118 luetsxteho REPORT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "118 luetsxteho REPORT"

Transkriptio

1 M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau tta käy ttää hy\"åksi nippukuljetusta suoritettaessa vai ei. [ill o in niput joudutaan ke ken ui ttoa purkamaa n kuten mm. Kymijoen ve istö sä ylei e Ii tapahtuu, tulee etenkin mäntypaperipuiden kohdalla eteen vaara uppoamisen liialli e ta kasvamisesta, mikä puole!aan voi kokonaan poi taa ta lviniputuksessa saavutetut edut. Tähän m ennes ä m eillä ei ole ku iten kaan ollut luotetta, ia tietoja iitä, millainen paperipuu ja millaisis olosuhtei a kannattaa ni pullaa talvella. I<y ym yksen seh ittä mi ek i fet äteho suorit ti v. 55 Enso-Gutzeit akeyh tiön alo ittee ta ja avu tuksella uurehkoon ainei toon peru luvia kokeita Puulavedellä. Ranta- ja maanti em ar ivara toilta Yalittiin Kanga niem en pitäjä tä tekoajan ja jälkikäsittelyn puole ta vaihtelevia män typaperipuueriä, jotka kukin erä tiukasti erillään pitäen niputettiin jäällä m aali kuun lopu a 55. Pölkkyjen pituu oli 3 ja 4 m. a nipui ta varu tettiin alu puilla, o a jäi niitä ilman. Suunnilleen puolet nipui ta purettiin ke äk uun lopulla ( ) Hirven almella ja toinen puoli ama a paika a Purkami en yh te de ä mitattiin jokai en pölk yn latvaläpimitta ja mää ritettiin latvapään u imiskorkeu. Purkaminen uoritettiin kahden nipun väliin kiinnitetyn rautalankaverkon päällä uppopuid n karkaami en e tä mi ek i. Tä ä onni tuttiinkin var in h vin niput Itujen ja mitattujen pölkkyjen piene tä kappale-ero Ia päätellen. Purkami en jälkeiiin uimi kyvyn muutok iin ei näiden kokeiden yh teyde ä puututtu. ilta hukka on tä ä tapauk e a mää rit elty iten, Itä iihen i ä ltyvä t en innäkin pohjaan painuneet uppopuut, jotka uurelta o alta menet tää n ekä toi ek i rammat puut (toinen pää vino ti tai uoraan kohti pohjaa), jotka purkami en yhteyde ä on pakko, ctää maalle ko ka ne eivä t elviä irtouito ta. Hyui kuiuuttu tcwam Hyvin kuivatuik i on kai oltu ne niput. joiden pölkyt oli kuorittu metsä. ä. yy - joulukuu. a!l3 tai vara.!olla maali. - huhtikuu. a 54 ja jotka oli ri ti - koitu piiiiosaltaan toukokuussa. mutta o ittain jo huh tikuun puolella 54. Kaikki nämä puut olivat peräiin rantavarastoi lta, jotka eivät joutuneet tuh an, altaan yksyllä 54. Ri tikoiden alimman k errok en korkeus maasta oli vähintään 3 cm. Jäällä olle saan niput vajosivat veteen erittäin vähän. Pieni o a näistä nipui ta oli. 4. vajonnut vain cm muiden olle a täysin jää n päällä tilanne oli Yielä melkein yhtä h yvä, vaikka vapaa een veteen joutuminen tapahtuikin jo Jäällä olle aan niput eivä t peittyneet lumeen. Kesä kuun purkarn isainei to ta ( nippua ja kpl) ei löytynyt yhtään uponnutla pölkkyä ja rampojakin oli keskimäärin vain. 7 /o. T:Fipölkyistä tuli rampoja.4 Ofo ja la tvapölkyi tä. Ofo. Puiden hyvää uimi k yk yä kuvastaa myös e, että latvapää tä alle cm uimiskorkeuden om aavia pölkkyjä oli Yain 5. Ofo. Hampautunei a pölkyis ä oli ydänpu uta var in vähä n, a lle 4 /o latvaläpimita ta. Ke oli, at myö huomattavan pienikokoi ia, kaikki latvaläpimitaltaan alle 2 cm. Pienimpien pölkkyjen uimi kyky oli eivä ti heikompi kuin ainei Ios a k e kimäärin. E lokuun purkami es a tulok et olivat myös, ar in vakuuttavat, illä 2 nipun ja pölkyn ainei to ta oli uponneita vain. Ofo ja rampoja. Ofo. Alle cm uimi korke uden omaavia oli aman verran kuin kc äkuussa. Nipuittain a iaa!.arka teltae a todettiin e iintyvä n aika lailla vaih telua illä uponneiden ja rampojen y ht eismäärä vaihteli o. 5.5 /o. Ainei!on peru teella ei kuitenkaan voitu löytää elvää yytä tähän ilmiöön. Tyvipölkyi tä oli uponneita ja rampoja yhteen ä. Ofo ja mui ta.2 Ofo. ppopuiden ja rampojen määrä eri läpimittaluoki a o oittautui ke äkuun purkami. ainei to ta ikäli poikkeavak i. että läpimitalla ei ollut mitään elvää vaikutu ta. ppopui ta ja rammoi ta oli n. 86 /o ellai ia, jotka i äl ivät :Jlle Ofo ydänpuuta. Tällai et pölkyt olivat m yö poikkeuk elli en leveälu toi ia. Kumma sakaan purkami e a ei nippujen alu puiden mu kanaolalla tai puutlumi ella havaittu olleen mitään m erkily tä. [oitt eli oma Ii kuivaitujen m iint pape ripuiden talvi nipu tu ei ii uppoamisen puole ta tuota mitään vai-

2 keuks ia. l yös pienikoko ise n puun ult ossa sehitiiiin ilmeises ti varsin pienin tappioin. Uittoajan pi tuuskaan ei näytä vaikuttavan niin paljoa asiaan, e ttä si llä o li si m erkit ystä, jos pysy tään yksivu o tisen uiton puittei ssa. Samoin on ilmeistä, e ttei u sein väis tämätön veden jää ll e nousu voi oleelli sesti muullaa uittohukan määrää kesä ja elokuun purkamistulosten pie nestä erosta päätellen. Uit tohukka... P' lo&t ing l oaa s JO, , Ke a lu. u.j u n Vaillin aisesli kuival/u /avara On luonnollista, että h yvin kuivatun ja tuoree n tava ran välillä on lukem ato n määrä erilai sia väliasteita. Vaillinaisesti kuivatuksi on tässä tapa uksessa - kun punnituksia ei voitu keväällä suorittaa - luettu ka ikki ylivuotinen paperipuu, joka erik oisesti m y ö h ä is en r i s t i koi m i s a j a n (ristikointi vasta h einäkuus a), mutta osi tta in myös muiden tekij äin vaikutuksesta on jäänyt hyvin kuivaitua h eikompaan asemaan. Vaillinaise ti kuivatun tavara n uittohukka käy ilmi taulukosta. S lok u u- l 5 7 2, Piirr os. Yliuuotisen, heinäkuussa ristikoidun mäntypaperi puun uittohukka. Taulukko - Tab le Ylivuotisen, heinäkuussa ristikoidun miintypaperipuun uittohukka. Fig.. Floating toss from o, er-yea r ed pine pulpwood s tacked cr oss-wise in July. Floating loss from ove r-yea red pin e pulpwood stacked cross wi se in July. Up poa min en ja rampautuminen e ivä t k e kit y mi tenkää n erik oi e Li pienimpiin läp imitta lu okk iin (piirros ), vaan o, a t joksee nkin y htä Jä i e t er i lä pimitt alu oki sa. Tämä m er kit ee myös sitä, e ttä k u u l i om ä ä r ä i n e n u i t t o h u k k a n o u s e e m e k e i n y h t ä s u u r e k s i k u i n k a p p a em ä ä r ä i n e n. Kuuti o.mää räine n uitto hukka o li e uraavan uuruinen: Pölkkylaji Logs Prosen tti a - P ercenta ge ){e äk uun purkamin en Unfa s tening in Jun c TyvipölkytButt Iogs Muut pölk yt - Other logs ---' Uppopuul Rammal Yht een ä Kaikki pölkyl- Tolal ::..:..::.._:_...:..:.: t3. _..:...::..._:: Kaikki pölkyt - Total Kesä kuun purkami essa ilm enn y t uillohukka.6 /o on moninkertainen hyvin kui va tun tavaran uittohuk kaa n verrattuna. lu it a vie lä hu onommiks i asiat kehittyvät ke än aikana, kuten eloku un purk a mi sen tulok i ta elväs ti nä k yy. Eriko i e ti uponn eid en m ää rä ka vaa ke ä kuun p urkamiseen \'erra ttun a (m elkein n elinkertai ek i), multa m yös r:unpoje n m }iii rä li sään tyy lähe kaksinker tai eksi. 2!l Elokuun purka min en Unfa le nin g in Aug us t TyvipölkylButt Iogs Muut pölkylother Iogs E lokuu Ke äkuu Kuutiom iiiiräin en uillohukka, /o Kuuli omäärä i en uittohukan uuruudeksi aatiin sii s kesäkuun purkami e a 8. 7 /o (kap palem ää räi nen.6 /o) ja elok uun purkami e a 23. /o (va taava Ii 23. /o). ponneiden ja rampojen keskinäi e sä koos a ei o llut a no ttavia eroja. panneet ja rammal pölkyt isäl ivä l erittä in vähän ydä npuuta. Ke äkuun ainei lo a i ä l i.5 /o l;appaleluvusta vähe mmän kuin 3 /o ydä npuuta, elokuun ainei to a laa. /o. itloajan ja tku sa ii enemmänkin ydänpuu ta i ä ltävä t pölkyl alkoiva t jo tuntu va ti vettyä.. am uuri uittohukka aiheutuu nä htä ä ti pääo iltaan iilä e ttä ri likaimi en jääele ä myöhäi ek i Iminimi aika jä i liia n lyh ek i, ete nkin kun erittä in alei et ää t loppuke ällä ja yk yllä 54 h a itt a ival puiden kuinmi ta. Li äk i alei e ta ää tä johtunut yllä ttä, ä vedenpinnan nou u Ii ä i loka-m arra kuu a 54 ri tikoiden alao ien ve tt ymi lä. iltahukan uuruuteen voi vaikuttaa myö o. altaa n nippujen vajoa!inen vet een talve lla. Ko ka ainei lo ei vara stoi niin a

3 puoles ta o le täysin y htenä inen, on syy lä py rkiä saamaan a in eis ton laad un saliimi sa pui tteissa selvyys siitä, miten voim a ka s vaikutu s e ritai illa va rasloimislekijöillä on ollut. Kesäkuun purkami sain eisloon sisä ltyi kolme erila ista ryhmää, joista r yhmä A o li varas to itu lii a n lä hell e rantaviivaa, niin e ttä n. 5 /o pö lkyistä o li ta lvella kiinni jää tyneinä. Li äk i A-ryhm ä n niput olivat m aali kuun Iopp upä ivi tä lä hti en 4 "6 cm s \'\' vvd eltä jäälle no ussee een, e teen vajo nn eina. l ä;n ii. puut oli teht y me tsäs ä pu olipuhta ik i marras-joulukuu ssa 53. Ryhm ä 3 o li vara to itu ra nna lle yhtii huonos ti kuin r y hm ä A, mutta niput eivä t joutunee t jäälle n o usee ee n ve tee n. Puolet pui sta oli tehty puo li pu ht ai k i me tsässä m a rrask uu ssa 53 ja lo inen puo li ku ori! tu varasiolla h elmikuus a 54. Ryhmä n C puu t oli kuo rittu samalla lavalla kuin r yhm än B, mutta va ras toitu kaikin puolin m oitt eett om a ti. Ristik oimin en o li k yllä kin, kuten mui ak in r yhmissä, suoritettu vas ta h einä kuussa. ponn eita ja rampoja tuli nä i tä r yhmis tä euraava ti : Ryhmä Uponn eit a Rampoja c ä i tä luvuista voi h ava it a hu onoimmin varas toi<iun r yhmän A puiden jo utun een eh äs ti h eik oim paa n ase maa n. Erityi sesti up onn eide n pö lkk yjen m ää rä o n o llut s uuremp i kuin mui ssa ryhmi ssä. [ yöhäisen risti ko imi aja n li sä ksi hu o no t, ara to imi so la uht ee l n iin ra nn a ll a kuin jää ll ä kin O\'UL tehnee t elväs ti tehtävii n sä. Huo nos ti ranna ll e, mutt a hyvin jää lle, a ra Lo idu a ry hmä ä B ra mpojen m ää rä o n jok een kin a m a kuin r y hmässä A, mult a uponneiden luku oleelli es ti pi enempi. lyö hää n ri Lik o idu l, mutt a muut en h yvin vara Loidul pölkyl (ryhm ä C) oml e lvi y tynee l yli voimaisesti parhaiten. Tämä ainei to on kuit enkin 3- ja C-ryhmie n osa lta niin pi e ni ja i ä ltää eri om i laj ie n m e ts i Lä ha nkittua tavaraa, e ttä virh eelli e l pää telmä t ovat hyvinkin m a hd olli sia. Eri läpimitt a luoki a n ä ide n ry hmien uhtee l ova t ku itenkin uunnill een sa manlai et kuin ke kiarvoje n muk aa n (piirro 2). Ry hmä n C vä häine n tyv ipö lkk yp ro e ntti ei m yö kä ä n, o in e paljoa va ikuttaa a iaan, ko ka tyv i- ja muide n pölkkyjen uponn eiden ja rampojen m äärä t O\'a l tä sä r yhm ä ä var in y htäjä i et. E lokuu n vastaavaan purkami ai nei too n si ä ltyvä t pö lky t jakaa ntui va i ka ht ee n pääryhmään, joi ta toinen r y hmä {A) o li vara toitu lii an lä h elle ra ntaa ja muutenkin h eiko ti ek ä jou tunut jää lle no u ee een ve teen. Toin en r y hmä (B) oli ekin, a ra Loitu heikos ti, mutta ei jää n yt jäälle nou ee ee n ve tee n. [ a l e mpiin r yhmiin i ä ityi kuit enkin yk i nippu, jonka vara toimin en oli muu ta a inei to ta poikk eava n h yvä. ittohukka muo do tui nä i ä ry hmi ä euraavak i. Ryhm ä A B ponn eita.8!. % , A K esä k uu c 5,_-- --",, Ui ttohukka Ainei to, Tyv iii., /o yhl. kpl Pro se ntti a A 3 Uittohukka Floating loss Hampoja Pros e n tti a 2.. 3, ittohukka, yht Latvaläpi mitta - Top diameter, cm. Piirros 2. Yliuuotise n, h ein äku ussa ristik oidun m äntypaperipuun uitt olwkka. A = uarastoitu hu on osti rannalla ja jäällä. 3 =,,, mutta hyuin jäällä. lryuin rannalla ja jäällä. C= Fig. 2. F loa tin g loss from o\ er-yea red pine pulpwood stacked cross- wise in July. A = slorrd ca rclc Iy on shore and on ice. B = stored ca rele sly on horc, bu t later carefully on the icc. C = storcd ca rcfu lly on hore and on ice. Mitää n eroa n ä iden kahden r yh m ä n vä lillä ei tä m ä n mukaa n sii s n äy tä o levan. Tarka telt ae a a iaa läpimitta luokitla in (piirro 3) voidaan todeta, että tyvipölk yill ä uillo hukk a on m olemmi a ryfmi ä täy in sa manl a in en, mutta väli- ja la h apölkyillä e on r yhm ässä A hi venen uurempi. E ro on kuitenkin niin pi e ni, e tt ei ta lvella tapah lu vall a jäihin vajoami ella voi oll a ko vinkaa n uurta m e rkity tä. Voiko tämä n tul okse n yleis tää, on kuitenkin epävarmaa, ko ka huhtikuu oli v. 55 kuivumi en kannalta uhteelli en e päed ullin en. Onhan luo nn olli ta ett ei kuivumiselle a lttiiden pölkk yje n m ää rän Ii ään tymi e tä ole mitä ä n h yö tyä, jos hu onojen ä iden johdo ta mitää n kuivumi sta ei voi tapah tua. E lokuun purkami ainei toon i ä ityi, kuten edellä jo m a inittiin, kak i nippu a {436 kpl ), joiden ranna lle vara toimin en p oikk e i muu ta ainei to ta paremmuu ten a puol e ta. Ke kim äärä inen uittohukka oli nä i ä ryhmi sä e uraava. Uponncita Rampoja Uittohukka Tyviä Yhl. Pr o e nttia Jl y\' in nua sto iclnt (A ) Jl uonosti (B) ll.g H

4 Uittohukka l"loat i ng o.. 4 ugu o- \l Elokuu - T)"Tl.pQ\!utt los ) f\ \.?( A 'v- '\ \) UUtobukb.P'lo&tn«l on IJ, ' 4 VU!- ja at vapöcy\ iddle and t op oga \ '\y \/ ' -.t ) ) 7 ) -a 5 7 Latv&liit)i r.titta - '!'op diar.teter, cm. Piirros 3. Yliv uolisen, h einäkuu ssa risliko idun m iinl y paperipuun uittohu kka..- = varasl oilu huonosti jäällä. B = va- rasl oitu h y v in jäällä. Fig. 3. Floa ling loss fr om ovcr-yca red pinc pul pwood slacked crosswisc in Jul y. A = stored carelcssly on lhe ice. B = storcd cn rcfu lly on lhe ice. H y, in vnra s to idussa ry hmässilkin (A) uitt o hukka on verra te n suuri,.6 /o, mutla pääosa tiistä m ääräs tä on ra mpoja. Huo nos ti va r ns toidun ta va ra n uittohu kk a on jo lä h es k olminkerta inen ja upo nneiden m ää rä suh teellisesti vie lä kin s uurempi. Varastoimi sta va lla o n sib erittä in suuri m erkitys. Lä pimitta luo kitt a inen ta r kastelu {p iirro 4) tuo esille vielä uusia niik öko htia. Voidaa n havaita, e ltä mitä pienemmis tii pö lk yis tä o n kysym ys, sitä suurempi h yö ty on ollut, ara to innin paran tumisesta. Tava llises ti suure t pölky t joutuva t ris- liko n a laosiin. jos. a ne ku inn at hitaa ti. i\iuutenkin s uurten pölkkyjen kuinminen vaa tii pitemmä n ajan k uin pie n ten. Pa remmin vara to id uista pölkyis tä olivat siis va in piene t pölky t kui vuneet tyyd ywi Yä ti ja selvi y tyneet uitos ta p ienin tap pi oin. Sydänpuupitoi uutta koske, ien tie tojen puu tt umine n tekee kuitenkin va rma n vela il un va ikeaksi. Joka ta pauk essa lä pimitan huo m ioon o tta mine n, arme nt aa va rasto innin m erki lys tii kosked a pää telmiä. T ore tavara Aineistoon sisä ltvi mvös suurehko m a ara maanlienva rsiva ras to lla ollt;tla änty paperipuuta, joka maaliskuussa 55 a je tliin jäälle ja nipute ttiin. ämä puut o li ha ka ttu h einä kuun a lusta lukie n vuoden loppuun v. 54. E ri tekoajat oli, a t pino issa täysin ekai in, mutt a pä ide n sini tymisen peru teella e ro te ttiin kesillä 54 teh dy t p ölky t m aalitä plä llä, joten a ineisto jabanlui ka hteen o aan. Sinis tyneitä, so. t odennä köise ti he inii -elokuus a h a ka ituja p ölkkyjä oli vain 343 kpl, k un taas muita pölkkyjä oli 423 kpl. Pölk y t olivat olleet m elsii sä Ia va lliseen ta paa n ris tikolla, jos ta n e,-:n 55 a lu sa oli he, o elia aje ttu tiem a rteen. Uillo hukka oli ke ii kuun purka mises a ta ulukossa 2 esitetyn suuruinen. Ta ulu k k o - Floa ling loss in J une from pine pul pwood prepared in 54. -= Pölkkylaji Logs E o k u u -..c:ö ;., - "' o c. :=. "' ",, -"' C::"'' -= "' '= :Jl B Table 2 Vuoden 5-i aik ana t ehd yn m äntypaperipuun uillohukka k esäkuussa...:.: E:t; ö.: c: c.:r.,..,.. ::J :::l ::D..c c o - CJ o :; = = U' ;>, :::l c- :: c= - c;: 3 - Rampa Deadhead P rosenttia - Up onnut Sinker Perccntagc - Loppuke ii n teko Fclling a nd prcpara tion in la tc summer T)"'"ipölkyt Bult logs :\luut pölkyt - Olhcr logs Kaikki - Total ! Syy teko Fell ing and prcpara tion in!he fall Tyvipölkyt Butt log :-.ruu t pölkyt Othcr logs Le tv3äp imitt a - Top diameter, em. Piirr os 4. Y livu olisen, h einäk uu ssa ristikoidun m äntypaperiuittolwkka. A = varast oitu h yvin. B = varaslo ilu huon osti. puun F ig. -. Flon ting loss from ovcr-ye:u cd pinc pul pwc.od stackcd crosswisc in J uly. A = wcll lorcd. 3 = badly stored. Ka ikki - Total 2.l yk yn teko e roava t iis oleellisesti ä lapa uk e a,-oidaa n it e a ia sa puhua va ill ina i e ti kuivalu Ia ta, ara Ia. ponneide n määrä o n ku ite nkin ha rvinai en uu ri ra mpoje n m iiä riiiin,-e rra tt una. T ä m ä,-o i olla a lunna i ta. yy teo a u itto hukka o n no u u i a h a n kohluutt om a k i, upo n neila perii li 2. /o ja ra mpoja. 2 /o. uuresla u p poa mi e Ia jo htuen nä itii pui ta e i jii le lt kiiä n eniiii

5 . elokuun purka miseen. Tulokset osoitla \ a t. ett ei edes loppukesän teossa pysty tä Yä lllymään liia n suurelta uittohukalta. Tosin poikkeuksellisen ateisella syk ll ä ja huhtikuulla on tässä oma merkityksensii. joten euulli ina \ uosina \ oidaan päästii pienemmin tappioin. Niiiden ka hden tekoajan Ya ikutus uittoh ukan suur uuteen niikvv seh ästi myö Hipim itta luokitta in (pii r ros 5). L o p p k esiin t eoss pienimmii t pölkyt ova t ehtineet kuiya htaa likipitiien riittii \ ästi, kun taas suuremma t p ö l k t OY::tl pys n ect tuoreina ja u ponneet enemmä n. Syk yn t eos n läpimita n vaikutus on päinvasta inen. Pienet pölkyt. jotka ta\ a ll ise ti sisiiltä vä l Yii hä n sydänpuuta, o\ a t u ponneet suuresti. Tulos on siis samanla inen kuin edellä vaillinaise li kuiyalun tavaran \ a rastoinnin laadun Ya ikutusta seh it elliie. sii (piirros 4). S d :i n p uun miiiirä n \ aikutu. ta ei täs:ii tutkimuksessa Yleensä selyilelly, koska tum mapäi ten, yliylioli ten. pölkkyjen sydä n puun m ittaa minen sujuu h i taasti ja tulokset ta htovat jäädii epäluotella \ iksi. Tuoreen ta varan kohda lta m iiä ritettiin en. IJaan myös. yliii npuun m äärä ( /o lal\ aläpimita ta) ja niiihin m iiii rityksiin perustuen on voitu myös laskea uittohukka eri sydänpuuluokissa (piirros 6). T ulokset osoittaya l ha vainnollisesti, miten Yoimakas ydii n puu n m ihirän vaikutus on nä in heiko. ti kuivunees. a!avarassa. On Uittohukka - Floating loss % ll Syysteko - Feling in t he f al Latva l äpi mitta - Top diarneter, cm. l'iirros 5. Edellisen vuoden h einä-elokuussa ja syksyllä tehtyjen mäntypaperipuiden uillohukka. F ig. 5. Floating Jo s from pinc pulpwood prcpared in.luly- Aunust or in thc fall of the previou year. Uittohukka - Foating oss % Kaikki pökyt - Tota.' \-----P'-7-- Sy ys teko , Felling in tbe fall in J uy-.luguat Sydä npuu - Heartwood Piirros 6. Edellisen vuoden h einä-elokuussa ja syksyllä tehtyjen mäntypaperipuiden uillohukka. Fig fi. Floating Ios from pinc pulpwood prepared in.july- August or in!he fall of thc prcvious year. luonnollista. elli.i sama pätee myös kaikkeen Yai llinaisesti k ui\ a ttuun puutavaraan nähden. \'f"llä n ydiin puuta ja samalla runsaasti vettä sisältä\ iit pölkyt on kui\ a tt a Ya erityisen hyvin, ennen kuin niitä ryhdytilii n jäälle \ arastoimaan. Ty\"i- ja muiden pölkkyjeu d lillä ei tässä suhteessa kannata tehdii mitään eroa. iks i yhtä lä inen sydän p uupro entin, aikntus on molcmmis. a pölkkylajeissa..o p fjii p"iii e/ m ii l :\l iintypa peri puiden t : l vin i pu t u Ia rajoittaa \ aara ui tt o huka n kohtuuttoman \ oimakkaasta kas\ amisesla, mill oin va in niput joudutaan purkamaan kesken uiton.."uoritetus5a :eldttelyssii voitiinkin todeta. että talviniputus on Hiysin kanna ttamatonta edellisen nwden y k sy ll ii tehdylle paperi puulle,. illä jo ke äkuun loppuan mennessii uitlohukka (uponneiden ja rampojen h J e i smäärii ) voi nousta ydä npuun määrä tä riippuen jopa Ii 5 /o kappalelll\ u ta. Tä ä tapauk e a ke kimiiiiriiinen uittohukka oli 3. /o (uponneita 2. /o). Edell isen kesän a ikana tehdyn paperipuun uittohukka riippuu tuntuvasti Yara toimi olo. uhtei ta met iissi i a m oin k uin sääoloi ta ke än ja uitloyuden h uhtikuun a ikana sekä sydänpuun mää rä tä. Tällii kertaa heinä-elokuu. a tehdyn paperipuun uittohukka oli kesäkuu a 7. /o (tiponneita 5. /o). mikä edustanee huippuarvoa. Koska uittoaika on käytä nnös. ä

6 la, alli:;es li pi te mpi kui n läsi"i tap:.wkt ss.. o n loppukesiillii tehdyn paperi pu un la h inipulukseen syytä su htaut ua kie lte ises ti. Sen s ijaan alkukesi lei to uku-k esiikuussa te hdyn layaran nipull a mine n kiiy jo lun ltl\":l.sli paremmin piiinsii, koska puu l:wara n kuivumin e n s ujuu alkukesiis tii pa ljon nopeam min ja, armemmin ku in loppukesillii. liiyliinnössii tiillai sla :\ araa e!>iinlyy kuitenkin niin niukalli. e tt ei, ii l niputus m iii"iräl, o i nousta s uuri ks i. Ylin li sen t:n a ran nipullamine n ei k o ht aa mi Wii n erityisiii esteitii, jos Yain r is tik o inti suorit e taa n, ii meistiiän toukok uun aikana ja muul e nkin rannalle Yarasloinnissa noudatetaan n orm aa lisia Yaras to imis lapoja. Tässii tutkimuksessa saad ut uitt o hukan arvot lk esiik uu O.i /o ja e lo kuu.2 /o) o vat s iiti:i ntkuu lta.nwa to dist ee na. Jos is ti koiminen esim. mill a u s le n viiyä t y misen johdosta kuite nkin ji:iii m yöhii isemmi:iks i ja eten kin jos samalla Yarastoimine n s uo rite taa n h ei k osti, o n o le m asa uuri, aara u itto hu kan k o hluutlomasta k a vamise ta. kuten tämän tutkimukse n y hteydessä k o u riintun tuvas ti todettiin. Uppoamisell e ova t all tiil a h yyin h ei k o issa kuinunisolu uht e issa jokse( nkin tasa ise. ti kaikki liipimilla luo ka t, multa jos Yain ris tik oiden yliiosa t ovat kuinee t, uppoa m in e n k o hd is tu u Yo imakka immin su u r iin läp imilla l uo kki in. On luo nn o llis ta. e tt ä Ya illina isesti kuiyatussa layarassa uitt oh ukk a on ;,uurin sella is illa p ö lk illä. joissa o n niukas ti sydii n puu la. FLOATING LOSS OF PINE PULPWOOD BUNDLED ON ICE Summary ln try ing lo bundte timber in the winter it has been fo und lhat one of!he majo r obstacles is!he hig h loss in s inkers and deadheads of poorly seasoned li mber wh cn bundles haye to be opened during fl oa tin g. ' Valer ways sui table fo r bundle Iranspor t by no m ea ns alway exlend right to!he mills. For tack of s uffie ient experience it was not possible lo de tcrmin e wha t kind of timber co utd stand hundting on take icc wi tho ut too h cavy incr cnscs in fl on ling toss II wn s lo o ffse t thi s tack lhat :\[c tsiilch o, in cuope rati o n with Enso-Gutzeit Oy, ea rried ou l a fairly ex!pnsive inves t iga tion int o lhe m a ll er in 55, in Cent ra l Finland. 3-4 m Iong, pnrlia lly barkcd pulpwood bolts lhat had been fellcd at differcnt tim es and trent ed in, arying ways wcre bunc!led on lake ice in the second hnlf of :\larch :>5. The bund tc wcre put in to water in lhc fir day of :\lay. and opcncd up June 2- July :tnd.-\ugust --lö. \Vcalher conditions wae bad in the la lc summer and lhe fall of 5-!, nnd again in.-\ pril t!l:>:>. which must he tak e n into accounl in as!>c S lll " he re mlts. The floalinn Ios from pine pulpwood fclled in fall :>3, \\"PII >tored in cros wi5c slacks on shorc and latcr plac.crl in bundles on!he ice was as follow IIhe mat eria! consi uf wcll over ;) bolts :.'inkers Dcadheads Flonling loss!o ta! in per cen t or lhe number or boll June \ugw ,..2 The rtoating Ios from anolher parcel of pulpwood fclled al lh P ;a m e lime, but s lored on s ho re in cro5s wi sc stacks fir in July :>- wa clea rly grealcr (Table ). P crce nlual rtoaling lo s wa almost as grea t, olumc-wi se numher-wise tjun c.7 /o. August 2:3. /o). as conid Prahlt s inking look place al o in lhc hig dinmel e r clas;e (Fig. ). ln conncction wilh lhc June ope ni ng of bunc le il wa nul ed Fig. 2 ) lhnt bolts ca refully s torcd hu lh o n,hure and on lhc ice came lhrough with a smallcr floatiug Ios Ih an bolt ca rcles ly lacked on thc shor nnd especiall y on lhc icc. The une, enness of lh c mal erial howerer. m ade lhc compari on in this respecl, ery diffi cult. \\' hr n thc hundl e were opened up fir t in August, bad torage of lh c bolts on ice did not noli ceably in crea e lhe floating lo percen tag (Fig. 3). l n co nn ec tio n wilh!he Augus t operalion it wa no led lhat if lhe s tacking on lhe shore had taken place first in July 54. but had been carefully done, the fl oa ting lo s for those bolts was much sm a ller Ihan for limbcr slacked badly in the spring. T h e d ifference was cspccinlly clea r in small bolts that season ra ter Ihan big onc (Fig. - ). The floatin" lo from pine pulpwood fe lled in July-Augu 54 and ta cked in the fores t was a lmos t lhe sa m c in Jun e as the Jo from pine pulpwood felled the ycar befure a nd lacked on horc in Juh 54 ITnble 2) : hui pul p wood lo" prepared fir t -in fa ll 54 sank in grea t numbers (Table 2). From s umm er fellin g!he floating Ios wa hen, y in!he big dimens i on classes, a rt er fnll felling ju lhe oppo itc IFi,.:. 7>). T he cffrc l of lhe amounl of h carlwood (exp re scd in percenla"c of top diameter ) wa \ ery cica r in lh i kind of poorjy scasonerl limbcr (Fig. 6). :h Eripuit:os.\letsciluloutlellinen. likahtu lehti II 55. Helsinki. Kirjapaino Oy...-\ :\.-\

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897.

Kertomus. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten 1894-1896. Säätyjen Pankkivaliokunnalle, X X X I V. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. X X X I V. Suomen Valtiosäätyjen Pankkivaltuusmiesten Kertomus Säätyjen Pankkivaliokunnalle, käsittävä vuodet 1894-1896. Helsingissä, J. C. Frenckell ja poika, 1897. 1 3 ankkivaltuusm iehet pyytävät, kunnioituksella

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta

K o ntek sti. S u u ri ker. tau s nu m e. ik ive n k atk uine n pääk irjoitus istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää. Ym päristötie toisuutta K o ntek sti 1/20 0 6 L exican vira ine n ääne nk antaja ro tau s nu m e S u u ri ker Tu ik ive n k atk uine n pääk irjoitus Ang istit avautuvat Puh e e njoh taja äräh tää Norja aise t ja ta viurh e i

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa

m4 2/199s t/ffi\',\ Suomen Curlinglehti N : o /..1'.\ /-,\ Liiton kehiftämisseminaari Hlvinkiiiin Curlingin palkitut MM-kisat Turistina EM-kisoissa /..1'.\ /-,\ t/ffi\',\ a News in English Suomen Curlinglehti N : o m4 2/199s Curlingin henki Liiton kehiftämisseminaari Turistina EM-kisoissa Mitä curlaaja voi tehdä kesiillä? Skottivierailu Hyvinkiiiillä

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen

srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen srsälrö Pulila$ta Hl0usueffii ErkkiVuort UG$iG[idemiat ia niidgn syyt Terttu Vartiainen, Outi Zacheus ja llkka Miettinen E Suomessa raportoitiin vuosina 1 998-2000 yhteensä 21 vesiepidemiaa, joissa sairastui

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan

lnterplanetistit ry 1) Yhdiatya pitää lentävien lautasten olemasaaoloa Lentävillä lautasil la tarkoitetaan ] w7...ajw"a 1 Neljä kertaa vuode ssa ilmestyvä jäsenlehti Julka sija Interpl anetisti t ry - Interplaneti$terna rf Päätoimittaja Ai li Nurmiaho Toimitussihteeri P. Teerikorpi Kirjqitusten lainaaminen

Lisätiedot

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys "Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen

Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys Ylöjärven kaupungin Keihäslahden koulun nimen muut ta mi nen Koulutuslautakunta 60 11.06.2013 Koulutuslautakunta 87 05.11.2013 Keihäslahden koulun nimen muuttaminen 366/40.400/2013 KOULTK 60 Kuru-neuvoston, Kuru-seura ry:n ja Keihäslahden koulun rehtorin esitys

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA

HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA METSATlETEELLlSEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 40.2 COM M U N I CA TI ON ES IN STITUTI FORESTAll S FEN N IAE 40.2 HAVUMETSIEN VIIMEAIKAISESTA KEHITYKSESTA METSANRAJA= SEUDULLA PEITSA MIKOLA ON THE RECENT

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot