OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAPROJEKTI / s.22-25, OAS opas suunnitteluprosessiin osallistumiseen ja sen seuraamiseen Kankaanpää aito kaupunki! Yleiskaavatiedote osoitteesta:

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE 4 RAJAUS 4 LIITTYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN 6 ASEMAKAAVATILANNE 7 2. YLIKUNNALLISET SUUNNITELMAT JA TAVOITTEET 8 EUROOPAN ALUESUUNNITTELUN JA ALUEKEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT (EDSP hyv. 1999) 8 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 8 SUOMEN ALUERAKENTEEN JA ALUEIDENKÄYTÖN KEHITYSKUVA SEUTUKAAVA - MAAKUNTAKAAVA MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET 15 PERUSSELVITYKSIÄ JA SUUNNITELMIA TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 16 YLEISKAAVA YHDISTÄÄ TAVOITTEET, TOIMINNAN JA TOIMIJAT 16 MIKSI JUURI NYT? PERUSSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 18 HYVIN SELVITETTY ON PUOLIKSI SUUNNITELTU 18 PERUSSELVITYSKOKONAISUUDET: 18 MITKÄ OVAT OLENNAISET STRATEGISEN TASON VAIKUTUKSET? 19 VAIKUTUSARVIOINTITEEMAT: OSALLISET 20 TERVETULOA RAKENTAMAAN TULEVAISUUDEN KAUPUNKIA! OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN - puiteohjelma 22 KEVYTTÄ JA SYVÄLLISEMPÄÄ OSALLISTUMISTA 22 PROJEKTIN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN 23 YLEISKAAVAPROSESSI JA KAUPUNKILAISTEN MRL:n MUKAINEN OSALLISTUMINEN SIIHEN 26 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 28 LISÄÄ AIHEESTA YHTEYSTIEDOT USEIN KYSYTTYÄ MIHIN YLEISKAAVAA TARVITAAN? 30 Strateginen yleiskaava on kaupungin ajokortti tulevaisuuteen 30 Yleiskaavatyypit ja niiden ominaisuuksia MIKSI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS ON JUURI NYT AJANKOHTAINEN? 32 Mitä kaupungissa tapahtuu? 32 Ekologinen selkäreppu painaa ja ilmastonmuutos velvoittaa 32 Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista 33 Paljon selvitettävää 33 Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta MIKSI SUUNNITTELUALUE ON RAJATTU NÄIN? MIKSI OSALLISTUISIN? 34 Yleiskaava on kaupunkilaisen kaukoputki 34 Projektinhallinta on osa osallistumista 34 Yleiskaavatoimikunnan 2008 jäsenet 35 Ympäristökeskuksen yleiskaavatyöryhmä 36 Kerro näkemyksesi kaupunkihautomoissa 36 Kaupunkihautomoissa käsiteltäviä aiheita teemoittain 37 3

4 1. SUUNNITTELUALUE RAJAUS Keskustan osayleiskaavan suunnittelualue käsittää vihervyöhykkeen ympäröimän keskustaajaman ja sen ympärillä olevat Lohikon, Narvin ja Hapuan alueet. Rajaus tarkentuu prosessin edetessä. Osayleiskaava-alueen rajaus koskee yleispiirteistä maankäytön suunnittelua ja toimintojen sijoittamista, mutta Kankaanpään tulevaisuusskenaarioiden luomisen ja vaikutusarviointien tarkastelurajat ovat laajemmat aihekohtaisesti aina maailmanlaajuisiin ilmastovaikutuksiin saakka. Kankaanpäässä vielä ilman yleiskaavaa olevien läntisten järvialueiden ja PohjankankaanHämeenkankaan harjualueen yleiskaavoitus, johon Niinisalokin kuuluu, on tarkoituksenmukaista aloittaa vasta Satakunnan maakuntakaavan ja keskustan osayleiskaavan valmistuttua. Osayleiskaavatyön aluerajaus peruskartalla. Tavoitteena on oikeusvaikutteisen aluevarausyleiskaavan laatiminen. 4

5 Päivitettävä vuoden 1992 osayleiskaava. Ei oikeusvaikutteinen. Ilmakuvaus on uusittu yleiskaavatyön käyttöön kesäkuussa

6 LIITTYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN Keskustan osayleiskaava rajoittuu Karvianjokilaakson (KV ) ja Vihteljärven (KV ) osayleiskaava-alueisiin. Keskustan osayleiskaava-alueen liittyminen muihin osayleiskaavoihin ja rantaasemakaavoihin. 6

7 ASEMAKAAVATILANNE Keskustan asemakaavatilanne on hyvä, mutta vanhat rakennuskaavat tulisi tarkastaa. Rakentamispaineita kohdistuu jatkuvasti ns. lievealueille eli Hapuan ja Lohikon kyliin sekä Ruokojärven rannoille. Näiden alueiden asemakaavoitusta ei voida aloittaa ilman kokonaisvaltaista näkemystä niiden erityispiirteistä ja roolista Kankaanpään kehityksessä ja aluerakenteessa. Valmistuttuaan keskustan yleiskaava on ohjeena asemakaavoja muutettaessa. Yleiskaavatyön kannalta merkittävä asemakaavatyö on Pitkämäen ekotehokkaan rakentamisen koealue. Siitä saadut kokemukset antavat perusselvitys- ja tavoitetietoa yleiskaava-alueiden ja merkintöjen sisällön kehittämiseen. PITKÄMÄKI Yhdistelmä keskustan asema- ja rakennuskaavoista. Keskustan osayleiskaavatyössä luodaan suuntaviivat vanhojen rakennuskaava-alueiden uudistamiselle ja periaatteet asemakaavoittamattomien alueiden rakentamiselle. 7

8 2. YLIKUNNALLISET SUUNNITELMAT JA TAVOITTEET EUROOPAN ALUESUUNNITTELUN JA ALUEKEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT (EDSP hyv. 1999) 1. Tasapainoisen ja monikeskisen kaupunkijärjestelmän luominen sekä kaupungin ja maaseudun välisen suhteen uudistaminen. 2. Infrastruktuurin ja tiedon yhdenmukaisen saatavuuden varmistaminen. 3. Luonnon ja kulttuuriperinnön järkevä hoito ja suojeleminen. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET Valtioneuvoston valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2001 (tark. 2007) välittyvät kuntien kaavoitukseen pääsääntöisesti maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta, mutta osa on otettava huomioon suoraan yleiskaavoituksen maankäyttöä suunniteltaessa. Ilmastonmuutoksen hidastamisvelvoite ja muuttuviin sääolosuhteisiin varautuminen näkyvät selvästi uusimmissa tavoiteluonnoksissa. VALTAKUNNALLISET YLEISKAAVATASON ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (YM luonnos tiivistetty poiminta) Ehjä yhdyskuntarakenne ja hyvä elinympäristö Periaatteet (yleistavoitteet): 1. Maankäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristön ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. 2. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään ja eheytetään parantaen samalla elinympäristön laatua. 3. Palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja henkilöautoliikenteen tarve tulee mahdollisimman vähäiseksi. 4. Liikenneturvallisuutta parannetaan. 5. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. 6. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistetään osoittamalla riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. 7. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. 8. Ihmisten terveydelle aiheutuvia haittoja ja riskejä ennaltaehkäistään ja olemassa olevia poistetaan. 9. Ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutukset ehkäistään. Luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen, lämpötilan nousuun ja sään ääri-ilmiöihin sopeutumiselle. 8

9 Velvoitteet (erityistavoitteet): 1. Yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio, jossa tarkastellaan pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja. 2. Yleiskaavassa on hyödynnettävä mahdollisuudet eheyttää yhdyskuntarakennetta ja esitettävä eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. 3. Kaupunkiseuduilla on suunnittelun keinoin varmistettava autoriippuvuutta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä ja palvelujen sijoittuminen. 4. Uusia, huomattavia alueita ja vähittäiskaupan suuryksiköitä ei tule sijoittaa irralleen yhdyskuntarakenteesta, ellei tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytä osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. 5. Edistetään olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja hyvää taajamakuvaa sekä yhtenäisten viheralueiden muodostumista. 6. Varataan riittävät alueet jalankulku- ja pyöräilyverkostoja varten ja edistetään niiden jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 7. Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 8. Terveysvaikutuksia ja onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Riskialttiit laitokset ja alueet sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit on sijoitettava riittävän etäälle myös luonnon kannalta herkistä alueista. 9. Maa-alueen ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön ja pilaantuneen maaalueen puhdistustarve on selvitettävä. 10. Suunnittelulla ehkäistään ja vähennetään melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille ilman riittävää meluntorjuntaa. 11. Alueidenkäytössä edistetään energian säästämistä ja uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. 12. Turvataan hyvälaatuisen veden saanti ja alueellisten vesihuoltoratkaisujen toteuttaminen sekä jätevesihaittojen ehkäiseminen. Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen, ekologisesti kestävä virkistyskäyttö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Periaatteet (yleistavoitteet): Alueidenkäytöllä edistetään 1. alueelle luonteenomaisen kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymistä. 2. elollisen ja elottoman luonnon monimuotoisuutta ja ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden ja muiden arvokkaiden alueiden välillä. 3. ekologisesti kestävää luonnon virkistys- ja matkailukäyttöä parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä suojelutavoitteita vaarantamatta. 9

10 4. hiljaisten alueiden säilymistä virkistyksen ja matkailun tarpeisiin. 5. luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, vesien tilan kohentumista ja estetään vesien tilan huonontuminen. Velvoitteet (erityistavoitteet): 1. Valtakunnalliset kulttuuriympäristö- ja luonnonperintöinventoinnit otetaan suunnittelun lähtökohdiksi. 2. Ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittäviä ja yhtenäisiä aluekokonaisuuksia ei tarpeettomasti pirstota. 3. Luodaan edellytykset seudullisille virkistysaluekokonaisuuksille. 4. Rantaan tukeutuva loma-asutus mitoitetaan siten, että turvataan luonnonarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen ja loma-asumisen viihtyisyys. 5. Pohjavesien pilaantumis- ja muutosriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot sijoitetaan riittävän etäälle vedenhankintaan soveltuvista alueista. 6. Hyvät ja yhtenäiset pelto- ja metsäalueet säilytetään pirstomatta maankäytöllä ilman erityisiä perusteita. Toimivat yhteydet ja verkostot sekä kestävä energiahuolto Periaatteet (yleistavoitteet): 1. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen niin, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. 2. Parannetaan liikenneturvallisuutta. 3. Edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Velvoitteet (erityistavoitteet): 1. Edistetään matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta, turvataan edellytykset julkiselle liikenteelle ja eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. 2. Sijoitetaan teleliikennemastot maisemalliset arvot säilyttäen. 3. Varaudutaan uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden tarvitseman logistiikan aluetarpeisiin. 10

11 SUOMEN ALUERAKENTEEN JA ALUEIDENKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2006 SUOMI KILPAILUKYKYÄ, HYVINVOINTIA JA EKOTEHOKKUUTTA Suomen aluerakenteen kehittäminen perustuu monikeskuksiseen kaupunkiverkostoon, jossa aluerakenteen solmukohtia kehitetään osaamisen ja taloudellisen toiminnan monipuolisina keskuksina, joiden vuorovaikutusta ympäröivien alueiden kanssa tuetaan. Tulevaisuuden innovaatiovetoinen talouskasvu perustuu osaamiseen ja inhimilliseen pääomaan. Osaajista kilpaillaan myös Suomen sisällä. Osaamisperusteisessa kasvussa alueiden tulee tarjota luovuutta tukevia elinympäristöjä osaajille, joita yritykset seuraavat. Kilpailussa olennaista on taata osaamisintensiivisyyden kasvu eli riittävä erikoistuminen, mittakaava ja resurssien yhteiskäytön edellytykset. Väestön ikääntyminen koskettaa ankarimmin maaseutu-suomea, johon Kankaanpää kuuluu. Perheasuntojen ja palvelujen sijaan tarvitaan palvelutaloja, hoitokoteja ja sairaaloita sekä vanhenevalle väestölle suunnattuja palveluja. Aluksi eläkkeelle siirtyvä sukupolvi on hyväkuntoista ja varakasta, jolloin vapaa-ajan palvelujen kysyntä lisääntyy, mutta iän karttuessa terveydenhoitoa ja asumispalveluja tarvitaan yhä enemmän. Henkilöautoliikenteeseen perustuva yhdyskuntarakenne ei jousta ikääntyvän väestön tarpeisiin. Luonnonympäristö ja maisema ovat tärkeä kansallinen ja kansainvälinen potentiaali, jossa Kankaanpää sijoittuu Suomenselän arvokkaalle alueelle. Tavoitteena on luonnonalueiden ja maaseudun hyödyntäminen vetovoimaisena asuinympäristönä ja matkailupotentiaalina. Harvaan asutun, luonnonläheisen alueen matkailupotentiaalit odottavat hyödyntäjäänsä = innovaatio-oivaltajia kestävän kehityksen hengessä. Esimerkiksi Suomenselän alueella on suurista keskuksista verrattain hyvin tavoitettavia laajoja erämaisia alueita, joissa voidaan hyödyntää hiljaisuutta ja kaamosta. Ilmastonmuutos tuntuu keskilämpötilan nousuna, sademäärän kasvuna ja sään ääriilmiöiden lisääntymisenä. Myös termisen kasvukauden on ennustettu pidentyvän. Vaikeammin ennustettavia heijastusvaikutuksia syntyy ihmisten elinolojen heikkenemisestä muualla maailmassa (ympäristöpakolaisuus, levottomuudet, sodat). Tulevaisuuden rakentamisessa on otettava huomioon sadannan kasvu, voimakkaampi tuulisuus, rankkasateiden ja myrskyjen lisääntyminen, pohjavesi- ja jäätymisolosuhteiden muutokset, lisääntyvä eroosio ja laajemmat tulvat. Kasvihuonekaasujen päästövähennysvelvoitteet edellyttävät yhdyskuntien energiainkulutuksen vähentämistä ja siirtymistä vähäpäästöisempiin energiamuotoihin. Sama tavoite syntyy myös energian kallistumisesta ja saatavuuden heikkenemisestä. Keskiössä ovat tällöin liikkumisen energiankulutuksen vähentäminen sekä bioenergian ja tuulivoiman käytön lisääminen. 11

12 Kankaanpää on kansallisesti ja alueellisesti tärkeä keskus Suomen monikeskuksisessa ja verkottuvassa aluerakenteessa. Kankaanpään potentiaali on lähialuevuorovaikutuksessa, koska se sijaitsee kaukana kansainvälisesti merkittävistä liikenneväylistä. Vuoden 2030 trendiennusteen mukaan Kankaanpään seutukunnalla väestö vähenee reilusti yli 10%. Luonto ja hiljaisuus, ja sen keskellä vapautuva rakennuskanta ovat uutta pääomaa matkailun ja tulevaisuuden elämäntapojen näkökulmista. 12

13 SEUTUKAAVA - MAAKUNTAKAAVA Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030: Karhun kämmen lyö - Satakunta Osaava ja energinen alue vesien sylissä (maakuntavaltuusto ) toimii maakuntakaavan lähtökohtana. Satakunnan kehittämisen 10 päämäärää löytyvät sivulta 38. Nettiosoite: Aluekehitys Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030 Satakunnan seutukaava 5 / on voimassa kunnes se korvataan valmisteilla olevalla rakennuslain mukaisella maakuntakaavalla todennäköisesti vuoteen 2009 mennessä. Valmisteluvaiheen virallinen nähtävilläoloaika on saakka. Seutukaava ja maakuntakaava ovat ohjeena yleiskaavaa laadittaessa sekä voimassaolevia yleis- ja asemakaavoja muutettaessa. Maakuntakaavaluonnosta ja sen perusselvityksiä käytetään yleiskaavatyön lähtökohtina. Maakuntakaava ja sen valmisteluaineisto löytyvät netistä. Nettiosoite: Alueiden käyttö Satakunnan maakuntakaava KANKAANPÄÄ MAAKUNTAKAAVAN ALUERAKENTEESSA (mkl 08): Satakunnan kehittyvä seutukeskus Maakuntakaavan aluerakenteen runkona kehitetään kaupunki- ja taajamaverkostoa vahvistamalla Poria maakuntakeskuksena ja Raumaa, Huittista ja Kankaanpäätä seutukeskuksina sekä maaseudun kuntakeskusten muodostamaa keskusverkkoa. Satakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteesta nousevia, vetovoimaa ja sisäistä dynamiikkaa luovia tekijöitä ovat merenrantakaupunkien, Kokemäenjokilaakson ja Rauma- Eura-Huittinen-alueiden muodostamat nauhamaiset kehittämisvyöhykkeet sekä Pohjois-Satakunnan säteittäin kasvava kehittämisalue. C-3 merkinnällä osoitetaan palvelurakenteeltaan seutukeskustasoisten keskusten, Harjavallan, Huittisten ja Kankaanpään kaupunkien keskustatoimintojen alueet, joihin sijoittuu keskustahakuisia hallinto-, hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluja ja asumista. Keskustan alueelle on osoitettu lukuisia kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittäviä aluekokonaisuuksia. Alueelle ulottuu myös luontomatkailun kehittämisvyöhyke. Satakunnan liikennejärjestelmässä Laviantie ja Parkanontie on osoitettu MRL 33 :n mukaisen rakentamisrajoituksen omaaviksi valta/kantateiksi. Niiden risteykseen on varattu paikka uudelle eritasoliittymälle. Vanhan rautatien paikalle on osoitettu uudelleen rakennettava yhdysrata, jota koskee myös MRL 33 :n rakentamisrajoitus. MRL 33 : Rakentamisrajoitus Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). Maakunnan liitto voi, jos se maankäytön järjestämisen turvaamiseksi on tarpeen, kieltää käyttämästä aluetta, jolla kaavaehdotuksen tai hyväksytyn kaavan mukaan on rakentamisrajoitus, kaavaehdotuksen tai kaavan vastaiseen rakentamiseen (rakentamisrajoitus). Rajoitus ei koske jo olevaan asuntoon kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. Rajoitus on voimassa, kunnes maakuntakaava on vahvistettu, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä pidentää tätä aikaa enintään kahdella vuodella. 13

14 Satakunnan keskusverkko ja asiointien suuntautuminen kuntakeskuksiin Maakuntakaavaluonnos keskustan alueelta: nähtävillä saakka. 14

15 3. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET PERUSSELVITYKSIÄ JA SUUNNITELMIA Tavoitteena on, että perusselvitys- ja kehityksen seurantamateriaalista kootaan nettiin päivittyvä tietovaranto, jota voidaan käyttää myös yleiskaavatyön ulkopuolella. Satakuntaliiton selvitykset Satakunnan maakuntakaava, Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne, valmisteluvaiheen perusselvitys 2008, luonnos Satakunnan maakuntakaava, muu valmisteluvaiheen aineisto Satakunnan luonnonsuojeluselvitys , Kuntakohtaiset luontokartoitusaineistot 2000 Satakunnan rakennusperintö, Kankaanpää, luonnos Osayleiskaava-alueen perusselvitykset Kankaanpään kaupungin Strategia 2005 Kankaanpään toriprojekti Lohikon, Järventaustan, Narvin ja Jyränkylän lievealueselvitykset Ruokojärven vesistön kunnostushanke 2005 Kunnallistekniset verkostot 2008: - jätevesiverkosto (AutoCad-kartta), - vesihuoltoverkosto (MapInfo-kartta), - lievealueiden viemäröintisuunnitelmat (AirX ja Salmijärvi) Liikenne ja kevytliikenne: - liikenneverkkokartat - kevyen liikenteen verkosto päivitettävä Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventaario Satakunnan museon Pakki-sovelluksessa, täydennetään keskustan osalta Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma, YM 1997, Suomen ympäristö 127 Kaupungin maanomistus osayleiskaava-alueella 2008 (Stella-kartta) Muut palveluselvitykset Ympäristön selvitykset, suunnitelmat ja ohjeet Karvianjokilaakson osayleiskaava 2004 Karvianjokilaakson Lempusta Soikkaan kehittämissuunnitelma, koonti erillisselvityksistä ja suunnitelmista 2004 Vihteljärvi-Niemenkylä osayleiskaavaraportit Venesjärven osayleiskaava 1995 Majajärven rantayleiskaava 1990 Vihteljärven Niemenkylän kulttuurimaisema, Ohjeita maisemanhoitoon ja rakentamiseen 1999 Venesjärvi, ohjeita maisemanhoitoon ja rakentamiseen

16 4. TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YLEISKAAVA YHDISTÄÄ TAVOITTEET, TOIMINNAN JA TOIMIJAT Yleiskaava yhdistää kaupungin eri toimijat ja sektorit yhteisen maankäyttö- ja liikennestrategian eli kaupungin toiminnallisen mallin ja sen tarvitsemien toimenpiteiden suunnitteluun. Strategian toteuttaminen edellyttää siihen sitoutumista, joten yleiskaavatyön tärkeä painopiste on yhteisessä suunnitteluprosessissa. LÄHTÖKOHDAT: 1. Elinkeinopoliittinen strategia, väestörakenteen muutos ja mahdollinen muuttoliike muodostavat yleiskaavan mitoituksen lähtökohdat. 2. Ilmastonmuutoksen velvoitteet ja haasteet vaikuttavat tavoiteltaviin elämäntapoihin, kulutus ja päästötavoitteisiin sekä liikkumisympäristöön yhdessä tavoitellun elinkeinorakenteen kanssa. 3. Väestön ikääntyminen vaikuttaa palveluilta, asumiselta ja ympäristöltä odotettaviin ominaisuuksiin. Ja mitä odottavat ympäristöltä nuoret aikuiset asuakseen Kankaanpäässä? 4. Ehjä kaupunkirakenne, palvelujen läheisyys, työpaikkojen oivallinen sijoittuminen ja ympäröivän maaseudun potentiaalit ovat hyvä lähtökohta yleiskaavatyölle. TAVOITTEET: Kankaanpäätä rakennetaan niin, että täällä asuvat kaupunkilaiset, työssä käyvät työntekijät ja yrittäjät, kesäasukkaat ja turistit voivat tehdä toimissaan vastuullisia ja toiveidensa mukaisia valintoja nyt ja tulevaisuudessa. Kankaanpään elinvoimaisuus turvataan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin varaudutaan ja elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä parannetaan. Yleiskaavan sisältöä ja määräyksiä kehitetään niin, että yleiskaavasta tulee elävä työkalu pienten kaupunkien erityispiirteet huomioivana strategiatyökaluna. Yleiskaavastrategian toteutumista edistetään jatkamalla määrätietoista maapolitiikkaa, joka tukee suunnitelman toteuttamisjärjestystä ja eri hallintokuntien yhteistyötä. Nettiin avataan kaupunkitietosivusto, jonka avulla kaupungin kehitystä ja strategian toteutumista voidaan seurata, ja joka palvelee myös muuta suunnittelua. Yleiskaavaprosessiin osallistumista kehitetään myös netin kautta, jolloin saamme suunnitteluun mukaan uusien ihmisryhmien näkemyksiä, mm. nuoret tavoittaa näin parhaiten. Nettiosallistuminen palvelee tulevaisuudessa myös muuta suunnittelua. 16

17 MIKSI JUURI NYT? Vuoden 1992 yleiskaava ei vastaa uuden maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita. Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta ja rakentamista. Kaupunkiin on kehittynyt lukuisia suunnittelua vaativia kohteita ja toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka edellyttävät kokonaisnäkemystä pitkälle tulevaisuuteen. Epätietoisuus käynnissä olevista kehitystrendeistä erityisesti elinkeinoelämän osalta edellyttää tutkimuksia ja mahdollisuuksien kartoittamista erityisesti maankäytön osalta. Ilmastonmuutos ja kestävän elämäntavan tavoitteet edellyttävät yhdyskuntarakentamisen keinovalikoiman parempaa käyttöönottoa. Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista. Osayleiskaavatyössä selvityksiä ja suunnittelua odottavia alueita. 17

18 5. PERUSSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HYVIN SELVITETTY ON PUOLIKSI SUUNNITELTU Perusselvitysten, suunnittelun ja vaikutusarviointien välille on vaikea vetää selkeää rajaa, koska ne etenevät vuorovaikutuksessa täydentäen ja korjaten toisiaan. Yhdessä perusselvitysten kanssa suunnitellaan kaupunkitietopankki, jossa osa aineistosta on saatavilla mm. esittelykelpoisina tulosteina. Tavoitteena on, että tietopankkia on helppo päivittää ja käyttää yleiskaavan ja koko kunnan kehityksen seurantaan, myös muussa kuin yleiskaavasuunnittelussa. PERUSSELVITYSKOKONAISUUDET: Mitoitusselvitykset: KOYK -92:N TOTEUTUNEISUUS o nykyinen mk. o 92:n toteutuneisuus MITOITUSINDIKAATTORIT o kaavavaranto o tonttivaranto o rakennuskanta o asumisväljyys ENNUSTEINDIKAATTORIT o ikärakenne o työpaikkarakenne - elinkeinotoiminta o työssäkäynti o oppilaitokset o pendelöinti o muuttoliike PALVELURAKENNE JA KAUPAN TULEVAISUUS o kaupan vaikutusalue ja tilatarpeet o yksityisetpalvelut o julkisetpalvelut Verkostoselvitykset: LIIKKUMINEN o o o o katuverkko + valaistus liikkumisjärjestelmä ja liikenneverkko kevyen liikenteen verkostot liikenneturvallisuus ja liikenteen ongelmakohdat KUNNALLISTEKNIIKKA, JÄTEHUOLTO JA ENERGIAN TUOTANTO o alueet, verkostot o tulevaisuudennäkymät: ääriolosuhteet o kestävät vaihtoehdot Ympäristöselvitykset: KAUPUNKILUONTO JA BIO-VIHERVERKOSTO o luonnonarvot o viheralue- ja reittiverkostot o puistot, luonnon kohteet, reitit ja kokonaisuudet KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMA o kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet o kaupungin erityispiirteet ja maisema 18

19 Kestävyysselvitykset: MAAPERÄ HÄIRIÖT KULUTUS o o o o o o historiallisen ajan arkeologisten alueiden huomioiminen geologia liikenneväylien tärinäalueet melu > < hiljaiset alueet tuulisuus ja sään ääri-ilmiöt vaarallisten aineiden kuljetus o päästöt o ekotehokkuus o tulevaisuusindikaattorit / keke-indikaattorit MITKÄ OVAT OLENNAISET STRATEGISEN TASON VAIKUTUKSET? Vaikutusarviointien painopisteet ja rajaukset tarkentuvat projektin edetessä olennaisten kysymysten kiteytyessä. Kaikkia mahdollisia vaikutuksia ei ole tarkoituksenmukaista tutkia. Eri viranomaisten, asiantuntijoiden, kaupunkilaisten ja intressiryhmien osallistuminen projektiin on tärkeä osa olennaisten vaikutusten tunnistamista ja vaikuttavuuden arviointia. Lain mukaan (MRL 9 ja MRA 1 ) kaavaa laadittaessa tulee selvittää sen ympäristövaikutukset mukaan lukien sosiaaliset, kulttuuriset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset sekä muut mahdolliset vaikutukset. Vaikutusten arviointia varten laaditaan vaihtoehtoja (maankäytön rakennemallit, palvelu- ja liikenneverkko, aluekohtaiset ratkaisut), joita vertaamalla vaikutukset saadaan esille. Alla vaikutusarviointiteemat pääasiallisen vaikuttavuuden mukaan jaoteltuna. VAIKUTUSARVIOINTITEEMAT: Sosiaalinen ja kulttuurinen vaikuttavuus: kulttuuriympäristö ja kaupunkikulttuuri eri ikäisten kaupunki = (iva : sova) Taloudellinen kannattavuus: kauppa ja palvelut elinkeinotoiminta yhdyskuntatalous ja seuturooli Ympäristön muutos ja ekologinen kestävyys: luonto, maisema liikkuminen, logistiikka ja yhteydet energiatehokkuus ja ekologinen jalanjälki kestävän kehityksen indikaattorivertailu nyt ja oyk-vaihtoehdoissa. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään visuaaliseen esittämiseen, jota täydennetään perusteluin ja erillisselvityksin. Yhteenvetona yleiskaavasta laaditaan vertailu VAT:n tavoitteisiin. 19

20 6. OSALLISET TERVETULOA RAKENTAMAAN TULEVAISUUDEN KAUPUNKIA! Yleiskaavatyöhön osallistumisen motiivi voidaan nähdä neljästä eri suunnasta, jotka kaikki ovat tärkeitä ja täydentävät toisiaan: 1. osallistutaan, koska yleiskaavaratkaisulla saattaa olla vaikutuksia omiin elinolosuhteisiin ja toimintaedellytyksiin. 2. osallistutaan, koska halutaan valvoa tai edistää jotain etua tai intressiä. 3. osallistutaan, koska voidaan välittää tietoa, jota voidaan hyödyntää yleiskaavasuunnittelussa ja sen vaikutusten arvioinnissa. 4. osallistutaan, koska halutaan esittää toiveita oman elinympäristön kehitykseen. Tiedottaminen tapahtumista ja lausuntopyynnöistä tapahtuu pääasiassa lehdissä olevien ilmoitusten kautta. Viranomaisille ja olennaisille avainryhmille, kuten yrittäjäjärjestöille lähetetään myös kutsut seminaareihin ja tiedotustilaisuuksiin. Jokainen halukas voi ilmoittautua yleiskaavan sähköpostilistalle, jonka kautta tiedotetaan yleiskaavan etenemisestä ja tapahtumista (Aito kaupunki yleiskaavatiedote). 1. Intressi- ja avainryhmät: alueen asukkaat ja työntekijät yritykset ja elinkeinonharjoittajat kaupallisten ja julkisten palveluiden käyttäjät vapaa-ajanalueiden ja palvelujen käyttäjät kaava-alueen ja sen vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat yhteisöt ja yhdistykset, joiden toimintaan liittyviä asioita yleiskaavatasolla käsitellään mm. Kankaanpään seurakunta, Niinisalon varuskunta ja Kuntoutuskeskus. Näitä ovat esimerkiksi: 1. omakotiyhdistykset, asukasyhdistykset, kylätoimikunnat 2. luonnonsuojelu- ja perinneyhdistykset; Kankaanpään luonnonystävät, Kankaanpääseura 3. eri väestöryhmien ja harrastajien omat yhteisöt ja järjestöt 4. elinkeinonharjoittajien ja yrityksien yhteisöt, kuten LionsClubit, kauppakamarit ja Metsänhoitoyhdistys Karhu 5. tiehoitokunnat ja vesiensuojeluyhdistykset 6. energia- ja vesilaitokset; Vatajankosken sähkö Oy, Kaukolämpö Oy, Satakunnan puhelin Oy, Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy 2. Viranomaiset, joiden toimialaa yleiskaavassa käsitellään: kunnan hallintokunnat liikelaitokset; Yrityspalvelu Oy, Kankaanpään asunnonhankinta Oy vanhus- ja vammaisneuvostot naapurikunnat Satakuntaliitto* Lounais-Suomen ympäristökeskus* 20

21 Lääninhallitus* Metsähallitus ja Satakunnan Metsäkeskus* Tiehallinto ja Turun tiepiiri* Ratahallintokeskus ja Rautatievirasto* TUKES, Turvatekniikan Keskus* Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus* Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä / ympäristönsuojeluviranom.* Museovirasto ja Satakunnan museo* 3. Tulevat asukkaat ja toimijat Kuka edustaa niitä, jotka Kankaanpäässä elävät ja toimivat vuoden kuluttua? Kuka edustaa esim. tänne haluttuja siirtotyöläisiä ja heidän näkemyksiään viihtyisästä elinympäristöstä niin, että he eivät muuttaisi isompiin keskuksiin? Osayleiskaavaprosessin edetessä voimme koota näitä ryhmiä edustamaan ns. VIITERYHMÄT tai tutkia heidän toiveitaan ja näkemyksiään erillisselvityksen muodossa. 21

22 7. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN - puiteohjelma KEVYTTÄ JA SYVÄLLISEMPÄÄ OSALLISTUMISTA Tavoitteena on, että kaupunkilaisilla ja intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua keskustan osayleiskaavaprojektiin kullekin sopivalla tavalla ja tasolla aina kaavoitusprosessin etenemisen seuraamisesta yhteiseen työryhmätyöskentelyyn asti. Tavoitteena on myös, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma joustaa ja kehittyy projektin edetessä resursseja ja hyvän yleiskaavan syntyä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen. Osallistumisvaiheita voi tarkastella oheisesta kaaviosta. Yleiskaavatoimikunta ja asiantuntijatyöryhmät Yleiskaavatoimikunta kokoontuu vähintään joka kolmas kuukausi. Toimikunta koostuu keskeisten hallintokuntien vetäjistä ja eri näkökulmia edustavista luottamushenkilöistä. Sen tehtävänä on ohjata yleiskaavatyötä ja valmistella sitä koskevat esitykset, mm. tarkasteltavista vaihtoehdoista ja nähtäville asetettavasta luonnoksesta ja ehdotuksesta ympäristölautakunnalle. Yleiskaavatoimikuntaa täydennetään tarpeen mukaan eri alan asiantuntijoilla. Eri teemoihin paneutuvien asiantuntijaryhmien tarkoituksena on tuottaa tarvittavaa tietoa, osallistua suunnitteluun sekä arvioida eri teemoja projektin edetessä. Viranomaisyhteistyö Kankaanpäässä toimivat viranomaiset, hallintokunnat ja ympäryskunnat kutsutaan yleiskaavaseminaareihin ja teemaryhmiin toimialansa puitteissa. Yleiskaavaprojektin alussa ja lopussa pidetään lakisääteiset viranomaisneuvottelut. Niitä täydennetään työpalavereilla hyvissä ajoin ennen lausunnonantopyyntöjä. Viranomaisneuvotteluihin osallistujat (merkitty * viranomaislistaan) ovat tervetulleita myös yleiskaavaprojektin seminaareihin. I Aloitusseminaari Kankaanpää muuttuvassa maailmassa Ennen suunnitteluvaihetta järjestetään aloitusseminaari kaupunkien muuttuvan toimintaympäristön haasteiden kartoittamiseksi. Seminaarin päätteeksi aihetta pohditaan tulevaisuuslaboratoriossa. Alustavia teemoja ovat: elinkeinopolitiikka, ilmastonmuutos-ekotehokkuus ja väestörakenne-muuttoliike. Lisäksi seminaarissa esitellään käynnistyvät kaupunkihautomot (ks. alla) ja niihin voi ilmoittautua kiinnostuksensa mukaan. Seminaari on kaikille avoin. II III Työseminaarit Työseminaareja järjestetään projektin keskeisissä vaiheissa: lähtökohdat, vaihtoehdot ja kaavaluonnos. Seminaareissa esitellään saadut tulokset ja esitetään kysymykset, joihin toivotaan osallisten ottavan kantaa. Kulloisenkin vaiheen vaikutusmahdollisuudet esitellään. Kaupunkihautomot ja Aito kaupunki -yhteenvetoseminaari Kaupunkihautomot ovat kaikille kaupunkilaisille avoimia teemaryhmiä, jotka tuottavat tietoa perusselvityksiin, tavoitteiden priorisointiin, vaihtoehtojen löytämiseen ja vaikutusarviointeihin. Näin projektin käyttöön saadaan mahdollisimman oikeaan aikaan paikallinen tieto, tavoitteet, toiveet sekä mielipiteet eri ratkaisuvaihtoehdoista. Kaupunkihautomot kokoontuvat 2-4 kertaa teeman vaativuuden mukaan. Hautomois- 22

23 sa työskennellään teemaan sopivan ryhmätyömenetelmän avulla: tarrakartta, havainnoiva kävely, aivoriihi jne. Teemoittaisten hautomoiden työskentelyn painopiste on perusselvitys- ja tavoitevaiheissa. Tulokset esitetään yhteisessä Aito kaupunki -seminaarissa. Vaihtoehtojen vertailuvaiheessa hautomot kokoontuvat arvioimaan kaavavaihtoehtoja ja tehtyjen vaikutusarviointien riittävyyttä ja sisältöä tuloshautomoissa. Luonnosvaiheessa hautomot antavat palautteen kaavaluonnoksesta palautehautomoissa. Riippuen kaupunkihautomoihin ilmoittautuneiden määrästä, järjestetään teemojen erikoisasiantuntijoille omat asiantuntijahautomot. Ilmoitustaulu, kaavanäyttelyt ja vuorovaikutuspiste keskustassa Kaavoituksen etenemistä voi seurata Kaupungintalon ilmoitustaululla (3.krs) sekä kaupungilla, mahdollisesti lauantaitorilla, vierailevassa infopisteessä, jossa kerätään kaupunkilaisten näkemyksiä ja toiveita. Työn edetessä torin läheisyyteen pyritään avaamaan kaavanäyttely- ja vuorovaikutustila. Osayleiskaavan nettisivu ja sähköpostiosoite Yleiskaavalle avataan jatkuvasti täydentyvä nettisivu osoitteessa: Nettisivulla voi seurata projektin etenemisen lisäksi perusselvitysmateriaalin täydentymistä, vaikutusarviointituloksia ja suunnitelmaluonnoksia. Interaktiivisen nettisivun kehittämistä ongelmakartoitukseen ja suunnitelmien arviointiin harkitaan. Yleiskaavalla on oma sähköpostiosoite, jonne voi lähettää kysymyksiä ja perusteltuja näkemyksiä. Halukkaat osalliset voivat antaa sähköpostiosoitteensa projektin postituslistalle. Keräämme myös kaupunkilaisten tulevaisuusvisioita ja muita ideoita, ja julkaisemme parhaita yleiskaavaprojektin edetessä. Siispä kirjoita seuraavista teemoista ja lähetä teksti yleiskaavan sähköpostiosoitteeseen. 1. Jos paras watti on negawatti eli kuluttamaton watti, millaisia negawattikulutusideoita sinulla on? 2. Millaista on elämä tulevaisuuden energiapihissä nollajätekaupungissa? Miten siellä liikutaan, käydään ostoksilla, mitä harrastetaan, miten asutaan? jne. Ilmoitukset ja artikkelit Kunnan tiedotuslehdessä (LÄHDE) ja paikallislehdissä (Satakunnan Kansa, Kankaanpään Seutu) julkaistaan viralliset ilmoitukset ja kutsut sekä julkaistaan artikkeleita projektin edetessä. PROJEKTIN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN Kaaviossa 1 on esitetty osayleiskaavaprojektin osavaiheet ja niiden sisältö. Kaaviossa 2 on esitetty osavaiheisiin liittyvä osallistuminen ja sen sisältö. Kaaviossa 3 on esitetty yleisellä tasolla kaavoitusprosessin eteneminen ja Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaupunkilaisten ja muiden osallisten osallistuminen siihen. 23

24 Kaavio 1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAPROJEKTIN VAIHEET ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ PERUSSEL- VITYSVAIHE: tilastot inventaariot tulevaisuudentutkimus ARVIOINTI- VAIHE: ryhmätyöt tutkimukset vaikutusselvitykset SUUNNIT- TELUVAIHE: perustelut suositukset strategia LUONNOS- VAIHE: näyttelyt palaute EHDOTUS- / HYVÄKSYMIS- VAIHE: nähtävillä lausuntoprosessi kuulutus 2008 kevät kesä syksy-talvi 2009 kevät 2009 talvi 2010 LÄHTÖKOHDAT VERTAILU MAHDOLLISUUDET UHKAT ONGELMAT ARVOT TAVOITTEET SKENAARIOT RAKENNEMALLIT RATKAISUT KEINOVALIKOIMA TOTEUTTA- MISPOLUT VAIKUTUKSET ARVIOT VISIO / KEHITYSKUVA RAKENNE VERKOSTOT RAKENTAMIS- STRATEGIA OHJEET - YHTEISTYÖ MIELIPITEET YK-KARTTA MÄÄRÄYKSET SELOSTE RAPORTIT TOIMENPIDE- OHJELMA VOIMAAN- TULO SEURAN- TA 24

25 Kaavio 2 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAPROSESSI JA OSALLISTUMINEN ❶ ❶ ❷ ❸ ❸ ❹ ❺ LÄHTÖKOHDAT TAVOITTEET PERUSSELVITYKSET KAAVAVAIHTOEHDOT VAIKUTUSARVIOINNIT KAAVALUONNOS VISIO-STRATEGIA KAAVAEHDOTYS HYVÄKSYMINEN I VIRANOMAIS- NEUVOTTELU: kaavan alustavat tavoitteet ja arvot OAS:n riittävyys seudullinen rooli ja haasteet ILMOITUS KAAVOI- TUKSEN VIREILLE- TULOSTA JA OAS:sta LÄHDE, KS, SK, netti, ilmoitustaulut palautekaavake LAUANTAI- TORIN INFOPISTE VAIKUTA JA ARVIOI NETISSÄ kyselykaavake I ALOITUSSEMINAARI klo asiantuntijat, intressiryhmät ja muut osalliset Kankaanpää muuttuvassa maailmassa: paikalliset potentiaalit ja globaalit haasteet OAS esittely TÄHTILUENTO JA TULEVAISUUSSTUDIO ilmoittautuminen kaupunkihautomoihin KAUPUNKIHAUTOMOT kok. 2-4 kertaa Vaihtoehdot esiin! tietoa lähtökohdista, tavoitteista, arvoista ja ratkaistavista ongelmista lyhyen ja pitkän tähtäyksen toimenpiteet Teemat: 1. kaupungin tulevaisuus, elinkeinot, palvelut 2. asuminen ja elämänvaiheet 3. liikkuminen, kulutus, päästöt 4. arvokkaat kokonaisuudet, mielipaikat 5. viherverkostot, virkistys, harrastukset Aito kaupunki -yhteenvetoseminaari II TYÖSEM Tältä vaikuttaa! RATKAISUVAIHTOEHTOJEN VERTAILU (= vaikutusarviointien alustavat tulokset) TULOSHAUTOMOT mielipiteet vaikutuksista ja vaihtoehdoista III TYÖSEM Kankaanpää v.2030! työoh- YLTK, KH HYV. VALT. INFO OAS lähtökohdat kaavoituksen jelma KAAVALUONNOS- NÄYTTELY PALAUTEHAUTOMOT palaute mielipiteet lausunnot RAPORTTILUONNOK SET VALMIITA: perusselvitykset ja inventaariot vaikutusarvioinnit kaupunkilaisten ääni VALTUUSTON ja HALLINNON OYK- SEMINAARI palaute KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ muistutukset lausunnot vastaukset muutokset II VIRANOMAIS- NEUVOTTELU KORJ. NÄHTÄVILLÄ VALTUUSTO HYV. 2010? muutoksenhaku hallinto-oikeudelta oikaisukehotus KUULUTUS OIKEUSVAIKUT- TEISEN KESKUS- TAN OYK:N VOI- MAANTULOSTA 25

26 YLEISKAAVAPROSESSI JA KAUPUNKILAISTEN MRL:n MUKAINEN OSALLISTUMINEN SIIHEN Kaavio 3 KAAVOITUSPROSESSI KAUPUNKILAISET I ALOITUS / OHJELMOINTI: 1) työohjelma 2) puiteselvitys: - lähtökohdat - tavoitteet - tarvittavat selvitykset - vaikutusarvioinnit 3) osallistumis- ja arviointisuunnitelma telma = OAS OAS:n PUITEOHJELMA ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta OAS:n julkaisu ja tiedotus aloitustilaisuuksia esim. seminaari I MIELIPIDE: II VALMISTELU / SUUNNITTELU: 1) kaavaratkaisu ja vaihtoehdot 2) vaikutusten arviointi 3) vaihtoehtojen vertailu KAAVALUONNOS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTIMATERIAALI VALMIITA nähtävillä esittelytilaisuuksia 4) palautteen käsittely 5) kaavaehdotuksen laadinta II osallisilla on tilaisuus ottaa kantaa OAS:n sisältöön ja osallistua työn tavoite- ja arvokeskusteluun YHDESSÄ- TYÖSKENTELY: työryhmiä, kyselyitä PALAUTE: ratkaisujen ja vaihtoehtojen arviointia eri menetelmin MIELIPIDE: mielipiteet kaavaluonnoksesta esittelytilaisuudessa, netissä tai palautelomakkeella 26

27 III KAAVAEHDOTUS: III nähtävillä esittelytilaisuuksia,, jos tarpeen 1) yhteenveto muistutuksista 2) pyydettäessä vastaus muistutusten tekijöille 3) kaavaehdotuksen mahd. muut- taminen, jos olennaisia muutoksia, laitetaan uudelleen nähtäville osallisten kirjalliset MUISTUTUKSET liittyen kaavaehdotukseen IV HYVÄKSYMINEN: ilmoitus ja tiedotus kaavan hyväksymisess- tä kaupunginvaltuustossa 1) jos ei valituksia, kaava on lainvoimaii- nen valitusajan päätyttyä 2) jos valituksia, niin kaupunki antaa vas- tineet valituksiin Hallinto-oikeudelle oikeudelle kuulutus kaavan voimaantulosta IV osallisten VALITUS- OIKEUS kaavan lain- mukaisuudesta sen sisällön sekä valmiste- lu- ja hyväksymisme- nettelyn osalta ta: 1. valitus Hallinto allinto- oikeuteen 30 päi- vän kuluessa 2. valitus Hallinto allinto- oikeuden päätök- sestä Korkeimpaan Hallinto allinto-oikeuteen oikeuteen 27

28 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle keskustan osayleiskaavaehdotuksen asettamista virallisesti nähtäville. Osallisilla on silloin kirjallinen muistutustenteko-oikeus. Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläolosta julkaistaan kuulutus Kankaanpään Seudussa. (MRL 65 ) Kaupunginhallitus esittää valtuustolle keskustan osayleiskaavan hyväksymistä. Valtuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan Kankaanpään Seudussa. Osalliset voivat hakea 30 päivän kuluessa muutosta hyväksymispäätökseen Turun Hallinto-oikeudelta, joka voi hyväksyä tai hylätä valituksen kokonaan tai osittain. (MRL 67, 188, 191, 203 ) LISÄÄ AIHEESTA Ympäristöministeriön sivuilla voi tutustua lainsäädännön keskeiseen sisältöön sekä viimeisimpiin tutkimuksiin ja oppaisiin. Tässä linkit yleiskaavoitusta käsitteleville sivuille. Maankäyttö- ja rakennuslaki: Yleiskaavoitus: Osallistuminen: Vaikutusten arviointi: 8. YHTEYSTIEDOT Projektipäällikkö DI Mariitta Vuorenpää Materiaalivastaava: Suunnitteluavustaja Marjo Lahtinen puh marjo.lahtinen (ät)kankaanpaa.fi Kankaanpään ympäristökeskus Kaupunginarkkitehti Maija Anttila PL KANKAANPÄÄ puh tai sähköposti maija.anttila (ät) kankaanpaa.fi 28

29 USEIN KYSYTTYÄ 1. MIHIN YLEISKAAVAA TARVITAAN? 30 Strateginen yleiskaava on kaupungin ajokortti tulevaisuuteen 30 Yleiskaavatyypit ja niiden ominaisuuksia MIKSI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS ON JUURI NYT AJANKOHTAINEN? 32 Mitä kaupungissa tapahtuu? 32 Ekologinen selkäreppu painaa ja ilmastonmuutos velvoittaa 32 Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista 33 Paljon selvitettävää 33 Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta MIKSI SUUNNITTELUALUE ON RAJATTU NÄIN? MIKSI OSALLISTUISIN? 34 Yleiskaava on kaupunkilaisen kaukoputki 34 Projektinhallinta on osa osallistumista 34 Yleiskaavatoimikunnan jäsenet 35 Ympäristökeskuksen yleiskaavatyöryhmä 36 Kerro näkemyksesi kaupunkihautomoissa 36 Kaupunkihautomoissa käsiteltäviä aiheita teemoittain 37 29

30 1. MIHIN YLEISKAAVAA TARVITAAN? Strateginen yleiskaava on kaupungin ajokortti tulevaisuuteen Yleiskaava on kaupunkilaisten monipuolisin väline suunnitella ja ohjata oman elinympäristönsä kehitystä toivottuun suuntaan. Erikoisasiantuntemuksen lisäksi tulevaisuudensuunnittelussa tarvitaan meidän kaikkien tietoa elinympäristön arvoista, käytöstä ja toiveista sen kehittämiseksi. Tavoitteena on sekä ratkaista nykyiset ongelmat, että katsoa tietoisesti tulevaisuuteen: - Mitä haluaisimme? Mitä voimme saada? ja Mitä toimenpiteitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi? Hyvän kaupungin rakentamisessa tarvitaan kaikkien toimijoiden ja kaupunkilaisten valintojen yhteistyötä ja sitoutumista. Yleiskaavoitus on kehitetty tähän tarpeeseen. Siinä tehdään näkyväksi se strategia, jolla kaupunkilaiset aikovat kohdata toimintansa nykyiset ja tulevat haasteet, eli yksinkertaisesti mitä, milloin ja mihin suuntaan kaupungissa rakennetaan seuraavien vuosien aikana. Tänään koko maailmaa kohdannut haaste on ilmastonmuutoksen torjunta. Nykyinen elämäntapamme on näin joutunut kriittisen tarkastelun kohteeksi. Toinen suuri haaste on kohdannut elinkeinoelämää teollisen tuotannon siirtyessä halvempien tuotantokustannusten maihin. Tehdäksemme vastuullisia valintoja ja päätöksiä niin yksilöinä kuin poliitikkoinakin meidän täytyy olla tietoisia niiden vaikutuksista. Suunnittelun edetessä tutkimme, opimme, asetamme tavoitteita ja vertailemme eri toimenpiteiden ja strategioiden vaikutuksia tehtävien vaikutusarvioiden avulla. Näin yleiskaava on eri toimijoita yhdistävä tulevaisuuden suunnitteluväline, jolla turvataan asukkaille ja elinkeinoelämälle mahdollisuus vastuullisiin valintoihin niin, että lapsemmekin voisivat nauttia elämästä hyvässä kaupungissa ja elinkelpoisessa maailmassa. TAVOITEVISIO: Kankaanpäätä rakennetaan niin, että täällä asuvat kaupunkilaiset, työssä käyvät työntekijät ja yrittäjät, kesäasukkaat ja turistit voivat tehdä toimissaan vastuullisia ja toiveidensa mukaisia valintoja nyt ja tulevaisuudessa. TIETOKULMA: MRL 35 :n mukaan yleiskaavoituksella suunnitellaan ja ohjataan ensisijaisesti yhdyskuntarakennetta ja yhdyskunnan toimivuutta tavoitellun kehityksen suuntaan. MRL 39 :n mukaan tavoitteeksi otetulla kehityksellä tulee edistää: toimivaa, taloudellista ja ekologisesti kestävää yhdyskuntarakennetta, asumiseen liittyvien tarpeiden ja palvelujen saatavuutta, liikenteen, erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen järjestämistä ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla, mahdollisuuksia turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, ympäristöhaittojen vähentämistä, rakennetun ympäristö, maiseman ja luonnonarvojen vaalimista ja virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyttä. 30

31 Yleiskaavatyypit ja niiden ominaisuuksia Lähde: Yleiskaavan sisältö ja esitystavat, YM MKL 2000 Opas 13, s

32 2. MIKSI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS ON JUURI NYT AJANKOHTAINEN? Elämä Kankaanpäässä sujuu varsin rauhallisesti, vaikka rakentaminen on ollut viime vuosina vilkasta. Tori on juuri saanut uuden ilmeen ja kiertoliittymät parantavat liikenteen sujuvuutta. Myös uusia hallimyymälöitä on rakennettu kolme kappaletta ja uusien liiketilojen rakentaminen vain jatkuu. Vaikka väkiluku on vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana lähes tuhannella asukkaalla ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvanut 20%, on työpaikkoja tullut lisää 7% ja kaupungissa suunnitellaan jatkuvasti uusia teollisuustontteja ja asuntoalueita. Keskustan osayleiskaavatyö kysyy, mistä näissä keskenään ristiriitaisissa kehitysnäkymissä on kysymys? Entä onko joitain suuria yllätyksiä näköpiirissä? Millainen kaupungin rakennemalli ja liikennejärjestelmä toimii parhaiten näihin kehitysnäkymiin ja tulevaisuuden epävarmuustekijöihin varauduttaessa ja niiden tietoisessa ohjaamisessa? Mitä kaupungissa tapahtuu? Kaupallisten palvelujen uudistuminen ja sijoittumispaineet, ikärakenteen vanhenemisen tuomat uudet palvelutarpeet ja asukastiheyden pienentyminen, oppilasmäärien väheneminen ja asumisväljyyden kasvu sekä elinkeinotoiminnan alue- ja yhteystarpeet edellyttävät keskustan yleiskaavasuunnitelman tarkastamista. Millainen palveluverkko ja liikennejärjestelmä olisi tarkoituksenmukaisin? Kuinka paljon ja millaisia uusia asuntoja tarvitaan? Millaisilla tiloilla ja palveluilla yritystoiminnan tulevaisuus turvataan parhaiten? TAVOITEVISIO: Yritä Kankaanpäässä Kankaanpää ymmärtää yrittäjää -kehdosta hautaan! Ekologinen selkäreppu painaa ja ilmastonmuutos velvoittaa FIN-MIPS tutkimuksen* mukaan keskivertosuomalainen kuluttaa 40 tonnia luonnonvaroja vuodessa (= 36% Suomen kansantalouden kokonaisluonnonvarojen kulutuksesta /v/hlö.). Liikenteen osuus tästä on 40% ja asumisen 30%. Tutkituissa kotitalouksissa vaihteluväli oli 10t 100t, mikä osoittaa, että valinnat ovat mahdollisia ja niillä on merkitystä. Varsin yksinkertaisilla muutoksilla voi vähentää 25% selkärepun painosta. Tämä edellyttää kaupunkisuunnittelulta ja toimintojen ohjaukselta voimakasta panostusta ja uusia innovaatioita mm. kevyen liikenteen sujuvuuteen, palvelujen läheisyyteen, asuntokannan joustavuuteen ja joukkoliikenteen kannattavuuteen. Fyysinen rakenne ei saa olla kestävän kehityksen valintojen esteenä. Osayleiskaavakartan tuottaminen ei siis yksin riitä. Siihen on sidottava kaupunkipoliittiset strategiat toteuttamispolkuineen niin, että tiedetään mitä ja millaista yhteistyötä luonnonvarojen kulutuksen puolittaminen ja päästöjen vähentäminen kansainvälisissä sopimuksissa sovitulla tavalla tarvitsevat. Tavoitteet eivät koske pelkästään kotitalouksia, vaan hallinnon ja elinkeinoelämän tulee lisätä ekotehokkuuttaan samalla tavalla. TAVOITEVISIO: Ekologisesti kestävän, aidon kaupungin rakenteen ja strategian kehittäminen. (Tämä voi edellyttää myös itse yleiskaavaan välineenä kohdistuvia kehitystarpeita.) * Tiehallinto, Tulevaisuudennäkkymiä 4/2007: FIN-MIPS Kotitalous, LiikenneMIPS 32

33 Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista Vanhentunut yleiskaava tai puuttuva kokonaisnäkemys voi uhata sitä, mitä olemme jo kaupungissamme saavuttaneet. Kaupunkilaisten kannalta hyvin toimivien kokonaisuuksien, visuaalisesti arvokkaiden alueiden ja kaupunkinäkymien, luonnon kestokyvyn ja virkistyskäytön vaaliminen edellyttävät kokonaisnäkemystä aina toimintojen sijoittamisesta rakentamiseen sekä hoito- ja huoltotoimenpiteisiin ja alueiden vuorovaikutukseen ympäröivien toimintojen kanssa. Millaisia analyysejä, vaikutusarviointeja ja toimenpiteitä tarvitsemme näiden potentiaalien esille nostamiseksi ja hyödyntämiseksi? TAVOITEVISIO: Aidon, visuaalisesti miellyttävän kaupungin ja vehreän luonnon kohtaamisesta syntyy tulevaisuuden valttikortti. Paljon selvitettävää Kaupunkiin on syntynyt alueita ja toiminnallisia tarpeita, joiden rakentaminen ilman kokonaisnäkemystä niiden roolista ja vaikutuksista tulevaisuuden Kankaanpäässä ei ole viisasta. Liitteessä 2 on osoitettu tutkittavia alueita. Selvityskohteita ovat mm.: kaavavarannon riittävyys ja tiivistämismahdollisuudet yritysten tarvitsemat yhteydet, palvelut ja aluekokonaisuudet eri ikäryhmiä palvelevien julkisten palvelujen tilatarpeet Lohikon, Hapuan ja Narvin alueiden kehitys keskustaajaman kyljessä Ruokojärven rannat viheralueiden hoito ja luokittelu kevyenliikenteen ja virkistysreitistöjen kokonaissuunnitelma uusien palveluiden tarve, esim. viljelypalstat ja koirapuistot, golfkenttä jne. TAVOITEVISIO: Yleiskaava antaa yhteisen arvopohjan ja toiminnallisen vision kohteiden suunnittelulle. Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta Nykyinen keskustan yleiskaava -92 ei ole oikeusvaikutteinen, vaan toimii alemman tason eli asemakaavoituksen ohjeena. Kaava ei myöskään täytä vuonna 2000 voimaan tulleen Maankäyttö- ja Rakennuslain vaatimuksia. Kunnanvaltuuston vahvistama, oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa alemman tason kaavoitusta, antaa kaupunkilaisille selkeän näkemyksen kaupungin kehitysstrategiasta ja kasvusuunnista sekä edellyttää kokonaisvaikutusten tutkimista, jos yhdessä sovitusta suunnitelmasta tulee tarve poiketa. TAVOITEVISIO: Kankaanpää pystyy nopeasti reagoimaan kaupunkilaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin tekemättä kuitenkaan kaupungin arvoja ja potentiaaleja heikentäviä päätöksiä. 33

34 3. MIKSI SUUNNITTELUALUE ON RAJATTU NÄIN? Keskustan osayleiskaavan suunnittelualue käsittää vihervyöhykkeen ympäröimän keskustaajaman ja sen ympärillä olevat Lohikon, Narvin ja Hapuan alueet, jolloin kaava rajoittuisi Karvianjokilaakson ja Vihteljärven osayleiskaava-alueisiin, liite 3: Kaavoituskatsaus 2007: kartta 1. OYK-92:ssa mukana ollut Niinisalon kylä on jätetty pois kahdesta syystä: 1) Valmistumisvaiheessa olevassa Satakunnan maakuntakaavassa ratkaistaan varuskunnan toiminnasta ympäristöön sallitut vaikutukset ja vaikutusalueet. Maakuntakaava toimii tässä ohjeena yleiskaavoitukselle, eikä näin ollen yleiskaavatyöllä voida vaikuttaa puolustusvoimien tulevaisuudensuunnitelmiin. Lisäksi alueen rajaaminen keskustan osayleiskaavatyöskentelyn ulkopuolelle keventää viranomais- ja intressiryhmätyöskentelyä. Keskustaajaman suunnittelun ja tulevaisuuden kannalta olennainen kysymys on kuitenkin varuskunnan tulevaisuus, onhan se yksi alueen merkittävimmistä työllistäjistä. Varuskunnan palveluksessa olevilla kankaanpääläisillä on suuri merkitys mm. palvelutarjonnan ylläpidossa. 2) Niinisalo on osa Pohjankankaan-Hämeenkankaan harjualuetta. Satakunnan maakuntakaavan ja keskustan osayleiskaavatyön valmistuttua on oikea aika aloittaa myös Niinisalon ja koko harjualueen käsittävä osayleiskaavatyö, mahdollisesti jopa yleiskaavallisena yhteistyöprojektina. Keskustan osayleiskaavan rajaus koskee yleispiirteistä maankäytön suunnittelua ja toimintojen sijoittamista, mutta Kankaanpään tulevaisuusskenaarioiden luomisen ja vaikutusarviointien tarkastelurajat ovat laajemmat aihekohtaisesti aina maailmanlaajuisiin ilmastovaikutuksiin saakka. 4. MIKSI OSALLISTUISIN? Yleiskaava on kaupunkilaisen kaukoputki Yleiskaavoitusprosessi lähtee käyntiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. OAS:n tavoitteena on tarkentua prosessin edetessä ja olennaisten kysymysten kiteytyessä. Koska keskustan osayleiskaavaa voidaan pitää Kankaanpäässä ja seudulla vaikutuksiltaan merkittävän kaupungin kehittämisstrategiana, koskee prosessia laaja osallistumismääritelmä eli myös ympäryskunnat ja Kankaanpään kyläyhdistykset kuuluvat osallisten piiriin. Yleiskaavalla on oma nettiosoite: josta voi tilata Aito kaupunki yleiskaavatiedotteen ja ilmoittautua kaupunkihautomoihin. Projektinhallinta on osa osallistumista Keskustan OYK-työtä varten asetetaan yleiskaavatoimikunta, joka kutsuu tarvittavat asiantuntijat täydentämään työskentelyään. Yhdessä nämä muodostavat yleiskaavatyöryhmän, joka jakautuu tarpeen mukaan teemoittain pienempiin asiantuntijaryhmiin. Yleiskaavatoimikunnan tehtävä on ohjata yleiskaavatyötä ja valmistella sitä koskevat esitykset ympäristölautakunnalle, seurata projektin taloudellista raamia ja osallistua tulevaisuudensuunnittelutyöhön sitä varten järjestetyissä työseminaareissa. 34

strateginen yleiskaava

strateginen yleiskaava strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.5.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava. Kaavaehdotuksen selostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava Kaavaehdotuksen selostus Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 20 liite 2 Ympa 18.1.2011 Asia 145/712/2008 Kaavan laatijat: Suvi Lehtoranta, kaavoitusarkkitehti MA S-posti

Lisätiedot

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt

Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt HELMIKUU/2009 Tulevaisuuden alueidenkäytöstä päätetään nyt Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2 PLUGI PENTTI HOKKANEN Kestävä alueidenkäyttö on meidän kaikkien etu Ilmastonmuutos kyseenalaistaa

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehityskuva 2030

Hämeenlinnan seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehityskuva 2030 Hämeenlinnan seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehityskuva 2030 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SUUNNITTELUALUE...4 2.1. HÄMEENLINNAN SEUDUN KUNNAT... 4 2.2. LIIKENNEYMPÄRISTÖ JA YHTEYDET...

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Alkusanat. 2025 väestö- ja työpaikkaennusteet yleiskaavan tavoitteiksi. Maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä 2003.

Alkusanat. 2025 väestö- ja työpaikkaennusteet yleiskaavan tavoitteiksi. Maakuntakaavaehdotus on ollut nähtävillä syksyllä 2003. Alkusanat Järvenpään edellinen koko kaupunkia käsittävä yleiskaava on valmistunut v. 1982 ja valtuusto on hyväksynyt sen v. 1984. Vuonna 1995 aloitettiin yleiskaavan tarkistaminen projektiohjelman laadinnan

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavaselostus 1.12.2014 A:4 Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 2030 KAINUUN LIITTO 2014 A:4 Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 15.1.2014 13 Kate liite 21 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie

Lisätiedot

3.7.2008 KARSIKKONIEMI SIMON KUNNAN YDINVOIMAYLEISKAAVA JA -ASEMAKAAVA KEMIN KAUPUNGIN YDINVOIMAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

3.7.2008 KARSIKKONIEMI SIMON KUNNAN YDINVOIMAYLEISKAAVA JA -ASEMAKAAVA KEMIN KAUPUNGIN YDINVOIMAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.7.2008 KARSIKKONIEMI SIMON KUNNAN YDINVOIMAYLEISKAAVA JA -ASEMAKAAVA KEMIN KAUPUNGIN YDINVOIMAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIMON KUNTA KEMIN KAUPUNKI 2008 Esipuhe Lapin liitto päätti

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaava

Euran keskustan osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaava Selostus Ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Selostus 1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

UUDEN OULUN YLEISKAAVA Tavoitteet

UUDEN OULUN YLEISKAAVA Tavoitteet UUDEN OULUN YLEISKAAVA Tavoitteet 1.6.2012 Sisältö: I. UUSI OULU, UUSI YLEISKAAVA... 3 II. LÄHTÖKOHTIA... 5 A. Yhdistymissopimus... 5 1. Yhdistymisen visio 5 2. Yhdistymisen tavoitteet 2010-2020 5 3. Elinvoimaisen

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos

Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos Virolahden kunta YLEISKAAVASELOSTUS Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos EHDOTUS 29.10.2014 1 VIROLAHDEN KUNTA VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOHDANTO Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue

Lisätiedot

MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030

MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030 MOUHIJÄRVI - HÄIJÄÄ SALMI OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA 2030 Osayleiskaavaselostus 9.9.2013 Sastamalan kaupunki Yhdyskunta ja ympäristö Yhdyskuntasuunnittelu 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

UTAJÄRVI. Kirkonkylä-Vaala- ranta osayleiskaava ja keskustaajaman osayleiskaavan muutos.

UTAJÄRVI. Kirkonkylä-Vaala- ranta osayleiskaava ja keskustaajaman osayleiskaavan muutos. UTAJÄRVI Kirkonkylä-Vaala- ranta osayleiskaava ja keskustaajaman osayleiskaavan muutos. Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanvaltuustossa..201x Sweco Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 67050263.SU 6.6.2005 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVALUONNOS 2014 YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ. Maakuntahallitus 12.11.2012 Maakuntavaltuusto 3.12.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVALUONNOS 2014 YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ. Maakuntahallitus 12.11.2012 Maakuntavaltuusto 3.12. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVALUONNOS 2014 YHTEENVETO LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ Maakuntahallitus 12.11.2012 Maakuntavaltuusto 3.12.2012 Sisällys MITOITUSVÄKI... 5 TAVOITTEELLINEN KESKUSVERKKO... 6 KAUPAN

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioitaviksi Tolpanvaara-Jylhävaaran

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, miten Myllykankaan tuulivoimapuistohanke soveltuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Lisätiedot