Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa"

Transkriptio

1 Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa Eija Hanhimäki TM, tohtorikoulutettava Käytännöllisen teologian laitos Teologinen tiedekunta

2 Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa Tutkimuksen tausta Diakonin työ kaupunkikoulussa: tutkimuskysymykset, teoreettinen tausta, aineisto ja tutkimusmenetelmät, konteksti, diakonin työn kuvaus, johtopäätökset

3 Tutkimuksen tausta Väitöstutkimuksen tavoitteena on tarkastella eettisten haasteiden kohtaamista neljässä kaupunkikoulussa Jyväskylässä ja Helsingissä. Tutkimuskysymykset ovat: Millaisia eettisiä haasteita kaupunkikouluissa esiintyy? Mitä eettisten haasteiden ratkaisumalleja kouluissa on käytetty ja kehitetty? Millaisia kokemuksia kouluyhteisön eri jäsenillä (rehtorit, opettajat, oppilaat, vanhemmat, muut yhteistyötahot kuten seurakunta) on eettisistä haasteista ja niiden ratkaisumalleista? Tutkimusaineisto: haastattelut sekä kysely- ja havainnointiaineisto Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

4 Kouludiakonin työ tapausesimerkkinä Kouludiakonin työ 1. väitöskirja-artikkelin aihe Esimerkki koulun ja srk:n yhteistyöstä, kun kaupunkikoulu kohtaa eettisiä haasteita Diakoni työskentelee Lapsiperheiden tukeminen projektissa Kokopäiväisesti koulussa osana henkilökuntaa Tutkimuksen tavoite: tutkia diakonin kerrontaa työstään haastavassa kaupunkikoulussa Tutkimuskysymykset: Millaisia haasteita ja tarpeita diakoni kohtaa työssään? Miten ja ketä hän voi auttaa näissä tilanteissa? Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

5 Teoreettinen tausta Oser and Althof (1993): pyöreän pöydän malli konkreetti tapa käsitellä moraalisia konflikteja koulussa Tirri (2003): kaikkien tilanteeseen osallisten tulisi osallistua pyöreän pöydän keskusteluun. Koulu tarvitsee kriittisiä ystäviä koulun ulkopuolelta kuten ev.-lut. pappia: uusia näkökulmia ja ongelman ratkaisutapoja Suomessa n. 90 % oppilaista kuuluu ev.-lut. kirkkoon luontainen yhteys Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

6 Teoreettinen tausta Noddings (1992): jokaisella huolenpidon tarve, joka universaali inhimillinen piirre Koulun kontekstissa: opettajien tulisi kehittää huolenpitosuhteita oppilaiden kanssa ja auttaa oppilaita kehittämään huolenpidon kykyään Arviointia: Hyvin tärkeä tavoite koulutyössä, mutta opettajien perustehtävä opettaminen Erityisesti haastavassa ja monikulttuurisessa kontekstissa oppilailla hyvin erilaisia tarpeita Koulut tarvitsevat lisää huolehtivia aikuisia Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

7 Aineisto ja tutkimusmenetelmät Osallistujat: diakoni, rehtori sekä kaksi vanhempaa, opettajaa ja oppilasta Aineistonkeruu haastattelemalla kevään ja kesän 2006 aikana. Myös projektin väliraportti osa aineistoa Haastatteluteemat samat eri haastatteluissa: haastavan kaupunkikoulun ja sen johtajuuden kuvausta (USISprojekti taustalla) Aineiston analyysi narratiivista sisällön analyysia Aineistossa paljon esimerkkikertomuksia diakonin työstä Tavoite: rakentaa kerronnallinen tapaustutkimus vastauksena tutkimuskysymyksiin (Polkinghorne 1995) Tutkimuskysymyksiin liittyvät teemat poimittiin aineistosta Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

8 Konteksti Tutkimuskoulu hyvin monikulttuurisella alueella: 38 % oppilaista maahanmuuttajataustaisia, 15 kansallisuutta Koulu osa korttelitaloa: päiväkoti, nuorisotila, kirkko ja asukaspuisto Korttelitalon pääajatus: Kaikki yhdessä Alueella monia ongelmia ja haasteita: alkoholi-, huume- ja mielenterveysongelmat; lapsiperheiden köyhyys; keskimääräistä enemmän mamu-taustaisia perheitä Rahoituksen haku sosiaalityöhön näiden perheiden parissa Vuonna 2004 Helsingin srk-yhtymältä rahoitus 3- vuotiseen diakoniatyön projektiin Lapsiperheiden tukeminen (diakoni projektityöntekijänä) Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

9 Diakonin työ tässä koulussa Korttelitalon kirkossa muutaman vuoden ennen projektin alkamista, tutustuminen alueeseen ja ihmisiin Projektityöpisteinä kaikki korttelitalon toimipisteet mutta erityisesti päiväkoti ja koulu Työ moninaista kuten uskontokasvatusta ja tehtäviä oppilashuoltoryhmässä Koulutyössä oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan erilaisten haasteiden ja tarpeiden kohtaamista tässä tutkimuksessa diakonin työn tarkastelu näiden ryhmien kautta Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

10 Diakonin työ oppilaiden kanssa Henk.koht. tapaamiset pääasiassa oppituntien aikana Aina vanhempien luvalla Lasten kanssa keskusteluaiheina mm. läsnäoloa, yksinäisyyttä, kiusaamista tai perhetilannetta koskevat asiat Monta kertaa diakoni auttoi ja kuunteli lapsia oikealla hetkellä, kun tarve oli suurin, ja näin ollen lapset eivät tarvinneet terapiaa. Diakonin apu oli lähellä: Apu on jokapäiväisessä elämässä ja sitä ei tarvitse lähteä hakemaan kaukaa. Tapaamiset ovat täällä huoneessani. On aiheuttanut hämmentynyttä kiitollisuutta, että apu on ilmaista ja lähellä. Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

11 Diakonin työ oppilaiden kanssa Työskentely lasten kanssa saattoi olla lyhyt- tai pitkäkestoista: Joskus työskentelemme hyvin selkeästi; piirrämme ja luemme tarinoita ja tällä tavoin käsittelemme vaikeaa tilannetta. Joskus vain istumme nojatuoleissa ja lapsi saattaa nukahtaa, koska hän ei ole nukkunut lainkaan edellisenä yönä. Diakonin mielestä ainakin yhden pysyvän aikuisen läsnäolo lapsen elämässä voi olla elämää suojeleva kontakti. Koulu voi edustaa lapsille jotakin pysyvää, jolla on rajat: Meillä on lapsia, joille ei kukaan ole kotona sanomassa, mikä on oikein ja väärin, ja vanhemmat saattavat olla välinpitämättömiä, missä heidän lapsensa ovat. Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

12 Diakonin työ perheiden kanssa Työ korostui perheiden tiukoissa tilanteissa: sosiaalisissa ongelmissa auttaminen, yhdessä sosiaalisen tuen lähteisiin tutustuminen, lomakkeiden täyttäminen Perhe voi saada integroitua apua, kun lasta autetaan: Mielestäni lapsiperheiden tukeminen on myös vanhempien auttamista esimerkiksi saamaan traumaterapiaa. Perhekarttojen tekeminen koulussa ja päiväkodissa työskennellessä, yhteistyö henkilökunnan kanssa kokonaiskuvan luominen perheiden tilanteista, ennaltaehkäisevä työ Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

13 Diakonin työ perheiden kanssa Kokemuksena: monikulttuurisuus sekä rikkaus että haaste: Rikkaus: suvaitsevaisuus ja sosiaaliset taidot kehittyvät Haasteet: kieliongelmat, aikakäsitys, kotiväkivallan käsittely ja nainen kirkon työntekijänä Diakonin sukupuoli etuna tavattaessa muslimiäitejä Etuina myös tietämys uskonnoista ja kulttuureista sekä oma kristillinen vakaumus Diakonin kohtaaminen erilaista: diakoni ei uhka, ei aivan koulun ytimessä, helpompi kohdata Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

14 Diakonin työ koulun henkilökunnan kanssa Kriisityön koulutus käytynä työnjako työparina olevan koulukuraattorin kanssa Huolena henkilökunnan jaksaminen haastavassa työssä Opettajat voineet jakaa tunteitaan ja huoliaan oppilaista diakonin kanssa. Kun koulun keinot riittämättömiä, diakoni soitti kotiin ja yritti yhdessä perheiden kanssa selvittää mahdollisia avun lähteitä. Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

15 Diakonin työ koulun henkilökunnan kanssa Henkilökunnan monipuolinen koulutus, yhteistyö ja motivaatio koulun menestymisen takana: Koko henkilökunta jakaa näkemyksen yhteisistä lapsista huolehtimisesta. Oppilashuoltoryhmä yrittää selvittää niitä asioita, jotka täytyy käsitellä koulussa, ja tällä tavoin mahdollistaa sen, että opettajat voivat keskittyä perustehtäväänsä, opettamiseen. Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

16 Työn arviointi ja tulevaisuuden näkymät Haastavaa, vaihtelevaa ja vaikeaa mutta myös etuoikeus: On ollut koskettavaa kuunnella ja jakaa lasten elämän kysymyksiä. Mutta vain harvalla on mahdollisuus paneutua niin intensiivisesti ja perusteellisesti samojen lasten ja perheiden jokapäiväiseen elämään. Työssä jaksaminen haasteena: apuna yksilöllinen työnohjaus Srk-työ tärkeänä resurssina, myös merkityksellistä omalle ammatti-identiteetille Koulun sisällä: rehtori ja kuraattori antaneet tärkeintä tukea; koko tukea antava yhteisö Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

17 Työn arviointi ja tulevaisuuden näkymät Haasteita: olla tietoinen tämän päivän ilmiöistä mm. mamu-ryhmien välisistä konflikteista ja arvojen muuttumisesta Kriittisyys päätöksentekotilanteissa srk:ssa: silmät laajentuneet näkemään asioita koulun ja päivähoidon näkökulmasta Tämä projekti ylittänyt diakoniatyön vanhoja raja-aitoja: Tässä työssä on korostettu perinteisesti työtä vanhusten ja vammaisten parissa. Diakoniatyössä on ollut vain vähän perhetyötä, mutta uusi asia tässä projektissa on työskentely lasten näkökulmasta. Projektin apu on tavoittanut sekä suomalaiset että mamuperheet tästä saatu kiitosta Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

18 Johtopäätöksiä Diakoni työskentelee monissa auttajan rooleissa haastavassa kaupunkikoulussa: Oppilaille huolehtivana ja pysyvänä aikuisena sekä uskonnollisena ja eettisenä kasvattajana Perheille diakoni tarjoaa apua erityisesti sosiaalisissa ongelmissa ja voi auttaa koko perhettä auttaessaan lasta - Diakonin tietämys ja ymmärrys eri uskonnoista ja kulttuureista sekä hänen kristillinen vakaumuksensa etuina kohtaamisissa Henkilökuntaa diakoni auttaa esim. kriisityössä, moniammatillinen yhteistyö erilaisissa haastetilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

19 Johtopäätöksiä Diakoni toivoi, että tulevaisuudessa löydetään lisää yhteistyömahdollisuuksia: On tärkeää olla saavutettavissa ja tehdä etsivää työtä. Kouluissa tällainen työ toteutuu automaattisesti. Tällä tavoin on mahdollista antaa perheille sellaista apua, jota he eivät itse löydä. Diakoni yhtenä koulun kriittisenä ystävänä, myös koulun ulkopuolella puolustaessaan lasten etuja päätöksentekoprosesseissa srk:ssa Tämä pioneeriprojekti koulun ja kirkon välillä on ylittänyt vanhoja raja-aitoja Diakonin monet auttajan roolit haastavassa kaupunkikoulussa

Veera Rinne TESTAUSPUHELUISTA VAKAVIIN ONGELMIIN VAPAAEHTOISTEN MOTIVAATIOT LASTEN JA NUORTEN PUHELIMEN PÄIVYSTÄMISEEN

Veera Rinne TESTAUSPUHELUISTA VAKAVIIN ONGELMIIN VAPAAEHTOISTEN MOTIVAATIOT LASTEN JA NUORTEN PUHELIMEN PÄIVYSTÄMISEEN Veera Rinne TESTAUSPUHELUISTA VAKAVIIN ONGELMIIN VAPAAEHTOISTEN MOTIVAATIOT LASTEN JA NUORTEN PUHELIMEN PÄIVYSTÄMISEEN Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

JOHTAJAN OIKEA KÄSI - VARAJOHTAJUUTTA PÄIVÄKODEISSA

JOHTAJAN OIKEA KÄSI - VARAJOHTAJUUTTA PÄIVÄKODEISSA JOHTAJAN OIKEA KÄSI - VARAJOHTAJUUTTA PÄIVÄKODEISSA Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatus Pro gradu -tutkielma Saana Simola Lokakuu 2014 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö

Lisätiedot

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta LASINEN LAPSUUS ammattilaiskysely 2010 Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta Tyyne Hakkarainen Kesäkuu 2010 Sisällys Aineisto...

Lisätiedot

KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta

KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta Anne Saranpää Pro gradu- tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

Opetustyön vaativuus inklusiivisessa luokassa

Opetustyön vaativuus inklusiivisessa luokassa Opetustyön vaativuus inklusiivisessa luokassa opettajaopiskelijoiden näkemysten mukaan Pro gradu- tutkielma Päivi Lohi Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Kevät 2015 Lapin

Lisätiedot

Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa. Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014

Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa. Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014 1 Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014 2 Nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyö perustuu yhdessä laadittuun

Lisätiedot

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen vertaisryhmätoimintamallin arviointi Taru Kivelä, VTM 27.3.2013 Arviointi on Helsingin kaupungin

Lisätiedot

BETANIA ON SOPIVAN PIENI JA MUKAVA PAIKKA! Asukas- ja kumppanuustalo Betanian toiminnan arviointi Bikva-mallilla

BETANIA ON SOPIVAN PIENI JA MUKAVA PAIKKA! Asukas- ja kumppanuustalo Betanian toiminnan arviointi Bikva-mallilla BETANIA ON SOPIVAN PIENI JA MUKAVA PAIKKA! Asukas- ja kumppanuustalo Betanian toiminnan arviointi Bikva-mallilla Marja Nenonen Opinnäytetyö, Syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELIJAHUOLTORYHMÄN TOIMIN- NASTA RANUAN KRISTILLISESSÄ KANSANOPISTOSSA

OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELIJAHUOLTORYHMÄN TOIMIN- NASTA RANUAN KRISTILLISESSÄ KANSANOPISTOSSA OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA OPISKELIJAHUOLTORYHMÄN TOIMIN- NASTA RANUAN KRISTILLISESSÄ KANSANOPISTOSSA Kaisa Makkonen g10665 Maria Paaso g16733 Opinnäytetyö syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Pohjoinen,

Lisätiedot

NOPE-koulutus nuoren opettajan tukena induktiovaiheessa

NOPE-koulutus nuoren opettajan tukena induktiovaiheessa NOPE-koulutus nuoren opettajan tukena induktiovaiheessa Pro gradu -tutkielma Jenni Moilanen Henna Mäki Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto syksy 2014 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA

Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Sanna Leskelä UUSPERHEET TERVEYDENHOITAJAN NEUVOLAVASTAANOTOLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISYÄ VAASASSA

ENNALTAEHKÄISYÄ VAASASSA 1 Mari Susanna Dahl ENNALTAEHKÄISYÄ VAASASSA Sosiaali- ja terveysala 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Mari Dahl Ennaltaehkäisyä Vaasassa

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA Eeva - Maija Laine Laura Mattila Noora Voutilainen Diakonia Ammattikorkeakoulu, DIAK

Lisätiedot

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall, Ida Jahnukainen, Johannes 2013 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall Ida Jahnukainen

Lisätiedot

Ohjenuoria lasten aidon osallistumisen edistämiseksi vuorovaikutteisen teknologian suunnitteluprojekteissa: tapaus osallistuvasta pelikehityksestä

Ohjenuoria lasten aidon osallistumisen edistämiseksi vuorovaikutteisen teknologian suunnitteluprojekteissa: tapaus osallistuvasta pelikehityksestä Ohjenuoria lasten aidon osallistumisen edistämiseksi vuorovaikutteisen teknologian suunnitteluprojekteissa: tapaus osallistuvasta pelikehityksestä lasten kanssa Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta

Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta Pilottiryhmiin osallistuneiden kokemuksia Diagnoosittomat-vanhempainvalmennuksesta Ulla Matikainen Adoptioperheet ry 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tämän tutkimuksen konteksti: kansainvälinen adoptio...

Lisätiedot

3. JAKSO IHMISSUHTEET Suvaitsevaisuus, auttavaisuus, avarakatseisuus, solidaarisuus

3. JAKSO IHMISSUHTEET Suvaitsevaisuus, auttavaisuus, avarakatseisuus, solidaarisuus 3. JAKSO IHMISSUHTEET Suvaitsevaisuus, auttavaisuus, avarakatseisuus, solidaarisuus Tämän jakson keskeinen teema on yhteistyö ja yhteistoiminnallisuuden opettelu; Sinä olet ok ja Me olemme ok. Siinä missä

Lisätiedot

Toteutuvatko sinun oikeutesi? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:7

Toteutuvatko sinun oikeutesi? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:7 Tietoa ihmisoikeuksista lapsille ja nuorille Toteutuvatko sinun oikeutesi? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:7 kaikki Lapset ja nuoret ovat tasa-arvoisia! Sisältö Lapsiasiavaltuutettu edistää

Lisätiedot

SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016

SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 SIPOON LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 2016 1 2 Kuvituskuvat: Merja Metsänen Lasten tekemät taideteokset Lukkarin koulun ala-aste Taitto Digiplast SAATTEEKSI Lastensuojelulaki velvoittaa

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ

ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ ALAIKÄISTEN LASTEN HUOMIOON OTTAMINEN AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ 26 40-vuotiaiden ikäryhmässä tehdyt tilannearviot Espoon kaupungin aikuissosiaalityössä Julkinen versio Tiina Hofström Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n Leija-hanke...4

Lisätiedot

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa.

TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. TUEXI TUKIHENKILÖTOIMINTA VANHEMMAN KOKEMANA, Kun itse ei jaksa, tukihenkilö jaksaa. Erityispedagogiikan proseminaari tutkielma Jenni Vikman Kevät 2010 Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007

Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 1 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vanhempainpuhelimen ja -netin vuosiraportti 2007 Teksti: Janne Telén Työryhmä: Janne Telén, Ulla Tanttu, Anne Ryhänen

Lisätiedot