RAHA AUTOMAATTIYHDISTYS 1995 PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHA AUTOMAATTIYHDISTYS 1995 PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN 1995"

Transkriptio

1 RAHA AUTOMAATTIYHDISTYS 1995 PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN 1995

2 RAHA AUTOMAATTIYHDISTYKSEN tehtävänä on hankkia pelitoiminnalla varoja vapaaehtoisten sosiaali ja terveysjärjestöjen työn tukemiseen. Tämä suomalainen auttamisen malli on toiminut ihmisten parhaaksi vuodesta 1938 lähtien. RAY on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka hallituksen muodostavat valtioneuvoston määräämät ja jäsenjärjestöjen valitsemat henkilöt. PENNINGAUTOMATFÖRENINGENS uppgift är att med spelverksamheten anskaffa medel till stöd för de frivilliga social och hälsovårdsorganisationernas arbete. Denna finländska stödform har fungerat väl sedan år PAF är en offentligrättslig förening, vars styrelse består av statsrådet förordnade och av föreningsmötet

3 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Puheenjohtajan katsaus 4 Ordförandens översikt 5 Organisaatio 6 Organisation Kehitystoiminta 8 Utvecklingsverksamhet Liiketoiminta 10 Affärsverksamhet Pelika RAY Oy 18 Avustustoiminta 20 Understödsverksamhet Henkilöstö 24 Personal Viestintä 25 Kommunikation Jäsenjärjestöt 27 Medlemsorganisationer Tuloslaskelma ja tase 28 Resultaträkning och balansräkning Liite: Avustuksensaajat 1996 Bilaga: Mottagare av understöd 1996

4 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ORDFÖRANDES ÖVERSIKT Suomalaisten rahapeleihin käyttämä markkamäärä kasvoi vuonna 1995 matalasuhdanteesta ja suurtyöttömyydestä huolimatta seitsemän prosenttia. Kolmen yksinoikeudella rahapelejä harjoittavan yhteisön liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran seitsemän miljardin markan rajan. Raha-automaattiyhdistyksen tavoitteena on tuottojen hallittu kehitys, mutta asiakkaiden pelikäyttäytymisen ennakointi on osoittautunut vaikeaksi. Lisääntynyt vapaa-aika kasvattaa pelikertoja ja liikevaihtoa. RAY:n hallitus ja johtokunta ovat vuoden aikana selvittäneet suomalaisen rahapelijärjestelmän etuja eurooppalaisen vertailun avulla. Suomessa raha-automaateilla pelaamisen kulttuuri on pitempi kuin keskimäärin Euroopan maissa ja siitä johtuen ihmisten pelaamisen hallinta on kehittynyttä verrattuna vasta 1980-luvulla raha-automaatit sallineisiin maihin. Pelitoiminta on luotettavaa ja valtaosin ongelmatonta, minkä vuoksi suomalaiset suhtautuvat pelaamiseen myönteisemmin kuin useimpien muiden maiden kansalaiset. RAY:n yhteiskunnalle palauttama osuus pelituotosta on ylivoimainen verrattuna muihin Euroopan maihin. Verotukseen perustuvissa järjestelmissä jää yhteiskunnan kassaan suhteellisesti paljon vähemmän tuottoa kuin suomalaisessa mallissa. Esimerkiksi vuonna 1995 RAY:n pelituotosta 68,8 prosenttia on tilikauden voittoa, joka ohjautuu suoraan sosiaali- ja terveysjärjestöille. Myös automaatteja sijoittaville yrittäjille RAY on turvallinen yhteistyökumppani, jonka sijoituskorvaukset ovat eurooppalaista kärkitasoa. Toiminnan tehokkuuden ja kilpailukyvyn jatkuva parantaminen ovat merkinneet RAY:ssä yhä nopeampitahtista kehittämistyötä. Asiakkaiden paremman palvelun ja toiminnan joustavuuden vuoksi liiketoiminta on organisoitunut uudelleen prosessien mukaisesti. Myös hallinnon tehtäviä ja palveluita on kehitetty vastaamaan uusia toimintamalleja. Henkilökunta on osoittanut uudistuksissa luovuutta, osaamista ja muutosvalmiutta. Toimintavuonna RAY:n hallitus valitsi uusia henkilöitä yhdistyksen johtoon. Kuluvan vuoden kesäkuun alusta yhdistyksen toimitusjohtajana on Markku Ruohonen ja avustustoiminnan johtajana Hannu Salokorpi. Viime joulukuun alusta varatoimitusjohtajana on toiminut liiketoiminnan johtaja Esko Romppainen ja hallintojohtajana Seppo Pyykkönen. RAY kiittää eläkkeelle jäänyttä varatoimitusjohtaja Seppo Pekosta pitkästä päivätyöstä ja kesäkuussa eläkkeelle siirtyvää toimitusjohtaja Aarre Lepistöä, joiden kaudella yhdistyksen liikevaihto on noussut 2,3 miljardiin markkaan ja tulos on parantunut ennätyslukemaan. AVUSTUKSET TÄSMÄKOHTEISIIN RAY:n jatkuva vuoropuhelu ja tavoitteiden asettelu järjestöjen ja toisaalta sosiaali ja terveysministeriön kanssa tuottaa yhteisiä näkemyksiä ja yhä tarkemmin kohdennettuja avustuksia. Harkinnanvarainen, vuosittaisiin hakemuksiin perustuva avustaminen pitää huolen siitä, että hyvinkin pienten ryhmien tarpeet otetaan huomioon. Järjestöjen voima on niiden kansalaisyhteyksissä, jolloin puolestaan RAY:n avustukset toimivat sielläkin, mihin yhteiskunnan muut auttamisjärjestelmät eivät ulotu tai eivät ole vielä ehtineet. Avustuspolitiikassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Edelleen suurin yksittäinen avustuskohde vuonna 1995 oli vanhusten palveluasuminen, jossa RAY on tehnyt suunnittelu- ja toimintayhteistyötä järjestöjen, kuntien ja Valtion asuntorahaston kanssa. Toisen suuren avustettavien ryhmän muodostavat perinteiset kansanterveys- ja potilasjärjestöt. Yhä merkittävämmäksi nousi myös syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien väestöryhmien auttaminen. RAY on vapaaehtoisen järjestötoiminnan rahoittaja, joka saa suoraan avustushakemusten perusteella tiedon ihmisten avun ja hoivan tarpeista. Tarpeisiin suhteutettuna jaettava summa on sittenkin pieni. Valtio on niukkuuden vuosina käyttänyt pelitoiminnan tuottoja omien säästöjensä kattamiseen, mikä on ollut mahdollista liikevaihdon jatkuvan kasvun oloissa. RAY:n voittovarojen muuntaminen valtion säästötarkoituksiin ei saa vaarantaa järjestöjen toimintaedellytyksiä tai leikata niiden mahdollisuuksia toimia nopeasti ja joustavasti myös uusien ongelmien ratkaisemiseksi. Det markbelopp som finländarna använder för att spela penningspel ökade med sju procent under år 1995, trots lågkonjunktur och massarbetslöshet. Omsättningen för de tre organisationer som med ensamrätt bedriver penningspel översteg för första gången sju miljarder mark. Penningautomatföreningens målsättning är en kontrollerad utveckling av avkastningen, men det har visat sig svårt att förutse kundernas spelbeteende. Den tilltagande fritiden ökar omsättningen. PAF:s styrelse och direktion har under året klargjort det finländska penningspelsystemets fördelar med hjälp av en europeisk jämförelse. Spelkulturen i Finland är längre kommen än det europeiska genomsnittet. Därför är också det kontrollerade spelandet mer utvecklat i Finland än i länder där penningautomater tillåtits först under 80-talet. Opinionen i Finland är mer positivt inställd till spelandet än i de flesta andra länder, ty spelandet i Finland är tillförlitligt och till största delen problemfritt. PAF återbördar en överlägset stor andel av spelvinsterna till samhället i jämförelse med övriga europeiska länder. I länder med system baserade på beskattning, tillfaller relativt sett mindre pengar samhällets kassa än fallet är med den finländska modellen. Så är fallet till exempel med år 1995, då hela räkenskapsperiodens vinst bestående av 68,8 procent av spelvinsterna direkt tillfaller social- och hälsoorganisationer. Även för företagen som utplacerar automater är PAF en tillförlitlig samarbetspartner, vars utplaceringsersättningar är bland de högsta i Europa. Effektiveringen av verksamheten och det kontinuerliga förbättrandet av konkurrenskraften har inneburit ett allt mer snabbgående utvecklingsarbete för PAF. För att uppnå en förbättrad kundservice och en mer flexibel verksamhet har affärsverksamheten omorganiserats och anpassats enligt nya processer. Även administrativa uppgifter och tjänster har anpassats att motsvara nya handlingsmönster. De anställda har visat prov på kreativitet, kunnighet och innovation under reformarbetet. PAF invalde under verksamhetsåret nya personer till PAF:s ledning. I början av juni innevarande år tillträder Markku Ruohonen som verkställande direktör och Hannu Salokorpi som direktör för under-stödsverksamheten. Direktören för affärsverksamheten, Esko Romppainen, har sedan december i fjol verkat som vice verkställande direktör och Seppo Pyykkönen som admistrativ direktör. PAF avtackar den pensionerade vice verkställande direktören Seppo Pekonen för ett långt dagsverke och verkställande direktör Aarre Lepistö, som avgår i pension i juni, under vilkas verksamhetsperioder föreningens omsättning uppstigit till 2,3 miljarder mark och lönsamheten framskridit i snabbare takt än omsättningen. MÅLINRIKTAD UNDERSTÖDSVERKSAMHET Den fortgående dialogen och uppsättandet av nya mål i samarbete med å ena sidan organisationer, och å andra sidan med social- och hälsoministeriet resulterar i gemensamma aspekter och allt mer noggrannare utvalda understödsmål. Understödet, som grundar sig på årligen återkommande ansökningar, ser till att även mycket små gruppers behov tillgodoses. Organisationernas styrka ligger i deras medborgarförankningar, varpå PAF understöder även grupper som inte får finansiellt stöd av samhällets andra understödssystem och grupper som inte ännu hunnit fångas upp av samhällets skyddsnät. Det har inte skett större förändringar i understödspolicyn. Det alltjämt största understödsmålet år 1995 var de äldres serviceboende. PAF har i samarbete med organisationer, kommuner och Statens bostadsfond utarbetat ett planerings- och verksamhetsunderlag. En annan stor grupp av understödstagare bestod av traditionella folkhälsooch patientorganisationer. En allt mer betydelsefullt understödsmål var att tillfredställa de ådisosatta och i riskzonen levande individers behov. PAF är en finansiär av frivillig organisationsverksamhet, som med understödsansökningarna som grund får en bild av den hjälp och vård människor är i behov av. Den utdelade summan täcker endast en liten del av det behov som finns. Staten har under de ekonomiskt knappa åren använt en del av spelverksamhetens vinst till egna sparåtgärder, vilket den ökande omsättningen skapat förutsättningar för. Att överlåta en del av PAF:s vinst till statens sparåtgärder får inte riskera organisationernas verksamhetsbetingelser eller minska organisationernas förutsättningar att handla snabbt och vara flexibla även när det gäller att tillgodose nya behov och lösa uppkommande problem. 4 5

5 KONSERNIN ORGANISAATIO 1996 koncernens organisation VALTIONEUVOSTO SM/STM/VM statsrådet im/shm/fm TIEDOTUS kommunikation SISÄINEN TARKASTUS intern inspektion HALLITUS styrelsen JOHTOKUNTA direktion TOIMITUSJOHTAJA verkställande direktör YHDISTYKSEN KOKOUS föreningsmötet HALLINTO administration TALOUS/ekonomi HENKILÖSTÖ/personal TIETOHALLINTO/datasektion TOIMITILAT/lokaliteter RAY:N HALLITUS PAF:S STYRELSE VALTIONEUVOSTON MÄÄ- RÄÄMÄT JÄSENET AV STADSTRÅDET FÖRORD- NADE LEDAMÖTER JUKKA VIHRIÄLÄ puheenjohtaja kansanedustaja ordförande riksdagsman MAUNU IHALAINEN varapuheenjohtaja hallintopäällikkö vice ordförande administrativ chef EINO KEINÄNEN valtiosihteeri saakka statssekreterare t.o.m PEKKA KIVELÄ ekonomi ekonom MARKKU LEHTO kansliapäällikkö kanslichef MAIJA PERHO kansanedustaja riksdagsman JUHANI PERTTUNEN kansliapäällikkö kanslichef ERKKI VIRTANEN budjettipäällikkö alkaen budgetchef fr.o.m YHDISTYKSEN KOKOUKSEN VALITSEMAT JÄSENET AV FÖRENINGSMÖTET UTSEDDA LEDAMÖTER LIISA ELOVAINIO II varapuheenjohtaja pääsihteeri II vice ordförande generalsekreterare SIRPA KERMAN toiminnanajohtaja verksamhetsledare PIRKKO LAHTI toiminnanajohtaja verksamhetsledare STINA ORIANDER toiminnanajohtaja verksamhetsledare PERTTI PAAKKINEN toiminnanajohtaja verksamhetsledare JUKKA SALMINEN toiminnanjohtaja verksamhetsledare AIMO STRÖMBERG toiminnanajohtaja verksamhetsledare HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT AKI NURMI pelinhoitaja saakka croupier t.o.m OLLI JURVAINEN pääluottamusmies alkaen huvudförtroendeman fr.o.m SAKARITIILIKAINEN huoltoedustaja serviceman LIIKETOIMINTA affärsverksamhet RAHAPELITOIMINTA penningspelverksamhet CASINO RAY TEOLLISUUS industrin TUOTEKEHITYS produktutveckling KEHITTÄMISKESKUS utvecklingscentralen AVUSTUSTOIMINTA understödsverksamhet AVUSTUSTOIMISTO understödskontoret VALVONTATOIMISTO övervakningskansliet RAKENNUSTARKASTUS byggnadsinspektionen PELIKA RAY Oy JOHTOKUNTA DIREKTION 1996 toimitusjohtaja/ verkställande direktör AARRE LEPISTÖ saakka/ t.o.m johtaja saakka/ direktör t.o.m toimitusjohtaja alkaen/ verkställande direktör fr.o.m MARKKU RUOHONEN varatoimitusjohtaja/ vice verkställande direktör ESKO ROMPPAINEN johtaja/ direktör SEPPO PYYKKÖNEN johtaja alkaen/ direktör fr.o.m HANNU SALOKORPI RAY:n johtokunta alkaen. PAF:s direktion fr.o.m Vasemmalta/från vänster Seppo Pyykkönen, Markku Ruohonen, Esko Romppainen ja Hannu Salokorpi. 7

6 KEHITYSTOIMINTA UTVECKLINGSVERKSAMHET R AY:n kehitystoiminnan painopisteenä oli kertomusvuonna prosessiajatteluun perustuvan organisaation sisäinen toiminta. Prosessien ja niiden sisällön määrittämiseksi yhdistyksessä tehtiin sisäinen toimintatapatutkimus, käynnistettiin laaja arvokeskustelu ja pohdittiin päämääriä sekä tulevaisuuden näkymiä. Liiketoiminnan viisi ydinprosessia ovat markkinointi-, pelipalvelu-, rahaliikenne-, kunnossapito- ja tuotekehitysprosessit. Lisäksi alkoi toiminnan ohjausprosessin ja henkilöstön kehittämisprosessin valmistelu. Kehitystyön perustaksi RAY on tutkimuksin selvittänyt kansalaisten pelaamiskäyttäytymistä, pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä mielipiteitä sekä yrityskuvaa. Lisäksi syksyllä valmistui selvitys yritysasiakkaiden asiakastyytyväisyydestä. Prosessien tavoitekuvauksia laadittaessa sekä tavoitteiden asettelussa ja suunnittelussa on hyödynnetty Suomen laatupalkintokriteereitä. Kullakin prosessilla on vastuuhenkilönsä ja käytännön työ perustuu tiimeihin. Asiakaspalvelun kannalta merkittävin on kentän yhteistyötiimi, johon kuuluvat eri prosessien edustajat. Yrityskulttuurin kannalta toimintatavan muutos merkitsee liiketoiminnan kehittymistä jakeluorganisaatiosta selkeästi palveluorganisaatioksi, joka säilyttää monopolin hyvän arvostuksen ja lujittaa yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Palveluiden laadun ja hinnan on oltava kilpailukykyisiä ja vertailukelpoisia minkä tahansa yrityksen palveluiden kanssa. Kehitystyön näkyvänä seurauksena liiketoiminta on organisoitunut uudelleen. Rahapelitoiminta on kokonaisuus, johon kuuluvat sijoituspaikkoihin hajasijoitetut raha-automaatit, ravintolakasinopelit ja RAY:n omat pelipaikat. Esikuntia ovat Tuotekehitys ja Kehittämiskeskus. Casino RAY ja Teollisuus muodostavat erilliset yksiköt ja viihdelaitetoiminta organisoitui kertomusvuonna Pelika RAY Oy:ksi. RAY:n tietotekniikka-arkkitehtuurin uudistaminen käynnistyi kertomusvuoden alussa, koska toimintatavat muuttuvat prosessijohtamisen seurauksena ja toisaalta laite- ja ohjelmistoympäristöt vanhenevat tekniikaltaan. Tavoitteena on tukea ja ottaa huomioon liiketoiminnan ja prosessien visiot, vaatimukset ja tavoitteet sekä hyödyntää tekniikan kehittymisen suomia uusia mahdollisuuksia. Vuoden 1995 aikana käynnistyi myös hanke, jonka tarkoituksena on selvittää automaattien kytkeminen tietoliikenneverkkoon. Toimintamallia kokeillaan yritysasiakkaiden kanssa. Tavoitteena on toiminnan tehokkuuden ja luotettavuuden parantaminen, kokemusten hankkiminen uudesta tekniikasta sekä mahdollisuuksien luominen uusien maksuvälineiden käytölle. PAF:s utvecklingsenhet koncentrerade sig under redovisningsåret på utvecklandet av organisationens interna verksamhet med processtänkandet som grund. För att kunna definiera processerna och dess innehåll genomfördes en intern metodundersökning, igångsattes en utförlig värdediskussion samt dryftades mål och framtidsutsikter. Som ett fundament i utvecklingsarbetet har PAF med en undersökning klargjort medborgarnas spelbeteende, opinioner om spelandet och spelare samt företagsbilden. Vidare färdigställdes i höstas en kundundersökning bland företagarkunderna. För företagskulturens vidkommande betyder förändringen av metoderna en utveckling av verksamheten att man frångår en distributionsorganisation för en tydlig serviceorganisation, som bibehåller monopolens goda aktning och befäster samarbetet med kunderna. Kvaliteten och kostnaderna på tjänsterna skall vara konkurrenskraftiga och jämförbara med servicen hos andra företag. Som en synbar följd av utvecklingsarbetet har affärsverksamheten omorganiserats. Penningspelsverksamheten är en helhet som inkluderar de utplacerade penningautomaterna, restaurangernas kasinospel och PAF:s egna spelställen. Produktutvecklingen och Utvecklingscentralen är staber. Casino RAY och Industrin utgör separata enheter och förströelsespelsverksamheten organiserades under redovisningsåret inom Pelika RAY Oy. Under år 1995 påbörjades ett projekt som utreder möjligheten att koppla automaterna till ett telekommunikationsnät. Metoden provas för närvarande i samarbete med företagarkunderna.målet är att förbättra verksamhetens effektivitet och tillförlitlighet, hämta erfarenheter av den nya tekniken samt skapa förutsättningar för nya betalningsmedel. TUOTEKEHITYS PRODUKTUTVECKLING Onnistunut tuotekehitys on RAY:n menestyksen ja laadukkaan pelitoiminnan kannalta keskeinen tekijä. Kertomusvuonna käynnistyi tuotekehitysprosessin uudelleensuunnittelu. Sen tavoitteena on valmistaa asiakkaiden mieltymyksiä paremmin vastaavia pelejä ja toisaalta tuottaa oikeanlaisia pelejä eri toimintaympäristöihin, jotta myös pelaamisen sosiaaliset haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. RAY:n tuotekehityksen työn tuloksena valmistui kertomusvuonna poikkeuksellisen paljon uusia automaatteja. Asiakkaiden pelattavaksi tuotettiin yksitoista erilaista rahapelimallia. Tyyliltään ja toiminnoiltaan aivan uudenlainen raha automaatti, Monipeli, valmistui koekäyttöön. Kosketusnäytön avulla pelaaja voi siinä valita haluamansa pelin useiden vaihtoehtojen joukosta. PAF:s produktutveckling färdigställde ett exceptionellt stort antal nya automater under redovisningsåret. Enheten producerade elva olika penningspelsmodeller. En penningautomat med ett helt nytt koncept, ett så kallat Multispel, färdigställdes för provdrift. Spelaren kan med hjälp av en pekskärm välja ett spel av flera alternativ. 8

7 Pajatso tuli takaisin. RAY esitteli pelaajille loppuvuodesta perinteisen, kuitenkin toiminnoiltaan uudistetun pajatson. Vuoden aikana tuotettiin asiakkaiden käyttöön runsaasti muitakin uusia automaatteja. Pajazzo har kommit igen. Vid årets slut introducerade PAF en traditionell pajazzoapparat med moderniserade funktioner. Under året producerades flera nya automatspel för kundernas bruk. 9

8 LIIKETOIMINTA AFFÄRSVERKSAMHET R AY:n rahapelien tuotto nousi kertomusvuonna 2,3 miljardiin markkaan, missä on kasvua edellisestä vuodesta seitsemän prosenttia. Kuluvan vuoden kasvutavoite on pienempi. Sen sijaan tavoitteena on uusien pelien ja markkinointikeinojen avulla laajentaa asiakaskuntaa. Yhteistoiminta yritysasiakkaiden kanssa ja luottamuksen lujittaminen RAY:n toiminnan tehokkuuteen, kehityskykyyn ja eettisiin perusteisiin ovat edelleen keskeisellä sijalla Ṡuomessa kaikkien rahapelien liikevaihdon kasvu jatkuu. Suomen Hippos ry aloitti kertomusvuonna radan ulkopuolisen vedonlyönnin ja Oy Veikkaus Ab:n uusi tuote oli keskiviikon valtakunnallinen ravivedonlyönti. Myös RAY uudisti pelimallistoaan. Yhdistys pyrkii pelipanosten ja voittojen sekä uusien automaattien suunnittelussa säilyttämään tilanteen, jossa kansalaisten asenne pelitoimintaan säilyisi sallivana ja pelaajien sosiaaliset haitat pysyisivät hallinnassa. Keskustelu suomalaisten rahapelien yksinoikeusasemasta jatkui edelleen. Sisäasiainministeriön vuonna 1993 asettama rahapelitoimikunta sai mietintönsä valmiiksi 28. helmikuuta Toimikunta haluaa säilyttää kolmen rahapeliyhteisön yksinoikeuden, koska rahapelien tuottojen halutaan jatkossakin kohdistuvan vain yleishyödyllisten tarkoitusten edistämiseen. Mietintö selkiinnyttää rahapelien järjestäjien työnjakoa, minkä toteutuminen on ensiarvoisen tärkeää Suomen liityttyä Euroopan Unionin jäseneksi. Toimikunnassa pysyvänä asiantuntijana toimi RAY:n liiketoiminnan johtaja Esko Romppainen. RAY menetti voimaan tulleen viihdelaitelain johdosta yksinoikeuden ajanvieteautomaattitoimintaan. Samana päivänä RAY perusti Pelika RAY Oy:n harjoittamaan vapaan kilpailun liiketoimintaa viihde- ja musiikkiautomaateilla. Eräät ulkomaiset yrittäjät ovat valittaneet EU:n komissiolle Suomen arpajaislainsäädännön EU:n säännösten vastaisuudesta. Komissio joutuu ottamaan kantaa myös peruskirjan vapaan kilpailun ja Ranskan kansallisen säännöstön eturistiriitaan erään toisen valituksen johdosta. Tähän mennessä EU:ssa tehtyjen poliittisten ja tuomioistuinpäätösten perusteella ei ole aihetta olettaa suomalaisen rahapelitoiminnan tulevan vapaaseen kilpailuun. RAY:n varojen pitäminen tiukasti sosiaali- ja terveysjärjestöjen käytössä tukee mahdollisuutta säilyttää yksinoikeus. Penningspelens omsättning i Finland ökade alltjämt. Finlands Hippos rf påbörjade bedriva extern vadslagningsverksamhet utanför travbanorna och Oy Veikkaus Ab lanserade nyheten med den landsomfattande travvadslagningen varje onsdag. Även PAF förnyade spelutbudet. Föreningen eftersträvar i planeringen av spelinsatserna och vinsterna samt nya automater att den allmänna opinionen även fortsättningsvis skall ha en tolerant inställning till spelverksamheten och att spelarnas sociala olägenheter även fortsättningsvis hålls under kontroll. Diskussionen om de finländska penningspelens monopol fortsatte alltjämt. Penningspelskommittén, som tillsattes av inrikesministeriet år 1993, färdigställde sitt betänkande 28 februari RAHA-AUTOMAATTIEN JA KASINOPELIEN TUOTTO LÄÄNEITTÄIN milj. mk Lääni Raha Kasinoautomaatit pelit Uusimaa 539,5 89,1 Häme 344,6 17,1 Turun ja Porin 297,5 16,5 Vaasa 176,4 6,8 Kymi 169,2 7,0 Oulu 149,0 8,2 Keski Suomi 112,3 5,5 Kuopio 97,5 5,4 Lappi 96,8 4,8 Mikkeli 92,5 2,2 Pohjois Karjala 67,6 2,7 Yhteensä 2142,9 165,3 PENNINGAUTOMATERNAS OCH KASINOSPELENS AVKASTNING LÄNSVIS milj. mk Län Penning- Kasinoautomaterna spelen Nylands 539,5 89,1 Tavastehus 344,6 17,1 Åbo och Björneborgs 297,5 16,5 Vasa 176,4 6,8 Kymmene 169,2 7,0 Uleåborgs 149,0 8,2 Mellersta Finlands 112,3 5,5 Kuopio 97,5 5,4 Lapplands 96,8 4,8 St Michels 92,5 2,2 Norra Karelens 67,6 2,7 Sammanlagt 2142,9 165,3 10

9 1995. Kommittén föreslår att de tre penningspelsamfunden får behålla monopolställningen. Man vill försäkra sig om att spelvinsterna även fortsättningsvis används för att befrämja allmännyttiga ändamål. Direktören för affärsverksamheten inom PAF, Esko Romppainen, var kommitténs ständige expert. I och med att den nya lagen om förströelsespel trädde i kraft , förlorade PAF ensamrätten att bedriva verksamhet med förströelsespel. Samma dag grundade PAF Pelika RAY Ab, som skall bedriva affärsverksamhet med förströelseoch musikautomater på den konkurrerande marknaden. Vissa utländska företagare har klagat hos EUkommissionen om att den finländska lotterilagstiftningen strider mot EU:s bestämmelser. Kommissionen är tvungen att på grund av ett annat klagomål ta ställning till intressekonflikten mellan urkunden om fri konkurrens och Frankrikes nationella bestämmelser. De politiska besluten och domstolsbesluten inom EU har hittills inte gett orsak till antagan om att den finländska penningspelsverksamheten skulle försättas på den fria marknaden. Principen om att PAF:s medel endast tillfaller social- och hälsovårdsorganisationer stöder möjligheten att få behålla monopolställningen. Avkastningen av PAF:s penningspel steg till 2,3 miljarder mark under verksamhetsåret. Detta innebär en ökning med 7 procent i jämförelse med det föregående året. Tillväxtmålet för innevarande år är blygsammare. 11

10 RAHAPELIT JA PELIPAIKAT PENNINGSPELEN OCH SPELSTÄLLEN Johtajat/ direktörer Risto Lehtinen, Marja Riitta Lindén RAY:n liiketoiminnan organisaatio uudistui kertomusvuonna. Rahapelitoiminnasta muodostettiin kokonaisuus, johon kuuluu kaksi liiketoimintayksikköä, Raha-automaatit sekä RAY-pelipaikat ja ravintolakasinopelit. Raha-automaatteja oli sijoitettuna vuoden lopussa erilaisten yritysten ja toimipaikkojen tiloihin yhteensä kappaletta. Niiden myynti oli RAY:n pelitoiminnan 2,3 miljardin liikevaihdosta lähes 1,9 miljardia markkaa eli 82 prosenttia. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 8,2 prosenttia. Ravintolakasinopelejä, lähinnä ruletteja ja blacjack-korttipelejä, on sijoitettu yhteistyössä ravintola- ja majoituselinkeinon harjoittajien kanssa eri puolille maata yhteensä 285 kappaletta. Pöytäpelien myynti nousi 86 miljoonaan markkaan, mikä on 17,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. RAY:n omiin pelipaikkoihin kuuluu kolme erilaista pelitilaa, Club Ray, Täyspotti ja RAY-Potti. Jyväskylän ja Turun Club Rayt, jotka sijaitsevat ravintolan tarjoilualueella, ovat kasvattaneet suosiotaan niin, että niiden myynti nousi noin 15 miljoonaan markkaan eli niiden pelituotto lähes kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Täyspotteja avattiin kertomusvuonna yksi lisää, joten niitä oli vuoden lopussa yhteensä 21 kappaletta. Täyspottien asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta yksitoista prosenttia, jolloin niissä vieraili päivittäin lähes asiakasta. Täyspottien myynti nousi yli 209 miljoonan markan. Toimintavuoden aikana avattiin neljä uutta RAY- Pottia, joissa yleisön pelattavana on ainoastaan raha automaatteja. Kaikkiaan kahdentoista RAY- Potin yhteenlaskettu myynti oli 42,2 miljoonaa markkaa. Vid årets slut var de utplacerade penningautomaternas antal Automaternas andel av PAF:s omsättning på 2,3 miljarder, var 1,9 miljarder eller 82 procent. Detta innebär en tillväxt på 8,2 procent i jämförelse med föregående år. Över hela landet finns sammanlagt 285 restaurangkasinospel, främst ruletter och blackjackkortspel, utplacerade i samarbete med utövare av restaurang- och hotellverksamhet. Försäljningen vid spelborden steg till 86 miljoner mark, vilket är 17,7 procent mer än föregående år. PAF bedriver spelverksamhet i tre olika spelhallskedjor; Club Ray, Täyspotti och RAY-Potti. Club Ray-spelställena i Jyväskylä och Åbo, vilka finns placerade inom restaurangernas utskänkningsområden, har blivit så populära att försäljningen ökat till inemot 15 miljoner mark. Under verksamhetsåret öppnades ytterligare en Täyspotti-hall, varpå antalet steg till sammanlagt 21 hallar. Försäljningen i Täyspotti-hallarna ökade till drygt 209 miljoner mark. Under verksamhetsåret öppnades fyra nya RAY- Potti-spelhallar. Spelutbudet i RAY-Potti-spelhallarna består endast av penningautomater. Den sammalagda försäljningen var 42,2 miljoner mark. MARKKINOINTI JA PELIPALVELU MARKNADSFÖRING OCH SPELSERVICE Pelipalvelujen käyttäjien määrä on viime vuosina lievästi supistunut. Asiakaskunnan laajentaminen onkin ollut tuotekehityksen ja markkinoinnin yhteinen tavoite. Toisaalta pelitoiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota sosiaalisten seuraamusten hallintaan, jossa keinoina ovat kullekin asiakaskunnalle oikein suunnatut pelit, pelipanosten ja voittojen säätely ja automaattien sijoittelu liiketiloissa valvonnan kannalta parhaalla tavalla. Luottamuksellinen yhteistoiminta yrittäjien kanssa on ollut kertomusvuonna erityisen huomion kohteena. Asiakkaan tarpeista ja toivomuksista lähtevä palvelu, tasapuolisuus ja perusteltavissa oleva toiminta ovat kaiken lähtökohtana. Pelilaitteiden markkinoinnin säännöstöä onkin täsmennetty. Yrittäjän nopea tuloksentekotarve ja RAY:n markkinointistrategia eivät välittömästi kohtaa, mutta pelaamisen pitkäjänteinen hallinta on ymmärrettävä sekä yhteiskunnan että yrittäjien edun mukaiseksi. Yrittäjien ja RAY:n yhteyksien parantamiseksi otettiin vuoden aikana käyttöön aluekohtaiset asiakaspalvelunumerot. Palvelu on soittajalle maksuton ja se mahdollistaa puhelujen siirtymisen kulloinkin tavoitellulle henkilölle. Vuoden aikana asiakkaiden käyttöön tuotettiin runsaasti uusia automaattipelejä, pääosin ne olivat tuttujen kortti ja hedelmäpelien erilaisia versioita. RAY Potteihin sijoitettujen seitsemän automaatin mallisarja edustaa kansainvälistä muotoilua. Loppuvuodesta asiakkaille esiteltiin perinteinen, kuitenkin toiminnoiltaan modernisoitu pajatso. Pelaajat ja tiedotusvälineet ottivat sen innostuneina vastaan. Antalet kunder har minskat de senaste åren. Att bredda kundkretsen har också varit produktutvecklingens och marknadsföringens gemensamma mål. Å andra sidan har man inom spelverksamheten koncentrerat sig på att tygla de sociala konsekvenserna. Under verksamhetsåret har man särskilt betonat det förtroliga samarbete med företagarna. Service med hänsyn till kundernas behov och önskemål, rättvisa och motiverad verksamhet utgör utgångspunkten. För att uppnå rättvisa har man preciserat bestämmelserna för marknadsföring av spelapparaterna. Under året producerades flera nya automatspel för kundernas bruk. Dessa var i huvudsak olika versioner av de redan bekanta kort- och fruktspelen. Vid årets slut introducerades en traditionell pajazzoapparat med moderniserade funktioner. Toimintavuoden aikana avattin neljä uutta RAY-Pottia, joten niitä oli vuoden päättyessä yksitoista. Pelihalleissa on yleisön pelattavana ainoastaan raha-automaatteja. Under verksamhetsåret öppnades fyra nya RAY- Potti -spelhallar, varigenom deras antal är elva. Spelutbytet i spelhallarna består endast av penningautomater

11 RAHALIIKENNE, LUOTETTAVUUS JA TURVALLISUUS PENNINGRÖRELSE, TILLFÖRLIT- LIGHET OCH SÄKERHET Rahaliikenteestä muodostettiin uuden toimintamallin mukainen ydinprosessi, jonka tehtävänä on huolehtia koko rahaliikenneketjun luotettavasta toiminnasta ja turvallisuudesta. Kenttätoiminnasta vastaa alueorganisaatio, jonka tarpeiden mukaan henkilöstöä ja toimintoja on keskitetty. Järjestelmiä ja ohjeistusta on kehitetty paitsi alueorganisaation myös vaihtorahan itsepalveluun perustuvan VIP-toiminnan tarpeista. VIP-toimintatapa on merkittävä yrittäjien vaihtorahan saannin ja valtakunnallisen kolikkohuollon kannalta. Se yksinkertaistaa rahaliikennettä ja säästää kustannuksia. Vuoden lopussa järjestelmän parissa oli jo puolet raha-automaateista. Selvitystyö korttirahan käytön mahdollisuuksista pelien maksuvälineenä käynnistyi. Rahaliikenteen kehittäminen keskittyi organisoinnin muutoksen hallintaan ja toimintaan verkotetuilla automaateilla. Pelitoiminnan luotettavuus säilyi kaikilta osin myös organisaation muutoksen aiheuttaman siirtymäkauden ajan. Uusi toimintatapa vahvistaa luotettavuutta myös tulevaisuudessa. Ennakoivaa työskentelyä henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi ja vahinkojen torjumiseksi on jatkettu. Paremman valvonnan ja pelilaitteiden kestävien rakenteiden johdosta automaatteihin kohdistuneet murrot ja niistä aiheutuneet vahingot vähenivät. En kärnprocess, anpassad efter ett nytt handlingsmönster, skapades inom penningrörelsen. Processen sköter om hela penningrörelsekedjans tillförlitliga verksamhet och säkerhet. Regionorganisationen ansvarar för fältverksamheten. System och dataprogram har utvecklats utifrån förutom regionorganisationens även VIP-verksamhetens, som bygger på självbetjäningsteknik för myntväxling, behov. VIP-metoden är anmärkningsvärd vad gäller företagarnas tillgång på växelmynt och den landsomfattande myntservicen. Metoden förenklar penningrörelsen och inbesparar utgifter. Vid årets slut var redan hälften av penningautomaterna i VIPanvändning. Utredningen om möjligheten att använda myntkort som betalningsmedel påbörjades. Det förebyggande arbetet med att garantera personalens säkerhet och förhindra olyckor fortsätter alltjämt. Till följd av övervakning och spelapparaternas hållbara konstruktioner har inbrotten och skadegörelsen minskat. KUNNOSSAPITO UNDERHÅLL Kunnossapito on yksi rahapelitoiminnan ydinprosesseista. Kunnossapidon henkilöstö huolehtii pelien kuljettamisesta sijoituspaikkoihin, asentamisesta, automaattien toimivuudesta ja muutostöistä sovitun asiakaspalvelun mukaisesti. Kunnossapito koskee yhtenäisesti koko rahapelitoiminnan kenttää sijoituspaikasta riippumatta. Palvelun laadun parantamiseksi käynnistyi kunnossapidon henkilöstön oman työn arviointi itsearviointiprosessina. Underhållet är en av penningspelsverksamhetens kärnprocesser. Underhållspersonalen ansvarar för transport av automaterna till placerigsställena, monteringen, automaternas funktionsduglighet och ombyggnadsarbeten i enlighet med överenskommen kundservice. Underhållet täcker hela fältet av penningspelsverksamhet oberoende av placeringsstället. För att höja kvaliteten på servicen har personalen påbörjat en utvärdering av det egna arbetet i form av en självbedömningsprocess. TEOLLISUUS INDUSTRIN Teollisuuspäällikkö/ industrichef Matti Takala R AY:n teollisuus valmisti raha-automaatteja yhdistyksen omaan käyttöön hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta viennin voimakkaan supistumisen vuoksi kokonaistuotanto pieneni. Teollisuuden toimitusten arvo oli 81 miljoonaa markkaa. Vientiin meni neljännes valmistuneista automaateista, arvoltaan 20 miljoonaa markkaa. Merkittävin vientimaa on edelleen Norja, uutena kohteena tuli mukaan Sveitsi. Lontoon kansainvälisillä automaatti- ja viihdelaitemessuilla RAY esitteli yhden välivuoden jälkeen omia tuotteitaan ja erityisesti suomalaista erikoisuutta, Pajatsoa. Poikkeuksellista vuoden 1995 tuotannossa oli lukuisten uusien automaattimallien tulo valmistukseen. RAY:n tunnetuin imagotuote, Pajatso, palasi valmistukseen vuosien tauon jälkeen varustettuna uudella tekniikalla ja ulkonäöltään modernisoituna. Teollisuuteen kuuluva tuotesuunnittelu viimeisteli RAY-Potteihin seitsemän ulkonäöltään ja osittain myös peli-idealtaan uutta raha-automaattia.sijoituspaikkoja varten yksikkö kehitti neljä ja vientiä varten kolme uutta raha automaattia. Näin sarjavalmistukseen tuotettujen automaattien määrä nousi kuuteentoista. Lisäksi tuotesuunnittelu toteutti yhdessä Helsingin Teknillisen Oppilaitoksen ja Taideteollisen Korkeakoulun kanssa Casino RAY:lle jättikokoisen Jumbo automaatin. RAY:n teollisuus on kehittänyt valmistuksessa edelleen ESD suojausta ja nyt koko raha automaattien valmistus tapahtuu suojatulla alueella. Materiaalitoiminnoissa viihdepelien yhtiöittäminen Pelika RAY Oy:ksi on merkinnyt palveluiden myynnin käynnistämistä. Viivakoodien ja trukkipäätejärjestelmän käyttö materiaalitoiminnoissa on tehostanut toimintaa. Teollisuuden palveluksessa oli vuoden lopussa lähes 90 henkilöä. Henkilöstön määrän supistuminen edellisestä vuodesta johtui osittain viihdepelien eriyttämisestä omaan yhtiöönsä ja osittain organisaation uusimisesta. Under 1995 producerade industrin något fler penningautomater för eget bruk jämfört med det föregående året, men på grund av den kraftiga minskningen av exporten minskade den totala produktionen. Värdet av industrins leveranser var 81 miljoner mark. En fjärdedel av maskinerna exporterades. Värdet av exporten uppgick till 20 miljoner mark. Norge är alltjämt det mest betydelsefulla exportlandet. Schweiz var ett nytillskott i raden av exportländer. På den internationella automat- och förströelseapparatmässan i London presenterade PAF efter ett mellanår sina egna produkter och av dessa särskilt den finländska kuriositeten Pajazzon. Exeptionellt för produktionen år 1995 var det stora antal nya automater i tillverkningen. PAF: s mest kända imageprodukt, Pajazzon, togs efter flera års uppehåll åter i produktion, utrustad med ny teknik och modernare utseende. Produktplaneringen inom industrin färdigställde sju till utseendet och delvis också till spelidén nya penningautomater till Ray-Potti spelhallar. I och med detta serietillverkas sexton olika automater. Vidare genomförde produktplaneringen i samarbete med Helsingin Teknillinen Oppilaitos och Konstindustriella Högskolan en gigantisk Jumbo-automat, som placerades i Casino RAY:s spellokal. Vid årets slut uppgick industrins personalstyrka till cirka 90 personer. Nedskärningen i personalstyrkan berodde delvis på avskiljandet av förströelsespelen till ett eget bolag och delvis på omstrukturering av organisationen. Asiakaskunnan laajentaminen vaatii uusia mielenkiintoisia pelejä. Vuoden uutuuksiin kuuluu mm. Jokeripokeri. Att bredda kundkretsen behöver PAF hela tiden nya, intresanta automater. En av årets nyheter är Jokeripokeri

12 CASINO RAY Johtaja/ direktör Hannu Jokipaltio Suomen ensimmäisen ja ainoan kasinon neljäs toimintavuosi lunasti odotukset, jotka kasinon perustamisvaiheessa asetettiin. Asiakaskäyntien määrä ja liikevaihto ovat kehittyneet suotuisasti, ja toiminta on ollut häiriötöntä. Pelitoiminnan tuotto lisääntyi vuonna 1995 viidenneksellä edelliseen vuoteen verrattuna ja nousi lähes 60 miljoonaan markkaan. Myös kannattavuus parani liikevaihdon kasvun ja perustamisinvestointien takaisinmaksun päätyttyä. Tietämys kasinon olemassaolosta on lisääntynyt erityisesti pääkaupunkiseudulla, mutta myös Helsingissä vierailevien turistien keskuudessa. Kasinoon tehtiin vierailua, jolloin asiakas kävi vuoden aikana keskimäärin 3,5 kertaa kokeilemassa onneaan. Ulkomaalaisten osuus asiakaskäynneistä on noin 40 prosenttia. Merkittävimmät ulkomaalaisten joukot tulivat Yhdysvalloista, Venäjältä ja Ruotsista sekä Kaukoidän maista, Japanista, Kiinasta ja Thaimaasta. Casino RAY on maan ainoa pelipaikka, jossa laki sallii uhkapelin. Korkeiden panostusmahdollisuuksien lisäksi kansainväliselle kasinolle ovat ominaisia suuret voitot ja pelien asiakkaille maksamat korkeat palautusprosentit. Helsingin kasinossa asiakkaat pelasivat käyntikerralla keskimäärin 335 markkaa, mikä on kansainvälistä keskitasoa. Pelitarjonnaltaan Casino RAY on varsin monipuolinen. Uusimmat investoinnit ovat kohdistuneet erityisesti automaattisalin kehittämiseen. Uutuutena kasinossa otettiin käyttöön Mystery-jackpot -automaattivoitto, jonka yllätysarvontaan osallistuvat kasinon kaikki raha-automaatit. Uuden voiton ansiosta asiakkaiden voittojen arvellaan lisääntyvän puolellatoista miljoonalla markalla vuodessa. Kasinon muita jackpot-voittoja maksettiin vuoden aikana noin 1,7 miljoonaa markkaa. Vuoden toiminnassa ollut pokeritila on osoittautunut menestykseksi. Pokeria voi pelata kolmena eri Casino RAY:n asiakaskäyntien määrä nousi vierailuun. Uusimmat investoinnit ovat parantaneet raha-automaattien suosiota. Uutuutena kasino otti käyttöön Mystery-jackpot - voiton. Totalt gjordes besök på kasinot under året. De flesta investeringar har inriktats i synnerhet på att utveckla automatspelen. Automatvinsten Mysteryjackpot togs i bruk under året. versiona, minkä lisäksi asiakkaat ovat pelanneet turnauksia. Viikkoturnausten lisäksi vuoden aikana pelattiin kaksi kansainvälistä suurturnausta, Spring Poker Festival maaliskuussa ja Helsinki Freezeout Poker Tournament joulukuussa. Kertomusvuoden aikana kasinon toiminnassa on painotettu entistä enemmän viihdettä ja viihtyvyyttä. Markkinointi on kehittänyt erilaisia te toja ja kasinoillanviettoja pelikouluineen. Myös markkinointiviestinnässä on kasinoa esitelty monipuolisena peli- ja illanviettopaikkana. Vuoden päättyessä kasinon palveluksessa oli lähes 140 henkilöä. Vuonna 1995 päättyi englantilaisten kasinokonsulttien sopimuskausi ja Casino RAY:n kaikki tehtävät ovat nyt suomalaisen henkilökunnan johdossa. Koulutus- ja operointiyhteistyötä ja tietojen vaihtoa harjoitettiin erityisesti Holland Casinos in kanssa. Det fjärde verksamhetsåret för Finlands första och enda kasino infriade de förväntningar som sattes vid kasinots grundande. Kundbesöken och omsättningen har ökat tillfredställande och verksamheten har fortlöpt ostört. Omsättningen ökade år 1995 med en femtedel i jämförelse med året innan, och steg därmed till närapå 60 miljoner mark. Även lönsamheten förbättrades i och med den ökade omsättningen och efter att de återstående anläggningsinvesteringarna återbetalats. Totalt gjordes besök på kasinot. Den enskilde kunden prövade sin lycka i genomsnitt 3,5 gånger under året. Utlänningarnas andel av kundbesöken är 40 procent. De anmärkningsvärt största turistgrupperna kom från USA, Ryssland och Sverige samt länderna i Fjärran Östern. På kasinot Helsingfors spelade kunderna i genomsnitt för 335 mark per besök, vilket motsvarar den internationella genomsnittsnivån. Casino RAY är synnerligen mångsidigt vad gäller utbudet av olika spel. De flesta investeringar har inriktats i synnerhet på att utveckla automatspelen. Automatvinsten Mystery-Jackpot, ett överraskningslotteri som samtliga automater är kopplade till, togs i bruk under året. I och med denna nya vinst förväntas kundernas vinster öka med en och en halv miljon mark per år. Under året utdelades ca 1,7 miljoner mark i övriga jackpot-vinster. Pokerrummet, som varit i bruk under verksamhetsåret, har visat sig vara en succé. Poker kan spelas i tre olika versioner, därtill har kunderna beretts möjlighet att spela turneringar. Förutom de veckovis återkommande turneringarna, har två internationella storturneringar spelats; Spring Poker Festival i mars och Helsinki Freezeout Poker Tournament i december. Vid årets slut hade kasinot nästan 140 anställda. Under år 1995 gick kontraktet ut för de engelska kasinokonsulterna och Casino RAY:s samtliga tjänster innehas nu av finländsk personal. Utbildnings- och opereringsamarbete och utbyte av information idkades främst med Holland Casinos

13 PELIKA RAY OY Toimitusjohtaja/ verkställande direktör Jörgen Victorzon Pelika RAY Oy perustettiin 17. päivänä helmikuuta 1995, jolloin tuli voimaan uusi viihdelaitelaki. Samalla päättyi RAY:n yksinoikeus ajanvieteautomaateilla harjoitettavaan pelitoimintaan, josta säädettiin lailla vuonna Asiaa tarkentava viihdelaiteasetus on päivätty 15. kesäkuuta Viihdelaitelain säätämiseen ja siten myös RAY:n ensimmäisen tytäryhtiön perustamiseen johtivat tulkinnat, joita eri tutkimukset ja sisäasiainministeriön asettama rahapelitoimikunta tekivät Euroopan talousyhteisön ja Euroopan Unionin säädösten perusteella. Ajanviete- ja musiikkiautomaatit olivat muodostaneet tulosyksikön jo edellisen vuoden keväästä. Pelika RAY Oy osti perustamisen yhteydessä RAY:ltä kaikki sen omistuksessa olleet ajanviete- ja musiikkiautomaatit varaosineen. Uuteen yhtiöön siirtyi yhdistyksestä myös 94 viihdelaitealan ammattilaista. RAY:n erikoisasema ja Pelika RAY:n vapaan kilpailun tilanne asettavat poikkeuksellisen tiukat puitteet konsernitoiminnalle, jolloin yhteistoiminnoissa ja konsernipalvelujen käytössä korostuu tarkka markkinointihinnoittelun periaate. Myös Pelika RAY:n määräävä markkina-asema ohjasi yhtiötä alusta lähtien tiukasti kontrolloituun toimintaan, josta erilliset selvitykset on annettu Suomen kilpailuviranomaisille ja EU:n kilpailusta vastaavalle komissiolle. Viihdelaitemarkkinoiden lisääntyvästä kilpailusta huolimatta kehittyi Pelika RAY:n liikevaihto kertomusvuoden aikana myönteisesti. Viihdepelien tuotto lisääntyi 23 prosenttia ja musiikkiautomaattien tuotto 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuus parani, mikä näkyy muun muassa sijoitettujen viihdelaitteiden keskituoton kasvuna. Suosituimmat viihdepelit olivat flipperit, videopelit ja simulaattorit sekä biljardit. Musiikkiautomaattien tuotoista jo neljä viidennestä tulee CD-jukebokseista Ẏrityskuvan ja liikevaihdon kehitykseen vaikutti voimakkaasti Pelika RAY:n oma Pelikaani-pelipaikkaketju. Uusia Pelikaaneja perustettiin Helsingin Itäkeskukseen, Helsingin keskustan asematunneliin ja Kaivopihalle, Espoon Tapiolaan sekä Jyväskylän uuteen Foorumiin. Yhteensä Pelikaaneja oli vuoden päättyessä neljätoista. Lisäksi prosenttivuokraisia Pelikaaneja muiden yrittäjien tiloissa oli yhteensä kaksitoista. Pelika RAY investoi kertomusvuonna 19 miljoonaa markkaa uusiin viihdepeli- ja musiikkilaitteisiin sekä 2,3 miljoonaa markkaa peliohjelmiin ja äänilevyihin. Vuoden keskiarvon mukaan toiminnassa oli viihdepeliä ja musiikkiautomaattia. Pelikaanien määrän kasvu ja niihin sijoitetut pelilaitteet sitoivat pääomaa, mutta toiminta oli heti ensimmäisenä vuonna kannattavaa. Liiketoiminnan ylijäämä ohjataan RAY:n avustustoiminnan kautta sosiaali ja terveysjärjestöjen työn tukemiseen. Yhtiön vakituisessa palveluksessa oli vuoden lopussa 91 henkilöä ja Pelikaaneissa vuorotteli lisäksi 32 henkilöä osa aikaisena. Pelika RAY Oy grundades den 17 februari 1995, då den nya lagen om förströelsespel trädde i kraft. Samtidigt upphörde PAF:s år 1976 lagstadgade ensamrätt att bedriva verksamhet med förströelseautomater. Den justerande förordningen är i kraft sedan den 15 juni Lagen om förströelsespel och därmed också grundandet av PAF:s första dotterbolag var en påföljd av de tolkningar som olika undersökningar och den av inrikesministeriet tillsatta penningspelkommittén kommit fram till på basen av direktiv från EES och EU. Förströelse- och musikautomaterna har sedan våren 1994 fungerat inom samma resultatenhet. I samband med grundandet köpte Pelika RAY Oy samtliga av PAF:s förströelse- och musikautomater samt reservdelar. Det nya bolaget anställde 94 personer som tidigare varit verksamma inom PAF:s förströelseapparatverksamhet. PAF:s särställning och Pelika RAY:s konkurenssituation medför exceptionellt knappa ramar för koncernens verksamhet, då marknadsanpassningen i mycket präglar samarbetet och tjänsterna inom koncernen. Även Pelika RAY: s marknadsledande ställning ledde bolaget från första början till en strängt kontrollerad verksamhet, omvilken en särskild utredning har getts till konkurrensmyndigheterna i Finland och EU:s konkurrenskommission. Trots den ökade konkurrensen inom förströelseapparatbranschen var Pelika RAY:s omsättning god under verksamhetsåret. Avkastningen av förströelsespelen ökade med 23 procent och musikautomaterna med 4 procent från föregående år. Lönsamheten förbättrades, vilket bland annat den ökade genomsnittsavkastningen av de utplacerade förströelseapparaterna påvisar. De populäraste förströelsespelen var flipper, videospel- och simulatorer samt biljard. CD-jukeboxarna står redan för fyra femtedelar av musikautomaternas avkastning. Pelika RAY:s kedja av Pelikaani-spelställen inverkade på utvecklingen av verksamhetsimagen och omsättningen. Nya Pelikaani-hallar grundades i Östra Centrum, stationstunneln och Brunnsgården i Helsingfors, i Hagalund i Esbo samt i Forum i Jyväskylä. Pelikaani-hallarna var vid årets slut fjorton till antalet. Ytterligare sammanlagt tolv Pelikaani-hallar verkar på licensavtal i utomstående företagares lokaliteter. Pelika RAY investerade under året 19 miljoner mark på nya förströelse- och musikapparater samt 2,3 miljoner på spelprogram och musikskivor. Enligt årets medeltal fanns förströelsespel och musikautomater i bruk. Det ökade antalet Pelikaani-hallar och investeringar i spelautomater band kapital, men trots detta var verksamheten lönande redan det första verksamhetsåret. Affärsverksamhetens överskott används via PAF:s understödsverksamhet till stöd för social- och hälsoorganisationers verksamhet. Vid årets slut bestod bolagets fast anställda personal av 91 personer samt 32 deltidsanställda verksamma i Pelikaani-hallarna. PELIKA RAY OY 1995 % milj.mk Musiikkiautomaatit Musikautomater 25,5 26,2 Viihdepelit Förströelsespel 74,5 76,6 102,8 Mmk Toimitusjohtaja Jörgen Victorzon. Taustalla Pelikaaneissa vuoden ylivoimaisesti suosituin viihdepeli, SEGA:n Rally Championship Verkställande direktör Jörgen Victorzon. I bakgrunden årets överlägset populäraste förströelsespel, SEGA:s Rally Championchip

14 AVUSTUSTOIMINTA UNDERSTÖDSVERKSAMHETEN Y hteiskunnallinen tilanne heijastui monin tavoin järjestöjen avustushakemuksissa. Kuntien taloudellinen ahdinko sekä suurtyöttömyyden seuraukset leimasivat erityisesti uusia avustushakemuksia. Osana valtiontalouden tervehdyttämistoimia raha-automaattivaroja siirrettiin valtion tapaturmavirastolle rintamaveteraanien kuntoutukseen 165 milj. markkaa. Tämän lisäksi järjestöille myönnettiin 198 miljoonaa markkaa perinteisesti valtiolle kuuluviin menoihin. Avustushakemuksia käsiteltiin vuonna 1995 ennätysmäärä, kappaletta. Haettujen avustusten kokonaismäärä nousi 3,7 miljardiin markkaan. Myös jaettavaa oli poikkeuksellisen paljon, koska edellisen vuoden voittoa oli käyttämättä 152,5 milj. markkaa sekä sen lisäksi muita korjauseriä noin 48,1 milj. markkaa. RAY:n hallitus esitti avustuksia myönnettäväksi 1 408,5 milj. markkaa 799 järjestölle, minkä valtioneuvosto vahvisti. Avustustoiminnassa korostui edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteellinen muutos eli avohuollon kehittäminen sekä erilaisten omatoimisuutta kannustavien ratkaisujen tukeminen. Jakoehdotusta valmisteltaessa erityistä huomiota kiinnitettiin myös ehkäisevään toimintaan, jolla pyritään vähentämään sosiaalista syrjäytymistä sekä elämäntapoihin tai ravintotottumuksiin liittyvää sairastuvuutta ja vammaisuutta. Järjestötyön tukemisella turvataan keskeisten tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja kehittämistoimintojen jatkuminen. Järjestötoiminnan avustukset kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna lähes 40 prosenttia, mikä oli seurausta suurelta osin valtiontalouden säästötoimista eli sotainvalidien sairaskotien käyttötalousmenoihin myönnettiin ensimmäistä kertaa avustusta 130 miljoonaa markkaa. Investointiavustusten suhteellinen osuus pieneni vuoden 1995 tasosta ja on nyt 36,4 prosenttia. Valtaosa avustuksista kohdistuu vanhustenhuoltoon, jossa jatketaan palvelutalojen ja -keskusten voimakasta rakentamista. Kaikkiaan avustusehdotus mahdollistaa uuden palveluasunnon rakentamisen. Avustuksilla on siten myös merkittävä työllistävä vaikutus. Myös kokeilu- ja kehittämishankkeiden suhteellinen osuus jaetuista avustuksista kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Avustuksia kohdennettiin muun muassa mielenterveys- ja päihdeongelmaisten, vaikeavammaisten, nuorten työttömien ja vaikeuksissa olevien perheiden projekteihin. Den samhälleliga situationen avspeglas på många sätt i organisationernas understödsansökningar. Kommunernas svåra ekonomiska läge samt massarbetslöshetens verkningar präglade särskilt nya understödsansökningar. Som ett led i statsfinansernas saneringsåtgärder överfördes 165 miljoner mark av penningautomatmedel via statens olycksfallskansli till fromma för krigsveteranernas rehabilitering. Vidare beviljades organisationerna 198 miljoner mark till utgifter som staten tidigare ansvarat för. Ett rekordstort antal understödsansökningar behandlades år 1995, hela 1509 stycken. Den totala ansökta summan steg upp till 3,7 miljarder mark. Även den utdelade summan var stor. 152,5 miljoner mark av det föregående årets vinst samt 48, 1 miljoner i övriga korrektivposter återstod för utdelning. PAF:s styrelse beredde ett förslag om fördelning av 1.408,5 miljoner mark till 799 organisationer, vilket statsrådet fastställde. Den strukturella förändringen i social- och hälsovården framhävdes alltjämt i understödsverksamheten, dvs utvecklingen av den öppna vården samt befrämjandet av olika lösningar som uppmuntrar egna aktiviteter. I beredandet av fördelningsförslaget lades även stor vikt vid förebyggande åtgärder som åsyftar förhindra social utstötthet samt morbiditet och invaliditet förknippade med matvanor. Understödet till organisationsverksamhet ökade jämfört med föregående år med närapå 40 procent. Detta berodde till stor del på statens sparåtgärder och den driftsekonomiandel på 130 miljoner mark som beviljades krigsinvalidernas sjukhemsverksamhet. Understöden till investeringar minskade till 36,4 procent. Understöden möjliggjorde bland annat byggandet av 1768 servicelägenheter åt åldringar. Även andelen understöd till försöks- och utvecklingsprojekt ökade i jämförelse med föregående år. Understöd riktades till fromma för bland annat sinneshandikappade, missbrukare, höggradigt invalidiserade, unga arbetslösa samt familjer i nöd. VALVONTA ÖVERVAKNING Ohjaus ja neuvonta on keskeinen osa avustusten käytön valvontaa. RAY:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin osallistui lähes 200 projektiavustusta saavaa järjestöä. Edellisvuonna koulutus kohdistui toiminta- ja investointiavustuksen saajiin. Kahden vuoden aikana noin 600 järjestöä on osallistunut koulutustilaisuuksiin. Avustuskäytännön ja taloudenhoidon ohjeistokansio toimitettiin kaikille avustuksensaajille. Ensimmäistä kertaa pidetyn vuosikertomuskilpailun tavoitteena oli parantaa järjestöjen tilinpäätösinformaatiota sekä edistää päämäärä- ja tavoitetietoista toimintatapaa. Kilpailuun osallistuneiden 137 vuosikertomuksen taso oli hyvä. Parhaana palkittiin Keuhkovammaliitto ry, joka voitti myös suurten valtakunnallisten järjestöjen sarjan. Pienten järjestöjen parhaana palkittiin Parasta Lapsille ry, alueellisista järjestöistä Kirsikoti ry ja vanhusten asumis- ja palvelujärjestöistä Lempäälän Ehtookoto ry. Avustusten oikeasta käytöstä varmistuttiin kaikkien järjestöjen vuosiselvitysten tarkastuksella, minkä lisäksi kirjanpidon tarkastuskäyntejä tehtiin 82 järjestöön. Projekti- ja investointiavustusten 20

15 Suurtyöttömyys on myös nuorten ongelma. RAY auttaa nuoria, jotta he olisivat elämässä mukana ja tuntisivat kuuluvansa yhteiskuntaan. Massarbetslöshet är ett problem också för de unga. PAF hjälper unga människor så de kan leva vidare inom samhället. 21

16 käyttö tarkastetaan syntyneiden kustannusten tarkastuksella maksamisen yhteydessä. Avustettavien järjestöjen yhteenlasketut kulut olivat noin 5 miljardia markkaa vuodessa. RAY:n toiminta avustukset kattavat kustannuksista 12 prosenttia. Järjestöt tarjoavat vakituisen työpaikan noin henkilölle. Kertomusvuonna käynnistyi avustustoiminnan tiedon tarpeen ja tiedonhallinnan selvittely. Selvitys kattaa myös avustuksia saavien järjestöjen ja RAY:n välisen tiedonkulun. Oulun yliopistossa valmistui RAY:n tilaamasta tutkimussarjasta iäkkäiden palvelutaloasukkaiden terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua selvittävä osaraportti. Sen mukaan palveluasuminen on kohtalaisen hyvin onnistunut löytämään paikkansa kotona asumisen ja laitoshoidon välimuotona. Handledning och rådgivning är centrala delar i övervakningen av understödens användning. Vid skolningsstillfällen, som arrangerats av PAF, deltog närmare 200 organisationer som åtnjuter projektstöd. Föregående år utgjorde mottagare av verksamhets- och investeringsunderstöd målgruppen för skolning. Samtliga understödstagare får en informationspärm i understödspraxis och ekonomi. För första gången arrangerades en tävling för årsredovisningar. Målet var att förbättra organisationernas bokslutsinformation samt främja mål- och ambitionsmedvetna tillvägagångssätt. De 137 deltagande organisationernas årsredovisningar var på hög nivå. Organisationernas årsredovisningar granskades för att garantera understödens ändamålsenliga användande. Besök för inspektion av bokföring och ekonomi företogs till 82 organisationer. Användandet av projekt- och investeringsunderstöd kontrollerades i samband med utbetalningarna av uppkomna kostnader. De understödda organsitionernas sammanlagda omkostnader var cirka 5 miljarder mark per år. PAF:s verksamhetsunderstöd täcker 12 procent av omkostnaderna. Organisationerna sysselsätter personer. RAKENNUSTARKASTUS BYGGNADSINSPEKTION RAY:n rakennustarkastuksen tavoitteena on ohjata avustettavia rakennushankkeita toiminnan, talouden ja tekniikan kannalta hyviin ratkaisuihin. Rakennustarkastuksen toimintatapaa on uudistettu siten, että hankesuunnitteluvaiheen käsittely sekä yhteistoiminta avustusten valmistelun ja valvonnan kanssa tehostuu. Varsinaisessa rakennustarkastusryhmässä käsiteltävien rakennushankkeiden lukumäärä on pudonnut noin puoleen edellisvuodesta, mutta vastaavasti toimihenkilöiden käsittelytyö on lisääntynyt. Asiat ovat edenneet joustavasti ja aikaisempaa nopeammin. RAY:n rakennustarkastuksessa käsiteltävien hankkeiden määrä on säilynyt suunnilleen edellisen vuoden tasolla. Valtaosan kohteista muodostavat edelleen vanhusten palvelutalojen ja palveluasumisyksiköiden rakennushankkeet. Myös rakennusten peruskorjausten ja laajennusten osuus on säilynyt korkeana. Palvelutalojen toisena rahoittajana on yleisesti Valtion asuntorahasto, jonka kanssa RAY:n rakennustarkastus on tehnyt tiivistä yhteistyötä. Rakennushankkeiden urakkakustannustaso on pysynyt hyvin niille asetettujen tavoitteiden puitteissa ja kustannustason ennakoidaan säilyvän nykyisellään vuoden 1996 loppupuolelle. Rakennushankkeiden suunnittelun ohjaus on yhä keskeisempi toiminta. Jo investoinnin suunnitteluvaiheessa on järjestöille korostettu hankkeen käyttökustannusten rahoitusta. Palvelujen kysynnästä, ostajasta ja toiminnan käyttökustannuksista tulee hakijalla olla realistinen suunnitelma. RAY:n avustus mahdollistaa tänä vuonna lähes uuden palveluasunnon rakentamisen vanhuksille. Kirsti Saarinen sai uuden kodin Miina Sillanpään Säätiön uudesta talosta. Understöden möjliggjorde bl.a. byggandet av nästan nya servicelägenheter för åldringar. Kirsti Saarinen lever i sitt nya hem i ett hus som byggts för Miina Sillanpääs Stiftelsen. Målet för PAF:s byggnadsinspektion är att leda understödda byggnadsprojekt mot bra lösningar vad gäller verksamhet, ekonomi och teknik. Byggnadsinspektionens arbetsmetoder har förbättrats så att behandlingen av projektplaneringen samt samarbetet med understödens beredning och övervakning effektiveras. Arbetet har fortlöpt smidigt och i snabbare takt än tidigare. PAF:s byggnadsinspektion har behandlat ungefär ett lika stort antal ärenden som föregående år. Den största delen av projekten består alltjämt av byggnadsprojekt med servicehus för åldringar och enheter med servicelägenheter. Även andelen grundrenoveringar och tillbyggnader av hus är alltjämt stor. Statens bostadsfond är i allmänhet den andra finansiären av servicehus. PAF:s byggnadsinspektion har samarbetat intensivt med fonden. Nivån för byggnadsprojektens entrepenadkostnader har hållits inom de uppsatta ramarna och kostadsnivån förutspås förbli konstant till slutet av år Oulunkylän kuntoutussairaalassa veteraanit voivat myös askarrella puuverstaalla. Kuvassa Eino Oksanen ja Lauri Toikkanen. På Åggelbys rehabiliteringssjukhus finns också verkstad för terapiverksamhet. På bilden Eino Oksanen och Lauri Toikkanen

17 HENKILÖSTÖ PERSONAL P elitoiminnan toimintaympäristön muutokset ja kehittyneet työmenetelmät vähensivät henkilöstön tarvetta. Henkilöstön kehittämisohjelma ja sen mukana vilkastuneet sisäiset työmarkkinat helpottivat henkilöstön uudelleensijoittumista RAY:n sisällä. Yksittäisissä tapauksissa työvoiman tarve ja aikaisemmasta työstään vapautunut henkilö eivät kohdanneet. RAY:n henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 1 538, joista päätoimisia oli 815 ja loput määräaikaisia tai osa-aikaisia. Ravintoloissa työskentelevät pelinhoitajat on suurin osa-aikaisten ryhmä. Pelika RAY Oy:n palvelukseen on siirtynyt yhdistyksen toimihenkilöitä ja työntekijöitä. Sisäisen tehtävänsiirron johdosta huolto- ja kunnossapidon tehtävistä 30 henkilöä on vaihtanut RAY:n omien pelipaikkojen valvonta- ja kassanhoitotehtäviin. Kehittämisrahan turvin 15 henkilöä on siirtynyt pois yhdistyksen palveluksesta. RAY:n toimihenkilöiden ammattiyhdistys sekä huoltoedustajien ja pelinhoitajien ammattiyhdistykset solmivat yhdessä RAY:n kanssa uudentyyppisen runkosopimuksen, jolla sovittiin yhtenäiset työsuhteen ehdot. Työehtosopimukseen liittyen henkilöstön palkkaus perustuu tehtävän vaativuusarviointiin ja henkilökohtaisen työmenestyksen arviointiin. Tulosyksiköihin hajautettu työsuojelutoiminta merkitsi käytännönläheistä suojelutyötä. Työsuojelu keskittyi EU säädösten edellyttämään työsuojelun toimintaohjelman toteuttamiseen. Työterveydenhuollossa painopisteenä oli ammatillinen kuntoutus. Ryhmä huoltoedustajia osallistui ammattikohtaiseen lääketieteelliseen ASLAK kuntoutukseen. Lisäksi yksittäisiä ryhmiä ja henkilöitä osallistui työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen. Tack vare utvecklingsprogrammet för Penningautomatföreningens personal, som efterföljts under tre år och den interna arbetsmarknaden lyckades man avvärja uppsägningar. Bakgrunden till personalutvecklingen är nedskärningarna av personalstyrkan. Nedskärningarna är föranledda av förändringar i spelverksamhetens yttre miljö och rationaliseringar av arbetsmetoderna. Den totala personalstyrkan bestod vid årets slut av personer. Av dessa var 815 heltidsanställda. Övriga var deltidsanställda eller hade tidsbundna kontrakt. Restaurangernas croupierer är den största deltidsarbetande gruppen. Under året har tjänstemän och andra arbetstagare inom PAF anställts av Pelika RAY. PAF har tillsammans med PAF: s tjänstemannaförbund samt servicepersonalens och croupierernas fackförbund ingått ett nytt ramavtal som innehåller ömsesidiga villkor för arbetsförhållanden. Arbetarskyddsverksamheten splittrades på olika resultatenheter, vilket föranleder ett mer praktiskt inriktat arbetarskydd. Hälsovården satsade på professionell rehabilitering. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN PERSONALUTVECKLING Vuoden 1995 suurin henkilöstön kehittämisprojekti oli esimiesvalmennus. Siihen osallistui kevään ja kesän aikana 140 henkilöä. Toisen merkittävän koulutustapahtuman muodostivat Muutos ja yhteistyö seminaarit, joihin osallistui 80 rahapelitoiminnan asiantuntijatehtävissä toimivaa henkilöä. Molempien kehittämisprojektien sisältö oli samansuuntainen. Niissä käsiteltiin RAY:n arvoja, visioita, toimintastrategiaa ja tutustuttiin prosessilähtöiseen toimintatapaan. Osallistujien palaute oli myönteistä ja kannustavaa. Syksyllä perustettiin rahapelitoiminnan henkilöstön kehittämiseen ja kouluttamiseen keskittyvä tiimi, jonka tavoitteena on koota ja kirjata henkilöstön kehittämistarpeet ja laatia pitkän aikavälin strategiasuunnitelma. Vuoden lopussa tiimiin kuului neljä suunnittelijaa ja kouluttajaa. Hallintotehtävissä olevan henkilöstön kehittäminen eteni omatoimisten koulutus ja ammattikurssien avulla. RAY tuki monin tavoin henkilöstön omia kehittymispyrkimyksiä. Sisäisen palvelun uudelleenorganisointi aloitettiin. Det största personalutvecklingsprojektet år 1995 var skolningen av förmän. Under våren och sommaren deltog 140 personer i skolningen. Andra anmärkingsvärda skolningstillfällen var reform- och samarbetsseminarierna, som samlade 80 sakkunniga inom penningspelsverksamheten. Under hösten inrättades ett team som skall arbeta med personalutveckling och -skolning. Gruppens uppgift är att samla och nedteckna personalens utvecklingsbehov och göra upp en långsiktig strategiplan. Vid årets slut bestod teamet av fyra planerare och utbildare. Personalutvecklingen för den administrativa personalen framskred med hjälp av skolnings- och yrkeskurser. PAF stödde personalens egna utvecklingssträvanden på många sätt. Planeringen av utvecklingsprogrammet för intern service påbörjades. 24

18 VIESTINTÄ KOMMUNIKATION R AY:n ulkoisen viestinnän tavoitteena oli vahvistaa yrityskuvaa ja tehdä tiettäväksi avustusten merkitys sosiaali- ja terveysalalle. Yrityskuvamainonta keskittyi televisioon, jossa vuoden aikana esitettiin kolmena jaksona tietoiskutyyppisiä mainoksia. Edelleen lähes puolet suomalaisista, jopa sijoituspaikka asiakkaista, arvelee RAY:n varoilla rahoitettavan myös urheilua ja kulttuuria. Siitäkin huolimatta, että RAY:n jokainen avustuskohde saa vuosittain julkisuutta joko valtakunnallisten, maakunta- tai paikallisten sanomalehtien sivuilla sekä järjestöjen julkaisuissa. Viihdelaitealan yrittäjät jatkoivat keskustelua monopoleista, ja hyökkäyksen kohteena oli erityisesti RAY:n yksinoikeus. Tiedotusvälineet uutisoivat yrittäjien mielipiteitä, mutta eivät ottaneet kantaa yksityistämisen puolesta. Suhtautuminen osoittaa tiedotusvälineiden tuntevan RAY:n toiminnan perusteet ja hyväksyvän yleishyödyllisen tarkoituksen. Poliittiset päättäjät eivät ole osallistuneet julkiseen keskusteluun. RAY:n omaan julkaisutoimintaan kuuluu asiakaslehti Pajatso, joka kertoo pelitoiminnasta ja avustamisesta. Oulun yliopiston julkaisusarjassa ilmestyi avustustoiminnan rahoittaman neliosaisen tutkimussarjan toinen osa, Iäkkäiden palvelutaloasukkaiden terveys, toimintakyky ja elämänlaatu. Tutkijoiden Elisa Karjalaisen ja Sirkka-Liisa Kivelän työ sai myönteisen vastaanoton. Valtion asuntorahasto ja RAY julkaisivat kertomusvuonna kuvitetun teoksen viime vuosina suunnitelluista palvelutaloista Suomalaisia palvelutaloja Sininauhaliiton julkaisusarjassa Siniset vihkot ilmestyi RAY:n tukemana Riitta Poterin ja Jouni Tourusen tutkimus Asiakkaana ongelmapelaaja. Liiketoiminnan markkinointiviestintä vastasi viestinnästä ja tilaisuuksien järjestämisestä, kun kohteena olivat sijoitus- ja peliasiakkaat. Tiedottaminen keskittyi erityisesti uudistetun ja paljon kaivatun Pajatso-pelin markkinoille tuloon. Pajatsoa tehtiin tunnetuksi pääkaupunkiseudun lisäksi kymmenessä kaupungissa. Rahapelitoimintaa esiteltiin Tampereella Finnresta-messuilla, ja peleistä muistutettiin myös Suomi juoksee tapahtumassa ja Naisten kympillä. Casino RAY vastasi perinteisesti omasta markkinoinnistaan. Kansainvälisistä pokeriturnajaisista tuli mediatapahtuma, mutta muuten kasinon markkinointi keskittyi suoramainontaan ja paikallisradiomainontaan. Tiedotusyksikkö teki yhteistyötä kasinon kanssa tiedotustilaisuuksien järjestämisessä. Sisäisen tiedotuksen parantamiseksi tiivistettiin yhtymän tiedotusryhmän SITI:n toimintaa. SITI:n tavoitteena on kaikin tavoin edistää tiedonkulkua ja siten parantaa asioiden tuntemusta ja henkilöstön viihtyvyyttä. Henkilöstölehti Hopperi ilmestyi neljä kertaa ja monistetiedote Käteinen yhdeksäntoista kertaa. Lisäksi RAY:n eri yksiköt julkaisivat omia henkilöstötiedotteitaan. Sähköpostin käyttö on yleistynyt pikatiedotteiden välittämisessä. Vuoden 25

19 lopulla käynnistyi RAY:n Internet-sivujen suunnittelu. Målet för PAF:s externa information var att bestyrka företagsbilden och göra understödens betydelse för social- och hälsosektorn känd. Reklamkampanjen om företagsbilden genomfördes i huvudsak i televisionen. Under året visades tre omgångar av reklamfilmer i form av informationssnuttar. Företagarna inom förströelseapparatbranschen diskuterade alltjämt monopolens ställning, och speciellt PAF:s ensamrätt. Med undantag av nyhetsförmedlingen tog massmedierna inte ställning för privatiseringen. I den offentliga diskussionen deltog inte heller de politiska beslutsfattarna. PAF:s egna publikationsverksamhet ingår kundtidningen Pajatso som berättar om spelverksamheten och understöden. Understödsverksamheten finansierar en utredningsserie i fyra delar. Seriens andra del färdigställdes i slutet av året. I Uleåborg universitets publikationsserie utkom Elisa Karjalainens och Sirkka-Liisa Kiveläs undersökning Iäkkäiden palvelutaloasukkaiden terveys, toimintakyky ja elämänlaatu (Hälsa, funktionsduglighet och livskvalitet hos äldre boende i servicehus). Statens bostadsfond och PAF publicerade under redovisningsåret det illustrerade verket Suomalaisia palvelutaloja (Servicehus i Finland ). I Blåbandsförbundets publikationsserie utkom med PAF:s stöd Riitta Poteris och Jouni Tourunens undersökning Asiakkaana ongelmapelaaja (En problemspelare som kund). Affärsverksamhetens marknadsinformation ansvarade för information och arrangemang av evenemang när målgruppen var placerings- och spelkunder. Informationen bestod främst av nyheten om den efterlängtade Pajazzons återkomst på marknaden. Informationen om Pajazzon spreds förutom i huvudstadsregionen även i tio städer. Penningspelsverksamheten presenterades även på Finnresta-mässa i Tammerfors. Casino RAY tar hand om sin egen marknadsföring. Den internationella pokerturneringen blev ett mediajippo, men övrig marknadsföring bestod av direktreklam och reklam i lokalradion. Informationsenheten samarbetade med kasinot i att arrangera informationstillfällen. Ett led i att förbättra den interna informationen förbätrades under redovisningsåret en arbetsgrupp med namnet SITI. Arbetsgruppens uppgift är att på alla sätt främja informationsflödet för att på det sättet förbättra kännedomen i olika ärenden och därmed också personalens trivsel. Personaltidningen Hopperi utkom med fyra nummer och stencilpublikationen Käteinen utkom nitton gånger. Vid årets slut påbörjades planeringen av PAF:s Internetsidor. 26

20 JÄSENJÄRJESTÖT MEDLEMSORGANISATIONER A Klinikkasäätiö Aivohalvaus ja afasialiitto ry Allergia ja astmaliitto ry Barnavårdsföreningen i Finland rf Eläkeliitto ry Eläkeläiset ry Eläkkeensaajien Keskusliitto ry Ensi ja turvakotien liitto ry Epilepsialiitto ry Epilepsiasäätiö Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf Förbundet Hem och Skola i Finland rf Huoltoliitto ry Invalidiliitto ry Invalidisäätiö Kansallinen Eläkeläisliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaliitto ry Keuhkovammaliitto ry Kotien Puolesta Keskusliitto ry Koululaisten vanhempien liitto ry Koulun Kerhokeskus ry Kristillinen Eläkeliitto ry Kuulonhuoltoliitto ry Kuurojen Liitto ry Kuurojen Palvelusäätiö Kynnys ry Lasten Kesä ry Lasten Tuki ry Lastensuojelun Keskusliitto ry Lihastautiliitto ry Lomakotien Liitto ry Lomaliitto ry Lomayhtymä ry Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry Maito ja Terveys ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mielenterveyden Keskusliitto ry Miina Sillanpään Säätiö Minijellonat ry Munuais ja Siirtopotilaiden Liitto ry Mustalaislähetys ry Nuorisosäätiö Nuorten Kotkain Keskusliitto ry Nuorten Palvelu ry Nuorten Puolesta Keskusliitto ry Nuorten Ystävät ry Näkövammaisten Keskusliitto ry Oikeutta Eläkeläisille ry Parasta Lapsille ry Pelastakaa Lapset ry Perhehoitoliitto ry Perhelomat ry Pienviljelijäväen Lomakotisäätiö Psoriasisliitto ry Rintamamiesveteraanien liitto ry Rintamanaisten Liitto ry Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf Solaris Lomat ry Sosiaaliturvan Keskusliitto ry Sotainvalidien Veljesliitto ry Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry Suomen CP Liitto ry Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry Suomen Diabetesliitto ry Suomen Kasvatusopillinen Yhdistys ry Suomen Keliakialiitto ry Suomen Kuurosokeat ry Suomen Matkailuliitto ry Suomen Meripelastusseura ry Suomen Mielenterveysseura ry Suomen MS liitto Finlands MS förbund ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Parkinson liitto ry Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry Suomen Punainen Risti Suomen Retkeilymajajärjestö ry Suomen Reumaliitto ry Suomen Ruskaliitto ry Suomen Setlementtiliitto ry Suomen Sotaveteraaniliitto ry Suomen Sydäntautiliitto ry Suomen Syöpäyhdistys ry Svenska Pensionärsförbundet rf Tapaturma ja Sairausinvalidien Liitto ry Terveys Hälsan ry Terveyskasvatuksen Keskus ry Terveyskylpyläliitto ry Vanhus ja lähimmäispalvelun liitto ry Vanhustyön Keskusliitto ry Vesaisten Keskusliitto ry Virkistys ja kylpylälomat ry Väestöliitto ry Ylioppilasterveys ry 27

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS PENNINGAUTOMATFÖRENINGEN Raha-automaattiyhdistyksen tehtävänä on hankkia pelitoiminnalla varoja vapaaehtoisten sosiaali- ja terveysjärjetöjen työn tukemiseen. Tämä suomalainen auttamisen

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

"...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta se oli ihan oikea taikuri."

...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta se oli ihan oikea taikuri. Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen 1997 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Penningautomatföreningen VUOSIKERTOMUS 1997 Årsberättelse för 1997 "...siellä oli ylläri. Eikä osattu olla hiljaa... Kerta

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen Raha-automaattiyhdistyksen vuosiker tomus 2000 Penningautomatföreningens

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa. Penningautomatföreningen skapar möjligheter

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa. Penningautomatföreningen skapar möjligheter RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa Penningautomatföreningen skapar möjligheter Vuosikertomus Årsredovisning 1999 1 Sisällys Innehåll 2 RAY lyhyesti Kort om RAY 4 Toimitusjohtajan katsaus Verkställande

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2010 Tietoisku 8/2010 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten pieniä asuntokuntia 2. Lapsettomien parien osuus perheistä kasvaa 3. Yksinhuoltajaperheiden osuus pysynyt ennallaan 4.

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen 1998 Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen Kuvat kertovat RAY:n 60-vuotiskiertueesta, joka vieraili kymmenessä kaupungissa. Bilder av RAY:s 60-årsturné, som besökte tio städer. Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen

luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen luotettavuus asiakaslähtöisyys päämäärätietoisuus ihmisen arvostaminen tillförlitlighet kundinriktning målmedvetenhet respekt för individen Raha-automaattiyhdistyksen vuosiker tomus 2000 Penningautomatföreningens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007 Sisällys 1 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 1.1 Asuntokuntien määrä ja koko 2 PERHEET 2.1 Perhetyyppi 2.2 Lapsiperheet 2.3 Perheiden äidinkieli Kuva: Ee-mailin toimitus

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen

Raha-automaattiyhdistys. Penningautomatföreningen 1998 Raha-automaattiyhdistys Penningautomatföreningen Kuvat kertovat RAY:n 60-vuotiskiertueesta, joka vieraili kymmenessä kaupungissa. Bilder av RAY:s 60-årsturné, som besökte tio städer. Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 Tietoisku 10/2009 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin asuvia 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 Tietoisku 8/2011 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pienentynyt 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Yksilapsisuus yleisintä Suur-Matinkylässä 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1

RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS 1 RAY:N TYÖJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAY:N TOIMINTA JA SEN PERUSTA 4 1.1 RAY:n asema 4 1.2 RAY:n tehtävä 5 1.3 RAY:n päämäärät 5 1.4 RAY:n ydintoiminnat 5 1.4.1 Rahapelitoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Ikääntyvät arvoonsa työssä Äldre personer till heders i arbetet

Ikääntyvät arvoonsa työssä Äldre personer till heders i arbetet Ikääntyvät arvoonsa työssä Äldre personer till heders i arbetet Suomen työelämäpalkinto on tunnustus toiminnasta ikääntyvien työssä jaksamisen hyväksi Suomen työelämäpalkinto annetaan vuosittain vuodesta

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 Tietoisku 9/2012 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko ennallaan 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011

ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 ESPOON VÄESTÖRAKENNE 2010 / 2011 Tietoisku 6/2011 Sisällys 1 Väestön määrän kehitys 2 Väestön määrä alueittain 3 Tilapäisesti asuvat ja nettoasukasluku 4 Ikä ja sukupuoli 5 Äidinkieli 6 Espoossa asuvat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip

Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen -hankkeille Specialbidrag för sammanslutningar enligt konstens enprocentsprincip Itä-Suomen aluetoimipiste Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Östra Finlands regionalbyrå Haapaniemenkatu 40 E 2 70110 Kuopio Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Erityisavustukset prosentti rakennuskustannuksista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut

Valtuutetut Fullmäktigeledamöterna. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut. Valtuutetut VALTUUSTOALOITTEET FULLMÄKTIGEMOTIONER 1 28 Loviisanlahden verkkokalastussäännöt Bestämmelser för nätfiske i Lovisaviken 27 Keskusosoitetietokannan ja yhteisten sähköpostilistojen luominen luottamushenkilöille

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 561/2009 vp Palomiesten eläkeiän vaikutukset kuntatalouteen ja kansalliseen turvallisuuteen Eduskunnan puhemiehelle Suomalainen pelastustoimi on nykyisen hallitusohjelman alusta alkaen

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot