Rakennuspaikan pinta-ala on neliömetriä. Rakennushanke: Tapahtuma-/ harrastehallin rakentaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuspaikan pinta-ala on 4.436 neliömetriä. Rakennushanke: Tapahtuma-/ harrastehallin rakentaminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu/wesain Oy 63/ /2015 Khall (Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennuspaikka: Kylä: Etelänkylä Tilat: ma. Kerttula RN:o 5:288 ja ma. Lentokenttä RN:o 5:175 Rakennuspaikan pinta-ala on neliömetriä. Rakennushanke: Tapahtuma-/ harrastehallin rakentaminen Wesain Oy:n tavoitteena on rakentaa Kalajoen lentokentän yhteyteen vuok ra-alu eel le kevyt pressuhalli (Event Park Areena, m2) erilaisten ta pah tu mien ja harrastetoiminnan järjestämistä varten. Halli on nk. han gaari eli lentokonehalli. Wesain Oy on tehnyt Oy Summer Fun Ltd:n kanssa sopimuksen, jonka mu kai ses ti Oy Summer Fun Ltd toimii hallin ja aputilojen operatiivisena toimin nan toteuttajana ja Wesain Oy vastaa rakennettavista rakennuksista. Pie nis sä ja keskisuurissa tapahtumissa halli paikoitusalueineen riittää toimin nal le, jolloin lentokentällä voi harjoittaa normaalia ilmailutoimintaa. Suuris sa yleisötapahtumissa lentokenttäalue on tarkoitus ottaa ta pah tu ma käyttöön, jolloin lentopaikka on suljettuna. Tällöin on tarkoitus myös jär jes tää bussikuljetukset lentokentän ja Hiekkasärkkien ydinalueen välillä. Kaavallinen tilanne: Maakuntakaava Alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava. Maa kun ta kaavas sa alueelle on merkitty lentopaikka. Suunnittelumääräyksen mu kaan Kalajoen, Raahe-Pattijoen ja Pyhäjärven lentopaikkojen yk si tyis koh tai semmas sa suunnittelussa tulee ottaa huomioon ylimaakunnallisen har ras tus ilmai lun tarpeet. Lentokentän ympäristön yksityiskohtaisemmassa kaa voituk ses sa tulee ottaa huomioon lentomelun vaikutukset. Alueella on voimassa myös pohjavesialueen ja tärkeän poh ja ve si vyö hykkeen merkinnät. Pohjavesialueen merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien veden han kin nan kannalta tärkeät (1.luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (2.luokan) pohjavesialueet. Tärkeän pohjavesivyöhykkeen merkinnällä osoi te taan laajoja, useista pohjavesialueista muodostuvia vyöhykkeitä, jotka soveltuvat pohjaveden ottamiseen maakunnallista tai seudullista tar vetta varten. Hankealueella on voimassa myös luonnon monikäyttöalueen sekä matkailun vetovoima-alueen/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohde aluei den merkinnät. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistus on käynnissä ja en sim mäinen vaihemaakuntakaava on maakuntavaltuuston hy väk sy mä.

2 Vaihemaakuntakaava odottaa ympäristöministeriön vah vis tus pää tös tä. Kaavassa alueelle on merkitty lentopaikka. Suunnittelumääräykset ovat samat, kuin voimassaolevassa maakuntakaavassa. Hankealue sijoittuu myös matkailun vetovoima-alueen/matkailun ja virkistyksen kehittämisen koh dealu eel le. Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen matkailun ja vir kis tyk sen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä alue ko ko nai suuksia. Kalajoen alueen (mv-5) kehittämisperiaatteet maa kun ta kaa vas sa ovat seuraavat: Alueen kehittäminen merellisenä matkailualueena pe rus tuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen palveluihin sekä Rahjan saa ris ton ja muun maankohoamisrannikon luonnon- ja kulttuuriympäristöön liit ty viin virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Alueella on voimassa luonnon mo nikäyt tö alu een merkintä sekä kaupunkikehittämisen kohdealue: Ka la joen matkailukaupunki (kk-6). Merkinnällä osoitetaan aluetta, jota ke hi te tään kansainvälisenä matkailu- ja kaupunkikeskuksena. Suun nit te lu mää räyk sen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee edistää toi min nal lises ti monipuolisen sekä maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti kor kea tasoi sen matkailukaupungin kehittämistä Kalajoen kau pun ki kes kus tan ja Hiekkasärkkien matkailukeskuksen muodostaman kak sois kes kuk sen varaan. Lisäksi kaavassa on osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve Himan gal ta Kalajoelle valtatien 8 suuntaisesti. Matkailuun liittyviä erityiskysymyksiä tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaan toises sa vaihemaakuntakaavassa, jonka luonnosvaihe ei vielä ole tullut nähtä vil le. Yleiskaavat Hankealueella ei ole voimassa asemakaavaa. Alueella on voimassa Hiekka särk kien rantaharjualueen osayleiskaava vuodelta Hankealue on osa yleis kaa van kehittämisaluetta. Suunnittelumääräysten mukaan muun muas sa alueen kehittämisestä matkailun, ilmailun ja moottoriurheilun tarpei siin tehdään ympäristövaikutusten arviointi tai YVA-lain mukainen sel vitys. Osayleiskaavassa kehittämisalueelle on osoitettu kevyen liikenteen yh teystar ve Hiekkasärkkien matkailualueelta valtatien 8 yli Merisärkäntien jatkoon. Alueelle on osoitettu myös moottorikelkkareitti sekä ulkoilureitti. Yleis kaa vas sa on esitetty tilavarauksena myös matkailukeskuksen ete läisen liittymän liikennejärjestelynä ramppirakenteita. Nykyään Poh jois-pohjan maan ELY-keskus on kommentoinut risteysjärjestelyn olevan to den näköi ses ti erilainen kuin vuonna 2008 suunniteltiin. Hankealue sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle (pv). Rantaharjualueen osayleis kaa vas sa alueen kaavamääräyksien mukaan alueelle ei saa sijoittaa sel lai sia toimintoja, jotka saattavat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista tai li kaan tu mis ta. Alueelle rakentamista ja muita toimenpiteitä saattavat ra joittaa vesilain 1 luvun 18 :n mukainen pohjaveden muuttamiskielto ja ym päris tön suo je lu lain 8 :n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Hiekkasärkkien ajantasa-asemakaava Hiekkasärkkien ajantasa-asemakaavassa on esitetty Merisärkäntien jatkoon valtatien 8 kohdalle ajoneuvoalikulku, kevyen liikenteen alikulku ja reit ti ali kul ku. Tämän osalta on ajateltu nimenomaan kulkua lentopaikalle.

3 Hiek ka särk kien eteläisen liittymän yhteyteen ei ole asemakaavoitettu eril listä varausta risteysjärjestelyille. Kaavoitusohjelma Valtatien 8 maanpuolelle on esitetty osayleiskaavan käynnistämistä vuon na Yleiskaavassa tutkitaan Hiekkasärkkien ydinaluetta tukevien pal velui den sijoittamista matkailukeskuksen eteläisen liittymän läheisyyteen, erilais ten ohjelmapalveluiden sijoittumista alueelle sekä ma joi tus pal ve lui den sijoittamista. Keskeisessä osassa suunnittelua on liikennesuunnittelu. Tavoit tee na on muodostaa joustavat, turvalliset ja luontevat kulkuyhteydet val ta ties tä huolimatta. Yleiskaavan yhteydessä pitää pystyä ratkaisemaan lii ken ne rat kai su jen toteuttamisen aikataulutus ja kustannusjaot, koska maan käy tön kehittäminen liikenneratkaisutarpeet huomioimatta ei ole mahdol lis ta. Osayleiskaavasuunnittelu käynnistyy keskustan osa yleis kaa van valmistumisen jälkeen. Kaavoitusohjelmassa alueelle ei ole osoitettu käynnistettäväksi asemakaavahankkeita. Matkailun kasvuohjelma Kalajoen valtuusto on hyväksynyt Kalajoen matkailun kas vu ohjel man. Kasvuohjelmassa on esitetty useita toimenpiteitä Hiekkasärkkien ydin alu eel le ja ranta-alueelle. Tämän lisäksi esiin nostettiin valtatien 8 maan puo li, jonne muodostuisi tapahtuma-alue ja moot to ri ur hei lu toi min to jen alue sekä hiihtokeskuksen kokonaisuus, jonne sijoittuisivat hiih to maa il ma ja hevoskylä. Suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus: Koska hankkeen rakentamisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka vaa ti vat tavallista laajempaa harkintaa, sovelletaan suun nit te lu tar ve rat kaisua (MRL 16 ). Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 1. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 2. Rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. 3. Rakentaminen on sopiva maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityis ten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkis tys tar pei den turvaamista. 4. Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan merkit tä vään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Naapureiden kuuleminen: Naapureita on kuultu kirjeitse Kalajoen kaupungin toimesta. Hakemuksesta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksen jätti Ka lajoen Ilmailukerho ry. Muistutuksessaan Ilmailukerho toteaa seuraavaa: Kalajoen Ilmailukerho ry:llä on vuokrattuna Kalajoen kaupungilta len to kenttä alue, johon on vuoden 1991 jälkeen rakennettu paljolti talkootyönä ja osin kaupungin avustamana lentopaikka. Lentopaikka on rajattu ym pä ris tö luvas sa siten, että rajauksen sisällä on kiitotie, paikoitusalueita, rullaustie ja

4 huoltorakennuksia. Kalajoen Ilmailukerho ry:llä on vuokrasopimus Ka la joen kaupungin kanssa. Kalajoen Ilmailukerho ry vastustaa suunnittelutarveratkaisun hy väk symis tä hakemuksen mukaiselle hankkeelle seuraavin perustein: Lentopaikka Kalajoen Ilmailukerho ry:llä on voimassa oleva vuokrasopimus osalle hankkeen tarkoittamaa aluetta lentokenttätoimintaa ja ilmailutoimintaa var ten. Aluetta on kehitetty mittavalla jatkuvalla talkootyöllä. Suunniteltu toi min ta estäisi paljolti säännösten mukaisen ilmailutoiminnan lentopaikalla, jon ka toimintaa säännellään tarkasti. Säännökset edellyttävät jatkuvassa val miudes sa olevaa vastuuhenkilöä. Lentopaikan status edellyttää jat ku vaa käytössä oloa ja voidaan poistaa väliaikaisesti käytöstä erillisellä il moi tuksel la. Tämä hanke muuttaisi statusta, joka käytännössä poistaisi paik kakun nal ta lentopaikan. Ympäristölupa Ympäristöluvassa, joka lentopaikalle on myönnetty, säännellään tarkasti toi min taa alueella ja päätöksessä määrätään, että on nimettävä vas tuu henki lö lupaehtojen noudattamisesta vastaamaan. Vastuuhenkilöksi on ni met ty lentopaikan päällikkö Taisto Alasimi. Vastuuhenkilön tulee valvoa poh ja veden laatua ja vastata lentopaikalla olevien tapahtumien ym pä ris tö asiois ta luvan edellyttämällä tavalla. Kun suunniteltu hanke on samalla alu eel la ja koskee ympäristöluvassa määriteltyä toimintaa, on määrätyn vas tuu hen kilön mahdotonta vastata asioista luvan edellyttämällä tavalla. Näin ol len, mikäli hanke toteutetaan, täytyy edellytyksenä olla toiminnan mu kai nen uusi ympäristölupa. Ilmailutoiminta on tärkeä lisä paikkakunnan toimintoihin ja Kalajoen Il mai luker ho ry vastustaa hankkeen toteutumista, koska se käytännössä tekisi mah dot to mak si säännösten mukaisen ilmailutoiminnan harjoittamisen. Kala joen Ilmailukerho ry on ylläpitänyt erilaisia tapahtumia, jotka ovat ve täneet matkailukaudella yleisöä Hiekkasärkkien muihinkin mat kai lu pal ve luihin ja on samalla saanut varoja toimintaansa. Ympäristöluvassa on erikseen tarkat määräykset moottoriurheilutoimintaan ja tässäkin vas tuu ky symys ten hoitaminen nyt vireillä olevan hankkeen yhteydessä on mah do tonta, joka sekin aiheuttaa ympäristölupakysymyksen käsittelyä uudelleen. Talkootyö Kalajoen Ilmailukerho ry osakkaineen vastustaa lentopaikan toiminnan vaa ran tu mi sen vuoksi vireillä olevaa hanketta, koska 24 vuotta tapahtunut suu ri talkootyö valuisi hukkaan ja tärkeä ilmailuharrastus kuihtuisi. Kalajoen Ilmailukerho ry edellä sanottuun viitaten on valmis käyttämään kaik ki lailliset keinot lentopaikan säilyttämiseksi nykyisenlaisessa käytössä ei kä näin ollen hyväksy hankkeen toteuttamista aiotulla tavalla. Muistutus on esityslistan oheismateriaalina. ELY-keskuksen lausunto Pohjois- Pohjanmaan ELY keskukselle on toimitettu lausuntopyyntö koskien Wesain Oy:n rakentamishanketta Kalajoen lentokentän läheisyyteen

5 osa yleis kaa va-alu eel le valtatien itäpuolelle. Rakentamishanke koskee hallia, jossa on tarkoitus järjestää suuria yleisötapahtumia. Lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen liikenne ja infrastruktuuri vastuualue toteaa seuraavaa: Wesain Oy:n hallihanke sijoittuu valtatien 8 varrelle vastapäätä Kalajoen Hiek ka särk kien matkailupalvelualuetta. Suurten runsaasti liikennettä aiheut ta vien tapahtumien aikana valtatietä risteävä kevyt liikenne tulee olemaan erittäin vilkas. Myös ajoneuvoliikenne valtatiellä 8 Matkailutien ja lento ken tän tien liittymien välillä lisääntyy tapahtumien aikana merkittävästi. Valtatien 8 liikennemäärät ovat varsin suuret. Kesän keskimääräinen vuoro kau si lii ken ne on noin 7000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja tien no peus rajoi tus on 80 km/h. Suuresta liikennemäärästä ja 80 km/h nopeusrajoituksesta johtuen kevyttä lii ken net tä Hiekkasärkkien matkailupalvelualueen ja suunnitellun ta pah tuma hal lin välillä ei voi järjestää tasoylityksenä. Kevyen liikenteen tur val li suuden kannalta valtatien alikulkukäytävän toteuttaminen on välttämätöntä ennen tapahtumahallin käyttöönottoa. Alikulun mitoituksessa olisi hyvä tarkas tel la myös moottorikelkkareitin ja mahdollisesti myös hen ki lö ajo neu vo liiken teen vaatima mitoitus. Ajoneuvoliikenne tapahtumahallin alueelle tapahtuisi nykyisestä len to kentäl le johtavasta liittymästä, joka on tyypiltään kanavoimaton avoin liittymä. Lii ken ne mää rien lisääntyminen edellyttäisi myös kyseisen liittymän ke hit tämis tä toteuttamalla päätielle kanavointi ja liittyvälle tielle jakajasaareke. Kaikki vaadittavat liikennejärjestelyt tulisi olla toteutettuna ennen ta pah tuma hal lin käyttöönottoa ja kustannusvastuu toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa on luvan saajalla. Suunnitteluun ja toteutukseen vaa ditaan ELY keskuksen myöntämä suunnittelulupa. Suunnittelulupaa ei kuiten kaan myönnetä yksityiselle tai yhteisölle. Luvan hakijana tulisi näin ollen ol la Kalajoen kaupungin. Hakijan vastine: Rakennustarkastaja on pyytänyt hakijalta vastinetta annettuihin muis tu tukseen ja lausuntoihin. Hakija on antanut päivätyn vastineen. Tapahtumahallin rakentaminen parantaa lentokenttä alueen toi min nal lisuut ta, järjestystä ja siisteyttä, koska hallin rakentamisen yhteydessä alueel le tuodaan vesi- viemäri ja sähköliittymät. Pääsääntöisesti tapahtumat jär jes te tään hallin sisätiloissa, poikkeuksena isommat Juhannus ym. ta pahtu mat. Suuremmissa tapahtumissa liikennejärjestelyt hoidetaan majoitusalueelta non-stop bussikuljetuksina, näin ei kuormiteta liikennemääriä valtatiellä, näin on tehty lomamessujenkin aikana 2014 milloin lentokenttäalue toimi pai koi tus alu ee na. Kaikkiaan kävijöitä messuilla oli henkeä, lisäksi voi daan käyttää tapahtuma nopeusrajoituksia ja liikenteen ohjausta niin kuin on aina Kalajoella käytetty Juhannuksena ja isommissa tapahtumissa.

6 Aikaisempina vuosina on järjestetty ja järjestetään alueella tapahtumia ei kä hallin rakentaminen muuta toimintaa miltään osin huonommaksi vaan paran taa kaikilta osin liikenteen ja alueen turvallisuutta. Hallin yhteyteen tu lee oheistilat kuten wc, ravintola toiminnat ym. joten tapahtumien aikana lii kenne tapahtuma-alueen ja majoitusalueen välillä vähenee. Ehdotamme, että näillä toimilla voidaan väliaikaisesti toimia, kunnes kaupun ki saa alikulun ym. liikennejärjestelyt hoidettua. Kun alueelle nyt tulee lii ke toi min taa, hoidetaan asiat ammattitaitoisesti, eikä talkoohenkisesti. Kenen kään työsuoritteita väheksymättä. Hallin toiminta normaali käytössä ei häi rit se millään lailla ilmailutoimintaa. Vastine on esityslistan oheismateriaalina. Kaavoittajan lausunto: Kaavoituspäällikkö on todennut lausunnossaan mm. seuraavaa: Luonnonympäristö Kalajoen matkailun ideasuunnitelma-alueiden (Keskuskarin ranta, Val kiatdyy nit ja Liikuntapuisto) luontoselvityksen (2010) mukaan hankealue on osin rakennettua ympäristöä, osin kuivahkoa kangasta (EVT). Alueelle ei si joi tu luonnonympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Hankealueelta noin kilometrin verran lounaaseen sijoittuu maa-aineslain nojalla suojeltu Sii pon jo en Natura 2000-alue. Suojeluarvot liittyvät vanhoihin dyy ni muo dostu miin ja alue on kulutusherkkää. Hankkeella ei ole heikentävää vaikutusta Sii pon jo en Natura 2000-alueen suojeluarvoihin. Rakentaminen sijoittuu puut to mal la pysäköintialueelle mäntymetsän laitaan. Rakentaminen ei vaikeu ta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä vir kis tys tar pei den turvaamista. Kunnallistekniset edellytykset ja lentopaikan määräykset Suunnittelutarveratkaisua koskevan hankkeen vuoksi alueelle on suun ni teltu toteutettavan vesi-, viemäri- ja sähköliittymät keväällä Ta pah tu mahal lil le on tieyhteys valtatieltä 8 lentopaikan liittymästä. Hankkeen sijoittuminen on määritelty Trafilta saatujen ohjeiden mukaisesti tie tyn etäisyyden päähän kiitoradasta. Toimijan täytyy vielä hakea hankkeel le lentoestelupa Trafilta. Lupahakemusta varten toimijan on haettava vie lä lentoestelausuntoa Finavialta. Lentoestelupa tarvitaan ra ken nus lu pavai hees sa. Maankäytölliset tavoitteet Kaupunki tavoittelee Hiekkasärkkien matkailualueen kehittämistä mat kai lun kasvuohjelman mukaisesti. Kaupunki pyrkii tukemaan ke hit tä mis hank kei ta mahdollisuuksien mukaan. Valtatien 8 maanpuolisen alueen osalta kes kustel laan yhä enenevissä määrin toimintojen sijoittamisesta alueelle. Ky seessä on nimenomaan ohjelmapalveluyritysten toimintoja. Mat kai lu kes kuk seen on valtatien merenpuolelle erittäin vaikeaa sijoittaa paljon tilaa vaa ti via sekä melua paljon aiheuttavia tapahtumia ja toimintoja. Ta pah tu mat vaativat laajojen pysäköintialueiden lisäksi laajaa kenttää toimintojen ja palveluiden järjestämistä varten. Näiden tapahtumien osalta tavoitellaan kui ten kin myös matkailukeskuksen läheisyyttä. Kalajoen kaupunki ja muut vi ran omais ta hot ovat useamman vuoden ajan olleet tietoisia siitä, että alueen maankäyttö kehittyy.

7 Kaupunki on tehnyt viiden vuoden vuokrasopimuksen suun nit te lu tar ve ratkai sun hakijan kanssa. Vuokrasopimus sisältää mahdollisuuden viiden vuoden jatkovuokraamiseen, mikäli kaupungilla ei ole tarvetta vuok ra-alu een muuhun käyttöön. Kaupunki määrittelee lähivuosina valtatien maan puo len kehittymisen ja toimintojen sijoittumiset yleiskaavallisesti. Alueella si jait seva lentotoiminta rajaa alueen kehittämismahdollisuuksia suo ja etäi syyk sien vuoksi. Suunnittelutarvehakemuksen mukainen hankkeen osalta ei ole kyse merkittävästä rakentamisesta. Halli voidaan tulevaisuudessa siir tää, mikäli alueen maankäytölle asetetaan muita tavoitteita. Ra ken ta mi nen ei täten aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön jär jes tä mi sel le. Hanke sijoittuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen yhteyteen, joten se ei ai heu ta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen ei aiheuta haitallisia vai ku tuk sia, joita ei pystytä liikenneratkaisuilla hoitamaan. Edellytykset ajoneu vo ali ku lun toteuttamiselle asemakaavallisesti ovat olemassa. Lentopaikalla on jo useiden vuosien ajan järjestetty erilaisia tapahtumia pie nis tä tapahtumista suuriin massatapahtumiin. Tapahtumien jär jes tä minen on tapahtunut ilman hallirakenteita tai palveluita sekä kun nal lis tek niikkaa. Suunnittelutarveratkaisun käsittelyn yhteydessä ei voida tietää min kälai sek si hallin käyttö ja toiminta muotoutuu. Voidaan arvioida, että al ku vaihees sa tapahtumahallissa järjestetään pieniä ja keskisuuria tapahtumia ym pä ri vuoden ja mahdollisesti suuria massatapahtumia esimerkiksi viisi vuo sit tain. Tapahtumien sisällöstä ei ole tietoa. Hallin sijainnin vuoksi voidaan arvioida, että pääosa liikennesuoritteista tehdään ajoneuvoilla. Tämä kui ten kin voi tapahtumakohtaisesti huomattavasti vaihdella. Tapahtumien lu vit ta mi sen yhteydessä voi olla syytä huomioida sijainti pohjavesialueella. Suun nit te lu tar ve rat kai sun mukainen toiminta on pohjavesialueella mah dollis ta. Liikenteelliset vaikutukset Kesällä 2014 järjestettiin Suomen Asuntomessujen kanssa yhteistyössä loma-asun to mes sut Kalajoella. Tapahtumassa oli kävijää. Ajo neu volii ken ne ohjattiin lentopaikalle, jossa on mittavat pysäköintialueet. Mes suvie raat kuljetettiin non-stop-bussikuljetuksin lentopaikalta valtatien 8 meren puo lel le, messualueelle. Kuljetukset onnistuivat hyvin. Kevyen lii ken teeseen kohdistuvia vaaratilanteita ei tiettävästi ole tällöin ollut. Tapahtumahallin toimija on esittänyt, että suurempien halliin sijoittuvien tapah tu mien osalta järjestetään bussiyhteys (non-stop) matkailukeskuksen ydin alu eel le. Hallissa tarjotaan tapahtumiin osallistuville palveluita, mikä toden nä köi ses ti voi hieman vähentää liikkumistarvetta. Hakija on kertonut, et tä lentopaikan ja valtatien 8 liittymässä on liikenteenohjaus, jonka yh teydes sä mahdollinen kevyen liikenteen kulku valtatien 8 yli estetään. Haasta vaa on kevyen liikenteen kulun valvominen niin, että valtatietä 8 ei ylitetä. Ai kai sem pien tapahtumien osalta kevyttä liikennettä ei ole valvottu. Liikennejärjestelyjen toteuttaminen valtatiellä 8 on joka tapauksessa lä hi tule vai suu des sa ajankohtaista. Hallin toteuttamiselle ei mielestäni ole es tei tä. Tapahtumatoimintojen sijoittaminen halliin ei mielestäni ole mahdollista en-

8 nen liikennejärjestelyjen toteuttamista. Mikäli asiantuntijaselvityksenä (liiken ne tur val li suus suun nit te li ja) pystytään toteamaan, että tietyillä muilla toimen pi teil lä tai järjestelyillä liikenneturvallisuus voidaan taata, voidaan mieles tä ni toimintoja halliin osoittaa ennen varsinaisten lopullisten lii ken ne järjes te ly jen valmistumista. On kuitenkin huomioitava, että tapahtumia voidaan alueella hallin toteuttamisesta riippumattakin järjestää. Kaavoittajan lausunto on esityslistan oheismateriaalina. Suunnittelutarveratkaisun päätäntä: Suunnittelutarveratkaisun Ka la joel la tekee kaupunginhallitus. Karttaote sekä asemapiirros ovat pöytäkirja liitteenä. Rakennustarkastaja (jl): Rakennustarkastaja esittää kaupunginhallitukselle, että alueelle ra ken ta minen sallittaisiin muistutuksesta huolimatta, koska: - rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muul le järjestämiselle. Alueella ei ole voimassa olevaa ase ma kaavaa. Alueella sijaitseva lentotoiminta rajaa alueen ke hit tä mis mah dolli suuk sia suojaetäisyyksien vuoksi. Suunnittelutarvehakemuksen mu kai sen hankkeen osalta ei ole kyse merkittävästä rakentamisesta. Hal li voidaan tulevaisuudessa siirtää, mikäli alueen maankäytölle ase te taan muita tavoitteita. Rakentaminen ei täten aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le tai alueiden käytön järjestämiselle. - rakentaminen ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Hanke sijoit tuu Hiekkasärkkien matkailukeskuksen yhteyteen, joten se ei aiheu ta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen ei aiheuta haital li sia vaikutuksia, joita ei pystytä liikenneratkaisuilla hoitamaan. Edel ly tyk set ajoneuvoalikulun toteuttamiselle asemakaavallisesti ovat olemassa. Suunnittelutarveratkaisua koskevan hankkeen vuoksi alueelle on suunniteltu toteutettavan vesi-, viemäri- ja säh kö liit tymät keväällä Tapahtumahallille on tieyhteys valtatieltä 8 len topai kan liittymästä. - ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit teiden saavuttamista. - rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkis tys tar pei den turvaamista. Hankkeella ei ole heikentävää vai ku tusta Siiponjoen Natura 2000-alueen suojeluarvoihin. Rakentaminen sijoit tuu puuttomalle pysäköintialueelle mäntymetsän laitaan. Ra ken tami nen ei vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säi lyt tä mis tä eikä virkistystarpeiden turvaamista. - rakentaminen suunnittelutarvealueella ei johda vaikutuksiltaan merkit tä vään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Tapahtumien luvittamisen yhteydessä on syytä huo mioi da sijainti pohjavesialueella. Suunnittelutarveratkaisun mukai nen toiminta on pohjavesialueella mahdollista.

9 - Hankkeen sijoittuminen on määritelty Trafilta saatujen ohjeiden mukai ses ti tietyn etäisyyden päähän kiitoradasta, joten hallin ra ken ta minen ko. paikkaan ei vaaranna lentopaikan toimintaa. Toimijan täytyy vie lä hakea hankkeelle lentoestelupa Trafilta. Lupahakemusta varten toi mi jan on haettava vielä lentoestelausuntoa Finavialta. Len to es telu pa tarvitaan rakennuslupavaiheessa. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esityksen. Tämä lupa on voi mas sa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien. Tänä aikana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hankkeelle on haet ta va rakennuslupa. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 433 07.11.2016 Suunnittelutarveratkaisu/Jouni ja Hanna Heiskanen 1244/10.1003.100300/2016 KH 433 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 31.10.2016: Lausunnon antaja Lausunnon saaja

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa Rakennus- ja ympäristölautakunta 64 13.04.2016 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa 215/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 64 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija KOKKOLAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja 1.12.2014 86 Asia Poikkeamislupa / Vehmanen Sami ja Maija Valmistelijat: Asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, p. 040-4892115 ja

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142.

Valmistelija: johtaja Jouko Grön, puh * Ote ympäristölautakunnan pöytäkirjasta / 142. Loimaan Vesi -liikelaitoksen 13 12.03.2014 Kaupunginhallitus 111 31.03.2014 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 39 04.11.2015 Loimaan Vesi -liikelaitoksen 51 26.10.2016 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden tarkistaminen

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Lillhonga Joakim ja Sari

Poikkeamislupa / Lillhonga Joakim ja Sari Rakennus- ja ympäristölautakunta 222 25.11.2015 Poikkeamislupa / Lillhonga Joakim ja Sari 794/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.11.2015 222 Valmistelijat: kaavoituspäällikkö Jouni Laitinen,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisua koskevasta valituksesta: Koikkala, Ylitalo

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisua koskevasta valituksesta: Koikkala, Ylitalo Kaupunkisuunnittelulautakunta 72 02.06.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 91 25.08.2016 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle suunnittelutarveratkaisua koskevasta valituksesta: Koikkala, Ylitalo 444-416-1-145

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

(Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennuspaikka: Kylä: Kannus Tila: Rautio RN:o 4:29 Rakennuspaikan pinta-ala on noin 0,50 ha.

(Valmistelija: rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen) Rakennuspaikka: Kylä: Kannus Tila: Rautio RN:o 4:29 Rakennuspaikan pinta-ala on noin 0,50 ha. Ympäristölautakunta 56 08.12.2015 Kaupunginhallitus 287 14.12.2015 MRL 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu/ Pöyhtäri Juhani 308/10.03.00/2015 YmpLtk 08.12.2015 56 (Valmistelija: rakennustarkastaja

Lisätiedot

Lausunto Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmasta

Lausunto Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmasta Kaupunginhallitus 388 02.11.2015 Lausunto Luonnonvarakeskuksen toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelmasta 634/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 388 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen, viestintä-

Lisätiedot

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma Yhdyskuntalautakunta 8 27.01.2016 Yhdyskuntalautakunta 30 20.04.2016 Yhdyskuntalautakunta 39 25.05.2016 Yhdyskuntalautakunta 74 12.10.2016 Tilapalvelun vuoden 2016 investointien lopullinen käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Tynninharjun eritasoliittymästä

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Tynninharjun eritasoliittymästä Tekninen lautakunta 139 11.10.2016 Kaupunginhallitus 337 31.10.2016 Kaupunginvaltuusto 93 09.11.2016 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Tynninharjun eritasoliittymästä 617/10.03.01/2013 TEKLA 11.10.2016

Lisätiedot

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus

Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus Konserni- ja 20 17.03.2014 kaupunkikehitysjaosto Kaupunginhallitus 175 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 34 28.04.2014 Periaatepäätös liikelaitosten yhtiöittämisestä ja aikataulutus 639/00/01/00/2010 KONKAUKE

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1. Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Tekninen lautakunta 26.11.2015 Kokousaika 26.11.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Karstulan kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 81 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy Kunnanhallitus 397 05.12.2016 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy 771/11.01.00/2016 Kunnanhallitus 05.12.2016 397 Etelä-Suomen

Lisätiedot

Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta

Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta Kunnanhallitus 111 24.08.2015 Lausunto kuntarakennelain (1698/2009) 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta 29/00.01/2012 Kh 24.08.2015 111 Valtiovarainministeriön on kirjeellään

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01. Kaupunginhallitus 182 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 53 06.06.2016 Lisäys hallintosääntöön / päätelaitteiden käyttöä koskeva korvaus 497/01.018/2014 KAUPHALL 30.05.2016 182 Hallintopäällikkö Antti Pieviläinen

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Lausunto ehdotuksesta merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi

Lausunto ehdotuksesta merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi Kaavoitus- ja 26 12.03.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 115 23.03.2015 Lausunto ehdotuksesta merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 278/11.02.01/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.03.2015

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) - avustus on kilometriperusteinen

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) - avustus on kilometriperusteinen Tiejaosto 2 19.01.2016 Tekninen lautakunta 6 03.02.2016 Tiejaosto 5 08.02.2016 Tekninen lautakunta 11 16.03.2016 Yksityistieavustusten perusteet 2016 18/10.03.01/2016 Tiejsto 19.01.2016 2 (Valmistelija:

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014

MANSIKKANIEMENRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS 204/ /2014 Kunnanhallitus 209 10.08.2015 Ympäristölautakunta 127 16.12.2015 Tekninen lautakunta 16 10.02.2016 Kunnanhallitus 116 18.04.2016 Tekninen lautakunta 47 17.08.2016 Ympäristölautakunta 74 31.08.2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Kankkonen Niklas

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Kankkonen Niklas Rakennus- ja ympäristölautakunta 21 08.02.2017 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Kankkonen Niklas 939/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 08.02.2017 21 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Ympäristölautakunta 89 30.08.2016 Ympäristölautakunta 149 15.12.2016 Kaupunginhallitus 352 21.12.2016 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta

Kaavoitustoimikunta Kaavoitustoimikunta Hakija: Iitin seurakunta Kaavoitustoimikunta 61 09.11.2015 Kunnanhallitus 263 16.11.2015 Suunnittelutarveratkaisu, Iitin seurakunta 642/10.03.00.01/2015 Hakija: Iitin seurakunta Rakennuspaikka: Kirkonkylässä sijaitseva Kirkonmaa-niminen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä Tekninen lautakunta 25 07.02.2017 Kaupunginhallitus 7 13.02.2017 7 Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä TEKLTK 07.02.2017 25 Tekninen palvelukeskus on neuvotellut Petri Greijulan

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 47 07.06.2016 Poikkeamishakemus 2016-8, Nokkakyläntie 192, 790-465-5-127 117/10.03.00/2015 RAKLTK 07.06.2016 47 Hakija ja rakennuspaikka Anja ja Unto Selin ovat jättäneet poikkeamishakemuksen,

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot