VESILAHDEN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Päivitetty

2 Vesilahden turvallisuussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN YMPÄRISTÖKUVAUS JA KESKEISET KEHITYSNÄKYMÄT TURVALLISUUSTILANNE TOIMIJATAHOJEN YLEISKUVAUS Sosiaalitoimi Nykytilanne Tavoitteet Liikunta- ja nuorisotoimi Nykytilanne Mitä tehdä? Koulutoimi Perusopetuslaki Järjestyssäännöt Koulukiusaamiseen puuttuminen Oppilashuolto Syrjäytymisen ehkäiseminen Tekninen toimi Vapaaehtoisjärjestöt Suomen Punainen Risti, Vesilahden osasto Vesilahden osaston mahdollisuudet turvallisuussuunnitelmassa Vesilahden osaston mahdollisuudet toiminnassa syrjäytymistä vastaan nykyisin Tulevaisuuden visiot Yrittäjät Kihlakunnan poliisilaitos ONGELMAKOHTEET JA TOTEUTETTAVAT TOIMET Työpaikkaturvallisuus Vanhusten turvallisuus Yritysturvallisuus Poliisin paikkakuntatuntemus Osoitteiston tarkistus Lapsiperheiden syrjäytyminen 17 LIITTEET: LIITE 1 Vesilahden rikostilastoja v. 25/1 asukasta ja erilaisia vertailutietoja LIITE 2 Vesilahden rikostilastot taulukkoina v ja rikostilastot v. 25 kihlakunnassa ja erilaisia vertailutietoja LIITE 3 Rikoksia Vesilahdessa vuosina

3 Vesilahden turvallisuussuunnitelma YLEISTÄ Valtioneuvosto on tekemässään periaatepäätöksessä kansalliseksi rikoksentorjuntaohjelmaksi todennut mm. seuraavaa: Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman tavoitteena on luoda yhteinen toimintapolitiikka rikollisuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi niin, että vaikutukset rikollisuuteen otetaan huomioon kaikessa julkisessa päätöksenteossa. Tarkoitus on, että rikoksentorjuntaan osallistuvat valtiovallan ohella entistä tietoisemmin ja aktiivisemmin kunnat, elinkeinoelämä, kirkko, kansalaisjärjestöt sekä yksityiset kansalaisetkin. Toimintapolitiikka käsittää ensinnäkin toimet, joilla vähennetään otollisia rikostilaisuuksia. Rikokset tehdään esimerkiksi vaikeammiksi tehdä tai vähemmän kannattavaksi. Toiseksi siihen kuuluvat toimet, joilla ehkäistään joidenkin yksilöiden kehittymistä rikollisiksi esimerkiksi vaikuttamalla lapsuudessa ilmeneviin rikollisuuden riskitekijöihin tai tukemalla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Kolmanneksi pyritään katkaisemaan jo alkanut rikosura. Rikoksentorjuntaneuvosto ja kuntaliitto ovat katsoneet, että kuntien tulee olla keskeisesti mukana paikallisen turvallisuussuunnitelman laadinnassa. Sisäasiainministeriö on puolestaan velvoittanut kihlakuntien poliisilaitokset osallistumaan aktiivisesti tähän työskentelyyn.

4 Vesilahden turvallisuussuunnitelma TURVALLISUUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Turvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt Nokian kihlakunnan aloitteesta poliisilaitoksen johtoryhmän ja kunnanjohtajien kokouksessa Suunnittelun laatimista seuraa ohjausryhmä, jossa puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja ja jäseninä ovat poliisipäällikkö sekä perustettavan suunnitteluryhmän puheenjohtaja. Vesilahden kunnanjohtaja on kirjeellään nimennyt suunnitteluryhmän puheenjohtajaksi kunnaninsinööri Tapio Kauppilan sekä ryhmään jäseniksi seuraavat henkilöt: sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen sosiaalitoimi terveydenhoitaja Soile Wilen SPR Vesilahti erityisopettaja Mika Vihma koulutoimi maanviljelijä Pertti Uusi-Erkkilä maaseutuyrittäjä vs. liikunta- ja nuorisosihteeri Maarit Marttila liikunta- ja nuorisotoimi ylikonstaapeli Reino Koskinen poliisilaitos komisario Matti Rantala poliisilaitos Suunnitteluryhmän sihteerinä on toiminut komisario Matti Rantala. Suunnitteluryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Vesilahden kunnan turvallisuustyöhön osallistuvat seuraavat tahot: sosiaalitoimi liikunta- ja nuorisotoimi koulutoimi tekninen toimi vapaaehtoisjärjestöt yrittäjät kihlakunnan poliisilaitos Toiminta on tarkoitettu pysyväksi. Suunnitelmaa tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Suunnitelman ensimmäinen päivitys tehtiin Vuonna 26 tehtyyn päivitykseen ja toimintasuunnitelman tekemiseen vuosille ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Kunnaninsinööri Tapio Kauppila Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Pirkko Partanen Sosiaalitoimi Teknisentyön opettaja Timo Honkakunnas Koulutoimi Liikunta- ja nuorisosihteeri Sari Juuti Liikunta- ja nuorisotoimi Terveydenhoitaja Soile Wilen SPR, Vesilahti Maanviljelijä Pertti Uusi-Erkkilä Yrittäjät Ylikonstaapeli Arto Helo Poliisilaitos

5 Vesilahden turvallisuussuunnitelma Ylikomisario Pentti Jokinen Poliisilaitos Suunnitelman päivityksen kokoajana toimi Anneli Sirento.

6 Vesilahden turvallisuussuunnitelma YMPÄRISTÖKUVAUS JA KESKEISET KEHITYSNÄKYMÄT Vesilahti on Pirkanmaan kunta lähellä Tamperetta. Vesilahden kaksi suurinta taajamaa, Kirkonkylä ja Narva, suuntautuvat toiminnoiltaan lähes poikkeuksetta Lempäälään ja sitä kautta Tampereelle. Suuria valtaväyliä ei Vesilahdessa ole, mutta Vesilahdelta on lyhyt matka valtatielle numero 3, joka moottoritienä halkoo naapurikuntaa eli Lempäälää. Kunnan asukasluku lokakuun 25 lopussa oli 3834 asukasta. Asumisen keskittyminen kunnan taajamiin on nopeutumassa. Taajama-asujia kunnassa on nyt 54,5 % väestöstä. Asuntokunnista yhden tai kahden hengen talouksia on yhteensä 6,6 %. Yli 65-vuotiaita kunnassa on 16,5 % väestöstä. Asukasmäärän on ennustettu olevan lievässä nousussa. Viimeisimpien vuosien asukasmäärän lisääntyminen on kuitenkin ollut jopa ennustettua voimakkaampaa. Kunnassa toimii 178 yritystä. Maatiloja on 185. Työpaikat toimialarakenteen mukaan ovat palveluammateissa 59,5 % ja alkutuotannossa 13,3 %. Vesilahdesta ja sen kehitysnäkymistä voi lyhyesti todeta seuraavaa: Vesilahti on yritystoimintaa ja perinteistä maataloustuotantoa ylläpitävä rauhallinen maaseutupitäjä, jossa asumisturvallisuus on korkealla tasolla ja rikollisuus Nokian kihlakuntaan kuuluvista kunnista alhaisin. Erityispiirteenä voidaan kuitenkin turvallisuustilanteen osalta todeta yksinasuvien suuri osuus väestöstä ja se, että hyvät tieyhteydet suurista asutuskeskuksista houkuttelevat Vesilahteen rikoksentekijöitä pitkienkin matkojen takaa helppojen kohteiden äärelle.

7 Vesilahden turvallisuussuunnitelma TURVALLISUUSTILANNE Vesilahden kunnassa turvallisuustilanne on hyvä. Tilannetta rikostilastojen valossa tarkasteltaessa voidaan todeta, että kun rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia tapahtui vuonna 25 koko valtakunnassa tuhatta asukasta kohti 11,5 tapahtui Vesilahdessa rikoslakirikoksia tuhatta asukasta kohti 29,7. Länsi-Suomen läänissä vastaava suhdeluku oli 92,8 ja esimerkiksi Tampereen kaupungissa 15,3. Vesilahden kunnan kyseinen vertailuluku oli Nokian kihlakuntaan kuuluvista kunnista alhaisin. (LIITE 1) Vuoden 25 aikana tapahtui Vesilahden kunnassa omaisuusrikoksia 19, vahingontekoja 9, henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokseen yhteensä 9 kpl, joista pahoinpitelyjä yleisellä paikalla 1 kpl, huumausainerikoksia 1. Huomattavaa, ettei moottoriajoneuvoihin kohdistuvia rikoksia tilastoitunut lainkaan vuodelle 25. Tilastollisesti tilanne on Vesilahden kunnassa ollut suhteellisen vakaa, eivätkä vuosittain tapahtuneet rikokset ole lukumääräisesti viimeisen viiden vuoden aikana merkittävästi muuttuneet. (LIITTEET 2 ja 3) Vaikka tämä turvallisuussuunnitelma ei sisällä varsinaisesti liikenneturvallisuutta, suunnitteluryhmä pitää alueella tapahtuvien peuraonnettomuuksien välttämiseksi tärkeänä, että niiden estämiseksi tehtäisiin joitain toimenpiteitä. Paikkoihin, joissa erityisesti onnettomuuksia sattuu, tulisi pyrkiä saamaan turvaaidat. Ainakin onnettomuusherkät tieosuudet tulisi merkitä erityisin varoitustauluin. Rikostilastojen valossa ei huumausaineisiin liittyvää rikollisuutta voida pitää erityisenä huolena Vesilahden kunnassa. Nuorisotyötä tekevien havaintojen perusteella voidaan kuitenkin epäillä, että jossain määrin Vesilahden nuorison keskuudessa huumausaineiden käyttöä on ja sitä on kaikkien toimijatahojen tarkasti seurata omassa toiminnassaan. Yhteistyö tässä ja muidenkin päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa viranomaisten välillä pitää toimia saumattomasti ja luottamuksellisesti. Ongelmiin on syytä puuttua hyvin varhaisessa vaiheessa.

8 Vesilahden turvallisuussuunnitelma TOIMIJATAHOJEN YLEISKUVAUS 5.1 Sosiaalitoimi Nykytilanne Vesilahti on voimakkaasti kasvava lapsiperheiden suosima muuttovoittokunta Tampereen kaupunkiseudulla. Lasten määrän voimakasta kasvua kuvaa alle 15-vuotiaiden osuuden muutos vuosina , mikä on valtakunnan korkein. Samoin Vesilahden väestöstä alle 14-vuotiaiden osuus on valtakunnallisestikin huippuluokkaa. Sosiaalitoimen arjessa näkyy päihde-, mielenterveysja lastensuojeluongelmien selkeä kasvu. Muuttuvassa ympäristössä korostuvat erilaiset lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä vaarantavat tekijät. Samanaikaisesti väestö ikääntyy ja vanhusväestön absoluuttinen määrä kasvaa Tavoitteet Rikosten ennaltaehkäisy Turvallisuuden lisääminen Poliisin toimintaedellytysten parantaminen Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ENNALTAEHKÄISYN KOHTEENA OVAT ERITYISESTI LAPSET, NUORET, KODIT, PÄIVÄKODIT JA KOULUT Tapakasvatus kunniaan Tapakasvatusta on lisättävä kodeissa, kouluissa ja päivähoidossa. Vastuu tapakasvatuksen toteuttamisesta on kunnan viranomaisilla. Poliisi antaa koulutusapua kouluissa ja päivähoidossa. Vanhempien vastuun korostaminen Lähtökohtaisesti lasten kasvatusvastuu kuuluu lasten vanhemmille ja huoltajille, joita tulee tukea ja ohjata vanhemmuuteen. Viranomaiset kannustavat vanhempia yhteistyöhön ja korostavat yhteisiä pelisääntöjä esim. lasten kotiintuloajoissa. Yhteisöjen toiminta Kannustetaan eri yhdistyksiä, järjestöjä ja seuroja ennaltaehkäisevään toimintaan. Aluesuunnittelussa (kaavasuunnittelu) jo suunnitteluvaiheessa huomioidaan asukkaiden viihtyvyys ja turvallisuus. Yhteisöllisyyden kehittäminen Kehitetään eri kylille perhekahvilatoimintaa, jonka tavoitteena on yhteisöllisyyttä edistävän ja syrjäytymistä ehkäisevän avoimen päiväkerhotoiminnan virittäminen eri kylille.

9 Vesilahden turvallisuussuunnitelma Vanhusten turvattomuuden vähentäminen organisoimalla vapaaehtoisia yksinäisten vanhusten tueksi ja turvaksi, mm. naapuriavun kehittäminen, vastuu lähimmäisestä ajattelun vahvistaminen. Varhainen puuttuminen neuvolassa, päivähoidossa, koulussa ja sosiaalityössä. Mm. neuvolatoiminnan kehittäminen hyvinvointineuvolan suuntaan, varhainen ongelmien toteaminen ja hoitoon ohjaus, tehokas oppilashuoltotyö, tehostettu perhetyö. Kunta on palkannut erityistyöntekijöitä varhaisen puuttumisen tehostamiseksi mm. erityislastentarhanopettaja, perhetyöntekijä, kokopäiväisesti avohoidossa työskentelevä psykiatrinen sairaanhoitaja, tulossa psykologi Ostopalveluna hankitaan lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin palveluja. Syrjäytymisen ehkäisy Päihde- ja mielenterveysongelmaisten varhainen hoitoon ohjaus, nuorten kuntouttava työtoiminta, pitkäaikaistyöttömien aktivointi, aktiivinen työvoimapolitiikka yhteistyössä kunnan ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa Päivähoidon ja vanhustenhuollon toimintayksiköiden pelastussuunnitemat ajan tasalla. Työpaikkaturvallisuuden kehittäminen Työpaikkakohtaisia luentoja ja koulutustilaisuuksia työturvallisuudesta esim. uhkaavan asiakkaan kohtaamisesta. Työympäristöön vaikuttaminen mm. toimistotilojen pakotiet, hälytysjärjestelmät.

10 Vesilahden turvallisuussuunnitelma Liikunta- ja nuorisotoimi Nykytilanne Mitä tehdä? Vesilahden kunta kasvaa vauhdilla. Liikunta- ja nuorisotoimen tulee vastata lisääntyvään tarpeeseen varhaisnuorten ja nuorten toimintojen järjestämiseksi. Kehittyvä kunta tarvitsee erilaisia vapaa-ajantoimintoja, jotta asukkaat kokevat Vesilahden mielekkääksi ja viihtyisäksi paikaksi asua ja elää. Nuoret kokoontuvat erityisesti Kirkonkylän ja Narvan alueelle viettämään vapaaaikaa. Alkoholi liittyy monilla nuorilla viikonlopun viettoon. Alkoholin käyttö aiheuttaa jonkin verran ongelmia, koska humalapäissä pienen ilkivallan tekeminen lisääntyy. Mistä alkoholia saadaan, sen välittäminen on rikos. Mopot ja muut moottoriajoneuvot ovat lisääntyneet, mopot ovat viritettyjä ja niitä kuljetetaan alaikäisinä. Syrjäytymisen uhka koskettaa joitain vesilahtelaisia nuoria. Yhteistyö koulutoimen ja sosiaalitoimen kanssa luo vahvan pohjan syrjäytymisen ehkäisyyn, kun jokainen sektori omalta osaltaan puuttuu ongelmiin. Nuorisotilojen toiminta taataan Kirkonkylässä ja Narvassa. Seuroja ja yhdistyksiä kannustetaan järjestämään nuorteniltoja eri kylille, nuorisotoimi tukee toimintaa rahallisesti avustusten yhteydessä. Nuorisotilaan pääsy edellyttää promillea. Entistä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että toiminta on kehittyvää, nuorten tarpeista lähtevää ja tavoitteellista. Mielekäs toiminta antaa nuorille mahdollisuuden toteuttaa itseään terveellä tavalla. Liikuntatoimen puolella järjestetään mahdollisimman paljon ohjattuja liikuntatunteja lasten ja nuorten vapaa-aikana. Erilaiset leirit, retket, tapahtumat jne. ovat tärkeitä. Erilaiset järjestöt, seurat sekä lasten ja nuorten vanhemmat ovat tärkeitä lenkkejä luotaessa välittävää verkostoa. Myös yhteistyö poliisin kanssa on tärkeää. Päävastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista on ensikädessä vanhemmilla ja perheillä. - Vanhempien vastuu nuorista o tieto missä nuoret liikkuvat o mitä nuoret tekevät ja kenen kanssa o luottamus nuoreen o välittäminen ja kiinnostus nuorten tekemisiin o nuorten avunhuutojen huomioiminen o aikuisen malli, vanhempien roolin tärkeys o puuttuminen nuorten tupakointiin ja alkoholin nauttimiseen sekä näpistyksiin - Yhteiskunnan reagointi nuorten käyttäytymiseen o mikäli nähdään, että nuori tekee väärin, puututaan nuorten tekemisiin

11 Vesilahden turvallisuussuunnitelma o opastetaan ja ohjataan, hyvän aikuisen malli ja esikuva o me hengen luominen, kiinnitetään huomiota nuorten tekemisiin o puuttuminen nuorten tupakointiin ja alkoholin nauttimiseen sekä näpistyksiin o välittäminen, jos esim. nähdään naapurin alaikäinen lapsi humalassa Kirkolla, kerrotaanko siitä vanhemmille? - Mistä saa alkoholia ja tupakkaa kuka välittää? o jos välität et välitä o viinan välittäminen on rikos tiedottaminen - Yhteistyö poliisin, koulun, sosiaalitoimen ja muiden tahojen kanssa o yhteistyö eri tahojen kanssa o Muistettava että meillä kaikilla on vaitiolovelvollisuus, luottamus o Teemme kaikki työtä nuorten hyvinvoinnin eteen o Poliisin näkyminen ja puuttuminen nuorten asioihin o Viinan välittäminen poliisin puuttuminen asiaan o mopot ja muut moottoriajoneuvot viritettyjä, ylinopeudet, alaikäisenä ajaminen, päihtyneenä ajaminen, ilman kypärää poliisin tehovalvonta, tiedottaminen

12 Vesilahden turvallisuussuunnitelma Koulutoimi Koulun eräs keskeinen tehtävä on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoisiksi ja yhteistyökykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Tavoitteeseen pyritään koulun antamalla laillisuuskasvatuksella sekä sosiaalisten suhteiden avulla. Koulu on omanlainen pienoisyhteiskuntansa, jossa harjoitellaan käytännössä yhteiskunnan pelisääntöjä. Yhteisesti hyväksyttyjen sääntöjen noudattamisella pyritään kasvattamaan nuoria aktiivisiksi ja lainkuuliaisiksi yhteiskunnan kansalaisiksi. Tässä kodin ja koulun yhteistyössä ilmenee koulun merkitys rikollisuuden ehkäisyssä. Vastaavasti samalla tuetaan syrjäytymisen ehkäisemistä Perusopetuslaki Koulun toimintaa säätelee perusopetuslaki, jossa ovat mainittu mm. kurinpidolliset toimenpiteet ( 36) sekä häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen ( 36b). Myös oppivelvollisuus, oppilaan oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ovat mainittuina perusopetuslaissa Järjestyssäännöt Jokaisella Vesilahden koululla ovat voimassaolevat järjestyssäännöt, joita päivitetään tarpeen mukaan. Järjestyssäännöt löytyvät koulukohtaisesta opetussuunnitelmasta. Järjestyssäännöt käydään läpi lukuvuoden alussa Koulukiusaamiseen puuttuminen Havaittuihin kiusaamistapauksiin puututaan välittömästi ja asiasta ollaan yhteydessä koteihin. Oppilashuoltotyöryhmä on oppilaan ja kotien tukena asiaa käsiteltäessä Oppilashuolto Oppilashuolto on säädetty perusopetuslailla ( 31a). Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu koulukohtaisesti tarpeen mukaan. Oppilashuoltotyöryhmän kokoon pano vaihtelee koulukohtaisesti, yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimen kanssa Syrjäytymisen ehkäiseminen Koulu pyrkii järjestämään opetustilanteet ja muun toimintansa siten, että se tukisi oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kyse on kuitenkin laajemmasta kuin koulupäivän toimintaa koskevasta asiasta, joten aktiivinen yhteys kotien ja esim. nuorisotoimen kanssa on välttämätöntä. Toimenpiteinä syrjäytymisen ehkäisyyn on ollut tiivis yhteistyö sosiaalitoimen kanssa tavoitteena ongelmien riittävän aikainen havaitseminen.

13 Vesilahden turvallisuussuunnitelma Tekninen toimi Tekninen sektori pyrkii kaava-alueilla jo kaavan laatimisvaiheessa vaikuttamaan siihen, että myös turvallisuus otetaan riittävästi huomioon. Asia korostuu erityisesti liikenneväylien ja yleisten alueiden suunnittelussa. Kunnan yleiset leikkipaikat ovat teknisen toimen hoidossa. On muistettava, että alueet suunnitellaan palvelemaan kaikkia ikäryhmiä. Erityishuomio on kiinnitettävä vanhusten, lasten ja liikuntaesteisten tarpeisiin. Koulutien turvallisuus kaikkialla on ensiarvoisen tärkeä lapselle. Jos tämä asia on kunnossa, luo se myös yleisen turvallisuuden tunteen. Kaava-alueiden sisäisiä kevyenliikenteenväyliä toteuttaa kunta itse, mutta valtion teiden varsien kevytväylien suunnitteluun ja toteuttamiseen toivoisi Tielaitokselta huomattavasti enemmän panostusta. Kaavateiden valaistus toteutetaan kunnan toimesta, kun alueet ovat po. rakentuneet. Ongelmana ovat vilkasliikenteiset maantiet. Niiden valaisemiseen eivät kunnan varat riitä, vaikka tarve onkin suuri. Liikkuminen kirkonkylän ja Narvan välillä ei ole turvallista tien kapeuden ja mutkaisuuden vuoksi edes valoisana aikana. Tarvittaisiin ainakin leveä piennarkaista ja valaistus. Lempäälän ja Vesilahden Kk:n välisen tien paraneminen todetaan tyydytyksellä. Tällekin osuudelle olisi kevyenliikenteen väylä ollut tarpeellinen. Uusia kiinteistöjä rakennettaessa pyritään ne suunnittelemaan sellaisiksi, että ratkaisuilla on ennaltaehkäisevä vaikutus rikosten, erityisesti vahingontekojen tekemiseen. Arvokkaimmille kunnan kiinteistöille on asennettu murtosuojaus ja - valvonta. Näistä laitteista hälytykset menevät suoraan teknisen toimen päivystäjän puhelimeen. Päivystys on ympärivuorokautista. Yleisesti ottaen vahingonteko kunnan omaisuuteen on vähäistä. Suurempi ongelma on muualla kunnan alueella yksityisten ihmisten omaisuuteen kohdistuva vahingonteko. Erityisesti murrot varsinkin kesäasuntoihin ja päivisin tyhjillä oleviin vakituisiin asuntoihin ovat lisääntyneet. Ilmoituksia hämäristä kulkijoista tulee lisääntyvässä määrin.

14 Vesilahden turvallisuussuunnitelma Vapaaehtoisjärjestöt Suomen Punainen Risti, Vesilahden osasto Vesilahden osaston mahdollisuudet turvallisuussuunnitelmassa Osastossa n. 145 jäsentä v. 25. Suuri osa on työikäisiä, mutta myös ikääntyneitä ja nuoria on mukana. Aktiivisia toimijoita osaston toiminnassa on kymmenkunta. Yhteistyötä tehdään sekä viranomaisten että muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Erityisesti mainittakoon koulutoimi, Vesilahden Valkohännät, VPK, seurakunta ja sosiaalitoimi. Osaston tärkeimmät toimintamuodot tällä hetkellä ovat ensiapupäivystykset erilaisissa tilaisuuksissa ja ensiapukoulutus. Ala-asteikäisille on v toiminut myös ensiapuun suuntautuva harrastusryhmä Vesilahden osaston mahdollisuudet toiminnassa syrjäytymistä vastaan nykyisin Toiminta on vapaaehtoista. Näkyvyys ja saavutettavuus on parantunut viime vuosina aktiivisella tiedottamisella ja osaston yhteystietojen julkistamisella. Verkostoituminen muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa on edistynyt ja siten mahdollisuudet vastata tarpeisiin ovat parantuneet. Ensiapukoulutuksessa ja muussa terveystiedon jakamisessa korostetaan ennaltaehkäisyä ja myönteistä suhtautumista kanssaihmisiin Tulevaisuuden visiot Pyritään jatkamaan nuorille ja varhaisnuorille suunnattua toimintaryhmää tms. jossa paneuduttaisiin myös asennevaikuttamiseen. Kehitetään yhteistyötä muiden vaikuttajien kanssa, jotta syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville saataisiin mielekästä toimintaa. Pyritään lisäämään jäsenmäärää ja eritoten aktiivijäsenten määrää ja siten saamaan uusia toimijoita. Etsitään tiloja toimintakeskukselle, jossa kaikki vesilahtelaiset toimijat voisivat kokoontua ja luoda parempia toimintamahdollisuuksia erilaisille ryhmille.

15 Vesilahden turvallisuussuunnitelma Yrittäjät ONGELMIA / EPÄKOHTIA Poliisi liian kaukana. Poliisin tulo saattaa kestää kauan. Poliisin näkyminen etenkin perjantai- ja lauantai-iltaisin (ennaltaehkäisevä työ). Hälytyslaitteiden puute. Yrityksiä hajallaan eri puolilla kuntaa, yhteisvalvonta hankalaa. KYLÄT / KYLÄKERHOT Mökkien ja asumattomien kiinteistöjen murrot; myös yksinäisillä paikoilla sijaitsevat yritykset helppoja murtautumiskohteita. Liikenne: rattijuopot peura- ja hirvikolarit ylinopeudet, etenkin paikoissa jossa kevyttä liikennettä (esim. Krääkkiön koulu runsaasti liikennöidyn tien varressa). Harrastusmahdollisuudet (puute/rajallisuus) Tietyissä paikoissa majailevat ryyppyporukat, rattijuopumukset ja muu epämääräinen toiminta. Erilaisten tapahtumien järjestysmiesasiat (edelleen korttien puutetta).

16 Vesilahden turvallisuussuunnitelma Kihlakunnan poliisilaitos Nokian kihlakunnan poliisitoiminta on keskitetty Nokialle. Lempäälässä on Nokian kihlakunnan poliisilaitoksen palvelutoimisto, johon sijoitetut poliisimiehet suorittavat kaikki paikallispoliisille kuuluvat tutkintatehtävät ja lähes kaikilla poliisimiehillä on myös turvallisuusyhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Palvelutoimisto tarjoaa myös kaikki lupa-asioihin liittyvät palvelut. Järjestyksen- ja turvallisuuden valvontaan, liikennevalvontaan ja ennalta estävään toimintaan kohdistuvat toimenpiteet hoitaa Nokialle sijoitetut turvallisuuden vastuualueen kenttäpartiot. Turvallisuuden vastuualueen partioista on vähintään yksi ympärivuorokautisesti sijoitettuna hoitamaan Lempäälässä ja Vesilahdessa tapahtuvat hälytystehtävät sekä ennaltaehkäisevästi partioimaan myös Vesilahden kunnan alueella työvuoronsa aikana. Nokian kihlakunnassa peruspoliisitoimintaa toteutetaan kuntakohtaisten turvallisuusyhteistyön malleilla. Vesilahden kunnassa tähän lähinnä sidosryhmäyhteistyöhön liittyvään toimintaan on nimetty yhteensä 13 poliisimiestä. Nokian poliisin turvallisuuden osastossa on yhdelle kenttäryhmälle nimetty Vesilahti kummikunnaksi. Kummikunta-periaatteen mukaisesti kyseinen turvallisuuden kenttäryhmä sisällyttää vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan erityisiä valvontateemoja kunnan alueella ja toimii suorassa yhteydessä kunnan sidosryhmiin kuten sosiaalitoimeen, kouluihin ja päiväkoteihin. Toimintasuunnitelmassa määriteltyjä painopistealueita kohdennetaan erityisesti Vesilahden kuntaan. "Kummikenttäryhmä" pyrkii muun poliisitoiminnan yhteydessä partioimaan erityisesti Vesilahden alueella ja seuraa yleistä turvallisuustilannetta kunnassa ja toimii välittömästi epäkohtien ilmetessä tai turvallisuustilanne sitä edellyttää. Rikollisuustilanteen valossa Vesilahden kunta on kihlakunnan turvallisin kunta. Rikostilastossa mikään rikollisuuden laji ei tule korostuneesti esille. Poliisitoiminnassa tehtyjen havaintojen perusteella kohdistetaan tarkkailua ja poliisitoimenpiteitä viikonloppuiltaisin esiintyviin rattijuopumustapauksiin ja omaisuusrikosten kohteena suosittuihin kiinteistöihin sekä kiinnitetään huomiota väkivaltarikollisuuden kehitykseen. Lempäälän palvelutoimiston rikostutkintaa tekevät poliisimiehet ja turvallisuuden kenttäpartiot tekevät saumatonta yhteistyötä, jotta kulloinkin vallitsevasta rikollisuudesta ollaan jatkuvasti ajan tasalla. Poliisilla on käytettävissään jatkuvasti päivitettävät rikostilastot, joiden avulla seurataan ja analysoidaan rikostilannetta kunnan alueella.

17 Vesilahden turvallisuussuunnitelma ONGELMAKOHTEET JA TOTEUTETTAVAT TOIMET Seuraavassa ongelmakohdeluettelossa on toimenpide-ehdotukset, joita suunnitteluryhmässä on ideoitu turvallisuuden edistämiseksi eri osa-alueilla. Toimenpiteissä ei luetella sellaisia asioita, joita itse kukin taho virkatyönään joka tapauksessa tekee. Niissä on keskitytty lähinnä uusiin toimenpiteisiin tai olemassa olevan toiminnan tehostamiseen ja terävöittämiseen. Lähtökohtana on, että toimenpiteet myös toteutetaan ja siinä aikataulussa kuin suunnitelmassa on esitetty. ONGELMA/ ASIA 1. Työpaikkaturvallisuus 2. Vanhusten turvallisuus 3. Yritysturvallisuus 4. Poliisin paikkakuntatuntemus 5. Osoitteiston tarkastus 6. Lapsiperheiden syrjäytyminen TARKENNUKSET TOTEUTETTAVAT TOIMET 21 AIKA SIDOSRYHMÄT VASTUUTAHO Kunnanviraston ja terveyskeskuksen toimenhaltijat kokevat turvattomuutta. Kunnassa on runsaasti yksin asuvia vanhuksia. Liikelaitosvarkaudet helppoja kohteiden suojaamattomuuden ja syrjäisen sijainnin takia. Vesilahtea ei tunneta poliisin kenttäryhmän toiminnassa riittävästi. Muuttuva ympäristö/lapsiperheiden muuttoliike, -14- vuotiaiden osuus Järjestetään työpaikkakohtaisesti luento- ja ohjaustilaisuus aiheesta. Suoritetaan kirjallinen kysely turvallisuustilanteesta kunnassa asuville kohderyhmään valituille. Selvitetään kunnassa sijaitsevat omaisuusrikosten riskikohteet ja laaditaan näihin kohteisiin yksilöity suojausneuvontaohje kirjallisena. Tutustutetaan Vesilahden kummikenttäryhmän poliisimiehet Vesilahden kohteisiin ja henkilöihin. Kipupistekohdat Kummikunta Varmistetaan osoitteiston oikeellisuus. Mennään tiestö läpi. Ehkäisevän työn tehokkaampi kohdentaminen lasten ja nuorten parissa hanke. Avoin päiväkerhotoiminta Kesäkuuhun 27 mennessä Vuoden 27 aikana Syyskuuhun 22 mennessä Kevään 22 aikana Sosiaalitoimi Tekninen toimi Poliisi Sosiaalitoimi Poliisi Yrittäjät Poliisi Maaseutuasiamies Kyläkerhot Tekninen toimi Poliisi Vuonna 26 Kunta/tekninen toimi Pelastuslaitos Poliisi Vuonna 27 Sosiaali- ja terveystoimi Kolmas sektori Poliisi Sosiaalitoimi Poliisi Tekninen toimi Tekninen toimi Sosiaali- ja terveystoimi

18 Vesilahden turvallisuussuunnitelma väestöstä kasvanut nopeasti, osuus valtakunnallisestikin vertaillen korkea.

19 LIITE 1 Vesilahden rikostilastoja v. 25 / 1 asukasta ja erilaisia vertailutietoja Lähde: PolStat Rikoslakirikokset v.25 kpl / 1 as. 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 9,4 81,9 85,4 73,275,7 64, 29,7 Nokia Mouhijärvi Pirkkala Lempäälä Vesilahti Ylöjärvi Kihlakunta 92,8 15,3 92,8 11,5 LS-lääni Tampere P:maa pl V:la Suomi kpl / 1 as. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 3, 28,6 29,8 19,7 Nokia Mouhijärvi Pirkkala Omaisuusrikokset v. 25 Lempäälä Vesilahti 8,7 Ylöjärvi 25, 27,3 Kihlakunta LS-lääni 64,9 42,1 44,9 49,4 Tampere P:maa pl V:la Suomi kpl / 1 as. 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 4,9 Nokia Moottoriajoneuvoihin kohdistuvat rikokset v. 25 Mouhijärvi 2,7 3,4 4,3, Pirkkala Lempäälä Vesilahti Ylöjärvi 3,7 4, Kihlakunta LS-lääni 6,4 Tampere 11,6 P:maa pl V:la tietoa ei saa 7,8 Suomi kpl / 1 as. Vahingonteot v , 1, 8, 7, 6,3 7,2 6,3 6,5 6, 4,3 4, 2,4 2,, Nokia Mouhijärvi Pirkkala Lempäälä Vesilahti Ylöjärvi Kihlakunta 1,5 9,6 8,2 8,1 LS-lääni Tampere P:maa pl V:la Suomi kpl / 1 as. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset v. 25 6,3 5,5 6,1 6,4 5, 5,3 4,7 4,5 Nokia Mouhijärvi Pirkkala 2,7 3,3 2,4 Lempäälä Vesilahti Ylöjärvi Kihlakunta LS-lääni Tampere P:maa pl V:la Suomi kpl / 1 as. 5, 4,5 4, 3,5 3, 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Nokia Mouhijärvi Pahoinpitelyt yleisellä paikalla v. 25 1,3,8,8,3 Pirkkala Lempäälä Vesilahti Ylöjärvi 1,6 1,7 Kihlakunta LS-lääni 2,8 3,9 Tampere Tiet oa ei saa 3,3 P:maa pl V:la Suomi kpl / 1 as. 5, 4, 3, 2, 1,, Nokia 1,6 Mouhijärvi, Huumausainerikokset v. 25 Pirkkala 1, 1,2,3 Lempäälä Vesilahti Ylöjärvi,7 1,1 Kihlakunta LS-lääni 2,7 Tampere 3,7 2,4 2,8 P:maa pl V:la Suomi kpl / 1 as. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 6,5 Nokia 5,7 Mouhijärvi Pirkkala Rattijuopumukset v. 25 3,2 3,8 3,8 3,5 Lempäälä Vesilahti Ylöjärvi Kihlakunta 4,5 4,6 3,7 4,4 5, LS-lääni Tampere P:maa pl V:la Suomi

20 LIITE 2 Vesilahden rikostilastot taulukkoina Lähde: PolStat VESILAHDEN RIKOSTILASTOT v Lainsäädäntömuutos 1999, liikennerikoksia rikoslakirikoksiin Rikoslakirikokset Omaisuusrikokset Moot.ajon.kohd. rikokset Henkeen ja terveyteen kohd. rikokset Pah.pit. yleisellä paikalla Vahingonteot Huumausainerikokset Rattijuopumusrikokset RIKOSTILASTOT v. 25 KIHLAKUNNASSA JA ERILAISIA VERTAILUTIETOJA Rikoslaji Nokia Mouhijärvi Pirkkala Lempäälä Vesilahti Ylöjärvi Kihlakunta LS-lääni Tampere P:maa pl V:la Suomi Rikoslakirikoksia Omaisuusrikokset Moot.ajoneuvoihin kohd. rikokset Henkeen ja terv. kohd. rikokset Pahoinpitelyt yleisellä paikalla Vahingonteot Huumausainerikokset Rattijuopumusrikokset Asukasluku Rikoksia / 1 asukasta Nokia Mouhijärvi Pirkkala Lempäälä Vesilahti Ylöjärvi Kihlakunta LS-lääni Tampere P:maa pl V:la Suomi Rikoslakirikokset 81,9 9,4 64, 85,4 29,7 73,2 75,7 92,8 15,3 92,8 11,5 Omaisuusrikokset 3, 19,7 28,6 29,8 8,7 25, 27,3 42,1 64,9 44,9 49,4 Moot.ajoneuvoihin kohd. rikokset 4,9 2,7 3,4 4,3, 3,7 4, 6,4 11,6, 7,8 Henkeen ja terv. kohd. rikokset 6,3 5, 2,7 3,3 2,4 4,7 4,5 5,5 6,1 5,3 6,4 Pahoinpitelyt yleisellä paikalla 3, 1,3,8,8,3 1,6 1,7 2,8 3,9, 3,3 Vahingonteot 7, 4,3 6,3 7,2 2,4 6,3 6,5 8,2 1,5 8,1 9,6 Huumausainerikokset 1,6, 1, 1,2,3,7 1,1 2,7 3,7 2,4 2,8 Rattijuopumusrikokset 6,5 5,7 3,2 3,8 3,8 3,5 4,5 4,6 3,7 4,4 5,

21 LIITE 3 Rikoksia Vesilahdella vuosina Lähde: PolStat kpl Vertailtavuus ei sama v eikä 1998 johtuen lainsaadantömuutoksesta (liikennerikoksia rikoslakirikoksiin) Rikoslakirikokset Vesilahdella v kpl Omaisuusrikokset Vesilahdella v kpl Mo.ajon.kohd. rikokset Vesilahdella v kpl Vahingontekorikokset Vesilahdella v kpl Henkeen ja terveyteen kohd. rikokset Vesilahdella v kpl 3 Pahoinpitelyrikokset yleisellä paikalla Vesilahdella v kpl Huumausainerikokset Vesilahdella v kpl Rattijuopumusrikokset Vesilahdella v

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi www.nurmijarvi.fi Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Kuntalaisten arkiturvallisuus Nurmijärven turvallisuussuunnitelma 2009-2012 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2016 Turvallisuussuunnitelma käsitelty Kunnanhallitus 10.02.2014 Kunnanvaltuusto 19.02.2014 Sisällys... 1 1 JOHDANTO... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN YLEISET

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 - 2 - Kuopion kaupunki Erillisselvitykset ER 2008:2 ISSN 1785-0301 Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2008-2011 - 3 - Sisältö TIIVISTELMÄ...-

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2012-2015 SISÄLTÖ 1. Tiivistelmä.......................................................... 3 2. Turvallisuussuunnitelman tausta ja tavoitteet................................

Lisätiedot

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016

Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnitelma 2013-2016 Lappeenrannan seutukunnan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän raportti 27.2.2013 Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Lappeenrannan seutukunta

Lisätiedot

Lohjan kaupungin turvallisuussuunnitelma

Lohjan kaupungin turvallisuussuunnitelma Lohjan kaupungin turvallisuussuunnitelma Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 8.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Osa I: Osa II: Osa III: Suunnitelman lähtökohdat ja toteuttaminen Asukasnäkökulman loppuraportti:

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA

KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUHAVAN KAUPUNKI TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3 2. Kauhava toimintaympäristönä...4 3. Turvallisuussuunnitelman toteutus...4 4. Toimintaympäristön analyysi ja nykytilanteen

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PAIKALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA PAIKALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA HYVINVOINTI- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mänttä-Vilppula 2013 Työryhmäkäsittely 05.06.2013 Kaupunginhallituksen käsittely 17.06.2013 Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN TURVALLISUUS- SUUNNITELMA vuosiksi 2010 2012 Kesälahti Kitee Tohmajärvi Rääkkylä

KESKI-KARJALAN TURVALLISUUS- SUUNNITELMA vuosiksi 2010 2012 Kesälahti Kitee Tohmajärvi Rääkkylä KESKI-KARJALAN TURVALLISUUS- SUUNNITELMA vuosiksi 2010 2012 Kesälahti Kitee Tohmajärvi Rääkkylä LUONNOS 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMIJAT JA TOIMIJOIDEN ROOLIT... 6 2.1 Kuntien keskushallinto... 6 2.2

Lisätiedot

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma

Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma 2012-2015 päivitetty 26.2.2014 Sisältö 1. Tiivistelmä.......................................................... 1 2. Turvallisuussuunnitelman tausta ja tavoitteet................................

Lisätiedot

ETELÄ-PIRKANMAAN TURVALLISUUSSUUNNITTELU

ETELÄ-PIRKANMAAN TURVALLISUUSSUUNNITTELU ETELÄ-PIRKANMAAN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Turvallisuussuunnitelma, nykytilan kuvaus Luonnos 5.6.2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO / ALUEKUVAUS 4 1. SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 5 1.1 SYRJÄYTYMINEN JA HYVÄ SOSIAALINEN

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011-2015

PIRKKALAN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011-2015 PIRKKALAN KUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011-2015 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ESIPUHE 6 1. YLEISTÄ TURVALLISUUSSUUNNITTELUSTA 7 1.1. SISÄISEN TURVALLISUUDEN VALTAKUNNALLINEN OHJELMA 7 1.2.

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma 2014

Turvallisuussuunnitelma 2014 Turvallisuussuunnitelma 2014 Teuvan kunta Khall 1.4.2014 86 Kv 12.5.2014 21 Turvallisuus- ja hyvinvointityöryhmä 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Teuvan kunta... 4 3 Väestörakenne ja kunnan nykytila... 4 4

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Hyväksytty Oriveden kaupunginvaltuustossa 29.11.2010 Tarkistettu Oriveden kaupunginvaltuustossa Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne-

ja viipymättä hoidettavien hälytystehtävien toimintavalmiusajalla, rikoslakirikosten selvitysasteella ja tutkinta-ajalla (pois luettuna liikenne- 6.TURVALLISUUS 6.1. POLIISITOIMI JOHDANTO Arviointikohteina ovat poliisin ennalta estävä toiminta, nopea avun saanti sekä tutkinnan palvelutaso, joita mitataan Sisäasiainministeriön toimeksiannon mukaisesti

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 2018

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 2018 Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 2018 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 5 2 TAVOITTEET... 6 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 7 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo

Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSOHJELMA 2015 2017 Askola Lapinjärvi - Loviisa - Myrskylä Porvoo Pukkila - Sipoo Sisältö 1 Johdanto... 4 Itäisen Uudenmaan turvallisuusohjelma... 4 Turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma vuoteen 2017

Nurmijärven turvallisuussuunnitelma vuoteen 2017 Turvallinen arki Nurmijärven turvallisuussuunnitelma vuoteen Kunnanhallitus 16.3.2015 Valtuusto 25.3.2015 www.nurmijarvi.fi 2 Sisältö 1. Esipuhe 4 2. Lähtökohtia Nurmijärven turvallisuussuunnittelulle

Lisätiedot

PAIKALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

PAIKALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA PAIKALLINEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mänttä-Vilppula Ruovesi Virrat 1-1 Työryhmäkäsittely 17.11.1 Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.1.1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO / ALUEKUVAUS. NYKYTILAN

Lisätiedot

Mäntsälän ja Pornaisten

Mäntsälän ja Pornaisten Mäntsälän ja Pornaisten LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2015 2017 1 Sisällys Johdanto... 4 1. Mustijoen alueen haasteet... 5 2. Hyvinvointineuvola ja koulu- ja opiskeluterveydenhuolto... 8 2.1.

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma 2009 2012. Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa

Turvallisuussuunnitelma 2009 2012. Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa Turvallisuussuunnitelma 2009 2012 Kustavi, Laitila, Mynämäki, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki, Vehmaa 2 3 4 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 4 1.1 Turvallisuussuunnittelun taustaa ja tavoitteet 4 1.2 Suunnittelun

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA LASTEN LAITILA LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA 2004-2008 1 Ohjelman laativat: Helinä Huttunen rehtori Matti Nurminen sivistystoimenjohtaja Sari Rantanen sosiaalijohtaja Ohjelman valmisteluun osallistuivat:

Lisätiedot

KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012

KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 KOUVOLAN SEUDUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 2012 Kaupunginhallitus 12.4.2010 (Kannen kuva: Kouvolalle 2008 myönnetyn Turvallinen kunta -sertifikaatin tunnus) Sisällysluettelo Tavoitteena Turvallinen Kouvolan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a214 * 2014 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEEN

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a214 * 2014 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEEN PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a214 * 2014 TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEEN Päijät-Hämeen turvallisuussuunnitelma 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014, TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA ARJEN

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot