Vastaanottaja. Ilmatar Windpower Oyj. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja. Ilmatar Windpower Oyj. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 13.1.2014 ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS

2 ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Päivämäärä 15/11/2013 Laatija Tarkastaja Kuvaus Niina Onttonen, Tuomas Pelkonen, Janne Ristolainen, Arttu Ruhanen, Sonja Semeri, Dennis Söderholm, Tiina Virta Joonas Hokkanen Selvitys ympäristövaikutuksista Hartolan Kinkkulanmäen tuulivoimaloiden sijoitusalueella Viite Kannen kuva: Vuorenkylän maisema Ruulin tilan kohdalta kuvattuna Ramboll Ylistönmäentie JYVÄSKYLÄ P F

3 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS SISÄLTÖ 1. Johdanto Selvityksen lähtökohta Selvityksen laatiminen 1 2. HANKKEEN KUVAUS Hankkeesta vastaava Hankkeen sijainti Tuulivoimalaitoksen rakenne Hankkeen alueellinen ja valtakunnallinen merkitys 4 3. YMPÄRISTÖN NYKYTILAN YLEISKUVAUS Maankäyttö ja asutus Kaavoitus Maisema ja kulttuuriympäristö Maiseman yleiskuvaus Arvokkaat kulttuuri- ja maisema-alueet Luonnonolot Suojeluohjelmat ja -alueet Luonnon yleiskuvaus TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maankäyttö ja elinkeinot Melu Välke Maisema ja kulttuuriympäristö Luonnonolot 19 Lähteet 20

4 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS LIITTEET Liite 1 Meluselvitys Liite 2 Välkeselvitys Liite 3 Havainnekuvat Liite 4 Kasvillisuus- ja lepakkoselvitys

5 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 1 1. JOHDANTO 1.1 Selvityksen lähtökohta Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella kahden tuulivoimalan sijoittamismahdollisuuksia Hartolan kunnan Kinkkulanmäen alueella. Alustavasti alueille on suunniteltu sijoitettavaksi yksikköteholtaan 3-5 MW putkirakenteisia tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 140 metriä kokonaiskorkeus 203 metriä. Tässä selvityksessä on esitetty suunnittelualuetta ja sen ympäristöä koskevat tiedot, sekä selvitys tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksista. Selvitys kattaa alustavat tuulivoimaloiden suunnittelualueen ja sijoituspaikat sekä niille vievät kokoamis- ja huoltotiet. 1.2 Selvityksen laatiminen Selvitys perustuu alueen nykytilasta olemassa olevaan julkaistuun tietoon, mitä täydennettiin maastokäynnein. Maastokäyntien tarkoituksena oli selvittää, onko alueella sellaisia luonto- ja maisema-arvoja, mitkä tulisi huomioida suunnittelussa. Selvitys toteutettiin kokoamalla olemassa oleva aineisto, jota tarkasteltiin muun muassa paikkatietoaineistona. Suunniteltua tuulivoimatuotantoa koskien tarkasteltiin seuraavia ympäristövaikutuksia: Alueen kaavoitus Asutus ja asuinrakennusten käyttötarkoitus Luonnonsuojeluohjelmiin ja strategioihin liittyvät alueet (esim. Natura 2000) Luonnonsuojelulain 29 :n mukaiset kohteet Metsälain 10 :n mukaiset kohteet Suojeluohjelmien eliölajien elinympäristöt Arvokkaat kallioalueet Pohjavesialueet Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt Arvokkaat perinnemaisemat Kiinteät muinaisjäännökset Yhteisvaikutukset alueen muiden hankkeiden kanssa 2. HANKKEEN KUVAUS 2.1 Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaavana on Ilmatar Windpower Oyj, jolla on huomattavaa kokemusta mannertuulivoimahankkeiden suunnittelusta. Tavoitteena on tämän ja muiden hankkeiden myötä kehittää uusiutuvia, käytössä päästöttömiä energiamuotoja ja saavuttaa asetetut tuulivoiman tuotantotavoitteet Suomessa. 2.2 Hankkeen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hartolan kunnan koillisosassa lähellä Joutsan ja Luhangan kuntien rajaa. Alue muodostuu Kinkkulanmäen alueesta, jotka sijaitsee Hartolan keskustan pohjoispuolella (Kuva 2-1), noin 20 kilometrin etäisyydellä taajamasta. Alue sijaitsee Vuorenkylän läheisyydessä. Sinne on suunniteltu sijoitettavaksi kaksi 203 metriä korkeaa tuulivoimalaa (Kuva 2-2).

6 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 2 Kuva 2-1 Suunnittelu sijainti

7 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 3 Kuva Tuulivoimalaitoksen rakenne Tuulivoimaloiden alustavat sijoituspaikat Alueelle on suunniteltu tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 140 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Näin ollen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 203 metriä (Kuva 2-3). Tuulivoimalan rakennuspaikan halkaisija on 80 metriä ja perustuksen 10 tai 20 metriä perustamistavasta riippuen. Tuulivoimalat voidaan sijoittaa lähimmillään 500 metrin päähän toisistaan. Tuulivoimaloille vievät rakentamis- ja huoltotiet toteutetaan mahdollisimman pitkälti jo olemassa olevaa tieverkostoa hyödyntäen. Suunnitellut tielinjaukset ja -osuudet joita joudutaan luultavasti parantamaan, on esitetty kuvassa (2-2).

8 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 4 Kuva 2-3 Tuulivoimalalaitoksen periaatepiirros 2.4 Hankkeen alueellinen ja valtakunnallinen merkitys Tuulivoiman tuotantoon liittyy useita ohjelmia, suunnitelmia ja hankkeita, mm. EU:n ilmasto- ja energiapaketti EU on sopinut yhteisestä, kaikkia jäsenmaita koskevasta tavoitteesta vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna. Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta. Tuulivoiman rakentamisella voidaan edesauttaa EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteiden toteutumista. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Vuoden 2008 kansallisessa energia ja ilmastostrategiassa esitetään ehdotukset keskeisimmiksi toimenpiteiksi, joilla EU:n tavoitteet uusiutuvan energian edistämiseksi, energiankäytön tehostamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi voidaan saavuttaa. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa asennettu kokonaisteho nykyisestä 144 MW:sta noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuotuinen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh. Nyt tarkasteltava hanke edesauttaisi kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään mm. että turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Energiapoliittiset ohjelmat Useiden puolueiden energiapoliittisissa ohjelmissa on esitetty että uusiutuvien energialähteiden osuutta on lisättävä ja tuulivoiman lisärakentamista tuettava. Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Ilmasto- ja energiaohjelma on maakunnan vastaus ilmastonmuutoksen haasteeseen. Ohjelma toteuttaa Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston asettamaa tavoitetta maakunnan päästöjen vähentämistä 70 prosentilla vuoteen 2035 mennessä vuoden 2008 tasosta. Sähkön- ja lämmöntuotannossa päästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että valtaosa fossiilisista polttoaineista korvataan uusiutuvilla energiamuodoilla, muun muassa tuulivoimalla.

9 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 5 3. YMPÄRISTÖN NYKYTILAN YLEISKUVAUS 3.1 Maankäyttö ja asutus Tuulivoimaloiden suunnittelualue on metsätalousmaata. Alue on haja-asutusaluetta, eikä siellä sijaitse rakennuksia. Kinkkulanmäen alueella on umpeen kasvanut hiekkatien lenkki, joka lähtee Lapioahontieltä. Tien viertä kulkee voimalinja. Suunnittelualueen lähimmät suuret asutuskeskukset ovat Hartolan keskustasta (20 km), Luhangan keskustasta (10 km) ja Joustan keskustasta (12 km). Suunnittelualue sijaitsee metsäisellä alueella. Lähin suuri vesistö on Päijänteen osa nimeltään Pilkanselkä, jonne etäisyyttä 7 km sekä Jääsjärven Puttolanselkä, jonne etäisyyttä n. 6 km. Lähimpänä sijaitsevat pienet järvet ovat Vähä- ja Iso Kalliojärvi, Purnujärvi, Tohtaanjärvi, Madevesi, Alimmainen Syväjärvi, Humalus, Vähä- Paljo, Puttolanselän Haranlahti ja Saarijärvi jotka sijaitsevat ainakin osittain alle kolmen kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista. Alueen asutus sijaitsee enimmäkseen Vuorenkyläntien varressa ja on keskittynyt Vuorenkylään. Vapaa-ajan asutus sijaitsee vesistöjen rannoilla, muun muassa Purnujärven, Tohtaanjärven, Madeveden ja Humaluksen rannoilla. Asutuksen sijoittumine ja etäisyydet on esitetty kartalla (Kuva 3-1).

10 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 6 Kuva Kaavoitus Lähialueen asuin- ja lomarakennukset Hartola Alueella voimassa olevat kaavat ovat vahvistettu Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 sekä Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava. Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on valmisteilla. Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä tuulivoimaloiden suunnittelualueilla. Lähimpänä ovat Vuorenkylässä RM (Matkailupalveluiden alue) ja AT (Kyläalue) -merkinnät. Vuorenkylän poikki kulkee myös ohjeellinen ulkoilureitti (ur6). Muutoin alue on maaseutumaista aluetta. Maakuntakaavan 2014 tämän hetkisessä luonnoksessa ( ) ei ole esitetty muutoksia tälle alueelle. Maakuntakaavan merkinnät on esitetty kuvassa 3-2.

11 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 7 Kuva 3-2 Ote maakuntakaavasta Alueelle on tehty Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava. Tämä kaava on voimassa rantayleiskaavan osalta, mutta ei Vuorenkylän kyläyleiskaavan osalta. Rantayleiskaavassa Kinkkulanmäen alueella ei sijaitse kaavamerkintöjä. Kaavamerkinnät on osoitettu kaavakartassa (Kuva 3-3). Kuva 3-3 Pohjois-Hartolan rantayleiskaavassa ei ole merkintöjä Kinkkulanmäen alueella Joutsa Suunnitelman melualueen 35 db ja raja ulottuu pieneltä osin myös Joutsan kunnan alueelle Kinkkulan tilan ympäristössä. Maakuntakaavaote on esitetty (Kuva 3-4) ja siinä alueelle sijoittuu yksi merkintä yt (yhdystie). Kyseisellä merkinnällä osoitetaan kuntien yhteistoiminnan kannalta tärkeät yhdystiet, jotka on yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa tarkoitettu osoitet-

12 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 8 tavaksi yleisten teiden liikennealueina tai moottoriteiden rinnakkaisteinä palvelevina kokoojakatuina. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Kuva 3-4 Keski-Suomen maakuntakaavan ote alueelta Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevien Suuri Kurjärven, Vähä Kurjärven ja Puttolanselän alueilla on rantaosayleiskaava. Kyseisille kaava-alueille ei kuitenkaan ulotu kaavoitukseen tai asutukseen vaikuttavia melualueita. 3.3 Maisema ja kulttuuriympäristö Maiseman yleiskuvaus Seutu kuuluu Sysmän-Hartolan viljelyseudun maisematyyppiin, jonka Päijänteen puolella sijaitsee Päijänteen vuorimaa-maisematyyppiä. Nämä maisematyypit vallitsevat seutua, jossa sijaitsee kumpuilevalla seudulla metsien välissä peltojen ympäröimiä maatiloja Arvokkaat kulttuuri- ja maisema-alueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema- tai kulttuuriympäristöalueita ja -kohteita. Lähin valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristöalue on noin 10 kilometrin päässä Luhangan kunnan puolella sijaitseva Tammijärven pohjukan asutus. Alue kuvastaa keskisuomalaista maanviljelysperinnettä ja agraariyhteisön sosiaalista rakennetta. (RKY 2009) Lähin maakunnallisesti arvokas maisema-alue suunnittelualueen lähistöllä on koillisessa Joutsan puolella noin 5-8 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Pappinen. Pappisenkylä sijaitsee Puttolanselän pohjoisosan ympärillä. Maisemaa hallitsevat pehmeän metsän rajaamat pellot ja asutus hieman syrjässä tieltä. Kylä on alun perin rakentunut järven, ei niinkään tien ympärille, ja uusi tienvarren asutustiivistymä hieman rikkoo tätä rakennetta. Tieltä ei juuri avaudu näkymiä järvelle. Pelloilla on paljon persoonallisia kiviryhmiä ja raunioita. (Mussaari ym. 2005) Kinkkulanmäen eteläpuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Vuorenkylän pohjoisosan kulttuurimaisema. Alue sijaitsee noin kilometrin päässä suunnittelualueesta. Kulttuurimaisema koostuu kolmen tilakeskuksen (Purri, Ruuli ja Harju) muodostamasta kokonaisuudesta. Tiloista vanhem-

13 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 9 mat Purri ja Ruuli sijaitsevat maisemallisesti näkyvällä paikalla kylätien varrella. Harjun nuorempi tila sijaitsee hieman sivussa kylätieltä. (Wager 2006) Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee kaksi perinnemaisemakohdetta, Harjun laitumet ja Kinkkulan niitty. Harjun laitumet on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi ja Kinkkulan niitty paikallisesti arvokkaaksi. Harjun laitumet muodostuvat metsälaitumista ja hakamaasta, jota laiduntavat lampaat. Alueella on erityyppisiä laidunkuvioita, vanhoja rakennuksia sekä arvokasta niittykasvillisuutta. Kinkkulan niitty puolestaan on korkealla paikalla sijaitseva muutaman mullikan laiduntama vanha pelto, jolla vanhojen rakennusten perustuksia ja aitojen kiviä. (Hovi 2000) Kuva 3-5 Arvokkaat maisema-alueet ja etäisyydet voimaloista

14 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Luonnonolot Suojeluohjelmat ja -alueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojeluohjelmien tai - alueiden rajauksia. Suunnittelualueen lähimmät luonnonsuojelualueisiin tai -ohjelmiin kuuluvat alueet on esitetty kartalla (Kuva 3-6) sekä kuvattu tässä sanallisesti. Natura 2000 Suurin läheinen Natura-alue on Onkisalo-Herajaanselän alue (FI ), johon liittyy myös suunnittelualueiden länsipuolen maa-alueilla sijaitsevat Natura-alueen osat. Suunnittelualueiden eteläpuolella, lähimmillään 3 km etäisyydellä sijaitsee Juustinmäen alue (FI ), joka on hyvin kivinen, monin paikoin kostea metsäalue, jossa on kallioisia mäkiä ja niiden välisiä murroslaaksoja. Kallioilla valtapuuna on mänty ja kosteissa notkelmissa lehtipuut. Alueella on kohtalaisen paljon järeätä koivua ja haapaa, myös lahopuuta on runsaasti. Alueella tavataan harvinaisia jäkäliä ja kääpiä. Alueen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain nojalla. Luonnonsuojeluohjelmat Päijänteen keskiosa kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja sijaitsee lähimmilläänkin yli neljän kilometrin päässä suunnittelualueesta. FinIBA Päijänteen alue on määritetty kansallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi, johon kuuluu käytännössä koko Päijänteen vesistö. Alue sijaitsee lähimmillään yli kolmen kilometrin päässä suunnittelualueista. Juustinmäki suunnittelualueen eteläpuolella on myös määritelty kansallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi. Etäisyys linnuntietä lähimmillään 3 km. Se on pinta-alaltaan 0,3 km 2 suuruinen alue ja rajaus on yhtenäinen Natura-alueen (ks. yllä) kanssa. Alue kuuluu myös uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmaan. Yksityiset suojelualueet Yllä esitettyjen suojeluohjelmien alueisiin liittyy useita pienialaisia yksityisiä suojelualueita. Nämä ovat pienialaisia ja sirpaleisia ja suunnattu lähinnä suojelemaan suojeluohjelmien alueiden kriteereinä olevia luontoarvoja.

15 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 11 Kuva 3-6 Luonnonsuojeluohjelmien alueet Luonnon yleiskuvaus Luonnonoloiltaan seudun arvokkaimmat kohteet muodostavat perinnemaisema-alueiden perinneluontotyypit eli biotoopit. Suunnittelualueet sijaitsevat kuitenkin metsätalousvaltaisella alueella, eikä niillä havaittu merkkejä esimerkiksi vanhan metsälaidunnuksen aiheuttamasta lajistosta tai tähän viittaavista puuston rakenteellisista piirteistä. Suunnittelualue todettiin maastokäyntien yhteydessä luonnonoloiltaan tavanomaiseksi ja metsätalousvaltaiseksi (Kuva 3-7). Kinkkulanmäen puusto on varttunutta, mutta melko avointa tasaikäistä kuusikkoa ja länsilaidan rinteestä havaittiin ruohokorpilaikku. Maastokäynnin tulokset luonnon osalta on raportoitu tarkemmin erillisraportissa (Liite 4).

16 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 12 Kuva 3-7 Suunnittelualueen luontoa 4. TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1 Maankäyttö ja elinkeinot 4.2 Melu Tuulivoimaloiden toteuttaminen edellyttää alueiden kaavoittamista tuulivoimalle. Tuulivoimaloiden aiheuttama melu rajoittaa asuin- ja lomarakentamista tuulivoimaloiden läheisyydessä. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei tällä hetkellä sijaitse ko. rakennuksia tai kaavamerkintöjä. Ympäristöministeriön asettaman työryhmän raportti Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" julkaistiin heinäkuussa Melun osalta ohjeessa on todettu, etteivät Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason yleiset ohjearvot sovellu tuulivoimamelun haittojen arviointiin ja ohjeessa annetaan suunnitteluohjearvot tuulivoimamelulle. Toisaalta Ympäristöministeriön ELYkeskusten alueidenkäyttövastaaville lähettämässä tiedotteessa (Nunu Pesu ) on todettu, että "Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei ole tarkoitettu sovellettavaksi jo rakennettuihin ja käytössä oleviin tuulivoimaloihin. Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei myöskään sovelleta jo lainvoiman saaneisiin kaavoihin tai lupiin." Tässä selvityksessä esitetyt melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.1 melulaskentaohjelmalla ja siihen sisältyvää ISO melulaskentamallia käyttäen. Laskennalliset meluvyöhykkeet (A-painotettu äänitaso) on esitetty kuvassakuva 4-1 sekä tarkemmin erillisselvityksessä (Liite 1). Melukuvassa olevat vyöhykkeet on laskettu maaperän vai-

17 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 13 kutuskertoimella G=0, joka yliarvioi melutasoja Kinkkulanmäen pohjoispuolella. Tästä syystä melukuvaan on merkitty myös mallinnusohjeistuksen mukaisella (maaston korkeuserot alle 40 m) maaperänvaikutuskertoimella G=0,4 lasketut melutasot kyseisillä suunnilla. Melukuvassa on esitetty mallinnustulokset ilman mitään mahdollisia häiritsevyys- tai muita korjauksia. Mallinnuksen mukaan db:n meluvyöhykkeelle ei jää asutusta tai yksittäisiä loma-asuntoja. Loma-asuntoalueita ei jää 35 db ylittävälle meluvyöhykkeelle. Kuva Välke Melualueet Tuulivoimalan välkevaikutus muodostuu auringon paistaessa tietyssä kulmassa tuulivoimalan läpi, jolloin muodostuu valon ja varjon vaihtelua, joka saattaa ulottua jopa 1-3 kilometrin päähän tuulivoimalasta. Välkevaikutus riippuu huomattavasti sääoloista ja sitä havaitaan vain aurinkoisi-

18 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 14 na päivinä ja tiettyyn vuorokaudenaikaan. Tarpeen vaatiessa vaikutusten lieventämiseksi tuulivoimalat voidaan ohjelmoida pysähtymään kriittiseen vuorokaudenaikaan. Suomessa ei ole ohjearvoja välkkeelle altistumiseen, kuten esimerkiksi Tanskassa, jossa raja-arvo on 10 tuntia vuodessa ja Ruotsissa 8 tuntia vuodessa Real Case -tilanteessa. (YM 2012) Suunnitelman mukainen tuulivoimarakentaminen ei tämän selvityksen mukaan aiheuta merkittävää välkevaikutusta asutukselle ja yksikään asuintalo tai loma-asunto ei altistu yli 8 tunnin vuosittaiselle välkkeelle (Kuva 4-2). Mallinnuksen tarkemmat menetelmät ja tulokset on esitetty erillisselvityksessä (Liite 2).

19 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 15 Kuva 4-2 Välkemallinnus

20 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Maisema ja kulttuuriympäristö Alueen runsas metsäala vähentää voimaloiden näkyvyyttä. Näkyvyysanalyysissa havaitaan että tuulivoimalat näkyvät parhaiten suunnittelualueen läheisyydessä pienemmille järville sekä kauemmas Päijänteelle. Tuulivoimalat muodostavat maisemaan uudet, siitä erottuvat rakenteet. Yleistäen voidaan todeta, että tuulivoimala voi merkittävästi hallita maisemaa alle viiden kilometrin etäisyydellä, mikäli näkemäesteitä ei ole. Selkeällä säällä tuulivoimaloista erottaa 5 10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike korostaa kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa valaistusoloissa noin kilometrin päähän. Alueille, joille tuulivoimalat näkyvät selkeästi, kulttuuriympäristöön tulee uusi ajallinen kerrostuma, kun nykyaikaiset tuulivoimalat tulevat osaksi alueen maisemakuvaa. Vaikutukset ovat voimakkaimmillaan heti rakentamisen jälkeen. Ajan kuluessa tuulivoimaloiden voidaan olettaa istuvan maisemakuvaan paremmin, kun ne mielletään osaksi uudenlaista kulttuurimaisemaa. Sitä ennen niillä voi olla alueen nykyisiä ajallisia kerroksia latistava vaikutus. Hartolan tuulivoimalat on arvioitu näkemäalueanalyysin perusteella näkyvän laajasti suunnittelualuetta ympäröiviltä vesialueilta. Muuten varsin metsäisessä ympäristössä näkemäalueita on vähän. Lähivaikutusalueella alle 3 kilometrin säteellä voimalat näkyvät etenkin Tohtaanjärvelle, Purnujärvelle ja Vuorenkylän pohjoisosan kulttuurimaiseman peltoaukeille (Kuva 4-4). Kauempana, 3-6 kilometrin etäisyydellä, näkymiä syntyy etenkin lännen puolelle Pilkanselän Onkisaloon ja Luhankasaareen, missä ei kuitenkaan sijaitse ihmisasutusta. Kaukomaisemassa, yli 6 km etäisyydellä, näkymiä syntyy etenkin Puttolanselän koillisrannalle Pappisen maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Kuva 4-5), voimalat voivat näkyä paikoin myös valtakunnallisesti arvokkaalle Tammijärven pohjukan asutukselle, vaikutusten voimakkuus jää täällä kuitenkin vähäiseksi. Muita kaukomaiseman näkymäalueita syntyy mm. suurimmille selkävesille, kuten Rautaveden Akonselälle. Lisäksi voimalat voivat olla paikoin havaittavissa myös Joutsan keskustan alueelta sekä Hartolan pohjoisosan asutusalueelta.

21 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 17 Kuva 4-3 Tuulivoimaloiden näkyvyysanalyysi ja havainnekuvien kuvauspisteet.

22 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 18 Kuva 4-4 Havainnekuva Kinkkkulan peltoaukeilta kohti voimaloita nro 1 ja 2. Etäisyyttä voimaloille noin 1 kilometri. Kuva 4-5 Havainnekuva Puttolanselän koillisrannalta kohti voimaloita nro 1 ja 2. Etäisyyttä voimaloille noin 7 kilometriä.

23 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Luonnonolot Hankealueen luonto on kasvillisuudeltaan metsätalousvaltaista varttunutta, tehokkaasti harvennettua kuusikkoa, jolla kulkevan tien reunoilla pienempää puustoa. Alueelta havaittiin pienialainen lehtokorpilaikku, joka on metsälain 10 mukaan arvokas elinympäristö sekä hyvin pienialainen kostea saranevalaikku alueen eteläosasta. Alueelta havaittiin hirven jätökset sekä kaksi direktiivilintulajia metso ja pyy. Molemmista on yksi havainto, joten alueen populaatio ei tämän selvityksen perusteella ole huomattavan tiheä. Lajien pesinnästä alueella ei ole tietoa selvitysajankohdasta johtuen. Hankealueen pienuuden ja laajat ympäröivät metsäalat huomioiden hankkeella ei ole todennäköisesti huomattavaa vaikutusta näiden lajien populaatioihin tuulivoimaloiden toiminnan aikana. Alue sijaitsee myös lähellä tietä ja asutusta, mitä metson tiedetään karttavan. Kuva 4-6 Alueella maastokäynnin yhteydessä havaitut luontokohteet Hankkeella ei ole heikentäviä vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin tai luontotyyppeihin, jos rakentamisalueita ei sijoiteta alueella sijaitsevan ruohokorven kohdalle. Suunnitelma ei heikennä lajiston säilymistä tai luonnon monimuotoisuutta merkittävällä tavalla. Uusiutuvien energiamuotojen käytön tavoitteena on hillitä ilmastonmuutoksen etenemistä, mikä puolestaan mahdollistaa ilmastovyöhykkeille tyypillisten lajien säilymisen nykyisillä elinalueillaan. Luonnonsuojelualueisiin ja -ohjelmiin kuuluvat kohteet sijaitsevat lähimmilläänkin useiden kilometrien päässä suunnittelualueesta.

24 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Yhteisvaikutukset Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee toinen tuulivoimahanke. Tämä Purnuvuoren hanke sijaitse Vuorenkyläntien toisella puolella, noin 2 km tästä hankkeesta etelään. Lähekkäin sijaitsevat tuulivoimahankkeet voivat joissakin tapauksissa muodostaa yhteisvaikutuksia muun muassa melun, välkkeen ja maisemavaikutusten osalta. Tämän hankkeen osalta ei muodostu yhteisvaikutuksia välkkeen osalta Purnuvuorelle suunniteltujen tuulivoimalaitosten kanssa. Eri hankkeiden välkkeen esiintymisalueet ovat niin erillään toisistaan ja niiden välkkeen ja vaikutusalueet kohdistuvat pääosin eri suunnille, joten näillä hankkeilla ei ole välkkeen osalta merkittäviä yhteisvaikutuksia. Melun osalta yhteisvaikutuksia ei muodostu, koska hankkeet sijaitsevat niin etäällä toisistaan, eivätkä muodosta yhtenäisiä melualueita. Maisemavaikutusten osalta Purnuvuorelle suunniteltu voimala tulee aiheuttamaan paikoin yhteisvaikutuksia varsinkin Vuorenkylän peltoaukeille, jossa näkymiä voimaloille tulee avautumaan eri ilmansuuntiin. Kaukomaisemassa Purnuvuorelle suunnitellun voimalan vaikutukset tulevat olemaan vähäisemmät, voimaloiden muodostaessa suhteellisen yhtenäisen ja kompaktin ryhmän. Luontovaikutusten ja virkistyskäytön osalta vaikutukset ovat vähäisiä, kuten molempien hankkeiden osalta on arvioitu, koska rakentamisalueet ovat niin pieniä ja sijoittuvat näiltä osin vähäarvoisille alueille. LÄHTEET Hovi A. (2000) Päijät-Hämeen perinnemaisemat. Hämeen ympäristökeskus, Hämeenlinna. Alueelliset ympäristöjulkaisut 190: 130 s. Mussaari M., Koskinen M. ja Horppila-Jämsä L. (2005) Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnemaisemien päivitys- ja täydennysinventointi Keski- Suomen ympäristökeskus 32 s. Wager H. (2006) Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto 121 s.

25 1-1 LIITE 1 MELUSELVITYS

26 0-2 LIITE 2 VÄLKESELVITYS

27 3-3 LIITE 3 HAVAINNEKUVAT

28 4-4 LIITE 4 KASVILLISUUS- JA LEPAKKOSELVITYS

29 4-5

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä.

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Tuulivoima-alueiden rajaus, Uusikaupunki Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Alustavassa selvitysvaiheessa

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Viite 1517874 LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

BILAGA 9. Fotomontage

BILAGA 9. Fotomontage BILAGA 9 Fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VindIn AB OY Pörtom tuulivoimahanke, Närpiö Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 16.11.2011 1(19) Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus 100m/ WAsP [m/s] Vuosituotanto 100m / WAsP [GWh] Tuulipuiston maksimikoko [MW]

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA

PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Porvoon kaupunki Asiakirjatyyppi Maisemaselvitys Päivämäärä Joulukuu 2013 Työnumero 82119884 PORVOON KAUPUNKI PELLINGIN RANTAOSAYLEISKAAVA pellingin SISÄSAARISTON MAISEMAselvitys Tarkastus

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Kaavojen vaikutusten arviointi miniseminaari 3.11.2016 Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen

Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä. Ilkka Niskanen Melun huomioon ottaminen tuulivoimahankkeiden kaavoituksessa ja lupakäytännöissä Ilkka Niskanen Paljon mielipiteitä, tunnetta, pelkoa, uskomuksia 2 Tuulivoimaa Euroopassa ja Suomessa Maa Pinta-ala km2

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS

MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS Vastaanottaja Talvivaara Sotkamo Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.4.2012 Viite 82139905 MUNNINMÄEN TUULI- VOIMALAT MELUMALLINNUS MUNNINMÄEN TUULIVOIMALAT MELUMALLINNUS Päivämäärä 5.4.2012 Laatija

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely

Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 6

Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 6 Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 6 LAUSUNTO HARTOLAN KUNNALLE PURNUVUOREN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA SEKÄ ALUSTAVASTA KAAVALUONNOKSESTA.

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitus ja metsätalous -infotilaisuus Turku 13.3.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Sisältö Kaavoitusjärjestelmä Maankäyttö-

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Tuuliwatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.7.2014 Viite 16X198686-002 SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS SARVAKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄTYRIN TUULIVOIMALA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SELVITYS

MÄNTSÄLÄN JÄTYRIN TUULIVOIMALA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SELVITYS MÄNTSÄLÄN JÄTYRIN TUULIVOIMALA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SELVITYS HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI Mäntsälän Sähkö Oy suunnittelee yhtä 3 MW:n (megawatin) tuulivoimalaa Mäntsälään Jätyrin mäelle. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa

TUULIVOIMA KOTKASSA 28.11.2013. Tuulivoima Suomessa TUULIVOIMA KOTKASSA Tuulivoima Suomessa Heidi Lettojärvi 1 Tuulivoimatilanne EU:ssa ja Suomessa Kansalliset tavoitteet ja suunnitteilla oleva tuulivoima Yleiset tuulivoima-asenteet Tuulivoimahankkeen kehitys

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4. 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5

1. Johdanto... 3. 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4. 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5 Kansikuvassa mustalla katkoviivalla on maakuntakaavatyön

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat Liite X Kuvat 1-8, 11-14 ja 29-35 on tehty kaavasuunnitelmien mukaisilla tuulivoimaloiden sijoittelusuunnitelmilla. Kuvat 9-10 ja 15-28 ovat yva-selostuksen kuva-aineistoa ja näissä kuvissa esiintyy Urjalan

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.2.2012 päivitetty 24.4.2012 kaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE...2 2. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoima ja kulttuuriympäristö

Tuulivoima ja kulttuuriympäristö Tuulivoima ja kulttuuriympäristö SEMINAARI, MUSEOVIRASTO, 7.5.2013 VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ - KOMMENTTIPUHEENVUORO Elina Kataja, maisema-arkkitehti MARK, YKS/445

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Merja Paakkari 20.11.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M / MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.5.2015 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS TETOMIN TUULIVOIMAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Päivämäärä 2.2.2012 ILMATAR WINDPOWER OYJ PURNUVUOREN (HARTOLA) TUULIVOIMA- HANKE - YMPÄRISTÖSELVITYS

Päivämäärä 2.2.2012 ILMATAR WINDPOWER OYJ PURNUVUOREN (HARTOLA) TUULIVOIMA- HANKE - YMPÄRISTÖSELVITYS Päivämäärä 2.2.2012 ILMATAR WINDPOWER OYJ PURNUVUOREN (HARTOLA) TUULIVOIMA- HANKE - YMPÄRISTÖSELVITYS ILMATAR WINDPOWER OYJ PURNUVUOREN (HARTOLA) TUULIVOIMAHANKE - YMPÄRISTÖSELVITYS Päivämäärä 201/02/2012

Lisätiedot

LAMMELAN KYLÄ. Merikarvian kunta

LAMMELAN KYLÄ. Merikarvian kunta Merikarvian kunta Köörtilän tuulivoimapuiston osayleiskaava - Maisemaselvityksen täydennys Lammelan kylästä sekä maisemavaikutusten arviointi 20.8.2014 LAMMELAN KYLÄ Päivämäärä 20.8.2014 Laatija Kuvaus

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot