SAIRAALAHOIDON LAATU Vuodeosastolla ja poliklinikalla 2009 Potilaan näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAALAHOIDON LAATU Vuodeosastolla ja poliklinikalla 2009 Potilaan näkökulmasta"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Tutkimus ja selvitystyö /2 SAIRAALAHOIDON LAATU Vuodeosastolla ja poliklinikalla 29 Potilaan näkökulmasta Eija Enberg ympäristö- ja laatupäällikkö 28..2

2 KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Tutkimus ja selvitystyö /2 SAIRAALAHOIDON LAATU VUODEOSASTOLLA JA POLIKLINIKALLA 29 POTILAAN NÄKÖKULMASTA Eija Enberg ympäristö- ja laatupäällikkö 28..2

3 SAIRAALAHOIDON LAATU 29 POTILAAN NÄKÖKULMASTA

4

5 SAIRAALAHOIDON LAATU 29 Potilaan näkökulmasta Sisältö. JOHDANTO OSASTOLLE TULO Vastaanottoon liittyvät toimintatavat Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen PÄIVITTÄINEN HOITO SAIRAALASSA Ongelmien huomioon ottaminen Hoitotoimenpiteiden yhteen sovittaminen TIEDONSAANTI Tiedonsaannin helppous Äidinkieli Ohjeet HOITAJIEN TOIMINTA Hoitajien ammattitaito Voinnin tarkkailu Hoitajien vastaaminen kutsuihin Hoitajien käytös LÄÄKÄRIEN TOIMINTA Vointinne tarkkailu Lääkärien käytös Lääkärien ammattitaito Lääkäreiltä saamanne tieto MUU SAIRAALAHENKILÖKUNTA Laitoshuoltajat Laboratorio henkilökunta Röntgen -henkilökunta Fysioterapia -henkilökunta OSASTON VIIHTYVYYS Ilmapiirin levollisuus Tilat Sairaalarakennus KOTIUTTAMINEN Kotiuttamiseen liittynyt toiminta Kotiuttamisohjeet HOIDON ARVIOINTI Sairaalahoidon vaikutus Halukkuus tulla uudelleen Miksi tulisitte tai ette tulisi? Myönteiset ja kielteiset kokemukset sairaalahoidosta YHTEENVETO TULOKSISTA TAUSTATIEDOT Syntymävuosi Korkein tutkinto Sukupuoli Sairaalassaoloaika Äidinkieli LIITTEET KPL

6 . JOHDANTO Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä arvostetaan potilaan mielipidettä hänen saamastaan tutkimuksesta ja hoidosta. laatu näkyy muun muassa potilaiden tyytyväisyytenä palvelujen saatavuuteen, sisältöön ja siihen, miten palvelu toteutetaan. ltä hoidolta odotetaan, että se on turvallista ja vaikuttavaa. Sairaanhoitopiirissä tehdään jatkuvaa kehittämistyötä ja tämä tutkimus on osa kehittämisen pohjana olevaa tiedonkeruuta. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä on osallistuttu kahden vuoden välein Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatimaan valtakunnalliseen potilaskyselytutkimukseen. THL:n valtakunnallisista kyselylomakkeista käytettiin tällä kertaa Sairaalahoidon laatu: potilaan näkökulmasta ja Polikliinisen hoidon laatu: potilaan näkökulmasta -mittareita. Molemmat lomakkeet / mittarit perustuvat jatkuvaan laadun parantamiseen (Continous Quality Improvement, CQI), missä tarkastellaan toimintaa prosessina. Kysymykset kattavat koko sairaalassaoloajan ja keskittyvät potilaan hoidon keskeisiin tekijöihin, kuten: sairaalaan tulo, ilmoittautuminen, päivittäinen hoito, henkilökunnan käytös ja ammattitaito, tiedon saanti, vuorovaikutus, viihtyisyys, kotiuttaminen sekä hoidon arviointiin jälkeenpäin. Lisäksi kysyttiin potilaiden taustatietoja. Kysely suoritettiin välisenä aikana ja siihen vastasivat vuodeosastoilla hoidetut ja poliklinikoilla käyneet potilaat. Tarkoituksena oli mitata potilaiden mielipiteitä saamastaan hoidon laadusta, joten henkilökunta ei voinut auttaa lomakkeiden täyttämi-sessä. Omainen tai saattaja saattoi täyttää esimerkiksi pikkulapsen puolesta, jolloin lomakkeeseen kirjattiin potilaan tiedot. Ulkopuolelle kyselyn jätettiin potilaat, jotka eivät itse tai omaisen avulla kyenneet täyttämään tutkimuslomaketta. Kyselytutkimukseen jaettiin 368 lomaketta Kymenlaakson keskussairaalan (KOKS), Kuusankosken aluesairaalan (KAS) ja Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan (KYPS) vuodeosastoilla ja 46 lomaketta poliklinikoilla KOKS:ssa ja KAS:ssa. Vastauksia vuodeosastoilta saatiin yhteensä 83 kpl (6,7 ) ja poliklinikoilta 22 kpl (76,8 ). Tällöin yhteensä vastausprosentiksi tulee 69. Kysely tehtiin kattavasti eri osastojen ja omien sairaaloiden välillä. Ainoastaan psykiatriasta ei tehty poliklinikkalla hoidetun potilaan kyselyä. Vertailuaineistossa on mukana yli 2 suomessa toimivaa terveydenhuoltoalan organisaatiota, jotka ovat vuosina käyttäneet samoja potilastyytyväisyyskyselylomakkeita. Lähes 9 potilaista koki saaneensa hyvää tai erinomaista palvelua, hoitoa ja kohtelua. Lopussa vastauksissa nousi kehittämistarpeena esille tyytymättömyys sairaalarakennuksiin, odotusaikoihin, tiedon saantiin ja mahdollisuuteen vaikuttaa omaan hoitoon. KOKS:n ja KAS:n tulokset ovat hyvin samankaltaisia, Kymenlaakson psykiatrisen sairaalan tulokset ovat vähän alhaisemmat. Valtakunnallisesti saimme heikompia sairaalahoidon tuloksissa, mutta poliklinikoiden tuloksissa olemme vähän parempia. Nämä tulokset tullaan käsittelemään sairaanhoitopiirin erilaisissa laatua ja kehittämistä käsittelevissä kokouksissa, tilaisuuksissa ja hankkeissa. Tässä kirjasessa käsitellään vain sairaanhoitopiirin ja sen sairaaloiden vuodeosastojen ja poliklinikoiden koko tuloksia, erikoisalojen ja osastojen tulokset on jaettu yksiköihin kehittämistyötä varten. 2

7 SAIRAALAHOIDON LAATU Potilaskyselyn tuloksia arvioitaessa on hyvä muistaa muutama perusasia. Hoitoa tai hoitotoimenpidettä koskevissa kysymyksissä vastauksien jakauma painottuu hyvä ja erinomainen -vastauksiin. Yleensä yli 8 vastaajista on hyvin tai erinomaisen tyytyväisiä saamaansa hoitoon tai tutkimukseen. Potilaalla on jo lähtöodotuksena hoitoon tullessaan, että kaikki menee hyvin. Tällöin tuloksien odotustaso on hyvin -vastaukset. Vasta silloin, kun olemme ylittäneet potilaan odotukset, hän vastaa erinomainen. Kaikki muut vastaukset, ja, tarkoittavat sitä, että emme ole yltäneet potilaan odotuksiin palvelua toteuttaessamme. Palveluja kehitettäessä on asetettava tavoitteeksi erinomainen -vastaukset ja pyrittävä korjaamaan ne asiat, jotka tulevat esille kaikista alle hyvä tason vastauksissa. Tässä esitetyssä yhteenvedossa on kuvattu koko sairaanhoitopiirin tulokset rinnakkain vertailuaineiston tuloksien kanssa sekä sairaanhoitopiirin sairaaloiden KOKS:n, KAS:n ja KYPS:n tulokset. Tuloksissa on käsitelty ensin jokainen kysymys erikseen ja lopuksi tehty yhteenvetotaulukko kaikista vastauksista sekä erinomainen vastauksista. Vertailuaineistossa on mukana yli 2 suomessa toimivaa terveydenhuoltoalan organisaatiota, joista kyselytutkimuksen otoskoko on erittäin kattava 247 kpl (Liite ). Kaikki eivät vastanneet jokaiseen kysymykseen. Kunkin kysymyksen kohdalla oleva N kuvaa siihen kysymykseen vastanneiden lukumäärää. Kuvien alla olevissa kuvateksteissä on toistettu ne kysymykset, joihin potilaat ovat vastanneet. Tekstissä on ilmoitettu poikkeuksellisesti prosentuaaliset osuudet kahden desimaalin tarkkuudella, jotta erot vertailuaineistoon ja edelliseen mittaukseen tulisivat paremmin esille. 2. OSASTOLLE TULO Vuodeosastolle tulovaiheeseen liittyi kaksi kysymystä, joissa ensimmäisessä kysyttiin yleensä vastaanottoon liittyvää toimintaa ja toisessa potilaan tarpeiden huomioimista. 2. Vastaanottoon liittyvät toimintatavat Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 86,6 vastanneista oli hyvin tai erittäin tyytyväisiä osastolla vastaanottoon liittyvään toimintaan. Vertailuaineistossa vastaavasti 84 (kuva a). 3

8 . Vastaanottoon liittyvät toimintatavat Vertailu (N=825) Oma tulos (N=88) Kuva a. Kuinka tehokkaasti vastaanottotoimenpiteet suoritettiin mukaan lukien niihin kulunut aika KOKS:aan tulleista potilaista kohtalaisesti vastuksia oli 2,9 :lla ja KYPS:aan tulleista 24 :lla, mikä heikentää näiden sairaaloiden tulosta verrattuna KAS:n tuloksiin (kuva b).. Vastaanottoon liittyvä toiminta 3 Eritäin huono 9 59 KOKS(N=5) KAS(N=243) KYPS(N=54) Kuvab. Kuinka tehokkaasti vastaanottotoimenpiteet suoritettiin mukaan lukien niihin kulunut aika 2.2 Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen tässä kyselyssä meni sairaanhoitopiirin osalta hivenen paremmin kuin vertailuaineistolla (kuva 2a). Hyvin tai erinomaisesti vastasi 89,3, vertailuaineistossa 88,. 4

9 2. Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen Vertailu (N=578) Oma tulos (N=792) Kuva 2a. Kuinka hyvin vastaanottava henkilökunta otti huomioon yksilölliset tarpeenne ja toiveenne KAS sai sairaaloista parhaimmat tulokset yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa vastaanottotilanteessa (kuva 2b). 2.Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 35 Eritäin huono 4 59 KOKS(N=5) KAS(N=237) KYPS(N=54) Kuva 2b. Kuinka hyvin vastaanottava henkilökunta otti huomioon yksilölliset tarpeenne ja toiveenne 3. PÄIVITTÄINEN HOITO SAIRAALASSA Päivittäistä hoitoa kysyttiin kahdella kysymyksellä. Toisella kartoitettiin henkilökunnan herkkyyttä tunnistaa potilaan ongelmia ja toisella potilaan ja henkilökunnan yhteistyön sujuvuutta. 5

10 3. Ongelmien huomioon ottaminen Kymenlaaksossa potilaan ongelmat huomioitiin hyvin tai erinomaisesti 88,3 ja vertailuaineistossa lähes samalla tasolla 88,7, mutta erinomainen vastauksia on näissä enemmän (kuva 3a). 3. Ongelmien huomioon ottaminen Vertailu (N=67) Oma tulos (N=792) Kuva 3a. Kuinka herkästi henkilökunta huomioi erityiset ongelmanne ja huolenne Aluesairaalan vastaajat arvioivat potilaan ongelmien huomioimisen muita sairaaloita paremmaksi. (kuva 3b). 3. Ongelmien huomioon ottaminen 39 Eritäin huono 7 53 KOKS(N=57) KAS(N=23) KYPS(N=55) Kuva 3b. Kuinka herkästi henkilökunta huomioi erityiset ongelmanne ja huolenne 6

11 3.2 Hoitotoimenpiteiden yhteen sovittaminen Potilaan ja henkilökunnan välinen yhteistyö sujui sairaanhoitopiirissä hyvin tai erinomaisesti 9,78 :lla ja vertailuaineistossa 9,82 :lla. Tässä on kuitenkin huomattavaa, että vertailuaineistossa erinomainen vastauksia on selvästi enemmän (kuva 4a). 4. Hoitotoimenpiteiden yhteensovittaminen Vertailu (N=764) Oma tulos (N=83) Kuva 4a. Kuinka sujui Teidän hoitonne ja hoitohenkilökunnan välinen yhteistyö KAS:ssa 94,26 oli sitä mieltä, että yhteistyö henkilökunnan kanssa sujui hyvin tai erinomaisesti (42,2 ) ja heillä ei ollut yhtään huono tai erittäin huono -vastauksia (kuva 4b). 4. Hoitotoimenpiteiden yhteen sovittaminen KOKS(N=54) KAS(N=244) KYPS(N=55) Eritäin huono Kuva 4b. Kuinka sujui Teidän hoitonne ja hoitohenkilökunnan välinen yhteistyö 7

12 4. TIEDONSAANTI Tiedon saantia selvitettiin kolmella kysymyksellä: tiedonsaannin helppoudella, kyvyllä palvella potilaan äidinkielellä ja ohjeiden antamisella. 4. Tiedonsaannin helppous 88,65 vastaajista oli sitä mieltä, että henkilökunta oli hyvin tai erittäin halukkaita vastaamaan potilaiden kysymyksiin. Vertailuaineistossa vastaava kohta 88,77 ja erinomainen vastauksia oli heillä enemmän (kuva 5aa). 5a. Tiedonsaannin helppous Vertailu (N=77) Oma tulos (N=82) Kuva 5aa. Henkilökunnan halukkuus vastata kysymyksiinne KAS:n tulos (9,39 ) on myös tässä kohtaa parhain sairaanhoitopiirin sairaaloista (kuva 5ab). 5a. Tiedonsaannin helppous KOKS(N=54) KAS(N=244) KYPS(N=54) Eritäin huono Kuva 5ab. Henkilökunnan halukkuus vastata kysymyksiinne 8

13 4.2 Äidinkieli 96 potilaista sai mielestään hyvin tai erinomaisesti palvelua omalla äidinkielellään. Vertailuaineistossa oli vielä vähän parempi vastaava tulos 97, (kuva 5ba). 5b. Äidinkieli KYS 5b Vertailu (N=93) KYS 5b Oma tulos (N=765) Kuva 5ba. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellänne Kymenlaakson keskussairaalassa pystyttiin parhaiten palvelemaan potilaita hänen omalla äidinkielellään (kuva 5bb). 5b. Äidinkieli KOKS(N=486) KAS(N=227) KYPS(N=52) Eritäin huono Kuva 5bb. Henkilökunnan kyky palvella äidinkielellänne 9

14 4.3 Ohjeet Potilaan ohjaus sujui sairaanhoitopiirissä 8,94 mukaan hyvin tai erinomaisesti. Vertailuaineistossa vastaajien mielestä ohjaus sujui kuitenkin vähän paremmin (8,74 ) (kuva 6a). 6. Ohjeet Vertailu (N=66) Oma tulos (N=793) Kuva 6a. Kuinka hyvin hoitajat ja muu henkilökunta kertoivat tutkimuksista, toimenpiteistä ja siitä, mitä on odotettavissa Kuusankosken aluesairaalassa vastanneet arvioivat ohjauksen sujuneen sairaanhoitopiirin sairaaloista parhaiten ja vielä vertailuaineistoakin paremmin (84, )(kuvat 6a ja 6b). 6 Ohjeet KOKS(N=498) KAS(N=239) KYPS(N=56) Eritäin huono Kuva 6b. Kuinka hyvin hoitajat ja muu henkilökunta kertoivat tutkimuksista, toimenpiteistä ja siitä, mitä on odotettavissa

15 5. HOITAJIEN TOIMINTA Tutkimuksessa hoitajien toimintaa kartoitettiin neljällä kysymyksellä. Näihin sisältyivät hoitajien ammattitaitoon, voinnin seurantaan, kutsuihin vastaamiseen ja käytökseen liittyvät kysymykset. 5. Hoitajien ammattitaito Sairaanhoitopiirin tuloksissa potilaat arvioivat hoitajien ammattitaitoa hyväksi tai erinomaiseksi 94,86 :ssa ja vertailuaineistossa 93,86 :ssa vastauksista (kuva 7a). Vertailuaineistossa erinomainen vastauksia oli enemmän, kuin Kymenlaaksossa. 7. Hoitajien ammattitaito Vertailu (N=658) Oma tulos (N=798) Kuva7a. Kuinka hyvin hoitotoimenpiteet suoritettiin, esim. lääkkeidenjako ja suoneen annettavista tiputuksista huolehtiminen Kuusankosken aluesairaalan hoitajista 98,36 sai vastaajilta hyvä tai erinomainen arvioin ammattitaidon kysymyksessä. Tämä on parempi kuin koko sairaanhoitopiirin tai vertailuaineiston tulos (kuvat 7a ja 7b)..

16 7. Hoitajien ammattitaito KOKS(N=499) KAS(N=244) KYPS(N=55) Eritäin huono Kuva 7b. Kuinka hyvin hoitotoimenpiteet suoritettiin, esim. lääkkeidenjako ja suoneen annettavista tiputuksista huolehtiminen 5.2 Voinnin tarkkailu Vastaajien mielestä 88,8 hoitajista tarkkaili sairaanhoitopiirissä potilaiden vointia hyvin tai erinomaisesti. Vertailuaineistossa tulos on hyvin samanlainen (88,9 ) (kuva 8a), mutta Kuusankosken aluesairaalassa vielä paremmin (9, 84 )(kuva 8b). 8. Hoitajat: voinnin tarkkailu Vertailu (N=79) #VIITTAUS! Kuva 8a. Kuinka hyvin hoitajat tarkastivat vointinne pysyäkseen selvillä Teidän tilanne kehittymisestä 2

17 8. Hoitajat: vionnin voinnin tarkkailu KOKS(N=53) KAS(N=245) KYPS(N=56) Eritäin huono Kuva 8b. Kuinka hyvin hoitajat tarkastivat vointinne pysyäkseen selvillä Teidän tilanne kehittymisestä 5.3 Hoitajien vastaaminen kutsuihin Hoitajat vastasivat kutsuihin hyvin tai erinomaisesti 88,8 :ssa potilaiden antamissa vastauksista. Vertailuaineistossa 88,9 :ssa (kuva 9a) ja KAS:ssa 92,45 :ssa (kuva 9b) oli hyvä tai erinomainen vastaus. 9. Hoitajien vastaaminen kutsuihin Vertailu (N=777) Oma tulos (N=84) Kuva 9a. Kuinka nopeasti he tulivat avuksenne 3

18 9. Hoitajat: vastaaminen kutsuihin KOKS(N=472) KAS(N=22) KYPS(N=52) Eritäin huono Kuva 9b. Kuinka nopeasti he tulivat avuksenne 5.4 Hoitajien käytös Hoitajien käytöstä arvioitaessa 95,56 vastanneista piti sitä hyvänä tai erinomaisena. Yli puolet (59,9 ) kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että hoitajat käyttäytyivät heitä kohtaan erinomaisen kunnioittavasti, kohteliaasti ja ystävällisesti. Vastaavasti vertailuaineistossa hoitajien käytöstä arvioi hyväksi tai erinomaiseksi 94,29 (kuva a).. Hoitajien käytös Vertailu (N=87) Oma tulos (N=8) Kuva a. Teitä kohtaan osoitettu kunnioitus, kohteliaisuus ja ystävällisyys Hoitajien käytös arvioitiin hyväksi tai erinomaiseksi Kuusankosken aluesairaalassa 97,6 :ssa ja Kymenlaakson keskussairaalassa 96,46 :ssa (kuva b). Nämä molemmat luvut ylittävät vertailuaineiston tuloksen (kuva a). 4

19 . Hoitajien käytös KOKS(N=59) KAS(N=246) KYPS(N=56) Eritäin huono Kuva b. Teitä kohtaan osoitettu kunnioitus, kohteliaisuus ja ystävällisyys 6. LÄÄKÄRIEN TOIMINTA Lääkäreitä koskevissa kysymyksissä kartoitettiin voinnin tarkkailua, käytöstä, ammattitaitoa ja lääkäreiltä saatua tietoa. 6. Vointinne tarkkailu Vastaajien mielestä 82,59 sairaanhoitopiirin lääkäreistä tarkkaili heidän vointiaan hyvin tai erinomaisen hyvin. Vertailuaineistossa vastaavasti 83,92 (kuva a).. Lääkärit: voinnin tarkkailu Vertailu (N=47) Oma tulos (N=78) Kuva a. Kuinka hyvin lääkärit tarkastivat vointinne pysyäkseen selvillä Teidän tilanne kehittymisestä 5

20 Kuusankosken aluesairaalassa potilaat arvioivat 84,4 lääkäreistä tarkkailleen heidän vointiaan hyvin tai erinomaisesti (Kuva b). Kymenlaakson keskussairaalassa vastaavasti 83,23. On kuitenkin huomattavaa, että KOKS:ssa erinomainen vastauksia oli vähän enemmän (,7 ).. Lääkärit: voinnin tarkkailu KOKS(N=495) KAS(N=23) KYPS(N=55) Eritäin huono Kuva b. Kuinka hyvin lääkärit tarkastivat vointinne pysyäkseen selvillä Teidän tilanne kehittymisestä 6.2 Lääkärien käytös Lääkärien käytöstä potilasta kohtaan arvioitiin hyväksi tai erinomaiseksi 92,5 :ssa vastauksista, mikä on vähän parempi tulos kuin vertailuaineistossa (9,2 ), mutta muualla erinomainen vastauksia on vähän enemmän. -vastauksia ei kuitenkaan sairaanhoitopiirin vastauksissa ollut yhtään (Kuva 2a). 2. Lääkäreiden käytös Vertailu (N=7) Oma tulos (N=787) Kuva2a. Teitä kohtaan osoitettu kunnioitus, kohteliaisuus ja ystävällisyys 6

21 KOKS:ssa lääkärien käytöstä arvio 93, hyväksi tai erinomaiseksi ja KAS:ssa 9,8, mutta KAS:ssa erinomainen vastauksia oli vähän enemmän. KYPS:ssä vastaava luku 92,86, mikä on siis parempi kuin vertailuaineiston tulos. KYPS:n tulosta parantaa vielä se, että niissä ei ollut yhtään huono tai erittäin huono -vastauksia (kuva 2b). 2. Lääkärien käytös KOKS(N=493) KAS(N=238) KYPS(N=56) Eritäin huono Kuva 2b. Teitä kohtaan osoitettu kunnioitus, kohteliaisuus ja ystävällisyys 6.3 Lääkärien ammattitaito Lääkärien ammattitaitoa arvioi 9,46 vastaajista hyväksi tai erinomaiseksi. Vertailuaineistossa oli lähes sama tulos 9,58 (kuva 3a). 3. Lääkäreiden ammattitaito Vertailu (N=373) Oma tulos (N=773) Kuva 3a. Kyky ongelmien tunnistamiseen, tutkimusten perusteellisuus ja ammattitaito hoidon antamisessa 7

22 KOKS:ssa lääkäreiden ammattitaito arvioitiin hyväksi tai erinomaiseksi 92,78 :ssa potilaiden -vastauksista (kuva 3b). Tämä on vähän enemmän kuin vertailuaineistossa (kuva 3a). KAS:ssa vastaava tulos on 9,9 ja KYPS:ssä 85, Lääkärien ammattitaito KOKS(N=486) KAS(N=232) KYPS(N=55) Eritäin huono Kuva 3b. Kyky ongelmien tunnistamiseen, tutkimusten perusteellisuus ja ammattitaito hoidon antamisessa 6.4 Lääkäreiltä saamanne tieto Lääkäreiltä saatua informaatiota vastaajista 83,69 piti hyvänä tai erinomaisena. Vertailuaineistossa on lähes samanlainen tulos (83,7 )(kuva 4a). 4. Lääkäreiltä saatu informaatio Vertailu (N=2) Oma tulos (N=754) Kuva 4a. Tietojen saaminen sairaudestanne ja hoidostanne sekä ohjeet siitä, mitä tehdä sairaalasta lähdön jälkeen 8

23 KAS:ssa vastanneista potilaista 86,6 piti tiedon saantia lääkäriltä hyvänä tai erinomaisena ja KOKS:ssa 84,25 (kuva 4b). Molemmat tulokset ovat paremmat kuin vertailuaineiston tulokset vastaavassa kohtaa (vertaa kuva 4a). 4. Lääkäreiltä saatu informaatio KOKS(N=476) KAS(N=224) KYPS(N=54) Eritäin huono Kuva 4b. Tietojen saaminen sairaudestanne ja hoidostanne sekä ohjeet siitä, mitä tehdä sairaalasta lähdön jälkeen 7. MUU SAIRAALAHENKILÖKUNTA Potilailta kysyttiin arviota myös muun henkilökunnan kuin lääkärien ja hoitajien toiminnasta. Kysymyksen kohteena olivat laitoshuoltajat (meillä sairaalahuoltajat) sekä laboratorio-, röntgen- ja fysioterapiahenkilökunta. 9

24 7. Laitoshuoltajat 93,79 vastaajista arvioi sairaalahuoltajien tehneen työnsä ja kohdelleen heitä hyvin tai erinomaisesti. Vertailuaineistossa vastaava luku on hyvin samanlainen (93,23 ) (kuva 5a). 5. Laitoshuoltajat Vertailu (N=2) Oma tulos (N=677) Kuva 5a. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat Teitä KOKS:n sairaalahuoltajat saivat kaikkein parhaimmat arvosanat vastanneilta potilailta arvioitaessa heidän työtään ja kuinka he kohtelivat potilaita. KOKS:ssa 94,79 ja KAS:ssa 93,45 arvioi sairaalahuoltajien työn ja kohtelun hyväksi tai erinomaiseksi (kuva 5b). Molemmat tulokset ovat paremmat kuin vertailuaineiston tulokset (vertaa kuva5a). 5. Laitoshuoltajat KOKS(N=442) KAS(N=83) KYPS(N=52) Eritäin huono Kuva 5b. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat Teitä 2

25 7.2 Laboratorio henkilökunta 96,7 arvioi laboratoriohenkilökunnan tehneen työnsä ja kohdellen potilaita hyvin tai erinomaisesti. Vastaava luku vertailuaineistossa on 94,78. Omaa tulosta heikentää pienempi erinomainen tulos (kuva 6a). 6. Laboratorio-henkilökunta Vertailu (N=9634) Oma tulos (N=668) Kuva 6a. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä KOKS:ssa 98,5 vastanneista potilaista ja KAS:ssa 94,87 arvioi laboratoriohenkilökunnan tehneen työnsä ja kohdelleen potilaita hyvin tai erinomaisesti (kuva 6b). Molemmat tulokset ovat hivenen paremmat, kuin vertailuaineiston tulokset (vertaa kuva 6a). 6. Laboratorio -henkilökunta KOKS(N=432) KAS(N=95) KYPS(N=4) Eritäin huono Kuva 6b. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä 2

26 7.3 Röntgen -henkilökunta Röntgenhenkilökunnan tuloksissa 97,2 vastaajista arvioi heidän tehneen työnsä ja kohdelleen potilaita hyvin tai erinomaisesti. Vastaavasti vertailuaineistossa arvioi 95,3 potilaista (kuva 7a). 7. Röntgen-henkilökunta Vertailu (N=749) Oma tulos (N=52) Kuva 7a. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä KOKS:ssa 98,3 ja KAS:ssa 96,64 vastaajista arvoi röntgenhenkilökunnan tehneen työnsä hyvin tai erinomaisesti (kuva 7b). Molemmat tulokset ovat paremmat kuin vertailuaineiston tulokset (vertaa kuva 7a). KYPS:n potilasmäärä on niin pieni tässä kohtaa, että vastausta voidaan tulkita vain viitteellisenä. 7. Röntgen -henkilökunta KOKS(N=355) KAS(N=49) KYPS(N=7) Eritäin huono Kuva 7b. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat teitä 22

27 7.4 Fysioterapia -henkilökunta Potilaista 96,56 arvioi, että fysioterapiahenkilökunta teki työnsä ja kohteli potilaita hyvin tai erinomaisesti. Vastaava luku on vertailuaineistossa 93,78 (kuva 8a). 8. Fysioterapia-henkilökunta Vertailu (N=625) Oma tulos (N=378) Kuva 8a. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat Teitä KOKS:ssa 97,96 ja KAS:ssa 95,45 vastaajista arvioi fysioterapiahenkilökunnan tehneen työnsä ja kohdelleen potilaita hyvin tai erinomaisesti (kuva 8b). Psykiatrisen sairaalan vastaajia oli niin vähän tässä kohtaa, että tulos on tältä osin viitteellinen vaikka se edustaa suurta osaa psykiatrian tuloksista. 8. Fysioterapia -henkilökunta KOKS(N=245) KAS(N=) KYPS(N=23) Eritäin huono Kuva 8b. Kuinka he tekivät työnsä ja kohtelivat Teitä 23

28 8. OSASTON VIIHTYVYYS Potilaat arvioivat kolmessa kysymyksessä sairaalarakennusta ja tiloja, joissa he saivat hoitoa. Näiden kysymysten vastausjakauma on vähän erilainen kuin aiemmissa kysymyksissä ja tulokset ovat näissä kaikkein heikoimmat. 8. Ilmapiirin levollisuus Ilmapiirin levollisuuden kokoi hyväksi tai erinomaiseksi 73,8 vastaajista. Kohtalaiseksi ilmapiirin koki 2,3. Vertailuaineistossa vastaavat luvut olivat 76,6 ja 9,24 (kuva 9a). 9. Ilmapiirin levollisuus Vertailu (N=686) Oma tulos (N=794) Kuva 9a. Hiljaisuus ja rauhallisuus Kuusankosken aluesairaalassa 76,77 vastanneet potilaat arvioivat olleen hyvin tai erinomaisen hiljaista ja rauhallista (kuva 9b) ja kohtalaisen hiljaista ja rauhallista 9,9:ssa. Tämä on vähemmän kuin vertailuaineistossa (9,24) (vertaa kuva 9a). 9. Ilmapiirin levollisuus KOKS(N=498) KAS(N=24) KYPS(N=55) Eritäin huono Kuva 9b. Hiljaisuus ja rauhallisuus 24

29 8.2 Tilat Osaston tiloja arvioi vastaajista ainoastaan 65,68 hyviksi tai erinomaisiksi ja 29,58 vain kohtalaisiksi. Vastaavat tulokset vertailuaineistossa ovat: hyvä tai erinomainen 72,52 ja kohtalainen 23,78 (kuva 2 a). Potilaissa on vastaajia sekä uudesta psykiatrian sairaalasta ja saneeratuista KOKS:n osastoista että vanhoista saneerausta odottavista osastoista. 2. Osaston tilat Vertailu (N=537) Oma tulos (N=78) Kuva2a. Sisustus, varustetason riittävyys ja tilojen toimivuus Psykiatrinen sairaala sai tästä kysymyksestä sairaahoitopiirin parhaimmat vastaukset (hyvä tai erinomainen 7,5 ja kohtalainen 25 ) (kuva 2b). Tämä on kuitenkin vähemmän kuin vertailuaineistossa vastaavat tulokset (vertaa kuva 2a). 2. Osaston tilat KOKS(N=492) KAS(N=237) KYPS(N=52) Eritäin huono Kuva 2b. Sisustus, varustetason riittävyys ja tilojen toimivuus 25

30 8.3 Sairaalarakennus Sairaalarakennusta arvioitaessa tulee esille se, mikä koskee koko Suomen sairaalarakennuksia. Ne ovat vanhoja, heikossa kunnossa olevia rakennuksia, eivätkä sovellu enää kovin hyvin nykyaikaiseen sairaanhoitoon. 53 vastaajista arvioi sairaalarakennuksen hyväksi tai erinomaiseksi ja peräti 4,56 kohtalaiseksi. Vastaavat luvut vertailuaineistossa ovat hyvä tai erinomainen 64,5 ja kohtalainen 32,7 (kuva 2a). 2. Sairaalarakennus Vertailu (N=23) Oma tulos (N=758) Kuva 2a. Miten arvioitte sairaalarakennusta yleensä KYPS:n rakennus sai sairaanhoitopiirin parhaimmat arvosanat (hyvä tai erinomainen 73,7 ) rakennusta koskevassa kysymyksessä (kuva 2b). 2. Sairaalarakennus KOKS(N=476) KAS(N=23) KYPS(N=52) Eritäin huono Kuva 2b. Miten arvioitte sairaalarakennusta yleensä 26

31 9. KOTIUTTAMINEN Kotiuttamisvaiheeseen liittyi kaksi kysymystä. Itse kotiutustapahtumaan liittyvä kysymys ja kotihoito-ohjeisiin liittyvä kysymys. 9. Kotiuttamiseen liittynyt toiminta Kotiuttamisen tehokkuuden ja henkilökunnan avuliaisuuden kotiuttamistilanteessa arvioi 9,75 vastaajista hyväksi tai erinomaiseksi. Vastava tulos vertailuaineistossa oli vähän heikompi 9,36 (kuva 22a). 22. Kotiuttamiseen liittynyt toiminta Vertailu (N=734) Oma tulos (N=757) Kuva 22a. Kotiuttamistoimenpiteiden tehokkuus ja henkilökunnan avuliaisuus KAS:ssa 92, 4 ja KOKS:ssa 9,68 vastaajista koki kotiuttamistilanteen tehokkuuden ja henkilökunnan avuliaisuuden hyväksi tai erinomaiseksi (kuva 22b). Nämä molemmat ovat parempia tuloksia kuin vastaava kohta vertailuaineistossa (kuva 22a). 22. Kotiuttamiseen liittynyt toiminta Eritäin huono KOKS(N=483) KAS(N=224) KYPS(N=5) Kuva 22b. Kotiuttamistoimenpiteiden tehokkuus ja henkilökunnan avuliaisuus 27

32 9.2 Kotiuttamisohjeet 92,76 vastasi kotiuttamisojeita koskeneeseen kysymykseen, että ne olivat hyvät tai erinomaiset. Vastaava luku vertailuaineistossa oli vain 89,52 (kuva 23a). 23. Kotiuttamisohjeet Vertailu (N=498) Oma tulos (N=732) Kuva 23a. Kuinka selkeät ja hyvät kotiuttamisohjeet ja jatkohoito-ohjeet saitte Kotiuttamisohjeet olivat KOKS:ssa 94 ja KAS:ssa 93,96 mukaan hyvät tai erinomaiset. KAS:n kohdalla yli 4 vastasi, että kotiuttamisohjeet olivat erinomaiset (kuva 23b). 23. Kotiuttamisohjeet KOKS(N=467) KAS(N=25) KYPS(N=5) Eritäin huono Kuva 23b. Kuinka selkeät ja hyvät kotiuttamisohjeet ja jatkohoito-ohjeet saitte 28

33 . HOIDON ARVIOINTI Sairaalahoitoa arvioitiin kahdella valinnaisella ja kolmella avoimella kysymyksellä. Avoimiin kysymyksiin tuli runsaasti vastauksia.. Sairaalahoidon vaikutus Sairaalahoidon vaikuttavuus näkyy muun muassa kysymyksen: miten paljon saamanne hoito auttoi teitä? -vastauksissa. 88,37 vastasi saamansa hoidon auttaneen hyvin tai erinomaisesti (vastaava vertailuaineistossa 87,56 ). Vertailuaineistossa oli kuitenkin enemmä erinomainen -vastauksia (kuva 24a). 24. Sairaalahoidon vaikutus Vertailu (N=443) Oma tulos (N=688) Kuva 24a. Miten paljon saamanne hoito auttoi Teitä KOKS:ssa vastaajien mielestä annettu hoito auttoi 89,33 hyvin tai erinomaisesti ja KAS:ssa peräti 9,5 koki samoin. KOKS:ssa erinomainen vastauksia oli kuitenkin eniten (kuva 24b). 24. Sairaalahoidon vaikutus KOKS(N=43) KAS(N=23) KYPS(N=54) Eritäin huono Kuva 24b. Miten paljon saamanne hoito auttoi Teitä 29

34 .2 Halukkuus tulla uudelleen Potilailta kysyttiin myös halukkuutta tulla uudelleen hoitoon, jos hän tarvitsisi jatkossa sairaalahoitoa ja voisi valita sairaalan. 65,77 vastaajista oli ehdottomasti ja 32,69 luultavasti halukas tulemaan uudellen samaan sairaalaan. Vertailuaineistossa ehdottomasti vastauksia oli vähän enemmän 7,8, mutta yhteensä ehdottomasti tulisin ja luultavasti tulisin vastauksia vähemmän (vertailu 96,99 / KYMSHP 98,46 )(kuva 25a). 25. Halukkuus tulla uudelleen Ehdottomasti tulisin Luultavasti tulisin Luultavasti en tulisi Ehdottomasti en tulisi Vertailu (N=558) Oma tulos (N=777) Kuva 25a. Jos tarvitsisitte taas sairaalahoitoa ja voisitte valita sairaalanne, tulisitteko uudelleen tähän sairaalaan KAS:ssa vastanneista potilaista peräti 99,5 luultavasti tai ehdottomasti tulisi uudelleen hoitoon. KOKS:ssa oli eniten ehdottomasti tulisin -vastauksia ( 68,3 )(kuva 25b). 25. Halukkuus tulla uudelleen ehdottomasti tulisin luultavasti tulisin luultavasti en tulisi KOKS(N=488) KAS(N=236) KYPS(N=53) ehdottomasti en tulisi Kuva 25b. Jos tarvitsisitte taas sairaalahoitoa ja voisitte valita sairaalanne, tulisitteko uudelleen tähän sairaalaan 3

35 .3 Miksi tulisitte tai ette tulisi? Avoimella kysymyksellä tarkennettiin vielä edellistä kysymystä. Siinä etsittiin niitä syitä, joiden takia potilas oli halukas tulemaan uudelleen tai valitsemaan jatkossa toisen sairaalan, jos tarvitsisi sairaalahoitoa. Yleensä potilaat tulisivat samaan sairaalaan, ainoastaan muutamissa vastauksissa potilas valitsisi mieluiten toisen hoitopaikan. Miksi tulisitte tai ette tulisi uudestaan tähän sairaalaan? Kymenlaakson keskussairaala: 8 vastauksessa potilas tulisi uudelleen sairaalaan hyvän hoidon ja ammattitaitoisen henkilökunnan takia. Esimerkkejä vastauksista: Tulisin hyvän hoidon takia Ammattitaitoinen ja tehokas henkilökunta Tulisin koska hoito oli hyvää ja toivuin nopeasti. 74 vastauksessa sairaalan valintaan vaikuttaisi sairaalan läheisyys ja tuttuus sekä sen kautta luottamus hoitoon. Esimerkkejä vastauksista: Alueen isompi sairaala (hyvä) Vaivani taustat tunnetaan talossa Tuttu ja turvallinen sairaala. Aina saanut täällä hyvän hoidon. kohtelu ja ystävällinen ilmapiiri tuli esille 49 vastauksessa syyksi valittaessa sama sairaala jatkossa. Esimerkkejä vastauksista: Ystävällinen, hyvähenkinen hoitohenkilökunta Koska täällä on hoitajat ystävällisiä ja saa apua aina kun pyytää ja hyvähenkinen hoito Löytyi myös yksi negatiivinen vastaus: Huom! Kohteliaisuus ei maksa! Toiset lääkäritkin erittäin epäkohteliaita, ikävä ilmapiiri, muutama iloinen hoitaja pelasti aikani täällä. Muita vastauksia 32 kpl: Esimerkkejä vastauksista: Haluan, että jatkohoito tehdään täällä. Kaikki sujui mutkattomasti Ei kokemusta muista 3

36 2 potilasta valitsisi jatkossa tämän sairaalan, kun muuta mahdollisutta ei ole. Esimerkkejä vastauksista: Oma valinta sairaalasta on aika rajallinen Tulisin koska kuulun ko. sairaanhoitopiiriin. Jos lapsia lisää tulee, niin pakkohan se on tulla. Lisää esimerkkejä vastauksista tähän kysymykseen löytyy liitteessä 2. Miksi tulisitte tai ette tulisi uudestaan tähän sairaalaan? Kuusankosken aluesairaala: 48 potilasta tulisi uudelleen hyvän hoidon ja ammattitaitoisen henkilökunnan takia Kuusankosken aluesairaalaan, jos tarvisisi jatkossa sairaalahoitoa ja voisi valita sairaalan. Esimerkkejä vastauksista: Ammattitaitoinen hyväntuulinen henkilökunta luo turvallisen olon. Olen saanut hyvän hoidon. Kiitos! hoito, asiantunteva henkilökunta. 4 potilasta tulisi uudelleen Kuusankosken aluesairaalaan koska se on tuttu ja turvallinen sekä lähellä kotia. Esimerkkejä vastauksista: Lähin sairaala Sairaalan läheisyys ja tuttu henkilökunta. Tämä on osoittautunut hyväksi ja luotettavaksi vanhan kotikunnan sairaalaksi. Myös yksi poikkeus edellisiin: En asu sairaalan lähistöllä, joten tuskin tulen käymään uudestaan. 3 vastauksessa mainitaan hyvä kohtelu ja mukava ilmapiiri. Esimerkkejä vastauksista: Sain hoidon ja mukava ilmapiiri. Tulisin mm. osaavan henkilökunnan ja ystävällisen kohtelun vuoksi uudestaan ko. sairaalaan, jos olisi tarvis! Tehokasta, luottamusta herättävää toimintaa, kovin ystävällinen kohtelu huimasta kiireestä huolimatta. Muita vastauksia 24 kpl: Ei ole ollut valittamista. Nopea hoitoon pääsy. Kivut pienenivät parissa päivässä. Oli mukavat huonetoverit ja liian paljon ruokaa tarjolla! Kovasti! 32

37 Myös vaihtoehtojen puuttuminen tuli esille muutamassa vastauksessa Osaston hoito hyvää, onko vaihtoehtoja? Asun ko. sairaanhoitopiirin alueella. Ainut vaihtoehto. Lisää esimerkkejä vastauksista on tähän kysymykseen liitteessä 3. Kymenlaakson psykiatrinen sairaala Miksi tulisitte tai ette tulisi uudestaan tähän sairaalaan? Yhteensä 4 vastausta, tässä esimerkkejä niistä: Viihdyin täällä ihan hyvin ja tulin toimeen muiden kanssa. Täällä on tullut jo tutuksi hoitajat ja tilat, joten tuleminen ei pelottaisi. Tulisin koska hoidosta täällä oli apua ja oppi ajattelemaan toisin. Lisää esimerkkejä tähän vastaukseen löytyy liitteestä 4..4 Myönteiset ja kielteiset kokemukset sairaalahoidosta Koko sairaalassaoloajalta kysyttiin sekä myönteisiä, että kielteisiä kysymyksiä. Näistä kysymyksistä löytyy helposti ne asiat, joilla voidaan parantaa palvelun laatua ja tarjota potilaalle parempaa hoitoa, kuin mitä hän odotti saavansa. Tapahtuiko sairaalahoitonne aikana jotain erityisen myönteistä, mitä ette odottanut? Mikäli tapahtui, kertoisitteko mitä? Kymenlaakson keskussairaala 49 vastauksessa tuli esille myönteisenä kohteluun ja ilmapiiriin liittyvät asiat. Henkilökunta oli kohteliasta ja auttavaa, ilmapiiri oli lämminhenkinen ja potilas koki, että häntä kuunneltiin. Esimerkkejä vastauksista: Yleinen ilmapiiri potilaita kohtaan. Henkilökunnan kohteliaisuus ja auttavaisuus. Henkilökunta ystävällistä, ammattitaitoista. Lääkärillä aikaa kertoa hoitolinjoista ja perustella niitä. 47 potilasta yllättyi positivisesti kun kaikki syjui niin hyvin, hän sai hyvää hoitoa ja avun vaivaansa. Esimerkkejä vastauksista: Saatiin sairauden todellinen syy selvitettyä. Kaikki oli positiivista, Hyvin suoritettua. Silmälääkäri otti hoitaakseen kivut ym. loppuun. 33

38 Muita positiivisia yllätyksiä löytyi 36 vastauksesta: Esimerkkejä vastauksista: Aamulehti tuotiin henk.koht. En saanut vielä liikkua. Söimme ja joimme yhdessä aulassa. ja kaikki, hoitajat ja tohtori. Tapasin täällä joitakin ystäviäni, joita en ollut tavannut pitkään aikaan. Muutamassa vastauksessa nousi nopea hoitoon pääsu esille positiivisena asiana. Nopea pääsy tähystykseen. Saatuani aivoinfarktin pääsin erittäin pian hoitoon. Kuntoutus alkoi nopeasti, mikä erittäin positiivista. Lisää esimerkkejä vastauksista tähän kysymykseen löytyy liitteestä 5. Kuusankosken aluesairaala Tapahtuiko sairaalahoitonne aikana jotain erityisen myönteistä, mitä ette odottanut? Mikäli tapahtui, kertoisitteko mitä? Eniten vastauksissa (48 kpl) painottui ystävällinen, auttavainen henkilökunta ja inhimillinen kohtelu. Potilaiden toiveet huomioitiin, heitä kuunneltiin ja henkilökunnalla oli aikaa juuri heille kiireestä huolimatta. Esimerkkejä vastauksista: Auttavainen henkilökunta. Omien toiveiden huomioiminen, yksilöllinen hoito. Ilmapiiri myönteinen rauhallinen, kiirettä ei näytetä vaikka sitä on. Lääkäri pysähtyi juttelemaan aulassa, kyseli vointia tuntui, että oli aidosti huomioinut minua. 2 vastauksessa potilas sai nopean, hyvän ja ammattitaitoisen hoidon sekä avun vaivaansa. Yleensä kaikki meni hyvin sairaalassa. Esimerkkejä vastauksista: Osaston hoitajat hyviä, ammattitaitoisia ja ottavat asiat hoitaakseen > jospa vain lääkäritkin tekisivät samoin. Sosiaalihoitajan tehokas ja nopea toiminta haettaessa paikkaa jatkokuntoutukseen. Erityiskiitos lääkärille erittäin hyvin tehdystä tikkauksesta. Haavojen paraneminen poikkeuksellisen nopeaa. Muita vastauksia 24 kpl. Tässä esimerkkejä: Verikokeen ottaja sanoi sinulla on kaunis nimi. Joutuessani olemaan yön yli sain olla yksin huoneessa rauhallisissa puitteissa. Lääkärin kertoma leikkaus tilanteessa selostus tapahtumista, tarkalleen sain seurata televisioruudusta leikkausta. Lisää esimerkkejä vastauksista tähän kysymykseen löytyy liitteestä 6. 34

39 Kymenlaakson psykiatrinen sairaala Tapahtuiko sairaalahoitonne aikana jotain erityisen myönteistä, mitä ette odottanut? Mikäli tapahtui, kertoisitteko mitä? Psykiatrisessa sairaalassa myönteisenä kokemuksena mainitaan mm. oman voinnin parantuminen, joidenkin yksilöllisten toiveiden toteutuminen, henkilöstön ystävällisyys ja seuran saaminen toisista potilaista. Mielialani nousi ja oli parempi olla. Myönteistä oli kun sain kuunnella musiikkia omassa oloissa. Hyviä keskusteluita muiden potilaiden kanssa. Ystävällinen kohtelu. Lisää esimerkkejä vastauksista tähän kysymykseen löytyy liitteessä 7. Viimeisessä avoimessa kysymyksessä kartoitettiin kielteisiä kokemuksia sairaalahoidon aikana. Yleisesti kielteisien kokemuksien kysymykseen tuli huomattavasti vähemmän vastauksia kuin myönteisten. Nämä on kuitenkin tärkeitä vinkkejä silloin kun halutaan parantaa palvelun laatua potilaan odotusten mukaiseksi. Tapahtuiko sairaalahoitonne aikana jotain erityisen kielteistä, mitä ette odottanut? Mikäli tapahtui, kertoisitteko mitä? Kymenlaakson keskussairaala Eniten kielteisiä kokemuksia (25 kpl) löytyi hoitoon ja huolenpitoon liittyvistä asioista. Esimerkkejä vastauksista: Aamu kakat pestiin vasta illalla (koko päivä kurat pöksyissä). Ehkäpä pieni hoitovirhe leikkauksen yönä kipupumpun putken vaihdon yhteydessä (paineet putosi hälyttävän alas). Operaation jälkeen muut oireet pahenivat. Lähtöpäivän lounas puuttui! Olisin halunnut tavata leikanneen lääkärin operaation jälkeen ja kuulla tarkemmat tiedot (vaivan syistä), operaation kulusta ja arvion tulevasta kehityksestä ja mahdollisista ongelmista. Sitominen vuoteeseen. Sairaalan tilat ja toiset potilaat aiheuttivat myös kielteisä kokemuksia (5 kpl). Esimerkkejä vastauksista: Riittämättömät potilaspaikat. Levoton huone; rauhaton huonekaveri. Jouduin olemaan 8 t käytävällä. Sähkömiehet töissä. Muita ongelmia: CT -kone rikki. Oli hankala tiedustella asioita, kun kaikilla on samanlaiset vaatteet - vastaus usein Ei kuulu mulle. Erityisruokavaliota ei kysytty, en saanut esitietolomaketta. Ruoka oli 3 pv väärää. Lisää esimerkkejä vastauksista tähän kysymykseen on liitteessä 8. 35

40 Tapahtuiko sairaalahoitonne aikana jotain erityisen kielteistä, mitä ette odottanut? Mikäli tapahtui, kertoisitteko mitä? Kuusankosken aluesairaala Eniten kielteisiä kokemuksia tuli hoitoon ja huolenpitoon liittyvissä tilanteissa. Lääkäreiden kielitaitoa pidettiin myös riittämättömänä. Esimerkkejä vastauksista: Tiedon saanti! Miksi tehtiin koekaavinta En saanut vastausta, epätietoisuus? Kipsin laitto meni pieleen (osaaja oli lomalla). Selkäydinpuudutus oli pettymys, koska se aiheutti kipua ja lääkäri totesi vain, että kohta ei tunnu. Edellisellä kerralla vastaava toimenpide oli kivuton suomenkielellä suoritettu puudutus sujuu näköjään kivuttomasti! Sairaalan tilat ja toiset potilaat olivat harmistuksen aiheina joillekin: En odottanut, että samassa huoneessa niin huonokuntoinen potilas, pelkäsin hänen puolestaan, kun ei pystynyt hengittämään. sänky/patja, lisäsi selkäsärkyä. Häirikköpotilaan laittaminen samaan huoneeseen. Muissa vastauksissa tuli esille mm. henkilökunnan käytös ja odottamaan joutuminen. Tutkimusten hitaus. Yllättävää, että röntgenlääkäri ei sanonut sanaakaan potilaalle (ei edes tervehtinyt). Pitkä odottelu ensiavussa. Lisää esimerkkejä kielteisistä kokemuksista löytyy liitteestä 9. Tapahtuiko sairaalahoitonne aikana jotain erityisen kielteistä, mitä ette odottanut? Mikäli tapahtui, kertoisitteko mitä? Kymenlaakson psykiatrinen sairaala Psykiatrisessa sairaalassa olleilta potilailta tuli muutamia kielteisiä kokemuksia sekä hoitoon että henkilökunnan käytökseen liittyvistä asioista. Myös toiset potilaat olivat pelon aiheena. Esimerkkejä vastauksista: Keskusteluja hoitajien kanssa liian harvoin. Pari yökköä oli epäasiallisen epäkohteliaita ahdistuneelle potilaalle. Toiset potilaat pelottavat, vaarallista. Lisää esimerkkejä vastauksista tähän kysymykseen löytyy liitteestä. 36

41 . YHTEENVETO TULOKSISTA Potilaskyselyjen tulosten jakauma on kyselyn ja vertailuaineiston kaikissa hoitoa ja tutkimusta koskevissa kysymyksissä hyvin saman kaltainen. Ainoastaan ilmapiirin levollisuutta, tiloja ja sairaalarakennusta koskevissa kysymyksissä tuli vähän erilainen hajonta. Yhteenvetona vuodeosastojen tuloksista on kuvassa ,65 potilaista oli hyvin tai erittäin tyytyväisiä tässä tutkimuksessa kysyttyihin asioihin (vertailuaineistossa on vähän parempi tulos 88,6 ).,8 potilaista oli kohtalaisen tyytyväisiä ja ainoastaan,77 vastaajista arvioi hoidon olevan huonoa tai erittäin huonoa (kuva 26). Ainoa, missä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin tulos poikkeaa vertailuaineiston tuloksista, on erinomainen -vastauksien vähän alhaisempi määrä. Tämä on kuitenkin vähän parempi kuin kaksi vuotta sitten saatu tulos, jolloin ero oli 4. Yhteenveto vo 25 kysymyksen vastauksista VERTAILU(N=237) KYMSHP(N=83) Kuva 26. Yhteenveto vuodeosaston potilaiden 25 kysymyksien vastausten prosentuaalisesta jakaumasta Sairaalahoidon laatuun erinomainen -vastauksien kohdalla on tullut vuodesta 27 parannuksia nyt tehtyyn tutkimukseen, mutta myös joitakin heikonnuksia (kuva 27). Parannukset edellisestä kyselytutkimuksesta:. Vastanoton toiminta 2. Hoitajien käytös 3. Lääkärien ammattitaito 4. Rtg 5. Fysioterapia 6. Sairaalahoidon vaikutus 37

42 mmat tulokset kuin edellisellä mittauskerralla:. Ilmapiirin levollisuus 2. Osaston tilat 3. Sairaalarakennus 4. Laitoshuoltajat 5. Lääkärit: voinnin tarkkailu Kun arvioimme koko sairaanhoitopiirin vuodeosastojen tulosta, on se keskimäärin vähän heikompi kuin vertailuaineiston tulos (kuva 28). Jotakin kohtia löytyy, jossa olemme hivenen parempia kuin vertailuaineisto. Esimerkiksi:. Hoitajien toiminta: Hoitajien vastaaminen kutsuihin Kohdista, jossa emme ole pystyneet täyttämään potilaan odotuksia ja hän on vastannut kohtalainen, huono tai erittäin huono, löytyy meidän kehittämisalueemme. Samoin erinomainen -vastauksista löytyvät ne kehittämiskohdat, jossa emme yllä vertailuaineiston tuloksiin. Näistä yhdessä voidaan tunnistaa kehittämiskohteet. Kehittämisen kohteet:. Vastaanottoon liittyvät toimintatavat 2. Hoitotoimenpiteiden yhteen sovittaminen 3. Tiedon saannin helppous 4. Tiedon saanti: Ohjeet 5. Lääkärien toiminta: Voinnin tarkkailu ja Lääkäreiltä saatu informaatio 6. Osaston viihtyvyys: Ilmapiirin levollisuus, Tilat ja Sairaalarakennus 7. Sairaalahoidon vaikutus Kokonaisuutena arvioiden potilaaista 88 oli hyvin tai erinomaisen tyytyväisiä saamaansa hoitoon vuodeosastoilla. ä tulosta huonontaa se, että vertailuaineistossa päässään vähän parempaan tulokseen erinomainen vastauksissa. Tulevat kehittämiskohteet löytyvätkin näistä erinomainen tuloksista ja niistä kohdin (kohtalainen tai huonompi vastauksista), joissa emme ole pystyneet tarjoamaan potilaalle hänen odotuksiensa mukaisia terveydenhuoltopalveluja. 38

43 7 Salla Sainio, THL 29. Sairaalahoidon laatu: potilaan näkökulma 6 Kymen shp 24, 27 ja 29 Top box (5) -arvosanojen -osuudet Kymen shp -9 (N=83) Kymen shp -7 (N=62) Kymen shp -4 (N=428) vastaanoton toiminta 2. yksilöll. tarpeiden huom. 3. ongelmien huomioiminen 4. hoitotoimenpit. yhteensovitt. 5. tiedonsaannin helppous 6. tiedon saanti:ohjeet 7. hoitajien ammattitaito 8. hoitajat: voinnin tarkkailu 9. hoitajien vastaam. kutsuihin. hoitajien käytös. lääkärit: voinnin tarkkailu 2. lääkärien käytös 3. lääkärien amm.taito 4. lääk. antama informaatio 5. laitoshuoltajat 6. labra 7. rtg 8. fysioterapia 9. ilmapiirin levollisuus 2. osaston tilat 2. sairaalarakennus 22. kotiuttamistoiminta 23. kotiuttamisohjeet 24. sairaalahoidon vaikutus Kuva 27. vastauksien prosentuaalinen määrä vuonna 29 (keltainen), vuonna 27 (sininen) ja vuonna 24 (valkoinen) 39

44 8 Salla Sainio, THL 29. Sairaalahoidon laatu: potilaan näkökulma 7 Kymen shp 29 Top box (5) -arvosanojen -osuudet Kymen shp -9 (N=83) Vertailuaineisto (N=237) Paras organisaatio (N=25) vastaanoton toiminta 2. yksilöll. tarpeiden huom. 3. ongelmien huomioiminen 4. hoitotoimenpit. yhteensovitt. 5. tiedonsaannin helppous 6. tiedon saanti:ohjeet 7. hoitajien ammattitaito 8. hoitajat: voinnin tarkkailu 9. hoitajien vastaam. kutsuihin. hoitajien käytös. lääkärit: voinnin tarkkailu 2. lääkärien käytös 3. lääkärien amm.taito 4. lääk. antama informaatio 5. laitoshuoltajat 6. labra 7. rtg 8. fysioterapia 9. ilmapiirin levollisuus 2. osaston tilat 2. sairaalarakennus 22. kotiuttamistoiminta 23. kotiuttamisohjeet 24. sairaalahoidon vaikutus Kuva 28. vastauksien prosentuaalinen määrä vuonna 29 (keltainen) sekä vertailuaineiston vastaavat tulokset (sininen) ja vertailuaineistossa parhaan organisaation tulokset (punainen) 4

45 2. TAUSTATIEDOT Lopuissa kysymyksistä kartoitettiin vastanneiden potilaiden taustatietoja. Suurin osa potilaista somaattisella puolella oli keski-ikäisiä tai yli 65 vuotta vanhoja. Psykiatriassa lähes puolet potilaista oli alle 33 vuotta vanhoja (kuva 29). 2. Syntymävuosi 28. Ikäryhmä KOKS(N=488) KAS(N=239) tai yli KYPS(N=55) Kuva 29. Potilaiden ikäjakaumien prosentuaaliset osuudet eri sairaaloissa 2.2 Korkein tutkinto Yleisin koulutuspohja vastanneilla potilailla oli ammattikoulutustasoinen koulutus tai yo-tutkinto. Psykiatriassa yleisin koulutuspohja potilailla oli kansa- tai peruskoulu (tai vähemmän) (kuva 3). 29. Tutkinto Yliopisto Opisto/AMK Ammattik./yo KOKS(N=457) KAS(N=225) KYPS(N=49) Kansa/perusk Kuva 3. Korkein tutkintonne 4

46 2.3 Sukupuoli Naiset joko hakeutuvat hoitoon tai vastaavat kyselyyn miehiä herkemmin (kuva 3). KOKS:n tuloksessa näkyy naistentautien ja synnytyksen keskittyminen yhteen sairaalaan. Psykiatrisessa hoidossa taas miespotilaat ovat enemmistönä vastaajista. 3. Sukupuoli KOKS(N=47) KAS(N=23) M N KYPS(N=54) Kuva 3. Sukupuolenne 2.4 Sairaalassaoloaika Vastaajien yleisin vuodeosastolla sairaalassaoloaika oli 3 7 pv. Psykiatriassa kuitenkin vastanneista suurin osa oli ollut yli 3 pv hoidossa (kuva 32). 3. Sairaalassaoloaika yli 3 pvä 5-3 pvä 8-4 pvä 3-7 pvä KOKS(N=462) KAS(N=227) KYPS(N=53) - 2 pvä Kuva 32. Kuinka kauan olitte sairaalassa 42

47 2.5 Äidinkieli Lähes kaikki potilaat puhuivat suomea äidinkielenään (kuva 33). 32. Äidinkieli KOKS(N=484) KAS(N=239) muu ruotsi suomi KYPS(N=55) Kuva 33. Äidinkielenne Yleisin vastaaja oli vuotias, suomea äidinkielenään puhuva nainen, jolla oli ammattikoulu- tai yo -tutkinto ja hän viipyi sairaalassa 3 7 päivää. 43

48 Liite. VERTAILUAINEISTO 29 Sairaalahoidon laatu: potilaan näkökulma -potilastyytyväisyyslomaketta käyttäneet organisaatiot Kysely on voitu toteuttaa koko sairaalassa tai vain sen jollain klinikalla tai osastolla, joten otoksen koko ei aina riipu organisaation koosta. Kuitenkin esim. esim. Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kymen sairaanhoitopiireissä kyselyt on tehty kattavasti. Useat organisaatiot ovat käyttäneet lomaketta kyseisinä vuosina useammin kuin kerran, tällöin vertailuaineistossa on vain tuoreimmat tiedot. Organisaatio Vastaajien lukumäärä Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi Euran tk Helsingin tk Iisalmen seudun ktt ky Jämsän seudun th ky Keski-Pohjanmaan ks Keski-Suomen ks Kymen shp Luoteis-Satakunnan ktt ky Lääkäriasema Pulssi Oy Medilaser Oy Pohjois-Savon shp Pohjois-Pohjanmaan shp Raahen seudun th ky Reumasäätiön sairaala Sairaala Orton Oy Satakunnan shp Tekonivelsairaala COXA Oy Vantaa: Katriinan sairaala Varsinais-Suomen shp Ylä-Savon th ky: Iisalmen sairaala 247 Yhteensä

49 Liite 2 Esimerkkejä avoimeen kysymykseen 25. Jos tarvitsisitte taas sairaalahoitoa ja voisitte valita sairaalanne, tulisitteko uudestaan tähän sairaalaan? Miksi tulisitte tai ette tulisi uudestaan tähän sairaalaan? Kymenlaakson keskussairaala: 8 vastauksessa potilas tulisi uudelleen sairaalaan hyvän hoidon ja ammattitaitoisen henkilökunnan takia. Esimerkkejä vastauksista: Tulisin hyvän hoidon takia Tulisin hyvän hoidon ja osaavan henkilökunnan takia. hoito Hoito oli hyvää ja henkilökunta ystävällistä ja ammattitaitoista Hoito asiallista ja asiantuntevaa Ammattitaitoinen ja tehokas henkilökunta Mukava ja osaava henkulökunta, huono, surkea sänky t lääkärit ja kirurgit Olen saanut omalla kohdallani varsin hyvän hoidon ja palvelun, kiitos kaikille! Tulisin, ei ole asiantuntevampaa paikkaa. Minua on aina hoidettu hyvin tässä sairaalassa. Ammattitaitoinen henkilökunta. Henkilökunta on osaavaa, tuleminen helppoa Sydänvalvonta on erinomainen Tulisin koska hoito oli hyvää ja toivuin nopeasti. hoito, sisäiset toiminnot sujuivat, sain oikeanlaista hoitoa. Tehokasta ja tarkkaa touhua ja seurantaa Asiallinen, hyvä ja ammattitaitoinen hoito Nopea asioihin reagointi, perusteellinen tutkimus hoito, ystävällinen henkilökunta, komeat maisemat En voisi kuvitella saavani yhtä hyvää hoitoa mistään muualta 74 vastauksessa sairaalan valintaan vaikuttaisi sairalan läheisyys ja tuttuus sekä sen kautta luottamus hoitoon. Esimerkkejä vastauksista: Alueen isompi sairaala (hyvä) Kyllä. Lyhyen matkan vuoksi. Jälkikipujen vuoksi en koska mulle ei niistä infottu tarpeeksi. Vaivani taustat tunnetaan talossa Oman alueeni sairaala, luotan hoitoon. Sijainti on sopiva, välimatkat helposti hoidettavissa Asun lähellä ja hyvä hoito Tulisin kun on lähin sairaala Lähinnä kotia, hoito kohtuullinen Käytännön syistä helpoin tulla oman alueen sairaalaan, ei mitään syytä olla tulematta. 45

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus. Tutkimus ja selvitystyö 1 / 2008 KYMENLAAKSON SAIRAANHOITOPIIRI Kehittämiskeskus Tutkimus ja selvitystyö / 28 SAIRAALAHOIDON LAATU VUODEOSASTOLLA JA POLIKLINIKALLA 27 POTILAAN NÄKÖKULMASTA Eija Enberg ympäristö- ja laatupäällikkö 8..28

Lisätiedot

HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA

HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu tutkielma Sakari Saarinen kesäkuu 2007 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE

KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 16 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KUNTAKYSELY PIETARSAAREN ASUKKAILLE Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY ORIMATTILAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Kirsti Anttila Kati Kupari Opinnäytetyö, Syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU

TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Jutta Kosunen, Tiia Laukkanen TERVEYSTALO SAVONLINNAN PLASTIIKKAKIRURGISTEN POTILAIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS JA OHJAUKSEN LAATU Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ

HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ Hanna Litmanen, Hanna Liukkonen STH1-04 HYVÄ HOITO JA OHJEISTUS MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN ENDOSKOPIAYKSIKÖSSÄ Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 22.5.2007

Lisätiedot

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat

TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten tulosten yhteenveto Henkilö- ja työnantaja-asiakkaat Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2015 TE-toimistojen palvelutyytyväisyystutkimusten

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

MITEN POTILAAT KOKEVAT YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISEN KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLA KAHDEKSAN?

MITEN POTILAAT KOKEVAT YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISEN KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLA KAHDEKSAN? MITEN POTILAAT KOKEVAT YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMISEN KÄTILÖOPISTON SAIRAALAN NAISTENTAUTIEN VUODEOSASTOLLA KAHDEKSAN? Laura Lummepuro - Tanja Paavola Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE

TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE Määttänen Jenni TYYTYVÄISYYSKYSELY MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN LASTENPOLIKLINIKALLA ASIOIVIEN LASTEN JA NUORTEN VANHEMMILLE Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo.

Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Jos tällaist palvelua ei olis en usko et se juominen olis vähentyny niin paljo. Porvoon Nuorten ja aikuisten päihdeklinikan asiakastyytyväisyystutkimus Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Sosiaalityö

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely 2013 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 5 OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE...

Lisätiedot

valmiita kasvavaan hoitotarpeeseen

valmiita kasvavaan hoitotarpeeseen Satakunnan Satakunnan sairaanhoitopiirin Vinkkeli-lehti jokaiseen satakuntalaiseen kotiin 1 2014 Potilaalle enemmän valinnanvapautta sivu 4 Ortopedit valmiita kasvavaan hoitotarpeeseen sivu 8 Satakunnan

Lisätiedot

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta LASINEN LAPSUUS ammattilaiskysely 2010 Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta Tyyne Hakkarainen Kesäkuu 2010 Sisällys Aineisto...

Lisätiedot

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS Muikku Sisko Pro - gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Hoitotieteen tieteenala Oulun yliopisto Toukokuu 2015 OULUN YLIOPISTO LKT, Terveystieteiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän julkaisuja 2/2007

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän julkaisuja 2/2007 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän julkaisuja 2/2007 YKSILÖVASTUISEN HOITOTYÖN TOTEUTUMINEN POHJOIS- KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄSSÄ seurantatutkimus

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely

Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Isännöinti- ja tilipalvelu Makarin asiakastyytyväisyyskysely Joonas Sarvikas Opinnäytetyö Maaliskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON

KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON KOTIUTUSTEN ONNISTUMISIA JA EPÄONNISTUMISIA PEIJAKSEN SAIRAALASTA OSASTOLTA S3 VANTAAN JA KERAVAN KOTISAIRAANHOITOON Maarit Nuutinen DIAK A9 muunto Opinnäytetyö Maaliskuu 2002 Diakonia AMK Helsingin yksikkö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY LAITOSHOITO 2010 Outi Majanen Suunnittelija, vanhuspalvelut 31.05.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Omaisille suunnatun kyselyn tulokset... 3

Lisätiedot