ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 1/15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 1/15"

Transkriptio

1 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 1/15 Sivistyslautakunta Aika klo 18:00-22:00 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 16 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 17 Urajärven koulun huoltajilta tullut esitys koulun lakkauttamisesta 6 18 Uuden Vääksyn koulun kalusteiden hankinta 9 19 Muut asiat Tiedoksi 12

2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 2/15 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Suomela Katja puheenjohtaja Mattila Kari I varapuheenjohtaja Kinnunen Antti jäsen Lehto Aulis jäsen Mielonen Arto jäsen Nieminen Mira jäsen Varjola Veera jäsen Muut läsnä Mäkinen Terttu khall edustaja Kitala Kari khall puheenjohtaja Seppälä Heidi NuVa:n edustaja Nieminen Juri kunnanjohtaja Leppialho Juha esittelijä Viikilä Aija sihteeri Allekirjoitukset Katja Suomela Puheenjohtaja Aija Viikilä Pöy täkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Tarkastuspvm / 2014 Tarkastuspvm / 2014 Kari I Mattila Veera Varjola Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Asikkalan sivistystoimi / 2014 Sivistysjohtaja Juha Leppialho Virka-asema ja allekirjoitus Lisätietoja antavat

3 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 3/15 Sivistysjohtaja Juha Leppialho, p , sähköposti: juha.leppialho(at)asikkala.fi Kokouksen alussa kuultiin uuden Vääksyn koulun kalusteiden hankinnasta rehtori Petri Haapasta ja arkkitehti Kari Järvistä. Kuultiin Urajärven koulun tilanteesta ma. luokanopettaja Petri Pekkalaa, kouluku raat tori Eija Huovista ja vs. koulupsykologi Leena Fahleniusta.

4 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 4/15 Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SLTK Kunnan hallintosäännön mukaan kokouskutsu tulee toi mittaa jäsenille ja muille, joilla on oi keus tai velvollisuus osallistua kokoukseen, vähintään viittä päivää ennen kokous ta. Ehdotus: Kokouskutsu sivistyslautakunnan jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen on toimitettu päätöksen mukaisesti, joten kokous tode taan asianmukaisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 5/15 Sivistyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen SLTK Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kari I Mattila ja Veera Varjola Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 6/15 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Urajärven koulun huoltajilta tullut esitys koulun lakkauttamisesta SLTK Urajärven koulun oppilaiden huoltajilta saapui kirje (332/ /2014) sivistystoimistoon, jossa esitetään koulun välitöntä lak kaut ta mista. Kir je on allekirjoitettu siten, että sen painoarvo on 73 pro sent tia koulun oppi lasmäärästä. Urajärvi-Vesivehmaa alueen osalta sivistystoimi valmisteli yhdistämisvaihtoa jo vuonna Kyseinen suunnitelmaperustui ajatukseen, että alueen 1-4 luokkalaiset käyvät Vesivehmaan koulua. Koululla on neljä luokanopettajaa ja luokat muodostetaan ikäryhmittäin. Koululla käy englannin opettaja. Alueen 5-6 luokan oppilaat kuljetetaan uuteen Vääksyn kouluun / Yhtenäiskouluun. Tilastoina yhdistymisprosessi on arvioitu seuraavasti: Tällä hetkellä ennusteen mukaan oppilaita lkv : Luokat yht Urajärvi Vesivehmaa Vääksy Uusi tilanne: Vesivehmaa ryhmiä Vääksy ryhmiä Valmistelija/lisätietoja Juha Leppialho, puh , sähköposti: juha.leppialho(at)asikkala.fi Ehdotus: 1. Lautakunta keskustelee aloitteesta. 2. Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Urajärven koulu lakkaa lukien 3. Lautakunta päättää, että Urajärvi-Vesivehmaan alueen 1-4 vuosiluokkien oppilaan siirtyvät Vesivehmaan kouluun ja 5-6 vuosiluokkien oppilaat siirtyvät Uuteen Vääksyn kouluun. Keskustelun aikana Katja Suomela esitti että, sivistystoimenjohtaja velvoitetaan puuttumaan välittömästi Urajärven koululla ilmenneisiin

7 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 7/15 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta epäkohtiin luokkarauhan saamiseksi ja tekemään tarvittavat toimenpiteet. Lautakunta kokoontuu kuulemaan mi tä asioi den eteen on tehty ja tekemään tarvittavat päätökset. Kunnanjohtaja hankkii lautakunnan puheenjohtajaa konsultoituaan ulkopuolisen asiantuntijan sel vittä mään Ura jär ven kou lun tilannetta. Tällä var miste taan kaik kien osa puolten oi keustur va. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Katja Suomelan tekemän esityksen, jonka mukaan sivistystoimenjohtaja velvoitetaan puuttumaan välittömästi Urajärven koululla ilmenneisiin epäkohtiin luokkarauhan saamiseksi ja tekemään tarvittavat toimen piteet. Lautakunta kokoontuu kuulemaan mi tä asioi den eteen on tehty ja tekemään tarvittavat päätökset. Kunnanjohtaja hankkii lautakunnan puheenjohtajaa konsultoituaan ulkopuolisen asiantuntijan sel vittä mään Ura jär ven kou lun tilannetta. Tällä var miste taan kaik kien osa puolten oi keustur va. SLTK Sivistysjohtaja on sopinut asian valmistelusta seuraavaa. 1. Koulun oppilastilanteesta teetetään psykososiaalinen selvitys, josta ovat vastuussa koulupsykologi, koulukuraattori ja sivistysjohtaja 2. Koulun opettajat on tavattu ja siinä yhteydessä sovittiin heidän näkemyksen kartoittamisesta haastattelumenetelmällä. Vastuu tämän osion toteuttamisesta on koulupsykologilla. 3. Koulun laaja-alaiselta erityisopettajalta on pyydetty lausunto erityisen tuen tarpeen osalta Urajärven koulussa 4. Maakunnallisen perusopetuskyselyn tulokset: Juha Leppialho 5. Sivistysjohtaja on keskustellut asiasta Valtuustoinfossa 10.2 ja val tuustossa Val tuus to antoi kunnanhallitukselle seuraavan pon nen:"hy väk syes sään pää tösesityksen kouluselvityksestä val tuusto edel lyt tää, että kun nanhal litus ryhtyy toimenpiteisiin Urajärven kou lun ti lanteen rat kaise miseksi siten kuin oppilaiden vanhemmat huo lestu neessa kir jelmäs sään ovat esittäneet. Ratkaisua tukee myös nyt kä sitelty kou luselvi tys, jo ten kunnalla on asiasta riittävästi tietoa pää töksente koa var ten. Jah kailemalla koulun tilanne vain pahenee." 6. Koulun tilanteen selvittämistä varten teetetään ulkopuolinen konsulttiselvitys. Kunnanjohtaja on tehnyt konsulttisopimuksen Pekka Häläinen Farax groupin kanssa. Konsulttiselvityksen aikana toteutetaan kysely koulun sidosryhmille Kuraattori ja koulupsykologi saapuvat kokoukseen keskustelemaan lautakunnan kanssa koulun tilanteesta.

8 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 8/15 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Valmistelija/lisätietoja Juha Leppialho, puh , sähköposti: juha.leppialho(at)asikkala.fi Ehdotus: Uusi ehdotus: 1. Lautakunta merkitsee tiedoksi annetut selvitykset 2. Lautakunta keskustelee toimenpiteistä tilanteen ratkaisemiseksi 3. Lautakunta toteaa, että asia käsitellään seuraavan kerran konsulttiselvityksen valmistuttua 1. Lautakunta merkitsee tiedoksi annetut selvitykset 2. Lautakunta keskustelee toimenpiteistä tilanteen ratkaisemiseksi 3. Lautakunta toteaa, että asia käsitellään seuraavan kerran konsulttiselvityksen valmistuttua 4. Urajärven koululle palkataan välittömästi kolmas opettaja lukukauden loppuun. Kustannukset ovat noin Ne katetaan talousarvion sisältä. Asian käsittely sivistyslautakunnan kokouksessa Keskustelun aikana Arto Mielonen teki ehdotuksen: "1. Lautakunta merkitsee tiedoksi annetut selvitykset. 2. Lautakunta kes kustelee toimenpiteistä tilanteen ratkaisemiseksi. 3. Urajärven koulu lakkautuu lukukauden pää tyt tyä. Aloi te taan sel vi tyk set op pilai den si joittu misesta muihin kouluihin. 4. Urajärven koululle palkataan välittömästi kolmas opettaja lukukau den loppuun. Kustannukset ovat noin Ne katetaan talous arvion sisältä.". Teh tyä esi tys ta kan nat ti Antti Kin nu nen. Koska oli tullut esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys päätettiin äänestää. Pu heenjohtaja teki äänestysesityksen, jonka mukaan esittelijän tekemää ehdo tusta kannattavat äänestä vät jaa ja Arto Mielosen tekemää esitystä kannattavat äänestävät ei. Äänestyk ses sä annettiin 5 JAA ääntä (Suomela, Mattila, Lehto, Nieminen, Varjoja) esittelijän tekemälle ehdotukselle. Arto Mielosen tekemäl le esitykselle annettiin 2 ään tä (Mielonen, Kinnunen ). Pää tök seksi tu li esittelijän tekemä ehdotus. Päätös: 1. Lautakunta merkitsi tiedoksi annetut selvitykset. 2. Lautakunta keskusteli toimenpiteistä tilanteen ratkaisemiseksi. 3. Lautakunta totesi, että asia käsitellään seuraavan kerran konsulttiselvityksen valmistuttua. 4. Urajärven koululle palkataan välittömästi kolmas opettaja lukukauden loppuun. Kustannukset ovat noin Ne katetaan talousarvion sisältä.

9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/2014 9/15 Sivistyslautakunta Uuden Vääksyn koulun kalusteiden hankinta SLTK Vääksyn koulun kalustamiseen on varattu 2014 talousarvion investointiosassa Hallintosäännön 5 mukaan lautakunta päättää tehtäväalansa irtaimen omaisuuden hankinnasta, jonka arvo on euroa (alv 0 %) tai enemmän. Hankinta on EU- kynnysarvon ylittävä tavarahankinta, joka toteutetaan avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta on tehty ilmoitus Hilma -palvelussa osoitteessa ja Asikkalan kunnan internet -sivuilla osoitteessa: Hankinnassa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja hankinta-asetusta (614/2007). Tarjouspyynnössä on tarjoajilta pyydetty tarjoukset kuudelta eri osa-alueelta. Myös ryhmäkohtaiset osatarjoukset voidaan hyväksyä. Tarjousasiakirjoja pyydettiin seuraavilta osa-alueilta: 1) yleisopetuksen luokat, erityisopetus, tekstiilityö ja pajaluokat, 2) aulat, juhla- ja ruokasali, 3) opettajanhuone, hallintotilat ja oppilashuolto, 4) opettajan työpöytä ja siihen soveltuva säilytyskaluste, 5) taulukaluste 6) Nuokku ja 212 (ei sivistystoimi) Tarjoukset pisteytetään seuraavien ominaisuuksien mukaisesti: tekniset ansiot 10 pistettä, toiminnalliset ansiot 10 pistettä, ergonomiset ominaisuudet 10 pistettä, esteettiset ominaisuudet 10 pistettä, takuu 10 pistettä, ympäristönäkökohdat 10 pistettä ja hinta 40 pistettä. Tarjoajilla oli mahdollisuus tehdä tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä mennessä. Vastaukset kysymyksiin lähetettiin Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli Tarjouksen jättivät TL Konttorikaluste, Selka, Kuopion Woodi, Lekolar, Martela, Kitman Thulema ja Isku. Tarjousasiakirjat avattiin Siitä on erillinen avauspöytäkirja. Tarjousasiakirjojen vertailuja ja ominaisuuspisteytystä suoritettiin välisenä aikana. Niistä on tehty erilliset muistiot. Ominaisuuspisteitä arvioitiin myös paikan päällä kolmen toimittajan kohdalla: Iskulla ja Lekolarilla ja Martelalla Työryhmä on yhteistyössä valmistellut ja kilpailuttanut koulun ja va-

10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/ /15 Sivistyslautakunta Valmistelija/lisätietoja paa-aikapalveluiden hankinnan. Tästä syystä työryhmä esittää että sivistyslautakunta käsittelee ja päättää kalustehankinnat kokonaisuudessaan. Juha Leppialho, puh , sähköposti: juha.leppialho(at)asikkala.fi Ehdotus: 1.Lautakunnalle esitellään pisteytysliite kokouksessa 2. Lautakunta päättää a) hankintapäätöksen tekemistä yleisopetuksen luokkien, eri tyisopetuksen, tekstiilityön ja pajaluokkien osalta Isku Oy:n kanssa. Kokonaispistemäärä 94 pistettä, kokonaishinta euroa. b) hankintapäätöksen tekemistä aula, juhla- ja ruokasalin osalta Isku Oy:n kanssa. Kokonaispistemäärä 87 pistettä, kokonaishinta euroa. c) esittää hankintapäätöksen tekemistä opettajanhuoneen, hallintotilojen ja oppilashuollon osalta Martela Oy:n kanssa. Kokonaispistemäärä 94 pistettä, kokonaishinta euroa. d) hankintapäätöksen tekemistä Opettajan työpisteen ja säilytyskalusteen osalta Isku Oy:n kanssa. Kokonaispistemäärä 86 pistettä, kokonaishinta euroa. Kokonaispisteiden ollessa tasan Martelan kanssa, vertailtiin seuraavaksi laatupisteitä, jotka Iskulla oli korkeammat. e) esittää hankintapäätöksen tekemistä Nuokku ja 212 toimintatilan osalta Isku Oy:n kanssa. Kokonaispistemäärä 92 pistettä, kokonaishinta euroa. f) Taulukalusteiden osalta päätös tehdään seuraavassa kokouksessa Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/ /15 Sivistyslautakunta Muut asiat SLTK Muita asioita ei ollut.

12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/ /15 Sivistyslautakunta Tiedoksi SLTK Viranhaltijapäätökset Valtion avustus ryhmäkokojen pienentämiseen Ehdotus: Lautakunta merkitsee tiedoksi Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/ /15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Sivistyslautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 15, 16, 19, 20 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax Asikkalan sivistyslautakunta osoite: Rusthollintie 2, VÄÄKSY postiosoite: PL 6, VÄÄKSY sähköposti: telefax: (03) Pykälät: 17, 18 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Katso jäljempänä.

14 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/ /15 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnallisvalitus Valitusviranomainen: Kouvolan hallinto-oikeus osoite: Kauppalankatu 43 C, KOUVOLA postiosoite: PL 401, KOUVOLA sähköposti: telefax: Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus Valitusviranomainen: Kouvolan hallinto-oikeus osoite: Kauppalankatu 43 C, KOUVOLA postiosoite: PL 401, KOUVOLA sähköposti: telefax: Valitusaika: päivää Muu valitusviranomainen Valitusviranomainen: Valitusaika: päivää Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 6/ /15 HAKEMUSOSOITUS KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annettujen lakien (348/2007 tai 349/2007) tai niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. HAKEMUKSEN TEKEMINEN Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on se allekir joitettava. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saa nut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisus ta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta mark kinaoikeuteen (hakemusosoi tus). Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muu ta näytetä, seitsemän päivän kulut tua em. asiakirjojen lähettämisestä. Hankintasopimus ei estä asian käsittelyä. KYNNYSARVOT ALITTAVAT HANKINNAT Markkinaoikeus ei käsittele sille tehtyä hakemusta, jos hankinta liittyy hankintalaissa 349/2007 määri teltyyn ns. erityisalojen toimintaan ja hankinnan ennakoitu arvo on säädettyä EU-kynnys arvoa pienem pi, tai jos hankinta liittyy lain 348/2007 soveltamisen piiriin ja hankinnan ennakoi tu arvo on säädettyä kansallista kynnysarvoa pienempi. Tällaiseen hankintapäätökseen voi daan hakea muutosta vain oikai suvaatimuksella, milloin hankintayksikkö on kunnallinen viran omainen. VALITUSKIELTO Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) eikä hal linto lainkäyttölain (586/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista an nettujen la kien vastainen. MARKKINAOIKEUDEN YHTEYSTIEDOT Markkinaoikeus postiosoite: PL 118, HELSINKI käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5 krs puh fax sähköposti: Pykälä 18

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1/13 Kehittämislautakunta Aika 06.03.2014 klo 16:30-19:04 Paikka Kunnanvirasto kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 8 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 19/2014 1/12 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 17:00-19:20 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 231 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13 Ympäristölautakunta Aika 12.05.2015 klo 14:00-15:30 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/19

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/19 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1/19 Kehittämislautakunta Aika 07.03.2013 klo 17:00-18:25 Paikka Kunnanviraston kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 18/2014 430 Kunnanhallitus Aika 24.11.2014 klo 15:00-18:40 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 194 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479)

Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479) Kunnanhallitus 16/2013 466 (-479) Aika Maanantaina 25. marraskuuta 2013 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 6/2014 120 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 18:00-21:10 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 1/16

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 1/16 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 1/16 Vapaa-aikalautakunta Aika 04.12.2014 klo 18:00-19:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Asia Sivu 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 588 Kunnanhallitus 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-17:57 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 376 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot