Lausunto poikkeamislupaan uuden, korvaavan tuulivoimalan rakentamiseen/spawer Voima Oy (MRL )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto poikkeamislupaan uuden, korvaavan tuulivoimalan rakentamiseen/spawer Voima Oy (MRL 171-173 )"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Lausunto poikkeamislupaan uuden, korvaavan tuulivoimalan rakentamiseen/spawer Voima Oy (MRL ) 3332/11.111/2013 KHALL 417 Hakija Nimi Spawer Voima Oy Osoite Juoksijantie 12, Siuntio Lisätiedot kimmo kaila(at)nwesales.fi Rakennuspaikka Kunta Siikajoki Kylä Siikajoen kylä p-ala m2 7650,6 ha maa-alue 7,6 ha Tilat Siikajoen jakokunta, yhteinen vesialue Rn:o Osoite Varessäikkä, Siikajoki Kaavoitus Siikajoen rantayleiskaava, kaavamerkintä tuulivoimaloille (kaa vamerk ki TV) varattu alueen osa. Lisäksi on osoitettu tuu li voi ma la-alueen melusuoja-alue (TVS). Tuu li voi ma la-alue sisältyy Varessäikän pienvenesatama tai ka la sa ta ma-alu ee seen (kaavamerkintä LV-2). Alue on tarkoitettu pien ve ne- tai kalasatamia varten sekä niiden toimintaan liit ty vil le rakennuksille, rakennelmille ja laitteille. Merkintä si säl tää toiminnoille tarpeelliset liikenneväylät, paikoitusalueet se kä yhdyskuntateknisen huollon alueet. Alueen tarkempi maan käyt tö tulee suunnitella vähintään kunnanhallituksen hy väk sy mäl lä käyttösuunnitelmalla. Kalasatama-alueella saa rakentaa tilat kalankäsittelyä ja myyntiä varten, ka las tus ma jo ja ja vajoja sekä kioskin ja uimarantaa palvelevia ra ken nuk sia. Kalan käsittelyyn ja myyntiin tarkoitettu ra ken nus saa olla enintään 100, kalastusmaja 20 ja kioski 30 ker ros ne liö met riä. Muita lähialueen maankäyttömuotoja rantayleiskaavassa ovat Vareskarin saaren ja mannerrannan mai se man hoi to alu eet (kaavamerkintä EM-1) ja loma-asuntoalueet (RA). Muu ympäristö Tuulivoimalan suunnitellun sijoituspaikan lähialueella on luon non suoje lu aluei ta Säikäntien eteläpuolisella me ren ran ta-alu eel la. Etäisyys on lyhimmillään 200 metriä. Hailuodon Na tu ra 2000-alueeseen on noin 3,5 km ja Säärenperän Ka rin kan nan ma ta lan Natura 2000-alueeseen noin 4,5 km. Lähimmät vapaa-ajan asunnot ovat Siikajoen osa kas kun nan maalla olevat Varessäikän loma-asunnot, jotka ovat 680 metrin etäisyydellä

2 nyt suunnitellusta tuulivoimalasta. Lä him pään vakinaiseen asuntoon (Kurikka) on matkaa 1 km. Varessäikän kalasatama on satamakäytön lisäksi mer kit tä vä virkistyskohde, jossa käydään kesäisin mm. uimassa. Rakennustoimenpide k-ala k-luku asuntoja Tuulivoimala 0 m2 - - Yhteensä 0 m2 Rakennettava tuulivoimala on Hyundain tyyppi HQ 2000 / 93, jonka napakorkeus on 100 m (maanpinnasta nasellin ala reu naan maksimi 98 metriä). Roottorin lapojen ym py rä hal kai si ja on 93,3 metriä. Alaosastaan rungon läpimitta on 4,3 metriä ja ylhäältä 2,3 metriä. Voimalan tuotantoteho olisi 2 MW. Voimalan perustus on samanlainen kuin nykyisillä voi ma loil la eli vahvistettu betoniperustus teräsankkuroinnilla. Suunnitellulla voimalalla on tarkoitus korvata Varessäikän kak si vuonna 1993 rakennettua 300 kw:n tehoista ja Tau von kaksi vuonna 1997 rakennettua 600 kw:n tehoista tuu li voi ma laa. Rakentamisen edellytykset Hakemuksesta ja siihen liitetyistä asiakirjoista ja tässä esi te tyis sä tiedoissa ilmenevää rakennustoimenpidettä varten tar vi taan poikkeamisratkaisu voimassa olevasta osa yleis kaa vas ta, koska tuulivoimaloille ei voida osayleiskaavan pe rus teel la myöntää suoraa rakennuslupaa. Siikajoen kunnan ra ken nus lu pa vi ran omai sen ja Pohjois-Pohjanmaan elin kei no-, liikenne ja ympäristökeskuksen käymän keskustelun mu kaan uuden voimalan rakentaminen vaatii ELY:n poik kea mis pää tök sen, koska korvaavan rakentamisen pykälä kos kee kyseisessä osayleiskaavassa vain asuin ra ken ta mis ta (MRL mom 1. kohta). Siikajoen rantayleiskaavan mu kaan on kunnan mahdollista myöntää kaavassa loma- ja mat kai lu aluei den ja loma-asuntojen alueiden rakennusluvat ran ta-alu eel le rakennuslain 123b pykälän perusteella. Sii ka joen rantayleiskaavassa ei sen sijaan ole määrätty oikeutta lu pien myöntämiseen muulle rakentamiselle ranta-alueella. Poikkeaminen ei saa MRL 172 :n mukaan 1)aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 2)vaikeuttaa luonnonsuojelulain tavoitteiden saavuttamista; eikä 3)vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit teiden saavuttamista

3 Viranomainen Kuuleminen Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan mer kit tävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa mer kit tä viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus, koska kyseessä on MRL:n 171 :n tarkoittama tapaus, jo hon kunta ei voi myöntää poikkeusta. Kunta ei saa myön tää poikkeusta mm. 1)uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72 :n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa, ellei ky se ole olemassa olevan asuinrakennuksen laa jen ta mi ses ta tai korvaamisesta. Nyt kyseessä on vanhan tuulivoimalan kor vaa mi nen uudella. MRL 72 viittaa suunnittelutarpeeseen ranta-alueella. Sen mu kaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle ran ta vyö hyk keel le ei saa rakentaa rakennusta ilman ase ma kaa vaa tai sellaista oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyt tä mi ses tä rakennusluvan perusteena. Maankäyttö- ja ra ken nus lain voimaan tulon jälkeen on vuodelta 2003 KHO:n rat kai su, että tuulivoimalan rakentamiseen tarvittiin poikkeus (KHO taltio 957). Naapurien kuuleminen MRL 173 ja MRA 86 :n mukaisesti on suoritettu rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. Hakemuksen johdosta on jätetty yksi huomautus, joka kos kee suojaetäisyyttä asutuksiin nähden. Huomautuksessa ky sy tään, onko 830 metrin suojaetäisyys riittävä näin isolle voi ma lal le? Liitteet 1kpl poikkeamislupahakemus 1 kpl selvitys omistus- / hallintaoikeudesta (valtakirja) 3 kpl ote Siikajoen rantayleiskaavasta kaavamerkintöineen 3 sarjaa karttaotteet 3 kpl asemapiirros (mk 1:1000) Päätöksen toimitus Postitse Selostus poikkeuksista Rakentaminen on voimassa olevan asemakaavan mukaista. Ra kenta mi nen tapahtuu asemakaavassa osoitetulle maa- ja met sä ta lousalu eel le, jolle ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Hakemuksen perustelut Hakemusta perustellaan sillä, että kyseessä on kahden ny kyi sen vanhanaikaisen tuulivoimalan purkaminen ja muut ta mi nen yhdeksi uudeksi nykyaikaisemmaksi voimalaksi, joka hyö dyt täi si kaikkia.

4 Maisema-, melu- ja ym pä ris tö vai ku tuk set ovat yhdellä isommalla uudella voimalalla pienemmät kuin vanhanaikaisella voimalalla. Samalla tuotanto li sään tyi si ja mahdolliset viat ja häiriöt pienenisivät sekä riskit mah dol li sis ta vanhojen voimaloiden hajoamisista haitoista. Han ke lisäksi lisäisi hiukan kunnan kiinteistöverotuloja. Lisätietoja Ympäristöselvitykset Spawer Oy hakee lupaa saada korvata kaikki Siikajoen ran ta-alu eella olevat voimalat (2 kpl Tauvossa ja 2 kpl Va res säikäs sä) yhdellä uudella ja nykyaikaisella voimalalla. Hakemukseen on liitetty tuulivoimakohteen melu- ja väl ke var jos tussel vi tys (Riku Suutari ja Erkki Heikkola / Numerola Oy). Voimalan lähtömelutasolla 104 db(a) kahdeksan lo ma-asun non osalta meluarvot olisivat db(a), muilla al le 35 db(a). Valon välkevaikutusta on laskennallisesti ja mal lin nuk sel la saatu kahden loma-asunnon osalta 8 10 tun tia vuodessa. Suomessa välkevarjostukselle ei ole oh je ar voa, Ruotsissa ohjearvona välkevarjostukselle käytetään 8 vuosituntia ja Tanskassa 10 vuosituntia. Voimaloille on verkkoliityntälupa Elenia Oy:ltä. Hankehakemukseen on liitetty tuulivoimakohteen melu- ja väl ke varjos tus vai ku tus sel vi tys (Numerola Oy). Raportti si säl tää suunnitellun tuulivoimalan ympäristölleen ai heut ta man melu- ja välkevarjostusvaikutuksen arvion. Arvio si säl tää melun leviämisarvion meluntuoton maksimitasolla sekä las ken nal li sen arvion keskimääräisestä vuotuisesta väl ke var jos tus ajas ta voimalan ympäristössä. Suunnitellun kaltaisella voimalalla äänitaso on mak si mi tuo tan to te holla 104 db(a). Keskiäänitasot Varessäikän tuu li voi ma lan ympäristössä turbiinin äänitehotasolla 104 db(a) ovat Va res säikän lähimmällä loma-asuntoalueella db(a). Kaik ki aan 8 loma-asunnolla ylittyy Ympäristöministeriön uu sien voimaloiden suunnittelulle asettama melutaso 35 db(a). Kaikkien vakinaisten asuntojen alueella melutasot jää vät alle 35 db(a):n. Siikajoen merituulivoimapuiston YVA Tuulivoimalasta syntyy välkevarjostusselvityksen mukaan lä him mil le loma-asunnoille 8 10 todellista välketuntia vuo des sa. Tälle välketuntimäärälle mallinnuksen mukaan al tis tuu kaksi loma-asuntoa. Tämä on suurempi kuin Ruotsissa käy tös sä oleva välketuntimäärän raja-arvo, joka on 8 väl ke tun tia vuodessa. Tanskassa välketuntimäärän raja-arvo on 10 tuntia. Suomessa ei ole erikseen ohjeistettu omia ra ja-ar vo ja välketuntien määrälle.

5 Nyt suunniteltu Varessäikän tuulivoimala sijaitsee Siikajoen me ri alueel le suunnitellun ja YVA-selvitetyn tuu li voi ma puis ton läheisyydessä. Selostuksessa päädyttiin tarkastelemaan to teut ta mis vaih to eh toa, jossa Varessäikkään sijoitettaisiin 12 tai 14 voimalaa. Varessäikän edustan merialueen lisäksi mu ka na oli Merikylänlahdelle suunnitellut 5 voimalaa. Va res säikän voimalat sijoittuisivat lähimmillään noin 1 km:n etäi syy del le meren rannikosta. Pohjois-Pohjanmaan elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yh teys vi ran omaise na lausuntonsa Siikajoen me ri tuu li voi ma puis ton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yh teys vi ran omai nen otti kantaa jo Siikajoen me ri tuu li voi ma puis ton arviointiohjelmasta ( PO PE LY/67/07.04/2010), että vaihtoehtona tulisi tarkastella myös ole mas sa olevaa Siikajoen rantayleiskaavaa paremmin to teut ta va ja esitettyjä vaihtoehtoja suppeampi vaihtoehto. Yh teys vi ran omai nen ehdotti, että vaihtoehtona voisi tar kas tel la esimerkiksi nykyisten voimaloiden uusimista ja mah dol li ses ti joidenkin lisävoimaloiden rakentamista. YVA-se los tuk ses sa todettiin, ettei alle 12 voimalan rakentaminen ole kan nat ta vaa eikä esitetyn kaltaisia vaihtoehtoja tuotu tar kas te luun. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym pä ris tö kes kus on antanut erikseen lausuntonsa myös me ri tuu li voi ma puis ton luonnonsuojelulain 65 :n mukaisesta Na tu ra-ar vioin nis ta (POPELY/67/07.04/2010). Varessäikän ja Merikylänlahden tuulipuistojen hanke ei ole edennyt YVA-vai het ta pidemmälle. Valmistelijan esitys Esityksen perustelut Ympäristösihteeri Haetulle rakentamiselle on olemassa maankäyttö- ja ra ken nus lain 172: ssä esitetyt poikkeamisluvan myöntämisen edel ly tyk set. Rakennushanke on voimassa olevan oikeusvaikutteisen osa yleiskaa van mukainen sijoittuen kaavassa tuu li voi ma lal le osoitetulle paikalle. Tuulivoimala korvaa nyt paikalla ole van tuulivoimalan. Hakemukseen liitettyjen selvitysten mukaan uuden tuu li voi ma lan vaikutukset maankäyttöön ovat laajemmat kuin Sii ka joen rantayleiskaavassa on osoitettu. Ympäristövaikutukset ovat mallinnuksiin perustuvien selvitysten mukaan kuitenkin sel lai set, että melusta ja välkkeestä aiheutuva haitta muulle maan käy töl le pysyy kohtuullisena. Hakemuksen tueksi esi te tys sä ympäristövaikutusten arvioinnissa on todettu mal lin nuk seen perustuen, että meluarvot ylittävät kahdeksan lo ma-asun non osalta uusien tuulivoimala-alueiden suun nit te lus ta annetun 35 db:n ohjearvon, mutta jäävät kaikilla alle val tio neu vos ton melusta vapaa-ajan asunnoille antaman 40 db(a):n ohjearvon. Välkevaikutus ylittää kahdella va paa-ajan asunnolla Ruotsissa käytössä olevan 8 vuo sittai sen välketunnin määrän, mutta alittaa niilläkin Tanskassa käy tössä olevan 10 välketunnin määrän.

6 Edelliseen perustuen esitetty yhden tuulivoimalan ra ken nus han ke kohdentuu sellaiselle alueella ja on sen kaltainen, et tä poikkeaminen ei 1) aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle tuulivoimalan rakentaminen tulee kaavan mu kai sel le tuulivoimalalle osoitetulle paikalle rakentamisella korvataan olemassa oleva tuu li voi ma la uudella hanke on yksittäinen ja suunniteltu rakentaminen so vel tuu paikalle lähialueiden maankäyttö (satama-alue ja ran ta-alue) voidaan toteuttaa jatkossakin Siikajoen ran ta yleis kaa vas sa osoitetulla tavalla tuulivoimalan ympäristöhäiriöt pysyvät suun ni tel lun voimalatyypin melun takuuarvojen ja tehtyjen mal lin nus ten mukaisesti lähimpienkin lo ma-asun to jen ja vakinaisten asuntojen kohdalla val tio neu vos ton päätöksessä melusta annettuja ohjearvoja pie nem pä nä eikä välketunnit ylitä Tanskassa käy tös sä olevaa vuosittaisen välketuntimäärän ra ja-ar voa 10 tuntia voimalalle ei tarvitse rakentaa uutta kulkuyhteyttä vanhaa sähkönsiirron kaapeliyhteyslinjaa voidaan hyö dyntää uuden rakentamisessa 2) vaikeuta luonnonsuojelulain tavoitteiden saavuttamista tuulivoimalan rakentamisella ei ole merkittävää vai ku tus ta läheisyydessä oleviin luon non suo je lu koh tei siin eikä etäämmällä oleviin Natura 2000 aluei siin yksittäisen, neljä vanhaa voimalaa korvaavan tuu li voi malan linnustovaikutukset jäävät aiemman ta sol le tai sitä pienemmiksi 3) vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien ta voit teiden saavuttamista rakennuspaikan läheisyydessä ei ole suo jel ta vak si esitettyjä rakennus- tai kulttuurihistoriallisia koh tei ta Haettu poikkeus korvaa aiemman tuulivoimalan eikä johda vai ku tuksil taan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai heut taa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vai ku tuk sia. Kyseessä on aiempaa suurempi voimala, jonka ym pä ris tö vai ku tuk sis ta on annettu mallinnuksiin perustuva sel vi tys. Muita huomioita Ennen rakennusluvan myöntämistä tuulivoimalalle tulee ha kea ilmailuviranomaisten (TraFi ja Finavia) lausunto len to es te vai ku tuk sista. Hankealue sisältyy Laissa Tuulivoiman kom pen saa tio alueis ta (490/2013) osoitettuun Perämeren kom pen saa tio alu ee seen. Alueelle

7 Kj:n esitys: sijoittuvista tuu li voi ma lois ta tulee maksaa korvausta tutkavaikutuksista. Siikajoen kunnanhallitus päättää puoltaa edellä kerrotuin pe rus tein poikkeamisluvan myöntämistä Spawer Voima Oy:n hakemaan yhden tuulivoimalan rakentamiseen Sii ka joen kunnan Varessäikässä sataman alueelle. Tuu li voi ma lan napakorkeus on 100 m ja roottorin lapojen ympyrän hal kai si ja on 93,3 metriä. Alaosastaan rungon läpimitta on 4,3 met riä ja ylhäältä 2,3 metriä. Voimalan tuotantoteho olisi 2 MW. Siikajoen kunta on pyrkinyt omalta osaltaan edistämään val tio neuvos ton tavoitetta uusiutuvan tuulivoimaan perustuvan ener gian tuotan non lisäämiseen. Myös nyt haettu vanhojen, jo käyttöikänsä päässä olevien tuulivoimaloiden kor vaa mi nen uudella edistää sekin osaltaan tavoitetta. Kh:n päätös: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen lisättynä seuraavalla lisäyksellä: Kunnanhallitus edellyttää käytettäväksi suunnitteilla olevaa Ympäristöministeriön melumallennusasetusta. Liitteet 11 ja 12.

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173)

Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173) Kunnanhallitus 368 18.10.2010 Poikkeamislupa kolmen asuinrakennuksen rakentamiseen/siikajoen Golf talot (MRL 171-173) 2207/11/111/2010 KHALL 368 Hakija Nimi Perustettava yhtiö Siikajoen golf-talot Osoite

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Osayleiskaavatontin käyttötarkoituksen muutos loma-asuntotontista vakinaisen asumisen tontiksi/mikkola

Osayleiskaavatontin käyttötarkoituksen muutos loma-asuntotontista vakinaisen asumisen tontiksi/mikkola Kunnanhallitus 331 20.09.2010 Osayleiskaavatontin käyttötarkoituksen muutos loma-asuntotontista vakinaisen asumisen tontiksi/mikkola 2174/41/412/2010 KHALL 331 Hakija Mikkola Juha ja Paula Osoite Järvenkankaantie

Lisätiedot

Lausunto poikkeamislupaan, loma-asunnon rakentaminen Tauvossa/Koivu Tuomo, Matti ja Heikki (MRL 171-174 )

Lausunto poikkeamislupaan, loma-asunnon rakentaminen Tauvossa/Koivu Tuomo, Matti ja Heikki (MRL 171-174 ) Kunnanhallitus 186 30.03.2009 Lausunto poikkeamislupaan, loma-asunnon rakentaminen Tauvossa/Koivu Tuomo, Matti ja Heikki (MRL 171-174 ) 1523/11/111/2009 KHALL 186 Hakija Nimi Koivu Tuomo, Matti ja Heikki

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus 45 28.04.2014 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 50/81.812/2014, 53/8/2013, 49/81.812/2014, 405/81.813/2013, 48/91.911/2014, 227/81.812/2013, 90/1/2014, 81/8/2014, 73/8/2014,

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi

Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi Ympäristölautakunta 69 31.08.2015 Hallakankaan tuulivoimapuiston ympäristöluvan tarveharkinta, Kyyjärvi 442/610/2015 Ympäristölautakunta 31.08.2015 69 Tuulivoimalan ympäristöluvanvaraisuuden peruste Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 31.08.2015 klo 10:00 Paikka Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski Läsnä Wiik Sami puheenjohtaja Pietiläinen Ismo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 18.05.2015 klo 18:00-20:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Läntisten tuulivoimapuiston

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula Ympäristölautakunta 53 22.06.2015 Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula 380/620/2015 Ympäristölautakunta 22.06.2015 53 Karstulan kunta on Metsähallitus Laatumaan aloitteesta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntasuunnittelulautakunta 18.11.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT 4 133 VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:21 Paikka Kiteen kaupungintalo Kiteentie 25, valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 347 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 15:00-18:24 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 171 Kokouksen avaaminen 349

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot