JOHTAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA"

Transkriptio

1 JOHTAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA Tutkimus valtion ylimmän johdon näkemyksistä nykytilan johtamisesta ja tulevaisuuden painopistealueista vuonna 2020 Veli-Matti Lehtonen Ari Holopainen Paula Vainionpää Toukokuu 201

2 Sisältö 1 Johdanto... 2 Ensimmäinen kyselyn tulokset Johtamisen toimintaympäristön nykytila Johtamisen toimintaympäristön tila vuonna Toisen kyselyn tulokset Tulevaisuustilojen toteutumisen todennäköisyys vuonna Toteutuvien tulevaisuuden tilojen vaikutus tai merkitys johtamistyöhön vuonna Johtamiseen eniten vaikuttavien tulevaisuustilojen suhde niiden toteutumisen todennäköisyyteen vuonna Valtionhallinnon johtajuuden tila ja kehitys työtyytyväisyystutkimusten valossa Valtion henkilöstön työtyytyväisyys johtamiseen ja tiedon kulkuun Työtyytyväisyystutkimusten perusteella esiinnousseet johtamisen kehittämistoimenpiteet... 5 Johtamisen kehittämisen toimenpide-ehdotukset ja muut huomiot Kyselyssä esiintuodut johtamisen kehittämisen toimenpide-ehdotukset Muita johtamisen nykytilaan ja ennakoituun tilaan vuonna 2020 liittyviä huomioita...22 Tutkimustulosten hyödyntäminen...22 Liite 1 Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa 1. tiedustelun lähetekirje ja kyselylomake...25 Liite 2 Johtaminen nyt ja tulevaisuudessa 1. tiedustelun lähetekirje ja kyselylomake...27

3 1 Johdanto Valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolle olevan valtionhallinnon johdon tukitoiminnon tehtävänä on valmistella johtajapolitiikan linjaukset ja tukea valtionhallinnon johtoa johtamisen kehittämisessä. Kehittämistyössä tarvitaan tietoa siitä, miten johtajat kokevat nykyisen toimintaympäristönsä tukevan johtamistehtäväänsä ja mitä muutoksia ja haasteita on ennakoitavissa johtamisympäristössä lähitulevaisuudessa. Vastaavan tyyppisiä asioita selvitettiin valtionhallinnon johdon foorumin jäseniltä edellisen kerran vuonna 2008 (Fountain Park 2008). Johtamisympäristön nykytilan selvittämiseksi johtamisen tukitoiminnossa tehtiin huhti-toukokuussa 201 valtionhallinnon ylimmälle johdolle kaksi kyselyä. Tutkimusmenetelmänä on löyhästi ns. delfoi-menetelmä, jossa useampien kyselykierrosten kautta haastatellaan kohdealueen asiantuntijoita. Kyselyn kulmakivenä on vastaajien anonymiteetin ehdoton turvaaminen. Ensimmäinen kysely aihealueesta on yleensä vapaamuotoinen, jossa tutkittavan ilmiön kysymyksiin vastataan esimerkiksi avovastauksilla tai haastatteluilla. Seuraavaksi tehdään strukturoituja lisäkyselyitä ja vähitellen pyritään saamaan aikaan kohdealueen asiantuntijoiden yhtenäinen kanta tutkittavaan asiaan. Nyt valtionhallinnon johdon foorumin jäsenille tehdyssä kyselyssä selvitettiin SWOT-analyysikehikon pohjalta laaditulla liitteestä 1 ilmenevällä ensimmäisellä kyselylomakkeella 1) johtamistehtävää tukevia toimintaympäristön nykytilan vahvuuksia sekä heikkouksia tai ongelmia sekä 2) vuoteen 2020 ankkuroidussa tulevaisuuden toimintaympäristöstä aiheutuvia muutoksia, jotka vaikuttavat myönteisesti johtamistehtävään sekä toimintaympäristöstä aiheutuvia ongelmia tai riskejä, jotka haittaavat johtamistehtävää. Toisella kyselyllä pyydettiin ylintä johtoa arvioimaan ensimmäisen kyselyn tulosten pohjalta muodostettujen, vuoteen 2020 projisoitujen kolmenkymmenen johtamisen tulevaisuustilan toteutumisen todennäköisyyttä sekä vaikutusta heidän henkilökohtaiseen johtamistyöhönsä. Lisäksi johdolta tiedusteltiin, mitkä ovat heidän mielestään tärkeimmät valtionhallinnon johtamisen kehittämistarpeet. Kumpikin kysely lähetettiin 158 valtionhallinnon johdon foorumin jäsenelle. Vastauksia saatiin molemmissa kyselyissä 1 eli vastausprosentti oli 20. Todennäköistä on, että lähinnä samat vastaajat vastasivat molempiin kyselyihin. Alhaisen vastausprosentin vuoksi tutkimuksen tulokset eivät kuvaa koko ylimmän johdon mielipiteitä, mutta niitä voidaan pitää vahvasti suuntaa antavina. Kyselyjen sisällöstä ovat vastanneet finanssineuvos Ari Holopainen ja finanssineuvos Veli-Matti Lehtonen. Sihteeri Paula Vainionpää on vastannut kyselyn aineiston keruusta ja perusaineiston luonnista Webropoljärjestelmällä. Veli-Matti Lehtonen on tehnyt tutkimusraportin. Jäljempänä olevissa luvuissa analysoidaan sekä ensimmäisen ja toisen kyselyn tuloksia ja esitetään niiden pohjalta kehittämistoimenpiteitä. 2 Ensimmäinen kyselyn tulokset Ensimmäisellä kyselyllä pyydettiin kaikkia valtionhallinnon johdon foorumin jäseniä arvioimaan virastonsa johtamisen nykytilannetta oman johtamistyönsä kannalta ja ennakoimaan siitä tapahtuvia muutoksia vuoteen 2020 projisoiden. Tutkimuslomakkeen kysymysrakenne mukaili SWOT-analyysia, joka on kahden ulottuvuuden kuvaama nelikenttä, ks. kuvio 1. Siinä selvitetään tutkittavaan ilmiöön, tässä johdon foorumin jäsenten oman johtamisen toimintaympäristöön, liittyvät sisäiset vahvuudet, sisäiset heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja ulkoiset uhat.

4 4 SWOT-analyysikaavion vasempaan puoliskoon kuvataan myönteiset ja oikeaan puoliskoon negatiiviset asiat. Kaavion yläpuoliskoon kuvataan organisaation sisäiset asiat ja alapuoliskoon organisaation ulkoiset asiat. Kyselyssä pyydettiin jokaista vastaajaa ilmoittamaan nelikentän kunkin lohkon asiakokonaisuudesta -5 asiaa. Kuvio 1 SWOT-analyysikehikko + - Johtamisen nykyinen toimintaympäristö Vahvuudet (-5 tekijää) Heikkoudet (-5 tekijää) Johtamisen toimintaympäristö vuonna 2020 Mahdollisuudet (-5 tekijää) Uhat (-5 tekijää) 2.1 Johtamisen toimintaympäristön nykytila Taulukkoon 1 on kirjattu ne tekijät, jotka vastaajat kokivat tukevan tällä hetkellä heidän omaa johtamistehtäväänsä. Taulukosta ilmenee eriteltyinä vastausten prosenttiosuudet niistä tekijöistä, joista oli saatu useampia vastauksia. Taulukon lopussa on yhteisprosenttiosuus (1 %) niistä tekijöistä, joita oli saatu vain yksi vastaus. Taulukko 1 Tällä hetkellä johtamistehtävää tukevat tekijät (vahvuudet) toimintaympäristössä Prosenttia vastauksista Johtamistehtävää tukevat tekijät (vahvuudet) (n=9) Osaava ja pätevä henkilöstö 14 Ohjaavan ministeriön tuki ja tuloskeskustelut 11 Hyvä keskijohto ja toimiva johtoryhmätyöskentely 9 Selkeä tehtäväasettelu mm. tulossopimuksissa 7 Hyvät kollega-, sisosryhmä- ja asiakassuhteet 7 Globalisaatio Tehtävien yhteiskunnallinen merkitys 5 Hyvät tekniset työvälineet 4 Lähimpien alaisten tuki 4 Vakaa ja riittävä rahoitustilanne Avoin muutoshenkinen työyhteisö VTML:n tarjoamat yhteiset tukipalvelut ja yhteistyö 2 Viraston strategia ja selkeä perustehtävä 2 Henkilöstön hyvä työmotivaatio 2 Käytettävissä riittävästi tietoa 2 Johtamisopimukset 2 Organisaation uudistumismyönteisyys 2 Esimiehen tuki 2 Muut yksittäisissä vastauksissa esitetyt tekijät 1 Yhteensä 0

5 5 Tutkimukseen vastanneiden johtajien mielestä heidän johtamistehtäväänsä tällä hetkellä toimintaympäristössä tukevat tärkeimmät tekijät ovat osaava ja pätevä henkilöstö sekä ohjaavan ministeriön tuki ja tuloskeskustelut. Näistä ensimmäisen vahvuuden osuus 9 saadusta vastauksesta oli 14 % ja toisen vahvuuden osuus 11 %. Vastausten määrä on suurempi kuin vastaajien määrä 1, koska heistä kullakin oli mahdollista esittää -5 vahvuutta. Sama koskee myös muita kysymyskohtia, vaikkakin vastausten määrä kysymyskohdittain vaihtelee. Seuraavaksi tärkeimpinä johtamistehtävää tukevina vahvuuksina vastauksissa mainittiin hyvä keskijohto ja toimiva johtoryhmätyöskentely (9 %), selkeä tehtäväasettelu mm. tulossopimuksissa (7 %) sekä hyvät kollega-, sidosryhmä- ja asiakassuhteet (7 %). Johtamistehtävää haittaavana ylivoimaisesti suurimpana heikkoutena vastaajat ilmoittivat poliittisen ja ministeriön ohjauksen toimimattomuuden, lyhytjänteisyyden ja tempoilevuuden, johon kohdistuvien vastausten osuus kysymyskohdan vastauksista oli 2 %, ks. taulukko 2. Taulukko 2 Tällä hetkellä johtamistehtävää haittaavat heikkoudet tai ongelmakohdat (heikkoudet) toimintaympäristössä Prosenttia vastauksista Johtamistehtävää haittaavat heikkoudet ja ongelmakohdat (heikkoudet) (n=11) Poliittisen ja ministeriön ohjauksen toimimattomuus, lyhytjänteisyys ja tempoilevuus 2 Taloudellisten ja henkilöstön määrällisten resurssien epäsuhta tehtäviin nähden 15 Kannustamiseen ja palkintaan liittyvät jäykkyydet 4 Toimimattomat tukipalvelut, tietojärjestelmät ja välineet 4 Turha byrokratia ja hallinnolliset kehitysprojeksit 4 Valtionhallinnon jäykkyys ja siiloutunut toimintaympäristö ja luottamuksen puute 4 Nopeasti muuttuva toimintaympäristö ja jatkuvat organisaatiomuutokset Kilpailu ammattitaitoisesta henkilöstöstä ja sen rajoitukset Esimiehen tuki ja tavoitteet epäselvät 2 Alue-ja kuntapoliittisen kehittämisen epävarmuus ja näköalattomuus 2 Ohjaavien tahojen riittävän yhteistyön puute ja monimutkainen vastuunjako 2 Muut yksittäisissä vastauksissa esitetyt tekijät 5 Yhteensä 0 Selvästi toiseksi merkittävin johtamista haittaava ongelma toimintaympäristössä oli taloudellisten ja määrällisten resurssien epäsuhta tehtäviin nähden (15 %). Muita vastaajien esiin nostamia toimintaympäristössä olevia huomionarvoisia ongelmia olivat kannustamiseen ja palkintaan liittyvät jäykkyydet (4 %), toimimattomat tukipalvelut, tietojärjestelmät ja välineet (4 %), turha byrokratia ja hallinnolliset kehitysprojektit (4 %) sekä valtionhallinnon jäykkyys ja siilautunut toimintaympäristö ja luottamuksen puute (4 %). 2.2 Johtamisen toimintaympäristön tila vuonna 2020 Kun johdolta kysyttiin, mitkä toimintaympäristöstä aiheutuvat muutokset vaikuttavat myönteisesti heidän johtamistehtäväänsä vuonna 2020, niin keskeisemmäksi nousi uusi teknologia työvälineissä ja informaation välityksessä. Tähän kohdistui 18 % kohdan vastauksista, kuten taulukosta ilmenee. Muita myönteisesti johtamistehtävään keskeisesti vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia vuoteen 2020 projisoiden olivat tuloksellista toimintaa järkeistävien rakenteiden ja toiminnan muutokset (14 %), henkilöstön osaamisen kasvu henkilöstön uusiutuessa (12 %), toiminnan kansainvälisyyden huomioimisen tärkeys (8 %), verkottuminen ja eri toimijoiden yhteistyön kehittyminen (7 %) sekä yhtenäisten toimintatapojen lisääntyminen valtionhallinnossa ( %).

6 Taulukko Myönteisesti johtamistehtävään vaikuttavat tekijät vuonna 2020 Prosenttia Myönteisesti johtamistehtävään vaikuttavat toimintaympäristön muutokset (mahdollisuudet) vastauksista (n=1) Uusi teknologia työvälineissä ja informaation välityksessä 18 Rakenteiden ja toiminnan muutokset järkeistävät tuloksellista toimintaa 14 Henkilöstön osaamisen kasvu henkilöstön uusiutuessa 12 Toiminnan kansainvälisyyden huomioiminen tärkeää 8 Verkottuminen ja eri toimijoiden yhteistyön kehittyminen 7 Yhtenäisten toimintatapojen lisääntyminen valtionhallinnossa Aluehallinnon virastojen määrää vähentävät uudistukset 4 Tutkimustoiminnan merkityksen kasvu kansantaloudessa Tuloksellisuusajattelun laajentumnen Sähköisen asioinnin lisääntyminen 2 Organisaatioiden vastuun ja roolin merkityksen kasvu 2 Johtamiskulttuurin parantuminen ja johtamistyön merkityksen kasvu 2 Ohjauksen keventyminen 2 Avoimuuden lisäys 2 Muut yksittäisissä vastauksissa esitetyt tekijät 1 Yhteensä 0 Taulukosta 4 ilmenevät vastaajien ilmoittamat toimintaympäristön ongelmat tai riskit, jotka vastaajat ennakoivat haittaavan johtamistehtäväänsä vuonna Lähes neljänneksessä eli 24 prosentissa vastauksista mainittiin valtiontalouden heikko tilanne ja sen kiristyminen. Useammissa vastauksissa nostettiin ongelmaksi myös poliittisten päätöksentekijöiden lyhytjänteisyys ja poukkoilevuus (11 %) sekä resurssien ja osaavan työvoiman saannin niukkuus (11 %). Byrokratia ja toiminnan jäykkyys mainittiin 4 %:ssa vastauksia. Taulukko 4 Toiminataympäristön ongelmat tai riskit jotka, haittaavat johtamistehtävää vuonna 2020 Prosenttia vastauksista Ongelmat tai riskit jotka, haittaavat johtamistehtävääsi (uhkat) (n=98) Valtiontalouden heikko tilanne ja sen kiristyminen 24 Poliittisten päätöksentekijöiden lyhytjänteisyys ja poukkoilevuus 11 Resurssien ja osaavan työvoiman saannin niukkuus 11 Byrokratia ja toiminnan jäykkyys 4 Tietojärjestelmäongelmat Johtamisosaamisen puute Epäselvä tulosohjaus Ennakoimattomat megatrendiongelmat 2 Euroialueen kriiseihin liittyvät ongelmat 2 Liiallisen ja turhan tiedon ongelma 2 Oman edun korostaminen ja tietojen pimitys 2 Muut yksittäisissä vastauksissa esitetyt tekijät 2 Yhteensä 0

7 7 Toisen kyselyn tulokset Ensimmäisessä kyselyssä, jonka tuloksia käsiteltiin edellisessä luvussa, valtionhallinnon ylimmän johdon edustajat ennakoivat toimintaympäristön muutostekijöitä, jotka vaikuttavat joko myönteisesti tai kielteisesti heidän johtamistehtäväänsä. Osaa muutostekijöistä voidaan pitää trendinomaisina ja osaa heikkoina signaaleina. Näiden valtionhallinnon johdon ensimmäisessä kyselyssä ennakoimien muutostekijöiden ja osin nykytilan vahvuuksien ja heikkouksien sekä nykytilasta saatujen heikkojen signaalien pohjalta toista kyselyä varten muodostettiin kolmekymmentä mahdollista tulevaisuudentilaa vuonna Nämä ilmenevät taulukosta 5 ja liitteessä 2 olevasta kysymyslomakkeesta. Lisäksi kyselyssä pyydettiin valtion ylintä johtoa nimeämään toimintaympäristöön liittyviä ja tarpeellisia valtionhallinnon yhteisiä johtamisen kehittämistoimia. Tiedustelussa kysyttyjen kolmenkymmenen tulevaisuudentilan toteutumisen todennäköisyydellä ja niiden vaikutuksella johtamiseen ei ole 1-5 asteikosta laskettujen keskiarvolukujen valossa kovin suuria eroja, kuten taulukosta 5 havaitaan. Tosin poikkeamiakin on. Esimerkiksi tulevaisuudentiloissa Hallinnon rakenteet ja toimintaprosessit ovat tarkoituksenmukaisia ja Eri ohjausjärjestelmät muodostavat toimivan kokonaisuuden niiden toteutumisen todennäköisyys on pieni, mutta niillä on suuri vaikutus johtamiseen.

8 8 Taulukko 5 Tulevaisuudentilojen toteutumisen todennäköisyys ja niiden vaikutus tai merkitys johtamiseen vuonna 2020 Toteutumisen todennäköisyys Vaikutus johtamiseen (1-5) 2) Tulevaisuudentila vuonna 2020 (1-5) 1) Työ- ja palveluprosesseissa hyödynnetään tehokkaasti uutta tietoteknologiaa 4,0 4,2 Tehtävien ja henkilöstövoimavarojen määrän epäsuhta tuottaa ongelmia jaksamiseen ja työmotivaatioon 4,0 4, Valtiontalouden heikko ja kiristyvä tila haittaa ydintehtävien toteutusta,7 4,0 Jäykkyydet virka- ja työehdoissa haittaavat johtamista,7,8 Ammattimainen johto ja johtamiskulttuuri tukevat tuloksellista toimintaa, 4,2 Verkostomainen työskentely ja poikkihallinnollinen yhteistyö tukevat aidosti johtamistyötä, 4,0 EU-yhteistyö on luonteva osa hallinnon toimintaa,,2 Hyvän hallinnon ja virkamiesetiikan periaatteet on sisäistetty kattavasti,,5 Henkilöstön osaaminen on kasvanut sukupolven vaihdoksen myötä,,9 Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat asianmukaiseen tietoon,5 4, Henkilöstöjohtaminen tukee tehokkaasti viraston toiminnan johtamista,5 4,0 Poliittisen johdon ja virkamiesjohdon suhteet ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat,2,8 Valtionhallinto on supistunut merkittävästi ja sen tehtäviä on priorisoitu,2,8 Tavoitteellinen ohjauspolitiikka ja konserniohjaus edistävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta,1,8 Kansainvälisen toimintaympäristön voimakkaat muutokset eivät ole ennakoitavissa,1,5 Kansalais- ja asiakaskeskeisyys vahvistaa huomattavasti hallinnon yhteiskunnallista vaikuttavuutta,1,4 Valtionhallinnon työkulttuuri ja toimintatavat ovat esimerkillisiä suomalaisessa yhteiskunnassa,1,7 Valtio työnantajana edistää mallikkaasti johtajien kehittymistä ja uraa,0,2 Itsekkyyden lisääntyminen haittaa merkittävästi keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä,0, Tietojärjestelmien haavoittuvuus haittaa vakavasti toimintaa,0,9 Valtio tukee hyvin työnantajana johtajien mahdollisuuksia onnistua tehtävissään,0,5 Vaikeudet rekrytoida henkilöstöä haittaavat toimintaa,0,9 Henkilöstöä kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti eri tehtäviin valtionhallinnossa 2,9,7 Valtion aluehallinnon toiminta- ja palvelukyky on heikko 2,9, Hallinnon rakenteet ja toimintoprosessit ovat tarkoituksenmukaisia 2,8 4,2 Valtion tehtävien merkitys koko suomalaiselle yhteiskunnalle on vahvistunut 2,8,0 Hallinto on innovatiivinen ja joustavasti uusiutuva 2,7,7 Lainsäädäntö vaikeuttaa kohtuuttomasti toimintojen tarkoituksenmukaista järjestämistä 2,7,2 Eri ohjausjärjestelmät muodostavat toimivan kokonaisuuden 2, 4,1 Yhteiskunnalliset ongelmat ovat kasvaneet hallitsemattomiksi 2,2,5 1) 1=Ei ollenkaan tai hyvin vähän todennäköinen, 2=Vähän todennäköinen, =Jonkin verran todennäköinen, 4=Melko todennäköinen, 5=Erittäin todennäköinen 2) 1=Vain vähäinen tai olematon vaikutus johtamiseen, 2=Pieni vaikutus johtamiseen, =Kohtuullinen vaikutus johtamiseen, 4=Melko suuri vaikutus johtamiseen, 5=Erittäin suuri vaikutus johtamiseen.1 Tulevaisuustilojen toteutumisen todennäköisyys vuonna 2020 Kuvioissa 2 ja on tarkasteltu ensimmäisen kyselyn perusteella määritellyn kolmenkymmenen johtamisen tulevaisuudentilan toteutumisen todennäköisyyksiä toimintaympäristössä. Kuviossa 2 tiedot ovat vastaajien antamista numeroarvoista 1-5 laskettujen keskiarvojen mukaisessa alenevassa suuruusjärjestyksessä, kuten myös edempänä taulukossa 5. Mitä suurempi keskiarvo on, niin sitä suurempi on tulevaisuustilan toteutumisen todennäköisyys.

9 9 Vastaajien mielestä kymmenen todennäköisimmin toteutuvaa tulevaisuustilaa ovat seuraavat: Työ- ja palveluprosesseissa hyödynnetään tehokkaasti uutta tietoteknologiaa Tehtävien ja henkilöstövoimavarojen määrän epäsuhta tuottaa ongelmia jaksamiseen ja työmotivaatioon Jäykkyydet virka- ja työehdoissa haittaavat johtamista Valtiontalouden heikko ja kiristyvä tila haittaa ydintehtävien toteutusta Ammattimainen johto ja johtamiskulttuuri tukevat tuloksellista toimintaa EU-yhteistyö on luonteva osa hallinnon toimintaa Verkostomainen työskentely ja poikkihallinnollinen yhteistyö tukevat aidosti johtamistyötä Henkilöstön osaaminen on kasvanut sukupolven vaihdoksen myötä Hyvän hallinnon ja virkamiesetiikan periaatteet on sisäistetty kattavasti Kuviossa tulevaisuustilojen toteutumisen todennäköisyyttä on tarkasteltu todennäköisten (melko todennäköinen ja erittäin todennäköinen) ja ei todennäköisten (ei ollenkaan tai hyvin vähän todennäköinen ja vähän todennäköine) vastausten prosenttiosuuksien erotuksena. Näin saadut kolme suuruusjärjestyksessä eniten todennäköistä tulevaisuustilaa ovat: työ- ja palveluprosesseissa hyödynnetään tehokkaasti uutta tietoteknologiaa, tehtävien ja henkilöstövoimavarojen määrän epäsuhta tuottaa ongelmia jaksamiseen ja työmotivaatioon sekä ammattimainen johto ja johtamiskulttuuri tukevat tuloksellista toimintaa. Vastaajat uskovat siten vuoteen 2020 kohdistuvassa tulevaisuudessa vahvasti uuden teknologian hyödyntämismahdollisuuksiin ja johtamiskulttuurin merkitsevyyteen tuloksellisessa toiminnassa sekä pitävät todennäköisenä, että henkilöresurssien niukkuudesta henkilöstölle aiheutuu jaksamis- ja motivaatio-ongelmia. Vastaajien mielestä kolme vähiten tulevaisuudessa toteutuvaa tulevaisuustilaa ovat suuruusjärjestyksessä: yhteiskunnalliset ongelmat ovat kasvaneet hallitsemattomiksi, eri ohjausjärjestelmät muodostavat toimivan kokonaisuuden sekä lainsäädäntö vaikeuttaa kohtuuttomasti toimintojen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Tiedusteluun vastanneet ylimmät johtajat eivät usko merkittävien yhteiskunnallisten ongelmien esiinmarssiin eikä ohjausjärjestelmien toimivaan kokonaisuuteen eikä sitä, että lainsäädäntö haittaisi kohtuuttomasti valtionhallinnon tarkoituksenmukaista toimintaa.

10 Kuvio 1 Tulevaisuustilojen toteutumisen todennäköisyys vuoteen 2020 mennessä Työ- ja palveluprosesseissa hyödynnetään tehokkaasti uutta tietoteknologiaa Tehtävien ja henkilöstövoimavarojen määrän epäsuhta tuottaa ongelmia jaksamiseen ja työmotivaatioon Jäykkyydet virka- ja työehdoissa haittaavat johtamista Valtiontalouden heikko ja kiristyvä tila haittaa ydintehtävien toteutusta Ammattimainen johto ja johtamiskulttuuri tukevat tuloksellista toimintaa EU-yhteistyö on luonteva osa hallinnon toimintaa Verkostomainen työskentely ja poikkihallinnollinen yhteistyö tukevat aidosti johtamistyötä Henkilöstön osaaminen on kasvanut sukupolven vaihdoksen myötä Hyvän hallinnon ja virkamiesetiikan periaatteet on sisäistetty kattavasti Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat asianmukaiseen tietoon Henkilöstöjohtaminen tukee tehokkaasti viraston toiminnan johtamista Poliittisen johdon ja virkamiesjohdon suhteet ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat Valtionhallinto on supistunut merkittävästi ja sen tehtäviä on priorisoitu Kansalais- ja asiakaskeskeisyys vahvistaa huomattavasti hallinnon yhteiskunnallista vaikuttavuutta Kansainvälisen toimintaympäristön voimakkaat muutokset eivät ole ennakoitavissa Tavoitteellinen ohjauspolitiikka ja konserniohjaus edistävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta Valtionhallinnon työkulttuuri ja toimintatavat ovat esimerkillisiä suomalaisessa yhteiskunnassa Itsekkyyden lisääntyminen haittaa merkittävästi keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä Valtio työnantajana edistää mallikkaasti johtajien kehittymistä ja uraa Valtio tukee hyvin työnantajana johtajien mahdollisuuksia onnistua tehtävissään Tietojärjestelmien haavoittuvuus haittaa vakavasti toimintaa 5 Vaikeudet rekrytoida henkilöstöä haittaavat toimintaa 42 2 Henkilöstöä kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti eri tehtäviin valtionhallinnossa 2 45 Valtion aluehallinnon toiminta- ja palvelukyky on heikko Valtion tehtävien merkitys koko suomalaiselle yhteiskunnalle on vahvistunut Hallinnon rakenteet ja toimintoprosessit ovat tarkoituksenmukaisia Hallinto on innovatiivinen ja joustavasti uusiutuva Lainsäädäntö vaikeuttaa kohtuuttomasti toimintojen tarkoituksenmukaista järjestämistä Eri ohjausjärjestelmät muodostavat toimivan kokonaisuuden 2 45 Yhteiskunnalliset ongelmat ovat kasvaneet hallitsemattomiksi 2 9 Ei ollenkaan tai hyvin vähän todennäköinen Jonkin verran todennäköinen Erittäin todennäköinen 0 % % 20 % 0 % 40 % 50 % 0 % 70 % 80 % 90 % 0 % Vähän todennäköinen Melko todennäköinen

11 11 Kuvio 2 Tulevaisuustilojen toteutumisen todennäköisyys vuoteen 2020 mennessä (todennäköisten ja ei todennäköisten vastausten % osuuksien erotus, ks. kuvio 1) Työ- ja palveluprosesseissa hyödynnetään tehokkaasti uutta tietoteknologiaa Tehtävien ja henkilöstövoimavarojen määrän epäsuhta tuottaa ongelmia jaksamiseen ja työmotivaatioon Ammattimainen johto ja johtamiskulttuuri tukevat tuloksellista toimintaa Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat asianmukaiseen tietoon Jäykkyydet virka- ja työehdoissa haittaavat johtamista EU-yhteistyö on luonteva osa hallinnon toimintaa Henkilöstön osaaminen on kasvanut sukupolven vaihdoksen myötä Hyvän hallinnon ja virkamiesetiikan periaatteet on sisäistetty kattavasti Verkostomainen työskentely ja poikkihallinnollinen yhteistyö tukevat aidosti johtamistyötä Henkilöstöjohtaminen tukee tehokkaasti viraston toiminnan johtamista Valtiontalouden heikko ja kiristyvä tila haittaa ydintehtävien toteutusta Poliittisen johdon ja virkamiesjohdon suhteet ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat Tavoitteellinen ohjauspolitiikka ja konserniohjaus edistävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta Valtionhallinnon työkulttuuri ja toimintatavat ovat esimerkillisiä suomalaisessa yhteiskunnassa Valtionhallinto on supistunut merkittävästi ja sen tehtäviä on priorisoitu Kansainvälisen toimintaympäristön voimakkaat muutokset eivät ole ennakoitavissa Kansalais- ja asiakaskeskeisyys vahvistaa huomattavasti hallinnon yhteiskunnallista vaikuttavuutta Valtio tukee hyvin työnantajana johtajien mahdollisuuksia onnistua tehtävissään Itsekkyyden lisääntyminen haittaa merkittävästi keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä Valtio työnantajana edistää mallikkaasti johtajien kehittymistä ja uraa Tietojärjestelmien haavoittuvuus haittaa vakavasti toimintaa Vaikeudet rekrytoida henkilöstöä haittaavat toimintaa Henkilöstöä kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti eri tehtäviin valtionhallinnossa Valtion aluehallinnon toiminta- ja palvelukyky on heikko Valtion tehtävien merkitys koko suomalaiselle yhteiskunnalle on vahvistunut Hallinto on innovatiivinen ja joustavasti uusiutuva Hallinnon rakenteet ja toimintoprosessit ovat tarkoituksenmukaisia Lainsäädäntö vaikeuttaa kohtuuttomasti toimintojen tarkoituksenmukaista järjestämistä Eri ohjausjärjestelmät muodostavat toimivan kokonaisuuden Yhteiskunnalliset ongelmat ovat kasvaneet hallitsemattomiksi -80,0-0,0-40,0-20,0 0,0 20,0 40,0 0,0 80,0 0,0 Jäljempänä olevasta taulukosta ilmenee faktorianalyysillä yksittäisistä vastauksista muodostetut 0 tulevaisuustilasta tiivistetyt kolme toteutuvien tulevaisuustilojen summamuuttujaa. Kuhunkin kolmeen faktoriin on sisällytetty muuttujat, joiden faktorilataukset olivat vähintään numeroarvoltaan 0,. Faktorianalyysin avulla muodostui kolme uutta summamuuttujaa, jotka on nimetty seuraavasti: 1) Uudistuminen sekä henkilöstö- ja muuta johtamista tukevat toimintatavat 2) Tavoitteellinen ja laadukas konserniohjaus ja tiedon hyödyntäminen ) Taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen niukkuus

12 12 Ensimmäiseen faktoriin latautuneissa tiivistetyissä vuoteen 2020 ulottuvissa ylimmän johdon todennäköisinä pitämissä johtamisen toimintaympäristön tiloissa korostuvat hallinnon innovatiivisuus ja uudistuminen, henkilöstöjohtamisen merkitys viraston toiminnassa sekä valtiontyönantajan johtajien työssä onnistumista edesauttava tuki. Myönteistä on, että ylin johto nostaa keskeiselle sijalle innovaatiot ja uudistumisen valtionhallinnon kehittämisessä. Myös henkilöstö kokee uudistumisen tärkeäksi, sillä vuotta 2012 koskeva työtyytyväisyysanalyysi osoitti, että mitä paremmat mahdollisuudet esimiehet ja johto antoivat virastossa henkilöstölle uudistua työssään, niin sitä parempi oli siellä henkilöstön tyytyväisyys (Lehtonen Veli-Matti 201, 2).. Kestävän tuottavuuden perustana olevaa innovaatiokyvykkyyttä eli organisaatioiden ja ihmisten kykyä tuottaa ideoita ja jalostaa niitä tuottavuutta parantaviksi innovaatioiksi on käsitelty ja edistetty valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön yhteisessä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeessa (Valtiovarainministeriö 2011). Faktorianalyysillä muodostetussa toisessa tulevaisuudentilan summamuuttujassa korostuvat tavoitteellinen ohjauspolitiikka ja konserniohjaus sekä eri ohjausjärjestelmien muodostama toimiva kokonaisuus. Summamuuttujassa nousee voimakkaasti esiin myös se, että johtaminen ja päätöksenteko perustetuvat tietoon. Toiseen faktoriin latautuu todennäköisyystilat, jotka koskevat valtionhallinnon supistumisen myötä tarvittavaa tehtävien priorisointia sekä hyvän hallinnon ja virkamiesetikan kattavaa sisäistämistä. Kolmannen faktorin summamuuttujaan latautuivat tulevaisuustiloista valtiontalouden heikko ja kiristyvä ydintehtävien toteutumista haittaava tilanne, jaksamiseen ja motivaatioon heikentävästi vaikuttava tehtävien ja henkilöstövoimavarojen määrän epäsuhta sekä osaavan henkilöstön rekrytointiin liittyvät vaikeudet. Taulukko Tulevaisuustilojen toteutumisen todennäköisyys vuoteen 2020 mennessä (faktorianalyysin latausten ( 0,) perusteella muodostettu tulevaisuuden tilaa) Tulevaisuustila Uudistuminen sekä henkilöstö- ja muuta johtamista tukevat toimintatavat Tavoitteellinen ja laadukas konserniohjaus ja tiedon hyödyntäminen Taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen niukkuus Hallinto on innovatiivinen ja joustavasti uusiutuva 0,89 Henkilöstöjohtaminen tukee tehokkaasti viraston toiminnan johtamista 0,77 Valtio tukee hyvin työnantajana johtajien mahdollisuuksia onnistua tehtävissään 0,725 Eri ohjausjärjestelmät muodostavat toimivan kokonaisuuden 0,795 Tavoitteellinen ohjauspolitiikka ja konserniohjaus edistävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta 0,7 Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat asianmukaiseen tietoon 0,70 Valtionhallinto on supistunut merkittävästi ja sen tehtäviä on priorisoitu 0,4 Hyvän hallinnon ja virkamiesetiikan periaatteet on sisäistetty kattavasti 0,8 Vaikeudet rekrytoida henkilöstöä haittaavat toimintaa 0,775 Valtiontalouden heikko ja kiristyvä tila haittaa ydintehtävien toteutusta 0,4 Tehtävien ja henkilöstövoimavarojen määrän epäsuhta tuottaa ongelmia jaksamiseen ja työmotivaatioon 0,05 Ylimmän johtoa edustavien vastaajien ennakoimat tulevaisuustilat heijastavat heidän näkemyksiään tulevaisuuden toimintaympäristöön liittyvistä asioista, jotka johtamisen kehittämisessä ja konserniohjauksessa tulee ottaa ennakoidusti huomioon.

13 1.2 Toteutuvien tulevaisuuden tilojen vaikutus tai merkitys johtamistyöhön vuonna 2020 Kuviossa tiedot ovat vastaajien antamista numeroarvoista 1-5 laskettujen keskiarvojen mukaisessa alenevassa suuruusjärjestyksessä. Mitä suurempi keskiarvo on, niin sitä suurempi vaikutus tai merkitys toteutuvalla tulevaisuustilalla on johtamiseen. Kuvioista 4 ja 5 ilmenee, että toteutuvista tulevaisuudentiloista kymmenen merkittävintä ylimmän johdon johtamistyöhön vaikuttavaa tekijää ovat seuraavat: Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat asianmukaiseen tietoon Tehtävien ja henkilöstövoimavarojen määrän epäsuhta tuottaa ongelmia jaksamiseen ja työmotivaatioon Hallinnon rakenteet ja toimintoprosessit ovat tarkoituksenmukaisia Ammattimainen johto ja johtamiskulttuuri tukevat tuloksellista toimintaa Työ- ja palveluprosesseissa hyödynnetään tehokkaasti uutta tietoteknologiaa Eri ohjausjärjestelmät muodostavat toimivan kokonaisuuden Valtiontalouden heikko ja kiristyvä tila haittaa ydintehtävien toteutusta Henkilöstöjohtaminen tukee tehokkaasti viraston toiminnan johtamista Verkostomainen työskentely ja poikkihallinnollinen yhteistyö tukevat aidosti johtamistyötä Vaikeudet rekrytoida henkilöstöä haittaavat toimintaa Kuviossa toteutuvien tulevaisuustilojen vaikutusta johtamiseen on tarkasteltu suurten vaikutusten (melko suuri vaikutus johtamiseen ja erittäin suuri vaikutus johtamiseen) ja pienten vaikutusten (vain vähäinen tai olematon vaikutus johtamiseen ja pieni vaikutus johtamiseen) prosenttiosuuksien erotuksena. Kaikkien tulevaisuustilojen kohdalla tilanne on myönteinen, koska niissä kaikissa on enemmän suuria vaikutuksia kuin pieniä. Kolme eniten johtamiseen vaikuttavaa tai merkittävää tulevaisuustilaa ovat: ammattimainen johto ja johtamiskulttuuri tukevat tuloksellista toimintaa, johtaminen ja päätöksenteko perustuvat asianmukaiseen tietoon sekä hallinnon rakenteet ja toimintoprosessit ovat tarkoituksenmukaisia. Vastauksissa korostuu siten ammattimainen johtaminen, johtamisen ja päätöksenteko tietoon perustuen sekä toimivat hallinnon rakenteet. Kolme vähiten johtamiseen vaikuttavaa tai merkittävää tulevaisuustilaa ovat: valtion tehtävien merkitys koko suomalaiselle yhteiskunnalle on suuri, itsekkyyden lisääntyminen haittaa merkittävästi keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä sekä lainsäädäntö vaikeuttaa kohtuuttomasti toimintojen tarkoituksenmukaista järjestämistä.

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot