Tilaisuuden avauspuheenvuoro liikenneministeri Merja Kyllönen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaisuuden avauspuheenvuoro liikenneministeri Merja Kyllönen"

Transkriptio

1 Puhe 1 (8) LPO / LTY (Puheeseen on voinut tullut mahdollisia muutoksia itse puhetilanteessa) Vastuullinen liikenne Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Helsingin musiikkitalossa klo Tilaisuuden avauspuheenvuoro liikenneministeri Merja Kyllönen Hyvät kuulijat, On mukava nähdä näin suuri joukko liikennealan asiantuntijoita kokoontuneena tänne Musiikkitaloon käsittelemään tärkeää teemaa, vastuullinen liikenne. Vastuullisuus ja vastuu kuulostavat kovin painavilta sanoilta. Jos ryhtyy tarkemmin pohtimaan, miten monessa asiassa nykyisin pitäisi olla vastuullinen kansalainen, saattavat hartiat painua kasaan. Vastuullisuuden vaatimusta korostetaan ihmisten kaikessa toiminnassa arjessa ja työssä. Pitäisi miettiä erilaisten arkipäiväisten valintojen sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia niin Suomessa kuin toisella puolella maapalloa, missä yhä useammat kulutustavarat nykyisin tuotetaan. Viime päivien järkyttävät uutiset lasten kaltoinkohtelusta ja keskustelu nuorten syrjäytymisestä herättävät kysymyksen siitä, mitä jokainen meistä tavallisista ihmisistä voisi tehdä omassa lähipiirissään ja naapurustossaan, jotta väärään suuntaan menevien tapahtumien ketju voitaisiin kääntää parempaan. Vaikka jokaisen ihmisen vastuu omista teoistaan ja oman lähiyhteisön hyvinvoinnista on aina aika ajoin syytä palauttaa mieleen, on selvää, että myös yhteiskunnan tekoja ja tukea tarvitaan. Kaikkea ei voi sysätä yksilön harteille, koska ihmisten saamat eväät kantaa vastuuta ovat kovin erilaiset. Merkittävä asia, joka yhdistää yksilöiden tekoja ja yhteiskunnan toimintaa, on yhdessä tekemisen tärkeys. Yhteistyötä ja avointa keskustelua tarvitaan niin naapuruussuhteiden hoidossa ja muissa arkipäivän askareissa kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Yhdessä tekemisellä voimme myös välttyä siltä, ettei vastuun pohtiminen saa hartioitamme painumaan kasaan, vaan voimme reippaasti todeta: We can do it!. Omassa avauspuheenvuorossani aionkin käsitellä päivän teemaa, vastuullinen liikenne, kolmesta eri näkökulmasta. Ensin esittelen ajatuksiani teemasta yhteiskunnan roolin ja tehtävien kannalta, toiseksi elinkeinotoiminnan ja yksilön arkipäiväisten valintojen kannalta ja kolmanneksi haluan sanoa muutaman sanan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksestä liikennepolitiikassa. Yhteiskunnan vastuu ja tehtävät ajankohtaista liikennepolitiikasta Liikennepolitiikan päämäärä on turvata arjen matkojen toimivuus, pitää yllä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja hillitä ilmastonmuutosta päästöjen vähentämisen avulla. Vaikka liikennepolitiikan toteuttaminen täällä Suomessa on pitkälti meidän suomalaisten vastuulla, haasteet, joihin liikennepolitiikalla tulee vastata, ovat monelta osin globaaleja. Siksi haluankin suunnata katseenne ensin Suomen rajojen ulkopuolella valmisteltuihin liikennepolitiikan suuntaviivoihin. Euroopan komissio antoi liikenteen valkoisen kirjan maaliskuussa Kirja sisältää liikennepolitiikan suuntaviivat EU:ssa, ja jo sen otsikossa korostetaan Euroopan yhtenäistä liikennealuetta, kilpailukykyä ja resurssitehokkuutta. Liikenteen valkoisessa kirjassa tunnistetut liikennealan haasteet ohjaavat myös suomalaista liikennepolitiikkaa. Kasvava kilpailu globaalissa taloudessa, ruuhkien määrä ja saavutettavuuserojen kärjistyminen keskusja reuna-alueiden välillä, onnettomuuskustannukset sekä öljyriippuvuus ja päästöjen Liikenne- ja vies tintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite P uhelin Eteläesplanadi 16 (kirjaamo) PL H elsinki Valtioneuvosto

2 2 (8) vähentämisen välttämättömyys ovat asioita, joihin myös suomalaisella liikennepolitiikalla on kyettävä vastaamaan. Kuten Suomessa omaksumaamme uuteen liikennepolitiikkaan, myös valkoiseen kirjaan sisältyy keskeisenä elementtinä vahva ajatus siitä, että liikenne on mitä merkityksellisin asia koko Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle, eikä liikennepolitiikkaa siten pitäisi tehdä irrallaan muista yhteiskuntapolitiikan lohkoista. Liikennepolitiikka on osa yhteiskuntapolitiikkaa. Valkoisessa kirjassa nostetaan myös selkeästi esiin muutoksen välttämättömyys: kokonaan uuden ajattelutavan etsiminen on edellytys sille, että niukkenevista resursseista huolimatta pystymme takaamaan riittävät liikennepalvelut kansalaisille. Viivyttelyyn ei ole varaa, vaan toimiin on ryhdyttävä välittömästi. Hallitusohjelman pohjalta valmisteltiin syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana eri ministeriöiden hallinnonalat kattava liikennepoliittinen selonteko, jossa määriteltiin yli vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi. Tulevien vuosien liikennepolitiikassa joudutaan sovittamaan yhteen toisaalta asiakkaiden palvelutarpeet ja Suomen kilpailukyky, toisaalta ympäristön pilaantumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat haasteet. Julkisen talouden kiristyvät näkymät aiheuttavat sen, että toimintaa on välttämätöntä tehostaa ja liikennepolitiikan keinovalikoimaa laajentaa. Hallinnossa tarvitaan yhteistyötä ja aiempaa laaja-alaisempaa valmistelua, ja julkisen sektorin tulee toimillaan tukea koko yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja tuottavuuden kehittymistä. Liikennepoliittisessa selonteossa määriteltiin myös liikenteen visio vuoteen Vision ydinajatuksena on saavuttaa kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä. Tässä visiossa tämän päivän teema, vastuullisuus, liittyy paitsi yhteiskunnan vastuulliseen toimintaan, myös jokaisen liikenteen asiakkaan vastuullisiin valintoihin. Julkisen vallan tehtävänä on taata, että erilaisiin liikkumistarpeisiin on olemassa täsmällisiä, turvallisia ja kestäviä vaihtoehtoja, jotta yksilön on mahdollista omalta osaltaan tehdä vastuullisia valintoja. Tärkeää on varmistaa, ettei uusien liikkumismuotojen, kuten yhteiskäyttöautojen ja kimppakyytien yleistymiselle ja edistyneiden vähäpäästöisten teknologioiden käyttöönotolle ole lainsäädännöllisiä eikä rakenteellisia esteitä. Valinnanvapauden edistämisen lisäksi julkisen vallan tehtäviin kuuluu myös yhteiskunnan eri toimintojen sääntely yhteisesti sovitulla tavalla. Tämä antaa mahdollisuuden vaikuttaa sääntelyn keinoin eri vaihtoehtojen houkuttelevuuteen. Esimerkiksi tuloverojärjestelmäämme liittyy piirteitä, jotka hämärtävät eri liikennemuotojen kustannusten läpinäkyvyyttä. Tästä hyvänä esimerkkinä on työsuhdematkalipun verokohtelu, joka on tarpeettoman monimutkainen eikä edistä työsuhdematkalipun käyttöönottoa. Liikenteeseen ja liikennepalveluihin kohdistuvien maksujen ja verojen kokonaisvaikutuksia kansalaisten tai yritysten näkökulmasta ei ole tarkasteltu riittävästi. Liikenteen hinnoittelua tarkasteltaessa eri liikennemuotoja on tarpeen tarkastella myös rinnakkain. Myös EU-tasolla tavoitteena on kaikkien liikennemuotojen hinnoittelu tasavertaisesti ulkoiset kustannukset sisäistämällä sekä käyttäjä maksaa ja saastuttaja maksaa -periaatteiden ulottamisella eri liikennemuotoihin ja käyttäytymistä negatiivisesti ohjaavien kannustimien poistaminen. Suomen tulee olla aktiivisesti mukana tässä työssä. Uudessa liikennepolitiikassa keskeisenä ajatuksena on, että liikenne on kokonaisuus se nähdään palveluna. Uuden liikennepolitiikan lähtökohtana toimivatkin liikenteen palvelutasot, joiden määrittely perustuu liikenteen käyttäjien tarpeisiin. Uudessa liikennepolitiikassa liikenteen käyttäjä on kuningas! Tarkoituksena on siirtää huomio yksittäisistä hankkeista toimivaan kokonaisuuteen ja sen kehittämiseen. Keskeisenä toimintatapana on uusien mallien

3 3 (8) ennakkoluuloton kokeilu ja pilotointi. Uusi liikennepolitiikka on juurrutettava kaikkeen työhön koko hallinnonalalla, eikä yhdenkään virkamiehen ministeriössä tai virastoissa tulisi ajatella olevansa sen ulkopuolella, vaan meillä jokaisella on vastuu uuden liikennepolitiikan toteuttamisesta. Liikennepoliittisen selonteon jatkotyönä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmistellaan useita strategiahankkeita, joissa konkretisoidaan uuden liikennepolitiikan suuntaviivoja ja tehdään merkittäviä, koko liikennejärjestelmää koskevia ratkaisuja. Syksyn aikana on tarkoitus valmistella liikennealan ympäristöstrategia. Myös meriliikennestrategian ja lentoliikennestrategian valmistelu on käynnistynyt. Tieliikenneturvallisuuden osalta ministeriön johdolla on tämän vuoden aikana valmisteltu liikenneturvallisuuden periaatepäätöstä, joka on tarkoitus saattaa valtioneuvoston hyväksyttäväksi tämän syksyn aikana. Näissä ja kaikissa muissa ministeriön johdolla valmisteltavissa strategiahankkeissa on äärimmäisen tärkeää, että liikennehallinnon omat virastot ja liikennealan sidosryhmät saadaan tiiviisti mukaan valmisteluun. Vain siten voidaan taata, että lopputulos on onnistunut ja että eri osapuolet ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin ja keinoihin niiden toteuttamiseksi! Vastuu elinkeinotoiminnassa ja ihmisten arkipäiväiset valinnat Hyvät kuulijat, Kuten alussa kerroin, toisena teemana haluan nostaa esiin vastuullisuuden elinkeinotoiminnassa ja jokaisen ihmisen arkipäiväisissä valinnoissa. Julkisen vallan on mahdollista vaikuttaa liikenneturvallisuuteen niin maalla, merellä kuin ilmassa muun muassa sääntelyn keinoin sekä rakentamalla turvallisuutta parantavaa infraa ja tarjoamalla erilaisia liikenteenohjauspalveluja. Monesti erilaisissa onnettomuuksissa syynä on kuitenkin inhimillinen virhe, joka voi olla seurausta ainakin osittain henkilön omassa vaikutuspiirissä olevasta seikasta, kuten tarpeettomasta riskinotosta. Sen vuoksi julkinen valta ei koskaan voi yksin taata turvallista liikennettä, vaan yritysten ja yksityisten kansalaisten eli meidän jokaisen on syytä muistaa oma vastuumme liikenneturvallisuudesta. Tieliikenneturvallisuuden myönteinen kehitys on vuodesta 2010 alkaen pysähtynyt. Alkuvuoden 2012 aikana tieliikenteen turvallisuustilanne ei ole juurikaan parantunut. Suunnan muuttaminen edellyttää turvallisuuspainotteisen liikennepolitiikan terävöittämistä laajaalaisesti. Liikenneturvallisuustyötä ohjaavana periaatteena on vuodesta 2001 lähtien ollut tieliikenteen turvallisuusvisio: liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vision eettisenä lähtökohtana on, että ihmiselämä ja terveys eivät ole vaihdettavissa muihin hyödykkeisiin, esimerkiksi liikenteen aikasäästöihin. Vision mukaan liikennejärjestelmää tulisi kehittää ja ylläpitää niin, että liikennejärjestelmä sopeutetaan ihmisen ominaisuuksiin, mutta toisaalta jokaiselta tienkäyttäjältä edellytetään sääntöjen noudattamista ja turvalaitteiden käyttöä. Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 sisältää keskeiset liikenneturvallisuustyön toimenpiteet sekä linjaukset vuoteen Keskeisimmät painopisteet ovat ajokuntoon, liikennekäyttäytymiseen sekä taajamien ja maanteiden liikenneturvallisuuteen tähtäävät toimet. Turvallisuussuunnitelman pohjalta annetaan jo edellä mainitsemani valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuudesta loppuvuodesta Periaatepäätöksessä tullaan linjaamaan myös päihteiden käyttöä liikenteessä. Tämä on erityisen tärkeää, koska valitettavasti suomalaisessa liikenneturvallisuuskulttuurissa merkittävä ongelma on päihteiden aiheuttamat onnettomuudet tieliikenteessä ja vesillä.

4 4 (8) Erityisesti tieliikenteessä ei voida mielestäni myöskään koskaan korostaa liikaa meidän aikuisten vastuuta siitä, minkä esimerkin annamme lapsille ja nuorille, tulevaisuuden toivoille! Vanhempina auton ratissa siirrämme asenteemme takapenkin lapsille ja jalankulkijana punaista päin kävellessämme annamme mallin valon vaihtumista odottavalle pienelle koululaiselle. Siksi vastuullisuuden tulisi olla lähtökohtana kaikelle arkipäiväiselle toiminnallemme tiellä. Kävely ja pyöräily Myös ympäristönsuojelun edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa yksilön arkipäiväiset valinnat merkitsevät. Ensimmäisenä esimerkkinä erittäin merkittävästä arkipäivän valinnasta haluaisin nostaa esiin sen, minkälaisen menopelin kyytiin meistä kukin hyppää aamulla töihin mennessään tai millä tavoin lapsemme liikkuvat kouluun ja harrastuksiin. Ei ole samantekevää, millaisia valintoja ihmiset liikenteessä tekevät. Valinnoilla on vaikutusta sekä ympäristöön, liikenneturvallisuuteen että liikenteen sujuvuuteen kaupunkiseuduilla. Useimmilla meistä on tapana tehdä matkamme aina samalla kulkuneuvolla. Olemme oppineet käyttämään jotakin tiettyä kulkumuotoa päästäksemme töihin, kauppaan tai mökille. Väline voi toki vaihtua matkan määränpään ja tarkoituksen mukaan. Menemme ehkä töihin junalla, mutta kauppaan autolla. Tyypillistä kuitenkin on se, ettemme sen kummemmin mieti matkaan lähtiessämme sitä, minkä välineen valitsemme. Rutiinit ja aiemmin omaksutut tavat määrittävät liikkumistamme mitä suurimmassa määrin. Jokainen ihminen Suomessa tekee keskimäärin kolme matkaa päivässä. Suurin osa näistä matkoista tehdään henkilöautolla. Seuraavaksi tyypillisin väline matkan tekemiseen ovat omat jalat, mutta jalankulun ja pyöräilyn osuudet arjen matkoista ovat laskeneet jatkuvasti. Erityisen paljon ovat viime vuosina vähentyneet lasten ja yli 65-vuotiaiden kävely ja pyöräily. Kävelyä ja pyöräilyä ovat korvanneet erilaiset motorisoidut liikennemuodot erityisesti henkilöauto, mopo ja mopoauto. Kävelyn ja pyöräilyn vähenemisellä on haitallinen vaikutus ihmisten terveyteen ja se hankaloittaa myös liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista. Haitalliset vaikutukset kohdistuvat siten paitsi kansanterveyteen myös ympäristöön. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisessa ohjelmassa vuonna 2009 asetettiin tavoitteeksi, että kävelyn ja pyöräilyn määrät pitäisi saada kasvamaan niin, että vuonna 2020 Suomessa tehtäisiin 300 miljoonaa kävely- ja pyöräilymatkaa enemmän kuin nyt. Tämä tarkoittaa 20 prosentin lisäystä näiden matkojen määrässä. ILPOohjelman mukaan kävely- ja pyöräilymatkoilla tulisi korvata etenkin lyhyitä henkilöautomatkoja. Näin toimien saavutettaisiin 0,15 miljoonan tonnin kasvihuonekaasupäästösäästöt, parantuneesta kansanterveydestä ja muista hyvistä vaikutuksista puhumattakaan. Tätä tavoitetta tukemaan valmisteltiin liikenne- ja viestintäministeriössä vuonna 2011 valtakunnallinen kävely- ja pyöräilystrategia, jota täsmennettiin Liikennevirastossa valmistellulla kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisella toimenpideohjelmalla. Yhteistä näille ohjelmille on vahva pyrkimys kävelyn ja pyöräilyn nostamiseen tasaveroiseen asemaan muiden liikennemuotojen kanssa uuden liikennepolitiikan linjausten mukaisesti. Tällä tavalla pyritään varmistamaan, että kansalaisella todella olisi mahdollisuus valita henkilöauton sijaan muu kulkutapa ainakin osalla matkoista.

5 5 (8) Autovalinnat Toisena, joskaan ei ihan niin arkipäiväisenä valintana, haluaisin nostaa esiin autovalinnan. Uusien henkilöautojen haitalliset pakokaasupäästöt ovat vähentyneet viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana likimain kymmenesosaan entisestä. Kokonaispäästöt ovat kääntyneet laskuun uusien autojen vähitellen korvatessa vanhaa kalustoa. Tämä on saatu aikaan pääasiassa ajoneuvojen teknologiaa kehittämällä. Suurin vaikutus on peräisin pakokaasun puhdistimien eli katalysaattorien käyttöön ottamisesta Suomessa noin vuodesta 1992 alkaen. Myös autojen energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä on voitu viime vuosina vähentää ajoneuvo- ja moottoriteknologiaa kehittämällä. Parantamalla korin aerodynamiikkaa, pienentämällä painoa ja kehittämällä vaihteistoa ja voimansiirtoa on uusien henkilöautomallien kulutus saatu laskemaan takavuosien tasosta huomattavasti. Tämä suuntaus jatkuu edelleen. Sitä vahvistavat omalta osaltaan myös markkinoille tulossa olevat ns. uudet teknologiat, erityisesti sähkö- ja hybridiautot. Oma lukunsa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ovat myös liikenteen uusiutuvat polttoainevaihtoehdot, biodiesel, etanoli ja niin edelleen. Uudet automallit ovat myös edeltäjiään turvallisempia lähes kaikilla menetelmillä tarkasteltuna. Aalto-yliopiston tuoreen selvityksen perusteella esimerkiksi kymmenen vuotta vanhempiin automalleihin verrattuna uusien autojen turvallisuus on parantunut prosenttia. Merkittävä syy turvallisuuskehitykseen liittyy korirakenteeseen, kun kokoonpuristuvat ulkorakenteet pystyvät paremmin sitomaan törmäyksen energiaa ohjaamon kuitenkin säilyttäessä muotonsa. Tulevaisuudessa turvallisuuden parantamisessa on keskityttävä entistä enemmän onnettomuuteen joutumista ehkäisevien turvavarusteiden kehittämiseen ja yleistämiseen. On erittäin myönteistä, että Liikenteen turvallisuusvirasto seuraa aktiivisesti käytettyjen autojen maahantuontia ja niiden vaikutusta suomalaisen autokannan hiilidioksidipäästöihin. Liikennesektorilla on viime vuosina kehitetty myös kuluttajien autovalintoihin vaikuttavaa informaatio-ohjausta. Uusille henkilöautoille on autoverouudistuksen yhteydessä kehitetty kodinkonekaupoista tuttu A-G-energiamerkintä. Energiamerkki on tällä erää tulostettavissa mille tahansa uudelle tai uudehkolle myynnissä olevalle henkilöautomerkille tai mallille Liikenteen turvallisuusviraston EkoTrafi-sivuilta. On ollut ilo huomata, että Liikenteen turvallisuusvirasto on panostanut informaatio-ohjaukseen myös henkilöauton omistajille vuosittain postitettavan ajoneuvoverolipun muodossa. Tähän dokumenttiin on viime vuosina alkanut ilmestyä painavaa asiaa ajoneuvon hiilidioksidipäästöistä ja niiden vaikutuksista ajoneuvoveroon. Elinkeinoministeri Häkämies teki heinäkuussa 2012 ehdotuksen, jonka mukaan sähköautot ja mahdollisesti myös ladattavat hybridit vapautettaisiin autoverosta ja arvonlisäverosta kokonaan. Ehdotus liittyy valmisteilla olevaan Puhtaan energian ohjelmaan, jonka tavoitteena on nostaa maamme vaihtotase ylijäämäiseksi kasvattamalla vientiä ja leikkaamalla energiantuontia kolmanneksella. Uusia vientituotteita Häkämies uskoo löytyvän Cleantechalalta, jota tullaan tukemaan jatkossakin. Samalla Suomesta on tarkoitus tehdä ensimmäinen maa Euroopassa, joka luopuu kivihiilestä energianlähteenä. Maamme tarvitseman tuontiöljyn määrää pyritään vähentämään kaikin keinoin, joista yksi keskeisimmistä on sähköautoilun edistäminen. Sähköautojen verotuki on hyvä avaus uusien, entistä vähäpäästöisempien autojen myynnin edistämiseksi. Se olisi oivallinen tilaisuus viedä eteenpäin myös muiden vähäpäästöisten autojen verotukia. Sähköautojen ohella Suomessa on jo nyt saatavilla monta muutakin heti käyttökelpoista teknologiaa, jotka alentavat liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi

6 6 (8) sekä edistävät öljyriippuvuudesta eroon pääsyä ja uutta kotimaista liiketoimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi kotimaisen bioetanolin käyttöön soveltuvat flexifuel-autot. Parhaimmillaan kotimaista biopolttoainetta käyttävällä flexifuel-autolla on mahdollista päästä ominaispäästötasoon, joka on noin 49 grammaa kilometriä kohden. Sähköautoilla vastaava luku keskimääräisellä energiantuotannon päästöllä on noin grammaa kilometriä kohden. Myös kotimaista biokaasua hyödyntäviä ajoneuvoja olisi mahdollista ja hyvin perusteltua tukea esimerkiksi verotuksen keinoin. Kaasu- ja etanolikäyttöisten autojen tukeminen saattaisi tässä vaiheessa olla kaikkein kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Paljon on siis jo tehty autojen haitallisten ympäristö- ja turvallisuusvaikutusten vähentämiseksi. Tekniikan kehittymisellä on kuitenkin vielä paljon annettavaa myös autoalalla. Uusien autojen ostaminen vanhojen tilalle on tärkeää, koska vain siten saadaan käyttöön kehittyvän tekniikan mukanaan tuomat hyödyt. Jokainen uusi vähäpäästöinen auto on kannanotto ympäristön ja liikenneturvallisuuden puolesta. Myös entistä vähäpäästöisempi käytetty auto ajaa samaa asiaa, kuluttajan kukkaroa unohtamatta. Vähäpäästöisellä autolla käynti polttoainemittarilla kirvelee toki vähemmän kuin vastaava käynti suuripäästöisellä menopelillä. Uusi tai uusi käytetty auto on siis aidosti ympäristöteko, myös sujuvan ja turvallisen liikenneympäristön näkökulmasta! Vastuullisuus meriliikenteessä Hyvät kuulijat! Jokaisen tavallisen kaduntallaajan lisäksi vastuullisuuden vaatimus koskee erityisesti liikenteen ammattilaisia: rekkakuskeja ja taksiautoilijoita lentokapteeneista ja risteilyalusten päälliköistä puhumattakaan. Suomessa on perinteisesti vallinnut korkea työmoraali, ja monilla ammattiryhmillä on syystäkin hyvä ammatillinen itsetunto ja itsearvostus. Tämä ei kuitenkaan saisi olla esteenä sille, että liikenneturvallisuudesta voidaan avoimesti ja rehellisesti puhua myös ammat t iliikent een osalta, jotta mahdolliset kehittämiskohteet voidaan tunnistaa ja tunnustaa. Turvallisuuden edistämisessä yritysten sisäinen turvallisuuskulttuuri on avainasemassa. Yrityksen johdon vastuulla on taata, että jokainen työntekijä osaa ja pystyy ottamaan turvallisuusasiat huomioon työtehtäviä suorittaessaan. Syyllistämisen kulttuuria on kuitenkin tässäkin asiassa syytä välttää. Viime viikkoina on uutisoitu näyttävästi meriturvallisuudesta Itämerellä. HELCOM:n tilastojen mukaan Itämerellä joutuu rahti-, säiliö- tai matkustaja-alus onnettomuuteen keskimäärin joka kolmas päivä. Viime viikon maanantaina yksi tällainen onnettomuus sattui meitä lähellä, kun Bahaman lipun alla purjehtiva säiliöalus ajautui karille Viron pohjoisrannikolla. Onni onnettomuudessa oli, että aluksesta ei päässyt valumaan öljyä mereen, koska alus oli onnettomuushetkellä painolastissa. Myöskään aluksen 24-henkinen miehistö ei ollut vaarassa. Huolestuttavaa tapauksessa on, että Suomen saamien tietojen mukaan Viron meriviranomaiset olivat ottaneet neljästi yhteyttä alukseen selvittääkseen, miksi alus liikkui oudosti ja varoittaakseen ankkurin mahdollisesta irtoamisesta. Syystä tai toisesta aluksen miehistö ei kuitenkaan reagoinut viesteihin. Vaikuttaisikin siltä, että ainakin osasyynä onnettomuuteen oli aluksen päällystön huolimattomuus. Alusliikenteen seuranta- ja ohjausjärjestelmät ovat lisänneet turvallisuutta ja estäneet onnettomuuksia Itämerellä. Näitä järjestelmiä on edelleen syytä kehittää, ja lisäksi on tarpeen entisestään lisätä eri viranomaisten yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Olen myös tyytyväinen, että Liikenteen turvallisuusvirastossa on monien sääntely- ja valvontatehtävien lisäksi alettu panostaa liikenteen analyysitoimintoihin. Tämän toiminnan perusteella saamme päätöksenteon pohjaksi arvokasta tietoa siitä, mihin niukkenevat julkiset

7 7 (8) resurssit tulisi jatkossa kohdentaa, jotta niillä tuettaisiin mahdollisimman tehokkaasti myönteistä turvallisuuskehitystä merenkulussa ja muissa liikennemuodoissa. Tieto on myös tärkeää, jotta me viranomaiset voisimme edelleen parantaa omaa toimintaamme. Palatakseni takaisin Itämeren meriturvallisuuteen haluan nostaa esiin huoleni erityisistä haasteista, jotka meriturvallisuudessa liittyvät nykyisin merenkulkutaitoihin ja riittävään miehitykseen. Kuten monessa muussakin onnettomuudessa, myös meriliikenteessä inhimilliset virheet johtavat usein vakaviin seurauksiin. Näiden inhimillisten virheiden riski kasvaa, jos aluksen miehistöltä puuttuu paikallistuntemus tai miehistö on väsynyt, koska riittäviä lepoaikoja ei ole pystytty takaamaan. Itämeren pohjoisissa osissa myös jääolosuhteet luovat erityishaasteita ja lisäävät onnettomuusriskiä. Suomen rahtiliikenteestä noin 70 prosenttia hoidetaan nykyisin ulkomaisella tonnistolla, mikä voi valitettavasti olla osasyy siihen, että miehistön paikallistuntemus ja jääolosuhteisiin liittyvät taidot ovat puutteelliset. Vaikka merenkulun asiat useimmiten on tarkoituksenmukaisinta ratkaista kansainvälisellä tasolla, ei ole syytä tässäkään asiassa unohtaa kansallisten toimien mahdollisuutta ja jokaisen ammattimaisessa merenkulussa toimivan henkilökohtaista vastuuta. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys vastuullisessa liikenteessä Kun nyt olen puhunut valtion vastuullisuudesta uuden liikennepolitiikan kannalta ja toisaalta yritysten ja yksityisten ihmisten vastuullisuudesta, on aika kääntää huomio yhteistyön ja vuorovaikutuksen voimaan. Liikennehallinnon suuri myllerrys on meillä takanapäin, ja pyhä kolminaisuus LVM, Livi ja Trafi ovat kehittäneet ja edelleen kehittävät uusia yhteistyömuotoja, jotta liikennealan asiat saataisiin vietyä eteenpäin tehokkaasti ja innovatiivisesti. Ilokseni voin todeta olevani vakuuttunut siitä, että olemme oikealla tiellä tässä työssä. Ministeriön ja virastojen välisen avoimen ja rakentavan yhteistyön vaaliminen ja kehittäminen on prosessi, jota aion jatkossakin seurata tarkkaan. Yhtä tärkeää kuin hallinnon sisäinen yhteispeli, on hallinnon yhteistyö ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Asioita tulee valmistella avoimesti yhteistyössä ja eri osapuolia kuulleen. Vuorovaikutuksen kautta meillä on parhaat edellytykset sitouttaa ja sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja keinoihin toteuttaa tavoitteet. Vain asioiden avoimella valmistelulla päätöksentekoon voidaan saada laaja yhteiskunnallinen näkemys ja tuki. Toivon, että vaikeiden liikennepoliittisten kysymysten ratkaisemisessa vakiinnutetaan hyvät käytännöt ja luodaan uusia yhteistyömuotoja. Tällä kasvatamme luottamusta siihen, että saamme asiat rullaamaan hyvin yhteistyöllä. Liikennealalla monet päätökset tehdään joko kansainvälisellä tasolla tai EU:ssa. Meidän kansallinen haasteemme onkin, kuinka pääsemme vaikuttamaan tähän päätöksentekoon mahdollisimman tehokkaasti ja aikaisessa vaiheessa. Suomi on pieni maa EU:n mittakaavassa kansainvälisistä järjestöistä puhumattakaan, minkä vuoksi emme voi luottaa painoarvoomme äänestyksissä. Uskon, että viime vuosina kansainvälisessä ja EU-vaikuttamisessa on otettu suuria edistysaskeleita: EU-asioissa olemme vaalineet yhteyksiä komissioon ja pyrkineet vaikuttamaan asioihin ennakoivasti. Hankalissa kysymyksissä olemme pyrkineet etsimään samanmielisiä maita ja argumentoimaan tehokkaasti näkemystemme puolesta. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Tärkeää olisi myös taata riittävät virkamiesresurssit vaikuttamistyöhön. Tärkeimpiä kehityskohteita on yhtenäisen viestin hiominen kansallisella tasolla. Tähän liittyy yhteisistä neuvottelutavoitteista ja vaikuttamisstrategiasta sopiminen valtionhallinnon sisällä mutta myös sidosryhmien kesken. Jos niin virkamiesedustajat kuin sidosryhmienkin lobbaajat

8 8 (8) pystyvät olemaan saman, yhteisesti sovitun kannan takana, vaikutusmahdollisuutemme esimerkiksi suhteessa komissioon ovat varmasti paremmat, kuin jos jokainen taho toitottaa omia näkemyksiään. Suomen kantojen koordinoinnissa on mahdollista myös ottaa huomioon kansainvälisillä ja EU-pöydillä olevien asioiden kokonaisuus. Tämä on tärkeää, jotta voidaan määrittää neuvottelutaktiikka ja tunnistaa ne asiat, joissa kannattaa joustaa ja ne, joissa kannattaa taistella viimeiseen asti. Vaikuttaminen on tehokkainta, jos kaikki voivat viedä eteenpäin samaa viestiä. Kansainväliselle ja EU-tasolle Suomesta annettavien kärkiviestien muotoilussa tulisi myös muistaa, että on parempi esittää ratkaisuja kuin ongelmia. Siten niin virkamiesvaikuttajien kuin sidosryhmäedustajien tulisi muistaa rakentava ja konkreettisiin ratkaisumalleihin perustuva lähestymistapa, kun pyrimme vaikuttamaan meitä koskeviin asioihin kansainvälisellä ja EU-tasolla. Tämä pätee niin korkean tason vaikuttamiseen kuin asiantuntijatasolla tehtävään arvokkaaseen työhön. Oikeastaan sama ratkaisukeskeinen ajattelutapa olisi hyvä istuttaa myös kansalliseen keskusteluun. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta vaikuttamisesta haluaisin mainita sen, että nyt maanantaina EUn komissio ilmoitti, että se ei anna esitystä merenkulun kasvihuonekaasujen rajoittamisesta, vaan tällä hetkellä keskitytään monitoroimaan ja seuraamaan alusten polttoaineen kulutusta. Suomi on viimeisten kahden vuoden ajan vaikuttanut komissioon, antanut tietoja talvimerenkulusta, pitkistä välimatkoista markkinoille ja lisäkustannuksista - tällä toiminnalla on ollut selkeä vaikutus siihen, että alueellista rajoitusta ei tule merenkulkuun. Hyvät kuulijat, Liikenneala kuten koko suomalainen yhteiskunta on isojen haasteiden edessä tulevina vuosina. Tilannetta ei kuitenkaan paranneta menneisyyttä vatvomalla tai asiaa ylen määrin märehtimällä, vaan konkreettisilla teoilla ja reippaalla tekemisen meiningillä. Vain sillä tavalla voimme saada tämän Oy Suomi Ab:n kukoistukseen!

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Liikkumisen ohjauksen integrointi liikenne- ja ilmastostrategioihin Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 19.11.2013 LVM:n ilmastopoliittinen ohjelma ILPO (2009) Liikenne-

Lisätiedot

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Energia- ja ilmastostrategia ja Kaisu EU:n komissio antoi ehdotuksensa eri

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys

Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Liikennepoliittinen selonteko ja esteettömyys Ylijohtaja Anne Herneoja 21.3.2013 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Hallituksen esitys Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 14.10.2016 Johtava asiantuntija Ari Herrala,

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Energia- ja ilmastostrategia ja liikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimat Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa

Lisätiedot

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET

DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET DIGITAALINEN TIETO INNOVATIIVISET PALVELUT HYVÄT YHTEYDET Liikenne- ja HYVINVOINTIA JA viestintäministeriö KILPAILUKYKYÄ edistää väestön HYVILLÄ YHTEYKSILLÄ hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä Kohti päästötöntä liikennettä 2045 Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä 23.1.2018 1 Liikenteen päästövähennystavoitteet energia- ja ilmastostrategiassa ja Kaisussa Liikenteen päästöjä tulee

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi 22.1.2014 Piia Karjalainen, Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulku Itämerellä ja globaalisti uusien haasteiden edessä Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Kestävä liikenne ja matkailu

Kestävä liikenne ja matkailu Kestävä liikenne ja matkailu Avainsanat: kestävä liikenne, kestävä matkailu, vastuullinen kuluttaminen Liikenne mitä se on? Liikenne on... ihmisten, asioiden, raaka-aineiden ja tavaroiden kuljetusta tietoliikennettä

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Kotimaan liikenteen ennakoitu päästökehitys ja tavoite vuoteen 2030 2 Liikenteen tavoitteet/keinot

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan

Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan Tuloskortti Liikenne- ja viestintäministeriön kosketuspinta liikuntaan TAVOITTEET Liikenteen päästöjen vähentäminen Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus Parempi ilmanlaatu Kansanterveyden edistäminen TOIMENPITEET

Lisätiedot

Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy

Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo 2016 erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy Autoilun verotuksen näköpiirissä olevia muutoksia autoveron tason pieni aleneminen

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet Pariisin

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari

Hiilineutraali Helsinki Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Hiilineutraali Helsinki 2035 Anni Sinnemäki Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Millaiset ilmastotavoitteet Helsingin uusi strategia asettaa? Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Energia- ja ympäristöhaasteet

Energia- ja ympäristöhaasteet LIIKENTEEN TULEVAISUUDEN HAASTEET, SUURET MUUTOSTARPEET JA MAHDOLLISUUDET Kai Sipilä TransEco aloitusseminaari 4.11.2009 Energia- ja ympäristöhaasteet Liikennesektorin osalta erityisesti Lähipäästöt (tekniikka

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

Automaattinen liikenne uuden liikennepolitiikan näkökulmasta

Automaattinen liikenne uuden liikennepolitiikan näkökulmasta Marko Forsblom Automaattisen liikenteen metropolivisio 20.5.2013 Automaattinen liikenne uuden liikennepolitiikan näkökulmasta Arvoisat kuulijat ja tiedotusvälineiden edustajat, Omassa puheenvuorossani

Lisätiedot

Hallitusohjelman liikennetavoitteet

Hallitusohjelman liikennetavoitteet Hallitusohjelman liikennetavoitteet Logistiikkayritysten liitto ry, 60-v juhlaseminaari 20.5.2011 Liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto Tilanne, pe 20.5. klo 14:15 Hallitusneuvottelut käynnistyneet

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

osana liikennejärjestelmää

osana liikennejärjestelmää Tieliikenne osana liikennejärjestelmää Osastonjohtaja Sami Mynttinen Aina voi tapahtua 2 Liikennejärjestelmä ja tieliikenne Määritelmä Liikennejärjestelmä koostuu liikenteen infrastruktuurista, sitä käyttävästä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA. Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KANSALLISESTA ÄLYLII- KENTEEN STRATEGIASTA Valtioneuvosto on tänään tehnyt seuraavan periaatepäätöksen: 1. Uuden liikennepolitiikan tarve ja mahdollisuudet Liikennepolitiikka

Lisätiedot

EU:n energiaunioni ja liikenne

EU:n energiaunioni ja liikenne EU:n energiaunioni ja liikenne Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.6.2015 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v.

Lisätiedot

Liikenteen ilmastopolitiikka ja tutkimuksen tarve vuoteen 2030/2050

Liikenteen ilmastopolitiikka ja tutkimuksen tarve vuoteen 2030/2050 Liikenteen ilmastopolitiikka ja tutkimuksen tarve vuoteen 2030/2050 Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö TransSmart-seminaari, Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen 2030 Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 EU:n päästövähennystavoitteet EU:n komissio antoi heinäkuussa 2016 ehdotuksensa eri EU-maiden

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Oulun tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Oulun tulevaisuusfoorumi 20.4.2010 Tulevaisuusselonteon sisällöstä Miksi tulevaisuusselonteko? Tulevaisuusselonteko täydentää ilmasto- ja energiastrategiaa pitkän aikavälin

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011

EkoAuton julkistustilaisuus 22.2.2011 EkoAuton julkistustilaisuus Katja Lohko Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafi 2 Sisältö Trafin Ekoautoilusivusto ja henkilöauton hankintaohje Turvallinen auto Ympäristöä vähemmän kuormittava

Lisätiedot

Kävely ja pyöräily yhteiskunnan voimavarana. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Kävely ja pyöräily yhteiskunnan voimavarana. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner Kävely ja pyöräily yhteiskunnan voimavarana Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 1 Miksi kävelyä ja pyöräilyä tulisi edistää? Ilmastosyyt: Kansallinen energia- ja ilmastostrategia (2016): liikenteen

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään

EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään EU:n ilmasto- ja energiapaketin vaikutuksia suomalaisen autoilijan arkipäivään Auto- ja liikennetoimittajien tilaisuus 27.3.2008 Liikenteen päästöjen vähennystavoite vuoteen 2020. Mikä se on? Mitkä ovat

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Ylijohtaja Minna Kivimäki

Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Ylijohtaja Minna Kivimäki Suomen logistinen kilpailukyky ja sen parantamisen mahdollisuudet Finnmobile Vaikuttajafoorumi 8.11.2012 Ylijohtaja Minna Kivimäki Lähtökohdat tulevaisuuden liikennepolitiikalle Hallitusohjelman suuntaviivat

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Kansainvälinen telepäivä 17.5.2010 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön toimet kestävän liikenteen edistämiseksi Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Kestävän liikkumisen korttelit ja kiinteistöt työpaja 6.11.2009 Miksi toimia

Lisätiedot

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 jälkeisiksi CO 2 -raja-arvoiksi U 67/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet. Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi -tavoitteet ja toimenpiteet Petteri Huuska Sähkönkulutuksen vähentäminen -tavoitteet Tavoite 1. Kotitalouksien sähkönkulutus pienenee 10 prosenttia asukasta kohti verrattuna

Lisätiedot

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta

Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Trafi edistää toimijoiden omaa vastuullisuutta Heidi Niemimuukko 21.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältö Trafin tahtotila Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa Turvallisuusjohtaminen

Lisätiedot

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla

Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Kansallinen ilmastopolitiikka liikkumisen ohjauksen taustalla Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-tilaisuus 17.4.2013 Liikenne ja päästöt Kotimaan liikenne tuotti v. 2011 noin 13,1

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Vähäpäästöisyyden kriteerit (voimassa alkaen 1.1.2017) Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista

Lisätiedot

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia

Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari. Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Suomesta bioöljyn suurvalta seminaari Tilaisuuden avaus ja bioöljyt osana Suomen energiapalettia Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Lahti 15.10.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari 10.11.2016 Eurooppa-neuvosto lokakuu 2014 : EU:n 2030 ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Uudistuva liikenne. Lehtori Markus Pöllänen. Tieteen päivät Tampere-talo

Uudistuva liikenne. Lehtori Markus Pöllänen. Tieteen päivät Tampere-talo Uudistuva liikenne Lehtori Markus Pöllänen Tieteen päivät Tampere-talo 21.1.2017 Esityksen sisältö Liikenne. Nyt Millaista liikkuminen ja liikenne on nykyisin Suomessa? Liikennejärjestelmän muutostarpeet

Lisätiedot

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita Ilmansuojelupäivät 18.-19.8.15 Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö Tieliikenne on yhä lähes täysin riippuvaista

Lisätiedot

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen Maakuntahallitus 34 07.04.2014 Maakuntahallitus 49 05.05.2014 Lausunto oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista MHS 07.04.2014 34 Esittelijän ehdotus lausunnoksi: Liikenne-

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta Ylitarkastaja Pyry Takala

Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa. Liikenne- ja viestintävaliokunta Ylitarkastaja Pyry Takala Tieliikenteen hinnoittelu-uudistusten valmistelu EU:ssa Liikenne- ja viestintävaliokunta 12.9.2017 Ylitarkastaja Pyry Takala 1 Käsittelyvaihe EU:ssa Euroopan komissio antoi toukokuussa 2017 ehdotuksensa

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN (ETPÄ)

ENERGIATEHOKKUUS JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN (ETPÄ) ENERGIATEHOKKUUS JA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN (ETPÄ) Anne-Mari Haakana 4.7.2014 TAUSTAT JA TAVOITTEET Hankkeen tavoitteena on selvittää uusien kulkuneuvoteknologien ja polttoaineiden liikenneverkolle asettamia

Lisätiedot

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä

Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Suomen visiot vaihtoehtoisten käyttövoimien edistämisestä liikenteessä Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco -tutkimusohjelman seminaari Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040 1.11.2017 Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 2010

Lisätiedot

Luotsauksen vaikuttavuus. Itämeren liikenteen vastuulliset valinnat seminaari Kotkassa Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy

Luotsauksen vaikuttavuus. Itämeren liikenteen vastuulliset valinnat seminaari Kotkassa Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy Luotsauksen vaikuttavuus Itämeren liikenteen vastuulliset valinnat seminaari Kotkassa 26.7.2012 Kari Kosonen, Finnpilot Pilotage Oy Esityksen sisältö Finnpilot Pilotage Oy Luotsaus ja sen keskeisimmät

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tavoitteemme & tahtotilamme Rakennamme Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle. Tavoitteen toteuttamiseksi

Lisätiedot

Bioenergia-alan linjaukset ja näkymät

Bioenergia-alan linjaukset ja näkymät Bioenergia-alan linjaukset ja näkymät Esityksen sisältö Bioenergia ry Bioenergian näkymistä Ajankohtaisia aiheita LULUCF REDII Uusiutuvan sähköntuotannon tarjouskilpailu Metsähakkeen tuki Liikenteen päästövähennykset

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA Sara Lukkarinen, Motiva Oy AIHEET Tausta Markkinatutkimuksen tuloksia Kärkiviestit Tulosten hyödyntäminen TYÖPAJAOSUUTTA AJATELLEN: Kiinnostavimmat

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Ympäristöministeriö Lausuntopyyntö 08.05.2017 YM014:00/2015 Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Johdanto Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot