Rakennuspaikan pinta-ala on neliömetriä. Rakennushanke: Tapahtuma-/ harrastehallin rakentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuspaikan pinta-ala on 4.436 neliömetriä. Rakennushanke: Tapahtuma-/ harrastehallin rakentaminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu/wesain Oy 63/ /2015 Khall (Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennuspaikka: Kylä: Etelänkylä Tilat: ma. Kerttula RN:o 5:288 ja ma. Lentokenttä RN:o 5:175 Rakennuspaikan pinta-ala on neliömetriä. Rakennushanke: Tapahtuma-/ harrastehallin rakentaminen Wesain Oy:n tavoitteena on rakentaa Kalajoen lentokentän yhteyteen vuok ra-alu eel le kevyt pressuhalli (Event Park Areena, m2) erilaisten ta pah tu mien ja harrastetoiminnan järjestämistä varten. Halli on nk. han gaari eli lentokonehalli. Wesain Oy on tehnyt Oy Summer Fun Ltd:n kanssa sopimuksen, jonka mu kai ses ti Oy Summer Fun Ltd toimii hallin ja aputilojen operatiivisena toimin nan toteuttajana ja Wesain Oy vastaa rakennettavista rakennuksista. Pie nis sä ja keskisuurissa tapahtumissa halli paikoitusalueineen riittää toimin nal le, jolloin lentokentällä voi harjoittaa normaalia ilmailutoimintaa. Suuris sa yleisötapahtumissa lentokenttäalue on tarkoitus ottaa ta pah tu ma käyttöön, jolloin lentopaikka on suljettuna. Tällöin on tarkoitus myös jär jes tää bussikuljetukset lentokentän ja Hiekkasärkkien ydinalueen välillä. Kaavallinen tilanne: Maakuntakaava Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maa kun ta kaavas sa alueelle on merkitty lentopaikka. Suunnittelumääräyksen mu kaan Kalajoen, Raahe-Pattijoen ja Pyhäjärven lentopaikkojen yk si tyis koh tai semmas sa suunnittelussa tulee ottaa huomioon ylimaakunnallisen har ras tus ilmai lun tarpeet. Lentokentän ympäristön yksityiskohtaisemmassa kaa voituk ses sa tulee ottaa huomioon lentomelun vaikutukset. Alueella on voimassa myös pohjavesialueen ja tärkeän poh ja ve si vyö hykkeen merkinnät. Pohjavesialueen merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien veden han kin nan kannalta tärkeät (1.luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (2.luokan) pohjavesialueet. Tärkeän pohjavesivyöhykkeen merkinnällä osoi te taan laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia vyöhykkeitä, jotka soveltuvat pohjaveden ottamiseen maakunnallista tai seudullista tar vetta varten. Hankealueella on voimassa myös luonnon monikäyttöalueen sekä matkailun vetovoima-alueen/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde aluei den merkinnät. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja en sim mäinen vaihemaakuntakaava on maakuntavaltuuston hy väk sy mä.

2 Vaihemaakuntakaava odottaa ympäristöministeriön vah vis tus pää tös tä. Kaavassa alueelle on merkitty lentopaikka. Suunnittelumääräykset ovat samat, kuin voimassaolevassa maakuntakaavassa. Hankealue sijoittuu myös matkailun vetovoima-alueen/matkailun ja virkistyksen kehittämisen koh dealu eel le. Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen matkailun ja vir kis tyk sen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä alue ko ko nai suuksia. Kalajoen alueen (mv-5) kehittämisperiaatteet maa kun ta kaa vas sa ovat seuraavat: Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena pe rus tuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä Rahjan saa ris ton ja muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liit ty viin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Alueella on voimassa luonnon mo nikäyt tö alu een merkintä sekä kaupunkikehittämisen kohdealue: Ka la joen matkailukaupunki (kk-6). Merkinnällä osoitetaan aluetta, jota ke hi te tään kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena. Suun nit te lu mää räyk sen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää toi min nal lises ti monipuolisen sekä maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti kor kea tasoi sen matkailukaupungin kehittämistä Kalajoen kau pun ki kes kus tan ja Hiekkasärkkien matkailukeskuksen muodostaman kak sois kes kuk sen varaan. Lisäksi kaavassa on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve Himan gal ta Kalajoelle valtatien 8 suuntaisesti. Matkailuun liittyviä erityiskysymyksiä tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan toises sa vaihemaakuntakaavassa, jonka luonnosvaihe ei vielä ole tullut nähtä vil le. Yleiskaavat Hankealueella ei ole voimassa asemakaavaa. Alueella on voimassa Hiekka särk kien rantaharjualueen osayleiskaava vuodelta Hankealue on osa yleis kaa van kehittämisaluetta. Suunnittelumääräysten mukaan muun muas sa alueen kehittämisestä matkailun, ilmailun ja moottoriurheilun tarpei siin tehdään ympäristövaikutusten arviointi tai YVA-lain mukainen sel vitys. Osayleiskaavassa kehittämisalueelle on osoitettu kevyen liikenteen yh teystar ve Hiekkasärkkien matkailualueelta valtatien 8 yli Merisärkäntien jatkoon. Alueelle on osoitettu myös moottorikelkkareitti sekä ulkoilureitti. Yleis kaa vas sa on esitetty tilavarauksena myös matkailukeskuksen ete läisen liittymän liikennejärjestelynä ramppirakenteita. Nykyään Poh jois-pohjan maan ELY-keskus on kommentoinut risteysjärjestelyn olevan to den näköi ses ti erilainen kuin vuonna 2008 suunniteltiin. Hankealue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle (pv). Rantaharjualueen osayleis kaa vas sa alueen kaavamääräyksien mukaan alueelle ei saa sijoittaa sel lai sia toimintoja, jotka saattavat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai li kaan tu mis ta. Alueelle rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat ra joittaa vesilain 1 luvun 18 :n mukainen pohjaveden muuttamiskielto ja ym päris tön suo je lu lain 8 :n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Hiekkasärkkien ajantasa-asemakaava Hiekkasärkkien ajantasa-asemakaavassa on esitetty Merisärkäntien jatkoon valtatien 8 kohdalle ajoneuvoalikulku, kevyen liikenteen alikulku ja reit ti ali kul ku. Tämän osalta on ajateltu nimenomaan kulkua lentopaikalle.

3 Hiek ka särk kien eteläisen liittymän yhteyteen ei ole asemakaavoitettu eril listä varausta risteysjärjestelyille. Kaavoitusohjelma Valtatien 8 maanpuolelle on esitetty osayleiskaavan käynnistämistä vuon na Yleiskaavassa tutkitaan Hiekkasärkkien ydinaluetta tukevien pal velui den sijoittamista matkailukeskuksen eteläisen liittymän läheisyyteen, erilais ten ohjelmapalveluiden sijoittumista alueelle sekä ma joi tus pal ve lui den sijoittamista. Keskeisessä osassa suunnittelua on liikennesuunnittelu. Tavoit tee na on muodostaa joustavat, turvalliset ja luontevat kulkuyhteydet val ta ties tä huolimatta. Yleiskaavan yhteydessä pitää pystyä ratkaisemaan lii ken ne rat kai su jen toteuttamisen aikataulutus ja kustannusjaot, koska maan käy tön kehittäminen liikenneratkaisutarpeet huomioimatta ei ole mahdol lis ta. Osayleiskaavasuunnittelu käynnistyy keskustan osa yleis kaa van valmistumisen jälkeen. Kaavoitusohjelmassa alueelle ei ole osoitettu käynnistettäväksi asemakaavahankkeita. Matkailun kasvuohjelma Kalajoen valtuusto on hyväksynyt Kalajoen matkailun kas vu ohjel man. Kasvuohjelmassa on esitetty useita toimenpiteitä Hiekkasärkkien ydin alu eel le ja ranta-alueelle. Tämän lisäksi esiin nostettiin valtatien 8 maan puo li, jonne muodostuisi tapahtuma-alue ja moot to ri ur hei lu toi min to jen alue sekä hiihtokeskuksen kokonaisuus, jonne sijoittuisivat hiih to maa il ma ja hevoskylä. Suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus: Koska hankkeen rakentamisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka vaa ti vat tavallista laajempaa harkintaa, sovelletaan suun nit te lu tar ve rat kaisua (MRL 16 ). Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 1. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 2. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. 3. Rakentaminen on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityis ten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkis tys tar pei den turvaamista. 4. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan merkit tä vään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Naapureiden kuuleminen: Naapureita on kuultu kirjeitse Kalajoen kaupungin toimesta. Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksen jätti Ka lajoen Ilmailukerho ry. Muistutuksessaan Ilmailukerho toteaa seuraavaa: Kalajoen Ilmailukerho ry:llä on vuokrattuna Kalajoen kaupungilta len to kenttä alue, johon on vuoden 1991 jälkeen rakennettu paljolti talkootyönä ja osin kaupungin avustamana lentopaikka. Lentopaikka on rajattu ym pä ris tö luvas sa siten, että rajauksen sisällä on kiitotie, paikoitusalueita, rullaustie ja

4 huoltorakennuksia. Kalajoen Ilmailukerho ry:llä on vuokrasopimus Ka la joen kaupungin kanssa. Kalajoen Ilmailukerho ry vastustaa suunnittelutarveratkaisun hy väk symis tä hakemuksen mukaiselle hankkeelle seuraavin perustein: Lentopaikka Kalajoen Ilmailukerho ry:llä on voimassa oleva vuokrasopimus osalle hankkeen tarkoittamaa aluetta lentokenttätoimintaa ja ilmailutoimintaa var ten. Aluetta on kehitetty mittavalla jatkuvalla talkootyöllä. Suunniteltu toi min ta estäisi paljolti säännösten mukaisen ilmailutoiminnan lentopaikalla, jon ka toimintaa säännellään tarkasti. Säännökset edellyttävät jatkuvassa val miudes sa olevaa vastuuhenkilöä. Lentopaikan status edellyttää jat ku vaa käytössä oloa ja voidaan poistaa väliaikaisesti käytöstä erillisellä il moi tuksel la. Tämä hanke muuttaisi statusta, joka käytännössä poistaisi paik kakun nal ta lentopaikan. Ympäristölupa Ympäristöluvassa, joka lentopaikalle on myönnetty, säännellään tarkasti toi min taa alueella ja päätöksessä määrätään, että on nimettävä vas tuu henki lö lupaehtojen noudattamisesta vastaamaan. Vastuuhenkilöksi on ni met ty lentopaikan päällikkö Taisto Alasimi. Vastuuhenkilön tulee valvoa poh ja veden laatua ja vastata lentopaikalla olevien tapahtumien ym pä ris tö asiois ta luvan edellyttämällä tavalla. Kun suunniteltu hanke on samalla alu eel la ja koskee ympäristöluvassa määriteltyä toimintaa, on määrätyn vas tuu hen kilön mahdotonta vastata asioista luvan edellyttämällä tavalla. Näin ol len, mikäli hanke toteutetaan, täytyy edellytyksenä olla toiminnan mu kai nen uusi ympäristölupa. Ilmailutoiminta on tärkeä lisä paikkakunnan toimintoihin ja Kalajoen Il mai luker ho ry vastustaa hankkeen toteutumista, koska se käytännössä tekisi mah dot to mak si säännösten mukaisen ilmailutoiminnan harjoittamisen. Kala joen Ilmailukerho ry on ylläpitänyt erilaisia tapahtumia, jotka ovat ve täneet matkailukaudella yleisöä Hiekkasärkkien muihinkin mat kai lu pal ve luihin ja on samalla saanut varoja toimintaansa. Ympäristöluvassa on erikseen tarkat määräykset moottoriurheilutoimintaan ja tässäkin vas tuu ky symys ten hoitaminen nyt vireillä olevan hankkeen yhteydessä on mah do tonta, joka sekin aiheuttaa ympäristölupakysymyksen käsittelyä uudelleen. Talkootyö Kalajoen Ilmailukerho ry osakkaineen vastustaa lentopaikan toiminnan vaa ran tu mi sen vuoksi vireillä olevaa hanketta, koska 24 vuotta tapahtunut suu ri talkootyö valuisi hukkaan ja tärkeä ilmailuharrastus kuihtuisi. Kalajoen Ilmailukerho ry edellä sanottuun viitaten on valmis käyttämään kaik ki lailliset keinot lentopaikan säilyttämiseksi nykyisenlaisessa käytössä ei kä näin ollen hyväksy hankkeen toteuttamista aiotulla tavalla. Muistutus on esityslistan oheismateriaalina. ELY-keskuksen lausunto Pohjois- Pohjanmaan ELY keskukselle on toimitettu lausuntopyyntö koskien Wesain Oy:n rakentamishanketta Kalajoen lentokentän läheisyyteen

5 osa yleis kaa va-alu eel le valtatien itäpuolelle. Rakentamishanke koskee hallia, jossa on tarkoitus järjestää suuria yleisötapahtumia. Lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue toteaa seuraavaa: Wesain Oy:n hallihanke sijoittuu valtatien 8 varrelle vastapäätä Kalajoen Hiek ka särk kien matkailupalvelualuetta. Suurten runsaasti liikennettä aiheut ta vien tapahtumien aikana valtatietä risteävä kevyt liikenne tulee olemaan erittäin vilkas. Myös ajoneuvoliikenne valtatiellä 8 Matkailutien ja lento ken tän tien liittymien välillä lisääntyy tapahtumien aikana merkittävästi. Valtatien 8 liikennemäärät ovat varsin suuret. Kesän keskimääräinen vuoro kau si lii ken ne on noin 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja tien no peus rajoi tus on 80 km/h. Suuresta liikennemäärästä ja 80 km/h nopeusrajoituksesta johtuen kevyttä lii ken net tä Hiekkasärkkien matkailupalvelualueen ja suunnitellun ta pah tuma hal lin välillä ei voi järjestää tasoylityksenä. Kevyen liikenteen tur val li suuden kannalta valtatien alikulkukäytävän toteuttaminen on välttämätöntä ennen tapahtumahallin käyttöönottoa. Alikulun mitoituksessa olisi hyvä tarkas tel la myös moottorikelkkareitin ja mahdollisesti myös hen ki lö ajo neu vo liiken teen vaatima mitoitus. Ajoneuvoliikenne tapahtumahallin alueelle tapahtuisi nykyisestä len to kentäl le johtavasta liittymästä, joka on tyypiltään kanavoimaton avoin liittymä. Lii ken ne mää rien lisääntyminen edellyttäisi myös kyseisen liittymän ke hit tämis tä toteuttamalla päätielle kanavointi ja liittyvälle tielle jakajasaareke. Kaikki vaadittavat liikennejärjestelyt tulisi olla toteutettuna ennen ta pah tuma hal lin käyttöönottoa ja kustannusvastuu toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on luvan saajalla. Suunnitteluun ja toteutukseen vaa ditaan ELY keskuksen myöntämä suunnittelulupa. Suunnittelulupaa ei kuiten kaan myönnetä yksityiselle tai yhteisölle. Luvan hakijana tulisi näin ollen ol la Kalajoen kaupungin. Hakijan vastine: Rakennustarkastaja on pyytänyt hakijalta vastinetta annettuihin muis tu tukseen ja lausuntoihin. Hakija on antanut päivätyn vastineen. Tapahtumahallin rakentaminen parantaa lentokenttä alueen toi min nal lisuut ta, järjestystä ja siisteyttä, koska hallin rakentamisen yhteydessä alueel le tuodaan vesi- viemäri ja sähköliittymät. Pääsääntöisesti tapahtumat jär jes te tään hallin sisätiloissa, poikkeuksena isommat Juhannus ym. ta pahtu mat. Suuremmissa tapahtumissa liikennejärjestelyt hoidetaan majoitusalueelta non-stop bussikuljetuksina, näin ei kuormiteta liikennemääriä valtatiellä, näin on tehty lomamessujenkin aikana 2014 milloin lentokenttäalue toimi pai koi tus alu ee na. Kaikkiaan kävijöitä messuilla oli henkeä, lisäksi voi daan käyttää tapahtuma nopeusrajoituksia ja liikenteen ohjausta niin kuin on aina Kalajoella käytetty Juhannuksena ja isommissa tapahtumissa.

6 Aikaisempina vuosina on järjestetty ja järjestetään alueella tapahtumia ei kä hallin rakentaminen muuta toimintaa miltään osin huonommaksi vaan paran taa kaikilta osin liikenteen ja alueen turvallisuutta. Hallin yhteyteen tu lee oheistilat kuten wc, ravintola toiminnat ym. joten tapahtumien aikana lii kenne tapahtuma-alueen ja majoitusalueen välillä vähenee. Ehdotamme, että näillä toimilla voidaan väliaikaisesti toimia, kunnes kaupun ki saa alikulun ym. liikennejärjestelyt hoidettua. Kun alueelle nyt tulee lii ke toi min taa, hoidetaan asiat ammattitaitoisesti, eikä talkoohenkisesti. Kenen kään työsuoritteita väheksymättä. Hallin toiminta normaali käytössä ei häi rit se millään lailla ilmailutoimintaa. Vastine on esityslistan oheismateriaalina. Kaavoittajan lausunto: Kaavoituspäällikkö on todennut lausunnossaan mm. seuraavaa: Luonnonympäristö Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden (Keskuskarin ranta, Val kiatdyy nit ja Liikuntapuisto) luontoselvityksen (2010) mukaan hankealue on osin rakennettua ympäristöä, osin kuivahkoa kangasta (EVT). Alueelle ei si joi tu luonnonympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Hankealueelta noin kilometrin verran lounaaseen sijoittuu maa-aineslain nojalla suojeltu Sii pon jo en Natura 2000-alue. Suojeluarvot liittyvät vanhoihin dyy ni muo dostu miin ja alue on kulutusherkkää. Hankkeella ei ole heikentävää vaikutusta Sii pon jo en Natura 2000-alueen suojeluarvoihin. Rakentaminen sijoittuu puut to mal la pysäköintialueelle mäntymetsän laitaan. Rakentaminen ei vaikeu ta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir kis tys tar pei den turvaamista. Kunnallistekniset edellytykset ja lentopaikan määräykset Suunnittelutarveratkaisua koskevan hankkeen vuoksi alueelle on suun ni teltu toteutettavan vesi-, viemäri- ja sähköliittymät keväällä Ta pah tu mahal lil le on tieyhteys valtatieltä 8 lentopaikan liittymästä. Hankkeen sijoittuminen on määritelty Trafilta saatujen ohjeiden mukaisesti tie tyn etäisyyden päähän kiitoradasta. Toimijan täytyy vielä hakea hankkeel le lentoestelupa Trafilta. Lupahakemusta varten toimijan on haettava vie lä lentoestelausuntoa Finavialta. Lentoestelupa tarvitaan ra ken nus lu pavai hees sa. Maankäytölliset tavoitteet Kaupunki tavoittelee Hiekkasärkkien matkailualueen kehittämistä mat kai lun kasvuohjelman mukaisesti. Kaupunki pyrkii tukemaan ke hit tä mis hank kei ta mahdollisuuksien mukaan. Valtatien 8 maanpuolisen alueen osalta kes kustel laan yhä enenevissä määrin toimintojen sijoittamisesta alueelle. Ky seessä on nimenomaan ohjelmapalveluyritysten toimintoja. Mat kai lu kes kuk seen on valtatien merenpuolelle erittäin vaikeaa sijoittaa paljon tilaa vaa ti via sekä melua paljon aiheuttavia tapahtumia ja toimintoja. Ta pah tu mat vaativat laajojen pysäköintialueiden lisäksi laajaa kenttää toimintojen ja palveluiden järjestämistä varten. Näiden tapahtumien osalta tavoitellaan kui ten kin myös matkailukeskuksen läheisyyttä. Kalajoen kaupunki ja muut vi ran omais ta hot ovat useamman vuoden ajan olleet tietoisia siitä, että alueen maankäyttö kehittyy.

7 Kaupunki on tehnyt viiden vuoden vuokrasopimuksen suun nit te lu tar ve ratkai sun hakijan kanssa. Vuokrasopimus sisältää mahdollisuuden viiden vuoden jatkovuokraamiseen, mikäli kaupungilla ei ole tarvetta vuok ra-alu een muuhun käyttöön. Kaupunki määrittelee lähivuosina valtatien maan puo len kehittymisen ja toimintojen sijoittumiset yleiskaavallisesti. Alueella si jait seva lentotoiminta rajaa alueen kehittämismahdollisuuksia suo ja etäi syyk sien vuoksi. Suunnittelutarvehakemuksen mukainen hankkeen osalta ei ole kyse merkittävästä rakentamisesta. Halli voidaan tulevaisuudessa siir tää, mikäli alueen maankäytölle asetetaan muita tavoitteita. Ra ken ta mi nen ei täten aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön jär jes tä mi sel le. Hanke sijoittuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen yhteyteen, joten se ei ai heu ta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen ei aiheuta haitallisia vai ku tuk sia, joita ei pystytä liikenneratkaisuilla hoitamaan. Edellytykset ajoneu vo ali ku lun toteuttamiselle asemakaavallisesti ovat olemassa. Lentopaikalla on jo useiden vuosien ajan järjestetty erilaisia tapahtumia pie nis tä tapahtumista suuriin massatapahtumiin. Tapahtumien jär jes tä minen on tapahtunut ilman hallirakenteita tai palveluita sekä kun nal lis tek niikkaa. Suunnittelutarveratkaisun käsittelyn yhteydessä ei voida tietää min kälai sek si hallin käyttö ja toiminta muotoutuu. Voidaan arvioida, että al ku vaihees sa tapahtumahallissa järjestetään pieniä ja keskisuuria tapahtumia ym pä ri vuoden ja mahdollisesti suuria massatapahtumia esimerkiksi viisi vuo sit tain. Tapahtumien sisällöstä ei ole tietoa. Hallin sijainnin vuoksi voidaan arvioida, että pääosa liikennesuoritteista tehdään ajoneuvoilla. Tämä kui ten kin voi tapahtumakohtaisesti huomattavasti vaihdella. Tapahtumien lu vit ta mi sen yhteydessä voi olla syytä huomioida sijainti pohjavesialueella. Suun nit te lu tar ve rat kai sun mukainen toiminta on pohjavesialueella mah dollis ta. Liikenteelliset vaikutukset Kesällä 2014 järjestettiin Suomen Asuntomessujen kanssa yhteistyössä loma-asun to mes sut Kalajoella. Tapahtumassa oli kävijää. Ajo neu volii ken ne ohjattiin lentopaikalle, jossa on mittavat pysäköintialueet. Mes suvie raat kuljetettiin non-stop-bussikuljetuksin lentopaikalta valtatien 8 meren puo lel le, messualueelle. Kuljetukset onnistuivat hyvin. Kevyen lii ken teeseen kohdistuvia vaaratilanteita ei tiettävästi ole tällöin ollut. Tapahtumahallin toimija on esittänyt, että suurempien halliin sijoittuvien tapah tu mien osalta järjestetään bussiyhteys (non-stop) matkailukeskuksen ydin alu eel le. Hallissa tarjotaan tapahtumiin osallistuville palveluita, mikä toden nä köi ses ti voi hieman vähentää liikkumistarvetta. Hakija on kertonut, et tä lentopaikan ja valtatien 8 liittymässä on liikenteenohjaus, jonka yh teydes sä mahdollinen kevyen liikenteen kulku valtatien 8 yli estetään. Haasta vaa on kevyen liikenteen kulun valvominen niin, että valtatietä 8 ei ylitetä. Ai kai sem pien tapahtumien osalta kevyttä liikennettä ei ole valvottu. Liikennejärjestelyjen toteuttaminen valtatiellä 8 on joka tapauksessa lä hi tule vai suu des sa ajankohtaista. Hallin toteuttamiselle ei mielestäni ole es tei tä. Tapahtumatoimintojen sijoittaminen halliin ei mielestäni ole mahdollista en-

8 nen liikennejärjestelyjen toteuttamista. Mikäli asiantuntijaselvityksenä (liiken ne tur val li suus suun nit te li ja) pystytään toteamaan, että tietyillä muilla toimen pi teil lä tai järjestelyillä liikenneturvallisuus voidaan taata, voidaan mieles tä ni toimintoja halliin osoittaa ennen varsinaisten lopullisten lii ken ne järjes te ly jen valmistumista. On kuitenkin huomioitava, että tapahtumia voidaan alueella hallin toteuttamisesta riippumattakin järjestää. Kaavoittajan lausunto on esityslistan oheismateriaalina. Suunnittelutarveratkaisun päätäntä: Suunnittelutarveratkaisun Ka la joel la tekee kaupunginhallitus. Karttaote sekä asemapiirros ovat pöytäkirja liitteenä. Rakennustarkastaja (jl): Rakennustarkastaja esittää kaupunginhallitukselle, että alueelle ra ken ta minen sallittaisiin muistutuksesta huolimatta, koska: - rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muul le järjestämiselle. Alueella ei ole voimassa olevaa ase ma kaavaa. Alueella sijaitseva lentotoiminta rajaa alueen ke hit tä mis mah dolli suuk sia suojaetäisyyksien vuoksi. Suunnittelutarvehakemuksen mu kai sen hankkeen osalta ei ole kyse merkittävästä rakentamisesta. Hal li voidaan tulevaisuudessa siirtää, mikäli alueen maankäytölle ase te taan muita tavoitteita. Rakentaminen ei täten aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le tai alueiden käytön järjestämiselle. - rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Hanke sijoit tuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen yhteyteen, joten se ei aiheu ta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen ei aiheuta haital li sia vaikutuksia, joita ei pystytä liikenneratkaisuilla hoitamaan. Edel ly tyk set ajoneuvoalikulun toteuttamiselle asemakaavallisesti ovat olemassa. Suunnittelutarveratkaisua koskevan hankkeen vuoksi alueelle on suunniteltu toteutettavan vesi-, viemäri- ja säh kö liit tymät keväällä Tapahtumahallille on tieyhteys valtatieltä 8 len topai kan liittymästä. - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit teiden saavuttamista. - rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkis tys tar pei den turvaamista. Hankkeella ei ole heikentävää vai ku tusta Siiponjoen Natura 2000-alueen suojeluarvoihin. Rakentaminen sijoit tuu puuttomalle pysäköintialueelle mäntymetsän laitaan. Ra ken tami nen ei vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säi lyt tä mis tä eikä virkistystarpeiden turvaamista. - rakentaminen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan merkit tä vään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Tapahtumien luvittamisen yhteydessä on syytä huo mioi da sijainti pohjavesialueella. Suunnittelutarveratkaisun mukai nen toiminta on pohjavesialueella mahdollista.

9 - Hankkeen sijoittuminen on määritelty Trafilta saatujen ohjeiden mukai ses ti tietyn etäisyyden päähän kiitoradasta, joten hallin ra ken ta minen ko. paikkaan ei vaaranna lentopaikan toimintaa. Toimijan täytyy vie lä hakea hankkeelle lentoestelupa Trafilta. Lupahakemusta varten toi mi jan on haettava vielä lentoestelausuntoa Finavialta. Len to es telu pa tarvitaan rakennuslupavaiheessa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Tämä lupa on voi mas sa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien. Tänä aikana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hankkeelle on haet ta va rakennuslupa. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 18.05.2015 klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntasuunnittelulautakunta 18.11.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT 4 133 VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 4 14.01.2014. Lausunto Joensuun ratapihan yleissuunnitelmasta 1756/10.03.01/2013

Kaupunkirakennelautakunta 4 14.01.2014. Lausunto Joensuun ratapihan yleissuunnitelmasta 1756/10.03.01/2013 Kaupunkirakennelautakunta 4 14.01.2014 Lausunto Joensuun ratapihan yleissuunnitelmasta 1756/10.03.01/2013 KRAKLK 4 Liikennevirasto on teettänyt ratalain (110/2007) 11 mukaisen yleissuunnitelman Joen suun

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus 45 28.04.2014 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 50/81.812/2014, 53/8/2013, 49/81.812/2014, 405/81.813/2013, 48/91.911/2014, 227/81.812/2013, 90/1/2014, 81/8/2014, 73/8/2014,

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 17:00-19:20 PAIKKA Teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 23.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Lausunto Kirkonseudun asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa

Pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 3.6.2015 klo 13-15 sivistystoimen hallintopalveluissa Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Sivistyslautakunta Aika 28.05.2015 klo 15:00-19:50 Kokous keskeytettiin klo 16.50-17.00 ja 17.10-17.20 Paikka Kelhänkadun virastotalo, 3.kerros Läsnäolleet Kataja Pekka

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot