Versio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 1.1 31.1.20133"

Transkriptio

1 a Toimenpideselvityss Ari Savolainen, Olli Niemii Versio

2 2 (14) SISÄLTÖ 1 ALUEEN OLOSUHTEET JA PERUSTAMISTAVAT Rakennuspaikka Pohjasuhteet Perustamistavat ja nykyisen rakennuspohjan olosuhteet Pohjarakenteiden korjaamisen periaatteet Laiturirakenteen uusiminen ENGLANNINMAKASIINI Rakenne Kunto Peruskorjaus Peruskorjauksen kustannusarvio Purkamisen kustannusarvio ENGLANNINMAKASIININ YLIKULKU Rakenne ja kunto Ylikulkusillan peruskorjaus AALLONMURTAJA Rakenne ja kunto Uusiminen/ peruskorjaus TIIVISTELMÄ Englanninmakasiini peruskorjataan; toimenpiteet ja kustannukset Englanninmakasiini puretaan; toimenpiteet ja kustannukset... 14

3 (14) 1 Alueen olosuhteet ja perustamistavat 1.1 Rakennuspaikka 1.2 Pohjasuhteet Englanninmakasiini sijaitsee Hangon länsisataman alueella. Ennen kuin sataman rakennustyöt aloitettiin 1870-luvulla mantereelta alkaen, sataman länsiosan kohdalla oli Korkeasaari (Högholmen), joka sijoittuu nykyisen Englanninmakasiinin länsipuolelle Voimakasiinin alueelle. Vanhan karttatiedon perusteella Englanninmakasiinin länsipääty sijaitsee likimäärin saaren itärannan kohdalla. Sataman länsiosan täyttötyöt, jotka ulottuvat Korkeasaareen, tehtiin vuosina , jolloin myös aallonmurtajaa ja rautatietä jatkettiin länsiosaan Korkeasaaren kohdalle saakka. Englanninmakasiini on sataman täyttöpenkereellä, joka yhdistää saaren mantereeseen Kuningattarenvuoren pohjoisreunalla. Laiturilinja on pengerretyn alueen pohjoisreunalla. Eteläreunassa on lohkokivimuuri, joka suojaa sataman laiturialuetta aallokolta ja jäiltä. Muurin päälle rakennettiin teräsbetoninen kävelysilta Kuningattarenvuoren juurelta Englanninmakasiinin kohdalle saakka, johon alkuaan tehtiin tavarasuoja rakennustöiden ajoittuessa samalle ajanjaksolle kuin Voimakasiinin rakentaminen. Kävelysillan pituus on ollut noin 350 m ja leveys 4,3 m. Kävelysiltaa ja tavarasuojan aluetta yhdistämään rakennettiin ylikulkusilta (viadukti). Englanninmakasiini rakennettiin tavarasuojan paikalle vuosina Sen itäpäädyn kohdalla on aiemmin rakennettu ylikulkusilta (viadukti) yhdistämässä rakennusta ja aallonmurtajan päällä olevaa kävelysiltaa vastaavasti kuin tavarasuojan itäpäädyssä. Englanninmakasiinin itäpäädyssä ovat olleet aiemmin 2-3 kerroksessa satamakonttorin tilat, jotka nykyisin ovat kunnostetussa Voimakasiinissa. Muilta osin makasiini on 1-kerroksista varasto- tai työtilaa. 1. kerroksen vapaa korkeus on 5 6 m. Englanninmakasiini on noin 10 m pidempi kuin samalla paikalla ollut tavarasuoja. Lisäpituus on makasiinin länsipäässä. Rakennuspohjan muodoltaan purettu tavarasuoja ja Englanninmakasiini ovat likimäärin vastaavat. Muoto on syntynyt pohjoispuolen laiturialueen suorasta ratalinjasta lastauslaituriin liittyen ja vastaavasta tilanteesta eteläpuolen kaartuvan ratalinjan kohdalla. Englanninmakasiinin rakennuspaikka on kokonaisuudessaan vesialueelle tehtyä täyttöaluetta samoin kuin sen pohjoispuolella oleva laiturirakenne ja koko aallonmurtajalinja Kuningattarenvuoren juuresta likimäärin Englanninmakasiinin länsipäädyn tasalle saakka, jossa on sijainnut Korkeasaaren itäreunan rantaviiva. Täyttötaso Englanninmakasiinin alueella on noin +2 +2,5 ja vesialueen pohja laiturilinjan kohdalla noin Tavarasuojan suunnitteluajalta vuodelta 1909 on käytettävissä leikkauspiirustukset. Niiden mukaan tavarasuojan länsipäädyn kohdalla (vastaten likimäärin Englanninmakasiinin länsipäätyä) kalliopinta on noin tasolla -10 eteläsivulla ja laiturin puoleisella pohjoissivulla noin tasolla -25. RORO 3 laiturihankkeen yhteydessä syvimmät laiturilinjan kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon noin tasolla noin 150 m etäisyydellä makasiinista. Alkuperäinen merenpohja on ollut vastaavasti tasolla -5-10, joten maamuodostumia rakennuspohjassa on alkuaan ollut 5 15 m. Muodostumat ovat pinnassa savea-silttiä ja syvemmällä hiekkaa sekä kalliopintaan rajoittuen soraa.

4 4 (14) Perustamistavat ja nykyisen rakennuspohjan olosuhteet Englanninmakasiinin perustamistavasta ei ole käytettävissä dokumentoitua tietoa. Samalla paikalla aikaisemmin ollut tavarasuoja on perustettu merenpohjaan täytettyyn sora- ja louhekerrokseen tukeutuville puupaaluille. Rakentamistavasta käytettävissä olevien tietojen mukaan pohjaan todennäköisesti suoraan luonnollisen merenpohjan päälle on tehty vähintään metrin paksuinen soratäyttö ja sen päälle vähintään kahden metrin paksuinen louhetäyttö. Näiden täyttökerrosten päältä alkaen on täytetty hiekkapenger, jonka läpi on lyöty puupaalut. Paalujen varaan on asennettu paaluanturoiksi uppoarkut. Paaluanturoina olevat hirsiarkut on täytetty betonilla. Kaikkiaan rakentamisessa on käytetty Korkeasaaren sekä satama-altaan vedenalaisessa louhinnassa saatua louhetta. Satamaradan ja laiturirakenteiden puiset uppoarkut on perustettu merenpohjaan tehdyn louhepenkereen varaan. Kun Englanninmakasiinia rakennettiin samalle rakennuspaikalle kuin aikaisempi tavarasuoja, perustukset tehtiin todennäköisesti maanpäällisten rakenteiden purkutöiden jälkeen tavarasuojan rakennuspohjalle ilman, että perustuskuormia olisi viety uusilla paaluilla kantavaan pohjaan. Tähän viittaa piirustusten mukaan rakennusten likimäärin sama muoto sekä kantavien seinien ja pilareiden suunnilleen vastaavat sijainnit. Englanninmakasiini on länsipäästä noin 10 m pidempi kuin tavarasuoja, jolloin Englanninmakasiinin länsipäädyn osalla on sille tehdyt perustukset. On kuitenkin selvää, että rakennusten rakennejärjestelmät ja kuormat ovat poikenneet toisistaan, jolloin Englanninmakasiinin perustaminen ei välttämättä ole täysin onnistunut. Tästä on selkeänä osoituksena rakennusrungolle syntyneet epätasaiset painumat ja niiden myötä huomattavat rakennevauriot, jotka selvimmin näkyvät halkeamina rakenteissa. Rakentamistavan vuoksi jo vuosina tehty rakennuspohja on hyvin epähomogeeninen sekä luonnonpohjasuhteiden että rakenteiden ja täyttöjen suhteen. Täytöt koostuvat hiekoista, kivistä ja louheesta sisältäen myös puurakenteita mm. paaluja. 1.4 Pohjarakenteiden korjaamisen periaatteet Rakennuspohjan olosuhteiden epähomogeenisuuden vuoksi perustuskuormat on vietävä kantavaan pohjaan tai varmimmin kallioon. Ainoastaan porapaalutustekniikka soveltuu käytettäväksi täytön kivisen ja lohkareisen laadun sekä rakennuspohjassa olevien rakenteiden vuoksi. Lyötävillä paaluilla ei pystytä luetettavasti läpäisemään vanhoja perustuksia ja louhetäyttöjä. Toisaalta rakennuspohjassa oleva puuaines vaikeuttaa huomattavasti porapaalujen asennusta. Kallioon ulotettuna paalupituus vaihtelee välillä m ollen todennäköisesti pääosin m. Vahvistettavien perustusten tai korvaavien uusien kantavien rakenteiden kuormat esitetään vietäväksi porapaaluilla kallioon. Uudelleen rakennettavat lattiat perustetaan maanvaraisesti, mutta rakennuspohjan painumien hallitsemiseksi on mahdollisesti tarpeen tehdä alustäytöille kevennys. Aallonmurtaja esitetään perustettavaksi maanvaraiselle laattaperustukselle.

5 Englanninmakasiini ja aallonmurtaja 1.5 Laiturirakenteen uusiminen (14) Korjatusta RORO3 -laituriosuudesta länteen Englanninmakasiinin ja Voimakasiininn välille ulottuen laiturirakenteet esitetään uusittavaksi vastaavin periaattein kuin aiempii RORO3 -osuus. Tällä osuudella voidaan käyttää RORO3 -ratkaisun putkipaa- lu/vaaka-ankkuri/ankkurilaatta rakenneperiaatetta ainoastaan a siinä tapauksessa, et- tä Englanninmakasiini on voituu purkaa pois ennen laiturin uudistamista. Mikäli Englanninmakasiini säilytetään pohjarakenteet korjattuina edellä esitetyn peri- aatteen mukaisesti, uusittavann laiturirakenteen vaakatuentaan ei voida käyttää RO- RO3 ratkaisun tyyppistä vaaka-ankkuri/ankkurilaatta rakennetta. Sen sijaan ankku- rointi on tehtävä vinoankkure ein kallioon, jolloin ankkuripituudeksi tulee m. Ankkurointivoiman pystykomponentti on siirrettävä laiturilinjalla porapaaluin kallioon. Kaikkiaan Englanninmakasiinin kohdalla noin 90 m matkalla laiturin paalutustyö, jos- sa lyömällä asennettavien suuriläpimittaisten teräsputkipaalujen sijasta kallioankku- reiden kohdalla käytetään kallioon ulotettuja porapaaluja ja ankkurointityö suunnattu- na korjatun Englanninmakasiinin rakennuspohjan alle, tekevät laiturin korjaustyön vaativammaksi, enemmän aikaa vieväksi ja kalliimmaksi verrattuna jo tehtyyn RO- RO3 osuuteen. 2 Englanninmakasiini 2.1 Rakenne Englanninmakasiinin rakennussuunnitelmapiirustuksia ei ollut käytössä. Rakennus on valmistunut lähtötietojen perusteella Englanninmakasiini on teräsbetoninen paikalla valettu pilari-palkki-laatta-rakenteinenn yksikerroksinen halli, jonka itäreunassa on 2/3 kerroksinen toimisto-osa.

6 6 (14) Kunto Halliosan ulkoseinät ovat kantavia teräsbetonisia paikallavaluseiniä. Halliosan keskellä on kantavia teräsbetonipilareita, jotka tukevat ulkoseinälinjoilta alkavia teräsbetonipalkkeja. Palkkien päällä on kantava teräsbetonilaatta. Kaikki rakenteet on valettu saumattomasti yhteen. Makasiinin puolessa välissä (noin) on pohjois-eteläsuuntainen liikuntasauma, joka jakaa rakennuksen kahteen osaan. Itäosalla pilareita on tiheämmin, ja sen lisäksi alueella on kantavia seinälinjoja. Rakenteelle on tehty kuntotutkimus vuonna 2010 (WSP). Kuntotutkimuksessa on rakenteen kunnosta tehty seuraavia päätelmiä: Englannin makasiinin merkittävimpänä vauriona voidaan pitää rakenteiden painumisesta aiheutuneita rakennevaurioita. Kantavien pilarien ja palkkien tukipinnoilla on tapahtunut painumisen seurauksena rakenteiden siirtymistä ja kantavien rakenteiden vaurioita. Rakennuksen katon kantavuus on heikentynyt. Kattorakenteet ovat vaurioituneet ja niissä on paikoin vesivuotoja. Kantavien pilarien ja kattorakenteiden osalta rakenteiden uusiminen on suositeltavin vaihtoehto korjauksen luotettavuuden kannalta. Toinen merkittävä ongelma on julkisivun betonirakenteiden laajat vauriot. Vauriot ovat lähinnä raudoitteiden korroosiovaurioiden aiheuttamia betonin lohkeamisia. Korroosiovauriot ovat syntyneet paikoin pienistä suojabetonipeitteistä ja betonin kloridipitoisuudesta. Meren läheisyys on aiheuttanut kloridien tunkeutumista betoniin. Betoniraudoitteiden korroosiovauriot eivät ole toistaiseksi aiheuttaneet ulkoseinärakenteen kantavuuden merkittävää heikentymistä mutta korjaustarpeet ovat laajoja. Kantavissa rakenteissa on havaittavissa monin paikoin tukien painumisesta johtuvia halkeamia. Halkeamat ovat paikoitellen niin leveitä, että betoniteräkset ovat todennäköisesti ko. kohdissa myötötilassa ja rakenteen kantavuus vaarassa. Länsipään seinän ikkunan välisissä pilareissa helkeamia

7 (14) Länsipään kattorakenteen alapinnan halkeamia Seinälinjojen kallistumiset sekä rakenneosien välisen liikuntasauman leveyden muuttuminen ylhäältä alas viittaavat tukipainumien olevan laajamittaista. Rakenneosien liikuntasauma on leventynyt yläosasta.

8 8 (14) Halkeama itäosan seinärakenteessa. Halkeama kohta on joskus paikattu, mutta vaurioituminen on jatkunut Betonipintojen korroosio- ja betonivauriot ovat laajamittaisia sekä paikoitellen erittäin vakavia. Vakavia korroosiovaurioita ikkunanpielissä, palkeissa, seinissä

9 (14) 2.3 Peruskorjaus Englanninmakasiinin peruskorjaus käsittää pääsääntöisesti seuraavat toimenpiteet: Perustukset ja niiden vahvistaminen Länsipään perustusten vahventaminen porapaaluilla Itäpään perustusten vahventaminen porapaaluilla (paikallisia painumavaurioita, vahventaminen tarpeellista, seinälinjojen ja toimisto- osan vuoksi vahventaminen vaikeaa) Kantavat pilarit ja kattorakenteet Makasiinirakennuksen luoteisosan kantavien seinälinjojen sekä pilareiden ja kattorakenteiden purkaminen kokonaisuudessaan ja rakenteiden uusiminen valamalla Rakennuksen muiden vaurioituneiden kantavien rakenteiden halkeamien injektointi perustusten vahventamisen jälkeen (vauriokohdissa joissa halkeamat >1 mm on rakenteet purettava ja valettava uudelleen) Kantavan kattolaatan yläpinnan vaurioituneen betonin poisto ja koko pinnan uusiminen betonivalulla Julkisivun betonirakenteiden korjaukset Betonipintojen vesipiikkaus (rapautuneen betonin poisto kauttaaltaan n mm syvyyteen) Korroosiotilassa olevien betoniraudoitteiden paikantaminen ja purkusyvyyden ulottaminen ruostuneiden betoniterästen taakse, raudoitteiden puhdistus, korroosiosuojaus ja laastipaikkaus Pahimpien betonivauriokohtien valukorjaukset (ikkunoiden väliset pilarimaiset osat sekä ikkunoiden yläpuoliset palkit) Pahiten vaurioituneiden betoniterästen uusiminen Rakenteellisten halkeamien sulkeminen / injektointi Julkisivun ruiskubetonointi, ruiskubetonoinnin pinnan hierto/ ylitasoitus ja pinnan muotoilu lautamuotilla tai pinnan valukorjaus it- betonilla lautamuottiin ja kummassakin vaihtoehdossa koko julkisivun suojapinnoitus Muut korjaustyöt Vesikaton ja sadevesijärjestelmien uusiminen Ovien ja ikkunoiden kunnostus Lastauslaiturin katosten alapintojen vesipiikkaus ja ruiskubetonointi ja suojapinnoitus Lastauslaitureiden purku vahventamisen tieltä ja uusiminen Sisäpintojen peruskorjaus 2.4 Peruskorjauksen kustannusarvio Seuraavassa taulukossa on arvioitu toimenpiteittäin Englanninmakasiinin peruskorjauksen ja perustusten vahventamisen sekä osittaisen uudelleen rakentamisen kustannukset:

10 10 (14) Taulukko 2.1. Englanninmakasiinin peruskorjauksen ja perustusten vahventamisen sekä osittaisen uudelleen rakentamisen kustannukset. yksikkö /yks Pilariperustustenvahventaminen, porapaalutx4[kpl] Kantavienseinälinjojenperustusten vahventaminen,porapaalut2kpl/2m[m] Kantavanbetonirakenteenuusiminen (n.30%rakennuksesta) kantavarakenne[m2] seinienpinnat(purkujauusiminen)[m2] seinienvalukorjaukset[m3] Betonirakenteenperuskorjaus kantavatblaatta[m2] seinienpinnat(purkujauusiminen)[m2] seinienvalukorjaukset[m3] Seinienpinnoitus[m2] Vesikatonuusiminen[m2] Ovienjaikkunoidenuusiminen/kunnostus [m2] Lastauslaiturinkatoksenpinnankunnostus japinnoitus[m2] Lastauslaiturinpurkujauusiminen[m2] Sisäpintojenperuskorjaus[m2] Englanninmakasiinin peruskorjauksen kustannusarvio on: 2.5 Purkamisen kustannusarvio Purkukustannus Englanninmakasiinille on arviolta Purettu rakennus voidaan käyttää mahdollisesti sataman laajennuksen täyttöihin.

11 (14) 3 Englanninmakasiinin ylikulku 3.1 Rakenne ja kunto Englanninmakasiinin viereisen kevyen liikenteen ylikulkusillan rakennussuunnitelmapiirustuksia ei ollut käytössä. Rakennus on valmistunut lähtötietojen perusteella Ylikulku on alkuaan rakennettu jo paikalla aiemmin olleen varastosuojan rakentamisen aikoihin. Ylikulku on palkkikehäsilta, jossa sillan reunoissa olevat kantavat palkit on yhdistetty poikittaisella betonilaatalla. Palkit jatkuvat sillan päissä kantavina pilarirakenteina. Sillan molemmissa päissä on porrasyhteydet. Molempien päiden rakenteissa on nähtävissä selkeästi tukipainumien aiheuttamia vaurioita. Sillan kannen alapinnan rapautumisen vuoksi on sillan alle rakennettu teräsrakenteiden suoja betonin putoamisen alittavan liikenteen päälle estämiseksi. Sama suoja estää alapinnan tarkan havainnoinnin. Kuitenkin kannen ja pilareiden nurkassa olevat pääkannattimet ovat näkyvissä. Pääkannattimien alapinnan pääraudoitus on näkyvissä ja betoni niiden ympäriltä paikoitellen kokonaan rapautunut. Rapautumisen vuoksi rakennettu suoja Pääraudoitus näkyvillä ja korroosiotilassa. Tukipainuman aiheuttamia halkeamia

12 12 (14) Englanninmakasiini ja aallonmurtaja Ylikulkusillan peruskorjaus 4 Aallonmurtaja 4.1 Rakenne ja kunto Rakenteelle on tehty kuntotutkimus vuonna 2010 (WSP). Kuntotutkimuksessa raken- teen kunnosta on tehty seuraavia havaintoja/ päätelmiä: Rakennuksen yhteydessä olevassa ylikulkusillassaa on tapahtunut rakenteiden painu- mista ja betonivaurioita. Painumisen seurauksena betonirakentb teissa on tapahtunut hal- keilua. Betoniraudoitteen korroosiovauriota on siltabetonissa paljon. Ylikulkusillan beto- ni on epähomogeenista ja huonosti tiivistynyttä, mistä syystä betonin karbonatisoitumi- nen on edennyt syvälle. Karbonatisoituminen ulottuu jopa 40 mm syvyydelle. Ruostu- neet raudoitteet ovat aiheuttaneet betonin lohkeiluaa etenkin sillan alapinnan ns. reuna- palkeissa ja paikoin kaiderakenteissa. Ylikulkusillan peruskorjaus, turvalliseksi ja riittävän kantavuuden omaavaksi raken- teeksi ei ole järkevää. Silta onn rakennettu vuosisadan alkupuolella ja sillan betonilaa- dusta ja käytetystä teräslaadusta ei ole varmuutta. Havaittujen vaurioiden korjauss vaatii laajamittaisia purkutöitä. p Purettujen rakenteidenr n korjaaminen valamalla ja uuden valuosan ja vanhan betonin luotettava tartunta on epävarmaa vanhann betonin ominaisuuksien epävarmuuden vuoksi. Tukipainumien pysäyttäminenn vaatii perustusten vahventamisen. Vahventaminenn voidaan tehdä vallitsevien maaperäolosuhteiden vuoksi vain porapaaluilla.. Koska pe- rustusten rakenteesta ei ole tietoa ei voida luotettavasti arvioida miten porapaaluille vahvistaminen tehdään, mitkää ovat sen kustannukse et ja onko se ylipäätään mahdol- lista purkamatta rakennetta. Kantamme on, että kyseistä siltaa ei ole mahdollista korjata siten, että rakenne säilyyy pääsääntöisesti alkuperäisenä, vaan koko silta onn uusittavaa perustuksia myöten. Vanhan sillan purkaminen jaa uuden rakentaminen porapaalutetuille perustuksillee maksaa arviolta: Aallonmurtaja on rakennettu sataman rakennustöiden yhteydessä luvun alku- puolella. Aallonmurtaja, kutenn vastakkaisen puolen laiturikin, on perustettu puurun- koisten kiviarkkujen varaan.

13 (14) Aallonmurtaja on muotoon lohkotuista graniittilohkareista tehty rakenne. Graniittikivien välit on täytetty sementtipohjaisella massalla rakenteen tukevoittamiseksi. Graniittilohkareiden välit on täytetty sementtipohjaisella massalla. Aallonmurtaja on monin paikoin painunut. Rakennetta tukee merenpuolelle rakennettu maatäyttö, joka suojaa myös rakennetta merenkäynniltä. Ilman kyseistä maatäyttöä olisi todennäköistä, että aallonmurtajan painumat ja vauriot olisivat kehittyneet pidemmälle. 4.2 Uusiminen/ peruskorjaus Aallonmurtajan peruskorjaus toimenpiteet vastaavat uuden rakentamista. Graniittikivet numeroidaan ja puretaan yksitellen. Vanha perustus puretaan kaivamalla vanhat rakenteet riittävän syvälle, kantavan kerroksen saavuttamiseksi. Uusi rakenne tehdään kantavan maatäytön varaan tehdyn maanvaraisen teräsbetonianturan varaan. Graniittiladonta tuetaan sisäpuolisella raudoitetulla betonivalulla. Tukimuurin purkamisen ja uudelleenrakentamisen kustannusarvio on:

14 14 (14) Tiivistelmä 5.1 Englanninmakasiini ja laituri peruskorjataan; toimenpiteet ja kustannukset Englanninmakasiinin peruskorjaukseen ja osittaiseen uudelleen rakentamiseen tutkimus- ja suunnittelutöineen kuluu noin 2 vuotta ja rakentamiskustannuksia noin 7 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti tehtävän ylikulkusillan uusimisen rakentamiskustannus on noin euroa. Satamalaiturin korjaustyö voidaan tehdä vasta makasiinin peruskorjauksen pohjarakennustöiden valmistuttua, jolloin laiturityö voidaan aloittaa noin 1,5 vuoden kuluttua peruskorjauksen suunnittelun alkamisesta. Laiturirakenteet on tuettava noin 90 m matkalla peruskorjattavan makasiinin rakennuspohjassa vinoankkurein kallioon, jolloin vastaavasti ankkuroinnin kohdalla olevat laiturin paalut on ulotettava poraustekniikkaa käyttäen kallioon. Säilytettävän Englanninmakasiinin vaatiman kallioankkuroinnin ja porapaalutuksen kustannuslisäys on RORO3 ratkaisuun verrattuna on noin /laiturimetri lisäyksen ollessa yhteensä noin ja kokonaiskustannukset n ( /m * 90 m). Kokonaiskustannukset kyseiselle toimenpidevaihtoehdolle ovat: Englanninmakasiinin peruskorjaus Ylikulkusillan uusiminen Laiturin peruskorjaus Yhteensä (noin) Englanninmakasiini puretaan; toimenpiteet ja kustannukset Englanninmakasiinin ja sille johtavan ylikulkusillan purkutöiden kustannusarvio on noin Purkutöillä ei ole vaikutusta satamalaiturin korjaustöihin eikä niiden suunnittelun aikatauluun. Kun sataman uusimishankkeessa otetaan huomioon myös Englanninmakasiinin peruskorjauksen kustannus- ja aikatauluvaikutukset satamalaiturin korjaustyöhön, kustannusvaikutus on noin 7,5 miljoonaa euroa ja aikatauluvaikutus noin 1,5 vuotta. Laiturin korjaustoimenpiteet ovat tässä tapauksessa hieman edullisemmat, koska korjaus voidaan toteuttaa RORO3 ratkaisulla, käyttäen maa- ankkureita. Laiturin peruskorjauksen kustannukset ovat tässä tapauksessa n (45000 /m * 90 m). Kokonaiskustannukset kyseiselle toimenpidevaihtoehdolle ovat: Englanninmakasiinin purkaminen Ylikulkusillan purkaminen Laiturin peruskorjaus Yhteensä (noin)

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS

HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS HANGON SATAMA ENGLANNIN MAKASIINI BETONIRAKENTEIDEN 17.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä 3 1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus 3 1.4

Lisätiedot

SATAMALAITUREIDEN KORJAUSTYÖT

SATAMALAITUREIDEN KORJAUSTYÖT SATAMALAITUREIDEN KORJAUSTYÖT Esa Kunnassaari Terramare Oy 2.3.2012 Terramare Oy SATAMALAITURIT OSANA YHTEISKUNNALLISTA INFRAA Suomessa on talvisatamia 23 kpl Talvisatamissa on erityyppisiä laitureita

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

Emäkosken silta, katselmus

Emäkosken silta, katselmus 1 (6) Lausunto 31.10.2012 Emäkosken silta, katselmus 11.10.2012 1 Lähtötilanne Tämä lausunto perustuu sillalla 11.10.2012 tehtyyn katselmukseen. Katselmukseen osallistuivat Jouni Saranpää ja Markku Leppänen

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Case: Martinlaakson uimahalli

Case: Martinlaakson uimahalli Case: Martinlaakson uimahalli RIL Rakennusten sortumat miten estetään Kuparisali Pekka Wallenius, tilakeskusjohtaja Turvallisuussyistä Martinlaakson uimahalli on suljettu rakennustutkimuksen ajaksi! www.vantaa.fi

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Korkea rakentaminen Tampereen tornihotelli

Korkea rakentaminen Tampereen tornihotelli Korkea rakentaminen Tampereen tornihotelli DI Sami Punkari 17.2013 Tampereen Tornihotelli 16.9.2013 elementtiasennus 16.krs TAMPEREN TORNIHOTELLI POHJASUHTEET PERUSTAMISTAPAVAIHTOEHDOT PERUSTAMINEN TUETTU

Lisätiedot

Hangon länsisataman asemakaavan kaavatalousselvityss

Hangon länsisataman asemakaavan kaavatalousselvityss s 6.3.20133 2 (12) 6.3.2013 SISÄLTÖ 1 ESIPUHE... 3 2 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 3 SELVITYKSEN TARKOITUS... 3 4 VAIHTOEHTOJEN KUVAUS... 3 5 LASKELMAN LÄHTÖTIEDOT... 6 5.1 Investoinnit... 6 5.2 Sataman tuotot

Lisätiedot

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen

Tapiolan uimahalli. TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA Kimmo Martinsen Tapiolan uimahalli TIIVISTELMÄ KORJAUSHANKKEESTA 8.1.2018 Kimmo Martinsen 1 Tiivistelmä hankkeesta Korjaushankkeen ensimmäisessä vaiheessa v. 2014 2016 on jo toteutettu uimahallin vanhan osan puku- ja

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

Rakennettavuusselvitys

Rakennettavuusselvitys 1 36000-88 Rakennettavuusselvitys Kutvosen huonekalutehdas Herralantie 12 77600 Suonenjoki Kiinteistötunnus 778-422-15-4 ja 778-422-15-61 2 Kohde: Kutvosen huonekalutehdas Herralantie 12 77600 Suonenjoki

Lisätiedot

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna

Kohde Suomen kasarmit Varastorakennus 20 Vuorikatu, Hämeenlinna 1 1. KOHTEEN TIEDOT Kohde Vuorikatu, Hämeenlinna Tilaaja Asko Taskila, Senaatti-kiinteistöt Myyntipäällikkö Kehityskiinteistöt PL 237 (Lintulahdenkatu 5 A) 00531 Helsinki gsm. 040 511 2157 2. TEKNINEN

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus

HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä...

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMA OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI G P GEOPALVELU OY TYÖ N:O 17125 SKOL jäsen KARLSÅKER OMAKOTITALOTONTIT 20, 22, 24 26 / 132 / KARLSÅKER / SIUNTIO Pellonkulma 02580 SIUNTIO 15.6.2017 Liitteenä 6 kpl pohjatutkimuspiirustuksia -001 pintavaaitus

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

KYVO2, LAHTI ENERGIAN JÄTTEEN KAASUTUSLAITOS RUUKIN TERÄSPAALUPÄIVÄ 27.1.2011 H. LAUHAKARI

KYVO2, LAHTI ENERGIAN JÄTTEEN KAASUTUSLAITOS RUUKIN TERÄSPAALUPÄIVÄ 27.1.2011 H. LAUHAKARI KYVO2, LAHTI ENERGIAN JÄTTEEN KAASUTUSLAITOS RUUKIN TERÄSPAALUPÄIVÄ 27.1.2011 H. LAUHAKARI YLEISTIETOA HANKKEESTA: HANKKEEN RAKENNUTTAJA LAHTI ENERGIA 100 % JÄTTEESTÄ KAASUTTAMALLA ENERGIAA TUOTTAVA VOIMALAITOS

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 2 1(6)

VALOKUVAT LIITE 2 1(6) VALOKUVAT LIITE 2 1(6) Kuva 1. Eteisen kohdalla oli alapohjan kannattajien alapinnalla jonkin verran havaittavissa lahovaurioita. Lahovauriot lienevät kuitenkin pääasiallisesti kannattajien alapinnalla,

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K74026 T1 21.8.2017 ALUSTAVA NUPURI NUPURINKARTANONTIE KORTTELI 74026 T1 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA

Sipoonlahden koulun laajentaminen. Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 14871 Sipoonlahden koulun laajentaminen Neiti Miilintie, Sipoo POHJATUTKIMUS JA PERUSTAMISTAPASUUNNITELMA 7.12.2016 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS 27.04.2012 Työnro 120007 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Cargotec Valmetinkatu Tampere A-Insinöörit Suunnittelu Oy TAMPERE Satakunnankatu 23 A 33210 Tampere Puh. 0207 911 777 Fax 0207 911 778 ESPOO Harakantie 18

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS

KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 9757 KIRKKONUMMEN KUNTA VEIKKOLAN KOULU II-VAIHE KORTTELI 123, VEIKKOLA KIRKKONUMMI KARTOITUS JA POHJATUTKIMUS 31.3.2003 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09)

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ YLIVIESKA SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ Siltasuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Lea Yläsaari Tarkastanut: 10.4.2017 Pekka Mantere Geosuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Arto Keski-Opas Tarkastanut:

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta

Kokonaisuuden hallinta Kokonaisuuden hallinta Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 Otsikoita 3.10.2017 Page 2 Otsikoita 3.10.2017 Page 3 Otsikoita 3.10.2017 Page 4 Otsikoita

Lisätiedot

PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA. 20.01.2015 Sivu 1/7. Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala. Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala

PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA. 20.01.2015 Sivu 1/7. Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala. Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala 20.01.2015 Sivu 1/7 Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala PERUSKORJAUS HS-Tec Oy Nallekarhuntie 13, 36100 Kangasala puh. 0500-624808, faksi (Fax.nro)

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010

Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010

SEINÄJOEN KAUPUNKI ROVEKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 10.8.2010 3136 SEINÄJOEN KAUPUNKI POHJATUTKIMUSSEOSTUS 10.8.2010 SUUNNITTEUTOIMISTO 3136 AUETEKNIIKKA OY TUTKIMUSSEOSTUS JP 10.8.2010 SISÄYSUETTEO 1 TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET... 1 2 TUTKIMUSTUOKSET... 1

Lisätiedot

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO AUTOHALLI / KELLARI PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Tilaaja: Kiinteistö Oy Federleynkatu 37 Tekijä: Tähtiranta Infra Oy projektinumero 5711 4.12.2014 Tähtiranta Infra Oy Vanajantie 10 B 13110 HÄMEENLINNA Kiinteistö

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY

Kortepohjan koulu. Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla VAHANEN JYVÄSKYLÄ OY Kortepohjan koulu Kunnostustoimenpiteet koululla 2000-luvulla 1 Yleistietoja rakennuksesta Kortepohjan koulu on valmistunut pääosin 1970-luvulla Kohde on rakennettu neljässä vaiheessa, joista ensimmäisessä

Lisätiedot

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys

Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys KIRKKONUMMEN KUNTA SEPÄNKANNAS III Kuokkatien ja Kuokkakujan alueen rakennettavuusselvitys P18602 7.5.2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO: 1 YLEISTÄ... 3 2 TUTKIMUKSET... 3 3 POHJASUHTEET... 3 4 KATUALUEET...

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI Seinien alaosan korjausmenetelmä Valesokkeli on ollut hyvin tyypillinen perustamistapa rivi- ja omakotitaloissa 1970- ja

Lisätiedot

ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS

ALUSTAVA RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pöyry Finland Oy Elektroniikkatie 13 FI-90590 Oulu Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Tel. +358 10 33280 Fax +358 10 33 28250 www.poyry.fi Päiväys 28.8.2017 Sivu 1 (3) Sakari Lotvonen Tel. +358 40 5873

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 As Oy Ristikukkula, julkisivut ja parvekkeet Tässä yhteenvedossa on esitetty julkisivu- ja parvekekorjaushankkeen

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN Yleistä Rakennettiinpa muurikivistä ladottavaa seinämää vain muutaman kymmenen senttimetrin korkuisena, tai pariin metriin nousevana

Lisätiedot

CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY TRIPLA SUUNNITTELIJAN HAASTEET Millä vaihtoehtoisilla ratkaisuilla/rakenteilla ja miten voidaan toteuttaa pysäköintilaitoksen syvä

Lisätiedot

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro

Näsilinnankatu 40. Pohjatutkimusraportti. Uudisrakennus Työnro Työnro 160091 Näsilinnankatu 40 Uudisrakennus Pohjatutkimusraportti 23.8.2016 A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO HELSINKI KUOPIO OULU PORI TAMPERE TURKU p. 0207 911 888, www.ains.fi Y-tunnus 0211382-6 Näsilinnankatu

Lisätiedot

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Yhtiökokousinfo Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Esityksen sisältö 1. Hankkeen organisaatio 2. Hankkeen vaiheet 3. Ehdotettavat toimenpiteet 4. Alustava aikataulu Hankkeen tilanne/prosessi Toteutussuunnittelu

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen

Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Nordea Pankki Asumisen ilta Asunnon ja taloyhtiön kunnon selvittäminen Mikko Juva Pientalorakentamisen kehittämiskeskus PRKK Onnistunut asuntokauppa Tunnista asunnon kunto Selvitä taloyhtiön kunto

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m

101, +118.62 +113.20 / 5.42. 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m 101, +118.62 2.00 3.00 373 L 4.00 5.00 +113.20 / 5.42 333 L kn 1 0 0 20 40 60 80 100 pk/0.2m Number101 Method PAKL X 6989356.742 3 Y 28485661.384 3 Date 13.5.2013 2.00 102, +118.56 +116.31 / 2.25 286 L

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO

LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO Vastaanottaja Järvenpään kaupunki, kaupunkiympäristö, kaavoitus Päivämäärä 31.12.2010 Viite 82132289 LEPOLA 3 ALUE KAAVARUNGON MAAPERÄ- TUTKIMUS, RAKENNETTA- VUUSSELVITYS JA PERUS- TAMISTAPALAUSUNTO KAAVARUNGON

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa

BETONISEN JULKISIVUN. KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa BETONISEN JULKISIVUN KUNTOTUTKIMUS OHUTHIE NÄYTTEILLÄ KATRIINAN SAIRAALA Katriinankuja 4, Vantaa ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 21.12.2012 Raportti 2 (5) KATRIINAN SAIRAALA 21.12.2012 Kiinteistöjen

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

MYLLYPURO. havainnekuva. Kaavan mukaisesta rakentamisesta: Rakennuksen kerrosluku: Ehdottomasti käytettävä kerrosluku on 2.

MYLLYPURO. havainnekuva. Kaavan mukaisesta rakentamisesta: Rakennuksen kerrosluku: Ehdottomasti käytettävä kerrosluku on 2. 97 MYLLYPURO havainnekuva Kaavan mukaisesta rakentamisesta: Rakennuksen kerrosluku: Ehdottomasti käytettävä kerrosluku on 2. Asuinrakennuksiin saa sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta työtilaa

Lisätiedot

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI

Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI 1 Asennusohje seinien alaosan patentoitu Termotuote korjausmenetelmä. WWW.LAMOX.FI WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI puh 020 749 8010 Tekninen tuki takotek.toimisto@gmail.com, 040-77201935 2 Ennen työn aloittamista

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Rakennetekninen arviointi rakennuksien peruskorjattavuudesta Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Sivu 2 / 16 Sisällys 1. Yleistä... 3

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Rakennusterveys- ja sisäilmastopalvelut

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Rakennusterveys- ja sisäilmastopalvelut Juhani Pirinen 2017 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Rakennusterveys- ja sisäilmastopalvelut - Rakennusten ikä ja kunto - Mitä omistajan tulee tietää ja kuinka tieto hankitaan? 27.3.2017 Page 1 Kunto ja

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus

Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu Vaurioituneiden rakenteiden korjaus Hankesuunnitelma 28.5.2014 Joensuun Tilakeskus 2 1. JOHDANTO Rakennuksen käyttäjät ovat kokeneet ajoittain huonoon sisäilmaan

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN 4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki

Kuntotutkimusraportti. Salaojat. As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti Salaojat As. Oy Helsingin Mansikkamäki 6, Mansikkamäki 6, Helsinki Kuntotutkimusraportti salaojat 2 (8) AJANKOHTA 23.7.2014 KOHDE Tilaaja Matti Virtanen, Isännöitsijä Yhtiö As. Oy

Lisätiedot

KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET

KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Lausunto Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet 22.3.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET

Lisätiedot

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen

27.1.2011 www.ruukki.com Veli-Matti Uotinen Betonipaalujen korvaaminen RRspaaluilla, HAMK Sisältö Kohteen yleiskuvaus Pohjasuhteet Urakkalaskentavaiheen paalutussuunnitelma RRs-paaluihin perustuva paalutussuunnitelma Paalutustyön toteutus PDA-mittaukset

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 1/7 Aulavan Huvikeskus Rannankyläntie, 63340 Sapsalampi Huvikeskuksen kuntokatselmus 25.4.2017 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 1504/2017 2/7 Tilaus 10.4.2017: Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kolme rakennusvirhettä. Yleistä. Ensimmäinen

Kolme rakennusvirhettä. Yleistä. Ensimmäinen Kolme rakennusvirhettä Yleistä Rakennusvirheistä laaditut selostukset perustuvat hankkeista laadittuihin asiantuntijaraportteihin sekä asianosaisilta kirjallisesti ja suullisesti saatuun materiaaliin.

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI (ote raportista 26.6.2015) LIELAHDEN ENTISEN METSÄ BOARD OYJ:N KÄYTÖSTÄ POISTETTU SAVUPIIPPU

TARKASTUSRAPORTTI (ote raportista 26.6.2015) LIELAHDEN ENTISEN METSÄ BOARD OYJ:N KÄYTÖSTÄ POISTETTU SAVUPIIPPU TEOLLISUUSPIIPPUJEN HUOLTO-, KORJAUS- JA PURKUTYÖT, SEKÄ KORKEIDEN JA VAIKEIDEN KOHTEIDEN RAKENTAMIS-, ASENTAMIS- JA KIINTEISTÖHUOLTOTYÖT TARKASTUSRAPORTTI (ote raportista 26.6.2015) LIELAHDEN ENTISEN

Lisätiedot

RAKENNETTAVUUSSELVITYS

RAKENNETTAVUUSSELVITYS Insinööritoimisto Geotesti Oy TYÖNRO 060292 RAKENNETTAVUUSSELVITYS AHLMANIN ALUE TAMPERE MPERE Insinööritoimisto Geotesti Oy DI Katri Saarelainen RAKENNETTAVUUSSELVITYS 05.12.2006 1(4) TYÖNRO 060292 Ahlmanin

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot