TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 49"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta AIKA :00-21:34 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN TEKNISEN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN LAUSUNTO / TYRNÄVÄN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN 34 TEKNISEN LAUTAKUNNAN LAUSUNTO / TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS / PALKIN ALUE 35 TEKNISEN LAUTAKUNNAN LAUSUNTO / TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA , 137, 140 JA KUNTALAISADRESSI JA VALTUUSTOALOITE JOUSTAVAMMAN LUNASTUSMAHDOLLISUUDEN PUOLESTA TYRNÄVÄN KUNNASSA ESKOLANPELLON ALUEELLA 37 ILMOITUSASIAT MUUT MAHDOLLISET ASIAT Puheenjohtaja MERK.ANU KOSKIMAA Anu Koskimaa

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta AIKA :00-21:34 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto, kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Koskimaa Anu Puheenjohtaja Bräysy Tauno Varapuheenjohtaja Lithovius Helena Jäsen Junttila Anita Jäsen Pirkola Pasi Jäsen Saapui asia nro 2 aikana Pudas Kalevi Jäsen Kauppi Nelli Jäsen Pelkonen Kalevi Jäsen Huotari Esko Jäsen POISSA Häkkinen Jari Rakennustarkastaja, esittelijä Mikkonen Teija Pöytäkirjanpitäjä Manninen Marjukka Kunnanjohtaja Uitto Tauno Khall PJ MUU Mannonen Matti Tekninen johtaja, esittelijä Illikainen Helena Aluearkkitehti Näreaho Eeva Pöytäkirjanpitäjä Partanen Marko Kunnanhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Anu Koskimaa Puheenjohtaja Eeva Näreaho Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Tauno Bräysy Esko Huotari PÖYTÄKIRJA YLEI- Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana SESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Tomi Koskela

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN TEKLA 30 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä pöy täkirja tarkaste taan kahden teknisen lauta kun nan jä se nen toimesta pää sääntöisesti kokouksessa seuraavana päi vänä ja pi de tään yleisesti näh tävänä seitsemäntenä päi vä nä ko kouk sen jäl keen. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Tässä kokouksessa pöytäkirjantarkastajina toimivat Tauno Bräysy ja Esko Huotari. Tekninen lautakunta: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajina tässä kokouksessa toimivat Tauno Bräysy ja Esko Huotari

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN TEKLA 31 Oheismateriaalina on jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muuta aineistoa ajankohtaisista asioista. Teknisen lau ta kun nan tie toon saa te taan seu raa vat vi ran haltija pää tökset: Tekninen johtaja: Rakennustarkastaja: :t Rakennuslupapäätökset : 2-8 Ilmoitukset Ympäristörakennusmestari: Palvelusihteeri/asuntoasiat: Siivoustyönohjaaja: Ruokapalvelupäällikkö: Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta: Lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Merkitään tiedoksi.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta TEKNISEN JOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TEKLA 32 Lautakunnalle annetaan tiedoksi teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus. Paloaseman hallin lattian mastertop-pinnan korjaaminen. Oulu-Koillismaan palolaitoksen kanssa on sovittu, että lattia korjataan tulevan kesän aikana. Tapaamisissa on tultu siihen johtopäätökseen, että ainoa järkevä lattiapinnan korjausvaihtoehto on jyrsiä nykyinen pinta ja asentaa sen päälle akryylimassapinta, joka on vedenpitävä. Tason korotuksesta pääurakoitsija ei ole valmis maksamaan vaan se jää tilaajan maksettavaksi. Tekninen johtaja tulee tekemää viranhaltijapäätöksen lattian korjauksesta ja kunnan maksuosuudesta, mikä on arviolta Tekninen lautakunta: Merkitään tiedoksi.

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN LAUSUNTO / TYRNÄVÄN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN PÄIVITTÄMINEN 853/760/2011 KHALL 65 Valmistelu: Helena Illikainen, p Maankäyttö- ja rakennuslain ( 14 ) mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä an netaan paikallisista olosuhteista johtuvia suunnitelmallisen ja so pi van rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ot ta mi sen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säi lyttä mi sen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Ra ken nus jär jestyk ses sä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oi keus vai kut teises sa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen ra ken tamis mää räys ko koel mas sa on asiasta toisin määrätty. Tyrnävän kunnan rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennusjärjestyksessä on maankäyttö- ja ra kennus lain 16 :n mukaisesti määriteltyjä harkinnanvaraisia suun nit te lu tar ve aluei ta, joiden voimassaolo on päättynyt Aikarajan umpeutumisen, rakentamiseen liittyvien olo suh tei den ja lainsäädännön muutosten vuoksi on Tyr nävän kunnassa käynnistetty rakennusjärjestyksen päi vit tä minen. Päivitystyö on laitettu vireille ja osal lis tumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä vä li se nä aikana. Rakennusjärjestyksen luonnos on valmistunut. Luonnosta on laadittu yhteistyössä teknisen osaston henkilöstön kanssa. Olevaan rakennusjärjestykseen nähden muutoksia on tul lut sekä tekstin rakenteeseen että asiasisältöön. Ra kennet ta on selkeytetty ja yksinkertaistettu. Asiasisällön osalta mää räyk sis sä on huomioitu sellaisia seikkoja, jotka ovat nous seet esille rakentamisen ohjauksessa ja vi ran omais yhteis työs sä. Päivitetyssä rakennusjärjestyksessä aikaisemmin il moi tuksen va rai sia toimenpiteitä on muutettu toimenpideluvan alaisik si. Maankäyttö- ja rakennuslaissa pienet ra ken nus hankkeet sekä sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttäminen tai sijoittaminen, jota ei pidetä rakennuksena, edellyttävät toi men pi de lu paa, mikäli toimenpiteellä on vaikutusta luonnon oloi hin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka mai sema ku vaan ( MRL 126 ). Toimenpideluvan myötä huo leh ditaan siitä, että naapurit tulevat hankkeessa kuulluksi ja sitä kaut ta varmistetaan heidän oikeusturvansa (MRL 129 ). Toi men pi de lu van yhteydessä ra ken nus val von ta vi ran omai-

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta nen voi tarvittaessa edellyttää lisäselvitysten esittämistä toteu tet ta vas ta toimenpiteestä. Rakennusjärjestykseen on lisätty määräyksiä, jotka kos kevat energiatehokkuutta, hevostallin rakentamista, loma-asun non muuttamista vakituiseksi asunnoksi, me lu alt tiita alueita, voimalinja-alueita, rakennustyönaikaista kos teuden hallintaa ja sääsuojausta, melua aiheuttavaa työntekoa, pö lyä, tontin kasvillisuutta vieraslajien osalta ja tontille is tutet ta vien puiden etäisyyksiä. Edellä mainittujen lisättyjen asiasisältöjen lisäksi ra ken nusjär jes tyk sen tekstejä on tarkistettu ja päällekkäisyyksiä karsit tu. Rakennusjärjestysluonnoksen nähtävilläoloaikana pyy detään lausunnot eri viranomaistahoilta, naapurikunnilta, tarvit ta vil ta yhteisöiltä ja kunnan hallintokunnilta. Kuntalaisille pi de tään myös esittelytilaisuus, jossa keskustellaan luonnok sen sisällöstä sekä otetaan vastaan sitä koskevaa palau tet ta. Liitteet: Tyrnävän rakennusjärjestys (nykyinen) Tyrnävän rakennusjärjestyksen luonnos Liitteet ovat luettavissa kunnan internet-sivuilla kohdassa: kun ta tiedottaa > päätöksenteko. Aluearkkitehti: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Esitän kunnanhallitukselle, että se asettaa Tyrnävän ra kennus jär jes tyk sen luonnoksen nähtäville vä lisek si ajaksi ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kunnanhallitus hyväksyy aluearkkitehdin esityksen. Hyväksyttiin. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli kokouksessa läsnä asiantun ti ja na tämän asian käsittelyn ajan. TEKLA 33 Valmistelu: tekninen johtaja Matti Mannonen p Tekninen johtaja: Aluearkkitehti pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Tyrnävän kunnan rakennusjärjestyksen luonnoksesta. Tekninen lautakunta tutustuu rakennusjärjestyksen luonnokseen ja antaa siitä lausunnon.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta: Aluearkkitehti esitteli lautakunnalle rakennusjärjestyksen päivitettyä luonnosta. Tekninen lautakunta lausuu, että rakennusjärjestyksen luonnos on selkeä. Seuraavien kohtien luvanvaraisuuden tarpeellisuutta pyydetään tarkistelemaan(kohta 2.2): -maalämmön asentaminen -ilmalämpöpumppu -suurehko valaisinpylväs -huonetilojen yhdistäminen tai jakaminen -ulkoverhouksen värityksen muuttaminen haja-asutusalueella. Lisäksi pyydetään tarkastelemaan (kohta 4.2) suojaetäisyyksiä.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN LAUSUNTO / TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS / PALKIN ALUE 808/603/2013 KHALL 61 Valmistelu: aluearkkitehti Helena Illikainen, p Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan laajennus Palkin alueel le on laitettu vireille Asemakaavan tavoitteena on luoda monipuolisia asumisen ja elämisen vaihtoehtoja Tyrnävälle. Palkin alueelle tulee se kä pientaloalue että väljemmin mitoitettu alue, jonka tonteil la hevostoiminnot ja asuminen yhdistyvät. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alueelle laadittu kaa va run ko luon nos ovat olleet nähtävillä välisenä aikana. Kaavarunkoluonnoksesta saatu pa lau te koski lähinnä kaava-alueen sisäisiä ja ulkopuolisia lii ken ne jär jes te ly jä. Viranomaisneuvottelu on pidetty Asemakaavaluonnoksessa Isosuontien pohjoispuolelle esite tään 35 uutta asuinpientalotonttia erillispientalojen kort te lialueil la AO. Tonteista kolme on yksityisessä omistuksessa pe rus tuen kunnan kanssa tehtyihin maakauppoihin. Eril lispien ta lo jen korttelialueella asuinrakennusten ra ken nus oikeus vaihtelee tonttikoon mukaan 150m 2-250m 2 välillä. Asuin ra ken nuk sen kerroskorkeuden tulee olla puolitoista tai si tä matalampi. Tonttikoot vaihtelevat 1000m 2 :sta yhteen heh taa riin. Keskimääräinen tonttikoko on 1500m m2. Isosuontien pohjoispuolella on 11 uutta tonttia merkinnällä AM-1 eli maatilojen talouskeskusten korttelialue. Alue on va rat tu hevosurheiluun liittyvään yritys- ja har ras tus toi mintaan sekä tämän toiminnan harjoittajan asuinkäyttöön. Tontti koot vaihtelevat yhdestä kolmeen hehtaariin. Ra ken nus oikeu det on määritelty erikseen asumiselle, majoitustiloille, talous ra ken nuk sil le ja hevostoimintojen tiloille. Asuminen on osoi tet tu tonttien kadunpuoleisille reunoille. He vos toi minnoil le varatut alueet ovat tonttien takaosissa rajautuen laidun- tai virkistysalueisiin. Kaava-alueelle on osoitettu myös hevosurheilua palvelevien ra ken nus ten korttelialue (RHU). Tontille voidaan sijoittaa kan sal li sen kilpailutoiminnan edellytykset täyttävä maneesi

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta ja ratsastuskenttä. Edellä mainittujen lisäksi kaavassa on osoitettu mm. lä hi virkis tys aluet ta (VL-1), jolla saa toteuttaa maastonmuotoiluja puh tais ta ylijäämämaista sekä maisemallisesti arvokasta pel to aluet ta (MA-1), joka voi toimia laitumena ja jolle saa toteut taa ratsastusreittejä. Hevosreitistöt kulkevat etupäässä lä hi vir kis tys alu eel la. Isosuontien varteen on osoitettu ohjeellinen kevyen lii kenteen yhteys. Luonnoksen nähtävilläoloaikana pyydetään tarvittavat lausun not sekä järjestetään kaikille avoin kaava-aineiston esitte ly- ja keskustelutilaisuus. Alueen maanomistajille ker rotaan kirjeitse nähtävilläolosta ja yleisötilaisuuden ajan kohdas ta. Liitteet: asemakaavakartta kaavaselostus Liitteet ovat luettavissa kunnan internet-sivuilla kohdassa: kun ta tiedottaa > päätöksenteko. Aluearkkitehti: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Esitän, että kunnanhallitus asettaa Palkin alueen ase makaa va luon nok sen nähtäville väliseksi ajaksi se kä pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Kunnanhallitus hyväksyy aluearkkitehdin esityksen. Hyväksyttiin. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli kokouksessa läsnä asiantun ti ja na tämän asian käsittelyn ajan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat esteellisiä, joten puheenjohtajaksi tämän asian ajaksi va lit tiin Marko Partanen. Myös pöytäkirjanpitäjä oli es teel linen. Pöytäkirja tämän asian osalta laadittiin puheenjohtajan joh dol la. Esteellisinä (intressijäävejä, Tyrnävän Vesihuolto Oy:n hal lituk sen jäseniä tai varajäseniä) kokouksesta poistuivat kunnan hal li tuk sen puheenjohtaja Tauno Uitto ja va ra pu heenjoh ta ja Tiia Rusila, valtuuston puheenjohtaja Minna Ma tinlauri ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Jussi Ylitalo sekä pöy tä kir jan pi tä jä Eeva Vanhanen.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta TEKLA 34 Valmistelu: tekninen johtaja Matti Mannonen p Tekninen johtaja: Aluearkkitehti pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa kirkonseudun asemakaavan laajennuksesta Palkin alueelle tehdysta luonnoksesta. Tekninen lautakunta tutustuu Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan laajennuksen Palkin alueen luonnokseen ja antaa siitä lausunnon. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta on antanut alueen rakennemallista lausunnon( ) ja siinä esille tuodut kohdat on otettu huomioon asemakaavan laajennusluonnoksessa. Asemakaava on monipuolinen ja sen suunnitteluvaiheessa on tehty runsaasti yhteistyötä alueen asukkaiden ja kuntalaisten kesken. Palkin alueen asemakaava tukee Tyrnävän monipuolisen elinkeinoelämän kehittymistä. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli kokouksessa läsnä asiantun ti ja na tämän asian käsittelyn ajan.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN LAUSUNTO / TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA , 137, 140 JA /603/2013 KHALL 62 Valmistelu: aluearkkitehti Helena Illikainen, p Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa , 137, 140, on laitettu vireille Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan uuden kou lu raken nuk sen sijoittuminen Matintien läheisyyteen. Samalla tar kis te taan alueen toimintojen ajanmukaisuus lii ken ne järjes te ly jen, paikoituksen ja rakennetun ympäristön osalta. Kaavamuutosta varten on teetätetty koulun sijoittumista tutki va kaavaesisuunnitelma. Lisäksi alueelle on kaavatyön yhtey des sä tehty liikennesuunnitelma ja kult tuu ri ym pä ris tö selvi tys. Kaavahankkeen viranomaisneuvottelu on pidetty Rakennettua kulttuuriympäristöä koskeva arvokeskustelu pidet tiin Pohjois-Pohjanmaan museoviraston kanssa Arvokeskustelussa pohdittiin asemakaavassa ole via sekä siihen lisättäviä ja siitä poistettavia rakennusten suo je lu mer kin tö jä. Rakennetun ympäristön osalta uutena suojelumerkintänä esi te tään Tyrnävän kunnantalon merkitsemistä seudullisesti ar vok kaak si kohteeksi (sr-2) modernin 80-luvun ra ken nuskan nan edustavana edustajana. Kunnantalo on osa ker roksel lis ta Hirvelän pihapiiriä, jossa on säilynyt eri vuo si kymmen ten rakennuskantaa. Seuralan talo esitetään kaa valuon nok ses sa uudeksi, paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi (sr-3) kuten myös urheilukentän hieno jäl leen ra ken nus kauden katsomo. Vanhan terveystalon kunto on päässyt rapistumaan. Vuonna 2004 tehty kuntoarvio toteaa rakennuksen tarvitsevan usei ta korjaustoimenpiteitä. Terveystalo on tyhjentynyt asuk kais ta vuonna 2011 terveystarkastajan suosituksella sisä il ma on gel mien vuoksi. Kunnalla ei ole kiinteistölle suun nitel tua käyttöä ja sen kunnostamiseen ei ole varattu rahaa. Il man kunnollista peruskorjausta rakennus rapistuu pai kalleen. Tästä syystä suojelumerkintää sr-2 esitetään pois tet tavak si asemakaavasta. Matintien purkukuntoisten rivitalojen kohdalle, tulevan kou-

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta lun tontille, esitetään kaavaluonnoksessa korttelimerkintää YL-1. Merkintä on julkisten lähipalvelurakennusten kort te lialue koulua, päiväkotia, liikuntahallia ja vanhuspalveluja varten. Kirkkomännikön koulun tonttia korttelissa 133 ( YO) esi tetään laajennettavaksi osittain vanhan lääkärintalon tontille. Näin koulun piha-alueen paikoitukselle jää paremmin tilaa. Jäl jel le jäävä osa lääkärintalon tontista esitetään muu tet tavak si palvelurakennusten korttelialueesta (P) puistoalueeksi (VP). Kirkkomännikön koulun ja terveyskeskuksen väliin osoi tetaan uusi 70 auton paikoitusalue sekä koulun että ter veyskes kuk sen käyttöön. Lisäksi pysäköintiä osoitetaan Ke to lantien puolelle, uuden koulukeskuksen läheisyyteen. Uuden koulun saattoliikenne kulkee Kirkkotien ja Kaa ki lantien kautta. Koivulan länsipuolella oleva tontti on luonnoksessa muu tettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL-1) kort te li aluemer kin näs tä palvelurakennusten korttelialueeksi (P). Pal velu ra ken nus ten korttelialue on tarkoitettu aluetta palvelevia toi min to ja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja, lasten päi väko tia, elintarvikemyymälää, kampaamoa ja parturia varten. Kunnanhallituksen hyväksymän ( ) kirk koris teyk sen ympäristösuunnitelman periaatteiden mukaisesti kaa va luon nok ses sa esitetään ohjeellinen kevyenliikenteen reit ti kulkemaan Koivulan vierustalta läpi kunnantalon pihan ai na Roustinpolulle saakka. Kunnantalon ja läm pö kes kuksen välinen julkinen pysäköintialue (LP) on muutettu oh jeelli sek si pysäköimisalueeksi (p). Terveyskeskuksen länsipuolen männikkö on merkitty suo jelta vak si puustoksi. Kaavaan on myös lisätty yksittäisiä suojel ta via maisemapuita Kirkkotien ja Kaitatien risteykseen sekä kunnankujan varrelle. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana pyydetään tarvittavat lau sun not sekä pidetään kaikille avoin kaava-aineiston esitte ly- ja palautteenantotilaisuus. Kaava-alueen asukkaita lähes ty tään kirjeitse, jossa tiedotetaan kaavaluonnoksen nähtä vil lä olos ta sekä yleisötilaisuuden ajankohdasta. Liitteet: asemakaavakartta kaavaselostus

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Liitteet ovat luettavissa kunnan internet- sivuilla kohdassa: kun ta tiedottaa > päätöksenteko. Aluearkkitehti: Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: Esitän kunnanhallitukselle, että se asettaa Tyrnävän kir konseu dun asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville väliseksi ajaksi sekä pyytää siitä tarvittavat lau sun not. Kunnanhallitus hyväksyy aluearkkitehdin esityksen. Hyväksyttiin. Aluearkkitehti Helena Illikainen oli kokouksessa läsnä asiantun ti ja na tämän asian ajan. Hannele Karppinen esteellisenä (sukulaisuusjäävi) oli poissa kokouksesta tämän asian ajan. TEKLA 35 Valmistelu: tekninen johtaja Matti Mannonen p Tekninen johtaja: Aluearkkitehti pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutosluonnoksesta kortteleissa , 137, 140 ja Tekninen lautakunta tutustuu Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutosluonnokseen ko. kortteleissa ja antaa siitä lausunnon. Tekninen lautakunta: Aluearkkitehti esitteli muutosluonnoksen lautakunnalle. Tekninen lautakunta lausuu, että asemakaavan muutoksen vaikutus liikennejärjestelyihin ja paikoitukseen on positiivinen ja luo selkeyttä keskustan alueelle. Aluearkkitehti Helena Illikainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen (klo 20.45)

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta KUNTALAISADRESSI JA VALTUUSTOALOITE JOUSTAVAMMAN LUNASTUSMAHDOLLISUUDEN PUOLESTA TYRNÄVÄN KUNNASSA ESKOLANPELLON ALUEELLA 146/01/2014 TEKLA 36 Valmistelu: tekninen johtaja Matti Mannonen, p Tekniselle lautakunnalle on annettu valmisteltavaksi kuntalaisadressi, jonka on allekirjoittanut Timo Marin ja 76 muuta henkilöä, Joustavamman lunastusmahdollisuuden puolesta Tyrnävän kunnassa ja Eskolanpellon alueella sekä samansisältöinen Kalevi Pelkosen jättämä valtuustoaloite Vuokratonttien omaksilunastamisesta. Kuntalaisadressi Adressissa tuodaan esille, että kirkonkylän alueen omakotitonttien neliöhinta on verrattain korkea, kun verrataan Temmeksen tonttien 4.00 :n hintaan. Adressissa on käytetty esimerkkinä yhtä eteläisen suomen kaupunkia, Parkanoa, jossa on yhdellä, Pentinrannan asuinalueella käytäntönä, että kymmenen (10) vuoden kuluessa maksetut tontin vuokrat hyväksytään kauppahinnan osasuoritukseksi. Adressin allekirjoittaneet esittävät, että Tyrnävän kunnassa siirryttäisiin Eskolanpellon alueella nykyisen viiden (5) vuoden sijaan kymmenen (10) vuoden kuluessa maksettujen tontinvuokrien hyväksymiseen kauppahinnan osasuoritukseksi. Valtuustoaloite Valtuustoaloitteessa Kalevi Pelkonen esittää muutosta, että lunastettaessa tonttia maksetut tonttivuokrat hyvitetään kymmenen vuoden ajalta nykyisen viiden vuoden sijaan, koko kunnan alueella. Oulun seudulla on yleensä pyritty vertailemaan maksuja ja taksoja naapurikuntien kesken ja pyritty pitämään niitä kutakuinkin samalla tasolla. Alueen lähikunnista Tyrnävällä, Limingalla ja Muhoksella on tarjolla sekä myynti-, että vuokratontteja asuinrakentamiseen.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta Tyrnävän kirkonkylän tonttien neliöhinta on 12 / m², Rantajaakolan alueen / m² sekä Temmeksen 4 / m². Vuosivuokra on 8 % tontin myyntihinnasta. Jos asuintontti lunastetetaan viiden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoituksesta, hyvitetään viiden (5) vuoden maksetut vuokrat. Limingan kirkonkylän tonttien neliöhinta on / m², Tupoksen alueen / m² sekä Alatemmeksen 4-6 / m². Vuosivuokra on 10 % tontin myyntihinnasta. Asuintonttia lunastettaessa hyvitetään maksetuista vuokrista 50 % kolmen (3) viimeisen vuoden ajalta. Muhoksen kirkonkylän tonttien neliöhinta on / m², Päivärinteen alueen / m² sekä Kylmälänkylän 2 / m². Vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta. Tontin voi lunastaa vuokra-aikana. Maksettuja vuokria ei hyvitetä. Kempeleen Metsärinteen tonttien neliöhinta on 38 / m² ja Linnakankaan 40 / m². Kempele ei vuokraa tontteja. Voidaan todeta, että Tyrnävän asuintonttien neliöhinnat ovat hyvin vertailukelpoiset naapurikuntien Muhoksen ja Limingan tonttien neliöhintoihin. Kempeleessä neliöhinnat Tyrnävään verrattuna ovat 2-3 kertaiset. Vuokratonttien lunastusehdot on Tyrnävällä alueellisesti verrattuna erittäin hyvät. Kuntalaisadressin esimerkki kohteessa, Parkanossa ko. alueen vuokrat on laskettu 30 vuoden pääomistusajalla 4 % tuotolla. Vuosivuokra on 4 % myyntihinnasta, eli tontin hinta tulee kertaalleen maksetuksi 25 vuoden aikana. Lunastettaessa kymmenen (10) vuoden kuluessa, hyväksytään maksetut vuokrat kauppahinnan osasuoritukseksi. Lähtökohtaisesti Parkanossa edellytykset ovat hyvin paljon erilaiset Tyrnävään verrattuna. Parkanossa esimerkkikohteen vuokratonttien hinnat ovat 15 27,50 / m² ja vuosivuokra on 4 %. Kun verrataan Tyrnävällä voimassa olevaa käytäntöä adressissa verratun Parkanon kaupungin yhden asuinalueen käytäntöön, niin puhumme silloin kutakuinkin samasta käytännöstä. Karkean esimerkin mukaisesti, jos Parkanossa tontti maksaa niin vuosivuokra 4 %:lla on 800. Kun

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta maksetaan vuokraa 10 vuotta ja lunastetaan, niin on maksettu 8000 mikä hyvitetään ja loppu jää maksettavaa. Kun Tyrnävällä tontti maksaa niin vuosivuokra 8 %:lla on Kun maksetaan vuokraa 5 vuotta ja lunastetaan, niin on maksettu 8000 mikä hyvitetään ja loppu jää maksettavaa. Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että nykyistä käytäntöä, missä maksetut tonttivuokrat hyvitetään kauppahinnassa, mikäli tontti lunastetaan 5 vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta, ei muuteta. Perusteluina mm. - Tyrnävän tonttien neliöhinnat naapurikuntien Muhos ja Liminka tontteihin verrattuna ovat lähes samaa tasoa. Kempeleen tonttihinnat ovat 2-3 kertaiset. - Se, että maksetut vuokrat hyvitetään viideltä vuodelta lunastuksen yhteydessä on Tyrnävällä naapurikuntiin verrattuna suuri kädenojennus rakentajille. Tekninen lautakunta: Hyväksyttiin. Jäsen Pelkonen Kalevi esitti eriävän mielipiteen päätöksestä.

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT TEKLA 37 Merkitään lautakunnalle tiedoksi seuraavat asiat: Tekninen lautakunta: Ei ilmoitusasioita.

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tekninen lautakunta MUUT MAHDOLLISET ASIAT TEKLA 38 Tässä kohdassa otetaan käsiteltäväksi lautakunnan jäsenen tai esittelijän esiin tuomat asiat. Tekninen lautakunta: 1. Pikkaralan tien alkupäässä on linja-autopysäkin merkki, muttei tien levennystä. 2. Temmekselle, Nivantielle pitäisi saada lisää soraa(keskikohta alempana). 3. Tuotiin esiin, että teiden ja pihojen hiekanpoiston tapaan ja tasoon on kiinnitettävä huomiota ja myös urakoiden valvontaa tulisi kohentaa. 4. Avattiin keskustelu kunnan hoidossa olevien yksityisteiden hoidon siirtämisestä kunnalta takaisin tiehoitokunnille. 5. Tekninen johtaja esitteli investointien aikataulua.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän, osoite Kunnankuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköpostiosoitteeseen Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441. Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2013 441 Kunnanhallitus 28.10.2013 AIKA 28.10.2013 18:30-20:17 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 250 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 443 251 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227. Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2012 227 Kunnanhallitus 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 18:30-19:53 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 229 214 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187. Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 187 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:30-20:50 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 189 99 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 59

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 59 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 59 Kunnanvaltuusto 11.06.2014 AIKA 11.06.2014 18:00-20:00 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 62 27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 175

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 175 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 175 Kunnanhallitus 25.05.2015 AIKA 25.05.2015 18:30-20:20 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 94 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 177 95 TALOUSARVION

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Teknisten palveluiden lautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungin valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247 Kunnanhallitus Kokousaika 01.09.2015 klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 48 Sivistyslautakunta 27.02.2014 AIKA 27.02.2014 18:00-20:06 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 50 34

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot