Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 1.1 31.1.20133"

Transkriptio

1 a Toimenpideselvityss Ari Savolainen, Olli Niemii Versio

2 2 (14) SISÄLTÖ 1 ALUEEN OLOSUHTEET JA PERUSTAMISTAVAT Rakennuspaikka Pohjasuhteet Perustamistavat ja nykyisen rakennuspohjan olosuhteet Pohjarakenteiden korjaamisen periaatteet Laiturirakenteen uusiminen ENGLANNINMAKASIINI Rakenne Kunto Peruskorjaus Peruskorjauksen kustannusarvio Purkamisen kustannusarvio ENGLANNINMAKASIININ YLIKULKU Rakenne ja kunto Ylikulkusillan peruskorjaus AALLONMURTAJA Rakenne ja kunto Uusiminen/ peruskorjaus TIIVISTELMÄ Englanninmakasiini peruskorjataan; toimenpiteet ja kustannukset Englanninmakasiini puretaan; toimenpiteet ja kustannukset... 14

3 (14) 1 Alueen olosuhteet ja perustamistavat 1.1 Rakennuspaikka 1.2 Pohjasuhteet Englanninmakasiini sijaitsee Hangon länsisataman alueella. Ennen kuin sataman rakennustyöt aloitettiin 1870-luvulla mantereelta alkaen, sataman länsiosan kohdalla oli Korkeasaari (Högholmen), joka sijoittuu nykyisen Englanninmakasiinin länsipuolelle Voimakasiinin alueelle. Vanhan karttatiedon perusteella Englanninmakasiinin länsipääty sijaitsee likimäärin saaren itärannan kohdalla. Sataman länsiosan täyttötyöt, jotka ulottuvat Korkeasaareen, tehtiin vuosina , jolloin myös aallonmurtajaa ja rautatietä jatkettiin länsiosaan Korkeasaaren kohdalle saakka. Englanninmakasiini on sataman täyttöpenkereellä, joka yhdistää saaren mantereeseen Kuningattarenvuoren pohjoisreunalla. Laiturilinja on pengerretyn alueen pohjoisreunalla. Eteläreunassa on lohkokivimuuri, joka suojaa sataman laiturialuetta aallokolta ja jäiltä. Muurin päälle rakennettiin teräsbetoninen kävelysilta Kuningattarenvuoren juurelta Englanninmakasiinin kohdalle saakka, johon alkuaan tehtiin tavarasuoja rakennustöiden ajoittuessa samalle ajanjaksolle kuin Voimakasiinin rakentaminen. Kävelysillan pituus on ollut noin 350 m ja leveys 4,3 m. Kävelysiltaa ja tavarasuojan aluetta yhdistämään rakennettiin ylikulkusilta (viadukti). Englanninmakasiini rakennettiin tavarasuojan paikalle vuosina Sen itäpäädyn kohdalla on aiemmin rakennettu ylikulkusilta (viadukti) yhdistämässä rakennusta ja aallonmurtajan päällä olevaa kävelysiltaa vastaavasti kuin tavarasuojan itäpäädyssä. Englanninmakasiinin itäpäädyssä ovat olleet aiemmin 2-3 kerroksessa satamakonttorin tilat, jotka nykyisin ovat kunnostetussa Voimakasiinissa. Muilta osin makasiini on 1-kerroksista varasto- tai työtilaa. 1. kerroksen vapaa korkeus on 5 6 m. Englanninmakasiini on noin 10 m pidempi kuin samalla paikalla ollut tavarasuoja. Lisäpituus on makasiinin länsipäässä. Rakennuspohjan muodoltaan purettu tavarasuoja ja Englanninmakasiini ovat likimäärin vastaavat. Muoto on syntynyt pohjoispuolen laiturialueen suorasta ratalinjasta lastauslaituriin liittyen ja vastaavasta tilanteesta eteläpuolen kaartuvan ratalinjan kohdalla. Englanninmakasiinin rakennuspaikka on kokonaisuudessaan vesialueelle tehtyä täyttöaluetta samoin kuin sen pohjoispuolella oleva laiturirakenne ja koko aallonmurtajalinja Kuningattarenvuoren juuresta likimäärin Englanninmakasiinin länsipäädyn tasalle saakka, jossa on sijainnut Korkeasaaren itäreunan rantaviiva. Täyttötaso Englanninmakasiinin alueella on noin +2 +2,5 ja vesialueen pohja laiturilinjan kohdalla noin Tavarasuojan suunnitteluajalta vuodelta 1909 on käytettävissä leikkauspiirustukset. Niiden mukaan tavarasuojan länsipäädyn kohdalla (vastaten likimäärin Englanninmakasiinin länsipäätyä) kalliopinta on noin tasolla -10 eteläsivulla ja laiturin puoleisella pohjoissivulla noin tasolla -25. RORO 3 laiturihankkeen yhteydessä syvimmät laiturilinjan kairaukset ovat päättyneet kiveen tai kallioon noin tasolla noin 150 m etäisyydellä makasiinista. Alkuperäinen merenpohja on ollut vastaavasti tasolla -5-10, joten maamuodostumia rakennuspohjassa on alkuaan ollut 5 15 m. Muodostumat ovat pinnassa savea-silttiä ja syvemmällä hiekkaa sekä kalliopintaan rajoittuen soraa.

4 4 (14) Perustamistavat ja nykyisen rakennuspohjan olosuhteet Englanninmakasiinin perustamistavasta ei ole käytettävissä dokumentoitua tietoa. Samalla paikalla aikaisemmin ollut tavarasuoja on perustettu merenpohjaan täytettyyn sora- ja louhekerrokseen tukeutuville puupaaluille. Rakentamistavasta käytettävissä olevien tietojen mukaan pohjaan todennäköisesti suoraan luonnollisen merenpohjan päälle on tehty vähintään metrin paksuinen soratäyttö ja sen päälle vähintään kahden metrin paksuinen louhetäyttö. Näiden täyttökerrosten päältä alkaen on täytetty hiekkapenger, jonka läpi on lyöty puupaalut. Paalujen varaan on asennettu paaluanturoiksi uppoarkut. Paaluanturoina olevat hirsiarkut on täytetty betonilla. Kaikkiaan rakentamisessa on käytetty Korkeasaaren sekä satama-altaan vedenalaisessa louhinnassa saatua louhetta. Satamaradan ja laiturirakenteiden puiset uppoarkut on perustettu merenpohjaan tehdyn louhepenkereen varaan. Kun Englanninmakasiinia rakennettiin samalle rakennuspaikalle kuin aikaisempi tavarasuoja, perustukset tehtiin todennäköisesti maanpäällisten rakenteiden purkutöiden jälkeen tavarasuojan rakennuspohjalle ilman, että perustuskuormia olisi viety uusilla paaluilla kantavaan pohjaan. Tähän viittaa piirustusten mukaan rakennusten likimäärin sama muoto sekä kantavien seinien ja pilareiden suunnilleen vastaavat sijainnit. Englanninmakasiini on länsipäästä noin 10 m pidempi kuin tavarasuoja, jolloin Englanninmakasiinin länsipäädyn osalla on sille tehdyt perustukset. On kuitenkin selvää, että rakennusten rakennejärjestelmät ja kuormat ovat poikenneet toisistaan, jolloin Englanninmakasiinin perustaminen ei välttämättä ole täysin onnistunut. Tästä on selkeänä osoituksena rakennusrungolle syntyneet epätasaiset painumat ja niiden myötä huomattavat rakennevauriot, jotka selvimmin näkyvät halkeamina rakenteissa. Rakentamistavan vuoksi jo vuosina tehty rakennuspohja on hyvin epähomogeeninen sekä luonnonpohjasuhteiden että rakenteiden ja täyttöjen suhteen. Täytöt koostuvat hiekoista, kivistä ja louheesta sisältäen myös puurakenteita mm. paaluja. 1.4 Pohjarakenteiden korjaamisen periaatteet Rakennuspohjan olosuhteiden epähomogeenisuuden vuoksi perustuskuormat on vietävä kantavaan pohjaan tai varmimmin kallioon. Ainoastaan porapaalutustekniikka soveltuu käytettäväksi täytön kivisen ja lohkareisen laadun sekä rakennuspohjassa olevien rakenteiden vuoksi. Lyötävillä paaluilla ei pystytä luetettavasti läpäisemään vanhoja perustuksia ja louhetäyttöjä. Toisaalta rakennuspohjassa oleva puuaines vaikeuttaa huomattavasti porapaalujen asennusta. Kallioon ulotettuna paalupituus vaihtelee välillä m ollen todennäköisesti pääosin m. Vahvistettavien perustusten tai korvaavien uusien kantavien rakenteiden kuormat esitetään vietäväksi porapaaluilla kallioon. Uudelleen rakennettavat lattiat perustetaan maanvaraisesti, mutta rakennuspohjan painumien hallitsemiseksi on mahdollisesti tarpeen tehdä alustäytöille kevennys. Aallonmurtaja esitetään perustettavaksi maanvaraiselle laattaperustukselle.

5 Englanninmakasiini ja aallonmurtaja 1.5 Laiturirakenteen uusiminen (14) Korjatusta RORO3 -laituriosuudesta länteen Englanninmakasiinin ja Voimakasiininn välille ulottuen laiturirakenteet esitetään uusittavaksi vastaavin periaattein kuin aiempii RORO3 -osuus. Tällä osuudella voidaan käyttää RORO3 -ratkaisun putkipaa- lu/vaaka-ankkuri/ankkurilaatta rakenneperiaatetta ainoastaan a siinä tapauksessa, et- tä Englanninmakasiini on voituu purkaa pois ennen laiturin uudistamista. Mikäli Englanninmakasiini säilytetään pohjarakenteet korjattuina edellä esitetyn peri- aatteen mukaisesti, uusittavann laiturirakenteen vaakatuentaan ei voida käyttää RO- RO3 ratkaisun tyyppistä vaaka-ankkuri/ankkurilaatta rakennetta. Sen sijaan ankku- rointi on tehtävä vinoankkure ein kallioon, jolloin ankkuripituudeksi tulee m. Ankkurointivoiman pystykomponentti on siirrettävä laiturilinjalla porapaaluin kallioon. Kaikkiaan Englanninmakasiinin kohdalla noin 90 m matkalla laiturin paalutustyö, jos- sa lyömällä asennettavien suuriläpimittaisten teräsputkipaalujen sijasta kallioankku- reiden kohdalla käytetään kallioon ulotettuja porapaaluja ja ankkurointityö suunnattu- na korjatun Englanninmakasiinin rakennuspohjan alle, tekevät laiturin korjaustyön vaativammaksi, enemmän aikaa vieväksi ja kalliimmaksi verrattuna jo tehtyyn RO- RO3 osuuteen. 2 Englanninmakasiini 2.1 Rakenne Englanninmakasiinin rakennussuunnitelmapiirustuksia ei ollut käytössä. Rakennus on valmistunut lähtötietojen perusteella Englanninmakasiini on teräsbetoninen paikalla valettu pilari-palkki-laatta-rakenteinenn yksikerroksinen halli, jonka itäreunassa on 2/3 kerroksinen toimisto-osa.

6 6 (14) Kunto Halliosan ulkoseinät ovat kantavia teräsbetonisia paikallavaluseiniä. Halliosan keskellä on kantavia teräsbetonipilareita, jotka tukevat ulkoseinälinjoilta alkavia teräsbetonipalkkeja. Palkkien päällä on kantava teräsbetonilaatta. Kaikki rakenteet on valettu saumattomasti yhteen. Makasiinin puolessa välissä (noin) on pohjois-eteläsuuntainen liikuntasauma, joka jakaa rakennuksen kahteen osaan. Itäosalla pilareita on tiheämmin, ja sen lisäksi alueella on kantavia seinälinjoja. Rakenteelle on tehty kuntotutkimus vuonna 2010 (WSP). Kuntotutkimuksessa on rakenteen kunnosta tehty seuraavia päätelmiä: Englannin makasiinin merkittävimpänä vauriona voidaan pitää rakenteiden painumisesta aiheutuneita rakennevaurioita. Kantavien pilarien ja palkkien tukipinnoilla on tapahtunut painumisen seurauksena rakenteiden siirtymistä ja kantavien rakenteiden vaurioita. Rakennuksen katon kantavuus on heikentynyt. Kattorakenteet ovat vaurioituneet ja niissä on paikoin vesivuotoja. Kantavien pilarien ja kattorakenteiden osalta rakenteiden uusiminen on suositeltavin vaihtoehto korjauksen luotettavuuden kannalta. Toinen merkittävä ongelma on julkisivun betonirakenteiden laajat vauriot. Vauriot ovat lähinnä raudoitteiden korroosiovaurioiden aiheuttamia betonin lohkeamisia. Korroosiovauriot ovat syntyneet paikoin pienistä suojabetonipeitteistä ja betonin kloridipitoisuudesta. Meren läheisyys on aiheuttanut kloridien tunkeutumista betoniin. Betoniraudoitteiden korroosiovauriot eivät ole toistaiseksi aiheuttaneet ulkoseinärakenteen kantavuuden merkittävää heikentymistä mutta korjaustarpeet ovat laajoja. Kantavissa rakenteissa on havaittavissa monin paikoin tukien painumisesta johtuvia halkeamia. Halkeamat ovat paikoitellen niin leveitä, että betoniteräkset ovat todennäköisesti ko. kohdissa myötötilassa ja rakenteen kantavuus vaarassa. Länsipään seinän ikkunan välisissä pilareissa helkeamia

7 (14) Länsipään kattorakenteen alapinnan halkeamia Seinälinjojen kallistumiset sekä rakenneosien välisen liikuntasauman leveyden muuttuminen ylhäältä alas viittaavat tukipainumien olevan laajamittaista. Rakenneosien liikuntasauma on leventynyt yläosasta.

8 8 (14) Halkeama itäosan seinärakenteessa. Halkeama kohta on joskus paikattu, mutta vaurioituminen on jatkunut Betonipintojen korroosio- ja betonivauriot ovat laajamittaisia sekä paikoitellen erittäin vakavia. Vakavia korroosiovaurioita ikkunanpielissä, palkeissa, seinissä

9 (14) 2.3 Peruskorjaus Englanninmakasiinin peruskorjaus käsittää pääsääntöisesti seuraavat toimenpiteet: Perustukset ja niiden vahvistaminen Länsipään perustusten vahventaminen porapaaluilla Itäpään perustusten vahventaminen porapaaluilla (paikallisia painumavaurioita, vahventaminen tarpeellista, seinälinjojen ja toimisto- osan vuoksi vahventaminen vaikeaa) Kantavat pilarit ja kattorakenteet Makasiinirakennuksen luoteisosan kantavien seinälinjojen sekä pilareiden ja kattorakenteiden purkaminen kokonaisuudessaan ja rakenteiden uusiminen valamalla Rakennuksen muiden vaurioituneiden kantavien rakenteiden halkeamien injektointi perustusten vahventamisen jälkeen (vauriokohdissa joissa halkeamat >1 mm on rakenteet purettava ja valettava uudelleen) Kantavan kattolaatan yläpinnan vaurioituneen betonin poisto ja koko pinnan uusiminen betonivalulla Julkisivun betonirakenteiden korjaukset Betonipintojen vesipiikkaus (rapautuneen betonin poisto kauttaaltaan n mm syvyyteen) Korroosiotilassa olevien betoniraudoitteiden paikantaminen ja purkusyvyyden ulottaminen ruostuneiden betoniterästen taakse, raudoitteiden puhdistus, korroosiosuojaus ja laastipaikkaus Pahimpien betonivauriokohtien valukorjaukset (ikkunoiden väliset pilarimaiset osat sekä ikkunoiden yläpuoliset palkit) Pahiten vaurioituneiden betoniterästen uusiminen Rakenteellisten halkeamien sulkeminen / injektointi Julkisivun ruiskubetonointi, ruiskubetonoinnin pinnan hierto/ ylitasoitus ja pinnan muotoilu lautamuotilla tai pinnan valukorjaus it- betonilla lautamuottiin ja kummassakin vaihtoehdossa koko julkisivun suojapinnoitus Muut korjaustyöt Vesikaton ja sadevesijärjestelmien uusiminen Ovien ja ikkunoiden kunnostus Lastauslaiturin katosten alapintojen vesipiikkaus ja ruiskubetonointi ja suojapinnoitus Lastauslaitureiden purku vahventamisen tieltä ja uusiminen Sisäpintojen peruskorjaus 2.4 Peruskorjauksen kustannusarvio Seuraavassa taulukossa on arvioitu toimenpiteittäin Englanninmakasiinin peruskorjauksen ja perustusten vahventamisen sekä osittaisen uudelleen rakentamisen kustannukset:

10 10 (14) Taulukko 2.1. Englanninmakasiinin peruskorjauksen ja perustusten vahventamisen sekä osittaisen uudelleen rakentamisen kustannukset. yksikkö /yks Pilariperustustenvahventaminen, porapaalutx4[kpl] Kantavienseinälinjojenperustusten vahventaminen,porapaalut2kpl/2m[m] Kantavanbetonirakenteenuusiminen (n.30%rakennuksesta) kantavarakenne[m2] seinienpinnat(purkujauusiminen)[m2] seinienvalukorjaukset[m3] Betonirakenteenperuskorjaus kantavatblaatta[m2] seinienpinnat(purkujauusiminen)[m2] seinienvalukorjaukset[m3] Seinienpinnoitus[m2] Vesikatonuusiminen[m2] Ovienjaikkunoidenuusiminen/kunnostus [m2] Lastauslaiturinkatoksenpinnankunnostus japinnoitus[m2] Lastauslaiturinpurkujauusiminen[m2] Sisäpintojenperuskorjaus[m2] Englanninmakasiinin peruskorjauksen kustannusarvio on: 2.5 Purkamisen kustannusarvio Purkukustannus Englanninmakasiinille on arviolta Purettu rakennus voidaan käyttää mahdollisesti sataman laajennuksen täyttöihin.

11 (14) 3 Englanninmakasiinin ylikulku 3.1 Rakenne ja kunto Englanninmakasiinin viereisen kevyen liikenteen ylikulkusillan rakennussuunnitelmapiirustuksia ei ollut käytössä. Rakennus on valmistunut lähtötietojen perusteella Ylikulku on alkuaan rakennettu jo paikalla aiemmin olleen varastosuojan rakentamisen aikoihin. Ylikulku on palkkikehäsilta, jossa sillan reunoissa olevat kantavat palkit on yhdistetty poikittaisella betonilaatalla. Palkit jatkuvat sillan päissä kantavina pilarirakenteina. Sillan molemmissa päissä on porrasyhteydet. Molempien päiden rakenteissa on nähtävissä selkeästi tukipainumien aiheuttamia vaurioita. Sillan kannen alapinnan rapautumisen vuoksi on sillan alle rakennettu teräsrakenteiden suoja betonin putoamisen alittavan liikenteen päälle estämiseksi. Sama suoja estää alapinnan tarkan havainnoinnin. Kuitenkin kannen ja pilareiden nurkassa olevat pääkannattimet ovat näkyvissä. Pääkannattimien alapinnan pääraudoitus on näkyvissä ja betoni niiden ympäriltä paikoitellen kokonaan rapautunut. Rapautumisen vuoksi rakennettu suoja Pääraudoitus näkyvillä ja korroosiotilassa. Tukipainuman aiheuttamia halkeamia

12 12 (14) Englanninmakasiini ja aallonmurtaja Ylikulkusillan peruskorjaus 4 Aallonmurtaja 4.1 Rakenne ja kunto Rakenteelle on tehty kuntotutkimus vuonna 2010 (WSP). Kuntotutkimuksessa raken- teen kunnosta on tehty seuraavia havaintoja/ päätelmiä: Rakennuksen yhteydessä olevassa ylikulkusillassaa on tapahtunut rakenteiden painu- mista ja betonivaurioita. Painumisen seurauksena betonirakentb teissa on tapahtunut hal- keilua. Betoniraudoitteen korroosiovauriota on siltabetonissa paljon. Ylikulkusillan beto- ni on epähomogeenista ja huonosti tiivistynyttä, mistä syystä betonin karbonatisoitumi- nen on edennyt syvälle. Karbonatisoituminen ulottuu jopa 40 mm syvyydelle. Ruostu- neet raudoitteet ovat aiheuttaneet betonin lohkeiluaa etenkin sillan alapinnan ns. reuna- palkeissa ja paikoin kaiderakenteissa. Ylikulkusillan peruskorjaus, turvalliseksi ja riittävän kantavuuden omaavaksi raken- teeksi ei ole järkevää. Silta onn rakennettu vuosisadan alkupuolella ja sillan betonilaa- dusta ja käytetystä teräslaadusta ei ole varmuutta. Havaittujen vaurioiden korjauss vaatii laajamittaisia purkutöitä. p Purettujen rakenteidenr n korjaaminen valamalla ja uuden valuosan ja vanhan betonin luotettava tartunta on epävarmaa vanhann betonin ominaisuuksien epävarmuuden vuoksi. Tukipainumien pysäyttäminenn vaatii perustusten vahventamisen. Vahventaminenn voidaan tehdä vallitsevien maaperäolosuhteiden vuoksi vain porapaaluilla.. Koska pe- rustusten rakenteesta ei ole tietoa ei voida luotettavasti arvioida miten porapaaluille vahvistaminen tehdään, mitkää ovat sen kustannukse et ja onko se ylipäätään mahdol- lista purkamatta rakennetta. Kantamme on, että kyseistä siltaa ei ole mahdollista korjata siten, että rakenne säilyyy pääsääntöisesti alkuperäisenä, vaan koko silta onn uusittavaa perustuksia myöten. Vanhan sillan purkaminen jaa uuden rakentaminen porapaalutetuille perustuksillee maksaa arviolta: Aallonmurtaja on rakennettu sataman rakennustöiden yhteydessä luvun alku- puolella. Aallonmurtaja, kutenn vastakkaisen puolen laiturikin, on perustettu puurun- koisten kiviarkkujen varaan.

13 (14) Aallonmurtaja on muotoon lohkotuista graniittilohkareista tehty rakenne. Graniittikivien välit on täytetty sementtipohjaisella massalla rakenteen tukevoittamiseksi. Graniittilohkareiden välit on täytetty sementtipohjaisella massalla. Aallonmurtaja on monin paikoin painunut. Rakennetta tukee merenpuolelle rakennettu maatäyttö, joka suojaa myös rakennetta merenkäynniltä. Ilman kyseistä maatäyttöä olisi todennäköistä, että aallonmurtajan painumat ja vauriot olisivat kehittyneet pidemmälle. 4.2 Uusiminen/ peruskorjaus Aallonmurtajan peruskorjaus toimenpiteet vastaavat uuden rakentamista. Graniittikivet numeroidaan ja puretaan yksitellen. Vanha perustus puretaan kaivamalla vanhat rakenteet riittävän syvälle, kantavan kerroksen saavuttamiseksi. Uusi rakenne tehdään kantavan maatäytön varaan tehdyn maanvaraisen teräsbetonianturan varaan. Graniittiladonta tuetaan sisäpuolisella raudoitetulla betonivalulla. Tukimuurin purkamisen ja uudelleenrakentamisen kustannusarvio on:

14 14 (14) Tiivistelmä 5.1 Englanninmakasiini ja laituri peruskorjataan; toimenpiteet ja kustannukset Englanninmakasiinin peruskorjaukseen ja osittaiseen uudelleen rakentamiseen tutkimus- ja suunnittelutöineen kuluu noin 2 vuotta ja rakentamiskustannuksia noin 7 miljoonaa euroa. Samanaikaisesti tehtävän ylikulkusillan uusimisen rakentamiskustannus on noin euroa. Satamalaiturin korjaustyö voidaan tehdä vasta makasiinin peruskorjauksen pohjarakennustöiden valmistuttua, jolloin laiturityö voidaan aloittaa noin 1,5 vuoden kuluttua peruskorjauksen suunnittelun alkamisesta. Laiturirakenteet on tuettava noin 90 m matkalla peruskorjattavan makasiinin rakennuspohjassa vinoankkurein kallioon, jolloin vastaavasti ankkuroinnin kohdalla olevat laiturin paalut on ulotettava poraustekniikkaa käyttäen kallioon. Säilytettävän Englanninmakasiinin vaatiman kallioankkuroinnin ja porapaalutuksen kustannuslisäys on RORO3 ratkaisuun verrattuna on noin /laiturimetri lisäyksen ollessa yhteensä noin ja kokonaiskustannukset n ( /m * 90 m). Kokonaiskustannukset kyseiselle toimenpidevaihtoehdolle ovat: Englanninmakasiinin peruskorjaus Ylikulkusillan uusiminen Laiturin peruskorjaus Yhteensä (noin) Englanninmakasiini puretaan; toimenpiteet ja kustannukset Englanninmakasiinin ja sille johtavan ylikulkusillan purkutöiden kustannusarvio on noin Purkutöillä ei ole vaikutusta satamalaiturin korjaustöihin eikä niiden suunnittelun aikatauluun. Kun sataman uusimishankkeessa otetaan huomioon myös Englanninmakasiinin peruskorjauksen kustannus- ja aikatauluvaikutukset satamalaiturin korjaustyöhön, kustannusvaikutus on noin 7,5 miljoonaa euroa ja aikatauluvaikutus noin 1,5 vuotta. Laiturin korjaustoimenpiteet ovat tässä tapauksessa hieman edullisemmat, koska korjaus voidaan toteuttaa RORO3 ratkaisulla, käyttäen maa- ankkureita. Laiturin peruskorjauksen kustannukset ovat tässä tapauksessa n (45000 /m * 90 m). Kokonaiskustannukset kyseiselle toimenpidevaihtoehdolle ovat: Englanninmakasiinin purkaminen Ylikulkusillan purkaminen Laiturin peruskorjaus Yhteensä (noin)

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere

NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere NCC Property Development Oy Tampereen keskusareenan alue, asemakaavan muutos Tampere RAKENNETTAVUUSSELVITYS ASEMAKAAVAN MUUTOSTA VARTEN 1. YLEISTÄ Selvityksen kohde on asemakaava-alue Tampereen keskustan

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY CASE TRIPLA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY TRIPLA SUUNNITTELIJAN HAASTEET Millä vaihtoehtoisilla ratkaisuilla/rakenteilla ja miten voidaan toteuttaa pysäköintilaitoksen syvä

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat

Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Savon ammatti- ja aikuisopisto Presidentinkatu 1 ja 3 vanhat osat Rakennetekninen arviointi rakennuksien peruskorjattavuudesta Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy Sivu 2 / 16 Sisällys 1. Yleistä... 3

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Teräsrunkoisen. perustaminen,

Teräsrunkoisen. perustaminen, Teräsrunkoisen kangaskatteisen hallin perustaminen, kun perustaminen tehdään ankkuroimalla pilarin pohjalevy terästangoilla maahan asfaltin päältä. FISE-PÄIVÄ 1.11.2006 Pentti Äystö 1 Luvanvaraiset rakennustoimenpiteet:

Lisätiedot

1 Rakennettavuusselvitys

1 Rakennettavuusselvitys 1 Rakennettavuusselvitys 1.1 Toimeksianto Rakennettavuusselvityksen tavoitteena on ollut selvittää kaavarunko-/asemakaava-alueen pohjaolosuhteet ja alueen soveltuvuus rakentamiseen sekä antaa yleispiirteiset

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

KAUP.OSA KORTTELI TONTTI TUTKIMUSPAIKKA Hämeenkatu 28 II 4 1. Rakennustyömaa. Neljä harmaakiviseinän jäännöstä

KAUP.OSA KORTTELI TONTTI TUTKIMUSPAIKKA Hämeenkatu 28 II 4 1. Rakennustyömaa. Neljä harmaakiviseinän jäännöstä Turku, KAUP.OSA KORTTELI TONTTI TUTKIMUSPAIKKA Hämeenkatu 28 II 4 TUTKIMUKSEN LAATU Rakennustyömaa AIKA 5.5.-22.7.98 TUTKIJAT VALOKUVAAJAT H.Brusila, N.Lepokorpi, A.Pihlman M.Puhakka, A.Pihlman, N.Lepokorpi

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

METSÄMÄENTIEN YLIKULKUSILTA NRO3

METSÄMÄENTIEN YLIKULKUSILTA NRO3 METSÄMÄENTIEN YLIKULKUSILTA NRO3 Suunniteltu ja rakennettu 70-luvun puolivälissä Toteutettu urakoitsijan esittämän, vaihtoehtoisen suunnitelman mukaan jännitettynä, elementtirakenteisena betonisiltana

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS

VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS VAHVISTETTU MAAVALLI, KEHÄ 1:N JA KIVIKONTIEN ERITASOLIITTYMÄ SUUNNITTELU JA MITOITUS Pohjanvahvistuspäivä 21.8.2014 Kirsi Koivisto, Ramboll Finland Oy SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI JA MELUN LEVIÄMINEN Kivikko

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

Kolme rakennusvirhettä. Yleistä. Ensimmäinen

Kolme rakennusvirhettä. Yleistä. Ensimmäinen Kolme rakennusvirhettä Yleistä Rakennusvirheistä laaditut selostukset perustuvat hankkeista laadittuihin asiantuntijaraportteihin sekä asianosaisilta kirjallisesti ja suullisesti saatuun materiaaliin.

Lisätiedot

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys

Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Knowledge taking people further --- MIKKELIN VESILAITOS Mikkelin uusi jätevedenpuhdistamo Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen rakennettavuusselvitys Yhteenveto 16.2.2009 Viite 82122478 Versio 1 Pvm 16.2.2009

Lisätiedot

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA 1 BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA Sisältö: Taustaa Alkalikiviainesreaktio ASR

Lisätiedot

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA

BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA 1 BETONIN ALKALIKIVIAINESREAKTION KORJAAMINEN TAMPEREEN UINTIKESKUKSEN ALTAISSA Sisältö: Taustaa Alkalikiviainesreaktio ASR

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) RAKENNETTAVUUSSELVITYS OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN 1 (2) K44061 T2 31.5.2016 ALUSTAVA KAUKLAHTI BASSENRAITTI KORTTELI 44061 T2 Yleistä Alueen alustavaa rakennettavuusselvityksen määrittämistä varten on lähtötietoina

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815

FCG Finnish Consulting Group Oy JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 JOENSUUN KAUPUNKI MARJALAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS P13815 18.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 1 Rakennushankkeen kuvaus:... 1 Suunnittelijat, asiantuntijat:... 1 2.

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

LIITE 4. Hankekortit

LIITE 4. Hankekortit LIITE 4 Hankekortit Hankekortti, kohde 1 Rajatorpantie välillä Viisaritie-Köysikuja 5.3.2013 Nykytilanne Melulähde KVL 2012 Nopeus km/h Katuluokka Huom. KAVL 2030 Rajatorpantie 12 880 50 2 18 900 Vihdintie

Lisätiedot

Pelkosenniemi, Pyhätunturi. Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi

Pelkosenniemi, Pyhätunturi. Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi Pelkosenniemi, Pyhätunturi Uhriharju ja Pyhänkasteenlampi Kohteen tarkastus Pirjo Rautiainen Metsähallitus Lapin Luontopalvelut PL 8016 96101 Rovaniemi pirj o.rautiainen@metsa.fi 040 5081673 JOHDANTO Pyhä-Luoston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Pyörätuolihissit. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Pyörätuolihissit Pyörätuolihissit ovat kevytrakenteisia pystyhissejä tai porrashissejä jotka soveltuvat yleensä melko pieniin tasoeroihin. Kerroksesta toiseen siirtymisessä on uudisrakennuksissa käytettävä

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------

MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ MYYLÄLÄKIINTEISTÖ --------- myymälä-, varasto-, ym. toimitilaa------------ PETIKKO n. 6000 m² Kiinteistö on ollut Tarjoustalo / Tokmannin käytössä vuodesta 2005, jolloin liiketeilasaneeraus tehtiin entiseen

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS PAPINKANKAAN KAAVA-ALUE RAKENNETTAVUUSSELVITYS Päivämäärä 03.04.2014 Laatija Tarkastaja Iikka Hyvönen Jari Hirvonen SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.

Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies. TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI

Työ nro RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI Työ nro 10675-3 04.11.2014 RAKENNETTAVUUSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNKI SILTATIEN ASUTUSALUE KIRKONSEUTU, YLÖJÄRVI TARATEST OY * Mittaustyöt Turkkirata 9 A, 33960 PIRKKALA PUH 03-368 33 22 * Pohjatutkimukset

Lisätiedot

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014 JOINTSAVERkorjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje JOINTSAVER-korjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen

Lisätiedot

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus

Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia. Tiedotustilaisuus Mankkaan koulun sisäilmaselvitysten tuloksia Tiedotustilaisuus 24.11.2014 Sisäilmaongelmat ovat monimutkaisia kokonaisuuksia Sisäolosuhteisiin vaikuttavat useat eri tekijät: lämpö-, kosteus-, valaistus-

Lisätiedot

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen.

tilaus- tai toimituspäivämäärä: (tilaus) näytteiden muoto ja halkaisija: poralieriö, Ø 46 mm Näyte 1.1 seinä. Ohuthie ulkopinnasta alkaen. 1 (10) 08.02.2013 Puh. 0207 864 12 Fax 0207 864 800 Ramboll Finland Oy Lauri Harle Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO analyysi: OHUTHIEANALYYSI kohde: Uimahalli näytetunnukset: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

Lisätiedot

Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI. Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co

Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI. Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co Sweco Rakennetekniikka Oy. KORKEAN RAKENTAMISEN HAASTEET, CASE REDI Copyright Helin & Co / Voima Graphics Arkkitehti Helin & Co 1 Työmaa 10.8.2016 web-liittymästä Haastavuus näkyy jo tästä 2 Näkymiä Tekla

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI

JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI Vastaanottaja Jyväskylän Tilapalvelu Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 27.9.2010 JYVÄSKYLÄN VALTION- TALO JULKISIVUJEN KUNTO- TUTKIMUSRAPORTTI JYVÄSKYLÄN VALTIONTALO JULKISIVUJEN KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 4 Vahingonkorvausvaatimuksen hylkääminen, autovaurio Palosuontien ja Halkosuontien risteysalueella Pakilassa HEL 2013-016284 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry Seliskerin retkisaaren laiturien kunnostus 2015 Suunnitelma Muistio liitteenä 1 Yhteystiedot Puheenjohtaja Lasse Lovén, Jaatsinkatu 7 D, 38210 Sastamala, puh- 040

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? DI Hannu Hänninen

SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? DI Hannu Hänninen SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? 15.05.2013 DI Hannu Hänninen A. Uusi ajoneuvoasetus Vanha asetuskaavio 16,80 m / 600 kn eli 60 tonnia 2 1 Uusi asetuskaavioarvio

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016

Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1 (2) Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Geotekniikka 9.3.2016 Hämeenkylän koulu Raportti KOEKUOPPATUTKIMUKSET JA POHJAVESIMITTAUKSET 2/2016 1. Yleistä Vantaan geotekniikka

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

PERNIÖ, KIRJAKKALA. Näytteenottokuoppien kaivuun valvonta

PERNIÖ, KIRJAKKALA. Näytteenottokuoppien kaivuun valvonta Raportti konekaivuun valvonnasta, jonka tutkija Heljä Brusila suoritti 25.8.999 Perniön Kirjakkalan ruukin alueella näytteenottokuoppien kaivuun yhteydessä. PERNIÖ, KIRJAKKALA Näytteenottokuoppien kaivuun

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Pilari/ paalulaiturin (kuva 9) kansirakenteen etuosa tukeutuu pilariin, joka on joko maanvaraiselle anturalle tai paaluille perustettu.

Pilari/ paalulaiturin (kuva 9) kansirakenteen etuosa tukeutuu pilariin, joka on joko maanvaraiselle anturalle tai paaluille perustettu. 14 3.2.6 Pilari/ paalulaituri Pilari/ paalulaiturin (kuva 9) kansirakenteen etuosa tukeutuu pilariin, joka on joko maanvaraiselle anturalle tai paaluille perustettu. Pilari/ paalulaituria tarkastettaessa

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

ESPOO, ESPOONKARTANO, MANKBY Liite 1 Georg Haggrén Kuvanro Alue Taso Yksikkö Kuvaus Suunta Päivä Kuvaaja

ESPOO, ESPOONKARTANO, MANKBY Liite 1 Georg Haggrén Kuvanro Alue Taso Yksikkö Kuvaus Suunta Päivä Kuvaaja 1 13 12 Alueen 13 ja 17 välissä olevan profiilipalkin N-profiili ennen sen poistamista. Vasemmalla kellari, rakennus 25. NE-SW 4.6.2013 GH 2 13 12 Yleiskuva. Stereokuvapari. Taustalla alue 19. Rakennukset

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

Ruovesi Ruhala, Kauttu Ja Visuvesi Kaava-alueiden Muinaisjäännösinventoinnin 2003 täydennys

Ruovesi Ruhala, Kauttu Ja Visuvesi Kaava-alueiden Muinaisjäännösinventoinnin 2003 täydennys 1 Ruovesi Ruhala, Kauttu Ja Visuvesi Kaava-alueiden Muinaisjäännösinventoinnin 2003 täydennys Huhtikuu 2004 Timo Jussila 2 Sisältö: Esipuhe... 2 Lukkonokan varustukset:... 3 Länsikärjen varustus... 3 Länsityven

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VALTIONTALO. Käyttöturvallisuusselvitys. Jyväskylän Tilapalvelu PL JYVÄSKYLÄ 1. TAUSTAA

JYVÄSKYLÄN VALTIONTALO. Käyttöturvallisuusselvitys. Jyväskylän Tilapalvelu PL JYVÄSKYLÄ 1. TAUSTAA Jyväskylän Tilapalvelu Ramboll Finland Oy PL 193 40101 JYVÄSKYLÄ Sepänkatu 14 C 40720 Jyväskylä Puhelin 020 755 7170 Fax 020 755 7171 www.ramboll.fi JYVÄSKYLÄN VALTIONTALO Päivämäärä 28.12.2009 Viite:

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

GEOLOGIA. Evon luonto-opas

GEOLOGIA. Evon luonto-opas Evon luonto-oppaan tekemiseen on saatu EU:n Life Luonto -rahoitustukea GEOLOGIA Korkokuva Evon Natura 2000 -alueen pohjois-, itä- ja länsireunoilla maasto kohoaa aina 180 m meren pinnan yläpuolelle asti.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot