OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAPROJEKTI / s.22-25, OAS opas suunnitteluprosessiin osallistumiseen ja sen seuraamiseen Kankaanpää aito kaupunki! Yleiskaavatiedote osoitteesta:

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE 4 RAJAUS 4 LIITTYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN 6 ASEMAKAAVATILANNE 7 2. YLIKUNNALLISET SUUNNITELMAT JA TAVOITTEET 8 EUROOPAN ALUESUUNNITTELUN JA ALUEKEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT (EDSP hyv. 1999) 8 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET 8 SUOMEN ALUERAKENTEEN JA ALUEIDENKÄYTÖN KEHITYSKUVA SEUTUKAAVA - MAAKUNTAKAAVA MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET 15 PERUSSELVITYKSIÄ JA SUUNNITELMIA TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 16 YLEISKAAVA YHDISTÄÄ TAVOITTEET, TOIMINNAN JA TOIMIJAT 16 MIKSI JUURI NYT? PERUSSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 18 HYVIN SELVITETTY ON PUOLIKSI SUUNNITELTU 18 PERUSSELVITYSKOKONAISUUDET: 18 MITKÄ OVAT OLENNAISET STRATEGISEN TASON VAIKUTUKSET? 19 VAIKUTUSARVIOINTITEEMAT: OSALLISET 20 TERVETULOA RAKENTAMAAN TULEVAISUUDEN KAUPUNKIA! OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN - puiteohjelma 22 KEVYTTÄ JA SYVÄLLISEMPÄÄ OSALLISTUMISTA 22 PROJEKTIN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN 23 YLEISKAAVAPROSESSI JA KAUPUNKILAISTEN MRL:n MUKAINEN OSALLISTUMINEN SIIHEN 26 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 28 LISÄÄ AIHEESTA YHTEYSTIEDOT USEIN KYSYTTYÄ MIHIN YLEISKAAVAA TARVITAAN? 30 Strateginen yleiskaava on kaupungin ajokortti tulevaisuuteen 30 Yleiskaavatyypit ja niiden ominaisuuksia MIKSI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS ON JUURI NYT AJANKOHTAINEN? 32 Mitä kaupungissa tapahtuu? 32 Ekologinen selkäreppu painaa ja ilmastonmuutos velvoittaa 32 Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista 33 Paljon selvitettävää 33 Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta MIKSI SUUNNITTELUALUE ON RAJATTU NÄIN? MIKSI OSALLISTUISIN? 34 Yleiskaava on kaupunkilaisen kaukoputki 34 Projektinhallinta on osa osallistumista 34 Yleiskaavatoimikunnan 2008 jäsenet 35 Ympäristökeskuksen yleiskaavatyöryhmä 36 Kerro näkemyksesi kaupunkihautomoissa 36 Kaupunkihautomoissa käsiteltäviä aiheita teemoittain 37 3

4 1. SUUNNITTELUALUE RAJAUS Keskustan osayleiskaavan suunnittelualue käsittää vihervyöhykkeen ympäröimän keskustaajaman ja sen ympärillä olevat Lohikon, Narvin ja Hapuan alueet. Rajaus tarkentuu prosessin edetessä. Osayleiskaava-alueen rajaus koskee yleispiirteistä maankäytön suunnittelua ja toimintojen sijoittamista, mutta Kankaanpään tulevaisuusskenaarioiden luomisen ja vaikutusarviointien tarkastelurajat ovat laajemmat aihekohtaisesti aina maailmanlaajuisiin ilmastovaikutuksiin saakka. Kankaanpäässä vielä ilman yleiskaavaa olevien läntisten järvialueiden ja PohjankankaanHämeenkankaan harjualueen yleiskaavoitus, johon Niinisalokin kuuluu, on tarkoituksenmukaista aloittaa vasta Satakunnan maakuntakaavan ja keskustan osayleiskaavan valmistuttua. Osayleiskaavatyön aluerajaus peruskartalla. Tavoitteena on oikeusvaikutteisen aluevarausyleiskaavan laatiminen. 4

5 Päivitettävä vuoden 1992 osayleiskaava. Ei oikeusvaikutteinen. Ilmakuvaus on uusittu yleiskaavatyön käyttöön kesäkuussa

6 LIITTYMINEN MUIHIN SUUNNITELMIIN Keskustan osayleiskaava rajoittuu Karvianjokilaakson (KV ) ja Vihteljärven (KV ) osayleiskaava-alueisiin. Keskustan osayleiskaava-alueen liittyminen muihin osayleiskaavoihin ja rantaasemakaavoihin. 6

7 ASEMAKAAVATILANNE Keskustan asemakaavatilanne on hyvä, mutta vanhat rakennuskaavat tulisi tarkastaa. Rakentamispaineita kohdistuu jatkuvasti ns. lievealueille eli Hapuan ja Lohikon kyliin sekä Ruokojärven rannoille. Näiden alueiden asemakaavoitusta ei voida aloittaa ilman kokonaisvaltaista näkemystä niiden erityispiirteistä ja roolista Kankaanpään kehityksessä ja aluerakenteessa. Valmistuttuaan keskustan yleiskaava on ohjeena asemakaavoja muutettaessa. Yleiskaavatyön kannalta merkittävä asemakaavatyö on Pitkämäen ekotehokkaan rakentamisen koealue. Siitä saadut kokemukset antavat perusselvitys- ja tavoitetietoa yleiskaava-alueiden ja merkintöjen sisällön kehittämiseen. PITKÄMÄKI Yhdistelmä keskustan asema- ja rakennuskaavoista. Keskustan osayleiskaavatyössä luodaan suuntaviivat vanhojen rakennuskaava-alueiden uudistamiselle ja periaatteet asemakaavoittamattomien alueiden rakentamiselle. 7

8 2. YLIKUNNALLISET SUUNNITELMAT JA TAVOITTEET EUROOPAN ALUESUUNNITTELUN JA ALUEKEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT (EDSP hyv. 1999) 1. Tasapainoisen ja monikeskisen kaupunkijärjestelmän luominen sekä kaupungin ja maaseudun välisen suhteen uudistaminen. 2. Infrastruktuurin ja tiedon yhdenmukaisen saatavuuden varmistaminen. 3. Luonnon ja kulttuuriperinnön järkevä hoito ja suojeleminen. VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET Valtioneuvoston valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2001 (tark. 2007) välittyvät kuntien kaavoitukseen pääsääntöisesti maakuntakaavan ohjausvaikutuksen kautta, mutta osa on otettava huomioon suoraan yleiskaavoituksen maankäyttöä suunniteltaessa. Ilmastonmuutoksen hidastamisvelvoite ja muuttuviin sääolosuhteisiin varautuminen näkyvät selvästi uusimmissa tavoiteluonnoksissa. VALTAKUNNALLISET YLEISKAAVATASON ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (YM luonnos tiivistetty poiminta) Ehjä yhdyskuntarakenne ja hyvä elinympäristö Periaatteet (yleistavoitteet): 1. Maankäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristön ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. 2. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään ja eheytetään parantaen samalla elinympäristön laatua. 3. Palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja henkilöautoliikenteen tarve tulee mahdollisimman vähäiseksi. 4. Liikenneturvallisuutta parannetaan. 5. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. 6. Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistetään osoittamalla riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. 7. Keskuksia ja erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään monipuolisina palvelujen, asumisen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina. 8. Ihmisten terveydelle aiheutuvia haittoja ja riskejä ennaltaehkäistään ja olemassa olevia poistetaan. 9. Ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutukset ehkäistään. Luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen, lämpötilan nousuun ja sään ääri-ilmiöihin sopeutumiselle. 8

9 Velvoitteet (erityistavoitteet): 1. Yleiskaavan lähtökohtana on oltava perusteltu väestönkehitysarvio, jossa tarkastellaan pitkällä aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja. 2. Yleiskaavassa on hyödynnettävä mahdollisuudet eheyttää yhdyskuntarakennetta ja esitettävä eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. 3. Kaupunkiseuduilla on suunnittelun keinoin varmistettava autoriippuvuutta vähentävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä ja palvelujen sijoittuminen. 4. Uusia, huomattavia alueita ja vähittäiskaupan suuryksiköitä ei tule sijoittaa irralleen yhdyskuntarakenteesta, ellei tarve- ja vaikutusselvityksiin perustuen pystytä osoittamaan, että alueen käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista. 5. Edistetään olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja hyvää taajamakuvaa sekä yhtenäisten viheralueiden muodostumista. 6. Varataan riittävät alueet jalankulku- ja pyöräilyverkostoja varten ja edistetään niiden jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. 7. Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 8. Terveysvaikutuksia ja onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys. Riskialttiit laitokset ja alueet sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit on sijoitettava riittävän etäälle myös luonnon kannalta herkistä alueista. 9. Maa-alueen ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön ja pilaantuneen maaalueen puhdistustarve on selvitettävä. 10. Suunnittelulla ehkäistään ja vähennetään melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille ilman riittävää meluntorjuntaa. 11. Alueidenkäytössä edistetään energian säästämistä ja uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. 12. Turvataan hyvälaatuisen veden saanti ja alueellisten vesihuoltoratkaisujen toteuttaminen sekä jätevesihaittojen ehkäiseminen. Kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen, ekologisesti kestävä virkistyskäyttö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen Periaatteet (yleistavoitteet): Alueidenkäytöllä edistetään 1. alueelle luonteenomaisen kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymistä. 2. elollisen ja elottoman luonnon monimuotoisuutta ja ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden ja muiden arvokkaiden alueiden välillä. 3. ekologisesti kestävää luonnon virkistys- ja matkailukäyttöä parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä suojelutavoitteita vaarantamatta. 9

10 4. hiljaisten alueiden säilymistä virkistyksen ja matkailun tarpeisiin. 5. luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, vesien tilan kohentumista ja estetään vesien tilan huonontuminen. Velvoitteet (erityistavoitteet): 1. Valtakunnalliset kulttuuriympäristö- ja luonnonperintöinventoinnit otetaan suunnittelun lähtökohdiksi. 2. Ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittäviä ja yhtenäisiä aluekokonaisuuksia ei tarpeettomasti pirstota. 3. Luodaan edellytykset seudullisille virkistysaluekokonaisuuksille. 4. Rantaan tukeutuva loma-asutus mitoitetaan siten, että turvataan luonnonarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen ja loma-asumisen viihtyisyys. 5. Pohjavesien pilaantumis- ja muutosriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot sijoitetaan riittävän etäälle vedenhankintaan soveltuvista alueista. 6. Hyvät ja yhtenäiset pelto- ja metsäalueet säilytetään pirstomatta maankäytöllä ilman erityisiä perusteita. Toimivat yhteydet ja verkostot sekä kestävä energiahuolto Periaatteet (yleistavoitteet): 1. Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen niin, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. 2. Parannetaan liikenneturvallisuutta. 3. Edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Velvoitteet (erityistavoitteet): 1. Edistetään matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta, turvataan edellytykset julkiselle liikenteelle ja eri liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle. 2. Sijoitetaan teleliikennemastot maisemalliset arvot säilyttäen. 3. Varaudutaan uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoaineita käyttävien energialaitosten ja niiden tarvitseman logistiikan aluetarpeisiin. 10

11 SUOMEN ALUERAKENTEEN JA ALUEIDENKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2006 SUOMI KILPAILUKYKYÄ, HYVINVOINTIA JA EKOTEHOKKUUTTA Suomen aluerakenteen kehittäminen perustuu monikeskuksiseen kaupunkiverkostoon, jossa aluerakenteen solmukohtia kehitetään osaamisen ja taloudellisen toiminnan monipuolisina keskuksina, joiden vuorovaikutusta ympäröivien alueiden kanssa tuetaan. Tulevaisuuden innovaatiovetoinen talouskasvu perustuu osaamiseen ja inhimilliseen pääomaan. Osaajista kilpaillaan myös Suomen sisällä. Osaamisperusteisessa kasvussa alueiden tulee tarjota luovuutta tukevia elinympäristöjä osaajille, joita yritykset seuraavat. Kilpailussa olennaista on taata osaamisintensiivisyyden kasvu eli riittävä erikoistuminen, mittakaava ja resurssien yhteiskäytön edellytykset. Väestön ikääntyminen koskettaa ankarimmin maaseutu-suomea, johon Kankaanpää kuuluu. Perheasuntojen ja palvelujen sijaan tarvitaan palvelutaloja, hoitokoteja ja sairaaloita sekä vanhenevalle väestölle suunnattuja palveluja. Aluksi eläkkeelle siirtyvä sukupolvi on hyväkuntoista ja varakasta, jolloin vapaa-ajan palvelujen kysyntä lisääntyy, mutta iän karttuessa terveydenhoitoa ja asumispalveluja tarvitaan yhä enemmän. Henkilöautoliikenteeseen perustuva yhdyskuntarakenne ei jousta ikääntyvän väestön tarpeisiin. Luonnonympäristö ja maisema ovat tärkeä kansallinen ja kansainvälinen potentiaali, jossa Kankaanpää sijoittuu Suomenselän arvokkaalle alueelle. Tavoitteena on luonnonalueiden ja maaseudun hyödyntäminen vetovoimaisena asuinympäristönä ja matkailupotentiaalina. Harvaan asutun, luonnonläheisen alueen matkailupotentiaalit odottavat hyödyntäjäänsä = innovaatio-oivaltajia kestävän kehityksen hengessä. Esimerkiksi Suomenselän alueella on suurista keskuksista verrattain hyvin tavoitettavia laajoja erämaisia alueita, joissa voidaan hyödyntää hiljaisuutta ja kaamosta. Ilmastonmuutos tuntuu keskilämpötilan nousuna, sademäärän kasvuna ja sään ääriilmiöiden lisääntymisenä. Myös termisen kasvukauden on ennustettu pidentyvän. Vaikeammin ennustettavia heijastusvaikutuksia syntyy ihmisten elinolojen heikkenemisestä muualla maailmassa (ympäristöpakolaisuus, levottomuudet, sodat). Tulevaisuuden rakentamisessa on otettava huomioon sadannan kasvu, voimakkaampi tuulisuus, rankkasateiden ja myrskyjen lisääntyminen, pohjavesi- ja jäätymisolosuhteiden muutokset, lisääntyvä eroosio ja laajemmat tulvat. Kasvihuonekaasujen päästövähennysvelvoitteet edellyttävät yhdyskuntien energiainkulutuksen vähentämistä ja siirtymistä vähäpäästöisempiin energiamuotoihin. Sama tavoite syntyy myös energian kallistumisesta ja saatavuuden heikkenemisestä. Keskiössä ovat tällöin liikkumisen energiankulutuksen vähentäminen sekä bioenergian ja tuulivoiman käytön lisääminen. 11

12 Kankaanpää on kansallisesti ja alueellisesti tärkeä keskus Suomen monikeskuksisessa ja verkottuvassa aluerakenteessa. Kankaanpään potentiaali on lähialuevuorovaikutuksessa, koska se sijaitsee kaukana kansainvälisesti merkittävistä liikenneväylistä. Vuoden 2030 trendiennusteen mukaan Kankaanpään seutukunnalla väestö vähenee reilusti yli 10%. Luonto ja hiljaisuus, ja sen keskellä vapautuva rakennuskanta ovat uutta pääomaa matkailun ja tulevaisuuden elämäntapojen näkökulmista. 12

13 SEUTUKAAVA - MAAKUNTAKAAVA Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030: Karhun kämmen lyö - Satakunta Osaava ja energinen alue vesien sylissä (maakuntavaltuusto ) toimii maakuntakaavan lähtökohtana. Satakunnan kehittämisen 10 päämäärää löytyvät sivulta 38. Nettiosoite: Aluekehitys Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030 Satakunnan seutukaava 5 / on voimassa kunnes se korvataan valmisteilla olevalla rakennuslain mukaisella maakuntakaavalla todennäköisesti vuoteen 2009 mennessä. Valmisteluvaiheen virallinen nähtävilläoloaika on saakka. Seutukaava ja maakuntakaava ovat ohjeena yleiskaavaa laadittaessa sekä voimassaolevia yleis- ja asemakaavoja muutettaessa. Maakuntakaavaluonnosta ja sen perusselvityksiä käytetään yleiskaavatyön lähtökohtina. Maakuntakaava ja sen valmisteluaineisto löytyvät netistä. Nettiosoite: Alueiden käyttö Satakunnan maakuntakaava KANKAANPÄÄ MAAKUNTAKAAVAN ALUERAKENTEESSA (mkl 08): Satakunnan kehittyvä seutukeskus Maakuntakaavan aluerakenteen runkona kehitetään kaupunki- ja taajamaverkostoa vahvistamalla Poria maakuntakeskuksena ja Raumaa, Huittista ja Kankaanpäätä seutukeskuksina sekä maaseudun kuntakeskusten muodostamaa keskusverkkoa. Satakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteesta nousevia, vetovoimaa ja sisäistä dynamiikkaa luovia tekijöitä ovat merenrantakaupunkien, Kokemäenjokilaakson ja Rauma- Eura-Huittinen-alueiden muodostamat nauhamaiset kehittämisvyöhykkeet sekä Pohjois-Satakunnan säteittäin kasvava kehittämisalue. C-3 merkinnällä osoitetaan palvelurakenteeltaan seutukeskustasoisten keskusten, Harjavallan, Huittisten ja Kankaanpään kaupunkien keskustatoimintojen alueet, joihin sijoittuu keskustahakuisia hallinto-, hyvinvointi- ja vapaa-ajanpalveluja ja asumista. Keskustan alueelle on osoitettu lukuisia kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta merkittäviä aluekokonaisuuksia. Alueelle ulottuu myös luontomatkailun kehittämisvyöhyke. Satakunnan liikennejärjestelmässä Laviantie ja Parkanontie on osoitettu MRL 33 :n mukaisen rakentamisrajoituksen omaaviksi valta/kantateiksi. Niiden risteykseen on varattu paikka uudelle eritasoliittymälle. Vanhan rautatien paikalle on osoitettu uudelleen rakennettava yhdysrata, jota koskee myös MRL 33 :n rakentamisrajoitus. MRL 33 : Rakentamisrajoitus Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. Alueella, jolla rakentamisrajoitus on voimassa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää siten, että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai, milloin alue on katsottava varatuksi muun julkisyhteisön tarkoituksiin, tämä lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (ehdollinen rakentamisrajoitus). Maakunnan liitto voi, jos se maankäytön järjestämisen turvaamiseksi on tarpeen, kieltää käyttämästä aluetta, jolla kaavaehdotuksen tai hyväksytyn kaavan mukaan on rakentamisrajoitus, kaavaehdotuksen tai kaavan vastaiseen rakentamiseen (rakentamisrajoitus). Rajoitus ei koske jo olevaan asuntoon kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. Rajoitus on voimassa, kunnes maakuntakaava on vahvistettu, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Asianomainen ministeriö voi erityisestä syystä pidentää tätä aikaa enintään kahdella vuodella. 13

14 Satakunnan keskusverkko ja asiointien suuntautuminen kuntakeskuksiin Maakuntakaavaluonnos keskustan alueelta: nähtävillä saakka. 14

15 3. MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET PERUSSELVITYKSIÄ JA SUUNNITELMIA Tavoitteena on, että perusselvitys- ja kehityksen seurantamateriaalista kootaan nettiin päivittyvä tietovaranto, jota voidaan käyttää myös yleiskaavatyön ulkopuolella. Satakuntaliiton selvitykset Satakunnan maakuntakaava, Maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdyskuntarakenne, valmisteluvaiheen perusselvitys 2008, luonnos Satakunnan maakuntakaava, muu valmisteluvaiheen aineisto Satakunnan luonnonsuojeluselvitys , Kuntakohtaiset luontokartoitusaineistot 2000 Satakunnan rakennusperintö, Kankaanpää, luonnos Osayleiskaava-alueen perusselvitykset Kankaanpään kaupungin Strategia 2005 Kankaanpään toriprojekti Lohikon, Järventaustan, Narvin ja Jyränkylän lievealueselvitykset Ruokojärven vesistön kunnostushanke 2005 Kunnallistekniset verkostot 2008: - jätevesiverkosto (AutoCad-kartta), - vesihuoltoverkosto (MapInfo-kartta), - lievealueiden viemäröintisuunnitelmat (AirX ja Salmijärvi) Liikenne ja kevytliikenne: - liikenneverkkokartat - kevyen liikenteen verkosto päivitettävä Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten inventaario Satakunnan museon Pakki-sovelluksessa, täydennetään keskustan osalta Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma, YM 1997, Suomen ympäristö 127 Kaupungin maanomistus osayleiskaava-alueella 2008 (Stella-kartta) Muut palveluselvitykset Ympäristön selvitykset, suunnitelmat ja ohjeet Karvianjokilaakson osayleiskaava 2004 Karvianjokilaakson Lempusta Soikkaan kehittämissuunnitelma, koonti erillisselvityksistä ja suunnitelmista 2004 Vihteljärvi-Niemenkylä osayleiskaavaraportit Venesjärven osayleiskaava 1995 Majajärven rantayleiskaava 1990 Vihteljärven Niemenkylän kulttuurimaisema, Ohjeita maisemanhoitoon ja rakentamiseen 1999 Venesjärvi, ohjeita maisemanhoitoon ja rakentamiseen

16 4. TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YLEISKAAVA YHDISTÄÄ TAVOITTEET, TOIMINNAN JA TOIMIJAT Yleiskaava yhdistää kaupungin eri toimijat ja sektorit yhteisen maankäyttö- ja liikennestrategian eli kaupungin toiminnallisen mallin ja sen tarvitsemien toimenpiteiden suunnitteluun. Strategian toteuttaminen edellyttää siihen sitoutumista, joten yleiskaavatyön tärkeä painopiste on yhteisessä suunnitteluprosessissa. LÄHTÖKOHDAT: 1. Elinkeinopoliittinen strategia, väestörakenteen muutos ja mahdollinen muuttoliike muodostavat yleiskaavan mitoituksen lähtökohdat. 2. Ilmastonmuutoksen velvoitteet ja haasteet vaikuttavat tavoiteltaviin elämäntapoihin, kulutus ja päästötavoitteisiin sekä liikkumisympäristöön yhdessä tavoitellun elinkeinorakenteen kanssa. 3. Väestön ikääntyminen vaikuttaa palveluilta, asumiselta ja ympäristöltä odotettaviin ominaisuuksiin. Ja mitä odottavat ympäristöltä nuoret aikuiset asuakseen Kankaanpäässä? 4. Ehjä kaupunkirakenne, palvelujen läheisyys, työpaikkojen oivallinen sijoittuminen ja ympäröivän maaseudun potentiaalit ovat hyvä lähtökohta yleiskaavatyölle. TAVOITTEET: Kankaanpäätä rakennetaan niin, että täällä asuvat kaupunkilaiset, työssä käyvät työntekijät ja yrittäjät, kesäasukkaat ja turistit voivat tehdä toimissaan vastuullisia ja toiveidensa mukaisia valintoja nyt ja tulevaisuudessa. Kankaanpään elinvoimaisuus turvataan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti niin, että vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin varaudutaan ja elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä parannetaan. Yleiskaavan sisältöä ja määräyksiä kehitetään niin, että yleiskaavasta tulee elävä työkalu pienten kaupunkien erityispiirteet huomioivana strategiatyökaluna. Yleiskaavastrategian toteutumista edistetään jatkamalla määrätietoista maapolitiikkaa, joka tukee suunnitelman toteuttamisjärjestystä ja eri hallintokuntien yhteistyötä. Nettiin avataan kaupunkitietosivusto, jonka avulla kaupungin kehitystä ja strategian toteutumista voidaan seurata, ja joka palvelee myös muuta suunnittelua. Yleiskaavaprosessiin osallistumista kehitetään myös netin kautta, jolloin saamme suunnitteluun mukaan uusien ihmisryhmien näkemyksiä, mm. nuoret tavoittaa näin parhaiten. Nettiosallistuminen palvelee tulevaisuudessa myös muuta suunnittelua. 16

17 MIKSI JUURI NYT? Vuoden 1992 yleiskaava ei vastaa uuden maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita. Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta ja rakentamista. Kaupunkiin on kehittynyt lukuisia suunnittelua vaativia kohteita ja toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka edellyttävät kokonaisnäkemystä pitkälle tulevaisuuteen. Epätietoisuus käynnissä olevista kehitystrendeistä erityisesti elinkeinoelämän osalta edellyttää tutkimuksia ja mahdollisuuksien kartoittamista erityisesti maankäytön osalta. Ilmastonmuutos ja kestävän elämäntavan tavoitteet edellyttävät yhdyskuntarakentamisen keinovalikoiman parempaa käyttöönottoa. Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista. Osayleiskaavatyössä selvityksiä ja suunnittelua odottavia alueita. 17

18 5. PERUSSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HYVIN SELVITETTY ON PUOLIKSI SUUNNITELTU Perusselvitysten, suunnittelun ja vaikutusarviointien välille on vaikea vetää selkeää rajaa, koska ne etenevät vuorovaikutuksessa täydentäen ja korjaten toisiaan. Yhdessä perusselvitysten kanssa suunnitellaan kaupunkitietopankki, jossa osa aineistosta on saatavilla mm. esittelykelpoisina tulosteina. Tavoitteena on, että tietopankkia on helppo päivittää ja käyttää yleiskaavan ja koko kunnan kehityksen seurantaan, myös muussa kuin yleiskaavasuunnittelussa. PERUSSELVITYSKOKONAISUUDET: Mitoitusselvitykset: KOYK -92:N TOTEUTUNEISUUS o nykyinen mk. o 92:n toteutuneisuus MITOITUSINDIKAATTORIT o kaavavaranto o tonttivaranto o rakennuskanta o asumisväljyys ENNUSTEINDIKAATTORIT o ikärakenne o työpaikkarakenne - elinkeinotoiminta o työssäkäynti o oppilaitokset o pendelöinti o muuttoliike PALVELURAKENNE JA KAUPAN TULEVAISUUS o kaupan vaikutusalue ja tilatarpeet o yksityisetpalvelut o julkisetpalvelut Verkostoselvitykset: LIIKKUMINEN o o o o katuverkko + valaistus liikkumisjärjestelmä ja liikenneverkko kevyen liikenteen verkostot liikenneturvallisuus ja liikenteen ongelmakohdat KUNNALLISTEKNIIKKA, JÄTEHUOLTO JA ENERGIAN TUOTANTO o alueet, verkostot o tulevaisuudennäkymät: ääriolosuhteet o kestävät vaihtoehdot Ympäristöselvitykset: KAUPUNKILUONTO JA BIO-VIHERVERKOSTO o luonnonarvot o viheralue- ja reittiverkostot o puistot, luonnon kohteet, reitit ja kokonaisuudet KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMA o kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet ja kohteet o kaupungin erityispiirteet ja maisema 18

19 Kestävyysselvitykset: MAAPERÄ HÄIRIÖT KULUTUS o o o o o o historiallisen ajan arkeologisten alueiden huomioiminen geologia liikenneväylien tärinäalueet melu > < hiljaiset alueet tuulisuus ja sään ääri-ilmiöt vaarallisten aineiden kuljetus o päästöt o ekotehokkuus o tulevaisuusindikaattorit / keke-indikaattorit MITKÄ OVAT OLENNAISET STRATEGISEN TASON VAIKUTUKSET? Vaikutusarviointien painopisteet ja rajaukset tarkentuvat projektin edetessä olennaisten kysymysten kiteytyessä. Kaikkia mahdollisia vaikutuksia ei ole tarkoituksenmukaista tutkia. Eri viranomaisten, asiantuntijoiden, kaupunkilaisten ja intressiryhmien osallistuminen projektiin on tärkeä osa olennaisten vaikutusten tunnistamista ja vaikuttavuuden arviointia. Lain mukaan (MRL 9 ja MRA 1 ) kaavaa laadittaessa tulee selvittää sen ympäristövaikutukset mukaan lukien sosiaaliset, kulttuuriset ja yhdyskuntataloudelliset vaikutukset sekä muut mahdolliset vaikutukset. Vaikutusten arviointia varten laaditaan vaihtoehtoja (maankäytön rakennemallit, palvelu- ja liikenneverkko, aluekohtaiset ratkaisut), joita vertaamalla vaikutukset saadaan esille. Alla vaikutusarviointiteemat pääasiallisen vaikuttavuuden mukaan jaoteltuna. VAIKUTUSARVIOINTITEEMAT: Sosiaalinen ja kulttuurinen vaikuttavuus: kulttuuriympäristö ja kaupunkikulttuuri eri ikäisten kaupunki = (iva : sova) Taloudellinen kannattavuus: kauppa ja palvelut elinkeinotoiminta yhdyskuntatalous ja seuturooli Ympäristön muutos ja ekologinen kestävyys: luonto, maisema liikkuminen, logistiikka ja yhteydet energiatehokkuus ja ekologinen jalanjälki kestävän kehityksen indikaattorivertailu nyt ja oyk-vaihtoehdoissa. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään visuaaliseen esittämiseen, jota täydennetään perusteluin ja erillisselvityksin. Yhteenvetona yleiskaavasta laaditaan vertailu VAT:n tavoitteisiin. 19

20 6. OSALLISET TERVETULOA RAKENTAMAAN TULEVAISUUDEN KAUPUNKIA! Yleiskaavatyöhön osallistumisen motiivi voidaan nähdä neljästä eri suunnasta, jotka kaikki ovat tärkeitä ja täydentävät toisiaan: 1. osallistutaan, koska yleiskaavaratkaisulla saattaa olla vaikutuksia omiin elinolosuhteisiin ja toimintaedellytyksiin. 2. osallistutaan, koska halutaan valvoa tai edistää jotain etua tai intressiä. 3. osallistutaan, koska voidaan välittää tietoa, jota voidaan hyödyntää yleiskaavasuunnittelussa ja sen vaikutusten arvioinnissa. 4. osallistutaan, koska halutaan esittää toiveita oman elinympäristön kehitykseen. Tiedottaminen tapahtumista ja lausuntopyynnöistä tapahtuu pääasiassa lehdissä olevien ilmoitusten kautta. Viranomaisille ja olennaisille avainryhmille, kuten yrittäjäjärjestöille lähetetään myös kutsut seminaareihin ja tiedotustilaisuuksiin. Jokainen halukas voi ilmoittautua yleiskaavan sähköpostilistalle, jonka kautta tiedotetaan yleiskaavan etenemisestä ja tapahtumista (Aito kaupunki yleiskaavatiedote). 1. Intressi- ja avainryhmät: alueen asukkaat ja työntekijät yritykset ja elinkeinonharjoittajat kaupallisten ja julkisten palveluiden käyttäjät vapaa-ajanalueiden ja palvelujen käyttäjät kaava-alueen ja sen vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat yhteisöt ja yhdistykset, joiden toimintaan liittyviä asioita yleiskaavatasolla käsitellään mm. Kankaanpään seurakunta, Niinisalon varuskunta ja Kuntoutuskeskus. Näitä ovat esimerkiksi: 1. omakotiyhdistykset, asukasyhdistykset, kylätoimikunnat 2. luonnonsuojelu- ja perinneyhdistykset; Kankaanpään luonnonystävät, Kankaanpääseura 3. eri väestöryhmien ja harrastajien omat yhteisöt ja järjestöt 4. elinkeinonharjoittajien ja yrityksien yhteisöt, kuten LionsClubit, kauppakamarit ja Metsänhoitoyhdistys Karhu 5. tiehoitokunnat ja vesiensuojeluyhdistykset 6. energia- ja vesilaitokset; Vatajankosken sähkö Oy, Kaukolämpö Oy, Satakunnan puhelin Oy, Pohjois-Satakunnan jätteidenkäsittely Oy 2. Viranomaiset, joiden toimialaa yleiskaavassa käsitellään: kunnan hallintokunnat liikelaitokset; Yrityspalvelu Oy, Kankaanpään asunnonhankinta Oy vanhus- ja vammaisneuvostot naapurikunnat Satakuntaliitto* Lounais-Suomen ympäristökeskus* 20

21 Lääninhallitus* Metsähallitus ja Satakunnan Metsäkeskus* Tiehallinto ja Turun tiepiiri* Ratahallintokeskus ja Rautatievirasto* TUKES, Turvatekniikan Keskus* Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus* Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä / ympäristönsuojeluviranom.* Museovirasto ja Satakunnan museo* 3. Tulevat asukkaat ja toimijat Kuka edustaa niitä, jotka Kankaanpäässä elävät ja toimivat vuoden kuluttua? Kuka edustaa esim. tänne haluttuja siirtotyöläisiä ja heidän näkemyksiään viihtyisästä elinympäristöstä niin, että he eivät muuttaisi isompiin keskuksiin? Osayleiskaavaprosessin edetessä voimme koota näitä ryhmiä edustamaan ns. VIITERYHMÄT tai tutkia heidän toiveitaan ja näkemyksiään erillisselvityksen muodossa. 21

22 7. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN - puiteohjelma KEVYTTÄ JA SYVÄLLISEMPÄÄ OSALLISTUMISTA Tavoitteena on, että kaupunkilaisilla ja intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua keskustan osayleiskaavaprojektiin kullekin sopivalla tavalla ja tasolla aina kaavoitusprosessin etenemisen seuraamisesta yhteiseen työryhmätyöskentelyyn asti. Tavoitteena on myös, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma joustaa ja kehittyy projektin edetessä resursseja ja hyvän yleiskaavan syntyä parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntäen. Osallistumisvaiheita voi tarkastella oheisesta kaaviosta. Yleiskaavatoimikunta ja asiantuntijatyöryhmät Yleiskaavatoimikunta kokoontuu vähintään joka kolmas kuukausi. Toimikunta koostuu keskeisten hallintokuntien vetäjistä ja eri näkökulmia edustavista luottamushenkilöistä. Sen tehtävänä on ohjata yleiskaavatyötä ja valmistella sitä koskevat esitykset, mm. tarkasteltavista vaihtoehdoista ja nähtäville asetettavasta luonnoksesta ja ehdotuksesta ympäristölautakunnalle. Yleiskaavatoimikuntaa täydennetään tarpeen mukaan eri alan asiantuntijoilla. Eri teemoihin paneutuvien asiantuntijaryhmien tarkoituksena on tuottaa tarvittavaa tietoa, osallistua suunnitteluun sekä arvioida eri teemoja projektin edetessä. Viranomaisyhteistyö Kankaanpäässä toimivat viranomaiset, hallintokunnat ja ympäryskunnat kutsutaan yleiskaavaseminaareihin ja teemaryhmiin toimialansa puitteissa. Yleiskaavaprojektin alussa ja lopussa pidetään lakisääteiset viranomaisneuvottelut. Niitä täydennetään työpalavereilla hyvissä ajoin ennen lausunnonantopyyntöjä. Viranomaisneuvotteluihin osallistujat (merkitty * viranomaislistaan) ovat tervetulleita myös yleiskaavaprojektin seminaareihin. I Aloitusseminaari Kankaanpää muuttuvassa maailmassa Ennen suunnitteluvaihetta järjestetään aloitusseminaari kaupunkien muuttuvan toimintaympäristön haasteiden kartoittamiseksi. Seminaarin päätteeksi aihetta pohditaan tulevaisuuslaboratoriossa. Alustavia teemoja ovat: elinkeinopolitiikka, ilmastonmuutos-ekotehokkuus ja väestörakenne-muuttoliike. Lisäksi seminaarissa esitellään käynnistyvät kaupunkihautomot (ks. alla) ja niihin voi ilmoittautua kiinnostuksensa mukaan. Seminaari on kaikille avoin. II III Työseminaarit Työseminaareja järjestetään projektin keskeisissä vaiheissa: lähtökohdat, vaihtoehdot ja kaavaluonnos. Seminaareissa esitellään saadut tulokset ja esitetään kysymykset, joihin toivotaan osallisten ottavan kantaa. Kulloisenkin vaiheen vaikutusmahdollisuudet esitellään. Kaupunkihautomot ja Aito kaupunki -yhteenvetoseminaari Kaupunkihautomot ovat kaikille kaupunkilaisille avoimia teemaryhmiä, jotka tuottavat tietoa perusselvityksiin, tavoitteiden priorisointiin, vaihtoehtojen löytämiseen ja vaikutusarviointeihin. Näin projektin käyttöön saadaan mahdollisimman oikeaan aikaan paikallinen tieto, tavoitteet, toiveet sekä mielipiteet eri ratkaisuvaihtoehdoista. Kaupunkihautomot kokoontuvat 2-4 kertaa teeman vaativuuden mukaan. Hautomois- 22

23 sa työskennellään teemaan sopivan ryhmätyömenetelmän avulla: tarrakartta, havainnoiva kävely, aivoriihi jne. Teemoittaisten hautomoiden työskentelyn painopiste on perusselvitys- ja tavoitevaiheissa. Tulokset esitetään yhteisessä Aito kaupunki -seminaarissa. Vaihtoehtojen vertailuvaiheessa hautomot kokoontuvat arvioimaan kaavavaihtoehtoja ja tehtyjen vaikutusarviointien riittävyyttä ja sisältöä tuloshautomoissa. Luonnosvaiheessa hautomot antavat palautteen kaavaluonnoksesta palautehautomoissa. Riippuen kaupunkihautomoihin ilmoittautuneiden määrästä, järjestetään teemojen erikoisasiantuntijoille omat asiantuntijahautomot. Ilmoitustaulu, kaavanäyttelyt ja vuorovaikutuspiste keskustassa Kaavoituksen etenemistä voi seurata Kaupungintalon ilmoitustaululla (3.krs) sekä kaupungilla, mahdollisesti lauantaitorilla, vierailevassa infopisteessä, jossa kerätään kaupunkilaisten näkemyksiä ja toiveita. Työn edetessä torin läheisyyteen pyritään avaamaan kaavanäyttely- ja vuorovaikutustila. Osayleiskaavan nettisivu ja sähköpostiosoite Yleiskaavalle avataan jatkuvasti täydentyvä nettisivu osoitteessa: Nettisivulla voi seurata projektin etenemisen lisäksi perusselvitysmateriaalin täydentymistä, vaikutusarviointituloksia ja suunnitelmaluonnoksia. Interaktiivisen nettisivun kehittämistä ongelmakartoitukseen ja suunnitelmien arviointiin harkitaan. Yleiskaavalla on oma sähköpostiosoite, jonne voi lähettää kysymyksiä ja perusteltuja näkemyksiä. Halukkaat osalliset voivat antaa sähköpostiosoitteensa projektin postituslistalle. Keräämme myös kaupunkilaisten tulevaisuusvisioita ja muita ideoita, ja julkaisemme parhaita yleiskaavaprojektin edetessä. Siispä kirjoita seuraavista teemoista ja lähetä teksti yleiskaavan sähköpostiosoitteeseen. 1. Jos paras watti on negawatti eli kuluttamaton watti, millaisia negawattikulutusideoita sinulla on? 2. Millaista on elämä tulevaisuuden energiapihissä nollajätekaupungissa? Miten siellä liikutaan, käydään ostoksilla, mitä harrastetaan, miten asutaan? jne. Ilmoitukset ja artikkelit Kunnan tiedotuslehdessä (LÄHDE) ja paikallislehdissä (Satakunnan Kansa, Kankaanpään Seutu) julkaistaan viralliset ilmoitukset ja kutsut sekä julkaistaan artikkeleita projektin edetessä. PROJEKTIN VAIHEET JA OSALLISTUMINEN Kaaviossa 1 on esitetty osayleiskaavaprojektin osavaiheet ja niiden sisältö. Kaaviossa 2 on esitetty osavaiheisiin liittyvä osallistuminen ja sen sisältö. Kaaviossa 3 on esitetty yleisellä tasolla kaavoitusprosessin eteneminen ja Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaupunkilaisten ja muiden osallisten osallistuminen siihen. 23

24 Kaavio 1 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAPROJEKTIN VAIHEET ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ PERUSSEL- VITYSVAIHE: tilastot inventaariot tulevaisuudentutkimus ARVIOINTI- VAIHE: ryhmätyöt tutkimukset vaikutusselvitykset SUUNNIT- TELUVAIHE: perustelut suositukset strategia LUONNOS- VAIHE: näyttelyt palaute EHDOTUS- / HYVÄKSYMIS- VAIHE: nähtävillä lausuntoprosessi kuulutus 2008 kevät kesä syksy-talvi 2009 kevät 2009 talvi 2010 LÄHTÖKOHDAT VERTAILU MAHDOLLISUUDET UHKAT ONGELMAT ARVOT TAVOITTEET SKENAARIOT RAKENNEMALLIT RATKAISUT KEINOVALIKOIMA TOTEUTTA- MISPOLUT VAIKUTUKSET ARVIOT VISIO / KEHITYSKUVA RAKENNE VERKOSTOT RAKENTAMIS- STRATEGIA OHJEET - YHTEISTYÖ MIELIPITEET YK-KARTTA MÄÄRÄYKSET SELOSTE RAPORTIT TOIMENPIDE- OHJELMA VOIMAAN- TULO SEURAN- TA 24

25 Kaavio 2 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAPROSESSI JA OSALLISTUMINEN ❶ ❶ ❷ ❸ ❸ ❹ ❺ LÄHTÖKOHDAT TAVOITTEET PERUSSELVITYKSET KAAVAVAIHTOEHDOT VAIKUTUSARVIOINNIT KAAVALUONNOS VISIO-STRATEGIA KAAVAEHDOTYS HYVÄKSYMINEN I VIRANOMAIS- NEUVOTTELU: kaavan alustavat tavoitteet ja arvot OAS:n riittävyys seudullinen rooli ja haasteet ILMOITUS KAAVOI- TUKSEN VIREILLE- TULOSTA JA OAS:sta LÄHDE, KS, SK, netti, ilmoitustaulut palautekaavake LAUANTAI- TORIN INFOPISTE VAIKUTA JA ARVIOI NETISSÄ kyselykaavake I ALOITUSSEMINAARI klo asiantuntijat, intressiryhmät ja muut osalliset Kankaanpää muuttuvassa maailmassa: paikalliset potentiaalit ja globaalit haasteet OAS esittely TÄHTILUENTO JA TULEVAISUUSSTUDIO ilmoittautuminen kaupunkihautomoihin KAUPUNKIHAUTOMOT kok. 2-4 kertaa Vaihtoehdot esiin! tietoa lähtökohdista, tavoitteista, arvoista ja ratkaistavista ongelmista lyhyen ja pitkän tähtäyksen toimenpiteet Teemat: 1. kaupungin tulevaisuus, elinkeinot, palvelut 2. asuminen ja elämänvaiheet 3. liikkuminen, kulutus, päästöt 4. arvokkaat kokonaisuudet, mielipaikat 5. viherverkostot, virkistys, harrastukset Aito kaupunki -yhteenvetoseminaari II TYÖSEM Tältä vaikuttaa! RATKAISUVAIHTOEHTOJEN VERTAILU (= vaikutusarviointien alustavat tulokset) TULOSHAUTOMOT mielipiteet vaikutuksista ja vaihtoehdoista III TYÖSEM Kankaanpää v.2030! työoh- YLTK, KH HYV. VALT. INFO OAS lähtökohdat kaavoituksen jelma KAAVALUONNOS- NÄYTTELY PALAUTEHAUTOMOT palaute mielipiteet lausunnot RAPORTTILUONNOK SET VALMIITA: perusselvitykset ja inventaariot vaikutusarvioinnit kaupunkilaisten ääni VALTUUSTON ja HALLINNON OYK- SEMINAARI palaute KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ muistutukset lausunnot vastaukset muutokset II VIRANOMAIS- NEUVOTTELU KORJ. NÄHTÄVILLÄ VALTUUSTO HYV. 2010? muutoksenhaku hallinto-oikeudelta oikaisukehotus KUULUTUS OIKEUSVAIKUT- TEISEN KESKUS- TAN OYK:N VOI- MAANTULOSTA 25

26 YLEISKAAVAPROSESSI JA KAUPUNKILAISTEN MRL:n MUKAINEN OSALLISTUMINEN SIIHEN Kaavio 3 KAAVOITUSPROSESSI KAUPUNKILAISET I ALOITUS / OHJELMOINTI: 1) työohjelma 2) puiteselvitys: - lähtökohdat - tavoitteet - tarvittavat selvitykset - vaikutusarvioinnit 3) osallistumis- ja arviointisuunnitelma telma = OAS OAS:n PUITEOHJELMA ilmoitus kaavoituksen aloittamisesta OAS:n julkaisu ja tiedotus aloitustilaisuuksia esim. seminaari I MIELIPIDE: II VALMISTELU / SUUNNITTELU: 1) kaavaratkaisu ja vaihtoehdot 2) vaikutusten arviointi 3) vaihtoehtojen vertailu KAAVALUONNOS JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTIMATERIAALI VALMIITA nähtävillä esittelytilaisuuksia 4) palautteen käsittely 5) kaavaehdotuksen laadinta II osallisilla on tilaisuus ottaa kantaa OAS:n sisältöön ja osallistua työn tavoite- ja arvokeskusteluun YHDESSÄ- TYÖSKENTELY: työryhmiä, kyselyitä PALAUTE: ratkaisujen ja vaihtoehtojen arviointia eri menetelmin MIELIPIDE: mielipiteet kaavaluonnoksesta esittelytilaisuudessa, netissä tai palautelomakkeella 26

27 III KAAVAEHDOTUS: III nähtävillä esittelytilaisuuksia,, jos tarpeen 1) yhteenveto muistutuksista 2) pyydettäessä vastaus muistutusten tekijöille 3) kaavaehdotuksen mahd. muut- taminen, jos olennaisia muutoksia, laitetaan uudelleen nähtäville osallisten kirjalliset MUISTUTUKSET liittyen kaavaehdotukseen IV HYVÄKSYMINEN: ilmoitus ja tiedotus kaavan hyväksymisess- tä kaupunginvaltuustossa 1) jos ei valituksia, kaava on lainvoimaii- nen valitusajan päätyttyä 2) jos valituksia, niin kaupunki antaa vas- tineet valituksiin Hallinto-oikeudelle oikeudelle kuulutus kaavan voimaantulosta IV osallisten VALITUS- OIKEUS kaavan lain- mukaisuudesta sen sisällön sekä valmiste- lu- ja hyväksymisme- nettelyn osalta ta: 1. valitus Hallinto allinto- oikeuteen 30 päi- vän kuluessa 2. valitus Hallinto allinto- oikeuden päätök- sestä Korkeimpaan Hallinto allinto-oikeuteen oikeuteen 27

28 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle keskustan osayleiskaavaehdotuksen asettamista virallisesti nähtäville. Osallisilla on silloin kirjallinen muistutustenteko-oikeus. Kaavaehdotus on nähtävillä 30 päivän ajan. Nähtävilläolosta julkaistaan kuulutus Kankaanpään Seudussa. (MRL 65 ) Kaupunginhallitus esittää valtuustolle keskustan osayleiskaavan hyväksymistä. Valtuuston hyväksymispäätöksestä tiedotetaan Kankaanpään Seudussa. Osalliset voivat hakea 30 päivän kuluessa muutosta hyväksymispäätökseen Turun Hallinto-oikeudelta, joka voi hyväksyä tai hylätä valituksen kokonaan tai osittain. (MRL 67, 188, 191, 203 ) LISÄÄ AIHEESTA Ympäristöministeriön sivuilla voi tutustua lainsäädännön keskeiseen sisältöön sekä viimeisimpiin tutkimuksiin ja oppaisiin. Tässä linkit yleiskaavoitusta käsitteleville sivuille. Maankäyttö- ja rakennuslaki: Yleiskaavoitus: Osallistuminen: Vaikutusten arviointi: 8. YHTEYSTIEDOT Projektipäällikkö DI Mariitta Vuorenpää Materiaalivastaava: Suunnitteluavustaja Marjo Lahtinen puh marjo.lahtinen (ät)kankaanpaa.fi Kankaanpään ympäristökeskus Kaupunginarkkitehti Maija Anttila PL KANKAANPÄÄ puh tai sähköposti maija.anttila (ät) kankaanpaa.fi 28

29 USEIN KYSYTTYÄ 1. MIHIN YLEISKAAVAA TARVITAAN? 30 Strateginen yleiskaava on kaupungin ajokortti tulevaisuuteen 30 Yleiskaavatyypit ja niiden ominaisuuksia MIKSI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS ON JUURI NYT AJANKOHTAINEN? 32 Mitä kaupungissa tapahtuu? 32 Ekologinen selkäreppu painaa ja ilmastonmuutos velvoittaa 32 Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista 33 Paljon selvitettävää 33 Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta MIKSI SUUNNITTELUALUE ON RAJATTU NÄIN? MIKSI OSALLISTUISIN? 34 Yleiskaava on kaupunkilaisen kaukoputki 34 Projektinhallinta on osa osallistumista 34 Yleiskaavatoimikunnan jäsenet 35 Ympäristökeskuksen yleiskaavatyöryhmä 36 Kerro näkemyksesi kaupunkihautomoissa 36 Kaupunkihautomoissa käsiteltäviä aiheita teemoittain 37 29

30 1. MIHIN YLEISKAAVAA TARVITAAN? Strateginen yleiskaava on kaupungin ajokortti tulevaisuuteen Yleiskaava on kaupunkilaisten monipuolisin väline suunnitella ja ohjata oman elinympäristönsä kehitystä toivottuun suuntaan. Erikoisasiantuntemuksen lisäksi tulevaisuudensuunnittelussa tarvitaan meidän kaikkien tietoa elinympäristön arvoista, käytöstä ja toiveista sen kehittämiseksi. Tavoitteena on sekä ratkaista nykyiset ongelmat, että katsoa tietoisesti tulevaisuuteen: - Mitä haluaisimme? Mitä voimme saada? ja Mitä toimenpiteitä tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi? Hyvän kaupungin rakentamisessa tarvitaan kaikkien toimijoiden ja kaupunkilaisten valintojen yhteistyötä ja sitoutumista. Yleiskaavoitus on kehitetty tähän tarpeeseen. Siinä tehdään näkyväksi se strategia, jolla kaupunkilaiset aikovat kohdata toimintansa nykyiset ja tulevat haasteet, eli yksinkertaisesti mitä, milloin ja mihin suuntaan kaupungissa rakennetaan seuraavien vuosien aikana. Tänään koko maailmaa kohdannut haaste on ilmastonmuutoksen torjunta. Nykyinen elämäntapamme on näin joutunut kriittisen tarkastelun kohteeksi. Toinen suuri haaste on kohdannut elinkeinoelämää teollisen tuotannon siirtyessä halvempien tuotantokustannusten maihin. Tehdäksemme vastuullisia valintoja ja päätöksiä niin yksilöinä kuin poliitikkoinakin meidän täytyy olla tietoisia niiden vaikutuksista. Suunnittelun edetessä tutkimme, opimme, asetamme tavoitteita ja vertailemme eri toimenpiteiden ja strategioiden vaikutuksia tehtävien vaikutusarvioiden avulla. Näin yleiskaava on eri toimijoita yhdistävä tulevaisuuden suunnitteluväline, jolla turvataan asukkaille ja elinkeinoelämälle mahdollisuus vastuullisiin valintoihin niin, että lapsemmekin voisivat nauttia elämästä hyvässä kaupungissa ja elinkelpoisessa maailmassa. TAVOITEVISIO: Kankaanpäätä rakennetaan niin, että täällä asuvat kaupunkilaiset, työssä käyvät työntekijät ja yrittäjät, kesäasukkaat ja turistit voivat tehdä toimissaan vastuullisia ja toiveidensa mukaisia valintoja nyt ja tulevaisuudessa. TIETOKULMA: MRL 35 :n mukaan yleiskaavoituksella suunnitellaan ja ohjataan ensisijaisesti yhdyskuntarakennetta ja yhdyskunnan toimivuutta tavoitellun kehityksen suuntaan. MRL 39 :n mukaan tavoitteeksi otetulla kehityksellä tulee edistää: toimivaa, taloudellista ja ekologisesti kestävää yhdyskuntarakennetta, asumiseen liittyvien tarpeiden ja palvelujen saatavuutta, liikenteen, erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen järjestämistä ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla, mahdollisuuksia turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, ympäristöhaittojen vähentämistä, rakennetun ympäristö, maiseman ja luonnonarvojen vaalimista ja virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyttä. 30

31 Yleiskaavatyypit ja niiden ominaisuuksia Lähde: Yleiskaavan sisältö ja esitystavat, YM MKL 2000 Opas 13, s

32 2. MIKSI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITYS ON JUURI NYT AJANKOHTAINEN? Elämä Kankaanpäässä sujuu varsin rauhallisesti, vaikka rakentaminen on ollut viime vuosina vilkasta. Tori on juuri saanut uuden ilmeen ja kiertoliittymät parantavat liikenteen sujuvuutta. Myös uusia hallimyymälöitä on rakennettu kolme kappaletta ja uusien liiketilojen rakentaminen vain jatkuu. Vaikka väkiluku on vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana lähes tuhannella asukkaalla ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvanut 20%, on työpaikkoja tullut lisää 7% ja kaupungissa suunnitellaan jatkuvasti uusia teollisuustontteja ja asuntoalueita. Keskustan osayleiskaavatyö kysyy, mistä näissä keskenään ristiriitaisissa kehitysnäkymissä on kysymys? Entä onko joitain suuria yllätyksiä näköpiirissä? Millainen kaupungin rakennemalli ja liikennejärjestelmä toimii parhaiten näihin kehitysnäkymiin ja tulevaisuuden epävarmuustekijöihin varauduttaessa ja niiden tietoisessa ohjaamisessa? Mitä kaupungissa tapahtuu? Kaupallisten palvelujen uudistuminen ja sijoittumispaineet, ikärakenteen vanhenemisen tuomat uudet palvelutarpeet ja asukastiheyden pienentyminen, oppilasmäärien väheneminen ja asumisväljyyden kasvu sekä elinkeinotoiminnan alue- ja yhteystarpeet edellyttävät keskustan yleiskaavasuunnitelman tarkastamista. Millainen palveluverkko ja liikennejärjestelmä olisi tarkoituksenmukaisin? Kuinka paljon ja millaisia uusia asuntoja tarvitaan? Millaisilla tiloilla ja palveluilla yritystoiminnan tulevaisuus turvataan parhaiten? TAVOITEVISIO: Yritä Kankaanpäässä Kankaanpää ymmärtää yrittäjää -kehdosta hautaan! Ekologinen selkäreppu painaa ja ilmastonmuutos velvoittaa FIN-MIPS tutkimuksen* mukaan keskivertosuomalainen kuluttaa 40 tonnia luonnonvaroja vuodessa (= 36% Suomen kansantalouden kokonaisluonnonvarojen kulutuksesta /v/hlö.). Liikenteen osuus tästä on 40% ja asumisen 30%. Tutkituissa kotitalouksissa vaihteluväli oli 10t 100t, mikä osoittaa, että valinnat ovat mahdollisia ja niillä on merkitystä. Varsin yksinkertaisilla muutoksilla voi vähentää 25% selkärepun painosta. Tämä edellyttää kaupunkisuunnittelulta ja toimintojen ohjaukselta voimakasta panostusta ja uusia innovaatioita mm. kevyen liikenteen sujuvuuteen, palvelujen läheisyyteen, asuntokannan joustavuuteen ja joukkoliikenteen kannattavuuteen. Fyysinen rakenne ei saa olla kestävän kehityksen valintojen esteenä. Osayleiskaavakartan tuottaminen ei siis yksin riitä. Siihen on sidottava kaupunkipoliittiset strategiat toteuttamispolkuineen niin, että tiedetään mitä ja millaista yhteistyötä luonnonvarojen kulutuksen puolittaminen ja päästöjen vähentäminen kansainvälisissä sopimuksissa sovitulla tavalla tarvitsevat. Tavoitteet eivät koske pelkästään kotitalouksia, vaan hallinnon ja elinkeinoelämän tulee lisätä ekotehokkuuttaan samalla tavalla. TAVOITEVISIO: Ekologisesti kestävän, aidon kaupungin rakenteen ja strategian kehittäminen. (Tämä voi edellyttää myös itse yleiskaavaan välineenä kohdistuvia kehitystarpeita.) * Tiehallinto, Tulevaisuudennäkkymiä 4/2007: FIN-MIPS Kotitalous, LiikenneMIPS 32

33 Hyvät lähtökohdat ja kokonaisuudet tarvitsevat suojelua ja vaalimista Vanhentunut yleiskaava tai puuttuva kokonaisnäkemys voi uhata sitä, mitä olemme jo kaupungissamme saavuttaneet. Kaupunkilaisten kannalta hyvin toimivien kokonaisuuksien, visuaalisesti arvokkaiden alueiden ja kaupunkinäkymien, luonnon kestokyvyn ja virkistyskäytön vaaliminen edellyttävät kokonaisnäkemystä aina toimintojen sijoittamisesta rakentamiseen sekä hoito- ja huoltotoimenpiteisiin ja alueiden vuorovaikutukseen ympäröivien toimintojen kanssa. Millaisia analyysejä, vaikutusarviointeja ja toimenpiteitä tarvitsemme näiden potentiaalien esille nostamiseksi ja hyödyntämiseksi? TAVOITEVISIO: Aidon, visuaalisesti miellyttävän kaupungin ja vehreän luonnon kohtaamisesta syntyy tulevaisuuden valttikortti. Paljon selvitettävää Kaupunkiin on syntynyt alueita ja toiminnallisia tarpeita, joiden rakentaminen ilman kokonaisnäkemystä niiden roolista ja vaikutuksista tulevaisuuden Kankaanpäässä ei ole viisasta. Liitteessä 2 on osoitettu tutkittavia alueita. Selvityskohteita ovat mm.: kaavavarannon riittävyys ja tiivistämismahdollisuudet yritysten tarvitsemat yhteydet, palvelut ja aluekokonaisuudet eri ikäryhmiä palvelevien julkisten palvelujen tilatarpeet Lohikon, Hapuan ja Narvin alueiden kehitys keskustaajaman kyljessä Ruokojärven rannat viheralueiden hoito ja luokittelu kevyenliikenteen ja virkistysreitistöjen kokonaissuunnitelma uusien palveluiden tarve, esim. viljelypalstat ja koirapuistot, golfkenttä jne. TAVOITEVISIO: Yleiskaava antaa yhteisen arvopohjan ja toiminnallisen vision kohteiden suunnittelulle. Oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa asemakaavoitusta Nykyinen keskustan yleiskaava -92 ei ole oikeusvaikutteinen, vaan toimii alemman tason eli asemakaavoituksen ohjeena. Kaava ei myöskään täytä vuonna 2000 voimaan tulleen Maankäyttö- ja Rakennuslain vaatimuksia. Kunnanvaltuuston vahvistama, oikeusvaikutteinen yleiskaava nopeuttaa alemman tason kaavoitusta, antaa kaupunkilaisille selkeän näkemyksen kaupungin kehitysstrategiasta ja kasvusuunnista sekä edellyttää kokonaisvaikutusten tutkimista, jos yhdessä sovitusta suunnitelmasta tulee tarve poiketa. TAVOITEVISIO: Kankaanpää pystyy nopeasti reagoimaan kaupunkilaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin tekemättä kuitenkaan kaupungin arvoja ja potentiaaleja heikentäviä päätöksiä. 33

34 3. MIKSI SUUNNITTELUALUE ON RAJATTU NÄIN? Keskustan osayleiskaavan suunnittelualue käsittää vihervyöhykkeen ympäröimän keskustaajaman ja sen ympärillä olevat Lohikon, Narvin ja Hapuan alueet, jolloin kaava rajoittuisi Karvianjokilaakson ja Vihteljärven osayleiskaava-alueisiin, liite 3: Kaavoituskatsaus 2007: kartta 1. OYK-92:ssa mukana ollut Niinisalon kylä on jätetty pois kahdesta syystä: 1) Valmistumisvaiheessa olevassa Satakunnan maakuntakaavassa ratkaistaan varuskunnan toiminnasta ympäristöön sallitut vaikutukset ja vaikutusalueet. Maakuntakaava toimii tässä ohjeena yleiskaavoitukselle, eikä näin ollen yleiskaavatyöllä voida vaikuttaa puolustusvoimien tulevaisuudensuunnitelmiin. Lisäksi alueen rajaaminen keskustan osayleiskaavatyöskentelyn ulkopuolelle keventää viranomais- ja intressiryhmätyöskentelyä. Keskustaajaman suunnittelun ja tulevaisuuden kannalta olennainen kysymys on kuitenkin varuskunnan tulevaisuus, onhan se yksi alueen merkittävimmistä työllistäjistä. Varuskunnan palveluksessa olevilla kankaanpääläisillä on suuri merkitys mm. palvelutarjonnan ylläpidossa. 2) Niinisalo on osa Pohjankankaan-Hämeenkankaan harjualuetta. Satakunnan maakuntakaavan ja keskustan osayleiskaavatyön valmistuttua on oikea aika aloittaa myös Niinisalon ja koko harjualueen käsittävä osayleiskaavatyö, mahdollisesti jopa yleiskaavallisena yhteistyöprojektina. Keskustan osayleiskaavan rajaus koskee yleispiirteistä maankäytön suunnittelua ja toimintojen sijoittamista, mutta Kankaanpään tulevaisuusskenaarioiden luomisen ja vaikutusarviointien tarkastelurajat ovat laajemmat aihekohtaisesti aina maailmanlaajuisiin ilmastovaikutuksiin saakka. 4. MIKSI OSALLISTUISIN? Yleiskaava on kaupunkilaisen kaukoputki Yleiskaavoitusprosessi lähtee käyntiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. OAS:n tavoitteena on tarkentua prosessin edetessä ja olennaisten kysymysten kiteytyessä. Koska keskustan osayleiskaavaa voidaan pitää Kankaanpäässä ja seudulla vaikutuksiltaan merkittävän kaupungin kehittämisstrategiana, koskee prosessia laaja osallistumismääritelmä eli myös ympäryskunnat ja Kankaanpään kyläyhdistykset kuuluvat osallisten piiriin. Yleiskaavalla on oma nettiosoite: josta voi tilata Aito kaupunki yleiskaavatiedotteen ja ilmoittautua kaupunkihautomoihin. Projektinhallinta on osa osallistumista Keskustan OYK-työtä varten asetetaan yleiskaavatoimikunta, joka kutsuu tarvittavat asiantuntijat täydentämään työskentelyään. Yhdessä nämä muodostavat yleiskaavatyöryhmän, joka jakautuu tarpeen mukaan teemoittain pienempiin asiantuntijaryhmiin. Yleiskaavatoimikunnan tehtävä on ohjata yleiskaavatyötä ja valmistella sitä koskevat esitykset ympäristölautakunnalle, seurata projektin taloudellista raamia ja osallistua tulevaisuudensuunnittelutyöhön sitä varten järjestetyissä työseminaareissa. 34

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet

1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet 1 Riihimäen seutu seudullista näkökulmaa koskevat tavoitteet Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5178 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään keskustan kulttuurikortteli ei ole toteutunut voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Korttelin alueella

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto

Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT. ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto Vantaanjoki-neuvottelukunnan VESI KAAVASSA SEMINAARI 25.9.2007 MAAKUNTAKAAVOITUKSEN KEINOT ympäristösuunnittelija Lasse Rekola Uudenmaan liitto 2 VESI MAAKUNTAKAAVASSA Seuraavassa lyhyesti: Maakuntakaavasta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Asemanseudun osayleiskaava

Asemanseudun osayleiskaava INKOON KUNTA Asemanseudun osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.12.2014 P25714 Salomaa Kristina 3.12.2014 Sisällysluettelo 1 KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET... 1 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UOTSOLAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTA JA YMPÄRISTÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.1.2015 Suunnittelukohde KUVA 1: Suunnittelualueen sijainti SISÄLLYSLUETTELO SASTAMALAN KAUPUNKI YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.9.2014 3547 PEURANTIE asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI

TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KITEEN KAUPUNKI KITEEN KAUPUNKI Paloaseman asemakaava asemakaavan muutos YLEISTÄ Kiteen kaupunginhallitus on 5.10.2015 252 päättänyt käynnistää Paloaseman asemakaavan laatimisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koulukeskus, OAS 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA KORTTELEISSA 1027, 1028 JA 1029 SEKÄ NIIHIN LIITTYVILLÄ PUISTO- LP, LYT JA KATUALUEILLA KAUHAJOEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa 1:163

Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan. Ranta-asemakaava laaditaan osalle tilaa 1:163 FCG Planeko Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Hirvensalmen kunta Tuhankosken ja Ilokallioniemen ranta-asemakaava ja rantaasemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA KORTTELIN 67 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot