ASUNTOMESSUT HYVINKÄÄLLÄ RAKENTAMISTAPAOHJE HYVINKÄÄN KAUPUNKI - SUOMEN ASUNTOMESSUT - ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 14.3.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTOMESSUT HYVINKÄÄLLÄ 2013 - RAKENTAMISTAPAOHJE HYVINKÄÄN KAUPUNKI - SUOMEN ASUNTOMESSUT - ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 14.3."

Transkriptio

1 SUNTOMESSUT HYVINKÄÄLLÄ 0 - RKENTMISTPOHJE HYVINKÄÄN KUPUNKI - SUOMEN SUNTOMESSUT - RKKITEHTITOIMISTO JUKK TURTIINEN OY..0

2 SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJEEN SISÄLTÖ J TRKOITUS RPKIVENRITTI KOIVUKUMPREENPUISTO 00 0 II O JÄ TE R 0 NK T U JÄ TE P II PÄIVÄ huolt o M UTU ULE NTIE KORT TELIT LO IV 0 0 U IV KT IV 00 KU VN UN MYÖTÄTUULENTIE +0.0 II V KOTI KERH TILT O 0 UR NTIE ULE UTU M KR IV +0. P II YLIJ I 00 MYYM ÄL KOULU Ä 0.9 UKIO O HUOL +0. TO TUU P II LEN 0. LOUN ILTT UULE NTIE ILTT UULE NPOL KU 0 II-III 0 K IV II UL LE P IKK IK IK II TU III TI IT NR LE UU T UN LO NK O RVE 800 NKO 0.. III KIRK LOU NT UUL ENT IE LOUNTUULENPUISTO II-III TE JÄ KU OL NP LE UU T ILT 0 IV 00 7 O ILT TUU LEN PO LKU +0.0 KRVUNRKUNMÄENPUISTO 0 IV 00 P II TVOITTEET lue on rakentamatonta pienipiirteisesti vaihtelevaa moreenija kalliomaastoa. semakaavan katuverkko noudattaa maaston vaihtelevia korkeuseroja. Tavoitteena on sovittaa sekä rakennukset että pihat huolellisesti maastoon. Maastoon sovittamisen keinoina ovat rakennuksissa mm. asuntojen sisäiset tasoerot, rinneratkaisut ja rakennuksen nostaminen irti maastosta, sekä pihoilla mm. terassoinnit. Tavoitteena on maastoon ja maisemaan istuva luonnonläheinen pientaloympäristö. Rakennusten odotetaan edustavan tämän päivän arkkitehtuuria. Tavoitteena ovat hyvin suunnitellut, toimivat ja energiaja kustannustehokkaat kaupunkirakentamiseen soveltuvat asuinrakennukset. Kaikki hankkeet suunnitellaan kantavan kehittämisaiheen, konseptin tai luovan teknisen tai toiminnallisen idean ympärille Rakentamisohje koskee vuoden 0 asuntomessu alueen pientalotontteja (korttelit 7-78) sekä alueen kerrostalotontteja. Ohjeessa esitetään sitovia määräyksiä, jotka täydentävät asemakaavan määräyksiä. Lisäksi annetaan suosituksia, jotka edesauttavat yhtenäisen ja tasapainoisen kaupunkikuvan aikaansaamista. Hyvinkään suntomessut 0 suntomessutoimikunta on hyväksynyt rakentamisohjeen noudatettavaksi messualueen tonttien hakumenettelyssä O P II kent I tä TT NRI KU UNR 98 KRV 98.6 avokallio O O : semakaavaehdotuksen havainnekuva..00. HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE

3 YLEISIÄ OHJEIT suntomessualueelle muodostetaan erilaisia osa-alueita. Tavoitteena on saada riittävän yhtenäisiä kokonaisuuksia kuitenkin tarjoten samalla alueelta mahdollisuudet monenlaisten asumisratkaisujen toteutukselle. Rakennushankkeelle on oltava nimettynä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijan vaatimustaso on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa ; Rakennusten suunnittelijat ja suunnitelmat, määräykset ja ohjeet (8..00). (Poikkeuksena rakennusryhmissä,, 7 ja 8 pääsuunnittelijan pätevyys vaatimusluokka ) Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja muita viranomaisohjeita. ESTEETTÖMYYS Huolimatta alueen korkeussuhteiltaan vaihtelevasta maastosta tonttien ulkoalueet ja asunnot on suunniteltava mahdollisemman hyvin esteettömän liikkumisen mahdollistaviksi. RKENNUKSEN SIJOITTUMINEN TONTILL Rakennusten sijoittamisesta tontilla on suunniteltaessa otettava huomioon hulevesien käsittely tontilla. Päärakennus ja autotalli/-katos voidaan sijoittaa tontilla vapaasti, ellei asemakaavassa muuta määrätä. Rakennusten suunnittelussa tulee huomioida asemakaavassa esitetyt rakennusalan rajat. Osassa tontteja on määrätty rakennus rakennettavan kiinni rakennusalan reunaan tai tontin rajaan (nuolimerkintä). Naapureiden keskinäisellä kirjallisella sopimuksella (rasitesopimus) saa yksikerroksisia rakennuksia tai rakennuksen osia sijoittaa tontin rajaan kiinni tai ulottaa räystäitä naapuritontin puolelle. Rasitesopimuksen mukaisista oikeuksista perustetaan tarpeelliset rakennusrasitteet kullekin tontille. Tontin rajalle rakennettaessa naapuritonttien rakentajat sopivat keskenään rakennusten ja rakenteiden kunnossapidosta. UTOSUOJT utosuojat tulisi ensisijaisesti sijoittaa asuinrakennukseen liittyvinä siten, että niiden edustalle muodostuu luonteva katuun liittyvä kivetty etupiha. jo autosuojaan aina tontilta, ei suoraan kadulta. JULKISIVUT Pääasiallisina julkisivumateriaaleina tulee käyttää kivipinnalle tehtyä rappausta tai lämpörappausta, tiiltä ja tiilenväriin sävytettyä muuraussaumaa tai peittomaalattua puuverhousta. Julkisivussa tulee välttää korkeita sokkeliosuuksia. KTTO Kattomateriaalin värin tulee olla harmaasävyinen. Myös viherkatot sallitaan. KTULIITTYMÄT Tonttien katuliittymän leveys saa olla enintään, m. Lisäksi saa rakentaa käyntiportin, jonka leveys on enintään, m. Katuliittymä ja siihen liittyvä etupiha (autokatoksen edusta yms.) on päällystettävä betonikivellä tai luonnonkivellä. Päällyste ulotetaan katupäällysteeseen asti, tarvittaessa katualueen puolelle. PIHT Tavoitteena on korkeatasoinen pihojen suunnittelu ja toteutus. Tonteille tulee laatia yksityiskohtaiset pihasuunnitelmat, joissa esitetään pihojen pintamateriaalit, istutukset, valaistus, muut piharakenteet ja tontin korkeustasot. Ulko-oleskelutiloissa suositaan maastoa säästäviä rajoittavia ratkaisuja, esimerkkinä maasta korotetut terassit. Tonttien rajalla maanpinnan korkeusasemien on oltava toisiinsa sovitetut, tukimuureja ei saa tehdä tonttien väliselle rajalle ilman pakottavaa syytä ja naapureiden keskinäistä sopimusta. Tontin istutuksista esitetään pihasuunnitelma. Tontille on sijoitettava puita kpl jokaista rakennuksista vapaata 00m kohti. Osan puista tulee olla rakennusta korkeammaksi kasvavia lajeja, myös havupuita tulee käyttää. MELU Rakennusryhmän osassa tonteista pihan oleskelualueita koskee määräys melusuojauksesta. Tontin rajaan suositellaan rakennettavaksi kiinni myös talousrakennuksia kuten esim. pihasauna tai varasto, jotta pihan oleskelualue saadaan suojattua melulta. HULEVEDET semakaavamääräys: Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä on viivytettävä siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tilavuus on yksi kuutiometri jokaista sataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohde. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Erillispientalotonteilla kattovedet ja pihan hulevedet käsitellään tonteittain. Tontinrajaan kiinni rakennettavan rakennuksen katto on suunniteltava siten, että katon sadevedet voidaan johtaa omalle tontille. Rakennuksen korkeusasemaa ja tontin pinnantasauksia suunniteltaessa on erityisesti otettava huomioon hulevesien johtaminen ja käsittely tontilla sekä erityisesti rakennuksen läheisyydessä. liittymä katuun enintään, m ja mahd. käyntiportti, m autokatostai -talli ja varasto II autokatostai -talli ja varasto jäte nurmikivi jäte autokatostai -talli ja varasto harjasuunta pensasaita nurmikivi betonikivi luonnonkivimuuri II II Esimerkki tonttiliittymistä ja pysäköinnistä. HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE

4 SUNTOMESSULUEEN RKENNUSRYHMIEN -6 YLEISESITTELY RKENNUSRYHMÄT suntomessualueen pientalot sijoittuvat Myötätuulentien ja Lounatuulentien varteen puistojen erottamiksi ryhmiksi. semakaavan pohjalta rakennuksista muodostetaan ryhmiä, joita sitovat yhteen muutamat keskeiset ominaisuudet kuten rakennusten sijoitus tontilla, rakennuksen muoto, julkisivumateriaali ja väri. Numerot viittaavat viereiseen kuvaan.. Myötätuulentie, kortteli 78, omakotitontit -0 Tämän rakennusryhmän yhtenäisenä tekijänä on puu pääasiallisena julkisivumateriaalina. Kadun puoleiseen tontin rajaan rakennetaan puuaita.. Lounatuulentie, kortteli 77, tontit - Kolmen etelärinteelle sijoittuvan tontin ryhmä varataan hankkeille, jotka suunnitellaan kantavan kehittämisaiheen tai konseptin ympärille, mahdollisesti kokeellinen ja uutta luova teknillinen tai toiminnallinen idea. Talojen arkkitehtuuri voi olla omaleimaista ja yksilöllistä.. Lounatuulentie, korttelit 7 Kaksikerroksiset harjakattoiset talot muodostavat yhtenäisen Lounatuulenpuiston eteläreunaa rajaavan rivistön.. Lounatuulentie, korttelit 7 ja 7 Tonteilla on korkeuseroja, jotka on otettava lähtökohdaksi sekä rakennusten että pihan suunnittelussa. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on rappaus. Kadun puoleiseen tontin rajaan rakennetaan matala yhtenäinen luonnonkivimuuri.. Lounatuulentie, kortteli 7 Tonteilla on korkeuseroja, jotka on otettava lähtökohdaksi sekä rakennusten että pihan suunnittelussa. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on tumma (punainen) puhtaaksi muurattu tiili. Kadun puoleiseen tontin rajaan rakennetaan matala yhtenäinen luonnonkivimuuri. 6. Lounatuulentie, kortteli 7, tontit - Tonteilla on korkeuseroja: maasto viettää kadulta tontin takarajalle. Maaston korkeuserot on otettava lähtökohdaksi sekä rakennusten että pihan suunnittelussa. Tontit rajataan katuun pensasaidalla ja tontin rajaan kiinni rakennettavilla autokatoksilla ja talousrakennuksilla. Puiston puoleinen tontin rajaus kasvillisuudella. 8. amutuulentie/lounatuulentie, kortteli 76 Rakennukset rajaavat amutuulentien katutilan. Pääasiallinen julkisivumateriaali on oltava tonteittain yhtenäinen. 9. amutuulentie, kortteli 707, tontti Tontti sijoittuu kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalle alueen sisääntuloon portti. Rakennus sijoittuu rinteeseen. Rakennus on suunniteltava siten, että se rajaa amutuulentien katutilaa. 0. Myötätuulentie kortteli 77, tontti Ryhmärakentamiskohde.. Myötätuulentie kortteli 78, tontti Tämän ryhmärakentamiskohteen yhtenäisenä tekijänä on puu pääasiallisena julkisivumateriaalina. Kadun puoleiseen tontin rajaan rakennetaan puuaita.. Myötätuulentie/amutuulentie, kortteli 78, tontti Tämän yhtiömuotoisesti rakennettavan rakennusryhmän yhtenäistävänä tekijänä on puu pääasiallisena julkisivumateriaalina. Kadun puoleiseen tontin rajaan rakennetaan puuaita.. Lounatuulenaukio, kortteli 708, tontti Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu tumma tai punainen tiili.. Iltatuulentie, kortteli 709 Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu tumma tai punainen tiili.. Lounatuulenaukio, kortteli 70 Rakennusmassat on sijoitettava kohtisuoraan etelään viettävää rinnettä vasten siten, että rakennusten väliset pihatilat avautuvat Lounatuulenpuistoon. Rakennusten julkisivujen hallitsevan materiaalina on peittomaalattu puu. 6. Kravunarkunkatu, korttelit 706 Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu tumma tai punainen tiili. N HYVINKÄÄN KESKUST KRVUNHRJUN SUNTOMESSULUE Rakennusryhmät Lounatuulentie, kortteli 7, tontti Ryhmärakentamiskohde. Ilmakuva Hyvinkään taajama-alueelta (kuvalähde Hyvinkään Karttapalvelu). HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE

5 JULKISIVUMTERILIT, -VÄRIT J OHJEELLINEN VÄRIKRTT Julkisivumateriaali peittomaalattu puu, vaaleat värit Julkisivumateriaali yhtenäinen Julkisivumateriaali peittomaalattu puu, vahvat värit Julkisivumateriaali tumma (punainen) puhtaaksi muurattu tiili Julkisivumateriaali peittomaalattu puu tai rappaus, keskivahvat värit Julkisivumateriaali rappaus, valkoinen Julkisivumateriaali vapaa VHVT VÄRIT KESKIVHVT VÄRIT VLET VÄRIT S 00-Y0R. S 00-Y0R. S 00-Y. S 60-Y80R. S 00-Y0R. S 00-Y. S 00-Y80R. S 00-Y0R. S 00-Y. S 00-B0G. SIL 7. S 0-Y. S 00-B0G. S 00-Y0R. S 00-Y0R. S 00-G90Y. S 00-B0G. S 00-R90B. S 00-Y0R. S 80-R0B. Julkisivumateriaalit. Ohjeelliset julkisivuvärit, koodit NCS-värikartasta. HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE

6 IDT J TONTTIKOHTINEN JÄTTEENKERÄYS Tontit on aidattava. PUUIDT amutuulentien ja Myötätuulentien varrella kortteli 78 rajataan yhtenäisellä puuaidalla. (ks. esimerkit ja ). Rakentajat voivat halutessaan sopia myös muusta käytettävästä aitamallista, joka hyväksytään erikseen. ita sovitetaan kaltevaan maastoon porrastaen moduuleittain. idat on perustettava asianmukaisesti maaperän laatu kuten routivuus huomioon ottaen. Perustuksena voidaan käyttää ensisijaisesti betoniperustusta, johon aitatolppa on istutettu teräsputken ja -kengän avulla tai kierrettävää teräsperustusta. Myös lyötävää teräskiilaperustusta voidaan käyttää, mikäli maaperä on siihen sopiva. idan perustamistavasta on aina oltava rakennesuunnittelijan ohje tai suunnitelma. idat on asennettava pystysuoriksi ja varmistettava perustamistavalla, että ne pysyvät suorassa. ita rakennetaan ja perustetaan kokonaan tontin puolelle.idassa on käytettävä tiheäsyistä ja vähäoksaista havupuuta. Puutavara on hienosahattua tai höylättyä.idan puuosat on peittomaalattava, suositellaan öljymaalia. LUONNONKIVIMUURIT Liuskekivimuuri on molemmilta sivuiltaan murrettu, esimerkiksi Oriveden musta, (esimerkki ). Lounatuulentien varrella korttelit 7, 7 ja 7 on rajattava yhtenäisellä liuskekivisellä muurilla, jonka korkeus on enintään 00 mm ja leveys noin 00mm. ita rakennetaan ja perustetaan kokonaan tontin puolelle. x lappeellaan, yläpinta höylätty viistoon x 70x SÄILIÖ valaisin valaisin TERÄSKENKÄ mm BETONIPERUSTUS SOR TONTINRJ Esimerkki ; puuaita ja tonttikohtainen jäteastian seinäke. 6 HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE

7 PENSSIDT Myötätuulentien, Lounatuulentien varrella kortteleiden 7, 7 ja 77 kadun puoleiselle reunalle istutetaan leikattava pensasaita. Tonttien omistajat sopivat yhdessä tonttien välisten raja-aitojen korkeudesta sekä aidan sijainnista. Tonttien aitaaminen yleisiin alueisiin rajoittuvilta osilta tehdään rakennustapaohjetta noudattaen. Rakennusryhmän yhteisellä päätöksellä voidaan esittää myös muuta ratkaisua ryhmässä yhteisesti noudatettavaksi. Pensasaidat pidetään 0 0 cm korkeina. Pensasaitojen taimet hankitaan taimikokona cm ja ne leikataan muotoon ennen asuntomessutapahtumaa. Pensasaitojen suojaksi suositellaan rakennettavan suoja-aita, jonka korkeus on 60 cm. (ks. esimerkki ) Katuun rajoittuviin leikattaviin pensasaitoihin käytetään seuraavia lajeja: n. 600 x 0x 7x 9x taikinamarja, Ribes alpinum isotuomipihlaja, melanchier spicata kartiomarjakuusi, Taxus x media kartiotuija, Thuja occidentalis Brabant Esimerkki ; istutusten puinen suoja-aita tonttien rajalla. viistetty x viistetty x lappeellaan, K/K 0 x9 TERÄSKENKÄ mm BETONIPERUSTUS SOR PEITTOMLTTU PUU n. 00 syvyys 8- cm paksuus - cm BETONIPERUSTUS SOR TONTINRJ 00 n. 00 NURMIKIVI BETONIKIVI TONTINRJ Esimerkki ; puuaita. Esimerkki ; luonnonkivimuuri. HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE 7

8 MÄÄRÄYKSET RKENNUSRYHMILLE,, 8, 0, J N Sitovat määräykset kursiivilla.. Myötätuulentie, kortteli 78, omakotitontit -0 Julkisivun pääasiallisina värisävyinä on käytettävä vaaleita* värejä. Värisävy on vapaasti valittavissa, se ei kuitenkaan saa olla valkoinen. Korttelin 78 kadun puoleinen tontin raja aidataan n., m korkealla puuaidalla (ks. puuaidat ). Tonteilla 78/-9 voi julkisivumateriaalina olla myös hirsi kaupunkimaisesti toteutettuna (mm. ei pitkiä salvosnurkkia, ei pyöröhirttä). Rakennuksissa on oltava räystäällinen taitekatto. utokatokset ja talousrakennukset saa rakentaa kiinni kadunpuoleiseen ja naapuritontin rajaan kiinni (huom. rasite). Rakennettaessa kadun puoleiseen rajaan talousrakennuksen ja aidan on oltava materiaaleiltaan ja väritykseltään yhtenäinen. Korttelin 78 tonttien -0 puiston puoleinen raja on aidattava umpinaisella puuaidalla. Tontin rajaan suositellaan rakennettavaksi kiinni myös talousrakennuksia kuten esim. pihasauna tai varasto, kuitenkin niin, että pihan oleskelutila on suojattu melulta. (ks. asemakaavan määräys meluntorjunnasta).. Lounatuulentie, kortteli 77, tontit - Kolmen etelärinteelle sijoittuvan tontin ryhmä varataan hankkeille, jotka ovat arkkitehtonisesti innovatiivisia tai kokeellisia. Talojen arkkitehtuuri voi olla omaleimaista ja yksilöllistä. 0. Myötätuulentie kortteli 77, tontti Ryhmärakentamiskohde. Kadun puoleinen tontinraja aidataan leikattavalla pensasaidalla.. Myötätuulentie kortteli 78, tontti Rakennusten julkisivujen hallitsevan materiaalina on peittomaalattu puu. Kadun puoleinen tontin raja aidataan n., m korkealla puuaidalla (ks. Puuaidat, esimerkit ja ).. Myötätuulentie/amutuulentie, kortteli 78, tontti Yhtiömuotoisesti rakennettava rakennusryhmä. Rakennusten julkisivujen hallitsevan materiaalina on peittomaalattu puu. Kadun puoleinen tontin raja aidataan n., m korkealla puuaidalla (ks. Puuaidat, esimerkit ja ). * ks. ohjeelliset julkisivuvärit ohjeellinen värikartta talousrakennusten vyöhyke keskitetty HRJN- jätteenkeräys 0 umpinainen puuaita ks. asemakaavamääräys meluntorjunnasta 6 yhtenäinen puuaita 78 MYÖTÄTUULENTIE KRVUNRKUNMÄENPUISTO istutettava alueenosa G istutettava alueenosa 77 7 yhtenäinen luonnonkivimuuri RPKIVENRITTI yhtenäinen pensasaita yhtenäinen pensasaita LOUNTUULENTIE SUUNT D SUUNT HRJN- 76 istutettava alueenosa MUTUULENTIE F MUTUULENTIE HRJN-SUUNT E KRVUN ILTTUULE LOUNTUULENPUISTO 7 Kadun puoleinen tontinraja aidataan leikattavalla pensasaidalla. 8. amutuulentie/lounatuulentie, kortteli 76 amutuulentien puoleiset rakennukset on asemakaavan mukaan sijoitettava rakennusalan rajaan kiinni. Näiden rakennusten asuinhuoneiden lattian on oltava 0,6 m rakennuksen kohdalla olevaa kadun reunan korkeusasemaa ylempänä. Näissä rakennuksissa on oltava harjatai lapekatto. Harjan suunta on amutuulentien puoleisen rakennusalan rajan suuntainen. Julkisivumateriaalin ja -värityksen on oltava yhtenäinen. yhtenäinen puuaita yhtenäinen luonnonkivimuuri yhtenäinen leikattava pensasaita Rakennusryhmät. 8 HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE

9 ESIMERKKILEIKKUKSI Leikkaukset osoittavat rakennusten sijoittumisen tontin maastonmuotoihin. Leikkaus G, korttelit 77 ja 78. Leikkaus D, kortteli 76. Leikkaus E, kortteli 76. HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE 9

10 MÄÄRÄYKSET RKENNUSRYHMILLE -7 N Lounatuulentie, korttelit 7 Kaksikerroksiset harjakattoiset talot muodostavat yhtenäisen Lounatuulenpuiston eteläreunaa rajaavan rivistön. suinrakennukset on sijoitettava asemakaavan mukaisesti kiinni rakennusalan rajaan kiinni. Rajaan kiinni rakennettavan rakennusmassan on oltava kaksikerroksinen. Rakennuksessa on oltava harja tai lapekatto; harjan suunta on oltava puiston puoleisen rakennusalan rajan suuntainen, puiston puolelle laskevan lappeen kaltevuus on oltava :. suinrakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on rappaus. Julkisivujen pääasiallinen väri on valkoinen ja kattomateriaali on konesaumattu pelti.. Lounatuulentie, korttelit 7 ja 7 Tonteilla on korkeuseroja, jotka on otettava lähtökohdaksi sekä rakennusten että pihan suunnittelussa. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on rappaus. Julkisivun pääasiallisena värisävynä on käytettävä keskivahvoja* värejä, se ei kuitenkaan saa olla valkoinen. 6. Lounatuulentie, kortteli 7, tontit - Tonteilla on korkeuseroja: maasto viettää kadulta tontin takarajalle. Maaston korkeuserot on otettava lähtökohdaksi sekä rakennusten että pihan suunnittelussa. Tontit rajataan katuun aidalla ja tontin rajaan kiinni rakennettavilla autokatoksilla ja talousrakennuksilla. Puiston puoleinen tontin rajaus kasvillisuudella. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on rappaus tai peittomaalattu puu. Julkisivun pääasiallisena värinä on käytettävä vahvoja värisävyjä. Värisävy on vapaasti valittavissa, se ei kuitenkaan saa olla valkoinen. 7. Lounatuulentie, kortteli 7, tontti Ryhmärakentamis- tai yhtiömuotoinen rakennusryhmä. Julkisivumateriaalin ja -värityksen on oltava yhtenäinen. Kadun puoleinen tontinraja aidataan leikattavalla pensasaidalla. istutettava alueenosa G 77 KRVUNRKUNMÄENPUISTO 7 yhtenäinen luonnonkivimuuri keskitetty jätteenkeräys yhtenäinen pensasaita 7 istutettava alueenosa yhtenäinen pensa LOUNTUULENTIE C D istutettava alueenosa 7 76 yhtenäinen luonnonkivimuuri E UNT LOUNTUULENPUISTO LOUNTUULENTIE ILTTUULENPOLKU LOUNTUULENRITTI 7 yhtenäinen pensasaita yhtenäinen luonnonkivimuuri B keskitetty jätteenkeräys LOUNTUULE ILT 7 Kortteleiden kadun puoleiseen tontin rajaan rakennetaan matala yhtenäinen luonnonkivimuuri, korkeus n. 0, kadun pinnasta. Muuta aitaa ei sallita, kadun puoleisen pihan rajaus katua vasten puilla ja pensailla. Puiston puoleisen tontin rajaus istutuksilla, ei rakennusaineista aitaa. (ks. Luonnonkivimuuri, esimerkki ). * ks. ohjeelliset julkisivuvärit ohjeellinen värikartta istutettava alueenosa 7. Lounatuulentie, kortteli 7 Tonteilla on korkeuseroja, jotka on otettava lähtökohdaksi sekä rakennusten, että pihan suunnittelussa. yhtenäinen puuaita Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina on puhtaaksi muurattu, poltettu tumma tiili. yhtenäinen luonnonkivimuuri yhtenäinen leikattava pensasaita Kadun puoleiseen tontin rajaan rakennetaan matala yhtenäinen luonnonkivimuuri, korkeus n. 0, kadun pinnasta. Muuta aitaa ei sallita, kadun puoleisen pihan rajaus katua vasten istutuksilla. Puiston puoleisen tontin rajaus istutuksilla. Rakennusryhmät. 0 HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE

11 ESIMERKKILEIKKUKSI Leikkaukset osoittavat rakennusten sijoittumisen tontin maastonmuotoihin. leikkaus, kortteli 7 tontti. leikkaus B, kortteli 7 tontti. leikkaus C, kortteli 7 tontti. HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE

12 MÄÄRÄYKSET RKENNUSRYHMILLE 9 J -6 N amutuulentie, kortteli 707, tontti Rakennus sijoittuu rinteeseen. Rakennus on suunniteltava siten, että se rajaa amutuulentien katutilaa. Julkisivumateriaalin ja -värityksen on oltava yhtenäinen. SUUNT KOIVUKUMPREENPUISTO. Lounatuulenaukio, kortteli 708, tontti Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu tumma tai punainen tiili.. Iltatuulentie, kortteli 709 Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu tumma tai punainen tiili. SUUNT HRJN- MUTUULENTIE KRVUNRKUNKTU YLIJURVNKTU. Lounatuulenaukio, kortteli 70 Rakennusmassat on sijoitettava kohtisuoraan etelään viettävää rinnettä vasten siten, että rakennusten väliset pihatilat avautuvat Lounatuulenpuistoon. Rakennusten julkisivujen hallitsevan materiaalina on peittomaalattu puu. 6. Kravunarkunkatu, korttelit 706 Rakennukset ovat neljäkerroksisia pistetaloja. Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on poltettu tumma tai punainen tiili. 76 ava alueenosa RJNSUUNT F MUTUULENTIE HRJN-SUUNT E LOUNTUULENPUISTO ILTTUULENPOLKU LOUNTUULENUKIO ILTTUULENPOLKU ILTTUULENTIE 709 KIRKULNKORVENKTU ILTTUULENPOLKU 7 yhte OUNTUULENRITTI Leikkaus F, korttelit 707 ja 78. Rakennusryhmät. HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE

13 KTUSISÄÄNKÄYNTI, KORTTELI 76, TONTTI Kun rakennus sijoittuu lähelle katua, pyritään. kerroksen lattia sijoittamaan siten, että suora sisäännäkyvyys estyy (korkeusasema 0,6 0,7 m kadun tasoa ylempänä). Tällaisessa tapauksessa katusisäänkäynnissä esteettömyys voidaan toteuttaa luiskalla (usein tila ei riitä) tai nostimella (varaus suunnitteluvaiheessa). Esteetön käynti toteutetaan näissä tilanteissa ainakin pihaoven kautta. KLLISTUST VOI OLL :6 NOSTINVRUS ISTUTUSLUE 6 cm KORKE REUNKIVI PORTN SIVUMUURI Katusisäänkäynnin suunnitteluperiaate amutuulentiellä MUTUULENTIE KTULUE TONTIN RJ 0 0. Periaateleikkaus sisäänkäyntien sijainnista amutuulentiellä. HYVINKÄÄN SUNTOMESSUT 0 RKENTMISTPOHJE

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO 11.10.2006 RAKENTAMISTAPAOHJEET 1 / 12 Ohjeet koskevat tontteja: 1562-1 1562-2 1562-3 1562-5 1562-6 1563-1 1563-2 1563-3 1564-1 1564-2 Näille tonteille saa rakentaa 1-1½ -kerroksisia rakennuksia, joissa on puiset, tiiliset tai rapatut

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET

AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus ja mittaus 15.4.2015 1(7) AINOLANVAINIO II RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ Asemakaavalla on pyritty luomaan omaleimainen väljä pientaloalue, jossa on tarjolla sekä omakotitontteja että yhtiömuotoiseen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS

RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJE LINNAKANGAS (päivitetty 17.11.2014) Linnakankaan osa-alue 112 026 Korttelit 26274-26285 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle. Ennen suunnitteluun ryhtymistä

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS

RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS M O N N A N U M M I R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T RAUMAN KAUPUNKI KAAVOITUS 8.10.2002 Lähtökohdat Monnanummen alue sijaitsee kaupunki- ja maalaismaiseman rajavyöhykkeellä. Se rajautuu pohjoisessa

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET

SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET SIPOON KUNTA HANSAS II RAKENNUSTAPAOHJEET Nämä rakennustapaohjeet ohjaavat Hansas II asemakaavan aluetta Massbyn kylässä Etelä-Sipoossa. Rakennustapaohjeet koostuvat

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET

ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ASEMAKAAVA NO 7546 HOLVASTI RAKENTAMISTAPAOHJEET ro-7546-1, tontit 5741-1 4 Talotyyppi: Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Kerrosluku: Kerrosluku on kaksi. Asuinrakennukseen on rakennettava

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE

KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE Korttelisuunnitelman liite Rakentamistapaohjeet KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, II VAIHE, VIINITARHANTIE 110. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 1-12. 5.10.2015 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3.

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni.

Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Nämä rakentamistapaohjeet vahvistuvat Antinpuiston asemakaavamuutoksen mukana. Sijoittuminen tontille Nuoli osoittaa rakennusalueen rajan, johon päämassan ulkoseinä tulee rakentaa kiinni. Rakennusala,

Lisätiedot

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 70. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI KORTTELI 70 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää. 38 MUOTO

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET

NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 13.6.2013 NIINIKANGAS RAKENTAMISTAPAOHJEET 6. SAVION KAUPUNGINOSAN KORTTELEILLE 1728, 1729, 1730 JA 1731 YLEISTÄ Asemakaavan ja sitä täydentävien rakentamisohjeiden tavoitteena on laadukas asuinympäristö

Lisätiedot

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKO PÄÄLLISTÖNMÄEN ASEMAKAAVA, RAKENTAMIS- TAPAOHJEET 26.01.2010 Korttelit 500-542. PÄÄLLISTÖNMÄEN RAKENTAMISTAPAOHJEET RUSKON KUNTA 1(11) Rusko Päällistönmäki RAKENTAMISTAPAOHJEET 26.01.2010 1. Yleistä

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

SILIKALLIO ITÄ - AK: 15-010 11.3.2008 RAKENTAMISTAPAOHJEET

SILIKALLIO ITÄ - AK: 15-010 11.3.2008 RAKENTAMISTAPAOHJEET Ohjeet koskevat tonttia: 1558-15 Tälle tontille voi rakentaa 1-1½kerroksisen asuin- tai asuntolaraken- nuksen, jossa on puujulkisivut. 2- kerroksinen osuus rakennuksen alasta saa olla enintään 50%. Ullakon

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET

MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET ÄÄNEKOSKI MÖRTIN RAKENTAMISOHJEET Alue A Julkisivut tiili, rappaus tai lauta Alue B Julkisivut lauta Alue C Julkisivut höylähirsi tai lauta HYVÄKSYTTY ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA 5.2.2007 Äänekosken

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE

GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE GERBY V RAKENTAMISTAPAOHJE Janina Lepistö Kaavoitus Vaasan kaupunki 2012 RAKENTAMISTAPAOHJE VAASAN GERBY V ALUEELLE LAATIJA Kaavoitusarkkitehti Janina Lepistö MAANKÄYTTÖJA RAKENNUSLAIN MUKAAN RAKENNUSHANKKEESEEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI

KORTTELI 66. Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI 26 KORTTELI 66 Ote asemakaavasta RAKENNUKSET SIJAINTI MUOTO Rakennukset tulee rakentaa niille asemakaavassa osoitetun rakennusalan sisään. Rakennusalalle merkittyä kerrosalaneliömetrimäärää ei saa ylittää.

Lisätiedot

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet

BOSTONIN ALUE. RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet Kuntakehityslautakunta 14.3.2012 BOSTONIN ALUE RAKENTAMISOHJEET korttelit 5503-5506, 5508 ja yleiset alueet yhteystiedot Asko Honkanen kaava-arkkitehti puh. 040 314 2012 asko.honkanen@tuusula.fi kortteli

Lisätiedot

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen.

Rakennuksen päätilat ja piha- alueet tulee suunnata etelään tai länteen. YLEISTÄ Nämä rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään Kärjen asuntoalueen pohjoisosan asemakaavaa. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on auttaa rakentajaa paitsi oman rakennuksensa suunnittelussa

Lisätiedot

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00->

RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00-> RAKENTAJAINFO 31.10.2013 HANNA AUDITORIO 18:00-> SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT + ASEMAKAAVA + RAKENNUSTAPAOHJEET + KATUKOROT + KUNNALLISTEKNIIKAN LIITTYMÄT + TONTIN MAASTO JA MAAPERÄ (MAAPERÄTUTKIMUS JA VAAITUS)

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET 7747-1, 3 ja 4

RAKENTAMISTAPAOHJEET 7747-1, 3 ja 4 Tohloppi, Pyydyspohjankadun ja Tesoman valtatien välisen alueen asemakaavamuutos RAKENTAMISTAPAOHJEET 7747-1, 3 ja 4 LIITTYY ASEMAKAAVAAN NO 7747 TOHLOPPI, korttelin 2215 osa sekä korttelit 2224 ja 2227

Lisätiedot

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet

Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet Korttelit 001 ja 005 rakennustapaselosteet - Rivitalo tai paritalo. - Kuvassa esitetty massoittelun perusratkaisu (valittu kerroskorkeus vaikuttaa massaan). - Ulokkeet ja sisäänvedot julkisivussa ovat

Lisätiedot

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET

PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET PIRTTIALHO LÄNSI RAKENTAMISTAPAOHJEET 14.10.2010 YLEISTÄ Rakennushankkeella on oltava pätevyysvaatimukset täyttävä pääsuunnittelija. Tämän tulee ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ennen varsinaisen rakennusluvan

Lisätiedot

Alueen suunniteltu ilme. Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen

Alueen suunniteltu ilme. Satupuisto 1-rakentamisohjeen tavoitteena on ilmeeltään moderni ja ekologisesti kestävä puurakentamisen ILOLA / S A T U P U I S T O 1 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Säveltie, Joikukuja, Viisukuja ja Sointukuja kortteleissa 71218-71222 Satupuisto 1-rakentamisohjealue käsittää 31 omakotitonttia,

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

KOKKOLAN ASUNTOMESSUJEN 2011 PIENTALOALUE KORTTELISUUNNITELMIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOKKOLAN ASUNTOMESSUJEN 2011 PIENTALOALUE KORTTELISUUNNITELMIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOKKOLAN ASUNTOMESSUJEN 2011 PIENTALOALUE KORTTELISUUNNITELMIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 18.3.2010 KOKKOLAN KAAVOITUSPALVELUT ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIANEN ESIPUHE Kokkolan asuntomessualueen pientaloalueen

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 PORVOO Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 1 Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ Uppstensin

Lisätiedot

Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 19.2.2016

Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 19.2.2016 Linnakiven asuinalueen rakennustapaohjeet 1 19.2.2016 Sisällysluettelo Rakennustapaohjeet 3 Kaava-alue ja mitoitus 3 Yleisiä ohjeita 4 Korkeusasemat ja rakennuksen sijoitus tontilla 4 Kerroskorkeus ja

Lisätiedot

KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI

KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI ASUNTOALUEEN YLEISSUUNNITTELUOHJEET HÄMEENLINNA Kaupunkikuvatyöryhmä 16.9.2003 Tekninen lautakunta 7.10.2003 Kaupunginhallitus 27.10.2003 Kooste ohjeista 1 yleissuunnitteluohjeet yleistä

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258 Suomelan asemakaava Rakentamistapaohjeet Korttelit 230-258 A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kansikuva: Ilmakuva Suomelan asemakaava-alueesta lähiympäristöineen, Vesilahden kunta 3 (12) Suomelan asemakaava-alue

Lisätiedot

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015.

TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat. RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. TERVETULOA Linnankankaan ja Metsärinteen pientalorakentajat RAKENTAJAINFO Kunnanpuutarhuri Sari Palo 29.1.2015. Yleistä asemakaavasta ja rakennustapaohjeista Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163

RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 RAKENNUSTAPAOHJEET KUIVATJÄRVEN GOLFPUISTOON Korttelit 133-163 Tekniset palvelut, kaavoitustoimi 2003 korjattu 8.1.2004 Yleistä Rakennustapaohjeet koskevat Kuivatjärven Golfpuiston alueen kortteleita 133-163.

Lisätiedot

KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58.

KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58. KOTKA 35. KAUPUNGINOSA SUULISNIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELILLE 63, 64 JA OSALLE KORTTELIA 58. 1 ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET: AO-korttelialueen tonteilla talousrakennus saa olla enintään 50 m2. AP-korttelialueella

Lisätiedot

KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI

KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI KÄIKÄLÄ - TARVASMÄKI ASUNTOALUEEN YLEISSUUNNITTELUOHJEET HÄMEENLINNA Kaupunkikuvatyöryhmä 16.9.2003 Tekninen lautakunta 7.10.2003 Kaupunginhallitus 27.10.2003 Kooste ohjeista 1 yleissuunnitteluohjeet yleistä

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE

RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 11/2007 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Hyv. Ymp./rak.valv.ltk 9.10.2007 151 RAKENTAMISOHJE TINTTIKALLIO II PIENTALOALUEELLE (TUULIKALLIO KORTTELIT 59 61) TAVOITTEET

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963

ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU PUH: 02-24 24 963 KAARINA, SILVOLANRINTEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 05.02.2007 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(7) KAARINA, SILVOLANRINTEEN

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA SJÖKULLAN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET. 8.6.2004 Muutettu 28.9.2004. Sisällysluettelo

LAPINJÄRVEN KUNTA SJÖKULLAN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET. 8.6.2004 Muutettu 28.9.2004. Sisällysluettelo 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA SJÖKULLAN ASEMAKAAVA-ALUE RAKENNUSTAPAOHJEET 8.6.2004 Muutettu 28.9.2004 Sisällysluettelo 1 Rakentamisohjeiden tarkoitus...2 2 Rakennustapaohjeiden toteuttaminen...2 3 Alueen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II

RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 56100 RUOKOLAHTI 19.12.2008 1(11) RUOKOLAHTI, HUUHKAN ALUEET I JA II 1 YLEISTÄ Huuhkan alueet liittyvät Salosaaren jo rakennettuun taajama-alueeseen. Ne muodostavat Vaittilantien länsipuolelle uuden asuinaluekokonaisuuden

Lisätiedot

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE

KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE KIHINTÖYRÄÄN ASEMAKAAVA-ALUE Rakentamistapaohje 14.02.2012 Kihintöyrään asemakaava-alue Yleistä Alueen luonne Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista Kihintöyrään alueelle niin että syntyy

Lisätiedot

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET. KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 RAKENTAMISTAPAOHJEET KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELIT 5501, 5502, 5530, 5531 ja 5534 20.01.2011 ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU KAARINA POHJANPELTO II RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121 LIITE MUUTETTAVA KAAVAN OSA TAAJAMANOSAN RAJA POISTUU MUUTETTAVA KAAVAN OSA Haapakylä Liite. Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma LIITE MAANIITUNLAHTI lv W lv :8 luo- RA 9 hu :9 ol 88: 8 aj o TY : L MAANIITTU

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT

RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT RAKENTAMISOHJE POHJOIS-PELTOSAARI ASUINRAKENNUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI 28.10.2003 TEKNINEN VIRASTO KAAVOITUSPALVELUT 1 RAKENTAMISOHJEESTA Rakentamisohje täydentää asemakaavaa. Riihimäen kaupungin tontinluovutusehdoissa

Lisätiedot

KALAJOKI LIITE 7 KOTIPUISTON ASUNTOALUE 1/13 RAKENNUSTAPAOHJE

KALAJOKI LIITE 7 KOTIPUISTON ASUNTOALUE 1/13 RAKENNUSTAPAOHJE KALAJOKI LIITE 7 KOTIPUISTON ASUNTOALUE 1/13 RAKENNUSTAPAOHJE YLEISET OHJEET Rakennustapaohjeet täydentävät asemakaavan rakentamista koskevia määräyksiä ja merkintöjä. Tarkoituksena on ohjata Kotipuiston

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

PAASKUNNAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2714-2727

PAASKUNNAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2714-2727 KAARINAN KAUPUNKI SUUNNITTELUKESKUS OY 1 KAARINAN KAUPUNKI PAASKUNNAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2714-2727 Rakennussuunnittelun alkuvaiheessa on hyvä neuvotella rakennustarkastajan kanssa rakentamisen

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ISOKUUSI TONTINKÄYTTÖSUOSITUS 1. TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA

ISOKUUSI TONTINKÄYTTÖSUOSITUS 1. TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 1(5) ISOKUUSI TONTINKÄYTTÖSUOSITUS Korttelit 7709, 7711, 7712, 7713, 7714, 7715 ja 7716 24.9.2015 Havainnekuva alueesta. 1. TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA Asemakaavamääräyksen mukaisesti ennen rakennuslupavaihetta

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET

VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET VENDA- ja JIIPPIVAHE (TUOMONIEMEN HIEKKAKUOPPA) RAKENTAMISTAPAOHJEET 12.3.2015 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT: 1914, 1916, 1928 ja 1929 TONTIT: 19-1914-8 12 19-1916-6 12 19-1928-1 4 19-1929-1 5 Liittyy asemakaavaan

Lisätiedot

J A N A K K A L A R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T AO-KORTTELIT 2-12

J A N A K K A L A R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T AO-KORTTELIT 2-12 1 AO-KORTTELIT 2-12 2 Ohjeiden tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavaa ja sen määräyksiä sekä ovat ohjeena rakentajille, suunnittelijoille, rakennusvalvonnalle. Tavoite on yhtenäinen lähiympäristö,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34 37801 Akaa Kaavoitus ja maankäyttö Jyri Sarkkinen Kaavoituspäällikkö 7.8.2013 RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ, III vaihe Rakentamistapaohjeet on laadittu täydentämään asemakaavan

Lisätiedot

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET

PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET INFOTILAISUUS TONTIN SAAJILLE 9.6.2011 PUROLAN JA IMPIVAARAN RAKENTAMISTAPAOHJEET Aila Virtanen Kaavoitus JAETUT TONTIT KEVÄÄLLÄ 2011 Kevään 2011 tonttijaossa olleet tontit on väritetty punaisiksi. Muut

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170 JA OSA KORTTELISTA 160 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / SUUNNITTELUTOIMISTO 28.1.2013 - 1 - RAKENTAMISOHJE KÄPYLÄ KORTTELIT 158, 159, 161, 162, 169,170

Lisätiedot

KOKKOLAN ASUNTOMESSUJEN 2011 PIENTALOALUE KORTTELISUUNNITELMIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOKKOLAN ASUNTOMESSUJEN 2011 PIENTALOALUE KORTTELISUUNNITELMIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOKKOLAN ASUNTOMESSUJEN 2011 PIENTALOALUE KORTTELISUUNNITELMIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET 18.3.2010 PÄIVITETTY: 15.11.1011 09.03.2012 30.03.2012 12.03.2013 15.06.2013 15.10.2014 19.05.2015 17.9.2015 KOKKOLAN

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE HALLINTOKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.8.2006 MUUTOS 30.11.2006, 30.11.2009 Rakennusten sijainti tontilla - 3 - Rakennukset sijoitetaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Lisätiedot

HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET

HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET KAUPUNGIN OMISTAMILLE AO-TONTEILLE KORTTELEISSA 86009-86015. Kaupunkisuunnittelu / LTO, MBR 24.2.2009 Raja 24.2.2009 liite 12.1 Alueen yleiskuvaus Alue rajautuu

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ SÄÄKSJÄRVI

RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ SÄÄKSJÄRVI RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET LEMPÄÄLÄ SÄÄKSJÄRVI * Rajapolku LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi, 2009 1 RAKENTAMISTAPAMÄÄRÄYKSET MÄÄRÄYSTEN TARKOITUS SUUNNITTELU PERUSTIEDOT Näillä määräyksillä pyritään ohjaamaan

Lisätiedot

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen 8.5.2007 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro 3-22-6 Kauppilankatu 14 Tontti nro 3-32-5 Maijaniitynkatu 25 Tontti nro 4-51-3 Jyräänkatu 5 Tontti nro 4-26-8 Hakakatu 10 Tontti

Lisätiedot

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015

SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 SANTALANTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET 14.04.2015 2015-04-14.doc P:\1500-1599\1565\Santalantie\Selostus\1565-Santalantie rakennustapaohjeet 2 SANTALANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RAKENNUSTAPAOHJEET:

Lisätiedot

Rakennustapaohje 2.2.2010

Rakennustapaohje 2.2.2010 ak426a Yli-Nissin rakennustapaohje.doc Sivu 1/12 YLI-NISSIN ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVA 426a Rakennustapaohje 2.2.2010 Tämä rakennustapaohje liittyy Yli-Nissin alueen laajennuksen asemakaavaan ja kaavakarttaan

Lisätiedot

R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T. Liittyy asemakaavakarttaan 7984 Kalkku Kalkunvuori 2

R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T. Liittyy asemakaavakarttaan 7984 Kalkku Kalkunvuori 2 R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T Liittyy asemakaavakarttaan 7984 Kalkku Kalkunvuori 2 Asemakaavaan nro 7984 liittyvät rakentamistapaohjeet 30.8.2005 ro-7984 rakennustapaohjeisiin liittyy havainnepiirros,

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

VÄÄKILÄN OMAKOTIALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE,

VÄÄKILÄN OMAKOTIALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE, 1 VIHDIN KUNTA Ympa 29.01.2004 VÄÄKILÄN OMAKOTIALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJE, kaava 29 AO - KORTTELIT ALUE A KORTTELIT 151-156 ALUE B KORTTELIT 157-160 JA 170 ALUE C KORTTELIT 165-168 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten

Lisätiedot

ULVILA HORMISTO ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO P. 02-6774511

ULVILA HORMISTO ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO P. 02-6774511 ULVILA HORMISTO ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO P. 02-6774511 1 HORMISTON ASEMAKAAVAN OMAKOTIRAKENNUSTEN KORTTELEITA 701-708 JA OSAA KORTTELEITA 707, 710, 711 ja 714 KOSKEVAT RAKENTAMISOHJEET Rakentamisohjeet

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KALLIONIKULA. NIKULAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415 ja 2416

RAKENTAMISTAPAOHJEET KALLIONIKULA. NIKULAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415 ja 2416 RAKENTAMISTAPAOHJEET KALLIONIKULA NIKULAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415 ja 2416 Liittyy asemakaavaan 24-001 Rauman kaupungin Tekninen virasto / Kaavoitus 29032011 YLEISTÄ Kallionikulan

Lisätiedot

PUSULAN KAUKELANTIEN TONTTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET

PUSULAN KAUKELANTIEN TONTTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET PUSULAN KAUKELANTIEN TONTTIEN RAKENNUSTAPAOHJEET Nummi-Pusulan kunta Arkkitehtitoimisto A+ 6.5.2008 2 RAKENNUSTAPAOHJEET 1. YLEISTÄ Rakennustapaohjeiden tarkoitus on ohjata rakentamista niin että Pusulan

Lisätiedot

Kilpolantie. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Kilpolantie. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) MELLUNKYLÄ VESALA Kilpolantie Kilpolantie VESALA Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 47042 8 Kilpolantie 8 556 140 valmis 2 878 aavan mukaisesta

Lisätiedot