JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 1. Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Aika klo 14:30-15:46 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 12 Hankintaoikaisuvaatimus Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen PJP-konsultin valinnasta 5 13 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 8 14 Tilakeskuksen johtajan päätökset 13

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Läsnä Kauppinen Markku puheenjohtaja Heikura Aino Heinonen Eila Järvinen Anni Keskisalo Pentti Paukku Saara Räty Heino Räty Marjatta Tahvanainen Roope Törmälä Anssi Korhonen Timo Tilakeskuksen johtaja Matilainen Eija pöytäkirjanpitäjä Bogdanoff Eero vara Karjalainen Kari Mustonen Juha Poissa Wihonen Jussi Allekirjoitukset Markku Kauppinen puheenjohtaja Eija Matilainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Saara Paukku pöytäkirjan tarkastaja Marjatta Räty pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Joensuun Tilakeskuksessa alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Eija Matilainen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus JTLJK 10 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta JTLJK 11 Tilakeskuksen johtajan päätösehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Saara Paukku ja Marjatta Räty. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Hankintaoikaisuvaatimus Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen PJP-konsultin valinnasta 40/ /2013 JTLJK 12 Siilaisen terveysaseman peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma ja kus tan nus ar vio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Tilakeskuksen johtaja on päättänyt Siilaisen terveyskeskuksen perus kor jauk sen ja laajennuksen PJP-konsultin valinnasta. Joensuun Tilakeskus valit si PJP-konsultiksi Genpro Solutions Oy perusteena kokonaistaloudellisuus. Kysymyksessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hanke, joten päätökseen tyyty mä tön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen han kin ta oi kai sun. Pöyry CM Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen päätökseen. Pöyry CM Oy on tehnyt myös Markkinaoikeudelle valituksen han kin ta pää tök sestä. Markkinaoikeus on pyytänyt Joensuun kaupungilta vastinetta mennes sä. Markkinaoikeus on myöntänyt vastineen toimittamiselle lisäaikaa 21.5 asti. Hankintayksikön vastine hankintaoikaisuvaatimukseen: 1. Projektipäällikön tiedot ja taidot sekä kokemus. Projektipäällikön koulutus Pöyry CM Oy vaatii hankintayksikköä varmistamaan, että Markku Hyttisen kou lu tus vastaa Suomalaista DI-tutkintoa. Hankintalaissa ei edellytetä, että tarjoajan tulisi esittää ulkomaisesta tut kinnos ta opetushallituksen virallinen vastaavuusselvitys. Tätä ei ole edellytetty tar jous pyyn nös sä kään. Hankintalain mukaan tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syr ji mät tö mästi. Tällöin myöskin ulkomaiset tutkinnot on voitava ottaa huomioon tarjoajien so vel tu vuut ta arvioitaessa. Sama tilanne on myös, jos koulutustaso on tarjous ten vertailuperusteena. Mikäli edellytettäisiin, että tarjoajien tulisi ul komai sen tutkinnon osalta esittää aina virallinen tutkinnon vastaavuustodistus, ra joit tai si tämä kilpailua eikä tarjoajia kohdeltaisi tasapuolisesti. Kun kou lutuk sen osalta tarjouspyynnössä on asetettu vertailukriteerejä, tarkoitetaan täl lä luonnollisesti ko. suomalaista tutkintoa tai vastaavaa ulkomailla suo ri tettua tutkintoa. Esim. Englannissa ei tekniikan korkeakoulututkinnon ni mik keenä ole diplomi-insinööri vaan Master of Science tutkinto tekniikassa. Hankintayksikkö on arvioinut kyseisen tutkinnon laajuutta ja sisältöä esitetyn sel vi tyk sen perusteella. Hankintayksikön arvion mukaan tutkinto voidaan tarjous ten pisteytyksessä rinnastaa DI-tutkintoon. On myös otettava huomioon,

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ et tä Genpro Oy:n ilmoituksen mukaan kaksi vastaavan tutkinnon samassa oppi lai tok ses sa suorittanutta henkilöä on aikaisemmin hakenut Ope tus hal li tuksel ta ko. tutkinnon vastaavuuden virallista vahvistamista. Tällöin tutkinnon on to det tu vastaavan suomalaista DI-tutkintoa. Ottaen huomioon tutkinnon sisäl lös tä ja laajuudesta esitetty selvitys ja se, että Opetushallitus on jo ai kaisem min kahdessa tapauksessa vahvistanut ko. tutkinnon vastaavan suo malais ta DI-tutkintoa, pisteytystä ei ole tarpeellista muuttaa. Johtamis- ja organisointitaito Pöyry CM Oy vaatii hankintayksikköä arvioimaan Markku Hyttisen joh ta mistai to- ja organisointitaito laatukriteerit uudelleen. Laatukriteerien johtamis- ja organisointitaidot kohdassa sulkuihin merkitty "pro jek ti esi merk ke jä" tarkoittaa, että johtamis- ja organisointitaitoa voi ku vata esim. projektiesimerkein. Johtamis- ja organisointitaitoa voi kuvata muul lakin tavalla. Genpro Oy:n tarjouksen mukana olevista asiakirjoista käy riittävän hy vin selville, että Markku Hyttinen omaa erinomaiset johtamis- ja or ga nisoin ti tai dot, joten laatukriteerien pisteytystä ei ole tarpeellista muuttaa. Työkokemuksen pituus projektinjohtotehtävissä Pöyry CM Oy vaatii hankintayksikköä arvioimaan uudelleen Markku Hyttisen työ ko ke muk sen pituus projektinjohtotehtävissä. Genpro Oy:n tarjouksen mukaan Markku Hyttisellä on yli 20 vuoden kokemus suurten ja vaativien ra kennus hank kei den johtamisesta. Genpro Oy:n tarjouksen mukana olevista asiakirjoista käy riittävän hyvin selvil le, että Markku Hyttinen omaa yli 20 vuoden työkokemuksen erilaisissa projek ti joh to teh tä vis sä, joten laatukriteerien pisteytystä ei ole tarpeellista muuttaa. Kokemus PJP:lla toteutettujen hankkeiden projektipäällikkönä Pöyry CM Oy vaatii hankintayksikköä arvioimaan uudelleen Markku Hyttisen ko ke mus PJP:llä toteutettujen hankkeiden projektipäällikkönä. Genpron tarjouksen mukaan tilaaja arvioi Markku Hyttisellä olevan laajan koke muk sen PJP:lla toteutetuista hankkeista. Lisäksi hänellä on ollut oman ilmoi tuk sen sa mukaan kehittämässä PJP-toteutusmallia CM-urakointi Oy:ssä, Lem con Oy:ssä ja SRV-Yhtiössä ja antanut lausuntoja Raklille RT-malleja tehtäes sä, joten pisteytystä ei ole tarpeellista muuttaa. 2. Hankintapäällikön kokemus Pöyry CM Oy vaatii hankintayksikköä arvioimaan Genpro Oy:n esittämän hankin ta pääl li kön työkokemuksen pituus hankintapäällikön tehtävistä. Genpro Oy:n tarjouksen mukaan tilaaja arvioi Anja Rinta-Jaskarin ko ke muksen olevan yli 10 vuotta, joten pisteytystä ei ole tarpeellista muuttaa.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Työmaapäällikön kokemus Pöyry CM Oy vaatii hankintayksikköä arvioimaan uudelleen Genpro Oy:n tarjouk sen kelpoisuuden ja Vesa Långin työkokemuksen pituuden työ maa pääl likön tehtävissä viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Tarjouspyynnön kohdassa 7. "PJP-projektissa noudatettavat periaatteet" on to det tu, että PJP-konsultin nimeämän työmaapäällikön tulee olla toiminut suur ten ja vaativien kohteiden työmaapäällikön tehtävissä viimeisen kah deksan vuoden aikana. Tämä periaate ei ole kuitenkaan ollut laatuarvioinnin kritee ri nä, kun työmaapäällikön työkokemusta työmaapäällikön tehtävistä on ar vioi tu, joten arvioinnissa on huomioitu työmaapäällikön työkokemus teh tävis tä referenssien perusteella kokonaisuudessaan. Genpro Oy:n tarjouksen mukaan tilaaja arvioi Vesa Långin kokemuksen olevan yli 10 vuotta, joten Genpro Oy:n tarjous on kelvollinen ja pisteytys oikea. 4. Yrityskohtaiset tekijät PJP-referenssit Pöyry CM Oy vaatii hankintayksikköä arvioimaan tarjouslomakkeen kohdan 4.2 referenssit laatukriteerit uudelleen. Hankintayksikkö on arvioinut Pöyry CM Oy:n referenssit selvästi laajemmiksi kuin Genpro Oy:n, mistä johtuen Genpro Oy:n saikin vain kaksi pistettä, joten pisteytystä ei ole syytä muuttaa. Hankintayksikön tekemä tarjousten arviointi on tehty tarjouspyynnössä esitetyn laa tu kri tee rien pisteyksen mukaisesti ja perustuu hankintayksikön näkemykseen tar jouk sis ta. Mikäli laatupisteytystä muutettaisiin Pöyry CM Oy:n kriteerien ja näkemyksen mu kai sik si, jouduttaisiin samalla arvioimaan kaikki arviointikohteet ja molemmat tar jouk set uudestaan. Hankintayksikkö ei ole uudelleen arvionnissa havainnut puut tei ta arvionnissa, joilla olisi vaikutusta tarjoajien keskinäiseen sijoitukseen. Li säk si on huomioitava, että tarjoushinnan painoarvo oli 30 % ja että ko ko nais pis te-ero tarjoajien välillä oli melko suuri. Tilakeskuksen johtajan päätösehdotus: Joensuun Tilakeskus -liikelaitoksen päättää hylätä Pöyry CM Oy:n han kin ta oi kai su vaa ti muk sen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Pöyry CM Oy:n hankintaoikaisuvaatimus liitteineen

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/ /2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi Joensuun kaupunginhallitus Hanke toteutettiin ns. ranskalaisena KVR-urakkana, jossa urakkaan sisältyi myös koh teen suunnittelu rakennuttajan toimittaman viitesuunnitelman ja urak kaneu vot te luis sa niihin tehtyjen tarkistusten pohjalta. Areena on monitoimihalli, jonka käyttötarkoitukseksi han ke suun nit te lu vai heessa on määritelty urheilu-, messu-, kongressi- ja kulttuurikäyttö. Halli on toiminut han ke suun ni tel man mukaisessa käyttötarkoituksessaan koko ole mas sa olo aikan sa. Kohteen KVR-urakkasopimus solmittiin tarjouskilpailun voittaneen YIT Ra ken nus Oy:n kanssa. Tilaajan edunvalvojana toimi Rakennuttajatoimisto CNC Oy. Tilaajana toimi Joensuun Teknisen viraston toimitilalaitos. Lisäksi kau pungin hal li tus asetti hankkeeseen kaupungin luottamushenkilöistä koostuvan ohjaus ryh män. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin Joensuun Areena oli vuodesta 2004 alkaen kaupunginhallituksen alainen yk sikkö, joka vastasi itsenäisesti kiinteistönhoidosta, kunnossapidosta ja muista raken nuk sen käyttökustannuksista. Vuodesta 2005 vuoteen 2008 Joensuu Areena toi mi liikelaitoksena. Vuonna 2009 Joensuu Areena siirtyi liikuntatoimen alai seksi yksiköksi. Vuodesta 2010 tilakeskus on vastannut Joensuu Areenan kun nos sapi dos ta ja käyttökustannuksista. Havaitut ongelmat: Hallissa on ollut koko sen olemassaoloajan rakentamisvaiheesta alkaen kos teuson gel mia niin yläpohja- kuin alapohjarakenteissa. Ongelmista on reklamoitu KVR-ura koit si jaa niin rakennusvaiheessa kuin käyttöönoton jälkeenkin. Joensuun kaupunki on vuosien mittaan tehnyt ilmoituksia ja reklamoinut ha vaituis ta ongelmista YIT Rakennus Oy:tä lukemattomia kertoja. Urakoitsija on ilmoi tus ten jälkeen käynyt tapauskohtaisesti korjaamassa ja tutkimassa il moi tettu ja ongelmia, mutta kokonaisuuden kattavaa korjaussuunnitelmaa ongelmien kor jaa mi sek si urakoitsija ei ole tehnyt. Asiakirjoista löytyy vuosien mittaan lukuisia mainintoja ongelmista, joita urakoit si jaa on pyydetty korjaamaan. Seuraavassa on poimintoja asiakirjoista: Kohteen vastaanottotarkastuksessa on todettu:

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ YSE mukainen koko kohteen urakoitsijan vastuu katsotaan päät tyneek si 10 vuoden kuluttua siitä, kun pöytäkirjan liitteessä nro 2 kohtien ra ken nus osat toimivat urakkasopimusasiakirjojen tarkoittamalla tavalla. (Kohta 2.1: Yläpohjan kosteusongelmien seuranta ja poisto. Kohta 2.5: Alapohjan kos teus on gel mien seuranta ja poisto). - Taraflex-maton osalta 10-vuoden takuu alusbetonin kosteustekniselle toi mivuu del le asti on YIT-konsernin nimitakuu. - Tilaaja pidättää siihen asti kunnes kohtien kohdat toimivat urak ka so pi muk ses sa tarkoitetulla tavalla. Taloudellisessa loppuselvityksessä nro 3 on todettu: - Todettiin yläpohjan vuotavan sateella lumien sulamisen jälkeenkin, myös heikko tuu li sen sateen aikana. Vesivuodot johtuvat muustakin kuin yläpohjaan konden soi tu vas ta tai myrskytuulella rakenteisiin tunkeutuvasta vedestä. - Vaadittu vuotava yläpohja vuotamattomaksi ja kuntoon välittömästi. - Huolto-osan yläpohjarakenteesta on todettu, ettei höyrynsulku ole ehjä, lämmön eris te on taitekohdista epätiivis ja tuuletusurat eivät jatku taitekohdissa. - Urakoitsijan korjaussuunnitelma ja korjaukset mennessä. - Yläpohjarakenteen suunnitelmat on esitettävä toteutuksen mukaisina. Jälkitarkastuksessa on todettu: - Edellytyksiä vapauttamiselle takuuajan vakuutta vastaan ei ole. 1-vuotis takuutarkastuksessa on todettu: - Yläpohjan kosteusteknistä ja vesikaton veden pitävyyden seurantaa jat ketaan. - Vaadittu vuotava yläpohja vuotamattomaksi ja kuntoon välittömästi. - Yläpohjan on todettu tiputtavan vettä. Taloudellisessa loppuselvityksessä nro 4 on todettu: - Lausuntojen mukaisten korjausten jälkeen rakenteet toimivat urak ka so pi muksen mukaisesti alkaen. Takuuaika alkoi Viimeinen maksuerä vapautetaan. Ongelmista johtuen taloudellisessa loppuselvityksessä nro 4 yläpohjan, puu raken teis ten ulkoseinien ja kehärungon takuuaikaa jatkettiin siten, että se päättyi Jatkettua takuuaikaa koskevassa takuutarkastuksessa on todettu: - Yläpohjassa on todettu edelleen vuotoja. Vesikatteessa on lisääntyneet vaaka ry pyt. Yläpohjan lämmöneristelevyjen vaakasaumat näkyvät pro tan-pinnoit tees sa. - Hallin betonilattian on todettu olevan edelleen kostean ja kosteusmittauksia on päätetty jatkaa. - Taraflex-mattoalueelle tulee jatkuvasti uusia kuplia. - Urakoitsijan korjaussuunnitelma ja korjaukset mennessä.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sprintan-pinnoite on irti alustastaan n. 10 m 2 alueelta ja muuallakin pie nemmil tä alueilta. Jatkettua takuuaikaa koskevassa takuutarkastuksessa on todettu: - Yläpohjan vuodot ovat vähentyneet, yläpohjalla on tästä eteenpäin KVR-urakka so pi muk sen mukainen takuu. - Samalla on todettu, että puukehien takuuaikaa jatkettiin yhdellä vuodella, kos ka puukehien halkeamaseuranta ja korjaustyöt jatkuvat. - Pöytäkirjoissa on todettu, että KVR-urakkasopimuksen 10-vuotisvastuu ul kosei nien, yläpohjan ja puukehien osalta on Kaupunki on mm. reklamoinut yläpohjan runsaista vesivuodoista. Takuuajan jälkeen on toistuvasti katosta tippunut vettä, usein jopa kymmenistä eri kohdista samanaikaisesti. Käyttäjä on pitänyt kirjaa vuodoista viime vuosina. Aree nan katto on käyttäjän mukaan vuotanut koko rakennuksen elinkaaren ajan. Käyttäjän ilmoituksen mukaan vuotokertoja on ollut noin kertaa vuo des sa. KVR-urakoitsijalle on ilmoitettu joka kerta, kun katosta on tippunut vettä. Li säksi tilakeskus on reklamoinut kirjallisesti KVR-urakoitsijaa ongelmien kor jaa misek si. Viimeksi tilakeskus reklamoi YIT-Rakennus Oy:tä jatkuvista kat to vuodois ta ja pyysi kirjallista selvitystä siitä kuinka aikoo huolehtia KVR-vastuista ja kor ja ta Areenan vuotavan katon. YIT-Rakennus Oy on vastannut reklamaatioon Tilakeskus on vas tannut vastineeseen ja todennut mm: - YIT-Rakennus Oy:n vastineessa ei ole esitetty aikataulua eikä kor jaus toi men pitei tä siihen, miten YIT Rakennus Oy aikoo KVR-vastuuseensa kuuluvan ve si katto ra ken teen korjata vettä pitävään kuntoon, joten tilakeskus ei hyväksynyt vas taus ta. - Koska rakennuttaja oli huolestunut vesikattorakenteen käyttöiästä ja siitä, että urakoitsija ei ole selvittänyt kattovuotojen syytä, eikä ryhtynyt kor jaus toimen pi tei siin, on tilakeskus sopinut keskuskauppakamarin auktorisoidun ta varan tar kas ta jan kanssa, että Areenan vesikatto tarkastetaan ja tarkastuksesta tar kas ta ja laatii lausunnon. Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja teki tarkastuksen ve si katon vuotojen syiden sekä mahdollisten vuotojen aiheuttaneiden suun nit te lu virhei den selvittämiseksi yläpohjarakenteissa Samanaikaisesti ti la keskuk sen toimeksiannosta Vahanen Oy teki yläpohjan rakenteellisen tarkastuksen. Tavarantarkastaja on kertomuksessaan todennut muun muassa, että al ku ai koina vuodot johtuivat katteen asentamisen yhteydessä tehdyistä työvirheistä ja kat teen vaurioitumisen takia. Vuotokohdat on pääsääntöisesti korjattu. Vau rioita voi kattoon syntyä edelleen esim. erilaisten katon tai ilmastointilaitteiden

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ huol to töi den yhteydessä. Lisäksi kertomuksessa todetaan, että rakenteessa on ol lut lähes koko ajan vuotoja, jotka johtuvat rakenteeseen vedeneristyksen alapuo lel le tiivistyvästä kosteudesta. Kosteus on osittain peräisin hallin sisäilmasta, mut ta osittain myös katon tuuletusuriin tulevasta ulkoilmasta. Näiden vuotojen hal lit se mi nen on katon todellinen ongelma. Vahanen Oy on lausunnossaan todennut muun muassa, että tilaajalta saatujen tie to jen perusteella pahimmillaan vuotoja on havaittu yli 80 kohdassa sa man aikai ses ti. Yksittäiset katevuodot eivät selitä kyseisiä vuotoja. Todennäköisin syy laa joil le vesivuodoille on tuuletuksen tai ilmavuotojen aiheuttama kosteuden tiivis ty mi nen tai härmistyminen (=vesihöyryn jäätyminen) rakenteeseen. Tavarantarkastuskertomuksen ja Vahanen Oy:n tutkimusraportin perusteella toden nä köi sin syy vesikattovuotojen lisäksi on ilmassa olevan kosteuden kon densoi tu mi nen yläpohjarakenteeseen. KVR-urakoitsijan suunnittelema ja to teut tama rakenne ei toimi urakka-asiakirjoissa esitetyllä tavalla. Vuotoja on havaittu näidenkin tarkastusten jälkeen. YIT-Rakennus Oy on toimittanut päivätyn kirjeen, jossa ehdotetaan Va ha nen Oy:n lausunnossa yhdeksi vaihtoehdoksi esitettyä korjaustapaa. Areenan kattorakenteiden toimivuus sekä suunnittelu- ja toteutusratkaisut kuulu vat KVR-urakoitsijan vastuulle. Tilakeskus ei ota kantaa esitettyyn kor jaus tapaan, joka perustuu Vanhanen Oy:n vaihtoehtoisiin toimenpide-ehdotuksiin. Edel leen kin YIT:ltä puuttuu oma selvitys ongelman aiheuttajasta ja suunnitelma sen korjaamiseksi. Betonisen alapohjarakenteen suhteellinen kosteus on edelleenkin korkea, kes kimää rin 88 %:n luokkaa. Lattiapinnoitteet on vuonna 2010 uusittu ja betonipinnat kä si tel ty siten, että kosteus ei nousisi lattian pintaan. Keskialueen osalta kus tannuk sis ta vastasi urakoitsija ja juoksuratapinnoitteen osalta kaupunki. Riski on, et tä lattian kosteusongelma uusiutuu, kun varsinaista alapohjarakenteen kosteut ta ei ole poistettu. Kosteuden vaikutuksia on jo havaittavissa ki vi ra ken teisten väliseinien alaosissa. Mikäli ongelma uusiutuu, vaatinee alapohjarakenne sellai sen ratkaisun, jossa koko rakenne saadaan kuivatettua ja näin varmistettua lat tia ma te ri aa lien pysyminen kiinni alustassaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että KVR-urakoitsijan suunnittelu- ja to teu tusvas tuul la ollut Joensuu Areena ei ole toiminut lähemmäs 10 vuoden toi min ta-aika naan ylä- ja alapohjarakenteiden osalta urakkasopimusasiakirjojen tar koit tamal la tavalla. Tilakeskuksen näkemyksen mukaan Joensuu Areenan KVR-urakoitsijana toi minut YIT-Rakennus Oy tulee velvoittaa tekemään KVR-vastuunsa piirissä oleva ylä poh ja ra ken teen kokonaisvaltainen korjaussuunnittelu ja kor jaus toi men piteet, jotta Areenan rakenteet saataisiin toimimaan urakkasopimusasiakirjojen tar koit ta mal la tavalla. Lisäksi alapohjarakenteen osalta kaupungin tulisi varata oi keus vaatia YIT-Rakennus Oy:ltä syntyviä korjaus- ja muita kustannuksia sekä kor vauk sia vahingoista, mikäli alapohjan vuonna 2010 toteutettu korjaus osoittau tuu toimimattomaksi.

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtajan päätösehdotus: Joensuun Tilakeskus liikelaitoksen velvoittaa tilakeskuksen laa timaan Joensuu Areenan KVR-urakoitsijana toimineelle YIT-Rakennus Oy:lle kirjal li sen vaatimuskirjeen edellä esitettyjen ongelmien korjaamiseksi. Lisäksi esittää kaupunginhallitukselle, että se merkitsee selvityksen tie dok si ja hyväksyy päätetyn menettelytavan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Tilakeskuksen johtajan päätökset JTLJK 14 Joensuun Tilakeskus -liikelaitoksen johtokunnan alaisena viranomaisena Ti la keskuk sen johtaja on ajalla tehnyt päätökset Päätökset ovat nähtävinä kokouksessa. Tilakeskuksen johtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi eikä oteta kuntalain 51 :n nojalla johtokunnan käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOENSUUN KAUPUNKI KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun Tilakeskus -Liikelaitoksen MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 10-11, 13 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 14 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: Joensuun Tilakeskus -liikelaitoksen Käyntiosoite: Kaupungintalo, Rantakatu 20, Joensuu Postiosoite: PL 59, JOENSUU Sähköposti: Pykälät 14 Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan oikaisua

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Kunnallisvalitus Pykälät 12 Hallintovalitus Pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan en katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviran-omaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004.

13 20.05.2013. Rakennuskohteen vastaanottotarkastus pidettiin 30.1.2004. Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta 13 20.05.2013 Joensuu Areenan rakenteelliset ongelmat 218/10.03.02/2013 JTLJK 13 Yleistä: Joensuun monitoimihallin (jatkossa Areena) hankesuunnitelman hyväksyi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1. Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 224 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1. Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 224 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 19.05.2014 klo 15:00-15:37 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta 09.09.2014. Aika 09.09.2014 klo 18:00-18:14. Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi

LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta 09.09.2014. Aika 09.09.2014 klo 18:00-18:14. Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta 09.09.2014 Aika 09.09.2014 klo 18:00-18:14 Paikka Liperin kunnanvirastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 126-132 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan

8 esitys maksusuunnitelmaksi kunnan myöntämälle Leader-hankkeen väliaikaisrahoituslainalle 130 Liperin hevosystäväinseura ry:n anomus kunnan LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 1 Kunnanhallitus 14.09.2015 Aika 14.09.2015 klo 17:00-19:45 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 124-133 Kokousasian otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 22.04.2014 klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 12.03.2015. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Monkola. Savolainen Heidi jäsen

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto 12.03.2015. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Monkola. Savolainen Heidi jäsen PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 12.03.2015 AIKA 12.03.2015 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Monkola OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.03.2014 klo 16:30-19:17 Paikka Carelicumin 3. krs.:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Joensuun alueellinen jätelautakunta Aika 17.09.2015 klo 17:00-19:19 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika 18.06.2014 klo 16:30-18:02 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 21.04.2015 klo 17:00-20:15 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:34 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristöterveydenhuollon jaosto Aika 16.10.2013 klo 16:30-17:45 Paikka Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Jokikatu 8 Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.03.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 19. Tekninen lautakunta 17.03.2015. Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:25. Kunnanvirasto, kunnahallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 19. Tekninen lautakunta 17.03.2015. Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:25. Kunnanvirasto, kunnahallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 2/2015 19 Tekninen lautakunta 17.03.2015 Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnahallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 12-18 Otsikko Sivu 12 Rinteentien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 12.06.2015 klo 13:00-13:09 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot