Steinackerstr Kloten Switzerland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Steinackerstr. 62 8302 Kloten Switzerland"

Transkriptio

1 Sivu : 1 Valmistaja Jakelusta vastaava Berner Osakeyhtiö, Puhtaus & Hygienia Steinackerstr. 62 Eteläranta 4 B, PL Kloten Switzerland Helsinki Finland puh: fax: Y-tunnus: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi Tuotetyyppi Käyttötarkoitus Yrityksen tunnistustiedot Hätäpuhelinnumero : Puhdistusaine : NACE Rev.2: Toimialakoodi N 812: Siivouspalvelu /Teollinen. Käyttötarkoituskoodi: 9: Puhdistus- ja pesuaineet /Vain ammattikäyttöön. : Steinackerstr Kloten Switzerland : Myrkytystietokeskus: HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711 klo suora (09) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti R-lauseke : Syövyttävää. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1./3.2. Aine / Valmiste Aineosan nimi Avro CAS-nro EY-nro Indeksinro REACh Luokitus (2-Metoksimethyylietoksi)-propanoli : 5 ja 15 % Ei luokiteltu. (DSD/DPD) Ei määritelty. (GHS) 2-Aminoetanoli : 5 ja 15 % Xn; R20/21/22 C; R34 Acute Tox. 4 (Dermal);H312 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332 Natriumhydroksidi : 1 ja 5 % C; R35 Not CLP Natriumdesyylisulfaatti : 1 ja 5 % Xn; R22 Xi; R38-41 Aquatic Acute 1;H400 Natrium Etyyliheksyylisulfaatti : 1 ja 5 % Xn; R22 Xi; R38-41 Aquatic Acute 1;H400 C10-C12 Alkoholi etoksilaatti EO/PO : 0,1 ja 1 % polymer N; R51-53 Aquatic Chronic 2;H411

2 Sivu : 2 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Hengitys Kosketus ihoon Roiskeet silmiin Nieleminen Muut tiedot : Potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. : Remove affected clothing and wash all exposed skin area with water. {EN} : Silmäkosketuksen jälkeen huuhdo heti puhtaalla vedellä minuuttia. : Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). Ei saa oksennuttaa. : Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet Sopivat sammutusaineet Muu tulipalon Erityiset sammutustoimenpiteet : Kaikkia tunnettuja sammutusaineita voidaan käyttää. : Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla tai -sumulla. : Älä päästä sammutusvettä ympäristöön. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Puhdistusohjeet : Kerää roskat ja laita ne tarkoitukseen varattuun astiaan. Huuhtele suurella vesimäärällä. Huuhtele/laimenna jäännös vedellä. Valunut aine voi olla liukas. Estä pääsy viemäriin ja vesistöön. Poista valuneet roiskeet mahdollisimman pian imevällä materiaalilla. Ota pesuvesi talteen ja hävitä se myöhemmin. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi Käsittely : Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Pese kädet ja muut altistetut alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia, tupakointi ja työpaikalta lähtöä. Varastointi : Säilytä ainoastaan alkuperäisessä astiassa viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa. Suojaa pakkaselta. Pidä käyttämätön säiliö suljettuna. Älä säilytä ruostuvassa metalliastiassa. Varastointiaika (kuukauden) : 24 GISBAU koodi : GG90 KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtaiset suojaimet Hengityssuojain Ihon suojaus Silmien suojaus Käsien suojaus Teollisuushygienia : On käytettävä hyväksyttyä pöly- tai sumuhengityksen- suojainta, jos leijuvia hiukkasia syntyy tätä ainetta käsiteltäessä. : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. : Kemiallisesti kestävät suojalasit tai silmäsuojaimilla varustettu kasvosuojus. : Käytä sopivia, kemikaalinkestävät suojakäsineet (Cat 2 EN 374): Camatril Velours 310 mm, nitrile, flock lining 730; : Vältä laimentamattoman tuotteen joutumista kosketukseen silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

3 Sivu : 3 KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Olomuoto, 20 C : Nestemäinen. Väri : Hieman keltainen. Haju : Luonteenomainen. ph-arvo : Emäksinen tai hapan : 6.6 puskurivaikutus [g NaOH/100g] Leimahduspiste [ C] : Ei soveltuva. Tiheys [g/ml] : Liukoisuus veteen : Aine hajoaa vedessä. KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Stabiilisuus ja reaktiivisuus Vaaralliset ominaisuudet Vaaralliset reaktiot : Vakaa normaaliolosuhteissa. : Vahingoittaa metalleja. : Ei normaalioloissa. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot : Tuotetta ei ole tutkittu myrkyllisyyden suhteen. EY:n kriteerien 1999/45/EY mukaan ei tätä tuotetta ole luokiteltu myrkylliseksi. Mahdolliset myrkylliset komponentit on lueteltu kohdassa 2. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Tiedot ekologisista vaikutuksista : Tässä seoksessa käytetty tensidi täyttää (tässä seoksessa käytetyt tensidit täyttävät) biologisen hajoamisen ehdot niin kuin ne on säädetty pesuaineita koskevassa määräyksessä (EY) nro. 648/2004. Tämä tuote sisältää ympäristölle vaarallisia aineosia. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. WGK-luokka (Saksa) : 1 KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat Yleistä Jätekoodi (259/93/EEC) Jäteluokitusnumero AT (Önorm S2100) : Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen. Vältä päästämistä ympäristöön. : : Pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita. : 59405: Pesu- ja puhdistusaineiden jätteet, mikäli ne ovat palavia, syövyttäviä, ympäristöhaitallisia tai terveydelle vaarallisia (myrkyllisiä). KOHTA 14: Kuljetustiedot UN määrä : 1719 Kaikinpuolinen ilmianto Joutua kiihko : UN1719 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, EMÄKSINEN, N.O.S. (Sodium hydroxide), 8, III ADR Kuljetusnimi : CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. Kuivata kiihko

4 Sivu : 4 KOHTA 14: Kuljetustiedot /... VAK-merkinnät { : 8: Syövyttävät aineet VAK luokka : 8 Vaaran tunnusnumero : 80 Tunnelirajoituskoodi : E : Läpikulku kielletty tunnelikategorian E tunneleissa. Rajoitettu määrä : 5 L Yhdistelmä pakkaukset - sisäpakkauksia: Maximum : 5 l. Yhdistelmä pakkaus - Pakkaus: Maximum : Sisäpakkauksessa sijoitetaan kutistemuoviin pakatut tai stretch-kääritty lokerot - sisäpakkauksia: enimmäispitoisuudet. : Sisäpakkauksessa sijoitetaan kutistemuoviin pakatut tai stretch-kääritty lokeroita - Package Suurin : 5 l. - IMO-IMDG - koodi : Luokka 8 IMO - EmS : F-A S-B IATA luokka : 8 IATA / ICAO - DGR : Pakaten ohjeet laivalasti : 856 Pakaten ohjeet matkustaja : 852 Pakkausryhmä : III Aallokko kiihko - Pakkaus ryhmä IMO : III - Pakkaus ryhmä IATA : III IMDG-Laivasto saaste : - ò KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot Puhdistusaineista 31. maaliskuuta 2004 annettu laki 648/2004/EG. Aineosat : < 5% : - ionittomia tensidejä - anionisia tensidejä Sisältää : Ethanolamine, Sodium Hydroxide KOHTA 16: Muut tiedot Luettelo asiaa koskevista R- lausekkeista (Kohta 3) : R20/21/22 : R20/21/22 - Terveydelle haitallista hengitettynä,joutuessaan iholle ja nietynä. R22 : Terveydelle haitallista nieltynä. R34 : Syövyttävää. R35 : Voimakkaasti syövyttävää. R38 : Ärsyttää ihoa R41 : Vakavan silmävaurion vaara. R51/53 : Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Julkaisu : Muutokset edellisiin versioihin on merkitty tähdellä *. WINDUK002

5 Sivu : 5 KOHTA 16: Muut tiedot /... Valmis luona : Headquarter Switzerland Tämän KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN sisältö ja muoto noudattavat EEC-komission ohjetta REACh 1907/2006/EC. ILMOSITUS VASTUUVAPAUDESTA Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on hankittu lähteistä, joiden uskomme olevan luotettavia. Käsiteltäessä, säilytettäessä, käytettäessä ja hävitettäessä vallitsevat olosuhteet tai toimenpiteissä käytetyt menetelmät eivät ole hallinnassamme, eikä meille ehkä ole annettu niistä mitään tietoja. Tästä ja muista syistä emme ole vastussa ja luovumme täysin vastuusta tämän tuotteen käsittelyn, säilytyksen, käytön tai hävityksen yhteydessä tapahtuneesta menetyksestä, vahingosta tai nisstä aiheutuneista kustannuksista. Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan tälle tuotteelle. Jos tuotetta käytetään jonkin muun tuotteen aineosana, on mahdollista, että tässä annettuja käyttöturvallisuustietoja ei voida soveltaa. Asiakirjan loppu

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Julkaisupäivä: 23/01/2015 Päivitetty: : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Seoksella Tuotenimi : WOLF WINDSCREEN -22 C READY

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE

: WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE Julkaisupäivä: 27/01/2015 Päivitetty: 27/01/2015 : Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.33820, 33825 EAN 6414504237802, 6414504237819

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 8 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1 (7) Kauppanimi: 2-K Primer A komp. Asetuksen (EY) N.o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1 (7) Kauppanimi: 2-K Primer A komp. Asetuksen (EY) N.o 1907/2006 mukaisesti 1 (7) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 76260 Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.22260 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15736722, 15736724 EAN 6414504679596, 6414504679626

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) Tarkistus 11/12/2014 Laadintapäiväys 10 Tarkastuspäivä 22/05/2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Adhesive Remover Tunnuskoodi XD8392 Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Taxat liquid NR Koodi 112765E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 31 Heinäkuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Mida FLOW 107 Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Seoksella

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 197/26/EY, 31 artikla mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obex fire protection foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obex fire protection foam Obex fire protection foam Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obex fire protection foam KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 23.04.2014 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen MIDA MEMCARE 520 Sivu: 1/5 KOHTA1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Sekoite

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.67010, 67015 EAN 6414504187916, 6414504185936

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Universal Acid EU0012 - UA - FI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Universal Acid EU0012 - UA - FI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Universal Acid EU0012 - UA - FI Luokitus Henkilökohtaiset suojaimet Varoitusmerkki(merkit) Valmistuspäivää 21-maalis-2011 Muutettu viimeksi - Muutosnumero - 1. AINEEN TAI VALMISTEEN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

: ECOCLEAR WC & URINAL FLUID

: ECOCLEAR WC & URINAL FLUID Julkaisupäivä: 25/09/2014 Päivitetty: 25/09/2014 Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : ECOCLEAR WC & URINAL FLUID Merkki : INITIAL

Lisätiedot