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma. Kansikuva ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tupalantien kulma 8.5.2014 Asemakaavan muutos Diaarinumero TEKNINEN 2067/2011 Kaavatunnus 010096 Kansikuva Vireilletulosta ilmoittaminen 7.3.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YRITYSPERÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 11.6.2013 Ehdotus Kaavaselostus 1 (20) Ehdotus 11.6.2013 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 1 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOY Donnerintori Hyvinkään kaupungin 05. kaupunginosan korttelia 464 koskeva asemakaavan muutos 05:080 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 14.10.2014 KOY DONNERINTORI

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU

TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU TAIVALKOSKEN KUNTA ASEMANSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan laajennus koskee seuraavia tiloja RN:ot: 0.863, 0:8632, 1:1, 1:30, 1:114, 1:118, 1:124, 1:130, 1:135, 1:140, 1:141, 1:142, 1:143,

Lisätiedot

LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET

LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET SASTAMALAN KAUPUNKI Maankäyttö / yhdyskuntasuunnittelu Vastineraportti LIITE 6 Merja-Liisa Hannuksela 18.5.2015 AS OY VILLA AIRILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN LAUSUNNOT, KOMMENTIT JA MIELIPITEET

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa kortteli 318 tontti 10, Kairatie 52 Kaavaselostus 24.6.2014, päivitetty 11.2.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Hiekkaharjun Aurinkokello

Hiekkaharjun Aurinkokello Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu 60 Hiekkaharju, 65 Simonkylä Hiekkaharjun Aurinkokello Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 15.12.2009 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot