Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden yhdistyskysely 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden yhdistyskysely 2013"

Transkriptio

1 Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden yhdistyskysely 2013

2 Sisältö 1 Johdanto Yhteistoiminnan kehittäminen Kysely Tulokset Taustatiedot Yhteistyö Järvenpään kaupungin kanssa Yhteistyö toisten yhdistysten kanssa Yhteistyön koordinointi Vapaa sana Kolmannen sektorin yhteistoiminnan kehittäminen - käytännön toimet Lähteet Liitteet Liite 1. Yhdistyskysely Liite 2. Kaupungin kanssa tehty yhteistyö: toiminta-alueet ja yhteistyömuodot Liite 3. Kaupungin kanssa toivottu yhteistyö: toiminta-alueet ja yhteistyömuodot Liite 4. Yhdistysten kanssa tehty yhteistyö: toimialat ja yhteistyömuodot Liite 5. Yhdistysten kanssa toivottu yhteistyö: toimialat ja yhteistyömuodot Liite 6. Yhteistyöfoorumi pähkinänkuoressa

3 1 Johdanto Järvenpään kaupungin Vapaa-aika- ja harrastuspalveluissa tehtiin keväällä 2013 Järvenpäässä toimiville yhdistyksille kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää yhdistysten näkemyksiä yhteistyöstä toisten yhdistysten ja kaupungin kanssa. Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa tämänhetkistä yhteistyötilannetta ja kerätä ehdotuksia sen kehittämisestä ja koordinoimisesta. Tässä raportissa esitellään kyselyn tuloksia. Raportin laatija työskenteli yliopistoharjoittelijana Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden Vapaa-aikaja osaamiskeskuksessa kolmen kuukauden ajan keväällä Harjoittelijan tehtävä oli avustaa kansalaistoiminnan tuki -palveluprosessin käynnistämis- ja kehittämistyössä. Tähän työhön sisältyi muun muassa yhdistyskentän kartoitus sekä yhdistyskyselyn laadinta, lähetys ja vastausten kokoaminen tähän raporttiin. Järvenpäässä Mikaela Helin 2 Yhteistoiminnan kehittäminen Vuoden 2012 alusta aloitti Järvenpään kaupungilla organisaatiomuutoksen seurauksena uusi sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue ja sen yhtenä avainalueena vapaa-aika- ja harrastuspalvelut, jonka tehtäväaloja ovat liikunta ja terveellinen elämäntapa, kirjasto ja kirjallisuus, omaehtoinen itsenä kehittäminen, taiteen perusopetus ja kansalaistoiminnan tuen edistäminen. Kuva 1. Järvenpään kaupungin organisaatio alkaen. 3

4 Kansalaistoiminnan tukeen sisältyy paikallisen yhteistoiminnan ja yhdistyskoordinaatioon kehittäminen. Yhdistykset haluttiin kyselyn avulla ottaa mukaan ideoimaan tätä kehittämistyötä. Kuva 2. Kansalaistoiminnan tuen palveluprosessi. Kuva 3. Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen organisaatio

5 Vapaa-aika- ja osaamiskeskus tulee toimimaan yhteistoiminnan koordinoijana. Keskuksen tarkempi rooli ja tehtävät hakevat vielä muotoaan, mutta sen vastuulla on jo yhteistoiminnan kehittämiseen liittyen yhdistysinfo, johon kootaan rekisterimuotoon paikallisten yhdistysten yhteystiedot ja toimintakuvaukset. Yhdistysinfo tulee olemaan kaikille avoin internet-sivusto. Infon on tarkoitus palvella niin kaupungin henkilöstöä, yhdistyksiä kuin asukkaitakin. Järvenpään kaupungin eri toimintayksiköissä tehdään tällä hetkellä ja on tehty ennenkin yhteistyötä yhdistysten kanssa. Yhteistyön kehittämisellä tavoitellaan aiempaa koordinoidumpaa toimintaa sekä mahdollisesti uusia yhteistyömuotoja. Yhdistysrekisterin lisäksi tärkeiksi koetaan muun muassa selkeästi määritellyt toimijat ja vastuut sekä kaupungin organisaatiossa että yhdistyksissä ja yhteistoiminnan mallien luominen, yhdenmukaistaminen ja/tai selkeyttäminen. Tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen edistämällä kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kaupungin ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Keski-Uudellamaalla, jossa Järvenpää sijaitsee, yhteistyön kehittäminen on ollut esillä muun muassa vuosien Kuka vaikuttaa - Kumppanuudesta hyvinvointia Keski-Uudellamaalla - hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää uusia yhteistyön tapoja seudun kuntien ja sosiaalija terveysjärjestöjen välille. 1 Keväällä 2011 Järvenpäässä tehtiin valtuustoaloite koskien yhdistysparlamentin tarpeellisuuden selvittämistä. Aloitteessa todettiin Järvenpäästä löytyvän vireää yhdistystoimintaa ja yhdistysten olevan merkittävä voimavara kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Aloitteen mukaan joidenkin yhdistysten mielestä yhdistysten voimavarojen ja yhdistysten ja kaupungin yhteistyö kaipaisi mm. nykyistä parempaa koordinointia. 2 Kyselyllä pyrittiinkin saamaan selville, miten yhdistysten mielestä yhteistyötä voisi paremmin koordinoida. 3 Kysely Sähköinen, Webropol-ohjelmalla toteutettu kysely laadittiin ja lähetettiin yhdistyksille huhti - toukokuussa Kysely lähetettiin rekisteröityneille, toiminnassa oleville yhdistyksille, joiden kotipaikka on Järvenpää tai jotka olivat saaneet kahden edellisen vuoden aikana Järvenpäästä kulttuuri-, liikunta- tai nuorisotoimen avustuksia ja joille oli löydettävissä yhteystiedot. Yhdistysten kartoitustyössä käytettiin Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysnettiä ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietopalvelua. Yhteystietojen etsinnässä hyödynnettiin lisäksi yhdistysten omia internet-sivuja, valtakunnallisten tai muiden kattojärjestöjen sivuja ja Järvenpään 1 Mustonen 2009, 3. 2 Uusikumpu,

6 liikuntapalveluiden asiakasrekisteriä. Kyselystä tiedotettiin Keski-Uusimaa -lehdessä, liikuntapalveluiden Facebook-sivulla ja kaupungin internet-sivuilla. Lisäksi yhdistyksiä tiedotettiin sähköpostitse. Yhdistykset pääsivät vastaamaan kyselyyn sähköpostitse lähetetyn henkilökohtaisen kyselylinkin kautta. Linkkejä lähetettiin 296 yhdistykselle. Lisäksi yksi kyselylomake lähetettiin postitse. Vastauksia saatiin 91, jolloin vastausprosentiksi muodostui noin 30. Korkeampi vastausprosentti olisi ollut toivottava, mutta tälläkin vastausmäärällä saatiin paljon tietoa yhteistyöstä ja ehdotuksia ja ajatuksia sen kehittämisestä. On tosin huomautettava, että yhdistyksiä per toimiala on paikoitellen vähän ja että etenkin osa paikallisessa yhdistyskentässä tunnetuista ja aktiivista yhdistyksistä ei vastannut kyselyyn. Kyselyprosessiin sisältyi myös muita haasteita. On mahdollista, ettei tieto kyselystä saavuttanut kaikkia kohderyhmän yhdistyksiä esimerkiksi yhteystietojen puuttumisen vuoksi. Kyselylinkin jakaminen toteutettiin henkilökohtaisella vastauslinkillä, joka lähetettiin yhdistykselle yhteen sähköpostisoitteeseen. Näin toimittiin, koska haluttiin varmistaa yksi vastaus per yhdistys. Henkilökohtainen linkki valittiin julkisen linkin sijasta myös muun muassa siksi, koska se mahdollisti muistutusviestin lähetyksen, mikä koettiin erittäin tarpeellisena toimintona. Saattaa olla, että linkin lähettäminen vain yhteen osoitteeseen vaikutti vastausmäärään, sillä vastaaminen saattoi riippua esimerkiksi yhden henkilön mahdollisuudesta käyttää aikaansa kyselyyn. Kysely oli myös varsin pitkä, mikä on voinut vähentää vastausinnokkuutta. Kyselyn ensimmäisessä osiossa tiedusteltiin yhdistyksen taustatietoja. Osa näistä tiedoista on tarkoitus julkaista yhdistysrekisterissä. Taustatietojen jälkeen kysyttiin tehdystä ja tulevaisuudessa toivotusta yhteistyöstä sekä Järvenpään kaupungin että toisten yhdistysten kanssa. Yhteistyöstä kaupungin kanssa rajattiin rahalliset avustukset pois, koska yhteistyötä haluttiin lähestyä enemmän yhteisen toiminnan näkökulmasta. Lopuksi kysyttiin yhteistyön koordinoimisen tarpeellisuudesta ja tavoista. Kyselylomake löytyy liitteenä (liite 1). Tähdellä merkityt kysymykset olivat pakollisia vastata, muut kohdat vastaaja pystyi jättämään tyhjiksi. Mikaela Helin teki kyselylomakkeen työpaikkaohjaajansa, Vapaa-aika- ja osaamiskeskuksen palveluesimies Tiina Inkisen ohjauksessa. Koulutus- ja markkinointiassistentti Minna Luosujärvi auttoi lomakkeen teon aloittamisessa. Kyselyyn kerättiin tekovaiheessa kommentteja Järvenpään kaupungin kolmannen sektorin yhteistyöryhmän jäseniltä. Työryhmä on aloittanut toimintansa alkuvuodesta 2013 ja sen puheenjohtajana toimii vapaa-aikajohtaja Marko Enberg. 6

7 4 Tulokset Vastausaineistoa esitellään kyselylomakkeen teemojen, muttei aina suoraan kysymysten, mukaisessa järjestyksessä. Vastauksia kuvaavat kaaviot ja taulukot ovat poimittu Webropolohjelman antamasta vastausraportista, ellei toisin ole mainittu. Taulukon tai kaavion yläpuolella näkyy tummennettuna siihen liittyvä kysymys samassa muodossa kuin se on ollut vastaajan saamassa kyselylomakkeessa. Kysymyksen edellä oleva numero viittaa kysymyksen numeroon lomakkeessa. Vastausaineisto sisältää runsaasti avovastauksia. Niistä esitetään esimerkkejä sekä sisällön mukaan muodostettuja luokitteluja ja ryhmittelyjä, joilla on pyritty etsimään vastauksista esimerkiksi usein toistuvia aiheita. Myös suoria lainauksia käytetään havainnollistamisen apua. Niitä on joissakin kohdissa pilkottu osiin, jolloin vastauksen edestä tai lopusta puuttuva osa on merkitty kahdella viivalla (- -). 4.1 Taustatiedot Lomakkeen ensimmäisessä osiossa kysyttiin pakollisina kysymyksinä yhdistyksen nimi, vastuuhenkilöt ja yhteystiedot. Vastaajia pyydettiin myös kuvaamaan yhdistyksen toimintaa. Kysymys ei ollut pakollinen, mutta lähes kaikki, 89 vastaajaa, vastasivat siihen. Toimintakuvaukset olivat yleisesti ottaen kattavia ja tarkasti toimintaa kuvaavia. Niitä eikä yhteystietoja julkaista tässä raportissa, vaan niitä hyödynnetään yhdistysrekisterin kokoamisessa. Yhdistyksiltä pyydettiin lupaa tietojen julkaisemiseen, mihin vastaajat muutamaa lukuun ottamatta antoivat suostumuksen. Kaikkien vastaajien tuli ilmoittaa yhdistyksensä toimiala. 2. Yhdistyksenne on ensisijaisesti * Valitkaa vain yksi. Vastaajien määrä: 91 7

8 Suurimmaksi toimialaluokaksi muodostui "muu", johon yhdistyksensä sijoitti noin 33 % vastaajista. Seuraavaksi eniten vastaajia oli liikuntayhdistyksistä (noin 18 % ) ja kulttuuriyhdistyksistä (11 %). Luokkaan "muu" kuuluvat kuvasivat yhdistyksensä toimialaa seuraavasti: Valokuvaus, kalaseura, järjestöjen yhteistyöjärjestö sote-toimiala, kuluttajien etuja ajava, lasten ja nuorten hyvinvointi, päiväkotitoimintaa pyörittävä yhdistys, keilailuseura, harrasteyhdistys, talotekniikan yhdistys, aatteellinen yhdistys, autotekniikan ammattilaisten verkosto, sosiaali- ja terveysalan järjestö, hyväntekeväisyysjärjestö, siirtolapuutarhatoimintaa edistävä yhdistys, naiskuoro, koiraurheiluseura, ympäristöjärjestö, veteraaniyhdistys, koirakerho, käsityökulttuuriyhdistys, päivähoito ja peruskoulutus, kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys, perinneyhdistys, harrastusyhdistys (poliittisesti sitoutumaton), lions -yhdistys, hevostaitoja ja ihmisen itsetuntemusta lisäävä yhdistys, avustusyhdistys. 8

9 Yhdistyksiltä tiedusteltiin myöskin pakollisina kysymyksinä jäsenmäärä, alle 18-vuotiaiden jäsenten ja palkatun henkilöstön määrä. Palkattua henkilöstöä löytyi 17 yhdistyksestä (noin 19 % vastaajista). Näistä neljällä oli yli kymmenen palkattua henkilöä, lopuilla alle kymmenen tai määrä vaihteli tilanteen mukaan. Kaksi kolmasosaa (noin 66 %) yhdistyksistä ilmoitti, että toimintaan osallistuminen edellyttää yhdistyksen jäsenyyttä. 5. Onko yhdistyksenne toimintaan mahdollista osallistua olematta yhdistyksen jäsen? * Vastaajien määrä: 91 Noin puolella (50,5%) vastaajayhdistyksistä toimintakulut olivat vuonna 2012 enintään Toimintakuluikseen yli ilmoittaneita yhdistyksiä oli 17 (noin 19%). 6. Yhdistyksen toimintakulut vuonna 2012 * Vastaajien määrä: 91 Avoimet vastaukset: Muu, tarkenna. - n. 1,6 miljoonaa 9

10 Kyselyn avulla haluttiin kartoittaa paikallisista, eri toimialojen yhdistyksistä löytyvää erityisosaamista ja asiantuntemusta. Tätä kysyttäessä vastauksia saatiinkin melko runsaasti, 79 vastaajalta. Suurin osa osaamis- tai asiantuntemuskuvauksista painottui yhdistyksen ydintoimintoihin, esimerkiksi urheiluseuralla tietyn lajin erityisosaamiseen, kansanterveysyhdistyksellä sairaustietouteen ja vertaistukeen, poliittisella yhdistyksellä kunnallispolitiikkaan tai ammattiyhdistyksellä oman ammattialan tuntemukseen. Jotkut vastaajat nostivat esille myös sellaista jäsenistönsä osaamista, joka ei suoraan liity oman yhdistyksen ydintoimintoihin. Tällaisia olivat esimerkiksi retkien ja tapahtuminen organisoiminen, sosiaalinen arviointi, yhteisötyö, työllistäminen, kansalaistoiminnan kehittäminen, nettisivujen ja mainosjulisteiden tekeminen, historiatyön ohjaaminen, johtaminen, ryhmätyöskentely, keskusteluryhmien vetäminen sekä koulutus- ja ohjaustaidot, joita on joissakin yhdistyksissä räätälöity kohderyhmän mukaan (esimerkiksi lapsille, ikäihmisille, kaupungin työntekijöille). Muutamissa vastauksissa yleisesti todettiin yhdistyksen jäsenistöstä löytyvän monenlaista osaamista esimerkiksi erilaisten koulutus- ja työtaustojen vuoksi, mutta osaamista ei kuvattu tarkemmin. Noin 30 % yhdistyksistä tuottaa maksullisia palveluja. 8. Tuottaako yhdistyksenne maksullisia palveluja? * Pois lukien jäsenmaksut. Vastaajien määrä: 90 Näitä olivat - kurssit, retket, kilpailut, leirit - konsertit ja tapahtumat - kerhot, leikkikoulut ja päivähoito - tuotteiden myynti - muu myynti, kuten yhdistyksen toiminnan esittelyä yrityksille, telttojen kasausta tapahtumiin, terveyteen liittyvien arvojen mittausta, talonmies-palveluja, joulupukkipalvelu ja kirpputori. 10

11 4. 2 Yhteistyö Järvenpään kaupungin kanssa Kyselyn toisessa osiossa tiedusteltiin tehdystä ja tulevaisuudessa toivotusta yhteistyöstä Järvenpään kaupungin kanssa. 67 % vastaajayhdistyksistä oli tehnyt yhteistyötä Järvenpään kaupungin kanssa. 10. Onko yhdistyksenne tehnyt yhteistyötä Järvenpään kaupungin kanssa?* Tässä kyselyssä kaupungin myöntämät rahalliset avustukset ovat rajattu yhteistyön ulkopuolelle. Jos vastasitte ei, voitte siirtyä seuraavalle sivulle. Vastaajien määrä: 91 Yli puolet (noin 55%) vastaajista koki yhteistyön sujuneen hyvin ja noin kolmannes (32%) erinomaisesti. 13. Miten yhteistyö Järvenpään kaupungin kanssa on toiminut (kokonaisarvio)? Vastaajien määrä: Huom. yhteistyötä kaupungin kanssa tehneitä yhdistyksiä

12 Vastaajia pyydettiin antamaan lisätietoja yhteistyön sujuvuudesta. Niitä antoi 21 yhdistystä. Alle on listattu yhteistyössä positiiviksi ja negatiivisiksi koettuja seikkoja. Kehuttiin: - Päiväkotien kanssa tehty yhteistyö lastenkonserttien tiimoilta. - Yhteistyön vastavuoroisuus, esimerkiksi siivoustalkoita yhdessä kaupungin kanssa ja teknisen toimen osallistuminen te toihin. - Kaupungin edustajat osallistuneet yhdistyksen tilaisuuksiin. - Mahdollisuutta käyttää kaupungin tiloja. - Yhteistyö sujunut hyvin verrattuna kuultuihin kokemuksiin muista kaupungeista. - Kaupunki tullut vastaan tilavuokrissa. - Kolmannen sektorin toimijoiden mukaan ottaminen maahanmuuttajatyöhön ja kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen. - Yhteistyö antaa näkyvyyttä yhdistykselle. Kritisoitiin: - Seurojentalon käyttövuorojen väheneminen. - Ei tietoa oikeasta tahosta, johon ottaa yhteyttä yhteistyömahdollisuuksien esittämiseksi. - Tilojen hankala saanti. - Henkilöiden vaihtuvuus ja tiukat aikataulut tuovat katkoksia yhteystyöhön (mutta kun yhteys on saatu, on yhteistyön koettu toimineen hyvin). - Kaupungilta ei tarpeeksi informaatiota yhdistykselle. - Tiedottamisesta huolimatta ei tiedosteta yhdistyksen tarjoamia palveluita. - Kaupungin vähäinen kiinnostus jäteasioita kohtaan, joutuvat itse maksamaan kartonkilaatikoiden tyhjentämisen. - Vaikeus saada hoitajia ja/tai lääkäreitä osallistumaan tai luennoimaan tilaisuuksiin. Yhteistyötä kommentoitiin myös näin: "- - Toistaiseksi yhteistyö on ollut enemmän tai vähemmän lyhytkatseista, tilanne- ja/tai tapahtumakohtaista. Jatkossa siihen tarvitaan lisää pitkäjänteisyyttä, jolloin toiminta saa lisää ulottuvuutta - -". 12

13 Noin 75 % kyselyyn vastanneista yhdistyksistä on kiinnostunut aloittamaan tai lisäämään yhteistyötä kaupungin kanssa. 15. Onko yhdistyksellänne kiinnostusta aloittaa tai lisätä/kehittää yhteistyötä Järvenpään kaupungin kanssa? Tässä kyselyssä kaupungin myöntämät rahalliset avustukset ovat rajattu yhteistyön ulkopuolelle. Jos vastasitte ei, voitte siirtyä seuraavalle sivulle. Vastaajien määrä: 91 Yhteistyötä tehneitä yhdistyksiä pyydettiin ilmoittamaan, minkä toiminta-alueiden kanssa ovat toimineet ja millä tavoin. Myös yhteistyön aloittamista tai lisäämistä toivoneilta kysyttiin, kenen kanssa ja millä tavoin haluaisivat tehdä yhteistyötä. Vastaajat valitsivat yhteistyökumppanit ja - muodot tarjotuista vaihtoehdoista. Koko taulukot vastausmäärineen löytyvät liitteinä (liitteet 2 ja 3). Eniten vastauksia keränneet yhteistyökumppanit ja -muodot olivat: Tehty yhteistyö, 58 vastausta Toiminta-alue: Kulttuuripalvelut, teknisen toimialan palvelut, muu Yhteistyömuoto: Tapahtumat, muu, ohjaaja-/asiantuntijavaihto Toiminta-alue + yhteistyömuoto: Kulttuuripalvelut + tapahtumat, teknisen toimialan palvelut + tapahtumat, liikuntapalvelut + tapahtumat ja kulttuuripalvelut + tilat Toivottu yhteystyö, 61 vastausta Toiminta-alue: Kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, ikääntyneiden palvelut Yhteistyömuoto: Tapahtumat, ohjaaja-/asiantuntijavaihto, tiedottaminen Toiminta-alue + yhteistyömuoto: Kulttuuripalvelut + tapahtumat, ikääntyneiden palvelut + tapahtumat, liikuntapalvelut + tapahtumat ja nuorisopalvelut + tapahtumat Vastaajia pyydettiin antamaan vielä tarkempia esimerkkejä siitä, mitä tehdystä ja toivotusta yhteistyöstä. Alle on koottu esimerkkejä vastauksista. 13

14 Tehty yhteistyö, 62 vastaajaa 4 Ohjaaja-/asiantuntijavaihto, minkälaista? 25 vastausta: - Näyttelyavustaminen ja tilat. - Luennot ja keskustelutilaisuudet. Yhdistysten edustajia esiintynyt kaupungin tilaisuuksissa ja päinvastoin. - Kokoukset, joissa kaupungin edustaja kertomassa kaupungin organisaation näkökulmaa. - Kerhot: yhdistyksen muistiohjaajat ohjanneet kaupungin kerhoissa. - Yhdistyksen kurssi, jossa kaupungin fysioterapeutti vetäjänä. - Yhteiset työryhmät (esim. liikenneturvallisuus) ja hankkeet (esim. Pareto). - Avoin keskustelu ja ajatustenvaihto. - Liikuntapaikkasuunnitteluun/latuverkostoon liittyvää. - Palvelujen tuottamista. - Syrjäytyneiden ja syrjäytymässä olevien nuorten kamppailu-urheilun valmennusta. - Ikäihmisten ulkoiluttamista ja kirkkoon viemistä. - Yhdistys saanut asiantuntija-apua tekniseltä toimelta alueen ylläpitoon. - Yhdistys antaa lausuntoja ja esityksiä, yhteistyötä veteraaniyhdyshenkilön kanssa. - Yhdistys esittelee kaupungin hallinnoimaa tilaa ja sen historiaa. - Yhdistyksellä kouluterveydenhoitajan, -psykologin ja hammashoidon palvelut kaupungilta 5. - Kävelykadulle teknistä apua kaupungin tekniseltä toimelta. - Yhdistys rekrytoinut harjoittelijoita kaupungin työllisyysyksikön kanssa ja kehittäneet yhteistyössä kuntouttavaa työtoimintaa. - Yhdistyksellä mm. erilaisia kunnan luottamusmiehiä, hallitustyöskentely 6. - Kaupungin edustajia käynyt kertomassa kaupungin eri palveluista monikulttuurisesta kielikahvilassa. Koulutustilaisuudet, minkälaisia? 20 vastausta - Vapaaehtoistoiminnan koulutus. - Yrittäjyyspaneeli. - Yhdistys osallistunut kaupungin järjestämiin koulutuksiin, esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja erityisryhmien ohjaamisen tiimoilta. Kaupunki räätälöinyt vertaisliikuttajakoulutusta yhdistyksen tarpeiden pohjalta. 4 Vastaajien määrä hämmentävä, sillä vain 61 yhdistystä vastasi tehneensä yhteistyötä Järvenpään kaupungin kanssa ja 58 vastasi, minkä toiminta-alueiden kanssa ja millä tavoin on toimittu yhteistyössä. 5 Huom. yhdistyksen toimiala "muu: päivähoito ja peruskoulutus". 6 Huom. yhdistyksen toimiala "poliittinen yhdistys". 14

15 - Yhdistyksen ohjaajat käyneet vetämässä tunteja esimerkiksi virkistys- ja tyky-tapahtumissa. - Kaupunki järjestänyt erityisryhmien ohjaajien koulutusta. - Lennokin rakentamista. - Kaupungin työntekijät (esimerkiksi jalkahoitaja, sairaanhoitaja, lääkäri, liikunnanohjaaja) käyneet luennoimassa ja keskustelemassa yhdistysten tilaisuuksissa. Maahanmuuttajatyön kohdalla vastavuoroisuutta: yhdistyksen edustajat osallistuneet kaupungin järjestämiin keskustelutilaisuuksiin ja yhdistys puolestaan on kutsunut kaupungin edustajia itse järjestämiinsä maahanmuuttajatyön koulutuksiin. - Osana liikuntakasvatusta yhdistys järjestänyt koululaisille mahdollisuuden kokeilla ja tutustua yhdistyksen edustamaan lajiin. - Jätehuoltoon ja viheralueisiin liittyviä avoimia, maksuttomia luentoja. - Työhyvinvoinnista, päihteiden käytön vaaroista. - Yhteistyötä nuorisopalveluiden kanssa nuorten itsenäisyyspäiväjuhlaa varten. Tapahtumat, millaisia? 47 vastausta - Esiintymisiä ja konsertteja, esimerkiksi lastenkonsertteja päiväkodeissa ja lastenkodissa, ikärajaton musiikkitapahtuma yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. - Yleisötilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. - Toritapahtumat. - Luentoja arjesta eläkkeellä ja asunto-osakelaista. - Harrastusmessut. - Perhekeskus Maahisen tapahtumat, varhaiskasvatustapahtumat. - Kilpailut. - Lajiesittelyt. - Siivoustalkoot, esimerkiksi Seurojentalon ympäristönsiivous. - Tuomarointi Nuorisotoimen urheiluturnauksissa. - Postimerkkinäyttelyt. - Liikenneturvallisuuden te lat. - Katujen ja viemäristöjen kuntojen katselmukset. - Hiekkakenttien ja liikuteltavan katsomon vuokraus yhdistyksen toimesta. - Vappubrunssi kulttuuritoimen kanssa. - Terveysmittauksilla osallistuminen, esim. Liikuntatoimen ja Järvenpään Opiston "Virkeä mieli liikunnalla"- tapahtumaan. - Puistokävelyitä, joissa mukana asiantuntija kaupungilta. - Avoimet ovet. 15

16 - Kaupungin museo-oppaita mukana tapahtumissa. - Päihdevalistusta 8. ja 9. luokkalaisille. - Varainkeruutapahtumat, esimerkiksi vanhusten liikuntapalveluiden kehittämiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen. - Uudenvuoden tapahtumien tarjoilutehtävät. - Muistotilaisuudet Kaatuneitten muistopäivänä ja Pyhäinpäivänä Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä. - Kaupungin pienten lasten palveluyksikön kehittämispäivä yhdistyksen tiloissa, jolloin yhdistys kertoi toiminnastaan. - Avoimia perhetapahtumia. - Kierrätystori. - Nimeltä mainittuja tapahtumia: Järvenpää-päivä, Liikuta Minua, Maailmanparantajan kahvilat, Mää elää, Vennystartti, Välittämisen viikko, Vanhusten viikon seminaarit, Perinnepörinät, Puisto Blues, Välittämisen keikat, Nuorten itsenäisyyspäiväjuhla Tiedottaminen, minkälaista? 24 vastausta - Yhteiset tiedotustilaisuudet. - Kaupunki tiedottaa yhdistysten tapahtumista, kursseista ja toiminnasta, esimerkiksi internetsivuilla, kulttuuripalvelujen uutiskirjeessä ja esitteissä/oppaisssa. Yhdistyksen materiaalia jaossa kaupungin tiloissa. - Yhdistykset tiedottavat myös kaupungin palveluista ja tapahtumista, esimerkiksi opastetuista luontoretkistä Lemmenlaaksoon. - Yhdistyksen hallituksessa kaupungin työntekijä, joka hoitaa yhteydenpitoa esimerkiksi kollegoihinsa. Tilat, mitä? 34 vastausta - Nimettiin tiloja: Järvenpää-talo, Tyyni Tuulio -sali, Seurojentalo, uimahallin terapia-allas, Piirosen kuntosali, Villa Cooper, Cooperin kulma, Jampan nuorisotila, Myllytien työ- ja toimintakeskus, Veljesmaja, lukio, Vihtakadun koulu, Maahinen, Vanhankylänniemi, Harjulan kenttä, Satusaunan päiväkoti, Kinnarin koulu. - Käyttötarkoituksia: yleisötilaisuudet, harrastetilat, kokous-, luento- ja koulutustilat, viikonloppukurssitilat, kilpailut, lajiin tutustumiset, ikäihmisten hyvinvointitreenit, mittaukset, pesäpallo, talviuinti, sählyryhmä, vakiotreenit, kesäkerho. - Monet mainitsivat tilojen olevan ilmaisia tai edullisia. 16

17 Muu, mikä? 16 vastausta - Stipendi. - Aiempi vuosina Retu-liikkumisohjelmaan tilat ja asiantuntijat. - Lukion ulkomaalaisten vieraiden majoittaminen. - Koululaisuinnit. - Lahjoituksia, esimerkiksi huomioliivejä ja kirjoja päiväkoteihin. - Poliittinen vaikuttaminen ja päätöksenteko. - Erilaisia kaupungille osoitettuja lausuntoja, aloitteita ja esityksiä, esimerkiksi Rantapuiston rauhallisuuden edistämiseen liittyen. - Liikuntatoimi avustanut hiihtolatujen kunnossapidossa kun yhdistys pitänyt hiihtokilpailuja. - Palvelujen tuottamiseen, esimerkiksi kotihoitoon, liittyvää yhteistyötä. - Suur- Tuusula kokoelman mm. kehittäminen, alueen rakennuksia kuvaavien mm. postikorttien julkaiseminen. Toivottu yhteistyö, 54 vastausta Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto, minkälaista? 42 vastausta - Työryhmät. - Toiminnallisten tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen. - Tapahtuma Kiinan kielestä ja kulttuurista ja yhdistyksen edustamista lajeista. - Yhdistys tarjoaa kokeneita karateohjaajia. - Avointa ja tuloksellista päätöksentekoa. - Asiantuntijan tietoa, esimerkiksi diabeetikoille tarjottavasta hoidoista ja palveluista. - Tukea liikunnan edistämiseen. - Yhdistys tarjoaa osaamistaan kansalais- ja asukastoiminnan kehittämiseen ja paikallisen historiatyön ohjaamiseen. - Koulukäynnit ja koripallokerhot. - Liikunnan ohjausta ja luennointia sydänsairaille. - Veteraanien osaamisen hyödyntämistä päätöksenteon valmistelussa ikäihmisten osalta. - Liikuntapalveluista tilaisuuteen koulutettu vetäjä, esim. zumbasta. - Kaupungin työntekijät kertomaan senioripiirille arjenhallinnan taidoista, yhdistys voisi koordinoida tapaamisen. 17

18 Koulutustilaisuudet, millaisia? 23 vastausta - Musiikkikasvatuskoulutusta varhaiskasvattajille. - Kulttuuriluotsi. - Vapaaehtoistoiminta. - Uskonnottoman kulttuurin ja globaalin etiikan esittely. - Reumahoidosta. - Vanhuspalvelulain merkityksen selostaminen esimerkkien kautta, yhdistys voi antaa apua ikäihmisten olojen selvittämisessä. - Ohjaajakoulutus. - EA-koulutukselle tarvetta. - Yhdistys voi kouluttaa erä- ja retkitaitoja. - Pientalorakentamisen opastus. - Karateopetus. - Ympäristöasiat. - Luentoja, esimerkiksi diabetes- ja jalkahoitajalta, terveys- ja sosiaalipalveluista, yhdistystoiminnasta. - Liikennekäyttäytyminen. - Paneelit, esim. kestävyysliikunnasta. - Koripallokerhoja esikoululaisille ja koululaisille. - Yhdistys haluaa lisää tietoa Järvenpään kotouttamistoiminnasta ja syrjäytymistä ehkäisevästä perhetyöstä ja mahdollisuudesta olla toiminnasta mukana. - Yhdistys järjestää valtakunnallisia koulutuspäiviä, joihin kaupungin edustajat voisivat tulle kertomaan kokemuksista Järvenpään eri toimialueilla. - Vastavuoroisuus päivähoidon henkilöstön koulutuksissa: yhdistyksen henkilöstö kaupungin koulutuksiin ja päinvastoin. Tapahtumat, millaisia? 36 vastausta - Konsertit lapsille ja ikäihmisille. - Esiintymiset kaupungin juhlissa/tilaisuuksissa, vanhainkodeissa, sairaaloissa, nuorisotapahtumissa. - Yhdistyksen pitämät luennot. - Asiantuntijavierailuja kaupungilta. - Kilpailuja, esimerkiksi juoksu-, hiihtokisat. - Lajiesittelyjä. - Matalan kynnyksen liikuntaa aktivoivat. 18

19 - Ikäihmisten ja toimintarajoitteisten lautakunnan ja kaupungin eläkeläisjärjestöjen yhteiset seminaarit. - Retket. - Talkoot. - Ulkoilmatapahtumat. - Koululaisuinnit. - Yhdistystä voi pyytää jakamaan mainoksia tapahtumissa, auttamaan lipunmyynnissä tai telttojen kasaamisessa pientä korvausta vastaan. - Lasten teatteritapahtumat, esim. päiväkotien lapsille. - Muistelopuutarhat vanhusten palvelukeskuksiin. - Hevostaitodemot. - Nuorille kursseja esim. lukiossa. - Varainkeruutapahtumia yhdessä sovittavien kohteiden tukemiseen. - Koululaisten tutustumia seuran harjoituksiin. - Isänpäiväkonsertin kehittäminen. - Rantapuistoon ulkoilma- ja liikuntatapahtumia sekä kulttuuritarjontaa, esimerkiksi yhteislauluillat kesällä. - Isoihin tapahtumiin tiiviimpää yhteistyötä kaupungin kanssa, esimerkiksi työntekijöitä auttamaan järjestelyissä. - Jo toteutuneet tapahtumat toimineet hyvin ja ovat riittäviä. - Yhdistys osallistuisi mielellään, mutta haasteena tietää, mitkä ovat sen tyylisiä, että juuri ko. yhdistys voisi siihen osallistua. - Nimeltä mainittiin: Liikuta Minua, uimataitoviikko, Välittämisen keikat. Tiedottaminen, minkälaista? 19 vastausta - Yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen kaupungin työntekijöille ja asiakkaille. - Yhdistysten mahdollisuus hyödyntää kaupungin tiedotuskanavia, kuten internet-sivuja ja paperijulkaisuja. Yhdistyksen esitteitä esille kaupungin tiloihin. - Vuorovaikutteisempaa tiedotusta lautakunnan, kaupungin virkamiesten ja järjestöjen kesken. - Yhdistykselle lisää tietoja kaupungin liikuntaharrastusmahdollisuuksista. - Tiedotus- ja markkinointiyhteistyö kulttuuritarjonnasta ja lasten kesäkursseista. - Koululaisten vanhemmille mainos yhdistyksen junioritoiminnasta, jossa on tilaa uusille jäsenille. - Yhdistys jakaisi toimijoilleen ja asiakkailleen mahdollisimman tarkkaa tietoa kaupungin palveluista. - Paikallislehtien hyödyntäminen. 19

20 Tilat, mitä? 23 vastausta - Liikunta-/harrastetiloja, esim. hevosurheilutila, lisää vakiovuoroja tiloja viikonloppukursseille myös pienille seuroille. - Kokoontumis-/kokoustiloja, esim. hallituksen kokouksiin tai teemakahviloihin. Tilaa toivottiin viikoittain tai kuukausittain. Tavaroiden/papereiden säilytysmahdollisuus. - Tapahtumatiloja, esimerkiksi isoihin (yli 150 hengen) yleisötilaisuuksiin. - Edullisia/maksuttomia tiloja. - Toivottiin Villa Cooperin korjausten kiirehtimistä. - Muutama yhdistys voi tarjota voi myös omia tilojaan toisten käyttöön. Muu, mikä? 11 vastausta - Jotain etuja edullisesti yhdistyksen hoitajille. - Kotiseutukokoelman digitoiminen ja mahdollisesti julkaiseminen kirjana. - Yhdistyksen jäsenistöstä apua kaupungin tilaisuuksiin, esimerkiksi toimitsijoiksi. - Palvelujen tuottamisessa yhteistyötä varhaiskasvatuksen, ikääntyneiden, toimintarajoitteisten, monikulttuurisuus- ja työllistämistyön osalta. - Mahdollisuus käyttää kaupungin metsäalueita harjoitteluun. - Paikoitusalueita matkailuajoneuvoille. - Kaupunki voisi auttaa löytämään ehdokkaita (pitkäaikaistyöttömiä) yhdistyksen omakotitalkkarin työhön. Talkkarin palveluita voisivat ikäihmiset hyödyntää. Yhteistyötä Järvenpään kaupungin kanssa koskevan osion viimeisessä kohdassa oli mahdollisuus antaa vapaita kehittämisideoita. Vastaajien määrä oli 22, mutta varsinaisia kehitysehdotuksia sisältäviä vastauksia kertyi vajaa parikymmentä. 7 Esimerkkejä kehittämisideoista: - Kulttuuriyhdistyksille koulutustilaisuuksia/mestarikursseja. - Tietoa yhdistyksen toimialaan liittyvistä yhteistyötahoista ja yhteyshenkilöistä. - Kaupungilta tietoa ulkoliikuntapaikkasuunnittelusta. - Tukea lisämateriaalin hankintaan, historiatietojen kokoamiseen, julkaisun tiedottamiseen ja kuluihin. - Järvenpään Opiston kanssa luentoja, esimerkiksi saksalaisista aiheista. - Nuorille, esimerkiksi pajakoululaisille luontoretkiä. 7 Osa vastaajista kirjasi vastaukseksi X,, pyysivät palaamaan edellisiin vastauksiin tai kirjoittivat, etteivät tällä hetkellä osaa ehdottaa mitään erikoista. 20

21 - Koululaisuinteja yhdessä Tuusulan ja Keravan kuntien ja uimaseurojen kanssa. - Toritapahtumien ja Rantapuiston tilaisuuksien monipuolistaminen. - Yhteinen asukasyhdistysilta. - Harjoitusvuorojen lisäämistä. - Järkevä-ohjelman päivitys ja aktiivinen huomioiminen. 4.3 Yhteistyö toisten yhdistysten kanssa Kyselyn kolmannessa osiossa käsiteltiin yhteistyötä toisten yhdistysten kanssa. Hieman yli puolet, noin 60 % yhdistyksistä, oli tehnyt yhteistyötä toisten yhdistysten kanssa. 19. Onko yhdistyksenne tehnyt yhteistyötä toisten Järvenpäässä toimivien yhdistysten kanssa? Jos vastasitte ei, voitte siirtyä seuraavalle sivulle. Vastaajien määrä: 91 Yli puolet (noin 57%) arvioi yhteistyön sujuneen hyvin toisten yhdistysten kanssa. 22. Miten yhteistyö toisten yhdistyksen kanssa on sujunut (kokonaisarvio)? Vastaajien määrä: vastaajaa antoi lisätietoja yhteistyön sujuvuudesta. Osa vastauksista oli lyhyitä, joissa saatettiin todeta esimerkiksi tapahtumien sujuneen hyvin. Eräs yhdistys kuvasi yhteistyötään sosiaalisessa verkossa toimivan verkkoyhteisön kanssa. Muita asioita käsittelevistä vastauksista seuraavaksi muutamia suoria lainauksia: 21

22 - "Haasteellista, koska yhdistykset ovat niin erilaisia. toisaalta juuri se tekee sen kovin mielenkiintoiseksi. Valitettavasti monet yhdistykset ovat vielä kovin sisään päin lämpiäviä ja se hieman haittaa yhteistyötä. Joskus myös työnjakojen epäselvyys ja siihen liittyvät ristiriidat ja kilpailutilanteet voivat nousta esiin." - "Asukasyhdistystoiminta yleisesti on alamaissa, joka estää todellisen kansalaisyhteiskunnallisen kulttuurivallankumouksen." - " Tätä yhteistyömuotoa ei saada säännölliseksi, koska asukasyhdistysten toiminnoissa vireyseroja ja tavoite-eroja. Puuttuu puhtia ja ehkä hieman yhteistä näkemystä/ yhteisiä intressejä." - "Säästämme voimavaroja, aikaa ja rahaa toimimalla muutaman kerran vuodessa yhdessä. Tapahtumamme saavat lisää näkyvyyttä. Asiantuntijuus laajenee, kun yhdistämme osaamisemme. Yhteistyötä on tehty useiden vuosien ajan." - "Kaikki harrastukset vaatii rahaa ja siinä tuleekin vaikeus yhteistoiminnalle." -"- - Yleisesti meidän tahtotilamme on, että teemme yhteistyötä kaikkien mahdollisten toimijoiden kanssa, jotka ovat valmiita toimimaan meidän kanssamme." Melkein kaksi kolmasosaa, noin 64%, yhdistyksistä oli kiinnostuneita aloittamaan tai lisäämään yhteistyötä toisten yhdistysten kanssa. 24. Onko yhdistyksellänne kiinnostusta aloittaa tai lisätä/kehittää yhteistyötä toisten yhdistysten kanssa? Jos vastasitte ei, voitte siirtyä seuraavalle sivulle. Vastaajien määrä: 91 Yhteistyötä tehneitä yhdistyksiä pyydettiin ilmoittamaan, minkälaisten yhdistysten kanssa ovat toimineet ja millä tavoin. Myös yhteistyön aloittamista tai lisäämistä toivoneilta kysyttiin, kenen kanssa ja millä tavoin haluaisivat tehdä yhteistyötä. Vastaajat valitsivat yhteistyökumppaneiden toimialat ja yhteistyön muodot tarjotuista vaihtoehdoista. Koko taulukot vastausmäärineen löytyvät liitteinä (liitteet 4 ja 5). Eniten vastauksia keränneet yhteistyökumppanit ja -muodot olivat: 22

23 Tehty yhteistyö, 52 vastausta Yhdistyksen toimiala: Muu, kulttuuri-, asukasyhdistys Yhteistyömuoto: Tapahtumat, muu, tiedottaminen Toimiala + yhteistyömuoto: Muu + tapahtumat, kulttuuri- + tapahtumat, asukas- + tiedottaminen, nuoriso- + tapahtumat ja vanhempain- + tapahtumat Toivottu yhteistyö, 52 vastausta Yhdistyksen toimiala: Kulttuuri-, eläkeläis-, kansanterveys-, liikuntayhdistys Yhteistyömuoto: Tapahtumat, ohjaaja-/asiantuntijavaihto, tiedottaminen Toimiala + yhteistyömuoto: Eläkeläis- + tapahtumat, kulttuuri- + tapahtumat, nuoriso- + tapahtumat ja asukasyhdistys + tapahtumat Vastaajia pyydettiin antamaan vielä tarkempia esimerkkejä siitä, mitä tehdystä ja toivotusta yhteistyöstä. Alle on koottu esimerkkejä vastauksista. Tehty yhteistyö, 46 vastausta Hankinnat, mitä? 3 vastausta - Kokoontumistilat. - Toimistovälineet ja -koneet. Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto, minkälaista? 9 vastausta - Liikunnanohjaajien kiertäminen toisissa yhdistyksissä. - Toisen yhdistyksen kanssa yhteistyötä Maailmanparantajan kahvilassa. - Kilpailujen, koulutusten, tapahtumien ja kokouksien yhteydessä. Koulutustilaisuudet, millaisia? 15 vastausta - Vapaaehtoistoiminta. - Kulttuuriluotsi - Yhdistys antanut asiantuntija-apua tapahtumaturvallisuudesta ja siihen liittyvien asiakirjojen laadinnasta. - Yhdistysverkoston koulutustilaisuudet. - Asukasyhdistykselle tunteja ja lajiesittelyjä. 23

24 - Yleisöluentojen järjestäminen saman toimialan yhdistysten kesken. - Yhteiset johtajakoulutukset ja taitokilpailut saman toimialan yhdistysten kesken. Tapahtumat, millaisia? 34 vastausta - Esiintymiset ja konsertit, esimerkiksi yhdistys järjestänyt joulukonsertin toisen yhdistyksen tilauksesta. - Retket. - Harrastusmessut. - Näyttelyt. - Kilpailut. - Toritapahtumat. - Hyväntekeväisyystapahtumat. - Pikkujoulut saman toimialan yhdistysten kesken. - Talkoot. - Yhteiskokoukset. - Seurakunnan tilaisuudet. - Väline-esittelytilaisuuksia. - Tanssiaisia. - Asukasyhdistystapaamiset. - Ulkoilmatapahtumat, esimerkiksi torilla. - Varainkeruutapahtumat. - Taaperopajat. - Luontopolut. - Terveysmittaukset esimerkiksi urheilukaupassa ja asukasyhdistyksen kevättapahtumassa. - Nimettyjä tapahtumia: Liikuta minua, Venny Startti, Välittämisen viikko, Järvenpää-päivä, Meidän Festivaali, Maa elää, Elomarkkinat, Värinää, Saunakallion joulu, Tuusula Brass 2012, Hyvää Jäken nuorille -konsertti, Hanki ja sydän, Välittämisen keikat. Tiedottaminen, minkälaista? 17 vastausta - Yhdistykset tiedottavat toisiaan ja toistensa tapahtumista. - Yhteisiä internet-palveluja ja ristiintiedotusta internet-sivuilla. - Yhteisiä ilmoituksia ja tiedotteita. Muu, mitä? 12 vastausta - Suojatiepäivystys. - Joulukoju kävelykadulla. 24

25 - Yhdistysten yhdessä järjestämä vesijumppa. - Retkisuunnittelu. - Tilojen vuokraaminen tai antaminen toiselle yhdistykselle, kokoustilojen yhteiskäyttö. - Hallitusten kokouksissa vierailua puolin ja toisin. - Poliittiseen päätöksentekoon liittyvää. Toivottu yhteistyö, 42 vastausta Hankinnat, mitä? 5 vastausta - Liikuntapalveluita yhdistyksen asiakkaille ja työntekijöille. - Laitehankintoja. - Uimahallitarvikkeita. - Pelivälineet ja -tarvikkeet, yhdessä ostaminen tai kierrättäminen. - Eräs vastaaja toi esille skaalaedun. Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto, minkälaista? 12 vastausta - Teatteri- tai ilmaisutaidon ohjaaja kouluttamaan lavaesiintymistä. - Valmentajavaihtoa, oman lajin esittelyä toisille seuroille, urheilupassi nuorille/lapsille, johon kerätään leimoja liikuntakerroista. - Apua järjestöjen välisen yhteistyön kehittämiseen. - Kansanterveysyhdistykset keskenään tekemään enemmän yhteistyötä. - Asukasyhdistykset keskenään tekemään enemmän yhteistyötä. - Geokätkeilyn opetusta kaivataan. - Yhdistys tarjoaa apua tapahtumien järjestelyyn liittyvissä turvallisuusasioissa. Koulutustilaisuudet, minkälaisia? 17 vastausta - Järjestörajat ylittävää koulutusta. - Lajitutustumiset. - ATK-tiedot. - Yhteiset ohjaajakurssit. - Asiantuntijaluennot, jotka kokoaisivat useampia kohderyhmiä - Yhdistystoiminnan pyörittämisestä. - Terveyteen, hyvinvointiin, ravintoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä. 25

26 Tapahtumat, millaisia? 26 vastausta - Konsertteja ja esiintymisiä, esimerkiksi toisten yhdistysten tilaisuuksissa. - Keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista poliittista tai lähidemokraattisista aiheista. - Ulkoilmatapahtumia. - Tanssityöpajat. - Perinnetapahtumat. - Retket. - Asukastapahtumat, asukasyhdistysten yhteiset alueiden kehittämisillat. - Talkoot. - Nuorten liikennevalistus. - Liikunnallista yhteistyötä maahanmuuttajien kotouttamisen osana. - Isojen turnausten järjestäminen seurojen yhteistyönä. - Messut, joissa seurat voivat esitellä toimintaansa toisilleen ja järvenpääläisille. - Nimeltä mainittiin Järvenpää-päivä ja Välittämisen keikat. Tiedottaminen, minkälaista? 14 vastausta - Yhteisten tiedotusväylien kehittäminen. - Keskinäinen hanketiedottaminen. - Yhteiset keskustelutilaisuudet. Muu, mikä? 5 vastausta - Vanhempainyhdistysten kanssa koululaisten turvallisuuteen (esimerkiksi liikenne, netin käyttö) liittyvää yhteistoimintaa. - Muutamia mainintoja aiemmin käsitellyistä aiheista, esimerkiksi yhteiset tapahtumat ja vuokratilat. Kysymykseen yhdistysten välisen yhteistyön kehittämisestä vastasi 10 henkilöä. Suurin osa vastauksista oli melko lyhyitä, joissa todettiin esimerkiksi, ettei yhdistyksellä ole tarkkoja suunnitelmia yhteistyön kehittämiseen tai tuotiin esille yhdistyksen yleistä yhteistyöhalukkuutta. Osassa vastauksista palattiin aiempiin aiheisiin, kuten tapahtumien järjestämiseen ja tilojen hankkimiseen. 4.4 Yhteistyön koordinointi Selkeä enemmistö (lähes 90%) vastaajista koki koordinoinnin tarpeelliseksi. 28. Pidättekö paikallisen yhteistoiminnan koordinoimista tarpeellisena? 26

27 Yhteistoiminnalla tarkoitetaan sekä yhdistysten välistä että kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Vastaajien määrä: 91. Kysymykseen, miten yhteistoimintaa tulisi koordinoida, saatiin 52 vastausta. Vastauksissa eniten esille nousseista aiheista on raportin laatija muodostanut alla olevan taulukon. Koordinointimuoto Kuinka monessa Esimerkkivastauksia vastauksessa mainittiin Tiedottaminen, tiedon saanti 24 "- - Keskitetty tiedottaminen eri yhdistyksistä ja niiden toiminnasta." "Siten, että eri toimijat löytävät helposti tietoa toisistansa ja toistensa toiminnoista." "- - Järjestää esim. sähköinen ilmoituspaikka yhdistyksille, jossa voi ottaa kontaktia/tehdä ilmoituksia/laittaa viestiä oikeaan paikkaan - - "- - Yhdistysjulkaisu Keski-Uusimaan välissä - - " Koulutuksista ja tapahtumista tiedottaminen: "- - Tiedottamalla yhdistyksille mahdollisista heitä koskevista koulutuksista ja - - tapahtumista." Yhdistysluettelo- tai rekisteri 9 "Ensisijaista olisi Järvenpäässä toimivien yhdistysten luettelo netissä, yhteystietoineen, jossa kuvataan yhdistysten toiminta - -" Mainittiin myös kaupungin yhteyshenkilöiden saatavuus: "Olisi selkeästi yhteyshenkilöt saatavilla yhdistysten ja kaupungin osalta - -" Esillä myös rekisterin päivittämisen merkitys: "Yhdistysrekisteri sähköisessä muodossa ja yhteystietojen ajan tasalla pitäminen - -" Korostettiin yhdistysten vastuuta: " - - On tärkeää, että kaupungilla on käytettävissä ja annettavissa ajantasoiset tiedot kaupungissa toimivista yhdistyksistä. Ajantasalla pitäminen on kylläkin haastava juttu, koska sen oikeellisuus riippuu nimenomaan yhdistysten halusta pitää ne ajan tasalla!!! Kerran vuodessa kysely yhteystiedoista ja kaupungin nettisivuille niiden tiedot, jotka ovat ne antaneet - -" 27

28 Tila-asiat 6 "Kaupungin tarjotessa tilat seurat pystyvät tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia kaupunkilaisille. Tilat ovat ykkösresurssi, johon toiminta joko tyrehtyy tai kukoistaa - -" "- - Suurin osa yhdistyksiä kaipaa edullisia tai peräti maksuttomia kokoontumis- ja säilytystiloja. Koordinointi voisi auttaa tässäkin." Koordinoiva henkilö/taho Mikäli suurempia yhteistyöprojekteja eri yhdistysten kesken syntyisi, niin ehkä olisi hyvä jos kaupungin edustaja toimisi koordinaattorina, varsinkin jos kaupunki toimii projektien rahoittajana tai tukijana. - - Alue- ja kaupunginosatoiminnalla tulisi olla omat koordinaattorit - - Yhden luukun periaatteella ei toimintaa koordinoiva henkilö kehiin - - Kokoontuminen 4 " Yhteinen neuvottelu ja tutustuminen. olisi varmaankin hyvä, jos joskus yhdistysten edustajat olisivat yhdessä koolla ja toisivat omia toivomuksiaan esille, sieltä voisi löytyä malleja ja tarpeita. - - Tapaamiset pari kertaa vuodessa ja mukaan kaupungin edustajat kuuntelemaan ongelmista. Muita vastauksissa esille tulleita aiheita olivat esimerkiksi: - Yhdistysten toimintojen päällekkäisyyksien läpikäynti. - Yhdistysverkoston isompi rooli. - Luotettavien toiminta- ja jäsenmäärätietojen kerääminen avustusten jakamisen pohjaksi. - Koordinoinnin mallin kepeys: ei liian byrokraattista järjestelmää. - Koordinoinnin tulee hyödyttää yhdistyksiä ja niiden toimintaedellytyksiä. - Innovatiivista ajattelua kaupungin työntekijöiltä, rohkeasti käännytään kolmannen sektorin puoleen ja pohditaan sen hyödyntämistä esim. hankkeissa. - Todettiin, että koordinointi ei liene koko yhdistyskentän osalta mahdollista esimerkiksi sen vuoksi, että yhdistysten toimintakenttä ja tehtävät ovat niin erilaisia. - Kommentoitiin kaupungin organisoiman yhteistyön luisuvan helposti seura-/yhdistyskohtaisten etujen tavoitteluksi yleisesti hyvän liikuntakulttuurin edistämisen sijaa, koska suurseurat kamppailevat mm. omien resurssiensa kasvattamisen parissa. 28

29 4.5 Vapaa sana Kyselylomakkeen viimeisessä kohdassa oli mahdollisuus vielä kommentoida vapaasti (29 vastausta). Vastauksissa käsiteltiin hyvin erilaisia aiheita. Palautetta annettiin jonkin verran itse kyselystä: sitä kommentoitiin pitkäksi ja osittain vaikeaksi vastata, mutta myös hyväksi ajatukseksi ja yhteydenotoksi. Lisäksi esitettiin toive, että jokainen vastaaja saisi tietoa kyselyn tuloksista. Osa vastaajista antoi lisätietoja tai tarkennuksia aiemmin kyselyssä tiedusteltuihin teemoihin, kuten tiloihin. Näistä muutamia esimerkkejä: - Toivottiin tasapuolisuutta tilojen jakoon ja pienille seuroille mahdollisuutta saada äänensä kuuluvin. - Haluttiin tietoja koulujen maksuttomasta käytöstä, mitä kouluja ja millaisin ehdoin. - Muistutettiin, että jäsenten osallistuminen tilaisuuksiin helpottuisi, mikäli yhdistyksellä olisi käytössään oma tila keskeisellä paikalla esimerkiksi kerran viikossa. - Liikuntaharrastuksille todettiin löytyvän runsaasti tiloja, mutta ongelma on, että asiakkaiden ja ohjaajien mahdollisuus hyödyntää tiloja harrastamiseen painottuu muutaman iltatunnin sisään. Muutamat vastaajat tarkensivat tietoja yhdistyksestään, korostivat halukkuuttaan yhteistyöhön ja/tai kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Tästä esimerkkinä seuraavat kaksi lainausta: " - - Yhteistyö ja ns. litteän yhteiskunnan toimintamallit ovat tulevaisuudessa avainasemassa, kun Järvenpään kaupunki kehittää omien toimintansa palveluja ja tässä yhteistyössä haluamme järjestönä olla vilpittömästä mukana. Toisin sanoen haluamme olla antamassa oman pienen panoksemme, että Järvenpäässä ihmisten olisi turvallista ja viihtyisää asua ja elää. ja "[yhdistyksemme] haluaa jatkossakin kantaa oman kortensa kekoon kaupunkilaisten lisääntyvän yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden vähentämiseksi - -". Yhdistysten välisen yhteistyön osalta kommentoitiin mm. eläkeläisjärjestöjen ajavan liiaksi vain oman järjestönsä etuja, vastaajan mielestä edellytyksiä laajemmalle yhteistyölle pitäisi kuitenkin löytyä. Eräs vastaaja korosti yhdistysten omatoimisuutta. Hänen mukaansa yhdistyksissä pitää olla sen verran energiaa, että esimerkiksi tapahtumien järjestäminen onnistuu. Kaupunki voisi olla edullisten tai ilmaisten tilojen tarjoaja, mutta sen ei kannattaisi itselleen enää lisää tehtäviä. Myös toinen vastaaja kommentoi, että perinteisesti kaupungin tehtävänä ei ole koordinoida kolmannen sektorin toimintaa. Hänen mukaansa koordinointi on hankalaa, sillä yhdistykset eivät kokemuksen mukaan tahdo tulla koordinoiduiksi. 29

30 Muutama vastaaja korosti yhdistyskentän parempaa huomioimista päätöksenteossa. Toivottiin esimerkiksi laajempaa yhteistyötä lautakuntien kanssa ja järjestöedustuksen lisäämistä kaupungin eri elimissä. Tilanteen mukaan tulisi pyytää esimerkiksi kannanottoja aiheeseen liittyviltä järjestöiltä. Myös seuraavanlainen pyyntö esitettiin virkamiehille: Rohkeutta lisää Jpään virkamiehiltä. Ottakaa kansalaistoiminta haasteena. Tehdään yhdessä." 5 Kolmannen sektorin yhteistoiminnan kehittäminen - käytännön toimet Lopuksi esitellään Järvenpään kaupungilla lähitulevaisuudessa toteutettavia käytännön toimia yhteistoiminnan kehittämiseksi. 1. Yhdistysrekisteri ja -tiedotus Esiin on selkeästi noussut tarve yhdistysten yhteystietojen helposta saatavuudesta ja yhteistoimintaan liittyvän tiedottamisen lisäämisestä. Vapaa-aika- ja osaamiskeskuksessa on tekeillä yhdistysinfo, johon kootaan yhdelle sivustolle tiedot mahdollisimman monesta paikallisesta yhdistyksestä. Infoon on suunnitteilla rekisterin lisäksi aluksi ainakin tapahtumatiedotusta ja keskustelupalsta. Tarkoitus on, että yhdistykset itse voisivat päivittää tietojaan, lisätä tapahtumia ja tiedottaa/kommentoida keskustelupalstalla. Infon teknistä toteuttamista selvitetään parhaillaan. Infon rekisteriosuudesta tehdään tarvittavat rekisteri- ja tietosuojailmoitukset. 2. Harrastemessut Järvenpäässä järjestetään joka toinen vuosi harrastemessut. Seuraavan kerran ne järjestetään kesällä Kyselyssä monet vastaajista toivoivat lisää tapahtumia, jonne voisivat saada yhdistyksensä esille. Seuraaviin messuihin toivotaan mahdollisimman monta yhdistystä eri toimialoilta esittelemään toimintaansa. Näin olisi mahdollisuus lisätä tietoutta yhdistysten toiminnasta sekä toisten yhdistysten että asukkaiden keskuudessa. 30

31 3. Yhteistyöfoorumi Kyselyssä esitettiin toiveita yhteisistä kokoontumista kaupungin ja/tai yhdistysten kanssa. Tähän tarpeeseen toivotaan voivan vastata Yhteistyöfoorumilla, joka järjestetään Järvenpää-talon Juhani Aho -salissa. Yhteistyöfoorumi on yksi malli kunnan ja yhdistysten väliselle dialogille. Siellä on mahdollisuus pohtia, miten voidaan parhaalla mahdollisella tavalla toimia yhdessä. Keskeistä on yhteisen ymmärryksen rakentaminen. 8 Tilaisuuteen toivotaan osallistujia mahdollisimman monesta paikallisesta yhdistyksestä eri toimialoilta. Foorumissa käsitellään yhdistyskyselyssä esiinnousseita yhteistyön toteuttamisen ja kehittämisen tapoja, kuten esimerkiksi tapahtumia, tiedottamista ja asiantuntija-apua. Foorumin käytännön järjestelyistä vastaa Vapaaaika- ja osaamiskeskus, joka tulee tiedottamaan tapahtumasta tarkemmin alkusyksystä Tila-asiat Kyselyllä saatu palaute tila-asioista huomioidaan Järvenpään kaupungin tilakäytäntöjä kehitettäessä. Ensisijaisesti selvitetään mahdollisuudet lisätä koulutilojen käyttöä. 5. Yhteyshenkilöt kaupungin organisaatiossa. Kolmannen sektorin yhteistyöstä vastaavien henkilöiden ja tahojen osalta on organisoituminen Järvenpään kaupungilla käynnissä. Vapaa-aika- ja osaamiskeskus toimii yhteistyön koordinoijana aluksi ainakin Yhteistyöfoorumin käytännön järjestelyjen ja yhdistysrekisterin osalta. Se tulee myös tiedottamaan kaupungin yhteyshenkilöistä niiden tarkennuttua. Vapaa-aika- ja osaamiskeskukseen voi osoittaa kommentit ja palautteet yhdistyskyselystä, tästä raportista tai yleisesti yhdistysyhteistyöstä sähköpostitse tai puhelimitse asiakaspalvelun (09) asiakaspalvelun aukiolojen mukaisesti. 8 Yhteistyöfoorumi pähkinänkuoressa -esite. Liite 6. 31

32 Lähteet Yhdistyskysely. Järvenpään kaupunki, Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut, Yhteistyöfoorumi pähkinänkuoressa -esitteen sivu 1 (liite 6). Vastaanotettu sähköpostitse Arsi Veikkolaiselta Mustonen, Outi: Kuka vaikuttaa - Kumppanuudesta hyvinvointia Keski-Uudellamaalla hanke. Loppuraportti. Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry, katsottu Uusikumpu, Maarit: Valtuustoaloite , Yhdistysparlamentin tarpeellisuuden selvittäminen. Järvenpään kaupunki, valtuustoaloite 3/2011. Liitteet Liite 1. Yhdistyskysely 1. Yhdistyksen * nimi puheenjohtaja sihteeri yhteyshenkilö osoite 32

33 puhelinnumero sähköpostiosoite www-osoite 2. Yhdistyksenne on ensisijaisesti * Valitkaa vain yksi. Ammattiyhdistys Asukasyhdistys Eläkeläisyhdistys Kansanterveysyhdistys Kieltä ja kulttuuria edistävä yhdistys Kulttuuriyhdistys Liikuntayhdistys/Urheiluseura Monikulttuurisuutta ja/tai kotoutumista edistävä yhdistys Nuorisoyhdistys Poliittinen yhdistys Uskonnollinen yhdistys Vammaisyhdistys Vanhempainyhdistys Muu, mikä? 3. Yhdistyksen toiminta Kuvatkaa toiminnan tarkoitus siten kuin se on yhdistysrekisteriin kirjattu. 33

34 Kuvatkaa vapaamuotoisesti yhdistyksen toimintaa. Listatkaa myös hankkeet, joissa yhdistyksenne on mukana. 4. Yhdistyksen * jäsenmäärä alle 18-vuotiaiden jäsenten määrä palkatun henkilöstön määrä 5. Onko yhdistyksenne toimintaan mahdollista osallistua olematta yhdistyksen jäsen? * Kyllä Ei 6. Yhdistyksen toimintakulut vuonna 2012 *

35 Muu, tarkenna. 7. Minkälaista erityisosaamista/asiantuntemusta/asiantuntijuutta yhdistyksestänne löytyy? 8. Tuottaako yhdistyksenne maksullisia palveluja? Pois lukien jäsenmaksut. Kyllä, millaisia? Ei 9. Yhdistyksen yhteystiedot (kohta 1) ja toimintakuvauksen (kohta 3) saa julkaista Järvenpään kaupungin internet-sivuille tulevaan yhdistysrekisteriin? * Kyllä Ei Järvenpään kaupunki ja yhteistyö 10. Onko yhdistyksenne tehnyt yhteistyötä Järvenpään kaupungin kanssa? * Tässä kyselyssä kaupungin myöntämät rahalliset avustukset ovat rajattu yhteistyön ulkopuolelle. Jos vastasitte ei, voitte siirtyä seuraavalle sivulle. Kyllä Ei 35

36 11. Minkä toiminta-alueiden kanssa olette tehneet yhteistyötä ja mitä yhteistyö on ollut? Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto Koulutustilaisuudet Tapahtumat Tiedottaminen Tilat Muu Ikääntyneiden palvelut Maahanmuuttajien palvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Lukio Nuorisokeskus Nuorisopalvelut Perusopetus Sosiaalipalvelut Teknisen toimialan palvelut Terveyspalvelut Työllisyyspalvelut Varhaiskasvatus Vammaistyö Muu 12. Mainitkaa esimerkkejä tehdystä yhteistyöstä. Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto, minkälaista? 36

37 Koulutustilaisuudet, minkälaisia? Tapahtumat, millaisia? Tiedottaminen, minkälaista? Tilat, mitä? Muu, mikä? 13. Miten yhteistyö Järvenpään kaupungin kanssa on toiminut (kokonaisarvio)? Erinomaisesti Hyvin Kohtalaisesti Huonosti 14. Lisätietoja yhteistyön sujuvuudesta. 15. Onko yhdistyksellänne kiinnostusta aloittaa tai lisätä/kehittää yhteistyötä Järvenpään kaupungin kanssa? * Tässä kyselyssä kaupungin myöntämät rahalliset avustukset ovat rajattu yhteistyön ulkopuolelle. Jos vastasitte ei, voitte 37

38 siirtyä seuraavalle sivulle. Kyllä Ei 16. Minkä toiminta-alueiden kanssa haluaisitte tehdä yhteistyötä ja mitä se voisi olla? Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto Koulutustilaisuudet Tapahtumat Tiedottaminen Tilat Muu Ikääntyneiden palvelut Maahanmuuttajien palvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Lukio Nuorisokeskus Nuorisopalvelut Perusopetus Teknisen toimialan palvelut Terveyspalvelut Työllisyyspalvelut Sosiaalipalvelut Varhaiskasvatus Vammaistyö Muu 17. Mainitkaa esimerkkejä toivomastanne yhteistyöstä. 38

39 Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto, minkälaista? Koulutustilaisuudet, millaisia? Tapahtumat, millaisia? Tiedottaminen, minkälaista? Tilat, mitä? Muu, mikä? 18. Voitte vielä halutessanne esittää ehdotuksia yhteistyön kehittämisestä. Yhdistykset ja yhteistyö 19. Onko yhdistyksenne tehnyt yhteistyötä toisten Järvenpäässä toimivien yhdistysten kanssa? * Jos vastasitte ei, voitte siirtyä seuraavalle sivulle. Kyllä Ei 39

40 20. Minkälaisten yhdistysten kanssa olette tehneet yhteistyötä ja mitä se on ollut? Hankinn at Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavai hto Koulutustilaisuu Tapahtu det mat Tiedottamin en Mu u Ammattiyhdistys Asukasyhdistys Eläkeläisyhdistys Kansanterveysyhdistys Kieltä ja kulttuuria edistävä yhdistys Kulttuuriyhdistys Liikuntayhdistys/Urheilu seura Monikulttuurisuutta ja/tai kotoumista edistävä yhdistys Nuorisoyhdistys Poliittinen yhdistys Uskonnollinen yhdistys Vammaisyhdistys Vanhempainyhdistys Muu 21. Mainitkaa esimerkkejä tehdystä yhteistyöstä. Hankinnat, mitä? 40

41 Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto, minkälaista? Koulutustilaisuudet, millaisia? Tapahtumat, millaisia? Tiedottaminen, minkälaista? Muu, mitä? 22. Miten yhteistyö toisten yhdistyksen kanssa on sujunut (kokonaisarvio)? Erinomaisesti Hyvin Kohtalaisesti Huonosti 23. Lisätietoja yhteistyön sujuvuudesta. 24. Onko yhdistyksellänne kiinnostusta aloittaa tai lisätä/kehittää yhteistyötä toisten yhdistysten kanssa? * Jos vastasitte ei, voitte siirtyä seuraavalle sivulle. 41

42 Kyllä Ei 25. Minkälaisten yhdistysten kanssa haluaisitte tehdä yhteistyötä ja mitä se voisi olla? Hankinn at Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavai hto Koulutustilaisuu Tapahtu det mat Tiedottamin en Mu u Ammattiyhdistys Asukasyhdistys Eläkeläisyhdistys Kansanterveysyhdistys Kieltä ja kulttuuria edistävä yhdistys Kulttuuriyhdistys Liikuntayhdistys/Urheilu seura Monikulttuurisuutta ja/tai kotoutumista edistävä Nuorisoyhdistys Poliittinen yhdistys Uskonnollinen yhdistys Vammaisyhdistys Vanhempainyhdistys Muu 26. Mainitkaa esimerkkejä toivomastanne yhteistyöstä. Valittuasi sopivan vaihtoehdon, voit tarkentaa. 42

43 Hankinnat, mitä? Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto, minkälaista? Koulutustilaisuudet, minkälaisia? Tapahtumat, millaisia? Tiedottaminen, minkälaista? Muu, mikä? 27. Voitte vielä halutessanne esittää ehdotuksia yhteistyön kehittämisestä. 28. Pidättekö paikallisen yhteistoiminnan koordinoimista tarpeellisena? * Yhteistoiminnalla tarkoitetaan sekä yhdistysten välistä että kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Kyllä Ei 29. Miten yhteistoimintaa tulisi mielestänne koordinoida? 43

44 30. Vapaa sana. 44

45 Liite 2. Kaupungin kanssa tehty yhteistyö: toiminta-alueet ja yhteistyömuodot 11. Minkä toiminta-alueiden kanssa olette tehneet yhteistyötä ja mitä yhteistyö on ollut? 9 Vastaajien määrä: 58 Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto Koulutustilaisuudet Tapahtumat Tiedottaminen Tilat Muu Yhteensä Ikääntyneiden palvelut Maahanmuuttajien palvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Lukio Nuorisokeskus Nuorisopalvelut Perusopetus Sosiaalipalvelut Teknisen toimialan palvelut Terveyspalvelut Työllisyyspalvelut Varhaiskasvatus Vammaistyö Muu Yhteensä Lukumäärät kaikissa taulukoissa kertovat, kuinka moni yhdistys on tietyn vaihtoehdon valinnut. Esimerkiksi yllä oleva taulukko kertoo, että seitsemän yhdistystä on tehnyt yhteistyötä ikääntyneiden palveluiden kanssa ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihdon tiimoilta. Taulukko ei kerro, kuinka monta kertaa yksi yhdistys on tehnyt yhteistyötä tietyn yhteistyökumppanin ja yhteistyömuodon tiimoilta. 45

46 Liite 3. Kaupungin kanssa toivottu yhteistyö: toiminta-alueet ja yhteistyömuodot 16. Minkä toiminta-alueiden kanssa haluaisitte tehdä yhteistyötä ja mitä se voisi olla? Vastaajien määrä: 61 Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto Koulutustilaisuudet Tapahtumat Tiedottaminen Tilat Muu Yhteensä Ikääntyneiden palvelut Maahanmuuttajien palvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Lukio Nuorisokeskus Nuorisopalvelut Perusopetus Teknisen toimialan palvelut Terveyspalvelut Työllisyyspalvelut Sosiaalipalvelut Varhaiskasvatus Vammaistyö Muu Yhteensä

47 Liite 4. Yhdistysten kanssa tehty yhteistyö: toimialat ja yhteistyömuodot 20. Minkälaisten yhdistysten kanssa olette tehneet yhteistyötä ja mitä se on ollut? Vastaajien määrä: 52 Hankinnat Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto Koulutustilaisuudet Tapahtumat Tiedottaminen Muu Yhteensä Ammattiyhdistys Asukasyhdistys Eläkeläisyhdistys Kansanterveysyhdistys Kieltä ja kulttuuria edistävä yhdistys Kulttuuriyhdistys Liikuntayhdistys/ Urheiluseura Monikulttuurisuutta ja/tai kotoumista edistävä yhdistys Nuorisoyhdistys Poliittinen yhdistys Uskonnollinen yhdistys Vammaisyhdistys Vanhempainyhdistys Muu Yhteensä

48 Liite 5. Yhdistysten kanssa toivottu yhteistyö: toimialat ja yhteistyömuodot 25. Minkälaisten yhdistysten kanssa haluaisitte tehdä yhteistyötä ja mitä se voisi olla? Vastaajien määrä: 52 Hankinnat Ohjaaja- ja/tai asiantuntijavaihto Koulutustil aisuudet Tapahtumat Tiedottaminen Muu Yhteensä Ammattiyhdistys Asukasyhdistys Eläkeläisyhdistys Kansanterveysyhdistys Kieltä ja kulttuuria edistävä yhdistys Kulttuuriyhdistys Liikuntayhdistys/ Urheiluseura Monikulttuurisuutta ja/tai kotoutumista edistävä Nuorisoyhdistys Poliittinen yhdistys Uskonnollinen yhdistys Vammaisyhdistys Vanhempainyhdistys Muu Yhteensä

49 Liite 6. Yhteistyöfoorumi pähkinänkuoressa 49

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Kysely järjestöille ja yhdistyksille

Kysely järjestöille ja yhdistyksille Kysely järjestöille ja yhdistyksille Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja, Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa keskipohjanmaalaisten

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely

Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely Liedon yhdistys- ja luottamushenkilö & viranhaltijakysely Kysely yhdistyksille 33 vastausta 28 eri yhdistyksestä Yhdistysrekisterin mukaan Liedossa toimii 200 yhdistystä, aktiivisesti toiminnassa? Kunnan

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE

KYSELY ASIAKASOSALLISUUS KÄRKIHANKKEEN TYÖPAJOIHIN OSALLISTUNEILLE LIITTEITÄ ASIKKAIDEN OSALLISTUMISEN TOIMINTAMALLI LOPPURAPORTTIIN Liite 1. Kyselylomake maakuntien työpajoihin osallistuneille, syksy 2016 Liite 2. Loppuarviointilomake maakuntien kokeilujen yhdyshenkilöille,

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisoneuvoston jäseniltä pyydettiin edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti:

Lapsi- ja nuorisoneuvoston jäseniltä pyydettiin edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti: Lapsi- ja nuorisoneuvosto 8 05.05.2015 Lapsi- ja nuorisoneuvosto 9 12.04.2016 Lapsi- ja nuorisoneuvosto 20 01.11.2016 Lapsi- ja nuorisoneuvosto 10 04.04.2017 Lapsi- ja nuorisoneuvoston jäsenten palautteiden

Lisätiedot

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SIVISTYKSEN JA VAPAA-AJAN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (4) Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Hyväksytty: Liikuntalautakunta 13.12.2012 24 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.12.2012 42 Sivistyslautakunta 19.12.2012 31 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 25.9.2014

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Veera Heinonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa viestinnässään? 14.2.2011 Helena Liimatainen Mitä järjestöjen toiminta kohtaamispaikoissa voi olla? Esitteitä, yhteystietoja, oppaita, lomakkeita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA. Nuorisotyö ja Liikuntapalvelut & Kulttuurilautakunta

KAUPUNKISTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA. Nuorisotyö ja Liikuntapalvelut & Kulttuurilautakunta KAUPUNKISTRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA Nuorisotyö ja Liikuntapalvelut 17.2. & 6.4.2016 Kulttuurilautakunta NUORISOTYÖ Seuraavalle sivulle on koottu nuorisotyön kaupunkistrategian toimenpide-ehdotukset kaupunkistrategian

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma

Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma Miun Yhistys Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2015 2020 1 Miun Yhistys- yhdistysohjelma Pohjoiskarjalaisten järjestö- ja yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2015 2020

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Jyväskylän päivähoidon asiakasraati INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Päivähoitopalveluiden asiakasraati toiminut maaliskuusta 2008 päivähoidon asiakkaista koottu päivähoitopalveluiden

Lisätiedot

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016

MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MONIKULTTUURISET PIRKANMAAN OMAISHOITAJAT MoPO 2013-2016 MIKSI TÄLLAINEN HANKE TAMPEREELLE JA PIRKANMAALLE? Tampereen suurimmat ulkomaalaistaustaiset ryhmät ovat venäläiset (1052) ja virolaiset (820).

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

KYSELYILLÄ KUMPPANUUTTA

KYSELYILLÄ KUMPPANUUTTA KYSELYILLÄ KUMPPANUUTTA Yhteispelillä kohti hyvinvointia Päijät-Hämeessä alueellista yhteistoimintaa ja hyvinvointia kehitettiin kyselyistä saatujen vastausten avulla. Saate Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistyksen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla.

Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. Järjestökartoitus Kyselyn tavoitteena on saada tietoa Etelä-Savon maakunnan järjestöjen nykytilasta. Kysymyksiin vastataan vuoden 2017 tiedoilla. 1. Yhdistyksen/järjestön taustatiedot Mikä on yhdistyksenne

Lisätiedot

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä

Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Turvallisuuden ja hyvinvoinnin TKI-foorumi 16.3. SataKylät ry Kyläasiamies Hanna Ruohola Omalta kylältä yhdistykset paikallisten palveluiden edistäjinä Miksi hanke suunniteltiin? Kylien lähipalvelujen

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry Tuusulan järjestöfoorumi 16.02.2011 Hanna Falck & Mika Väisänen Taustaa Perustettu 23.04.2007 Järvenpäässä Kolme järjestöä perustamassa Kotipaikka Järvenpää ja toimialue

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Selvitys tule-terveyden edistämisestä Suomessa 2017

Selvitys tule-terveyden edistämisestä Suomessa 2017 Selvitys tule-terveyden edistämisestä Suomessa 2017 Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien sekä valtakunnan tason päättäjien parissa selvityksen tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisestä

Lisätiedot

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä!

Kohti näkyvää ja vahvaa. järjestöyhteistyötä! Kohti näkyvää ja vahvaa järjestöyhteistyötä! Pohjois-Savon järjestöyhteistyön hanke Toiminta-aika: 2017-2019 Hallinnoija: Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö, Veikkauksen

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa

Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa Ikäinnovaatio 2012 2014 -hankkeen Ylä-Savon seututapaaminen 7.5.2012 Iisalmessa Tilaisuuden aluksi Elsa Paronen (Ikäinnovaatio hankkeen projektipäällikkö) esitteli Ikäinnovaatio 2012-2014 hanketta ja sen

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA

YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA YHTEENVETO KYSELYISTÄ JÄRJESTÖJEN TYÖNTEKIJÖILLE VAPAAEHTOISISTA SEKÄ VERTAISISTA JA KOKEMUSASIANTUNTIJOISTA Jouni Puumalainen 28.2.2017 1. Johdanto Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen

Mitä. Osaamispankki. voi tarjota? Juulia Tuominen Mitä Osaamispankki voi tarjota? Juulia Tuominen 28.10.2010 1 Haasteita Uudellamaalla Uudellamaalla on paljon ympäristövastuullisuutta lisääviä toimijoita paikallisella alueellisella valtakunnallisella

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

PALOMA- projekti 2013-2015

PALOMA- projekti 2013-2015 Toimintamalli ikääntyvien maahanmuuttajien hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Jyvässeudulla asuinalueittain PALOMA- projekti 2013-2015 PÄÄTAVOITE Pysyvän asuinalueittaisen toimintamallin

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Kumppanuusterveisiä naapurista Nurmijärveltä Yhteistyössä tulevaisuus 3 seminaari Heidi Puumalainen

Kumppanuusterveisiä naapurista Nurmijärveltä Yhteistyössä tulevaisuus 3 seminaari Heidi Puumalainen Kumppanuusterveisiä naapurista Nurmijärveltä Yhteistyössä tulevaisuus 3 seminaari 7.9.2016 Heidi Puumalainen @yverkosto #yhdistysverkosto Taustasta matkalla kohti kumppanuutta Matkaan lähtemisen taustalla:

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin

Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin Lastenkirjastotyö ammattina - Kyselytutkimus Etelä-Savon kirjastoihin ANU LAUKKANEN TOENPERÄN KIRJASTO/ JUVAN KIRJASTO Pohjaa opinnäytetyön toteuttamiselle theseus.fi --> Oulun ammattikorkeakoulu --> Kirjasto-

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot