Vastaanottaja. Ilmatar Windpower Oyj. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja. Ilmatar Windpower Oyj. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 13.1.2014 ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS

2 ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Päivämäärä 15/11/2013 Laatija Tarkastaja Kuvaus Niina Onttonen, Tuomas Pelkonen, Janne Ristolainen, Arttu Ruhanen, Sonja Semeri, Dennis Söderholm, Tiina Virta Joonas Hokkanen Selvitys ympäristövaikutuksista Hartolan Kinkkulanmäen tuulivoimaloiden sijoitusalueella Viite Kannen kuva: Vuorenkylän maisema Ruulin tilan kohdalta kuvattuna Ramboll Ylistönmäentie JYVÄSKYLÄ P F

3 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS SISÄLTÖ 1. Johdanto Selvityksen lähtökohta Selvityksen laatiminen 1 2. HANKKEEN KUVAUS Hankkeesta vastaava Hankkeen sijainti Tuulivoimalaitoksen rakenne Hankkeen alueellinen ja valtakunnallinen merkitys 4 3. YMPÄRISTÖN NYKYTILAN YLEISKUVAUS Maankäyttö ja asutus Kaavoitus Maisema ja kulttuuriympäristö Maiseman yleiskuvaus Arvokkaat kulttuuri- ja maisema-alueet Luonnonolot Suojeluohjelmat ja -alueet Luonnon yleiskuvaus TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maankäyttö ja elinkeinot Melu Välke Maisema ja kulttuuriympäristö Luonnonolot 19 Lähteet 20

4 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS LIITTEET Liite 1 Meluselvitys Liite 2 Välkeselvitys Liite 3 Havainnekuvat Liite 4 Kasvillisuus- ja lepakkoselvitys

5 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 1 1. JOHDANTO 1.1 Selvityksen lähtökohta Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella kahden tuulivoimalan sijoittamismahdollisuuksia Hartolan kunnan Kinkkulanmäen alueella. Alustavasti alueille on suunniteltu sijoitettavaksi yksikköteholtaan 3-5 MW putkirakenteisia tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 140 metriä kokonaiskorkeus 203 metriä. Tässä selvityksessä on esitetty suunnittelualuetta ja sen ympäristöä koskevat tiedot, sekä selvitys tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksista. Selvitys kattaa alustavat tuulivoimaloiden suunnittelualueen ja sijoituspaikat sekä niille vievät kokoamis- ja huoltotiet. 1.2 Selvityksen laatiminen Selvitys perustuu alueen nykytilasta olemassa olevaan julkaistuun tietoon, mitä täydennettiin maastokäynnein. Maastokäyntien tarkoituksena oli selvittää, onko alueella sellaisia luonto- ja maisema-arvoja, mitkä tulisi huomioida suunnittelussa. Selvitys toteutettiin kokoamalla olemassa oleva aineisto, jota tarkasteltiin muun muassa paikkatietoaineistona. Suunniteltua tuulivoimatuotantoa koskien tarkasteltiin seuraavia ympäristövaikutuksia: Alueen kaavoitus Asutus ja asuinrakennusten käyttötarkoitus Luonnonsuojeluohjelmiin ja strategioihin liittyvät alueet (esim. Natura 2000) Luonnonsuojelulain 29 :n mukaiset kohteet Metsälain 10 :n mukaiset kohteet Suojeluohjelmien eliölajien elinympäristöt Arvokkaat kallioalueet Pohjavesialueet Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt Arvokkaat perinnemaisemat Kiinteät muinaisjäännökset Yhteisvaikutukset alueen muiden hankkeiden kanssa 2. HANKKEEN KUVAUS 2.1 Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaavana on Ilmatar Windpower Oyj, jolla on huomattavaa kokemusta mannertuulivoimahankkeiden suunnittelusta. Tavoitteena on tämän ja muiden hankkeiden myötä kehittää uusiutuvia, käytössä päästöttömiä energiamuotoja ja saavuttaa asetetut tuulivoiman tuotantotavoitteet Suomessa. 2.2 Hankkeen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hartolan kunnan koillisosassa lähellä Joutsan ja Luhangan kuntien rajaa. Alue muodostuu Kinkkulanmäen alueesta, jotka sijaitsee Hartolan keskustan pohjoispuolella (Kuva 2-1), noin 20 kilometrin etäisyydellä taajamasta. Alue sijaitsee Vuorenkylän läheisyydessä. Sinne on suunniteltu sijoitettavaksi kaksi 203 metriä korkeaa tuulivoimalaa (Kuva 2-2).

6 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 2 Kuva 2-1 Suunnittelu sijainti

7 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 3 Kuva Tuulivoimalaitoksen rakenne Tuulivoimaloiden alustavat sijoituspaikat Alueelle on suunniteltu tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 140 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Näin ollen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 203 metriä (Kuva 2-3). Tuulivoimalan rakennuspaikan halkaisija on 80 metriä ja perustuksen 10 tai 20 metriä perustamistavasta riippuen. Tuulivoimalat voidaan sijoittaa lähimmillään 500 metrin päähän toisistaan. Tuulivoimaloille vievät rakentamis- ja huoltotiet toteutetaan mahdollisimman pitkälti jo olemassa olevaa tieverkostoa hyödyntäen. Suunnitellut tielinjaukset ja -osuudet joita joudutaan luultavasti parantamaan, on esitetty kuvassa (2-2).

8 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 4 Kuva 2-3 Tuulivoimalalaitoksen periaatepiirros 2.4 Hankkeen alueellinen ja valtakunnallinen merkitys Tuulivoiman tuotantoon liittyy useita ohjelmia, suunnitelmia ja hankkeita, mm. EU:n ilmasto- ja energiapaketti EU on sopinut yhteisestä, kaikkia jäsenmaita koskevasta tavoitteesta vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna. Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta. Tuulivoiman rakentamisella voidaan edesauttaa EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteiden toteutumista. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Vuoden 2008 kansallisessa energia ja ilmastostrategiassa esitetään ehdotukset keskeisimmiksi toimenpiteiksi, joilla EU:n tavoitteet uusiutuvan energian edistämiseksi, energiankäytön tehostamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi voidaan saavuttaa. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa asennettu kokonaisteho nykyisestä 144 MW:sta noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuotuinen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh. Nyt tarkasteltava hanke edesauttaisi kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään mm. että turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Energiapoliittiset ohjelmat Useiden puolueiden energiapoliittisissa ohjelmissa on esitetty että uusiutuvien energialähteiden osuutta on lisättävä ja tuulivoiman lisärakentamista tuettava. Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Ilmasto- ja energiaohjelma on maakunnan vastaus ilmastonmuutoksen haasteeseen. Ohjelma toteuttaa Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston asettamaa tavoitetta maakunnan päästöjen vähentämistä 70 prosentilla vuoteen 2035 mennessä vuoden 2008 tasosta. Sähkön- ja lämmöntuotannossa päästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että valtaosa fossiilisista polttoaineista korvataan uusiutuvilla energiamuodoilla, muun muassa tuulivoimalla.

9 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 5 3. YMPÄRISTÖN NYKYTILAN YLEISKUVAUS 3.1 Maankäyttö ja asutus Tuulivoimaloiden suunnittelualue on metsätalousmaata. Alue on haja-asutusaluetta, eikä siellä sijaitse rakennuksia. Kinkkulanmäen alueella on umpeen kasvanut hiekkatien lenkki, joka lähtee Lapioahontieltä. Tien viertä kulkee voimalinja. Suunnittelualueen lähimmät suuret asutuskeskukset ovat Hartolan keskustasta (20 km), Luhangan keskustasta (10 km) ja Joustan keskustasta (12 km). Suunnittelualue sijaitsee metsäisellä alueella. Lähin suuri vesistö on Päijänteen osa nimeltään Pilkanselkä, jonne etäisyyttä 7 km sekä Jääsjärven Puttolanselkä, jonne etäisyyttä n. 6 km. Lähimpänä sijaitsevat pienet järvet ovat Vähä- ja Iso Kalliojärvi, Purnujärvi, Tohtaanjärvi, Madevesi, Alimmainen Syväjärvi, Humalus, Vähä- Paljo, Puttolanselän Haranlahti ja Saarijärvi jotka sijaitsevat ainakin osittain alle kolmen kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista. Alueen asutus sijaitsee enimmäkseen Vuorenkyläntien varressa ja on keskittynyt Vuorenkylään. Vapaa-ajan asutus sijaitsee vesistöjen rannoilla, muun muassa Purnujärven, Tohtaanjärven, Madeveden ja Humaluksen rannoilla. Asutuksen sijoittumine ja etäisyydet on esitetty kartalla (Kuva 3-1).

10 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 6 Kuva Kaavoitus Lähialueen asuin- ja lomarakennukset Hartola Alueella voimassa olevat kaavat ovat vahvistettu Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 sekä Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava. Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on valmisteilla. Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä tuulivoimaloiden suunnittelualueilla. Lähimpänä ovat Vuorenkylässä RM (Matkailupalveluiden alue) ja AT (Kyläalue) -merkinnät. Vuorenkylän poikki kulkee myös ohjeellinen ulkoilureitti (ur6). Muutoin alue on maaseutumaista aluetta. Maakuntakaavan 2014 tämän hetkisessä luonnoksessa ( ) ei ole esitetty muutoksia tälle alueelle. Maakuntakaavan merkinnät on esitetty kuvassa 3-2.

11 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 7 Kuva 3-2 Ote maakuntakaavasta Alueelle on tehty Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava. Tämä kaava on voimassa rantayleiskaavan osalta, mutta ei Vuorenkylän kyläyleiskaavan osalta. Rantayleiskaavassa Kinkkulanmäen alueella ei sijaitse kaavamerkintöjä. Kaavamerkinnät on osoitettu kaavakartassa (Kuva 3-3). Kuva 3-3 Pohjois-Hartolan rantayleiskaavassa ei ole merkintöjä Kinkkulanmäen alueella Joutsa Suunnitelman melualueen 35 db ja raja ulottuu pieneltä osin myös Joutsan kunnan alueelle Kinkkulan tilan ympäristössä. Maakuntakaavaote on esitetty (Kuva 3-4) ja siinä alueelle sijoittuu yksi merkintä yt (yhdystie). Kyseisellä merkinnällä osoitetaan kuntien yhteistoiminnan kannalta tärkeät yhdystiet, jotka on yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa tarkoitettu osoitet-

12 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 8 tavaksi yleisten teiden liikennealueina tai moottoriteiden rinnakkaisteinä palvelevina kokoojakatuina. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Kuva 3-4 Keski-Suomen maakuntakaavan ote alueelta Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevien Suuri Kurjärven, Vähä Kurjärven ja Puttolanselän alueilla on rantaosayleiskaava. Kyseisille kaava-alueille ei kuitenkaan ulotu kaavoitukseen tai asutukseen vaikuttavia melualueita. 3.3 Maisema ja kulttuuriympäristö Maiseman yleiskuvaus Seutu kuuluu Sysmän-Hartolan viljelyseudun maisematyyppiin, jonka Päijänteen puolella sijaitsee Päijänteen vuorimaa-maisematyyppiä. Nämä maisematyypit vallitsevat seutua, jossa sijaitsee kumpuilevalla seudulla metsien välissä peltojen ympäröimiä maatiloja Arvokkaat kulttuuri- ja maisema-alueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema- tai kulttuuriympäristöalueita ja -kohteita. Lähin valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristöalue on noin 10 kilometrin päässä Luhangan kunnan puolella sijaitseva Tammijärven pohjukan asutus. Alue kuvastaa keskisuomalaista maanviljelysperinnettä ja agraariyhteisön sosiaalista rakennetta. (RKY 2009) Lähin maakunnallisesti arvokas maisema-alue suunnittelualueen lähistöllä on koillisessa Joutsan puolella noin 5-8 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Pappinen. Pappisenkylä sijaitsee Puttolanselän pohjoisosan ympärillä. Maisemaa hallitsevat pehmeän metsän rajaamat pellot ja asutus hieman syrjässä tieltä. Kylä on alun perin rakentunut järven, ei niinkään tien ympärille, ja uusi tienvarren asutustiivistymä hieman rikkoo tätä rakennetta. Tieltä ei juuri avaudu näkymiä järvelle. Pelloilla on paljon persoonallisia kiviryhmiä ja raunioita. (Mussaari ym. 2005) Kinkkulanmäen eteläpuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Vuorenkylän pohjoisosan kulttuurimaisema. Alue sijaitsee noin kilometrin päässä suunnittelualueesta. Kulttuurimaisema koostuu kolmen tilakeskuksen (Purri, Ruuli ja Harju) muodostamasta kokonaisuudesta. Tiloista vanhem-

13 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 9 mat Purri ja Ruuli sijaitsevat maisemallisesti näkyvällä paikalla kylätien varrella. Harjun nuorempi tila sijaitsee hieman sivussa kylätieltä. (Wager 2006) Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee kaksi perinnemaisemakohdetta, Harjun laitumet ja Kinkkulan niitty. Harjun laitumet on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi ja Kinkkulan niitty paikallisesti arvokkaaksi. Harjun laitumet muodostuvat metsälaitumista ja hakamaasta, jota laiduntavat lampaat. Alueella on erityyppisiä laidunkuvioita, vanhoja rakennuksia sekä arvokasta niittykasvillisuutta. Kinkkulan niitty puolestaan on korkealla paikalla sijaitseva muutaman mullikan laiduntama vanha pelto, jolla vanhojen rakennusten perustuksia ja aitojen kiviä. (Hovi 2000) Kuva 3-5 Arvokkaat maisema-alueet ja etäisyydet voimaloista

14 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Luonnonolot Suojeluohjelmat ja -alueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojeluohjelmien tai - alueiden rajauksia. Suunnittelualueen lähimmät luonnonsuojelualueisiin tai -ohjelmiin kuuluvat alueet on esitetty kartalla (Kuva 3-6) sekä kuvattu tässä sanallisesti. Natura 2000 Suurin läheinen Natura-alue on Onkisalo-Herajaanselän alue (FI ), johon liittyy myös suunnittelualueiden länsipuolen maa-alueilla sijaitsevat Natura-alueen osat. Suunnittelualueiden eteläpuolella, lähimmillään 3 km etäisyydellä sijaitsee Juustinmäen alue (FI ), joka on hyvin kivinen, monin paikoin kostea metsäalue, jossa on kallioisia mäkiä ja niiden välisiä murroslaaksoja. Kallioilla valtapuuna on mänty ja kosteissa notkelmissa lehtipuut. Alueella on kohtalaisen paljon järeätä koivua ja haapaa, myös lahopuuta on runsaasti. Alueella tavataan harvinaisia jäkäliä ja kääpiä. Alueen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain nojalla. Luonnonsuojeluohjelmat Päijänteen keskiosa kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja sijaitsee lähimmilläänkin yli neljän kilometrin päässä suunnittelualueesta. FinIBA Päijänteen alue on määritetty kansallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi, johon kuuluu käytännössä koko Päijänteen vesistö. Alue sijaitsee lähimmillään yli kolmen kilometrin päässä suunnittelualueista. Juustinmäki suunnittelualueen eteläpuolella on myös määritelty kansallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi. Etäisyys linnuntietä lähimmillään 3 km. Se on pinta-alaltaan 0,3 km 2 suuruinen alue ja rajaus on yhtenäinen Natura-alueen (ks. yllä) kanssa. Alue kuuluu myös uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmaan. Yksityiset suojelualueet Yllä esitettyjen suojeluohjelmien alueisiin liittyy useita pienialaisia yksityisiä suojelualueita. Nämä ovat pienialaisia ja sirpaleisia ja suunnattu lähinnä suojelemaan suojeluohjelmien alueiden kriteereinä olevia luontoarvoja.

15 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 11 Kuva 3-6 Luonnonsuojeluohjelmien alueet Luonnon yleiskuvaus Luonnonoloiltaan seudun arvokkaimmat kohteet muodostavat perinnemaisema-alueiden perinneluontotyypit eli biotoopit. Suunnittelualueet sijaitsevat kuitenkin metsätalousvaltaisella alueella, eikä niillä havaittu merkkejä esimerkiksi vanhan metsälaidunnuksen aiheuttamasta lajistosta tai tähän viittaavista puuston rakenteellisista piirteistä. Suunnittelualue todettiin maastokäyntien yhteydessä luonnonoloiltaan tavanomaiseksi ja metsätalousvaltaiseksi (Kuva 3-7). Kinkkulanmäen puusto on varttunutta, mutta melko avointa tasaikäistä kuusikkoa ja länsilaidan rinteestä havaittiin ruohokorpilaikku. Maastokäynnin tulokset luonnon osalta on raportoitu tarkemmin erillisraportissa (Liite 4).

16 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 12 Kuva 3-7 Suunnittelualueen luontoa 4. TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1 Maankäyttö ja elinkeinot 4.2 Melu Tuulivoimaloiden toteuttaminen edellyttää alueiden kaavoittamista tuulivoimalle. Tuulivoimaloiden aiheuttama melu rajoittaa asuin- ja lomarakentamista tuulivoimaloiden läheisyydessä. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei tällä hetkellä sijaitse ko. rakennuksia tai kaavamerkintöjä. Ympäristöministeriön asettaman työryhmän raportti Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" julkaistiin heinäkuussa Melun osalta ohjeessa on todettu, etteivät Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason yleiset ohjearvot sovellu tuulivoimamelun haittojen arviointiin ja ohjeessa annetaan suunnitteluohjearvot tuulivoimamelulle. Toisaalta Ympäristöministeriön ELYkeskusten alueidenkäyttövastaaville lähettämässä tiedotteessa (Nunu Pesu ) on todettu, että "Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei ole tarkoitettu sovellettavaksi jo rakennettuihin ja käytössä oleviin tuulivoimaloihin. Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei myöskään sovelleta jo lainvoiman saaneisiin kaavoihin tai lupiin." Tässä selvityksessä esitetyt melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.1 melulaskentaohjelmalla ja siihen sisältyvää ISO melulaskentamallia käyttäen. Laskennalliset meluvyöhykkeet (A-painotettu äänitaso) on esitetty kuvassakuva 4-1 sekä tarkemmin erillisselvityksessä (Liite 1). Melukuvassa olevat vyöhykkeet on laskettu maaperän vai-

17 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 13 kutuskertoimella G=0, joka yliarvioi melutasoja Kinkkulanmäen pohjoispuolella. Tästä syystä melukuvaan on merkitty myös mallinnusohjeistuksen mukaisella (maaston korkeuserot alle 40 m) maaperänvaikutuskertoimella G=0,4 lasketut melutasot kyseisillä suunnilla. Melukuvassa on esitetty mallinnustulokset ilman mitään mahdollisia häiritsevyys- tai muita korjauksia. Mallinnuksen mukaan db:n meluvyöhykkeelle ei jää asutusta tai yksittäisiä loma-asuntoja. Loma-asuntoalueita ei jää 35 db ylittävälle meluvyöhykkeelle. Kuva Välke Melualueet Tuulivoimalan välkevaikutus muodostuu auringon paistaessa tietyssä kulmassa tuulivoimalan läpi, jolloin muodostuu valon ja varjon vaihtelua, joka saattaa ulottua jopa 1-3 kilometrin päähän tuulivoimalasta. Välkevaikutus riippuu huomattavasti sääoloista ja sitä havaitaan vain aurinkoisi-

18 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 14 na päivinä ja tiettyyn vuorokaudenaikaan. Tarpeen vaatiessa vaikutusten lieventämiseksi tuulivoimalat voidaan ohjelmoida pysähtymään kriittiseen vuorokaudenaikaan. Suomessa ei ole ohjearvoja välkkeelle altistumiseen, kuten esimerkiksi Tanskassa, jossa raja-arvo on 10 tuntia vuodessa ja Ruotsissa 8 tuntia vuodessa Real Case -tilanteessa. (YM 2012) Suunnitelman mukainen tuulivoimarakentaminen ei tämän selvityksen mukaan aiheuta merkittävää välkevaikutusta asutukselle ja yksikään asuintalo tai loma-asunto ei altistu yli 8 tunnin vuosittaiselle välkkeelle (Kuva 4-2). Mallinnuksen tarkemmat menetelmät ja tulokset on esitetty erillisselvityksessä (Liite 2).

19 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 15 Kuva 4-2 Välkemallinnus

20 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Maisema ja kulttuuriympäristö Alueen runsas metsäala vähentää voimaloiden näkyvyyttä. Näkyvyysanalyysissa havaitaan että tuulivoimalat näkyvät parhaiten suunnittelualueen läheisyydessä pienemmille järville sekä kauemmas Päijänteelle. Tuulivoimalat muodostavat maisemaan uudet, siitä erottuvat rakenteet. Yleistäen voidaan todeta, että tuulivoimala voi merkittävästi hallita maisemaa alle viiden kilometrin etäisyydellä, mikäli näkemäesteitä ei ole. Selkeällä säällä tuulivoimaloista erottaa 5 10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike korostaa kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa valaistusoloissa noin kilometrin päähän. Alueille, joille tuulivoimalat näkyvät selkeästi, kulttuuriympäristöön tulee uusi ajallinen kerrostuma, kun nykyaikaiset tuulivoimalat tulevat osaksi alueen maisemakuvaa. Vaikutukset ovat voimakkaimmillaan heti rakentamisen jälkeen. Ajan kuluessa tuulivoimaloiden voidaan olettaa istuvan maisemakuvaan paremmin, kun ne mielletään osaksi uudenlaista kulttuurimaisemaa. Sitä ennen niillä voi olla alueen nykyisiä ajallisia kerroksia latistava vaikutus. Hartolan tuulivoimalat on arvioitu näkemäalueanalyysin perusteella näkyvän laajasti suunnittelualuetta ympäröiviltä vesialueilta. Muuten varsin metsäisessä ympäristössä näkemäalueita on vähän. Lähivaikutusalueella alle 3 kilometrin säteellä voimalat näkyvät etenkin Tohtaanjärvelle, Purnujärvelle ja Vuorenkylän pohjoisosan kulttuurimaiseman peltoaukeille (Kuva 4-4). Kauempana, 3-6 kilometrin etäisyydellä, näkymiä syntyy etenkin lännen puolelle Pilkanselän Onkisaloon ja Luhankasaareen, missä ei kuitenkaan sijaitse ihmisasutusta. Kaukomaisemassa, yli 6 km etäisyydellä, näkymiä syntyy etenkin Puttolanselän koillisrannalle Pappisen maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Kuva 4-5), voimalat voivat näkyä paikoin myös valtakunnallisesti arvokkaalle Tammijärven pohjukan asutukselle, vaikutusten voimakkuus jää täällä kuitenkin vähäiseksi. Muita kaukomaiseman näkymäalueita syntyy mm. suurimmille selkävesille, kuten Rautaveden Akonselälle. Lisäksi voimalat voivat olla paikoin havaittavissa myös Joutsan keskustan alueelta sekä Hartolan pohjoisosan asutusalueelta.

21 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 17 Kuva 4-3 Tuulivoimaloiden näkyvyysanalyysi ja havainnekuvien kuvauspisteet.

22 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 18 Kuva 4-4 Havainnekuva Kinkkkulan peltoaukeilta kohti voimaloita nro 1 ja 2. Etäisyyttä voimaloille noin 1 kilometri. Kuva 4-5 Havainnekuva Puttolanselän koillisrannalta kohti voimaloita nro 1 ja 2. Etäisyyttä voimaloille noin 7 kilometriä.

23 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Luonnonolot Hankealueen luonto on kasvillisuudeltaan metsätalousvaltaista varttunutta, tehokkaasti harvennettua kuusikkoa, jolla kulkevan tien reunoilla pienempää puustoa. Alueelta havaittiin pienialainen lehtokorpilaikku, joka on metsälain 10 mukaan arvokas elinympäristö sekä hyvin pienialainen kostea saranevalaikku alueen eteläosasta. Alueelta havaittiin hirven jätökset sekä kaksi direktiivilintulajia metso ja pyy. Molemmista on yksi havainto, joten alueen populaatio ei tämän selvityksen perusteella ole huomattavan tiheä. Lajien pesinnästä alueella ei ole tietoa selvitysajankohdasta johtuen. Hankealueen pienuuden ja laajat ympäröivät metsäalat huomioiden hankkeella ei ole todennäköisesti huomattavaa vaikutusta näiden lajien populaatioihin tuulivoimaloiden toiminnan aikana. Alue sijaitsee myös lähellä tietä ja asutusta, mitä metson tiedetään karttavan. Kuva 4-6 Alueella maastokäynnin yhteydessä havaitut luontokohteet Hankkeella ei ole heikentäviä vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin tai luontotyyppeihin, jos rakentamisalueita ei sijoiteta alueella sijaitsevan ruohokorven kohdalle. Suunnitelma ei heikennä lajiston säilymistä tai luonnon monimuotoisuutta merkittävällä tavalla. Uusiutuvien energiamuotojen käytön tavoitteena on hillitä ilmastonmuutoksen etenemistä, mikä puolestaan mahdollistaa ilmastovyöhykkeille tyypillisten lajien säilymisen nykyisillä elinalueillaan. Luonnonsuojelualueisiin ja -ohjelmiin kuuluvat kohteet sijaitsevat lähimmilläänkin useiden kilometrien päässä suunnittelualueesta.

24 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Yhteisvaikutukset Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee toinen tuulivoimahanke. Tämä Purnuvuoren hanke sijaitse Vuorenkyläntien toisella puolella, noin 2 km tästä hankkeesta etelään. Lähekkäin sijaitsevat tuulivoimahankkeet voivat joissakin tapauksissa muodostaa yhteisvaikutuksia muun muassa melun, välkkeen ja maisemavaikutusten osalta. Tämän hankkeen osalta ei muodostu yhteisvaikutuksia välkkeen osalta Purnuvuorelle suunniteltujen tuulivoimalaitosten kanssa. Eri hankkeiden välkkeen esiintymisalueet ovat niin erillään toisistaan ja niiden välkkeen ja vaikutusalueet kohdistuvat pääosin eri suunnille, joten näillä hankkeilla ei ole välkkeen osalta merkittäviä yhteisvaikutuksia. Melun osalta yhteisvaikutuksia ei muodostu, koska hankkeet sijaitsevat niin etäällä toisistaan, eivätkä muodosta yhtenäisiä melualueita. Maisemavaikutusten osalta Purnuvuorelle suunniteltu voimala tulee aiheuttamaan paikoin yhteisvaikutuksia varsinkin Vuorenkylän peltoaukeille, jossa näkymiä voimaloille tulee avautumaan eri ilmansuuntiin. Kaukomaisemassa Purnuvuorelle suunnitellun voimalan vaikutukset tulevat olemaan vähäisemmät, voimaloiden muodostaessa suhteellisen yhtenäisen ja kompaktin ryhmän. Luontovaikutusten ja virkistyskäytön osalta vaikutukset ovat vähäisiä, kuten molempien hankkeiden osalta on arvioitu, koska rakentamisalueet ovat niin pieniä ja sijoittuvat näiltä osin vähäarvoisille alueille. LÄHTEET Hovi A. (2000) Päijät-Hämeen perinnemaisemat. Hämeen ympäristökeskus, Hämeenlinna. Alueelliset ympäristöjulkaisut 190: 130 s. Mussaari M., Koskinen M. ja Horppila-Jämsä L. (2005) Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnemaisemien päivitys- ja täydennysinventointi Keski- Suomen ympäristökeskus 32 s. Wager H. (2006) Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto 121 s.

25 1-1 LIITE 1 MELUSELVITYS

26 0-2 LIITE 2 VÄLKESELVITYS

27 3-3 LIITE 3 HAVAINNEKUVAT

28 4-4 LIITE 4 KASVILLISUUS- JA LEPAKKOSELVITYS

29 4-5

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN

KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN KANGASALAN KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUE MAANKÄYTÖN MUUTOKSET NATURA-VERKOSTOON LIITTÄMISEN JÄLKEEN LAATIJA: JUSSI MÄKINEN TARKASTAJA: MARKETTA HYVÄRINEN 30.1.2017 TARKASTELUN TAUSTA, TAVOITE JA MENETELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

BILAGA 9. Fotomontage

BILAGA 9. Fotomontage BILAGA 9 Fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VindIn AB OY Pörtom tuulivoimahanke, Närpiö Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa

Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi. ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Tuulivoimahankkeiden vaikutusten arviointi ja muita kokemuksia vaikutusten arvioinnista kuntakaavoituksessa Kaavojen vaikutusten arviointi miniseminaari 3.11.2016 Maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi

Lisätiedot

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2 NÄKEMÄALUEANALYYSIT Liite 2 Näkemäalueanalyysin taustaa Näkemäalueanalyysi antaa tietoa siitä, mille alueille tuulivoimalat teoreettisen tarkastelun perusteella näkyisivät ja mille alueille eivät. Alueet,

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA VERKOSTON ALUEISIIN ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA YHTEENVETO ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUKSISTA NATURA 2000 -VERKOSTON ALUEISIIN 2007 1. Taustaa Natura 2000 verkosto on Euroopan Unionin kattava luonnonsuojelulle tärkeiden

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS

KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 10.12.2013 Viite 1510008051 KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELU- MALLINNUS KINKKULANMÄKI, HARTOLA TUULIVOIMALOIDEN MELUMALLINNUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet Liite 2 Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet 2 (33) SISÄLTÖ 1 NÄKEMÄALUEANALYYSIT... 3 2 KUVASOVITTEET... 12 3 (33) 1 Näkemäalueanalyysit Näkemäalueanalyysi

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS

HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2014 Viite 1510007986 HATTISENRANNAN KAAVA- ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS MELUSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NÄRPES STAD Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava Planförslag / Kaavaehdotus Bilaga 3 / Liite 3 Fotomontage och synlighetsanalys

Lisätiedot

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI

VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI VEDET, METSÄT JA MÄET HUIKONMÄKI - HANKASALMI KIVIJÄRVI - KEURUU PIENET YKSINÄISTALOT - REKOLA - LUHANKA RINTAMAMIESTALOT - SEPÄNKATU HANKASALMEN ASEMANKYLÄ ASEMARAKENNUKSET - HAAPAMÄKI KIRKKORAKENNUKSET

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti Syrjävaara-Karjaoja Kohdenumero (kartalla) 2. 350 ha tuulivoimarakentamista puoltavat ja rajoittavat tekijät Vaiheyleiskaavan luontoselvityksissä huomioitavaa Sijaitsee Nuojuan pohjoispuolella, molemmin

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Projektisuunnittelija Eeva Paitula eeva.paitula@satakunta.fi 28.11.2012, Alueiden käyttö 1 Ympäristöministeriön rahoittama pilottiprojekti Osa Satakunnan vaihemaakuntakaavaa

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA STUSNÄSIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.2.2012 päivitetty 24.4.2012 kaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE...2 2. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM

Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta. Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM Ajankohtaista tuulivoimarakentamisesta Tuulivoimaseminaari, Pori Katri Nuuja, YM 2 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (VN 16.9.2010) Tuulivoimatuotannolle syöttötariffi

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet

Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Maakuntakaavoitus ja maankäytön mahdollisuudet Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan 12.12.2014 Antti Saartenoja Maakuntakaavoitus pähkinänkuoressa Yleispiirteinen

Lisätiedot

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241)

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 29. Untamovaaran lakialueen ikimetsä. Alkuperäinen kuva Jaakko Ojaniemi. Kuvassa

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava 82127096 Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaehdotus 20.11.2012 Tuulivoimalamuodostelmien esteettiset ominaisuudet Tuulivoimaloiden keskittäminen usean

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen

Kommenttipuheenvuoro. Anni Mikkonen Kommenttipuheenvuoro Anni Mikkonen 30.9.2014 Tuulivoimatilanne Suomessa suhteessa tavoitteisiin Tilanne 31.12.2013 448 MW Tuotanto 777 GWh/a (2013) Suomen energia- ja ilmastostrategia 2020 tavoite: 6 TWh

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa

Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Ympäristövaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa Kaavoituksen ajankohtaispäivä, Turku Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.6.2014 Maakuntakaava & vaikutusten arviointi MRL 1 MRL 9 MRA

Lisätiedot

Maisemat maakuntakaavoituksessa

Maisemat maakuntakaavoituksessa Maisemat maakuntakaavoituksessa Maankäyttö- ja rakennuslain arviointiin liittyvä työpaja 26.11.2012 Ympäristöministeriö Marja Mäntynen Oikeudellinen perusta Maakunnan suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten

Lisätiedot

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012

Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 1 Sipoo Hangelby-Box mt. 170:n parantamisalueen muinaisjäännösinventointi 2012 Timo Jussila Kustantaja: FINNMAP Infra Oy 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Inventointi... 2 Yleiskartta... 4 Vanhat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Saarijärven kaupunki Asiakirjatyyppi Viemäröinnin yleissuunnitelma Päivämäärä 13.07.2015 Viite 1510020093 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI HEIKKILÄNMUTKAN VIEMÄRÖINNIN YLEISSUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT

Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT Ylitornion kunta Reväsvaaran tuulivoima-alueen osayleiskaava LIITE 2: HAVAINNEKUVAT Kuva H. Näkymä Ruotsin puolelta Bäckestasta kohti Reväsvaaraa. Kuvassa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 150

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot