118 luetsxteho REPORT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "118 luetsxteho REPORT"

Transkriptio

1 M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau tta käy ttää hy\"åksi nippukuljetusta suoritettaessa vai ei. [ill o in niput joudutaan ke ken ui ttoa purkamaa n kuten mm. Kymijoen ve istö sä ylei e Ii tapahtuu, tulee etenkin mäntypaperipuiden kohdalla eteen vaara uppoamisen liialli e ta kasvamisesta, mikä puole!aan voi kokonaan poi taa ta lviniputuksessa saavutetut edut. Tähän m ennes ä m eillä ei ole ku iten kaan ollut luotetta, ia tietoja iitä, millainen paperipuu ja millaisis olosuhtei a kannattaa ni pullaa talvella. I<y ym yksen seh ittä mi ek i fet äteho suorit ti v. 55 Enso-Gutzeit akeyh tiön alo ittee ta ja avu tuksella uurehkoon ainei toon peru luvia kokeita Puulavedellä. Ranta- ja maanti em ar ivara toilta Yalittiin Kanga niem en pitäjä tä tekoajan ja jälkikäsittelyn puole ta vaihtelevia män typaperipuueriä, jotka kukin erä tiukasti erillään pitäen niputettiin jäällä m aali kuun lopu a 55. Pölkkyjen pituu oli 3 ja 4 m. a nipui ta varu tettiin alu puilla, o a jäi niitä ilman. Suunnilleen puolet nipui ta purettiin ke äk uun lopulla ( ) Hirven almella ja toinen puoli ama a paika a Purkami en yh te de ä mitattiin jokai en pölk yn latvaläpimitta ja mää ritettiin latvapään u imiskorkeu. Purkaminen uoritettiin kahden nipun väliin kiinnitetyn rautalankaverkon päällä uppopuid n karkaami en e tä mi ek i. Tä ä onni tuttiinkin var in h vin niput Itujen ja mitattujen pölkkyjen piene tä kappale-ero Ia päätellen. Purkami en jälkeiiin uimi kyvyn muutok iin ei näiden kokeiden yh teyde ä puututtu. ilta hukka on tä ä tapauk e a mää rit elty iten, Itä iihen i ä ltyvä t en innäkin pohjaan painuneet uppopuut, jotka uurelta o alta menet tää n ekä toi ek i rammat puut (toinen pää vino ti tai uoraan kohti pohjaa), jotka purkami en yhteyde ä on pakko, ctää maalle ko ka ne eivä t elviä irtouito ta. Hyui kuiuuttu tcwam Hyvin kuivatuik i on kai oltu ne niput. joiden pölkyt oli kuorittu metsä. ä. yy - joulukuu. a!l3 tai vara.!olla maali. - huhtikuu. a 54 ja jotka oli ri ti - koitu piiiiosaltaan toukokuussa. mutta o ittain jo huh tikuun puolella 54. Kaikki nämä puut olivat peräiin rantavarastoi lta, jotka eivät joutuneet tuh an, altaan yksyllä 54. Ri tikoiden alimman k errok en korkeus maasta oli vähintään 3 cm. Jäällä olle saan niput vajosivat veteen erittäin vähän. Pieni o a näistä nipui ta oli. 4. vajonnut vain cm muiden olle a täysin jää n päällä tilanne oli Yielä melkein yhtä h yvä, vaikka vapaa een veteen joutuminen tapahtuikin jo Jäällä olle aan niput eivä t peittyneet lumeen. Kesä kuun purkarn isainei to ta ( nippua ja kpl) ei löytynyt yhtään uponnutla pölkkyä ja rampojakin oli keskimäärin vain. 7 /o. T:Fipölkyistä tuli rampoja.4 Ofo ja la tvapölkyi tä. Ofo. Puiden hyvää uimi k yk yä kuvastaa myös e, että latvapää tä alle cm uimiskorkeuden om aavia pölkkyjä oli Yain 5. Ofo. Hampautunei a pölkyis ä oli ydänpu uta var in vähä n, a lle 4 /o latvaläpimita ta. Ke oli, at myö huomattavan pienikokoi ia, kaikki latvaläpimitaltaan alle 2 cm. Pienimpien pölkkyjen uimi kyky oli eivä ti heikompi kuin ainei Ios a k e kimäärin. E lokuun purkami es a tulok et olivat myös, ar in vakuuttavat, illä 2 nipun ja pölkyn ainei to ta oli uponneita vain. Ofo ja rampoja. Ofo. Alle cm uimi korke uden omaavia oli aman verran kuin kc äkuussa. Nipuittain a iaa!.arka teltae a todettiin e iintyvä n aika lailla vaih telua illä uponneiden ja rampojen y ht eismäärä vaihteli o. 5.5 /o. Ainei!on peru teella ei kuitenkaan voitu löytää elvää yytä tähän ilmiöön. Tyvipölkyi tä oli uponneita ja rampoja yhteen ä. Ofo ja mui ta.2 Ofo. ppopuiden ja rampojen määrä eri läpimittaluoki a o oittautui ke äkuun purkami. ainei to ta ikäli poikkeavak i. että läpimitalla ei ollut mitään elvää vaikutu ta. ppopui ta ja rammoi ta oli n. 86 /o ellai ia, jotka i äl ivät :Jlle Ofo ydänpuuta. Tällai et pölkyt olivat m yö poikkeuk elli en leveälu toi ia. Kumma sakaan purkami e a ei nippujen alu puiden mu kanaolalla tai puutlumi ella havaittu olleen mitään m erkily tä. [oitt eli oma Ii kuivaitujen m iint pape ripuiden talvi nipu tu ei ii uppoamisen puole ta tuota mitään vai-

2 keuks ia. l yös pienikoko ise n puun ult ossa sehitiiiin ilmeises ti varsin pienin tappioin. Uittoajan pi tuuskaan ei näytä vaikuttavan niin paljoa asiaan, e ttä si llä o li si m erkit ystä, jos pysy tään yksivu o tisen uiton puittei ssa. Samoin on ilmeistä, e ttei u sein väis tämätön veden jää ll e nousu voi oleelli sesti muullaa uittohukan määrää kesä ja elokuun purkamistulosten pie nestä erosta päätellen. Uit tohukka... P' lo&t ing l oaa s JO, , Ke a lu. u.j u n Vaillin aisesli kuival/u /avara On luonnollista, että h yvin kuivatun ja tuoree n tava ran välillä on lukem ato n määrä erilai sia väliasteita. Vaillinaisesti kuivatuksi on tässä tapa uksessa - kun punnituksia ei voitu keväällä suorittaa - luettu ka ikki ylivuotinen paperipuu, joka erik oisesti m y ö h ä is en r i s t i koi m i s a j a n (ristikointi vasta h einäkuus a), mutta osi tta in myös muiden tekij äin vaikutuksesta on jäänyt hyvin kuivaitua h eikompaan asemaan. Vaillinaise ti kuivatun tavara n uittohukka käy ilmi taulukosta. S lok u u- l 5 7 2, Piirr os. Yliuuotisen, heinäkuussa ristikoidun mäntypaperi puun uittohukka. Taulukko - Tab le Ylivuotisen, heinäkuussa ristikoidun miintypaperipuun uittohukka. Fig.. Floating toss from o, er-yea r ed pine pulpwood s tacked cr oss-wise in July. Floating loss from ove r-yea red pin e pulpwood stacked cross wi se in July. Up poa min en ja rampautuminen e ivä t k e kit y mi tenkää n erik oi e Li pienimpiin läp imitta lu okk iin (piirros ), vaan o, a t joksee nkin y htä Jä i e t er i lä pimitt alu oki sa. Tämä m er kit ee myös sitä, e ttä k u u l i om ä ä r ä i n e n u i t t o h u k k a n o u s e e m e k e i n y h t ä s u u r e k s i k u i n k a p p a em ä ä r ä i n e n. Kuuti o.mää räine n uitto hukka o li e uraavan uuruinen: Pölkkylaji Logs Prosen tti a - P ercenta ge ){e äk uun purkamin en Unfa s tening in Jun c TyvipölkytButt Iogs Muut pölk yt - Other logs ---' Uppopuul Rammal Yht een ä Kaikki pölkyl- Tolal ::..:..::.._:_...:..:.: t3. _..:...::..._:: Kaikki pölkyt - Total Kesä kuun purkami essa ilm enn y t uillohukka.6 /o on moninkertainen hyvin kui va tun tavaran uittohuk kaa n verrattuna. lu it a vie lä hu onommiks i asiat kehittyvät ke än aikana, kuten eloku un purk a mi sen tulok i ta elväs ti nä k yy. Eriko i e ti uponn eid en m ää rä ka vaa ke ä kuun p urkamiseen \'erra ttun a (m elkein n elinkertai ek i), multa m yös r:unpoje n m }iii rä li sään tyy lähe kaksinker tai eksi. 2!l Elokuun purka min en Unfa le nin g in Aug us t TyvipölkylButt Iogs Muut pölkylother Iogs E lokuu Ke äkuu Kuutiom iiiiräin en uillohukka, /o Kuuli omäärä i en uittohukan uuruudeksi aatiin sii s kesäkuun purkami e a 8. 7 /o (kap palem ää räi nen.6 /o) ja elok uun purkami e a 23. /o (va taava Ii 23. /o). ponneiden ja rampojen keskinäi e sä koos a ei o llut a no ttavia eroja. panneet ja rammal pölkyt isäl ivä l erittä in vähän ydä npuuta. Ke äkuun ainei lo a i ä l i.5 /o l;appaleluvusta vähe mmän kuin 3 /o ydä npuuta, elokuun ainei to a laa. /o. itloajan ja tku sa ii enemmänkin ydänpuu ta i ä ltävä t pölkyl alkoiva t jo tuntu va ti vettyä.. am uuri uittohukka aiheutuu nä htä ä ti pääo iltaan iilä e ttä ri likaimi en jääele ä myöhäi ek i Iminimi aika jä i liia n lyh ek i, ete nkin kun erittä in alei et ää t loppuke ällä ja yk yllä 54 h a itt a ival puiden kuinmi ta. Li äk i alei e ta ää tä johtunut yllä ttä, ä vedenpinnan nou u Ii ä i loka-m arra kuu a 54 ri tikoiden alao ien ve tt ymi lä. iltahukan uuruuteen voi vaikuttaa myö o. altaa n nippujen vajoa!inen vet een talve lla. Ko ka ainei lo ei vara stoi niin a

3 puoles ta o le täysin y htenä inen, on syy lä py rkiä saamaan a in eis ton laad un saliimi sa pui tteissa selvyys siitä, miten voim a ka s vaikutu s e ritai illa va rasloimislekijöillä on ollut. Kesäkuun purkami sain eisloon sisä ltyi kolme erila ista ryhmää, joista r yhmä A o li varas to itu lii a n lä hell e rantaviivaa, niin e ttä n. 5 /o pö lkyistä o li ta lvella kiinni jää tyneinä. Li äk i A-ryhm ä n niput olivat m aali kuun Iopp upä ivi tä lä hti en 4 "6 cm s \'\' vvd eltä jäälle no ussee een, e teen vajo nn eina. l ä;n ii. puut oli teht y me tsäs ä pu olipuhta ik i marras-joulukuu ssa 53. Ryhm ä 3 o li vara to itu ra nna lle yhtii huonos ti kuin r y hm ä A, mutta niput eivä t joutunee t jäälle n o usee ee n ve tee n. Puolet pui sta oli tehty puo li pu ht ai k i me tsässä m a rrask uu ssa 53 ja lo inen puo li ku ori! tu varasiolla h elmikuus a 54. Ryhmä n C puu t oli kuo rittu samalla lavalla kuin r yhm än B, mutta va ras toitu kaikin puolin m oitt eett om a ti. Ristik oimin en o li k yllä kin, kuten mui ak in r yhmissä, suoritettu vas ta h einä kuussa. ponn eita ja rampoja tuli nä i tä r yhmis tä euraava ti : Ryhmä Uponn eit a Rampoja c ä i tä luvuista voi h ava it a hu onoimmin varas toi<iun r yhmän A puiden jo utun een eh äs ti h eik oim paa n ase maa n. Erityi sesti up onn eide n pö lkk yjen m ää rä o n o llut s uuremp i kuin mui ssa ryhmi ssä. [ yöhäisen risti ko imi aja n li sä ksi hu o no t, ara to imi so la uht ee l n iin ra nn a ll a kuin jää ll ä kin O\'UL tehnee t elväs ti tehtävii n sä. Huo nos ti ranna ll e, mutt a hyvin jää lle, a ra Lo idu a ry hmä ä B ra mpojen m ää rä o n jok een kin a m a kuin r y hmässä A, mult a uponneiden luku oleelli es ti pi enempi. lyö hää n ri Lik o idu l, mutt a muut en h yvin vara Loidul pölkyl (ryhm ä C) oml e lvi y tynee l yli voimaisesti parhaiten. Tämä ainei to on kuit enkin 3- ja C-ryhmie n osa lta niin pi e ni ja i ä ltää eri om i laj ie n m e ts i Lä ha nkittua tavaraa, e ttä virh eelli e l pää telmä t ovat hyvinkin m a hd olli sia. Eri läpimitt a luoki a n ä ide n ry hmien uhtee l ova t ku itenkin uunnill een sa manlai et kuin ke kiarvoje n muk aa n (piirro 2). Ry hmä n C vä häine n tyv ipö lkk yp ro e ntti ei m yö kä ä n, o in e paljoa va ikuttaa a iaan, ko ka tyv i- ja muide n pölkkyjen uponn eiden ja rampojen m äärä t O\'a l tä sä r yhm ä ä var in y htäjä i et. E lokuu n vastaavaan purkami ai nei too n si ä ltyvä t pö lky t jakaa ntui va i ka ht ee n pääryhmään, joi ta toinen r y hmä {A) o li vara toitu lii an lä h elle ra ntaa ja muutenkin h eiko ti ek ä jou tunut jää lle no u ee een ve teen. Toin en r y hmä (B) oli ekin, a ra Loitu heikos ti, mutta ei jää n yt jäälle nou ee ee n ve tee n. [ a l e mpiin r yhmiin i ä ityi kuit enkin yk i nippu, jonka vara toimin en oli muu ta a inei to ta poikk eava n h yvä. ittohukka muo do tui nä i ä ry hmi ä euraavak i. Ryhm ä A B ponn eita.8!. % , A K esä k uu c 5,_-- --",, Ui ttohukka Ainei to, Tyv iii., /o yhl. kpl Pro se ntti a A 3 Uittohukka Floating loss Hampoja Pros e n tti a 2.. 3, ittohukka, yht Latvaläpi mitta - Top diameter, cm. Piirros 2. Yliuuotise n, h ein äku ussa ristik oidun m äntypaperipuun uitt olwkka. A = uarastoitu hu on osti rannalla ja jäällä. 3 =,,, mutta hyuin jäällä. lryuin rannalla ja jäällä. C= Fig. 2. F loa tin g loss from o\ er-yea red pine pulpwood stacked cross- wise in July. A = slorrd ca rclc Iy on shore and on ice. B = stored ca rele sly on horc, bu t later carefully on the icc. C = storcd ca rcfu lly on hore and on ice. Mitää n eroa n ä iden kahden r yh m ä n vä lillä ei tä m ä n mukaa n sii s n äy tä o levan. Tarka telt ae a a iaa läpimitta luokitla in (piirro 3) voidaan todeta, että tyvipölk yill ä uillo hukk a on m olemmi a ryfmi ä täy in sa manl a in en, mutta väli- ja la h apölkyillä e on r yhm ässä A hi venen uurempi. E ro on kuitenkin niin pi e ni, e tt ei ta lvella tapah lu vall a jäihin vajoami ella voi oll a ko vinkaa n uurta m e rkity tä. Voiko tämä n tul okse n yleis tää, on kuitenkin epävarmaa, ko ka huhtikuu oli v. 55 kuivumi en kannalta uhteelli en e päed ullin en. Onhan luo nn olli ta ett ei kuivumiselle a lttiiden pölkk yje n m ää rän Ii ään tymi e tä ole mitä ä n h yö tyä, jos hu onojen ä iden johdo ta mitää n kuivumi sta ei voi tapah tua. E lokuun purkami ainei toon i ä ityi, kuten edellä jo m a inittiin, kak i nippu a {436 kpl ), joiden ranna lle vara toimin en p oikk e i muu ta ainei to ta paremmuu ten a puol e ta. Ke kim äärä inen uittohukka oli nä i ä ryhmi sä e uraava. Uponncita Rampoja Uittohukka Tyviä Yhl. Pr o e nttia Jl y\' in nua sto iclnt (A ) Jl uonosti (B) ll.g H

4 Uittohukka l"loat i ng o.. 4 ugu o- \l Elokuu - T)"Tl.pQ\!utt los ) f\ \.?( A 'v- '\ \) UUtobukb.P'lo&tn«l on IJ, ' 4 VU!- ja at vapöcy\ iddle and t op oga \ '\y \/ ' -.t ) ) 7 ) -a 5 7 Latv&liit)i r.titta - '!'op diar.teter, cm. Piirros 3. Yliv uolisen, h einäkuu ssa risliko idun m iinl y paperipuun uittohu kka..- = varasl oilu huonosti jäällä. B = va- rasl oitu h y v in jäällä. Fig. 3. Floa ling loss fr om ovcr-yca red pinc pul pwood slacked crosswisc in Jul y. A = stored carelcssly on lhe ice. B = storcd cn rcfu lly on lhe ice. H y, in vnra s to idussa ry hmässilkin (A) uitt o hukka on verra te n suuri,.6 /o, mutla pääosa tiistä m ääräs tä on ra mpoja. Huo nos ti va r ns toidun ta va ra n uittohu kk a on jo lä h es k olminkerta inen ja upo nneiden m ää rä suh teellisesti vie lä kin s uurempi. Varastoimi sta va lla o n sib erittä in suuri m erkitys. Lä pimitta luo kitt a inen ta r kastelu {p iirro 4) tuo esille vielä uusia niik öko htia. Voidaa n havaita, e ltä mitä pienemmis tii pö lk yis tä o n kysym ys, sitä suurempi h yö ty on ollut, ara to innin paran tumisesta. Tava llises ti suure t pölky t joutuva t ris- liko n a laosiin. jos. a ne ku inn at hitaa ti. i\iuutenkin s uurten pölkkyjen kuinminen vaa tii pitemmä n ajan k uin pie n ten. Pa remmin vara to id uista pölkyis tä olivat siis va in piene t pölky t kui vuneet tyyd ywi Yä ti ja selvi y tyneet uitos ta p ienin tap pi oin. Sydänpuupitoi uutta koske, ien tie tojen puu tt umine n tekee kuitenkin va rma n vela il un va ikeaksi. Joka ta pauk essa lä pimitan huo m ioon o tta mine n, arme nt aa va rasto innin m erki lys tii kosked a pää telmiä. T ore tavara Aineistoon sisä ltvi mvös suurehko m a ara maanlienva rsiva ras to lla ollt;tla änty paperipuuta, joka maaliskuussa 55 a je tliin jäälle ja nipute ttiin. ämä puut o li ha ka ttu h einä kuun a lusta lukie n vuoden loppuun v. 54. E ri tekoajat oli, a t pino issa täysin ekai in, mutt a pä ide n sini tymisen peru teella e ro te ttiin kesillä 54 teh dy t p ölky t m aalitä plä llä, joten a ineisto jabanlui ka hteen o aan. Sinis tyneitä, so. t odennä köise ti he inii -elokuus a h a ka ituja p ölkkyjä oli vain 343 kpl, k un taas muita pölkkyjä oli 423 kpl. Pölk y t olivat olleet m elsii sä Ia va lliseen ta paa n ris tikolla, jos ta n e,-:n 55 a lu sa oli he, o elia aje ttu tiem a rteen. Uillo hukka oli ke ii kuun purka mises a ta ulukossa 2 esitetyn suuruinen. Ta ulu k k o - Floa ling loss in J une from pine pul pwood prepared in 54. -= Pölkkylaji Logs E o k u u -..c:ö ;., - "' o c. :=. "' ",, -"' C::"'' -= "' '= :Jl B Table 2 Vuoden 5-i aik ana t ehd yn m äntypaperipuun uillohukka k esäkuussa...:.: E:t; ö.: c: c.:r.,..,.. ::J :::l ::D..c c o - CJ o :; = = U' ;>, :::l c- :: c= - c;: 3 - Rampa Deadhead P rosenttia - Up onnut Sinker Perccntagc - Loppuke ii n teko Fclling a nd prcpara tion in la tc summer T)"'"ipölkyt Bult logs :\luut pölkyt - Olhcr logs Kaikki - Total ! Syy teko Fell ing and prcpara tion in!he fall Tyvipölkyt Butt log :-.ruu t pölkyt Othcr logs Le tv3äp imitt a - Top diameter, em. Piirr os 4. Y livu olisen, h einäk uu ssa ristikoidun m äntypaperiuittolwkka. A = varast oitu h yvin. B = varaslo ilu huon osti. puun F ig. -. Flon ting loss from ovcr-ye:u cd pinc pul pwc.od stackcd crosswisc in J uly. A = wcll lorcd. 3 = badly stored. Ka ikki - Total 2.l yk yn teko e roava t iis oleellisesti ä lapa uk e a,-oidaa n it e a ia sa puhua va ill ina i e ti kuivalu Ia ta, ara Ia. ponneide n määrä o n ku ite nkin ha rvinai en uu ri ra mpoje n m iiä riiiin,-e rra tt una. T ä m ä,-o i olla a lunna i ta. yy teo a u itto hukka o n no u u i a h a n kohluutt om a k i, upo n neila perii li 2. /o ja ra mpoja. 2 /o. uuresla u p poa mi e Ia jo htuen nä itii pui ta e i jii le lt kiiä n eniiii

5 . elokuun purka miseen. Tulokset osoitla \ a t. ett ei edes loppukesän teossa pysty tä Yä lllymään liia n suurelta uittohukalta. Tosin poikkeuksellisen ateisella syk ll ä ja huhtikuulla on tässä oma merkityksensii. joten euulli ina \ uosina \ oidaan päästii pienemmin tappioin. Niiiden ka hden tekoajan Ya ikutus uittoh ukan suur uuteen niikvv seh ästi myö Hipim itta luokitta in (pii r ros 5). L o p p k esiin t eoss pienimmii t pölkyt ova t ehtineet kuiya htaa likipitiien riittii \ ästi, kun taas suuremma t p ö l k t OY::tl pys n ect tuoreina ja u ponneet enemmä n. Syk yn t eos n läpimita n vaikutus on päinvasta inen. Pienet pölkyt. jotka ta\ a ll ise ti sisiiltä vä l Yii hä n sydänpuuta, o\ a t u ponneet suuresti. Tulos on siis samanla inen kuin edellä vaillinaise li kuiyalun tavaran \ a rastoinnin laadun Ya ikutusta seh it elliie. sii (piirros 4). S d :i n p uun miiiirä n \ aikutu. ta ei täs:ii tutkimuksessa Yleensä selyilelly, koska tum mapäi ten, yliylioli ten. pölkkyjen sydä n puun m ittaa minen sujuu h i taasti ja tulokset ta htovat jäädii epäluotella \ iksi. Tuoreen ta varan kohda lta m iiä ritettiin en. IJaan myös. yliii npuun m äärä ( /o lal\ aläpimita ta) ja niiihin m iiii rityksiin perustuen on voitu myös laskea uittohukka eri sydänpuuluokissa (piirros 6). T ulokset osoittaya l ha vainnollisesti, miten Yoimakas ydii n puu n m ihirän vaikutus on nä in heiko. ti kuivunees. a!avarassa. On Uittohukka - Floating loss % ll Syysteko - Feling in t he f al Latva l äpi mitta - Top diarneter, cm. l'iirros 5. Edellisen vuoden h einä-elokuussa ja syksyllä tehtyjen mäntypaperipuiden uillohukka. F ig. 5. Floating Jo s from pinc pulpwood prcpared in.luly- Aunust or in thc fall of the previou year. Uittohukka - Foating oss % Kaikki pökyt - Tota.' \-----P'-7-- Sy ys teko , Felling in tbe fall in J uy-.luguat Sydä npuu - Heartwood Piirros 6. Edellisen vuoden h einä-elokuussa ja syksyllä tehtyjen mäntypaperipuiden uillohukka. Fig fi. Floating Ios from pinc pulpwood prepared in.july- August or in!he fall of thc prcvious year. luonnollista. elli.i sama pätee myös kaikkeen Yai llinaisesti k ui\ a ttuun puutavaraan nähden. \'f"llä n ydiin puuta ja samalla runsaasti vettä sisältä\ iit pölkyt on kui\ a tt a Ya erityisen hyvin, ennen kuin niitä ryhdytilii n jäälle \ arastoimaan. Ty\"i- ja muiden pölkkyjeu d lillä ei tässä suhteessa kannata tehdii mitään eroa. iks i yhtä lä inen sydän p uupro entin, aikntus on molcmmis. a pölkkylajeissa..o p fjii p"iii e/ m ii l :\l iintypa peri puiden t : l vin i pu t u Ia rajoittaa \ aara ui tt o huka n kohtuuttoman \ oimakkaasta kas\ amisesla, mill oin va in niput joudutaan purkamaan kesken uiton.."uoritetus5a :eldttelyssii voitiinkin todeta. että talviniputus on Hiysin kanna ttamatonta edellisen nwden y k sy ll ii tehdylle paperi puulle,. illä jo ke äkuun loppuan mennessii uitlohukka (uponneiden ja rampojen h J e i smäärii ) voi nousta ydä npuun määrä tä riippuen jopa Ii 5 /o kappalelll\ u ta. Tä ä tapauk e a ke kimiiiiriiinen uittohukka oli 3. /o (uponneita 2. /o). Edell isen kesän a ikana tehdyn paperipuun uittohukka riippuu tuntuvasti Yara toimi olo. uhtei ta met iissi i a m oin k uin sääoloi ta ke än ja uitloyuden h uhtikuun a ikana sekä sydänpuun mää rä tä. Tällii kertaa heinä-elokuu. a tehdyn paperipuun uittohukka oli kesäkuu a 7. /o (tiponneita 5. /o). mikä edustanee huippuarvoa. Koska uittoaika on käytä nnös. ä

6 la, alli:;es li pi te mpi kui n läsi"i tap:.wkt ss.. o n loppukesiillii tehdyn paperi pu un la h inipulukseen syytä su htaut ua kie lte ises ti. Sen s ijaan alkukesi lei to uku-k esiikuussa te hdyn layaran nipull a mine n kiiy jo lun ltl\":l.sli paremmin piiinsii, koska puu l:wara n kuivumin e n s ujuu alkukesiis tii pa ljon nopeam min ja, armemmin ku in loppukesillii. liiyliinnössii tiillai sla :\ araa e!>iinlyy kuitenkin niin niukalli. e tt ei, ii l niputus m iii"iräl, o i nousta s uuri ks i. Ylin li sen t:n a ran nipullamine n ei k o ht aa mi Wii n erityisiii esteitii, jos Yain r is tik o inti suorit e taa n, ii meistiiän toukok uun aikana ja muul e nkin rannalle Yarasloinnissa noudatetaan n orm aa lisia Yaras to imis lapoja. Tässii tutkimuksessa saad ut uitt o hukan arvot lk esiik uu O.i /o ja e lo kuu.2 /o) o vat s iiti:i ntkuu lta.nwa to dist ee na. Jos is ti koiminen esim. mill a u s le n viiyä t y misen johdosta kuite nkin ji:iii m yöhii isemmi:iks i ja eten kin jos samalla Yarastoimine n s uo rite taa n h ei k osti, o n o le m asa uuri, aara u itto hu kan k o hluutlomasta k a vamise ta. kuten tämän tutkimukse n y hteydessä k o u riintun tuvas ti todettiin. Uppoamisell e ova t all tiil a h yyin h ei k o issa kuinunisolu uht e issa jokse( nkin tasa ise. ti kaikki liipimilla luo ka t, multa jos Yain ris tik oiden yliiosa t ovat kuinee t, uppoa m in e n k o hd is tu u Yo imakka immin su u r iin läp imilla l uo kki in. On luo nn o llis ta. e tt ä Ya illina isesti kuiyatussa layarassa uitt oh ukk a on ;,uurin sella is illa p ö lk illä. joissa o n niukas ti sydii n puu la. FLOATING LOSS OF PINE PULPWOOD BUNDLED ON ICE Summary ln try ing lo bundte timber in the winter it has been fo und lhat one of!he majo r obstacles is!he hig h loss in s inkers and deadheads of poorly seasoned li mber wh cn bundles haye to be opened during fl oa tin g. ' Valer ways sui table fo r bundle Iranspor t by no m ea ns alway exlend right to!he mills. For tack of s uffie ient experience it was not possible lo de tcrmin e wha t kind of timber co utd stand hundting on take icc wi tho ut too h cavy incr cnscs in fl on ling toss II wn s lo o ffse t thi s tack lhat :\[c tsiilch o, in cuope rati o n with Enso-Gutzeit Oy, ea rried ou l a fairly ex!pnsive inves t iga tion int o lhe m a ll er in 55, in Cent ra l Finland. 3-4 m Iong, pnrlia lly barkcd pulpwood bolts lhat had been fellcd at differcnt tim es and trent ed in, arying ways wcre bunc!led on lake ice in the second hnlf of :\larch :>5. The bund tc wcre put in to water in lhc fir day of :\lay. and opcncd up June 2- July :tnd.-\ugust --lö. \Vcalher conditions wae bad in the la lc summer and lhe fall of 5-!, nnd again in.-\ pril t!l:>:>. which must he tak e n into accounl in as!>c S lll " he re mlts. The floalinn Ios from pine pulpwood fclled in fall :>3, \\"PII >tored in cros wi5c slacks on shorc and latcr plac.crl in bundles on!he ice was as follow IIhe mat eria! consi uf wcll over ;) bolts :.'inkers Dcadheads Flonling loss!o ta! in per cen t or lhe number or boll June \ugw ,..2 The rtoating Ios from anolher parcel of pulpwood fclled al lh P ;a m e lime, but s lored on s ho re in cro5s wi sc stacks fir in July :>- wa clea rly grealcr (Table ). P crce nlual rtoaling lo s wa almost as grea t, olumc-wi se numher-wise tjun c.7 /o. August 2:3. /o). as conid Prahlt s inking look place al o in lhc hig dinmel e r clas;e (Fig. ). ln conncction wilh lhc June ope ni ng of bunc le il wa nul ed Fig. 2 ) lhnt bolts ca refully s torcd hu lh o n,hure and on lhc ice came lhrough with a smallcr floatiug Ios Ih an bolt ca rcles ly lacked on thc shor nnd especiall y on lhc icc. The une, enness of lh c mal erial howerer. m ade lhc compari on in this respecl, ery diffi cult. \\' hr n thc hundl e were opened up fir t in August, bad torage of lh c bolts on ice did not noli ceably in crea e lhe floating lo percen tag (Fig. 3). l n co nn ec tio n wilh!he Augus t operalion it wa no led lhat if lhe s tacking on lhe shore had taken place first in July 54. but had been carefully done, the fl oa ting lo s for those bolts was much sm a ller Ihan for limbcr slacked badly in the spring. T h e d ifference was cspccinlly clea r in small bolts that season ra ter Ihan big onc (Fig. - ). The floatin" lo from pine pulpwood fe lled in July-Augu 54 and ta cked in the fores t was a lmos t lhe sa m c in Jun e as the Jo from pine pulpwood felled the ycar befure a nd lacked on horc in Juh 54 ITnble 2) : hui pul p wood lo" prepared fir t -in fa ll 54 sank in grea t numbers (Table 2). From s umm er fellin g!he floating Ios wa hen, y in!he big dimens i on classes, a rt er fnll felling ju lhe oppo itc IFi,.:. 7>). T he cffrc l of lhe amounl of h carlwood (exp re scd in percenla"c of top diameter ) wa \ ery cica r in lh i kind of poorjy scasonerl limbcr (Fig. 6). :h Eripuit:os.\letsciluloutlellinen. likahtu lehti II 55. Helsinki. Kirjapaino Oy...-\ :\.-\

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen

Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 53 17.05.2016 Yhtymähallitus 63 09.06.2016 Virka-aikaisen päivystyksen ja kiirevastaanoton keskittäminen 1.8.2016 alkaen Yhtymähallitus 17.05.2016 53 Päivystysasetuksen voimaantulo 1.1.2015

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 18.11.2013 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT Kaupunginhallitus 366 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 25.5.2014. Ennakkoäänestys toi mi te taan kotimaassa

Lisätiedot

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i

La a d u l l in en in d ik a a t t o r i La a d u l l in en in d ik a a t t o r i Ei o l e mit a t t a v issa v a a n a in a a r v io in n in t u l o s O n l u o t et t a v a jos A r v io in t ik ysymyk set o n su u n n it el t u ja su u n n

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita äikkään -materiaali on kokoelma tehtäviä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 77 19.05.2015 Sosiaalilautakunta 137 20.10.2015 Sosiaalilautakunta 48 19.04.2016 Sosiaalilautakunta 106 27.09.2016 Lastensuojelun määräaikojen valvonta 120/05.09.00/2015 Sosltk 77 Terveyden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015

Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Tekninen lautakunta 139 21.04.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jorma Kajannon valituksesta 27.2.2015 koskien teknisen lautakunnan päätöstä 13.1.2015 16, Kerosärkän alueella sijaitsevien

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa:

ON JOULUILTA. Joululauluja pianon tai urkujen säestyksellä ========== Tauno Marttinen: Matti Murto: Kimmo Nevonmaa: ON JOULUILTA Joululaulua ianon tai urkuen säestyksellä Tauno Marttinen: On ouluilta Jo outuu ouluilta Jouluen oulun laha Matti Murto: Jouluuni Joulurukous arvulus nois nasitur oika on meille syntyvä Kimmo

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen)

Lotta Wennäkoski. Soiva ilo. Sopraanolle ja pianolle. (Marjo Heiskanen) 22 788 Lotta Wennäkoski Soiva ilo Soraanolle ja ianolle (Marjo Heiskanen) 201 Coyright by the Comoser All Rights Reserved No art o this ublication may be coied or reroduced in any orm or by any means ithout

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Verotulojen kehityksen en na koin ti

Verotulojen kehityksen en na koin ti Kaupunginhallitus 278 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 72 09.11.2015 Vuoden 2016 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit 491/02.03.01/2015 KH 02.11.2015 278 Yleistä Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

2. Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne:

2. Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne: . Millaisia Linux-pohjaisia ratkaisuja käytätte organisaatiossanne 8 Percent Yhtä tai us e amp... Yhtä tai us e amp... Linux-työas e mia Lin u x-te kn o lo g i... Lin u x-te kn o lo g i... Pilvi-in fras

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona 3.12.2014 Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2014 140 Tarkastuslautakunta 26.11.2014 Aika 26.11.2014 klo 16:00-18:45 tauko klo 16.50-17.20 Paikka Läsnä Harjukoti, Kotiharjuntie 10 Kouvola Luettelon mukaan Pykälät 71-75

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä Tekninen lautakunta 25 07.02.2017 Kaupunginhallitus 7 13.02.2017 7 Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä TEKLTK 07.02.2017 25 Tekninen palvelukeskus on neuvotellut Petri Greijulan

Lisätiedot

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY

KUN JOULU VALKENEEPI. Kymmenen joululaulua sopraano- ja alttoäänille. sov. Matti Murto M018 ISMN M MODUS MUSIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto M01 IMN M550000 6 MODU MUIIKKI OY KUN JOULU VLKENEEI Kymmenen oululaulua soraano a alttoäänille sov Matti Murto illys 1 Juilate,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys

Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys Kaupunginhallitus 39 19.01.2015 Kokkolan seudun kuntarakenneselvitys 664/00/01/00/2013 KH 39 Halsuan, Kaustisen, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ja Kokkolan kaupunki käynnistivät

Lisätiedot