Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 1.1 31.1.20133"

Transkriptio

1 a Toimenpideselvityss Ari Savolainen, Olli Niemii Versio

2 2 (14) SISÄLTÖ 1 ALUEEN OLOSUHTEET JA PERUSTAMISTAVAT Rakennuspaikka Pohjasuhteet Perustamistavat ja nykyisen rakennuspohjan olosuhteet Pohjarakenteiden korjaamisen periaatteet Laiturirakenteen uusiminen ENGLANNINMAKASIINI Rakenne Kunto Peruskorjaus Peruskorjauksen kustannusarvio Purkamisen kustannusarvio ENGLANNINMAKASIININ YLIKULKU Rakenne ja kunto Ylikulkusillan peruskorjaus AALLONMURTAJA Rakenne ja kunto Uusiminen/ peruskorjaus TIIVISTELMÄ Englanninmakasiini peruskorjataan; toimenpiteet ja kustannukset Englanninmakasiini puretaan; toimenpiteet ja kustannukset... 14

3 (14) 1 Alueen olosuhteet ja perustamistavat 1.1 Rakennuspaikka 1.2 Pohjasuhteet Englanninmakasiini sijaitsee Hangon länsisataman alueella. Ennen kuin sataman rakennustyöt aloitettiin 1870-luvulla mantereelta alkaen, sataman länsiosan kohdalla oli Korkeasaari (Högholmen), joka sijoittuu nykyisen Englanninmakasiinin länsipuolelle Voimakasiinin alueelle. Vanhan karttatiedon perusteella Englanninmakasiinin länsipääty sijaitsee likimäärin saaren itärannan kohdalla. Sataman länsiosan täyttötyöt, jotka ulottuvat Korkeasaareen, tehtiin vuosina , jolloin myös aallonmurtajaa ja rautatietä jatkettiin länsiosaan Korkeasaaren kohdalle saakka. Englanninmakasiini on sataman täyttöpenkereellä, joka yhdistää saaren mantereeseen Kuningattarenvuoren pohjoisreunalla. Laiturilinja on pengerretyn alueen pohjoisreunalla. Eteläreunassa on lohkokivimuuri, joka suojaa sataman laiturialuetta aallokolta ja jäiltä. Muurin päälle rakennettiin teräsbetoninen kävelysilta Kuningattarenvuoren juurelta Englanninmakasiinin kohdalle saakka, johon alkuaan tehtiin tavarasuoja rakennustöiden ajoittuessa samalle ajanjaksolle kuin Voimakasiinin rakentaminen. Kävelysillan pituus on ollut noin 350 m ja leveys 4,3 m. Kävelysiltaa ja tavarasuojan aluetta yhdistämään rakennettiin ylikulkusilta (viadukti). Englanninmakasiini rakennettiin tavarasuojan paikalle vuosina Sen itäpäädyn kohdalla on aiemmin rakennettu ylikulkusilta (viadukti) yhdistämässä rakennusta ja aallonmurtajan päällä olevaa kävelysiltaa vastaavasti kuin tavarasuojan itäpäädyssä. Englanninmakasiinin itäpäädyssä ovat olleet aiemmin 2-3 kerroksessa satamakonttorin tilat, jotka nykyisin ovat kunnostetussa Voimakasiinissa. Muilta osin makasiini on 1-kerroksista varasto- tai työtilaa. 1. kerroksen vapaa korkeus on 5 6 m. Englanninmakasiini on noin 10 m pidempi kuin samalla paikalla ollut tavarasuoja. Lisäpituus on makasiinin länsipäässä. Rakennuspohjan muodoltaan purettu tavarasuoja ja Englanninmakasiini ovat likimäärin vastaavat. Muoto on syntynyt pohjoispuolen laiturialueen suorasta ratalinjasta lastauslaituriin liittyen ja vastaavasta tilanteesta eteläpuolen kaartuvan ratalinjan kohdalla. Englanninmakasiinin rakennuspaikka on kokonaisuudessaan vesialueelle tehtyä täyttöaluetta samoin kuin sen pohjoispuolella oleva laiturirakenne ja koko aallonmurtajalinja Kuningattarenvuoren juuresta likimäärin Englanninmakasiinin länsipäädyn tasalle saakka, jossa on sijainnut Korkeasaaren itäreunan rantaviiva. Täyttötaso Englanninmakasiinin alueella on noin +2 +2,5 ja vesialueen pohja laiturilinjan kohdalla noin Tavarasuojan suunnitteluajalta vuodelta 1909 on käytettävissä leikkauspiirustukset. Niiden mukaan tavarasuojan länsipäädyn kohdalla (vastaten likimäärin Englanninmakasiinin länsipäätyä) kalliopinta on noin tasolla -10 eteläsivulla ja laiturin puoleisella pohjoissivulla noin tasolla -25. RORO 3 laiturihankkeen yhteydessä syvimmät laiturilinjan kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon noin tasolla noin 150 m etäisyydellä makasiinista. Alkuperäinen merenpohja on ollut vastaavasti tasolla -5-10, joten maamuodostumia rakennuspohjassa on alkuaan ollut 5 15 m. Muodostumat ovat pinnassa savea-silttiä ja syvemmällä hiekkaa sekä kalliopintaan rajoittuen soraa.

4 4 (14) Perustamistavat ja nykyisen rakennuspohjan olosuhteet Englanninmakasiinin perustamistavasta ei ole käytettävissä dokumentoitua tietoa. Samalla paikalla aikaisemmin ollut tavarasuoja on perustettu merenpohjaan täytettyyn sora- ja louhekerrokseen tukeutuville puupaaluille. Rakentamistavasta käytettävissä olevien tietojen mukaan pohjaan todennäköisesti suoraan luonnollisen merenpohjan päälle on tehty vähintään metrin paksuinen soratäyttö ja sen päälle vähintään kahden metrin paksuinen louhetäyttö. Näiden täyttökerrosten päältä alkaen on täytetty hiekkapenger, jonka läpi on lyöty puupaalut. Paalujen varaan on asennettu paaluanturoiksi uppoarkut. Paaluanturoina olevat hirsiarkut on täytetty betonilla. Kaikkiaan rakentamisessa on käytetty Korkeasaaren sekä satama-altaan vedenalaisessa louhinnassa saatua louhetta. Satamaradan ja laiturirakenteiden puiset uppoarkut on perustettu merenpohjaan tehdyn louhepenkereen varaan. Kun Englanninmakasiinia rakennettiin samalle rakennuspaikalle kuin aikaisempi tavarasuoja, perustukset tehtiin todennäköisesti maanpäällisten rakenteiden purkutöiden jälkeen tavarasuojan rakennuspohjalle ilman, että perustuskuormia olisi viety uusilla paaluilla kantavaan pohjaan. Tähän viittaa piirustusten mukaan rakennusten likimäärin sama muoto sekä kantavien seinien ja pilareiden suunnilleen vastaavat sijainnit. Englanninmakasiini on länsipäästä noin 10 m pidempi kuin tavarasuoja, jolloin Englanninmakasiinin länsipäädyn osalla on sille tehdyt perustukset. On kuitenkin selvää, että rakennusten rakennejärjestelmät ja kuormat ovat poikenneet toisistaan, jolloin Englanninmakasiinin perustaminen ei välttämättä ole täysin onnistunut. Tästä on selkeänä osoituksena rakennusrungolle syntyneet epätasaiset painumat ja niiden myötä huomattavat rakennevauriot, jotka selvimmin näkyvät halkeamina rakenteissa. Rakentamistavan vuoksi jo vuosina tehty rakennuspohja on hyvin epähomogeeninen sekä luonnonpohjasuhteiden että rakenteiden ja täyttöjen suhteen. Täytöt koostuvat hiekoista, kivistä ja louheesta sisältäen myös puurakenteita mm. paaluja. 1.4 Pohjarakenteiden korjaamisen periaatteet Rakennuspohjan olosuhteiden epähomogeenisuuden vuoksi perustuskuormat on vietävä kantavaan pohjaan tai varmimmin kallioon. Ainoastaan porapaalutustekniikka soveltuu käytettäväksi täytön kivisen ja lohkareisen laadun sekä rakennuspohjassa olevien rakenteiden vuoksi. Lyötävillä paaluilla ei pystytä luetettavasti läpäisemään vanhoja perustuksia ja louhetäyttöjä. Toisaalta rakennuspohjassa oleva puuaines vaikeuttaa huomattavasti porapaalujen asennusta. Kallioon ulotettuna paalupituus vaihtelee välillä m ollen todennäköisesti pääosin m. Vahvistettavien perustusten tai korvaavien uusien kantavien rakenteiden kuormat esitetään vietäväksi porapaaluilla kallioon. Uudelleen rakennettavat lattiat perustetaan maanvaraisesti, mutta rakennuspohjan painumien hallitsemiseksi on mahdollisesti tarpeen tehdä alustäytöille kevennys. Aallonmurtaja esitetään perustettavaksi maanvaraiselle laattaperustukselle.

5 Englanninmakasiini ja aallonmurtaja 1.5 Laiturirakenteen uusiminen (14) Korjatusta RORO3 -laituriosuudesta länteen Englanninmakasiinin ja Voimakasiininn välille ulottuen laiturirakenteet esitetään uusittavaksi vastaavin periaattein kuin aiempii RORO3 -osuus. Tällä osuudella voidaan käyttää RORO3 -ratkaisun putkipaa- lu/vaaka-ankkuri/ankkurilaatta rakenneperiaatetta ainoastaan a siinä tapauksessa, et- tä Englanninmakasiini on voituu purkaa pois ennen laiturin uudistamista. Mikäli Englanninmakasiini säilytetään pohjarakenteet korjattuina edellä esitetyn peri- aatteen mukaisesti, uusittavann laiturirakenteen vaakatuentaan ei voida käyttää RO- RO3 ratkaisun tyyppistä vaaka-ankkuri/ankkurilaatta rakennetta. Sen sijaan ankku- rointi on tehtävä vinoankkure ein kallioon, jolloin ankkuripituudeksi tulee m. Ankkurointivoiman pystykomponentti on siirrettävä laiturilinjalla porapaaluin kallioon. Kaikkiaan Englanninmakasiinin kohdalla noin 90 m matkalla laiturin paalutustyö, jos- sa lyömällä asennettavien suuriläpimittaisten teräsputkipaalujen sijasta kallioankku- reiden kohdalla käytetään kallioon ulotettuja porapaaluja ja ankkurointityö suunnattu- na korjatun Englanninmakasiinin rakennuspohjan alle, tekevät laiturin korjaustyön vaativammaksi, enemmän aikaa vieväksi ja kalliimmaksi verrattuna jo tehtyyn RO- RO3 osuuteen. 2 Englanninmakasiini 2.1 Rakenne Englanninmakasiinin rakennussuunnitelmapiirustuksia ei ollut käytössä. Rakennus on valmistunut lähtötietojen perusteella Englanninmakasiini on teräsbetoninen paikalla valettu pilari-palkki-laatta-rakenteinenn yksikerroksinen halli, jonka itäreunassa on 2/3 kerroksinen toimisto-osa.

6 6 (14) Kunto Halliosan ulkoseinät ovat kantavia teräsbetonisia paikallavaluseiniä. Halliosan keskellä on kantavia teräsbetonipilareita, jotka tukevat ulkoseinälinjoilta alkavia teräsbetonipalkkeja. Palkkien päällä on kantava teräsbetonilaatta. Kaikki rakenteet on valettu saumattomasti yhteen. Makasiinin puolessa välissä (noin) on pohjois-eteläsuuntainen liikuntasauma, joka jakaa rakennuksen kahteen osaan. Itäosalla pilareita on tiheämmin, ja sen lisäksi alueella on kantavia seinälinjoja. Rakenteelle on tehty kuntotutkimus vuonna 2010 (WSP). Kuntotutkimuksessa on rakenteen kunnosta tehty seuraavia päätelmiä: Englannin makasiinin merkittävimpänä vauriona voidaan pitää rakenteiden painumisesta aiheutuneita rakennevaurioita. Kantavien pilarien ja palkkien tukipinnoilla on tapahtunut painumisen seurauksena rakenteiden siirtymistä ja kantavien rakenteiden vaurioita. Rakennuksen katon kantavuus on heikentynyt. Kattorakenteet ovat vaurioituneet ja niissä on paikoin vesivuotoja. Kantavien pilarien ja kattorakenteiden osalta rakenteiden uusiminen on suositeltavin vaihtoehto korjauksen luotettavuuden kannalta. Toinen merkittävä ongelma on julkisivun betonirakenteiden laajat vauriot. Vauriot ovat lähinnä raudoitteiden korroosiovaurioiden aiheuttamia betonin lohkeamisia. Korroosiovauriot ovat syntyneet paikoin pienistä suojabetonipeitteistä ja betonin kloridipitoisuudesta. Meren läheisyys on aiheuttanut kloridien tunkeutumista betoniin. Betoniraudoitteiden korroosiovauriot eivät ole toistaiseksi aiheuttaneet ulkoseinärakenteen kantavuuden merkittävää heikentymistä mutta korjaustarpeet ovat laajoja. Kantavissa rakenteissa on havaittavissa monin paikoin tukien painumisesta johtuvia halkeamia. Halkeamat ovat paikoitellen niin leveitä, että betoniteräkset ovat todennäköisesti ko. kohdissa myötötilassa ja rakenteen kantavuus vaarassa. Länsipään seinän ikkunan välisissä pilareissa helkeamia

7 (14) Länsipään kattorakenteen alapinnan halkeamia Seinälinjojen kallistumiset sekä rakenneosien välisen liikuntasauman leveyden muuttuminen ylhäältä alas viittaavat tukipainumien olevan laajamittaista. Rakenneosien liikuntasauma on leventynyt yläosasta.

8 8 (14) Halkeama itäosan seinärakenteessa. Halkeama kohta on joskus paikattu, mutta vaurioituminen on jatkunut Betonipintojen korroosio- ja betonivauriot ovat laajamittaisia sekä paikoitellen erittäin vakavia. Vakavia korroosiovaurioita ikkunanpielissä, palkeissa, seinissä

9 (14) 2.3 Peruskorjaus Englanninmakasiinin peruskorjaus käsittää pääsääntöisesti seuraavat toimenpiteet: Perustukset ja niiden vahvistaminen Länsipään perustusten vahventaminen porapaaluilla Itäpään perustusten vahventaminen porapaaluilla (paikallisia painumavaurioita, vahventaminen tarpeellista, seinälinjojen ja toimisto- osan vuoksi vahventaminen vaikeaa) Kantavat pilarit ja kattorakenteet Makasiinirakennuksen luoteisosan kantavien seinälinjojen sekä pilareiden ja kattorakenteiden purkaminen kokonaisuudessaan ja rakenteiden uusiminen valamalla Rakennuksen muiden vaurioituneiden kantavien rakenteiden halkeamien injektointi perustusten vahventamisen jälkeen (vauriokohdissa joissa halkeamat >1 mm on rakenteet purettava ja valettava uudelleen) Kantavan kattolaatan yläpinnan vaurioituneen betonin poisto ja koko pinnan uusiminen betonivalulla Julkisivun betonirakenteiden korjaukset Betonipintojen vesipiikkaus (rapautuneen betonin poisto kauttaaltaan n mm syvyyteen) Korroosiotilassa olevien betoniraudoitteiden paikantaminen ja purkusyvyyden ulottaminen ruostuneiden betoniterästen taakse, raudoitteiden puhdistus, korroosiosuojaus ja laastipaikkaus Pahimpien betonivauriokohtien valukorjaukset (ikkunoiden väliset pilarimaiset osat sekä ikkunoiden yläpuoliset palkit) Pahiten vaurioituneiden betoniterästen uusiminen Rakenteellisten halkeamien sulkeminen / injektointi Julkisivun ruiskubetonointi, ruiskubetonoinnin pinnan hierto/ ylitasoitus ja pinnan muotoilu lautamuotilla tai pinnan valukorjaus it- betonilla lautamuottiin ja kummassakin vaihtoehdossa koko julkisivun suojapinnoitus Muut korjaustyöt Vesikaton ja sadevesijärjestelmien uusiminen Ovien ja ikkunoiden kunnostus Lastauslaiturin katosten alapintojen vesipiikkaus ja ruiskubetonointi ja suojapinnoitus Lastauslaitureiden purku vahventamisen tieltä ja uusiminen Sisäpintojen peruskorjaus 2.4 Peruskorjauksen kustannusarvio Seuraavassa taulukossa on arvioitu toimenpiteittäin Englanninmakasiinin peruskorjauksen ja perustusten vahventamisen sekä osittaisen uudelleen rakentamisen kustannukset:

10 10 (14) Taulukko 2.1. Englanninmakasiinin peruskorjauksen ja perustusten vahventamisen sekä osittaisen uudelleen rakentamisen kustannukset. yksikkö /yks Pilariperustustenvahventaminen, porapaalutx4[kpl] Kantavienseinälinjojenperustusten vahventaminen,porapaalut2kpl/2m[m] Kantavanbetonirakenteenuusiminen (n.30%rakennuksesta) kantavarakenne[m2] seinienpinnat(purkujauusiminen)[m2] seinienvalukorjaukset[m3] Betonirakenteenperuskorjaus kantavatblaatta[m2] seinienpinnat(purkujauusiminen)[m2] seinienvalukorjaukset[m3] Seinienpinnoitus[m2] Vesikatonuusiminen[m2] Ovienjaikkunoidenuusiminen/kunnostus [m2] Lastauslaiturinkatoksenpinnankunnostus japinnoitus[m2] Lastauslaiturinpurkujauusiminen[m2] Sisäpintojenperuskorjaus[m2] Englanninmakasiinin peruskorjauksen kustannusarvio on: 2.5 Purkamisen kustannusarvio Purkukustannus Englanninmakasiinille on arviolta Purettu rakennus voidaan käyttää mahdollisesti sataman laajennuksen täyttöihin.

11 (14) 3 Englanninmakasiinin ylikulku 3.1 Rakenne ja kunto Englanninmakasiinin viereisen kevyen liikenteen ylikulkusillan rakennussuunnitelmapiirustuksia ei ollut käytössä. Rakennus on valmistunut lähtötietojen perusteella Ylikulku on alkuaan rakennettu jo paikalla aiemmin olleen varastosuojan rakentamisen aikoihin. Ylikulku on palkkikehäsilta, jossa sillan reunoissa olevat kantavat palkit on yhdistetty poikittaisella betonilaatalla. Palkit jatkuvat sillan päissä kantavina pilarirakenteina. Sillan molemmissa päissä on porrasyhteydet. Molempien päiden rakenteissa on nähtävissä selkeästi tukipainumien aiheuttamia vaurioita. Sillan kannen alapinnan rapautumisen vuoksi on sillan alle rakennettu teräsrakenteiden suoja betonin putoamisen alittavan liikenteen päälle estämiseksi. Sama suoja estää alapinnan tarkan havainnoinnin. Kuitenkin kannen ja pilareiden nurkassa olevat pääkannattimet ovat näkyvissä. Pääkannattimien alapinnan pääraudoitus on näkyvissä ja betoni niiden ympäriltä paikoitellen kokonaan rapautunut. Rapautumisen vuoksi rakennettu suoja Pääraudoitus näkyvillä ja korroosiotilassa. Tukipainuman aiheuttamia halkeamia

12 12 (14) Englanninmakasiini ja aallonmurtaja Ylikulkusillan peruskorjaus 4 Aallonmurtaja 4.1 Rakenne ja kunto Rakenteelle on tehty kuntotutkimus vuonna 2010 (WSP). Kuntotutkimuksessa raken- teen kunnosta on tehty seuraavia havaintoja/ päätelmiä: Rakennuksen yhteydessä olevassa ylikulkusillassaa on tapahtunut rakenteiden painu- mista ja betonivaurioita. Painumisen seurauksena betonirakentb teissa on tapahtunut hal- keilua. Betoniraudoitteen korroosiovauriota on siltabetonissa paljon. Ylikulkusillan beto- ni on epähomogeenista ja huonosti tiivistynyttä, mistä syystä betonin karbonatisoitumi- nen on edennyt syvälle. Karbonatisoituminen ulottuu jopa 40 mm syvyydelle. Ruostu- neet raudoitteet ovat aiheuttaneet betonin lohkeiluaa etenkin sillan alapinnan ns. reuna- palkeissa ja paikoin kaiderakenteissa. Ylikulkusillan peruskorjaus, turvalliseksi ja riittävän kantavuuden omaavaksi raken- teeksi ei ole järkevää. Silta onn rakennettu vuosisadan alkupuolella ja sillan betonilaa- dusta ja käytetystä teräslaadusta ei ole varmuutta. Havaittujen vaurioiden korjauss vaatii laajamittaisia purkutöitä. p Purettujen rakenteidenr n korjaaminen valamalla ja uuden valuosan ja vanhan betonin luotettava tartunta on epävarmaa vanhann betonin ominaisuuksien epävarmuuden vuoksi. Tukipainumien pysäyttäminenn vaatii perustusten vahventamisen. Vahventaminenn voidaan tehdä vallitsevien maaperäolosuhteiden vuoksi vain porapaaluilla.. Koska pe- rustusten rakenteesta ei ole tietoa ei voida luotettavasti arvioida miten porapaaluille vahvistaminen tehdään, mitkää ovat sen kustannukse et ja onko se ylipäätään mahdol- lista purkamatta rakennetta. Kantamme on, että kyseistä siltaa ei ole mahdollista korjata siten, että rakenne säilyyy pääsääntöisesti alkuperäisenä, vaan koko silta onn uusittavaa perustuksia myöten. Vanhan sillan purkaminen jaa uuden rakentaminen porapaalutetuille perustuksillee maksaa arviolta: Aallonmurtaja on rakennettu sataman rakennustöiden yhteydessä luvun alku- puolella. Aallonmurtaja, kutenn vastakkaisen puolen laiturikin, on perustettu puurun- koisten kiviarkkujen varaan.

13 (14) Aallonmurtaja on muotoon lohkotuista graniittilohkareista tehty rakenne. Graniittikivien välit on täytetty sementtipohjaisella massalla rakenteen tukevoittamiseksi. Graniittilohkareiden välit on täytetty sementtipohjaisella massalla. Aallonmurtaja on monin paikoin painunut. Rakennetta tukee merenpuolelle rakennettu maatäyttö, joka suojaa myös rakennetta merenkäynniltä. Ilman kyseistä maatäyttöä olisi todennäköistä, että aallonmurtajan painumat ja vauriot olisivat kehittyneet pidemmälle. 4.2 Uusiminen/ peruskorjaus Aallonmurtajan peruskorjaus toimenpiteet vastaavat uuden rakentamista. Graniittikivet numeroidaan ja puretaan yksitellen. Vanha perustus puretaan kaivamalla vanhat rakenteet riittävän syvälle, kantavan kerroksen saavuttamiseksi. Uusi rakenne tehdään kantavan maatäytön varaan tehdyn maanvaraisen teräsbetonianturan varaan. Graniittiladonta tuetaan sisäpuolisella raudoitetulla betonivalulla. Tukimuurin purkamisen ja uudelleenrakentamisen kustannusarvio on:

14 14 (14) Tiivistelmä 5.1 Englanninmakasiini ja laituri peruskorjataan; toimenpiteet ja kustannukset Englanninmakasiinin peruskorjaukseen ja osittaiseen uudelleen rakentamiseen tutkimus- ja suunnittelutöineen kuluu noin 2 vuotta ja rakentamiskustannuksia noin 7 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti tehtävän ylikulkusillan uusimisen rakentamiskustannus on noin euroa. Satamalaiturin korjaustyö voidaan tehdä vasta makasiinin peruskorjauksen pohjarakennustöiden valmistuttua, jolloin laiturityö voidaan aloittaa noin 1,5 vuoden kuluttua peruskorjauksen suunnittelun alkamisesta. Laiturirakenteet on tuettava noin 90 m matkalla peruskorjattavan makasiinin rakennuspohjassa vinoankkurein kallioon, jolloin vastaavasti ankkuroinnin kohdalla olevat laiturin paalut on ulotettava poraustekniikkaa käyttäen kallioon. Säilytettävän Englanninmakasiinin vaatiman kallioankkuroinnin ja porapaalutuksen kustannuslisäys on RORO3 ratkaisuun verrattuna on noin /laiturimetri lisäyksen ollessa yhteensä noin ja kokonaiskustannukset n ( /m * 90 m). Kokonaiskustannukset kyseiselle toimenpidevaihtoehdolle ovat: Englanninmakasiinin peruskorjaus Ylikulkusillan uusiminen Laiturin peruskorjaus Yhteensä (noin) Englanninmakasiini puretaan; toimenpiteet ja kustannukset Englanninmakasiinin ja sille johtavan ylikulkusillan purkutöiden kustannusarvio on noin Purkutöillä ei ole vaikutusta satamalaiturin korjaustöihin eikä niiden suunnittelun aikatauluun. Kun sataman uusimishankkeessa otetaan huomioon myös Englanninmakasiinin peruskorjauksen kustannus- ja aikatauluvaikutukset satamalaiturin korjaustyöhön, kustannusvaikutus on noin 7,5 miljoonaa euroa ja aikatauluvaikutus noin 1,5 vuotta. Laiturin korjaustoimenpiteet ovat tässä tapauksessa hieman edullisemmat, koska korjaus voidaan toteuttaa RORO3 ratkaisulla, käyttäen maa- ankkureita. Laiturin peruskorjauksen kustannukset ovat tässä tapauksessa n (45000 /m * 90 m). Kokonaiskustannukset kyseiselle toimenpidevaihtoehdolle ovat: Englanninmakasiinin purkaminen Ylikulkusillan purkaminen Laiturin peruskorjaus Yhteensä (noin)

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

SUUNNITTELUTILANNE HANKE NYKYTILA JA ONGELMAT

SUUNNITTELUTILANNE HANKE NYKYTILA JA ONGELMAT ROSALA HIITTINEN MAANTIEN 12052 ROSALAN JA HIITTISTEN LAITUREIDEN LAKKAAMINEN MAANTIENÄ, KEMIÖNSAARI 31.03.2014 1.1T TIESUUNNITELMAESITE (HANKEKORTTI) SUUNNITTELUTILANNE Hankkeesta on tekeillä tiesuunnitelma.

Lisätiedot

Pientalon perustusten korjaus

Pientalon perustusten korjaus Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti nro 24 21.09.2003 Pientalon perustusten korjaus Tässä korjausohjeessa käsitellään luonnonkivestä ja paikallavaletusta betonista tehtyjä puurunkoisten pientalojen

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (50) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS Timo Raiski diplomi-insinööri Pauliina Tammi diplomi-insinööri Tampereella 23.11.2012 1 Loviisan vesitorni

Lisätiedot

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset

Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04017-10 Rakennuksen ulkovaipan energiakorjaukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Ilpo Kouhia, Jyri Nieminen, Sakari Pulakka Julkinen 1 (45) Raportin nimi Rakennuksen ulkovaipan

Lisätiedot

kenttätyöt 10. 15.2.2012

kenttätyöt 10. 15.2.2012 kenttätyöt 10. 15.2.2012 Pajan pohjois- ja länsijulkisivua luoteisnurkasta nähtynä vuonna 1968. Etualalla on pieni puistomainen vehreä tila Pajan ja Voimalan välissä. (Kuva: Suomen Rautatiemuseo / O. Karasjoki)

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101

Lisätiedot

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Kaurilan koulu, rakennus 2 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114

Tutkimusraportti. Kaurilan koulu, rakennus 2 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114 Tutkimusraportti Kaurilan koulu, rakennus 2 Projekti 306114 24.9.2014 Sisältö 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus... 5

Lisätiedot

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-726-583-2

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373

Tutkimusraportti. Ruununmyllyn ala-aste Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306373 Tutkimusraportti Ruununmyllyn ala-aste Projekti 306373 16.12.2014 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1. Yleistiedot... 4 1.2. Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3. Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Bäckmanin Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostus

Bäckmanin Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostus BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 1 (18) Bäckmanin Tornihuvilan ja piha-alueen kunnostus EAKR-hankesuunnitelma 29.6.2012 BÄCKMANIN TORNIHUVILA JA PIHA sivu 2 (18) 0 Esipuhe Bäckmanin talo piha-alueineen

Lisätiedot

Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus.

Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus. ESIPUHE Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, joka on vapaa-aukoltaan alle 2,0 m. Suomen rataverkolla on noin 6000 rumpurakennetta. Suurin osa rummuista on kivirakenteisia, jotka on rakennettu

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Juha Rajahalme Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus Kosteustekninen toiminta Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 JUHA RAJAHALME Pientalojen perustusten ja tuulettuvan alapohjan korjaus

Lisätiedot

Hirsirakennusten siirto

Hirsirakennusten siirto Museovirasto KORJAUSKORTISTO Hirsirakennusten siirto Sisältö: Yleistä... 2 Käsitteitä... 2 Yleistä... 3 Erilaiset siirtotavat... 4 Kokonaisena siirto... 4 Elementteinä siirto... 5 Siirto osina... 5 Siirtokelpoisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro (1/7) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 14 (1/7) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 4 (1/7)

Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro (1/7) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 14 (1/7) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 4 (1/7) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro (1/7) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 14 (1/7) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 4 (1/7) TEKNINEN VERTAILU ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKADUN KOULU

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Kaurialan koulu, rakennus 3 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114

Tutkimusraportti. Kaurialan koulu, rakennus 3 Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306114 Tutkimusraportti Kaurialan koulu, rakennus 3 Rakennetekninen kuntotutkimus Projekti 306114 4.11.14 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus...

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Parvekkeet Säilyttävät korjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

HEIKI{ILÄ & CO. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu

HEIKI{ILÄ & CO. 2. Havainnot ongelmista ja niiden syistä 2.1 Betanilattian ja halvin halkeilu AS IANAJ OTOIMISTO HEIKI{ILÄ & CO Diaarinro. 07 LOIMAAN KAUPUNKI Päattäjä pvm. Diaarimerk. j () I 03, 0:\ r lj Päiväys J(). t. o?(j /~ LOIMAAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelukeskus Tekninen johtaja

Lisätiedot

Tilaajan ohje: Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus

Tilaajan ohje: Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Tilaajan ohje: Betonijulkisivun ja parvekkeiden kuntotutkimus Matti Herranen 10.5.2012 1 TILAAJAN OHJEEN TAUSTAA Huoli kuntotutkimusten luotettavuudesta Yleinen kokemus kiristyneestä kilpailutilanteesta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II

TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II Päivämäärä 25.4.2013 TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II TUUSULAN KUNTA RAKENNETTAVUUSSELVITYS LAHELANPELTO II Päivämäärä 25.4.2013 Laatijat FM Oscar Lindfors Hyväksyjä RI Markku Lehikoinen

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot