Työryhmillä kiireinen syksy VALTUUSTO SAI ILTAKOULUSSA POHJUSTUSTA PÄÄTÖKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmillä kiireinen syksy VALTUUSTO SAI ILTAKOULUSSA POHJUSTUSTA PÄÄTÖKSIIN"

Transkriptio

1 Työryhmillä kiireinen syksy VALTUUSTO SAI ILTAKOULUSSA POHJUSTUSTA PÄÄTÖKSIIN Iin kunnanvaltuusto piti iltakoulua kahtena maanantaina ja Nätteporissa. Iltakouluksi kutsutussa tilaisuudessa ei varsinaisia päätöksiä tehdä, vaan valtuusto linjaa keskeisistä vireillä olevista asioista saamiensa esiselvitysten sekä keskustelun pohjalta. Kouluverkon kehittämistyöryhmä esitteli Jokikylän koulun lakkauttamista koskevan selvityksen Joulukuussa 2013 sattuneen öljyvahingon seurauksena Jokikylän koulurakennus vahingoittui käyttökelvottomaksi ja se jouduttiin purkamaan. Jokikylän noin neljäkymmentä alakoululaista ja henkilökunta ovat käyneet Kuivaniemen koulua helmikuusta lähtien. Työryhmä järjesti jokikyläläisille järjestettiin syyskuun lopulla kuulemistilaisuus lakkauttamisuhasta. Kouluverkon kehittämistyöryhmän sihteerinä toimivan opetusja varhaiskasvatuksen päällikön Vesa Anttilan mukaan suurin osa kyläläisistä on harmissaan kyläkoulun loppumisesta, mutta osa kokee myös, että Kuivaniemen kouluun yhdistymisellä esimerkiksi oppilashuolto kuten terveydenhoitajat ja kuraattorit ovat helpommin koululaisten tavoitettavissa. Myös koulun henkilöstöä on kuultu asiasta, ja työryhmä on vastaanottanut myös kirjallisia lausuntoja kuntalaisilta. Työryhmä perustelee koulun lakkauttamista ja Kuivaniemeen yhdistymistä oppilasmäärän vähentymisen lisäksi myös opetustoimen säästösyillä. Kuivaniemen koululla oppilasryhmät ovat erittäin maltilliset, missään ryhmässä ei ole tilannetta, jotta ei sopisi lisää koululaisia, Anttila jatkaa. Iin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt kouluverkon kehittämistyöryhmän selvitysaineiston ja esittää sen perusteella, että Jokikylän koulua ei tulisi lakkauttaa. Työryhmän selvityksen mukaan nykyinen järjestely, jossa Jokikylän koulun oppilaat kuljetetaan Kuivaniemen kouluun, tuo kunnalle säästöä noin vuodessa. Iin kunnanvaltuusto päätti maanantaina muuttaa Iin kunnan kouluverkkoa, lakkauttaa Jokikylän koulun ja liittää Jokikylän koulun oppilaaksiottoalueen Kuivaniemen koulun oppilaaksiottoalueeseen. Henkilöstön sijoituspaikkana on toistaiseksi Kuivaniemen koulu. Kouluverkon kehittämistyöryhmän selvitysaineisto sekä kokousten muistiot ovat luettavissa kunnan verkkosivuilta osoitteessa Ensi vuoden talousarvio laaditaan uuden päivä - hoito- ja kouluverkon järjestämisen mallin pohjalta Jokikylän koulun öljyvahinkoon liittyneiden asioiden käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus asetti kouluverkon kehittämistyöryhmän tehtäväksi myös laatia koko Iitä koskeva koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys. Anttilan mukaan ohessa listatut opetus- ja varhaiskasvatuksen yhteensä noin 0,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt vaativat kaikilta sopeutumista ja yhteistyökykyä. Säästöjä ei kuitenkaan tarvitse hakea vakituisten työntekijöiden irtisanomisilla, Anttila painottaa. Iissä esiopetusta järjestetään sekä päiväkodin että koulun hallinnoimana. Säästöjä haetaan ryhmäkokoja tasoittamalla. Jatkossa 1-2 luokan oppilaille järjestetään vain iltapäiväkerhotoimintaa. Iin koulujen oppilasmäärän kasvualueita ovat erityisesti Alaranta, Ojakylä, Pohjois-Ii, Hamina ja Valtari. Koulujen nykyiset oppilaaksiottorajat poistetaan. Jokaisen koulun ympärille muodostetaan kaksi vyöhykettä. Kouluun otetaan ensisijaisena yhden kilometrin säteellä asuvat, ja mikäli koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan luokkiin ottaa lisäoppilaita viiden kilometrin säteellä koulusta. Tavoitteena on tasapainottaa koulujen opetusryhmien kokoja, mikä vähentää määräaikaisen henkilöstön tarvetta. Jokaisen lapsen kohdalla koulupaikan määräytyminen tarkastellaan vain kerran. Nykyisellään ostopalveluina tuotetut oppilaskuljetukset maksavat yhteensä noin euroa vuodessa. Ehdotuksena on nostaa nykyisiä kuljetusrajoja sekä vähentää iltakuljetusten määrää. Myös kunnan oman auton käyttömahdollisuutta tarkastellaan säästöjen aikaansaamiseksi. Ii ei luovu lukio-opetuksesta. Säästöjä haetaan poistamalla välipala- ja oppikirjaetuudet sekä myöntämällä jatkossa kuljetus etu vain pitkänmatkalaisille. Lukion vetovoimaisuuden säilyttämiseksi yhteistyötä ammattioppilaitosten kanssa selvitellään mm. kaksoistutkintomahdollisuuden osalta. LUE LISÄÄ päätöksentekoa valmistelevista työryhmistä sivulta 3.

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/2014 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/ Ilman luovuutta voi vain luovuttaa. Näin totesi eräs yläkoululainen kuvamataitotunnilla. Ja näinhän se on. Luova ihminen ei luovuta haasteiden edessä. Luova ihminen tuntee, innostuu, ihmettelee, leikkii, ilmaisee itseään ja siinä samalla oppii ja onnistuu. Viime lukukauden aikana Iin kunnassa oli käynnissä Innoste-hanke, jonka kautta etsittiin keinoja, joilla luovuuden voimaa voitaisiin lisätä myös kouluissa. Hanke päättyi ajallaan, mutta kunta päätti jatkaa luovuuteen panostamista. Kuluvan lukukauden aikana Iin koulujen oppilailla ja opettajilla onkin ollut tilaisuus päästä osaksi Iin kunnan Kansainvälisen kulttuurikasvatuksen toimintamallia, joka jatkaa Innosteen jalanjäljissä luovuuden sanansaattajana. Iin Kansainvälisen kulttuurikasvatuksen toiminnassa olennainen lähtökohta on, että UUTTA kalatalousohjelmaa laaditaan Perämerelle IIN kuntatiedote 5/2014 HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Anna Saksio, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Koulunkäyntiä luovasti Perämeren rannikon kalatalousryhmä perustettiin vuonna 2008 Kokkola - Tornio väliselle alueelle. Kalatalousryhmä on toteuttanut Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa , jonka tavoitteena on ollut kalastajien ja kalatoimijoiden välinen yhteistyö ja verkostoituminen sekä kalatalousalan toiminnan kehittäminen. Kalatalousryhmän kautta on voinut myös saada tukea kalastajien ja kalatoimijoiden hankkeisiin. Vuosille laaditaan Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy tiistaina Iin Kansainvälisen kulttuurikasvatuksen toiminnassa olennainen lähtökohta on, että luovuuteen kannustetaan kaikkien koulujen kaikilla kouluasteilla. luovuuteen kannustetaan kaikkien koulujen kaikilla kouluasteilla. Myös koulujen opettajille tarjotaan koulutusta, jonka kautta pyritään kannustamaan luovuuden käyttöä opetustyössä. parhaillaan kalatalousohjelmaa Perämerelle yhdessä paikallisten kalatoimijoiden kanssa. Ohjelman laatimisesta vastaa Oulun seudun Leader, jonka puheenjohtajana toimii Anita Sievänen Iistä. Ohjelman rahoitus saadaan Euroopan merija kalatalousrahastolta, valtiolta ja alueen kunnilta. Ohjelmakaudella Perämeren rannikon kalatalousryhmä rahoitti lähes 50 erilaista hanketta. Hankkeiden avulla muun muassa parannettiin kalasatamaverkostoa, kehitettiin pyyntimenetelmiä ja koulutettiin toimijoita. Iiläiset kalatalousyhteisöt toteuttivat kalatalousryhmän rahoituksella useita hankkeita, kuten selvitys nahkiaiskantoihin ja -saaliisiin liittyen sekä pyydysten kehittelyä hylkeitä silmällä pitäen. Parhaillaan on meneillään kalanjalostustilaan Kouluihin luovuutta pyritään tuomaan taiteilijavieraiden ja taiteilijayhteistyön kautta. Yläkoulujen ja lukion luovuuskasvatusta pyritään toteuttamaan pääosin kansainvälisten taiteilijoiden, muun muassa KulttuuriKauppilan residenssitaiteilijoiden avulla. Taiteilijayhteistyössä opettajat ja taiteilijat toimivat työparin tavoin ja toteuttavat oppilaille työpajoja, joissa integroidaan eri oppiaineita tai käsitellään eri oppiaineiden sisältöjä luovasti tai taiteen keinoin. Opettajien toivotaan saavan yhteistyöstä uusia ideoita opetuksen toteuttamiseen ja tukea eri oppiaineiden integrointiin. Kansainvälisen taidekasvatuksen toimintamallin tavoite on vakiintua osaksi iiläisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Toimintamallin toivotaan tukevan luovaa oppimista läpi oppilaan koko koulutaipaleen ekaluokkalaisesta ylioppilaaksi asti. liittyvä kehittämishanke. Perämeren alueen kalastuksessa on nykyisin monia ongelmia. Jatkuvasti pahentuvan hyljeongelman takia uusien kalastajien saanti alalle on erityisen vaikeaa, nykyisten kalastajien määrä vähenee ja ympäristömuutokset aiheuttavat lisähaittoja kalastukselle. Kalatalousohjelman ja kalatalousryhmän toiminnan jatko on koettu eri kunnissa välttämättömäksi. Perämeren kalakannat ovat kuitenkin vahvat, satamaverkosto on tiheä ja sitä on uudistettu. Lähiruuan, myös kotimaisen terveellisen kalan, arvostus ja kysyntä kasvaa, joten mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen on. Ohjelman keskeisimpinä tavoitteina on kehittää ja kokeilla erilaisia pyyntimenetelmiä, tuoda enemmän esille kotimaista kalaa lähiruokana sekä ELINA HAKALA Kirjoittaja toimii kuvataideopettajana ja kulttuurikoordinaattorina Iin kunnassa. HARRI KONTIO Virolaiset kalastajat saivat syyskuussa Heikki Viinamäeltä tietoja nahkiaisrysistä ja nahkiaisen pyynnistä Iijoella. vahvistaa alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Edelleen tavoitteena on kehittää kalasatamia ja kalankäsittelytiloja mm. tilojen kustannuksia pienentämällä ja kalankäsittelylaitteita hankkimalla. Ii on perinteinen kalapitäjä. Iillä on monipuolisia mahdollisuuksia kalatalouden kehittämiseksi. Tämä voidaan ottaa huomioon kalatalousohjelmaa laadittaessa ja sitä toteutettaessa. PIIA KARTTUNEN Oulun seudun Leader-neuvoja RISTO TOLONEN kalatalousryhmän aktivaattori Lisätietoa asiasta ja yhteys tietoja löytyy sivuilta: Uuden keskuskeittiön tavoitteena kannattavampi ja tehokkaampi ATERIANVALMISTUS Myös Iin kunnanhallituksen perustaman keskuskeittiötyöryhmän selvitystyö oli mukana valtuuston iltakoulussa. Keskuskeittiötyöryhmä nimettiin kartoittamaan kunnan ateriatuotannon nykytilaa ja tulevia investointitarpeita. Keskuskeittiötyöryhmän sihteerin, Iin ateria- ja tilapalveluiden liikelaitoksen johtajan Jaana Honkasen mukaan vuoden 2016 alusta lähtien Haminan koulun valmistuskeittiötoiminta joudutaan todennäköisesti keskeyttämään kouluun suunnitellun peruskorjauksen vuoksi. Myös avopalvelukeskus Nikkarin nykyiset keittiötilat ovat kalusteiden, kylmäsäilytyksen ja henkilöstötilojen osalta jo nykyiseen toimintaansa nähden alimitoitetut. Kahden suurimman valmistuskeittiön toiminnan keskeytyessä kunnan kolmas valmistuskeittiö Kuivaniemen koululla ei kapasiteetiltaan pysty hoitamaan koko kunnan ruokatuotantoa, Honkanen täydentää. Keskuskeittiötyöryhmä on tehnyt kattavan selvityksen nykyisen kolmen valmistuskeittiön käyttökuluista, tilojen ja laitteiston investointitarpeista sekä arvioinut uuden keskuskeittiön rakentamis- ja käyttökuluja. Iin kunnanvaltuutettujen iltakoulussa keskuskeittiötyöryhmä esitteli kaksi vaihtoehtoista mallia kunnan ateriapalveluiden järjestämisestä jatkossa. Nykyiset valmistuskeittiöt jakelukeittiöiksi Ensimmäisenä vaihtoehtona on siirtyä yhden keskuskeittiön malliin. Honkasen mukaan kunta rakentaisi Mistä asioista haluaisit Iin kunnan viestivän näkyvämmin? kokonaan uuden keskuskeittiön ja muuttaisi Nikkarin nykyiset keittiötilat jakelukeittiöksi. Uuden keskuskeittiön koko olisi noin 850 m 2, mikä mahdollistaisi keskitetysti kaikkien Iin päiväkotien, koulujen, vanhus-, vammais- sekä kotihoitopalvelun asiakkaiden aterioiden valmistuksen. Keskuskeittiö sijoittuisi Iin terveyskeskuksen naapuriin kunnan omistamalle tontille Suvantolaan. Keskuskeittiön kokonaiskustannusarvio on noin 2,6 miljoonaa euroa. Työryhmän selvitysten mukaan uusi keskuskeittiö mahdollistaisi valmistettavan ateriamäärän nostamisen nykyisestä noin annoksesta noin annokseen per päivä. Toisena vaihtoehtona työryhmä esittää mittavia muutos- ja laajennustöitä nykyisiin Haminan ja Nikkarin keittiötiloihin. Muutosja korjaustöiden yhteenlaskettu kustannusarvio olisi noin 2,7 miljoonaa euroa. Työryhmän selvityksen mukaan ongelmana on väliaikaisten korvaavien keittiötilojen löytäminen muutos- ja korjaustöiden väliseksi ajaksi. Työryhmä on tehnyt myös laskelman Micropoliksen kiinteistössä tällä hetkellä vapaana olevien puhdas- ja tuotantotilojen muuttamisesta keskuskeittiöksi. Työryhmän mukaan Micropoliksen vapaiden tilojen yhdistely ja muunto keskuskeittiöön soveltuvaksi aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia sekä nostaisi ruuan jakelukustannusten osuutta. Selvityksen mukaan uuden keskuskeittiön sijoittaminen terveyskeskuksen alueelle tuo säästöjä käyttökuluissa pidemmällä ajalla. Työryhmän esitykset siirtyvät kunnanhallituksen käsittelyyn. Löydätkö tarvitsemasi tiedon helposti kunnan verkkosivuilta? Millä tavoin haluaisit osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan? KOTIMAISET KASVIKSET RY TEPPO JOHANSSON/ATELJEE UNLIMITED OY Iin kunnanhallituksen nimittämä viestintätyöryhmä laatii parhaillaan Iihin uutta viestintäsuunnitelmaa. Viestintätyöryhmän perustamisen taustalla on Iin vihreät -valtuustoryhmän aloite avoimuuden ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä Iin kunnassa. Viestintätyöryhmän puheenjohtajana toimii kunnanvaltuutettu ja vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Aila Paaso. Viestintätyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia viestintäkyselyyn osallistuneita Työskentelyn tueksi viestintätyöryhmä aukaisi verkkoon kuntalaisille, henkilöstölle ja valtuutetuille suunnatun viestintäkyselyn, joka keräsi yhteensä 208 vastausta. Saatuja vastauksia, palautetta ja kehittämisehdotuksia hyödynnetään Iin kunnan viestintäsuunnitelman laadinnassa. Viestintäkysely päättyi juuri Hyvät Tuuletlehden painoon mennessä, joten viestintäkyselyn tulokset julkaistaan kunnan verkkosivuilla tiedotteet kohdassa marraskuun viimeisellä viikolla sekä myös seuraavassa helmikuun 2015 Hyvät Tuulet -lehdessä. Lisätietoa Iin viestintätyö ryhmän toiminnasta

3 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/2014 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/2014 VM/YHTEISPALVELUN KUVAPANKKI Kahdeksan ideaa iiläisten nuorten työllistämisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi LIIKENNETURVA Keskiviikkona Valtarin koululla järjestetään liikenneturvallisuuspäivä Iin 4-6-luokkalaisille yhteistyössä poliisin, palo- ja pelastuslaitoksen, alueen liikennöitsijöiden sekä Liikenneturvan kanssa. Tilaisuudessa myös luovutetaan Jopo-polkupyörä Pohjois-Iin koulun oppilaalle, joka voitti liikenneturvallisuustyöryhmän yhdessä Liikenneturvan kanssa järjestämän alueellisen liikenneaiheisen piirustuskilpailun. Ii panostaa paikallisen liikenneturvallisuuden kehittämiseen Liikenneturvan mukaan jopa puolet jalankulkijoille aiheutuvista henkilövahingoista tapahtuu vuoden pimeimpinä kuukausina eli loka-tammikuussa. Iissä on syksyn aikana toteutettu useita liikenneaiheisia teemapäiviä, joiden tavoitteena on ollut edistää eri-ikäisten iiläisten turvallista liikkumista. Tapahtumat ovat tavoittaneet yhteensä jopa iiläistä päiväkotilaisista senioreihin. Liikennekasvatuksen tulee olla jatkuvaa ja eri ikäryhmille räätälöityä Turvallisen liikkumisen edellytykset luodaan jo maankäytön suunnittelulla ja teiden kunnossapidolla, mutta tiedotuksella, koulutuksella ja asennekasvatuksella edistetään turvallista liikkumiskulttuuria, painottaa Iin liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Vesa Anttila. Kaikki Iin esikoululaiset ja heidän opettajansa osallistuivat alkusyksystä Oulussa järjestettyyn Turvaa Tenaville -päivään. Yläkoulun ja lukion oppilaille konkretisoitui vuorostaan turvavöiden merkitys ylösalaisin käännetyn autosimulaattorin kyydissä. Iin ja Kuivaniemen seniorit ovat saaneet tietoa mm. ajokorttiasioista. Myös liikennetyöryhmäläiset ovat näkyneet Iin aamuliikenteessä. Lokakuussa työryhmäläiset jakoivat kulkijoille yhteensä noin 300 heijastinta ja lamppua. Liikenneturvallisuustyöryhmä on myös vaikuttanut Iin kevyen liikenteen teiden kunnossapitoon ja valaistukseen. Tällä hetkellä työn alla on mm. Sorosentien kunnossapito, Tikkasenharjun kevyen liikenteen suunnitelma ja Ojakylän Praavantien tieosuuden liikenneturvallisuuden parantaminen, Anttila luettelee. Liikenneturvallisuustyöryhmä kehottaa liikenteessä liikkuvia ilmoittamaan erityisesti lasten turvallisuuden kannalta vaaralliseksi koettuja paikkoja. Ympäristöparannuksia ei aina ole välittömästi saatavissa, mutta tiedottamalla asiasta kulkijat saadaan tarkkaavaisiksi. Liikenneturvallisuustyöryhmällä ei ole päätäntövaltaa, mutta me voimme antaa vahvoja lausuntoja epäkohdista esimerkiksi ELY-keskukselle ja saada asiat edistymään, Anttila kannustaa. Iin liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan haetaan jatkoa vielä ensi vuodelle 2015 yhteistyötoimintana kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Iin liikenneturvallisuustyöryhmässä ovat edustettuina kunnan lisäksi poliisi, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, ELY-keskus sekä Liikenneturva, joka toimii liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä. Kiinnostaisiko kuorolaulu? Iin kirkkokuoroon haetaan uusia laulajia. Erityisesti MIESÄÄNIÄ kaivataan. Tule kokeilemaan uutta virkistävää harrastusta! Lisätietoja ja yhteydenotot: Iin seurakunnan kanttori Salla Kujala p Iin Yhteispalvelupiste on avoinna ma-pe klo Puh , Sähköiset asiointipalvelut kehittyvät Valtarin koululla ideoitiin maanantaina nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yllätetään yhteiskunta JAM -tilaisuus kokosi yhteen osallistujia Iin kunnan päättäjistä, henkilöstöstä, alueen yhdistyksistä, kansanedustajista sekä yritysten edustajista. Ryhmissä syntyneet ideat esiteltiin iiläisistä nuorista koostuville raadeille, jotka pisteyttivät sekä antoivat palautetta idean toimivuudesta ja kiinnostavuudesta. Ensi vuoden aikana Iin nuorisotyö yhteistyössä työllistämisen palveluiden kanssa työstää ideoita eteenpäin kokeiluvaiheeseen. Ideoiden toteutukseen haetaan kumppaneita yli kuntarajojen. Yllätetään yhteiskunta -isäntä Jari Raitasen mukaan valtakunnallisesti JAMeissa on kuluneen vuoden aikana synnytetty jo 31 erilaista ideaa nuorten hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi. Noin puolet ideoista on jo edennyt tai on etenemässä kokeiluvaiheeseen. Vastaavanlaisella ide ointi tilaisuudella on alunperin kehitetty myös iiläisille tuttu Hiilineutraali kunta -hanke (HINKU), jonka jäsen Iin kunta on. Lisätiedot: Jari Raitanen/ Yllätetään yhteiskunta Puh Iin yhteispalvelupiste OPASTAA ulkishallinnon asiointipalveluja on saatavilla yhä enemmän verkon kautta. Viestintäviraston heinäkuun tilaston mukaan 89 prosentilla suomalaisista on kotonaan joko kiinteä tai mobiili nettiyhteys. Nettiyhteyden omaaville käyttäjille sähköisten asiointipalveluiden lisääntyminen on toivottavaa, kun asioita voi hoitaa joustavasti esimerkiksi kotoa käsin ja tarve käydä henkilökohtaisesti paikanpäällä virastoissa vähenee. Esimerkiksi TE-palveluiden mukaan jopa 83 prosenttia uusista työttömäksi ilmoittautumisista tulee verkkopalvelun kautta. Myös jo yli puolet verokorttia tarvitsevista tulostaa oman verokorttinsa verohallinnon verkkosivuilta. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tai osaamista käyttää sähköisiä palveluita. Iin Yhteispalvelupiste (kunnanvirasto, Jokisuuntie 2, 1. krs) avattiin syyskuussa 2011 osana Valtiovarainministeriön valtakunnallista yhteispalveluverkostoa. Iin palvelupisteessä työskentelee kolme yhteispalveluneuvojaa, jotka avustavat Iin kunnan, Kelan, työvoimahallinnon TEpalveluiden sekä Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaalipalveluja koskevien asioiden vireillepanossa. Iin yhteispalvelupisteellä on nähtävillä kaikki kunnan kuulutukset, kunnanhallituksen ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat. Asiakkaiden vapaassa käytössä on myös tietokonepääte ja tulostin. Yhteispalveluneuvoja Helena Kurttilan mukaan Iin palvelupisteellä asioi keskimäärin asiakasta päivittäin. Meillä ei ole pääsyä asiakkaan KELA- tai TE-palveluiden henkilötietoihin, mutta vastaanotamme paperisia lomakkeita ja niiden liitteitä eteenpäin toimitettavaksi. Asiakkaita koskevat päätökset tehdään aina virastoissa, Kurttila korostaa. Iin Yhteispalvelupisteellä on tavattavissa joka tiistai (klo ja 13 15) Kelan asiantuntija kahdenvälistä neuvontaa varten. Asiantuntijalle ei tarvitse ennakkoon varata tapaamisaikaa, vaan käytössä on vuoronumerojärjestelmä. Kelan asiantuntijan kanssa voi hoitaa kaikkia sosiaaliturvaetuuksia koskevia asioita kuten lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, asumis- ja opintotuki sekä vähimmäiseläkkeet. Etäpalvelu asioi asian tuntijan kanssa verkko yhteyden avulla Iin Yhteispalvelupisteessä on käytössä myös TE-palveluiden etäpalveluyhteys, jonka avulla asiakas voi olla yhteydessä kahdenkeskisesti TE-palveluiden vastuuvirkailijaan. Asiakas voi myös osallistua TE-palveluiden Oulun toimipisteellä järjestettäviin tilaisuuksiin etäyhteyden avulla. Tulevaisuudessa Yhteis palvelupisteet muuttuvat Asiointipisteiksi Valtiovarainministeriö valmistelee koko maan kattavaa la- kisääteistä julkisen hallinnon yhteisten asiointipisteiden verkkoa. Syksyllä 2014 viidellä paikkakunnalla alkoi asiointipistekokeilu, jossa poliisin lupahallinnon, verohallinnon, maistraatin, TE-palveluiden, KELAn sekä pistettä ylläpitävän kunnan palvelut saa yhdestä pisteestä. Yksi kokeilupaikkakunnista on Oulun Kiiminki. Asiakaspalvelu nimellä kulkevan hankkeen tavoitteena on tarjota asiakkaille yhdenvertaisesti ja kohtuuetäisyydellä asuinpaikastaan valtion ja kuntien asiakaspalveluja. Hankkeen valmistelutyöryhmä on ehdottanut, että eduskunta käsittelee asiaa syksyllä 2015 ja nykyiset yhteispalvelupisteet tulisivat laajenemaan asiointipisteiksi vuodesta 2016 lähtien. Iissä palvelut täydentyisivät poliisin lupapalveluilla sekä maistraatin ja Verohallinnon palveluilla. Tervetuloa tutustumaan Yhteis palvelupisteen palveluihin tiistaina klo Kahvitarjoilu. 5 Ensimmäiset ikääntyneiden perhehoitajat valmistuivat Oulunkaaren kuntayhtymä on valmentanut ja hyväksynyt ensimmäiset ikääntyneiden perhehoitajat. Valmennukseen osallistui 13 ihmistä. Hyväksyttyjä perhehoitajia ja perhehoitopaikkoja on Oulunkaaren alueella Pudasjärvellä, Iissä ja Utajärvellä. Elo-lokakuussa järjestetty koulutus koostui viidestä tapaamiskerrasta sekä kotikäynneistä perhehoitajien luokse. Tapaamisissa käsiteltiin muun muassa ikääntyneiden yleisimpiä sairauksia, perushoitoa, yhteydenpitoa omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä sitoutumista perhehoitajaksi. Valmennukseen kuului myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen järjestämä palo- ja pelastuskoulutus. Oulunkaaren perhehoitajien koulutuksen järjestänyt projektityöntekijä Tiina M. Honkanen kertoo, että nyt hyväksytyistä perhehoitajista suurin osa on ollut aiemminkin tekemisissä ikääntyneiden hoitamisen kanssa joko työnsä kautta tai henkilökohtaisessa elämässään. Mukana on sekä perheettömiä että perheellisiä, mutta kaikilla on niin sanottua turvaverkkoa tai työpari perhehoitajana työskentelyyn, Honkanen iloitsee. Perhehoitoa toteutetaan sekä lyhyt- että pitkäaikaisena. Lyhytaikainen perhehoito on tarkoitettu muun muassa omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseen, ja sitä voi kysyä oman paikkakuntansa perhehoidon vastaavalta. Perhehoidosta vastaavat työntekijät tuntevat perhehoitajat hyvin, ja he yhdistävät sopivat perhehoitajat ja asiakkaat. Pitkäaikaiseen perhehoitoon haetaan kirjallisella lomakkeella, ja päätöksen tekee sama moniammatillinen SAS-ryhmä, joka päättää hoivahoitoon sijoittumisestakin. Perhehoidon asiakkaiden täytyy pystyä itse liikkumaan ainakin jonkin verran, ja heidän tulee pääsääntöisesti nukkua yönsä. Perhehoito on kiinnostanut ikääntyneitä kaikissa jäsenkunnissa. Erityisesti kuntalaisia kiinnostaa omaishoidon vapaiden järjestäminen perhehoitoa hyödyntämällä. Iissä perhehoito on jo käynnistynyt, kun ensimmäinen ikääntynyt on muuttanut Kempeleessä sijaitsevaan perhekotiin. Ensimmäiset jäsenkuntien alueella sijaitsevat ikäihmisten perhehoitopaikat aloittavat toimintansa tämän vuoden aikana. Lisätietoja Iin perhehoidosta, Oulunkaaren kuntayhtymä p Seuraa Oulunkaarta Twitterissä Ryhmätöiden tuloksena syntyneet kahdeksan ideaa on koottu ja kuvitettu e-kirjaksi. Voit selata e-kirjaa Iin kunnan verkkosivuilla. Iin aurinkoenergian yhteis hankinnan tarjouskilpailu käynnissä Iilaakso Oy kilpailuttaa parhaillaan aurinkoenergiajärjestelmiä tarjoavia yrityksiä yhteishankinnasta kiinnostuneiden iiläisten puolesta. Yhteishankintaa vetävän Iilaakso Oy:n energia-asiantuntija Kari Mannisen mukaan tarjouskilpailun kautta valitaan porukalle yhteinen palveluntoimittaja. Jos hinta miellyttää, jokainen tekee oman sopimuksen palveluntoimittajan kanssa. Iilaakso Oy ei ole osallisena sopimuksissa, Manninen täydentää. Iissä on syksyn aikana kartoitettu alueen yritysten, kiinteistöyhtiöiden ja kotitalouksien kiinnostusta osallistua aurinkoenergiajärjestelmien yhteishankintaan. Iilaakso Oy on järjestänyt kaksi avointa tilaisuutta aurinkoenergiasta kiinnostuneille. Lokakuussa ensimmäinen tilaisuus keräsi yli 70 kiinnostunutta henkilöä paikalle, joista noin 50 on ilmoittanut halukkuudesta osallistua yhteishankintaan. Järjestetyissä tilaisuuksissa osallistujat ovat voineet esittää vieraileville asiantuntijoille vapaasti kysymyksiä esimerkiksi aurinkojärjestelmien tekniikasta tai asentamisen vaatimuksista. Paikalla on ollut myös järjestelmiä jo hankkineita kertomassa laitteistojen toimivuudesta ja todellisista tuotantomääristä. Iissä aurinkojärjestelmän asentaminen omakotitalon tai lomaasunnon katolle ei vaadi rakennusvalvonnalta erillistä toimenpidelupaa. Jos paneelit liitetään sähköverkkoon, täytyy alueen sähköyhtiöltä hakea erikseen lupa. Liikekiinteistöihin, teollisuushalleihin, rivitaloihin tai asemakaava-alueella maahan asennettavat järjestelmät vaativat puolestaan rakennusvalvonnan toimenpideluvan sekä mahdollisesti naapurien kuulemisen, Manninen jatkaa. Oulunkaaren kuntayhtymällä on nyt Twitterissä oma profiili, jonka löytää nimellä Oulunkaari. Mene osoitteeseen ja luo itsellesi Twitter-tili. Etsi Oulunkaaren profiili ja liity seuraajien joukkoon. Twitterin kautta tiedotetaan ajankohtaisista Oulunkaaren kuulumisista. Tekstiviestin mittaisia positiivisia uutisia, kuvia ja mielenkiintoisia linkkejä julkaistaan lähes päivittäin. Tiliä kannattaa seurata sekä Oulunkaaren työntekijöiden, asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden. Twitter on myös yksi kuntayhtymän kriisitiedottamisen välineistä, joten mahdollisissa erikoistilanteissa sen kautta saa uutta tietoa kätevästi ja nopeasti omaan älypuhelimeensa tai tietokoneeseensa. Minkälaiset Oulunkaaren tiedotteet kiinnostavat juuri sinua? Lähetä palautetta Oulunkaaren viestinnän asiantuntijalle Riitta Muhoselle sähköpostitse oulunkaari.com tai p Kuivaniemen Senioritupa kiittää lämpimästi Kalevi Vääräkankaan ja Helvi Vakkurin omaisia saamastaan lahjoituksesta. Oulunkaaren vanhuspalvelut kiittävät Kuivaniemen Eläkeliittoa ja Eläkkeensaajia, Iin Eläkeläiset ry:tä ja Eläkkeensaajia, Eläkeliitto Iin yhdistystä, Oijärven kyläkammaria, Kuivaniemen nuorisoseuraa, Kuivaniemen Roolinvaihtajia, Kuivaniemen ja Simon laulupelimanneja, Timo Väätäjää, Iin seurakuntaa ja Ii-instituuttia yhteistyöstä Vanhustenviikon tapahtumien järjestelyissä. Yhteishankintaan voi vielä liittyä mukaan ottamalla yhteyttä Kari Manniseen tai p Iilaakso Oy:n verkkosivuille on koottu tietoa Iin yhteishankinnan etenemisestä. Lisäksi sivuilta voi ladata järjestettyjen tilaisuuksien esitysmateriaalit sekä tarjouspyynnöt Kuivaniemen nuorisoseurantalolla järjestettyyn Vanhustenviikon avajaistapahtumaan osallistui toistasataa ikäihmistä.

4 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/2014 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/ Iin kunnan tietoliikenneselvitys sekä verkkosuunnitelma ovat valmistuneet Iilaakso Oy on teettänyt kaksi selvitystä koskien kunnan nykyisiä tietoliikennejärjestelmiä ja -palveluita sekä valokuitukaapelin rakentamisen edellytyksiä. Selvitykset esiteltiin kunnanvaltuuston iltakoulussa maanantaina Tietoliikenneselvityksen mukaan Iin kunnan tietoliikennekustannukset ovat noin euroa vuodessa. Summa sisältää kaikki kunnan käytössä olevat kiinteät ja langattomat verkkoyhteydet, niiden ylläpito-, sekä tietoturva- ja käyttöönottopalveluita. Iilaakso Oy:n toimitusjohtaja Ari Alatossavan mukaan kunnalla on useita erilaisia verkkosopimuksia useiden eri palvelutarjoajien kanssa, mikä tekee siitä vaikeasti hallittavan kokonaisuuden. Tietoliikenneselvityksestä käy myös ilmi, että jos kunnalla olisi hallinnassa oma kiinteä valokuituverkko, vuosittaiset säästöt käyttökustannuksissa olisivat merkittävät. Selvityksen mukaan omalla verkolla olisi myös vaikutusta verkon suorituskykyyn, tietoturvaan sekä palvelujen laadun parantumiseen. Kunnan nykyiset tietoliikennesopimukset ovat voimassa vuoteen 2017 saakka. Valokuituverkon kokonaiskustannukset 7 miljoonaa euroa Iin Tietoverkko-osuuskunta perustettiin vuoden 2013 alussa tavoitteena rakentaa koko kuntaa palveleva 100 megabitin nopeudella toimiva valokuituverkko. Marraskuun 2014 alkuun mennessä osuuskunta on vastaanottanut 420 liittymishakemusta. Osuuskunnan jäseneksi ovat voineet liittyä kaikki Iin kunnassa asuvat yksityishenkilöt, yrittäjät, maanviljelijät sekä loma-asukkaat. Verkkosuunnitelman mukaan valokuidun rakentaminen koko kunnan alueelle maksaisi arviolta noin 7 miljoonaa euroa. Tämä sisältää sekä runkoverkon että tilaajaverkon (yhteensä 524 kilometriä) rakentamiskulut. Iin Tietoverkko-osuuskunnalle on myönnetty valtion viestintäviraston laajakaistatuki, jonka osuus olisi 33 prosenttia runkoverkon tukikelpoisten alueiden rakentamiskustannuksista (n euroa). Viestintäviraston tuen edellytyksenä on, että kunta osallistuu rahoitukseen samaisella osuudella. Osuuskunnalla on myös mahdollisuus saada ELY-keskukselta tukea tilaajaverkon tukikelpoisen alueen rakentamiskuluihin (n. 1,37 miljoonaa euroa). Lopun valokuituverkon (runko- ja tilaajaverkko) rahoituksen Iin Tietoverkko-osuuskunta joutuisi kattamaan pitkäaikaisella lainalla (n. 3,9 miljoonaa euroa). Lainan saamiseksi osuuskunta tarvitsisi kunnan takauksen. Joulukuun alussa Iin Tietoverkko-osuuskunnan hallitus kokoontuu käsittelemään valokuidun rakentamisen mahdollisuuksia. Mikäli laajakaista kaikille hankkeen valtion tuki aiotaan hyödyntää, tulee hanke saada käyntiin vuoden 2015 loppuun mennessä. Iin Tietoverkko-osuuskunta tiedottaa kaikkia liittymähakemuksen jättäneitä osuuskunnan jatkosta hallituksen pitämän kokouksen jälkeen. IiRekry KOULUTUS- JA TYÖNHAKUMESSUT jälleen tammikuussa 2015 ärjestyksessään kolmannet IiRekryt järjestetään Micropoliksella klo Messujen tarkoituksena on edistää alueen työnhakijoiden, yritysten ja työpaikkojen välittäjien kohtaamista. Jos työn tai koulutuksen hakeminen tuntuu haastavalta, uskalla pyytää apua! Micropoliksen työllistämiskoordinaattorin Helena Ylisirniön mukaan messuille on osallistumassa TE-palvelut, useita rekrytointiyrityksiä, oppilaitoksia sekä joukko alueemme työnantajia. IiRekryjen ajankohta palvelee hyvin oppilaitosten kevään 2015 yhteishakua, mutta myös yritysten kausi- ja kesätyöpaikkojen avautumista, Ylisirniö täydentää. Messukävijöille on lisäksi tarjolla työpajoja, joissa annetaan vinkkejä koulutus- ja työpaikkahakuun sekä opastetaan ammatinvalinnassa ja urasuunnittelussa. Työpajoissa voit esittää mieltäsi askarruttavia kysymyksiä suoraan asiantuntijoille ja arvioittaa esimerkiksi oman työhakemuspohjasi ja CV:n. Yrityksille tarjolla maksuton esittelypiste IiRekryn kautta yrityksillä on mahdollisuus tavata kasvokkain iiläisiä työnhakijoita sekä tehdä yritystä tutuksi myös muiden alueen yritysten kesken. Uutena IiRekryillä lanseerataan Paras kesätyöpaikka kampanja alueen työnantajille. IiRekry koulutus- ja työnhakumessut järjestävät yhteistyössä Iin kunnan työllistämisen palvelukeskus ja Micropolis Oy. Lisätiedot IiRekry koulutus- ja työnhakumessuista sekä yritysten messupaikkavaraukset: Helena Ylisirniö, p , IiRekry -verkkosivut avataan joulukuussa Iin alueen työnhakijoiden ja työnantajien tueksi avataan joulukuussa uudet IiRekry -verkkosivut (www.ii.fi/rekry), jotka kokoavat yhteen mm. alueen yritysten, kunnan sekä Oulunkaaren avoimet työpaikat. Sivusto palvelee työnhakijoiden lisäksi myös alueen työnantajia, jotka voivat maksuttomasti ilmoittaa avoimesta työpaikasta, työharjoittelumahdollisuuksista, työssäoppimisjaksoista, kuten TET-paikoista tai opinnäytetöistä. Kansalaisopiston kursseilla on vielä tilaa! Kranssi solmupuu-tekniikalla. Kurssin aikana valmistetaan kransseja koukuttavalla solmupuu-tekniikalla, jolla näyttävä koriste valmistuu helposti. Kranssin materiaaliksi soveltuvat esimerkiksi eripaksuiset paperinarut, paksu villalanka, puuvillakangassuikaleet tai videonauha. Osallistujilla on lisäksi mahdollisuus tutustua Rosee-tekniikkaan, jolla valmistetaan pieniä somisteita paperinarusta. Kurssipäivät pe klo ja la klo Opetus järjestetään Nätteporissa. Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Huonekalujen verhoilukurssi. Vanhat huonekalut saavat uuden elämän verhoilukurssilla. Kurssilla kunnostetaan ja entisöidään huonekaluja perinteisin menetelmin sekä opitaan käyttämään materiaaleja ja työvälineitä. Sopii sekä aloittelijoille että verhoilua jo harrastaneille. Opetus maanantaisin alkaen klo Rantakestilässä. Kurssimaksu 56. Ilm mennessä. Tiffanytyö. Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan lasityö kuparifoliotekniikalla. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että jo aiemmin lasitöitä tehneille. Kurssi-info tiistaina klo Opetus tiistaisin alkaen klo Info ja opetus järjestetään Nätteporissa. Kurssimaksu 50. Ilm mennessä. Järjestyksenvalvojan peruskurssi. Järjestyksenvalvojakortin voi suorittaa osallistumalla kahtena viikonloppuna toteutettavaan koulutukseen ja läpäisemällä kirjallisen loppukokeen. Koulutus järjestetään ja Kuivaniemen nuorisoseurantalolla. Kurssimaksu 110. Ilm mennessä. Kasviskekkerit. Kurssilla kokataan maistuvaa ja terveellistä kasvisruokaa, alkuruokia ja jälkiruokia unohtamatta. Kurssi sopii niin kasvissyöjäksi alkavalle kuin terveyssyistä kasvisvoittoisesta ruokavaliosta kiinnostuneille. Kurssilla aikaisemminkin käyneet ovat tervetulleita, sillä menu on uusi ja entistä herkullisempi. Raaka-aineiden hinta jaetaan kurssilaisten kesken. Kurssimaksu 14. Opetus Valtarin koululla la klo Ilm mennessä. Raakasuklaata rakkaimmille. Suklaa sopii täydellisesti ystävänpäivään. Kurssipäivänä herkut valmistetaan ravinnerikkaista RAAKA-aineista. Pidetään porukalla monen sortin suklaamaistiaiset sekä tehdään pienet raakasuklaiset ystävänpäiväyllätykset rakkaalle/ystävälle. Kurssimaksu 22, sisältää raaka-aineet. Opetus Valtarin koululla la klo Ilm mennessä. Haku kursseille tapahtuu netissä Iin kansalaisopiston sivuilla Lukutaitoa, elämyksiä ja yhteisöllisyyttä - kirjastosta Aloitin synnyinkuntani kirjastonjohtajana lokakuussa. Iin kirjasto on vienyt minut monelle matkalle maailman ympäri. Aloitin Melukylästä ja sukelsin vaatekaapin kautta Narnian tarinoihin. Mielikuvitus lensi yhdessä Katto-Kassisen kanssa Tukholman taivaalla. Jatkoin matkaa Yhdysvalloissa Neiti Etsivän kanssa. Viisikko vei minut Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat, LA klo 13 Iin kirjastossa auditoriossa Joulumuorin satuhetki Joulukuun satuhetket Iin kunnankirjastossa to klo Kuivaniemen kirjastossa ti klo IIN KIRJASTON AUKIOLOAJAT retkelle Englannin nummille. Sinuhe Egyptiläisen kanssa seikkailin muinaisessa Egyptissä. Suomen sotiin palasin Tuntemattoman sotilaan matkassa. Itkin, kun Vilho Koskela kuoli, ja nauroin Mielensäpahoittajan kanssa. Lukutaito on tärkeämpi kuin koskaan, ja siihen liittyy paljon muutakin kuin tekninen kyky lukea tekstejä. Lukemaansa täytyy ymmärtää ja tekstin luotettavuutta arvioida. Lasten sanavarasto kehittyy lukemisen kautta. Lukevien lasten sanavarasto on tuhansia sanoja laajempi kuin niiden lasten, jotka eivät lue. Myös empatiakyky ja suvaitsevaisuus kehittyvät luettujen tarinoiden myötä. Kirjastojen rooli lukemaan kannustamisessa ja koulun yhteistyökumppanina on tärkeä. Kirjastojen kokoelmat ovat paljon laajempia kuin kaupallinen tarjonta. Kirjasto järjestää tapahtumia ja tarjoaa kuntalaisille usein ainoan ilmaisen kulttuuripalvelun. Kirjasto tarjoaa myös tilan, jossa voi viettää aikaa, opiskella ja hakea tietoa. E-kirjat yleistyvät, ja tulevaisuudessa kirjastot voivat tarjota hyvät e-kirjakokoelmat asiakkailleen. Kirjaston tehtävä on silloinkin tarjota kaikille kuntalaisille tasaarvoiset mahdollisuudet tietoon ja kirjallisuuteen. Toivon, että voimme Iin kirjastossa tarjota kaikille iiläisille tunteita, elämyksiä ja kirjallisia matkoja maailman ympäri! Iin kirjasto on aloittanut blogin kirjoittamisen. Blogissa käsitellään ajankohtaisia asioita kirjastoalalta sekä tiedotetaan tapahtumista ja kirjavinkeistä. Tutustu Itsenäisyyspäivän aikaan Pe klo La SULJETTU Joulun aikaan Ti klo Ke SULJETTU La klo Vuodenvaihde Ke klo To SULJETTU Iin nuorisotilat Nurkka ja Majakka Nuorisotilat on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 18-vuotiaiden nuorten omiksi kohtauspaikoiksi, joissa ammattitaitoisen aikuisen johdolla luodaan mahdollisuus yhdessäoloon ja erilaisiin pienryhmätoimintoihin. Nuorisotiloilla voi turvallisesti viettää vapaa-aikaa kavereiden kanssa pelaillen pingistä, biljardia, lautapelejä, erilaisia konsolipelejä sekä surffailla netissä. NUORISOTILA NURKKA, Haminantie 8, Ii. P Aukioloajat: ti-pe klo , ti ja to luokkalaiset klo NUORISOTILA MAJAKKA, Kuivajoentie 12, Kuivaniemi. P Aukioloajat: ti-pe klo , ti ja to luokkalaiset klo Ii-instituutin talvikuva kilpailu käynnissä Julkaise iiläinen talvikuva Instagram-kuvapalvelussa käyttäen tunnusta #iihappens Palkitsemme parhaan talvikuvan hyvällä palkinnolla lumien sulattua ja jäiden lähdettyä. Riemukkaita talvihetkiä toivottaen Ii-instituutti liikelaitoksen liikunta, nuorisotyö ja tapahtumat. Kesäkuva kilpailun voittajaksi valittiin Jonna Päkkilä, joka palkittiin Tablet-taulutietokoneella. Kuvassa vasemmalta Jussi Mertala, Riitta Räinä sekä Jonna ja Peetu Päkkilä. Maksutonta liikuntaneuvontaa iiläisille työikäisille Ii-instituutin liikuntahankkeen nettisivut on avattu! Sivuilta löydät tietoa Iin alueen liikuntapalveluista ja -mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteena on edistää iiläisten terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä liikuntaaktiivisuutta ja ravintotietoutta. Tutustu osoitteessa

5 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/2014 TO Iin kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat esiintyvät PE Ii-instituutin infopäivä: Voimavaroja ja valmiuksia työelämään Kuivaniemen nuorisoseurantalolla klo Infoa tarjolla: työttömien työnhakijoiden opintoseteleistä Etsivän Nuorisotyön palveluista vuotiaille työelämään valmentavista kursseista, mm. atk työkykyä ylläpitävistä liikunta-, tapahtuma- ja kulttuuripalveluista yhteistyökumppaneiden palveluita musiikkiesityksiä ja lisäksi LiveOkea Kaikkien kurssitoiveen jättäneiden kesken arvomme puolen vuoden kuntosalipoletin (arvo 75 ). Tarjoamme ilmaisen lounaan 80 ensimmäiselle. Piparikahvitarjoilu! Tervetuloa, vapaa pääsy! Järjestää: Ii-instituutti liikelaitos, Kansalaisopisto, Taidekoulu, Nuorisotyö, Liikunta, Tapahtumat, Kulttuuri ja Kirjasto LA joulutapahtuma ja -myyjäiset Olhavan koululla klo Ohjelmassa mm. arvontaa, kahvio ja trubaduuri Kalevi Ilkka. Myynnissä mm. leivonnaisia, käsitöitä ja lahjatavaraa. Tapahtuman tuotto menee Olhavan koulun oppilaiden toiminnan sekä Olhavan alueen vanhustyön tukemiseen. Myyntipaikkavaraukset: Auli Tolonen p Myyntipöydän hinta 5. Joulumyyjäiset järjestävät yhteistyössä Olhavan koulun vanhempainyhdistys ja Olhavan Porinapiiri. Maksutonta kehonkoostumusmittausta Kuivaniemellä ja Iissä viikolla 48 - Ma klo Kuivaniemen seurantalo (Kirkonkyläntie 17, Kuivaniemi) - Ti klo Kuivaniemen seurantalo - Ke klo Iin Nätteporin Tietoppi (Puistotie 1, Ii) - To klo Iin Nätteporin Tietoppi - Pe klo Iin Nätteporin Tietoppi Lisätiedot: Ii-instituutti, liikuntaneuvoja Henna Kuusiniva, p , TI Iin kansalaisopiston Muskarit esiintyvät Tervetuloa klo alkaen Iin työväentalolle. KE Iin kansalaisopiston Laulustudion solistit esiintyvät TO Taidekoulun opiskelijat esiintyvät PE Iin rauhanyhdistyksen joulumyyjäiset Tervetuloa joulumyyjäisiin Iin rauhanyhdistykselle (Sorosentie 236, Ii) klo Ravintolasta riisipuuroa, jouluiset lisukkeet ja joulukonditoriaherkut. Myyntipöydistä tuoreita kaurarieskoja, joululaatikoita, herkullisia leivonnaisia, käsityötuotteita, joulukoristeita ym. Joulutouhuja lapsille ja arvontaa. Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan jouluherkkukori! LA klo Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat IiKALENTERI Jouluista ohjelmaa koko perheelle. Klo Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinoiden avaus Huilingin näyttämöllä. Iin kunnan tervehdys, Iin seurakunnan tervehdys, Iin kirkon naiskuoro esiintyy, Pohjois-Iin kylän kuninkaallinen joulutervehdys, Joulupukki saapuu Huilingin näyttämölle. Klo jouluiset yhteislaulut. Iin Laulupelimannien säestyksellä joululauluja Huilingin näyttämöllä. Klo kinkkubingo. Kuivaniemen nuoriseura järjestää Huilingin näyttämöllä bingon, jossa palkintoina on viisi kappaletta Atrian joulukinkkuja. Klo Joulumuorin satuhetki. Joulumuori lukee satuja Iin kirjastossa Klo jouluiset yhteislaulut Iin Laulupelimannien säestyksellä Huilingin näyttämöllä. Klo Tiernapojat esiintyy Huilingin näyttämöllä. Tanssikoulu TanssinTahti Show&StreetTeens- ryhmä esiintyy Huilingin Näyttämöllä. Klo Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat Iin seurakuntatalolla, Huilingin tapahtuma-alueella ja Nätteporissa kirjaston aulassa. Vapaa pääsy! Nähdään Iin Haminan Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinoilla! Markkinapaikat myy Iin Haminan vanhempainyhdistys. Klo kotiseutumuseon tonttupaja avoinna. Iin kotiseutumuseoon on muuttanut Iin Näyttämöyhdistyksen tonttuja ja Iipajan askartelujoukkue. Tonttupajassa lauletaan, leikitään ja askarrellaan. Klo KulttuuriKauppilassa avoimet ovet. Taidetta ja taide-esineitä jouluhinnoin. Sanna Koivisto piirtää muotokuvia, myös valokuvista. Glögi- ja piparitarjoilu! Klo Iin kirjasto avoinna. Samalla voi tutustua Taidekoulun näyttelyyn aulassa. Klo Huilinki avoinna. Tmi Savotta pitää Museokahvila Huilinkia avoinna koko tapahtuman ajan. Klo Joulumarkkinatanssit Yli-Olhavan maamiesseuran talolla. Tervetuloa tekemään ostoksia jo klo 19 myyjäispöydältämme. Esiintyy Mikko Tapio & Mysteeri. Liput 13. Sunnuntaina Klo 10 ensimmäisen adventtisunnuntain perhekirkko Iin kirkossa. Klo 18 ikoniristin siunaustilaisuus Iin seurakuntatalon kappelissa. Hyvää Joulua toivottavat yhteistyössä: Ii-instituutti liikelaitos/tapahtumat, Liikunta, Nuorisotyö, Kulttuuri, Kirjasto, Kansalaisopisto, Taidekoulu, Iin Haminan vanhempainyhdistys, Iin Seurakunta, Iin Laulupelimannit, Iin Näyttämöyhdistys, Tmi Savotta, Iin kunta/iipaja, KulttuuriKauppila, Kuivaniemen Nuorisoseura, SPR Ii, Yli-Olhavan Maamiesseura, Pohjois-Iin kyläyhdistys, Valintatalo, K-Hamina, Halva, Iin Erergia Oy LISÄTIETOA MARKKINOISTA, TANSSEISTA JA OHJELMASTA: MARKKINAPAIKAT KLO 10-15: Iin seurakuntatalo: 10 e (pöytä: 100x60), 15 e (pöytä: 125x75), 20 e (pöytä 140x70), Huilingin tapahtuma-alue: 10 /m ulkona Nätteporin aula: 10 /pöytä. Varaa paikat: Iin Haminan vanhempainyhdistys/pekka Nevalainen p YLI-OLHAVAN TANSSIT: Yli-Olhavan maamiesseura/aira Sipola p OHJELMA/JÄRJESTELYT: Ii-instituutti liikelaitos/liikunta, nuorisotyö ja tapahtumat: Riitta p , Jussi p , Pekka p TI Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa - Satutuokioihin on vapaa pääsy. Tervetuloa tarinoiden pariin! - Lisätietoja p , TO klo Satutuokio Iin pääkirjastossa - Satutuokioihin on vapaa pääsy. SU klo Jokien kuorot -konsertti Esiintymässä Pohjan Mieslaulajat (Kemi), Haukiputaan Mieskuoro ja Iin Mieslaulajat. Teemana on kevyttä ja klassista musiikkia. Konserttiin on vapaa pääsy, väliajalla kahvitarjoilu. Konsertti järjestetään Haminan koululla, Kirkkotie 5, Ii LA Kuivaniemen Joulumarkkinat Kuivaniemen nuorisoseurantalolla. Lisätiedot: Kuivaniemen Nuorisoseura ry/raimo Ikonen p SU klo Hyvää Joulua sanoin ja sävelin Nätteporin auditorio, Puistotie 1, Ii. Tervetuloa kuulemaan jouluisia runoja, lauluja ja sävelmiä Iin lausuntapiirin ja Iin Laulupelimannien esittäminä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. SU klo Tekniikkapäivä Mikko Törmälehto pitää osallistujille maastaveto-, rinnalleveto- sekä jalkakyykkytekniikkapäivän sekä antaa tietoa kuntosaliharjoittelusta ja proteiinien ja hiilihydraattien merkityksestä treenaamisessa. Osallistumismaksu 25 / hlö. Ilmoittautumiset ennakkoon Moveen! - Lisätiedot: Liikuntakeskus Move, Laitakuja 4, Ii. Marjo ja Seppo Veijola, p TO Aseman koulu täyttää 75 vuotta Juhlat järjestetään torstaina klo Tervetuloa juhlimaan entiset Aseman koulun oppilaat, henkilökunta, kyläläiset ja kaikki asiasta kiinnostuneet! Lisätiedot: rehtori Jari-Jukka Jokela, p SU Pelimannien joulukonsertti klo Kuivaniemen ja Simon pelimannien joulukonsertti Kuivaniemen Aseman liikuntasalissa. Ohjelmassa esityksiä ja yhteislaulua. Lippu 5 euroa, sisältää kahvin. Lisätiedot: Anne Riepula, p KE Iin uudenvuoden vastaanotto Huilingin tapahtuma-alueella tarjolla lämmintä mehua ja makeisia. Ohjelmassa: klo sävelhartaus Iin kirkossa klo Iin kunnan ja Iin seurakunnan tervehdys klo ohjelmaa koko perheelle klo ilotulitus Järjestäjänä Iin kunta ja Iin seurakunta. Vapaa pääsy. MA IiRekry koulutus- ja työnhakumessut IiRekryt järjestetään Micropoliksella klo Messujen tarkoituksena on edistää alueen työnhakijoiden, yritysten ja työpaikkojen välittäjien kohtaamista. Vapaa pääsy työnhakijat ja työnantajat. TuuliWatin uudet voimalat pyörivät Iin Olhavassa. Sen kunniaksi järjestämme Tuotamme puhdasta sähköä tuulesta. Maisemaravintola Merihelmessä torstaina klo Tangokuningatar 2013 Heidi Pakarinen & Karavaani-orkesteri Iin JHL ry 351 syyskokous ja pikkujoulut perjantaina klo Iin työväentalolla Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat sekä muut esille tulevat asiat. Paikalla aluetoimitsija Risto Säkkinen. Pikkujoulut pidetään kokouksen jälkeen. Tarjolla jouluisia herkkuja ja Syssin karaoke. Tervetuloa! Joka lahjan tuo, hän lahjan saa.

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ti 21.10.2014 Retki Kärppäotteluun Kärppäottelu & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

klo 9.30 KUNTOUTTAVA TUOLIJUMPPA Vinttikamarissa klo 10.00-13.00 NEULETÖITÄ MYYTÄVÄNÄ Ala-Aulassa Else Mikkinen myy

klo 9.30 KUNTOUTTAVA TUOLIJUMPPA Vinttikamarissa klo 10.00-13.00 NEULETÖITÄ MYYTÄVÄNÄ Ala-Aulassa Else Mikkinen myy TOIMINTAOHJELMA 30.11.-6.12.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA: MA, KE ja TO klo 7.30-15.30, TI 7.30-13.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-13.00. TOIMINTATUPA AVOINNA: MA klo 9.00-15.00, TI klo 9.00-13.00 ja KE JA PE

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ma 21.10.2013 Megazone & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä retkellä! Käymme

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 26.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tarja Salosen puheenvuoro 2 Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT Iin kunta SELVITYS UUDESTA OPETUSALUEJAOSTA 1.8.2012 TAUSTAA Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2009 päättänyt Iin kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Vuoden 2010 aikana laadittiin edelliseen

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Lakeudenportin opisto Ilmoittautumiset netissä www.alavus.fi>kansalaisopisto>ilmoittautuminen

Lakeudenportin opisto Ilmoittautumiset netissä www.alavus.fi>kansalaisopisto>ilmoittautuminen Maalis/2015 Töysän 4H yhdistys ry:n VUOSIKOKOUS ke 11.03.2015 alk. klo 18.30 Iivarin koulun ruokasalissa Ohjelmassa nuorten palkitsemiset sekä sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tilaisuuden alussa mehu-

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät.

Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: Älkää

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy.

******************************************************************************** Huom! Uusi vertaisryhmä käynnistyy. ELOKUU TAPAHTUMAT: To 6.8. Klo 11.00-14.30.Virkistyspäivä Pyhännän Ahvenjärvellä. Mukana Anne Happo, Muistiluotsista. Lähtö Haapaveden toimiston pihalta klo 9.00. Mahdollisuus on nousta matkan varrelta

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa

klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN PORINAPIIRI Lossikuja 3:n hissiaulassa TOIMINTAOHJELMA 30.5.-5.6.2016 Maanantaina 30.5. RUOKASALISSA KANSAINVÄLINEN VIIKKO! klo 10.00 ULKOIL UA klo 12.30 OHJATTU LIHASVOIMAHARJOITTELU Kuntosali, Lossikuja 3 klo 14.00 FANNI- JA JALMARIKODIN

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA senioreille ja aikuisille 1 Ohjattua kesäliikuntaa Myyrmäen kuntosalin aukioloajat kesäkaudella...2 Kuulovammaisten aikuisten kesäliikunta...2 Hinnat...3 Yleistä...3 Kuntosalin

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa:

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Helsingin ja Turun kaupunkien esittämä haaste toimiin Itämeren tilan parantamiseksi: Tietoisuuden

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

SR ry. Jäsentiedote 2/2011

SR ry. Jäsentiedote 2/2011 Jäsentiedote 2/2011 Tervehdys, Sipoon ressu! Syksy on alkanut, niin myös aktiivinen reserviläistoiminta yhdistyksessämme. Tiedossa onkin paljon erilaista reserviläistoimintaa hyvässä porukassa. Tässä tiedotteessa

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa AIKATAULU VIRITÄ! -tapahtumista Perhonjokilaakson alueella Aikataulu päivittyy edelleen riippuen kunkin yhteisön toiveista ja tarpeista. Osa tilaisuuksista on avoimia,

Lisätiedot

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho

Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Joutsan seudun Parkinsson-kerho PÖYTÄKIRJA Vanhus- ja vammaisneuvosto Aika 26.6.2015 klo: 13.00 14.40 Paikka Palvelukeskus Jousi, Myllytie 14 19650 Joutsa Läsnä: Liisa Temisevä puh.joht. Eläkeliitto Leivonmäen yhd. Tapio Lankia Taisto

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS PERUSOPETUKSEN JA TOISEN ASTEEN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET MUUTA ELOKUU Edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneitten 9.- luokkalaisten

Lisätiedot

Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat

Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat Solhörnan Helmiina Solgård Mustasaaren vanhusneuvosto ja päiväkeskus tiedottavat Julkaisija: Mustasaaren vanhusneuvosto 2007 Layout: Johnny Lahti,

Lisätiedot

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU:

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU: JÄSENKIRJE 2/2010 Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistys ry Isokatu 47, 90100 Oulu, 4 krs. Puh. 044 287 1136 pp.epilepsia@luukku.com http://epilepsia.fi/pohjois_pohjanmaa TOIMISTO: Yhdistyksen toimisto sijaitsee

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 23 Nuorisovaltuusto 23.1.2014 AIKA 23.1.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA

Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA Turun Seudun Pool ry HALLITUSOHJELMA kausi 2015-2016 Julkaisija: Turun seudun pool ry Johdanto Biljardiliiga Turun seudulle avoin biljardiliigakausi aloitetaan taas syksyllä. Biljardiliigan järjestäjänä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen Neuvonta- ja asiakaspalvelut Jonna Hyppönen 26.3.2015 Yleistä Jyväskylän kaupungin neuvonta- ja asiakaspalveluista Jyväskylä-neuvonta, puhelinvaihde ja yhteispalvelupisteet (Tikkakoski, Vaajakoski, Korpilahti

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön

SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014. Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKasteen aloitusseminaari Kokkolassa 12.9.2014 Potkua ja parastamista kehittämistyöhön SenioriKaste on Pohjois-Suomen Kaste-alueen vanhustyön kehittämishanke vuosille 2014 2016. Hankkeessa on mukana

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6!

Minun ja sinun. - meidän kirjastomme. Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun - meidän kirjastomme Sisältää ETUKUPONKEJA kirjaston palveluihin, katso s.6! Minun ja sinun 2 meidän kirjastomme Kokemuksia, ideoita ja tunteita Kirjastossa on säpinää ja hiljaisuutta, vanhoja

Lisätiedot

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke

Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Sodankylän kunnan keskuskeittiöhanke Hankkeen taustaa Kunnanvaltuuston päätös rakentaa Sodankylään uusi keskuskeittiö Tavoitteena löytää uusi, kannattavampi ja tehokkaampi toimintatapa Uuteen keskuskeittiöön

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16

31.8.2011 VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 3/2011 31.8.2011 Asiat VANH 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 VANH 16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 16 VANH 17 OSALLISTUMINEN KANGASALAN SEUDUN SYDÄNYHDISTYKSEN JÄRJESTÄMÄÄN SYYSTAPAHTUMAAN

Lisätiedot

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut

Kehittämisjohtaja Kari Hakari Etelän infotilaisuus Tilaajaryhmä/kehittämis- ja suunnittelupalvelut Tulevaisuuden palvelumalli 2025 Etelän palvelualue Muotiala, Turtola, Nekala, Jokipohja, Taatala, Koivistonkylä, Veisu, Korkinmäki, Viinikka, Nirva, Vihioja, Multisilta, Lahdesjärvi, Sarankulma, Lakalaiva,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 6/2015

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 6/2015 Elinympäristövaliokunta AIKA 08.06.2015 klo 16:00-19:10 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-19:10 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-19:10 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 Mäntsälä Puhelin 019 -- 6871

Lisätiedot

syksy 2015 kevät 2014

syksy 2015 kevät 2014 syksy 2015 kevät 2014 Kuva Keimiöltä 2014 /Helmi Neuvonen Vuoden tunnus: Armo tulkoon kaikkien niiden osaksi, jotka rakastavat Herraamme Jeesusta Kristusta, armo ja katoamattomuus. Ef. 6:24 Hyvä NNKY-väki

Lisätiedot

9.9.2014 VANH 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 VANH 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 18

9.9.2014 VANH 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 VANH 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 18 3/2014 9.9.2014 Asiat VANH 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 18 VANH 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 18 VANH 19 KANGASALAN KUNNAN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1.1.2015 19 VANH 20 VANHUSTENVIIKON

Lisätiedot

AVOIMET OVET OHJELMA

AVOIMET OVET OHJELMA AVOIMET OVET OHJELMA Perjantai 14.9.2012 ja Lauantai 15.9.2012 Toimintojen yleisesittelyjä seuraavissa toimipisteissä: - KAUPUNGINTALOLLA - PÄIVÄKODEISSA - PERUSKOULUISSA - NUORISOTILOISSA - PÄÄKIRJASTOLLA

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen

Anu Valtari 18.11.2014. PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Anu Valtari 18.11.2014 PKS-ENNAKOINTI & ENNAKOINTIKAMARI Tulevaisuuden palvelut ja osaaminen Projektin tavoite ja tunnusluvut Tavoitteena oli hankkia oppilaitosten ja yrityselämän edustajilta näkemyksiä,

Lisätiedot

Jotta osaamme varata ruokaa kaikille, pyydämme ilmoittautumaan juhliin viimeistään

Jotta osaamme varata ruokaa kaikille, pyydämme ilmoittautumaan juhliin viimeistään Tammikuu 2016 ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA VELKUALLA SUNNUNTAINA 6.12.15 SANAJUMALANPALVELUS KIRKOSSA 11.00 Pirkko Tavio, Leena Flander ja Reini Koivusalo Kunniakäynnti sankarihaudoilla ja seppeleenlasku JUHLA

Lisätiedot