ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 1/33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 1/33"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 1/33 Ympäristölautakunta Aika klo 14:00 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Asialista Numero Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Rakennusvalvonnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Ympäristönsuojelun talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Ympäristöterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma Liite Maa-aineslupahakemus tilalle Päijätmäki Liitteet Lausunto Lumialan jakokunnan ranta-asemakaavan luonnoksesta 14 8 Oikaisuvaatimus rakennusluvasta / Kanavankulma 16 9 Jalasmökkien ja varaston poistaminen Venerannan tilalta Urajärven kylässä Liitteet Toimenpidepyyntö kiinteistöstä Kalkkisissa Liite Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat Muut asiat 33 Asikkala Puheenjohtaja merk. HEIKKI VAHTO Heikki Vahto

2 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 2/33 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Vahto Heikki puheenjohtaja Lyyrylä Kari varapuheenjohtaja Lagom Heikki jäsen Murto Liisa jäsen Rinkinen Raimo jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa jäsen Wikström Tuula jäsen Järvinen Seppo varajäsen Weckman Pekka varajäsen Kokko Jani varajäsen Ilmonen Katri varajäsen Juva Arto varajäsen Ala-Hemmilä Jaana varajäsen Siltala Heli varajäsen Muut läsnä Tornio Tarja khall. puheenjohtaja Vahto Heikki khall. edustaja Tapanainen Jesse nuorisovalt. edustaja Nieminen Juri kunnanjohtaja Hirvonen Harri tekninen johtaja Tonteri Tapio rakennustarkastaja, esittelijä Viita Katja ymp. sihteeri, esittelijä Talvi Tiina vs. palvelusihteeri, sihteeri

3 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 3/33 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPLTK Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäse nille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu jäsenille. Ehdotus: Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille, kun nan hal li tuk sen edus ta jal le, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kun nan joh ta jalle, toi mi ala joh ta jal le sekä nuorisovaltuutetulle kunnan hallin to säännön mu kai ses ti, jo ten ko kous todetaan asianmukaisesti kool le kutsutuksi ja mi käli enem män kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myös pää tösvaltai seksi.

4 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 4/33 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPLTK Hallintosäännön 66 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana perjantaina kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pidetään pöytäkirjan nähtävänä seuraavana työpäivänä. Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaan ko kous pöy täkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kak si pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan viimeis tään kolmantena työpäivänä kokouksesta. Ehdotus: Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Tuula Wikströmin ja Liisa Murron.

5 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 5/33 3 Rakennusvalvonnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille YMPLTK Talousarvion laadintaohjeet on toimitettu palvelualueille ja tulos yk si köil le. Laadintaohjeissa on tiedot raamista, palkankorotuksien vai ku tuk sis ta, tavoitteiden päivityksistä, talousarvion lisätiedoista sekä talousarvion käsittelyn aikataulusta. Ohjeiden mukaan ta lous arvion lähtötaso on vuoden 2015 talousarvio. Taulukossa esitetään tilinpäätös 2014, talousarvio 2015, ta lous ar vioesi tys 2016 sekä taloussuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 eur. eur. eur eur eur. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Strategian toimenpiteet Tavoite Toimenpide Mittari Lisätiedot Selvitetään kiin teis tö tieto jen oikeellisuus raken nus paik ka koh taises ti Rakennusvalvonta tekee päätöksen tai lausun non lupa ja il moi tusasiois sa kahden kuukau den kuluessa hyväk syt tä vän ano muksen jättämisestä Projekti Toiminnan te hos ta minen Kiinteistöjä pyri tään sel vit tämään 1200/ vuo si. Seurataan aikaa pää tös ten te ke mi seen. Talousarvioon va rataan määrärahat projek ti työn te ki jän palkkaa mi seen se kä tarkas tus ten te ki jä ajalle tou ko- syys kuu. Aika lasketaan sii tä, kun täydellinen ha kemus on toi mi tet tu kun taan. Kiinteistöprojektiin on lisätty määräraha kesätarkastajan palkkaan kah den viikon ajalle siten, että hän aloittaisi keväällä jo kaksi viikkoa ai em min (huhtikuun puolivälistä). Perusteluna tähän on tänä vuonna las ken nal li nen kiinteistöjen määrä oli 1712 ja tarkastettuja on to del lisuu des sa yli Ero johtuu tietoteknisistä syistä ja aikataulussa py sy mi nen vaatii lisäpanostusta. Projektin on tarkoitus päättyä vuonna Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni

6 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 6/33 Ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy rakennusvalvonnan ta lous ar vio esityk sen vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille

7 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 7/33 4 Ympäristönsuojelun talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille YMPLTK Talousarvio laadintaohjeissa on annettu talousarvion raamin läh tö ta so, joka on vuoden 2015 talousarvio. Ohjeissa kerrotaan myös henkilöstökulujen muutoksien vaikutuksista, investoinneista, ta voit tei den päivittämisestä ja talousarviokäsittelyn aikataulusta sekä ta lous ar vion lisätietojen esittämisestä.ohjeissa korostetaan, että tulos yk si köi den ehdottamat mittarit tulee ehdottomasti olla mitattavia. Ympäristönsuojelun tulosyksikön vuoden 2016 talousarvio ja ta lous suun ni tel ma vuosille : Ympäristönsuojelun tulosyksikön tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tulot Menot Netto Vuosina 2016 ja 2017 ympäristönsuojelun tulosyksikön menoja ja tulo ja lisää meneillään oleva Euroopan unionin aluekehitysrahaston tu ke ma Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kil pailu etua yrityksille ja kunnille (Välke) -hanke. Ilman Välke-hanketta ym pä ris tön suo je lun talousarvio noudattaa annettua raamia. Ympäristönsuojelun tavoite vuodelle 2016: Toiminnan tarkoitus: Ympäristönsuojelun edistäminen kunnassa ja ympäristönsuojeluun liit ty vät kunnan vastuulla olevat viranomaispalvelut Tavoite: Kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen kunnassa Toimenpide: HINKU-verkoston avulla kunnan, kuntalaisten ja yritysten ener gia tehok kuu den parantaminen ja uusiutuvan energian lisääminen Mittari: Kasvihuonekaasupäästöt Valmistelija/lisätietoja Ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti:

8 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 8/33 Ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2016 ympäristönsuojelun tulos yk si kön ta lous ar vion ja taloussuunnitelman vuosille 2017 ja 2018.

9 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 9/33 5 Ympäristöterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma YMPLTK Talousarvio laadintaohjeissa on annettu talousarvion raamin läh tö ta so, joka on vuoden 2015 talousarvio. Ohjeissa kerrotaan myös henkilöstökulujen muutoksien vaikutuksista, investoinneista, ta voit tei den päivittämisestä ja talousarviokäsittelyn aikataulusta sekä ta lous ar vion lisätietojen esittämisestä. Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikkö muodostuu eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan kustannuspaikoista. Eläinlääkintähuollon ja tervey den suo je lun palvelut ostetaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveys yh ty mäl tä. Maksuosuudeksi on budjetoitu euroa. Muutos +0,8 % vuoden 2015 talousarviosta. Lisäksi kunnan tehtävänä on huolehtia löy tö eläin ten talteenotosta, säi ly tyk ses tä sekä lopetuksista. Kunta maksaa mat ka sub ven tioi ta eläin lää kä reil le hyötyeläinten hoitoon liittyvistä mat kois ta. Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön nettomääräinen ta lous arvio esi tys 2016 ja taloussuunnitelma sekä aikaisempien vuo sien vertailuluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 eur. eur. eur eur eur. Eläinlääkintä Terveysvalvonta Yhteensä Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Tekninen johtaja Harri Hirvonen puh , sähköposti: etu ni Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon ta lous arvio esi tyk sen vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille

10 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 6 Maa-aineslupahakemus tilalle Päijätmäki / /2015 YMPLTK Jouko Tonttila on jättänyt ympä ristölautakunnalle maa-ainesten oton lu pa ha ke muk sen ti lalla Päijätmäki 9:1 Asik ka lan Kalk kisten ky lässä si jaitsevalle ot tamisalueelle. Hakemusta täydennettiin , sekä Ottamisalueen pin ta-ala on 1,1 ha ja otet tavan ai neksen määrä m 3. Ot ta mis aika 10 vuot ta. Suunnitel tu alue sijoittuu Sarvanharju-nimiselle ( ) II-luo kan poh ja ve si alu eel le. Alueella oli saakka voimassa oleva lupa maa-ainesten otta mi seen. Aiemman luvan mukaista määrää ei kuitenkaan otettu lop puun. Ottamisaluetta ja -määrää on pienennetty uudessa lu pa hake muk ses sa. Aiemman ot tamissuunnitelman on teh nyt Ahti Alanko Ai kai sem min hy väk sytty suunni tel makartta on päivi tetty ny ky ti lan teen mu kai seksi. Pohja ve den pin nan kor keu deksi vuonna 2011 alu eella on mi tattu +108,22 m Päijät-Hämeen POSKI-projektin yh tey des sä kairatulla pohjaveden havaintoputkella. Alin suunniteltu ot ta mis ta so on m. Kuuleminen Lupahakemus on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla Naa pu ri kiin teis töt on kuultu hakijan toimesta. Lausunnot Hakemuksesta pyydettiin lausunto Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel ta, joka lausui antamassaan lau sunnos sa seuraavaa: "Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuksen (ELY-keskus) tiedon mukaan ottamisalueella ei ole erityisiä luon non- tai maisemansuojelullisia arvoja. Hakemuksessa ei ole selvi tys tä ottamisalueen ja sen ympäristön kaavoitustilanteesta. Päijät-Hä meen maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu alue va rauksia. Ottamissuunnitelmassa ei ole ajanmukaista nykytilannekarttaa. Perus kar tan mukaan ottaminen on alueen eteläosassa ulottunut kiinteis tö rajaan saakka ja edellisen luvan mukaisen ottamisalueen ul kopuo lel le. Ottamisalue sijaitsee Sarvanharju-nimisellä ( ) ve den han kintaan soveltuvalla pohjavesialueella (pohjavesialueluokka II). Alueella ei ole yhdyskuntien vedenottamoita. Päijät-Hämeen pohjavesien suo je lun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) -projektissa poh ja ve si alue on todettu maa-aineksenottoon osittain soveltuvaksi

11 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 alu eek si, jolla maa-ainestenotto on mahdollista, jos siitä ei aiheudu vaa raa pohjaveden laadulle tai antoisuudelle eikä ottaminen ai heu ta mer kit tä viä luonto- ja maisema-arvojen tuhoutumista eikä toi min nasta aiheudu asutukselle ja ympäristölle muutakaan merkittävää haittaa tai vaaraa. Pohjavesialueella on tehty pohjavesiselvitys vuonna 2011 POS- KI-pro jek tin yhteydessä. Pohjavesialueen parhaiten ve den han kintaan soveltuva alue sijaitsee Ellilän lähdealueen läheisyydessä noin 1 km:n etäisyydellä ottamisalueesta lounaaseen. Lähdealueen ja otta mis alu een välissä on pohjaveden virtausta rajoittava kalliokynnys, jon ka koillispuolella pohjaveden päävirtaussuunta on poh joiseen/koil li seen kohti harjun poikki virtaavaa Ruokopuolisenojaa. Otta mis alu een pohjoisosaan vuonna 2011 asennetusta pohjaveden ha vain to put kes ta (Hp 108) on ylimmäksi pohjaveden pinnantasoksi mi tat tu +108,22 m (N60). Alin suunniteltu ottamistaso on +117 m. Hakemuksessa ei ole juurikaan esitetty tai arvioitu aiemman tai haetun maa-ainesten oton pohjavesivaikutuksia. Ympäristöhallinnossa teh dyis sä tutkimuksissa soranoton on todettu lisäävän pohjaveden laa dun ja pinnankorkeuden vaihteluja sekä pohjaveden li kaan tu misris kiä ja voivan vaikeuttaa alueelta saatavan pohjaveden käsittelyä. Hämeen ELY-keskus katsoo, että maa-ainesten ottaminen suun nitel lul ta alueelta on mahdollista toteuttaa siten, ettei se ole ris ti rii dassa maa-aineslain 3 :n rajoitusten kanssa, eikä maa-ainesten otolle sil tä osin ole estettä. Esitetty ottamissuunnitelma on kuitenkin puutteel li nen. Puutteellisen ottamissuunnitelman perusteella lupaa ei tu le myön tää. Maa aineslupahakemuksen ja siihen liittyvän suunnitelman si säl tövaati muk set on esitetty maa-ainesasetuksen ( /926) 1 ja 2 :ssä sekä maa-aineslain ( /555) 5 ja 5a :ssä. Ym pä ris tömi nis te riö on lisäksi julkaissut oppaan "Maa-ainesten kestävä käyttö" (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009). Ottamissuunnitelman täydennyksessä ja lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon seuraavaa: Alueen nykytilanne tulee kartoittaa ja laatia ottamisalueesta ajan-ta sai set suunnitelmakartat ja -piirrokset. Naapuritiloihin tulee jättää vähintään 10 m:n suojaetäisyys. Alueella sijaitsevasta pohjaveden havaintoputkesta tulee ottaa poh ja ve si näy te, ja sen perusteella esittää arvio aiemman ot ta mistoimin nan vaikutuksesta pohjaveden laatuun. Näytteestä tulee tehdä vä hin tään liitteenä olevan ohjeen laajan analyysivalikoiman mu kaiset määritykset. Esitettyä jälkihoitosuunnitelmaa tulee täydentää siten, että ot ta misalu eel le saadaan muodostettua pohjavettä suojaava biologisesti aktii vi nen kasvualusta mahdollisimman nopeasti soranoton päätyttyä. Kas vu alus ta voidaan rakentaa esimerkiksi seuraavalla tavalla: Pohja ta sol le ja luiskiin levitetään noin 15 cm vahvuinen kerros hiekkaa.

12 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Hiek ka ker rok sen päälle levitetään noin 5 cm vahvuinen kerros humus ta, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pinta osaan. Tähän tar koituk seen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuo tua tarkoitukseen sopivaa humusta. Hiekka voidaan ottaa kai vualu eel ta tai tarvittaessa tuoda muualta. Hiekkaisella maalla humus se koi te taan suoraan pohjamaan pintaosaan. Kasvualustalle kyl vetään alueelle luonteenomaisia kasvilajeja tai nurmikkoa. Puustoksi is tu te taan sekametsää. Muualta tuotavien ainesten pi laan tu mat tomuus tulee varmistaa. Ne ottamisalueen osat, joilla lopullinen ottotaso on saavutettu, tulee jälkihoitaa ennen maa-ainesten oton jatkamista. Ottamisalueelle ei saa haudata kantoja. Täyttöä ei saa ulottaa ottamisalueen pohjoispuoleisen kosteikon/suon pohjalle saakka. Täytössä ei saa käyttää ottamisalueen ul ko puo lel ta tuotuja aineksia. Kaivualuetta ei saa käyttää pohjavedelle vaarallisten aineiden va-ras to paik ka na. Alueella mahdollisesti käytettävien aineiden, konei den ja laitteiden sijoitus-, säilytys- ja tankkauspaikat on ra ken netta va ja toiminta muutoinkin järjestettävä niin, ettei toiminnasta voi aiheu tua pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Suo jaus toimen pi teis tä tulee esittää suunnitelma. Ottamisalueella ei saa huoltaa koneita tai laitteita. Mikäli ottamisalueen läheisyydessä (alle 200 m) sijaitsee ta lous vesi kai vo ja, on niiden veden laatu selvitettävä ennen ottamistoiminnan jat ku mis ta. Maa-ainesten oton vaikutusta pohjaveden laatuun tulee seurata liittee nä olevan ohjeen mukaisesti. Pohjaveden pinnan taso ot ta misalu eel la on mitattava kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, eloja marraskuussa). Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaa tie doksi myös Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tarvittaessa ELY-keskus voi antaa täydennetystä lu pa ha ke muk sesta uuden lausunnon. Vastine Hakijalta pyydettiin vastinetta Elyn lausuntoon mennessä. Vas ti net ta ei toimitettu. Muistutukset Hakemuksesta ei saapunut yhtään muistutusta. Tarkastukset Ympäristönsuojelusihteeri on tehnyt tarkastuksen alueelle Päätöksenteko Asikkalan kunnan hallintosäännön mukaisesti ympäristölautakunnan rat kai su val taan kuuluu päättää maa-aineslupien myöntämisestä. Maa-aineslain 19 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Ai nes ten ottamista kos kevasta luvasta on viivytyksettä ilmoitettava

13 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 alu eel li sel le ELY-kes kukselle. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää hae tun maa-ainesluvan Jouko Tonttilalle ti lalla Päijätmäki 9:1 Asikka lan Kalkkisten ky lässä si jaitsevalle ot tamisalueelle liit tee nä olevien lu pa eh to jen mu kai sesti.

14 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 7 Lausunto Lumialan jakokunnan ranta-asemakaavan luonnoksesta 699/ /2015 YMPLTK Aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lumialan ja kokun ta, joka omistaa kaavoitettavan alueen. Kaavan tarkoituksena on saat taa rakennuslain mukainen palstoitussuunnitelma ran ta-ase makaa vak si. Kaavaprosessin yhteydessä alueen kaikki rakennukset kuvattiin. Alu eel le on rakennettu merkittävä määrä pieniä saunamökkejä ja nii hin liittyviä talousrakennuksia. Lähes kaikille päärakennuksista löy tyy Asikkalan kunnan arkistoista kunnan myöntämät ra ken nus luvat. Joidenkin rakennuspaikkojen osalta on epäselvyyttä, vaikkakin omis ta jien mukaan luvat on olemassa. Kuivaharjun saarelle sijoittuu 20 saunamökkiä, Maijansaareen 3 sau na mök kiä, Metsä-Lakkoon 6 saunamökkiä ja Kallio-Lakkoon 3 sau na mök kiä. Mökit ovat rakentuneet eri vuosikymmeninä ja niiden kes ki näi nen kunto vaihtelee. Vanhimmat rakennelmat lienee noin 70-lu vul ta. Saunamökkien maksimikoko on rakennuslupatietojen mu kaan 25 k-m². Osa rakennuksista näyttää vesistöltä katsottuna tä tä suuremmilta suurten terassien ja parvirakennelmien johdosta. Maas tos sa tehtyjen havaintojen pohjalta saunamökit olivat arviolta yh tä lukuun ottamatta maksimissaan 25 k-m²:n suuruisia. Ranta-asemakaavalla vahvistetaan palstoitussuunnitelma, jolla ei ny kyi sin ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista juridista asemaa. Pals toi tus suun ni tel ma on toteutunut yhtä rakennuspaikkaa lukuun ot ta mat ta. Kaikille alueelle rakennetuille rakennuspaikoille yhtä lukuun ottamatta on myönnetty rakennusluvat, joiden mukaisesti raken nuk set on toteutettu. Ranta-asemakaavalla osoitetaan 7 erillistä loma-aluekorttelia (R-1), joi den sisään kukin palstoitussuunnitelman mukainen ra ken nus paikka osoitetaan rakennusaloina. Kullekin rakennusalalle annetaan mak si mi ra ken nus oi keus, joka on 30 k-m². Kaavaratkaisulla ei varata vapaata yhtenäistä rantaviivaa enempää kuin olemassa oleva rakennettu tilanne vaatii. Pals toi tus suun ni telman mukaisista rakennuspaikoista on lisäksi supistettu hieman kapeim pia niemekkäitä, jonne rakentaminen ei olisi tarkoituksen mukais ta. Kaavamääräysten mukaan alueelle saa rakentaa loma- ja vapaa-ajan viet toa palvelevia ra ken nuk sia ja rakennelmia yleiseen tai

15 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 yh tei sö jen käyttöön. Ra ken ta mi nen tulee sijoittaa osoi te tuil le ra kennus aloil le. Kunkin alueelle osoi te tun rakennusalan rakennusoikeus on enintään 30 k-m². Yhden rakennuksen enimmäiskoko on 25 k-m². Valmistelija/lisätietoja Ehdotus Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Kaavamääräyksen mukaan paikalle saa rakentaa vain yleiseen ja yh tei sö jen käyttöön. Rakennukset ovat nykyisin kuitenkin pääosin yk si tyis ten omistajien käytössä. Tulisi tarkentaa mitä tuolla mää räyksel lä tarkoitetaan. Määräysten mukaan paikalle saa rakentaa rakennuksia ja ra ken nelmia siten, että rakennuksen enimmäiskoko on 25 m2 ja yhteensä enin tään 30 m2. Kaavaselostuksenkin mukaan on todettu ra ken nusten olevan suurempia niissä olevien terassi- ja parvirakennelmien takia. Onko tarkoitus, että rakennettaessa 25 m2:n rakennus, siihen saa liittää ainoastaan 5 m2:n katosrakennelman? Tältä osin määräys tä voisi tarkentaa. Tulisi vielä pohtia onko 25 m2:n rakennuksen jälkeen ainoastaan 5 m2:n varasto riittävä.

16 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Oikaisuvaatimus rakennusluvasta / Kanavankulma 685/ /2015 YMPLTK Rakennuslupa on myönnetty rakennuksen laajennukselle, si sään otto kuis til le sekä tavaran vastaanottotilalle kiinteistölle osoit tees sa Kanavatie 17. Naapuri on tehnyt oikaisuvaatimuksen päätöksestä. Oi kai su vaa timuk ses sa kysytään onko nykyiselle terassille rakennuksen län si päädys sä haettu lupaa ja tätä koskeva lausunto museovirastolta. Mikäli rakennuslupaa terassille ei ole haettu, niin olisiko pitänyt hakea. Julkisivuun on lisätty esim. ovi ja terassin korkeus ylittää osittain 1,6 m korkeuden maanpinnasta mitaten. Rakennusluvasta ei sel viä onko terassin ja julkisivumuutosten osalta pyy det ty myös lausun to Lahden museolta. Terassin kesäkäyttö aiheuttaa melua klo jälkeen iltaisin ja melu ta so nousee todennäköisesti yli Asikkalan ympäristönsuojelun ohje ar vo jen asuinrakennuksen sisällä. Pyydän huomioimaan me lu haitan ja pyydän viranomaisia ryhtymään toi men pi tei siin meluhaitan pie nen tä mi sek si omassa asuin ra ken nuk ses sa ni ja pihalla esim. teras sil le rakennettavalla meluaidalla. Valmistelija/lisätietoja Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti: Kyseisessä rakennuksessa on tehty ennen rakennusluvan myön tämis tä muutoksia, jotka eivät ole tarvinneet rakennuslupaa. Koska mm. terassista on tullut huomautuksia rakennusvalvonnalle, ra kennus tar kas ta ja pyysi kaikki muutokset lisäämään piirustuksiin. Pii rustuk sis ta pyydettiin lausunnot Lahden museolta ja Hämeen ELY-keskuk sel ta. Rakennuslupapäätös laitettiin heille ja naapurille tiedoksi. Tie dok si an non yhteyteen liitettiin lopulliset piirustukset. Koska kysyttäessä Lahden museo kuitenkin ilmoitti, että he eivät ole lau su neet terasseista, koska niitä ei ole erikseen mainittu ra ken nuslu pa ha ke muk ses sa. Näin ollen pyydetään Lahden museolta erikseen lausunto terasseista ja käsitellään oikaisuvaatimus sitten kun lau sun to on saatu. Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä kohdassa 22

