YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE"

Transkriptio

1 YLEISTÄ KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMASTA JA KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE AMMATILLINEN TEHTÄVÄALUE Koneinsinöörien tehtäväkenttänä ovat metalliteollisuuden tuotekehitys-, tutkimus-, tuotanto-, markkinointi-, johto- ja koulutustehtävät. Kone- ja tuotesuunnitteluun suuntautuneita insinöörejä työskentelee erityisesti koneiden ja laitteiden suunnittelu-, kehitys- ja tuotantotehtävissä, mutta myös alan kaupallisissa ja hallinnollisissa tehtävissä. Koneautomaatioon suuntautuneita insinöörejä työskentelee lähinnä automaattisten tuotantojärjestelmien suunnittelu-, kehitys- ja kunnossapitotehtävissä, mutta myös alan markkinointi-, tutkimus- ja johtotehtävissä. Hitsaustekniikkaan suuntautuneita insinöörejä työskentelee pääasiassa tuotannollisissa tehtävissä teräsrakenteita valmistavissa yrityksissä, mutta myös tuotekehitys ja laadunhallintatehtävissä. Tuotantotekniikkaan suuntautuneet koneinsinöörit toimivat tuotannon suunnittelun ja toteutuksen tehtävissä, tuotanto- ja kehitystiimien vetäjinä sekä erilaisissa ylläpitotehtävissä. KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET Koneinsinöörikoulutuksen tavoitteena on antaa vankka matemaattis-luonnontieteellinen perusta sekä tähän tukeutuva ammatillinen tietous konealalla käytettävien laitteiden ja järjestelmien rakenteista, toiminta-, suunnittelu-, toteutus- ja kunnossapitoperiaatteista. Koulutuksen tavoitteena on kehittää taitoa soveltaa em. perustietoja siten, että koneinsinööri kykenee jo lyhyen työkokemuksen jälkeen hoitamaan itsenäisesti alan tehtäviä materiaaleja, energiaa ja ympäristöä säästäviä menetelmiä suosien. Tavoitteena on antaa myös markkinointi-, hallinto- ja johtotehtäviin tarvittavat tuotantotalouden ja henkilöstöasiain perustiedot sekä luoda edellytykset alan jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiselle. Insinööriltä vaaditaan itsenäistä luovaa ajattelua, oma-aloitteisuutta ja erityisesti yhteistyö-

2 kykyä sekä taitoa projektiryhmän johtamiseen. Insinöörin on myös selviydyttävä vieraalla kielellä ammatin edellyttämissä tilanteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Insinööri joutuu itsenäisesti tekemään merkittäviä ja kauaskantoisia ratkaisuja. Tämän vuoksi koulutuksen tulee kehittää kykyä nähdä laajoja kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä, joihin tulee sisältyä tekniikka, talous, ympäristön suojelu, energian säästö, työyhteisön ihmissuhteet ja yhteiskunnalliset näkökohdat. SUUNTAAVIEN JA SYVENTÄVIEN OPINTOJEN VALINTA Suuntaavien opintojen valinta tapahtuu ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana. Valinta pyritään ensisijaisesti toteuttamaan opiskelijoiden toiveiden ja kiinnostuksen mukaisesti, mutta tarvittaessa valintaperusteina käytetään opintomenestystä matematiikassa, mekaniikassa ja tietojenkäsittelyssä. Tuotesuunnittelun ja koneautomaation suuntaavien opintojen laajuus on 58 opintopistettä, hitsaus- ja tuotantotekniikan opintojen laajuus on 85 opintopistettä. Tuotanto- ja hitsaustekniikan suuntautumisvaihtoehdossa on vastaavasti yleisaineopintoja vähemmän kuin muissa suuntautumisvaihtoehdoissa. Suuntaavat opinnot suoritetaan pääasiassa kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena. VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT Koulutusohjelmaan sisältyy 15 op vapaasti valittavia opintojaksoja. Näiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus laaja-alaistaa tutkintoaan valitsemalla kiinnostuksensa mukaan opintojaksoja esim. toisesta syventymiskohteesta, suuntautumisvaihtoehdosta tai koulutusohjelmasta. Muiden koulutusohjelmien opintojaksoista hyvitettävistä opintoviikoista on sovittava erikseen. Vapaasti valittavia opintojaksoja voi ottaa ohjelmaansa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen, jolloin viimeisen vuoden tuntimäärästä ei tule liian suurta. Toisaalta vapaasti valittavien opintojen suunnittelu saattaa selkiytyä vasta suuntaavien ja syventävien opintojen valinnan jälkeen. OPISKELUAIKA Opetussuunnitelma on laadittu siten, että 240 opintopisteen laajuiset opinnot voi suorittaa neljässä vuodessa. Asetuksen mukaan opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta pidemmässä ajassa (viidessä vuodessa), ellei tästä erityisestä syystä myönnetä poikkeusta. Perusopinnot 65 (51) op Yhteiset ammattiopinnot 57 (44) op KS Kone- ja tuotesuunnittelun suuntaavat ammattiopinnot 58 op KB Koneautomaation suuntaavat ammattiopinnot 58 op KH Hitsaustekniikkaan suuntaavat ammattiopinnot 55 op Projektityöt 30 op KC Tuotantotekniikan suuntaavat ammattiopinnot 55 op Projektityöt 30 op Vapaasti valittavat opinnot 15 op Harjoittelu 30 op Insinöörityö 15 op (Suluissa hitsaus- ja tuotantotekniikan linjojen opintopistemäärät)

3 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KS = Kone- ja tuotesuunnittelu Koodi Opintojakso OP LH Perusopinnot 65, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKCE110 Updating Your English EKCE120 Communication and Engineering English EKCE130 Orientation to Engineer s Working English EKCR110 Uppdateringskurs i svenska EKCR120 Svenska för Ingenjörer EKCS110 Viestinnän perusteet EKCS120 Työelämän viestintä EKF0010 Fysiikka EKF0120 Fysiikka EKF0130 Fysiikka EKF0140 Fysiikka EKF01L0 Fysiikan laboraatiot EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (aol) Lukiopohjaisilla EKM0001/3 op ja lisäksi EKS0100/3 op EKM0010 Matematiikka 1A (aol) EKM0020 Matematiikka EKM0030 Matematiikka EKM0040 Matematiikka EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 57,0 848 EKA0010 Mekaniikka EKA0020 Mekaniikka EKA0030 Lujuusoppi EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannon ohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat 58,0 864 ammattiopinnot EKA0040 Konedynamiikka

4 EKA0050 FEM EKB0050 Materiaalioppi EKR0030 Tuotantotekniikka EKG0050 Laatutekniikka EKH0020 Energiatekniikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu EKJ0020 Koneensuunnittelu EKJ0030 Koneensuunnittelu EKJ0040 Tuotekehitys EKJ0050 Konstruktiotekniikka ja tuotekehitys EKJ0060 Teräsrakenteet EKJ0070 Teollisuusputkistot EKJ0080 Paperiteollisuuden koneet EKP0010 Koneautomaatio EKP0020 Koneautomaatio EKZ0001 Projektinhallinta Muut Vapaasti valittavat 15 Harjoittelu 30 Insinöörityö 15 Valinnaisiksi (15 op) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 240,

5 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KB = Koneautomaatio Koodi Opintojakso OP LH Perusopinnot 65, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKCE110 Updating Your English EKCE120 Communication and Engineering English EKCE130 Orientation to Engineer s Working English EKCR110 Uppdateringskurs i svenska EKCR120 Svenska för Ingenjörer EKCS110 Viestinnän perusteet EKCS120 Työelämän viestintä EKF0010 Fysiikka EKF0120 Fysiikka EKF0130 Fysiikka EKF0140 Fysiikka EKF01L0 Fysiikan laboraatiot EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (aol) Lukiopohjaisilla EKM0001/3 op ja lisäksi EKS0100/3 op EKM0010 Matematiikka 1A (aol) EKM0020 Matematiikka EKM0030 Matematiikka EKM0040 Matematiikka EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 57,0 848 EKA0010 Mekaniikka EKA0020 Mekaniikka EKA0030 Lujuusoppi EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannonohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat 58,0 792 ammattiopinnot EKA0040 Konedynamiikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu

6 EKJ0040 Tuotekehitys EKN0000 Automaattisen koneen suunnittelu EKN0010 Ohjausjärjestelmät EKN0020 Ohjausjärjestelmät EKN0030 Ohjausjärjestelmät EKN0050 Robotiikka EKN0060 Mekanisointiyksiköt EKP0030 Hydraulijärjestelmät EKP0040 Hydraulijärjestelmät EKQ0030 Kunnossapito EKT0030 Tietojenkäsittely EKV0030 Anturitekniikka EKZ0001 Projektinhallinta EKZ0010 Projekti Muut Vapaasti valittavat 15 Harjoittelu 30 Insinöörityö 15 Valinnaisiksi (15 op) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 240,

7 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KH = Hitsaustekniikka Koodi Opintojakso OP LH Perusopinnot 51, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKCE110 Updating Your English EKCE120 Communication and Engineering English EKCE130 Orientation to Engineer s Working English EKCR110 Uppdateringskurs i svenska EKCR120 Svenska för Ingenjörer EKCS110 Viestinnän perusteet EKCS120 Työelämän viestintä EKF0010 Fysiikka EKF0021 Fysiikka 2C EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (aol) Lukiopohjaisilla EKM0001/3 op ja lisäksi EKS0100/3 op EKM0010 Matematiikka 1A (aol) EKM0120 Matematiikka 2C EKM0140 Matematiikka 4C EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 44,0 624 EKA0010 Mekaniikka EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannon ohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat 85, ammattiopinnot EKA0120 Mekaniikka ja lujuusoppi EKB0050 Materiaalioppi EKW0010 Hitsaustekniikan perusteet EKW0020 Hitsausmetallurgia EKW0030 Hitsausautomaatio EKG0050 Laatutekniikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu EKJ0040 Tuotekehitys

8 EKN0100 Mekanisointitekniikka EKN0110 Ohjaustekniikka EKP0050 Automaatiotekniikka EKW0040 Hitsauksen laadunvarmistus EKQ0010 Levytyötekniikka EKW0050 Hitsattujen rakenteiden suunnittelu EKQ0030 Kunnossapito EKZ0001 Projektinhallinta EKZ0010 Projekti EKZ0020 Projekti EKZ0030 Projekti EKZ0040 Projekti Muut Vapaasti valittavat 15 Harjoittelu 30 Insinöörityö 15 Valinnaisiksi (15 op) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 240,

9 KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KC = Tuotantotekniikka Koodi Opintojakso OP LH Perusopinnot 51, vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi EKCE110 Updating Your English EKCE120 Communication and Engineering English EKCE130 Orientation to Engineer s Working English EKCR110 Uppdateringskurs i svenska EKCR120 Svenska för Ingenjörer EKCS110 Viestinnän perusteet EKCS120 Työelämän viestintä EKF0010 Fysiikka EKF0021 Fysiikka 2C EKK0010 Kemia EKK0020 Kemia EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (aol) Lukiopohjaisilla EKM0001/3 op ja lisäksi EKS0100/3 op EKM0010 Matematiikka 1A (aol) EKM0120 Matematiikka 2C EKM0140 Matematiikka 4C EKT0010 Tietojenkäsittely EKT0020 Tietojenkäsittely EKT0025 AutoCad perusteet Yhteiset ammattiopinnot 44,0 624 EKA0010 Mekaniikka EKB0010 Tekninen piirustus EKB0020 Tekninen piirustus EKB0030 Materiaalioppi EKB0041 Materiaalioppi EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot EKR0010 Valmistustekniikka EKR0020 Valmistustekniikka EKG0010 Yritystoiminta EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi EKG0030 Tuotannonohjaus EKG0040 Johtamisoppi EKH0010 Ympäristötekniikka EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu EKV0000 Sähkötekniikka Suuntaavat 85, ammattiopinnot EKA0120 Mekaniikka ja lujuusoppi EKB0050 Materiaalioppi EKR0050 NC-koneistus EKR0070 CAD/CAM -ohjelmointi EKR0080 FMS-tekniikka EKG0050 Laatutekniikka EKJ0010 Koneenosien suunnittelu EKJ0040 Tuotekehitys

10 EKN0100 Mekanisointitekniikka EKN0110 Ohjaustekniikka EKP0050 Automaatiotekniikka EKQ0000 Liitosmenetelmät EKQ0010 Levytyötekniikka EKQ0020 Työvälinesuunnittelu EKQ0030 Kunnossapito EKZ0001 Projektinhallinta EKZ0010 Projekti EKZ0020 Projekti EKZ0030 Projekti EKZ0040 Projekti Muut Vapaasti valittavat 15 Harjoittelu 30 Insinöörityö 15 Valinnaisiksi (15 op) suositellaan rinnakkaisen linjan kursseja sekä kieliä ja sovellusohjelmien kursseja 240,

11 KONETEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOKUVAUKSET KOODIN MUKAISESSA AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ EKA0010 Mekaniikka 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Voimasysteemin yhdistäminen, jäykän kappaleen tasapaino, ristikko- ja palkkirakenteiden voimasuhteet, palkin rasitusjakauma. EKA0020 Mekaniikka 2 (6 op) Tavoitteet ja sisältö: Kitka, mekaniikan koneet, jäykän kappaleen kinematiikka, suhteellisen liikkeen kinematiikka, jäykän kappaleen kinetiikka, energiaperiaate, liikemäärän ja liikemäärämomentin periaatteet. EKA0030 Lujuusoppi (8 op) Tavoitteet ja sisältö: Jännitysten ja siirtymien määritys sekä mitoitus staattisesti määrätyissä ja yksinkertaisissa hyperstaattisissa rakenteissa. Suoran sauvan veto ja puristus palkin taivutus, rajatilan käsite, vääntö, nurjahdus, väsyminen, muodonmuutosenergia, johdatus elementtimenetelmään. EKA0040 Konedynamiikka (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Energia-, liikemäärä- ja liikemäärämomenttiperiaate. Yhden vapausasteen vapaa ja pakkovärähtely. Monen vapausasteen värähtelysysteemi. Monimassaisen akselin vääntövärähtely. Monimassaisen akselin taivutusvärähtely. Dynaamiset analyysit AN- SYS-ohjelmistolla. Inertiaan perustuva liikkeen mittaus. 3-dimensionaalisen roottorin kokeellinen tasapainotus. Sähkömoottorikäytön dynamiikka. Kulkuvälineen voimalaitteen ja voimansiirron dynamiikkaa. EKA0050 FEM (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Elementtimenetelmän lineaarisstaattiset sovellukset. Tasokehä. Avaruuskehä. Tason ja avaruuden jännitys- ja venymätilojen analysointi. Venymien mittaaminen. Myötö- ja murtumishypoteesit. Harjoitustyöt ANSYS-ohjelmistolla (myös omien ohjelmien laadintaa). EKA0120 Mekaniikka ja lujuusoppi (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Jännitysten ja siirtymien määritys sekä mitoitus staattisesti määrätyissä ja yksinkertaisissa rakenteissa. Suoran sauvan veto ja puristus, palkin taivutus, rajatilan käsite, vääntö, nurjahdus ja väsyminen. EKB0010 Tekninen piirustus 1 (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Koneenpiirustuksen laatiminen valmistettavasta osasta. Tekniset piirustukset ja standardointi. Piirtämisvälineet. Viivat, tekstit, projektiot ja leikkaukset. Mittakaavat ja mitoitus. Pinnankarheus ja pintamerkit. Toleranssit ja sovitteet, geometriset toleranssit. Hitsausmerkinnät EKB0020 Tekninen piirustus 2 (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Koneenpiirustusten laatiminen CAD-ohjelmalla (AutoCAD). Kaksiulotteisen mekaniikkasuunnittelun perusteet. Osaja kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot. EKB0030 Materiaalioppi 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Atomien ja molekyylien ryhmittyminen materiaaleiksi. Metallien sisäinen rakenne ja siellä tapahtuvien muutosten merkitykset materiaalien ominaisuuksiin. Hilamuodot, tasapainopiirrokset ja niiden käyttö, terästen lämpökäsittelyt, eri teräslaadut ja valuraudat sekä niiden käyttöperiaatteet, alumiini ja sen seokset, titaaniseokset, kuparimetallit. Metallien mikrorakenteet. EKB0040 Materiaalioppi 2 (1 op) Tavoitteet ja sisältö: Muovit ja kumit, keraamit, korroosiolajit ja niiden estäminen, pintakäsittelyt, materiaalin valinnan perusteet. EKB00L0 Materiaaliopin laboraatiot (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on syventää materiaaliopin tietoja kokeellisin keinoin. Laboraatiot sisältävät rikkovaa aineen koetusta, metallien mikrorakenteiden tutkimusta, terästen ja alumiiniseosten lämpökäsittelyjä ja niiden vaikutusten tutkimista sekä muovien muovausta ja lujitemuovien laminointiharjoituksia. EKB0050 Materiaalioppi 3 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Opetetaan murtumisen mekanismeja ja murtumien analysointia,lujitemuovien lujuuslaskentaa, materiaalien käyttäytymistä ääriolosuhteissa, uusimmat materiaalien sovellutukset ja pinnoitusmenetelmät, yleisimmät ainetta rikkomattomat koetusmenetelmät ( NDT menetelmät )

12 EKCS110 Viestinnän perusteet (1 op) 48h Tavoitteet ja sisältö: Esiintymisvalmiuksien vahvistaminen puheviestinnän yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla. Johdonmukaisen ja tavoitteellisen tekstin tuottaminen. Perehtyminen yhteisöviestinnän perusteisiin. Teknisen tekstin tuottamisen kannalta keskeisten kielenhuollon seikkojen kertaaminen. EKCS120 Työelämän viestintä (3 op) 48h Tavoitteet ja sisältö: Työelämän vaatiman sekä suullisen että kirjallisen esittämistaidon vahvistaminen. Ryhmätaitojen kehittäminen ja neuvottelu- ja kokoustekniikkataitojen syventäminen harjoitusten avulla. Perehdyttäminen opinnäytetyön tekemiseen. EKCR110 Uppdateringskurs i svenska (1 op) 48h Tavoitteet ja sisältö: Ruotsin yleiskielen ja keskeisten rakenteiden kertaaminen, selviytyminen ruotsin kielellä tavallisissa opiskeluun, työelämään ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa. Kielialueen kulttuurin tuntemus. EKCR120 Svenska för ingenjörer (3 op) 48h Tavoitteet ja sisältö: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen harjoittelemalla tekniikan alaan ja työelämään liittyviä kielenkäyttötilanteita. Perehtyminen oman alan erityissanastoon teknisten tekstien avulla. Aihealueina tekniikan alan koulutus, työnhaku, yrityksen toiminnan esittely, yritysvieraiden vastaanotto, erilaiset työelämään liittyvät viestintätilanteet. EKCE110 Updating Your English (1 op) 56h Tavoitteet ja sisältö: Englannin yleiskielen keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinta, selviytyminen tavallisissa opiskeluun, työelämään ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa. EKCE120 Communication and Engineering English (3 op) 64h Tavoitteet ja sisältö: Suullisen ja kirjallisen kielitaidon vankentaminen opiskelun, työelämän ja vapaa-ajan tilanteita varten, tutustuminen oman alan ammattikirjallisuuteen, kielialueen kulttuurin tuntemus. Aihealueina small talk, liikematkat, messut, tuote- ja prosessikuvaukset, presentaatiot, graafiset kuvat, tehdasvierailut. EKCE130 Orientation to Engineer s Working English (3 op) 56h Tavoitteet ja sisältö: Oman alan ammattikielen keskeisen sanaston hallinta, ammattikirjallisuuteen perehtyminen, valmiudet selviytyä englanninkielen taitoa vaativista tehtävistä työelämässä. Aihealueina työelämän englanti, työpaikan hakeminen, kokoukset, neuvottelut, insinöörityön abstraktin laatiminen, raportit. EKF0010 Fysiikka 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Newtonin lait, kitka. Heittoliike. Keskeiskiihtyvyys. Työ, teho ja energia. Liikemäärä ja impulssi. EKF0021 Fysiikka 2C (6 op) Tavoitteet ja sisältö: Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Termofysiikka. Geometrinen optiikka. Sähköstatiikka ja tasavirta. Magnetismi ja induktio. Modernin fysiikan perusteita. Laboratoriotöitä. EKF0120 Fysiikka 2 (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Jäykän kappaleen dynamiikka. Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Termofysiikka. Geometrinen optiikka ja fotometria. EKF0130 Fysiikka 3 ( 3 op) Tavoitteet ja sisältö: Sähkökenttä ja potentiaali. Kondensaattori. Tasavirtapiirit. Magneettikenttä. Sähkömagneettinen induktio. Induktanssi. Vaihtovirtapiiri. EKF0140 Fysiikka 4 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Värähdys- ja aaltoliikkeet. Kvanttifysiikan perusteita. Suhteellisuusteorian alkeita. Atomi- ja ydinfysiikkaa. EKF01L0 Fysiikan laboraatiot (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Laboratoriotöitä fysiikan eri alueilta ja mittaustulosten analysointi tietokoneavusteisesti. EKG0010 Yritystoiminta (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Yleiskuva teollisuustaloudesta, kansantalouden perusteet, kiertokulkumallit, julkinen sektori, kotitalouksien tulot ja verotus, yritysten tuotteiden kysyntä, ulkomaankauppa, yrityksen päätoiminnot, tuottavuus ja kannattavuus (ROI). Liikeidea ja sen suojaus. Markkinoinnin historia. Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus, strateginen suunnittelu, segmentointi ja kohdistaminen. Tuot-

13 teen asemointi, hinnoittelu, mainonta, SP, PR ja henkilökohtainen myyntityö. Markkinoiden mittaaminen ja ennustaminen. EKG0020 Teollisuusyrityksen laskentatoimi (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi. Kustannuslaskenta, investoinnit ja rahoitus, tuotekustannuslaskenta, kannattavuuslaskenta, hinnoittelu. Yrityksen tuloslaskelmat, taseet, kirjanpito ja tilinpäätös. Toiminnan suunnittelu (budjetointi). EKG0030 Tuotannonohjaus (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tuotantotoiminnan organisointi, valmistusjärjestelmät, tuotannonohjauksen tavoitteet ja sisältö, logistiikka, tuotannon kehittäminen, OPT, JOT:n keinot, LEAN-toimintatapa, tiimityöskentely. EKG0040 Johtamisoppi (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Työkäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen, valmiudet esimiestehtäviin työelämässä, ergonomian, työsuojelulain, henkilöstöasioiden ja työlainsäädännön perusteiden tuntemus. Työpsykologia: lahjakkuus, luonne, asenteet ja tarpeet. Motivaatioteoriat, stressi työelämässä. Fyysinen ja sosiaalinen työympäristö. Tavallisimmat organisaatiomallit. Tavallisimmat johtamismallit (erityisesti tulos- ja laatujohtaminen) sekä tiimijohtamisen käytännön johtamistehtävä. Henkilöstöhallinnon perusteet. Työlainsäädäntö. Työmarkkinajärjestelmän toiminta- ja palkkausjärjestelmät. YT-laki ja muut yhteistoimintasopimukset. Työturvallisuus. EKG0050 Laatutekniikka (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Laatukäsite. Laatu yrityksen kilpailutekijänä. Laatujohtaminen (TQM). Laatujohtamistyökaluja: SFS-ISO-9000-standardisarja, Benchmarking, laatukustannusten analysointi, laatupalkinnot, QFD-menetelmä, tilastolliset menetelmät. EKH0010 Ympäristötekniikka (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Ympäristöongelmat ja ympäristönsuojelun tavoitteet. Johdatus ympäristölainsäädäntöön. Ilman ja vesiensuojelun perusteet Jätehuolto. Tuotantotekijät ympäristön kannalta. Tuotteen elinkaari. Uusiotekniikan perusteet. EKH0020 Energiatekniikka (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Termodynamiikan, virtausopin ja lämmön siirron perusteet sekä niihin liittyvät laitesovellukset. Ihannekaasu työaineena, koneiden ja prosessien energiataseet. Entropia, tilanmuutokset. Kiertoprosessit. Palaminen. Kostea ilma. Virtaustekniikan perusteet. Pumppujen ja puhaltimien rakenne ja toiminta verkostossa. Paineilmalaitos. Energian tuotantojärjestelmistä. EKJ0010 Koneenosien suunnittelu (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Koneenosien rakenne ja toiminta sekä niiden mitoitus- ja suunnitteluperusteet. Ruuviliitokset, hitsausliitokset, akselit ja muotosulkeiset liitokset ja vierintälaakerit. PC-ohjelmien käyttö koneenosien laskennassa. EKJ0020 Koneensuunnittelu 1 (6 op) Tavoitteet ja sisältö: Suunnittelu- ja mitoitustehtävä ja tuotteen konstruointi annetuista lähtöarvoista. Hitsausliitosten mitoitus, väsyttävä kuormitus. Kitkaliitokset (kutistusliitos), sovitteen suunnittelu. Painelaitteet, jouset, hihna-, ketjuvälitykset. Koneturvallisuus, konepäätös. EKJ0030 Koneensuunnittelu 2 (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Itsenäinen ja laajahko suunnittelu- ja mitoitustehtävä ja valmistuspiirustusten konstruointi. Hammasvaihteen suunnittelu- ja mitoitus ja konstruointi. Valmistusystävällinen suunnittelu. Akselin väsyttävä kuormitus, Smith-piirros. Ergonomiset periaatteet koneensuunnittelussa. Käyttövarmuus tuotesuunnittelussa. EKJ0040 Tuotekehitys (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tuotekehityksen merkitys yritystoiminnalle. Tuotestrategia. Ideointimenetelmät ja luovuus. Tuotekehityksen toteutus. Markkinaselvitykset, rinnakkaissuunnittelu, tuotteen suojaaminen. Tuotekehitysmenetelmistä esim. VDI-mallit, QFD-menetelmä. EKJ0050 Konstruktiotekniikka ja tuotekehitys (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tuotteen suunnittelu valmistuksen kannalta: materiaalivalinnat ml. Arvoanalyysi, valmistuksen vaatimukset tuotteelle, DFA. RP-mallinnus. Tuotestandardointi ja modulointi. Tuotteen erillistekijät: ergonomia, luotettavuus, käytettävyys, turvallisuus ja melu. Tuotteen suunnittelun ympäristökysymykset: LCA, LCC, kierrätettävyys.

14 EKJ0060 Teräsrakenteet (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Teräksen lujuus- ja laatuluokat. Terästuotteet. Teräsrakennenormit. Hitsausliitokset. Väsyminen hitsatussa rakenteessa. Putkipalkkirakenteen suunnittelu. EKJ0070 Teollisuusputkistot (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Teollisuusputkistojen suunnittelu- ja valmistusprosessi sekä viranomaisten määräykset ja standardit. Suunnittelun lähtötietojen valinta ja tavoitteet. Materiaalin valinta. Putkiston painehäviöt, pumpun (kompressorin) valinta. Paineenkestävyys. Lämpötilan vaikutukset. Putkiston dynaamiset kuormitukset ja kannakointi. Putkistoasennukset. Turvallisuuskysymykset. Instrumentointi. EKJ0080 Paperiteollisuuden koneet (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Basic course in paper technology and paper machine technology including other production machines. Paper and board qualities. Paper making process and machine operations. Surface treatment and coating technology. Coater and calander process operations. EKK0010 Kemia 1 (1 op) Tavoitteet ja sisältö: Aineen rakenne, kemiallinen sitoutuminen, olomuodot, seokset, kemiallinen reaktio, stökiömetriset laskutehtävät ja kemiallinen tasapaino. EKK0020 Kemia 2 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Protolyysireaktiot, redoxreaktiot, sähkökemia ja korroosio, muovit, suuntautumisvaihtoehdon kannalta tärkeitä alkuaineita sekä niiden epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä, elinympäristön kemiaa. EKM0000 Matematiikan peruskurssi A (7 op) Tavoitteet ja sisältö: Trigonometria. Vektorit tasossa ja avaruudessa. Yhtälöt, yhtälöryhmät ja matriisit niiden ratkaisemisessa. Polynomin derivaatta, differentiaali ja määrätty integraali. Taso- ja avaruusgeometriaa. EKM0001 Matematiikan peruskurssi L (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Rationaalilausekkeet. Polynomi-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot ja -yhtälöt. Vinokulmaisen kolmion ratkaiseminen. EKM0010 Matematiikka 1A (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot ja -yhtälöt. Analyyttinen geometria. Yhden muuttujan funktion yleinen analyysi. Parametri- ja implisiittiesitykset. Numeerisia menetelmiä. EKM0011 Matematiikka 1L (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Yhtälöryhmät ja matriisit niiden ratkaisemisessa. Vektorit 3-ulotteisessa avaruudessa. Differentiaali. Määrätyn integraalin sovelluksia: Parametri- ja implisiittiesitykset. Numeerisia menetelmiä. EKM0020 Matematiikka 2 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Integrointimenetelmiä. Pinta- ja tilavuusintegraali. Differentiaaliyhtälöt. Kompleksiluvut. EKM0030 Matematiikka 3 (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Usean muuttujan funktion differentiaalilaskentaa. Vektorifunktion derivointi, viivaintegraali. Sarjat. Matriisit. Laplacemuunnos. EKM0040 Matematiikka 4 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. EKM0120 Matematiikka 2C (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Integrointimenetelmiä. Määrätyn integraalin numeerinen laskeminen ja sovelluksia. Differentiaaliyhtälöt. Osittaisderivaatat ja kokonaisdifferentiaali. Tasokäyrän kaarevuus, evoluutta ja evolventti. Taso- ja avaruusgeometriaa. EKM0140 Matematiikka 4C (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan perusteet. EKN0000 Automaattisen koneen suunnittelu (7 op) Tavoitteet ja sisältö: Automaattisen koneen tai linjan suunnitteluprojektin läpivienti. Turvallisuusvaatimukset ja suunnitteluohjeet. Automaation suunnittelu ja valinta sekä dokumenttien tuottaminen. Automaation laatukriteerit ja kustannukset sekä hyödyn määrittäminen. Toimilaitteet ja niiden ohjaus, (proportionaaliventtiilit ja niiden ohjaus). Käyttövarmuus ja luotettavuus.

15 EKN0010 Ohjausjärjestelmät 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Kytkentäalgebra ja kenttäpiirien suunnittelu. Pneumaattisen sekvenssiohjauksen laadinta. Releet ja releohjaus. Askeltavan ja ohjelmoitavan logiikan ohjelmointi. Järjestelmän liittäminen oheislaitteisiin. EKN0020 Ohjausjärjestelmät 2 (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Ohjelmoitavan logiikan ohjelmarakenteita. Ohjelmointi sekä ohjauslaitteen kytkentä antureihin ja toimilaitteisiin. EKN0030 Ohjausjärjestelmät 3 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Jaksossa perehdytään ohjaustekniikan nykyaikaisiin sovelluksiin ja menetelmiin. EKN0050 Robotiikka (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Robottiturvallisuus. Robottien rakenneperiaatteet ja ohjelmointitavat. Tarttujat, oheislaitteet. Robotisoitu hitsaus ja kokoonpano. Robotin kytkeminen oheislaitteisiin. EKN0060 Mekanisointiyksiköt (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään kappaleen käsittelyssä tarvittavien siirto-, kuljetus-, kääntö-ja asettelulaitteiden suunnitteluun ja valintaan. Vaihdemoottorien mitoitus ja valinta (kuljettimet). Lineaariliike, komponentit ja toteutus. Teollisuusrobotit ja manipulaattorit (sovelluksia). EKN0100 Mekanisointitekniikka (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tuotannon mekanisointi ja automatisointi valmistustekniikka huomioon ottaen. Levyjen taivutus ja liitosmenetelmät (ohutlevytyöt). Hitsauksen mekanisointi ja rationalisointi. Koneistettavan kappaleen siirto- ja käsittely. Kokoonpanon mekanisointi (asennusmyönteinen suunnittelu, automaattinen kokoonpano) EKN0110 Ohjaustekniikka (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Loogiset perusfunktiot eri tavoin toteutettuna. Pneumaattinen sekvenssiohjaus. Askeltava logiikka. Ohjelmoitavat logiikat. Ohjauslaitteen liittäminen järjestelmään. EKP0010 Koneautomaatio 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Paineilman käyttö koneautomaatiossa. Pneumaattisen järjestelmän suunnittelu. Piirrosmerkit. Pneumaattinen sekvenssiohjaus. Askeltavan ja ohjelmoitavan logiikan ohjelmointi ja kytkennät. EKP0020 Koneautomaatio 2 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Hydrauliikan käyttö koneautomaatiossa. Järjestelmän komponentit ja suunnittelu. Proportionaali-, patruuna- ja servojärjestelmien perusteet. EKP0030 Hydraulijärjestelmät 1 (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Hydrostatiikan ja hydrodynamiikan peruskäsitteet. Hydrauliikan komponentit. Hydraulijärjestelmän suunnittelu. EKP0040 Hydraulijärjestelmät 2 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Patruunatekniikka. Proportiaalitekniikka. Työkonehydrauliikka. Servohydrauliikka. EKP0050 Automaatiotekniikka (6 op) Tavoitteet ja sisältö: Paineilman käyttäytymistä hallitsevat peruslait, järjestelmän suunnittelu. Piirrosmerkit. Pneumaattinen sekvenssiohjaus. Hydrostatiikan ja hydrodynamiikan perusteet. Hydraulijärjestelmän komponentit ja niiden toiminta. Hydraulijärjestelmän suunnittelu. EKQ0000 Liitosmenetelmät (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tavanomaisten, modernien ja erikoishitsausmenetelmien ja tarvittavien laitteiden tunteminen. Hitsattavuuden ja sen periaatteiden ymmärtäminen ja soveltaminen sekä osata vertailla erilaisten hitsausmenetelmien käyttökelpoisuutta. Hitsausvirheiden tunnistus ja tarkastusmenetelmät ja hitsaukseen liittyvät terveydelliset haittatekijät sekä kustannukset. Juottaminen, liimaus ja niittaus (ohutlevytyöt). EKQ0010 Levytyötekniikka (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Ohutlevytuotteiden suunnittelu ja mallintaminen CAD-ohjelmalla. Ohutlevytuotteiden käsittely ja varastointi. Valmistusmenetelmät ja niiden erityispiirteet. EKQ0020 Työvälinesuunnittelu (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Työvälineet ja työvälinejärjestelmä. Työvälineiden suunnittelu ja mallintaminen CAD-ohjelmalla. EKQ0030 Kunnossapito (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Kunnossapidon tunnusluvut ja strategiat. Käyttövarmuuden parantaminen. Ennakoivan kunnossapidon menetelmät.

16 Vikaantuminen ja vianetsintä. Luotettavuus ja turvallisuus. Kunnossapidon tietojärjestelmä. Kokonaisvaltainen kunnossapito (TPM) ja luotettavuuskeskeinen kunnossapito (RCM). Koneutomaation kunnossapito. EKR0010 Valmistustekniikka 1 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Valutekniikka, jauhemetallurgiset valmistusmenetelmät, levytyöt ja liittämistekniikka, muovaavat valmistusmenetelmät, muoviosien valmistus, pinnoitusmenetelmät, valmistusmenetelmien automatisointi, kokoonpano ja asennus, mittaustekniikka. EKR0020 Valmistustekniikka 2 (3 op) Tavoiteet ja sisältö: Lastuamisen teoria ja teräaineet. Materiaalien lastuttavuus. Lastuamisarvojen valinta. Lastuavat valmistusmenetelmät. Hiominen ja hienotyöstö. EKR0030 Tuotantotekniikka (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Tuotantojärjestelmän rakenne ja toiminnot. Konepaja tuotantolaitoksena. Konepajan valmistusmenetelmät ja niiden taloudelliset käyttöalueet. Tuotesuunnittelu, tuotantotekninen suunnittelu ja valmistus. Valmistuksen automaatio ja sovellukset. EKR0050 NC-koneistus (3 op) Tavoitteet ja sisältö: NC-sorvin ja koneistuskeskuksen ohjelmointi. NC-työstökoneen käyttö. Tuotantotekninen suunnittelu ja valmistus. EKR0070 CAD/CAM ohjelmointi (4 op) Tavoitteet ja sisältö: 2D- ja 3D -geometrian laatiminen ja siirtäminen NC-ohjelmointijärjestelmään. Työstöratojen muodostaminen, simulointi ja muokkaaminen. Välitiedoston laatiminen ja postprosessointi. NC-ohjelman arkistointi ja siirto NC-koneelle. EKR0080 FMS-tekniikka (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Joustavan valmistusjärjestelmän (FMS) rakenne, toiminnot ja niiden sisältö. Koneistuksen automaatio ja joustavat valmistusyksiköt. Välineistäminen. Materiaalin siirto- ja varastoautomaatio. Ohjausjärjestelmät. Valvontatoiminnot. Valmistusjärjestelmän turvallisuussuunnittelu. EKS0010 Työelämän viestintä (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on valmentaa ammatin kannalta selkeään ja johdonmukaiseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun. Kurssilla kerrataan teknisen tekstin tuottamisen kannalta keskeiset kielenhuollon seikat. Puheviestintä (yksilö- ja ryhmäharjoituksia), kokoustekniikan perusteet, tiedottaminen, työnhaun tekstit, referointi, kielenhuolto. EKS0020 Ammatilliset vuorovaikutustaidot (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on vahvistaa sekä suullista että kirjallista esittämistä. Harjoitusten avulla pyritään kehittämään ryhmätyötaitoja ja syventämään neuvottelu- ja kokoustekniikkataitoja. Tavoitteena on myös perehdyttää opinnäytetyön laatimiseen. Puheviestintä (yksilö- ja ryhmäharjoituksia), neuvottelutaito ja kokoustekniikka, raportointi, muistiot, liikekirjeenvaihto, opinnäytetyö. EKT0010 Tietojenkäsittely 1 (1 op) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia käyttämään mikrotietokonetta, sen käyttöjärjestelmää ja tavallisia toimistosovelluksia kuten tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa perustoimintojen tasolla. Lisäksi perehdytään sähköpostin ja Internetin käyttöön sekä virustorjunnan perusteisiin. EKT0020 Tietojenkäsittely 2 (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia käyttämään taulukkolaskentaohjelmaa erityisesti teknisessä laskennassa symbolimuotoisia kaavoja ja sisäänrakennettuja funktioita käyttäen. Lisäksi perehdytään piirto-ohjelmiin sekä opetellaan eri ohjelmilla tuotettujen kuvien ja taulukoiden siirtäminen tekniseen raporttiin. Lopuksi perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin tavoitteena toistuvien rutiinitoimintojen automatisointi taulukkolaskennan makroja laatimalla. EKT0030 Tietojenkäsittely 3 (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Ohjelmointitaidon syventäminen kiinnittäen erityisesti huomiota rakenteen selkeyteen sekä huolelliseen dokumentointiin. Tiedonhallinta ja komponenttiohjelmointi. EKT0040 Tietokoneavusteinen suunnittelu (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Parametrisen piirremallinnusohjelmiston käyttö koneenosien ja kokoonpanojen suunnittelussa..teknisten dokumenttien tuottaminen.

17 EKV0000 Sähkötekniikka (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet. Tasa- ja vaihtosähköpiirien laskenta. Vaihtosähkökoneet, toimintaperiaate ja valinta. Sähköturvallisuusmääräyksiä. Sähköpiirustusten lukeminen. EKV0030 Anturitekniikka (4 op) Tavoitteet ja sisältö: Tavallisimpien koneenrakennuksessa käytettävien anturien toimintaperiaatteet ja valinta. Läsnäolon havaitseminen. Pituuden, aseman ja nopeuden mittaus. Saattomuistit. Suurerajat, pinnan ja voiman mittaus. Koneturvallisuus (anturitekniset ratkaisut). EKW0010 Hitsaustekniikan perusteet (3 op) Tavoitteet ja sisältö: Peruskäsitteet, terminologia ja standardit. Hitsaus-, juotto- ja leikkausmenetelmät, laitteistot ja suoritustekniikat. Rakenneaineiden hitsattavuus. Hitsauksen ja leikkauksen työturvallisuus. Hitsausystävällinen suunnittelu, erityyppisten terästen hitsaus, hitsaukseen liittyvät lämpökäsittelyt, kevytmetallien hitsaus, railon valinta ja -valmistus, korjaushitsaus, tarkastusmenetelmät, laatujärjestelmien perusteet, hitsauksen taloudellisuus. EKW0020 Hitsausmetallurgia (4 op ) Sisältö: Hitsattavuus-käsite. Hitsisulan jähmettyminen. Hitsausliitoksen kiinteän tilan muutokset. Lämpösykli. Hitsausliitoksen vyöhykkeet ja mikrorakenteet sekä niihin vaikuttavat tekijät. Halkeilu- ja murtumisilmiöt. Hitsattavuuskokeet. Hitsausliitoksen korroosio. Eri materiaalien hitsattavuusominaisuudet. Hitsausliitoksen ja hitsin tutkimusmenetelmät. EKW0030 Hitsausautomaatio (4 op) Sisältö: Tuottavat ja tehokkaat uudet hitsausmenetelmät. Railonvalmistusmenetelmät. Hitsauksen mekanisointi ja automatisointi. Robotiikka. Mekanisointi- ja automatisointilaitteet. Railonseuranta. Hitsausjärjestelmät. Hitsauksen FMU ja FMS. Modulointi. Simulointi. On-line- ja offline- ohjelmointi. Hitsauksen taloudellisuus. Hitsauskustannukset. Hitsaavan konepajan laatu- ja ympäristövaatimukset. EKW0040 Hitsauksen laadunvarmistus (4 op) Sisältö: Yleinen tietous laadusta ja laatujärjestelmistä. ISO-9000 ja SFS-EN laatustandardisarjat. Hitsauksen koordinointi ja laaduntuottotekijät. Laadunvarmistus hitsaavassa teollisuudessa. Hitsausliitoksen laadunvarmistuksessa käytettävät rikkovat ja rikkomattomat tarkastusmenetelmät. Tosiaikainen laadunvarmistus. Hitsaajien ja tarkastajien pätevyysvaatimukset. Hitsausohje (WPS). Tietotekniikan käyttö hitsauksen laadunvarmistuksessa. EKZ0001 Projektinhallinta (2 op) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on oppia käyttämään projektin suunnittelussa ja ohjauksessa tarvittavia työmenetelmiä ja työkaluja. Projektin määrittely, perustaminen, suunnittelu ja ohjaus. Projektin organisointi, projektin elinkaaren kustannukset, aikataulusuunnittelu, kustannusten ja resurssien käytön suunnittelu ja ohjaus. Projektin johtaminen, projektin ositus, projektisopimukset. Tietokoneavusteinen projektinhallinta. EKZ0010 Projekti 1 (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Ammattiaineisiin liittyvä projekti, jossa toteutetaan pienimuotoinen suunnittelutehtävä pari- tai ryhmätyöprojektina. Harjoitustyön painopisteenä projektisuunnitelman, väli- ja loppuraportin kirjallinen ja suullinen esittäminen. EKZ0020 Projekti 2 (5 op) Tavoitteet ja sisältö: Laajahko ammattiaineisiin liittyvä projekti, jossa toteutetaan ammattiaineista integroitu projekti pari- tai pienryhmissä. Harjoitustyön painopisteenä projektin toteuttamisen aikatauluttaminen, työaikaseuranta ja budjetointi. EKZ0030 Projekti 3 (8 op) Tavoitteet ja sisältö: Laaja ammattiaineisiin tai yrityksen tuotantotoimintaan liittyvä kehitysprojekti yksilö-, pari- tai pienryhmätyönä. Harjoitustyön painopisteenä projektityösopimuksen laadinta, ohjausryhmätyöskentely ja tiedottaminen EKZ0040 Projekti 4 (10 op) Tavoitteet ja sisältö: Laaja yrityksen tuotantotoimintaan liittyvä kehitysprojekti. Harjoitustyön painopisteenä rahoitushakemuksen laadinta.

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Mechanical Engineering and Production Technology Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, WKONS09 SUORITETTAVA TUTKINTO Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri(AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutuksessa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

1. Materiaalitekniikan koulutusohjelma, muovitekniikan sv... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 63 OP... 9 1.1.

1. Materiaalitekniikan koulutusohjelma, muovitekniikan sv... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 63 OP... 9 1.1. 1. Materiaalitekniikan koulutusohjelma, muovitekniikan sv.............................................................. 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 63 OP.........................................

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

56 Opinto-opas 2002-2003

56 Opinto-opas 2002-2003 3.20 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- TEKNIIKAN OSASTON KOULU- TUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä aloittaa nuorisokoulutuksessa seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE07 sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT

3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT 3.21 SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEL- MAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä on seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE03 sähkötekniikan koulutusohjelma ES03 tietotekniikan

Lisätiedot

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 3 1.1.

1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv... 3 1.1. 1. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma, tuotantopainotteisen mekatroniikan sv........................................ 2 1.1 Tuotantopainotteisen mekatroniikan sv.......................................................................

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA

8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA 8.6. YMPÄRIS TÖTEKNOLOGIAN KOULUTUS OHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2.

Lisätiedot

1. Tekstiili- ja vaatetustekniikka... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP... 7 1.1.1 Työelämävalmiudet 10 op... 8 1.1.1.

1. Tekstiili- ja vaatetustekniikka... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP... 7 1.1.1 Työelämävalmiudet 10 op... 8 1.1.1. 1. Tekstiili- ja vaatetustekniikka................................................................................... 2 1.1 MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 65 OP.........................................

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA että suunnittelun ja rakentamisen lopputuloksena on laadukas, ekologinen, taloudellinen ja oikeaan aikaan valmistunut rakennushanke. Rakennustekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT Insinööri on vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiva kansainvälinen tekniikan ammattilainen, joka työssään ottaa huomioon ihmiset, ympäristön ja tulevaisuuden. Hänellä

Lisätiedot

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta. Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä vuotta kestävät kokopäivätoimiset opinnot. Tällöin opiskelija suorittaa keskimäärin 60 op vuodessa.

Opintojen ajoituksen lähtökohtana on neljä vuotta kestävät kokopäivätoimiset opinnot. Tällöin opiskelija suorittaa keskimäärin 60 op vuodessa. Sähkötekniikan koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Sähkötekniikan opinnoissa korostuu työelämälähtöisyys, joka taataan 60 op mittaisella työelämän

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelman syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta

Tuotantotalouden koulutusohjelman syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta n syksyllä 2010 aloittavan TU10S1E-ryhmän OPS Suuntautuminen: Toimitusketjujen hallinta ja liiketoiminta Laajuus Perusopinnot OP Orientoivat opinnot XX00AB52 Orientoivat opinnot 3 Matematiikka TU00AB63

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

TUTKIMUS KONELUKIO-OPINTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ TAMK-OPINNOISSA

TUTKIMUS KONELUKIO-OPINTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ TAMK-OPINNOISSA TUTKIMUS KONELUKIO-OPINTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ TAMK-OPINNOISSA Jussi-Matias Koort Opinnäytetyö Helmikuu 2012 Automaatioteknologian koulutusohjelma Ylempi ammattikorkekoulututkinto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S2-1000 Perusopinnot 69 TY13S2-1018 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S2-1001 Matematiikka

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO

SUORITETTAVA TUTKINTO Tietotekniikan koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Opiskelijan näkökulma Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa opiskelijoista tietotekniikka-alan

Lisätiedot

Talotekniikan koulutusohjelma

Talotekniikan koulutusohjelma Metropolia Ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma Tunnus Nimi 1 2 3 4 Yhteensä TY13S1-1000 Perusopinnot 69 TY13S1-1020 Orientoivat opinnot 3 XX00AC54 Orientoivat opinnot 3 3 TY13S1-1001 Matematiikka

Lisätiedot