Vastaanottaja. Ilmatar Windpower Oyj. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaanottaja. Ilmatar Windpower Oyj. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 13.1.2014 ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS

2 ILMATAR HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Päivämäärä 15/11/2013 Laatija Tarkastaja Kuvaus Niina Onttonen, Tuomas Pelkonen, Janne Ristolainen, Arttu Ruhanen, Sonja Semeri, Dennis Söderholm, Tiina Virta Joonas Hokkanen Selvitys ympäristövaikutuksista Hartolan Kinkkulanmäen tuulivoimaloiden sijoitusalueella Viite Kannen kuva: Vuorenkylän maisema Ruulin tilan kohdalta kuvattuna Ramboll Ylistönmäentie JYVÄSKYLÄ P F

3 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS SISÄLTÖ 1. Johdanto Selvityksen lähtökohta Selvityksen laatiminen 1 2. HANKKEEN KUVAUS Hankkeesta vastaava Hankkeen sijainti Tuulivoimalaitoksen rakenne Hankkeen alueellinen ja valtakunnallinen merkitys 4 3. YMPÄRISTÖN NYKYTILAN YLEISKUVAUS Maankäyttö ja asutus Kaavoitus Maisema ja kulttuuriympäristö Maiseman yleiskuvaus Arvokkaat kulttuuri- ja maisema-alueet Luonnonolot Suojeluohjelmat ja -alueet Luonnon yleiskuvaus TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maankäyttö ja elinkeinot Melu Välke Maisema ja kulttuuriympäristö Luonnonolot 19 Lähteet 20

4 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS LIITTEET Liite 1 Meluselvitys Liite 2 Välkeselvitys Liite 3 Havainnekuvat Liite 4 Kasvillisuus- ja lepakkoselvitys

5 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 1 1. JOHDANTO 1.1 Selvityksen lähtökohta Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella kahden tuulivoimalan sijoittamismahdollisuuksia Hartolan kunnan Kinkkulanmäen alueella. Alustavasti alueille on suunniteltu sijoitettavaksi yksikköteholtaan 3-5 MW putkirakenteisia tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 140 metriä kokonaiskorkeus 203 metriä. Tässä selvityksessä on esitetty suunnittelualuetta ja sen ympäristöä koskevat tiedot, sekä selvitys tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksista. Selvitys kattaa alustavat tuulivoimaloiden suunnittelualueen ja sijoituspaikat sekä niille vievät kokoamis- ja huoltotiet. 1.2 Selvityksen laatiminen Selvitys perustuu alueen nykytilasta olemassa olevaan julkaistuun tietoon, mitä täydennettiin maastokäynnein. Maastokäyntien tarkoituksena oli selvittää, onko alueella sellaisia luonto- ja maisema-arvoja, mitkä tulisi huomioida suunnittelussa. Selvitys toteutettiin kokoamalla olemassa oleva aineisto, jota tarkasteltiin muun muassa paikkatietoaineistona. Suunniteltua tuulivoimatuotantoa koskien tarkasteltiin seuraavia ympäristövaikutuksia: Alueen kaavoitus Asutus ja asuinrakennusten käyttötarkoitus Luonnonsuojeluohjelmiin ja strategioihin liittyvät alueet (esim. Natura 2000) Luonnonsuojelulain 29 :n mukaiset kohteet Metsälain 10 :n mukaiset kohteet Suojeluohjelmien eliölajien elinympäristöt Arvokkaat kallioalueet Pohjavesialueet Arvokkaat maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt Arvokkaat perinnemaisemat Kiinteät muinaisjäännökset Yhteisvaikutukset alueen muiden hankkeiden kanssa 2. HANKKEEN KUVAUS 2.1 Hankkeesta vastaava Hankkeesta vastaavana on Ilmatar Windpower Oyj, jolla on huomattavaa kokemusta mannertuulivoimahankkeiden suunnittelusta. Tavoitteena on tämän ja muiden hankkeiden myötä kehittää uusiutuvia, käytössä päästöttömiä energiamuotoja ja saavuttaa asetetut tuulivoiman tuotantotavoitteet Suomessa. 2.2 Hankkeen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Hartolan kunnan koillisosassa lähellä Joutsan ja Luhangan kuntien rajaa. Alue muodostuu Kinkkulanmäen alueesta, jotka sijaitsee Hartolan keskustan pohjoispuolella (Kuva 2-1), noin 20 kilometrin etäisyydellä taajamasta. Alue sijaitsee Vuorenkylän läheisyydessä. Sinne on suunniteltu sijoitettavaksi kaksi 203 metriä korkeaa tuulivoimalaa (Kuva 2-2).

6 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 2 Kuva 2-1 Suunnittelu sijainti

7 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 3 Kuva Tuulivoimalaitoksen rakenne Tuulivoimaloiden alustavat sijoituspaikat Alueelle on suunniteltu tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 140 metriä ja roottorin halkaisija 126 metriä. Näin ollen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 203 metriä (Kuva 2-3). Tuulivoimalan rakennuspaikan halkaisija on 80 metriä ja perustuksen 10 tai 20 metriä perustamistavasta riippuen. Tuulivoimalat voidaan sijoittaa lähimmillään 500 metrin päähän toisistaan. Tuulivoimaloille vievät rakentamis- ja huoltotiet toteutetaan mahdollisimman pitkälti jo olemassa olevaa tieverkostoa hyödyntäen. Suunnitellut tielinjaukset ja -osuudet joita joudutaan luultavasti parantamaan, on esitetty kuvassa (2-2).

8 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 4 Kuva 2-3 Tuulivoimalalaitoksen periaatepiirros 2.4 Hankkeen alueellinen ja valtakunnallinen merkitys Tuulivoiman tuotantoon liittyy useita ohjelmia, suunnitelmia ja hankkeita, mm. EU:n ilmasto- ja energiapaketti EU on sopinut yhteisestä, kaikkia jäsenmaita koskevasta tavoitteesta vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna. Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvien energialähteiden osuus keskimäärin 20 prosenttiin EU:n energian loppukulutuksesta. Tuulivoiman rakentamisella voidaan edesauttaa EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitteiden toteutumista. Kansallinen energia- ja ilmastostrategia Vuoden 2008 kansallisessa energia ja ilmastostrategiassa esitetään ehdotukset keskeisimmiksi toimenpiteiksi, joilla EU:n tavoitteet uusiutuvan energian edistämiseksi, energiankäytön tehostamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi voidaan saavuttaa. Tuulivoiman osalta tavoitteena on nostaa asennettu kokonaisteho nykyisestä 144 MW:sta noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuotuinen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh. Nyt tarkasteltava hanke edesauttaisi kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteutumista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa esitetään mm. että turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Energiapoliittiset ohjelmat Useiden puolueiden energiapoliittisissa ohjelmissa on esitetty että uusiutuvien energialähteiden osuutta on lisättävä ja tuulivoiman lisärakentamista tuettava. Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Ilmasto- ja energiaohjelma on maakunnan vastaus ilmastonmuutoksen haasteeseen. Ohjelma toteuttaa Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston asettamaa tavoitetta maakunnan päästöjen vähentämistä 70 prosentilla vuoteen 2035 mennessä vuoden 2008 tasosta. Sähkön- ja lämmöntuotannossa päästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää, että valtaosa fossiilisista polttoaineista korvataan uusiutuvilla energiamuodoilla, muun muassa tuulivoimalla.

9 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 5 3. YMPÄRISTÖN NYKYTILAN YLEISKUVAUS 3.1 Maankäyttö ja asutus Tuulivoimaloiden suunnittelualue on metsätalousmaata. Alue on haja-asutusaluetta, eikä siellä sijaitse rakennuksia. Kinkkulanmäen alueella on umpeen kasvanut hiekkatien lenkki, joka lähtee Lapioahontieltä. Tien viertä kulkee voimalinja. Suunnittelualueen lähimmät suuret asutuskeskukset ovat Hartolan keskustasta (20 km), Luhangan keskustasta (10 km) ja Joustan keskustasta (12 km). Suunnittelualue sijaitsee metsäisellä alueella. Lähin suuri vesistö on Päijänteen osa nimeltään Pilkanselkä, jonne etäisyyttä 7 km sekä Jääsjärven Puttolanselkä, jonne etäisyyttä n. 6 km. Lähimpänä sijaitsevat pienet järvet ovat Vähä- ja Iso Kalliojärvi, Purnujärvi, Tohtaanjärvi, Madevesi, Alimmainen Syväjärvi, Humalus, Vähä- Paljo, Puttolanselän Haranlahti ja Saarijärvi jotka sijaitsevat ainakin osittain alle kolmen kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista. Alueen asutus sijaitsee enimmäkseen Vuorenkyläntien varressa ja on keskittynyt Vuorenkylään. Vapaa-ajan asutus sijaitsee vesistöjen rannoilla, muun muassa Purnujärven, Tohtaanjärven, Madeveden ja Humaluksen rannoilla. Asutuksen sijoittumine ja etäisyydet on esitetty kartalla (Kuva 3-1).

10 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 6 Kuva Kaavoitus Lähialueen asuin- ja lomarakennukset Hartola Alueella voimassa olevat kaavat ovat vahvistettu Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 sekä Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava. Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on valmisteilla. Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä tuulivoimaloiden suunnittelualueilla. Lähimpänä ovat Vuorenkylässä RM (Matkailupalveluiden alue) ja AT (Kyläalue) -merkinnät. Vuorenkylän poikki kulkee myös ohjeellinen ulkoilureitti (ur6). Muutoin alue on maaseutumaista aluetta. Maakuntakaavan 2014 tämän hetkisessä luonnoksessa ( ) ei ole esitetty muutoksia tälle alueelle. Maakuntakaavan merkinnät on esitetty kuvassa 3-2.

11 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 7 Kuva 3-2 Ote maakuntakaavasta Alueelle on tehty Pohjois-Hartolan ranta- ja kyläyleiskaava. Tämä kaava on voimassa rantayleiskaavan osalta, mutta ei Vuorenkylän kyläyleiskaavan osalta. Rantayleiskaavassa Kinkkulanmäen alueella ei sijaitse kaavamerkintöjä. Kaavamerkinnät on osoitettu kaavakartassa (Kuva 3-3). Kuva 3-3 Pohjois-Hartolan rantayleiskaavassa ei ole merkintöjä Kinkkulanmäen alueella Joutsa Suunnitelman melualueen 35 db ja raja ulottuu pieneltä osin myös Joutsan kunnan alueelle Kinkkulan tilan ympäristössä. Maakuntakaavaote on esitetty (Kuva 3-4) ja siinä alueelle sijoittuu yksi merkintä yt (yhdystie). Kyseisellä merkinnällä osoitetaan kuntien yhteistoiminnan kannalta tärkeät yhdystiet, jotka on yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa tarkoitettu osoitet-

12 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 8 tavaksi yleisten teiden liikennealueina tai moottoriteiden rinnakkaisteinä palvelevina kokoojakatuina. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Kuva 3-4 Keski-Suomen maakuntakaavan ote alueelta Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsevien Suuri Kurjärven, Vähä Kurjärven ja Puttolanselän alueilla on rantaosayleiskaava. Kyseisille kaava-alueille ei kuitenkaan ulotu kaavoitukseen tai asutukseen vaikuttavia melualueita. 3.3 Maisema ja kulttuuriympäristö Maiseman yleiskuvaus Seutu kuuluu Sysmän-Hartolan viljelyseudun maisematyyppiin, jonka Päijänteen puolella sijaitsee Päijänteen vuorimaa-maisematyyppiä. Nämä maisematyypit vallitsevat seutua, jossa sijaitsee kumpuilevalla seudulla metsien välissä peltojen ympäröimiä maatiloja Arvokkaat kulttuuri- ja maisema-alueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita maisema- tai kulttuuriympäristöalueita ja -kohteita. Lähin valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristöalue on noin 10 kilometrin päässä Luhangan kunnan puolella sijaitseva Tammijärven pohjukan asutus. Alue kuvastaa keskisuomalaista maanviljelysperinnettä ja agraariyhteisön sosiaalista rakennetta. (RKY 2009) Lähin maakunnallisesti arvokas maisema-alue suunnittelualueen lähistöllä on koillisessa Joutsan puolella noin 5-8 kilometrin etäisyydellä sijaitseva Pappinen. Pappisenkylä sijaitsee Puttolanselän pohjoisosan ympärillä. Maisemaa hallitsevat pehmeän metsän rajaamat pellot ja asutus hieman syrjässä tieltä. Kylä on alun perin rakentunut järven, ei niinkään tien ympärille, ja uusi tienvarren asutustiivistymä hieman rikkoo tätä rakennetta. Tieltä ei juuri avaudu näkymiä järvelle. Pelloilla on paljon persoonallisia kiviryhmiä ja raunioita. (Mussaari ym. 2005) Kinkkulanmäen eteläpuolella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Vuorenkylän pohjoisosan kulttuurimaisema. Alue sijaitsee noin kilometrin päässä suunnittelualueesta. Kulttuurimaisema koostuu kolmen tilakeskuksen (Purri, Ruuli ja Harju) muodostamasta kokonaisuudesta. Tiloista vanhem-

13 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 9 mat Purri ja Ruuli sijaitsevat maisemallisesti näkyvällä paikalla kylätien varrella. Harjun nuorempi tila sijaitsee hieman sivussa kylätieltä. (Wager 2006) Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee kaksi perinnemaisemakohdetta, Harjun laitumet ja Kinkkulan niitty. Harjun laitumet on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi ja Kinkkulan niitty paikallisesti arvokkaaksi. Harjun laitumet muodostuvat metsälaitumista ja hakamaasta, jota laiduntavat lampaat. Alueella on erityyppisiä laidunkuvioita, vanhoja rakennuksia sekä arvokasta niittykasvillisuutta. Kinkkulan niitty puolestaan on korkealla paikalla sijaitseva muutaman mullikan laiduntama vanha pelto, jolla vanhojen rakennusten perustuksia ja aitojen kiviä. (Hovi 2000) Kuva 3-5 Arvokkaat maisema-alueet ja etäisyydet voimaloista

14 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Luonnonolot Suojeluohjelmat ja -alueet Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojeluohjelmien tai - alueiden rajauksia. Suunnittelualueen lähimmät luonnonsuojelualueisiin tai -ohjelmiin kuuluvat alueet on esitetty kartalla (Kuva 3-6) sekä kuvattu tässä sanallisesti. Natura 2000 Suurin läheinen Natura-alue on Onkisalo-Herajaanselän alue (FI ), johon liittyy myös suunnittelualueiden länsipuolen maa-alueilla sijaitsevat Natura-alueen osat. Suunnittelualueiden eteläpuolella, lähimmillään 3 km etäisyydellä sijaitsee Juustinmäen alue (FI ), joka on hyvin kivinen, monin paikoin kostea metsäalue, jossa on kallioisia mäkiä ja niiden välisiä murroslaaksoja. Kallioilla valtapuuna on mänty ja kosteissa notkelmissa lehtipuut. Alueella on kohtalaisen paljon järeätä koivua ja haapaa, myös lahopuuta on runsaasti. Alueella tavataan harvinaisia jäkäliä ja kääpiä. Alueen suojelu on toteutettu luonnonsuojelulain nojalla. Luonnonsuojeluohjelmat Päijänteen keskiosa kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja sijaitsee lähimmilläänkin yli neljän kilometrin päässä suunnittelualueesta. FinIBA Päijänteen alue on määritetty kansallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi, johon kuuluu käytännössä koko Päijänteen vesistö. Alue sijaitsee lähimmillään yli kolmen kilometrin päässä suunnittelualueista. Juustinmäki suunnittelualueen eteläpuolella on myös määritelty kansallisesti arvokkaaksi linnustoalueeksi. Etäisyys linnuntietä lähimmillään 3 km. Se on pinta-alaltaan 0,3 km 2 suuruinen alue ja rajaus on yhtenäinen Natura-alueen (ks. yllä) kanssa. Alue kuuluu myös uhanalaisen lajin suojelusuunnitelmaan. Yksityiset suojelualueet Yllä esitettyjen suojeluohjelmien alueisiin liittyy useita pienialaisia yksityisiä suojelualueita. Nämä ovat pienialaisia ja sirpaleisia ja suunnattu lähinnä suojelemaan suojeluohjelmien alueiden kriteereinä olevia luontoarvoja.

15 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 11 Kuva 3-6 Luonnonsuojeluohjelmien alueet Luonnon yleiskuvaus Luonnonoloiltaan seudun arvokkaimmat kohteet muodostavat perinnemaisema-alueiden perinneluontotyypit eli biotoopit. Suunnittelualueet sijaitsevat kuitenkin metsätalousvaltaisella alueella, eikä niillä havaittu merkkejä esimerkiksi vanhan metsälaidunnuksen aiheuttamasta lajistosta tai tähän viittaavista puuston rakenteellisista piirteistä. Suunnittelualue todettiin maastokäyntien yhteydessä luonnonoloiltaan tavanomaiseksi ja metsätalousvaltaiseksi (Kuva 3-7). Kinkkulanmäen puusto on varttunutta, mutta melko avointa tasaikäistä kuusikkoa ja länsilaidan rinteestä havaittiin ruohokorpilaikku. Maastokäynnin tulokset luonnon osalta on raportoitu tarkemmin erillisraportissa (Liite 4).

16 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 12 Kuva 3-7 Suunnittelualueen luontoa 4. TUULIVOIMALOIDEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 4.1 Maankäyttö ja elinkeinot 4.2 Melu Tuulivoimaloiden toteuttaminen edellyttää alueiden kaavoittamista tuulivoimalle. Tuulivoimaloiden aiheuttama melu rajoittaa asuin- ja lomarakentamista tuulivoimaloiden läheisyydessä. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei tällä hetkellä sijaitse ko. rakennuksia tai kaavamerkintöjä. Ympäristöministeriön asettaman työryhmän raportti Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" julkaistiin heinäkuussa Melun osalta ohjeessa on todettu, etteivät Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason yleiset ohjearvot sovellu tuulivoimamelun haittojen arviointiin ja ohjeessa annetaan suunnitteluohjearvot tuulivoimamelulle. Toisaalta Ympäristöministeriön ELYkeskusten alueidenkäyttövastaaville lähettämässä tiedotteessa (Nunu Pesu ) on todettu, että "Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei ole tarkoitettu sovellettavaksi jo rakennettuihin ja käytössä oleviin tuulivoimaloihin. Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei myöskään sovelleta jo lainvoiman saaneisiin kaavoihin tai lupiin." Tässä selvityksessä esitetyt melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.1 melulaskentaohjelmalla ja siihen sisältyvää ISO melulaskentamallia käyttäen. Laskennalliset meluvyöhykkeet (A-painotettu äänitaso) on esitetty kuvassakuva 4-1 sekä tarkemmin erillisselvityksessä (Liite 1). Melukuvassa olevat vyöhykkeet on laskettu maaperän vai-

17 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 13 kutuskertoimella G=0, joka yliarvioi melutasoja Kinkkulanmäen pohjoispuolella. Tästä syystä melukuvaan on merkitty myös mallinnusohjeistuksen mukaisella (maaston korkeuserot alle 40 m) maaperänvaikutuskertoimella G=0,4 lasketut melutasot kyseisillä suunnilla. Melukuvassa on esitetty mallinnustulokset ilman mitään mahdollisia häiritsevyys- tai muita korjauksia. Mallinnuksen mukaan db:n meluvyöhykkeelle ei jää asutusta tai yksittäisiä loma-asuntoja. Loma-asuntoalueita ei jää 35 db ylittävälle meluvyöhykkeelle. Kuva Välke Melualueet Tuulivoimalan välkevaikutus muodostuu auringon paistaessa tietyssä kulmassa tuulivoimalan läpi, jolloin muodostuu valon ja varjon vaihtelua, joka saattaa ulottua jopa 1-3 kilometrin päähän tuulivoimalasta. Välkevaikutus riippuu huomattavasti sääoloista ja sitä havaitaan vain aurinkoisi-

18 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 14 na päivinä ja tiettyyn vuorokaudenaikaan. Tarpeen vaatiessa vaikutusten lieventämiseksi tuulivoimalat voidaan ohjelmoida pysähtymään kriittiseen vuorokaudenaikaan. Suomessa ei ole ohjearvoja välkkeelle altistumiseen, kuten esimerkiksi Tanskassa, jossa raja-arvo on 10 tuntia vuodessa ja Ruotsissa 8 tuntia vuodessa Real Case -tilanteessa. (YM 2012) Suunnitelman mukainen tuulivoimarakentaminen ei tämän selvityksen mukaan aiheuta merkittävää välkevaikutusta asutukselle ja yksikään asuintalo tai loma-asunto ei altistu yli 8 tunnin vuosittaiselle välkkeelle (Kuva 4-2). Mallinnuksen tarkemmat menetelmät ja tulokset on esitetty erillisselvityksessä (Liite 2).

19 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 15 Kuva 4-2 Välkemallinnus

20 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Maisema ja kulttuuriympäristö Alueen runsas metsäala vähentää voimaloiden näkyvyyttä. Näkyvyysanalyysissa havaitaan että tuulivoimalat näkyvät parhaiten suunnittelualueen läheisyydessä pienemmille järville sekä kauemmas Päijänteelle. Tuulivoimalat muodostavat maisemaan uudet, siitä erottuvat rakenteet. Yleistäen voidaan todeta, että tuulivoimala voi merkittävästi hallita maisemaa alle viiden kilometrin etäisyydellä, mikäli näkemäesteitä ei ole. Selkeällä säällä tuulivoimaloista erottaa 5 10 kilometrin säteellä roottorin lavat, joiden näkyvyyttä pyörimisliike korostaa kilometrin säteellä lapoja ei voi enää havaita paljaalla silmällä. Torni erottuu ihanteellisissa valaistusoloissa noin kilometrin päähän. Alueille, joille tuulivoimalat näkyvät selkeästi, kulttuuriympäristöön tulee uusi ajallinen kerrostuma, kun nykyaikaiset tuulivoimalat tulevat osaksi alueen maisemakuvaa. Vaikutukset ovat voimakkaimmillaan heti rakentamisen jälkeen. Ajan kuluessa tuulivoimaloiden voidaan olettaa istuvan maisemakuvaan paremmin, kun ne mielletään osaksi uudenlaista kulttuurimaisemaa. Sitä ennen niillä voi olla alueen nykyisiä ajallisia kerroksia latistava vaikutus. Hartolan tuulivoimalat on arvioitu näkemäalueanalyysin perusteella näkyvän laajasti suunnittelualuetta ympäröiviltä vesialueilta. Muuten varsin metsäisessä ympäristössä näkemäalueita on vähän. Lähivaikutusalueella alle 3 kilometrin säteellä voimalat näkyvät etenkin Tohtaanjärvelle, Purnujärvelle ja Vuorenkylän pohjoisosan kulttuurimaiseman peltoaukeille (Kuva 4-4). Kauempana, 3-6 kilometrin etäisyydellä, näkymiä syntyy etenkin lännen puolelle Pilkanselän Onkisaloon ja Luhankasaareen, missä ei kuitenkaan sijaitse ihmisasutusta. Kaukomaisemassa, yli 6 km etäisyydellä, näkymiä syntyy etenkin Puttolanselän koillisrannalle Pappisen maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle (Kuva 4-5), voimalat voivat näkyä paikoin myös valtakunnallisesti arvokkaalle Tammijärven pohjukan asutukselle, vaikutusten voimakkuus jää täällä kuitenkin vähäiseksi. Muita kaukomaiseman näkymäalueita syntyy mm. suurimmille selkävesille, kuten Rautaveden Akonselälle. Lisäksi voimalat voivat olla paikoin havaittavissa myös Joutsan keskustan alueelta sekä Hartolan pohjoisosan asutusalueelta.

21 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 17 Kuva 4-3 Tuulivoimaloiden näkyvyysanalyysi ja havainnekuvien kuvauspisteet.

22 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS 18 Kuva 4-4 Havainnekuva Kinkkkulan peltoaukeilta kohti voimaloita nro 1 ja 2. Etäisyyttä voimaloille noin 1 kilometri. Kuva 4-5 Havainnekuva Puttolanselän koillisrannalta kohti voimaloita nro 1 ja 2. Etäisyyttä voimaloille noin 7 kilometriä.

23 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Luonnonolot Hankealueen luonto on kasvillisuudeltaan metsätalousvaltaista varttunutta, tehokkaasti harvennettua kuusikkoa, jolla kulkevan tien reunoilla pienempää puustoa. Alueelta havaittiin pienialainen lehtokorpilaikku, joka on metsälain 10 mukaan arvokas elinympäristö sekä hyvin pienialainen kostea saranevalaikku alueen eteläosasta. Alueelta havaittiin hirven jätökset sekä kaksi direktiivilintulajia metso ja pyy. Molemmista on yksi havainto, joten alueen populaatio ei tämän selvityksen perusteella ole huomattavan tiheä. Lajien pesinnästä alueella ei ole tietoa selvitysajankohdasta johtuen. Hankealueen pienuuden ja laajat ympäröivät metsäalat huomioiden hankkeella ei ole todennäköisesti huomattavaa vaikutusta näiden lajien populaatioihin tuulivoimaloiden toiminnan aikana. Alue sijaitsee myös lähellä tietä ja asutusta, mitä metson tiedetään karttavan. Kuva 4-6 Alueella maastokäynnin yhteydessä havaitut luontokohteet Hankkeella ei ole heikentäviä vaikutuksia uhanalaisiin lajeihin tai luontotyyppeihin, jos rakentamisalueita ei sijoiteta alueella sijaitsevan ruohokorven kohdalle. Suunnitelma ei heikennä lajiston säilymistä tai luonnon monimuotoisuutta merkittävällä tavalla. Uusiutuvien energiamuotojen käytön tavoitteena on hillitä ilmastonmuutoksen etenemistä, mikä puolestaan mahdollistaa ilmastovyöhykkeille tyypillisten lajien säilymisen nykyisillä elinalueillaan. Luonnonsuojelualueisiin ja -ohjelmiin kuuluvat kohteet sijaitsevat lähimmilläänkin useiden kilometrien päässä suunnittelualueesta.

24 HARTOLAN KINKKULANMÄEN YMPÄRISTÖSELVITYS Yhteisvaikutukset Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee toinen tuulivoimahanke. Tämä Purnuvuoren hanke sijaitse Vuorenkyläntien toisella puolella, noin 2 km tästä hankkeesta etelään. Lähekkäin sijaitsevat tuulivoimahankkeet voivat joissakin tapauksissa muodostaa yhteisvaikutuksia muun muassa melun, välkkeen ja maisemavaikutusten osalta. Tämän hankkeen osalta ei muodostu yhteisvaikutuksia välkkeen osalta Purnuvuorelle suunniteltujen tuulivoimalaitosten kanssa. Eri hankkeiden välkkeen esiintymisalueet ovat niin erillään toisistaan ja niiden välkkeen ja vaikutusalueet kohdistuvat pääosin eri suunnille, joten näillä hankkeilla ei ole välkkeen osalta merkittäviä yhteisvaikutuksia. Melun osalta yhteisvaikutuksia ei muodostu, koska hankkeet sijaitsevat niin etäällä toisistaan, eivätkä muodosta yhtenäisiä melualueita. Maisemavaikutusten osalta Purnuvuorelle suunniteltu voimala tulee aiheuttamaan paikoin yhteisvaikutuksia varsinkin Vuorenkylän peltoaukeille, jossa näkymiä voimaloille tulee avautumaan eri ilmansuuntiin. Kaukomaisemassa Purnuvuorelle suunnitellun voimalan vaikutukset tulevat olemaan vähäisemmät, voimaloiden muodostaessa suhteellisen yhtenäisen ja kompaktin ryhmän. Luontovaikutusten ja virkistyskäytön osalta vaikutukset ovat vähäisiä, kuten molempien hankkeiden osalta on arvioitu, koska rakentamisalueet ovat niin pieniä ja sijoittuvat näiltä osin vähäarvoisille alueille. LÄHTEET Hovi A. (2000) Päijät-Hämeen perinnemaisemat. Hämeen ympäristökeskus, Hämeenlinna. Alueelliset ympäristöjulkaisut 190: 130 s. Mussaari M., Koskinen M. ja Horppila-Jämsä L. (2005) Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja perinnemaisemien päivitys- ja täydennysinventointi Keski- Suomen ympäristökeskus 32 s. Wager H. (2006) Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto 121 s.

25 1-1 LIITE 1 MELUSELVITYS

26 0-2 LIITE 2 VÄLKESELVITYS

27 3-3 LIITE 3 HAVAINNEKUVAT

28 4-4 LIITE 4 KASVILLISUUS- JA LEPAKKOSELVITYS

29 4-5

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA Vastaanottaja A. Ahlström Osakeyhtiö Satawind Oy Asiakirjatyyppi YVA-Ohjelma Päivämäärä 16.9.2013 1510006584 A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ SATAWIND OY AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAHANKKEEN YVA-OHJELMA A. AHLSTRÖM

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI LIITE 1 HANKEKUVAUS JA ALUSTAVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI... 2 2 HANKEALUEEN YMPÄRISTÖ... 4 2.1 ALUEEN TIESTÖ... 4 2.2 ASUTUS JA ALUEEN MUUT TOIMINNOT... 4 2.3 KAAVATILANNE

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Tervalamminvuori - Rautalampi Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys:

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila

Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila LUOTTAMUKSELLINEN Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys Isovuori - Orimattila Erkki Heikkola ja Riku Suutari Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen ympäristöselvitys: Isovuori

Lisätiedot

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA- ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI LOUHUKANKAAN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 TUULIVOIMAKOHTEEN YMPÄRISTÖSELVITYS: Tervalamminvuori Rautalampi, Suonenjoki Erkki Heikkola, Riku Suutari ja Mika Laitinen Numerola Oy 2 Esipuhe Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus

Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston osayleiskaavaluonnos. Kaavaselostus Kannuksen Kaukasennevan tuulipuiston 6.8.2015 YHTEYSTIEDOT Kannuksen kaupunki Mittausteknikko Matti Salmela +358 44 4745 247 etunimi.sukunimi(a)kannus.fi Hanketoimija, Puhuri Oy Hankekehityspäällikkö Harri

Lisätiedot

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Siikaisten kunta Jäneskeitaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P18812 Selostus 1 (69) Närhi Johanna Selostus 2 (69)

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS. 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS. 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Pyhäjoen kunta KAAVALUONNOKSEN SELOSTUS 16USP0142 16.12.2013 kaavaluonnos PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 1 JOHDANTO... 4 1.1 Osayleiskaavatyön tausta ja sijainti... 5 1.2 Yleiskaavatyön

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, 27.2.2015

WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, 27.2.2015 WPD FINLAND OY LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus, 27.2.2015 LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIPUISTO Tarkastus 27.2.2015 Päivämäärä 27.2.2015 Laatija Marja-Leena Heikkinen, Erika

Lisätiedot

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta

Teuvan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto hankkeen arviointiselostuksesta Lausunto Dnro EPOELY/3/07.04/2011 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 8.7.2011 (Entinen Dnro LSU-2008-R-58) EPV Tuulivoima Oy Frilundintie 7 65170 VAASA Viite/Referens Asia/ Ärende Teuvan tuulivoimapuiston

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 28.8.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava

Mastokankaan tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus Timo Huhtinen 2.6.2015 Kaavaselostus, luonnos 2 (58) 2.6.2015 SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot... 4 1.2 Kaava-alueen sijainti... 4 1.3 Kaavan tarkoitus... 5 1.4

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset

Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Salon kaupunki Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaava 82129132-03 Kaavan ehdotusvaiheen kuulemisesta saadut lausunnot ja muistutukset Näsen kartanon tuulipuiston osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen

Lisätiedot

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo

Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo 4 Voimavapriikki Oy Forssan, Jokioisten ja Tammelan tuulivoimahanke Kiimassuo Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2011 Käyttö- ja julkaisuluvat Maanmittauslaitos, lupanro 7/MLL/10 (OIVA-paikkatietopalvelu

Lisätiedot

Fräntilän-Salon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Fräntilän-Salon tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI Fräntilän-Salon tuulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaselostus LUONNOS FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Karijoen kunta PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / valmisteluvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21610 Kaavaselostus Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys:

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS. 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS. 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Pyhäjoen kunta KAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS 24.11.2014 tark. 26.1.2015 PYHÄJOEN KUNTA PARHALAHDEN TUULIPUISTON ITÄISEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 1 1 TIIVISTELMÄ... 5 1.1 Suunnittelun vaiheet... 6 1.2 Osayleiskaavatyön

Lisätiedot