OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAPROJEKTI / s.22-25, OAS opas suunnitteluprosessiin osallistumiseen ja sen seuraamiseen Kankaanpää aito kaupunki! Yleiskaavatiedote osoitteesta:

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE 4 RAJAUS 4 LIITTYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN 6 ASEMAKAAVATILANNE 7 2. YLIKUNNALLISET SUUNNITELMAT JA TAVOITTEET 8 EUROOPAN ALUESUUNNITTELUN JA ALUEKEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT (EDSP hyv. 1999) 8 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 8 SUOMEN ALUERAKENTEEN JA ALUEIDENKÄYTÖN KEHITYSKUVA SEUTUKAAVA - MAAKUNTAKAAVA MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET 15 PERUSSELVITYKSIÄ JA SUUNNITELMIA TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 16 YLEISKAAVA YHDISTÄÄ TAVOITTEET, TOIMINNAN JA TOIMIJAT 16 MIKSI JUURI NYT? PERUSSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 18 HYVIN SELVITETTY ON PUOLIKSI SUUNNITELTU 18 PERUSSELVITYSKOKONAISUUDET: 18 MITKÄ OVAT OLENNAISET STRATEGISEN TASON VAIKUTUKSET? 19 VAIKUTUSARVIOINTITEEMAT: OSALLISET 20 TERVETULOA RAKENTAMAAN TULEVAISUUDEN KAUPUNKIA! OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN - puiteohjelma 22 KEVYTTÄ JA SYVÄLLISEMPÄÄ OSALLISTUMISTA 22 PROJEKTIN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN 23 YLEISKAAVAPROSESSI JA KAUPUNKILAISTEN MRL:n MUKAINEN OSALLISTUMINEN SIIHEN 26 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 28 LISÄÄ AIHEESTA YHTEYSTIEDOT USEIN KYSYTTYÄ MIHIN YLEISKAAVAA TARVITAAN? 30 Strateginen yleiskaava on kaupungin ajokortti tulevaisuuteen 30 Yleiskaavatyypit ja niiden ominaisuuksia MIKSI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS ON JUURI NYT AJANKOHTAINEN? 32 Mitä kaupungissa tapahtuu? 32 Ekologinen selkäreppu painaa ja ilmastonmuutos velvoittaa 32 Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista 33 Paljon selvitettävää 33 Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta MIKSI SUUNNITTELUALUE ON RAJATTU NÄIN? MIKSI OSALLISTUISIN? 34 Yleiskaava on kaupunkilaisen kaukoputki 34 Projektinhallinta on osa osallistumista 34 Yleiskaavatoimikunnan 2008 jäsenet 35 Ympäristökeskuksen yleiskaavatyöryhmä 36 Kerro näkemyksesi kaupunkihautomoissa 36 Kaupunkihautomoissa käsiteltäviä aiheita teemoittain 37 3

4 1. SUUNNITTELUALUE RAJAUS Keskustan osayleiskaavan suunnittelualue käsittää vihervyöhykkeen ympäröimän keskustaajaman ja sen ympärillä olevat Lohikon, Narvin ja Hapuan alueet. Rajaus tarkentuu prosessin edetessä. Osayleiskaava-alueen rajaus koskee yleispiirteistä maankäytön suunnittelua ja toimintojen sijoittamista, mutta Kankaanpään tulevaisuusskenaarioiden luomisen ja vaikutusarviointien tarkastelurajat ovat laajemmat aihekohtaisesti aina maailmanlaajuisiin ilmastovaikutuksiin saakka. Kankaanpäässä vielä ilman yleiskaavaa olevien läntisten järvialueiden ja PohjankankaanHämeenkankaan harjualueen yleiskaavoitus, johon Niinisalokin kuuluu, on tarkoituksenmukaista aloittaa vasta Satakunnan maakuntakaavan ja keskustan osayleiskaavan valmistuttua. Osayleiskaavatyön aluerajaus peruskartalla. Tavoitteena on oikeusvaikutteisen aluevarausyleiskaavan laatiminen. 4

5 Päivitettävä vuoden 1992 osayleiskaava. Ei oikeusvaikutteinen. Ilmakuvaus on uusittu yleiskaavatyön käyttöön kesäkuussa

6 LIITTYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN Keskustan osayleiskaava rajoittuu Karvianjokilaakson (KV ) ja Vihteljärven (KV ) osayleiskaava-alueisiin. Keskustan osayleiskaava-alueen liittyminen muihin osayleiskaavoihin ja rantaasemakaavoihin. 6

7 ASEMAKAAVATILANNE Keskustan asemakaavatilanne on hyvä, mutta vanhat rakennuskaavat tulisi tarkastaa. Rakentamispaineita kohdistuu jatkuvasti ns. lievealueille eli Hapuan ja Lohikon kyliin sekä Ruokojärven rannoille. Näiden alueiden asemakaavoitusta ei voida aloittaa ilman kokonaisvaltaista näkemystä niiden erityispiirteistä ja roolista Kankaanpään kehityksessä ja aluerakenteessa. Valmistuttuaan keskustan yleiskaava on ohjeena asemakaavoja muutettaessa. Yleiskaavatyön kannalta merkittävä asemakaavatyö on Pitkämäen ekotehokkaan rakentamisen koealue. Siitä saadut kokemukset antavat perusselvitys- ja tavoitetietoa yleiskaava-alueiden ja merkintöjen sisällön kehittämiseen. PITKÄMÄKI Yhdistelmä keskustan asema- ja rakennuskaavoista. Keskustan osayleiskaavatyössä luodaan suuntaviivat vanhojen rakennuskaava-alueiden uudistamiselle ja periaatteet asemakaavoittamattomien alueiden rakentamiselle. 7

8 2. YLIKUNNALLISET SUUNNITELMAT JA TAVOITTEET EUROOPAN ALUESUUNNITTELUN JA ALUEKEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT (EDSP hyv. 1999) 1. Tasapainoisen ja monikeskisen kaupunkijärjestelmän luominen sekä kaupungin ja maaseudun välisen suhteen uudistaminen. 2. Infrastruktuurin ja tiedon yhdenmukaisen saatavuuden varmistaminen. 3. Luonnon ja kulttuuriperinnön järkevä hoito ja suojeleminen. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET Valtioneuvoston valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2001 (tark. 2007) välittyvät kuntien kaavoitukseen pääsääntöisesti maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta, mutta osa on otettava huomioon suoraan yleiskaavoituksen maankäyttöä suunniteltaessa. Ilmastonmuutoksen hidastamisvelvoite ja muuttuviin sääolosuhteisiin varautuminen näkyvät selvästi uusimmissa tavoiteluonnoksissa. VALTAKUNNALLISET YLEISKAAVATASON ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (YM luonnos tiivistetty poiminta) Ehjä yhdyskuntarakenne ja hyvä elinympäristö Periaatteet (yleistavoitteet): 1. Maankäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristön ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. 2. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään ja eheytetään parantaen samalla elinympäristön laatua. 3. Palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja henkilöautoliikenteen tarve tulee mahdollisimman vähäiseksi. 4. Liikenneturvallisuutta parannetaan. 5. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. 6. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistetään osoittamalla riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. 7. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. 8. Ihmisten terveydelle aiheutuvia haittoja ja riskejä ennaltaehkäistään ja olemassa olevia poistetaan. 9. Ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutukset ehkäistään. Luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen, lämpötilan nousuun ja sään ääri-ilmiöihin sopeutumiselle. 8

9 Velvoitteet (erityistavoitteet): 1. Yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio, jossa tarkastellaan pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja. 2. Yleiskaavassa on hyödynnettävä mahdollisuudet eheyttää yhdyskuntarakennetta ja esitettävä eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. 3. Kaupunkiseuduilla on suunnittelun keinoin varmistettava autoriippuvuutta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä ja palvelujen sijoittuminen. 4. Uusia, huomattavia alueita ja vähittäiskaupan suuryksiköitä ei tule sijoittaa irralleen yhdyskuntarakenteesta, ellei tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytä osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. 5. Edistetään olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja hyvää taajamakuvaa sekä yhtenäisten viheralueiden muodostumista. 6. Varataan riittävät alueet jalankulku- ja pyöräilyverkostoja varten ja edistetään niiden jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 7. Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 8. Terveysvaikutuksia ja onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Riskialttiit laitokset ja alueet sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit on sijoitettava riittävän etäälle myös luonnon kannalta herkistä alueista. 9. Maa-alueen ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön ja pilaantuneen maaalueen puhdistustarve on selvitettävä. 10. Suunnittelulla ehkäistään ja vähennetään melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille ilman riittävää meluntorjuntaa. 11. Alueidenkäytössä edistetään energian säästämistä ja uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. 12. Turvataan hyvälaatuisen veden saanti ja alueellisten vesihuoltoratkaisujen toteuttaminen sekä jätevesihaittojen ehkäiseminen. Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen, ekologisesti kestävä virkistyskäyttö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Periaatteet (yleistavoitteet): Alueidenkäytöllä edistetään 1. alueelle luonteenomaisen kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymistä. 2. elollisen ja elottoman luonnon monimuotoisuutta ja ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden ja muiden arvokkaiden alueiden välillä. 3. ekologisesti kestävää luonnon virkistys- ja matkailukäyttöä parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä suojelutavoitteita vaarantamatta. 9

10 4. hiljaisten alueiden säilymistä virkistyksen ja matkailun tarpeisiin. 5. luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, vesien tilan kohentumista ja estetään vesien tilan huonontuminen. Velvoitteet (erityistavoitteet): 1. Valtakunnalliset kulttuuriympäristö- ja luonnonperintöinventoinnit otetaan suunnittelun lähtökohdiksi. 2. Ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittäviä ja yhtenäisiä aluekokonaisuuksia ei tarpeettomasti pirstota. 3. Luodaan edellytykset seudullisille virkistysaluekokonaisuuksille. 4. Rantaan tukeutuva loma-asutus mitoitetaan siten, että turvataan luonnonarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen ja loma-asumisen viihtyisyys. 5. Pohjavesien pilaantumis- ja muutosriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot sijoitetaan riittävän etäälle vedenhankintaan soveltuvista alueista. 6. Hyvät ja yhtenäiset pelto- ja metsäalueet säilytetään pirstomatta maankäytöllä ilman erityisiä perusteita. Toimivat yhteydet ja verkostot sekä kestävä energiahuolto Periaatteet (yleistavoitteet): 1. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen niin, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. 2. Parannetaan liikenneturvallisuutta. 3. Edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Velvoitteet (erityistavoitteet): 1. Edistetään matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta, turvataan edellytykset julkiselle liikenteelle ja eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. 2. Sijoitetaan teleliikennemastot maisemalliset arvot säilyttäen. 3. Varaudutaan uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden tarvitseman logistiikan aluetarpeisiin. 10

11 SUOMEN ALUERAKENTEEN JA ALUEIDENKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2006 SUOMI KILPAILUKYKYÄ, HYVINVOINTIA JA EKOTEHOKKUUTTA Suomen aluerakenteen kehittäminen perustuu monikeskuksiseen kaupunkiverkostoon, jossa aluerakenteen solmukohtia kehitetään osaamisen ja taloudellisen toiminnan monipuolisina keskuksina, joiden vuorovaikutusta ympäröivien alueiden kanssa tuetaan. Tulevaisuuden innovaatiovetoinen talouskasvu perustuu osaamiseen ja inhimilliseen pääomaan. Osaajista kilpaillaan myös Suomen sisällä. Osaamisperusteisessa kasvussa alueiden tulee tarjota luovuutta tukevia elinympäristöjä osaajille, joita yritykset seuraavat. Kilpailussa olennaista on taata osaamisintensiivisyyden kasvu eli riittävä erikoistuminen, mittakaava ja resurssien yhteiskäytön edellytykset. Väestön ikääntyminen koskettaa ankarimmin maaseutu-suomea, johon Kankaanpää kuuluu. Perheasuntojen ja palvelujen sijaan tarvitaan palvelutaloja, hoitokoteja ja sairaaloita sekä vanhenevalle väestölle suunnattuja palveluja. Aluksi eläkkeelle siirtyvä sukupolvi on hyväkuntoista ja varakasta, jolloin vapaa-ajan palvelujen kysyntä lisääntyy, mutta iän karttuessa terveydenhoitoa ja asumispalveluja tarvitaan yhä enemmän. Henkilöautoliikenteeseen perustuva yhdyskuntarakenne ei jousta ikääntyvän väestön tarpeisiin. Luonnonympäristö ja maisema ovat tärkeä kansallinen ja kansainvälinen potentiaali, jossa Kankaanpää sijoittuu Suomenselän arvokkaalle alueelle. Tavoitteena on luonnonalueiden ja maaseudun hyödyntäminen vetovoimaisena asuinympäristönä ja matkailupotentiaalina. Harvaan asutun, luonnonläheisen alueen matkailupotentiaalit odottavat hyödyntäjäänsä = innovaatio-oivaltajia kestävän kehityksen hengessä. Esimerkiksi Suomenselän alueella on suurista keskuksista verrattain hyvin tavoitettavia laajoja erämaisia alueita, joissa voidaan hyödyntää hiljaisuutta ja kaamosta. Ilmastonmuutos tuntuu keskilämpötilan nousuna, sademäärän kasvuna ja sään ääriilmiöiden lisääntymisenä. Myös termisen kasvukauden on ennustettu pidentyvän. Vaikeammin ennustettavia heijastusvaikutuksia syntyy ihmisten elinolojen heikkenemisestä muualla maailmassa (ympäristöpakolaisuus, levottomuudet, sodat). Tulevaisuuden rakentamisessa on otettava huomioon sadannan kasvu, voimakkaampi tuulisuus, rankkasateiden ja myrskyjen lisääntyminen, pohjavesi- ja jäätymisolosuhteiden muutokset, lisääntyvä eroosio ja laajemmat tulvat. Kasvihuonekaasujen päästövähennysvelvoitteet edellyttävät yhdyskuntien energiainkulutuksen vähentämistä ja siirtymistä vähäpäästöisempiin energiamuotoihin. Sama tavoite syntyy myös energian kallistumisesta ja saatavuuden heikkenemisestä. Keskiössä ovat tällöin liikkumisen energiankulutuksen vähentäminen sekä bioenergian ja tuulivoiman käytön lisääminen. 11

12 Kankaanpää on kansallisesti ja alueellisesti tärkeä keskus Suomen monikeskuksisessa ja verkottuvassa aluerakenteessa. Kankaanpään potentiaali on lähialuevuorovaikutuksessa, koska se sijaitsee kaukana kansainvälisesti merkittävistä liikenneväylistä. Vuoden 2030 trendiennusteen mukaan Kankaanpään seutukunnalla väestö vähenee reilusti yli 10%. Luonto ja hiljaisuus, ja sen keskellä vapautuva rakennuskanta ovat uutta pääomaa matkailun ja tulevaisuuden elämäntapojen näkökulmista. 12

13 SEUTUKAAVA - MAAKUNTAKAAVA Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030: Karhun kämmen lyö - Satakunta Osaava ja energinen alue vesien sylissä (maakuntavaltuusto ) toimii maakuntakaavan lähtökohtana. Satakunnan kehittämisen 10 päämäärää löytyvät sivulta 38. Nettiosoite: Aluekehitys Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030 Satakunnan seutukaava 5 / on voimassa kunnes se korvataan valmisteilla olevalla rakennuslain mukaisella maakuntakaavalla todennäköisesti vuoteen 2009 mennessä. Valmisteluvaiheen virallinen nähtävilläoloaika on saakka. Seutukaava ja maakuntakaava ovat ohjeena yleiskaavaa laadittaessa sekä voimassaolevia yleis- ja asemakaavoja muutettaessa. Maakuntakaavaluonnosta ja sen perusselvityksiä käytetään yleiskaavatyön lähtökohtina. Maakuntakaava ja sen valmisteluaineisto löytyvät netistä. Nettiosoite: Alueiden käyttö Satakunnan maakuntakaava KANKAANPÄÄ MAAKUNTAKAAVAN ALUERAKENTEESSA (mkl 08): Satakunnan kehittyvä seutukeskus Maakuntakaavan aluerakenteen runkona kehitetään kaupunki- ja taajamaverkostoa vahvistamalla Poria maakuntakeskuksena ja Raumaa, Huittista ja Kankaanpäätä seutukeskuksina sekä maaseudun kuntakeskusten muodostamaa keskusverkkoa. Satakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteesta nousevia, vetovoimaa ja sisäistä dynamiikkaa luovia tekijöitä ovat merenrantakaupunkien, Kokemäenjokilaakson ja Rauma- Eura-Huittinen-alueiden muodostamat nauhamaiset kehittämisvyöhykkeet sekä Pohjois-Satakunnan säteittäin kasvava kehittämisalue. C-3 merkinnällä osoitetaan palvelurakenteeltaan seutukeskustasoisten keskusten, Harjavallan, Huittisten ja Kankaanpään kaupunkien keskustatoimintojen alueet, joihin sijoittuu keskustahakuisia hallinto-, hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluja ja asumista. Keskustan alueelle on osoitettu lukuisia kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittäviä aluekokonaisuuksia. Alueelle ulottuu myös luontomatkailun kehittämisvyöhyke. Satakunnan liikennejärjestelmässä Laviantie ja Parkanontie on osoitettu MRL 33 :n mukaisen rakentamisrajoituksen omaaviksi valta/kantateiksi. Niiden risteykseen on varattu paikka uudelle eritasoliittymälle. Vanhan rautatien paikalle on osoitettu uudelleen rakennettava yhdysrata, jota koskee myös MRL 33 :n rakentamisrajoitus. MRL 33 : Rakentamisrajoitus Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). Maakunnan liitto voi, jos se maankäytön järjestämisen turvaamiseksi on tarpeen, kieltää käyttämästä aluetta, jolla kaavaehdotuksen tai hyväksytyn kaavan mukaan on rakentamisrajoitus, kaavaehdotuksen tai kaavan vastaiseen rakentamiseen (rakentamisrajoitus). Rajoitus ei koske jo olevaan asuntoon kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. Rajoitus on voimassa, kunnes maakuntakaava on vahvistettu, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä pidentää tätä aikaa enintään kahdella vuodella. 13

14 Satakunnan keskusverkko ja asiointien suuntautuminen kuntakeskuksiin Maakuntakaavaluonnos keskustan alueelta: nähtävillä saakka. 14

15 3. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET PERUSSELVITYKSIÄ JA SUUNNITELMIA Tavoitteena on, että perusselvitys- ja kehityksen seurantamateriaalista kootaan nettiin päivittyvä tietovaranto, jota voidaan käyttää myös yleiskaavatyön ulkopuolella. Satakuntaliiton selvitykset Satakunnan maakuntakaava, Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne, valmisteluvaiheen perusselvitys 2008, luonnos Satakunnan maakuntakaava, muu valmisteluvaiheen aineisto Satakunnan luonnonsuojeluselvitys , Kuntakohtaiset luontokartoitusaineistot 2000 Satakunnan rakennusperintö, Kankaanpää, luonnos Osayleiskaava-alueen perusselvitykset Kankaanpään kaupungin Strategia 2005 Kankaanpään toriprojekti Lohikon, Järventaustan, Narvin ja Jyränkylän lievealueselvitykset Ruokojärven vesistön kunnostushanke 2005 Kunnallistekniset verkostot 2008: - jätevesiverkosto (AutoCad-kartta), - vesihuoltoverkosto (MapInfo-kartta), - lievealueiden viemäröintisuunnitelmat (AirX ja Salmijärvi) Liikenne ja kevytliikenne: - liikenneverkkokartat - kevyen liikenteen verkosto päivitettävä Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventaario Satakunnan museon Pakki-sovelluksessa, täydennetään keskustan osalta Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma, YM 1997, Suomen ympäristö 127 Kaupungin maanomistus osayleiskaava-alueella 2008 (Stella-kartta) Muut palveluselvitykset Ympäristön selvitykset, suunnitelmat ja ohjeet Karvianjokilaakson osayleiskaava 2004 Karvianjokilaakson Lempusta Soikkaan kehittämissuunnitelma, koonti erillisselvityksistä ja suunnitelmista 2004 Vihteljärvi-Niemenkylä osayleiskaavaraportit Venesjärven osayleiskaava 1995 Majajärven rantayleiskaava 1990 Vihteljärven Niemenkylän kulttuurimaisema, Ohjeita maisemanhoitoon ja rakentamiseen 1999 Venesjärvi, ohjeita maisemanhoitoon ja rakentamiseen

16 4. TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YLEISKAAVA YHDISTÄÄ TAVOITTEET, TOIMINNAN JA TOIMIJAT Yleiskaava yhdistää kaupungin eri toimijat ja sektorit yhteisen maankäyttö- ja liikennestrategian eli kaupungin toiminnallisen mallin ja sen tarvitsemien toimenpiteiden suunnitteluun. Strategian toteuttaminen edellyttää siihen sitoutumista, joten yleiskaavatyön tärkeä painopiste on yhteisessä suunnitteluprosessissa. LÄHTÖKOHDAT: 1. Elinkeinopoliittinen strategia, väestörakenteen muutos ja mahdollinen muuttoliike muodostavat yleiskaavan mitoituksen lähtökohdat. 2. Ilmastonmuutoksen velvoitteet ja haasteet vaikuttavat tavoiteltaviin elämäntapoihin, kulutus ja päästötavoitteisiin sekä liikkumisympäristöön yhdessä tavoitellun elinkeinorakenteen kanssa. 3. Väestön ikääntyminen vaikuttaa palveluilta, asumiselta ja ympäristöltä odotettaviin ominaisuuksiin. Ja mitä odottavat ympäristöltä nuoret aikuiset asuakseen Kankaanpäässä? 4. Ehjä kaupunkirakenne, palvelujen läheisyys, työpaikkojen oivallinen sijoittuminen ja ympäröivän maaseudun potentiaalit ovat hyvä lähtökohta yleiskaavatyölle. TAVOITTEET: Kankaanpäätä rakennetaan niin, että täällä asuvat kaupunkilaiset, työssä käyvät työntekijät ja yrittäjät, kesäasukkaat ja turistit voivat tehdä toimissaan vastuullisia ja toiveidensa mukaisia valintoja nyt ja tulevaisuudessa. Kankaanpään elinvoimaisuus turvataan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin varaudutaan ja elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä parannetaan. Yleiskaavan sisältöä ja määräyksiä kehitetään niin, että yleiskaavasta tulee elävä työkalu pienten kaupunkien erityispiirteet huomioivana strategiatyökaluna. Yleiskaavastrategian toteutumista edistetään jatkamalla määrätietoista maapolitiikkaa, joka tukee suunnitelman toteuttamisjärjestystä ja eri hallintokuntien yhteistyötä. Nettiin avataan kaupunkitietosivusto, jonka avulla kaupungin kehitystä ja strategian toteutumista voidaan seurata, ja joka palvelee myös muuta suunnittelua. Yleiskaavaprosessiin osallistumista kehitetään myös netin kautta, jolloin saamme suunnitteluun mukaan uusien ihmisryhmien näkemyksiä, mm. nuoret tavoittaa näin parhaiten. Nettiosallistuminen palvelee tulevaisuudessa myös muuta suunnittelua. 16

17 MIKSI JUURI NYT? Vuoden 1992 yleiskaava ei vastaa uuden maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita. Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta ja rakentamista. Kaupunkiin on kehittynyt lukuisia suunnittelua vaativia kohteita ja toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka edellyttävät kokonaisnäkemystä pitkälle tulevaisuuteen. Epätietoisuus käynnissä olevista kehitystrendeistä erityisesti elinkeinoelämän osalta edellyttää tutkimuksia ja mahdollisuuksien kartoittamista erityisesti maankäytön osalta. Ilmastonmuutos ja kestävän elämäntavan tavoitteet edellyttävät yhdyskuntarakentamisen keinovalikoiman parempaa käyttöönottoa. Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista. Osayleiskaavatyössä selvityksiä ja suunnittelua odottavia alueita. 17

18 5. PERUSSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HYVIN SELVITETTY ON PUOLIKSI SUUNNITELTU Perusselvitysten, suunnittelun ja vaikutusarviointien välille on vaikea vetää selkeää rajaa, koska ne etenevät vuorovaikutuksessa täydentäen ja korjaten toisiaan. Yhdessä perusselvitysten kanssa suunnitellaan kaupunkitietopankki, jossa osa aineistosta on saatavilla mm. esittelykelpoisina tulosteina. Tavoitteena on, että tietopankkia on helppo päivittää ja käyttää yleiskaavan ja koko kunnan kehityksen seurantaan, myös muussa kuin yleiskaavasuunnittelussa. PERUSSELVITYSKOKONAISUUDET: Mitoitusselvitykset: KOYK -92:N TOTEUTUNEISUUS o nykyinen mk. o 92:n toteutuneisuus MITOITUSINDIKAATTORIT o kaavavaranto o tonttivaranto o rakennuskanta o asumisväljyys ENNUSTEINDIKAATTORIT o ikärakenne o työpaikkarakenne - elinkeinotoiminta o työssäkäynti o oppilaitokset o pendelöinti o muuttoliike PALVELURAKENNE JA KAUPAN TULEVAISUUS o kaupan vaikutusalue ja tilatarpeet o yksityisetpalvelut o julkisetpalvelut Verkostoselvitykset: LIIKKUMINEN o o o o katuverkko + valaistus liikkumisjärjestelmä ja liikenneverkko kevyen liikenteen verkostot liikenneturvallisuus ja liikenteen ongelmakohdat KUNNALLISTEKNIIKKA, JÄTEHUOLTO JA ENERGIAN TUOTANTO o alueet, verkostot o tulevaisuudennäkymät: ääriolosuhteet o kestävät vaihtoehdot Ympäristöselvitykset: KAUPUNKILUONTO JA BIO-VIHERVERKOSTO o luonnonarvot o viheralue- ja reittiverkostot o puistot, luonnon kohteet, reitit ja kokonaisuudet KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMA o kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet o kaupungin erityispiirteet ja maisema 18

19 Kestävyysselvitykset: MAAPERÄ HÄIRIÖT KULUTUS o o o o o o historiallisen ajan arkeologisten alueiden huomioiminen geologia liikenneväylien tärinäalueet melu > < hiljaiset alueet tuulisuus ja sään ääri-ilmiöt vaarallisten aineiden kuljetus o päästöt o ekotehokkuus o tulevaisuusindikaattorit / keke-indikaattorit MITKÄ OVAT OLENNAISET STRATEGISEN TASON VAIKUTUKSET? Vaikutusarviointien painopisteet ja rajaukset tarkentuvat projektin edetessä olennaisten kysymysten kiteytyessä. Kaikkia mahdollisia vaikutuksia ei ole tarkoituksenmukaista tutkia. Eri viranomaisten, asiantuntijoiden, kaupunkilaisten ja intressiryhmien osallistuminen projektiin on tärkeä osa olennaisten vaikutusten tunnistamista ja vaikuttavuuden arviointia. Lain mukaan (MRL 9 ja MRA 1 ) kaavaa laadittaessa tulee selvittää sen ympäristövaikutukset mukaan lukien sosiaaliset, kulttuuriset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset sekä muut mahdolliset vaikutukset. Vaikutusten arviointia varten laaditaan vaihtoehtoja (maankäytön rakennemallit, palvelu- ja liikenneverkko, aluekohtaiset ratkaisut), joita vertaamalla vaikutukset saadaan esille. Alla vaikutusarviointiteemat pääasiallisen vaikuttavuuden mukaan jaoteltuna. VAIKUTUSARVIOINTITEEMAT: Sosiaalinen ja kulttuurinen vaikuttavuus: kulttuuriympäristö ja kaupunkikulttuuri eri ikäisten kaupunki = (iva : sova) Taloudellinen kannattavuus: kauppa ja palvelut elinkeinotoiminta yhdyskuntatalous ja seuturooli Ympäristön muutos ja ekologinen kestävyys: luonto, maisema liikkuminen, logistiikka ja yhteydet energiatehokkuus ja ekologinen jalanjälki kestävän kehityksen indikaattorivertailu nyt ja oyk-vaihtoehdoissa. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään visuaaliseen esittämiseen, jota täydennetään perusteluin ja erillisselvityksin. Yhteenvetona yleiskaavasta laaditaan vertailu VAT:n tavoitteisiin. 19

20 6. OSALLISET TERVETULOA RAKENTAMAAN TULEVAISUUDEN KAUPUNKIA! Yleiskaavatyöhön osallistumisen motiivi voidaan nähdä neljästä eri suunnasta, jotka kaikki ovat tärkeitä ja täydentävät toisiaan: 1. osallistutaan, koska yleiskaavaratkaisulla saattaa olla vaikutuksia omiin elinolosuhteisiin ja toimintaedellytyksiin. 2. osallistutaan, koska halutaan valvoa tai edistää jotain etua tai intressiä. 3. osallistutaan, koska voidaan välittää tietoa, jota voidaan hyödyntää yleiskaavasuunnittelussa ja sen vaikutusten arvioinnissa. 4. osallistutaan, koska halutaan esittää toiveita oman elinympäristön kehitykseen. Tiedottaminen tapahtumista ja lausuntopyynnöistä tapahtuu pääasiassa lehdissä olevien ilmoitusten kautta. Viranomaisille ja olennaisille avainryhmille, kuten yrittäjäjärjestöille lähetetään myös kutsut seminaareihin ja tiedotustilaisuuksiin. Jokainen halukas voi ilmoittautua yleiskaavan sähköpostilistalle, jonka kautta tiedotetaan yleiskaavan etenemisestä ja tapahtumista (Aito kaupunki yleiskaavatiedote). 1. Intressi- ja avainryhmät: alueen asukkaat ja työntekijät yritykset ja elinkeinonharjoittajat kaupallisten ja julkisten palveluiden käyttäjät vapaa-ajanalueiden ja palvelujen käyttäjät kaava-alueen ja sen vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat yhteisöt ja yhdistykset, joiden toimintaan liittyviä asioita yleiskaavatasolla käsitellään mm. Kankaanpään seurakunta, Niinisalon varuskunta ja Kuntoutuskeskus. Näitä ovat esimerkiksi: 1. omakotiyhdistykset, asukasyhdistykset, kylätoimikunnat 2. luonnonsuojelu- ja perinneyhdistykset; Kankaanpään luonnonystävät, Kankaanpääseura 3. eri väestöryhmien ja harrastajien omat yhteisöt ja järjestöt 4. elinkeinonharjoittajien ja yrityksien yhteisöt, kuten LionsClubit, kauppakamarit ja Metsänhoitoyhdistys Karhu 5. tiehoitokunnat ja vesiensuojeluyhdistykset 6. energia- ja vesilaitokset; Vatajankosken sähkö Oy, Kaukolämpö Oy, Satakunnan puhelin Oy, Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy 2. Viranomaiset, joiden toimialaa yleiskaavassa käsitellään: kunnan hallintokunnat liikelaitokset; Yrityspalvelu Oy, Kankaanpään asunnonhankinta Oy vanhus- ja vammaisneuvostot naapurikunnat Satakuntaliitto* Lounais-Suomen ympäristökeskus* 20

21 Lääninhallitus* Metsähallitus ja Satakunnan Metsäkeskus* Tiehallinto ja Turun tiepiiri* Ratahallintokeskus ja Rautatievirasto* TUKES, Turvatekniikan Keskus* Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus* Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä / ympäristönsuojeluviranom.* Museovirasto ja Satakunnan museo* 3. Tulevat asukkaat ja toimijat Kuka edustaa niitä, jotka Kankaanpäässä elävät ja toimivat vuoden kuluttua? Kuka edustaa esim. tänne haluttuja siirtotyöläisiä ja heidän näkemyksiään viihtyisästä elinympäristöstä niin, että he eivät muuttaisi isompiin keskuksiin? Osayleiskaavaprosessin edetessä voimme koota näitä ryhmiä edustamaan ns. VIITERYHMÄT tai tutkia heidän toiveitaan ja näkemyksiään erillisselvityksen muodossa. 21

22 7. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN - puiteohjelma KEVYTTÄ JA SYVÄLLISEMPÄÄ OSALLISTUMISTA Tavoitteena on, että kaupunkilaisilla ja intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua keskustan osayleiskaavaprojektiin kullekin sopivalla tavalla ja tasolla aina kaavoitusprosessin etenemisen seuraamisesta yhteiseen työryhmätyöskentelyyn asti. Tavoitteena on myös, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma joustaa ja kehittyy projektin edetessä resursseja ja hyvän yleiskaavan syntyä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen. Osallistumisvaiheita voi tarkastella oheisesta kaaviosta. Yleiskaavatoimikunta ja asiantuntijatyöryhmät Yleiskaavatoimikunta kokoontuu vähintään joka kolmas kuukausi. Toimikunta koostuu keskeisten hallintokuntien vetäjistä ja eri näkökulmia edustavista luottamushenkilöistä. Sen tehtävänä on ohjata yleiskaavatyötä ja valmistella sitä koskevat esitykset, mm. tarkasteltavista vaihtoehdoista ja nähtäville asetettavasta luonnoksesta ja ehdotuksesta ympäristölautakunnalle. Yleiskaavatoimikuntaa täydennetään tarpeen mukaan eri alan asiantuntijoilla. Eri teemoihin paneutuvien asiantuntijaryhmien tarkoituksena on tuottaa tarvittavaa tietoa, osallistua suunnitteluun sekä arvioida eri teemoja projektin edetessä. Viranomaisyhteistyö Kankaanpäässä toimivat viranomaiset, hallintokunnat ja ympäryskunnat kutsutaan yleiskaavaseminaareihin ja teemaryhmiin toimialansa puitteissa. Yleiskaavaprojektin alussa ja lopussa pidetään lakisääteiset viranomaisneuvottelut. Niitä täydennetään työpalavereilla hyvissä ajoin ennen lausunnonantopyyntöjä. Viranomaisneuvotteluihin osallistujat (merkitty * viranomaislistaan) ovat tervetulleita myös yleiskaavaprojektin seminaareihin. I Aloitusseminaari Kankaanpää muuttuvassa maailmassa Ennen suunnitteluvaihetta järjestetään aloitusseminaari kaupunkien muuttuvan toimintaympäristön haasteiden kartoittamiseksi. Seminaarin päätteeksi aihetta pohditaan tulevaisuuslaboratoriossa. Alustavia teemoja ovat: elinkeinopolitiikka, ilmastonmuutos-ekotehokkuus ja väestörakenne-muuttoliike. Lisäksi seminaarissa esitellään käynnistyvät kaupunkihautomot (ks. alla) ja niihin voi ilmoittautua kiinnostuksensa mukaan. Seminaari on kaikille avoin. II III Työseminaarit Työseminaareja järjestetään projektin keskeisissä vaiheissa: lähtökohdat, vaihtoehdot ja kaavaluonnos. Seminaareissa esitellään saadut tulokset ja esitetään kysymykset, joihin toivotaan osallisten ottavan kantaa. Kulloisenkin vaiheen vaikutusmahdollisuudet esitellään. Kaupunkihautomot ja Aito kaupunki -yhteenvetoseminaari Kaupunkihautomot ovat kaikille kaupunkilaisille avoimia teemaryhmiä, jotka tuottavat tietoa perusselvityksiin, tavoitteiden priorisointiin, vaihtoehtojen löytämiseen ja vaikutusarviointeihin. Näin projektin käyttöön saadaan mahdollisimman oikeaan aikaan paikallinen tieto, tavoitteet, toiveet sekä mielipiteet eri ratkaisuvaihtoehdoista. Kaupunkihautomot kokoontuvat 2-4 kertaa teeman vaativuuden mukaan. Hautomois- 22

23 sa työskennellään teemaan sopivan ryhmätyömenetelmän avulla: tarrakartta, havainnoiva kävely, aivoriihi jne. Teemoittaisten hautomoiden työskentelyn painopiste on perusselvitys- ja tavoitevaiheissa. Tulokset esitetään yhteisessä Aito kaupunki -seminaarissa. Vaihtoehtojen vertailuvaiheessa hautomot kokoontuvat arvioimaan kaavavaihtoehtoja ja tehtyjen vaikutusarviointien riittävyyttä ja sisältöä tuloshautomoissa. Luonnosvaiheessa hautomot antavat palautteen kaavaluonnoksesta palautehautomoissa. Riippuen kaupunkihautomoihin ilmoittautuneiden määrästä, järjestetään teemojen erikoisasiantuntijoille omat asiantuntijahautomot. Ilmoitustaulu, kaavanäyttelyt ja vuorovaikutuspiste keskustassa Kaavoituksen etenemistä voi seurata Kaupungintalon ilmoitustaululla (3.krs) sekä kaupungilla, mahdollisesti lauantaitorilla, vierailevassa infopisteessä, jossa kerätään kaupunkilaisten näkemyksiä ja toiveita. Työn edetessä torin läheisyyteen pyritään avaamaan kaavanäyttely- ja vuorovaikutustila. Osayleiskaavan nettisivu ja sähköpostiosoite Yleiskaavalle avataan jatkuvasti täydentyvä nettisivu osoitteessa: Nettisivulla voi seurata projektin etenemisen lisäksi perusselvitysmateriaalin täydentymistä, vaikutusarviointituloksia ja suunnitelmaluonnoksia. Interaktiivisen nettisivun kehittämistä ongelmakartoitukseen ja suunnitelmien arviointiin harkitaan. Yleiskaavalla on oma sähköpostiosoite, jonne voi lähettää kysymyksiä ja perusteltuja näkemyksiä. Halukkaat osalliset voivat antaa sähköpostiosoitteensa projektin postituslistalle. Keräämme myös kaupunkilaisten tulevaisuusvisioita ja muita ideoita, ja julkaisemme parhaita yleiskaavaprojektin edetessä. Siispä kirjoita seuraavista teemoista ja lähetä teksti yleiskaavan sähköpostiosoitteeseen. 1. Jos paras watti on negawatti eli kuluttamaton watti, millaisia negawattikulutusideoita sinulla on? 2. Millaista on elämä tulevaisuuden energiapihissä nollajätekaupungissa? Miten siellä liikutaan, käydään ostoksilla, mitä harrastetaan, miten asutaan? jne. Ilmoitukset ja artikkelit Kunnan tiedotuslehdessä (LÄHDE) ja paikallislehdissä (Satakunnan Kansa, Kankaanpään Seutu) julkaistaan viralliset ilmoitukset ja kutsut sekä julkaistaan artikkeleita projektin edetessä. PROJEKTIN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN Kaaviossa 1 on esitetty osayleiskaavaprojektin osavaiheet ja niiden sisältö. Kaaviossa 2 on esitetty osavaiheisiin liittyvä osallistuminen ja sen sisältö. Kaaviossa 3 on esitetty yleisellä tasolla kaavoitusprosessin eteneminen ja Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaupunkilaisten ja muiden osallisten osallistuminen siihen. 23

24 Kaavio 1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAPROJEKTIN VAIHEET ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ PERUSSEL- VITYSVAIHE: tilastot inventaariot tulevaisuudentutkimus ARVIOINTI- VAIHE: ryhmätyöt tutkimukset vaikutusselvitykset SUUNNIT- TELUVAIHE: perustelut suositukset strategia LUONNOS- VAIHE: näyttelyt palaute EHDOTUS- / HYVÄKSYMIS- VAIHE: nähtävillä lausuntoprosessi kuulutus 2008 kevät kesä syksy-talvi 2009 kevät 2009 talvi 2010 LÄHTÖKOHDAT VERTAILU MAHDOLLISUUDET UHKAT ONGELMAT ARVOT TAVOITTEET SKENAARIOT RAKENNEMALLIT RATKAISUT KEINOVALIKOIMA TOTEUTTA- MISPOLUT VAIKUTUKSET ARVIOT VISIO / KEHITYSKUVA RAKENNE VERKOSTOT RAKENTAMIS- STRATEGIA OHJEET - YHTEISTYÖ MIELIPITEET YK-KARTTA MÄÄRÄYKSET SELOSTE RAPORTIT TOIMENPIDE- OHJELMA VOIMAAN- TULO SEURAN- TA 24

25 Kaavio 2 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAPROSESSI JA OSALLISTUMINEN ❶ ❶ ❷ ❸ ❸ ❹ ❺ LÄHTÖKOHDAT TAVOITTEET PERUSSELVITYKSET KAAVAVAIHTOEHDOT VAIKUTUSARVIOINNIT KAAVALUONNOS VISIO-STRATEGIA KAAVAEHDOTYS HYVÄKSYMINEN I VIRANOMAIS- NEUVOTTELU: kaavan alustavat tavoitteet ja arvot OAS:n riittävyys seudullinen rooli ja haasteet ILMOITUS KAAVOI- TUKSEN VIREILLE- TULOSTA JA OAS:sta LÄHDE, KS, SK, netti, ilmoitustaulut palautekaavake LAUANTAI- TORIN INFOPISTE VAIKUTA JA ARVIOI NETISSÄ kyselykaavake I ALOITUSSEMINAARI klo asiantuntijat, intressiryhmät ja muut osalliset Kankaanpää muuttuvassa maailmassa: paikalliset potentiaalit ja globaalit haasteet OAS esittely TÄHTILUENTO JA TULEVAISUUSSTUDIO ilmoittautuminen kaupunkihautomoihin KAUPUNKIHAUTOMOT kok. 2-4 kertaa Vaihtoehdot esiin! tietoa lähtökohdista, tavoitteista, arvoista ja ratkaistavista ongelmista lyhyen ja pitkän tähtäyksen toimenpiteet Teemat: 1. kaupungin tulevaisuus, elinkeinot, palvelut 2. asuminen ja elämänvaiheet 3. liikkuminen, kulutus, päästöt 4. arvokkaat kokonaisuudet, mielipaikat 5. viherverkostot, virkistys, harrastukset Aito kaupunki -yhteenvetoseminaari II TYÖSEM Tältä vaikuttaa! RATKAISUVAIHTOEHTOJEN VERTAILU (= vaikutusarviointien alustavat tulokset) TULOSHAUTOMOT mielipiteet vaikutuksista ja vaihtoehdoista III TYÖSEM Kankaanpää v.2030! työoh- YLTK, KH HYV. VALT. INFO OAS lähtökohdat kaavoituksen jelma KAAVALUONNOS- NÄYTTELY PALAUTEHAUTOMOT palaute mielipiteet lausunnot RAPORTTILUONNOK SET VALMIITA: perusselvitykset ja inventaariot vaikutusarvioinnit kaupunkilaisten ääni VALTUUSTON ja HALLINNON OYK- SEMINAARI palaute KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ muistutukset lausunnot vastaukset muutokset II VIRANOMAIS- NEUVOTTELU KORJ. NÄHTÄVILLÄ VALTUUSTO HYV. 2010? muutoksenhaku hallinto-oikeudelta oikaisukehotus KUULUTUS OIKEUSVAIKUT- TEISEN KESKUS- TAN OYK:N VOI- MAANTULOSTA 25

26 YLEISKAAVAPROSESSI JA KAUPUNKILAISTEN MRL:n MUKAINEN OSALLISTUMINEN SIIHEN Kaavio 3 KAAVOITUSPROSESSI KAUPUNKILAISET I ALOITUS / OHJELMOINTI: 1) työohjelma 2) puiteselvitys: - lähtökohdat - tavoitteet - tarvittavat selvitykset - vaikutusarvioinnit 3) osallistumis- ja arviointisuunnitelma telma = OAS OAS:n PUITEOHJELMA ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta OAS:n julkaisu ja tiedotus aloitustilaisuuksia esim. seminaari I MIELIPIDE: II VALMISTELU / SUUNNITTELU: 1) kaavaratkaisu ja vaihtoehdot 2) vaikutusten arviointi 3) vaihtoehtojen vertailu KAAVALUONNOS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTIMATERIAALI VALMIITA nähtävillä esittelytilaisuuksia 4) palautteen käsittely 5) kaavaehdotuksen laadinta II osallisilla on tilaisuus ottaa kantaa OAS:n sisältöön ja osallistua työn tavoite- ja arvokeskusteluun YHDESSÄ- TYÖSKENTELY: työryhmiä, kyselyitä PALAUTE: ratkaisujen ja vaihtoehtojen arviointia eri menetelmin MIELIPIDE: mielipiteet kaavaluonnoksesta esittelytilaisuudessa, netissä tai palautelomakkeella 26

27 III KAAVAEHDOTUS: III nähtävillä esittelytilaisuuksia,, jos tarpeen 1) yhteenveto muistutuksista 2) pyydettäessä vastaus muistutusten tekijöille 3) kaavaehdotuksen mahd. muut- taminen, jos olennaisia muutoksia, laitetaan uudelleen nähtäville osallisten kirjalliset MUISTUTUKSET liittyen kaavaehdotukseen IV HYVÄKSYMINEN: ilmoitus ja tiedotus kaavan hyväksymisess- tä kaupunginvaltuustossa 1) jos ei valituksia, kaava on lainvoimaii- nen valitusajan päätyttyä 2) jos valituksia, niin kaupunki antaa vas- tineet valituksiin Hallinto-oikeudelle oikeudelle kuulutus kaavan voimaantulosta IV osallisten VALITUS- OIKEUS kaavan lain- mukaisuudesta sen sisällön sekä valmiste- lu- ja hyväksymisme- nettelyn osalta ta: 1. valitus Hallinto allinto- oikeuteen 30 päi- vän kuluessa 2. valitus Hallinto allinto- oikeuden päätök- sestä Korkeimpaan Hallinto allinto-oikeuteen oikeuteen 27

28 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle keskustan osayleiskaavaehdotuksen asettamista virallisesti nähtäville. Osallisilla on silloin kirjallinen muistutustenteko-oikeus. Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläolosta julkaistaan kuulutus Kankaanpään Seudussa. (MRL 65 ) Kaupunginhallitus esittää valtuustolle keskustan osayleiskaavan hyväksymistä. Valtuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan Kankaanpään Seudussa. Osalliset voivat hakea 30 päivän kuluessa muutosta hyväksymispäätökseen Turun Hallinto-oikeudelta, joka voi hyväksyä tai hylätä valituksen kokonaan tai osittain. (MRL 67, 188, 191, 203 ) LISÄÄ AIHEESTA Ympäristöministeriön sivuilla voi tutustua lainsäädännön keskeiseen sisältöön sekä viimeisimpiin tutkimuksiin ja oppaisiin. Tässä linkit yleiskaavoitusta käsitteleville sivuille. Maankäyttö- ja rakennuslaki: Yleiskaavoitus: Osallistuminen: Vaikutusten arviointi: 8. YHTEYSTIEDOT Projektipäällikkö DI Mariitta Vuorenpää Materiaalivastaava: Suunnitteluavustaja Marjo Lahtinen puh marjo.lahtinen (ät)kankaanpaa.fi Kankaanpään ympäristökeskus Kaupunginarkkitehti Maija Anttila PL KANKAANPÄÄ puh tai sähköposti maija.anttila (ät) kankaanpaa.fi 28

29 USEIN KYSYTTYÄ 1. MIHIN YLEISKAAVAA TARVITAAN? 30 Strateginen yleiskaava on kaupungin ajokortti tulevaisuuteen 30 Yleiskaavatyypit ja niiden ominaisuuksia MIKSI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS ON JUURI NYT AJANKOHTAINEN? 32 Mitä kaupungissa tapahtuu? 32 Ekologinen selkäreppu painaa ja ilmastonmuutos velvoittaa 32 Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista 33 Paljon selvitettävää 33 Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta MIKSI SUUNNITTELUALUE ON RAJATTU NÄIN? MIKSI OSALLISTUISIN? 34 Yleiskaava on kaupunkilaisen kaukoputki 34 Projektinhallinta on osa osallistumista 34 Yleiskaavatoimikunnan jäsenet 35 Ympäristökeskuksen yleiskaavatyöryhmä 36 Kerro näkemyksesi kaupunkihautomoissa 36 Kaupunkihautomoissa käsiteltäviä aiheita teemoittain 37 29

30 1. MIHIN YLEISKAAVAA TARVITAAN? Strateginen yleiskaava on kaupungin ajokortti tulevaisuuteen Yleiskaava on kaupunkilaisten monipuolisin väline suunnitella ja ohjata oman elinympäristönsä kehitystä toivottuun suuntaan. Erikoisasiantuntemuksen lisäksi tulevaisuudensuunnittelussa tarvitaan meidän kaikkien tietoa elinympäristön arvoista, käytöstä ja toiveista sen kehittämiseksi. Tavoitteena on sekä ratkaista nykyiset ongelmat, että katsoa tietoisesti tulevaisuuteen: - Mitä haluaisimme? Mitä voimme saada? ja Mitä toimenpiteitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi? Hyvän kaupungin rakentamisessa tarvitaan kaikkien toimijoiden ja kaupunkilaisten valintojen yhteistyötä ja sitoutumista. Yleiskaavoitus on kehitetty tähän tarpeeseen. Siinä tehdään näkyväksi se strategia, jolla kaupunkilaiset aikovat kohdata toimintansa nykyiset ja tulevat haasteet, eli yksinkertaisesti mitä, milloin ja mihin suuntaan kaupungissa rakennetaan seuraavien vuosien aikana. Tänään koko maailmaa kohdannut haaste on ilmastonmuutoksen torjunta. Nykyinen elämäntapamme on näin joutunut kriittisen tarkastelun kohteeksi. Toinen suuri haaste on kohdannut elinkeinoelämää teollisen tuotannon siirtyessä halvempien tuotantokustannusten maihin. Tehdäksemme vastuullisia valintoja ja päätöksiä niin yksilöinä kuin poliitikkoinakin meidän täytyy olla tietoisia niiden vaikutuksista. Suunnittelun edetessä tutkimme, opimme, asetamme tavoitteita ja vertailemme eri toimenpiteiden ja strategioiden vaikutuksia tehtävien vaikutusarvioiden avulla. Näin yleiskaava on eri toimijoita yhdistävä tulevaisuuden suunnitteluväline, jolla turvataan asukkaille ja elinkeinoelämälle mahdollisuus vastuullisiin valintoihin niin, että lapsemmekin voisivat nauttia elämästä hyvässä kaupungissa ja elinkelpoisessa maailmassa. TAVOITEVISIO: Kankaanpäätä rakennetaan niin, että täällä asuvat kaupunkilaiset, työssä käyvät työntekijät ja yrittäjät, kesäasukkaat ja turistit voivat tehdä toimissaan vastuullisia ja toiveidensa mukaisia valintoja nyt ja tulevaisuudessa. TIETOKULMA: MRL 35 :n mukaan yleiskaavoituksella suunnitellaan ja ohjataan ensisijaisesti yhdyskuntarakennetta ja yhdyskunnan toimivuutta tavoitellun kehityksen suuntaan. MRL 39 :n mukaan tavoitteeksi otetulla kehityksellä tulee edistää: toimivaa, taloudellista ja ekologisesti kestävää yhdyskuntarakennetta, asumiseen liittyvien tarpeiden ja palvelujen saatavuutta, liikenteen, erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen järjestämistä ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla, mahdollisuuksia turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, ympäristöhaittojen vähentämistä, rakennetun ympäristö, maiseman ja luonnonarvojen vaalimista ja virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyttä. 30

31 Yleiskaavatyypit ja niiden ominaisuuksia Lähde: Yleiskaavan sisältö ja esitystavat, YM MKL 2000 Opas 13, s

32 2. MIKSI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS ON JUURI NYT AJANKOHTAINEN? Elämä Kankaanpäässä sujuu varsin rauhallisesti, vaikka rakentaminen on ollut viime vuosina vilkasta. Tori on juuri saanut uuden ilmeen ja kiertoliittymät parantavat liikenteen sujuvuutta. Myös uusia hallimyymälöitä on rakennettu kolme kappaletta ja uusien liiketilojen rakentaminen vain jatkuu. Vaikka väkiluku on vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana lähes tuhannella asukkaalla ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvanut 20%, on työpaikkoja tullut lisää 7% ja kaupungissa suunnitellaan jatkuvasti uusia teollisuustontteja ja asuntoalueita. Keskustan osayleiskaavatyö kysyy, mistä näissä keskenään ristiriitaisissa kehitysnäkymissä on kysymys? Entä onko joitain suuria yllätyksiä näköpiirissä? Millainen kaupungin rakennemalli ja liikennejärjestelmä toimii parhaiten näihin kehitysnäkymiin ja tulevaisuuden epävarmuustekijöihin varauduttaessa ja niiden tietoisessa ohjaamisessa? Mitä kaupungissa tapahtuu? Kaupallisten palvelujen uudistuminen ja sijoittumispaineet, ikärakenteen vanhenemisen tuomat uudet palvelutarpeet ja asukastiheyden pienentyminen, oppilasmäärien väheneminen ja asumisväljyyden kasvu sekä elinkeinotoiminnan alue- ja yhteystarpeet edellyttävät keskustan yleiskaavasuunnitelman tarkastamista. Millainen palveluverkko ja liikennejärjestelmä olisi tarkoituksenmukaisin? Kuinka paljon ja millaisia uusia asuntoja tarvitaan? Millaisilla tiloilla ja palveluilla yritystoiminnan tulevaisuus turvataan parhaiten? TAVOITEVISIO: Yritä Kankaanpäässä Kankaanpää ymmärtää yrittäjää -kehdosta hautaan! Ekologinen selkäreppu painaa ja ilmastonmuutos velvoittaa FIN-MIPS tutkimuksen* mukaan keskivertosuomalainen kuluttaa 40 tonnia luonnonvaroja vuodessa (= 36% Suomen kansantalouden kokonaisluonnonvarojen kulutuksesta /v/hlö.). Liikenteen osuus tästä on 40% ja asumisen 30%. Tutkituissa kotitalouksissa vaihteluväli oli 10t 100t, mikä osoittaa, että valinnat ovat mahdollisia ja niillä on merkitystä. Varsin yksinkertaisilla muutoksilla voi vähentää 25% selkärepun painosta. Tämä edellyttää kaupunkisuunnittelulta ja toimintojen ohjaukselta voimakasta panostusta ja uusia innovaatioita mm. kevyen liikenteen sujuvuuteen, palvelujen läheisyyteen, asuntokannan joustavuuteen ja joukkoliikenteen kannattavuuteen. Fyysinen rakenne ei saa olla kestävän kehityksen valintojen esteenä. Osayleiskaavakartan tuottaminen ei siis yksin riitä. Siihen on sidottava kaupunkipoliittiset strategiat toteuttamispolkuineen niin, että tiedetään mitä ja millaista yhteistyötä luonnonvarojen kulutuksen puolittaminen ja päästöjen vähentäminen kansainvälisissä sopimuksissa sovitulla tavalla tarvitsevat. Tavoitteet eivät koske pelkästään kotitalouksia, vaan hallinnon ja elinkeinoelämän tulee lisätä ekotehokkuuttaan samalla tavalla. TAVOITEVISIO: Ekologisesti kestävän, aidon kaupungin rakenteen ja strategian kehittäminen. (Tämä voi edellyttää myös itse yleiskaavaan välineenä kohdistuvia kehitystarpeita.) * Tiehallinto, Tulevaisuudennäkkymiä 4/2007: FIN-MIPS Kotitalous, LiikenneMIPS 32

33 Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista Vanhentunut yleiskaava tai puuttuva kokonaisnäkemys voi uhata sitä, mitä olemme jo kaupungissamme saavuttaneet. Kaupunkilaisten kannalta hyvin toimivien kokonaisuuksien, visuaalisesti arvokkaiden alueiden ja kaupunkinäkymien, luonnon kestokyvyn ja virkistyskäytön vaaliminen edellyttävät kokonaisnäkemystä aina toimintojen sijoittamisesta rakentamiseen sekä hoito- ja huoltotoimenpiteisiin ja alueiden vuorovaikutukseen ympäröivien toimintojen kanssa. Millaisia analyysejä, vaikutusarviointeja ja toimenpiteitä tarvitsemme näiden potentiaalien esille nostamiseksi ja hyödyntämiseksi? TAVOITEVISIO: Aidon, visuaalisesti miellyttävän kaupungin ja vehreän luonnon kohtaamisesta syntyy tulevaisuuden valttikortti. Paljon selvitettävää Kaupunkiin on syntynyt alueita ja toiminnallisia tarpeita, joiden rakentaminen ilman kokonaisnäkemystä niiden roolista ja vaikutuksista tulevaisuuden Kankaanpäässä ei ole viisasta. Liitteessä 2 on osoitettu tutkittavia alueita. Selvityskohteita ovat mm.: kaavavarannon riittävyys ja tiivistämismahdollisuudet yritysten tarvitsemat yhteydet, palvelut ja aluekokonaisuudet eri ikäryhmiä palvelevien julkisten palvelujen tilatarpeet Lohikon, Hapuan ja Narvin alueiden kehitys keskustaajaman kyljessä Ruokojärven rannat viheralueiden hoito ja luokittelu kevyenliikenteen ja virkistysreitistöjen kokonaissuunnitelma uusien palveluiden tarve, esim. viljelypalstat ja koirapuistot, golfkenttä jne. TAVOITEVISIO: Yleiskaava antaa yhteisen arvopohjan ja toiminnallisen vision kohteiden suunnittelulle. Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta Nykyinen keskustan yleiskaava -92 ei ole oikeusvaikutteinen, vaan toimii alemman tason eli asemakaavoituksen ohjeena. Kaava ei myöskään täytä vuonna 2000 voimaan tulleen Maankäyttö- ja Rakennuslain vaatimuksia. Kunnanvaltuuston vahvistama, oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa alemman tason kaavoitusta, antaa kaupunkilaisille selkeän näkemyksen kaupungin kehitysstrategiasta ja kasvusuunnista sekä edellyttää kokonaisvaikutusten tutkimista, jos yhdessä sovitusta suunnitelmasta tulee tarve poiketa. TAVOITEVISIO: Kankaanpää pystyy nopeasti reagoimaan kaupunkilaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin tekemättä kuitenkaan kaupungin arvoja ja potentiaaleja heikentäviä päätöksiä. 33

34 3. MIKSI SUUNNITTELUALUE ON RAJATTU NÄIN? Keskustan osayleiskaavan suunnittelualue käsittää vihervyöhykkeen ympäröimän keskustaajaman ja sen ympärillä olevat Lohikon, Narvin ja Hapuan alueet, jolloin kaava rajoittuisi Karvianjokilaakson ja Vihteljärven osayleiskaava-alueisiin, liite 3: Kaavoituskatsaus 2007: kartta 1. OYK-92:ssa mukana ollut Niinisalon kylä on jätetty pois kahdesta syystä: 1) Valmistumisvaiheessa olevassa Satakunnan maakuntakaavassa ratkaistaan varuskunnan toiminnasta ympäristöön sallitut vaikutukset ja vaikutusalueet. Maakuntakaava toimii tässä ohjeena yleiskaavoitukselle, eikä näin ollen yleiskaavatyöllä voida vaikuttaa puolustusvoimien tulevaisuudensuunnitelmiin. Lisäksi alueen rajaaminen keskustan osayleiskaavatyöskentelyn ulkopuolelle keventää viranomais- ja intressiryhmätyöskentelyä. Keskustaajaman suunnittelun ja tulevaisuuden kannalta olennainen kysymys on kuitenkin varuskunnan tulevaisuus, onhan se yksi alueen merkittävimmistä työllistäjistä. Varuskunnan palveluksessa olevilla kankaanpääläisillä on suuri merkitys mm. palvelutarjonnan ylläpidossa. 2) Niinisalo on osa Pohjankankaan-Hämeenkankaan harjualuetta. Satakunnan maakuntakaavan ja keskustan osayleiskaavatyön valmistuttua on oikea aika aloittaa myös Niinisalon ja koko harjualueen käsittävä osayleiskaavatyö, mahdollisesti jopa yleiskaavallisena yhteistyöprojektina. Keskustan osayleiskaavan rajaus koskee yleispiirteistä maankäytön suunnittelua ja toimintojen sijoittamista, mutta Kankaanpään tulevaisuusskenaarioiden luomisen ja vaikutusarviointien tarkastelurajat ovat laajemmat aihekohtaisesti aina maailmanlaajuisiin ilmastovaikutuksiin saakka. 4. MIKSI OSALLISTUISIN? Yleiskaava on kaupunkilaisen kaukoputki Yleiskaavoitusprosessi lähtee käyntiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. OAS:n tavoitteena on tarkentua prosessin edetessä ja olennaisten kysymysten kiteytyessä. Koska keskustan osayleiskaavaa voidaan pitää Kankaanpäässä ja seudulla vaikutuksiltaan merkittävän kaupungin kehittämisstrategiana, koskee prosessia laaja osallistumismääritelmä eli myös ympäryskunnat ja Kankaanpään kyläyhdistykset kuuluvat osallisten piiriin. Yleiskaavalla on oma nettiosoite: josta voi tilata Aito kaupunki yleiskaavatiedotteen ja ilmoittautua kaupunkihautomoihin. Projektinhallinta on osa osallistumista Keskustan OYK-työtä varten asetetaan yleiskaavatoimikunta, joka kutsuu tarvittavat asiantuntijat täydentämään työskentelyään. Yhdessä nämä muodostavat yleiskaavatyöryhmän, joka jakautuu tarpeen mukaan teemoittain pienempiin asiantuntijaryhmiin. Yleiskaavatoimikunnan tehtävä on ohjata yleiskaavatyötä ja valmistella sitä koskevat esitykset ympäristölautakunnalle, seurata projektin taloudellista raamia ja osallistua tulevaisuudensuunnittelutyöhön sitä varten järjestetyissä työseminaareissa. 34

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa. Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa Olli Maijala Ympäristöministeriö KEKO-workshop, SYKE 3.4.2012 Alustuksen sisältö ja painotukset 1) Ekologinen kestävyys / läheiset käsitteet:

Lisätiedot

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet 1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KEURUUN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee Keuruun keskustaajaman oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimistyötä.

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

Korttelin 4001 asemakaava

Korttelin 4001 asemakaava Korttelin 4001 asemakaava Kiteen kaupunki 25.10.2017 2 (6) 25.10.2017 Korttelin 4001 asemakaava SISÄLTÖ SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS JA RAJAUS... 3 SELVITYKSET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Rautjärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA RAUTJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus

Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset. Keski-Suomen ELY-keskus Kaavajärjestelmä ja kaavojen sisältövaatimukset Keski-Suomen ELY-keskus 19.04.2017 MRL:N YLEINEN TAVOITE (MRL 1 ) Järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/1907/10.02.03/2014 VP 47/21.10.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYLÄSAAREN 34. KAUPUNGINOSAN KYLÄSAARENTIEN, KIVININTIEN, VANHAINKODINTIEN JA LAUNAISTENTIEN LÄHIYMPÄRISTÖ 1. ASEMAKAAVA 609

Lisätiedot

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA

TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA TIEDON SIIRTYMINEN YMPÄRISTÖPÄÄTÖKSENTEOSSA ASIANTUNTIJATYÖPAJA ARKTINEN KESKUS 18.3.2011 Riitta Lönnström Suunnittelujohtaja Lapin liitto Maakuntakaavan tehtävät MRL 25 Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.1.2015 Suunnittelukohde KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti SISÄLLYSLUETTELO SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava

Satakunnan vaihemaakuntakaava Satakunnan maakuntakaavoituksen tilannekatsaus Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä Kokemäellä 25.8.2011 Maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto Satakuntaliitto Satakunnan maakuntakaavan vahvistettavat

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemanseudun osayleiskaava

Asemanseudun osayleiskaava INKOON KUNTA Asemanseudun osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.12.2014 P25714 Salomaa Kristina 3.12.2014 Sisällysluettelo 1 KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET... 1 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA...

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TYÖNUMERO: E20600910.00 HÄMEENKYRÖN KUNTA ARONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA, ARONIEMI 108-438-3-75 KUVA MAANMITTAUSLAITOS 2016 SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista VALMIS FIKIRV LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot