Työryhmillä kiireinen syksy VALTUUSTO SAI ILTAKOULUSSA POHJUSTUSTA PÄÄTÖKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työryhmillä kiireinen syksy VALTUUSTO SAI ILTAKOULUSSA POHJUSTUSTA PÄÄTÖKSIIN"

Transkriptio

1 Työryhmillä kiireinen syksy VALTUUSTO SAI ILTAKOULUSSA POHJUSTUSTA PÄÄTÖKSIIN Iin kunnanvaltuusto piti iltakoulua kahtena maanantaina ja Nätteporissa. Iltakouluksi kutsutussa tilaisuudessa ei varsinaisia päätöksiä tehdä, vaan valtuusto linjaa keskeisistä vireillä olevista asioista saamiensa esiselvitysten sekä keskustelun pohjalta. Kouluverkon kehittämistyöryhmä esitteli Jokikylän koulun lakkauttamista koskevan selvityksen Joulukuussa 2013 sattuneen öljyvahingon seurauksena Jokikylän koulurakennus vahingoittui käyttökelvottomaksi ja se jouduttiin purkamaan. Jokikylän noin neljäkymmentä alakoululaista ja henkilökunta ovat käyneet Kuivaniemen koulua helmikuusta lähtien. Työryhmä järjesti jokikyläläisille järjestettiin syyskuun lopulla kuulemistilaisuus lakkauttamisuhasta. Kouluverkon kehittämistyöryhmän sihteerinä toimivan opetusja varhaiskasvatuksen päällikön Vesa Anttilan mukaan suurin osa kyläläisistä on harmissaan kyläkoulun loppumisesta, mutta osa kokee myös, että Kuivaniemen kouluun yhdistymisellä esimerkiksi oppilashuolto kuten terveydenhoitajat ja kuraattorit ovat helpommin koululaisten tavoitettavissa. Myös koulun henkilöstöä on kuultu asiasta, ja työryhmä on vastaanottanut myös kirjallisia lausuntoja kuntalaisilta. Työryhmä perustelee koulun lakkauttamista ja Kuivaniemeen yhdistymistä oppilasmäärän vähentymisen lisäksi myös opetustoimen säästösyillä. Kuivaniemen koululla oppilasryhmät ovat erittäin maltilliset, missään ryhmässä ei ole tilannetta, jotta ei sopisi lisää koululaisia, Anttila jatkaa. Iin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt kouluverkon kehittämistyöryhmän selvitysaineiston ja esittää sen perusteella, että Jokikylän koulua ei tulisi lakkauttaa. Työryhmän selvityksen mukaan nykyinen järjestely, jossa Jokikylän koulun oppilaat kuljetetaan Kuivaniemen kouluun, tuo kunnalle säästöä noin vuodessa. Iin kunnanvaltuusto päätti maanantaina muuttaa Iin kunnan kouluverkkoa, lakkauttaa Jokikylän koulun ja liittää Jokikylän koulun oppilaaksiottoalueen Kuivaniemen koulun oppilaaksiottoalueeseen. Henkilöstön sijoituspaikkana on toistaiseksi Kuivaniemen koulu. Kouluverkon kehittämistyöryhmän selvitysaineisto sekä kokousten muistiot ovat luettavissa kunnan verkkosivuilta osoitteessa Ensi vuoden talousarvio laaditaan uuden päivä - hoito- ja kouluverkon järjestämisen mallin pohjalta Jokikylän koulun öljyvahinkoon liittyneiden asioiden käsittelyn yhteydessä kunnanhallitus asetti kouluverkon kehittämistyöryhmän tehtäväksi myös laatia koko Iitä koskeva koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys. Anttilan mukaan ohessa listatut opetus- ja varhaiskasvatuksen yhteensä noin 0,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt vaativat kaikilta sopeutumista ja yhteistyökykyä. Säästöjä ei kuitenkaan tarvitse hakea vakituisten työntekijöiden irtisanomisilla, Anttila painottaa. Iissä esiopetusta järjestetään sekä päiväkodin että koulun hallinnoimana. Säästöjä haetaan ryhmäkokoja tasoittamalla. Jatkossa 1-2 luokan oppilaille järjestetään vain iltapäiväkerhotoimintaa. Iin koulujen oppilasmäärän kasvualueita ovat erityisesti Alaranta, Ojakylä, Pohjois-Ii, Hamina ja Valtari. Koulujen nykyiset oppilaaksiottorajat poistetaan. Jokaisen koulun ympärille muodostetaan kaksi vyöhykettä. Kouluun otetaan ensisijaisena yhden kilometrin säteellä asuvat, ja mikäli koulussa on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan luokkiin ottaa lisäoppilaita viiden kilometrin säteellä koulusta. Tavoitteena on tasapainottaa koulujen opetusryhmien kokoja, mikä vähentää määräaikaisen henkilöstön tarvetta. Jokaisen lapsen kohdalla koulupaikan määräytyminen tarkastellaan vain kerran. Nykyisellään ostopalveluina tuotetut oppilaskuljetukset maksavat yhteensä noin euroa vuodessa. Ehdotuksena on nostaa nykyisiä kuljetusrajoja sekä vähentää iltakuljetusten määrää. Myös kunnan oman auton käyttömahdollisuutta tarkastellaan säästöjen aikaansaamiseksi. Ii ei luovu lukio-opetuksesta. Säästöjä haetaan poistamalla välipala- ja oppikirjaetuudet sekä myöntämällä jatkossa kuljetus etu vain pitkänmatkalaisille. Lukion vetovoimaisuuden säilyttämiseksi yhteistyötä ammattioppilaitosten kanssa selvitellään mm. kaksoistutkintomahdollisuuden osalta. LUE LISÄÄ päätöksentekoa valmistelevista työryhmistä sivulta 3.

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/2014 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/ Ilman luovuutta voi vain luovuttaa. Näin totesi eräs yläkoululainen kuvamataitotunnilla. Ja näinhän se on. Luova ihminen ei luovuta haasteiden edessä. Luova ihminen tuntee, innostuu, ihmettelee, leikkii, ilmaisee itseään ja siinä samalla oppii ja onnistuu. Viime lukukauden aikana Iin kunnassa oli käynnissä Innoste-hanke, jonka kautta etsittiin keinoja, joilla luovuuden voimaa voitaisiin lisätä myös kouluissa. Hanke päättyi ajallaan, mutta kunta päätti jatkaa luovuuteen panostamista. Kuluvan lukukauden aikana Iin koulujen oppilailla ja opettajilla onkin ollut tilaisuus päästä osaksi Iin kunnan Kansainvälisen kulttuurikasvatuksen toimintamallia, joka jatkaa Innosteen jalanjäljissä luovuuden sanansaattajana. Iin Kansainvälisen kulttuurikasvatuksen toiminnassa olennainen lähtökohta on, että UUTTA kalatalousohjelmaa laaditaan Perämerelle IIN kuntatiedote 5/2014 HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Anna Saksio, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Koulunkäyntiä luovasti Perämeren rannikon kalatalousryhmä perustettiin vuonna 2008 Kokkola - Tornio väliselle alueelle. Kalatalousryhmä on toteuttanut Perämeren rannikon kalatalousohjelmaa , jonka tavoitteena on ollut kalastajien ja kalatoimijoiden välinen yhteistyö ja verkostoituminen sekä kalatalousalan toiminnan kehittäminen. Kalatalousryhmän kautta on voinut myös saada tukea kalastajien ja kalatoimijoiden hankkeisiin. Vuosille laaditaan Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy tiistaina Iin Kansainvälisen kulttuurikasvatuksen toiminnassa olennainen lähtökohta on, että luovuuteen kannustetaan kaikkien koulujen kaikilla kouluasteilla. luovuuteen kannustetaan kaikkien koulujen kaikilla kouluasteilla. Myös koulujen opettajille tarjotaan koulutusta, jonka kautta pyritään kannustamaan luovuuden käyttöä opetustyössä. parhaillaan kalatalousohjelmaa Perämerelle yhdessä paikallisten kalatoimijoiden kanssa. Ohjelman laatimisesta vastaa Oulun seudun Leader, jonka puheenjohtajana toimii Anita Sievänen Iistä. Ohjelman rahoitus saadaan Euroopan merija kalatalousrahastolta, valtiolta ja alueen kunnilta. Ohjelmakaudella Perämeren rannikon kalatalousryhmä rahoitti lähes 50 erilaista hanketta. Hankkeiden avulla muun muassa parannettiin kalasatamaverkostoa, kehitettiin pyyntimenetelmiä ja koulutettiin toimijoita. Iiläiset kalatalousyhteisöt toteuttivat kalatalousryhmän rahoituksella useita hankkeita, kuten selvitys nahkiaiskantoihin ja -saaliisiin liittyen sekä pyydysten kehittelyä hylkeitä silmällä pitäen. Parhaillaan on meneillään kalanjalostustilaan Kouluihin luovuutta pyritään tuomaan taiteilijavieraiden ja taiteilijayhteistyön kautta. Yläkoulujen ja lukion luovuuskasvatusta pyritään toteuttamaan pääosin kansainvälisten taiteilijoiden, muun muassa KulttuuriKauppilan residenssitaiteilijoiden avulla. Taiteilijayhteistyössä opettajat ja taiteilijat toimivat työparin tavoin ja toteuttavat oppilaille työpajoja, joissa integroidaan eri oppiaineita tai käsitellään eri oppiaineiden sisältöjä luovasti tai taiteen keinoin. Opettajien toivotaan saavan yhteistyöstä uusia ideoita opetuksen toteuttamiseen ja tukea eri oppiaineiden integrointiin. Kansainvälisen taidekasvatuksen toimintamallin tavoite on vakiintua osaksi iiläisten lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Toimintamallin toivotaan tukevan luovaa oppimista läpi oppilaan koko koulutaipaleen ekaluokkalaisesta ylioppilaaksi asti. liittyvä kehittämishanke. Perämeren alueen kalastuksessa on nykyisin monia ongelmia. Jatkuvasti pahentuvan hyljeongelman takia uusien kalastajien saanti alalle on erityisen vaikeaa, nykyisten kalastajien määrä vähenee ja ympäristömuutokset aiheuttavat lisähaittoja kalastukselle. Kalatalousohjelman ja kalatalousryhmän toiminnan jatko on koettu eri kunnissa välttämättömäksi. Perämeren kalakannat ovat kuitenkin vahvat, satamaverkosto on tiheä ja sitä on uudistettu. Lähiruuan, myös kotimaisen terveellisen kalan, arvostus ja kysyntä kasvaa, joten mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen on. Ohjelman keskeisimpinä tavoitteina on kehittää ja kokeilla erilaisia pyyntimenetelmiä, tuoda enemmän esille kotimaista kalaa lähiruokana sekä ELINA HAKALA Kirjoittaja toimii kuvataideopettajana ja kulttuurikoordinaattorina Iin kunnassa. HARRI KONTIO Virolaiset kalastajat saivat syyskuussa Heikki Viinamäeltä tietoja nahkiaisrysistä ja nahkiaisen pyynnistä Iijoella. vahvistaa alueen toimijoiden yhteistyötä ja osaamista. Edelleen tavoitteena on kehittää kalasatamia ja kalankäsittelytiloja mm. tilojen kustannuksia pienentämällä ja kalankäsittelylaitteita hankkimalla. Ii on perinteinen kalapitäjä. Iillä on monipuolisia mahdollisuuksia kalatalouden kehittämiseksi. Tämä voidaan ottaa huomioon kalatalousohjelmaa laadittaessa ja sitä toteutettaessa. PIIA KARTTUNEN Oulun seudun Leader-neuvoja RISTO TOLONEN kalatalousryhmän aktivaattori Lisätietoa asiasta ja yhteys tietoja löytyy sivuilta: Uuden keskuskeittiön tavoitteena kannattavampi ja tehokkaampi ATERIANVALMISTUS Myös Iin kunnanhallituksen perustaman keskuskeittiötyöryhmän selvitystyö oli mukana valtuuston iltakoulussa. Keskuskeittiötyöryhmä nimettiin kartoittamaan kunnan ateriatuotannon nykytilaa ja tulevia investointitarpeita. Keskuskeittiötyöryhmän sihteerin, Iin ateria- ja tilapalveluiden liikelaitoksen johtajan Jaana Honkasen mukaan vuoden 2016 alusta lähtien Haminan koulun valmistuskeittiötoiminta joudutaan todennäköisesti keskeyttämään kouluun suunnitellun peruskorjauksen vuoksi. Myös avopalvelukeskus Nikkarin nykyiset keittiötilat ovat kalusteiden, kylmäsäilytyksen ja henkilöstötilojen osalta jo nykyiseen toimintaansa nähden alimitoitetut. Kahden suurimman valmistuskeittiön toiminnan keskeytyessä kunnan kolmas valmistuskeittiö Kuivaniemen koululla ei kapasiteetiltaan pysty hoitamaan koko kunnan ruokatuotantoa, Honkanen täydentää. Keskuskeittiötyöryhmä on tehnyt kattavan selvityksen nykyisen kolmen valmistuskeittiön käyttökuluista, tilojen ja laitteiston investointitarpeista sekä arvioinut uuden keskuskeittiön rakentamis- ja käyttökuluja. Iin kunnanvaltuutettujen iltakoulussa keskuskeittiötyöryhmä esitteli kaksi vaihtoehtoista mallia kunnan ateriapalveluiden järjestämisestä jatkossa. Nykyiset valmistuskeittiöt jakelukeittiöiksi Ensimmäisenä vaihtoehtona on siirtyä yhden keskuskeittiön malliin. Honkasen mukaan kunta rakentaisi Mistä asioista haluaisit Iin kunnan viestivän näkyvämmin? kokonaan uuden keskuskeittiön ja muuttaisi Nikkarin nykyiset keittiötilat jakelukeittiöksi. Uuden keskuskeittiön koko olisi noin 850 m 2, mikä mahdollistaisi keskitetysti kaikkien Iin päiväkotien, koulujen, vanhus-, vammais- sekä kotihoitopalvelun asiakkaiden aterioiden valmistuksen. Keskuskeittiö sijoittuisi Iin terveyskeskuksen naapuriin kunnan omistamalle tontille Suvantolaan. Keskuskeittiön kokonaiskustannusarvio on noin 2,6 miljoonaa euroa. Työryhmän selvitysten mukaan uusi keskuskeittiö mahdollistaisi valmistettavan ateriamäärän nostamisen nykyisestä noin annoksesta noin annokseen per päivä. Toisena vaihtoehtona työryhmä esittää mittavia muutos- ja laajennustöitä nykyisiin Haminan ja Nikkarin keittiötiloihin. Muutosja korjaustöiden yhteenlaskettu kustannusarvio olisi noin 2,7 miljoonaa euroa. Työryhmän selvityksen mukaan ongelmana on väliaikaisten korvaavien keittiötilojen löytäminen muutos- ja korjaustöiden väliseksi ajaksi. Työryhmä on tehnyt myös laskelman Micropoliksen kiinteistössä tällä hetkellä vapaana olevien puhdas- ja tuotantotilojen muuttamisesta keskuskeittiöksi. Työryhmän mukaan Micropoliksen vapaiden tilojen yhdistely ja muunto keskuskeittiöön soveltuvaksi aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia sekä nostaisi ruuan jakelukustannusten osuutta. Selvityksen mukaan uuden keskuskeittiön sijoittaminen terveyskeskuksen alueelle tuo säästöjä käyttökuluissa pidemmällä ajalla. Työryhmän esitykset siirtyvät kunnanhallituksen käsittelyyn. Löydätkö tarvitsemasi tiedon helposti kunnan verkkosivuilta? Millä tavoin haluaisit osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan? KOTIMAISET KASVIKSET RY TEPPO JOHANSSON/ATELJEE UNLIMITED OY Iin kunnanhallituksen nimittämä viestintätyöryhmä laatii parhaillaan Iihin uutta viestintäsuunnitelmaa. Viestintätyöryhmän perustamisen taustalla on Iin vihreät -valtuustoryhmän aloite avoimuuden ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisestä Iin kunnassa. Viestintätyöryhmän puheenjohtajana toimii kunnanvaltuutettu ja vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Aila Paaso. Viestintätyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia viestintäkyselyyn osallistuneita Työskentelyn tueksi viestintätyöryhmä aukaisi verkkoon kuntalaisille, henkilöstölle ja valtuutetuille suunnatun viestintäkyselyn, joka keräsi yhteensä 208 vastausta. Saatuja vastauksia, palautetta ja kehittämisehdotuksia hyödynnetään Iin kunnan viestintäsuunnitelman laadinnassa. Viestintäkysely päättyi juuri Hyvät Tuuletlehden painoon mennessä, joten viestintäkyselyn tulokset julkaistaan kunnan verkkosivuilla tiedotteet kohdassa marraskuun viimeisellä viikolla sekä myös seuraavassa helmikuun 2015 Hyvät Tuulet -lehdessä. Lisätietoa Iin viestintätyö ryhmän toiminnasta

3 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/2014 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/2014 VM/YHTEISPALVELUN KUVAPANKKI Kahdeksan ideaa iiläisten nuorten työllistämisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi LIIKENNETURVA Keskiviikkona Valtarin koululla järjestetään liikenneturvallisuuspäivä Iin 4-6-luokkalaisille yhteistyössä poliisin, palo- ja pelastuslaitoksen, alueen liikennöitsijöiden sekä Liikenneturvan kanssa. Tilaisuudessa myös luovutetaan Jopo-polkupyörä Pohjois-Iin koulun oppilaalle, joka voitti liikenneturvallisuustyöryhmän yhdessä Liikenneturvan kanssa järjestämän alueellisen liikenneaiheisen piirustuskilpailun. Ii panostaa paikallisen liikenneturvallisuuden kehittämiseen Liikenneturvan mukaan jopa puolet jalankulkijoille aiheutuvista henkilövahingoista tapahtuu vuoden pimeimpinä kuukausina eli loka-tammikuussa. Iissä on syksyn aikana toteutettu useita liikenneaiheisia teemapäiviä, joiden tavoitteena on ollut edistää eri-ikäisten iiläisten turvallista liikkumista. Tapahtumat ovat tavoittaneet yhteensä jopa iiläistä päiväkotilaisista senioreihin. Liikennekasvatuksen tulee olla jatkuvaa ja eri ikäryhmille räätälöityä Turvallisen liikkumisen edellytykset luodaan jo maankäytön suunnittelulla ja teiden kunnossapidolla, mutta tiedotuksella, koulutuksella ja asennekasvatuksella edistetään turvallista liikkumiskulttuuria, painottaa Iin liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Vesa Anttila. Kaikki Iin esikoululaiset ja heidän opettajansa osallistuivat alkusyksystä Oulussa järjestettyyn Turvaa Tenaville -päivään. Yläkoulun ja lukion oppilaille konkretisoitui vuorostaan turvavöiden merkitys ylösalaisin käännetyn autosimulaattorin kyydissä. Iin ja Kuivaniemen seniorit ovat saaneet tietoa mm. ajokorttiasioista. Myös liikennetyöryhmäläiset ovat näkyneet Iin aamuliikenteessä. Lokakuussa työryhmäläiset jakoivat kulkijoille yhteensä noin 300 heijastinta ja lamppua. Liikenneturvallisuustyöryhmä on myös vaikuttanut Iin kevyen liikenteen teiden kunnossapitoon ja valaistukseen. Tällä hetkellä työn alla on mm. Sorosentien kunnossapito, Tikkasenharjun kevyen liikenteen suunnitelma ja Ojakylän Praavantien tieosuuden liikenneturvallisuuden parantaminen, Anttila luettelee. Liikenneturvallisuustyöryhmä kehottaa liikenteessä liikkuvia ilmoittamaan erityisesti lasten turvallisuuden kannalta vaaralliseksi koettuja paikkoja. Ympäristöparannuksia ei aina ole välittömästi saatavissa, mutta tiedottamalla asiasta kulkijat saadaan tarkkaavaisiksi. Liikenneturvallisuustyöryhmällä ei ole päätäntövaltaa, mutta me voimme antaa vahvoja lausuntoja epäkohdista esimerkiksi ELY-keskukselle ja saada asiat edistymään, Anttila kannustaa. Iin liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan haetaan jatkoa vielä ensi vuodelle 2015 yhteistyötoimintana kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Iin liikenneturvallisuustyöryhmässä ovat edustettuina kunnan lisäksi poliisi, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, ELY-keskus sekä Liikenneturva, joka toimii liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä. Kiinnostaisiko kuorolaulu? Iin kirkkokuoroon haetaan uusia laulajia. Erityisesti MIESÄÄNIÄ kaivataan. Tule kokeilemaan uutta virkistävää harrastusta! Lisätietoja ja yhteydenotot: Iin seurakunnan kanttori Salla Kujala p Iin Yhteispalvelupiste on avoinna ma-pe klo Puh , Sähköiset asiointipalvelut kehittyvät Valtarin koululla ideoitiin maanantaina nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yllätetään yhteiskunta JAM -tilaisuus kokosi yhteen osallistujia Iin kunnan päättäjistä, henkilöstöstä, alueen yhdistyksistä, kansanedustajista sekä yritysten edustajista. Ryhmissä syntyneet ideat esiteltiin iiläisistä nuorista koostuville raadeille, jotka pisteyttivät sekä antoivat palautetta idean toimivuudesta ja kiinnostavuudesta. Ensi vuoden aikana Iin nuorisotyö yhteistyössä työllistämisen palveluiden kanssa työstää ideoita eteenpäin kokeiluvaiheeseen. Ideoiden toteutukseen haetaan kumppaneita yli kuntarajojen. Yllätetään yhteiskunta -isäntä Jari Raitasen mukaan valtakunnallisesti JAMeissa on kuluneen vuoden aikana synnytetty jo 31 erilaista ideaa nuorten hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämiseksi. Noin puolet ideoista on jo edennyt tai on etenemässä kokeiluvaiheeseen. Vastaavanlaisella ide ointi tilaisuudella on alunperin kehitetty myös iiläisille tuttu Hiilineutraali kunta -hanke (HINKU), jonka jäsen Iin kunta on. Lisätiedot: Jari Raitanen/ Yllätetään yhteiskunta Puh Iin yhteispalvelupiste OPASTAA ulkishallinnon asiointipalveluja on saatavilla yhä enemmän verkon kautta. Viestintäviraston heinäkuun tilaston mukaan 89 prosentilla suomalaisista on kotonaan joko kiinteä tai mobiili nettiyhteys. Nettiyhteyden omaaville käyttäjille sähköisten asiointipalveluiden lisääntyminen on toivottavaa, kun asioita voi hoitaa joustavasti esimerkiksi kotoa käsin ja tarve käydä henkilökohtaisesti paikanpäällä virastoissa vähenee. Esimerkiksi TE-palveluiden mukaan jopa 83 prosenttia uusista työttömäksi ilmoittautumisista tulee verkkopalvelun kautta. Myös jo yli puolet verokorttia tarvitsevista tulostaa oman verokorttinsa verohallinnon verkkosivuilta. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tai osaamista käyttää sähköisiä palveluita. Iin Yhteispalvelupiste (kunnanvirasto, Jokisuuntie 2, 1. krs) avattiin syyskuussa 2011 osana Valtiovarainministeriön valtakunnallista yhteispalveluverkostoa. Iin palvelupisteessä työskentelee kolme yhteispalveluneuvojaa, jotka avustavat Iin kunnan, Kelan, työvoimahallinnon TEpalveluiden sekä Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaalipalveluja koskevien asioiden vireillepanossa. Iin yhteispalvelupisteellä on nähtävillä kaikki kunnan kuulutukset, kunnanhallituksen ja -valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat. Asiakkaiden vapaassa käytössä on myös tietokonepääte ja tulostin. Yhteispalveluneuvoja Helena Kurttilan mukaan Iin palvelupisteellä asioi keskimäärin asiakasta päivittäin. Meillä ei ole pääsyä asiakkaan KELA- tai TE-palveluiden henkilötietoihin, mutta vastaanotamme paperisia lomakkeita ja niiden liitteitä eteenpäin toimitettavaksi. Asiakkaita koskevat päätökset tehdään aina virastoissa, Kurttila korostaa. Iin Yhteispalvelupisteellä on tavattavissa joka tiistai (klo ja 13 15) Kelan asiantuntija kahdenvälistä neuvontaa varten. Asiantuntijalle ei tarvitse ennakkoon varata tapaamisaikaa, vaan käytössä on vuoronumerojärjestelmä. Kelan asiantuntijan kanssa voi hoitaa kaikkia sosiaaliturvaetuuksia koskevia asioita kuten lapsiperheiden tuet, sairausvakuutus, kuntoutus, asumis- ja opintotuki sekä vähimmäiseläkkeet. Etäpalvelu asioi asian tuntijan kanssa verkko yhteyden avulla Iin Yhteispalvelupisteessä on käytössä myös TE-palveluiden etäpalveluyhteys, jonka avulla asiakas voi olla yhteydessä kahdenkeskisesti TE-palveluiden vastuuvirkailijaan. Asiakas voi myös osallistua TE-palveluiden Oulun toimipisteellä järjestettäviin tilaisuuksiin etäyhteyden avulla. Tulevaisuudessa Yhteis palvelupisteet muuttuvat Asiointipisteiksi Valtiovarainministeriö valmistelee koko maan kattavaa la- kisääteistä julkisen hallinnon yhteisten asiointipisteiden verkkoa. Syksyllä 2014 viidellä paikkakunnalla alkoi asiointipistekokeilu, jossa poliisin lupahallinnon, verohallinnon, maistraatin, TE-palveluiden, KELAn sekä pistettä ylläpitävän kunnan palvelut saa yhdestä pisteestä. Yksi kokeilupaikkakunnista on Oulun Kiiminki. Asiakaspalvelu nimellä kulkevan hankkeen tavoitteena on tarjota asiakkaille yhdenvertaisesti ja kohtuuetäisyydellä asuinpaikastaan valtion ja kuntien asiakaspalveluja. Hankkeen valmistelutyöryhmä on ehdottanut, että eduskunta käsittelee asiaa syksyllä 2015 ja nykyiset yhteispalvelupisteet tulisivat laajenemaan asiointipisteiksi vuodesta 2016 lähtien. Iissä palvelut täydentyisivät poliisin lupapalveluilla sekä maistraatin ja Verohallinnon palveluilla. Tervetuloa tutustumaan Yhteis palvelupisteen palveluihin tiistaina klo Kahvitarjoilu. 5 Ensimmäiset ikääntyneiden perhehoitajat valmistuivat Oulunkaaren kuntayhtymä on valmentanut ja hyväksynyt ensimmäiset ikääntyneiden perhehoitajat. Valmennukseen osallistui 13 ihmistä. Hyväksyttyjä perhehoitajia ja perhehoitopaikkoja on Oulunkaaren alueella Pudasjärvellä, Iissä ja Utajärvellä. Elo-lokakuussa järjestetty koulutus koostui viidestä tapaamiskerrasta sekä kotikäynneistä perhehoitajien luokse. Tapaamisissa käsiteltiin muun muassa ikääntyneiden yleisimpiä sairauksia, perushoitoa, yhteydenpitoa omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä sitoutumista perhehoitajaksi. Valmennukseen kuului myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen järjestämä palo- ja pelastuskoulutus. Oulunkaaren perhehoitajien koulutuksen järjestänyt projektityöntekijä Tiina M. Honkanen kertoo, että nyt hyväksytyistä perhehoitajista suurin osa on ollut aiemminkin tekemisissä ikääntyneiden hoitamisen kanssa joko työnsä kautta tai henkilökohtaisessa elämässään. Mukana on sekä perheettömiä että perheellisiä, mutta kaikilla on niin sanottua turvaverkkoa tai työpari perhehoitajana työskentelyyn, Honkanen iloitsee. Perhehoitoa toteutetaan sekä lyhyt- että pitkäaikaisena. Lyhytaikainen perhehoito on tarkoitettu muun muassa omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseen, ja sitä voi kysyä oman paikkakuntansa perhehoidon vastaavalta. Perhehoidosta vastaavat työntekijät tuntevat perhehoitajat hyvin, ja he yhdistävät sopivat perhehoitajat ja asiakkaat. Pitkäaikaiseen perhehoitoon haetaan kirjallisella lomakkeella, ja päätöksen tekee sama moniammatillinen SAS-ryhmä, joka päättää hoivahoitoon sijoittumisestakin. Perhehoidon asiakkaiden täytyy pystyä itse liikkumaan ainakin jonkin verran, ja heidän tulee pääsääntöisesti nukkua yönsä. Perhehoito on kiinnostanut ikääntyneitä kaikissa jäsenkunnissa. Erityisesti kuntalaisia kiinnostaa omaishoidon vapaiden järjestäminen perhehoitoa hyödyntämällä. Iissä perhehoito on jo käynnistynyt, kun ensimmäinen ikääntynyt on muuttanut Kempeleessä sijaitsevaan perhekotiin. Ensimmäiset jäsenkuntien alueella sijaitsevat ikäihmisten perhehoitopaikat aloittavat toimintansa tämän vuoden aikana. Lisätietoja Iin perhehoidosta, Oulunkaaren kuntayhtymä p Seuraa Oulunkaarta Twitterissä Ryhmätöiden tuloksena syntyneet kahdeksan ideaa on koottu ja kuvitettu e-kirjaksi. Voit selata e-kirjaa Iin kunnan verkkosivuilla. Iin aurinkoenergian yhteis hankinnan tarjouskilpailu käynnissä Iilaakso Oy kilpailuttaa parhaillaan aurinkoenergiajärjestelmiä tarjoavia yrityksiä yhteishankinnasta kiinnostuneiden iiläisten puolesta. Yhteishankintaa vetävän Iilaakso Oy:n energia-asiantuntija Kari Mannisen mukaan tarjouskilpailun kautta valitaan porukalle yhteinen palveluntoimittaja. Jos hinta miellyttää, jokainen tekee oman sopimuksen palveluntoimittajan kanssa. Iilaakso Oy ei ole osallisena sopimuksissa, Manninen täydentää. Iissä on syksyn aikana kartoitettu alueen yritysten, kiinteistöyhtiöiden ja kotitalouksien kiinnostusta osallistua aurinkoenergiajärjestelmien yhteishankintaan. Iilaakso Oy on järjestänyt kaksi avointa tilaisuutta aurinkoenergiasta kiinnostuneille. Lokakuussa ensimmäinen tilaisuus keräsi yli 70 kiinnostunutta henkilöä paikalle, joista noin 50 on ilmoittanut halukkuudesta osallistua yhteishankintaan. Järjestetyissä tilaisuuksissa osallistujat ovat voineet esittää vieraileville asiantuntijoille vapaasti kysymyksiä esimerkiksi aurinkojärjestelmien tekniikasta tai asentamisen vaatimuksista. Paikalla on ollut myös järjestelmiä jo hankkineita kertomassa laitteistojen toimivuudesta ja todellisista tuotantomääristä. Iissä aurinkojärjestelmän asentaminen omakotitalon tai lomaasunnon katolle ei vaadi rakennusvalvonnalta erillistä toimenpidelupaa. Jos paneelit liitetään sähköverkkoon, täytyy alueen sähköyhtiöltä hakea erikseen lupa. Liikekiinteistöihin, teollisuushalleihin, rivitaloihin tai asemakaava-alueella maahan asennettavat järjestelmät vaativat puolestaan rakennusvalvonnan toimenpideluvan sekä mahdollisesti naapurien kuulemisen, Manninen jatkaa. Oulunkaaren kuntayhtymällä on nyt Twitterissä oma profiili, jonka löytää nimellä Oulunkaari. Mene osoitteeseen ja luo itsellesi Twitter-tili. Etsi Oulunkaaren profiili ja liity seuraajien joukkoon. Twitterin kautta tiedotetaan ajankohtaisista Oulunkaaren kuulumisista. Tekstiviestin mittaisia positiivisia uutisia, kuvia ja mielenkiintoisia linkkejä julkaistaan lähes päivittäin. Tiliä kannattaa seurata sekä Oulunkaaren työntekijöiden, asiakkaiden että yhteistyökumppaneiden. Twitter on myös yksi kuntayhtymän kriisitiedottamisen välineistä, joten mahdollisissa erikoistilanteissa sen kautta saa uutta tietoa kätevästi ja nopeasti omaan älypuhelimeensa tai tietokoneeseensa. Minkälaiset Oulunkaaren tiedotteet kiinnostavat juuri sinua? Lähetä palautetta Oulunkaaren viestinnän asiantuntijalle Riitta Muhoselle sähköpostitse oulunkaari.com tai p Kuivaniemen Senioritupa kiittää lämpimästi Kalevi Vääräkankaan ja Helvi Vakkurin omaisia saamastaan lahjoituksesta. Oulunkaaren vanhuspalvelut kiittävät Kuivaniemen Eläkeliittoa ja Eläkkeensaajia, Iin Eläkeläiset ry:tä ja Eläkkeensaajia, Eläkeliitto Iin yhdistystä, Oijärven kyläkammaria, Kuivaniemen nuorisoseuraa, Kuivaniemen Roolinvaihtajia, Kuivaniemen ja Simon laulupelimanneja, Timo Väätäjää, Iin seurakuntaa ja Ii-instituuttia yhteistyöstä Vanhustenviikon tapahtumien järjestelyissä. Yhteishankintaan voi vielä liittyä mukaan ottamalla yhteyttä Kari Manniseen tai p Iilaakso Oy:n verkkosivuille on koottu tietoa Iin yhteishankinnan etenemisestä. Lisäksi sivuilta voi ladata järjestettyjen tilaisuuksien esitysmateriaalit sekä tarjouspyynnöt Kuivaniemen nuorisoseurantalolla järjestettyyn Vanhustenviikon avajaistapahtumaan osallistui toistasataa ikäihmistä.

4 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/2014 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/ Iin kunnan tietoliikenneselvitys sekä verkkosuunnitelma ovat valmistuneet Iilaakso Oy on teettänyt kaksi selvitystä koskien kunnan nykyisiä tietoliikennejärjestelmiä ja -palveluita sekä valokuitukaapelin rakentamisen edellytyksiä. Selvitykset esiteltiin kunnanvaltuuston iltakoulussa maanantaina Tietoliikenneselvityksen mukaan Iin kunnan tietoliikennekustannukset ovat noin euroa vuodessa. Summa sisältää kaikki kunnan käytössä olevat kiinteät ja langattomat verkkoyhteydet, niiden ylläpito-, sekä tietoturva- ja käyttöönottopalveluita. Iilaakso Oy:n toimitusjohtaja Ari Alatossavan mukaan kunnalla on useita erilaisia verkkosopimuksia useiden eri palvelutarjoajien kanssa, mikä tekee siitä vaikeasti hallittavan kokonaisuuden. Tietoliikenneselvityksestä käy myös ilmi, että jos kunnalla olisi hallinnassa oma kiinteä valokuituverkko, vuosittaiset säästöt käyttökustannuksissa olisivat merkittävät. Selvityksen mukaan omalla verkolla olisi myös vaikutusta verkon suorituskykyyn, tietoturvaan sekä palvelujen laadun parantumiseen. Kunnan nykyiset tietoliikennesopimukset ovat voimassa vuoteen 2017 saakka. Valokuituverkon kokonaiskustannukset 7 miljoonaa euroa Iin Tietoverkko-osuuskunta perustettiin vuoden 2013 alussa tavoitteena rakentaa koko kuntaa palveleva 100 megabitin nopeudella toimiva valokuituverkko. Marraskuun 2014 alkuun mennessä osuuskunta on vastaanottanut 420 liittymishakemusta. Osuuskunnan jäseneksi ovat voineet liittyä kaikki Iin kunnassa asuvat yksityishenkilöt, yrittäjät, maanviljelijät sekä loma-asukkaat. Verkkosuunnitelman mukaan valokuidun rakentaminen koko kunnan alueelle maksaisi arviolta noin 7 miljoonaa euroa. Tämä sisältää sekä runkoverkon että tilaajaverkon (yhteensä 524 kilometriä) rakentamiskulut. Iin Tietoverkko-osuuskunnalle on myönnetty valtion viestintäviraston laajakaistatuki, jonka osuus olisi 33 prosenttia runkoverkon tukikelpoisten alueiden rakentamiskustannuksista (n euroa). Viestintäviraston tuen edellytyksenä on, että kunta osallistuu rahoitukseen samaisella osuudella. Osuuskunnalla on myös mahdollisuus saada ELY-keskukselta tukea tilaajaverkon tukikelpoisen alueen rakentamiskuluihin (n. 1,37 miljoonaa euroa). Lopun valokuituverkon (runko- ja tilaajaverkko) rahoituksen Iin Tietoverkko-osuuskunta joutuisi kattamaan pitkäaikaisella lainalla (n. 3,9 miljoonaa euroa). Lainan saamiseksi osuuskunta tarvitsisi kunnan takauksen. Joulukuun alussa Iin Tietoverkko-osuuskunnan hallitus kokoontuu käsittelemään valokuidun rakentamisen mahdollisuuksia. Mikäli laajakaista kaikille hankkeen valtion tuki aiotaan hyödyntää, tulee hanke saada käyntiin vuoden 2015 loppuun mennessä. Iin Tietoverkko-osuuskunta tiedottaa kaikkia liittymähakemuksen jättäneitä osuuskunnan jatkosta hallituksen pitämän kokouksen jälkeen. IiRekry KOULUTUS- JA TYÖNHAKUMESSUT jälleen tammikuussa 2015 ärjestyksessään kolmannet IiRekryt järjestetään Micropoliksella klo Messujen tarkoituksena on edistää alueen työnhakijoiden, yritysten ja työpaikkojen välittäjien kohtaamista. Jos työn tai koulutuksen hakeminen tuntuu haastavalta, uskalla pyytää apua! Micropoliksen työllistämiskoordinaattorin Helena Ylisirniön mukaan messuille on osallistumassa TE-palvelut, useita rekrytointiyrityksiä, oppilaitoksia sekä joukko alueemme työnantajia. IiRekryjen ajankohta palvelee hyvin oppilaitosten kevään 2015 yhteishakua, mutta myös yritysten kausi- ja kesätyöpaikkojen avautumista, Ylisirniö täydentää. Messukävijöille on lisäksi tarjolla työpajoja, joissa annetaan vinkkejä koulutus- ja työpaikkahakuun sekä opastetaan ammatinvalinnassa ja urasuunnittelussa. Työpajoissa voit esittää mieltäsi askarruttavia kysymyksiä suoraan asiantuntijoille ja arvioittaa esimerkiksi oman työhakemuspohjasi ja CV:n. Yrityksille tarjolla maksuton esittelypiste IiRekryn kautta yrityksillä on mahdollisuus tavata kasvokkain iiläisiä työnhakijoita sekä tehdä yritystä tutuksi myös muiden alueen yritysten kesken. Uutena IiRekryillä lanseerataan Paras kesätyöpaikka kampanja alueen työnantajille. IiRekry koulutus- ja työnhakumessut järjestävät yhteistyössä Iin kunnan työllistämisen palvelukeskus ja Micropolis Oy. Lisätiedot IiRekry koulutus- ja työnhakumessuista sekä yritysten messupaikkavaraukset: Helena Ylisirniö, p , IiRekry -verkkosivut avataan joulukuussa Iin alueen työnhakijoiden ja työnantajien tueksi avataan joulukuussa uudet IiRekry -verkkosivut (www.ii.fi/rekry), jotka kokoavat yhteen mm. alueen yritysten, kunnan sekä Oulunkaaren avoimet työpaikat. Sivusto palvelee työnhakijoiden lisäksi myös alueen työnantajia, jotka voivat maksuttomasti ilmoittaa avoimesta työpaikasta, työharjoittelumahdollisuuksista, työssäoppimisjaksoista, kuten TET-paikoista tai opinnäytetöistä. Kansalaisopiston kursseilla on vielä tilaa! Kranssi solmupuu-tekniikalla. Kurssin aikana valmistetaan kransseja koukuttavalla solmupuu-tekniikalla, jolla näyttävä koriste valmistuu helposti. Kranssin materiaaliksi soveltuvat esimerkiksi eripaksuiset paperinarut, paksu villalanka, puuvillakangassuikaleet tai videonauha. Osallistujilla on lisäksi mahdollisuus tutustua Rosee-tekniikkaan, jolla valmistetaan pieniä somisteita paperinarusta. Kurssipäivät pe klo ja la klo Opetus järjestetään Nätteporissa. Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Huonekalujen verhoilukurssi. Vanhat huonekalut saavat uuden elämän verhoilukurssilla. Kurssilla kunnostetaan ja entisöidään huonekaluja perinteisin menetelmin sekä opitaan käyttämään materiaaleja ja työvälineitä. Sopii sekä aloittelijoille että verhoilua jo harrastaneille. Opetus maanantaisin alkaen klo Rantakestilässä. Kurssimaksu 56. Ilm mennessä. Tiffanytyö. Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan lasityö kuparifoliotekniikalla. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että jo aiemmin lasitöitä tehneille. Kurssi-info tiistaina klo Opetus tiistaisin alkaen klo Info ja opetus järjestetään Nätteporissa. Kurssimaksu 50. Ilm mennessä. Järjestyksenvalvojan peruskurssi. Järjestyksenvalvojakortin voi suorittaa osallistumalla kahtena viikonloppuna toteutettavaan koulutukseen ja läpäisemällä kirjallisen loppukokeen. Koulutus järjestetään ja Kuivaniemen nuorisoseurantalolla. Kurssimaksu 110. Ilm mennessä. Kasviskekkerit. Kurssilla kokataan maistuvaa ja terveellistä kasvisruokaa, alkuruokia ja jälkiruokia unohtamatta. Kurssi sopii niin kasvissyöjäksi alkavalle kuin terveyssyistä kasvisvoittoisesta ruokavaliosta kiinnostuneille. Kurssilla aikaisemminkin käyneet ovat tervetulleita, sillä menu on uusi ja entistä herkullisempi. Raaka-aineiden hinta jaetaan kurssilaisten kesken. Kurssimaksu 14. Opetus Valtarin koululla la klo Ilm mennessä. Raakasuklaata rakkaimmille. Suklaa sopii täydellisesti ystävänpäivään. Kurssipäivänä herkut valmistetaan ravinnerikkaista RAAKA-aineista. Pidetään porukalla monen sortin suklaamaistiaiset sekä tehdään pienet raakasuklaiset ystävänpäiväyllätykset rakkaalle/ystävälle. Kurssimaksu 22, sisältää raaka-aineet. Opetus Valtarin koululla la klo Ilm mennessä. Haku kursseille tapahtuu netissä Iin kansalaisopiston sivuilla Lukutaitoa, elämyksiä ja yhteisöllisyyttä - kirjastosta Aloitin synnyinkuntani kirjastonjohtajana lokakuussa. Iin kirjasto on vienyt minut monelle matkalle maailman ympäri. Aloitin Melukylästä ja sukelsin vaatekaapin kautta Narnian tarinoihin. Mielikuvitus lensi yhdessä Katto-Kassisen kanssa Tukholman taivaalla. Jatkoin matkaa Yhdysvalloissa Neiti Etsivän kanssa. Viisikko vei minut Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat, LA klo 13 Iin kirjastossa auditoriossa Joulumuorin satuhetki Joulukuun satuhetket Iin kunnankirjastossa to klo Kuivaniemen kirjastossa ti klo IIN KIRJASTON AUKIOLOAJAT retkelle Englannin nummille. Sinuhe Egyptiläisen kanssa seikkailin muinaisessa Egyptissä. Suomen sotiin palasin Tuntemattoman sotilaan matkassa. Itkin, kun Vilho Koskela kuoli, ja nauroin Mielensäpahoittajan kanssa. Lukutaito on tärkeämpi kuin koskaan, ja siihen liittyy paljon muutakin kuin tekninen kyky lukea tekstejä. Lukemaansa täytyy ymmärtää ja tekstin luotettavuutta arvioida. Lasten sanavarasto kehittyy lukemisen kautta. Lukevien lasten sanavarasto on tuhansia sanoja laajempi kuin niiden lasten, jotka eivät lue. Myös empatiakyky ja suvaitsevaisuus kehittyvät luettujen tarinoiden myötä. Kirjastojen rooli lukemaan kannustamisessa ja koulun yhteistyökumppanina on tärkeä. Kirjastojen kokoelmat ovat paljon laajempia kuin kaupallinen tarjonta. Kirjasto järjestää tapahtumia ja tarjoaa kuntalaisille usein ainoan ilmaisen kulttuuripalvelun. Kirjasto tarjoaa myös tilan, jossa voi viettää aikaa, opiskella ja hakea tietoa. E-kirjat yleistyvät, ja tulevaisuudessa kirjastot voivat tarjota hyvät e-kirjakokoelmat asiakkailleen. Kirjaston tehtävä on silloinkin tarjota kaikille kuntalaisille tasaarvoiset mahdollisuudet tietoon ja kirjallisuuteen. Toivon, että voimme Iin kirjastossa tarjota kaikille iiläisille tunteita, elämyksiä ja kirjallisia matkoja maailman ympäri! Iin kirjasto on aloittanut blogin kirjoittamisen. Blogissa käsitellään ajankohtaisia asioita kirjastoalalta sekä tiedotetaan tapahtumista ja kirjavinkeistä. Tutustu Itsenäisyyspäivän aikaan Pe klo La SULJETTU Joulun aikaan Ti klo Ke SULJETTU La klo Vuodenvaihde Ke klo To SULJETTU Iin nuorisotilat Nurkka ja Majakka Nuorisotilat on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 18-vuotiaiden nuorten omiksi kohtauspaikoiksi, joissa ammattitaitoisen aikuisen johdolla luodaan mahdollisuus yhdessäoloon ja erilaisiin pienryhmätoimintoihin. Nuorisotiloilla voi turvallisesti viettää vapaa-aikaa kavereiden kanssa pelaillen pingistä, biljardia, lautapelejä, erilaisia konsolipelejä sekä surffailla netissä. NUORISOTILA NURKKA, Haminantie 8, Ii. P Aukioloajat: ti-pe klo , ti ja to luokkalaiset klo NUORISOTILA MAJAKKA, Kuivajoentie 12, Kuivaniemi. P Aukioloajat: ti-pe klo , ti ja to luokkalaiset klo Ii-instituutin talvikuva kilpailu käynnissä Julkaise iiläinen talvikuva Instagram-kuvapalvelussa käyttäen tunnusta #iihappens Palkitsemme parhaan talvikuvan hyvällä palkinnolla lumien sulattua ja jäiden lähdettyä. Riemukkaita talvihetkiä toivottaen Ii-instituutti liikelaitoksen liikunta, nuorisotyö ja tapahtumat. Kesäkuva kilpailun voittajaksi valittiin Jonna Päkkilä, joka palkittiin Tablet-taulutietokoneella. Kuvassa vasemmalta Jussi Mertala, Riitta Räinä sekä Jonna ja Peetu Päkkilä. Maksutonta liikuntaneuvontaa iiläisille työikäisille Ii-instituutin liikuntahankkeen nettisivut on avattu! Sivuilta löydät tietoa Iin alueen liikuntapalveluista ja -mahdollisuuksista. Hankkeen tavoitteena on edistää iiläisten terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä liikuntaaktiivisuutta ja ravintotietoutta. Tutustu osoitteessa

5 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 5/2014 TO Iin kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat esiintyvät PE Ii-instituutin infopäivä: Voimavaroja ja valmiuksia työelämään Kuivaniemen nuorisoseurantalolla klo Infoa tarjolla: työttömien työnhakijoiden opintoseteleistä Etsivän Nuorisotyön palveluista vuotiaille työelämään valmentavista kursseista, mm. atk työkykyä ylläpitävistä liikunta-, tapahtuma- ja kulttuuripalveluista yhteistyökumppaneiden palveluita musiikkiesityksiä ja lisäksi LiveOkea Kaikkien kurssitoiveen jättäneiden kesken arvomme puolen vuoden kuntosalipoletin (arvo 75 ). Tarjoamme ilmaisen lounaan 80 ensimmäiselle. Piparikahvitarjoilu! Tervetuloa, vapaa pääsy! Järjestää: Ii-instituutti liikelaitos, Kansalaisopisto, Taidekoulu, Nuorisotyö, Liikunta, Tapahtumat, Kulttuuri ja Kirjasto LA joulutapahtuma ja -myyjäiset Olhavan koululla klo Ohjelmassa mm. arvontaa, kahvio ja trubaduuri Kalevi Ilkka. Myynnissä mm. leivonnaisia, käsitöitä ja lahjatavaraa. Tapahtuman tuotto menee Olhavan koulun oppilaiden toiminnan sekä Olhavan alueen vanhustyön tukemiseen. Myyntipaikkavaraukset: Auli Tolonen p Myyntipöydän hinta 5. Joulumyyjäiset järjestävät yhteistyössä Olhavan koulun vanhempainyhdistys ja Olhavan Porinapiiri. Maksutonta kehonkoostumusmittausta Kuivaniemellä ja Iissä viikolla 48 - Ma klo Kuivaniemen seurantalo (Kirkonkyläntie 17, Kuivaniemi) - Ti klo Kuivaniemen seurantalo - Ke klo Iin Nätteporin Tietoppi (Puistotie 1, Ii) - To klo Iin Nätteporin Tietoppi - Pe klo Iin Nätteporin Tietoppi Lisätiedot: Ii-instituutti, liikuntaneuvoja Henna Kuusiniva, p , TI Iin kansalaisopiston Muskarit esiintyvät Tervetuloa klo alkaen Iin työväentalolle. KE Iin kansalaisopiston Laulustudion solistit esiintyvät TO Taidekoulun opiskelijat esiintyvät PE Iin rauhanyhdistyksen joulumyyjäiset Tervetuloa joulumyyjäisiin Iin rauhanyhdistykselle (Sorosentie 236, Ii) klo Ravintolasta riisipuuroa, jouluiset lisukkeet ja joulukonditoriaherkut. Myyntipöydistä tuoreita kaurarieskoja, joululaatikoita, herkullisia leivonnaisia, käsityötuotteita, joulukoristeita ym. Joulutouhuja lapsille ja arvontaa. Kaikkien kävijöiden kesken arvotaan jouluherkkukori! LA klo Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat IiKALENTERI Jouluista ohjelmaa koko perheelle. Klo Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinoiden avaus Huilingin näyttämöllä. Iin kunnan tervehdys, Iin seurakunnan tervehdys, Iin kirkon naiskuoro esiintyy, Pohjois-Iin kylän kuninkaallinen joulutervehdys, Joulupukki saapuu Huilingin näyttämölle. Klo jouluiset yhteislaulut. Iin Laulupelimannien säestyksellä joululauluja Huilingin näyttämöllä. Klo kinkkubingo. Kuivaniemen nuoriseura järjestää Huilingin näyttämöllä bingon, jossa palkintoina on viisi kappaletta Atrian joulukinkkuja. Klo Joulumuorin satuhetki. Joulumuori lukee satuja Iin kirjastossa Klo jouluiset yhteislaulut Iin Laulupelimannien säestyksellä Huilingin näyttämöllä. Klo Tiernapojat esiintyy Huilingin näyttämöllä. Tanssikoulu TanssinTahti Show&StreetTeens- ryhmä esiintyy Huilingin Näyttämöllä. Klo Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinat Iin seurakuntatalolla, Huilingin tapahtuma-alueella ja Nätteporissa kirjaston aulassa. Vapaa pääsy! Nähdään Iin Haminan Iin Wanhan Haminan Joulumarkkinoilla! Markkinapaikat myy Iin Haminan vanhempainyhdistys. Klo kotiseutumuseon tonttupaja avoinna. Iin kotiseutumuseoon on muuttanut Iin Näyttämöyhdistyksen tonttuja ja Iipajan askartelujoukkue. Tonttupajassa lauletaan, leikitään ja askarrellaan. Klo KulttuuriKauppilassa avoimet ovet. Taidetta ja taide-esineitä jouluhinnoin. Sanna Koivisto piirtää muotokuvia, myös valokuvista. Glögi- ja piparitarjoilu! Klo Iin kirjasto avoinna. Samalla voi tutustua Taidekoulun näyttelyyn aulassa. Klo Huilinki avoinna. Tmi Savotta pitää Museokahvila Huilinkia avoinna koko tapahtuman ajan. Klo Joulumarkkinatanssit Yli-Olhavan maamiesseuran talolla. Tervetuloa tekemään ostoksia jo klo 19 myyjäispöydältämme. Esiintyy Mikko Tapio & Mysteeri. Liput 13. Sunnuntaina Klo 10 ensimmäisen adventtisunnuntain perhekirkko Iin kirkossa. Klo 18 ikoniristin siunaustilaisuus Iin seurakuntatalon kappelissa. Hyvää Joulua toivottavat yhteistyössä: Ii-instituutti liikelaitos/tapahtumat, Liikunta, Nuorisotyö, Kulttuuri, Kirjasto, Kansalaisopisto, Taidekoulu, Iin Haminan vanhempainyhdistys, Iin Seurakunta, Iin Laulupelimannit, Iin Näyttämöyhdistys, Tmi Savotta, Iin kunta/iipaja, KulttuuriKauppila, Kuivaniemen Nuorisoseura, SPR Ii, Yli-Olhavan Maamiesseura, Pohjois-Iin kyläyhdistys, Valintatalo, K-Hamina, Halva, Iin Erergia Oy LISÄTIETOA MARKKINOISTA, TANSSEISTA JA OHJELMASTA: MARKKINAPAIKAT KLO 10-15: Iin seurakuntatalo: 10 e (pöytä: 100x60), 15 e (pöytä: 125x75), 20 e (pöytä 140x70), Huilingin tapahtuma-alue: 10 /m ulkona Nätteporin aula: 10 /pöytä. Varaa paikat: Iin Haminan vanhempainyhdistys/pekka Nevalainen p YLI-OLHAVAN TANSSIT: Yli-Olhavan maamiesseura/aira Sipola p OHJELMA/JÄRJESTELYT: Ii-instituutti liikelaitos/liikunta, nuorisotyö ja tapahtumat: Riitta p , Jussi p , Pekka p TI Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa - Satutuokioihin on vapaa pääsy. Tervetuloa tarinoiden pariin! - Lisätietoja p , TO klo Satutuokio Iin pääkirjastossa - Satutuokioihin on vapaa pääsy. SU klo Jokien kuorot -konsertti Esiintymässä Pohjan Mieslaulajat (Kemi), Haukiputaan Mieskuoro ja Iin Mieslaulajat. Teemana on kevyttä ja klassista musiikkia. Konserttiin on vapaa pääsy, väliajalla kahvitarjoilu. Konsertti järjestetään Haminan koululla, Kirkkotie 5, Ii LA Kuivaniemen Joulumarkkinat Kuivaniemen nuorisoseurantalolla. Lisätiedot: Kuivaniemen Nuorisoseura ry/raimo Ikonen p SU klo Hyvää Joulua sanoin ja sävelin Nätteporin auditorio, Puistotie 1, Ii. Tervetuloa kuulemaan jouluisia runoja, lauluja ja sävelmiä Iin lausuntapiirin ja Iin Laulupelimannien esittäminä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. SU klo Tekniikkapäivä Mikko Törmälehto pitää osallistujille maastaveto-, rinnalleveto- sekä jalkakyykkytekniikkapäivän sekä antaa tietoa kuntosaliharjoittelusta ja proteiinien ja hiilihydraattien merkityksestä treenaamisessa. Osallistumismaksu 25 / hlö. Ilmoittautumiset ennakkoon Moveen! - Lisätiedot: Liikuntakeskus Move, Laitakuja 4, Ii. Marjo ja Seppo Veijola, p TO Aseman koulu täyttää 75 vuotta Juhlat järjestetään torstaina klo Tervetuloa juhlimaan entiset Aseman koulun oppilaat, henkilökunta, kyläläiset ja kaikki asiasta kiinnostuneet! Lisätiedot: rehtori Jari-Jukka Jokela, p SU Pelimannien joulukonsertti klo Kuivaniemen ja Simon pelimannien joulukonsertti Kuivaniemen Aseman liikuntasalissa. Ohjelmassa esityksiä ja yhteislaulua. Lippu 5 euroa, sisältää kahvin. Lisätiedot: Anne Riepula, p KE Iin uudenvuoden vastaanotto Huilingin tapahtuma-alueella tarjolla lämmintä mehua ja makeisia. Ohjelmassa: klo sävelhartaus Iin kirkossa klo Iin kunnan ja Iin seurakunnan tervehdys klo ohjelmaa koko perheelle klo ilotulitus Järjestäjänä Iin kunta ja Iin seurakunta. Vapaa pääsy. MA IiRekry koulutus- ja työnhakumessut IiRekryt järjestetään Micropoliksella klo Messujen tarkoituksena on edistää alueen työnhakijoiden, yritysten ja työpaikkojen välittäjien kohtaamista. Vapaa pääsy työnhakijat ja työnantajat. TuuliWatin uudet voimalat pyörivät Iin Olhavassa. Sen kunniaksi järjestämme Tuotamme puhdasta sähköä tuulesta. Maisemaravintola Merihelmessä torstaina klo Tangokuningatar 2013 Heidi Pakarinen & Karavaani-orkesteri Iin JHL ry 351 syyskokous ja pikkujoulut perjantaina klo Iin työväentalolla Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat sekä muut esille tulevat asiat. Paikalla aluetoimitsija Risto Säkkinen. Pikkujoulut pidetään kokouksen jälkeen. Tarjolla jouluisia herkkuja ja Syssin karaoke. Tervetuloa! Joka lahjan tuo, hän lahjan saa.

Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN

Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN 03 2015 Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN Kunnanhallituksen perustaman kouluverkon kehittämistyöryhmän laatima selvitys kouluverkko- ja päivähoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN

Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN 03 2015 Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN Kunnanhallituksen perustaman kouluverkon kehittämistyöryhmän laatima selvitys kouluverkko- ja päivähoidon järjestämisestä

Lisätiedot

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 3/2014 Tintti Riipukset alk. 79,- Rajoitettu erä. Värit vaihtelevat. Pikkujoulukukat meiltä www.arvokovaoy.fi

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä

TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä 04 2014 TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä Iin työttömyys on jatkanut kasvuaan kunnan työllistämistoimista huolimatta. Kesäkuun lopussa Iin työttömyysaste nousi Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Millainen on Ii vuonna 2020?

Millainen on Ii vuonna 2020? 02 2014 Millainen on Ii vuonna 2020? Iin kunnanvaltuusto käynnisti Iin kuntastrategian laatimisen ma 10.3.2014 Valtarin koululla järjestetyssä Iin tulevaisuuden rakentamistyön aloitusistunnossa. Ii 2020

Lisätiedot

Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ

Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ 01 2015 Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ Iin kuuden suurimman puolueryhmien puheenjohtajia pyydettiin antamaan tilannekatsaus Iistä vastaamalla kolmeen kysymykseen. Vastauksien pituus

Lisätiedot

ajan. Kotiseutuviikon uutuutena on ilmainen ja kaikille avoin kulttuurisauvakävelykierros,

ajan. Kotiseutuviikon uutuutena on ilmainen ja kaikille avoin kulttuurisauvakävelykierros, 03 2013 Iin kotiseutuviikko 30.6.-7.7.2013 teksti MARI MAUNU Iin kotiseutuviikkoa vietetään perinteiseen tapaan kesän puolivälissä. Viikon ohjelmaan mahtuu monenmoista tapahtumaa kaikenikäisille. Kotiseutuviikko

Lisätiedot

Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana

Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana 01 2014 Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana Ii on mukana Oulun erityisalueen kuntajakoselvityksessä yhdessä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien kanssa.

Lisätiedot

Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN

Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN 04 2013 Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN kuvat ja teksti: LEILA SILTANEN Vuonna 1959 rakennetun ja vuonna 1982 laajennetun Iin Aseman koulun alkuperäinen öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön. Tiensä päähän tullut

Lisätiedot

LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta

LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta 02 2012 LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta Energiatehokkuuden parantaminen Iin kunnassa Kun valtakunnassa puuhastellaan suurta kuntauudistusta, niin iiläisiä se ei ole halvaannuttanut. Kunnassa kaavoitetaan

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

Kuntavaalit. Osekk vieraili Iissä

Kuntavaalit. Osekk vieraili Iissä 04 2012 Kuntavaalit Osekk vieraili Iissä Vuoden 2012 kunnallisvaalit järjestetään 28. lokakuuta 2012. Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 17. 23. lokakuuta ja ulkomailla 17. 20. lokakuuta. Uusien

Lisätiedot

Kuntavaalit. Osekk vieraili Iissä

Kuntavaalit. Osekk vieraili Iissä 04 2012 Kuntavaalit Osekk vieraili Iissä Vuoden 2012 kunnallisvaalit järjestetään 28. lokakuuta 2012. Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 17. 23. lokakuuta ja ulkomailla 17. 20. lokakuuta. Uusien

Lisätiedot

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. JAKELUA MYÖS YLI-IISSÄ IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014 HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S OULULAISTA

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE IIN KUNTAKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 2015 Iin kunta - Kunnanvirasto Jokisuuntie 2 postiosoite Pl 24, 91101 Ii Vaihde p. 08 5875 5000 neuvonta p. 050 310 3458 etunimi.sukunimi@ii.fi Johdanto SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli

Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli Asukaslehti Kevät 2010 www.katoppa.net LIIKUTA MINUA -kampanja ROTUAARILLA ke 12.5.2010 KLO 12 15 Liikunnallisia esityksiä ja näytöksiä, järjestöjen ja yhdistysten esittelyä, mahdollisuus tehdä terveyteen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi Asukaslehti Kevät 2011 www.katoppa.fi Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Aiheesta lisää sivulla 8 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

Kutsu ALUEKOKOUKSEEN. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli

Kutsu ALUEKOKOUKSEEN. Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari Lyötty Limingantulli Asukaslehti Syksy 2009 www.katoppa.net Kutsu Keskusta-Nuottasaaren suuralueen ALUEKOKOUKSEEN keskiviikkona 9.12. klo 18 Teknisen keskuksen kokoustilaan, käyntiosoite Pakkahuoneenkatu 22. Asialistalla Lasaretinväylän

Lisätiedot

s.30 s.15 s.35 Kouvola-päivän tapahtumaliite Korian Erä- ja vapaa-aikamessut järjestetään jo 10. kerran! Kolme numeroa vuodessa. Ole hyvä!

s.30 s.15 s.35 Kouvola-päivän tapahtumaliite Korian Erä- ja vapaa-aikamessut järjestetään jo 10. kerran! Kolme numeroa vuodessa. Ole hyvä! Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 2/2015 NIIVERMÄKI - Satumetsän siimeksessä s.30 Kouvola-päivän tapahtumaliite s.15 Korian Erä- ja vapaa-aikamessut järjestetään jo 10. kerran! s.35 Kolme numeroa vuodessa.

Lisätiedot

KAS. Kajaanin Sivistystoimialan Tiedotuslehti. Varhaiskasvatus s. 2-3. Perusopetus s. 3-4. Liikunta ja nuoriso s. 5. Kulttuuri s.

KAS. Kajaanin Sivistystoimialan Tiedotuslehti. Varhaiskasvatus s. 2-3. Perusopetus s. 3-4. Liikunta ja nuoriso s. 5. Kulttuuri s. 29.11.2012 KAS Säilytä lehti; sisältää paljon hyödyllistä tietoa! Kajaanin Sivistystoimialan Tiedotuslehti Varhaiskasvatus s. 2-3 Perusopetus s. 3-4 Liikunta ja nuoriso s. 5 Kulttuuri s. 6-7 Kajaanin Mamselli

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Yrittäjät aamukahvilla

Yrittäjät aamukahvilla M Itella Oyj Iin Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 3 /2011 Mielenterveyskuntoutusta Iissä sivu 8 Iiläisen yritystoiminnan historiaa sivu 12 Maanpuolustus kiinnostaa Yli-Iissä sivu 14 Iin Yrittäjät ry iiläinen

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi. Kuntoutuspalvelut. Ympäristövuosi. Kesäleirit. Veteraanijuhla. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 2/2012 18.5.2012 Nro 87 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Uuden Oulun juhlavuosi Kuntoutuspalvelut Ympäristövuosi 2012 Kesäleirit Veteraanijuhla Puhdistusnäytelmä Kuva:

Lisätiedot

Joulun valoa. arjen keskelle

Joulun valoa. arjen keskelle Vantaan kaupungin henkilöstölehti 4 2013 Muista uusia kaupunkikorttisi Joulun valoa arjen keskelle Sivistystoimi hyödyntää palvelumuotoilun oppeja Painon toiminta lakkaa vuodenvaihteessa Rakkaus raitisti

Lisätiedot

Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011

Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011 Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011 www.katoppa.fi Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Aiheesta lisää sivulla 7 Keskusta Raksila

Lisätiedot

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Hyvän Tuulen 1 Tuulen Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemen 28. Pitäjämarkkinat la ja su 20.-21.7. KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Kuivaniemen

Lisätiedot