LUPAPÄÄTÖS Nro 10/11/2 Dnro PSAVI/29/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUPAPÄÄTÖS Nro 10/11/2 Dnro PSAVI/29/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.2.2011 ASIA LUVAN HAKIJA"

Transkriptio

1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/11/2 Dnro PSAVI/29/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA Suurhiekan merituulipuiston ja merikaapeleiden rakentaminen merialueelle, Haukipudas ja Ii Suurhiekka Offshore Oy c/o wpd Finland Oy Keilaranta ESPOO puh tai

2 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS... 4 HANKKEEN KUVAUS... 4 Yleiskuvaus hankkeesta... 4 Suunnitellut työt... 7 Rakentamisen aikataulu Töidenaloittamisluvan myöntämisen edellytykset Töidenaloittamislupaa koskeva vakuus HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA KAAVOITUSTILANNE YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA Pohjan laatu Vallitsevat vedenkorkeudet ja virtaamat sekä aalto- ja jääkuormat Vesistön ja luonnon tila ja käyttökelpoisuus Alue ja kohteet, joihin hanke voi vaikuttaa Luonnonsuojelualueet ja muut luontokohteet Pohjaeläimet ja vesikasvillisuus Kalastusolot ja kalasto Vesiliikenne ja sen rakenteet Alueen vesitaloudelliset rakenteet ja meriarkeologiset kohteet Alueen asutusolot HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN Yleistä Vaikutus pintavesiin ja merenpohjaan tuulivoimapuiston rakentamisen ja käytön aikana Hankkeen vaikutukset jääolosuhteisiin Hankkeen rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset kalastoon ja kalastukseen Vaikutus ympäristön luonnontilaan Vaikutukset luontoarvoihin Vaikutus vesiliikenteeseen ja sen rakenteisiin Vaikutus vesistön muuhun käyttöön Vaikutus alueen vesitaloudellisiin rakenteisiin Vaikutus alueen asutusoloihin Hankkeen rakentamisen ja käytön aikaiset melu-, valo- ja varjostusvaikutukset Toiminnan lopettamisen vaikutukset Arvio hankkeen hyödyistä Arvio hankkeesta aiheutuvista vahingoista Arvio vesilain 2 luvun 11 a :ssä tarkoitetuista hankkeen vaikutuksista POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskinarviointi VAHINKOJEN ESTÄMIS- JA VÄHENTÄMISTOIMENPITEET Hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen valinta ja sijoitusratkaisut Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen johdosta ehdotetut toimenpiteet Tekniset ratkaisut Perustustyyppi Kaapelit ja niiden suojaus Rakentamistyöt ympäristövaikutusten arviointiselostus huomioon ottaen Kalastus ja kalasto Linnusto KORVAUSESITYS HANKKEEN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU VIRANOMAISIA KOSKEVA MERKINTÄ LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemuksesta tiedottaminen Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet Hakijan selitys ja hakemuksen täydennykset Hakemuksen täydennys A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N R A T K A I S U

3 KÄSITTELYRATKAISU PÄÄASIARATKAISU TÖIDENALOITTAMISLUPA Töidenaloittamislupaan liittyvän vakuuden asettaminen LUPAMÄÄRÄYKSET Rakenteita koskevat määräykset Rakentamisaika Työnaikaisten haittojen minimointi Viimeistelytyöt Kunnossapitomääräykset Kirjaamis- ja tarkkailumääräykset Aloittamis- ja valmistumisilmoitus Vahinkoa estävät toimenpiteet Kalatalousmaksu Ammattimaiselle kalastukselle aiheutuvien vahinkojen korvaaminen ja vakuus Rantojen käytön vaikeutumisesta aiheutuvan haitan korvaaminen Yhteyshenkilö OHJAUS ENNAKOIMATTOMAN VAHINGON VARALTA RATKAISUN PERUSTELUT Käsittelyratkaisun perustelut Pääasiaratkaisun perustelut Hankkeen haitallisten vaikutusten arviointi ja selvitysten riittävyys Luvan myöntämisedellytykset Lupamääräysten perustelut Korvausvelvoitteiden perustelut Töidenaloittamisluvan ja siihen liittyvän vakuuden perustelut VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus Töidenaloittamisluvan täytäntöönpanokelpoisuus SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ratkaisu Perustelut Oikeusohjeet MUUTOKSENHAKU

4 4 HAKEMUS Suurhiekka Offshore Oy on ympäristölupavirastoon jättämässään ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa Suurhiekan tuulivoimapuiston rakentamiseksi pyytänyt vesilain mukaista lupaa vesialueen ruoppaamiseen, ruoppausmassan läjittämiseen mereen, tuulivoimaloiden ja merisähköasemien perustusten meren pohjaan rakentamiseen sekä merikaapeleiden kaivamiseen tai laskemiseen meren pohjaan. Lisäksi hakija on pyytänyt vesilain 2 luvun 26 :n 1 momentissa tarkoitettua lupaa töiden aloittamiseen jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Töidenaloittamislupaa on haettu suurjännitekaapelien asentamiseen, merisähköasemien rakentamiseen, sekä tuulivoimalaitosten sijoituspaikkakohtaisille kairauksille ja muille raskaammille pohjatutkimuksille voimalaitosten perustusten sijoituspaikkakohtaisten suunnitelmien viimeistelemiseksi. HANKKEEN KUVAUS Yleiskuvaus hankkeesta Hankkeen tarkoituksena on rakentaa merituulipuisto Suurhiekan matalikon alueelle, joka sijaitsee Iin (ja Haukiputaan) kunnan yleisellä vesialueella avomerellä noin km rannikosta länteen, noin 15 km Hailuodosta pohjoiseen ja noin 8 km Ulkokrunnin saaresta länsi-lounaaseen. Hakijan tarkoituksena on rakentaa 58 km 2 :n suuruiselle merituulipuistoalueelle 80 yksikköteholtaan noin 5 MW:n tuulivoimalaa, kaksi merisähköasemaa sekä sähkönsiirtokaapelit tuulivoimaloista merisähköasemille ja edelleen mantereelle. Hakijan mukaan yksittäisten voimaloiden sijoittelussa toisiinsa nähden on otettava huomioon voimaloiden taakse syntyvät pyörteet, jotka häiritsevät tuulen etenemissuunnassa seuraavissa riveissä sijaitsevia voimaloita aiheuttaen häviöitä energiantuotannossa ja ylimääräisiä mekaanisia rasituksia voimaloiden lavoille ja muille komponenteille. Sanottujen haittojen välttämiseksi voimaloiden välisen etäisyyden on oltava keskimäärin 7,5 8 kertaa roottorinhalkaisija. Hakemussuunnitelmaa laadittaessa voimaloiden aiotut etäisyydet toisiinsa nähden ovat olleet 700 m vallitsevaa tuulta vastaan kohtisuorassa suunnassa (luode kaakko) ja noin m vallitsevan tuulen suunnassa (lounas koillinen). Voimaloiden välisiä etäisyyksiä on tarkoitus tarkentaa alueella hankkeen toteutusvaiheessa tehtävien tuulimittausten perusteella. Tuulen suuntajakaumalla on Suurhiekan hankkeessa myös välillisiä vaikutuksia, sillä suurimmat aalto- ja jääkuormat aiheutuvat lounaanpuoleisilla myrskytuulilla. Tämä seikka vaikuttaa muun muassa kaapelireittien sijoittumiseen ja kaapelien suojaukseen sekä voimalaperustusten eroosiosuojaukseen. Suunniteltujen tuulivoimaloiden korkeus on m, roottorin halkaisija m ja lakikorkeus m. Merisähköasemien sivut ovat noin 20 m ja korkeus noin 30 m. Tuulivoimaloiden ja merisähköasemien rakentamiseen haetaan erikseen lupaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa menettelyssä. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunnossa hankkeen ympäristövaiku-

5 tusten arviointiselostuksesta on todettu, että rakennusluvan edellytyksenä on maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukainen suunnittelutarveratkaisu. Lisäksi yli 30 m korkeille lentoesteille on haettava ilmailuhallinnolta ilmailulain mukainen lentoestelupa. Hakijan mukaan hankkeen lupamenettelyt käynnistetään vesilain mukaisella lupamenettelyllä. Muissa menettelyissä edetään lähtökohtaisesti vesilain mukaisen lupapäätöksen pohjalta. 5 Ympäristövaikutusten arviointimenettely Hankkeessa on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista menettelyä. Tarkastelussa olivat hankkeen toteuttamatta jättäminen (0-vaihtoehto) sekä 400 MW:n (VE1A: 80 X 5 MW), 353 MW:n (VE1B: 98 x 3,6 MW) ja 600 MW:n (VE3: 120 x 5 MW) vaihtoehtoiset toteuttamistavat. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ollut vaihtoehto 2 (30 x 5 MW) on jätetty tarkastelusta toteuttamiskelvottomana pois. Merkittävin hankkeen ympäristövaikutuksia ehkäisevä ja lieventävä ratkaisu ja päätös on tehty, kun tuulipuiston maksimivaihtoehto (VE3, 120 x 5 MW) on päätetty ympäristövaikutussyistä jättää pois jatkosuunnittelusta ja jatkosuunnitteluun on valittu vaihtoehto VE1A, 80 x 5 MW. Tällä ratkaisulla on keskeisellä tavalla voitu lieventää kalastolle ja kalastukselle aiheutuvia vaikutuksia jättämällä kaikki niiden kannalta merkittävämmät alueet tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle. Myös etäisyys Perämeren saarten Natura-alueeseen kuuluvaan Ulko Pallosen luotoihin on näin pyritty maksimoimaan. Vaihtoehtojen välinen ero on huomattava myös rakentamistöihin liittyvien volyymien kannalta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellut sähkönsiirron tuulipuistosta mantereelle olivat 1) merikaapeliyhteys Karsikkoon josta ilmajohtoyhteys Keminmaan sähköasemalle (RVE1 useita alavaihtoehtoja), 2) merikaapeliyhteys mantereelle Iijoen pohjoispuolelle, josta ilmajohtoyhteys Keminmaan sähköasemalle (RVE 2 useita alavaihtoehtoja), 3) merikaapeliyhteys mantereelle Iijoen eteläpuolelle Ojakylään, josta ilmajohtoyhteys Keminmaan sähköasemalle (RVE 3A) sekä 4) merikaapeliyhteys mantereelle Iijoen eteläpuolelle Räinänlahteen, josta ilmajohtoyhteys Keminmaan sähköasemalle (RVE 3C). Edellä mainituista RVE 3C tuotiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kuluessa esiin uutena vaihtoehtona ammattikalastajien toimesta. Kalastajat pitivät sitä kalastuksen kannalta haitattomimpana vaihtoehtona, mistä syystä hakija päätti lisätä vaihtoehdon ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tutkittaviin sähkönsiirtoreitteihin. Lupaa haetaan viimeksi mainitulle merikaapelireitille. Hakemukseen on liitetty ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisena toimineen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan liiton sekä Fingrid Oyj:n lausunnot arviointiselostuksesta. Arviointiselostuksessa on tehty esitys hakemusta varten tehtäviksi lisäselvityksiksi. Seuraavassa ovat esityksen keskeiset kohdat sekä hakijan toimenpiteet niiden johdosta. Vaikutuksia muikkukantaan ja sen kalastukseen on tarkennettava sekä selvitettävä aiotuista läjityksistä aiheutuvia vaikutuksia kalojen kudulle ja kalastukselle

6 Hakija on kesällä 2009 teettänyt tutkimuksia ja selvityksiä muun muassa edellä mainituista seikoista. Lupahakemusta varten on tarpeen määrittää pohjasedimenttien taustapitoisuuksia ja arvioida niiden siirtymistä ravintoketjuihin. 6 Hakija on kesällä 2009 selvityttänyt pohjasedimenttien haittaainepitoisuuksia. Näytteissä ei yleensä esiintynyt kohonneita haittaainepitoisuuksia. Vaikutuksia on tarpeellisilta osin konsultilla teetetyssä vesistö- ja kalastovaikutusarviossa sekä hakemussuunnitelmassa. Pohjaeläinmenetysten merkitystä kalastolle ei ole arvioitu. Pohjaeläinmenetysten vaikutusta on arvioitu konsultilla teetetyssä vesistöja kalastovaikutusarviossa sekä hakemussuunnitelmassa. Rakentamisen aikaista melua on syytä tarkastella vielä tarkemmin luvanhakuvaiheessa. Rakentamisen aikaisesta melusta on teetetty lisäselvitys. Toiminnan lopettamisen jälkeen tuulipuistosta merenpohjaan jäisi osia perustuksista ja merenpohjaan haudatut kaapelit. Metallit kierrätettäisiin. Esitettyjä tietoja tulisi tarkentaa luvanhakuvaiheessa. Hakija on todennut täydentäneensä hakemuksessa tietoja perustuksista ja kaapeleista. Hakija pitäytyy arviointiselostuksessa esitettyyn, että perustukset ja kaapelit jätetään ensisijaisesti paikoilleen merenpohjaan. Muut laitteet ja rakennelmat purettaisiin kierrätettäväksi. Asian lopullinen ratkaisu on hakijan käsityksen mukaan tarkoituksenmukaisinta tehdä vasta käytöstä poistamisen yhteydessä, josta voidaan tehdä erillinen lupahakemus. Eri tuulipuistohankkeiden sähkönsiirron yhdistämismahdollisuutta ja siitä saatavaa synergiaetua vaikutuksineen on tarkasteltava luvanhakemisvaiheessa. Hakijan mukaan eri tuulipuistohankkeiden sähkönsiirtoratkaisu on sen etujen mukaista. Hakija on toiminut aloitteellisesti Figrid Oyj:n ja muiden osapuolten kesken käydyissä neuvotteluissa yhteisratkaisuasiassa. Hankkeen liittämistä valtakunnan verkkoon on tarkasteltu hakemussuunnitelmassa. Tuulivoimaloiden vaikutuksia jääolosuhteisiin ei ole ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa arvioitu. Luvanhakemisvaiheessa asiaa tulee tarkentaa. Hakijan teettämässä selvityksessä on perustusten mitoitusta varten tarkasteltu sekä tuulipuistoon kohdistuvia jääkuormia että tuulipuiston vaikutuksia alueen jäiden liikkeisiin. Hakemukseen liitetyn asiantuntijalausunnon mukaan tuulivoimalaitosten perusrakenteet tulevat toimimaan jääkenttää stabiloivina elementteinä. Jääkenttää stabiloivan vaikutuksen ei arvioida ulottuvan tuulipuistoalueen ulkopuolelle.

7 Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan yhteysviranomainen on pitänyt tarpeellisena, että suurjännitekaapeleiden rantautumisalueella selvitetään vielä tarkemmin vesikasvillisuuslajisto niin, että ruoppauksilla ei tuhota uhanalaisten lajien esiintymisalueita. 7 Hakija on kesällä 2009 teettänyt selvityksen kaapelien rantautumisalueiden kasvillisuudesta. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on esitetty kannanottoja hankkeen haitallisten vaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä koskevista toimista. Hakijan mukaan hankkeen haitallisten vaikutusten lieventämistä ja ehkäisemistä on ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetyn lisäksi käsitelty ja tietyiltä osin myös tarkennetusti hakemussuunnitelmassa. Hakijan mukaan arviointiselostuksessa esitetyt arviointimenettelyn tulokset on otettu huomioon hakemussuunnitelmaa laadittaessa. Suunnitellut työt Ympäristölupavirastoon toimitettu hakemus koskee vesilain mukaan luvanvaraisia toimenpiteitä, joita ovat merenpohjan ruoppaaminen, ruoppausmassojen läjittäminen kahdelle läjitysalueelle mereen, tuulivoimalaitosten ja kahden merisähköaseman perustusten rakentaminen sekä sähkönsiirtokaapeleiden upottaminen tai laskeminen meren pohjaan tuulipuiston alueella tuulivoimaloiden ja merisähköasemien välille sekä merisähköasemilta mantereelle. Hakija on todennut, että tuulivoimaloiden ja sähköasemien sijoituspaikoilla merenpohjan tulee olla riittävän luja ja tasainen. Hankealueella tehdyt tutkimukset osoittavat merenpohjan olevan hiekkavaltaista ja siten tuulivoimaloiden rakentamiseen hyvin soveltuvaa lähes koko suunnitellun tuulipuiston alueella. Pohjanlaatutietoja on tarkoitus vielä tarkentaa rakennustöiden valmisteluvaiheessa riittävän syvälle ulottuvilla ja kattavilla kairauksilla kaikkien voimaloiden sijoituspaikoilla. Ruoppaukset Merenpohjan ruoppaaminen tuulipuistoalueella on tarpeen kuljetuksiin ja asennuksiin käytettävälle kalustolle riittävän kulkusyvyyden saamiseksi sekä tuulivoimaloiden ja merisähköasemien perustusten rakentamista varten. Lisäksi on varmistettava suurjännitekaapelien asennuksissa käytettävien alusten pääsy merisähköasemille. Perustusten ja tuulivoimaloiden sekä merisähköasemien asennustöissä käytettävän asennuskaluston saatavuuden rajoituksista johtuen hakija on varautunut ruoppaustöihin sellaisilla rakennustöiden vaatimilla vesialueilla, joilla vesisyvyys on vähemmän kuin 5,5 m. Nykyisten 3 5 MW:n tuulivoimaloiden ja niiden meriperustusten asentamiseen soveltuvan kaluston syväys lastattuna on tyypillisesti vähintään 4,5 m. Hiekkapohjaisilla alueilla riittävänä aluksen pohjan alle tarvittavana turvamarginaalina voidaan pitää 0,5 m. Lisäksi on otettava huomioon vedenkorkeuden vaihtelut rakennusaikana. Alimman työskentelyaikaisen merivedenkorkeuden oletetaan olevan 0,5 m keskivedenkorkeuden alapuolella. Mantereelle johtavien korkea-

8 jännitteisten pääkaapelien asennusalus vaatii niin ikään noin 5,5 metrin vesisyvyyden. Ruoppaustarve vaihtelee voimakkaasti asennustöissä käytettävän kaluston valinnasta riippuen. Asennukset on oletettu tehtäväksi hakemussuunnitelman tekemisen aikaan kaupallisesti saatavilla olevilla ratkaisuilla. Asennuskalustoa varten on ruopattava noin 50 m leveät väylät niillä alueilla, joilla vesisyvyys alittaa 5,5 m. Väylien nopean täyttymisen estämiseksi on 50 m leveän alueen molemmin puolin kaivettava tasaisesti ylöspäin viettävä luiska noin 1:10 kallistuskulmassa. Hakemussuunnitelman mukaan ruoppausväylien suunnittelussa on otettu huomioon seuraavat periaatteet: Kullekin voimalapaikalle ja sähköasemalle on päästävä HLV (Heavy Lift Vessel) -asennuskalustolla vähintään yhdestä kulkusuunnasta. Ruoppausväyläverkostossa on oltava riittävästi väljyyttä siten, että alueella voidaan samanaikaisesti operoida useammalla kuin yhdellä ruoppaus- ja/tai asennustiimillä, koska ruoppausväylien leveys ei mahdollista kohtaamisia tai ohituksia asennusalueiden ulkopuolella. Ruoppausväyliltä on oltava kohtuullinen kuljetusetäisyys läjitysalueille siten, ettei ruoppauskohteen ja läjitysalueen väliseen sukkuloimiseen kulu liikaa aikaa. Kumpaakin vaihtoehtoista läjitysaluetta on pystyttävä käyttämään tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Ruoppausväylien on sijaittava tuulipuiston sisäisten keskijännitekaapelien reiteillä kaikkialla, missä se on tarkoituksenmukaista. 8 Tuulivoimaloiden ja merisähköasemien sijoituspaikoilla on väylää levennettävä siten, että asennusalus ja apukalusto mahtuvat operoimaan sijoituspaikalla. Asennusalue ruopataan niin ikään tarvittaessa 5,5 metrin syvyyteen ja sen reunat ruopataan kallistuskulmassa 1:10. Kunkin asennusalueen sisämitat ovat 60 x 90 m. Asemapiirros asennusalueesta on esitetty hakemussuunnitelmassa. Tuulipuiston sisäisten keskijännitekaapelien asennuksia varten on saatavissa kalustoa, joka pystyy kulkemaan vähintään noin 2,5 metrin vesisyvyydessä. Varsinaiset ruoppaukset eivät siten olisi tarpeen Suurhiekan tuulipuiston sisäisiä kaapeliasennuksia varten. Kaapelireitit on tarkoitus sijoittaa mahdollisuuksien mukaan asennusalusten kulkuväylille matalaan kaivantoon ruoppausväylän reunaan. Niiltä osin kuin kaapelireitit eivät noudata ruoppausväyliä, kaapelit sijoitetaan kaivettaviin ojiin, jotka peitetään välittömästi kaapelinlaskun jälkeen ojasta ylös kaivetulla materiaalilla. Mahdollinen ylimääräinen materiaali on tarkoitus jättää ojan viereen. Ennen kasuunin asentamista paikoilleen sijoitusalueen pohjaa ruopataan 3 metrin syvyydeltä ja tasataan. Alueilla, joilla pohjamateriaali on normaalia hienojakoisempaa, pohjan kantavuutta on parannettava massanvaihdolla 1 2 metrin syvyydeltä. Upottamalla perustus syvemmälle pohjaan rakenteen halkaisijaa ja massaa voidaan merkittävästi pienentää: 13 metrin syvyisellä vesialueella perustuksen upottaminen 3 metrin syvyyteen pienentää perustuslaatan halkaisijaa 5 m ja kokonaismassaa noin tonnia. Ruopattavan massan kokonaismäärä on noin 3 miljoonaa m 3 ktr (ilman työvaraa). Ruopattavien alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 290 ha.

9 Ruoppaustarve ja kaapeliojat suunnitellulla tuulipuistoalueella yhteenvetona ovat: 9 Kokonaispituus (km) Pinta-ala (ha) Ruoppausvolyymi (m 3 ktr) Asennuskaluston kulkuväylät 34, Asennusalueet Kaapeliojat asennuskalustoväylien ulkopuolella 39,4 59 Voimalaperustukset Sähköasemat perustuksineen 0, Yhteensä Kaapelireiteillä tehtäviä asentamiseen liittyviä kaivutöitä ei ole laskettu ruoppausvolyymiin, koska kaivettava maa-aines on tarkoitus käyttää paikan päällä kaapeliojien täyttömateriaalina. Yhteensä merenpohjaan kohdistuvia töitä tehdään tuulipuistoalueella noin 350 ha:n suuruisella alueella, mikä on noin 6 % tuulipuistoalueen kokonaispinta-alasta ja noin 2,3 % hakijan hallinnassa olevasta pinta-alasta. Ruopattavien massojen kokonaisvolyymi on noin 3 miljoonaa m 3 ilman työvaraa. Lisäksi pääkaapelien suojaustarpeista johtuen kohdistuu merenpohjaan toimenpiteitä tuulipuiston alueelta Räinänlahteen rakennettavista sähkönsiirtokaapeleista 20 km:n matkalla ja ha:n suuruisella alueella. Pääkaapelien asentamisen ja suojaamisen pohjapinta-ala riippuu suuresti pohja- ja asennusolosuhteista ja sen arvioiminen on hakemussuunnitelman laatimisvaiheessa hyvin vaikeaa. Kaapelireiteillä tehtäviä asentamiseen liittyviä kaivutöitä ei ole laskettu mukaan ruoppausvolyymeihin, koska kaivettava maa-aines on tarkoitus käyttää paikan päällä kaapeliojien täyttömateriaalina. Räinänlahteen johtavan suurjännitekaapelireitillä kaivumassan määräksi on arvioitu m 3 ja tuulipuiston sisäisessä kaapeloinnissa noin m 3. Ruoppauskalustona käytetään imuruoppaajia ja kauha-/kahmariruoppaajia riippuen pohjan laadusta alueen eri osissa. Ruopattavien massojen kuljettamiseen läjitysalueille käytetään ensisijaisesti palkoproomuja. Ruoppauskalustovaihtoehtoja on esitetty hakemussuunnitelmassa sekä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Ruoppausprosessin työvaiheita ovat ruoppausmassan irrottaminen ja nostaminen, ruoppausmassan siirtäminen sekä ruoppausmassan sijoittaminen eli läjittäminen. Kauha-, kahmari- ja kuokkaruoppaus soveltuvat hyvin karkearakeisemmalle pohja-ainekselle. Ruoppaajan työskentely tapahtuu yleensä yhdensuuntaisina kaistoina, jotka peittävät toisiaan riittävästi. Suljetulla kauharakenteella (kahmarikauha) voidaan vähentää kauhasta tapahtuvaa kiintoaineksen karkaamista. Hienojakoisten massojen ruoppaamiseen soveltuu käytettäväksi myös imuruoppaaja. Imuruoppaajan etenemisnopeus on suurempi kuin kauharuoppaajan, jolloin työvaiheen kokonaiskesto jää lyhyemmäksi.

10 Kivet ja pienemmät lohkareet, joita ei kauharuoppauksen yhteydessä nosteta proomuun, työnnetään syvempään veteen tai viereen kaivetaan kuoppa, johon lohkare työnnetään. Näin voidaan yleensä menetellä jopa useamman kuution lohkarekokoon asti. Käytettävissä olevien maaperätietojen mukaan räjäytystöille ei ilmeisesti ole tarvetta perustusten asennuksissa, koska tutkimuslinjoilla ei havaittu kalliota tai suuria lohkareita pintakerroksissa. Ruopatut massat siirretään joko hinattaviin tai itsekulkeviin proomuihin, joilla massat siirretään läjityspaikalle ja tyhjennetään pudottamalla massat pohjaan. Suurhiekalla on suunniteltu käytettäväksi palkoproomuja, joista läjitys on nopeaa ja siten vähentää massan pudotuksen aikana tapahtuvaa kiintoaineksen leviämistä. Ruoppausten etenemisnopeudeksi arvioidaan enintään noin m 3 päivässä ilman säärajoituksia. Tällöin 40 tuulivoimalan kokonaisuuden käsittävän yhden rakennusvaiheen ruoppaustyöt kestäisivät kaluston säärajoituksista ja rakennusaikaisesta säästä riippuen vuorokautta. Yhden palkoproomun kapasiteetti on m 3 ja kulkunopeus 3 5 solmua. Ruoppausten toteuttaminen muiden työvaiheiden edellyttämässä aikataulussa vaatii todennäköisesti 2 3 ruoppaajan ja 7 8 palkoproomun samanaikaista käyttöä. 10 Läjitykset Ruoppausmassojen läjitysalue 1 sijaitsisi tuulivoimapuiston itäpuolella noin 2 km:n etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista tuulivoimalaitoksista. Läjitysalueen vesisyvyys on MW m MW m, pinta-ala noin 46,5 ha ja teoreettinen läjitys-kapasiteetti noin m 3 itd. Läjitysalue 2 sijaitsee tuulivoimapuistosta noin 4 km lounaaseen lähimmistä suunnitelluista tuulivoimalaitoksista. Läjitysalueen vesisyvyys on MW m MW m, pinta-ala on noin 58 ha ja teoreettinen läjityskapasiteetti noin m 3 itd. Läjitysalueet sijaitsevat syvänteissä niin, että läjittämisen jälkeenkin pohjan korkeus olisi pääosin ympäröiviä alueita alempana. Alueen 1 ylin läjitystaso olisi MW m ja alueen 2 ylin läjitystaso olisi MW m. Hakemukseen on liitetty Metsähallituksen antama lausunto ruoppausmassojen läjittämisestä hakemuksessa tarkoitetuille kahdelle läjitysalueelle mereen valtion yleisellä vesialueella. Lausunnon mukaan läjitysalueet sijaitsevat tuulivoimapuiston rakentamista varten tehdyssä käyttöoikeussopimuksessa tarkoitetun alueen ulkopuolella sijaitsevissa syvänteissä. Tehtyjen tutkimusten perusteella nämä syvänteet ovat sedimentaatioalueita ja soveltuvat hyvin läjitykseen. Läjitysalueet on valittu siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle ja alueen muulle käytölle. Alueet eivät sijaitse kalastolle tai kalastukselle tärkeillä alueilla eikä niiden käyttö haittaa vesiliikennettä. Ne soveltuvat sekä pohjan muoto- että virtausolosuhteiltaan läjittämiseen hyvin sedimentaatioluonteensa takia. Metsähallitus on ilmoittanut tutustuneensa hakijan konsultin laatimaan läjityksen yleissuunnitelmaan, josta käy ilmi alueiden sijainti koordinaattitasolla sekä varsinainen läjityssuunnitelma piirustuksineen. Metsähallitus on lausunnossaan todennut, että läjitykselle ei ole estettä.

11 11 Tuulivoimaloiden ja merisähköasemien perustukset Tuulivoimalaitokset on tarkoitus sijoittaa 13:lle lounas-koillinen -suuntaiselle ja yhdelle länsi itä -suuntaiselle ruopattavalle kaistaleelle, jotka ovat noin 200 metriä leveitä ja noin 700 metrin etäisyydellä toisistaan lukuun ottamatta länsi itä -suuntaista kaistaletta, josta on lähimpiin muihin kaistaleisiin matkaa noin m. Kaistaleiden pituudet ovat m ja niiden yhteenlaskettu pituus on 81 km. Kullekin kaistaleelle sijoitetaan vähintään 3 ja enintään 10 tuulivoimalaitosta. Kaistaleiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin ha. Parhaaksi perustustyypiksi Suurhiekan olosuhteissa on ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen tehdyissä jatkoselvityksissä osoittautunut kasuuni- eli maavarainen perustus. Pohjatutkimusten perusteella vaihtoehtoisen ja hylätyn paaluperustuksen käyttökelpoisuutta Suurhiekan alueella heikentävät hiekkavaltaisen pohjan vaihteleva paksuus alueen eri osissa sekä hiekkavaltaisen materiaalin seassa syvemmissä kerroksissa mahdollisesti esiintyvät lohkareet ja savitaskut. Junttaava teräspaalu vaurioituu herkästi osuessaan lohkareeseen tai kovaan savikerrokseen, mikä aiheuttaisi perustusten asentamiselle huomattavan kustannus- ja aikatauluriskin. Kasuuniperustuksella tuulivoimalaitos ankkuroidaan merenpohjaan riittävän suurella massalla ja pohjapinta-alalla. Perustusrakenteen kuorimateriaalina on joko raudoitettu betoni tai teräs ja täyttömateriaalina joko painava luonnonkivi oliviini/hyperiitti tai rautamalmi. Tuulivoimaloita (80) ja merisähköasemia (2) varten merenpohjaan rakennettavien kasuuniperustusten yhteenlaskettu pinta-ala verhoiluineen on noin 11 ha. Perustusten mittasuhteet vaihtelevat sijoituspaikan syvyyden mukaan. Rakenteen pohja-pinta-ala on m m 2, kun perustusrakenteen pohjan halkaisija on 20 m ja rakenteen kokonaishalkaisija kiviverhoiluineen m. Vesisyvyydestä riippumatta perustukset upotetaan noin 3 metrin syvyyteen leikkaamalla pohja mainittuun syvyyteen ja tasaamalla pohja olosuhteista riippuen joko imu- tai kauharuoppaajalla. Pehmeää pohjamateriaalia on paikoin vahvistettava massanvaihdolla (1 2 m paksuudelta). Tasausmateriaalina käytetään soraa. Perustusten päämitat ja massa eri vesisyvyyksillä ovat: Vesisyvyys (m) Perustuksen halkaisija (m) Kuorirakenteen massa (tonnia) Täyttämateriaalin massa (tonnia) Käytettävissä olevien maaperätietojen mukaan räjäytystöille ei ilmeisesti ole tarvetta perustusten asennuksissa, koska tutkimuslinjoilla ei havaittu kalliota tai suuria lohkareita pintakerroksissa. Kivet ja pienemmät lohkareet, joita ei kauharuoppauksen yhteydessä nosteta proomuun, työnnetään syvempään veteen tai viereen kaivetaan kuoppa, johon lohkare työnnetään. Näin voidaan yleensä menetellä jopa useamman kuution lohkarekokoon asti. Perustuksen edellä kuvattu upottaminen on tarpeen pohjan kantavuuden parantamiseksi sekä perustusrakenteiden mittasuhteiden eli massan ja pystysuuntaisen pinta-alan suhteen optimoimiseksi. Tämä on tarpeen eri-

12 tyisesti jääkuormitusten pienentämiseksi. Lisäksi jääkartio muodostaa kiinteän osan kasuunin rakennetta. Jää- ja aaltoeroosio estetään ja rakenteen tukevuus varmistetaan valmiin perustuksen ympärille asennettavalla louheesta ja lohkareista koostuvalla verhoilulla. Eroosiosuojauksen läpimitta on enimmillään noin 10 m. Suojauksen leveys ja korkeus vaihtelee sijoituspaikan vesisyvyydestä, jää- ja aalto-olosuhteista sekä pohjaolosuhteista riippuen. Suojaustarve on suurin alueen lounais- ja länsiosissa ja merkittävästi pienempi alueen keski- ja itäosissa. Rakentamisen jälkeen hiekkavaltaista pohjamaa-ainesta valuu ajan mittaan takaisin perustuskuoppaan, joten louhepatja peittyy osittain hiekkaan. Perustusrakenteet ulottuvat noin 4 metriä merenpinnan yläpuolelle, jotta aallokko ei estä sisäänpääsyä tuulivoimalaitokseen vaikeissakaan olosuhteissa. Huoltoalukselta tuulivoimalaitokselle noustaan vallitsevaan tuulensuuntaan sekä suurimpiin aalto- ja jäävoimiin nähden tuulen alapuolelle kiinnitettyjä tikkaita pitkin. Myös ahtojäät kasautuvat lähes poikkeuksetta avomeren puoleiselle osalle perustusrakennetta. Merisähköasemien sijoittamiseen vaikuttavat samat tekijät kuin tuulivoimaloiden rakentamisessa. Lisäksi sähköasemat on sijoitettava siten, että tuulipuiston sisäisten keskijännitekaapeleiden pituudet, asennusolosuhteet ja kaapelihäviöt saadaan mahdollisimman optimaalisiksi. Käyttövarmuussyistä tuulipuisto on päädytty jakamaan sähköteknisesti kahteen samansuuruiseen voimalaosaan, joista kumpikin kootaan omalle sähköasemalleen ja liitetään mantereelle sijoittuvalle liityntäasemalle omalla erillisellä 150 kv:n merikaapeliyhteydellä. Valintaan vaikuttivat myös merisähköaseman kokoon liittyvät rajoitukset, sillä 400 MW:n tehoisen merisähköaseman paino nousisi niin suureksi, että sen asentamiseen ei todennäköisesti olisi saatavilla soveliasta asennuskalustoa. Käyttövarmuuden oletetaan sanotulla ratkaisulla kasvavan merkittävästi yhden sähköaseman ja korkeajännitekaapelin käyttöön, koska esimerkiksi kaapelivaurion tai sähköasemalla tapahtuvan ja oikosulun sattuessa puolet tuulipuiston tuotantokapasiteetista on edelleen käytettävissä. Sekä tuulivoimaloiden että merisähköasemien perustukset (kuorirakenteet) valmistetaan konepajalla tai telakalla ja kuljetetaan kansiproomulla tai uittamalla kohteeseen. Perustus lasketaan ruoppaajan valmistamalle pohjalle joko perinteisellä HLV-kalustolla kuljetusproomulta tai puolikelluvasta alkutilasta käyttäen kevyttä apualusta ja räätälöityä asennuskalustoa. Tekniset ratkaisut tarkentuisivat hankkeen toteutusvaiheessa. 12 Tuulivoimapuiston sisäiset sähkönsiirtokaapelit Tuulivoimapuisto muodostuu säteittäisiin syöttöjohtoihin liitetyistä voimalaryhmistä, joiden tuotanto kootaan yhteen kahdella sähköasemalla. Syöttöjohtojen sopivista jännitetasoista tehtyjen selvitysten perusteella tuulipuiston alueella sähkö on tarkoitus siirtää merisähköasemille tuulivoimaloista 30 kv:n keskijännitekaapeleilla, jotka upotetaan 3 m meren pohjan alapuolelle. Kuhunkin 30 kv:n syöttöjohtoon voidaan liittää viisi voimalaa ilman, että siirtotehot ja -häviöt kasvavat liian suuriksi tai johtimien poikkipinta-alat liian suuriksi, jolloin kaapelien valmistus ja asentaminen vaikeutuisivat. Tuulivoimapuiston sisäisen keskijännitekaapeloinnin pituus olisi noin 101 km. Upottamista varten massoja kaivettaisiin noin m 3 ktr. Kaivumassat sijoitettaisiin kaapelien sijoittamisen jälkeen takaisin kaapelikaivantoon.

13 Tuulivoimapuiston sisäinen kaapelointi alkaa, kun merisähköasema perustuksineen on asennettu. Lisäksi vähintään yhden kytkentäryhmän verran voimalaperustuksia (5 kpl) on tällöin oltava paikoillaan. Tuulivoimapuiston sisäisessä kaapeloinnissa käytetään kevyttä kaapelointialusta ja sukeltajia. Kaivannon pohjan leveyden ollessa 1 metri tarvitaan kaapelin laskemisessa apuna sukeltajaa. Jos kaapeli lasketaan suoraan kaivantoon ilman tarkempaa ohjausta, on kaivannon pohjan leveys oltava noin 5 metriä riippuen asennuspaikan vesisyvyydestä ja olosuhteista. Mikäli samaan kaivantoon asennetaan useampia keskijännitekaapeleita, on kaivannon leveys oltava vähintään 1 metri jokaista kaapelia kohden. Kaivannon yläosan leveys riippuu maa-aineksen laadusta ruoppauspaikalla ollen m alueilla, joilla kaapelit kaivetaan pohjaan. Hienojakoinen hiekka edellyttää leveämmältä alueelta kaivua kuin kiinteämpi maa-aines. Vesisuihkupuhaltamista käytettäessä kaivannon yläosan leveys on muutamia metrejä. Kaapelien asennuksen jälkeen kaivanto peitetään 2,5 3 metrin kerroksella alkuperäistä maa-ainesta kuitenkin siten, että kaapelit peitetään ensin noin 0,5 metrin hienojakoisella alkuperäisellä maa-aineksella tai sepelillä/murskeella. Näin vältytään esimerkiksi suurten kivien aiheuttamilta kaapelin vaurioitumisilta kanavan täytön yhteydessä tai myöhemmin. Myös ahtojäät saattavat painaa kaivannossa mahdollisesti olevia suurempia kiviä, jotka voivat vaurioittaa kaapelia. Tuulivoimapuiston sisäiset kaapelireitit on sijoitettava aalto- ja jääeroosion vaikutusten vähentämiseksi ensisijaisesti samansuuntaisiksi vallitsevan tuulensuunnan kanssa, jolloin riski kaapelien esiin huuhtoutumiselle ja vaurioitumiselle on olennaisesti pienempi kuin kaapelien sijaitessa poikittain vallitsevaan tuulensuuntaan nähden. Matalikon keski- ja itäosissa kaapeleita voidaan linjata vähäisemmistä aalto- ja jäävoimista johtuen vapaammin kuin alueen länsi- ja eteläosissa. Keskijännitekaapelien läpimitta on cm ja ominaispaino kg/m. 13 Tuulivoimapuistosta mantereelle rakennettavat suurjännitekaapelit Sähkön siirtämiseksi merisähköasemilta mantereelle lupaa haetaan hakemuksessa esitetyistä kahdesta vaihtoehdosta niin sanottua itäistä reittiä siten, että sähkö on tarkoitus johtaa mantereelle meren pohjaan asennettavilla kahdella suurjännitekaapelilla Iin kuntakeskuksen eteläpuolella sijaitsevan Räinänlahden kautta. Suunnitellulta tuulipuistoalueelta Räinänlahteen matkaa on noin 31 km. Merikaapelikäytävän leveys merisähköasemilta Räinänlahden tuntumaan olisi 200 m ja Räinänlahdessa 100 m. Suurjännitekaapelireittien linjauksissa on sähköteknisen suunnittelun edetessä kesällä 2009 tapahtunut muutoksia ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa käsiteltyihin alustaviin reittilinjauksiin nähden. Muutokset kohdistuvat rannikkoalueiden ulkopuolelle, pääasiassa syvännealueille, joten muutoksilla ei olemassa olevien tietojen valossa ole merkittäviä vaikutuksia vesistön, kalaston tai kalastuksen kannalta ja tehtyjä selvityksiä ja vaikutusarvioita voidaan näiltäkin osin pitää riittävän luotettavina. Muun muassa kalastus- ja kutualueet on ammattikalastuskyselyssä selvitetty riittävällä luotettavuudella myös muutoksiin nähden. Reittimuutokset tullaan kuitenkin ottamaan täysimääräisesti huomioon jatkoselvityksissä, kuten vuosittain toistettavassa ammattikalastuskyselyssä sekä täydentävissä luotaustutkimuksissa.

14 Kaukana rannasta sijaitsevassa tuulipuistossa tuotetun sähkön kannattava siirtäminen mantereelle edellyttää riittävän korkeaa jännitettä, jotta voidaan välttää siirtohäviöiden kasvaminen pitkällä siirtoetäisyydellä kohtuuttoman suureksi. Kaapeleiden valmistus- ja asennusteknisten rajoitusten, yksikkökustannusten sekä häviölaskelmien perusteella hakija on päätynyt 150 kv siirtojännitteeseen. Jännite on tarkoitus nostaa tuulipuiston yhteyteen rakennettavilla kahdella 150/30 kv:n merisähköasemalla. Rinnakkaiset kummaltakin merisähköasemalta lähtevät enintään 150 kv:n suurjännitekaapelit pyritään sijoittamaan mahdollisimman syvään vesistön osaan, jotta ne voidaan sijoittaa merenpohjaan ilman kaivutöitä. Samalla on kuitenkin otettava huomioon, että kaapelin pituus ei kasva kohtuuttomasti. Syvällä vesistön osassa sijaitsevan kaapelin vaurioitumisen vaara ahtojäissä vähenee ja myös kalastukselle aiheutuvat haitat vähenevät. Räinänlahteen johtava reitti risteää Oulu Kemin 10 metrin väylän kanssa kohdalla, jossa väylän haraussyvyys on 11,5 m (MW 2000) ja leveys noin kilometri. Lisäksi reitti risteää Kemi Virpiniemi -rannikkoväylän (2,4 5,0 m), 2,4 metrin väylän ja kahden venereitin kanssa. Suunniteltu Oulun sataman uusi syväväylä sijoittuisi vähintään noin 2 km:n etäisyydelle lähimmästä Suurhiekalle rakennettavasta tuulivoimalasta. Väylillä mahdolliset ankkuroinnit ja ankkurijarrutukset voisivat vaurioittaa tai liikuttaa kaapelia. Näin ollen väylien alitukset lisäävät kaivutöiden ja kaapelien suojauksen tarvetta. Laivaväylän alituskohdalla pääkaapelit sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan, millä estetään molempien kaapeleiden samanaikainen vaurioituminen myös siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että väylällä liikennöivä alus tekee ankkurijarrutuksen kaapelin alituskohdassa. Ammattikalastajilta saatujen tietojen perusteella kaapelireitti on pyritty valitsemaan siten, että vältetään alueen troolausreittejä ja -alueita, jotta kaapelinsuojaustarve kalastussyistä olisi mahdollisimman vähäinen. Kaapelireitti on tarkentunut ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Suurjännitekaapelit upotettaisiin pohjan alapuolelle tai suojattaisiin laiva- ja veneväylien ja troolausreittien kohdalla sekä jääkuorma-alueilla, missä vesisyvyys on alle 12 m. Suurhiekan luoteisosassa upotussyvyys olisi 3 m, laivaväylien alituskohdissa ja rantautumisalueilla 2 m ja muualla 1 m. Troolausreittien kohdalla kaapelit upotettaisiin metrin syvyyteen tai suojattaisiin betonikansilla. Kaapelien upottamista varten merisähköasemilta Räinänlahteen massoja on tarpeen kaivaa yhteensä 51 km:n matkalla ja 34 ha:n suuruisella alueella m 3 ktr. Kaapelien asentamisen jälkeen kaivumassat on tarkoitus sijoittaa takaisin kaapelikaivantoon. Mantereelle suuntautuvien pääkaapelien asentaminen on aloitettava rakennusajan alkuvaiheissa, jotta tuulivoimaloiden koekäytöissä ja testiajoissa tarvittava sähkönsyöttö olisi toiminnassa heti, kun ensimmäiset voimalat ovat koekäyttövalmiita. Kunkin tuulivoimalan koekäytöt ja testiajot kestävät useita viikkoja ja niitä päästään aloittamaan sitä mukaa, kun voimaloiden pystytykset ja asennukset yksi kerrallaan valmistuvat. Suurjännitekaapelin lasku tapahtuu järeällä kaapelointialuksella, jonka minimi operointisyvyys on 5,5 m. Kaapeli upotetaan pohjaan tai suojataan laiva- ja veneväylien ja troolausreittien kohdalla sekä jääkuorma-alueilla missä veden syvyys on vähemmän kuin 12 metriä. Syvemmissä vesissä asennus voidaan suorittaa normaalina kaapelilaskuna. Upotussyvyys jää- 14

15 kuorma-alueilla on noin 2,5 3 metriä. Upottaminen suoritetaan kaivamalla kauharuoppaajalla. Kaapeli kaivetaan 2,5 3 metrin syvyyteen ja peitetään noin 0,5 m paksulla kerroksella hienojakoista poistettua maa-ainesta tai mursketta ja lopputäyttö tehdään poistetulla maa-aineksella. Kaapelikaivannon pohjan leveys määräytyy asennustarkkuuden mukaan, mutta se on vähintään metri. Kaivannon yläosan leveys riippuu maa-aineksen käyttäytymisestä ruoppauspaikalla. Syvissä vesissä, joissa kaapelin suojaaminen on kuitenkin vesistön käytön kannalta välttämätöntä, voidaan kaapeli upottaa pohjaan vesisuihkupuhalluksella. Maa-aineksen on oltava puhallettavalla alueella hienojakoista. Mikäli näin ei ole, on kaapeli upotettava pohjaan kaivamalla noin 1 metrin syvyyteen. Jos kaivua ei voida suorittaa liiallisen vesisyvyyden takia, on kaapelin suojaus toteutettava muulla tavalla, esimerkiksi päälle laskettavilla betonikouruilla tai -säkeillä. 15 Rakentamisen aikataulu Suurhiekan merituulipuiston rakentamiseen liittyvät valmistelutyöt ja itse rakentaminen on suunniteltu jaettavaksi kolmelle avovesikaudelle. Ensimmäisenä avovesikautena rakennustöiden valmisteluvaiheessa maapohjan kantavuus ja maalajit selvitetään perusteellisilla kairauksilla ja sukelluksilla kunkin tuulivoimalan ja sähköaseman sijoituspaikalla. Kairaustulosten perusteella laaditaan tarkka sijoituspaikkakohtainen perustusmitoitus ja detaljisuunnittelu. Hakemussuunnitelmassa esitettyjä perustusmitoituksia on pidettävä konservatiivisina maksimimittoina. Kaapelireittien ja asennusalueiden detaljisuunnittelu laaditaan tässä työvaiheessa tehtävien tarkentavien luotausten, maaperänäytteiden ja sukellusten perusteella. Merirakenteiden ja kaapeleiden lopullisessa, yksityiskohtaisessa toteutussuunnitelmassa varmistetaan myös, ettei vedenalaisiin muinaismuistoihin kajota rakennustöissä. Seuraavien kahden avovesikauden aikana rakennetaan ja otetaan käyttöön 40 tuulivoimalaa sekä yksi merisähköasema kummassakin rakennusvaiheessa. Kumpikin vaihe on periaatteessa työvaiheiltaan identtinen, lukuun ottamatta pääkaapelien ja merisähköasemien rakentamista, jotka asennuskalustoratkaisuista ja muista teknisen ja hankintasuunnittelun yksityiskohdista riippuen kannattaa mahdollisesti toteuttaa molemmille vaiheille yhden avovesikauden aikana. Merisähköaseman asentaminen valmiille perustukselle kestää yhden tai korkeintaan muutamia päiviä. Merisähköaseman rakenne pyritään suunnittelemaan siten, että se voidaan asentaa yhdellä nostolla. Yhden voimalan asentamiseen valmiille perustukselle kuluu tyypillisesti 1 3 päivää asennuskalustosta ja säästä riippuen. Syvässä uivaa massiivista asennuskalustoa käytettäessä yksi voitaisiin asentaa päivässä, mutta tällöin ruoppaustarpeet kasvaisivat Suurhiekan tapauksessa merkittävästi hakemussuunnitelmassa esitettyä suuremmiksi. Voimaloiden ja sähköaseman nostojen, kaapelointien ja eroosiosuojausten valmistuttua aloitettaisiin voimaloiden sisäiset sähköasennukset sekä käyttöönotto- ja testausvaihe. Sisäisiin sähköasennuksiin kuluu tyypillisesti muutamasta päivästä 1,5 viikkoon voimalayksikköä kohti, riippuen siitä missä määrin asennuksia on voitu valmistella maissa. Käyttöönotto ja tes-

16 tiajot kestävät muutamia viikkoja voimalayksikköä kohti. Testiajot tapahtuvat joitakin päiviä kestävän alkuvaiheen jälkeen etävalvonnalla, jolloin kyseinen työtiimi vapautuu jatkamaan asennuksia ja käyttöönottoa seuraavalla voimalalla. Miehitetty asennus- ja käyttöönottovaihe on näin ollen noin 1,5 2 viikkoa voimalaa kohti. Tuulipuistoalueella toimisi useita asennus- ja käyttöönottoryhmiä samanaikaisesti, jolloin yhden tuulipuistovaiheen (200 MW) käyttöönotto ja testaus kestävät yhteensä 3 4 kuukautta. Mikäli hanketta varten tarvittavat luvat saadaan suunnitellussa aikataulussa, rakentaminen alkaisi vuonna 2012 ja merituulipuisto olisi tuotantokäytössä vuonna Hakija on pyytänyt, että lupapäätöksessä rakennustöiden tekemiseen määrättävä aika olisi vähintään seitsemän vuotta ja että päätöksessä tarkoitettuun työhön tulee ryhtyä viimeistään neljän vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 16 Töidenaloittamisluvan myöntämisen edellytykset Hakijan mukaan kysymyksessä on pitkäaikainen rakennushanke, joka sisältää pitkälle ajanjaksolle ulottuvia useita eri vaiheita. Rakentaminen vaatii merenpohjan ruoppauksia ja ruopatun aineksen läjitystä, voimaloiden perustusten asentamista ja itse voimaloiden asentamista sekä käyttöönottovaiheen viimeistelytöitä. Myös sähkönsiirtokaapelien asentaminen on oma itsenäinen työvaiheensa. Tarvittava kalusto ja laitteet ovat poikkeuksellisia ja niiden saatavuus on maailmalaajuisestikin tarkasteltuna rajoitettua ja siten hyvin aikataulusidonnaista. Mahdollisesti myös täysin uutta asennus- ja kunnossapitokalustoa tullaan kehittämään. Näiden kaikkien työvaiheiden sekä materiaalitoimittajien ja palveluntarjoajien tarvittavan työpanoksen hallinnointi tekee Suurhiekka -hankkeesta varsin monimutkaisen ja siten herkän viivästyksille. Kaikilla hankkeeseen osallistuvilla ulkopuolisilla erikoisalan asiantuntijoilla ja urakoitsijoilla on määräajat, joihin mennessä niiden on saatava työnsä valmiiksi. Toimialalla noudatettavan käytännön mukaisesti urakoitsijoilla ja asiantuntijoilla voi olla aikataulussa jonkin verran liikkumavaraa, mutta ne eivät voi suorittaa toimeksiantoaan kokonaan toisella ajanjaksolla. Markkinat ovat kapeat, ja tällaisia erikoisalan urakoitsijoita on hyvin vähän, joten viivästyminen saattaa johtaa siihen, että nämä urakoitsijat on kiinnitetty muihin hankkeisiin. Lisäksi varsinkin voimaloiden asennustyöt suoritetaan pienempinä kokonaisuuksina työstäen eri ryhmien toimesta useaa yksikköä samanaikaisesti, jolloin yksittäiset viivästykset vaikuttavat koko hankeaikatauluun. Myös Perämeren ankarat sääolot voivat jo luontaisesti vaikeuttaa vaadittujen toimien toteuttamista. Koko hanke on näin ollen hyvin herkkä viivästyksille. Töiden kiireellinen aloittaminen on vesilain 2 luvun 26 :n 1 momentin 1) kohdan mukaisesti katsottava tärkeäksi hankkeen pitkäaikaiseen rakentamissuunnitelmaan liittyvien töiden aloittamiseksi ja valmistamiseksi, ja mikäli töidenaloittamislupaa ei myönnetä kohdistuu hankkeeseen huomattava viivästymisriski. Tuulivoimapuistojen komponenteilla on jo useita vuosia ollut Euroopassa erittäin suuri kysyntä, ja rakentamisen toteutuminen on usein kiinni nimen-

17 omaan voimaloiden rakenteiden saatavuudesta. Tästä syystä toimitussopimukset joudutaan yleensä tekemään ennen kuin kohteiden luvitus on valmis. Hankkeen lykkääntyessä hakijalle aiheutuu viivästyskorvausten lisäksi lisätappioita muun muassa materiaalien pääomakustannuksista ja logistiikasta aiheutuvia mittavia toiminta- ja pääomakustannuksia, samoin kuin hintojen noususta ja varallaolosta aiheutuvia ylimääräisiä rakennuskustannuksia. Edellä esitetyn perusteella on ilmeistä, että töiden aloittamisen lykkääntymisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa vahinkoa ja että vesilain 2 luvun 26 :n 1 momentin 2) kohdan edellytykset täyttyvät myös tältä osin. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, hakemussuunnitelman ja hakemuksen liitteissä esitettyjen selvitysten mukaan hankkeen merkittävimmät rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset liittyvät asennuskaluston ja tuulivoimalaitosten perustusten edellyttämiin ruoppauksiin tuulipuistoalueella ja ruoppausmassojen läjityksiin. Muiden rakennustöiden aiheuttamat vaikutukset ovat selvästi vähäisempiä, vaikutukseltaan vielä paikallisempia ja nopeammin ohi meneviä kuin tuulipuistoalueella tehtävät rakentamistyöt. Hakemussuunnitelmassa kuvatun perusteella voidaan hakijan mukaan todeta, että töidenaloittamislupaa koskevassa hakemuksessa tarkoitetuilla rakentamistöillä ei ole vaikutuksia suojelualueisiin, ja niiden haitalliset vaikutukset merenpohjaan, veden ja ilman laatuun, meluun, vesiympäristöön, kaloihin ja kalakantoihin, merinisäkkäisiin ja merilintuihin, laivaliikenteeseen, muihin hankkeisiin ja kalastukseen ovat vähäisiä. Sanotut toimenpiteet voidaan toteuttaa myös tuottamatta muille vesien käyttömuodoille tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa pysyvää haittaa. Mikäli lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan, olojen palauttaminen olennaisilta osin on mahdollista. Kaikki merisähköasemien rakenteisiin liittyvät osat sekä sähkökaapelit on mahdollista poistaa. Merisähköasemien rakentaminen edellyttää vähäisiä sähköaseman perustuksen kohdalle tehtäviä tasoittavia ruoppauksia sekä pääsyn eteläisemmälle sähköasemapaikalle. Nämä rakentamistyöt ovat pieni osa varsinaisen tuulipuiston rakentamistöiden muodostamasta kokonaisuudesta ja kohdistuvat pieneen osaan koko tuulivoimapuiston aluetta. Ruoppauksia ei voida sellaisenaan täysin ennallistaa, mutta on merkille pantavaa, että ruoppausten jäljet ennallistuvat ajan mittaan myös luontaisesti, erityisesti kun kyseessä on avoin ja liikkuva hiekkapohja. Alue on näiden, kohdennettujen ruoppausten jälkeenkin hakemukseen liitetyssä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetyllä tavalla soveltuvaa elinympäristöä paikalliselle eliöstölle, joten ruoppauksistakaan ei aiheudu pysyviä haitallisia seurauksia. Näin ollen myös tässä suhteessa olot voidaan olennaisilta osin palauttaa, mikäli lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan. Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen hakija on katsonut, että se voidaan oikeuttaa jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista edellä yksilöityihin töihin ja näiden töiden suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin. 17 Töidenaloittamislupaa koskeva vakuus Hakija on arvioinut toimenpiteiden kustannusten olevan yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa, mihin sisältyy yksityiselle ja yleiselle kalatalousedulle korvattavia edunmenetyksiä noin euroa. Muut kustannukset muodos-

18 tuvat merisähköasemien poiskuljettamisen ja rakenteiden purkuun liittyvistä kustannuksista. Suurjännitekaapelit hakija on esittänyt jätettäväksi sijoilleen. Hakija on esittänyt, että mahdollisessa töidenaloittamisluvassa se velvoitetaan asettamaan vakuutena 3,5 miljoonan euron suuruinen pankkitakaus. 18 HANKETTA KOSKEVAT SOPIMUKSET JA KAAVOITUSTILANNE Sopimukset Tuulivoimapuiston rakentamista varten hakija on Metsähallitukselta vuokrannut Haukiputaan ja Iin kunnissa Yleisten vesialueiden kylässä sijaitsevaan Yleiseen vesialueeseen RN:o 1:0 kuuluvan noin ha:n suuruisen alueen, josta on rajattu ulkopuolelle vuokra-alueen sisälle sijoittuva noin 7 ha:n suuruinen Natura verkostoon sisällytetty alue Perämeren saaret (FI ). Vuokrasopimuksen ja siihen liitettyyn karttaan merkityn vuokra-alueen mukaan vuokra-alue muodostuu kokonaisuudessaan vesialueesta. Räinänlahden kaapelireittiä varten tarvittavat vesialueet hakija on vuokrannut tai tehnyt niistä käyttöoikeussopimukseksi otsikoidut sopimukset: Metsähallitukselta on vuokrattu Iin kunnan Etelä-Iin kylässä (401) kiinteistöllä Satakari RN:o 39:131, Valtion metsämaalla (893) kiinteistöllä Iin valtionmaa RN:o 10:1 ja Yleisellä vesialueella (894) kiinteistöllä Yleinen vesialue RN:o 1:0 sijaitseva yhteensä noin 600 hehtaarin suuruinen alue. Haukiputaan kylän yhteisten vesialueiden osakaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kaapelireitti sijaitsee Haukiputaan kunnan Yhteiset vesialueet kylässä sijaitsevalla Haukiputaan jakokunta -nimisellä kiinteistöllä RN:o 1:0 ( ) noin 4,1 kilometrin matkalla. Reitti on merkitty sopimuksen liitteenä oleviin karttoihin, mutta sopimuksen mukaan käyttöoikeusalue määritellään yksityiskohtaisesti jälkikäteen, kun tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvät työt aloitetaan joko töidenaloittamisluvan tai muun rakentamiseen oikeuttavan viranomaisluvan perusteella. Etelä-Iin yhteisten vesialueiden osakaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kaapelireitti sijaitsee Iin kunnan Etelä-Iin kylässä sijaitsevalla Etelä-Iin jakokunta -nimisellä kiinteistöllä RN:o 876:1 ( ) noin 400 metrin matkalla. Reitti on merkitty sopimuksen liitteenä oleviin karttoihin, mutta sopimuksen mukaan käyttöoikeusalue määritellään yksityiskohtaisesti jälkikäteen, kun tuulivoimapuiston rakentamiseen liittyvät työt aloitetaan joko töidenaloittamisluvan tai muun rakentamiseen oikeuttavan viranomaisluvan perusteella. Myös suurjännitekaapelien rantautumiskohta sijaitsee Etelä-Iin osakaskunnan maa-alueella. Edellä mainitut sopimukset ovat voimassa saakka edellyttäen, että tuulivoimapuiston rakentaminen aloitetaan sopimusten mukaisesti. Hakija on lisäksi vuokrannut hakemuksessa tarkoitetun vaihtoehtoisen pohjoisen kaapelireittivaihtoehdon (Karsikko) toteuttamista varten tarvittavat alueet, jos haettua Räinänlahden vaihtoehtoa ei jostakin syystä voitaisi

19 toteuttaa, ja lupaa pohjoisen vaihtoehdon toteuttamiseen olisi tarpeen hakea lupa. Hakija on vuokrannut Metsähallitukselta Suurhiekan matalikolta ruopattavien massojen meren pohjaan läjittämistä varten kaksi hankealueen länsija itäpuolella sijaitsevaa pinta-alaltaan yhteensä 360 ha:n suuruista aluetta. 19 Kaavoitustilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden keskeisenä tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja viranomaisten toiminnassa. Keskeisessä asemassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisessa on maakuntakaavoitus. Valtioneuvosto päätti tavoitteista vuonna 2000 ja niiden tarkistamisesta Eräs keskeinen osa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistusta koski tuulivoimaa. Tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet on voimaan tulleiden tarkistusten mukaan osoitettava maakuntakaavoituksessa koko maassa, aiemman tavoitteen koskiessa vain rannikko- ja tunturialueita. Tavoite on konkretisoitu silloin, kun tuulivoima-alueet on osoitettu maakuntakaavassa tavoitteissa määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Suurhiekan merituulipuisto sijoittuu tällaiselle, maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoiman tuotantoalueelle ja on hankkeena siten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Vesilain 2 luvun 4 edellyttää kaavoituksen huomioon ottamista vesirakentamishankkeen toteuttamisessa. Lupaa harkittaessa on katsottava, ettei lupa merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista. Harkittaessa rakentamisen edellytyksiä on asemakaava sekä oikeusvaikutteinen yleiskaava ja maakuntakaava otettava huomioon. Tuulivoimalaitoshankkeet tulisi ensisijaisesti toteuttaa kaavoituksen kautta. Ympäristöministeriön alueellisille ympäristökeskuksille osoittaman kirjeen mukaan, kun alue on maakunta- tai yleiskaavassa osoitettu tuulivoima-alueeksi, voidaan alueelle sijoittuvat tuulivoimalat lähtökohtaisesti toteuttaa luparatkaisuilla ilman yksityiskohtaista kaavaa. Suurhiekan merituulipuistoalue on voimassa olevassa Pohjois- Pohjanmaan vahvistetussa (ympäristöministeriö , korkein hallinto-oikeus ) maakuntakaavassa tuulivoimalle varattua aluetta (en-tv). Tuulipuistoalueella ei ole muita kaavoja. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan tuulivoimatuotantoon osoittavaan merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen suunnittelussa on huomioitava rakentamisen vaikutukset maisemaan, asutukseen, lomaasutukseen, linnustoon ja vedenalaiseen luontoon sekä pyrittävä lieventämään haitallisia vaikutuksia. Tuulivoimalat tulee sijoittaa ryhmiin geometrialtaan selkeään muotoon ja niin lähelle toisiaan kuin se energiantuotannon taloudellisuus huomioon ottaen on mahdollista. Suurhiekan merituulipuiston tuulivoimalaitokset on hakijan mukaan sijoitettu geometrialtaan niin selkeään muotoon ja niin lähelle toisiaan kuin teknistaloudellisesti on mahdollista. Hankkeen vaikutuksia luontoon ja maisemaan, linnustoon, vedenalaiseen luontoon, asutukseen ja muihin tekijöihin, kuten elinkeinoihin (kalastukseen) on selvitetty seikkaperäisesti ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja lupahakemusta varten laadittujen lisäselvitysten yhtey-

20 dessä. Hankesuunnitelmia on tarkennettu selvitysten tulosten, ympäristövaikutusten arvioinnista ja selostuksesta saatujen kannanottojen ja lausuntojen perusteella haittavaikutuksien lieventämiseksi mahdollisuuksien mukaan useiden eri tekijöiden kohdalla. Hakija on edellä olevaan viitaten katsonut, että maakuntakaavan suunnittelumääräyksen sisältö on huomioitu hankkeessa ja että hanke on maakuntakaavan mukainen. Myös Pohjois-Pohjanmaan liitto on hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista antamassaan lausunnossa todennut merituulipuiston olevan maakuntakaavan mukainen ja kaavan sekä maakunnan energiastrategian toteutumista edistävä hanke. Suurhiekan merituulipuiston itäistä, Iin kuntakeskuksen eteläpuolella Räinänlahteen johtavaa kaapelireittiä ei ole osoitettu kaavoissa. Hankkeen suurjännitemerikaapeleiden jännitetaso on enintään 150 kv. Merikaapeleiden sijoittamiseen ei hakijan käsityksen mukaan liity kaavoitustarvetta. 20 YMPÄRISTÖN TILA HANKKEEN VAIKUTUSALUEELLA Pohjan laatu Suurhiekka on laaja hiekkamatalikko Perämerellä, missä hiekkapohjat ovat muutoinkin vallitseva pohjatyyppi. Saarten rannat ovat usein kivikkoa. Ulkomerellä pyöreäksi hioutuneet kivet muodostavat vedenalaisia tai juuri pintaan ulottuvia riuttoja. Peruskalliota ei ole näkyvissä juuri missään. Eroosio on tyypillistä matalien alueiden pohjille. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Suurhiekan alueen pohjanlaatua selvitettiin sukellushavainnoin kasvillisuuslinjojen kartoittamisen yhteydessä sekä veneestä laskettavan videokameran avulla tehdyn pohjaeläinnäytteenoton yhteydessä, jolloin otettiin 54 näytettä eri puolilla Suurhiekan aluetta. Kohdilla, joissa videokuvaa ei olosuhteista johtuen saatu, pohjan laatu tulkittiin näytteen sisältämän aineksen perusteella. Tutkituilla 54 pisteellä alueen pohjan laatu on pääasiassa hienoa hiekkaa (36 pistettä), saven sekaista hiekkaa (11 pistettä) tai saviliejua (7 pistettä). Viimeksi mainittu oli vallitseva pohjanlaatu yli 20 metrin syvyydessä. Saven sekaista hiekkaa tavattiin puolestaan yleisimmin noin 10 metrin syvyydessä ja hiekkapohjia tätä matalammalla. Pehmeiden pohjanlaatujen lisäksi Suurhiekan alueella on kivikkopohjia, joita on eniten Ulko Pallosen ja Pohjoiskivikon ympäristössä. Näillä alueilla tehtyjen kasvillisuuskartoitusten yhteydessä havaittiin Pohjoiskivikon ja Ulko Pallosen matalikkojen pohjan laadun koostuvan yleisimmästä pohjanlaadusta harvinaisimpaan lueteltuna hiekasta, kivikosta, louhikosta ja sorasta. Hiekkapohjilla oli vielä kymmenen metrin syvyydessä havaittavissa aaltovaikutusta, jonka ansiosta pohjalla oli keskimäärin hyvin vähän irtosedimenttiä. Suurhiekan pohjan laatua tutkittiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä jään päältä konsultin tekemin kairaustutkimuksin. Tämä tutkimus perustui viiteen kairaukseen, joista kolmessa otettiin myös maanäyte. Näytepisteissä pohja oli silttiä/hienoa hiekkaa ja laadultaan keskitiivistä tai tiivistä.

LUPAPÄÄTÖS Nro 36/07/1 Dnro PSY-2007-Y-10 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro 36/07/1 Dnro PSY-2007-Y-10 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 36/07/1 Dnro PSY-2007-Y-10 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2007 1 ASIA Ajoksen tuulivoimapuiston rakentamista koskevan luvan nro 79/06/1 muuttaminen merikaapelin osalta, Kemi LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/11/2 Dnro PSAVI/130/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kallijärven ruoppausalueen laajentaminen, Keminmaa Keminmaan kunta Kunnantie 3 94400 Keminmaa 2

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (6) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (6) 232 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Viite:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 276 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta HEL 2012-014235 T 11 01 01 Viite: Dnro ESAVI/165/04.09/2012

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 97/07/1 Dnro Psy-2007-y-109 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 97/07/1 Dnro Psy-2007-y-109 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/07/1 Dnro Psy-2007-y-109 Annettu julkipanon jälkeen 17.10.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kaapelin rakentaminen Immeljärveen ja lupa rakennustöiden aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010

Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Päätös Nro 8/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.6.2010 ASIA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Kyrönjoen ali sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 55/10/2 Dnro PSAVI/103/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 55/10/2 Dnro PSAVI/103/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 55/10/2 Dnro PSAVI/103/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Maakaapelin rakentaminen Sanginjoen alitse, Oulu Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy PL 116 90101

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 25/07/1 Dnro PSY-2006-Y-167 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 25/07/1 Dnro PSY-2006-Y-167 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 25/07/1 Dnro PSY-2006-Y-167 Annettu julkipanon jälkeen 5.3.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ajoksen tuulivoimapuiston rakentamista koskevan luvan nro 79/06/1 lupamääräysten muuttaminen, Kemi PVO-Innopower

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120. jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120. jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 77/2005/3 Dnro LSY-2005-Y-120 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2005 ASIA HAKIJA Vesijohdon rakentaminen mantereelta Pikku Pukkisaareen sekä töiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011

PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2011/2 Dnro ISAVI/170/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2011 HAKIJA Savon Voima Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Kallaveteen välille Säyneensalo

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti.

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/04/1 Dnro ISY-2004-Y-130 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2004 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 91/05/1 Dnro Psy-2005-y-78 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 91/05/1 Dnro Psy-2005-y-78 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 91/05/1 Dnro Psy-2005-y-78 Annettu julkipanon jälkeen 7.9.2005 1 ASIA LUVAN HAKIJA Veneväylän ja veneensäilytyspaikan rakentaminen Olkkajärven Jokiniemeen, Rovaniemen mlk Olkkajärven Kalastus-

Lisätiedot

HAKEMUS. Ympäristölupa 716

HAKEMUS. Ympäristölupa 716 07.08.2017 07.08.2017 2(11) Sisällysluettelo 1. Hakija...3 1.1. Yrityksen perustiedot...3 1.2. Yrityksen yhteystiedot...3 1.3. Yhteyshenkilöt...4 2. Tiivistelmä...4 2.1. Hakijan laatima kuvaus...4 3. Taustatiedot...4

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0078/1 Korsholmanpuistikko 43. Sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi 13.3.2012 00509/11/5201

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0078/1 Korsholmanpuistikko 43. Sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi 13.3.2012 00509/11/5201 VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 12/0078/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi 13.3.2012 00509/11/5201 ASIA Valitus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 222

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 222 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 148/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 222 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2006 ASIA HAKIJAT Vesijohdon rakentaminen Souskerin pohjoispuoleiselle merialueelle

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 83/04/1 Dnro Psy-2004-y-123 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA. Vesijohdon rakentaminen Naruskajoen alitse, Salla

LUPAPÄÄTÖS Nro 83/04/1 Dnro Psy-2004-y-123 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA. Vesijohdon rakentaminen Naruskajoen alitse, Salla LUPAPÄÄTÖS Nro 83/04/1 Dnro Psy-2004-y-123 Annettu julkipanon jälkeen 13.10.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Naruskajoen alitse, Salla Leilikoski Oy Kari Santala / Naruskan retkeilymaja

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 46/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 24.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Punkalaitumenjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 89/07/1 Dnro Psy-2007-y-70 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 89/07/1 Dnro Psy-2007-y-70 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 89/07/1 Dnro Psy-2007-y-70 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Jakkarasaaren vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Posionjärven alitse, Posio Posion Aholan Vesi Oy Kirkkotie

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi PÄÄTÖS Nro 45/05/2 Dnro ISY-2005-Y-72 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Liperinsalon vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro15/05/1 Dnro Psy-2004-y-117 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJAT. Kivitie Kittilä

LUPAPÄÄTÖS Nro15/05/1 Dnro Psy-2004-y-117 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJAT. Kivitie Kittilä LUPAPÄÄTÖS Nro15/05/1 Dnro Psy-2004-y-117 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2005 1 ASIA LUVAN HAKIJAT Kävelysillan rakentaminen Kulkujoen ylitse, Kittilä LT Linnala Oy Leena Linnala Tuomo Linnala Kivitie

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 6/10/2 Dnro PSAVI/13/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 6/10/2 Dnro PSAVI/13/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 6/10/2 Dnro PSAVI/13/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kalajokisuun venereitin ruoppaamista, rantarakenteiden tekemistä ja ruoppausmaiden läjittämistä merialueelle

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 35/09/2 Dnro Psy-2009-y-24 Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 35/09/2 Dnro Psy-2009-y-24 Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 35/09/2 Dnro Psy-2009-y-24 Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Tenetin virran alitse, Sotkamo Naapurinvaaran vesiosuuskunta Huuskonniementie

Lisätiedot

Merituulipuiston rakentaminen Iin ja Haukiputaan Suurhiekalle.

Merituulipuiston rakentaminen Iin ja Haukiputaan Suurhiekalle. PÄÄTÖS Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tapauskohtaisesta soveltamisesta Pvm.: 22.5.2007 Dnro: PPO-2007-L-308-53 HANKE Merituulipuiston rakentaminen Iin ja Haukiputaan Suurhiekalle. HANKKEESTA

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 42/11/2 Dnro PSAVI/140/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro 42/11/2 Dnro PSAVI/140/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 42/11/2 Dnro PSAVI/140/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 1 ASIA Koppelon venesataman rakentamista koskevan päätöksen nro 25/04/1 lupamääräysten muuttaminen sekä päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 51/09/1 Dnro Psy-2009-y-55 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 51/09/1 Dnro Psy-2009-y-55 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 51/09/1 Dnro Psy-2009-y-55 Annettu julkipanon jälkeen 21.7.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Penämöjärven keskiosan pohjaan ja töidenaloittamislupa, Ranua Pentti Kortesalmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 19/2004/3 Dnro LSY-2003-Y-46

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 19/2004/3 Dnro LSY-2003-Y-46 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 19/2004/3 Dnro LSY-2003-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 14.6.2004 ASIA LUVAN HAKIJA Veneväylän ruoppaaminen merelle hakijan omistamalta kiinteistöltä

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012

PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 16/2012/2 Dnro ISAVI/81/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2012 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Jaaninveden Varmavirtaan sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 124/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 152 Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Vesi, viemäri ja sähköjohtojen asentaminen mereen Harvan

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Päätös Nro 149/2011/4 Dnro ESAVI/59/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2011

Päätös Nro 149/2011/4 Dnro ESAVI/59/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 149/2011/4 Dnro ESAVI/59/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.8.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen Viilajärveen Antinniemen ja Ritasaaren välille

Lisätiedot

VUOSAAREN MERIVÄYLÄN JA VUOSAAREN SATAMAN VESILIIKENNEALUEEN SYVENTÄMINEN

VUOSAAREN MERIVÄYLÄN JA VUOSAAREN SATAMAN VESILIIKENNEALUEEN SYVENTÄMINEN VUOSAAREN MERIVÄYLÄN JA VUOSAAREN SATAMAN VESILIIKENNEALUEEN SYVENTÄMINEN Hankkeen esittelytilaisuus 7.12.2015 7.12.2015 Page 1 VUOSAAREN VÄYLÄN JA SATAMAN SYVENTÄMINEN Väylän ja sataman nykytilanne &

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 95/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 162 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 95/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 162 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 95/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 162 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJAT Länsi Suomen ympäristölupaviraston 4.5.2006 antamassa päätöksessä

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 90/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-137

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 90/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-137 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 90/2005/4 Dnro LSY-2005-Y-137 Annettu julkipanon jälkeen 8.8.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen merialueelle Luonnonmaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2007/3 Dnro LSY 2006 Y 184 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 6/2007/3 Dnro LSY 2006 Y 184 Annettu julkipanon jälkeen L Y H E N N Y S O T E LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki K Ä Ä N N Ö S LUPAPÄÄTÖS Nro 6/2007/3 Dnro LSY 2006 Y 184 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin asentaminen

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 89/06/1 Dnro Psy-2006-y-60 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 89/06/1 Dnro Psy-2006-y-60 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 89/06/1 Dnro Psy-2006-y-60 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2006 1 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Kosamonjärven Luodelahden alitse, Pudasjärvi Puhoskylän vesiosuuskunta Näljängäntie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 125/2005/3 Dnro LSY-2004-Y-11 Annettu julkipanon jälkeen 23.11.2005 ASIA LUVAN HAKIJA Uivan telakan asentaminen sekä vesialueen ruoppaaminen kiinteistöllä

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski.

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. PÄÄTÖS Nro 58/04/1 Dnro ISY-2004-Y-91 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2004 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. HAKEMUS

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen Lyökkiniemestä Linholmin saareen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Espoo

Sähkökaapelin asentaminen mereen Lyökkiniemestä Linholmin saareen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 257/2011/4 Dnro ESAVI/168/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen mereen Lyökkiniemestä Linholmin saareen ja töiden

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/09/1 Dnro Psy-2008-y-159 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/09/1 Dnro Psy-2008-y-159 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 2/09/1 Dnro Psy-2008-y-159 Annettu julkipanon jälkeen 13.1.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Norvajärveen ja töidenaloittamislupa, Rovaniemi Rovaniemen kaupunki/

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 130/08/1 Dnro ISY-2008-Y-134 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2008 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa, Heinola

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 120/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 172 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 120/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 172 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 120/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 172 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA LUVAN HAKIJAT Merikaapelin laskeminen merialueelle Linnarnäsin niemen

Lisätiedot

Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo

Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 162/2013/2 Dnro ESAVI/42/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2013 ASIA HAKIJA Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo Bosundin venekerho ry HAKEMUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 44/2007/4 Dnro LSY 2006 Y 323 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon rakentaminen Lampinjoen alitse Onnenkosken kohdalla

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 108/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 207 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 108/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 207 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 108/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 207 Annettu julkipanon jälkeen 8.10.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Leikluoto

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 87/07/1 Dnro Psy-2007-y-98 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 87/07/1 Dnro Psy-2007-y-98 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 87/07/1 Dnro Psy-2007-y-98 Annettu julkipanon jälkeen 22.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Saapunki- ja Mustalammenjokien alitse, Kuusamo Kuusamon kaupunki Kaiterantie

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 3/2009/1 Dnro LSY 2008 Y 314 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 3/2009/1 Dnro LSY 2008 Y 314 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 3/2009/1 Dnro LSY 2008 Y 314 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Sähkökaapelin asentaminen merialueelle välille Iso Leikosaari

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 60/11/2 Dnro PSAVI/19/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 60/11/2 Dnro PSAVI/19/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 60/11/2 Dnro PSAVI/19/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Lammasjärven ja Haatajanjärven välisen salmen alitse sekä

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Porin Tahkoluodon edustan merituulipuisto

Porin Tahkoluodon edustan merituulipuisto Porin Tahkoluodon edustan merituulipuisto YVA 2005-2007 o VE1: 12-16 voimalaa lähempänä rantaa o VE2: I vaihe vaihtoehdon 1 voimalat ja II vaihe ulommas merelle 10-16 lisävoimalaa Jatkosuunnittelua 2008-2013

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro Psy-2007-y-75 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro Psy-2007-y-75 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro Psy-2007-y-75 Annettu julkipanon jälkeen 14.5.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Ajoksen tuulivoimapuistosta tulevan sähkölinjan pylvään rakentaminen Siikalahteen, Kemi PVO-Innopower

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 137/2007/3 Dnro LSY 2007 Y 204

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 137/2007/3 Dnro LSY 2007 Y 204 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 137/2007/3 Dnro LSY 2007 Y 204 Annettu julkipanon jälkeen 17.10.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Sähkökaapelien asentaminen merialueelle välille Mölandet

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Merikaarrontie N Torkkola Vähäkyrö 7 Torkkolan tuulivoimapuisto sijaitsee Vaasassa, Merikaarrontien varrella, Kyrönjoen eteläpuolella. Pinta-ala: noin 1 000

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 30/12/2 Dnro PSAVI/21/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 30/12/2 Dnro PSAVI/21/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 30/12/2 Dnro PSAVI/21/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kaapeleiden rakentaminen Siikajoen alitse ja valmistelulupa, Pyhäntä E.ON Kainuun Sähköverkko Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 123/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 205 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 123/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 205 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 123/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 205 Annettu julkipanon jälkeen 2.11.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen ympäristölupaviraston 25.4.2007 antaman päätöksen

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkökaapelin rakentaminen Kivilammen alitse sekä valmistelulupa, Saarijärvi, Uurainen. Vesilain 3 luvun 3 :n 4) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti

Sähkökaapelin rakentaminen Kivilammen alitse sekä valmistelulupa, Saarijärvi, Uurainen. Vesilain 3 luvun 3 :n 4) kohta ja 1 luvun 7 :n 1 momentti Länsi- ja Sisä-Suomi PÄÄTÖS Nro 22/2013/2 Dnro LSSAVI/102/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2013 ASIA HAKIJA Sähkökaapelin rakentaminen Kivilammen alitse sekä valmistelulupa, Saarijärvi, Uurainen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 56/2007/3 Dnro LSY 2007 Y 40. Paineviemärin rakentaminen mereen Paloluodosta Jollaksen Puuskaniemeen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 56/2007/3 Dnro LSY 2007 Y 40. Paineviemärin rakentaminen mereen Paloluodosta Jollaksen Puuskaniemeen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 56/2007/3 Dnro LSY 2007 Y 40 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen mereen Paloluodosta Jollaksen Puuskaniemeen,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa. Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/4 Dnro ESAVI/83/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2010 ASIA HAKIJA MERKINTÄ HAKEMUS Suunnitelma Kahden kaukolämpöputken asentaminen mereen Länsi-Turunmaan kaupungissa.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Koppnäsin keskuskalasataman aallonmurtajan pysyttäminen, vesialueen

Lisätiedot

Päätöksen määräykset kuuluvat seuraavasti: 2. Satamarakenteet on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa.

Päätöksen määräykset kuuluvat seuraavasti: 2. Satamarakenteet on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. PÄÄTÖS Nro 115/08/1 Dnro ISY-2008-Y-138 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2008 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Kuokkalan pienvenesataman rakentamista ynnä muuta koskevan ympäristölupaviraston päätöksen 91/04/1

Lisätiedot

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE

RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen

Lisätiedot

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Pohjois-Savon ELY-keksus, Tuulikki Miettinen 10.7.2012 1 Aiemmat hankkeet Järvet laskettu vuonna1909 laskun

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/10/2 Dnro ISAVI/53/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 13/10/2 Dnro ISAVI/53/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 13/10/2 Dnro ISAVI/53/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 173 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 173 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 73/2008/4 Dnro LSY 2007 Y 173 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2008 ASIA HAKIJAT Katiskakarin ja Vääräpään välisen väylän aukaisu ruoppaamalla ja kaivamalla,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 44/06/2 Dnro Psy-2005-y-166 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA. Kaapelien sijoittaminen Kiehimänjoen alitse, Paltamo

LUPAPÄÄTÖS Nro 44/06/2 Dnro Psy-2005-y-166 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA. Kaapelien sijoittaminen Kiehimänjoen alitse, Paltamo LUPAPÄÄTÖS Nro 44/06/2 Dnro Psy-2005-y-166 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2006 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kaapelien sijoittaminen Kiehimänjoen alitse, Paltamo Kainuun Energia Oy PL 5 87101 KAJAANI 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (9) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2015 1 (9) Päätöshistoria Kaupunginkanslia Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 25.06.2015 48 HEL 2015-006398 T 11 01 01 ESAVI/4341/2015 Päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 33/2011/2 Dnro ISAVI/28/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011

PÄÄTÖS Nro 33/2011/2 Dnro ISAVI/28/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 33/2011/2 Dnro ISAVI/28/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Saimaan Hampunsalmeen Liiansaaren

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

Valokaapelin asentaminen Lohjanjärven Hiidensalmeen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Lohja

Valokaapelin asentaminen Lohjanjärven Hiidensalmeen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2010/4 Dnro ESAVI/352/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2010 ASIA HAKIJA Valokaapelin asentaminen Lohjanjärven Hiidensalmeen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot