Rakennuspaikan pinta-ala on neliömetriä. Rakennushanke: Tapahtuma-/ harrastehallin rakentaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuspaikan pinta-ala on 4.436 neliömetriä. Rakennushanke: Tapahtuma-/ harrastehallin rakentaminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu/wesain Oy 63/ /2015 Khall (Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennuspaikka: Kylä: Etelänkylä Tilat: ma. Kerttula RN:o 5:288 ja ma. Lentokenttä RN:o 5:175 Rakennuspaikan pinta-ala on neliömetriä. Rakennushanke: Tapahtuma-/ harrastehallin rakentaminen Wesain Oy:n tavoitteena on rakentaa Kalajoen lentokentän yhteyteen vuok ra-alu eel le kevyt pressuhalli (Event Park Areena, m2) erilaisten ta pah tu mien ja harrastetoiminnan järjestämistä varten. Halli on nk. han gaari eli lentokonehalli. Wesain Oy on tehnyt Oy Summer Fun Ltd:n kanssa sopimuksen, jonka mu kai ses ti Oy Summer Fun Ltd toimii hallin ja aputilojen operatiivisena toimin nan toteuttajana ja Wesain Oy vastaa rakennettavista rakennuksista. Pie nis sä ja keskisuurissa tapahtumissa halli paikoitusalueineen riittää toimin nal le, jolloin lentokentällä voi harjoittaa normaalia ilmailutoimintaa. Suuris sa yleisötapahtumissa lentokenttäalue on tarkoitus ottaa ta pah tu ma käyttöön, jolloin lentopaikka on suljettuna. Tällöin on tarkoitus myös jär jes tää bussikuljetukset lentokentän ja Hiekkasärkkien ydinalueen välillä. Kaavallinen tilanne: Maakuntakaava Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maa kun ta kaavas sa alueelle on merkitty lentopaikka. Suunnittelumääräyksen mu kaan Kalajoen, Raahe-Pattijoen ja Pyhäjärven lentopaikkojen yk si tyis koh tai semmas sa suunnittelussa tulee ottaa huomioon ylimaakunnallisen har ras tus ilmai lun tarpeet. Lentokentän ympäristön yksityiskohtaisemmassa kaa voituk ses sa tulee ottaa huomioon lentomelun vaikutukset. Alueella on voimassa myös pohjavesialueen ja tärkeän poh ja ve si vyö hykkeen merkinnät. Pohjavesialueen merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien veden han kin nan kannalta tärkeät (1.luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (2.luokan) pohjavesialueet. Tärkeän pohjavesivyöhykkeen merkinnällä osoi te taan laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia vyöhykkeitä, jotka soveltuvat pohjaveden ottamiseen maakunnallista tai seudullista tar vetta varten. Hankealueella on voimassa myös luonnon monikäyttöalueen sekä matkailun vetovoima-alueen/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde aluei den merkinnät. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja en sim mäinen vaihemaakuntakaava on maakuntavaltuuston hy väk sy mä.