17 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta on annettu määräyksiä yleisötilaisuuksille ja ulkoilmakonserteille. Ulko il ma kon sert tien aiheuttama melutaso yhden kappaleen kes ki ää nita so na arvioituna saa olla melun vaikutuspiirissä olevien asuin ra kennus ten luona enintään 70 db. Mikäli tapahtuman suunniteltu me lu taso on edellä määriteltyä korkeampi tai äänentoistoa käytetään tapah tu mas sa klo 22-7, tapahtuman järjestäjän on tehtävä siitä ym päris tön suo je lu lain mukainen ilmoitus kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le. Kiinteistöllä järjestetyt tilaisuudet on jär jestet ty ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Ympäristönsuojelumääräyksien kohdassa 21 sanotaan että liik keiden ja ravintoloiden ulossuunnattujen äänentoistolaitteiden käyttö on au ki olo ai ko jen ulkopuolella kielletty. Ulossuunnatut ää nen tois to laitteet on suunnattava ja säädettävä siten, ettei melutaso sisällä lä himmis sä asuinhuoneistoissa ylitä valtioneuvoston päätöksessä mää ritel ty jä ohjearvoja: päivällä (klo 7-22) 35 db ja yöllä (klo 22-7) 30 db. Mi kä li oikaisuvaatimuksen tekijä epäilee, että melutaso ylittyy asuinhuo neis ton sisällä säännöllisesti tavallisina kesäpäivinä (poissulkien yk sit täi set tapahtumat, joissa on korkeampi sallittu melutaso) tulee me lu ta son mittaamiseksi olla yhteydessä ter vey den suo je lu vi ranomai seen (PHSOTEY:n ympäristöterveyskeskus), josta saa tar kemmat toimintaohjeet. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Maakuntamuseo antoi Kanavankulman terasseista seu raavan lausunnon: Museo on tutustunut terassin piirustuksiin ja terassin ul koi seen olemukseen. Varsinaisista kiinteistä terassirakenteista mu seol la ei ole huomautettavaa. Sen sijaan terassin telttamaiset muo vi set seinämät ja katteet peittävät huomattavassa määrin ra kennus ta ja ovat materiaaliltaan vieraita rakennuksen perinteiselle raken ta mi sen tavalle. Terassin kaiteisiin on kiinnitetty myös tummia teras sia ja samalla itse rakennusta peittäviä mainoslevyjä. Sekä mainos le vyt, että muoviset terassin katteet ja seinämät eivät sovi his torial li ses ti arvokkaanrakennuksen yhteyteen eivätkä maakunnallisesti ar vok kaan rakennetun kulttuuriympäristön taajamakuvaan. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Rakennuslupasuunnitelmiin ei ole piirretty muovista katos ta ja seinämiä eikä mainoslevyjä. Näin ollen myönnetty ra ken nuslu pa on Maakuntamuseon lausunnon mukainen, joten pysytetään ra ken nus lu pa pää tös voimassa. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sel lais ta jonka johdosta lupapäätös pitäisi kumota. Muovikatosta ja -sei nä mää sekä mainoslevyjä ei kuitenkaan hyväksytä. Ne tulee pois taa mennessä.

18 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Todetaan, että mikäli halutaan terassiin katos ja seinämät niin niille tu lee hakea toimenpidelupa ja siinä yhteydessä kuullaan naapureita ja Maakuntamuseota. MRL 117,1; 118, 119 ja 126,2 :t.

19 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Jalasmökkien ja varaston poistaminen Venerannan tilalta Urajärven kylässä 316/ /2011 YMPLTK Varatuomari Eero Joensuu on Taisto ja Liisa Joensuun (naa pu ri kiin teis tön omistajat) puo les ta il moittanut rakennustarkas tajal le ja ym pä ris tö lau ta kun nalle seu raa vaa: "Jari Paananen omistaa Asikkala-Urajärvi-Veneranta tilan sekä viereisen mää räalan M612. Hän on hakenut raken nuslupaa määrä alalle, mutta Kouvolan hallinto-oikeus on kumonnut ra kennusluvan. Rakennusluvan kumoamisen jälkeen hän on aloittanut maanraivaus työt Veneranta tilalla ja hän on kai va nut noin 50 metrin pää hän ran taviivasta rinteeseen suuren tasanteen sekä ilmoittanut naapuril le tuovansa siihen noin m2 suu rui sen jalasmökin. Kaivaukset ovat muuttaneet ranta-alueen olosuhteita. Koska Paanasella ei ole alueelle rakennuslupaa taikka toimenpidelupaa, niin pyydän, että ra kennustarkastaja tai rakennusvalvontaa suo rit ta va vi ranomainen ryhtyy pikaisesti toimeen laittoman rakennustyön keskeyttä miseksi MRL 180 :n mukaisesti. Mikäli Paananen en nät tää tuomaan alueel le jalasmökin, niin pyydän, että ryhdytte välittömästi MRL 182 ja 186 :ien mukaisiin toimiin laillisen tilanteen pa laut ta mi sek si." Tämän jälkeen Joensuu ilmoitti, että paikalle on tuotu jalasmökki ja sen jälkeen vielä toinenkin rakennus. Paanaselta pyydettiin selvitystä tilanteeseen ja hän ilmoittaa, että omis ta mal laan Venerannan tilalla ei ole tapahtunut mitään luvatonta ra ken ta mis ta/ maanrakennustöitä. Hän toteaa, että alue kuuluu maa- ja metsätalousalueeseen joka on ai koi naan avohakattu ja kasvanut umpeen tiheää pajukkoa ja muuta ros ka puu ta. Aluetta on siistitty raivaamalla pusikkoja ja poistamalla kantoja jotta kunnon puusto pääsee kasvamaan ja alue saadaan hyö ty käyt töön. Venerantatilan rannassa on usealla mökkiläisellä veneenpito-oikeus ra sit tee na. Rantaan menevä tie ja paikoitustila oli tehty sinne jo aiemmin. Lisäksi rinteessä oli soranottopaikka. Näitä alueita on kunnostettu ja maata siirretty vähäisiä määriä. Lisäksi alueen kulkua ja käyt töä on pa rannettu tasaamalla vaikeakulkuista maastoa. Tilalle on siirretty ulkohuussi ja kevytrakenteinen liikuteltava rakennelma joita käytetään maa- ja metsätaloustöiden varastona/ taukotu-

20 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta pana tarvit tavan ajan. Hänen mielestään nuo toimet eivät vaadi rakennuslupaa tai edes ilmoitusvelvollisuutta kunnalle. Hän katsoo, että hänen omistamiensa kiin teis tö jen alueella on aiemminkin ilmennyt kaikenlaista hankkeiden asiatonta ja oikeudetonta vastustamista ja haitantekoa, joten tämäkin kyseessä oleva asia on aiheetonta ilmoittelua eikä sillä ole mi tään oikeu dellisia perusteita. Rakennustarkastaja kävi paikan päällä Paikalla oli myös Ja ri Paananen. Venerannan tila on omarantainen tontti Ruot sa lai sen Ru ta lah den rannalla. Tontilla on noin 28 m2:n (n. 7x4) kokoinen jalak silla oleva rakennus. Rakennuksessa on n. 4x4 kokoinen huone, etei nen ja wc/suihkutila joita ei ole kuiten kaan kytketty mihinkään ja Paa na sen mukaan ne poistetaan raken nuksesta. Huoneessa on tiskiallas ja keittiökaapit, kaksi sohvaa/ sänkyä sekä vitriinikaappi. Tontil la on lisäksi n. 2x3 m2:n puusee / varas to. Paananen ilmoitti, että tar vit taes sa hän siirtelee tontillaan raken nuksia paikasta toiseen. Ruotsalaisen vireillä olevassa rantayleis kaa vassa tontille ei ole osoitettu rakennusoikeutta, koska emätila on jo ennestään ylittänyt rakennusoi keutensa (-6). Todettakoon, että Kouvolan hallinto-oikeus on hylännyt Paanasen ha ke muk sen rakentaa noin 100 metrin päähän rannasta lomarakennus ja sauna 5000 m2:n määräalalle Suurniemen tilasta RN:o 4:187. Mää rä ala sijaitsee Venerannan tilan takana. Paananen on valittanut asias ta KHO:een. Eero Joensuu ilmoitti puhelimitse rakennustarkastajalle, et tä Paananen on tuonut määräalalle kaksiosaisen valmismökin Joensuu ilmoitti tehneensä asiasta tutkintapyynnön poliisille. Hän toivoo, että Asikkalan kunta tekee myös osuutensa ilmoitusvelvollisuutensa suhteen ja jatkaa riittävän voimakkain keinoin laillisen tilanteen palautta mista. Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä ja todennut, et tä määräalalla on 6 x 7 m2 suuruinen kahdesta parakista muo dostet tu ra kennus, jossa on betonipalkkiperustus. Rakennus on noin 50 m päässä rannasta. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh , sähköposti: Ehdotus (TT): Ympäristölautakunta kehottaa Jari Paanasta poistamaan ilman asian mu kai sia lu pia pai kal le tuodut jalasmökin ja talousrakennuksen

21 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ym pä ris tö lau ta kun nan asettamassa määräajassa. Rakennukset tulee poistaa se kä Ve ne rannan tilalta 4:195, eikä niitä sallita sijoitettavaksi Paana sen omis tamalle määräalalle Suurniemen tilasta 4:187. Koska Paananen on täydellisen piittaamaton rakentamista koskevista säännöistä ja määräyksistä ryhdytään asiassa MRL:n 182 :n mukaisiin toi menpiteisiin ja kuullaan häntä asiassa sen johdosta. Kielletään Paa nasta käyttämästä näitä rakennuksia millään tavalla ja vaaditaan, et tä rakennukset poistetaan välittömästi. Pyydetään tarvittaessa polii silta vir ka-apua. MRL 184. Pohditaan tehdäänkö asiasta ilmoitus poliisille. MRL 186. Todetaan, että maanraivaustyöt eivät ole luvanvaraisia ko. alueella. MRL 128. Perustelut: Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mu kaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa ja jalas mökki on MRL 113 :n mukainen rakennus. Puusee / varastoa ei ole pidettävä rakennuk sena, mutta talousrakennuksen rakentaminen il man siihen kuu lu vaa päära kennusta aiheuttaa erityistä haittaa maankäytölle ja ym pä ris töl le. MRL mom. Annetaan tämä päätös tiedoksi KHO:lle, koska edellinen lupa-asia on siellä vireillä ja kysymyksessä on sama määräala. Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Ympäristölautakunta kehottaa Jari Paanasta poistamaan ilman asian mu kai sia lupia tilalle Veneranta 4:195 tuodun jalasmökin ja talous ra ken nuk sen sekä määräalalle Suurniementilasta 4:187 tuodun 6 x 7 m2 suuruisen rakennuksen men nessä. Lisäksi ympäristölautakunta päätti, ettei tässä vaiheessa tehdä tutkin ta pyyn töä poliisille. YMPLTK Jari Paananen teki seuraavan sisältöisen oikaisuvaatimuksen em. pää tök ses tä: Vaadin että Asikkalan kunnan ympäristölautakunta peruuttaa tekemänsä siirtokehotukset veneranta 4:195 tilalla olevan jalas parakin ja varasto/wc osalta ja suurniementilasta 4;187 määräalalla olevasta

22 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kak si osai ses ta jalas parakista. Käyttökielto kyseisiin parakkeihin ja varasto/wc osalta tulee myös pe rut taa. Perustelut: Ympäristölautakunta toteaa päätöksessään mm. että Jari Paa na nen on ilman asianmukaisia lupia tuonut paikalle rakennuksia. - Tässä kyseessä olevat Jalas parakit ja varasto eivät ole MRL 113 mu kai sia rakennuksia. - Mitään laillista estettä ei ole tuoda tavaroita omistamalleen maille ei kä sii hen tarvita min käänlaista lupaa. - kyseinen maa-alue on haja-asutus aluetta eikä väliaikainen varastointi myöskään vaadi lu pia. - Eikä kyseiset parakit aiheuta minkäänlaista eritystä haittaa maankäytölle ja ympäristölle, alue on siisti ja asianmukaisesti hoidettu. Näiden perusteluiden nojalla ei voida osoittaa osoittaa tapahtuneen mi tään piittaamatto muutta rakentamista koskeviin säädöksiin ja mää räyk siin. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus (TT): Tapio Tonteri, puh , sähköposti: etu Ympäristölautakunta päättää seuraavaa: Ympäristölautakunta ei tutki tehtyä oikaisuvaatimusta, koska lautakunnan antama kehotuspäätös ei ole valitus- eikä oikaisuvaatimuskelpoinen. Koska Jari Paananen ei hyväksy lau ta kun nan ke ho tusta, ryh dy tään asias sa MRL 182 :n mu kaisiin toimenpiteisiin. Asianosaista kuullaan määräysten ja pakkokeinouhan asettamisen varalta. Asettamispäätöstä käsitel lään seuraavassa lau ta kun nan kokouksessa, jonka jäl keen Paa nanen saa vali tus kel poisen pää töksen. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Jari Paananen totesi selvityksessään, että Venerannan tilalla ja sen vie rei sel lä määräalalla ei olla toimittu MRL 180/ 182 :n vastaisesti. Alu eel le on kuljetettu kolme parakkia. Rakennelmat ovat liikuteltavia, ja lak sil la olevia eikä MRL 180/ 182 :n mukaisia rakennuksia. Niitä käy te tään väliaikaisina varastoina ja taukotupana maa- ja metsätaloustöiden tarpeisiin eivätkä ne ole tällä hetkellä soveltuvia asuin- / mök ki käyt töön. Lisäksi siellä on pieni puucee / varasto jonka jo ym-

23 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta päris tönsuojelu vaatii, ettei tarpeita tehdä luontoon. Paikka on maa- ja metsätalous- sekä haja-asutusaluetta eikä tavaran tuonti tai pienimuotoinen varastointi vaadi lupia kyseiselle alueelle Valmistelija/lisätietoja Ehdotus (TT): Tapio Tonteri, puh , sähköposti: etu Ympäristölautakunta määrää Venerannan tilalta se kä sen vie rei sel tä määräalalta M612 poistamaan sin ne ilman asian mu kaisia raken nuslupia tuodut kaksi parakeista muo dostettua ra ken nusta (MRL 125 ). Määrätään myös Veneran nan ti lalla ole va puucee / varasto rakennus poistettavaksi, koska sille ei ole olemassa asianmukaista toimenpidelupaa (MRL 126 ). Ra ken nukset ja puucee / varasto tu lee poistaa mennessä, 3000 euron uh ka sa kon uhalla (MRL 182 ). Mikäli Jari Paananen ryhtyy käyttämään rakennuksia tämän päätöksen valitusaikana, ryhdytään asiassa lisäksi MRL 184 ja MRL 186 :ien mukaisiin toimenpiteisiin. Perustelut: Kysymyksessä olevat rakennukset ovat MRL 113 :n mu kai sia rakennuksia ja niitä on mahdollisuus käyttää va paa-ajan asun to na ainakin yöpymiseen ja oleiluun. Toisessa raken nuksessa on wc- ja suihkutilat, tosin niitä ei ole kytketty. Puucee / varastorakennus n. 6 m2 vaatii kunnan rakennusjärjestyksen mu kaan toimenpideilmoituksen. Koska toi men pi teellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maan käyt töön ja maisemaku vaan olisi hankkeelle vaadittu MRL 126 :n mu kaista toimenpidelu paa yleisen edun ja naapurien oikeusturvan kannalta (Rak.järj. 23 sekä soveltamisohjeet). Katsotaan määräaika jalaksilla oleville parakeille kohtuulliseksi, koska ne ovat helppo nostaa lavetin tms. päälle ja viedä pois. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Jari Paananen on valittanut Kouvolan hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan edellä olevasta päätöksestä. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa valituksen johdosta ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Paananen vaatii päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan, poistomääräyksen, käyttörajoitusten ja uhkasakkojen perumista sekä hänen oikeudenkäyntikulujen 200 korvaamista.

24 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perusteluina hän toteaa, että lautakunta on tulkinnut väärin maankäyttö- ja rakennuslakia. Tavaroiden tuominen ja väliaikainen säilyttäminen tontilla ei vaadi MRL 125 :n mukaista rakennuslupaa. Ko. ra ken nel mat eivät ole MRL 113 :n määrittelemiä rakennuksia. Ne ei vät ole kiinteitä tai paikallaan pidettäviksi tarkoitettuja vaan ovat kool taan vähäisiä ja kevytrakenteisia. Niillä ei ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. Ne eivät edellytä viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin tai muihin tämän lain tavoitteisiin liittyviin syihin. Tontit ovat maa- ja metsätalousalueella, joten väliaikainen tavaroiden säilyttäminen ei ole Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen vas tais ta eivätkä toimenpiteet aiheuta haittaa yleiselle edulle ja ympäristölle. Puuceen pitäminen tontilla ei vaadi toimenpidelupaa tai edes ilmoitusta viranomaisille. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus (TT): Rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh , sähköposti: etu ni Ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon: Katsotaan valitus kaikilta osiltaan täysin aiheettomaksi. Kun otetaan huomioon rakennusten koko, perustamistapa, huonejärjestelyt ja ulkonäkö, parakeista muodostettuja rakennuksia on pidettävä MRL 113 :n mukaisina rakennuksina. Paananen on hakenut määräalalleen rakennuslupaa ja se on kumottu hallinto-oikeudessa, joten on ilmeistä, että Paananen käyttää rakennuksiaan loma-asumiseen, joten käyttökielto katsottiin aiheelliseksi. Tavaroiden varastoiminen ei vaadi betoniperustuksia, joten varastoinnista ei voi olla kysymys. Puuceen pitäminen tontilla on perusteltu päätöksessä. Näin ollen oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen ei ole minkäänlaista pe rus tet ta. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Korkein hallinto-oikeus pyytää selitystä koskien Jari Paanasen valitusta Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksestä Paananen vaa tii, että Kouvolan hallinto-oikeuden päätös tulee kumota ja Asikkalan kunnan ympäristölautakunnan määräämä uhkasakko, käyttökielto ja siirtomääräys pitää perua sekä 1) oikaista virheellinen tulkinta maankäyttö rakennuslaista/asetuksesta, 2) oikaista virheellinen

25 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta tul kin ta Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksestä, 3) noudattaa hyvää ja oikeudenmukaista hallintotapaa ja 4) valittajan oikeudenkäyntikulut on vastapuolen korvattava laillisine korkoineen. Perusteluinaan Paananen toteaa mm., että vaihtolavakiskoilla olevat ta va rat eivät ole MRL 113 :n määrittelemiä rakennuksia eivätkä raken nel mia. Kunnalle on useasti selvitetty, että kyseessä on vain väliai kai nen varastointi. Vajan/ulkokäymälän kohdalla valittaja vetoaa kunnan rakennusjärjestykseen, käymälä ei edellytä lupaa eikä toimenpideilmoitusta. "Kou vo lan hallinto-oikeus ja ympäristölautakunta ovat tulkinneet vää rin ja virheellisesti rakennusjärjestystä." Koska asiassa päätöksiä tehneet viranhaltijat ovat osaksi toimineet lain vas tai ses ti, valittajan oikeudenkäyntikulut on korvattava. Valitus on esityslistan liitteenä. Valmistelija/lisätietoja rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Ehdotus: Pidetään rakennuksia edelleen niiden ominaisuuksiensa vuoksi MRL 113 :ssä tarkoitettuina rakennuksina, jotka vaativat rakennusluvan. Ra ken nus ten väliaikaista varastointia ei voida pitää uskottavana, kos ka parakkirakennuksiin on rakennettu pysyvä perustus ja rakennuk sia on käytetty vapaa-ajan viettoon. Todettakoon, että MRL 72.1 :ssä todetaan, että meren tai vesistön ran ta-alu ee seen kuulu valle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa raken nusta ilman asema kaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaa vaa, jossa on erityi sesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämi sestä rakennuslu van myöntämisen perusteena. MRL 72.3,4 : Mi tä 1 momentissa säädetään, ei koske olemassa olevan asuin rakennuksen kanssa sa maan pi ha piiriin kuu luvan talousraken nuk sen ra ken ta mis ta. Siis ta lousrakennusta ei saa rakentaa mikäli sillä ei ole ole massa asuinra kennusta. Asikkalan ennen voimassa olleessa rakennusjärjestyksessä, jon ka muutos hyväk sytty muu vastaava rakennelma oli si vaatinut toimenpide ilmoituksen muulla kuin asemakaava-alueella. Va ras to-puu cee ra ken nus ta ei voi verrata katokseen, vajaan tai käy mä lään. Rakennuk sen sijainti naapurin rajan lähellä ja naapurin

26 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kan nan otot rakennuk sesta osoittavat sen vaikutuksen ympäröivän alu een maankäyttöön ja maisemakuvaan sekä naapurin oikeusturvaan sekä kokonaisuute na arvioituna myös yleiseen etuun. Näin ollen pidetään valitusta täysin aiheettomana ja siten myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista perusteettomana. Pyydetään korkeinta hallinto-oikeutta pysyttämään Asikkalan ympäristölautakunnan päätös voimassa. YMPLTK Ehdotus hyväksyttiin. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja pidensi pois tamis vel voit teen määräajan päättymään Määräaikaan men nes sä vielä yksi mökki ja varasto oli tontilla ja asian johdosta Paa na sel ta pyydettiin selitystä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden haas te mies sai selityspyynnön toimitettua Paananen ei an ta nut selitystä. Rakennustarkastaja kävi paikan päällä toteamassa, että vii mei nen kin parakkirakennus on viety pois tontilta. Se on siirretty ilmei ses ti naapurin puolelle ja on lavetin päällä. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Koska parakkirakennus ja varasto ovat viety tontilta pois, katsotaan asia siltä osin loppuun käsitellyksi. Katsotaan kuitenkin, että kai kenlai nen parakkirakennuksen käyttäminen uudellakin paikalla on kiellet ty, koska rakennuslupaa rakennukselle ei ole myönnetty.

27 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 10 Toimenpidepyyntö kiinteistöstä Kalkkisissa 693/ /2015 YMPLTK Kiinteistön (Suvimökki) omistaja on vaihtunut ja uusi omistaja on osoittanut ympäristölautakunnalle toi men pi depyyn nön, jossa pyytää lautakuntaa selvittämään kiinteistön (Käpälämäki) rajalinjan välittömässä läheisyydessä olevien rakennusten luvallisuuden ja kartoittamaan ympäristöön koh distu van riskin, sekä tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin vaaran ja ym pä ris tö hai tan poistamiseksi. Kiinteistöt sijaitsevat Ka si nie men tiellä Kalkkisissa. Kiinteistöllä on palotarkastuksen yhteydessä kiinnitetty huomiota naa pu ri ti lal la olevien rakennusten ympäristöhaittaan ja mahdolliseen vaa ra te ki jään. Palotarkastaja on pyytänyt selvittämään asian ja ot tamaan yhteyttä rakennusvalvontaviranomaisiin. Toimenpidepyynnössä todetaan, että Maanmittauslaitoksen päivätyn lohkomisasiakirjan perusteella palovaarallista raken nus ta ei ole ollut kiinteistön rajalla kesällä Loh ko mis karttaan merkitylle rantasaunalle on myönnetty lupa 20/58. Ra ken nustar kas ta ja on tiedostanut palovaarallisen rakennuksen olemassa olon naapuritilaa koskevan lupakäsittelyn yhteydessä ja mah dol lises ti jättänyt luvanvaraisuuden tarkistamatta tulenvaarallisen ra kennuk sen osalta. Rakennusta ei ole myös merkitty kunnan ra ken nustie to kan taan. Toimenpidepyynnöstä on pyydetty lausunto tilan omista jal ta. Omistajana on perikunta. Lausunnossa todetaan:" Nykyiset omistajat eivät tiedä ra ken nuk sen ikää. Ilmeisesti rakennus on alun perin ollut riihi ja aikanaan alue on ol lut kaski. Kiinteistö on ostettu ja rakennuslupa sau nal le on myönnetty , sauna valmistui 1958 kesällä. Ra ken nustar kas ta jal ta on varmistettu, että vanhojen rakennusmääräysten vuok si savusaunaan ei ole tarvittu rakennuslupaa ja sen takia si tä ei esiin ny rakennuslupakuvissa. Savusaunaan on rakennettu lau ta lat tia ja lauteet, koska se on haluttu nopeasti käyttöön. Kiin teis tön myyjä on tiedostanut ja hyväksynyt savusaunan sijainnin rajan vä lit tö mässä läheisyydessä. Suvimökin tilalle mökin rakennuslupa on myönnetty ja tila on lohkottu Käpälämäen savusauna on esitetty tuon raken nus lu van asemapiirroksessa sekä ensimmäisessä peruskartassa 1965, joka perustuu vuoden 1961 ilmakuvauksiin. Savusauna on ollut nykyisellä paikallaan ennen naapurikiinteistön

28 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 sau nan rakennusluvan hakemista ja sen sijainti ja laatu ovat silloin ol leet tiedossa ja voitu ottaa huomioon lupaa käsiteltäessä. Saunan pesuvedet on johdettu saunan alle tehtyyn ki vi sil mäk keeseen, joka on tehty lattian ja lauteiden rakentamisen yhteydessä. Pe su ve sien käsittelystä on olemassa selvitys. Pesuvesien käsittely tul laan uusimaan nykyiset määräykset täyttäväksi määräaikaan men nes sä, kun olemme saaneet perunkirjoituksen valmiiksi ja kiinteis tön omistajat ovat perinnönjaon jälkeen selvinneet. Lisäksi Käpälämäen omistajat toteavat, että savusaunan pa lo tur val lisuu teen ei Suvimökin rakennusluvan tai katselmuksen yhteydessä ole tietomme mukaan puututtu. Tämän savusaunan paloturvallisuus on tavanomaista savusaunaa parempi. Paloturvallisuudesta on huoleh dit tu vaihtamalla katoksi peltikatto ja laittamalla kiukaan ympärille ja yläpuolelle palosuojaukset. Kiuas on myös perinteisestä poiketen muu rat tu tiilistä ja tulipesä on erotettu ulkovaipasta ilmasolalla. Saunas sa emme pohjalaisen perinteen mukaan polta havupuita, joten ki pi nöi tä ei tavallisen saunan tapaan synny eivätkä ne voisi kul keutua saunasta uloskaan, koska savupiippua tai lakeista ei ole. Saunan räppänääkään ei käytetä lämmityksen aikana, koska tuuletus tapah tuu oven kautta ja lämmitystä valvotaan koko ajan. Läm mi tykses tä on kauan sitten laaditut kirjalliset ohjeet, jotta nuo rem pi polvi osaa hoitaa lämmityksen oikein. Saunalla on myös läm mi tyk sen aika na ja jälkeen vesisumusammutin sekä sam mu tus pei te, joita säi lyte tään poissa ollessa lukitussa tilassa. Todellinen pelko palovaarallista rakennusta kohtaan ei liene kovin suu ri, koska uusi naapurimme on raivannut muoviveneelleen säi lytys pai kan aivan rajamme ja saunamme viereen. Venettä on ai emmin säilytetty naapurin saunan toisella puolella kaukana ra jas tamme. Kymijoki on tullut säännöstelyn kohteeksi, jolloin vedenpinnan suuret vaih te lut ovat tasaantuneet. Saunan alimmat hirret ovat kuitenkin viime vuosien tulvahuippuja hiponeiden vedenpinnan korkeusjaksojen ai ka na päässeet lahoamaan ja vaihdetaan, kunhan kuolinpesän asiat ja omistajat ovat selvinneet. Selvityspyynnön liitteenä 2 olleessa kiinteistöjaotuskartassa ( ) on savusaunamme merkitty naapurin kiinteistön puo lelle, mutta piirretty käsin oman kiinteistömme puolelle. Uudemmassa kar tas sa ( , Liite 2) rajan suunta onkin muuttunut, ja sauna on oikein omalla puolellamme rajaa. Maanmittauslaitos on havain nut virheen ja korjannut sen. Lisäselvityspyynnön mukana tullut em. Suvimökin asemapiirros ja sen hieman virheelliset mit ta mer kinnät eivät ole olleet tiedossamme emmekä niihin ole voineet vai kuttaa." Toimenpidepyynnön tekijä on toimittanut lisäselvityksen :"

29 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Lai tan vielä kopion Suvimökin ase ma piir rok ses ta, jossa kyseinen pa lo vaa ral li nen rakennus on mer kit ty Asikkalan kunnan ra ken nusval von nan toimesta Käpälämäki- ti lan välittömään läheisyyteen Su vimö kin rakennuslupaa koskevan asian yhteydessä. Kyseistä Kä pä lämäen tilalla olevaa palovaarallista ra ken nus ta ei ole tuolloin kui tenkaan merkitty kunnan ra ken nus tie to kan taan. Vrt. toi men pi de pyynnön liitteet 2,4 ja 5 josta käy ilmi rakennusten asemointia ko. päi vätyis sä asiakirjoissa. Käpälämäen kiinteistön rajalla olevien ra ken nusten luvanvaraisuudella on merkitystä koska asia liittyy tehdyn Su vimök ki- kiinteistön kauppahinnan uudelleen arviointiin." Rakennustarkastajan selvityksen mukaan Käpälämäen tilalle on myön net ty rakennusluvat saunalle 20/58 ja päärakennukselle 105/65. Suvimökin tilalle on myönnetty rakennusluvat saunalle 10/61 ja ke sä hu vi lal le 141/67. Rakennusluvan 10/61 asemapiirrokseen on mer kit ty saunan ja rajan vä li sek si etäisyydeksi noin 20 m. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Katsotaan, että toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Perustelut: Uudisrakennukselle oli tullut hakea lupa rakennuslain voimaan tulon jäl keen Tiloille myönnetyissä luvissa Käpälämäen sa vusau na on piirretty Suvimökin tilalle myönnetyssä saunan ra ken nuslu van 10/61 asemapiirroksessa. Tästä voidaan vetää johtopäätös, et tä savusauna on rakennettu ennen vuotta Toimenpidepyynnössä on sanottu, että päivätyssä loh komis kar tas sa ei rakennusta ole merkitty ja siitä on vedetty joh to päätös, että rakennusta ei ole tuolloin vielä rakennettu. Tähän joh to päätök seen ei voi luottaa koska Käpälämäen tilalle myönnetyn ke sä mökin rakennusluvassa ei myöskään ole asemapiirrokseen mer kit ty savusaunaa vaikka edellä on jo todettu, että savusauna on to den nä köi ses ti rakennettu ennen vuotta Koska todellinen rakentamisajankohta jää epäselväksi ja se onko sau na alun perin tarvinnut rakennuslupaa (RL 130 ) katsotaan, että ra ken nus ta ei ole rakennettu rakennuslain voimassa ollessa ja sen ta kia se ei ole tarvinnut rakennuslupaa. Rakennustarkastajan on väitetty naapuritilan rakennuslupakäsittelyn yh tey des sä tiedostaneen palovaarallisen rakennuksen olemassa olon. Tiedostaminen ei kuitenkaan rakennuslupa-asiakirjoista selviä. Ra ken nus ta ei ole merkitty rakennustietokantaan kun sitä ei ole lu vitet tu. Laki eräistä naapuruussuhteista 14,1 : Jos rakennus on niin ra kennet tu, että se osaksi on toisen maalla taikka lähempänä sitä, kuin

Asuntovaunu määräalalla Suurniemen tilasta RN:o 4:187, Urajärvi/ Jari Paananen

Asuntovaunu määräalalla Suurniemen tilasta RN:o 4:187, Urajärvi/ Jari Paananen Ympäristölautakunta 6 12.01.2012 Ympäristölautakunta 22 09.02.2012 Ympäristölautakunta 32 07.03.2012 Ympäristölautakunta 102 30.10.2012 Ympäristölautakunta 35 04.04.2013 Asuntovaunu määräalalla Suurniemen

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Valitus ympäristölautakunnan päätöksestä /10.03.

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Valitus ympäristölautakunnan päätöksestä /10.03. Ympäristölautakunta 69 06.10.2015 Ympäristölautakunta 87 08.12.2015 Valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 6.10.2015 69 693/10.03.00/2015 YMPLTK 69 6.10.2015 Kiinteistön 16-406-2-99 (Suvimökki) omistaja

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ

UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 21.02.2017 40 25.04.2017 UHKASAKON ASETTAMINEN, OUTI YLIPEKKALA, TORNIO/ POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ 659/10.03.00/2015

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 123 01.10.2013 Ympäristölautakunta 201 17.12.2013 Ympäristölautakunta 66 13.05.2014 Ympäristölautakunta 126 07.10.2014 Ympäristölautakunta 83 10.05.2016 Kettunen Heikki /ympäristön

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle Rakennuslautakunta 13 12.04.2017 Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle 396/10.03.00/2010 RAK 12.04.2017 13 Rakennuslautakunta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.

Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500. Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 16 10.06.2015 LUVATON RAKENNUS/SULKAVA 106/10/2015 YMP.LTK 10.06.2015 16 168/500.501/2009 VALVLTK 39 Rakennustyön keskeyttäminen Rakennustarkastaja on 14.7.2009

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ ORIVEDEN KAUPUNGIN PAPPILAN KYLÄSSÄ TILALLA VANHA-PAPPILA RN:O 26:2

YMPÄRISTÖÄ RUMENTAVA RAKENNUKSEN YMPÄRISTÖ ORIVEDEN KAUPUNGIN PAPPILAN KYLÄSSÄ TILALLA VANHA-PAPPILA RN:O 26:2 Ympäristölautakunta 94 15.06.2004 Ympäristölautakunta 127 13.10.2004 Ympäristölautakunta 124 30.06.2009 Ympäristölautakunta 157 13.10.2009 Ympäristölautakunta 21 26.01.2010 Ympäristölautakunta 139 26.10.2010

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156

RAYML 28 Valmistelija ja esittelijä: lupatarkastaja Marjaterttu Mäntynen, puh 0400 182 156 Rakennus- ja ympäristölautakunta 28 06.03.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 47 15.05.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Heikki Nisulan valituksesta 558/10.00/2012 RAYML 28 Valmistelija ja

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 / 11 Ympäristölautakunta Aika 14.04.2015 klo 14:15-15:15 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811 Kunnanhallitus 281 31.10.2016 Poikkeamishakemus - Kekäle Sari, hakemuksen hyväksyminen 409/31.310/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 281 ASIA Rakentamista koskeva poikkeamispäätös HAKIJA Kekäle Sari Renginpolku

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Toni Biaudetin valituksesta, Fattbo,

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Toni Biaudetin valituksesta, Fattbo, Rakennus- ja ympäristölautakunta 72 01.07.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 85 04.09.2014 Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Toni Biaudetin valituksesta, Fattbo,434-463-5-8 1014/10.03.02/2012 RAYML

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske

Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin/ Seinäke/ Anna-Liisa Välske Ympäristölautakunta 5 20.01.2011 Ympäristölautakunta 14 08.02.2011 Ympäristölautakunta 13 05.02.2013 Ympäristölautakunta 24 12.03.2013 Ympäristölautakunta 15 04.03.2014 Ryhtyminen MRL 182 :n mukaisiin

Lisätiedot

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori

Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS. OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Omistajaohjauksen jaosto 8 16.03.2015 ANNA SAVOLAISEN POIKKEAMISHAKEMUS OOJAOS 8 Hakija: Anna Savolainen Tislaajantie 1 41330 Vihtavuori Rakennuspaikan sijainti ja kohdetiedot: Kunta: Saarijärvi Kylä:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti pet puh Ympäristölautakunta 138 11.10.2017 Ympäristön epäsiisteys Siivikkalassa 573/10.03.02/2017 YMPLTK 11.10.2017 138 YMPLTK 1.10.2013 123 Ympäristökatselmuksella 13.6.2013 tarkastusinsinööri Pek ka Pohjanen

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti

Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti Rakennus- ja ympäristölautakunta 37 02.03.2016 Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti 1051/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 02.03.2016 37 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle)

Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 43 22.02.2017 59 22.03.2017 Ilmoitus leirintäaluetoiminnasta, Kerimaan Lomakeskus Oy (lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle) RAKYL

Lisätiedot

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen

Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen Tekninen lautakunta 37 15.08.2016 Martti Luiron vaatimus rakennusvalvontaviranomaisen puuttumisesta naapurin aidan rakentamiseen 1211/56.562/2016 Tekninen lautakunta 37 Martti Luiro on tehnyt 6.6.2016

Lisätiedot

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 Ympäristölautakunta 70 07.10.2014 Ympäristölautakunta 87 02.12.2014 Ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 339/10.03.00/2012 YMPLTK 70 7.10.2014

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KH 513 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 513 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 513 12.12.2016 Poikkeamislupa/Ruona Oy 1416/10.1003.100300/2016 KH 513 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 29.11.2016: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN 658/66.661/2011 RAKYMPLA 69 Kolikeskus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO

Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5. Kunnanhallitus 250 11.08.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.2015 164 36/10.03.00/2015 Khall 250 Kittilän

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 178 02.06.2014 Poikkeamislupa asemakaavan osoittamasta rakennusoikeudesta/isojämsä Markku MRL 137 ja 171-173 ) 3453/11.111/2014 KHALL 178 Hakija Nimi Markku Isojämsä Osoite Haavikkotie 3

Lisätiedot