ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 1/33

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 1/33"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 1/33 Ympäristölautakunta Aika klo 14:00 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Asialista Numero Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 3 Rakennusvalvonnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Ympäristönsuojelun talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille Ympäristöterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma Liite Maa-aineslupahakemus tilalle Päijätmäki Liitteet Lausunto Lumialan jakokunnan ranta-asemakaavan luonnoksesta 14 8 Oikaisuvaatimus rakennusluvasta / Kanavankulma 16 9 Jalasmökkien ja varaston poistaminen Venerannan tilalta Urajärven kylässä Liitteet Toimenpidepyyntö kiinteistöstä Kalkkisissa Liite Viranhaltijapäätökset Tiedoksiantoasiat Muut asiat 33 Asikkala Puheenjohtaja merk. HEIKKI VAHTO Heikki Vahto

2 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 2/33 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnä Vahto Heikki puheenjohtaja Lyyrylä Kari varapuheenjohtaja Lagom Heikki jäsen Murto Liisa jäsen Rinkinen Raimo jäsen Uusi-Uitto Maija-Liisa jäsen Wikström Tuula jäsen Järvinen Seppo varajäsen Weckman Pekka varajäsen Kokko Jani varajäsen Ilmonen Katri varajäsen Juva Arto varajäsen Ala-Hemmilä Jaana varajäsen Siltala Heli varajäsen Muut läsnä Tornio Tarja khall. puheenjohtaja Vahto Heikki khall. edustaja Tapanainen Jesse nuorisovalt. edustaja Nieminen Juri kunnanjohtaja Hirvonen Harri tekninen johtaja Tonteri Tapio rakennustarkastaja, esittelijä Viita Katja ymp. sihteeri, esittelijä Talvi Tiina vs. palvelusihteeri, sihteeri

3 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 3/33 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPLTK Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäse nille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään viittä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on postitettu jäsenille. Ehdotus: Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille, kun nan hal li tuk sen edus ta jal le, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kun nan joh ta jalle, toi mi ala joh ta jal le sekä nuorisovaltuutetulle kunnan hallin to säännön mu kai ses ti, jo ten ko kous todetaan asianmukaisesti kool le kutsutuksi ja mi käli enem män kuin puolet jäsenistä on saapu villa, myös pää tösvaltai seksi.

4 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 4/33 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPLTK Hallintosäännön 66 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät tä mäl lä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana perjantaina kunnanviraston aukioloajan. Mikäli ko. päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, pidetään pöytäkirjan nähtävänä seuraavana työpäivänä. Ympäristölautakunnan tekemän päätöksen mukaan ko kous pöy täkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa kak si pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan viimeis tään kolmantena työpäivänä kokouksesta. Ehdotus: Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Tuula Wikströmin ja Liisa Murron.

5 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 5/33 3 Rakennusvalvonnan talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille YMPLTK Talousarvion laadintaohjeet on toimitettu palvelualueille ja tulos yk si köil le. Laadintaohjeissa on tiedot raamista, palkankorotuksien vai ku tuk sis ta, tavoitteiden päivityksistä, talousarvion lisätiedoista sekä talousarvion käsittelyn aikataulusta. Ohjeiden mukaan ta lous arvion lähtötaso on vuoden 2015 talousarvio. Taulukossa esitetään tilinpäätös 2014, talousarvio 2015, ta lous ar vioesi tys 2016 sekä taloussuunnitelma TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 eur. eur. eur eur eur. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Strategian toimenpiteet Tavoite Toimenpide Mittari Lisätiedot Selvitetään kiin teis tö tieto jen oikeellisuus raken nus paik ka koh taises ti Rakennusvalvonta tekee päätöksen tai lausun non lupa ja il moi tusasiois sa kahden kuukau den kuluessa hyväk syt tä vän ano muksen jättämisestä Projekti Toiminnan te hos ta minen Kiinteistöjä pyri tään sel vit tämään 1200/ vuo si. Seurataan aikaa pää tös ten te ke mi seen. Talousarvioon va rataan määrärahat projek ti työn te ki jän palkkaa mi seen se kä tarkas tus ten te ki jä ajalle tou ko- syys kuu. Aika lasketaan sii tä, kun täydellinen ha kemus on toi mi tet tu kun taan. Kiinteistöprojektiin on lisätty määräraha kesätarkastajan palkkaan kah den viikon ajalle siten, että hän aloittaisi keväällä jo kaksi viikkoa ai em min (huhtikuun puolivälistä). Perusteluna tähän on tänä vuonna las ken nal li nen kiinteistöjen määrä oli 1712 ja tarkastettuja on to del lisuu des sa yli Ero johtuu tietoteknisistä syistä ja aikataulussa py sy mi nen vaatii lisäpanostusta. Projektin on tarkoitus päättyä vuonna Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni

6 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 6/33 Ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy rakennusvalvonnan ta lous ar vio esityk sen vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille

7 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 7/33 4 Ympäristönsuojelun talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille YMPLTK Talousarvio laadintaohjeissa on annettu talousarvion raamin läh tö ta so, joka on vuoden 2015 talousarvio. Ohjeissa kerrotaan myös henkilöstökulujen muutoksien vaikutuksista, investoinneista, ta voit tei den päivittämisestä ja talousarviokäsittelyn aikataulusta sekä ta lous ar vion lisätietojen esittämisestä.ohjeissa korostetaan, että tulos yk si köi den ehdottamat mittarit tulee ehdottomasti olla mitattavia. Ympäristönsuojelun tulosyksikön vuoden 2016 talousarvio ja ta lous suun ni tel ma vuosille : Ympäristönsuojelun tulosyksikön tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Tulot Menot Netto Vuosina 2016 ja 2017 ympäristönsuojelun tulosyksikön menoja ja tulo ja lisää meneillään oleva Euroopan unionin aluekehitysrahaston tu ke ma Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kil pailu etua yrityksille ja kunnille (Välke) -hanke. Ilman Välke-hanketta ym pä ris tön suo je lun talousarvio noudattaa annettua raamia. Ympäristönsuojelun tavoite vuodelle 2016: Toiminnan tarkoitus: Ympäristönsuojelun edistäminen kunnassa ja ympäristönsuojeluun liit ty vät kunnan vastuulla olevat viranomaispalvelut Tavoite: Kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen kunnassa Toimenpide: HINKU-verkoston avulla kunnan, kuntalaisten ja yritysten ener gia tehok kuu den parantaminen ja uusiutuvan energian lisääminen Mittari: Kasvihuonekaasupäästöt Valmistelija/lisätietoja Ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti:

8 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 8/33 Ehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy vuoden 2016 ympäristönsuojelun tulos yk si kön ta lous ar vion ja taloussuunnitelman vuosille 2017 ja 2018.

9 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/2015 9/33 5 Ympäristöterveydenhuollon talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma YMPLTK Talousarvio laadintaohjeissa on annettu talousarvion raamin läh tö ta so, joka on vuoden 2015 talousarvio. Ohjeissa kerrotaan myös henkilöstökulujen muutoksien vaikutuksista, investoinneista, ta voit tei den päivittämisestä ja talousarviokäsittelyn aikataulusta sekä ta lous ar vion lisätietojen esittämisestä. Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikkö muodostuu eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan kustannuspaikoista. Eläinlääkintähuollon ja tervey den suo je lun palvelut ostetaan Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveys yh ty mäl tä. Maksuosuudeksi on budjetoitu euroa. Muutos +0,8 % vuoden 2015 talousarviosta. Lisäksi kunnan tehtävänä on huolehtia löy tö eläin ten talteenotosta, säi ly tyk ses tä sekä lopetuksista. Kunta maksaa mat ka sub ven tioi ta eläin lää kä reil le hyötyeläinten hoitoon liittyvistä mat kois ta. Ympäristöterveydenhuollon tulosyksikön nettomääräinen ta lous arvio esi tys 2016 ja taloussuunnitelma sekä aikaisempien vuo sien vertailuluvut: TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 eur. eur. eur eur eur. Eläinlääkintä Terveysvalvonta Yhteensä Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Tekninen johtaja Harri Hirvonen puh , sähköposti: etu ni Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon ta lous arvio esi tyk sen vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille

10 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 6 Maa-aineslupahakemus tilalle Päijätmäki / /2015 YMPLTK Jouko Tonttila on jättänyt ympä ristölautakunnalle maa-ainesten oton lu pa ha ke muk sen ti lalla Päijätmäki 9:1 Asik ka lan Kalk kisten ky lässä si jaitsevalle ot tamisalueelle. Hakemusta täydennettiin , sekä Ottamisalueen pin ta-ala on 1,1 ha ja otet tavan ai neksen määrä m 3. Ot ta mis aika 10 vuot ta. Suunnitel tu alue sijoittuu Sarvanharju-nimiselle ( ) II-luo kan poh ja ve si alu eel le. Alueella oli saakka voimassa oleva lupa maa-ainesten otta mi seen. Aiemman luvan mukaista määrää ei kuitenkaan otettu lop puun. Ottamisaluetta ja -määrää on pienennetty uudessa lu pa hake muk ses sa. Aiemman ot tamissuunnitelman on teh nyt Ahti Alanko Ai kai sem min hy väk sytty suunni tel makartta on päivi tetty ny ky ti lan teen mu kai seksi. Pohja ve den pin nan kor keu deksi vuonna 2011 alu eella on mi tattu +108,22 m Päijät-Hämeen POSKI-projektin yh tey des sä kairatulla pohjaveden havaintoputkella. Alin suunniteltu ot ta mis ta so on m. Kuuleminen Lupahakemus on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla Naa pu ri kiin teis töt on kuultu hakijan toimesta. Lausunnot Hakemuksesta pyydettiin lausunto Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuk sel ta, joka lausui antamassaan lau sunnos sa seuraavaa: "Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kuksen (ELY-keskus) tiedon mukaan ottamisalueella ei ole erityisiä luon non- tai maisemansuojelullisia arvoja. Hakemuksessa ei ole selvi tys tä ottamisalueen ja sen ympäristön kaavoitustilanteesta. Päijät-Hä meen maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu alue va rauksia. Ottamissuunnitelmassa ei ole ajanmukaista nykytilannekarttaa. Perus kar tan mukaan ottaminen on alueen eteläosassa ulottunut kiinteis tö rajaan saakka ja edellisen luvan mukaisen ottamisalueen ul kopuo lel le. Ottamisalue sijaitsee Sarvanharju-nimisellä ( ) ve den han kintaan soveltuvalla pohjavesialueella (pohjavesialueluokka II). Alueella ei ole yhdyskuntien vedenottamoita. Päijät-Hämeen pohjavesien suo je lun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) -projektissa poh ja ve si alue on todettu maa-aineksenottoon osittain soveltuvaksi

11 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 alu eek si, jolla maa-ainestenotto on mahdollista, jos siitä ei aiheudu vaa raa pohjaveden laadulle tai antoisuudelle eikä ottaminen ai heu ta mer kit tä viä luonto- ja maisema-arvojen tuhoutumista eikä toi min nasta aiheudu asutukselle ja ympäristölle muutakaan merkittävää haittaa tai vaaraa. Pohjavesialueella on tehty pohjavesiselvitys vuonna 2011 POS- KI-pro jek tin yhteydessä. Pohjavesialueen parhaiten ve den han kintaan soveltuva alue sijaitsee Ellilän lähdealueen läheisyydessä noin 1 km:n etäisyydellä ottamisalueesta lounaaseen. Lähdealueen ja otta mis alu een välissä on pohjaveden virtausta rajoittava kalliokynnys, jon ka koillispuolella pohjaveden päävirtaussuunta on poh joiseen/koil li seen kohti harjun poikki virtaavaa Ruokopuolisenojaa. Otta mis alu een pohjoisosaan vuonna 2011 asennetusta pohjaveden ha vain to put kes ta (Hp 108) on ylimmäksi pohjaveden pinnantasoksi mi tat tu +108,22 m (N60). Alin suunniteltu ottamistaso on +117 m. Hakemuksessa ei ole juurikaan esitetty tai arvioitu aiemman tai haetun maa-ainesten oton pohjavesivaikutuksia. Ympäristöhallinnossa teh dyis sä tutkimuksissa soranoton on todettu lisäävän pohjaveden laa dun ja pinnankorkeuden vaihteluja sekä pohjaveden li kaan tu misris kiä ja voivan vaikeuttaa alueelta saatavan pohjaveden käsittelyä. Hämeen ELY-keskus katsoo, että maa-ainesten ottaminen suun nitel lul ta alueelta on mahdollista toteuttaa siten, ettei se ole ris ti rii dassa maa-aineslain 3 :n rajoitusten kanssa, eikä maa-ainesten otolle sil tä osin ole estettä. Esitetty ottamissuunnitelma on kuitenkin puutteel li nen. Puutteellisen ottamissuunnitelman perusteella lupaa ei tu le myön tää. Maa aineslupahakemuksen ja siihen liittyvän suunnitelman si säl tövaati muk set on esitetty maa-ainesasetuksen ( /926) 1 ja 2 :ssä sekä maa-aineslain ( /555) 5 ja 5a :ssä. Ym pä ris tömi nis te riö on lisäksi julkaissut oppaan "Maa-ainesten kestävä käyttö" (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009). Ottamissuunnitelman täydennyksessä ja lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon seuraavaa: Alueen nykytilanne tulee kartoittaa ja laatia ottamisalueesta ajan-ta sai set suunnitelmakartat ja -piirrokset. Naapuritiloihin tulee jättää vähintään 10 m:n suojaetäisyys. Alueella sijaitsevasta pohjaveden havaintoputkesta tulee ottaa poh ja ve si näy te, ja sen perusteella esittää arvio aiemman ot ta mistoimin nan vaikutuksesta pohjaveden laatuun. Näytteestä tulee tehdä vä hin tään liitteenä olevan ohjeen laajan analyysivalikoiman mu kaiset määritykset. Esitettyä jälkihoitosuunnitelmaa tulee täydentää siten, että ot ta misalu eel le saadaan muodostettua pohjavettä suojaava biologisesti aktii vi nen kasvualusta mahdollisimman nopeasti soranoton päätyttyä. Kas vu alus ta voidaan rakentaa esimerkiksi seuraavalla tavalla: Pohja ta sol le ja luiskiin levitetään noin 15 cm vahvuinen kerros hiekkaa.

12 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Hiek ka ker rok sen päälle levitetään noin 5 cm vahvuinen kerros humus ta, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pinta osaan. Tähän tar koituk seen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuo tua tarkoitukseen sopivaa humusta. Hiekka voidaan ottaa kai vualu eel ta tai tarvittaessa tuoda muualta. Hiekkaisella maalla humus se koi te taan suoraan pohjamaan pintaosaan. Kasvualustalle kyl vetään alueelle luonteenomaisia kasvilajeja tai nurmikkoa. Puustoksi is tu te taan sekametsää. Muualta tuotavien ainesten pi laan tu mat tomuus tulee varmistaa. Ne ottamisalueen osat, joilla lopullinen ottotaso on saavutettu, tulee jälkihoitaa ennen maa-ainesten oton jatkamista. Ottamisalueelle ei saa haudata kantoja. Täyttöä ei saa ulottaa ottamisalueen pohjoispuoleisen kosteikon/suon pohjalle saakka. Täytössä ei saa käyttää ottamisalueen ul ko puo lel ta tuotuja aineksia. Kaivualuetta ei saa käyttää pohjavedelle vaarallisten aineiden va-ras to paik ka na. Alueella mahdollisesti käytettävien aineiden, konei den ja laitteiden sijoitus-, säilytys- ja tankkauspaikat on ra ken netta va ja toiminta muutoinkin järjestettävä niin, ettei toiminnasta voi aiheu tua pohjaveden tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Suo jaus toimen pi teis tä tulee esittää suunnitelma. Ottamisalueella ei saa huoltaa koneita tai laitteita. Mikäli ottamisalueen läheisyydessä (alle 200 m) sijaitsee ta lous vesi kai vo ja, on niiden veden laatu selvitettävä ennen ottamistoiminnan jat ku mis ta. Maa-ainesten oton vaikutusta pohjaveden laatuun tulee seurata liittee nä olevan ohjeen mukaisesti. Pohjaveden pinnan taso ot ta misalu eel la on mitattava kolmen kuukauden välein (helmi-, touko-, eloja marraskuussa). Pohjavesitarkkailun tulokset tulee toimittaa tie doksi myös Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tarvittaessa ELY-keskus voi antaa täydennetystä lu pa ha ke muk sesta uuden lausunnon. Vastine Hakijalta pyydettiin vastinetta Elyn lausuntoon mennessä. Vas ti net ta ei toimitettu. Muistutukset Hakemuksesta ei saapunut yhtään muistutusta. Tarkastukset Ympäristönsuojelusihteeri on tehnyt tarkastuksen alueelle Päätöksenteko Asikkalan kunnan hallintosäännön mukaisesti ympäristölautakunnan rat kai su val taan kuuluu päättää maa-aineslupien myöntämisestä. Maa-aineslain 19 :n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Ai nes ten ottamista kos kevasta luvasta on viivytyksettä ilmoitettava

13 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 alu eel li sel le ELY-kes kukselle. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä hakemuksen ja myöntää hae tun maa-ainesluvan Jouko Tonttilalle ti lalla Päijätmäki 9:1 Asikka lan Kalkkisten ky lässä si jaitsevalle ot tamisalueelle liit tee nä olevien lu pa eh to jen mu kai sesti.

14 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 7 Lausunto Lumialan jakokunnan ranta-asemakaavan luonnoksesta 699/ /2015 YMPLTK Aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lumialan ja kokun ta, joka omistaa kaavoitettavan alueen. Kaavan tarkoituksena on saat taa rakennuslain mukainen palstoitussuunnitelma ran ta-ase makaa vak si. Kaavaprosessin yhteydessä alueen kaikki rakennukset kuvattiin. Alu eel le on rakennettu merkittävä määrä pieniä saunamökkejä ja nii hin liittyviä talousrakennuksia. Lähes kaikille päärakennuksista löy tyy Asikkalan kunnan arkistoista kunnan myöntämät ra ken nus luvat. Joidenkin rakennuspaikkojen osalta on epäselvyyttä, vaikkakin omis ta jien mukaan luvat on olemassa. Kuivaharjun saarelle sijoittuu 20 saunamökkiä, Maijansaareen 3 sau na mök kiä, Metsä-Lakkoon 6 saunamökkiä ja Kallio-Lakkoon 3 sau na mök kiä. Mökit ovat rakentuneet eri vuosikymmeninä ja niiden kes ki näi nen kunto vaihtelee. Vanhimmat rakennelmat lienee noin 70-lu vul ta. Saunamökkien maksimikoko on rakennuslupatietojen mu kaan 25 k-m². Osa rakennuksista näyttää vesistöltä katsottuna tä tä suuremmilta suurten terassien ja parvirakennelmien johdosta. Maas tos sa tehtyjen havaintojen pohjalta saunamökit olivat arviolta yh tä lukuun ottamatta maksimissaan 25 k-m²:n suuruisia. Ranta-asemakaavalla vahvistetaan palstoitussuunnitelma, jolla ei ny kyi sin ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaista juridista asemaa. Pals toi tus suun ni tel ma on toteutunut yhtä rakennuspaikkaa lukuun ot ta mat ta. Kaikille alueelle rakennetuille rakennuspaikoille yhtä lukuun ottamatta on myönnetty rakennusluvat, joiden mukaisesti raken nuk set on toteutettu. Ranta-asemakaavalla osoitetaan 7 erillistä loma-aluekorttelia (R-1), joi den sisään kukin palstoitussuunnitelman mukainen ra ken nus paikka osoitetaan rakennusaloina. Kullekin rakennusalalle annetaan mak si mi ra ken nus oi keus, joka on 30 k-m². Kaavaratkaisulla ei varata vapaata yhtenäistä rantaviivaa enempää kuin olemassa oleva rakennettu tilanne vaatii. Pals toi tus suun ni telman mukaisista rakennuspaikoista on lisäksi supistettu hieman kapeim pia niemekkäitä, jonne rakentaminen ei olisi tarkoituksen mukais ta. Kaavamääräysten mukaan alueelle saa rakentaa loma- ja vapaa-ajan viet toa palvelevia ra ken nuk sia ja rakennelmia yleiseen tai

15 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 yh tei sö jen käyttöön. Ra ken ta mi nen tulee sijoittaa osoi te tuil le ra kennus aloil le. Kunkin alueelle osoi te tun rakennusalan rakennusoikeus on enintään 30 k-m². Yhden rakennuksen enimmäiskoko on 25 k-m². Valmistelija/lisätietoja Ehdotus Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Kaavamääräyksen mukaan paikalle saa rakentaa vain yleiseen ja yh tei sö jen käyttöön. Rakennukset ovat nykyisin kuitenkin pääosin yk si tyis ten omistajien käytössä. Tulisi tarkentaa mitä tuolla mää räyksel lä tarkoitetaan. Määräysten mukaan paikalle saa rakentaa rakennuksia ja ra ken nelmia siten, että rakennuksen enimmäiskoko on 25 m2 ja yhteensä enin tään 30 m2. Kaavaselostuksenkin mukaan on todettu ra ken nusten olevan suurempia niissä olevien terassi- ja parvirakennelmien takia. Onko tarkoitus, että rakennettaessa 25 m2:n rakennus, siihen saa liittää ainoastaan 5 m2:n katosrakennelman? Tältä osin määräys tä voisi tarkentaa. Tulisi vielä pohtia onko 25 m2:n rakennuksen jälkeen ainoastaan 5 m2:n varasto riittävä.

16 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Oikaisuvaatimus rakennusluvasta / Kanavankulma 685/ /2015 YMPLTK Rakennuslupa on myönnetty rakennuksen laajennukselle, si sään otto kuis til le sekä tavaran vastaanottotilalle kiinteistölle osoit tees sa Kanavatie 17. Naapuri on tehnyt oikaisuvaatimuksen päätöksestä. Oi kai su vaa timuk ses sa kysytään onko nykyiselle terassille rakennuksen län si päädys sä haettu lupaa ja tätä koskeva lausunto museovirastolta. Mikäli rakennuslupaa terassille ei ole haettu, niin olisiko pitänyt hakea. Julkisivuun on lisätty esim. ovi ja terassin korkeus ylittää osittain 1,6 m korkeuden maanpinnasta mitaten. Rakennusluvasta ei sel viä onko terassin ja julkisivumuutosten osalta pyy det ty myös lausun to Lahden museolta. Terassin kesäkäyttö aiheuttaa melua klo jälkeen iltaisin ja melu ta so nousee todennäköisesti yli Asikkalan ympäristönsuojelun ohje ar vo jen asuinrakennuksen sisällä. Pyydän huomioimaan me lu haitan ja pyydän viranomaisia ryhtymään toi men pi tei siin meluhaitan pie nen tä mi sek si omassa asuin ra ken nuk ses sa ni ja pihalla esim. teras sil le rakennettavalla meluaidalla. Valmistelija/lisätietoja Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Ympäristönsuojelusihteeri Katja Viita puh , sähköposti: Kyseisessä rakennuksessa on tehty ennen rakennusluvan myön tämis tä muutoksia, jotka eivät ole tarvinneet rakennuslupaa. Koska mm. terassista on tullut huomautuksia rakennusvalvonnalle, ra kennus tar kas ta ja pyysi kaikki muutokset lisäämään piirustuksiin. Pii rustuk sis ta pyydettiin lausunnot Lahden museolta ja Hämeen ELY-keskuk sel ta. Rakennuslupapäätös laitettiin heille ja naapurille tiedoksi. Tie dok si an non yhteyteen liitettiin lopulliset piirustukset. Koska kysyttäessä Lahden museo kuitenkin ilmoitti, että he eivät ole lau su neet terasseista, koska niitä ei ole erikseen mainittu ra ken nuslu pa ha ke muk ses sa. Näin ollen pyydetään Lahden museolta erikseen lausunto terasseista ja käsitellään oikaisuvaatimus sitten kun lau sun to on saatu. Asikkalan kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä kohdassa 22

17 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta on annettu määräyksiä yleisötilaisuuksille ja ulkoilmakonserteille. Ulko il ma kon sert tien aiheuttama melutaso yhden kappaleen kes ki ää nita so na arvioituna saa olla melun vaikutuspiirissä olevien asuin ra kennus ten luona enintään 70 db. Mikäli tapahtuman suunniteltu me lu taso on edellä määriteltyä korkeampi tai äänentoistoa käytetään tapah tu mas sa klo 22-7, tapahtuman järjestäjän on tehtävä siitä ym päris tön suo je lu lain mukainen ilmoitus kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le. Kiinteistöllä järjestetyt tilaisuudet on jär jestet ty ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Ympäristönsuojelumääräyksien kohdassa 21 sanotaan että liik keiden ja ravintoloiden ulossuunnattujen äänentoistolaitteiden käyttö on au ki olo ai ko jen ulkopuolella kielletty. Ulossuunnatut ää nen tois to laitteet on suunnattava ja säädettävä siten, ettei melutaso sisällä lä himmis sä asuinhuoneistoissa ylitä valtioneuvoston päätöksessä mää ritel ty jä ohjearvoja: päivällä (klo 7-22) 35 db ja yöllä (klo 22-7) 30 db. Mi kä li oikaisuvaatimuksen tekijä epäilee, että melutaso ylittyy asuinhuo neis ton sisällä säännöllisesti tavallisina kesäpäivinä (poissulkien yk sit täi set tapahtumat, joissa on korkeampi sallittu melutaso) tulee me lu ta son mittaamiseksi olla yhteydessä ter vey den suo je lu vi ranomai seen (PHSOTEY:n ympäristöterveyskeskus), josta saa tar kemmat toimintaohjeet. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Maakuntamuseo antoi Kanavankulman terasseista seu raavan lausunnon: Museo on tutustunut terassin piirustuksiin ja terassin ul koi seen olemukseen. Varsinaisista kiinteistä terassirakenteista mu seol la ei ole huomautettavaa. Sen sijaan terassin telttamaiset muo vi set seinämät ja katteet peittävät huomattavassa määrin ra kennus ta ja ovat materiaaliltaan vieraita rakennuksen perinteiselle raken ta mi sen tavalle. Terassin kaiteisiin on kiinnitetty myös tummia teras sia ja samalla itse rakennusta peittäviä mainoslevyjä. Sekä mainos le vyt, että muoviset terassin katteet ja seinämät eivät sovi his torial li ses ti arvokkaanrakennuksen yhteyteen eivätkä maakunnallisesti ar vok kaan rakennetun kulttuuriympäristön taajamakuvaan. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Rakennuslupasuunnitelmiin ei ole piirretty muovista katos ta ja seinämiä eikä mainoslevyjä. Näin ollen myönnetty ra ken nuslu pa on Maakuntamuseon lausunnon mukainen, joten pysytetään ra ken nus lu pa pää tös voimassa. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sel lais ta jonka johdosta lupapäätös pitäisi kumota. Muovikatosta ja -sei nä mää sekä mainoslevyjä ei kuitenkaan hyväksytä. Ne tulee pois taa mennessä.

18 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Todetaan, että mikäli halutaan terassiin katos ja seinämät niin niille tu lee hakea toimenpidelupa ja siinä yhteydessä kuullaan naapureita ja Maakuntamuseota. MRL 117,1; 118, 119 ja 126,2 :t.

19 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Jalasmökkien ja varaston poistaminen Venerannan tilalta Urajärven kylässä 316/ /2011 YMPLTK Varatuomari Eero Joensuu on Taisto ja Liisa Joensuun (naa pu ri kiin teis tön omistajat) puo les ta il moittanut rakennustarkas tajal le ja ym pä ris tö lau ta kun nalle seu raa vaa: "Jari Paananen omistaa Asikkala-Urajärvi-Veneranta tilan sekä viereisen mää räalan M612. Hän on hakenut raken nuslupaa määrä alalle, mutta Kouvolan hallinto-oikeus on kumonnut ra kennusluvan. Rakennusluvan kumoamisen jälkeen hän on aloittanut maanraivaus työt Veneranta tilalla ja hän on kai va nut noin 50 metrin pää hän ran taviivasta rinteeseen suuren tasanteen sekä ilmoittanut naapuril le tuovansa siihen noin m2 suu rui sen jalasmökin. Kaivaukset ovat muuttaneet ranta-alueen olosuhteita. Koska Paanasella ei ole alueelle rakennuslupaa taikka toimenpidelupaa, niin pyydän, että ra kennustarkastaja tai rakennusvalvontaa suo rit ta va vi ranomainen ryhtyy pikaisesti toimeen laittoman rakennustyön keskeyttä miseksi MRL 180 :n mukaisesti. Mikäli Paananen en nät tää tuomaan alueel le jalasmökin, niin pyydän, että ryhdytte välittömästi MRL 182 ja 186 :ien mukaisiin toimiin laillisen tilanteen pa laut ta mi sek si." Tämän jälkeen Joensuu ilmoitti, että paikalle on tuotu jalasmökki ja sen jälkeen vielä toinenkin rakennus. Paanaselta pyydettiin selvitystä tilanteeseen ja hän ilmoittaa, että omis ta mal laan Venerannan tilalla ei ole tapahtunut mitään luvatonta ra ken ta mis ta/ maanrakennustöitä. Hän toteaa, että alue kuuluu maa- ja metsätalousalueeseen joka on ai koi naan avohakattu ja kasvanut umpeen tiheää pajukkoa ja muuta ros ka puu ta. Aluetta on siistitty raivaamalla pusikkoja ja poistamalla kantoja jotta kunnon puusto pääsee kasvamaan ja alue saadaan hyö ty käyt töön. Venerantatilan rannassa on usealla mökkiläisellä veneenpito-oikeus ra sit tee na. Rantaan menevä tie ja paikoitustila oli tehty sinne jo aiemmin. Lisäksi rinteessä oli soranottopaikka. Näitä alueita on kunnostettu ja maata siirretty vähäisiä määriä. Lisäksi alueen kulkua ja käyt töä on pa rannettu tasaamalla vaikeakulkuista maastoa. Tilalle on siirretty ulkohuussi ja kevytrakenteinen liikuteltava rakennelma joita käytetään maa- ja metsätaloustöiden varastona/ taukotu-

20 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta pana tarvit tavan ajan. Hänen mielestään nuo toimet eivät vaadi rakennuslupaa tai edes ilmoitusvelvollisuutta kunnalle. Hän katsoo, että hänen omistamiensa kiin teis tö jen alueella on aiemminkin ilmennyt kaikenlaista hankkeiden asiatonta ja oikeudetonta vastustamista ja haitantekoa, joten tämäkin kyseessä oleva asia on aiheetonta ilmoittelua eikä sillä ole mi tään oikeu dellisia perusteita. Rakennustarkastaja kävi paikan päällä Paikalla oli myös Ja ri Paananen. Venerannan tila on omarantainen tontti Ruot sa lai sen Ru ta lah den rannalla. Tontilla on noin 28 m2:n (n. 7x4) kokoinen jalak silla oleva rakennus. Rakennuksessa on n. 4x4 kokoinen huone, etei nen ja wc/suihkutila joita ei ole kuiten kaan kytketty mihinkään ja Paa na sen mukaan ne poistetaan raken nuksesta. Huoneessa on tiskiallas ja keittiökaapit, kaksi sohvaa/ sänkyä sekä vitriinikaappi. Tontil la on lisäksi n. 2x3 m2:n puusee / varas to. Paananen ilmoitti, että tar vit taes sa hän siirtelee tontillaan raken nuksia paikasta toiseen. Ruotsalaisen vireillä olevassa rantayleis kaa vassa tontille ei ole osoitettu rakennusoikeutta, koska emätila on jo ennestään ylittänyt rakennusoi keutensa (-6). Todettakoon, että Kouvolan hallinto-oikeus on hylännyt Paanasen ha ke muk sen rakentaa noin 100 metrin päähän rannasta lomarakennus ja sauna 5000 m2:n määräalalle Suurniemen tilasta RN:o 4:187. Mää rä ala sijaitsee Venerannan tilan takana. Paananen on valittanut asias ta KHO:een. Eero Joensuu ilmoitti puhelimitse rakennustarkastajalle, et tä Paananen on tuonut määräalalle kaksiosaisen valmismökin Joensuu ilmoitti tehneensä asiasta tutkintapyynnön poliisille. Hän toivoo, että Asikkalan kunta tekee myös osuutensa ilmoitusvelvollisuutensa suhteen ja jatkaa riittävän voimakkain keinoin laillisen tilanteen palautta mista. Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä ja todennut, et tä määräalalla on 6 x 7 m2 suuruinen kahdesta parakista muo dostet tu ra kennus, jossa on betonipalkkiperustus. Rakennus on noin 50 m päässä rannasta. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh , sähköposti: Ehdotus (TT): Ympäristölautakunta kehottaa Jari Paanasta poistamaan ilman asian mu kai sia lu pia pai kal le tuodut jalasmökin ja talousrakennuksen

21 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta ym pä ris tö lau ta kun nan asettamassa määräajassa. Rakennukset tulee poistaa se kä Ve ne rannan tilalta 4:195, eikä niitä sallita sijoitettavaksi Paana sen omis tamalle määräalalle Suurniemen tilasta 4:187. Koska Paananen on täydellisen piittaamaton rakentamista koskevista säännöistä ja määräyksistä ryhdytään asiassa MRL:n 182 :n mukaisiin toi menpiteisiin ja kuullaan häntä asiassa sen johdosta. Kielletään Paa nasta käyttämästä näitä rakennuksia millään tavalla ja vaaditaan, et tä rakennukset poistetaan välittömästi. Pyydetään tarvittaessa polii silta vir ka-apua. MRL 184. Pohditaan tehdäänkö asiasta ilmoitus poliisille. MRL 186. Todetaan, että maanraivaustyöt eivät ole luvanvaraisia ko. alueella. MRL 128. Perustelut: Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mu kaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa ja jalas mökki on MRL 113 :n mukainen rakennus. Puusee / varastoa ei ole pidettävä rakennuk sena, mutta talousrakennuksen rakentaminen il man siihen kuu lu vaa päära kennusta aiheuttaa erityistä haittaa maankäytölle ja ym pä ris töl le. MRL mom. Annetaan tämä päätös tiedoksi KHO:lle, koska edellinen lupa-asia on siellä vireillä ja kysymyksessä on sama määräala. Ehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Ympäristölautakunta kehottaa Jari Paanasta poistamaan ilman asian mu kai sia lupia tilalle Veneranta 4:195 tuodun jalasmökin ja talous ra ken nuk sen sekä määräalalle Suurniementilasta 4:187 tuodun 6 x 7 m2 suuruisen rakennuksen men nessä. Lisäksi ympäristölautakunta päätti, ettei tässä vaiheessa tehdä tutkin ta pyyn töä poliisille. YMPLTK Jari Paananen teki seuraavan sisältöisen oikaisuvaatimuksen em. pää tök ses tä: Vaadin että Asikkalan kunnan ympäristölautakunta peruuttaa tekemänsä siirtokehotukset veneranta 4:195 tilalla olevan jalas parakin ja varasto/wc osalta ja suurniementilasta 4;187 määräalalla olevasta

22 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kak si osai ses ta jalas parakista. Käyttökielto kyseisiin parakkeihin ja varasto/wc osalta tulee myös pe rut taa. Perustelut: Ympäristölautakunta toteaa päätöksessään mm. että Jari Paa na nen on ilman asianmukaisia lupia tuonut paikalle rakennuksia. - Tässä kyseessä olevat Jalas parakit ja varasto eivät ole MRL 113 mu kai sia rakennuksia. - Mitään laillista estettä ei ole tuoda tavaroita omistamalleen maille ei kä sii hen tarvita min käänlaista lupaa. - kyseinen maa-alue on haja-asutus aluetta eikä väliaikainen varastointi myöskään vaadi lu pia. - Eikä kyseiset parakit aiheuta minkäänlaista eritystä haittaa maankäytölle ja ympäristölle, alue on siisti ja asianmukaisesti hoidettu. Näiden perusteluiden nojalla ei voida osoittaa osoittaa tapahtuneen mi tään piittaamatto muutta rakentamista koskeviin säädöksiin ja mää räyk siin. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus (TT): Tapio Tonteri, puh , sähköposti: etu Ympäristölautakunta päättää seuraavaa: Ympäristölautakunta ei tutki tehtyä oikaisuvaatimusta, koska lautakunnan antama kehotuspäätös ei ole valitus- eikä oikaisuvaatimuskelpoinen. Koska Jari Paananen ei hyväksy lau ta kun nan ke ho tusta, ryh dy tään asias sa MRL 182 :n mu kaisiin toimenpiteisiin. Asianosaista kuullaan määräysten ja pakkokeinouhan asettamisen varalta. Asettamispäätöstä käsitel lään seuraavassa lau ta kun nan kokouksessa, jonka jäl keen Paa nanen saa vali tus kel poisen pää töksen. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Jari Paananen totesi selvityksessään, että Venerannan tilalla ja sen vie rei sel lä määräalalla ei olla toimittu MRL 180/ 182 :n vastaisesti. Alu eel le on kuljetettu kolme parakkia. Rakennelmat ovat liikuteltavia, ja lak sil la olevia eikä MRL 180/ 182 :n mukaisia rakennuksia. Niitä käy te tään väliaikaisina varastoina ja taukotupana maa- ja metsätaloustöiden tarpeisiin eivätkä ne ole tällä hetkellä soveltuvia asuin- / mök ki käyt töön. Lisäksi siellä on pieni puucee / varasto jonka jo ym-

23 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta päris tönsuojelu vaatii, ettei tarpeita tehdä luontoon. Paikka on maa- ja metsätalous- sekä haja-asutusaluetta eikä tavaran tuonti tai pienimuotoinen varastointi vaadi lupia kyseiselle alueelle Valmistelija/lisätietoja Ehdotus (TT): Tapio Tonteri, puh , sähköposti: etu Ympäristölautakunta määrää Venerannan tilalta se kä sen vie rei sel tä määräalalta M612 poistamaan sin ne ilman asian mu kaisia raken nuslupia tuodut kaksi parakeista muo dostettua ra ken nusta (MRL 125 ). Määrätään myös Veneran nan ti lalla ole va puucee / varasto rakennus poistettavaksi, koska sille ei ole olemassa asianmukaista toimenpidelupaa (MRL 126 ). Ra ken nukset ja puucee / varasto tu lee poistaa mennessä, 3000 euron uh ka sa kon uhalla (MRL 182 ). Mikäli Jari Paananen ryhtyy käyttämään rakennuksia tämän päätöksen valitusaikana, ryhdytään asiassa lisäksi MRL 184 ja MRL 186 :ien mukaisiin toimenpiteisiin. Perustelut: Kysymyksessä olevat rakennukset ovat MRL 113 :n mu kai sia rakennuksia ja niitä on mahdollisuus käyttää va paa-ajan asun to na ainakin yöpymiseen ja oleiluun. Toisessa raken nuksessa on wc- ja suihkutilat, tosin niitä ei ole kytketty. Puucee / varastorakennus n. 6 m2 vaatii kunnan rakennusjärjestyksen mu kaan toimenpideilmoituksen. Koska toi men pi teellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maan käyt töön ja maisemaku vaan olisi hankkeelle vaadittu MRL 126 :n mu kaista toimenpidelu paa yleisen edun ja naapurien oikeusturvan kannalta (Rak.järj. 23 sekä soveltamisohjeet). Katsotaan määräaika jalaksilla oleville parakeille kohtuulliseksi, koska ne ovat helppo nostaa lavetin tms. päälle ja viedä pois. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Jari Paananen on valittanut Kouvolan hallinto-oikeuteen ympäristölautakunnan edellä olevasta päätöksestä. Hallinto-oikeus pyytää lausuntoa valituksen johdosta ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Paananen vaatii päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan, poistomääräyksen, käyttörajoitusten ja uhkasakkojen perumista sekä hänen oikeudenkäyntikulujen 200 korvaamista.

24 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Perusteluina hän toteaa, että lautakunta on tulkinnut väärin maankäyttö- ja rakennuslakia. Tavaroiden tuominen ja väliaikainen säilyttäminen tontilla ei vaadi MRL 125 :n mukaista rakennuslupaa. Ko. ra ken nel mat eivät ole MRL 113 :n määrittelemiä rakennuksia. Ne ei vät ole kiinteitä tai paikallaan pidettäviksi tarkoitettuja vaan ovat kool taan vähäisiä ja kevytrakenteisia. Niillä ei ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. Ne eivät edellytä viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin tai muihin tämän lain tavoitteisiin liittyviin syihin. Tontit ovat maa- ja metsätalousalueella, joten väliaikainen tavaroiden säilyttäminen ei ole Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen vas tais ta eivätkä toimenpiteet aiheuta haittaa yleiselle edulle ja ympäristölle. Puuceen pitäminen tontilla ei vaadi toimenpidelupaa tai edes ilmoitusta viranomaisille. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus (TT): Rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh , sähköposti: etu ni Ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon: Katsotaan valitus kaikilta osiltaan täysin aiheettomaksi. Kun otetaan huomioon rakennusten koko, perustamistapa, huonejärjestelyt ja ulkonäkö, parakeista muodostettuja rakennuksia on pidettävä MRL 113 :n mukaisina rakennuksina. Paananen on hakenut määräalalleen rakennuslupaa ja se on kumottu hallinto-oikeudessa, joten on ilmeistä, että Paananen käyttää rakennuksiaan loma-asumiseen, joten käyttökielto katsottiin aiheelliseksi. Tavaroiden varastoiminen ei vaadi betoniperustuksia, joten varastoinnista ei voi olla kysymys. Puuceen pitäminen tontilla on perusteltu päätöksessä. Näin ollen oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen ei ole minkäänlaista pe rus tet ta. Ehdotus hyväksyttiin. YMPLTK Korkein hallinto-oikeus pyytää selitystä koskien Jari Paanasen valitusta Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksestä Paananen vaa tii, että Kouvolan hallinto-oikeuden päätös tulee kumota ja Asikkalan kunnan ympäristölautakunnan määräämä uhkasakko, käyttökielto ja siirtomääräys pitää perua sekä 1) oikaista virheellinen tulkinta maankäyttö rakennuslaista/asetuksesta, 2) oikaista virheellinen

25 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta tul kin ta Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksestä, 3) noudattaa hyvää ja oikeudenmukaista hallintotapaa ja 4) valittajan oikeudenkäyntikulut on vastapuolen korvattava laillisine korkoineen. Perusteluinaan Paananen toteaa mm., että vaihtolavakiskoilla olevat ta va rat eivät ole MRL 113 :n määrittelemiä rakennuksia eivätkä raken nel mia. Kunnalle on useasti selvitetty, että kyseessä on vain väliai kai nen varastointi. Vajan/ulkokäymälän kohdalla valittaja vetoaa kunnan rakennusjärjestykseen, käymälä ei edellytä lupaa eikä toimenpideilmoitusta. "Kou vo lan hallinto-oikeus ja ympäristölautakunta ovat tulkinneet vää rin ja virheellisesti rakennusjärjestystä." Koska asiassa päätöksiä tehneet viranhaltijat ovat osaksi toimineet lain vas tai ses ti, valittajan oikeudenkäyntikulut on korvattava. Valitus on esityslistan liitteenä. Valmistelija/lisätietoja rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: Ehdotus: Pidetään rakennuksia edelleen niiden ominaisuuksiensa vuoksi MRL 113 :ssä tarkoitettuina rakennuksina, jotka vaativat rakennusluvan. Ra ken nus ten väliaikaista varastointia ei voida pitää uskottavana, kos ka parakkirakennuksiin on rakennettu pysyvä perustus ja rakennuk sia on käytetty vapaa-ajan viettoon. Todettakoon, että MRL 72.1 :ssä todetaan, että meren tai vesistön ran ta-alu ee seen kuulu valle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa raken nusta ilman asema kaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaa vaa, jossa on erityi sesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämi sestä rakennuslu van myöntämisen perusteena. MRL 72.3,4 : Mi tä 1 momentissa säädetään, ei koske olemassa olevan asuin rakennuksen kanssa sa maan pi ha piiriin kuu luvan talousraken nuk sen ra ken ta mis ta. Siis ta lousrakennusta ei saa rakentaa mikäli sillä ei ole ole massa asuinra kennusta. Asikkalan ennen voimassa olleessa rakennusjärjestyksessä, jon ka muutos hyväk sytty muu vastaava rakennelma oli si vaatinut toimenpide ilmoituksen muulla kuin asemakaava-alueella. Va ras to-puu cee ra ken nus ta ei voi verrata katokseen, vajaan tai käy mä lään. Rakennuk sen sijainti naapurin rajan lähellä ja naapurin

26 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta kan nan otot rakennuk sesta osoittavat sen vaikutuksen ympäröivän alu een maankäyttöön ja maisemakuvaan sekä naapurin oikeusturvaan sekä kokonaisuute na arvioituna myös yleiseen etuun. Näin ollen pidetään valitusta täysin aiheettomana ja siten myös oikeudenkäyntikulujen korvaamista perusteettomana. Pyydetään korkeinta hallinto-oikeutta pysyttämään Asikkalan ympäristölautakunnan päätös voimassa. YMPLTK Ehdotus hyväksyttiin. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja pidensi pois tamis vel voit teen määräajan päättymään Määräaikaan men nes sä vielä yksi mökki ja varasto oli tontilla ja asian johdosta Paa na sel ta pyydettiin selitystä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden haas te mies sai selityspyynnön toimitettua Paananen ei an ta nut selitystä. Rakennustarkastaja kävi paikan päällä toteamassa, että vii mei nen kin parakkirakennus on viety pois tontilta. Se on siirretty ilmei ses ti naapurin puolelle ja on lavetin päällä. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Koska parakkirakennus ja varasto ovat viety tontilta pois, katsotaan asia siltä osin loppuun käsitellyksi. Katsotaan kuitenkin, että kai kenlai nen parakkirakennuksen käyttäminen uudellakin paikalla on kiellet ty, koska rakennuslupaa rakennukselle ei ole myönnetty.

27 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 10 Toimenpidepyyntö kiinteistöstä Kalkkisissa 693/ /2015 YMPLTK Kiinteistön (Suvimökki) omistaja on vaihtunut ja uusi omistaja on osoittanut ympäristölautakunnalle toi men pi depyyn nön, jossa pyytää lautakuntaa selvittämään kiinteistön (Käpälämäki) rajalinjan välittömässä läheisyydessä olevien rakennusten luvallisuuden ja kartoittamaan ympäristöön koh distu van riskin, sekä tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin vaaran ja ym pä ris tö hai tan poistamiseksi. Kiinteistöt sijaitsevat Ka si nie men tiellä Kalkkisissa. Kiinteistöllä on palotarkastuksen yhteydessä kiinnitetty huomiota naa pu ri ti lal la olevien rakennusten ympäristöhaittaan ja mahdolliseen vaa ra te ki jään. Palotarkastaja on pyytänyt selvittämään asian ja ot tamaan yhteyttä rakennusvalvontaviranomaisiin. Toimenpidepyynnössä todetaan, että Maanmittauslaitoksen päivätyn lohkomisasiakirjan perusteella palovaarallista raken nus ta ei ole ollut kiinteistön rajalla kesällä Loh ko mis karttaan merkitylle rantasaunalle on myönnetty lupa 20/58. Ra ken nustar kas ta ja on tiedostanut palovaarallisen rakennuksen olemassa olon naapuritilaa koskevan lupakäsittelyn yhteydessä ja mah dol lises ti jättänyt luvanvaraisuuden tarkistamatta tulenvaarallisen ra kennuk sen osalta. Rakennusta ei ole myös merkitty kunnan ra ken nustie to kan taan. Toimenpidepyynnöstä on pyydetty lausunto tilan omista jal ta. Omistajana on perikunta. Lausunnossa todetaan:" Nykyiset omistajat eivät tiedä ra ken nuk sen ikää. Ilmeisesti rakennus on alun perin ollut riihi ja aikanaan alue on ol lut kaski. Kiinteistö on ostettu ja rakennuslupa sau nal le on myönnetty , sauna valmistui 1958 kesällä. Ra ken nustar kas ta jal ta on varmistettu, että vanhojen rakennusmääräysten vuok si savusaunaan ei ole tarvittu rakennuslupaa ja sen takia si tä ei esiin ny rakennuslupakuvissa. Savusaunaan on rakennettu lau ta lat tia ja lauteet, koska se on haluttu nopeasti käyttöön. Kiin teis tön myyjä on tiedostanut ja hyväksynyt savusaunan sijainnin rajan vä lit tö mässä läheisyydessä. Suvimökin tilalle mökin rakennuslupa on myönnetty ja tila on lohkottu Käpälämäen savusauna on esitetty tuon raken nus lu van asemapiirroksessa sekä ensimmäisessä peruskartassa 1965, joka perustuu vuoden 1961 ilmakuvauksiin. Savusauna on ollut nykyisellä paikallaan ennen naapurikiinteistön

28 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 sau nan rakennusluvan hakemista ja sen sijainti ja laatu ovat silloin ol leet tiedossa ja voitu ottaa huomioon lupaa käsiteltäessä. Saunan pesuvedet on johdettu saunan alle tehtyyn ki vi sil mäk keeseen, joka on tehty lattian ja lauteiden rakentamisen yhteydessä. Pe su ve sien käsittelystä on olemassa selvitys. Pesuvesien käsittely tul laan uusimaan nykyiset määräykset täyttäväksi määräaikaan men nes sä, kun olemme saaneet perunkirjoituksen valmiiksi ja kiinteis tön omistajat ovat perinnönjaon jälkeen selvinneet. Lisäksi Käpälämäen omistajat toteavat, että savusaunan pa lo tur val lisuu teen ei Suvimökin rakennusluvan tai katselmuksen yhteydessä ole tietomme mukaan puututtu. Tämän savusaunan paloturvallisuus on tavanomaista savusaunaa parempi. Paloturvallisuudesta on huoleh dit tu vaihtamalla katoksi peltikatto ja laittamalla kiukaan ympärille ja yläpuolelle palosuojaukset. Kiuas on myös perinteisestä poiketen muu rat tu tiilistä ja tulipesä on erotettu ulkovaipasta ilmasolalla. Saunas sa emme pohjalaisen perinteen mukaan polta havupuita, joten ki pi nöi tä ei tavallisen saunan tapaan synny eivätkä ne voisi kul keutua saunasta uloskaan, koska savupiippua tai lakeista ei ole. Saunan räppänääkään ei käytetä lämmityksen aikana, koska tuuletus tapah tuu oven kautta ja lämmitystä valvotaan koko ajan. Läm mi tykses tä on kauan sitten laaditut kirjalliset ohjeet, jotta nuo rem pi polvi osaa hoitaa lämmityksen oikein. Saunalla on myös läm mi tyk sen aika na ja jälkeen vesisumusammutin sekä sam mu tus pei te, joita säi lyte tään poissa ollessa lukitussa tilassa. Todellinen pelko palovaarallista rakennusta kohtaan ei liene kovin suu ri, koska uusi naapurimme on raivannut muoviveneelleen säi lytys pai kan aivan rajamme ja saunamme viereen. Venettä on ai emmin säilytetty naapurin saunan toisella puolella kaukana ra jas tamme. Kymijoki on tullut säännöstelyn kohteeksi, jolloin vedenpinnan suuret vaih te lut ovat tasaantuneet. Saunan alimmat hirret ovat kuitenkin viime vuosien tulvahuippuja hiponeiden vedenpinnan korkeusjaksojen ai ka na päässeet lahoamaan ja vaihdetaan, kunhan kuolinpesän asiat ja omistajat ovat selvinneet. Selvityspyynnön liitteenä 2 olleessa kiinteistöjaotuskartassa ( ) on savusaunamme merkitty naapurin kiinteistön puo lelle, mutta piirretty käsin oman kiinteistömme puolelle. Uudemmassa kar tas sa ( , Liite 2) rajan suunta onkin muuttunut, ja sauna on oikein omalla puolellamme rajaa. Maanmittauslaitos on havain nut virheen ja korjannut sen. Lisäselvityspyynnön mukana tullut em. Suvimökin asemapiirros ja sen hieman virheelliset mit ta mer kinnät eivät ole olleet tiedossamme emmekä niihin ole voineet vai kuttaa." Toimenpidepyynnön tekijä on toimittanut lisäselvityksen :"

29 ASIKKALAN KUNTA Esityslista 7/ /33 Lai tan vielä kopion Suvimökin ase ma piir rok ses ta, jossa kyseinen pa lo vaa ral li nen rakennus on mer kit ty Asikkalan kunnan ra ken nusval von nan toimesta Käpälämäki- ti lan välittömään läheisyyteen Su vimö kin rakennuslupaa koskevan asian yhteydessä. Kyseistä Kä pä lämäen tilalla olevaa palovaarallista ra ken nus ta ei ole tuolloin kui tenkaan merkitty kunnan ra ken nus tie to kan taan. Vrt. toi men pi de pyynnön liitteet 2,4 ja 5 josta käy ilmi rakennusten asemointia ko. päi vätyis sä asiakirjoissa. Käpälämäen kiinteistön rajalla olevien ra ken nusten luvanvaraisuudella on merkitystä koska asia liittyy tehdyn Su vimök ki- kiinteistön kauppahinnan uudelleen arviointiin." Rakennustarkastajan selvityksen mukaan Käpälämäen tilalle on myön net ty rakennusluvat saunalle 20/58 ja päärakennukselle 105/65. Suvimökin tilalle on myönnetty rakennusluvat saunalle 10/61 ja ke sä hu vi lal le 141/67. Rakennusluvan 10/61 asemapiirrokseen on mer kit ty saunan ja rajan vä li sek si etäisyydeksi noin 20 m. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , sähköposti: etu ni Katsotaan, että toimenpidepyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Perustelut: Uudisrakennukselle oli tullut hakea lupa rakennuslain voimaan tulon jäl keen Tiloille myönnetyissä luvissa Käpälämäen sa vusau na on piirretty Suvimökin tilalle myönnetyssä saunan ra ken nuslu van 10/61 asemapiirroksessa. Tästä voidaan vetää johtopäätös, et tä savusauna on rakennettu ennen vuotta Toimenpidepyynnössä on sanottu, että päivätyssä loh komis kar tas sa ei rakennusta ole merkitty ja siitä on vedetty joh to päätös, että rakennusta ei ole tuolloin vielä rakennettu. Tähän joh to päätök seen ei voi luottaa koska Käpälämäen tilalle myönnetyn ke sä mökin rakennusluvassa ei myöskään ole asemapiirrokseen mer kit ty savusaunaa vaikka edellä on jo todettu, että savusauna on to den nä köi ses ti rakennettu ennen vuotta Koska todellinen rakentamisajankohta jää epäselväksi ja se onko sau na alun perin tarvinnut rakennuslupaa (RL 130 ) katsotaan, että ra ken nus ta ei ole rakennettu rakennuslain voimassa ollessa ja sen ta kia se ei ole tarvinnut rakennuslupaa. Rakennustarkastajan on väitetty naapuritilan rakennuslupakäsittelyn yh tey des sä tiedostaneen palovaarallisen rakennuksen olemassa olon. Tiedostaminen ei kuitenkaan rakennuslupa-asiakirjoista selviä. Ra ken nus ta ei ole merkitty rakennustietokantaan kun sitä ei ole lu vitet tu. Laki eräistä naapuruussuhteista 14,1 : Jos rakennus on niin ra kennet tu, että se osaksi on toisen maalla taikka lähempänä sitä, kuin

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26 Ympäristölautakunta Aika 28.01.2014 klo 14:00-15:42 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13 Ympäristölautakunta Aika 12.05.2015 klo 14:00-15:30 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22 Ympäristölautakunta Aika 12.03.2013 klo 14:00-15:51 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 31.08.2015 klo 10:00 Paikka Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski Läsnä Wiik Sami puheenjohtaja Pietiläinen Ismo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntasuunnittelulautakunta 18.11.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT 4 133 VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282. Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2009 282 Ympäristölautakunta 15.10.2009 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 130 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 284 131 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 285 132 ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Ympäristölautakunta AIKA 21.09.2010 kello 17:00-19:07 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 21.01.2015 klo 13:00-15:40 Paikka Kuntala, kunnanhallituksen kokoushuone Osallistujat Saapuvilla olleet jäsenet Sinijärvi Kauko Autio

Lisätiedot