2 Vaihemaakuntakaava odottaa ympäristöministeriön vah vis tus pää tös tä. Kaavassa alueelle on merkitty lentopaikka. Suunnittelumääräykset ovat samat, kuin voimassaolevassa maakuntakaavassa. Hankealue sijoittuu myös matkailun vetovoima-alueen/matkailun ja virkistyksen kehittämisen koh dealu eel le. Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen matkailun ja vir kis tyk sen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä alue ko ko nai suuksia. Kalajoen alueen (mv-5) kehittämisperiaatteet maa kun ta kaa vas sa ovat seuraavat: Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena pe rus tuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä Rahjan saa ris ton ja muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liit ty viin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Alueella on voimassa luonnon mo nikäyt tö alu een merkintä sekä kaupunkikehittämisen kohdealue: Ka la joen matkailukaupunki (kk-6). Merkinnällä osoitetaan aluetta, jota ke hi te tään kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena. Suun nit te lu mää räyk sen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää toi min nal lises ti monipuolisen sekä maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti kor kea tasoi sen matkailukaupungin kehittämistä Kalajoen kau pun ki kes kus tan ja Hiekkasärkkien matkailukeskuksen muodostaman kak sois kes kuk sen varaan. Lisäksi kaavassa on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve Himan gal ta Kalajoelle valtatien 8 suuntaisesti. Matkailuun liittyviä erityiskysymyksiä tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan toises sa vaihemaakuntakaavassa, jonka luonnosvaihe ei vielä ole tullut nähtä vil le. Yleiskaavat Hankealueella ei ole voimassa asemakaavaa. Alueella on voimassa Hiekka särk kien rantaharjualueen osayleiskaava vuodelta Hankealue on osa yleis kaa van kehittämisaluetta. Suunnittelumääräysten mukaan muun muas sa alueen kehittämisestä matkailun, ilmailun ja moottoriurheilun tarpei siin tehdään ympäristövaikutusten arviointi tai YVA-lain mukainen sel vitys. Osayleiskaavassa kehittämisalueelle on osoitettu kevyen liikenteen yh teystar ve Hiekkasärkkien matkailualueelta valtatien 8 yli Merisärkäntien jatkoon. Alueelle on osoitettu myös moottorikelkkareitti sekä ulkoilureitti. Yleis kaa vas sa on esitetty tilavarauksena myös matkailukeskuksen ete läisen liittymän liikennejärjestelynä ramppirakenteita. Nykyään Poh jois-pohjan maan ELY-keskus on kommentoinut risteysjärjestelyn olevan to den näköi ses ti erilainen kuin vuonna 2008 suunniteltiin. Hankealue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle (pv). Rantaharjualueen osayleis kaa vas sa alueen kaavamääräyksien mukaan alueelle ei saa sijoittaa sel lai sia toimintoja, jotka saattavat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai li kaan tu mis ta. Alueelle rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat ra joittaa vesilain 1 luvun 18 :n mukainen pohjaveden muuttamiskielto ja ym päris tön suo je lu lain 8 :n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Hiekkasärkkien ajantasa-asemakaava Hiekkasärkkien ajantasa-asemakaavassa on esitetty Merisärkäntien jatkoon valtatien 8 kohdalle ajoneuvoalikulku, kevyen liikenteen alikulku ja reit ti ali kul ku. Tämän osalta on ajateltu nimenomaan kulkua lentopaikalle.

3 Hiek ka särk kien eteläisen liittymän yhteyteen ei ole asemakaavoitettu eril listä varausta risteysjärjestelyille. Kaavoitusohjelma Valtatien 8 maanpuolelle on esitetty osayleiskaavan käynnistämistä vuon na Yleiskaavassa tutkitaan Hiekkasärkkien ydinaluetta tukevien pal velui den sijoittamista matkailukeskuksen eteläisen liittymän läheisyyteen, erilais ten ohjelmapalveluiden sijoittumista alueelle sekä ma joi tus pal ve lui den sijoittamista. Keskeisessä osassa suunnittelua on liikennesuunnittelu. Tavoit tee na on muodostaa joustavat, turvalliset ja luontevat kulkuyhteydet val ta ties tä huolimatta. Yleiskaavan yhteydessä pitää pystyä ratkaisemaan lii ken ne rat kai su jen toteuttamisen aikataulutus ja kustannusjaot, koska maan käy tön kehittäminen liikenneratkaisutarpeet huomioimatta ei ole mahdol lis ta. Osayleiskaavasuunnittelu käynnistyy keskustan osa yleis kaa van valmistumisen jälkeen. Kaavoitusohjelmassa alueelle ei ole osoitettu käynnistettäväksi asemakaavahankkeita. Matkailun kasvuohjelma Kalajoen valtuusto on hyväksynyt Kalajoen matkailun kas vu ohjel man. Kasvuohjelmassa on esitetty useita toimenpiteitä Hiekkasärkkien ydin alu eel le ja ranta-alueelle. Tämän lisäksi esiin nostettiin valtatien 8 maan puo li, jonne muodostuisi tapahtuma-alue ja moot to ri ur hei lu toi min to jen alue sekä hiihtokeskuksen kokonaisuus, jonne sijoittuisivat hiih to maa il ma ja hevoskylä. Suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus: Koska hankkeen rakentamisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka vaa ti vat tavallista laajempaa harkintaa, sovelletaan suun nit te lu tar ve rat kaisua (MRL 16 ). Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 1. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 2. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. 3. Rakentaminen on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityis ten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkis tys tar pei den turvaamista. 4. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan merkit tä vään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Naapureiden kuuleminen: Naapureita on kuultu kirjeitse Kalajoen kaupungin toimesta. Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksen jätti Ka lajoen Ilmailukerho ry. Muistutuksessaan Ilmailukerho toteaa seuraavaa: Kalajoen Ilmailukerho ry:llä on vuokrattuna Kalajoen kaupungilta len to kenttä alue, johon on vuoden 1991 jälkeen rakennettu paljolti talkootyönä ja osin kaupungin avustamana lentopaikka. Lentopaikka on rajattu ym pä ris tö luvas sa siten, että rajauksen sisällä on kiitotie, paikoitusalueita, rullaustie ja

4 huoltorakennuksia. Kalajoen Ilmailukerho ry:llä on vuokrasopimus Ka la joen kaupungin kanssa. Kalajoen Ilmailukerho ry vastustaa suunnittelutarveratkaisun hy väk symis tä hakemuksen mukaiselle hankkeelle seuraavin perustein: Lentopaikka Kalajoen Ilmailukerho ry:llä on voimassa oleva vuokrasopimus osalle hankkeen tarkoittamaa aluetta lentokenttätoimintaa ja ilmailutoimintaa var ten. Aluetta on kehitetty mittavalla jatkuvalla talkootyöllä. Suunniteltu toi min ta estäisi paljolti säännösten mukaisen ilmailutoiminnan lentopaikalla, jon ka toimintaa säännellään tarkasti. Säännökset edellyttävät jatkuvassa val miudes sa olevaa vastuuhenkilöä. Lentopaikan status edellyttää jat ku vaa käytössä oloa ja voidaan poistaa väliaikaisesti käytöstä erillisellä il moi tuksel la. Tämä hanke muuttaisi statusta, joka käytännössä poistaisi paik kakun nal ta lentopaikan. Ympäristölupa Ympäristöluvassa, joka lentopaikalle on myönnetty, säännellään tarkasti toi min taa alueella ja päätöksessä määrätään, että on nimettävä vas tuu henki lö lupaehtojen noudattamisesta vastaamaan. Vastuuhenkilöksi on ni met ty lentopaikan päällikkö Taisto Alasimi. Vastuuhenkilön tulee valvoa poh ja veden laatua ja vastata lentopaikalla olevien tapahtumien ym pä ris tö asiois ta luvan edellyttämällä tavalla. Kun suunniteltu hanke on samalla alu eel la ja koskee ympäristöluvassa määriteltyä toimintaa, on määrätyn vas tuu hen kilön mahdotonta vastata asioista luvan edellyttämällä tavalla. Näin ol len, mikäli hanke toteutetaan, täytyy edellytyksenä olla toiminnan mu kai nen uusi ympäristölupa. Ilmailutoiminta on tärkeä lisä paikkakunnan toimintoihin ja Kalajoen Il mai luker ho ry vastustaa hankkeen toteutumista, koska se käytännössä tekisi mah dot to mak si säännösten mukaisen ilmailutoiminnan harjoittamisen. Kala joen Ilmailukerho ry on ylläpitänyt erilaisia tapahtumia, jotka ovat ve täneet matkailukaudella yleisöä Hiekkasärkkien muihinkin mat kai lu pal ve luihin ja on samalla saanut varoja toimintaansa. Ympäristöluvassa on erikseen tarkat määräykset moottoriurheilutoimintaan ja tässäkin vas tuu ky symys ten hoitaminen nyt vireillä olevan hankkeen yhteydessä on mah do tonta, joka sekin aiheuttaa ympäristölupakysymyksen käsittelyä uudelleen. Talkootyö Kalajoen Ilmailukerho ry osakkaineen vastustaa lentopaikan toiminnan vaa ran tu mi sen vuoksi vireillä olevaa hanketta, koska 24 vuotta tapahtunut suu ri talkootyö valuisi hukkaan ja tärkeä ilmailuharrastus kuihtuisi. Kalajoen Ilmailukerho ry edellä sanottuun viitaten on valmis käyttämään kaik ki lailliset keinot lentopaikan säilyttämiseksi nykyisenlaisessa käytössä ei kä näin ollen hyväksy hankkeen toteuttamista aiotulla tavalla. Muistutus on esityslistan oheismateriaalina. ELY-keskuksen lausunto Pohjois- Pohjanmaan ELY keskukselle on toimitettu lausuntopyyntö koskien Wesain Oy:n rakentamishanketta Kalajoen lentokentän läheisyyteen

5 osa yleis kaa va-alu eel le valtatien itäpuolelle. Rakentamishanke koskee hallia, jossa on tarkoitus järjestää suuria yleisötapahtumia. Lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue toteaa seuraavaa: Wesain Oy:n hallihanke sijoittuu valtatien 8 varrelle vastapäätä Kalajoen Hiek ka särk kien matkailupalvelualuetta. Suurten runsaasti liikennettä aiheut ta vien tapahtumien aikana valtatietä risteävä kevyt liikenne tulee olemaan erittäin vilkas. Myös ajoneuvoliikenne valtatiellä 8 Matkailutien ja lento ken tän tien liittymien välillä lisääntyy tapahtumien aikana merkittävästi. Valtatien 8 liikennemäärät ovat varsin suuret. Kesän keskimääräinen vuoro kau si lii ken ne on noin 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja tien no peus rajoi tus on 80 km/h. Suuresta liikennemäärästä ja 80 km/h nopeusrajoituksesta johtuen kevyttä lii ken net tä Hiekkasärkkien matkailupalvelualueen ja suunnitellun ta pah tuma hal lin välillä ei voi järjestää tasoylityksenä. Kevyen liikenteen tur val li suuden kannalta valtatien alikulkukäytävän toteuttaminen on välttämätöntä ennen tapahtumahallin käyttöönottoa. Alikulun mitoituksessa olisi hyvä tarkas tel la myös moottorikelkkareitin ja mahdollisesti myös hen ki lö ajo neu vo liiken teen vaatima mitoitus. Ajoneuvoliikenne tapahtumahallin alueelle tapahtuisi nykyisestä len to kentäl le johtavasta liittymästä, joka on tyypiltään kanavoimaton avoin liittymä. Lii ken ne mää rien lisääntyminen edellyttäisi myös kyseisen liittymän ke hit tämis tä toteuttamalla päätielle kanavointi ja liittyvälle tielle jakajasaareke. Kaikki vaadittavat liikennejärjestelyt tulisi olla toteutettuna ennen ta pah tuma hal lin käyttöönottoa ja kustannusvastuu toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on luvan saajalla. Suunnitteluun ja toteutukseen vaa ditaan ELY keskuksen myöntämä suunnittelulupa. Suunnittelulupaa ei kuiten kaan myönnetä yksityiselle tai yhteisölle. Luvan hakijana tulisi näin ollen ol la Kalajoen kaupungin. Hakijan vastine: Rakennustarkastaja on pyytänyt hakijalta vastinetta annettuihin muis tu tukseen ja lausuntoihin. Hakija on antanut päivätyn vastineen. Tapahtumahallin rakentaminen parantaa lentokenttä alueen toi min nal lisuut ta, järjestystä ja siisteyttä, koska hallin rakentamisen yhteydessä alueel le tuodaan vesi- viemäri ja sähköliittymät. Pääsääntöisesti tapahtumat jär jes te tään hallin sisätiloissa, poikkeuksena isommat Juhannus ym. ta pahtu mat. Suuremmissa tapahtumissa liikennejärjestelyt hoidetaan majoitusalueelta non-stop bussikuljetuksina, näin ei kuormiteta liikennemääriä valtatiellä, näin on tehty lomamessujenkin aikana 2014 milloin lentokenttäalue toimi pai koi tus alu ee na. Kaikkiaan kävijöitä messuilla oli henkeä, lisäksi voi daan käyttää tapahtuma nopeusrajoituksia ja liikenteen ohjausta niin kuin on aina Kalajoella käytetty Juhannuksena ja isommissa tapahtumissa.

6 Aikaisempina vuosina on järjestetty ja järjestetään alueella tapahtumia ei kä hallin rakentaminen muuta toimintaa miltään osin huonommaksi vaan paran taa kaikilta osin liikenteen ja alueen turvallisuutta. Hallin yhteyteen tu lee oheistilat kuten wc, ravintola toiminnat ym. joten tapahtumien aikana lii kenne tapahtuma-alueen ja majoitusalueen välillä vähenee. Ehdotamme, että näillä toimilla voidaan väliaikaisesti toimia, kunnes kaupun ki saa alikulun ym. liikennejärjestelyt hoidettua. Kun alueelle nyt tulee lii ke toi min taa, hoidetaan asiat ammattitaitoisesti, eikä talkoohenkisesti. Kenen kään työsuoritteita väheksymättä. Hallin toiminta normaali käytössä ei häi rit se millään lailla ilmailutoimintaa. Vastine on esityslistan oheismateriaalina. Kaavoittajan lausunto: Kaavoituspäällikkö on todennut lausunnossaan mm. seuraavaa: Luonnonympäristö Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden (Keskuskarin ranta, Val kiatdyy nit ja Liikuntapuisto) luontoselvityksen (2010) mukaan hankealue on osin rakennettua ympäristöä, osin kuivahkoa kangasta (EVT). Alueelle ei si joi tu luonnonympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Hankealueelta noin kilometrin verran lounaaseen sijoittuu maa-aineslain nojalla suojeltu Sii pon jo en Natura 2000-alue. Suojeluarvot liittyvät vanhoihin dyy ni muo dostu miin ja alue on kulutusherkkää. Hankkeella ei ole heikentävää vaikutusta Sii pon jo en Natura 2000-alueen suojeluarvoihin. Rakentaminen sijoittuu puut to mal la pysäköintialueelle mäntymetsän laitaan. Rakentaminen ei vaikeu ta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir kis tys tar pei den turvaamista. Kunnallistekniset edellytykset ja lentopaikan määräykset Suunnittelutarveratkaisua koskevan hankkeen vuoksi alueelle on suun ni teltu toteutettavan vesi-, viemäri- ja sähköliittymät keväällä Ta pah tu mahal lil le on tieyhteys valtatieltä 8 lentopaikan liittymästä. Hankkeen sijoittuminen on määritelty Trafilta saatujen ohjeiden mukaisesti tie tyn etäisyyden päähän kiitoradasta. Toimijan täytyy vielä hakea hankkeel le lentoestelupa Trafilta. Lupahakemusta varten toimijan on haettava vie lä lentoestelausuntoa Finavialta. Lentoestelupa tarvitaan ra ken nus lu pavai hees sa. Maankäytölliset tavoitteet Kaupunki tavoittelee Hiekkasärkkien matkailualueen kehittämistä mat kai lun kasvuohjelman mukaisesti. Kaupunki pyrkii tukemaan ke hit tä mis hank kei ta mahdollisuuksien mukaan. Valtatien 8 maanpuolisen alueen osalta kes kustel laan yhä enenevissä määrin toimintojen sijoittamisesta alueelle. Ky seessä on nimenomaan ohjelmapalveluyritysten toimintoja. Mat kai lu kes kuk seen on valtatien merenpuolelle erittäin vaikeaa sijoittaa paljon tilaa vaa ti via sekä melua paljon aiheuttavia tapahtumia ja toimintoja. Ta pah tu mat vaativat laajojen pysäköintialueiden lisäksi laajaa kenttää toimintojen ja palveluiden järjestämistä varten. Näiden tapahtumien osalta tavoitellaan kui ten kin myös matkailukeskuksen läheisyyttä. Kalajoen kaupunki ja muut vi ran omais ta hot ovat useamman vuoden ajan olleet tietoisia siitä, että alueen maankäyttö kehittyy.

7 Kaupunki on tehnyt viiden vuoden vuokrasopimuksen suun nit te lu tar ve ratkai sun hakijan kanssa. Vuokrasopimus sisältää mahdollisuuden viiden vuoden jatkovuokraamiseen, mikäli kaupungilla ei ole tarvetta vuok ra-alu een muuhun käyttöön. Kaupunki määrittelee lähivuosina valtatien maan puo len kehittymisen ja toimintojen sijoittumiset yleiskaavallisesti. Alueella si jait seva lentotoiminta rajaa alueen kehittämismahdollisuuksia suo ja etäi syyk sien vuoksi. Suunnittelutarvehakemuksen mukainen hankkeen osalta ei ole kyse merkittävästä rakentamisesta. Halli voidaan tulevaisuudessa siir tää, mikäli alueen maankäytölle asetetaan muita tavoitteita. Ra ken ta mi nen ei täten aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön jär jes tä mi sel le. Hanke sijoittuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen yhteyteen, joten se ei ai heu ta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen ei aiheuta haitallisia vai ku tuk sia, joita ei pystytä liikenneratkaisuilla hoitamaan. Edellytykset ajoneu vo ali ku lun toteuttamiselle asemakaavallisesti ovat olemassa. Lentopaikalla on jo useiden vuosien ajan järjestetty erilaisia tapahtumia pie nis tä tapahtumista suuriin massatapahtumiin. Tapahtumien jär jes tä minen on tapahtunut ilman hallirakenteita tai palveluita sekä kun nal lis tek niikkaa. Suunnittelutarveratkaisun käsittelyn yhteydessä ei voida tietää min kälai sek si hallin käyttö ja toiminta muotoutuu. Voidaan arvioida, että al ku vaihees sa tapahtumahallissa järjestetään pieniä ja keskisuuria tapahtumia ym pä ri vuoden ja mahdollisesti suuria massatapahtumia esimerkiksi viisi vuo sit tain. Tapahtumien sisällöstä ei ole tietoa. Hallin sijainnin vuoksi voidaan arvioida, että pääosa liikennesuoritteista tehdään ajoneuvoilla. Tämä kui ten kin voi tapahtumakohtaisesti huomattavasti vaihdella. Tapahtumien lu vit ta mi sen yhteydessä voi olla syytä huomioida sijainti pohjavesialueella. Suun nit te lu tar ve rat kai sun mukainen toiminta on pohjavesialueella mah dollis ta. Liikenteelliset vaikutukset Kesällä 2014 järjestettiin Suomen Asuntomessujen kanssa yhteistyössä loma-asun to mes sut Kalajoella. Tapahtumassa oli kävijää. Ajo neu volii ken ne ohjattiin lentopaikalle, jossa on mittavat pysäköintialueet. Mes suvie raat kuljetettiin non-stop-bussikuljetuksin lentopaikalta valtatien 8 meren puo lel le, messualueelle. Kuljetukset onnistuivat hyvin. Kevyen lii ken teeseen kohdistuvia vaaratilanteita ei tiettävästi ole tällöin ollut. Tapahtumahallin toimija on esittänyt, että suurempien halliin sijoittuvien tapah tu mien osalta järjestetään bussiyhteys (non-stop) matkailukeskuksen ydin alu eel le. Hallissa tarjotaan tapahtumiin osallistuville palveluita, mikä toden nä köi ses ti voi hieman vähentää liikkumistarvetta. Hakija on kertonut, et tä lentopaikan ja valtatien 8 liittymässä on liikenteenohjaus, jonka yh teydes sä mahdollinen kevyen liikenteen kulku valtatien 8 yli estetään. Haasta vaa on kevyen liikenteen kulun valvominen niin, että valtatietä 8 ei ylitetä. Ai kai sem pien tapahtumien osalta kevyttä liikennettä ei ole valvottu. Liikennejärjestelyjen toteuttaminen valtatiellä 8 on joka tapauksessa lä hi tule vai suu des sa ajankohtaista. Hallin toteuttamiselle ei mielestäni ole es tei tä. Tapahtumatoimintojen sijoittaminen halliin ei mielestäni ole mahdollista en-

8 nen liikennejärjestelyjen toteuttamista. Mikäli asiantuntijaselvityksenä (liiken ne tur val li suus suun nit te li ja) pystytään toteamaan, että tietyillä muilla toimen pi teil lä tai järjestelyillä liikenneturvallisuus voidaan taata, voidaan mieles tä ni toimintoja halliin osoittaa ennen varsinaisten lopullisten lii ken ne järjes te ly jen valmistumista. On kuitenkin huomioitava, että tapahtumia voidaan alueella hallin toteuttamisesta riippumattakin järjestää. Kaavoittajan lausunto on esityslistan oheismateriaalina. Suunnittelutarveratkaisun päätäntä: Suunnittelutarveratkaisun Ka la joel la tekee kaupunginhallitus. Karttaote sekä asemapiirros ovat pöytäkirja liitteenä. Rakennustarkastaja (jl): Rakennustarkastaja esittää kaupunginhallitukselle, että alueelle ra ken ta minen sallittaisiin muistutuksesta huolimatta, koska: - rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muul le järjestämiselle. Alueella ei ole voimassa olevaa ase ma kaavaa. Alueella sijaitseva lentotoiminta rajaa alueen ke hit tä mis mah dolli suuk sia suojaetäisyyksien vuoksi. Suunnittelutarvehakemuksen mu kai sen hankkeen osalta ei ole kyse merkittävästä rakentamisesta. Hal li voidaan tulevaisuudessa siirtää, mikäli alueen maankäytölle ase te taan muita tavoitteita. Rakentaminen ei täten aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le tai alueiden käytön järjestämiselle. - rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Hanke sijoit tuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen yhteyteen, joten se ei aiheu ta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen ei aiheuta haital li sia vaikutuksia, joita ei pystytä liikenneratkaisuilla hoitamaan. Edel ly tyk set ajoneuvoalikulun toteuttamiselle asemakaavallisesti ovat olemassa. Suunnittelutarveratkaisua koskevan hankkeen vuoksi alueelle on suunniteltu toteutettavan vesi-, viemäri- ja säh kö liit tymät keväällä Tapahtumahallille on tieyhteys valtatieltä 8 len topai kan liittymästä. - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit teiden saavuttamista. - rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkis tys tar pei den turvaamista. Hankkeella ei ole heikentävää vai ku tusta Siiponjoen Natura 2000-alueen suojeluarvoihin. Rakentaminen sijoit tuu puuttomalle pysäköintialueelle mäntymetsän laitaan. Ra ken tami nen ei vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säi lyt tä mis tä eikä virkistystarpeiden turvaamista. - rakentaminen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan merkit tä vään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Tapahtumien luvittamisen yhteydessä on syytä huo mioi da sijainti pohjavesialueella. Suunnittelutarveratkaisun mukai nen toiminta on pohjavesialueella mahdollista.

9 - Hankkeen sijoittuminen on määritelty Trafilta saatujen ohjeiden mukai ses ti tietyn etäisyyden päähän kiitoradasta, joten hallin ra ken ta minen ko. paikkaan ei vaaranna lentopaikan toimintaa. Toimijan täytyy vie lä hakea hankkeelle lentoestelupa Trafilta. Lupahakemusta varten toi mi jan on haettava vielä lentoestelausuntoa Finavialta. Len to es telu pa tarvitaan rakennuslupavaiheessa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Tämä lupa on voi mas sa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien. Tänä aikana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hankkeelle on haet ta va rakennuslupa. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu / Nuorisokeskus Piispala, RN:o 11:3, Jauhoniemi, Kannonkoski

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu / Nuorisokeskus Piispala, RN:o 11:3, Jauhoniemi, Kannonkoski Ympäristölautakunta 119 14.12.2015 Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu / Nuorisokeskus Piispala, RN:o 11:3, Jauhoniemi, Kannonkoski 550/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 119 Hakija: Nuorisokeskus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto :

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 306 21.08.2017 Suunnittelutarveratkaisu/Tommi Hurnanen KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto 31.7.2017: Lausunnon antaja Lausunnon saaja Hakija Kaavoitusarkkitehti Jaana

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

MATKAILUTIEN ETELÄINEN LIITTYMÄ

MATKAILUTIEN ETELÄINEN LIITTYMÄ KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus MATKAILUTIEN ETELÄINEN LIITTYMÄ OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.10.2015 OSALLISTUMIS JA ARVIOIN TISUUNNITELMAN (OAS) TARKOITUS MRL

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KH 193 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto :

KH 193 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 193 08.05.2017 Suunnittelutarveratkaisu/Marko Ahola 223/10.1003.100300/2017 KH 193 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto 27.4.2017: Lausunnon antaja Lausunnon saaja Hakija Kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti

Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti Kunnanhallitus 106 14.03.2011 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen rakentamiseen / Valtokari Antti, Anja ja Martti 2368/11/111/2011 KHALL 106 Suunnittelutarveratkaisu uuden tuotantorakennuksen

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös

Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös Kuntasuunnittelulautakunta 129 17.11.2015 Tilan 543-412-2-321 rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös 617/10.03.00.02/2015 KUNLA 129 Outi ja Teemu Suolaniemi hakevat rakentamista

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

KH 232 Kaavoituspäällikkö Kaija Seppäsen lausunto 27.5.2015:

KH 232 Kaavoituspäällikkö Kaija Seppäsen lausunto 27.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 232 01.06.2015 Suunnittelutarveratkaisu/Petri Tuomaala 353/10.1003.100300/2015 KH 232 Kaavoituspäällikkö Kaija Seppäsen lausunto 27.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavoituspäällikkö

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 433 07.11.2016 Suunnittelutarveratkaisu/Jouni ja Hanna Heiskanen 1244/10.1003.100300/2016 KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 31.10.2016: Lausunnon antaja Lausunnon saaja

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Rakennuspaikan sijainti ja kohdetiedot: Kunta: Saarijärvi Kylä:

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol

Raskaan kaluston liikenteen kannalta esitetty paikka on ainoa mahdol KAUPUNGINHALLITUS 263 15.06.2015 Poikkeamislupa/Koma Oy 339/10.1003.100300/2015 KH 263 Kaavasuunnittelija Jaana Pekkalan lausunto 29.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija Jaana

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 16.03.2015 klo 18:00-19:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Antolainan myöntäminen Kalajoen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Hiltunen Marja Leena

Hiltunen Marja Leena LIPERIN KUNTA Tekninen lautakunta / lu pa jaos PÄÄTÖS 8 / 2014 Poikkeaminen MRL 171-174 pvm pykälä 30.9.2014 71 Asia Hakija Hakemus Poikkeamishakemus / asuinrakennuksen rakentaminen Hiltunen Marja Leena

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 7 09.01.2017 Poikkeamislupa/As Oy Raahen Alaska 1399/10.1003.100300/2016 KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 29.11.2016: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Vanhan asuinrakennuksen korvaavan uuden vapaa-ajanasunnon rakentaminen Luohuanjoen ranta-alueelle / Salin Kari (MRL 171-174 )

Vanhan asuinrakennuksen korvaavan uuden vapaa-ajanasunnon rakentaminen Luohuanjoen ranta-alueelle / Salin Kari (MRL 171-174 ) Kunnanhallitus 114 14.04.2014 Vanhan asuinrakennuksen korvaavan uuden vapaa-ajanasunnon rakentaminen Luohuanjoen ranta-alueelle / Salin Kari (MRL 171-174 ) 3407/11.111/2014 KHALL 114 Hakija Nimi Kari Salin

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3125/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2016 1 (1) 147 Asianro 3125/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Maaninka 476-416-8-49 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Kiinteistölle

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa Rakennus- ja ympäristölautakunta 64 13.04.2016 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa 215/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 64 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811 Kunnanhallitus 281 31.10.2016 Poikkeamishakemus - Kekäle Sari, hakemuksen hyväksyminen 409/31.310/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 281 ASIA Rakentamista koskeva poikkeamispäätös HAKIJA Kekäle Sari Renginpolku

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu uuden asuinrakennuksen rakentamisesta osayleiskaavan M-alueelle/Juha ja Johanna Pakkanen (MRL 137, 171-174 )

Suunnittelutarveratkaisu uuden asuinrakennuksen rakentamisesta osayleiskaavan M-alueelle/Juha ja Johanna Pakkanen (MRL 137, 171-174 ) Kunnanhallitus 194 01.06.2015 Suunnittelutarveratkaisu uuden asuinrakennuksen rakentamisesta osayleiskaavan M-alueelle/Juha ja Johanna Pakkanen (MRL 137, 171-174 ) 3772/11.111/2015 KHALL 194 Hakija Nimi

Lisätiedot