RAHA AUTOMAATTIYHDISTYS 1995 PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN 1995

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHA AUTOMAATTIYHDISTYS 1995 PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN 1995"

Transkriptio

1 RAHA AUTOMAATTIYHDISTYS 1995 PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN 1995

2 RAHA AUTOMAATTIYHDISTYKSEN tehtävänä on hankkia pelitoiminnalla varoja vapaaehtoisten sosiaali ja terveysjärjestöjen työn tukemiseen. Tämä suomalainen auttamisen malli on toiminut ihmisten parhaaksi vuodesta 1938 lähtien. RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka hallituksen muodostavat valtioneuvoston määräämät ja jäsenjärjestöjen valitsemat henkilöt. PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS uppgift är att med spelverksamheten anskaffa medel till stöd för de frivilliga social och hälsovårdsorganisationernas arbete. Denna finländska stödform har fungerat väl sedan år PAF är en offentligrättslig förening, vars styrelse består av statsrådet förordnade och av föreningsmötet

3 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Puheenjohtajan katsaus 4 Ordförandens översikt 5 Organisaatio 6 Organisation Kehitystoiminta 8 Utvecklingsverksamhet Liiketoiminta 10 Affärsverksamhet Pelika RAY Oy 18 Avustustoiminta 20 Understödsverksamhet Henkilöstö 24 Personal Viestintä 25 Kommunikation Jäsenjärjestöt 27 Medlemsorganisationer Tuloslaskelma ja tase 28 Resultaträkning och balansräkning Liite: Avustuksensaajat 1996 Bilaga: Mottagare av understöd 1996

4 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ORDFÖRANDES ÖVERSIKT Suomalaisten rahapeleihin käyttämä markkamäärä kasvoi vuonna 1995 matalasuhdanteesta ja suurtyöttömyydestä huolimatta seitsemän prosenttia. Kolmen yksinoikeudella rahapelejä harjoittavan yhteisön liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran seitsemän miljardin markan rajan. Raha-automaattiyhdistyksen tavoitteena on tuottojen hallittu kehitys, mutta asiakkaiden pelikäyttäytymisen ennakointi on osoittautunut vaikeaksi. Lisääntynyt vapaa-aika kasvattaa pelikertoja ja liikevaihtoa. RAY:n hallitus ja johtokunta ovat vuoden aikana selvittäneet suomalaisen rahapelijärjestelmän etuja eurooppalaisen vertailun avulla. Suomessa raha-automaateilla pelaamisen kulttuuri on pitempi kuin keskimäärin Euroopan maissa ja siitä johtuen ihmisten pelaamisen hallinta on kehittynyttä verrattuna vasta 1980-luvulla raha-automaatit sallineisiin maihin. Pelitoiminta on luotettavaa ja valtaosin ongelmatonta, minkä vuoksi suomalaiset suhtautuvat pelaamiseen myönteisemmin kuin useimpien muiden maiden kansalaiset. RAY:n yhteiskunnalle palauttama osuus pelituotosta on ylivoimainen verrattuna muihin Euroopan maihin. Verotukseen perustuvissa järjestelmissä jää yhteiskunnan kassaan suhteellisesti paljon vähemmän tuottoa kuin suomalaisessa mallissa. Esimerkiksi vuonna 1995 RAY:n pelituotosta 68,8 prosenttia on tilikauden voittoa, joka ohjautuu suoraan sosiaali- ja terveysjärjestöille. Myös automaatteja sijoittaville yrittäjille RAY on turvallinen yhteistyökumppani, jonka sijoituskorvaukset ovat eurooppalaista kärkitasoa. Toiminnan tehokkuuden ja kilpailukyvyn jatkuva parantaminen ovat merkinneet RAY:ssä yhä nopeampitahtista kehittämistyötä. Asiakkaiden paremman palvelun ja toiminnan joustavuuden vuoksi liiketoiminta on organisoitunut uudelleen prosessien mukaisesti. Myös hallinnon tehtäviä ja palveluita on kehitetty vastaamaan uusia toimintamalleja. Henkilökunta on osoittanut uudistuksissa luovuutta, osaamista ja muutosvalmiutta. Toimintavuonna RAY:n hallitus valitsi uusia henkilöitä yhdistyksen johtoon. Kuluvan vuoden kesäkuun alusta yhdistyksen toimitusjohtajana on Markku Ruohonen ja avustustoiminnan johtajana Hannu Salokorpi. Viime joulukuun alusta varatoimitusjohtajana on toiminut liiketoiminnan johtaja Esko Romppainen ja hallintojohtajana Seppo Pyykkönen. RAY kiittää eläkkeelle jäänyttä varatoimitusjohtaja Seppo Pekosta pitkästä päivätyöstä ja kesäkuussa eläkkeelle siirtyvää toimitusjohtaja Aarre Lepistöä, joiden kaudella yhdistyksen liikevaihto on noussut 2,3 miljardiin markkaan ja tulos on parantunut ennätyslukemaan. AVUSTUKSET TÄSMÄKOHTEISIIN RAY:n jatkuva vuoropuhelu ja tavoitteiden asettelu järjestöjen ja toisaalta sosiaali ja terveysministeriön kanssa tuottaa yhteisiä näkemyksiä ja yhä tarkemmin kohdennettuja avustuksia. Harkinnanvarainen, vuosittaisiin hakemuksiin perustuva avustaminen pitää huolen siitä, että hyvinkin pienten ryhmien tarpeet otetaan huomioon. Järjestöjen voima on niiden kansalaisyhteyksissä, jolloin puolestaan RAY:n avustukset toimivat sielläkin, mihin yhteiskunnan muut auttamisjärjestelmät eivät ulotu tai eivät ole vielä ehtineet. Avustuspolitiikassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Edelleen suurin yksittäinen avustuskohde vuonna 1995 oli vanhusten palveluasuminen, jossa RAY on tehnyt suunnittelu- ja toimintayhteistyötä järjestöjen, kuntien ja Valtion asuntorahaston kanssa. Toisen suuren avustettavien ryhmän muodostavat perinteiset kansanterveys- ja potilasjärjestöt. Yhä merkittävämmäksi nousi myös syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien väestöryhmien auttaminen. RAY on vapaaehtoisen järjestötoiminnan rahoittaja, joka saa suoraan avustushakemusten perusteella tiedon ihmisten avun ja hoivan tarpeista. Tarpeisiin suhteutettuna jaettava summa on sittenkin pieni. Valtio on niukkuuden vuosina käyttänyt pelitoiminnan tuottoja omien säästöjensä kattamiseen, mikä on ollut mahdollista liikevaihdon jatkuvan kasvun oloissa. RAY:n voittovarojen muuntaminen valtion säästötarkoituksiin ei saa vaarantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä tai leikata niiden mahdollisuuksia toimia nopeasti ja joustavasti myös uusien ongelmien ratkaisemiseksi. Det markbelopp som finländarna använder för att spela penningspel ökade med sju procent under år 1995, trots lågkonjunktur och massarbetslöshet. Omsättningen för de tre organisationer som med ensamrätt bedriver penningspel översteg för första gången sju miljarder mark. Penningautomatföreningens målsättning är en kontrollerad utveckling av avkastningen, men det har visat sig svårt att förutse kundernas spelbeteende. Den tilltagande fritiden ökar omsättningen. PAF:s styrelse och direktion har under året klargjort det finländska penningspelsystemets fördelar med hjälp av en europeisk jämförelse. Spelkulturen i Finland är längre kommen än det europeiska genomsnittet. Därför är också det kontrollerade spelandet mer utvecklat i Finland än i länder där penningautomater tillåtits först under 80-talet. Opinionen i Finland är mer positivt inställd till spelandet än i de flesta andra länder, ty spelandet i Finland är tillförlitligt och till största delen problemfritt. PAF återbördar en överlägset stor andel av spelvinsterna till samhället i jämförelse med övriga europeiska länder. I länder med system baserade på beskattning, tillfaller relativt sett mindre pengar samhällets kassa än fallet är med den finländska modellen. Så är fallet till exempel med år 1995, då hela räkenskapsperiodens vinst bestående av 68,8 procent av spelvinsterna direkt tillfaller social- och hälsoorganisationer. Även för företagen som utplacerar automater är PAF en tillförlitlig samarbetspartner, vars utplaceringsersättningar är bland de högsta i Europa. Effektiveringen av verksamheten och det kontinuerliga förbättrandet av konkurrenskraften har inneburit ett allt mer snabbgående utvecklingsarbete för PAF. För att uppnå en förbättrad kundservice och en mer flexibel verksamhet har affärsverksamheten omorganiserats och anpassats enligt nya processer. Även administrativa uppgifter och tjänster har anpassats att motsvara nya handlingsmönster. De anställda har visat prov på kreativitet, kunnighet och innovation under reformarbetet. PAF invalde under verksamhetsåret nya personer till PAF:s ledning. I början av juni innevarande år tillträder Markku Ruohonen som verkställande direktör och Hannu Salokorpi som direktör för under-stödsverksamheten. Direktören för affärsverksamheten, Esko Romppainen, har sedan december i fjol verkat som vice verkställande direktör och Seppo Pyykkönen som admistrativ direktör. PAF avtackar den pensionerade vice verkställande direktören Seppo Pekonen för ett långt dagsverke och verkställande direktör Aarre Lepistö, som avgår i pension i juni, under vilkas verksamhetsperioder föreningens omsättning uppstigit till 2,3 miljarder mark och lönsamheten framskridit i snabbare takt än omsättningen. MÅLINRIKTAD UNDERSTÖDSVERKSAMHET Den fortgående dialogen och uppsättandet av nya mål i samarbete med å ena sidan organisationer, och å andra sidan med social- och hälsoministeriet resulterar i gemensamma aspekter och allt mer noggrannare utvalda understödsmål. Understödet, som grundar sig på årligen återkommande ansökningar, ser till att även mycket små gruppers behov tillgodoses. Organisationernas styrka ligger i deras medborgarförankningar, varpå PAF understöder även grupper som inte får finansiellt stöd av samhällets andra understödssystem och grupper som inte ännu hunnit fångas upp av samhällets skyddsnät. Det har inte skett större förändringar i understödspolicyn. Det alltjämt största understödsmålet år 1995 var de äldres serviceboende. PAF har i samarbete med organisationer, kommuner och Statens bostadsfond utarbetat ett planerings- och verksamhetsunderlag. En annan stor grupp av understödstagare bestod av traditionella folkhälsooch patientorganisationer. En allt mer betydelsefullt understödsmål var att tillfredställa de ådisosatta och i riskzonen levande individers behov. PAF är en finansiär av frivillig organisationsverksamhet, som med understödsansökningarna som grund får en bild av den hjälp och vård människor är i behov av. Den utdelade summan täcker endast en liten del av det behov som finns. Staten har under de ekonomiskt knappa åren använt en del av spelverksamhetens vinst till egna sparåtgärder, vilket den ökande omsättningen skapat förutsättningar för. Att överlåta en del av PAF:s vinst till statens sparåtgärder får inte riskera organisationernas verksamhetsbetingelser eller minska organisationernas förutsättningar att handla snabbt och vara flexibla även när det gäller att tillgodose nya behov och lösa uppkommande problem. 4 5

5 KONSERNIN ORGANISAATIO 1996 koncernens organisation VALTIONEUVOSTO SM/STM/VM statsrådet im/shm/fm TIEDOTUS kommunikation SISÄINEN TARKASTUS intern inspektion HALLITUS styrelsen JOHTOKUNTA direktion TOIMITUSJOHTAJA verkställande direktör YHDISTYKSEN KOKOUS föreningsmötet HALLINTO administration TALOUS/ekonomi HENKILÖSTÖ/personal TIETOHALLINTO/datasektion TOIMITILAT/lokaliteter RAY:N HALLITUS PAF:S STYRELSE VALTIONEUVOSTON MÄÄ- RÄÄMÄT JÄSENET AV STADSTRÅDET FÖRORD- NADE LEDAMÖTER JUKKA VIHRIÄLÄ puheenjohtaja kansanedustaja ordförande riksdagsman MAUNU IHALAINEN varapuheenjohtaja hallintopäällikkö vice ordförande administrativ chef EINO KEINÄNEN valtiosihteeri saakka statssekreterare t.o.m PEKKA KIVELÄ ekonomi ekonom MARKKU LEHTO kansliapäällikkö kanslichef MAIJA PERHO kansanedustaja riksdagsman JUHANI PERTTUNEN kansliapäällikkö kanslichef ERKKI VIRTANEN budjettipäällikkö alkaen budgetchef fr.o.m YHDISTYKSEN KOKOUKSEN VALITSEMAT JÄSENET AV FÖRENINGSMÖTET UTSEDDA LEDAMÖTER LIISA ELOVAINIO II varapuheenjohtaja pääsihteeri II vice ordförande generalsekreterare SIRPA KERMAN toiminnanajohtaja verksamhetsledare PIRKKO LAHTI toiminnanajohtaja verksamhetsledare STINA ORIANDER toiminnanajohtaja verksamhetsledare PERTTI PAAKKINEN toiminnanajohtaja verksamhetsledare JUKKA SALMINEN toiminnanjohtaja verksamhetsledare AIMO STRÖMBERG toiminnanajohtaja verksamhetsledare HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT AKI NURMI pelinhoitaja saakka croupier t.o.m OLLI JURVAINEN pääluottamusmies alkaen huvudförtroendeman fr.o.m SAKARITIILIKAINEN huoltoedustaja serviceman LIIKETOIMINTA affärsverksamhet RAHAPELITOIMINTA penningspelverksamhet CASINO RAY TEOLLISUUS industrin TUOTEKEHITYS produktutveckling KEHITTÄMISKESKUS utvecklingscentralen AVUSTUSTOIMINTA understödsverksamhet AVUSTUSTOIMISTO understödskontoret VALVONTATOIMISTO övervakningskansliet RAKENNUSTARKASTUS byggnadsinspektionen PELIKA RAY Oy JOHTOKUNTA DIREKTION 1996 toimitusjohtaja/ verkställande direktör AARRE LEPISTÖ saakka/ t.o.m johtaja saakka/ direktör t.o.m toimitusjohtaja alkaen/ verkställande direktör fr.o.m MARKKU RUOHONEN varatoimitusjohtaja/ vice verkställande direktör ESKO ROMPPAINEN johtaja/ direktör SEPPO PYYKKÖNEN johtaja alkaen/ direktör fr.o.m HANNU SALOKORPI RAY:n johtokunta alkaen. PAF:s direktion fr.o.m Vasemmalta/från vänster Seppo Pyykkönen, Markku Ruohonen, Esko Romppainen ja Hannu Salokorpi. 7

6 KEHITYSTOIMINTA UTVECKLINGSVERKSAMHET R AY:n kehitystoiminnan painopisteenä oli kertomusvuonna prosessiajatteluun perustuvan organisaation sisäinen toiminta. Prosessien ja niiden sisällön määrittämiseksi yhdistyksessä tehtiin sisäinen toimintatapatutkimus, käynnistettiin laaja arvokeskustelu ja pohdittiin päämääriä sekä tulevaisuuden näkymiä. Liiketoiminnan viisi ydinprosessia ovat markkinointi-, pelipalvelu-, rahaliikenne-, kunnossapito- ja tuotekehitysprosessit. Lisäksi alkoi toiminnan ohjausprosessin ja henkilöstön kehittämisprosessin valmistelu. Kehitystyön perustaksi RAY on tutkimuksin selvittänyt kansalaisten pelaamiskäyttäytymistä, pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä mielipiteitä sekä yrityskuvaa. Lisäksi syksyllä valmistui selvitys yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyydestä. Prosessien tavoitekuvauksia laadittaessa sekä tavoitteiden asettelussa ja suunnittelussa on hyödynnetty Suomen laatupalkintokriteereitä. Kullakin prosessilla on vastuuhenkilönsä ja käytännön työ perustuu tiimeihin. Asiakaspalvelun kannalta merkittävin on kentän yhteistyötiimi, johon kuuluvat eri prosessien edustajat. Yrityskulttuurin kannalta toimintatavan muutos merkitsee liiketoiminnan kehittymistä jakeluorganisaatiosta selkeästi palveluorganisaatioksi, joka säilyttää monopolin hyvän arvostuksen ja lujittaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Palveluiden laadun ja hinnan on oltava kilpailukykyisiä ja vertailukelpoisia minkä tahansa yrityksen palveluiden kanssa. Kehitystyön näkyvänä seurauksena liiketoiminta on organisoitunut uudelleen. Rahapelitoiminta on kokonaisuus, johon kuuluvat sijoituspaikkoihin hajasijoitetut raha-automaatit, ravintolakasinopelit ja RAY:n omat pelipaikat. Esikuntia ovat Tuotekehitys ja Kehittämiskeskus. Casino RAY ja Teollisuus muodostavat erilliset yksiköt ja viihdelaitetoiminta organisoitui kertomusvuonna Pelika RAY Oy:ksi. RAY:n tietotekniikka-arkkitehtuurin uudistaminen käynnistyi kertomusvuoden alussa, koska toimintatavat muuttuvat prosessijohtamisen seurauksena ja toisaalta laite- ja ohjelmistoympäristöt vanhenevat tekniikaltaan. Tavoitteena on tukea ja ottaa huomioon liiketoiminnan ja prosessien visiot, vaatimukset ja tavoitteet sekä hyödyntää tekniikan kehittymisen suomia uusia mahdollisuuksia. Vuoden 1995 aikana käynnistyi myös hanke, jonka tarkoituksena on selvittää automaattien kytkeminen tietoliikenneverkkoon. Toimintamallia kokeillaan yritysasiakkaiden kanssa. Tavoitteena on toiminnan tehokkuuden ja luotettavuuden parantaminen, kokemusten hankkiminen uudesta tekniikasta sekä mahdollisuuksien luominen uusien maksuvälineiden käytölle. PAF:s utvecklingsenhet koncentrerade sig under redovisningsåret på utvecklandet av organisationens interna verksamhet med processtänkandet som grund. För att kunna definiera processerna och dess innehåll genomfördes en intern metodundersökning, igångsattes en utförlig värdediskussion samt dryftades mål och framtidsutsikter. Som ett fundament i utvecklingsarbetet har PAF med en undersökning klargjort medborgarnas spelbeteende, opinioner om spelandet och spelare samt företagsbilden. Vidare färdigställdes i höstas en kundundersökning bland företagarkunderna. För företagskulturens vidkommande betyder förändringen av metoderna en utveckling av verksamheten att man frångår en distributionsorganisation för en tydlig serviceorganisation, som bibehåller monopolens goda aktning och befäster samarbetet med kunderna. Kvaliteten och kostnaderna på tjänsterna skall vara konkurrenskraftiga och jämförbara med servicen hos andra företag. Som en synbar följd av utvecklingsarbetet har affärsverksamheten omorganiserats. Penningspelsverksamheten är en helhet som inkluderar de utplacerade penningautomaterna, restaurangernas kasinospel och PAF:s egna spelställen. Produktutvecklingen och Utvecklingscentralen är staber. Casino RAY och Industrin utgör separata enheter och förströelsespelsverksamheten organiserades under redovisningsåret inom Pelika RAY Oy. Under år 1995 påbörjades ett projekt som utreder möjligheten att koppla automaterna till ett telekommunikationsnät. Metoden provas för närvarande i samarbete med företagarkunderna.målet är att förbättra verksamhetens effektivitet och tillförlitlighet, hämta erfarenheter av den nya tekniken samt skapa förutsättningar för nya betalningsmedel. TUOTEKEHITYS PRODUKTUTVECKLING Onnistunut tuotekehitys on RAY:n menestyksen ja laadukkaan pelitoiminnan kannalta keskeinen tekijä. Kertomusvuonna käynnistyi tuotekehitysprosessin uudelleensuunnittelu. Sen tavoitteena on valmistaa asiakkaiden mieltymyksiä paremmin vastaavia pelejä ja toisaalta tuottaa oikeanlaisia pelejä eri toimintaympäristöihin, jotta myös pelaamisen sosiaaliset haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. RAY:n tuotekehityksen työn tuloksena valmistui kertomusvuonna poikkeuksellisen paljon uusia automaatteja. Asiakkaiden pelattavaksi tuotettiin yksitoista erilaista rahapelimallia. Tyyliltään ja toiminnoiltaan aivan uudenlainen raha automaatti, Monipeli, valmistui koekäyttöön. Kosketusnäytön avulla pelaaja voi siinä valita haluamansa pelin useiden vaihtoehtojen joukosta. PAF:s produktutveckling färdigställde ett exceptionellt stort antal nya automater under redovisningsåret. Enheten producerade elva olika penningspelsmodeller. En penningautomat med ett helt nytt koncept, ett så kallat Multispel, färdigställdes för provdrift. Spelaren kan med hjälp av en pekskärm välja ett spel av flera alternativ. 8

7 Pajatso tuli takaisin. RAY esitteli pelaajille loppuvuodesta perinteisen, kuitenkin toiminnoiltaan uudistetun pajatson. Vuoden aikana tuotettiin asiakkaiden käyttöön runsaasti muitakin uusia automaatteja. Pajazzo har kommit igen. Vid årets slut introducerade PAF en traditionell pajazzoapparat med moderniserade funktioner. Under året producerades flera nya automatspel för kundernas bruk. 9

8 LIIKETOIMINTA AFFÄRSVERKSAMHET R AY:n rahapelien tuotto nousi kertomusvuonna 2,3 miljardiin markkaan, missä on kasvua edellisestä vuodesta seitsemän prosenttia. Kuluvan vuoden kasvutavoite on pienempi. Sen sijaan tavoitteena on uusien pelien ja markkinointikeinojen avulla laajentaa asiakaskuntaa. Yhteistoiminta yritysasiakkaiden kanssa ja luottamuksen lujittaminen RAY:n toiminnan tehokkuuteen, kehityskykyyn ja eettisiin perusteisiin ovat edelleen keskeisellä sijalla Ṡuomessa kaikkien rahapelien liikevaihdon kasvu jatkuu. Suomen Hippos ry aloitti kertomusvuonna radan ulkopuolisen vedonlyönnin ja Oy Veikkaus Ab:n uusi tuote oli keskiviikon valtakunnallinen ravivedonlyönti. Myös RAY uudisti pelimallistoaan. Yhdistys pyrkii pelipanosten ja voittojen sekä uusien automaattien suunnittelussa säilyttämään tilanteen, jossa kansalaisten asenne pelitoimintaan säilyisi sallivana ja pelaajien sosiaaliset haitat pysyisivät hallinnassa. Keskustelu suomalaisten rahapelien yksinoikeusasemasta jatkui edelleen. Sisäasiainministeriön vuonna 1993 asettama rahapelitoimikunta sai mietintönsä valmiiksi 28. helmikuuta Toimikunta haluaa säilyttää kolmen rahapeliyhteisön yksinoikeuden, koska rahapelien tuottojen halutaan jatkossakin kohdistuvan vain yleishyödyllisten tarkoitusten edistämiseen. Mietintö selkiinnyttää rahapelien järjestäjien työnjakoa, minkä toteutuminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen liityttyä Euroopan Unionin jäseneksi. Toimikunnassa pysyvänä asiantuntijana toimi RAY:n liiketoiminnan johtaja Esko Romppainen. RAY menetti voimaan tulleen viihdelaitelain johdosta yksinoikeuden ajanvieteautomaattitoimintaan. Samana päivänä RAY perusti Pelika RAY Oy:n harjoittamaan vapaan kilpailun liiketoimintaa viihde- ja musiikkiautomaateilla. Eräät ulkomaiset yrittäjät ovat valittaneet EU:n komissiolle Suomen arpajaislainsäädännön EU:n säännösten vastaisuudesta. Komissio joutuu ottamaan kantaa myös peruskirjan vapaan kilpailun ja Ranskan kansallisen säännöstön eturistiriitaan erään toisen valituksen johdosta. Tähän mennessä EU:ssa tehtyjen poliittisten ja tuomioistuinpäätösten perusteella ei ole aihetta olettaa suomalaisen rahapelitoiminnan tulevan vapaaseen kilpailuun. RAY:n varojen pitäminen tiukasti sosiaali- ja terveysjärjestöjen käytössä tukee mahdollisuutta säilyttää yksinoikeus. Penningspelens omsättning i Finland ökade alltjämt. Finlands Hippos rf påbörjade bedriva extern vadslagningsverksamhet utanför travbanorna och Oy Veikkaus Ab lanserade nyheten med den landsomfattande travvadslagningen varje onsdag. Även PAF förnyade spelutbudet. Föreningen eftersträvar i planeringen av spelinsatserna och vinsterna samt nya automater att den allmänna opinionen även fortsättningsvis skall ha en tolerant inställning till spelverksamheten och att spelarnas sociala olägenheter även fortsättningsvis hålls under kontroll. Diskussionen om de finländska penningspelens monopol fortsatte alltjämt. Penningspelskommittén, som tillsattes av inrikesministeriet år 1993, färdigställde sitt betänkande 28 februari RAHA-AUTOMAATTIEN JA KASINOPELIEN TUOTTO LÄÄNEITTÄIN milj. mk Lääni Raha Kasinoautomaatit pelit Uusimaa 539,5 89,1 Häme 344,6 17,1 Turun ja Porin 297,5 16,5 Vaasa 176,4 6,8 Kymi 169,2 7,0 Oulu 149,0 8,2 Keski Suomi 112,3 5,5 Kuopio 97,5 5,4 Lappi 96,8 4,8 Mikkeli 92,5 2,2 Pohjois Karjala 67,6 2,7 Yhteensä 2142,9 165,3 PENNINGAUTOMATERNAS OCH KASINOSPELENS AVKASTNING LÄNSVIS milj. mk Län Penning- Kasinoautomaterna spelen Nylands 539,5 89,1 Tavastehus 344,6 17,1 Åbo och Björneborgs 297,5 16,5 Vasa 176,4 6,8 Kymmene 169,2 7,0 Uleåborgs 149,0 8,2 Mellersta Finlands 112,3 5,5 Kuopio 97,5 5,4 Lapplands 96,8 4,8 St Michels 92,5 2,2 Norra Karelens 67,6 2,7 Sammanlagt 2142,9 165,3 10

9 1995. Kommittén föreslår att de tre penningspelsamfunden får behålla monopolställningen. Man vill försäkra sig om att spelvinsterna även fortsättningsvis används för att befrämja allmännyttiga ändamål. Direktören för affärsverksamheten inom PAF, Esko Romppainen, var kommitténs ständige expert. I och med att den nya lagen om förströelsespel trädde i kraft , förlorade PAF ensamrätten att bedriva verksamhet med förströelsespel. Samma dag grundade PAF Pelika RAY Ab, som skall bedriva affärsverksamhet med förströelseoch musikautomater på den konkurrerande marknaden. Vissa utländska företagare har klagat hos EUkommissionen om att den finländska lotterilagstiftningen strider mot EU:s bestämmelser. Kommissionen är tvungen att på grund av ett annat klagomål ta ställning till intressekonflikten mellan urkunden om fri konkurrens och Frankrikes nationella bestämmelser. De politiska besluten och domstolsbesluten inom EU har hittills inte gett orsak till antagan om att den finländska penningspelsverksamheten skulle försättas på den fria marknaden. Principen om att PAF:s medel endast tillfaller social- och hälsovårdsorganisationer stöder möjligheten att få behålla monopolställningen. Avkastningen av PAF:s penningspel steg till 2,3 miljarder mark under verksamhetsåret. Detta innebär en ökning med 7 procent i jämförelse med det föregående året. Tillväxtmålet för innevarande år är blygsammare. 11

10 RAHAPELIT JA PELIPAIKAT PENNINGSPELEN OCH SPELSTÄLLEN Johtajat/ direktörer Risto Lehtinen, Marja Riitta Lindén RAY:n liiketoiminnan organisaatio uudistui kertomusvuonna. Rahapelitoiminnasta muodostettiin kokonaisuus, johon kuuluu kaksi liiketoimintayksikköä, Raha-automaatit sekä RAY-pelipaikat ja ravintolakasinopelit. Raha-automaatteja oli sijoitettuna vuoden lopussa erilaisten yritysten ja toimipaikkojen tiloihin yhteensä kappaletta. Niiden myynti oli RAY:n pelitoiminnan 2,3 miljardin liikevaihdosta lähes 1,9 miljardia markkaa eli 82 prosenttia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 8,2 prosenttia. Ravintolakasinopelejä, lähinnä ruletteja ja blacjack-korttipelejä, on sijoitettu yhteistyössä ravintola- ja majoituselinkeinon harjoittajien kanssa eri puolille maata yhteensä 285 kappaletta. Pöytäpelien myynti nousi 86 miljoonaan markkaan, mikä on 17,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. RAY:n omiin pelipaikkoihin kuuluu kolme erilaista pelitilaa, Club Ray, Täyspotti ja RAY-Potti. Jyväskylän ja Turun Club Rayt, jotka sijaitsevat ravintolan tarjoilualueella, ovat kasvattaneet suosiotaan niin, että niiden myynti nousi noin 15 miljoonaan markkaan eli niiden pelituotto lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Täyspotteja avattiin kertomusvuonna yksi lisää, joten niitä oli vuoden lopussa yhteensä 21 kappaletta. Täyspottien asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta yksitoista prosenttia, jolloin niissä vieraili päivittäin lähes asiakasta. Täyspottien myynti nousi yli 209 miljoonan markan. Toimintavuoden aikana avattiin neljä uutta RAY- Pottia, joissa yleisön pelattavana on ainoastaan raha automaatteja. Kaikkiaan kahdentoista RAY- Potin yhteenlaskettu myynti oli 42,2 miljoonaa markkaa. Vid årets slut var de utplacerade penningautomaternas antal Automaternas andel av PAF:s omsättning på 2,3 miljarder, var 1,9 miljarder eller 82 procent. Detta innebär en tillväxt på 8,2 procent i jämförelse med föregående år. Över hela landet finns sammanlagt 285 restaurangkasinospel, främst ruletter och blackjackkortspel, utplacerade i samarbete med utövare av restaurang- och hotellverksamhet. Försäljningen vid spelborden steg till 86 miljoner mark, vilket är 17,7 procent mer än föregående år. PAF bedriver spelverksamhet i tre olika spelhallskedjor; Club Ray, Täyspotti och RAY-Potti. Club Ray-spelställena i Jyväskylä och Åbo, vilka finns placerade inom restaurangernas utskänkningsområden, har blivit så populära att försäljningen ökat till inemot 15 miljoner mark. Under verksamhetsåret öppnades ytterligare en Täyspotti-hall, varpå antalet steg till sammanlagt 21 hallar. Försäljningen i Täyspotti-hallarna ökade till drygt 209 miljoner mark. Under verksamhetsåret öppnades fyra nya RAY- Potti-spelhallar. Spelutbudet i RAY-Potti-spelhallarna består endast av penningautomater. Den sammalagda försäljningen var 42,2 miljoner mark. MARKKINOINTI JA PELIPALVELU MARKNADSFÖRING OCH SPELSERVICE Pelipalvelujen käyttäjien määrä on viime vuosina lievästi supistunut. Asiakaskunnan laajentaminen onkin ollut tuotekehityksen ja markkinoinnin yhteinen tavoite. Toisaalta pelitoiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota sosiaalisten seuraamusten hallintaan, jossa keinoina ovat kullekin asiakaskunnalle oikein suunnatut pelit, pelipanosten ja voittojen säätely ja automaattien sijoittelu liiketiloissa valvonnan kannalta parhaalla tavalla. Luottamuksellinen yhteistoiminta yrittäjien kanssa on ollut kertomusvuonna erityisen huomion kohteena. Asiakkaan tarpeista ja toivomuksista lähtevä palvelu, tasapuolisuus ja perusteltavissa oleva toiminta ovat kaiken lähtökohtana. Pelilaitteiden markkinoinnin säännöstöä onkin täsmennetty. Yrittäjän nopea tuloksentekotarve ja RAY:n markkinointistrategia eivät välittömästi kohtaa, mutta pelaamisen pitkäjänteinen hallinta on ymmärrettävä sekä yhteiskunnan että yrittäjien edun mukaiseksi. Yrittäjien ja RAY:n yhteyksien parantamiseksi otettiin vuoden aikana käyttöön aluekohtaiset asiakaspalvelunumerot. Palvelu on soittajalle maksuton ja se mahdollistaa puhelujen siirtymisen kulloinkin tavoitellulle henkilölle. Vuoden aikana asiakkaiden käyttöön tuotettiin runsaasti uusia automaattipelejä, pääosin ne olivat tuttujen kortti ja hedelmäpelien erilaisia versioita. RAY Potteihin sijoitettujen seitsemän automaatin mallisarja edustaa kansainvälistä muotoilua. Loppuvuodesta asiakkaille esiteltiin perinteinen, kuitenkin toiminnoiltaan modernisoitu pajatso. Pelaajat ja tiedotusvälineet ottivat sen innostuneina vastaan. Antalet kunder har minskat de senaste åren. Att bredda kundkretsen har också varit produktutvecklingens och marknadsföringens gemensamma mål. Å andra sidan har man inom spelverksamheten koncentrerat sig på att tygla de sociala konsekvenserna. Under verksamhetsåret har man särskilt betonat det förtroliga samarbete med företagarna. Service med hänsyn till kundernas behov och önskemål, rättvisa och motiverad verksamhet utgör utgångspunkten. För att uppnå rättvisa har man preciserat bestämmelserna för marknadsföring av spelapparaterna. Under året producerades flera nya automatspel för kundernas bruk. Dessa var i huvudsak olika versioner av de redan bekanta kort- och fruktspelen. Vid årets slut introducerades en traditionell pajazzoapparat med moderniserade funktioner. Toimintavuoden aikana avattin neljä uutta RAY-Pottia, joten niitä oli vuoden päättyessä yksitoista. Pelihalleissa on yleisön pelattavana ainoastaan raha-automaatteja. Under verksamhetsåret öppnades fyra nya RAY- Potti -spelhallar, varigenom deras antal är elva. Spelutbytet i spelhallarna består endast av penningautomater

11 RAHALIIKENNE, LUOTETTAVUUS JA TURVALLISUUS PENNINGRÖRELSE, TILLFÖRLIT- LIGHET OCH SÄKERHET Rahaliikenteestä muodostettiin uuden toimintamallin mukainen ydinprosessi, jonka tehtävänä on huolehtia koko rahaliikenneketjun luotettavasta toiminnasta ja turvallisuudesta. Kenttätoiminnasta vastaa alueorganisaatio, jonka tarpeiden mukaan henkilöstöä ja toimintoja on keskitetty. Järjestelmiä ja ohjeistusta on kehitetty paitsi alueorganisaation myös vaihtorahan itsepalveluun perustuvan VIP-toiminnan tarpeista. VIP-toimintatapa on merkittävä yrittäjien vaihtorahan saannin ja valtakunnallisen kolikkohuollon kannalta. Se yksinkertaistaa rahaliikennettä ja säästää kustannuksia. Vuoden lopussa järjestelmän parissa oli jo puolet raha-automaateista. Selvitystyö korttirahan käytön mahdollisuuksista pelien maksuvälineenä käynnistyi. Rahaliikenteen kehittäminen keskittyi organisoinnin muutoksen hallintaan ja toimintaan verkotetuilla automaateilla. Pelitoiminnan luotettavuus säilyi kaikilta osin myös organisaation muutoksen aiheuttaman siirtymäkauden ajan. Uusi toimintatapa vahvistaa luotettavuutta myös tulevaisuudessa. Ennakoivaa työskentelyä henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi ja vahinkojen torjumiseksi on jatkettu. Paremman valvonnan ja pelilaitteiden kestävien rakenteiden johdosta automaatteihin kohdistuneet murrot ja niistä aiheutuneet vahingot vähenivät. En kärnprocess, anpassad efter ett nytt handlingsmönster, skapades inom penningrörelsen. Processen sköter om hela penningrörelsekedjans tillförlitliga verksamhet och säkerhet. Regionorganisationen ansvarar för fältverksamheten. System och dataprogram har utvecklats utifrån förutom regionorganisationens även VIP-verksamhetens, som bygger på självbetjäningsteknik för myntväxling, behov. VIP-metoden är anmärkningsvärd vad gäller företagarnas tillgång på växelmynt och den landsomfattande myntservicen. Metoden förenklar penningrörelsen och inbesparar utgifter. Vid årets slut var redan hälften av penningautomaterna i VIPanvändning. Utredningen om möjligheten att använda myntkort som betalningsmedel påbörjades. Det förebyggande arbetet med att garantera personalens säkerhet och förhindra olyckor fortsätter alltjämt. Till följd av övervakning och spelapparaternas hållbara konstruktioner har inbrotten och skadegörelsen minskat. KUNNOSSAPITO UNDERHÅLL Kunnossapito on yksi rahapelitoiminnan ydinprosesseista. Kunnossapidon henkilöstö huolehtii pelien kuljettamisesta sijoituspaikkoihin, asentamisesta, automaattien toimivuudesta ja muutostöistä sovitun asiakaspalvelun mukaisesti. Kunnossapito koskee yhtenäisesti koko rahapelitoiminnan kenttää sijoituspaikasta riippumatta. Palvelun laadun parantamiseksi käynnistyi kunnossapidon henkilöstön oman työn arviointi itsearviointiprosessina. Underhållet är en av penningspelsverksamhetens kärnprocesser. Underhållspersonalen ansvarar för transport av automaterna till placerigsställena, monteringen, automaternas funktionsduglighet och ombyggnadsarbeten i enlighet med överenskommen kundservice. Underhållet täcker hela fältet av penningspelsverksamhet oberoende av placeringsstället. För att höja kvaliteten på servicen har personalen påbörjat en utvärdering av det egna arbetet i form av en självbedömningsprocess. TEOLLISUUS INDUSTRIN Teollisuuspäällikkö/ industrichef Matti Takala R AY:n teollisuus valmisti raha-automaatteja yhdistyksen omaan käyttöön hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta viennin voimakkaan supistumisen vuoksi kokonaistuotanto pieneni. Teollisuuden toimitusten arvo oli 81 miljoonaa markkaa. Vientiin meni neljännes valmistuneista automaateista, arvoltaan 20 miljoonaa markkaa. Merkittävin vientimaa on edelleen Norja, uutena kohteena tuli mukaan Sveitsi. Lontoon kansainvälisillä automaatti- ja viihdelaitemessuilla RAY esitteli yhden välivuoden jälkeen omia tuotteitaan ja erityisesti suomalaista erikoisuutta, Pajatsoa. Poikkeuksellista vuoden 1995 tuotannossa oli lukuisten uusien automaattimallien tulo valmistukseen. RAY:n tunnetuin imagotuote, Pajatso, palasi valmistukseen vuosien tauon jälkeen varustettuna uudella tekniikalla ja ulkonäöltään modernisoituna. Teollisuuteen kuuluva tuotesuunnittelu viimeisteli RAY-Potteihin seitsemän ulkonäöltään ja osittain myös peli-idealtaan uutta raha-automaattia.sijoituspaikkoja varten yksikkö kehitti neljä ja vientiä varten kolme uutta raha automaattia. Näin sarjavalmistukseen tuotettujen automaattien määrä nousi kuuteentoista. Lisäksi tuotesuunnittelu toteutti yhdessä Helsingin Teknillisen Oppilaitoksen ja Taideteollisen Korkeakoulun kanssa Casino RAY:lle jättikokoisen Jumbo automaatin. RAY:n teollisuus on kehittänyt valmistuksessa edelleen ESD suojausta ja nyt koko raha automaattien valmistus tapahtuu suojatulla alueella. Materiaalitoiminnoissa viihdepelien yhtiöittäminen Pelika RAY Oy:ksi on merkinnyt palveluiden myynnin käynnistämistä. Viivakoodien ja trukkipäätejärjestelmän käyttö materiaalitoiminnoissa on tehostanut toimintaa. Teollisuuden palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 90 henkilöä. Henkilöstön määrän supistuminen edellisestä vuodesta johtui osittain viihdepelien eriyttämisestä omaan yhtiöönsä ja osittain organisaation uusimisesta. Under 1995 producerade industrin något fler penningautomater för eget bruk jämfört med det föregående året, men på grund av den kraftiga minskningen av exporten minskade den totala produktionen. Värdet av industrins leveranser var 81 miljoner mark. En fjärdedel av maskinerna exporterades. Värdet av exporten uppgick till 20 miljoner mark. Norge är alltjämt det mest betydelsefulla exportlandet. Schweiz var ett nytillskott i raden av exportländer. På den internationella automat- och förströelseapparatmässan i London presenterade PAF efter ett mellanår sina egna produkter och av dessa särskilt den finländska kuriositeten Pajazzon. Exeptionellt för produktionen år 1995 var det stora antal nya automater i tillverkningen. PAF: s mest kända imageprodukt, Pajazzon, togs efter flera års uppehåll åter i produktion, utrustad med ny teknik och modernare utseende. Produktplaneringen inom industrin färdigställde sju till utseendet och delvis också till spelidén nya penningautomater till Ray-Potti spelhallar. I och med detta serietillverkas sexton olika automater. Vidare genomförde produktplaneringen i samarbete med Helsingin Teknillinen Oppilaitos och Konstindustriella Högskolan en gigantisk Jumbo-automat, som placerades i Casino RAY:s spellokal. Vid årets slut uppgick industrins personalstyrka till cirka 90 personer. Nedskärningen i personalstyrkan berodde delvis på avskiljandet av förströelsespelen till ett eget bolag och delvis på omstrukturering av organisationen. Asiakaskunnan laajentaminen vaatii uusia mielenkiintoisia pelejä. Vuoden uutuuksiin kuuluu mm. Jokeripokeri. Att bredda kundkretsen behöver PAF hela tiden nya, intresanta automater. En av årets nyheter är Jokeripokeri

12 CASINO RAY Johtaja/ direktör Hannu Jokipaltio Suomen ensimmäisen ja ainoan kasinon neljäs toimintavuosi lunasti odotukset, jotka kasinon perustamisvaiheessa asetettiin. Asiakaskäyntien määrä ja liikevaihto ovat kehittyneet suotuisasti, ja toiminta on ollut häiriötöntä. Pelitoiminnan tuotto lisääntyi vuonna 1995 viidenneksellä edelliseen vuoteen verrattuna ja nousi lähes 60 miljoonaan markkaan. Myös kannattavuus parani liikevaihdon kasvun ja perustamisinvestointien takaisinmaksun päätyttyä. Tietämys kasinon olemassaolosta on lisääntynyt erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös Helsingissä vierailevien turistien keskuudessa. Kasinoon tehtiin vierailua, jolloin asiakas kävi vuoden aikana keskimäärin 3,5 kertaa kokeilemassa onneaan. Ulkomaalaisten osuus asiakaskäynneistä on noin 40 prosenttia. Merkittävimmät ulkomaalaisten joukot tulivat Yhdysvalloista, Venäjältä ja Ruotsista sekä Kaukoidän maista, Japanista, Kiinasta ja Thaimaasta. Casino RAY on maan ainoa pelipaikka, jossa laki sallii uhkapelin. Korkeiden panostusmahdollisuuksien lisäksi kansainväliselle kasinolle ovat ominaisia suuret voitot ja pelien asiakkaille maksamat korkeat palautusprosentit. Helsingin kasinossa asiakkaat pelasivat käyntikerralla keskimäärin 335 markkaa, mikä on kansainvälistä keskitasoa. Pelitarjonnaltaan Casino RAY on varsin monipuolinen. Uusimmat investoinnit ovat kohdistuneet erityisesti automaattisalin kehittämiseen. Uutuutena kasinossa otettiin käyttöön Mystery-jackpot -automaattivoitto, jonka yllätysarvontaan osallistuvat kasinon kaikki raha-automaatit. Uuden voiton ansiosta asiakkaiden voittojen arvellaan lisääntyvän puolellatoista miljoonalla markalla vuodessa. Kasinon muita jackpot-voittoja maksettiin vuoden aikana noin 1,7 miljoonaa markkaa. Vuoden toiminnassa ollut pokeritila on osoittautunut menestykseksi. Pokeria voi pelata kolmena eri Casino RAY:n asiakaskäyntien määrä nousi vierailuun. Uusimmat investoinnit ovat parantaneet raha-automaattien suosiota. Uutuutena kasino otti käyttöön Mystery-jackpot - voiton. Totalt gjordes besök på kasinot under året. De flesta investeringar har inriktats i synnerhet på att utveckla automatspelen. Automatvinsten Mysteryjackpot togs i bruk under året. versiona, minkä lisäksi asiakkaat ovat pelanneet turnauksia. Viikkoturnausten lisäksi vuoden aikana pelattiin kaksi kansainvälistä suurturnausta, Spring Poker Festival maaliskuussa ja Helsinki Freezeout Poker Tournament joulukuussa. Kertomusvuoden aikana kasinon toiminnassa on painotettu entistä enemmän viihdettä ja viihtyvyyttä. Markkinointi on kehittänyt erilaisia te toja ja kasinoillanviettoja pelikouluineen. Myös markkinointiviestinnässä on kasinoa esitelty monipuolisena peli- ja illanviettopaikkana. Vuoden päättyessä kasinon palveluksessa oli lähes 140 henkilöä. Vuonna 1995 päättyi englantilaisten kasinokonsulttien sopimuskausi ja Casino RAY:n kaikki tehtävät ovat nyt suomalaisen henkilökunnan johdossa. Koulutus- ja operointiyhteistyötä ja tietojen vaihtoa harjoitettiin erityisesti Holland Casinos in kanssa. Det fjärde verksamhetsåret för Finlands första och enda kasino infriade de förväntningar som sattes vid kasinots grundande. Kundbesöken och omsättningen har ökat tillfredställande och verksamheten har fortlöpt ostört. Omsättningen ökade år 1995 med en femtedel i jämförelse med året innan, och steg därmed till närapå 60 miljoner mark. Även lönsamheten förbättrades i och med den ökade omsättningen och efter att de återstående anläggningsinvesteringarna återbetalats. Totalt gjordes besök på kasinot. Den enskilde kunden prövade sin lycka i genomsnitt 3,5 gånger under året. Utlänningarnas andel av kundbesöken är 40 procent. De anmärkningsvärt största turistgrupperna kom från USA, Ryssland och Sverige samt länderna i Fjärran Östern. På kasinot Helsingfors spelade kunderna i genomsnitt för 335 mark per besök, vilket motsvarar den internationella genomsnittsnivån. Casino RAY är synnerligen mångsidigt vad gäller utbudet av olika spel. De flesta investeringar har inriktats i synnerhet på att utveckla automatspelen. Automatvinsten Mystery-Jackpot, ett överraskningslotteri som samtliga automater är kopplade till, togs i bruk under året. I och med denna nya vinst förväntas kundernas vinster öka med en och en halv miljon mark per år. Under året utdelades ca 1,7 miljoner mark i övriga jackpot-vinster. Pokerrummet, som varit i bruk under verksamhetsåret, har visat sig vara en succé. Poker kan spelas i tre olika versioner, därtill har kunderna beretts möjlighet att spela turneringar. Förutom de veckovis återkommande turneringarna, har två internationella storturneringar spelats; Spring Poker Festival i mars och Helsinki Freezeout Poker Tournament i december. Vid årets slut hade kasinot nästan 140 anställda. Under år 1995 gick kontraktet ut för de engelska kasinokonsulterna och Casino RAY:s samtliga tjänster innehas nu av finländsk personal. Utbildnings- och opereringsamarbete och utbyte av information idkades främst med Holland Casinos

13 PELIKA RAY OY Toimitusjohtaja/ verkställande direktör Jörgen Victorzon Pelika RAY Oy perustettiin 17. päivänä helmikuuta 1995, jolloin tuli voimaan uusi viihdelaitelaki. Samalla päättyi RAY:n yksinoikeus ajanvieteautomaateilla harjoitettavaan pelitoimintaan, josta säädettiin lailla vuonna Asiaa tarkentava viihdelaiteasetus on päivätty 15. kesäkuuta Viihdelaitelain säätämiseen ja siten myös RAY:n ensimmäisen tytäryhtiön perustamiseen johtivat tulkinnat, joita eri tutkimukset ja sisäasiainministeriön asettama rahapelitoimikunta tekivät Euroopan talousyhteisön ja Euroopan Unionin säädösten perusteella. Ajanviete- ja musiikkiautomaatit olivat muodostaneet tulosyksikön jo edellisen vuoden keväästä. Pelika RAY Oy osti perustamisen yhteydessä RAY:ltä kaikki sen omistuksessa olleet ajanviete- ja musiikkiautomaatit varaosineen. Uuteen yhtiöön siirtyi yhdistyksestä myös 94 viihdelaitealan ammattilaista. RAY:n erikoisasema ja Pelika RAY:n vapaan kilpailun tilanne asettavat poikkeuksellisen tiukat puitteet konsernitoiminnalle, jolloin yhteistoiminnoissa ja konsernipalvelujen käytössä korostuu tarkka markkinointihinnoittelun periaate. Myös Pelika RAY:n määräävä markkina-asema ohjasi yhtiötä alusta lähtien tiukasti kontrolloituun toimintaan, josta erilliset selvitykset on annettu Suomen kilpailuviranomaisille ja EU:n kilpailusta vastaavalle komissiolle. Viihdelaitemarkkinoiden lisääntyvästä kilpailusta huolimatta kehittyi Pelika RAY:n liikevaihto kertomusvuoden aikana myönteisesti. Viihdepelien tuotto lisääntyi 23 prosenttia ja musiikkiautomaattien tuotto 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuus parani, mikä näkyy muun muassa sijoitettujen viihdelaitteiden keskituoton kasvuna. Suosituimmat viihdepelit olivat flipperit, videopelit ja simulaattorit sekä biljardit. Musiikkiautomaattien tuotoista jo neljä viidennestä tulee CD-jukebokseista Ẏrityskuvan ja liikevaihdon kehitykseen vaikutti voimakkaasti Pelika RAY:n oma Pelikaani-pelipaikkaketju. Uusia Pelikaaneja perustettiin Helsingin Itäkeskukseen, Helsingin keskustan asematunneliin ja Kaivopihalle, Espoon Tapiolaan sekä Jyväskylän uuteen Foorumiin. Yhteensä Pelikaaneja oli vuoden päättyessä neljätoista. Lisäksi prosenttivuokraisia Pelikaaneja muiden yrittäjien tiloissa oli yhteensä kaksitoista. Pelika RAY investoi kertomusvuonna 19 miljoonaa markkaa uusiin viihdepeli- ja musiikkilaitteisiin sekä 2,3 miljoonaa markkaa peliohjelmiin ja äänilevyihin. Vuoden keskiarvon mukaan toiminnassa oli viihdepeliä ja musiikkiautomaattia. Pelikaanien määrän kasvu ja niihin sijoitetut pelilaitteet sitoivat pääomaa, mutta toiminta oli heti ensimmäisenä vuonna kannattavaa. Liiketoiminnan ylijäämä ohjataan RAY:n avustustoiminnan kautta sosiaali ja terveysjärjestöjen työn tukemiseen. Yhtiön vakituisessa palveluksessa oli vuoden lopussa 91 henkilöä ja Pelikaaneissa vuorotteli lisäksi 32 henkilöä osa aikaisena. Pelika RAY Oy grundades den 17 februari 1995, då den nya lagen om förströelsespel trädde i kraft. Samtidigt upphörde PAF:s år 1976 lagstadgade ensamrätt att bedriva verksamhet med förströelseautomater. Den justerande förordningen är i kraft sedan den 15 juni Lagen om förströelsespel och därmed också grundandet av PAF:s första dotterbolag var en påföljd av de tolkningar som olika undersökningar och den av inrikesministeriet tillsatta penningspelkommittén kommit fram till på basen av direktiv från EES och EU. Förströelse- och musikautomaterna har sedan våren 1994 fungerat inom samma resultatenhet. I samband med grundandet köpte Pelika RAY Oy samtliga av PAF:s förströelse- och musikautomater samt reservdelar. Det nya bolaget anställde 94 personer som tidigare varit verksamma inom PAF:s förströelseapparatverksamhet. PAF:s särställning och Pelika RAY:s konkurenssituation medför exceptionellt knappa ramar för koncernens verksamhet, då marknadsanpassningen i mycket präglar samarbetet och tjänsterna inom koncernen. Även Pelika RAY: s marknadsledande ställning ledde bolaget från första början till en strängt kontrollerad verksamhet, omvilken en särskild utredning har getts till konkurrensmyndigheterna i Finland och EU:s konkurrenskommission. Trots den ökade konkurrensen inom förströelseapparatbranschen var Pelika RAY:s omsättning god under verksamhetsåret. Avkastningen av förströelsespelen ökade med 23 procent och musikautomaterna med 4 procent från föregående år. Lönsamheten förbättrades, vilket bland annat den ökade genomsnittsavkastningen av de utplacerade förströelseapparaterna påvisar. De populäraste förströelsespelen var flipper, videospel- och simulatorer samt biljard. CD-jukeboxarna står redan för fyra femtedelar av musikautomaternas avkastning. Pelika RAY:s kedja av Pelikaani-spelställen inverkade på utvecklingen av verksamhetsimagen och omsättningen. Nya Pelikaani-hallar grundades i Östra Centrum, stationstunneln och Brunnsgården i Helsingfors, i Hagalund i Esbo samt i Forum i Jyväskylä. Pelikaani-hallarna var vid årets slut fjorton till antalet. Ytterligare sammanlagt tolv Pelikaani-hallar verkar på licensavtal i utomstående företagares lokaliteter. Pelika RAY investerade under året 19 miljoner mark på nya förströelse- och musikapparater samt 2,3 miljoner på spelprogram och musikskivor. Enligt årets medeltal fanns förströelsespel och musikautomater i bruk. Det ökade antalet Pelikaani-hallar och investeringar i spelautomater band kapital, men trots detta var verksamheten lönande redan det första verksamhetsåret. Affärsverksamhetens överskott används via PAF:s understödsverksamhet till stöd för social- och hälsoorganisationers verksamhet. Vid årets slut bestod bolagets fast anställda personal av 91 personer samt 32 deltidsanställda verksamma i Pelikaani-hallarna. PELIKA RAY OY 1995 % milj.mk Musiikkiautomaatit Musikautomater 25,5 26,2 Viihdepelit Förströelsespel 74,5 76,6 102,8 Mmk Toimitusjohtaja Jörgen Victorzon. Taustalla Pelikaaneissa vuoden ylivoimaisesti suosituin viihdepeli, SEGA:n Rally Championship Verkställande direktör Jörgen Victorzon. I bakgrunden årets överlägset populäraste förströelsespel, SEGA:s Rally Championchip

14 AVUSTUSTOIMINTA UNDERSTÖDSVERKSAMHETEN Y hteiskunnallinen tilanne heijastui monin tavoin järjestöjen avustushakemuksissa. Kuntien taloudellinen ahdinko sekä suurtyöttömyyden seuraukset leimasivat erityisesti uusia avustushakemuksia. Osana valtiontalouden tervehdyttämistoimia raha-automaattivaroja siirrettiin valtion tapaturmavirastolle rintamaveteraanien kuntoutukseen 165 milj. markkaa. Tämän lisäksi järjestöille myönnettiin 198 miljoonaa markkaa perinteisesti valtiolle kuuluviin menoihin. Avustushakemuksia käsiteltiin vuonna 1995 ennätysmäärä, kappaletta. Haettujen avustusten kokonaismäärä nousi 3,7 miljardiin markkaan. Myös jaettavaa oli poikkeuksellisen paljon, koska edellisen vuoden voittoa oli käyttämättä 152,5 milj. markkaa sekä sen lisäksi muita korjauseriä noin 48,1 milj. markkaa. RAY:n hallitus esitti avustuksia myönnettäväksi 1 408,5 milj. markkaa 799 järjestölle, minkä valtioneuvosto vahvisti. Avustustoiminnassa korostui edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen muutos eli avohuollon kehittäminen sekä erilaisten omatoimisuutta kannustavien ratkaisujen tukeminen. Jakoehdotusta valmisteltaessa erityistä huomiota kiinnitettiin myös ehkäisevään toimintaan, jolla pyritään vähentämään sosiaalista syrjäytymistä sekä elämäntapoihin tai ravintotottumuksiin liittyvää sairastuvuutta ja vammaisuutta. Järjestötyön tukemisella turvataan keskeisten tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja kehittämistoimintojen jatkuminen. Järjestötoiminnan avustukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna lähes 40 prosenttia, mikä oli seurausta suurelta osin valtiontalouden säästötoimista eli sotainvalidien sairaskotien käyttötalousmenoihin myönnettiin ensimmäistä kertaa avustusta 130 miljoonaa markkaa. Investointiavustusten suhteellinen osuus pieneni vuoden 1995 tasosta ja on nyt 36,4 prosenttia. Valtaosa avustuksista kohdistuu vanhustenhuoltoon, jossa jatketaan palvelutalojen ja -keskusten voimakasta rakentamista. Kaikkiaan avustusehdotus mahdollistaa uuden palveluasunnon rakentamisen. Avustuksilla on siten myös merkittävä työllistävä vaikutus. Myös kokeilu- ja kehittämishankkeiden suhteellinen osuus jaetuista avustuksista kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Avustuksia kohdennettiin muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmaisten, vaikeavammaisten, nuorten työttömien ja vaikeuksissa olevien perheiden projekteihin. Den samhälleliga situationen avspeglas på många sätt i organisationernas understödsansökningar. Kommunernas svåra ekonomiska läge samt massarbetslöshetens verkningar präglade särskilt nya understödsansökningar. Som ett led i statsfinansernas saneringsåtgärder överfördes 165 miljoner mark av penningautomatmedel via statens olycksfallskansli till fromma för krigsveteranernas rehabilitering. Vidare beviljades organisationerna 198 miljoner mark till utgifter som staten tidigare ansvarat för. Ett rekordstort antal understödsansökningar behandlades år 1995, hela 1509 stycken. Den totala ansökta summan steg upp till 3,7 miljarder mark. Även den utdelade summan var stor. 152,5 miljoner mark av det föregående årets vinst samt 48, 1 miljoner i övriga korrektivposter återstod för utdelning. PAF:s styrelse beredde ett förslag om fördelning av 1.408,5 miljoner mark till 799 organisationer, vilket statsrådet fastställde. Den strukturella förändringen i social- och hälsovården framhävdes alltjämt i understödsverksamheten, dvs utvecklingen av den öppna vården samt befrämjandet av olika lösningar som uppmuntrar egna aktiviteter. I beredandet av fördelningsförslaget lades även stor vikt vid förebyggande åtgärder som åsyftar förhindra social utstötthet samt morbiditet och invaliditet förknippade med matvanor. Understödet till organisationsverksamhet ökade jämfört med föregående år med närapå 40 procent. Detta berodde till stor del på statens sparåtgärder och den driftsekonomiandel på 130 miljoner mark som beviljades krigsinvalidernas sjukhemsverksamhet. Understöden till investeringar minskade till 36,4 procent. Understöden möjliggjorde bland annat byggandet av 1768 servicelägenheter åt åldringar. Även andelen understöd till försöks- och utvecklingsprojekt ökade i jämförelse med föregående år. Understöd riktades till fromma för bland annat sinneshandikappade, missbrukare, höggradigt invalidiserade, unga arbetslösa samt familjer i nöd. VALVONTA ÖVERVAKNING Ohjaus ja neuvonta on keskeinen osa avustusten käytön valvontaa. RAY:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistui lähes 200 projektiavustusta saavaa järjestöä. Edellisvuonna koulutus kohdistui toiminta- ja investointiavustuksen saajiin. Kahden vuoden aikana noin 600 järjestöä on osallistunut koulutustilaisuuksiin. Avustuskäytännön ja taloudenhoidon ohjeistokansio toimitettiin kaikille avustuksensaajille. Ensimmäistä kertaa pidetyn vuosikertomuskilpailun tavoitteena oli parantaa järjestöjen tilinpäätösinformaatiota sekä edistää päämäärä- ja tavoitetietoista toimintatapaa. Kilpailuun osallistuneiden 137 vuosikertomuksen taso oli hyvä. Parhaana palkittiin Keuhkovammaliitto ry, joka voitti myös suurten valtakunnallisten järjestöjen sarjan. Pienten järjestöjen parhaana palkittiin Parasta Lapsille ry, alueellisista järjestöistä Kirsikoti ry ja vanhusten asumis- ja palvelujärjestöistä Lempäälän Ehtookoto ry. Avustusten oikeasta käytöstä varmistuttiin kaikkien järjestöjen vuosiselvitysten tarkastuksella, minkä lisäksi kirjanpidon tarkastuskäyntejä tehtiin 82 järjestöön. Projekti- ja investointiavustusten 20

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN Raha-automaattiyhdistyksen tehtävänä on hankkia pelitoiminnalla varoja vapaaehtoisten sosiaali- ja terveysjärjetöjen työn tukemiseen. Tämä suomalainen auttamisen

Lisätiedot

"...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta se oli ihan oikea taikuri."

...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta se oli ihan oikea taikuri. Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen 1997 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Penningautomatföreningen VUOSIKERTOMUS 1997 Årsberättelse för 1997 "...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen 1998 Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen Kuvat kertovat RAY:n 60-vuotiskiertueesta, joka vieraili kymmenessä kaupungissa. Bilder av RAY:s 60-årsturné, som besökte tio städer. Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa. Penningautomatföreningen skapar möjligheter

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa. Penningautomatföreningen skapar möjligheter RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa Penningautomatföreningen skapar möjligheter Vuosikertomus Årsredovisning 1999 1 Sisällys Innehåll 2 RAY lyhyesti Kort om RAY 4 Toimitusjohtajan katsaus Verkställande

Lisätiedot

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen Raha-automaattiyhdistyksen vuosiker tomus 2000 Penningautomatföreningens

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta 6 Kehittämistoiminta 8 Raha-automaatit 11 Kasinopelit ja Täyspotit 11 Casino RAY 12 Viihde- ja musiikkiautomaatit

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013

PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA VUOSIKERTOMUS 2013 I BORGÅ ENERGI ÅRSBERÄTTELSE 2013 PORVOON ENERGIA Vuosikertomus 2013 BORGÅ ENERGI Årsberättelse 2013 1 Sisältö 2-3 Porvoon Energia -yhtiöt 4-7 Toimitusjohtajan ja hallituksen

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln

Lisätiedot

V EIKKAUKSEN VUOSI LYHYESTI

V EIKKAUKSEN VUOSI LYHYESTI V EIKKAUKSEN VUOSI LYHYESTI 1996 1995 Liikevaihto, Mmk 4 927 4 435 Muutos, % + 11,1 + 3,9 Käyttökate-% 37,0 36,6 Voitto ennen varauksia ja veroja, Mmk 1 842 1 655 Bruttovoitto-% 37,4 37,3 Nettotulos, Mmk

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto Vuosikertomus Årsberättelse 2013 Julkaisija: ISBN Toimitus: Kansikuva: Kuvat: Taitto: Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Leena

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2014 Verksamhetsberättelse Toimitusjohtajan katsaus Olipas melkoinen vuosi! Maailma näyttää nyt aivan toisenlaiselta kuin vuoden 2014 alussa, tuntuu jopa siltä kuin Euroopassa ja sen lähialueilla

Lisätiedot

Årsredovisning. Vuosikertomus

Årsredovisning. Vuosikertomus Årsredovisning 09 Vuosikertomus Vår mission Andelslaget Österbottens Kött ansvarar på sitt verksamhetsområde för anskaffningen av det inhemska kött som Atria behöver. Vår köttanskaffnings- och djurförmedlingsverksamhet

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternö servicepunkt Katternö palvelupiste Fingrids stamnät Fingridin kantaverkko Herrfors regionnät Herrforsin alueverkko Annan kraftledning

Lisätiedot

Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus

Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse Katternöryhmän vuosikertomus STYRELSEMEDLEMMARNA 2007 HALLITUKSIEN JÄSENET 2007 Peter Boström Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab Oy Katternö Kraft Ab ordförande/puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimitus: RAY / Matti Hokkanen, Saija Hotti ja Pirjo Ilves Graafinen suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Seven-1 Tekstit: Mainostoimisto Seven-1

Toimitus: RAY / Matti Hokkanen, Saija Hotti ja Pirjo Ilves Graafinen suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Seven-1 Tekstit: Mainostoimisto Seven-1 VU O S I K E R T O M U S 2005 Å R S B E R Ä T T E L S E Toimitus: RAY / Matti Hokkanen, Saija Hotti ja Pirjo Ilves Graafinen suunnittelu ja toteutus: Mainostoimisto Seven-1 Tekstit: Mainostoimisto Seven-1

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINENTEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus 2002 SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT 12 Raha-automaatit

Lisätiedot

Sosiaaliturvan suunta

Sosiaaliturvan suunta Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2006:1 Sosiaaliturvan suunta 2005-2006 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä Sosiaaliturvan suunta 2005-2006. Helsinki 2006. 204

Lisätiedot

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen

Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen 0041 Alf Stenvik Oy Katternö Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Oy Herrfors Ab styrelsemedlem, hallituksen jäsen Max Nilsson Oy Katternö Ab vice ordförande, varapuheenjohtaja Oy Herrfors Ab vice ordförande,

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy vuosikertomus årsberättelse Turvesuopotkupallo Suopotkupallo on Suomessa kehitetty muunnelma jalkapallosta. Ajatuksen kerrotaan lähteneen liikkeelle suomalaisten hiihtäjien voimaharjoittelusta,

Lisätiedot

Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse

Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse Kanteleen Voima Oy Puhuri Oy vuosikertomus årsberättelse Sisältö Tuulinen vuosi 2013, toimitusjohtajan katsaus......................................... 4 Voimalaitoksen tuotanto...............................................................

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse Tiivistelmä Sammandrag. Merimieseläkekassa 56 vuotta eläketurvaa. Sjömanspensionskassan pensionsskydd under 56 år

Vuosikertomus Årsberättelse Tiivistelmä Sammandrag. Merimieseläkekassa 56 vuotta eläketurvaa. Sjömanspensionskassan pensionsskydd under 56 år 2012 Vuosikertomus Årsberättelse Tiivistelmä Sammandrag Merimieseläkekassa 56 vuotta eläketurvaa Sjömanspensionskassan pensionsskydd under 56 år 2012 Vuosikertomus Årsberättelse Tiivistelmä Sammandrag

Lisätiedot

RAY-SANASTO 71 Raha-automaattiyhdistys Pääkonttori, RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo Puh. (09) 437 01, faksi (09) 4370 2458 www.ray.

RAY-SANASTO 71 Raha-automaattiyhdistys Pääkonttori, RAY-talo Turuntie 42, PL 32, 02601 Espoo Puh. (09) 437 01, faksi (09) 4370 2458 www.ray. Sisältö TAPAHTUMIA VUONNA 2006 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 RAY LYHYESTI 6 Pelieuron matka 8 YHTEISKUNTAVASTUU 9 AVUSTUSTOIMINTA 14 RAHAPELITOIMINTA 20 HENKILÖSTÖ 28 JÄSENJÄRJESTÖT 32 HALLINTO JA ORGANISAATIO

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus Årsberättelse 2003 LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT

Lisätiedot

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s.

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s. FORUM1/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för

Lisätiedot

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen 25 t Alf Stenvik Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen t Göran Backstedt Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen Tuula Loikkanen u Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus 2014 Vuosikertomus Tiivistelmä Årsberättelse Sammandrag Toimitusjohtajan katsaus MERIMIESELÄKEKASSAN tavoitteena on taata merenkulkijoille luotettava eläketurva kustannustehokkaasti. On helppo todeta,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot