118 luetsxteho REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "118 luetsxteho REPORT"

Transkriptio

1 M.ETSXTEHON TIEDOITUKSIA 8 luetsxteho REPORT II ELSI Kl \l55 A rno Tuovinen Talvella niputettujen mäntypaperipuiden uittohukasta Paperipuun ha nkinnas a ei ole uinkaan yhdentekevää, voidaanko talvikau tta käy ttää hy\"åksi nippukuljetusta suoritettaessa vai ei. [ill o in niput joudutaan ke ken ui ttoa purkamaa n kuten mm. Kymijoen ve istö sä ylei e Ii tapahtuu, tulee etenkin mäntypaperipuiden kohdalla eteen vaara uppoamisen liialli e ta kasvamisesta, mikä puole!aan voi kokonaan poi taa ta lviniputuksessa saavutetut edut. Tähän m ennes ä m eillä ei ole ku iten kaan ollut luotetta, ia tietoja iitä, millainen paperipuu ja millaisis olosuhtei a kannattaa ni pullaa talvella. I<y ym yksen seh ittä mi ek i fet äteho suorit ti v. 55 Enso-Gutzeit akeyh tiön alo ittee ta ja avu tuksella uurehkoon ainei toon peru luvia kokeita Puulavedellä. Ranta- ja maanti em ar ivara toilta Yalittiin Kanga niem en pitäjä tä tekoajan ja jälkikäsittelyn puole ta vaihtelevia män typaperipuueriä, jotka kukin erä tiukasti erillään pitäen niputettiin jäällä m aali kuun lopu a 55. Pölkkyjen pituu oli 3 ja 4 m. a nipui ta varu tettiin alu puilla, o a jäi niitä ilman. Suunnilleen puolet nipui ta purettiin ke äk uun lopulla ( ) Hirven almella ja toinen puoli ama a paika a Purkami en yh te de ä mitattiin jokai en pölk yn latvaläpimitta ja mää ritettiin latvapään u imiskorkeu. Purkaminen uoritettiin kahden nipun väliin kiinnitetyn rautalankaverkon päällä uppopuid n karkaami en e tä mi ek i. Tä ä onni tuttiinkin var in h vin niput Itujen ja mitattujen pölkkyjen piene tä kappale-ero Ia päätellen. Purkami en jälkeiiin uimi kyvyn muutok iin ei näiden kokeiden yh teyde ä puututtu. ilta hukka on tä ä tapauk e a mää rit elty iten, Itä iihen i ä ltyvä t en innäkin pohjaan painuneet uppopuut, jotka uurelta o alta menet tää n ekä toi ek i rammat puut (toinen pää vino ti tai uoraan kohti pohjaa), jotka purkami en yhteyde ä on pakko, ctää maalle ko ka ne eivä t elviä irtouito ta. Hyui kuiuuttu tcwam Hyvin kuivatuik i on kai oltu ne niput. joiden pölkyt oli kuorittu metsä. ä. yy - joulukuu. a!l3 tai vara.!olla maali. - huhtikuu. a 54 ja jotka oli ri ti - koitu piiiiosaltaan toukokuussa. mutta o ittain jo huh tikuun puolella 54. Kaikki nämä puut olivat peräiin rantavarastoi lta, jotka eivät joutuneet tuh an, altaan yksyllä 54. Ri tikoiden alimman k errok en korkeus maasta oli vähintään 3 cm. Jäällä olle saan niput vajosivat veteen erittäin vähän. Pieni o a näistä nipui ta oli. 4. vajonnut vain cm muiden olle a täysin jää n päällä tilanne oli Yielä melkein yhtä h yvä, vaikka vapaa een veteen joutuminen tapahtuikin jo Jäällä olle aan niput eivä t peittyneet lumeen. Kesä kuun purkarn isainei to ta ( nippua ja kpl) ei löytynyt yhtään uponnutla pölkkyä ja rampojakin oli keskimäärin vain. 7 /o. T:Fipölkyistä tuli rampoja.4 Ofo ja la tvapölkyi tä. Ofo. Puiden hyvää uimi k yk yä kuvastaa myös e, että latvapää tä alle cm uimiskorkeuden om aavia pölkkyjä oli Yain 5. Ofo. Hampautunei a pölkyis ä oli ydänpu uta var in vähä n, a lle 4 /o latvaläpimita ta. Ke oli, at myö huomattavan pienikokoi ia, kaikki latvaläpimitaltaan alle 2 cm. Pienimpien pölkkyjen uimi kyky oli eivä ti heikompi kuin ainei Ios a k e kimäärin. E lokuun purkami es a tulok et olivat myös, ar in vakuuttavat, illä 2 nipun ja pölkyn ainei to ta oli uponneita vain. Ofo ja rampoja. Ofo. Alle cm uimi korke uden omaavia oli aman verran kuin kc äkuussa. Nipuittain a iaa!.arka teltae a todettiin e iintyvä n aika lailla vaih telua illä uponneiden ja rampojen y ht eismäärä vaihteli o. 5.5 /o. Ainei!on peru teella ei kuitenkaan voitu löytää elvää yytä tähän ilmiöön. Tyvipölkyi tä oli uponneita ja rampoja yhteen ä. Ofo ja mui ta.2 Ofo. ppopuiden ja rampojen määrä eri läpimittaluoki a o oittautui ke äkuun purkami. ainei to ta ikäli poikkeavak i. että läpimitalla ei ollut mitään elvää vaikutu ta. ppopui ta ja rammoi ta oli n. 86 /o ellai ia, jotka i äl ivät :Jlle Ofo ydänpuuta. Tällai et pölkyt olivat m yö poikkeuk elli en leveälu toi ia. Kumma sakaan purkami e a ei nippujen alu puiden mu kanaolalla tai puutlumi ella havaittu olleen mitään m erkily tä. [oitt eli oma Ii kuivaitujen m iint pape ripuiden talvi nipu tu ei ii uppoamisen puole ta tuota mitään vai-

2 keuks ia. l yös pienikoko ise n puun ult ossa sehitiiiin ilmeises ti varsin pienin tappioin. Uittoajan pi tuuskaan ei näytä vaikuttavan niin paljoa asiaan, e ttä si llä o li si m erkit ystä, jos pysy tään yksivu o tisen uiton puittei ssa. Samoin on ilmeistä, e ttei u sein väis tämätön veden jää ll e nousu voi oleelli sesti muullaa uittohukan määrää kesä ja elokuun purkamistulosten pie nestä erosta päätellen. Uit tohukka... P' lo&t ing l oaa s JO, , Ke a lu. u.j u n Vaillin aisesli kuival/u /avara On luonnollista, että h yvin kuivatun ja tuoree n tava ran välillä on lukem ato n määrä erilai sia väliasteita. Vaillinaisesti kuivatuksi on tässä tapa uksessa - kun punnituksia ei voitu keväällä suorittaa - luettu ka ikki ylivuotinen paperipuu, joka erik oisesti m y ö h ä is en r i s t i koi m i s a j a n (ristikointi vasta h einäkuus a), mutta osi tta in myös muiden tekij äin vaikutuksesta on jäänyt hyvin kuivaitua h eikompaan asemaan. Vaillinaise ti kuivatun tavara n uittohukka käy ilmi taulukosta. S lok u u- l 5 7 2, Piirr os. Yliuuotisen, heinäkuussa ristikoidun mäntypaperi puun uittohukka. Taulukko - Tab le Ylivuotisen, heinäkuussa ristikoidun miintypaperipuun uittohukka. Fig.. Floating toss from o, er-yea r ed pine pulpwood s tacked cr oss-wise in July. Floating loss from ove r-yea red pin e pulpwood stacked cross wi se in July. Up poa min en ja rampautuminen e ivä t k e kit y mi tenkää n erik oi e Li pienimpiin läp imitta lu okk iin (piirros ), vaan o, a t joksee nkin y htä Jä i e t er i lä pimitt alu oki sa. Tämä m er kit ee myös sitä, e ttä k u u l i om ä ä r ä i n e n u i t t o h u k k a n o u s e e m e k e i n y h t ä s u u r e k s i k u i n k a p p a em ä ä r ä i n e n. Kuuti o.mää räine n uitto hukka o li e uraavan uuruinen: Pölkkylaji Logs Prosen tti a - P ercenta ge ){e äk uun purkamin en Unfa s tening in Jun c TyvipölkytButt Iogs Muut pölk yt - Other logs ---' Uppopuul Rammal Yht een ä Kaikki pölkyl- Tolal ::..:..::.._:_...:..:.: t3. _..:...::..._:: Kaikki pölkyt - Total Kesä kuun purkami essa ilm enn y t uillohukka.6 /o on moninkertainen hyvin kui va tun tavaran uittohuk kaa n verrattuna. lu it a vie lä hu onommiks i asiat kehittyvät ke än aikana, kuten eloku un purk a mi sen tulok i ta elväs ti nä k yy. Eriko i e ti uponn eid en m ää rä ka vaa ke ä kuun p urkamiseen \'erra ttun a (m elkein n elinkertai ek i), multa m yös r:unpoje n m }iii rä li sään tyy lähe kaksinker tai eksi. 2!l Elokuun purka min en Unfa le nin g in Aug us t TyvipölkylButt Iogs Muut pölkylother Iogs E lokuu Ke äkuu Kuutiom iiiiräin en uillohukka, /o Kuuli omäärä i en uittohukan uuruudeksi aatiin sii s kesäkuun purkami e a 8. 7 /o (kap palem ää räi nen.6 /o) ja elok uun purkami e a 23. /o (va taava Ii 23. /o). ponneiden ja rampojen keskinäi e sä koos a ei o llut a no ttavia eroja. panneet ja rammal pölkyt isäl ivä l erittä in vähän ydä npuuta. Ke äkuun ainei lo a i ä l i.5 /o l;appaleluvusta vähe mmän kuin 3 /o ydä npuuta, elokuun ainei to a laa. /o. itloajan ja tku sa ii enemmänkin ydänpuu ta i ä ltävä t pölkyl alkoiva t jo tuntu va ti vettyä.. am uuri uittohukka aiheutuu nä htä ä ti pääo iltaan iilä e ttä ri likaimi en jääele ä myöhäi ek i Iminimi aika jä i liia n lyh ek i, ete nkin kun erittä in alei et ää t loppuke ällä ja yk yllä 54 h a itt a ival puiden kuinmi ta. Li äk i alei e ta ää tä johtunut yllä ttä, ä vedenpinnan nou u Ii ä i loka-m arra kuu a 54 ri tikoiden alao ien ve tt ymi lä. iltahukan uuruuteen voi vaikuttaa myö o. altaa n nippujen vajoa!inen vet een talve lla. Ko ka ainei lo ei vara stoi niin a

3 puoles ta o le täysin y htenä inen, on syy lä py rkiä saamaan a in eis ton laad un saliimi sa pui tteissa selvyys siitä, miten voim a ka s vaikutu s e ritai illa va rasloimislekijöillä on ollut. Kesäkuun purkami sain eisloon sisä ltyi kolme erila ista ryhmää, joista r yhmä A o li varas to itu lii a n lä hell e rantaviivaa, niin e ttä n. 5 /o pö lkyistä o li ta lvella kiinni jää tyneinä. Li äk i A-ryhm ä n niput olivat m aali kuun Iopp upä ivi tä lä hti en 4 "6 cm s \'\' vvd eltä jäälle no ussee een, e teen vajo nn eina. l ä;n ii. puut oli teht y me tsäs ä pu olipuhta ik i marras-joulukuu ssa 53. Ryhm ä 3 o li vara to itu ra nna lle yhtii huonos ti kuin r y hm ä A, mutta niput eivä t joutunee t jäälle n o usee ee n ve tee n. Puolet pui sta oli tehty puo li pu ht ai k i me tsässä m a rrask uu ssa 53 ja lo inen puo li ku ori! tu varasiolla h elmikuus a 54. Ryhmä n C puu t oli kuo rittu samalla lavalla kuin r yhm än B, mutta va ras toitu kaikin puolin m oitt eett om a ti. Ristik oimin en o li k yllä kin, kuten mui ak in r yhmissä, suoritettu vas ta h einä kuussa. ponn eita ja rampoja tuli nä i tä r yhmis tä euraava ti : Ryhmä Uponn eit a Rampoja c ä i tä luvuista voi h ava it a hu onoimmin varas toi<iun r yhmän A puiden jo utun een eh äs ti h eik oim paa n ase maa n. Erityi sesti up onn eide n pö lkk yjen m ää rä o n o llut s uuremp i kuin mui ssa ryhmi ssä. [ yöhäisen risti ko imi aja n li sä ksi hu o no t, ara to imi so la uht ee l n iin ra nn a ll a kuin jää ll ä kin O\'UL tehnee t elväs ti tehtävii n sä. Huo nos ti ranna ll e, mutt a hyvin jää lle, a ra Lo idu a ry hmä ä B ra mpojen m ää rä o n jok een kin a m a kuin r y hmässä A, mult a uponneiden luku oleelli es ti pi enempi. lyö hää n ri Lik o idu l, mutt a muut en h yvin vara Loidul pölkyl (ryhm ä C) oml e lvi y tynee l yli voimaisesti parhaiten. Tämä ainei to on kuit enkin 3- ja C-ryhmie n osa lta niin pi e ni ja i ä ltää eri om i laj ie n m e ts i Lä ha nkittua tavaraa, e ttä virh eelli e l pää telmä t ovat hyvinkin m a hd olli sia. Eri läpimitt a luoki a n ä ide n ry hmien uhtee l ova t ku itenkin uunnill een sa manlai et kuin ke kiarvoje n muk aa n (piirro 2). Ry hmä n C vä häine n tyv ipö lkk yp ro e ntti ei m yö kä ä n, o in e paljoa va ikuttaa a iaan, ko ka tyv i- ja muide n pölkkyjen uponn eiden ja rampojen m äärä t O\'a l tä sä r yhm ä ä var in y htäjä i et. E lokuu n vastaavaan purkami ai nei too n si ä ltyvä t pö lky t jakaa ntui va i ka ht ee n pääryhmään, joi ta toinen r y hmä {A) o li vara toitu lii an lä h elle ra ntaa ja muutenkin h eiko ti ek ä jou tunut jää lle no u ee een ve teen. Toin en r y hmä (B) oli ekin, a ra Loitu heikos ti, mutta ei jää n yt jäälle nou ee ee n ve tee n. [ a l e mpiin r yhmiin i ä ityi kuit enkin yk i nippu, jonka vara toimin en oli muu ta a inei to ta poikk eava n h yvä. ittohukka muo do tui nä i ä ry hmi ä euraavak i. Ryhm ä A B ponn eita.8!. % , A K esä k uu c 5,_-- --",, Ui ttohukka Ainei to, Tyv iii., /o yhl. kpl Pro se ntti a A 3 Uittohukka Floating loss Hampoja Pros e n tti a 2.. 3, ittohukka, yht Latvaläpi mitta - Top diameter, cm. Piirros 2. Yliuuotise n, h ein äku ussa ristik oidun m äntypaperipuun uitt olwkka. A = uarastoitu hu on osti rannalla ja jäällä. 3 =,,, mutta hyuin jäällä. lryuin rannalla ja jäällä. C= Fig. 2. F loa tin g loss from o\ er-yea red pine pulpwood stacked cross- wise in July. A = slorrd ca rclc Iy on shore and on ice. B = stored ca rele sly on horc, bu t later carefully on the icc. C = storcd ca rcfu lly on hore and on ice. Mitää n eroa n ä iden kahden r yh m ä n vä lillä ei tä m ä n mukaa n sii s n äy tä o levan. Tarka telt ae a a iaa läpimitta luokitla in (piirro 3) voidaan todeta, että tyvipölk yill ä uillo hukk a on m olemmi a ryfmi ä täy in sa manl a in en, mutta väli- ja la h apölkyillä e on r yhm ässä A hi venen uurempi. E ro on kuitenkin niin pi e ni, e tt ei ta lvella tapah lu vall a jäihin vajoami ella voi oll a ko vinkaa n uurta m e rkity tä. Voiko tämä n tul okse n yleis tää, on kuitenkin epävarmaa, ko ka huhtikuu oli v. 55 kuivumi en kannalta uhteelli en e päed ullin en. Onhan luo nn olli ta ett ei kuivumiselle a lttiiden pölkk yje n m ää rän Ii ään tymi e tä ole mitä ä n h yö tyä, jos hu onojen ä iden johdo ta mitää n kuivumi sta ei voi tapah tua. E lokuun purkami ainei toon i ä ityi, kuten edellä jo m a inittiin, kak i nippu a {436 kpl ), joiden ranna lle vara toimin en p oikk e i muu ta ainei to ta paremmuu ten a puol e ta. Ke kim äärä inen uittohukka oli nä i ä ryhmi sä e uraava. Uponncita Rampoja Uittohukka Tyviä Yhl. Pr o e nttia Jl y\' in nua sto iclnt (A ) Jl uonosti (B) ll.g H

4 Uittohukka l"loat i ng o.. 4 ugu o- \l Elokuu - T)"Tl.pQ\!utt los ) f\ \.?( A 'v- '\ \) UUtobukb.P'lo&tn«l on IJ, ' 4 VU!- ja at vapöcy\ iddle and t op oga \ '\y \/ ' -.t ) ) 7 ) -a 5 7 Latv&liit)i r.titta - '!'op diar.teter, cm. Piirros 3. Yliv uolisen, h einäkuu ssa risliko idun m iinl y paperipuun uittohu kka..- = varasl oilu huonosti jäällä. B = va- rasl oitu h y v in jäällä. Fig. 3. Floa ling loss fr om ovcr-yca red pinc pul pwood slacked crosswisc in Jul y. A = stored carelcssly on lhe ice. B = storcd cn rcfu lly on lhe ice. H y, in vnra s to idussa ry hmässilkin (A) uitt o hukka on verra te n suuri,.6 /o, mutla pääosa tiistä m ääräs tä on ra mpoja. Huo nos ti va r ns toidun ta va ra n uittohu kk a on jo lä h es k olminkerta inen ja upo nneiden m ää rä suh teellisesti vie lä kin s uurempi. Varastoimi sta va lla o n sib erittä in suuri m erkitys. Lä pimitta luo kitt a inen ta r kastelu {p iirro 4) tuo esille vielä uusia niik öko htia. Voidaa n havaita, e ltä mitä pienemmis tii pö lk yis tä o n kysym ys, sitä suurempi h yö ty on ollut, ara to innin paran tumisesta. Tava llises ti suure t pölky t joutuva t ris- liko n a laosiin. jos. a ne ku inn at hitaa ti. i\iuutenkin s uurten pölkkyjen kuinminen vaa tii pitemmä n ajan k uin pie n ten. Pa remmin vara to id uista pölkyis tä olivat siis va in piene t pölky t kui vuneet tyyd ywi Yä ti ja selvi y tyneet uitos ta p ienin tap pi oin. Sydänpuupitoi uutta koske, ien tie tojen puu tt umine n tekee kuitenkin va rma n vela il un va ikeaksi. Joka ta pauk essa lä pimitan huo m ioon o tta mine n, arme nt aa va rasto innin m erki lys tii kosked a pää telmiä. T ore tavara Aineistoon sisä ltvi mvös suurehko m a ara maanlienva rsiva ras to lla ollt;tla änty paperipuuta, joka maaliskuussa 55 a je tliin jäälle ja nipute ttiin. ämä puut o li ha ka ttu h einä kuun a lusta lukie n vuoden loppuun v. 54. E ri tekoajat oli, a t pino issa täysin ekai in, mutt a pä ide n sini tymisen peru teella e ro te ttiin kesillä 54 teh dy t p ölky t m aalitä plä llä, joten a ineisto jabanlui ka hteen o aan. Sinis tyneitä, so. t odennä köise ti he inii -elokuus a h a ka ituja p ölkkyjä oli vain 343 kpl, k un taas muita pölkkyjä oli 423 kpl. Pölk y t olivat olleet m elsii sä Ia va lliseen ta paa n ris tikolla, jos ta n e,-:n 55 a lu sa oli he, o elia aje ttu tiem a rteen. Uillo hukka oli ke ii kuun purka mises a ta ulukossa 2 esitetyn suuruinen. Ta ulu k k o - Floa ling loss in J une from pine pul pwood prepared in 54. -= Pölkkylaji Logs E o k u u -..c:ö ;., - "' o c. :=. "' ",, -"' C::"'' -= "' '= :Jl B Table 2 Vuoden 5-i aik ana t ehd yn m äntypaperipuun uillohukka k esäkuussa...:.: E:t; ö.: c: c.:r.,..,.. ::J :::l ::D..c c o - CJ o :; = = U' ;>, :::l c- :: c= - c;: 3 - Rampa Deadhead P rosenttia - Up onnut Sinker Perccntagc - Loppuke ii n teko Fclling a nd prcpara tion in la tc summer T)"'"ipölkyt Bult logs :\luut pölkyt - Olhcr logs Kaikki - Total ! Syy teko Fell ing and prcpara tion in!he fall Tyvipölkyt Butt log :-.ruu t pölkyt Othcr logs Le tv3äp imitt a - Top diameter, em. Piirr os 4. Y livu olisen, h einäk uu ssa ristikoidun m äntypaperiuittolwkka. A = varast oitu h yvin. B = varaslo ilu huon osti. puun F ig. -. Flon ting loss from ovcr-ye:u cd pinc pul pwc.od stackcd crosswisc in J uly. A = wcll lorcd. 3 = badly stored. Ka ikki - Total 2.l yk yn teko e roava t iis oleellisesti ä lapa uk e a,-oidaa n it e a ia sa puhua va ill ina i e ti kuivalu Ia ta, ara Ia. ponneide n määrä o n ku ite nkin ha rvinai en uu ri ra mpoje n m iiä riiiin,-e rra tt una. T ä m ä,-o i olla a lunna i ta. yy teo a u itto hukka o n no u u i a h a n kohluutt om a k i, upo n neila perii li 2. /o ja ra mpoja. 2 /o. uuresla u p poa mi e Ia jo htuen nä itii pui ta e i jii le lt kiiä n eniiii

5 . elokuun purka miseen. Tulokset osoitla \ a t. ett ei edes loppukesän teossa pysty tä Yä lllymään liia n suurelta uittohukalta. Tosin poikkeuksellisen ateisella syk ll ä ja huhtikuulla on tässä oma merkityksensii. joten euulli ina \ uosina \ oidaan päästii pienemmin tappioin. Niiiden ka hden tekoajan Ya ikutus uittoh ukan suur uuteen niikvv seh ästi myö Hipim itta luokitta in (pii r ros 5). L o p p k esiin t eoss pienimmii t pölkyt ova t ehtineet kuiya htaa likipitiien riittii \ ästi, kun taas suuremma t p ö l k t OY::tl pys n ect tuoreina ja u ponneet enemmä n. Syk yn t eos n läpimita n vaikutus on päinvasta inen. Pienet pölkyt. jotka ta\ a ll ise ti sisiiltä vä l Yii hä n sydänpuuta, o\ a t u ponneet suuresti. Tulos on siis samanla inen kuin edellä vaillinaise li kuiyalun tavaran \ a rastoinnin laadun Ya ikutusta seh it elliie. sii (piirros 4). S d :i n p uun miiiirä n \ aikutu. ta ei täs:ii tutkimuksessa Yleensä selyilelly, koska tum mapäi ten, yliylioli ten. pölkkyjen sydä n puun m ittaa minen sujuu h i taasti ja tulokset ta htovat jäädii epäluotella \ iksi. Tuoreen ta varan kohda lta m iiä ritettiin en. IJaan myös. yliii npuun m äärä ( /o lal\ aläpimita ta) ja niiihin m iiii rityksiin perustuen on voitu myös laskea uittohukka eri sydänpuuluokissa (piirros 6). T ulokset osoittaya l ha vainnollisesti, miten Yoimakas ydii n puu n m ihirän vaikutus on nä in heiko. ti kuivunees. a!avarassa. On Uittohukka - Floating loss % ll Syysteko - Feling in t he f al Latva l äpi mitta - Top diarneter, cm. l'iirros 5. Edellisen vuoden h einä-elokuussa ja syksyllä tehtyjen mäntypaperipuiden uillohukka. F ig. 5. Floating Jo s from pinc pulpwood prcpared in.luly- Aunust or in thc fall of the previou year. Uittohukka - Foating oss % Kaikki pökyt - Tota.' \-----P'-7-- Sy ys teko , Felling in tbe fall in J uy-.luguat Sydä npuu - Heartwood Piirros 6. Edellisen vuoden h einä-elokuussa ja syksyllä tehtyjen mäntypaperipuiden uillohukka. Fig fi. Floating Ios from pinc pulpwood prepared in.july- August or in!he fall of thc prcvious year. luonnollista. elli.i sama pätee myös kaikkeen Yai llinaisesti k ui\ a ttuun puutavaraan nähden. \'f"llä n ydiin puuta ja samalla runsaasti vettä sisältä\ iit pölkyt on kui\ a tt a Ya erityisen hyvin, ennen kuin niitä ryhdytilii n jäälle \ arastoimaan. Ty\"i- ja muiden pölkkyjeu d lillä ei tässä suhteessa kannata tehdii mitään eroa. iks i yhtä lä inen sydän p uupro entin, aikntus on molcmmis. a pölkkylajeissa..o p fjii p"iii e/ m ii l :\l iintypa peri puiden t : l vin i pu t u Ia rajoittaa \ aara ui tt o huka n kohtuuttoman \ oimakkaasta kas\ amisesla, mill oin va in niput joudutaan purkamaan kesken uiton.."uoritetus5a :eldttelyssii voitiinkin todeta. että talviniputus on Hiysin kanna ttamatonta edellisen nwden y k sy ll ii tehdylle paperi puulle,. illä jo ke äkuun loppuan mennessii uitlohukka (uponneiden ja rampojen h J e i smäärii ) voi nousta ydä npuun määrä tä riippuen jopa Ii 5 /o kappalelll\ u ta. Tä ä tapauk e a ke kimiiiiriiinen uittohukka oli 3. /o (uponneita 2. /o). Edell isen kesän a ikana tehdyn paperipuun uittohukka riippuu tuntuvasti Yara toimi olo. uhtei ta met iissi i a m oin k uin sääoloi ta ke än ja uitloyuden h uhtikuun a ikana sekä sydänpuun mää rä tä. Tällii kertaa heinä-elokuu. a tehdyn paperipuun uittohukka oli kesäkuu a 7. /o (tiponneita 5. /o). mikä edustanee huippuarvoa. Koska uittoaika on käytä nnös. ä

6 la, alli:;es li pi te mpi kui n läsi"i tap:.wkt ss.. o n loppukesiillii tehdyn paperi pu un la h inipulukseen syytä su htaut ua kie lte ises ti. Sen s ijaan alkukesi lei to uku-k esiikuussa te hdyn layaran nipull a mine n kiiy jo lun ltl\":l.sli paremmin piiinsii, koska puu l:wara n kuivumin e n s ujuu alkukesiis tii pa ljon nopeam min ja, armemmin ku in loppukesillii. liiyliinnössii tiillai sla :\ araa e!>iinlyy kuitenkin niin niukalli. e tt ei, ii l niputus m iii"iräl, o i nousta s uuri ks i. Ylin li sen t:n a ran nipullamine n ei k o ht aa mi Wii n erityisiii esteitii, jos Yain r is tik o inti suorit e taa n, ii meistiiän toukok uun aikana ja muul e nkin rannalle Yarasloinnissa noudatetaan n orm aa lisia Yaras to imis lapoja. Tässii tutkimuksessa saad ut uitt o hukan arvot lk esiik uu O.i /o ja e lo kuu.2 /o) o vat s iiti:i ntkuu lta.nwa to dist ee na. Jos is ti koiminen esim. mill a u s le n viiyä t y misen johdosta kuite nkin ji:iii m yöhii isemmi:iks i ja eten kin jos samalla Yarastoimine n s uo rite taa n h ei k osti, o n o le m asa uuri, aara u itto hu kan k o hluutlomasta k a vamise ta. kuten tämän tutkimukse n y hteydessä k o u riintun tuvas ti todettiin. Uppoamisell e ova t all tiil a h yyin h ei k o issa kuinunisolu uht e issa jokse( nkin tasa ise. ti kaikki liipimilla luo ka t, multa jos Yain ris tik oiden yliiosa t ovat kuinee t, uppoa m in e n k o hd is tu u Yo imakka immin su u r iin läp imilla l uo kki in. On luo nn o llis ta. e tt ä Ya illina isesti kuiyatussa layarassa uitt oh ukk a on ;,uurin sella is illa p ö lk illä. joissa o n niukas ti sydii n puu la. FLOATING LOSS OF PINE PULPWOOD BUNDLED ON ICE Summary ln try ing lo bundte timber in the winter it has been fo und lhat one of!he majo r obstacles is!he hig h loss in s inkers and deadheads of poorly seasoned li mber wh cn bundles haye to be opened during fl oa tin g. ' Valer ways sui table fo r bundle Iranspor t by no m ea ns alway exlend right to!he mills. For tack of s uffie ient experience it was not possible lo de tcrmin e wha t kind of timber co utd stand hundting on take icc wi tho ut too h cavy incr cnscs in fl on ling toss II wn s lo o ffse t thi s tack lhat :\[c tsiilch o, in cuope rati o n with Enso-Gutzeit Oy, ea rried ou l a fairly ex!pnsive inves t iga tion int o lhe m a ll er in 55, in Cent ra l Finland. 3-4 m Iong, pnrlia lly barkcd pulpwood bolts lhat had been fellcd at differcnt tim es and trent ed in, arying ways wcre bunc!led on lake ice in the second hnlf of :\larch :>5. The bund tc wcre put in to water in lhc fir day of :\lay. and opcncd up June 2- July :tnd.-\ugust --lö. \Vcalher conditions wae bad in the la lc summer and lhe fall of 5-!, nnd again in.-\ pril t!l:>:>. which must he tak e n into accounl in as!>c S lll " he re mlts. The floalinn Ios from pine pulpwood fclled in fall :>3, \\"PII >tored in cros wi5c slacks on shorc and latcr plac.crl in bundles on!he ice was as follow IIhe mat eria! consi uf wcll over ;) bolts :.'inkers Dcadheads Flonling loss!o ta! in per cen t or lhe number or boll June \ugw ,..2 The rtoating Ios from anolher parcel of pulpwood fclled al lh P ;a m e lime, but s lored on s ho re in cro5s wi sc stacks fir in July :>- wa clea rly grealcr (Table ). P crce nlual rtoaling lo s wa almost as grea t, olumc-wi se numher-wise tjun c.7 /o. August 2:3. /o). as conid Prahlt s inking look place al o in lhc hig dinmel e r clas;e (Fig. ). ln conncction wilh lhc June ope ni ng of bunc le il wa nul ed Fig. 2 ) lhnt bolts ca refully s torcd hu lh o n,hure and on lhc ice came lhrough with a smallcr floatiug Ios Ih an bolt ca rcles ly lacked on thc shor nnd especiall y on lhc icc. The une, enness of lh c mal erial howerer. m ade lhc compari on in this respecl, ery diffi cult. \\' hr n thc hundl e were opened up fir t in August, bad torage of lh c bolts on ice did not noli ceably in crea e lhe floating lo percen tag (Fig. 3). l n co nn ec tio n wilh!he Augus t operalion it wa no led lhat if lhe s tacking on lhe shore had taken place first in July 54. but had been carefully done, the fl oa ting lo s for those bolts was much sm a ller Ihan for limbcr slacked badly in the spring. T h e d ifference was cspccinlly clea r in small bolts that season ra ter Ihan big onc (Fig. - ). The floatin" lo from pine pulpwood fe lled in July-Augu 54 and ta cked in the fores t was a lmos t lhe sa m c in Jun e as the Jo from pine pulpwood felled the ycar befure a nd lacked on horc in Juh 54 ITnble 2) : hui pul p wood lo" prepared fir t -in fa ll 54 sank in grea t numbers (Table 2). From s umm er fellin g!he floating Ios wa hen, y in!he big dimens i on classes, a rt er fnll felling ju lhe oppo itc IFi,.:. 7>). T he cffrc l of lhe amounl of h carlwood (exp re scd in percenla"c of top diameter ) wa \ ery cica r in lh i kind of poorjy scasonerl limbcr (Fig. 6). :h Eripuit:os.\letsciluloutlellinen. likahtu lehti II 55. Helsinki. Kirjapaino Oy...-\ :\.-\

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy

Kopiointiehdot. KUVITUS Annika Mannström Tom Svens (3D-kuvat) TIEDUSTELUT Edukustannus Oy 1 Kokeet Kopiointiehdot Tämän verkkoaineiston muokkaaminen on sallittua. Aineiston tulostaminen, kopiointi, välittäminen tai muu jatkokäyttö sellaisenaan tai muokattuna edellyttää kuitenkin oikeudenomistajan

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho

Hannu Pohjannoro VALKOINEN HUONE. Kolme laulua Johanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts by Johanna Venho Hannu ohannoro VALKOINEN HONE Kolme laulua ohanna Venhon teksteihin Three Songs to Texts y ohanna Venho lauluäänelle a ianolle or voice and iano 200 ' (korkea versio / high version) OR ROMOTION ONLY Valkoinen

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 2 YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 2 HTEEN- JA VÄHENNSLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 2 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo 0 h-tä suu-ri h-tä suu-ri htä suuri 4 1 h-teen-las-ku 0 5 Mi-tä puut-tuu?

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle!

Ohjeet opettajalle. Tervetuloa Apilatielle! Ohjeet opettajalle Vihjeitä opettajalle koulun tutustumispäivään Esiopetuksen oppilaille koulun tutustumispäivä on tärkeä, vaikka esiopetuspaikka sijaitsisi samassa pihapiirissä koulun kanssa. Lähes kaikkia

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta

Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Meditaatioita Kristuksen kärsimyksen salaisuudesta Kirkkokuorolle, baritonisolistille ja uruille Tämä virren 64, kahden Piae Cantiones-laulun ja kolmen evankeliumikatkelman pohjalle rakentuva pieni passiomusiikki

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja

LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja LIITE 1 Jaksoarviointi, Syntymäpäivätaivas Opettaja SYNTYMÄPÄIVÄTAIVAS (aapinen s. 114 125): JAKSOARVIOINTI, opettajan ohjeet Jaksoarvioinnin kolme ensimmäistä tehtävää ovat sanelutehtäviä ja ne tehdään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

M a INHIMILLISET TEKIJÄT OHJELMISTOTUOTANNOSSA a r i k a T o i v a n e n P r o g r a d u -t u t k i e l m T i e t o j e n k ä s i t t e l y t i e t e e n j a s o v e l l e t u n m a t e m a t i i k a n

Lisätiedot

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku 3 JAKO- JA KERTOLASKU Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSKU 3 Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0031 Helsinki www.oph.fi/verkkokauppa

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o

l e m e n e i l l e j a u l o s e l e m e n e i l l e y h e i s e a r i b u u i a a s s a l a s s a o n k X W l j a o s l y h a r A r k s s a a r k o Sivu 1/13 T E K E S-p r o j e k i X M L -r a j a p in o j e n k e h i ä m in e n X R A K E K uo p io n y l io p is o T ie o j e n k ä s i e l y ie e e n j a s o ve l l e un m a e m a iik a n l a i o s

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

max-e kaa pe li mal li

max-e kaa pe li mal li Pyö rä tuo lin säh kö kä yt tö Al ku per äi nen kä yt tö oh je max-e kaa pe li mal li CE-vaa ti mus ten mu kai su us va kuu tus Yri tys AAT Al ber An triebs tech nik GmbH va ku ut taa, että kä yt töyk

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA

PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA P I E L I S JO E N R A N N A L L A JO E N S U US S A PR PENTTILÄN RANTA K AU P U N K IA SUMI SE N UUSI SUUNTA PR PENTTILÄNRANTA UUSI AIKA Upeat jokinäkymät yli Pielisjoen Kevyen liikenteen 134 metrinen

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999

Hannu Pohjannoro SATEEN AIKAAN. laulusarja sopraanolle ja pianolle Tuomas Anhavan tekstiin. toinen, korjattu versio. For promotion only 1986 87 / 1999 Hannu ohannoro SATEEN AIKAAN laulusara soraanolle a ianolle Tuomas Anhavan tekstiin toinen, korattu versio 10 or romotion only 1 / 1 a or romotion only SATEEN AIKAAN Tuomas Anhava: Runoa (1), tava I III

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot